PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU"

Transkrypt

1 ROK AKADEMICKI 2015/2016 PSYCHOLOGIA ORGANIZACJI, ZARZĄDZANIA I MARKETINGU OPIEKUN: PROF. UG DR HAB. ANNA MARIA ZAWADZKA WPROWADZENIE Zagadnienia realizowane w ramach ścieżki Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu służą poznaniu mechanizmów funkcjonowania jednostki i grup pracowniczych w przedsiębiorstwie jak i również życia samej firmy. Tematyka kursów przydatna będzie studentom zamierzającym swoją karierę zawodową związać z pracą w działach personalnych i szkoleniowych przedsiębiorstw w firmach doradczych, urzędach pracy, centrach kształcenia i tym podobnych. SEMESTR ZIMOWY Prowadzący Nazwa wykładu Liczba godzin prof. Zawadzka Anna Maria B Psychologia konsumenta i jakości życia 30 prof. Niesiobędzka Małgorzata B Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej 15 dr Dorota Godlewska-Werner B Psychologia szkolenia zawodowego 15 prof. Niesiobędzka Małgorzata B Psychologia finansowa 15 dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska B Psychologia turystyki 15 dr Dorota Godlewska-Werner C Patologie w organizacji 15 dr Dorota Godlewska-Werner C System okresowej oceny pracownika 30 dr Jurek Paweł C- Zarządzanie kompetencjami pracowników 30 dr Klimaszewska Joanna C- Prawo pracy w organizacji 30 dr Nieckarz Zdzisław C- Systemy motywacyjne funkcjonujące w organizacji 30 dr Nieckarz Zdzisław C- Psychologia rozwoju pracownika 30 dr Nieckarz Zdzisław C Rekrutacja i selekcja 30 dr Peplińska Aleksandra C- Psychologia transportu i orzecznictwa zawodowego 30 dr Żemojtel-Piotrowska Magdalena C - Psychologiczne, ekonomiczne i kulturowe aspekty nierówności społecznych 15

2 mgr Brejwo Mirosław C-Zarządzanie czasem i osiąganie celów 15 mgr Agata Rudnik C-Public Relations (PL) 30 dr Żadkowska Magdalena C-Zarządzanie różnorodnością w organizacji 30 SEMESTR LETNI dr Peplińska Aleksandra B Psychologiczne podstawy rozwoju zawodowego i kariery 30 dr Żemojtel Piotrowska Magdalena B Marketing polityczny 30 prof. Krystyna Adamska B Komunikacja we współpracy i konflikcie 30 prof. Krystyna Adamska, dr Paulina Pawlicka B Psychologia kulturowa i międzykulturowa z perspektywy jednostki i organizacji 30 dr Zdzisław Nieckarz B Psychologia motywacji w organizacji 30 dr Zdzisław Nieckarz B Patologiczne aspekty funkcjonowania organizacji 15 dr Peplińska Aleksandra B Rodzina a praca 30 dr Peplińska Aleksandra B Psychologia bezrobocia i bezdomności 15 dr Niesiobędzka Małgorzata C Socjalizacja ekonomiczna i konsumencka dzieci i młodzieży 15 dr Godlewska Werner Dorota C Warsztat trenera szkoleń 30 dr Kosakowska Berezecka Natasza C Negocjacje i mediacje - perspektywa międzykulturowa 15 dr Kosakowska Berezecka Natasza C Cultural adaptation training (eng) 15 dr Pawlicka Paulina C Zarządzanie zmianą społeczną: jak zostać liderem i przeprowadzić zmianę oraz zarządzać projektami 30 dr Celińska Sylwia C Psychologiczne aspekty audytu organizacyjnego 30 dr Mańkowska Beata C Zjawisko wypalenia zawodowego 30 mgr Dampc Adrian C User Experience Design psychologia w projektowaniu aplikacji i stron internetowych 15 dr Szabowska Walaszczyk Anna C Wprowadzenie do pozytywnej psychologii organizacji 15 mgr Magdalena Przytarska C Psychologia Internetu 15 mgr Agata Rudnik C Praca psychologa w branżach kreatywnych 15 dr Dagmara Budnik Przybylska C Elementy doradztwa zawodowego 30

3 OPIS KURSÓW Z POZIOMU B (1) Nazwa przedmiotu Psychologia konsumenta i jakości życia (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) Prof. UG, dr hab. Anna Maria Zawadzka (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 4 2 pkt ECTS (50-60 godz) zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materia-łów do zajęć; czas trwania egzaminu 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowanie do egzaminu 30 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu fakultatywny (10) Język wykładowy Polski (11) Metody dydaktyczne wykład problemowy prezentujący przegląd modeli teoretycznych, wyników badań, i zjawisk z praktyki z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny testowy D. Podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne 91 %-100 % poprawnych odpowiedzi testowych 5 81%-90% poprawnych odpowiedzi testowych 4,5 71% 80% poprawnych odpowiedzi testowych % 70% poprawnych odpowiedzi testowych - 3,5

4 51% - 60% poprawnych odpowiedzi testowych % i mniej poprawnych odpowiedzi testowych - 2 E. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu testowego (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne (14) Cele kształcenia Poznanie funkcjonowania osoby jako konsumenta. Zrozumienie specyfiki oddziaływania na osobę strategii marketingowych. Nabycie wiedzy na temat specyfiki procesów psychologicznych poprzedzających, towarzyszących i następujących po nabywaniu i konsumpcji dóbr Zrozumienie konsekwencji i wyzwań jakie niesie ze sobą życie w kulturze konsumpcji dla osoby i społeczeństwa. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu 1. Kultura konsumpcji jej źródła, przejawy i nośniki. Wpływ marketingu na konsumentów. 2. Metody i narzędzia stosowane w psychologii konsumenta 3. Procesy poznawcze wykorzystywane przy konstruowaniu bodźców marketingowych i w reklamie wrażenia, uwaga, spostrzeganie i przetwarzanie informacji w reklamie i produktach, mapy percepcyjne, prawa Webera, spostrzeganie podprogowe. 4. Uczenie się w aspekcie strategii marketingowych wykorzystanie modeli warunkowania klasycznego i instrumentalnego, uczenie się mechaniczne, obserwacyjne, modelowanie i naśladownictwo. Rola pamięci w uczeniu się bodźców rynkowych. 5. Emocje w marketingu. Wpływ emocji pozytywnych i negatywnych na konsumenta. Rodzaje emocji wykorzystywanych w strategiach marketingowych i ich efektywność. Reklamy emocjonalne, racjonalne, oparte o symulację mentalną i ich skuteczność. 6. Proces podejmowania decyzji przez konsumenta Podejście normatywne. Podejście opisowe. Podejście adaptacyjne. Podejście ekologiczne. 7. Procesy decyzyjne a postrzegane ryzyko i zaangażowanie konsumenta w zakup. Typy zakupów. 8. Motywacja konsumenta Teoria braku. Teoria oczekiwań. Potrzeby i pragnienia. Teoria konfliktów wewnętrznych. Teoria dysonansu poznawczego. Teorie potrzeb (Maslowa, Murray a). Ukryte motywy. 9. Procesy samoregulacji a konsumpcja. Władza i wybory konsumenckie. Sukces, porażka w dziedzinie moralności i sprawności i wybory konsumenckie. 10. Wartości i zachowania konsumenckie. Pojęcie materializmu, źródła i uwarunkowania materializmu konsumentów. 11. Osobowość a postawy i wybory konsumenckie Koncepcje osobowości wykorzystywane w marketingu. Cechy osobowości związane z różnymi postawami czy wyborami konsumenckimi. Orientacje zakupowe i preferencje konsumenckie. 12. Wzory kultury konsumpcji i kształtowanie tożsamości indywidualnej, sytuacyjnej i płciowej. Rynkowe ideały piękna. Style życia. 13. Kształtowanie postaw konsumenckich: funkcje postaw, teorie postaw, hierarchia efektów, przewidywanie zachowań na podstawie postaw nabywców. Sposoby zmiany postaw przy pomocy bodźców rynkowych. 14. Społeczny kontekst zakupu - Społeczeństwo, rodzina, grupa społeczna i preferencje konsumenckie. Klasa społeczna, kapitał kulturowy, status społeczny, dochody i konsumpcja. Wpływ kultury konsumpcji na dzieci. 15. Zyski i straty związane z kulturą konsumpcji. Typy konsumpcji i zakupów związane z podwyższaniem zadowolenia z życia. Negatywne zachowania konsumenckie uzależnienia od produktów i usług oraz kupowania. Nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Konsumpcja etyczna. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1.. Falkowski A., Tyszka T. (2009). Psychologia zachowań konsumenckich (wyd. 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2. Zawadzka A.M. Wartości osobiste tłumaczące orientację materialistyczną jednostki. Roczniki Psychologiczne, 9, 1, 61 80, Zawisza M. Zawadzka A.M. (2003). Skuteczność reklam posługujących się stereotypowymi bądź łamiącymi stereotyp płci wizerunkami kobiet i mężczyzn. Nowiny Psychologiczne, 3, Zawadzka A.M. (2008). Nabywanie i konsumpcja w perspektywie samoregulacji kompensacja i ucieczka? Czasopismo Psychologiczne, 14, 2, Zawadzka A.M., Kujałowicz - Strużyńska A.M. (2008). Władza i aspiracje ekonomiczne w perspektywie samoregulacji, Czasopismo Psychologiczne, 14, 2,

5 6. Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Preferencje konsumenckie w kryzysie i rozwoju gospodarczym z perspektywy samoregulacji. Czasopismo Psychologiczne, 16,2, Zawadzka A.M., Rybarczyk J., Dedelis A. (2012). Jak promocyjne i prewencyjne ukierunkowanie samoregulacyjne wiąże się z ważnością cech i intencją zakupu produktu? Roczniki Psychologiczne. 8. Zawadzka A.M. (2008). Orientacja materialistyczna, teoria opanowywania trwogi i preferencje nabywcze konsumentów W: Plopa M., Błażek M. Współczesny człowiek w świetle dylematów i wyzwań: perspektywa psychologiczna. Kraków: Wydawnictwo Impuls, Zawadzka, A. M. (2009) Twórcze sposoby przekonywania - reklamy oparte o symulacje mentalna. W: Popek S., Bernacka R.E., Domanski C., Gawda B, Turska D., Zawadzka A.M., (red). Psychologia twórczości nowe horyzonty (red.) (str ). Lublin: Wydawnictwo UMCS. 10. Zawadzka A.M., Niesiobędzka M. (2010). Płeć i konsumpcja, W: A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka (Red.), Między płcią a rodzajem: teorie, badania, aplikacje, (str ), Kraków: Wydawnictwo: Impuls. 11. Zawadzka A.M., van Buuren I. (2010). Wybory inwestycyjne w sytuacji sukcesu i porażki - porównanie międzykulturowe na przykładzie grupy polskiej i holenderskiej. W: Goszczyńska M., Górnik-Durose M.(red.), Uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość - pieniądze konsumpcja (str ). Warszawa: Wydawnictwo Diffin 12. Zawadzka A.M. (2011). O typach zakupów, które mogą zwiększać zadowolenie z życia, W: Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (red), Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności, (str ). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. 13. Zawadzka A.M., Duda A. (2012). Zakupy, zadowolenie z życia i aspiracje życiowe: czyli jakie zakupy i komu mogą podwyższać zadowolenie z życia. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin 14. Zawadzka A.M., Buras P., Lewandowska D., Portykus N., Skierawska M. (2012). Jak świętować aby być zadowolonym z życia. W: Górnik- Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin 15. Górnik- Durose M., Mróz, B., Zawadzka A.M. (2012). Współczesna oferta supermarketu szczęścia nowe zjawiska w zachowaniach konsumenckich. Trójgłos interdyscyplinarny. W: Górnik-Durose M., Zawadzka A.M. (red). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Wydawnictwo Difin A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 1. Doliński D. (2011) Poznawcze mechanizmy technik wpływu społecznego W: Falkowski A. Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN 2. Górnik-Durose M. (2002). Psychologiczne aspekty posiadania. Pomiędzy instrumentalnością a społeczna użytecznością dóbr materialnych. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 3. Mackiewicz R. (2011). Liczby w decyzjach ekonomicznych: instynkt numeryczny i wrażliwość cenowa W: Falkowski A. Zaleśkiewicz T. (red.), Psychologia poznawcza w praktyce: Ekonomia, biznes, polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN 4. Maison, D., Noga-Bogomilski A. (2007). Badania marketingowe. Od teorii do praktyki. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 5. Zawadzka A.M., Górnik-Durose M. (2010). Życie w konsumpcji, konsumpcja w życiu. Psychologiczne ścieżki współzależności. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne B. Literatura uzupełniająca 1. Goszczyńska M., Górnik-Durose M. (2010). Psychologiczne uwarunkowania zachowań ekonomicznych. Przedsiębiorczość pieniądzekonsumpcja. Warszawa: Diffin (rozdział II pieniądze i rozdział III zachowania konsumenckie).zawadzka A.M. (2001). Osobowość a wartości hedonistyczne i utylitarne w sytuacji zakupu. Czasopismo Psychologiczne, 2 (7), Górnik-Durose M., Zawadzka A.M (2012). W supermarkecie szczęścia. Warszawa: Diffin 3. Zawadzka A.M. (2002). Psychographics characteristic vs. hedonic and utilitarian values preferences in shopping situations. Polish Journal of Applied Psychology, 2, (1), Zawadzka A.M.(2003). Purchase motives which explain our choices. Polish Psychological Bulletin, 34, (3), Zawisza M, Cinnirella M, Zawadzka A.M. (2006). Non-traditional male gender portrayal as persuasion tool in advertising. Social Influence, 1, (4), (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) (17 A) Wiedza Posiada wiedzę na temat procesów psychologicznych towarzyszących nabywaniu i konsumpcji dóbr (17 B) Umiejętności Wykorzystuje posiadaną wiedzę do wnioskowania o źródłach zachowań konsumentów Rozumie w jaki sposób strategie marketingowe oddziaływają na osobę, jej postawę, wybory i chęć zakupu. Rozumie na czym polegają korzyści i straty związane z życiem w kulturze konsumpcji

6 (18) Kontakt (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Potrafi podjąć dyskusję na tematy związane z psychologią konsumenta, potrafi innym wytłumaczyć zjawiska towarzyszące dokonywaniu zakupów i te towarzyszące wyborom konsumenckim, jest zorientowany na podmiotowości traktowanie konsumenta, jest wrażliwy na zagrożenia społeczne wypływające ze stosowania nieuczciwych strategii (1) Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do psychologii ekonomicznej (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Małgorzata Niesiobędzka (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 Wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 30 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu fakultatywny (10) Język wykładowy Polski (11) Metody dydaktyczne (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne

7 wykład z prezentacją multimedialną możliwość konsultacji indywidualnych w ramach godzin dyżuru A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny: testowy z pytaniami zamkniętymi (test wielokrotnego wyboru) i otwartymi I. Podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne Podstawą zaliczenia jest uzyskanie 51% odpowiedzi poprawnych z testu J. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu testowego (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne (14) Cele kształcenia Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z dotychczasowym dorobkiem psychologii ekonomicznej oraz usytuowanie psychologii ekonomicznej w polu dziedzin pokrewnych. Omówione zostaną psychologiczne procesy leżące u podstaw decyzji ekonomicznych podejmowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe, podstawowe metody badawcze oraz sposoby zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej i organizacyjnej. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Psychologia ekonomiczna jako dziedzina badań podstawowych i stosowanych. Dziedziny pokrewne psychologii ekonomicznej: ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna i finanse behawioralne, neuroekonomia. Racjonalność i nieracjonalność zachowań ekonomicznych. Paradoksy racjonalności. Socjalizacja ekonomiczna, teoretyczne ramy analizy rozwoju ekonomicznego, czynniki wpływające na proces socjalizacji ekonomicznej. Zachowania związane z płaceniem podatków. Oczekiwania ekonomiczne, optymizm i pesymizm konsumentów. Przedsiębiorczość ujęcie ekonomiczne i psychologiczne. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1. Ariey, D. (2009). Potęga irracjonalności. Wocław: Wydawnictwo Dolnośląskie. 2. Kahneman, D., Tversky, A. (1979). Prospect theory : An analysis of decision under risk. Econometrica, 47, Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behavior. Cambridge: Cambridge University Press. 4. Łaguna, M. (2010). Przekonania na własny temat i aktywność celowa. Badania nad przedsiębiorczością. Roz. Gdańsk: GWP. 5. Niesiobędzka, M. (2006). Społeczna świadomość podatków. Czy potrafimy przypomnieć sobie jakie podatki musieliśmy zapłacić? Optimum. Studia ekonomiczne,1, Tyszka, T. (1997). Psychologia zachowań ekonomicznych. Rozdz. 4. Warszawa: PWN 7. Van Raij, W.F., Van Veldhoven G.M., Warneryd, K.E. (2010). The Handbook of Economic Psychology. Dortrecht: Kluwer. Zak, P.J. (2004). Neuroeconomisc. The Royal Society, No. 359, s A.2. Studiowana samodzielnie przez studenta 1. Tyszka, T. Zaleśkiewicz (2001). Racjonalność decyzji. rozdz. 3, 4. Warszawa: PWE. 2. Tyszka, T. (2004). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 1, 2, 4, 9, 10, 16. Gdańsk: GWP. 3. Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 1, 2, 4. Warszawa: PWN 4. Sokołowska, J. (2005). Psychologia decyzji ryzykownych rozdz. 7. Warszawa: Academica. 5. B. Literatura uzupełniająca 1. Niesiobędzka, M. (2004). Funkcje podatków w odbiorze społecznym. Master of Business Administration, 4, Strzałecki, A. (2010). Innowacyjna przedsiębiorczość: teorie, badania, zastosowanie praktyczne, perspektywa psychologiczna. Warszawa: Academica. 3. Zaleśkiewicz, T. (2005). Przyjemność czy ryzyko. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka. Gdańsk: GWP.

8 (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W05 K_U01 K_U07 K_K01 (18) Kontakt (17 A) Wiedza Przedmiot pozwala na zdobycie wiedzy specjalizacyjnej. Student rozróżnia specyfikę pola badawczego psychologii ekonomicznej na tle dziedzin pokrewnych, wypracowanych podejść teoretycznych i badawczych, identyfikuje psychologiczne mechanizmy związane z decyzjami ekonomicznymi, ilustruje sposoby zastosowania wiedzy psychologicznej w praktyce ekonomicznej i organizacyjnej. (17 B) Umiejętności Student nabywa umiejętność analizowania i interpretacji zjawisk ekonomicznych perspektywy psychologicznej, rozpoznaje przesłanki decyzji podejmowanych przez jednostki i gospodarstwa domowe, potrafi wskazać praktyczne znaczenie podejścia psychologicznego w wyjaśnianiu zachowań ekonomicznych. (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student nabywa świadomość konieczności wieloaspektowej analizy zjawisk ekonomicznych, zwiększa się jego wrażliwość na przejawy irracjonalności w szerokim spektrum aktywności jednostki występujące na płaszczyźnie finansowej, organizacyjnej i konsumenckiej. (1) Nazwa przedmiotu Psychologia szkolenia zawodowego (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Dorota Godlewska - Werner (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin

9 15 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu fakultatywny (11) Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną wykład konwersatoryjny (10) Język wykładowy polski (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny z pytaniami otwartymi C. Podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne poprawność merytoryczna zakres wyczerpania tematu D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne (14) Cele kształcenia Celem przedmiotu jest omówienie modeli uczenia się, które przekładają się na proces kształcenia zawodowego oraz przebiegu procesu grupowe w trakcie trwania szkolenia. Podczas wykładu zostaną zaprezentowane i omówione różne typów kształcenia zawodowego oraz zasady organizacji i przeprowadzania szkoleń począwszy od analizy potrzeb szkoleniowych po ocenę efektywności szkoleń. (15) Treści programowe Specyfika nauczania dorosłych Modele uczenia się Proces grupowy w szkoleniach Rodzaje form kształcenia zawodowego Analiza potrzeb szkoleniowych Organizacja szkoleń Czas i miejsce w szkoleniach Ocena efektywności szkoleń (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana do przygotowania zajęć przez prowadzącą 1. Jarmuż S., Kossowska M., Witkowski T. (2008) Psychologia dla trenerów. Warszawa: Wolters Kluwer Polska 2. Kossowska M., Sołtysińska I. (2002) Szkolenia pracowników a rozwój organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 3. Łaguna M. (2004) Szkolenia. Gdańsk: GWP 4. Sidor-Rządkowska M. (2009). Coaching. Teoria, praktyka, studia przypadków. Warszawa: Wolters Kluwer Polska B. Literatura uzupełniająca 1. Boydell T., Leary M. (2001) Identyfikacja potrzeb szkoleniowych. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 2. Bramley P. (2001) Ocena efektywności szkoleń. Kraków: Oficyna Ekonomiczna 3. Kozak A. (2010) Proces grupowy. Poradnik dla trenerów, nauczycieli i wykładowców. Gliwice: One Press 4. Rae L. (2012) Efektywne szkolenie. Techniki doskonalenia umiejętności trenerskich. Warszawa: Wolters Kluwer Polska

10 (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) Student powinien po zakończeniu zajęć wiedzieć, jakie są mocne i słabe strony różnych form kształcenia zawodowego, rozumieć proces szkolenia osób dorosłych i być zdolny opisać proces szkolenia zawodowego w kontekście modeli uczenia się. (17 A) Wiedza Student nazywa i definiuje formy kształcenia zawodowego, wyjaśnia proces szkolenia zawodowego w kontekście modeli uczenia się, charakteryzuje etap analizy potrzeb szkoleniowych i oceny efektywności szkoleń, rozróżnia. (17 B) Umiejętności Student porównuje modele uczenia w kontekście procesu szkoleniowego, planuje proces szkoleniowy, rozpoznaje różnice pomiędzy fazami procesu grupowego. (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student zachowuje otwartość na różne formy kształcenia zawodowego, jest wrażliwy na potrzeby uczestników szkoleń w kontekście efektywności organizacji. (18) Kontakt (1) Nazwa przedmiotu Psychologia turystyki (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Magdalena Żemojtel - Piotrowska (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 Wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 15 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu fakultatywny (10) Język wykładowy Polski

11 (11) Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia test końcowy C. Podstawowe kryteria Uzyskanie ponad 50% punktów w teście końcowym D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz testu egzaminu (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne: Wynikające z toku studiów B. Wymagania wstępne: Znajomość podstawowych terminów z zakresu psychologii ogólnej i społecznej (14) Cele kształcenia Prezentacja wiedzy na temat zagadnień związanych z psychologią turystki: motywacji turystycznej, znaczenia turystyki w rozwoju psychicznym człowieka, pracy z grupą turystyczną. Ukazanie kulturowych i społecznych uwarunkowań turystyki. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Turystyka jako obiekt zainteresowania naukowego. Znaczenie psychologii w turystyce. Turystyka w cyklu życia człowieka. Rozwojowe uwarunkowania turystyki. Motywacja aktywności turystycznej. Turystyka a kontakt kulturowy: znaczenie kultury i wartości w spostrzeganiu świata. Współczesne problemy turystyki: turystyka jako konsumpcja, wpływ turystyki na społeczności lokalne. Psychologia grupy turystycznej. Uwarunkowania spędzania czasu wolnego w formie aktywnej. Psychologiczne aspekty tworzenia oferty turystycznej. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1. Bańka, A. (2009). Społeczna psychologia środowiskowa. Wydawnictwo Naukowe Scholar. 2. W. Kurek (2007). Turystyka. Warszawa: PWN. 3. Zdebski, J., Winiarski, R. (2008). Psychologia turystyki. WAiP. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: 1) Gracz, Sankowski (2001). Psychologia w rekreacji i turystyce. 2) Golembski, G. (red.), (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. PWN. B. Literatura uzupełniająca 1) Bernacka, R. (2011). Funkcje turystyki kulturowej na obszarach wiejskich w kontekście psychologicznym, (w:) Sawicki B., Janicka J. (red.), Wielowymiarowe aspekty turystyki kulturowej. Lublin: Uniwersytet Przyrodniczy, s ) Wartecka-Ważyńska A., 2007, Turystyka młodzieży i jej uwarunkowania. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań. 3) Zdebski, J. (2008). Psychologia turystyki W: Winiarski (red.) Turystyka w naukach humanistycznych (ss.76-86). Warszawa: PWN (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W01 K_W05 K_W07 K_W11 K_U01 K_U02 K_U03 (17 A) Wiedza Zna terminologię używaną w psychologii oraz jej zastosowanie w dyscyplinach pokrewnych na poziomie rozszerzonym Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat specjalizacji psychologii, obejmującą terminologię, teorię i metodykę Ma pogłębioną wiedzę na temat specyfiki relacji społecznych, zjawisk społecznych dotyczących psychologii turystyki oraz rządzących nimi prawidłowości z punktu widzenia psychologii Ma uporządkowaną wiedzę na temat zasad i norm etycznych oraz etyki zawodowej; zna prawne, organizacyjne i etyczne uwarunkowania wykonywanej działalności zawodowej (17 B) Umiejętności Posiada pogłębione umiejętności obserwowania, wyszukiwania i przetwarzania informacji na temat zjawisk społecznych rozmaitej natury, przy użyciu różnych źródeł oraz interpretowania ich z punktu widzenia problemów

12 K_U09 K_K01 K_K02 K_K07 (18) Kontakt psychologicznych, zdrowotnych Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów psychologicznych, wychowawczych, pomocowych czy terapeutycznych, a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych Potrafi sprawnie porozumiewać się przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie psychologii, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych Potrafi generować oryginalne rozwiązania złożonych problemów psychologicznych i prognozować przebieg ich rozwiązywania oraz przewidywać skutki planowanych działań w określonych obszarach praktycznych (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Ma pogłębioną świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego Jest gotowy do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych; wykazuje aktywność, podejmuje trud i odznacza się wytrwałością w podejmowaniu indywidualnych i zespołowych działań profesjonalnych w zakresie psychologii; angażuje się we współpracę Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne (1) Nazwa przedmiotu (2) Kod ECTS Psychologia finansowa (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) prof. UG, dr hab. Małgorzata Niesiobędzka (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 15 (8) Cykl dydaktyczny IV V rok, semestr zimowy (9) Status przedmiotu (10) Język wykładowy

13 fakultatywny polski (11) Metody dydaktyczne wykład konwersatoryjny połączony z prezentacją multimedialną możliwość konsultacji indywidualnych w ramach godzin dyżuru (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia Egzamin pisemny napisanie dwóch prac z zakresu treści prezentowanych na wykładzie. C. Podstawowe kryteria Egzamin: podstawą zaliczenia jest uzyskanie 51% odpowiedzi poprawnych; pytania mają charakter otwarty, problemowy. Prace: podstawą zaliczenia jest średnia ocen z dwóch prac wykonywanych w grupach indywidualnie; prace będą miały formę projektu badawczego dotyczącego dwóch wybranych zagadnień zawartych w treściach programowych. Ocen pracy będzie zależała od zakresu wyczerpania tematu, poprawności merytorycznej, oryginalności zaproponowanych rozwiązań. D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu arkusze prac zaliczeniowych (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne B. Wymagania wstępne (14) Cele kształcenia Celem zajęć jest wzbogacenie i poszerzenie wiedzy z zakresu psychologii finansowej, przedstawienie konsekwencji dualistycznej natury pieniądza, zróżnicowania motywów związanych z oszczędzaniem, ubezpieczaniem się, zadłużaniem i płaceniem podatków, roli emocji w zachowaniach związanych z operowaniem finansami. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Definicja pieniądza w ekonomii i psychologii, rodzaje i funkcje pieniądza. Dualistyczna natura pieniądza. Percepcja pieniądza i złudzenie pieniądza. Postawy wobec pieniędzy i ich pomiar. Oszczędzanie, teorie oszczędzania, motywy i funkcje oszczędzania, badania nad oszczędzaniem gospodarstw domowych. Zadłużanie się, dług a kredyt, postawy wobec zadłużania się. Ubezpieczanie się. Motywy decyzji ubezpieczeniowych. Rola emocji stosunku do ryzyka. Psychologia podatków, złożoność podatków i jej konsekwencje, normatywne i deontologiczne ujęcie sprawiedliwości podatków, modele oszustw podatkowych. Fenomen hazardu i jego uwarunkowania. (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć : Brown, S., Taylor, K., Price S.W. (2005). Debt and distress: Evaluating the psychological cost of credit. Journal of Economic Psychology,26, Dzik, B. (2004). Hazard. W: T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP. Fisher, P.J., Montalto, C.P. (2010). Effect of saving motives and horizon on saving behaviors. Journal of Economic Psychology, 31, Kirchler, E. (2007). The economic psychology of tax behavior. Cambridge: Cambridge University Press. Lea, S.,E.G.,Webley, P., Walker, C.M. (1995). Psychological factors in consumer debt: Money management, economic socialization, and credit use. Journal of Economic Psychology, 16, Niesiobędzka, M. (2004). Podatki. W: T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP. Rabinovich, A., Webley, P. ( 2007). Filling the gap between planning and doing: Psychological factors involved in the successful implementation of saving intention. Journal of Economic Psychology,28, Sedillot, R. (2002). Moralna i niemoralna historia pieniądza. Warszawa: Wydawnictwo W.A.B. Warneryd, K.E. (2004). Oszczędzanie. W: T. Tyszka, Psychologia ekonomiczna. Gdańsk: GWP. Wąsowicz-Kiryło, G. (2008). Psychologia finansowa. O pieniądzach w życiu człowieka. Warszawa: Difin. WickwireE, M.Jr, Whelan, J.P., West, R., Meyers, A., McCausland, C., Leullen, J. (2007). Perceived Availability, Risks, and Benefits of Gambling among College Students. Journal of Gambling Studies, 23,

14 A.2. studiowana samodzielnie przez studenta: Zaleśkiewicz, T. (2011). Psychologia ekonomiczna. Rozdz. 5, 6,7. Warszawa: PWN B. Literatura uzupełniająca Górniak, J. (2000). My i nasze pieniądze. Kraków: AUREUS, Kraków. Simmel, G. (1997). Filozofia pieniądza. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora. (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W01 K_W07 K_U01 K_U07 K_K01 K_K07 (18) Kontakt (17 A) Wiedza Przedmiot pozwala na zdobycie wiedzy na temat psychologii pieniądza, oszczędzania, ubezpieczania się, zadłużania, płacenia podatków, hazardu, student zna uwarunkowania zachowań związanych z finansami, zna metody badacze stosowane do poznania zachowań związanych z finansami przez ekonomistów i psychologów, umie wskazać mechanizmy prowadzące rozwijania się patologicznego hazardu. (17 B) Umiejętności Student nabywa umiejętność wskazywania mechanizmów psychologicznych leżących u podstaw zachowań związanych z finansami, różnicuje podejście ekonomiczne i psychologiczne do analizy oszczędzania, ubezpieczania się, zadłużania i płacenia podatków, potrafi dokonać charakterystyki zachowań związanych z operowaniem finansami, potrafi wskazać zagrożenia związane z posługiwanie się różnymi formami pieniądza. (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student zyskuje świadomość zróżnicowania uwarunkowań zachowań związanych z operowaniem pieniędzmi, rozwija się umiejętność pracy w grupie podczas pisania prac zaliczeniowych, rozwija się umiejętność krytycznej analizy propozycji własnych i innych. (1) Nazwa przedmiotu Psychologiczne podstawy rozwoju zawodowego i kariery (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Aleksandra Peplińska (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG wykład Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 4 2 pkt ECTS (50-60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy

15 30 zaliczeniowej, projektu, prezentacji (8) Cykl dydaktyczny III V rok, semestr letni (9) Status przedmiotu obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia organizacji, zarządzania i marketingu fakultatywny (11) Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną (10) Język wykładowy Polski (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin pisemny testowy wraz z pytaniami otwartymi (problemowymi) C. Podstawowe kryteria minimum 51% pozytywnych ocen na egzaminie pisemnym, aktywność podczas dyskusji grupowych D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz pracy egzaminacyjnej (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne ukończenie kursu ze Wstępu do psychologii organizacji i zarządzania B. Wymagania wstępne czyli zakres wiadomości, umiejętności i kompetencji przydatnych traktowanych jako punkt wyjścia do realizacji treści danego przedmiotu (14) Cele kształcenia Zaznajomienie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami czynników determinujących wybór zawodu, kształtowanie się ścieżki kariery oraz zawodoznawstwa w Polsce oraz jego roli w optymalizacji doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Rozwój świadomości zmian na współczesnym rynku pracy determinujących zmiany w obrębie indywidualnych ścieżek karier. (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Wybrane teorie rozwoju zawodowego i wyboru zawodu teorie cechy i czynnika, psychodynamiczne, rozwojowe, poznawczo społeczne Model rozwoju kariery zawodowej w organizacji Psychologiczne uwarunkowania wybory zawodu zainteresowania, predyspozycje, talenty Wpływ środowiska na podejmowanie decyzji zawodowych wpływ rodziny, szkoły oraz rówieśników Specyfika rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn Etapy życia zawodowego Pojęcia i modele kariery zawodowej Zarządzanie karierą tworzenie ścieżek karier Współczesne przekształcenia karier zawodowych kariery bez granic, kapitał kariery Definicyjne rozróżnienie zawodoznawstwa, doradztwa zawodowego oraz pośrednictwa pracy omówienie wzajemnych zależności Istota zawodoznawstwa zadania i funkcje Podstawowe aspekty zawodoznawstwa Podstawowe klasyfikacje i nomenklatury zawodów na świecie (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć 1. Paszowska Rogacz A. (2003) Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych; Warszawa: KOWEZiU 2. Bajcar B., Borkowska A., Czerw A., Gąsiorowska A., Nosal Cz., (2006) Psychologia preferencji i zainteresowań zawodowych. Przegląd teorii i metod [Psychology of professional preferences and interests. Review of theory and methods], Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradców Zawodowych, nr 34, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 3. Herr E.L., Cramer S.H. (2001) Planowanie kariery zawodowej, cz. 1; [w:] Zeszyty Informacyjno Metodyczne Doradcy Zawodowego; Warszawa: CMIiPZ KUP 4. Suchar M., (2003) Kariera i rozwój zawodowy [Career and professional development], Wydawnictwo ODDK, Gdańsk 5. Bańka A., (2006) Kapitał kariery uwarunkowania, rozwój i adaptacja do zmian organizacyjnych oraz strukturalnych rynku pracy

16 [Career capital - conditions, development and adaptation to organizational and structural changes in the labor market], in: Z. Ratajczak, A. Bańka, E. Turska (ed.) Współczesna psychologia pracy i organizacji wybrane zagadnienia, [Contemporary occupational and organizational psychology - selected issues], Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 6. Bańka A., (2007) Psychologiczne doradztwo karier [Psychological career counseling], Wydawnictwo PRINT-B, Poznań 7. Bańka A. (1995) Zawodoznastwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy.psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym; Poznań: Wydawnictwo PRINT-B 8. Bańka A., Chirkowska Smolak T. (1994) Charakterystyki zawodów i ofert pracy; Poznań: Wydawnictwo PRINT B 9. Nowacji T.W. (2003) Zawodoznastwo; radom: Instytut Technologii Eksploatacji 10. Brański S. (1985) Programowanie zajęć z orientacji zawodowej [w:] Problemy Opiekuńczo Wychowawcze, Czerwińka Jasiewicz M. (1991) Psychologiczne problemy wyboru zawodu; Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 12. Miś A., (2007) Koncepcja rozwoju kariery zawodowej w organizacji [Concept of career development in organizations], Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta 1. Arnold J., Cooper C.L., Robertson J.T. (1995) Work Psychology. Understanding Human behaviour in the workplace; wyd. 2, Great Britan 2. Balcerzak Paradowska B. (2006) Skutki migracji dla rodzin [The effects of migration on families]. Materials from the conference "Labour migration - causes and consequences", Radziejowice 3. Bańka A., (2004) Teorie transnacjonalnego poradnictwa zawodowego z perspektywy wielokulturowej [Theories of transnational vocational counseling from the multicultural perspective], in: A. Bańka, B.J. Ertelta (ed.) Transnacjonalne poradnictwo zawodowe. Modułowy program podyplomowego kształcenia doradców zawodowych w zakresie eurodoradztwa [Transnational vocational guidance. Modular program of postgraduate training of counselors in the field of Euroguidance], Gospodarki i Pracy, Warszawa, Bańka A., (2005) Poczucie samoskuteczności w karierze. Podstawy teoretyczne, konstrukcja i analiza czynnikowa Skali Poczucia Skuteczności w Karierze Międzynarodowej [Sense of self-effectiveness in career. Theoretical background, design and factor analysis of the Efficacy Scale in International career], Wydawnictwo PRINT B, Poznań Warszawa 5. Bobek B.L., Robbins S.B., (2005) Counseling for career transition: career pathing, job loss and reenty, in: S.D. Brown, R. W. Lent, (ed.) Career Development and Counseling, John Wiley & Sons, Inc., USA 6. Carvell F.J. (2002) Human relation in business, wyd. 2, New York London 7. Evans P., Bartolome F., (1984) The Changing Pictures of The Relationship Between Career and Family. Journal of Occupational Behaviour, 5, Guichard J., Huteau M., (2005) Psychologia orientacji i poradnictwa zawodowego [Psychology of vocational counseling and orientation], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 9. Kalinowski M., (2007) Kariery pracownicze [Employee careers], in: W. Golnau (ed.) Zarządzanie zasobami ludzkimi [Human Resources Management], Wydawnictwa Fachowe CeDeWu, Warszawa 10. Karney J., (2004) Podstawy psychologii i pedagogiki pracy [Fundamentals of occupational psychology and pedagogy], Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 11. Lubrawska A., (2008) Psychologia pracy, podstawowe pojęcia i zagadnienia [Occupational psychology, basic concepts and problems], Wydawnictwo Difin, Warszawa 12. Nosal Cz., (1997) Psychologia decyzji kadrowych Strategie Kryteria Procedury [Psychology of HR decisions. Criteria, Procedures, Strategies], Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Językowej, Kraków 13. Noworol Cz., (2006) Tranzycja karier młodzieży do przedsiębiorczości [Transition of youth's careers into entrepreneurship], in: B. Rożnowski, A. Biela, A. Bańka (ed.) Praca i organizacja w procesie zmian [Work and organization in the process of change], Stowarzyszenie Psychologia i Architektura, Poznań 14. Paszkowska Rogacz A., (2003) Psychologiczne podstawy wyboru zawodu. Przegląd koncepcji teoretycznych [The psychological basis for the selection of profession. Overview of theoretical concepts], Wydawnictwo KOWEZiU, Warszawa 15. Paszkowska Rogacz A., (2005) Materiały metodyczno dydaktyczne dla planowania kariery zawodowej młodzieży [Methodological materials for youth career planning], Wydawnictwo KOWEZiU, Warszawa 16. Paszkowska Rogacz A., (2009) Doradztwo zawodowe. Wybrane metody badań [Career Advice. Selected methods of research], Wydawnictwo Difin, Warszawa 17. Pocztowski A., (2007) Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie procesy metody [Human Resource Management: Strategies - Processes Methods], Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 18. Ratajczak Z., (2007) Psychologia pracy i organizacji [Psychology of work and organization], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 19. Savickas M.L., (2005) The theory and practice of career construction, in: S.D. Brown, R. W. Lent (ed.) Career Development and Counseling, John Wiley & Sons, Inc., USA 20. Schein E.H., (1985) The indyvidual, the organizational and the career: a conceptual scheme, in: D.A. Kolb, J.M. Rubin, J.M. McIntyre (ed.) Organizational psychology. A book of reading, 21. Skłodowski H., Stawasza E., (2007) Psychologiczne wyznaczniki efektywności poszukiwania pracy i samozatrudnienia w regionach marginalizowanych [Psychological determinants of the efficiency of job search and self-employment in marginalized regions], Wydawnictwo Uniwersytetu Łodzkiego, Łodź 22. Spotkane A.R., Cruza Guet M.C., (2005) Holland s theory of vocational personalities in work environments, in: S.D. Brown, R. W. Lent (ed.) Career Development and Counseling, John Wiley & Sons, Inc., USA 23. Topp J., (2006) W poszukiwaniu utraconej tożsamości [In search of lost identity], in: A. Furdal, W. Wysoczański (ed.)migracje: dzieje,

17 typologia, definicje [Migration: the history, typology, definitions], Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 24. Wasilewski B.W., Kosewski M., (2006) EU - Migracje. Następstwa psychologiczne i zdrowotne [EU - Migrations. Psychological and health consequences] (http:/www.rpo.gov.pl/pliki/), 25. Wiernek B., (2003) Rozwój zawodowy i ścieżki karier pracowniczych [Professional development and career paths of employees], in: L. Zbiegień Maciąg (ed.) Zarządzanie pracownikami [Management of employees], Uczelniane Wydawnictwo Naukowo Dydaktyczne, Kraków B. Literatura uzupełniająca 1. Hebla P., Madejski J. (2004) Zawód z pasją; Bielsko Biała: Wydawnictwo Park 2. Wołk Z., (2006) Poradnictwo zawodowe w edukacji młodzieży [Vocational counseling in the education of youth], Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 3. Wosińska W., (2008) Oblicza globalizacji [Faces of globalization], Wydawnictwo Smak Słowa, Sopot (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) Student po zakończeniu kursu powinien posiadać wiedzę dotyczącą współczesnych trendów determinujących rozwój zawodowy, etapów rozwoju zawodowych oraz umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy w celu własnego rozwoju zawodowego i ciągłego samodoskonalenia. (18) Kontakt (17 A) Wiedza Wiedza z zakresu etapów i czynników determinujących wybór zawodu i tworzenie indywidualnej ścieżki student nazywa, opisuje i wyjaśnia procesy składające się na etapy rozwoju zawodowego człowieka, rozpoznaje bariery karier, wyciąga wnioski dotyczące własnej ścieżki rozwoju zawodowego (K_W01; K_W07) (17 B) Umiejętności Posiada umiejętności wyznaczania i planowania własnych celów zawodowych, wyciągania wniosków na podstawie prezentowanych faktów i przekształceń, ustala kryteria własnego rozwoju zawodowego (K_U07; K_U08) Posiada pogłębione umiejętności prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierania ich rozbudowaną argumentacją w kontekście współczesnej kariery zawodowej i poglądów różnych autorów poruszających wspomnianą tematykę (K_U05) (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) Student jest świadomy wpływu czynników natury środowiskowej i psychologicznej, współczesnych trendów dotyczących rozwoju kariery, jej dynamiki i wpływu zjawiska globalizacji i transnacjonalizacji. Dąży do wykorzystania opanowanej wiedzy do wyznaczania własnych celów zawodowych (K_K01) Student wykazuje gotowość do podejmowania wyzwań zawodowych i osobistych (K_K02) (1) Nazwa przedmiotu Marketing polityczny (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Magdalena Żemojtel-Piotrowska (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG wykład 4 2 pkt ECTS (50-60 godz) - zajęcia dydaktyczne z udziałem prowadzącego; konsultacje z prowadzącym zajęcia; samodzielne

18 Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 30 studiowanie literatury i materiałów oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć; 2 pkt ECTS (50-60 godz) samodzielna praca studenta przygotowywanie do kolokwiów zaliczeniowych; realizacja pracy zaliczeniowej, projektu, prezentacji (8) Cykl dydaktyczny III V rok, semestr letni (9) Status przedmiotu fakultatywny (10) Język wykładowy Polski (11) Metody dydaktyczne wykład z prezentacją multimedialną (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG egzamin B. Formy zaliczenia egzamin testowy C. Podstawowe kryteria Zdobycie ponad 51% punktów na egzaminie końcowym D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu arkusz egzaminu (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne Zaliczenie przedmiotów wynikających z cyklu kształcenia, pożądane wcześniejsze uczestniczenie w wykładach z psychologii politycznej B. Wymagania wstępne Znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym samodzielne zapoznawanie się z literaturą uzupełniającą; wiedza z zakresu psychologii społecznej, poznawczej, politycznej, międzykulturowej (14) Cele kształcenia Przybliżenie wiedzy z zakresu marketingu politycznego uwarunkowań i prawidłowości dotyczących podejmowania decyzji wyborczych i metod wpływania na nie oraz budowania pożądanego wizerunku przez polityków i partie polityczne z uwzględnieniem specyfiki kulturowej ( z naciskiem na różnice między kulturą polityczną i wartościami kulturowymi utrwalonych demokracji i krajami CEEC). (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Wprowadzenie zakres przedmiotu, terminologia. Modele marketingu politycznego. Modele podejmowania decyzji wyborczych. Segmentacja rynku wyborczego Wizerunek polityka modele teoretyczne. Specyfika wymiarów spostrzegania polityków u polskich wyborców Polityczny PR. Ratowanie wizerunku polityka. Skandal polityczny i kultura skandalu Znaczenie mediów w kampaniach politycznych Reklama polityczna. Negatywna kampania polityczna. Debaty wyborcze. Kampania bezpośrednia Marketing polityczny w Internecie. Stereotypy płciowe w marketingu politycznym. Sondaże jako źródło informacji i manipulacji politycznej. Marketing powyborczy. Obrona przed manipulacją wyborczą (16) Wykaz literatury A. Literatura wymagana do ostatecznego zaliczenia zajęć (zdania egzaminu): A.1. wykorzystywana podczas zajęć Cwalina, W., Falkowski, A. (2006). Marketing polityczny. Gdańsk: GWP. Mazur (2007). Marketing polityczny. Warszawa: PWN. B. Dobek-Ostrowska (2011). Komunikowanie polityczne i publiczne. Warszawa: PWN. A.2. studiowana samodzielnie przez studenta Skarżyńska, K. (2005). Człowiek a polityka. Warszawa: Scholar. Żemojtel-Piotrowska (2012). Kto widział męża Angeli Merkel? O kobiecym i męskim marketingu politycznym. W: A. Chybicka, N. Kosakowska-Berezecka, P. Petrus (red.), Kobieta w kulturze-kobieta w podróży.

19 Artykuły anglojęzyczne wybór pod kątem tematyki zajęć B. Literatura uzupełniająca Żemojtel-Piotrowska, M. (2010). Posiadanie rodziny przez polityka a zachowania wyborcze. Studia Psychologiczne, 2010, 4, Żemojtel-Piotrowska, M., Labuda, M., Szymak, A., Piotrowski, J. (2012). Być jak Palikot: Kontrowersyjność jako wymiar spostrzegania polityka. Psychologia Społeczna, 7, 5, Wasilewski, J., Skibiński, A. (2008). Prowadzeni słowami. Warszawa: Difin. Siemieńska, R. (red.) Aktorzy życia społecznego. Płeć jako czynnik różnicujący. Warszawa: Scholar. (17) Efekty kształcenia (obszarowe i kierunkowe) K_W1; K_W10 Zna terminologię z zakresu przedmiotu, rozumie mechanizmy psychologiczne związane z problematyką marketingu politycznego K_K09 Potrafi samodzielnie zaplanować i przeprowadzić badanie z zakresu marketingu politycznego (w zakresie zaplanowanych przez siebie strategii marketingowych) (18) Kontakt (17 A) Wiedza H2A_W04 Ma uporządkowaną i pogłębioną wiedzę na temat marketingu politycznego, obejmującą terminologię, teorię i metodykę. H2A_W05; M2_W02 Ma pogłębioną i rozszerzoną wiedzę na temat psychologicznych podstaw funkcjonowania człowieka w zakresie wyborów politycznych i znaczenia marketingu politycznego w ich dokonywaniu z uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych. (17 B) Umiejętności S2A_U01; S2A_U03 Ma pogłębione umiejętności obserwowania, diagnozowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji psychologicznych oraz analizowania motywów i wzorów ludzkich zachowań w odniesieniu do wyborów politycznych S2A_U02; H2A_U01; M2_U04 Potrafi wykorzystywać i integrować wiedzę teoretyczną z zakresu psychologii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizy złożonych problemów psychologicznych (uwarunkowań wyborów politycznych, wpływu marketingu politycznego na nie, wyników sondaży wyborczych), a także diagnozowania i projektowania działań praktycznych H2A_U02; S2A_U06 Potrafi sprawnie posługiwać się wybranymi ujęciami teoretycznymi w celu analizowania podejmowanych działań praktycznych (17 C) Kompetencje społeczne (postawy) S2A_K02; H2A_K02Jest wrażliwy na problemy społeczne i psychologiczne, gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem, w tym z osobami nie będącymi specjalistami w danej dziedzinie oraz do aktywnego uczestnictwa w grupach i organizacjach realizujących działania psychologiczne S2A_K05; S2A_K07 Odznacza się odpowiedzialnością za własne przygotowanie do pracy, podejmowane decyzje i prowadzone działania oraz ich skutki, czuje się odpowiedzialny wobec ludzi, dla których dobra stara się działać, wyraża taką postawę w środowisku specjalistów i pośrednio modeluje to podejście wśród innych (1) Nazwa przedmiotu Rodzina a praca (2) Kod ECTS (3) Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Wydział Nauk Społecznych / Instytut Psychologii (4) Studia Kierunek Poziom Studia pierwszego stopnia (licencjackie) Studia drugiego stopnia (magisterskie) Jednolite magisterskie Forma Stacjonarne Niestacjonarne Moduł specjalnościowy specjalizacja (specjalizacja dotyczy wyłącznie specjalizacji nauczycielskiej) Psychologia Jednolite magisterskie stacjonarne/niestacjonarne POZiM, PR (5) Nazwisko osoby prowadzącej (osób prowadzących) dr Aleksandra Peplińska

20 (6) Formy zajęć, sposób ich realizacji i przypisana im liczba godzin (7) Liczba punktów ECTS Formy zajęć, zgodne z zarządzeniem Rektora UG 2 konwersatorium Sposób realizacji zajęć zajęcia w sali dydaktycznej Liczba godzin 15 (8) Cykl dydaktyczny III V rok, semestr letni (9) Status przedmiotu (10) Język wykładowy obowiązkowy dla specjalizacji Psychologia rodziny fakultatywny Polski (11) Metody dydaktyczne wykład konwersatoryjny z prezentacją multimedialną praca w grupach / analiza zdarzeń krytycznych (przypadków) / dyskusja / rozwiązywanie zadań (12) Forma i sposób zaliczenia oraz podstawowe kryteria oceny wymagania egzaminacyjne A. Sposób zaliczenia, zgodny z Regulaminem Studiów UG zaliczenie z oceną B. Formy zaliczenia test zaliczeniowy pisemny wykonanie określonej pracy praktycznej analiza przypadku C. Podstawowe kryteria pozytywny wynik na teście zaliczeniowym (40%) analiza studium przypadku (30%) obecność (30%) D. Sposób weryfikacji założonych efektów kształcenia w ramach danego przedmiotu Arkusz testu zaliczeniowego oraz pisemny raport z analizy przypadku (13) Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymogami wstępnymi A. Wymagania formalne brak (14) Cele kształcenia Zaznajomienie słuchaczy z prawidłowościami powiązania życia rodzinnego jednostki z jej aktywnością zawodową, rolą rodziny w procesie radzenia sobie ze stresem zawodowym, rozłąką utratą pracy oraz kosztami z tym związanymi (15) Treści programowe A. Problematyka wykładu Rola rodziny w karierze zawodowej Procesy równoważenia ról zawodowych i osobistych Procesy facylitacji i konfliktów ról teorie, moderatory, mediatory prezentacje badań empirycznych Konsekwencje procesu work life balance Współczesne modele małżeństw a praca zawodowa małżeństwa dwu - karier Migracje zarobkowe a jakość życia rodzinnego

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku

TURYSTYKA I REKREACJA. Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku TURYSTYKA I REKREACJA Przedmioty dla specjalności Turystyka i organizacja wypoczynku 1. Geografia gospodarcza... 2 2. Socjologia turystyki... 5 3. Zarządzanie kadrami w turystyce... 8 4. Andragogika...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE

UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE Załącznik nr 4 UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO STUDIA PODYPLOMOWE NAZWA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH CZAS TRWANIA STUDIÓW (LICZBA SEMESTRÓW) 2 EDYCJA NR 1 Wykaz sylabusów znajdujących się w załączniku Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009

WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 WYKAZ SYLABUSÓW STACJONARNE JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE KIERUNEK ZARZĄDZANIE I MARKETING ROK 2008/2009 BADANIA JAKOŚCIOWE W MARKETINGU... 3 BADANIA RYNKOWE I MARKETINGOWE... 5 BANKOWOŚĆ... 6 CENA W ZARZĄDZANIU

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

I. (A) Informacje o instytucji

I. (A) Informacje o instytucji I. (A) Informacje o instytucji Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu (PWSB) Poznan University College of Business Ul. Niedziałkowskiego 18, 61-579 Poznań, Polska (Poland) I.1 Nazwa i adres Telefon/faks: +48

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2010/2011 studia stacjonarne I i II stopnia Spis treści STUDIA STACJONARNE I STOPNIA, ROK I...3 STUDIA STACJONARNE,

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Strategie w czasach kryzysu

Strategie w czasach kryzysu Strategie w czasach kryzysu Jak podnieść efektywność? BĄDŹ SKUTECZNY Dobrze zarządzać sobą i czasem BO CZAS TO PIENIĄDZ! Zarządzanie wiedzą od WIESZ do UMIESZ Zarządzanie zmianą NOWE NIESTRASZNE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU

PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU PROGRAM NAUCZANIA Z ROZKŁADEM MATERIAŁU OGÓLNE ZAŁOŻENIA DYDAKTYCZNE I WYCHOWAWCZE PROGRAMU Wstęp Szeroko pojęta ekonomia dotyczy każdego z nas niemal codziennie zawieramy transakcje kupna lub sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania

PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE ISSN 1733 2486 TOM XIV, ZESZYT 4 http://piz.san.edu.pl PRZEDSIĘBIORCZY MENEDŻER PRZEDSIĘBIORCZEJ ORGANIZACJI Problemy współczesnej praktyki zarządzania Redakcja Jan D. Antoszkiewicz

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Literatura podstawowa:

Literatura podstawowa: Opis przedmiotu Nazwa przedmiotu: Kod przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: wykład obowiązkowy Etyka Zakład, instytut: Zakład Pedagogiki, Instytut Humanistyczny Semestry: 1 2 3 4 5 6 Liczba

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych.

Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Analiza potrzeb szkoleniowych wśród studentów Uniwersytetu Opolskiego a ich zgodność z oczekiwaniami pracodawców w kontekście działań transgresyjnych. Gabriela Plencler Uniwersytet Opolski Praca wykonana

Bardziej szczegółowo