PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU"

Transkrypt

1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu służą poznaniu mechanizmów funkcjonowania jednostki i grup pracowniczych w przedsiębiorstwie jak i również życia samej firmy. Tematyka kursów przydatna będzie studentom zamierzającym swoją karierę zawodową związać z pracą w działach personalnych i szkoleniowych przedsiębiorstw w firmach doradczych, urzędach pracy, centrach kształcenia i tym podobnych. SEMESTR ZIMOWY Prowadzący Nazwa wykładu Liczba godzin prof. Zawadzka Anna Maria B Psychologia konsumenta i jakości życia 30 prof. Niesiobędzka Małgorzata B Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej 15 dr Dorota Godlewska-Werner B Psychologia szkolenia zawodowego 15 prof. Niesiobędzka Małgorzata B Psychologia finansowa 15 dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska B Psychologia turystyki 15 dr Dorota Godlewska-Werner C Patologie w organizacji 15 dr Dorota Godlewska-Werner C System okresowej oceny pracownika 30 dr Jurek Paweł C- Zarządzanie kompetencjami pracowników 30 dr Klimaszewska Joanna C- Prawo pracy w organizacji 30 dr Nieckarz Zdzisław C- Systemy motywacyjne funkcjonujące w organizacji 30 dr Nieckarz Zdzisław C- Psychologia rozwoju pracownika 30 dr Nieckarz Zdzisław C Rekrutacja i selekcja 30 dr Peplińska Aleksandra C- Psychologia transportu i orzecznictwa zawodowego 30 dr Żemojtel-Piotrowska Magdalena C - Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych 15

2 mgr Brejwo Mirosław C-Zarządzanie czasem i osiąganie celów 15 mgr Agata Rudnik C-Public Relations (PL) 30 dr Żadkowska Magdalena C-Zarządzanie różnorodnością w organizacji 30 SEMESTR LETNI dr Peplińska Aleksandra B Psychologiczne podstawy rozwoju zawodowego i kariery 30 dr Żemojtel Piotrowska Magdalena B Marketing polityczny 30 prof. Krystyna Adamska B Komunikacja we współpracy i konflikcie 30 prof. Krystyna Adamska, dr Paulina Pawlicka B Psychologia kulturowa i międzykulturowa z perspektywy jednostki i organizacji 30 dr Zdzisław Nieckarz B Psychologia motywacji w organizacji 30 dr Zdzisław Nieckarz B Patologiczne aspekty funkcjonowania organizacji 15 dr Peplińska Aleksandra B Rodzina a praca 30 dr Peplińska Aleksandra B Psychologia bezrobocia i bezdomności 15 dr Niesiobędzka Małgorzata C Socjalizacja ekonomiczna i konsumencka dzieci i młodzieży 15 dr Godlewska Werner Dorota C Warsztat trenera szkoleń 30 dr Kosakowska Berezecka Natasza C Negocjacje i mediacje - perspektywa międzykulturowa 15 dr Kosakowska Berezecka Natasza C Cultural adaptation training (eng) 15 dr Pawlicka Paulina C Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostać liderem i przeprowadzić zmianę oraz zarządzać projektami 30 dr Celińska Sylwia C Psychologiczne aspekty audytu organizacyjnego 30 dr Mańkowska Beata C Zjawisko wypalenia zawodowego 30 mgr Dampc Adrian C User Experience Design psychologia w projektowaniu aplikacji i stron internetowych 15 dr Szabowska Walaszczyk Anna C Wprowadzenie do pozytywnej psychologii organizacji 15 mgr Magdalena Przytarska C Psychologia Internetu 15 mgr Agata Rudnik C Praca psychologa w branżach kreatywnych 15 dr Dagmara Budnik Przybylska C Elementy doradztwa zawodowego 30

3 OPIS KURSÓW Z POZIOMU B (1) Nazwa przedmiotu Psychologia konsumenta i jakości życia (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 4 2 pkt ECTS (50-60 godz) zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materia-łów do zajęć; czas trwania egzaminu 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowanie do egzaminu 30 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu fakultatywny (10) Język wykładowy Polski (11) Metody dydaktyczne wykład problemowy prezentujący przegląd modeli teoretycznych, wyników badań, i zjawisk z praktyki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny testowy D. Podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne 91 %-100 % poprawnych odpowiedzi testowych 5 81%-90% poprawnych odpowiedzi testowych 4,5 71% 80% poprawnych odpowiedzi testowych % 70% poprawnych odpowiedzi testowych - 3,5

4 51% - 60% poprawnych odpowiedzi testowych % i mniej poprawnych odpowiedzi testowych - 2 E. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu testowego (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne (14) Cele kształcenia Poznanie funkcjonowania osoby jako konsumenta. Zrozumienie specyfiki oddziaływania na osobę strategii marketingowych. Nabycie wiedzy na temat specyfiki procesów psychologicznych poprzedzających, towarzyszących i następujących po nabywaniu i konsumpcji dóbr Zrozumienie konsekwencji i wyzwań jakie niesie ze sobą życie w kulturze konsumpcji dla osoby i społeczeństwa. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu 1. Kultura konsumpcji jej źródła, przejawy i nośniki. Wpływ marketingu na konsumentów. 2. Metody i narzędzia stosowane w psychologii konsumenta 3. Procesy poznawcze wykorzystywane przy konstruowaniu bodźców marketingowych i w reklamie wrażenia, uwaga, spostrzeganie i przetwarzanie informacji w reklamie i produktach, mapy percepcyjne, prawa Webera, spostrzeganie podprogowe. 4. Uczenie się w aspekcie strategii marketingowych wykorzystanie modeli warunkowania klasycznego i instrumentalnego, uczenie się mechaniczne, obserwacyjne, modelowanie i naśladownictwo. Rola pamięci w uczeniu się bodźców rynkowych. 5. Emocje w marketingu. Wpływ emocji pozytywnych i negatywnych na konsumenta. Rodzaje emocji wykorzystywanych w strategiach marketingowych i ich efektywność. Reklamy emocjonalne, racjonalne, oparte o symulację mentalną i ich skuteczność. 6. Proces podejmowania decyzji przez konsumenta Podejście normatywne. Podejście opisowe. Podejście adaptacyjne. Podejście ekologiczne. 7. Procesy decyzyjne a postrzegane ryzyko i zaangażowanie konsumenta w zakup. Typy zakupów. 8. Motywacja konsumenta Teoria braku. Teoria oczekiwań. Potrzeby i pragnienia. Teoria konfliktów wewnętrznych. Teoria dysonansu poznawczego. Teorie potrzeb (Maslowa, Murray a). Ukryte motywy. 9. Procesy samoregulacji a konsumpcja. Władza i wybory konsumenckie. Sukces, porażka w dziedzinie moralności i sprawności i wybory konsumenckie. 10. Wartości i zachowania konsumenckie. Pojęcie materializmu, źródła i uwarunkowania materializmu konsumentów. 11. Osobowość a postawy i wybory konsumenckie Koncepcje osobowości wykorzystywane w marketingu. Cechy osobowości związane z różnymi postawami czy wyborami konsumenckimi. Orientacje zakupowe i preferencje konsumenckie. 12. Wzory kultury konsumpcji i kształtowanie tożsamości indywidualnej, sytuacyjnej i płciowej. Rynkowe ideały piękna. Style życia. 13. Kształtowanie postaw konsumenckich: funkcje postaw, teorie postaw, hierarchia efektów, przewidywanie zachowań na podstawie postaw nabywców. Sposoby zmiany postaw przy pomocy bodźców rynkowych. 14. Społeczny kontekst zakupu - Społeczeństwo, rodzina, grupa społeczna i preferencje konsumenckie. Klasa społeczna, kapitał kulturowy, status społeczny, dochody i konsumpcja. Wpływ kultury konsumpcji na dzieci. 15. Zyski i straty związane z kulturą konsumpcji. Typy konsumpcji i zakupów związane z podwyższaniem zadowolenia z życia. Negatywne zachowania konsumenckie uzależnienia od produktów i usług oraz kupowania. Nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Konsumpcja etyczna. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1.. Falkowski A., Tyszka T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich (wyd. 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2. Zawadzka A.M. Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 61 80, Zawisza M. Zawadzka A.M. (2003). Skuteczność reklam posługujących się stereotypowymi bądź łamiącymi stereotyp płci wizerunkami kobiet i mężczyzn. Nowiny Psychologiczne, 3, Zawadzka A.M. (2008). Nabywanie i konsumpcja w perspektywie samoregulacji kompensacja i ucieczka? Czasopismo Psychologiczne, 14, 2, Zawadzka A.M., Kujałowicz - Strużyńska A.M. (2008). Władza i aspiracje ekonomiczne w perspektywie samoregulacji, Czasopismo Psychologiczne, 14, 2,

5 6. Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Preferencje konsumenckie w kryzysie i rozwoju gospodarczym z perspektywy samoregulacji. Czasopismo Psychologiczne, 16,2, Zawadzka A.M., Rybarczyk J., Dedelis A. (2012). Jak promocyjne i prewencyjne ukierunkowanie samoregulacyjne wiąże się z ważnością cech i intencją zakupu produktu? Roczniki Psychologiczne. 8. Zawadzka A.M. (2008). Orientacja materialistyczna, teoria opanowywania trwogi i preferencje nabywcze konsumentów W: Plopa M., Błażek M. Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna. Kraków: Wydawnictwo Impuls, Zawadzka, A. M. (2009) Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte o symulacje mentalna. W: Popek S., Bernacka R.E., Domanski C., Gawda B, Turska D., Zawadzka A.M., (red). Psychologia twórczości nowe horyzonty (red.) (str ). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 10. Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Płeć i konsumpcja, W: A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka (Red.), Między płcią a rodzajem: teorie, badania, aplikacje, (str ), Kraków: Wydawnictwo: Impuls. 11. Zawadzka A.M., van Buuren I. (2010). Wybory inwestycyjne w sytuacji sukcesu i porażki - porównanie międzykulturowe na przykładzie grupy polskiej i holenderskiej. W: Goszczyńska M., Górnik-Durose M.(red.), Uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość - pieniądze konsumpcja (str ). Warszawa: Wydawnictwo Diffin 12. Zawadzka A.M. (2011). O typach zakupów, które mogą zwiększać zadowolenie z życia, W: Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (red), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, (str ). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 13. Zawadzka A.M., Duda A. (2012). Zakupy, zadowolenie z życia i aspiracje życiowe: czyli jakie zakupy i komu mogą podwyższać zadowolenie z życia. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin 14. Zawadzka A.M., Buras P., Lewandowska D., Portykus N., Skierawska M. (2012). Jak świętować aby być zadowolonym z życia. W: Górnik- Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin 15. Górnik- Durose M., Mróz, B., Zawadzka A.M. (2012). Współczesna oferta supermarketu szczęścia nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos interdyscyplinarny. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 1. Doliński D. (2011) Poznawcze mechanizmy technik wpływu społecznego W: Falkowski A. Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN 2. Górnik-Durose M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania. Pomiędzy instrumentalnością a społeczna użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 3. Mackiewicz R. (2011). Liczby w decyzjach ekonomicznych: instynkt numeryczny i wrażliwość cenowa W: Falkowski A. Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN 4. Maison, D., Noga-Bogomilski A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 5. Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (2010). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne B. Literatura uzupełniająca 1. Goszczyńska M., Górnik-Durose M. (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość pieniądzekonsumpcja. Warszawa: Diffin (rozdział II pieniądze i rozdział III zachowania konsumenckie).zawadzka A.M. (2001). Osobowość a wartości hedonistyczne i utylitarne w sytuacji zakupu. Czasopismo Psychologiczne, 2 (7), Górnik-Durose M., Zawadzka A.M (2012). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Diffin 3. Zawadzka A.M. (2002). Psychographics characteristic vs. hedonic and utilitarian values preferences in shopping situations. Polish Journal of Applied Psychology, 2, (1), Zawadzka A.M.(2003). Purchase motives which explain our choices. Polish Psychological Bulletin, 34, (3), Zawisza M, Cinnirella M, Zawadzka A.M. (2006). Non-traditional male gender portrayal as persuasion tool in advertising. Social Influence, 1, (4), (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) (17 A) Wiedza Posiada wiedzę na temat procesów psychologicznych towarzyszących nabywaniu i konsumpcji dóbr (17 B) Umiejętności Wykorzystuje posiadaną wiedzę do wnioskowania o źródłach zachowań konsumentów Rozumie w jaki sposób strategie marketingowe oddziaływają na osobę, jej postawę, wybory i chęć zakupu. Rozumie na czym polegają korzyści i straty związane z życiem w kulturze konsumpcji

6 (18) Kontakt (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Potrafi podjąć dyskusję na tematy związane z psychologią konsumenta, potrafi innym wytłumaczyć zjawiska towarzyszące dokonywaniu zakupów i te towarzyszące wyborom konsumenckim, jest zorientowany na podmiotowości traktowanie konsumenta, jest wrażliwy na zagrożenia społeczne wypływające ze stosowania nieuczciwych strategii (1) Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Małgorzata Niesiobędzka (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 Wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 30 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu fakultatywny (10) Język wykładowy Polski (11) Metody dydaktyczne (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne

7 wykład z prezentacją multimedialną możliwość konsultacji indywidualnych w ramach godzin dyżuru A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny: testowy z pytaniami zamkniętymi (test wielokrotnego wyboru) i otwartymi I. Podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 51% odpowiedzi poprawnych z testu J. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu testowego (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne (14) Cele kształcenia Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dotychczasowym dorobkiem psychologii ekonomicznej oraz usytuowanie psychologii ekonomicznej w polu dziedzin pokrewnych. Omówione zostaną psychologiczne procesy leżące u podstaw decyzji ekonomicznych podejmowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe, podstawowe metody badawcze oraz sposoby zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej i organizacyjnej. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Psychologia ekonomiczna jako dziedzina badań podstawowych i stosowanych. Dziedziny pokrewne psychologii ekonomicznej: ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna i finanse behawioralne, neuroekonomia. Racjonalność i nieracjonalność zachowań ekonomicznych. Paradoksy racjonalności. Socjalizacja ekonomiczna, teoretyczne ramy analizy rozwoju ekonomicznego, czynniki wpływające na proces socjalizacji ekonomicznej. Zachowania związane z płaceniem podatków. Oczekiwania ekonomiczne, optymizm i pesymizm konsumentów. Przedsiębiorczość ujęcie ekonomiczne i psychologiczne. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1. Ariey, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. 2. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory : An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behavior. Cambridge: Cambridge University Press. 4. Łaguna, M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Roz. Gdańsk: GWP. 5. Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia ekonomiczne,1, Tyszka, T. (1997). Psychologia zachowań ekonomicznych. Rozdz. 4. Warszawa: PWN 7. Van Raij, W.F., Van Veldhoven G.M., Warneryd, K.E. (2010). The Handbook of Economic Psychology. Dortrecht: Kluwer. Zak, P.J. (2004). Neuroeconomisc. The Royal Society, No. 359, s A.2. Studiowana samodzielnie przez studenta 1. Tyszka, T. Zaleśkiewicz (2001). Racjonalność decyzji. rozdz. 3, 4. Warszawa: PWE. 2. Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 1, 2, 4, 9, 10, 16. Gdańsk: GWP. 3. Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 1, 2, 4. Warszawa: PWN 4. Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych rozdz. 7. Warszawa: Academica. 5. B. Literatura uzupełniająca 1. Niesiobędzka, M. (2004). Funkcje podatków w odbiorze społecznym. Master of Business Administration, 4, Strzałecki, A. (2010). Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowanie praktyczne, perspektywa psychologiczna. Warszawa: Academica. 3. Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy ryzyko. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk: GWP.

8 (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W05 K_U01 K_U07 K_K01 (18) Kontakt (17 A) Wiedza Przedmiot pozwala na zdobycie wiedzy specjalizacyjnej. Student rozróżnia specyfikę pola badawczego psychologii ekonomicznej na tle dziedzin pokrewnych, wypracowanych podejść teoretycznych i badawczych, identyfikuje psychologiczne mechanizmy związane z decyzjami ekonomicznymi, ilustruje sposoby zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej i organizacyjnej. (17 B) Umiejętności Student nabywa umiejętność analizowania i interpretacji zjawisk ekonomicznych perspektywy psychologicznej, rozpoznaje przesłanki decyzji podejmowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe, potrafi wskazać praktyczne znaczenie podejścia psychologicznego w wyjaśnianiu zachowań ekonomicznych. (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student nabywa świadomość konieczności wieloaspektowej analizy zjawisk ekonomicznych, zwiększa się jego wrażliwość na przejawy irracjonalności w szerokim spektrum aktywności jednostki występujące na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i konsumenckiej. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia szkolenia zawodowego (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Dorota Godlewska - Werner (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin

9 15 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu fakultatywny (11) Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną wykład konwersatoryjny (10) Język wykładowy polski (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny z pytaniami otwartymi C. Podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne poprawność merytoryczna zakres wyczerpania tematu D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne (14) Cele kształcenia Celem przedmiotu jest omówienie modeli uczenia się, które przekładają się na proces kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu grupowe w trakcie trwania szkolenia. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane i omówione różne typów kształcenia zawodowego oraz zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń począwszy od analizy potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności szkoleń. (15) Treści programowe Specyfika nauczania dorosłych Modele uczenia się Proces grupowy w szkoleniach Rodzaje form kształcenia zawodowego Analiza potrzeb szkoleniowych Organizacja szkoleń Czas i miejsce w szkoleniach Ocena efektywności szkoleń (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana do przygotowania zajęć przez prowadzącą 1. Jarmuż S., Kossowska M., Witkowski T. (2008) Psychologia dla trenerów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2. Kossowska M., Sołtysińska I. (2002) Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 3. Łaguna M. (2004) Szkolenia. Gdańsk: GWP 4. Sidor-Rządkowska M. (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer Polska B. Literatura uzupełniająca 1. Boydell T., Leary M. (2001) Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2. Bramley P. (2001) Ocena efektywności szkoleń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 3. Kozak A. (2010) Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Gliwice: One Press 4. Rae L. (2012) Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Warszawa: Wolters Kluwer Polska

10 (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) Student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, jakie są mocne i słabe strony różnych form kształcenia zawodowego, rozumieć proces szkolenia osób dorosłych i być zdolny opisać proces szkolenia zawodowego w kontekście modeli uczenia się. (17 A) Wiedza Student nazywa i definiuje formy kształcenia zawodowego, wyjaśnia proces szkolenia zawodowego w kontekście modeli uczenia się, charakteryzuje etap analizy potrzeb szkoleniowych i oceny efektywności szkoleń, rozróżnia. (17 B) Umiejętności Student porównuje modele uczenia w kontekście procesu szkoleniowego, planuje proces szkoleniowy, rozpoznaje różnice pomiędzy fazami procesu grupowego. (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student zachowuje otwartość na różne formy kształcenia zawodowego, jest wrażliwy na potrzeby uczestników szkoleń w kontekście efektywności organizacji. (18) Kontakt (1) Nazwa przedmiotu Psychologia turystyki (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Magdalena Żemojtel - Piotrowska (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 Wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 15 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu fakultatywny (10) Język wykładowy Polski

11 (11) Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia test końcowy C. Podstawowe kryteria Uzyskanie ponad 50% punktów w teście końcowym D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz testu egzaminu (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne: Wynikające z toku studiów B. Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych terminów z zakresu psychologii ogólnej i społecznej (14) Cele kształcenia Prezentacja wiedzy na temat zagadnień związanych z psychologią turystki: motywacji turystycznej, znaczenia turystyki w rozwoju psychicznym człowieka, pracy z grupą turystyczną. Ukazanie kulturowych i społecznych uwarunkowań turystyki. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Turystyka jako obiekt zainteresowania naukowego. Znaczenie psychologii w turystyce. Turystyka w cyklu życia człowieka. Rozwojowe uwarunkowania turystyki. Motywacja aktywności turystycznej. Turystyka a kontakt kulturowy: znaczenie kultury i wartości w spostrzeganiu świata. Współczesne problemy turystyki: turystyka jako konsumpcja, wpływ turystyki na społeczności lokalne. Psychologia grupy turystycznej. Uwarunkowania spędzania czasu wolnego w formie aktywnej. Psychologiczne aspekty tworzenia oferty turystycznej. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1. Bańka, A. (2009). Społeczna psychologia środowiskowa. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2. W. Kurek (2007). Turystyka. Warszawa: PWN. 3. Zdebski, J., Winiarski, R. (2008). Psychologia turystyki. WAiP. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: 1) Gracz, Sankowski (2001). Psychologia w rekreacji i turystyce. 2) Golembski, G. (red.), (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. PWN. B. Literatura uzupełniająca 1) Bernacka, R. (2011). Funkcje turystyki kulturowej na obszarach wiejskich w kontekście psychologicznym, (w:) Sawicki B., Janicka J. (red.), Wielowymiarowe aspekty turystyki kulturowej. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy, s ) Wartecka-Ważyńska A., 2007, Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań. 3) Zdebski, J. (2008). Psychologia turystyki W: Winiarski (red.) Turystyka w naukach humanistycznych (ss.76-86). Warszawa: PWN (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W01 K_W05 K_W07 K_W11 K_U01 K_U02 K_U03 (17 A) Wiedza Zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodykę Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych dotyczących psychologii turystyki oraz rządzących nimi prawidłowości z punktu widzenia psychologii Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej; zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywanej działalności zawodowej (17 B) Umiejętności Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów

12 K_U09 K_K01 K_K02 K_K07 (18) Kontakt psychologicznych, zdrowotnych Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów psychologicznych, wychowawczych, pomocowych czy terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie psychologii, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne (1) Nazwa przedmiotu (2) Kod ECTS Psychologia finansowa (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Małgorzata Niesiobędzka (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 15 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu (10) Język wykładowy

13 fakultatywny polski (11) Metody dydaktyczne wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną możliwość konsultacji indywidualnych w ramach godzin dyżuru (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Egzamin pisemny napisanie dwóch prac z zakresu treści prezentowanych na wykładzie. C. Podstawowe kryteria Egzamin: podstawą zaliczenia jest uzyskanie 51% odpowiedzi poprawnych; pytania mają charakter otwarty, problemowy. Prace: podstawą zaliczenia jest średnia ocen z dwóch prac wykonywanych w grupach indywidualnie; prace będą miały formę projektu badawczego dotyczącego dwóch wybranych zagadnień zawartych w treściach programowych. Ocen pracy będzie zależała od zakresu wyczerpania tematu, poprawności merytorycznej, oryginalności zaproponowanych rozwiązań. D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu arkusze prac zaliczeniowych (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne (14) Cele kształcenia Celem zajęć jest wzbogacenie i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii finansowej, przedstawienie konsekwencji dualistycznej natury pieniądza, zróżnicowania motywów związanych z oszczędzaniem, ubezpieczaniem się, zadłużaniem i płaceniem podatków, roli emocji w zachowaniach związanych z operowaniem finansami. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Definicja pieniądza w ekonomii i psychologii, rodzaje i funkcje pieniądza. Dualistyczna natura pieniądza. Percepcja pieniądza i złudzenie pieniądza. Postawy wobec pieniędzy i ich pomiar. Oszczędzanie, teorie oszczędzania, motywy i funkcje oszczędzania, badania nad oszczędzaniem gospodarstw domowych. Zadłużanie się, dług a kredyt, postawy wobec zadłużania się. Ubezpieczanie się. Motywy decyzji ubezpieczeniowych. Rola emocji stosunku do ryzyka. Psychologia podatków, złożoność podatków i jej konsekwencje, normatywne i deontologiczne ujęcie sprawiedliwości podatków, modele oszustw podatkowych. Fenomen hazardu i jego uwarunkowania. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć : Brown, S., Taylor, K., Price S.W. (2005). Debt and distress: Evaluating the psychological cost of credit. Journal of Economic Psychology,26, Dzik, B. (2004). Hazard. W: T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP. Fisher, P.J., Montalto, C.P. (2010). Effect of saving motives and horizon on saving behaviors. Journal of Economic Psychology, 31, Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behavior. Cambridge: Cambridge University Press. Lea, S.,E.G.,Webley, P., Walker, C.M. (1995). Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialization, and credit use. Journal of Economic Psychology, 16, Niesiobędzka, M. (2004). Podatki. W: T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP. Rabinovich, A., Webley, P. ( 2007). Filling the gap between planning and doing: Psychological factors involved in the successful implementation of saving intention. Journal of Economic Psychology,28, Sedillot, R. (2002). Moralna i niemoralna historia pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. Warneryd, K.E. (2004). Oszczędzanie. W: T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP. Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. Warszawa: Difin. WickwireE, M.Jr, Whelan, J.P., West, R., Meyers, A., McCausland, C., Leullen, J. (2007). Perceived Availability, Risks, and Benefits of Gambling among College Students. Journal of Gambling Studies, 23,

14 A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 5, 6,7. Warszawa: PWN B. Literatura uzupełniająca Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze. Kraków: AUREUS, Kraków. Simmel, G. (1997). Filozofia pieniądza. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W01 K_W07 K_U01 K_U07 K_K01 K_K07 (18) Kontakt (17 A) Wiedza Przedmiot pozwala na zdobycie wiedzy na temat psychologii pieniądza, oszczędzania, ubezpieczania się, zadłużania, płacenia podatków, hazardu, student zna uwarunkowania zachowań związanych z finansami, zna metody badacze stosowane do poznania zachowań związanych z finansami przez ekonomistów i psychologów, umie wskazać mechanizmy prowadzące rozwijania się patologicznego hazardu. (17 B) Umiejętności Student nabywa umiejętność wskazywania mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw zachowań związanych z finansami, różnicuje podejście ekonomiczne i psychologiczne do analizy oszczędzania, ubezpieczania się, zadłużania i płacenia podatków, potrafi dokonać charakterystyki zachowań związanych z operowaniem finansami, potrafi wskazać zagrożenia związane z posługiwanie się różnymi formami pieniądza. (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student zyskuje świadomość zróżnicowania uwarunkowań zachowań związanych z operowaniem pieniędzmi, rozwija się umiejętność pracy w grupie podczas pisania prac zaliczeniowych, rozwija się umiejętność krytycznej analizy propozycji własnych i innych. (1) Nazwa przedmiotu Psychologiczne podstawy rozwoju zawodowego i kariery (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Aleksandra Peplińska (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 4 2 pkt ECTS (50-60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy

15 30 zaliczeniowej, projektu, prezentacji (8) Cykl dydaktyczny III V rok, semestr letni (9) Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu fakultatywny (11) Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną (10) Język wykładowy Polski (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny testowy wraz z pytaniami otwartymi (problemowymi) C. Podstawowe kryteria minimum 51% pozytywnych ocen na egzaminie pisemnym, aktywność podczas dyskusji grupowych D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz pracy egzaminacyjnej (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne ukończenie kursu ze Wstępu do psychologii organizacji i zarządzania B. Wymagania wstępne czyli zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji przydatnych traktowanych jako punkt wyjścia do realizacji treści danego przedmiotu (14) Cele kształcenia Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami czynników determinujących wybór zawodu, kształtowanie się ścieżki kariery oraz zawodoznawstwa w Polsce oraz jego roli w optymalizacji doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Rozwój świadomości zmian na współczesnym rynku pracy determinujących zmiany w obrębie indywidualnych ścieżek karier. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Wybrane teorie rozwoju zawodowego i wyboru zawodu teorie cechy i czynnika, psychodynamiczne, rozwojowe, poznawczo społeczne Model rozwoju kariery zawodowej w organizacji Psychologiczne uwarunkowania wybory zawodu zainteresowania, predyspozycje, talenty Wpływ środowiska na podejmowanie decyzji zawodowych wpływ rodziny, szkoły oraz rówieśników Specyfika rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn Etapy życia zawodowego Pojęcia i modele kariery zawodowej Zarządzanie karierą tworzenie ścieżek karier Współczesne przekształcenia karier zawodowych kariery bez granic, kapitał kariery Definicyjne rozróżnienie zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy omówienie wzajemnych zależności Istota zawodoznawstwa zadania i funkcje Podstawowe aspekty zawodoznawstwa Podstawowe klasyfikacje i nomenklatury zawodów na świecie (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1. Paszowska Rogacz A. (2003) Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych; Warszawa: KOWEZiU 2. Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal Cz., (2006) Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod [Psychology of professional preferences and interests. Review of theory and methods], Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradców Zawodowych, nr 34, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 3. Herr E.L., Cramer S.H. (2001) Planowanie kariery zawodowej, cz. 1; [w:] Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradcy Zawodowego; Warszawa: CMIiPZ KUP 4. Suchar M., (2003) Kariera i rozwój zawodowy [Career and professional development], Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 5. Bańka A., (2006) Kapitał kariery uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy

16 [Career capital - conditions, development and adaptation to organizational and structural changes in the labor market], in: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (ed.) Współczesna psychologia pracy i organizacji wybrane zagadnienia, [Contemporary occupational and organizational psychology - selected issues], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 6. Bańka A., (2007) Psychologiczne doradztwo karier [Psychological career counseling], Wydawnictwo PRINT-B, Poznań 7. Bańka A. (1995) Zawodoznastwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym; Poznań: Wydawnictwo PRINT-B 8. Bańka A., Chirkowska Smolak T. (1994) Charakterystyki zawodów i ofert pracy; Poznań: Wydawnictwo PRINT B 9. Nowacji T.W. (2003) Zawodoznastwo; radom: Instytut Technologii Eksploatacji 10. Brański S. (1985) Programowanie zajęć z orientacji zawodowej [w:] Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, Czerwińka Jasiewicz M. (1991) Psychologiczne problemy wyboru zawodu; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 12. Miś A., (2007) Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji [Concept of career development in organizations], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 1. Arnold J., Cooper C.L., Robertson J.T. (1995) Work Psychology. Understanding Human behaviour in the workplace; wyd. 2, Great Britan 2. Balcerzak Paradowska B. (2006) Skutki migracji dla rodzin [The effects of migration on families]. Materials from the conference "Labour migration - causes and consequences", Radziejowice 3. Bańka A., (2004) Teorie transnacjonalnego poradnictwa zawodowego z perspektywy wielokulturowej [Theories of transnational vocational counseling from the multicultural perspective], in: A. Bańka, B.J. Ertelta (ed.) Transnacjonalne poradnictwo zawodowe. Modułowy program podyplomowego kształcenia doradców zawodowych w zakresie eurodoradztwa [Transnational vocational guidance. Modular program of postgraduate training of counselors in the field of Euroguidance], Gospodarki i Pracy, Warszawa, Bańka A., (2005) Poczucie samoskuteczności w karierze. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Poczucia Skuteczności w Karierze Międzynarodowej [Sense of self-effectiveness in career. Theoretical background, design and factor analysis of the Efficacy Scale in International career], Wydawnictwo PRINT B, Poznań Warszawa 5. Bobek B.L., Robbins S.B., (2005) Counseling for career transition: career pathing, job loss and reenty, in: S.D. Brown, R. W. Lent, (ed.) Career Development and Counseling, John Wiley & Sons, Inc., USA 6. Carvell F.J. (2002) Human relation in business, wyd. 2, New York London 7. Evans P., Bartolome F., (1984) The Changing Pictures of The Relationship Between Career and Family. Journal of Occupational Behaviour, 5, Guichard J., Huteau M., (2005) Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego [Psychology of vocational counseling and orientation], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 9. Kalinowski M., (2007) Kariery pracownicze [Employee careers], in: W. Golnau (ed.) Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human Resources Management], Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 10. Karney J., (2004) Podstawy psychologii i pedagogiki pracy [Fundamentals of occupational psychology and pedagogy], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 11. Lubrawska A., (2008) Psychologia pracy, podstawowe pojęcia i zagadnienia [Occupational psychology, basic concepts and problems], Wydawnictwo Difin, Warszawa 12. Nosal Cz., (1997) Psychologia decyzji kadrowych Strategie Kryteria Procedury [Psychology of HR decisions. Criteria, Procedures, Strategies], Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Językowej, Kraków 13. Noworol Cz., (2006) Tranzycja karier młodzieży do przedsiębiorczości [Transition of youth's careers into entrepreneurship], in: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka (ed.) Praca i organizacja w procesie zmian [Work and organization in the process of change], Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 14. Paszkowska Rogacz A., (2003) Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych [The psychological basis for the selection of profession. Overview of theoretical concepts], Wydawnictwo KOWEZiU, Warszawa 15. Paszkowska Rogacz A., (2005) Materiały metodyczno dydaktyczne dla planowania kariery zawodowej młodzieży [Methodological materials for youth career planning], Wydawnictwo KOWEZiU, Warszawa 16. Paszkowska Rogacz A., (2009) Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań [Career Advice. Selected methods of research], Wydawnictwo Difin, Warszawa 17. Pocztowski A., (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie procesy metody [Human Resource Management: Strategies - Processes Methods], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 18. Ratajczak Z., (2007) Psychologia pracy i organizacji [Psychology of work and organization], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 19. Savickas M.L., (2005) The theory and practice of career construction, in: S.D. Brown, R. W. Lent (ed.) Career Development and Counseling, John Wiley & Sons, Inc., USA 20. Schein E.H., (1985) The indyvidual, the organizational and the career: a conceptual scheme, in: D.A. Kolb, J.M. Rubin, J.M. McIntyre (ed.) Organizational psychology. A book of reading, 21. Skłodowski H., Stawasza E., (2007) Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach marginalizowanych [Psychological determinants of the efficiency of job search and self-employment in marginalized regions], Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 22. Spotkane A.R., Cruza Guet M.C., (2005) Holland s theory of vocational personalities in work environments, in: S.D. Brown, R. W. Lent (ed.) Career Development and Counseling, John Wiley & Sons, Inc., USA 23. Topp J., (2006) W poszukiwaniu utraconej tożsamości [In search of lost identity], in: A. Furdal, W. Wysoczański (ed.)migracje: dzieje,

17 typologia, definicje [Migration: the history, typology, definitions], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 24. Wasilewski B.W., Kosewski M., (2006) EU - Migracje. Następstwa psychologiczne i zdrowotne [EU - Migrations. Psychological and health consequences] (http:/www.rpo.gov.pl/pliki/), 25. Wiernek B., (2003) Rozwój zawodowy i ścieżki karier pracowniczych [Professional development and career paths of employees], in: L. Zbiegień Maciąg (ed.) Zarządzanie pracownikami [Management of employees], Uczelniane Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne, Kraków B. Literatura uzupełniająca 1. Hebla P., Madejski J. (2004) Zawód z pasją; Bielsko Biała: Wydawnictwo Park 2. Wołk Z., (2006) Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży [Vocational counseling in the education of youth], Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 3. Wosińska W., (2008) Oblicza globalizacji [Faces of globalization], Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) Student po zakończeniu kursu powinien posiadać wiedzę dotyczącą współczesnych trendów determinujących rozwój zawodowy, etapów rozwoju zawodowych oraz umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w celu własnego rozwoju zawodowego i ciągłego samodoskonalenia. (18) Kontakt (17 A) Wiedza Wiedza z zakresu etapów i czynników determinujących wybór zawodu i tworzenie indywidualnej ścieżki student nazywa, opisuje i wyjaśnia procesy składające się na etapy rozwoju zawodowego człowieka, rozpoznaje bariery karier, wyciąga wnioski dotyczące własnej ścieżki rozwoju zawodowego (K_W01; K_W07) (17 B) Umiejętności Posiada umiejętności wyznaczania i planowania własnych celów zawodowych, wyciągania wniosków na podstawie prezentowanych faktów i przekształceń, ustala kryteria własnego rozwoju zawodowego (K_U07; K_U08) Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście współczesnej kariery zawodowej i poglądów różnych autorów poruszających wspomnianą tematykę (K_U05) (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student jest świadomy wpływu czynników natury środowiskowej i psychologicznej, współczesnych trendów dotyczących rozwoju kariery, jej dynamiki i wpływu zjawiska globalizacji i transnacjonalizacji. Dąży do wykorzystania opanowanej wiedzy do wyznaczania własnych celów zawodowych (K_K01) Student wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych (K_K02) (1) Nazwa przedmiotu Marketing polityczny (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG wykład 4 2 pkt ECTS (50-60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne

18 Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 30 studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy zaliczeniowej, projektu, prezentacji (8) Cykl dydaktyczny III V rok, semestr letni (9) Status przedmiotu fakultatywny (10) Język wykładowy Polski (11) Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin testowy C. Podstawowe kryteria Zdobycie ponad 51% punktów na egzaminie końcowym D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Zaliczenie przedmiotów wynikających z cyklu kształcenia, pożądane wcześniejsze uczestniczenie w wykładach z psychologii politycznej B. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne zapoznawanie się z literaturą uzupełniającą; wiedza z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, politycznej, międzykulturowej (14) Cele kształcenia Przybliżenie wiedzy z zakresu marketingu politycznego uwarunkowań i prawidłowości dotyczących podejmowania decyzji wyborczych i metod wpływania na nie oraz budowania pożądanego wizerunku przez polityków i partie polityczne z uwzględnieniem specyfiki kulturowej ( z naciskiem na różnice między kulturą polityczną i wartościami kulturowymi utrwalonych demokracji i krajami CEEC). (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Wprowadzenie zakres przedmiotu, terminologia. Modele marketingu politycznego. Modele podejmowania decyzji wyborczych. Segmentacja rynku wyborczego Wizerunek polityka modele teoretyczne. Specyfika wymiarów spostrzegania polityków u polskich wyborców Polityczny PR. Ratowanie wizerunku polityka. Skandal polityczny i kultura skandalu Znaczenie mediów w kampaniach politycznych Reklama polityczna. Negatywna kampania polityczna. Debaty wyborcze. Kampania bezpośrednia Marketing polityczny w Internecie. Stereotypy płciowe w marketingu politycznym. Sondaże jako źródło informacji i manipulacji politycznej. Marketing powyborczy. Obrona przed manipulacją wyborczą (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Cwalina, W., Falkowski, A. (2006). Marketing polityczny. Gdańsk: GWP. Mazur (2007). Marketing polityczny. Warszawa: PWN. B. Dobek-Ostrowska (2011). Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: PWN. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Skarżyńska, K. (2005). Człowiek a polityka. Warszawa: Scholar. Żemojtel-Piotrowska (2012). Kto widział męża Angeli Merkel? O kobiecym i męskim marketingu politycznym. W: A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Petrus (red.), Kobieta w kulturze-kobieta w podróży.

19 Artykuły anglojęzyczne wybór pod kątem tematyki zajęć B. Literatura uzupełniająca Żemojtel-Piotrowska, M. (2010). Posiadanie rodziny przez polityka a zachowania wyborcze. Studia Psychologiczne, 2010, 4, Żemojtel-Piotrowska, M., Labuda, M., Szymak, A., Piotrowski, J. (2012). Być jak Palikot: Kontrowersyjność jako wymiar spostrzegania polityka. Psychologia Społeczna, 7, 5, Wasilewski, J., Skibiński, A. (2008). Prowadzeni słowami. Warszawa: Difin. Siemieńska, R. (red.) Aktorzy życia społecznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Warszawa: Scholar. (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W1; K_W10 Zna terminologię z zakresu przedmiotu, rozumie mechanizmy psychologiczne związane z problematyką marketingu politycznego K_K09 Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badanie z zakresu marketingu politycznego (w zakresie zaplanowanych przez siebie strategii marketingowych) (18) Kontakt (17 A) Wiedza H2A_W04 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat marketingu politycznego, obejmującą terminologię, teorię i metodykę. H2A_W05; M2_W02 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych podstaw funkcjonowania człowieka w zakresie wyborów politycznych i znaczenia marketingu politycznego w ich dokonywaniu z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych. (17 B) Umiejętności S2A_U01; S2A_U03 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w odniesieniu do wyborów politycznych S2A_U02; H2A_U01; M2_U04 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów psychologicznych (uwarunkowań wyborów politycznych, wpływu marketingu politycznego na nie, wyników sondaży wyborczych), a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych H2A_U02; S2A_U06 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) S2A_K02; H2A_K02Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne S2A_K05; S2A_K07 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych (1) Nazwa przedmiotu Rodzina a praca (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM, PR (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Aleksandra Peplińska

20 (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 konwersatorium Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 15 (8) Cykl dydaktyczny III V rok, semestr letni (9) Status przedmiotu (10) Język wykładowy obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia rodziny fakultatywny Polski (11) Metody dydaktyczne wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja / rozwiązywanie zadań (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia test zaliczeniowy pisemny wykonanie określonej pracy praktycznej analiza przypadku C. Podstawowe kryteria pozytywny wynik na teście zaliczeniowym (40%) analiza studium przypadku (30%) obecność (30%) D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu Arkusz testu zaliczeniowego oraz pisemny raport z analizy przypadku (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne brak (14) Cele kształcenia Zaznajomienie słuchaczy z prawidłowościami powiązania życia rodzinnego jednostki z jej aktywnością zawodową, rolą rodziny w procesie radzenia sobie ze stresem zawodowym, rozłąką utratą pracy oraz kosztami z tym związanymi (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Rola rodziny w karierze zawodowej Procesy równoważenia ról zawodowych i osobistych Procesy facylitacji i konfliktów ról teorie, moderatory, mediatory prezentacje badań empirycznych Konsekwencje procesu work life balance Współczesne modele małżeństw a praca zawodowa małżeństwa dwu - karier Migracje zarobkowe a jakość życia rodzinnego

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU PSYCHOLOGIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Symbol efektu kierunkowego K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 Po ukończeniu studiów jednolitych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW NAUK O RODZINIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów nauki o rodzinie należy do obszarów

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Sposób dokumentacji efektów kształcenia Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych: Lp. K_W01 K_W02 K_W06 K_W08 K_W09 Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych zna terminologię używaną w pedagogice a w szczególności w oraz jej zastosowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW Załącznik nr 2 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu

Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Poradnictwo zawodowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Poradnictwo zawodowe Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-PZ-W_pNadGen8G45P Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia wraz z uzasadnieniem EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: PEDAGOGIKA Poziom kształcenia Profil kształcenia Tytuł zawodowy absolwenta studia I stopnia ogólnoakademicki licencjat I. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Dz.U. z 2013 poz. 1273 Brzmienie od 31 października 2013 Załącznik nr 1WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku

Bardziej szczegółowo

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Szanowny Studencie, ANKIETA SAMOOCENY OSIĄGNIĘCIA KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA bardzo prosimy o anonimową ocenę osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia w trakcie Twoich studiów. Twój głos pozwoli

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH:

RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RAMOWY PLAN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: MODUŁ 1: PRZYGOTOWANIE PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE SPECJALNE NAZWA PRZEDMIOTU Forma zal. Wymiar godzin w k ćw. Łączny wymiar godzin I II III Punkty ECTS Wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego - opis przedmiotu

Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego - opis przedmiotu Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologiczne problemy kariery zawodowej i doradztwa zawodowego Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-PPKRiDZ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU.

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU. Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim Metodologia badań pedagogicznych USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów Forma studiów Poziom studiów

Bardziej szczegółowo

Pedagogika medialna - opis przedmiotu

Pedagogika medialna - opis przedmiotu Pedagogika medialna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogika medialna Kod przedmiotu 03.4-WP-PEDP-PMed-W-S14_pNadGenI2SUL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Diagnoza problemów i potrzeb oraz planowanie strategii szkoleń i rozwoju pracowników w firmie./ Moduł 133.: Psychologia społeczna w

Bardziej szczegółowo

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU

UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu w języku polskim angielskim UCZELNIANY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W SANDOMIERZU Załącznik do procedury nr USZJK-II KARTA

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA

STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA STUDIA PODYPLOMOWE: OLIGOFRENOPEDAGOGIKA. PRACA Z DZIECKIEM AUTYSTYCZNYM I Z ZESPOŁEM ASPERGERA Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... PODSTAWA PRAWNA Program studiów jest zgodny z zapisami Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Coaching sportowy KOD S/I/st/29 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu

Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-ZZL-Ć-S14_pNadGenPYHS7 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Pedagogiki, Zakład Edukacji Osób z Niepełnosprawnością 4. Kod przedmiotu / modułu OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wspomaganie rozwoju dziecka niewidomego i słabowidzącego 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Supporting

Bardziej szczegółowo

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji

WSHiG Karta przedmiotu/sylabus. Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji WSHiG Karta przedmiotu/sylabus KIERUNEK SPECJALNOŚĆ TRYB STUDIÓW SEMESTR Turystyka i Rekreacja Zarządzanie i Marketing w Hotelarstwie, Gastronomi, Turystyce i Rekreacji Stacjonarny / niestacjonarny II

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu

Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Zachowania organizacyjne - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zachowania organizacyjne Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChP-ZO Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. Wszystkie specjalności Instytut Humanistyczny/Zakład Pedagogiki. praktyczny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Moduł kształcenia I- Psychologiczne podstawy rozwoju i wychowania - Psychologia ogólna Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister

Psychologia WF-PS. Studia drugiego stopnia Profil ogólnoakademicki Studia stacjonarne, niestacjonarne Magister Załącznik nr 4 do Uchwały nr 34/2012 Senatu UKSW z dnia 26 kwietnia 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla programu kształcenia dla kierunku psychologia dla jednolitych studiów

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03

OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I PRZYPORZĄDKOWANYCH IM MODUŁÓW H2A_W02 H2A_W03 Załącznik nr 3 (wymagany do wniosku do Senatu UG w sprawie zatwierdzenia programu studiów) OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA W OBSZARZE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE NAUK HUMANISTYCZNYCH, SPOŁECZNYCH i MEDYCZNYCH Nazwa

Bardziej szczegółowo

Doradztwo personalne

Doradztwo personalne Kierunek Wydział Filozofii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II rok akademicki 2012/2013 RETORYKA STOSOWANA stopień pierwszy studia stacjonarne Forma zajęć: Doradztwo personalne ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu

Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Strategie marketingowe na rynku międzynarodowym Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-SMRM-S16 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PSD-KZL Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna

Efekty kształcenia dla kierunku Pedagogika specjalna Załącznik 3 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Psychomanipulacje w aspekcie społeczno-kulturowym 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Psychological manipulation

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w diagnozie i terapii pedagogicznej Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-TIDT

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu

Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoretyczne podstawy pedagogiki przedszkolnej Kod przedmiotu 05.5-WP-PEDD-TPEP-W_pNadGenF2378 Wydział

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł

Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł Kierunek: Pedagogika Poziom kształcenia: studia I stopnia Specjalności: Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat Przyporządkowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Załącznik do uchwały nr 550 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Mechanicznym OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU

1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE. Status: obowiązkowy. Całkowita liczba godzin pracy własnej studenta: Do KOORDYNATOR MODUŁU 1. INFORMACJE OGÓLNE O MODULE Nazwa (tytuł) modułu: Metodologiczny zaawansowany Kierunek studiów: Psychologia Specjalność/specjalizacja (jeśli dotyczy): Poziom studiów: I, II, studia jednolite magisterskie

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Ekonomia I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKO-028 Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE

EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów TURYSTYKA I REKREACJA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot EKONOMIKA TURYSTYKI I REKREACJI WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ZAKŁAD ORGANIZACJI KSZTAŁCENIA EUROPEJCZYK Kod Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Komunikacja interpersonalna w praktyce antropologicznej 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Interpersonal

Bardziej szczegółowo

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology

Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE. Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology Karta przedmiotu STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Studia pierwszego stopnia/ ogólnoakademicki Przedmiot: Psychologia społeczna Przedmiot w języku angielskim: Social Psychology Kod przedmiotu: Typ przedmiotu/modułu:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7

KARTA PRZEDMIOTU. Organizacja i Zarządzanie B7 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu

Wykład monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu monograficzny: Teoria decyzji Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-MTD-W Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Seminarium dyplomowe Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU Wykładowcy

Bardziej szczegółowo

METODY DOBORU PERSONELU

METODY DOBORU PERSONELU 1.1.1 Metody doboru personelu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY DOBORU PERSONELU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: ZZL_PS2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu

Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodologia badań psychologicznych ze statystyką II Kod przedmiotu 14.0-WP-PSChM-MBPzS2-W-S14_pNadGen3NDYY

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social Psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu

Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Innowacyjne metody promocji przedsiębiorstwa Kod przedmiotu 04.7-WZ-ZarzD-IMPP-Ć-S15_pNadGenTJS7H Wydział

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej 4. Kod przedmiotu/modułu

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU. Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Psychologii, Zakład Psychologii Ogólnej 4. Kod przedmiotu/modułu 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia procesów poznawczych (Pamięć) 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Cognitive processes psychology (Memory 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5

KARTA PRZEDMIOTU. Komunikacja społeczna B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Komunikacja społeczna B5 Socialcommunication Turystyka i rekreacja Specjalność/specjalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Załącznik nr 7 Efekty kształcenia Dla kierunku studiów PSYCHOLOGIA jednolite studia magisterskie profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Psychologię jako kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu

Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia dla przyszłych managerów Kod przedmiotu 06.4-WI-P-p.p.m.02-2014-W-S14_pNadGenPU5G5 Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR 16/2015. Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku UCHWAŁA NR 16/2015 Senatu Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte z dnia 05 marca 2015 roku w sprawie: utworzenia kierunku studiów Pedagogika, poziom drugi, profil praktyczny oraz określenia

Bardziej szczegółowo

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu

Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Metody terapii grupowej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metody terapii grupowej Kod przedmiotu 05.9-WP-PSP-MTG-K_pNadGenHNA7E Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Psychologia KOD S/I/st/9 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Etyka w biznesie Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Beata Orłowska-Drzewek Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Gospodarowanie zasobami pracy w regionie. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Gospodarowanie zasobami pracy w regionie Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Poradnictwo i wsparcie dla bezrobotnych i zagrożonych 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości. Zarządzanie strategiczne Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Kod modułu Język kształcenia Efekty kształcenia dla modułu kształcenia Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Instytut Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA

Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Early Facilitating Development

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS. Moduł (typ) przedmiotów: Liczba punktów ECTS za zaliczenie przedmiotu: 4 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil kształcenia: Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Semestr: Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej.

posiada podstawową wiedzę o instytucjonalnych uwarunkowaniach polityki społecznej. Efekty kształcenia dla kierunku POLITYKA SPOŁECZNA studia pierwszego stopnia profil ogólnoakademicki Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący przedmiot:

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE

ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE 1.1.1 Zachowania organizacyjne I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZACHOWANIA ORGANIZACYJNE Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P9 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne Studia Podyplomowe Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/ /2019) Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 11/2017 Rektora UR z 03.03.2017 r. SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2017/2019 (2017/2018-2018/2019) 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu

Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Podstawy zarządzania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy zarządzania Kod przedmiotu 04.7-WZ-EkoP-PZ-W-S14_pNadGen3AUN5 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Ekonomia

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej

Polityka transportowa i regionalna Unii Europejskiej Jednostka organizacyjna: Rodzaj studiów i profil: Nazwa przedmiotu: Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku SYLABUS W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 i 2013/2014 Wydział Turystyki i Rekreacji II stopień,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI Kierownik studiów: tel.:... e-mail:... Studia podyplomowe z zakresu terapii pedagogicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie

PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI. Geografia z wiedzą o społeczeństwie Geografia, II stopień... pieczęć wydziału PROGRAM MODUŁU SPECJANOŚCI zatwierdzony przez Radę Wydziału dnia 21.09.2016. kod modułu Nazwa modułu specjalność Geografia z wiedzą o społeczeństwie Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu

Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kierowanie zespołami ludzkimi Kod przedmiotu 14.9-WP-PEDD-KZL-C_pNadGenHNWY8 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA

PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA PRZEDMIOT: PSYCHOLOGIA KLINICZNA I PSYCHOTERAPIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Ćwiczenia terenowe 1100-Ps-S59CT-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. Psychologia

OPIS PRZEDMIOTU. Ćwiczenia terenowe 1100-Ps-S59CT-SJ. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. Psychologia OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Ćwiczenia terenowe 1100-Ps-S59CT-SJ Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu

Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu Współczesne problemy psychologii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Współczesne problemy psychologii Kod przedmiotu 14.4-WP.PEDD-WPP-W_pNadGen75EPY Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU / MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu / modułu w języku polskim Psychologia rozwojowa i psychopatologia małego dziecka 2. Nazwa przedmiotu / modułu w języku angielskim Developmental

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12

Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 Załącznik Nr 5 do Zarz. Nr 33/11/12 (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU Z1-PU7 WYDANIE N1 Strona 1 z 6 1. Nazwa przedmiotu: SOCJOLOGIA ORGANIZACJI 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia radzenia sobie ze stresem 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Psychology of coping with stress 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-019 Podstawy marketingu Fundamentals of marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki

Stacjonarne studia I stopnia licencjackie ogólnoakademicki Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU Język polski Język angielski E/LDG/ZFP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Zarządzanie finansami financial management of the company Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Procesy decyzyjne zarządzaniu./ Moduł 175.: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Procesy decyzyjne zarządzaniu./ Moduł 175.: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Procesy decyzyjne zarządzaniu./ Moduł 175.: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Decisive

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia pierwszego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Potencjały zdrowia i szczęścia człowieka./ Moduł 102..: Człowiek w zdrowiu i chorobie 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim The stress

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Studia Podyplomowe Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Wybrane koncepcje pomagania Kod przedmiotu

Wybrane koncepcje pomagania Kod przedmiotu Wybrane koncepcje pomagania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wybrane koncepcje pomagania Kod przedmiotu 05.9-WP-PSD-WKP Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu w języku polskim SYLABUS/ OPIS PRZEDMIOTU Psychologia społeczna 2. Nazwa przedmiotu w języku angielskim Social psychology 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

SYLABUS. Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Decydowanie polityczne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii Kod przedmiotu MK_7 Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo