Realizatorem przeprowadzonego badania i odbiorcą niniejszego raportu jest INPLUS CONSULTING Iwona Przewor z siedzibą w Lublinie.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Realizatorem przeprowadzonego badania i odbiorcą niniejszego raportu jest INPLUS CONSULTING Iwona Przewor z siedzibą w Lublinie."

Transkrypt

1 RAPORT KOOCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU PARASOL DLA ROZWOJU SPOŁECZNEGO POWIATU ZAMOJSKIEGO 1. WSTĘP Realizatorem przeprowadzonego badania i odbiorcą niniejszego raportu jest INPLUS CONSULTING Iwona Przewor z siedzibą w Lublinie. Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach projektu "Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego" realizowanego przez INPLUS CONSULTING Iwona Przewor z siedzibą w Lublinie. Raport opracował kierownik projektu oraz specjalista ds. monitoringu i ewaluacji. 2. INFORMACJE O PROJEKCIE Metryka projektu Tytuł projektu "Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego" Źródło finansowania Program Priorytet Działanie Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał Ludzki II. Promocja integracji społecznej 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Wsparcie ekonomii społecznej POKL /9- Poddziałanie Numer wniosku Data podpisania umowy Okres realizacji od do Wartośd dofinansowania 343 7, Procent dofinansowania 1% Cel realizacji Zasięg geograficzny Celem projektu było wsparcie powstawania i rozwoju podmiotów ES i inicjatyw ES na terenach wiejskich. Województwo lubelskie, powiat zamojski 1

2 Projekt "Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego" był odpowiedzą na konkurs ogłoszony przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie, jako Instytucji Wdrażającej, na składanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. Głównym celem projektu było wsparcie powstawania i rozwoju podmiotów ES i inicjatyw ES na terenach wiejskich. Realizacja projektu była niezbędna z punktu widzenia sytuacji, jaka istniała w powiecie zamojskim odnośnie podmiotów ekonomii społecznej. Do powstał jeden KIS przy stowarzyszeniu Nowa szansa i spółdzielnia socjalna Dragon w Zamościu. Zarejestrowanych było 23 organizacji pozarządowych działających na polu pomocy społecznej (poza Ochotniczymi Strażami Pożarnymi). ZADANIA OBJĘTE MONITORINGIEM I EWALUACJĄ Konferencja Forum Organizacji Pozarządowych w Radecznicy, w której uczestniczyło 8 osób (22M i 58K) w dniach 6 maja 21 r. W okresie od maja 21 do lutego 211, w ramach projektu przeszkolonych zostało 74 osoby, w tym 52 K i 22 M podczas trzech modułów tematycznych dla 2 grup. MODUŁ I 1. Przepisy prawne dotyczące funkcjonowania NGO x 2 grupy x 4 godz. 2. Skuteczne budowanie zespołu, delegowanie uprawnieo, rola lidera NGO x 2 grupy x 4 godz. 3. Analiza organizacji / grupy i jej otoczenia (strategia, plan działania organizacji). Zasady zrównoważonego rozwoju i równości szans x 2 grupy x 4 godz. 4. Pozyskiwanie funduszy x 2 grupy x 4 godz. 5. Zasady zrównoważonego rozwoju i równości szans x 2 grupy x 4 godz. 6. Promocja i kształtowanie wizerunku organizacji x 2 grupy x 4 godz. MODUŁ II 1. Księgowośd w NGO x 2 grupy x 8 godz. 2. Działalnośd gospodarcza i odpłatna działalnośd pożytku publicznego NGO x 2 grupy x 8 godz. MODUŁ III 1. Zarządzanie czasem i zadaniami x 2 grupy x 4 godz. 2. Umiejętnośd rozwiązywania konfliktów w zespole, zarządzanie i praca w zespole x 2 grupy x 4 godz. 2

3 3. Identyfikacja własnych zasobów czyli sztuka samopoznania x 2 grupy x 4 godz. Dodatkowe szkolenie Strategia rozwoju podmiotów ekonomii społecznej x 1 grupa x 16 godz. SZKOLENIA CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ 1. Budowanie zespołu, praca w zespole x 1 grupa x 2 godz. 2. Partnerstwa publiczno społeczne x 1 grupa x 2 godz. 3. ES na obszarach wiejskich x 1 grupa x 2 godz. Szkolenia odbywały się w powiecie zamojskim i były prowadzone w systemie zajęd popołudniowych i weekendowych. Uczestnikami szkoleo były osoby pracujące chcące podnieśd swoje kwalifikacje, osoby kształcące się, rolnicy i ich domownicy, gospodynie domowe poza godzinami pracy. Odbyły się również 2 wizyty studyjne: w gminie Klucze w woj. małopolskim pt. Partnerstwo na rzecz podmiotów Ekonomii Społecznej w dniach maja 21 r. dla 3 osób (5M i 25K) oraz w Supraślu pt. Dobre praktyki w zakresie Ekonomii Społecznej dla 3 osób (3M i 27K) w dniach r. ZAKŁADANE WSKAŹNIKI PROJEKTU Lp. Rezultat twardy Zakładana ilośd Ilośd koocowa 1. Liczba osób fizycznych zagrożonych 3 osób (15K i 15M) 95 osób (66K i 29M) wykluczeniem społecznym, które zakooczyły udział w projekcie 2. Liczba instytucji rynku pracy, pomocy i 4 instytucje 4 instytucje integracji społecznej, które otrzymały wsparcie w ramach projektu 3. Liczba instytucji działających na rzecz 2 instytucje (Parasol, 2 instytucje (Parasol, ekonomii społecznej CES) CES) 4. Liczba instytucji działających na rzecz rozwoju 3 inicjatywy 5 inicjatyw podmiotów ekonomii społecznej wspartych z EFS 5. 6 spotkao promujących ekonomię społeczną 6 spotkao 6 spotkao 6. 7 uczestników spotkao i warsztatów informacyjnych zna zasady ekonomii społecznej 7. Liczba zawiązanych partnerstw lokalnych na rzecz wspierania rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 8. Liczba nowych usług społecznych realizowanych na terenie powiatu objętych Parasolem dla Rozwoju Społecznego 7 osób, min.5%k 95 osób (66K i 29M) 1 partnerstwo 1 partnerstwo 3 usługi 4 usługi 3

4 Lp. Rezultat miękki Zakładany % Koocowy % 1. Wzrost wiedzy na temat ekonomii społecznej, 8% 98.48% zasad zrównoważonego rozwoju i równych szans 2. Wzrost wiedzy i umiejętności beneficjentów w 8% 94,96% zakresie tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych 3. Wzmocnienie kompetencji społecznych 8% 95% 4. Zmiana postaw i wzrost motywacji do aktywnego działania na rzecz integracji społecznej 5. Identyfikacja mocnych i słabych stron, ograniczeo i możliwości 6. Umiejętnośd pracy w zespole, zarządzanie czasem i zadaniami 8% 9% 8% 1% 8% 1% 1. Wzrost wiedzy na temat ekonomii społecznej, zasad zrównoważonego rozwoju i równych szans 8%BO 2.Wzrost wiedzy i umiejętności beneficjentów w zakresie tworzenia i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej, w tym organizacji pozarządowych 8%BO 3.Wzmocnienie kompetencji społecznych 8%BO 4.Zmiana postaw i wzrost motywacji do aktywnego działania na rzecz integracji społecznej 8%BO 5.Identyfikacja mocnych i słabych stron, ograniczeo i możliwości 8%BO 6. Umiejętnośd pracy w zespole, zarządzanie czasem i zadaniami 8%BO 3. REALIZACJA MONITORINGU I EWALUACJI Metodyka monitoringu i ewaluacji Integralnym elementem realizacji projektu był stały monitoring projektu. Stanowił on źródło bieżącej informacji o realizacji projektu oraz dostarczał wiedzy niezbędnej do prawidłowego oszacowania poziomu osiągniętych wskaźników. W celu określenia tzw. rezultatów miękkich prowadzone były systematyczne badania ankietowe. Celem tych badao było gromadzenie opinii uczestników szkoleo na temat poziomu merytorycznego oraz organizacyjnego szkoleo oraz wizyt studyjnych. Na każdym szkoleniu uczestnicy otrzymywali anonimowe ankiety z prośbą o ich wypełnienie po szkoleniu. Ankieta zawierała pytania dotyczące m.in.: oceny poziomu merytorycznego szkolenia oraz przygotowania prowadzącego trenera, przydatności pozyskanej wiedzy na szkoleniach w przyszłej pracy zawodowej, poziomu oceny aspektów techniczno organizacyjnych związanych z realizacją szkoleo. Uczestnicy mieli 4

5 również możliwośd wypowiedzenia się w ankiecie w innych aspektach. Zgromadzone informacje każdorazowo po szkoleniu były poddawane analizie. Wyniki tych badao służyły doskonaleniu realizacji szkoleo w ramach projektu odbywających się w kolejnych modułach. Wizyty studyjne oceniane były pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz pod względem wpływu na przyszłe działania organizacji. ZASTOSOWANE NARZĘDZIA MONITORINGU I EWALUACJI Do przeprowadzenia badao wykorzystano metodę kwestionariuszową. Kwestionariusze ankiet zostały przygotowane specjalnie do ewaluacji niniejszego projektu i zawierały pytania zamknięte oraz pytanie o uwagi i oczekiwania. Zapewniono pełną anonimowośd badao uczestnicy nie podpisywali ankiet. Ankiety były dystrybuowane przez członków zespołu projektu a nie prowadzących szkolenia. Wywiady przeprowadzone zostały z organizacjami uczestniczącymi w projekcie. Przeprowadzono analizę dokumentów i analizę danych wtórnych. KRYTERIA OCENY WSPARCIA UZYSKANEGO W RAMACH PROJEKTU W ankiecie zastosowano następujące kryteria pytao: - ocena ogólna szkolenia, - ocena merytoryczna szkolenia, - ocena materiałów szkoleniowych, - wpływ szkolenia na poziom działao organizacji pozarządowych, - potrzeby szkoleniowe. Do oceny ogólnej szkolenia, materiałów szkoleniowych zastosowano skalę od 1 do 6. Do oceny merytorycznej szkolenia zastosowano skalę 5-cio stopniową od zdecydowanie tak do trudno powiedzied. Do oceny wpływu szkolenia na poziom działao organizacji pozarządowych zastosowano skalę 4 stopniową od z pewnością przełoży się na poziom działao do nie wiem, trudno powiedzied. Do oceny potrzeb szkoleniowych zastosowano skalę od bardzo nisko do bardzo wysoko. 4. CHARAKTERYSTYKA GRUPY UCZESTNIKÓW PROJEKTU STRUKTURA ZE WZGLĘDU NA PŁED Struktura uczestników projektu ze względu na płed wskazuje, iż projekt służył realizacji polityki horyzontalnej Unii Europejskiej w zakresie równych szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. W projekcie uczestniczyło 95 osób w tym 66 kobiet i 29 mężczyzn. 5

6 Kobiety Mężczyźni Wykres nr 1. Struktura osób biorących udział w badaniu ewaluacyjnym wg płci STRUKTURA ZE WZGLĘDU NA WYKSZTAŁCENIE Najliczniejszą grupą biorącą udział w projekcie stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (43%). Respondenci z wykształceniem ponadgimnazjalnym oraz z wykształceniem pomaturalnym stanowili odpowiednio 4% i 13%. Lp. Wykształcenie Z podziałem na płed K M Ogółem 1 podstawowe, gimnazjalne i niższe 2 ponadgimnazjalne pomaturalne wyższe Ogółem Wykres nr 2. Struktura osób biorących udział w badaniu ewaluacyjnym wg poziomu wykształcenia STRUKTURA ZE WZGLĘDU NA WIEK Spośród respondentów biorących udział w ewaluacji najliczniejszą grupę stanowiły osoby z grupy wiekowej lat oraz z osoby z przedziału lat. Lp. 1 Przedział wiekowy Z podziałem na płed K M Ogółem osoby młode (15-24 lata) osoby w wieku (25-34) osoby w wieku (35-44) osoby w wieku (45-6)

7 Wykres nr 3. Struktura osób biorących udział w badaniu ewaluacyjnym wg wieku STRUKTURA ZE WZGLĘDU NA MIEJSCE ZAMIESZKANIA W projekcie wzięło udział 88 osób ze wsi i 7 osób z miasta, co stanowi 92,63% osób ze wsi i 7,37% osób z miasta kobiety mężczyźni wieś miasto Wykres nr 4. Struktura osób biorących udział w badaniu ewaluacyjnym wg zamieszkania STRUKTURA ZE WZGLĘDU NA SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY (ODNIESIENIE DO TABELI 3.2. Z WNIOSKU O DOFINANSOWANIE) Lp Status osoby na rynku pracy Z podziałem na płed K M Ogółem Bezrobotni w tym osoby długotrwale bezrobotne 3 3 Osoby nieaktywne zawodowo w tym osoby uczące lub kształcące się Zatrudnieni w tym rolnicy w tym samozatrudnieni w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w małych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w średnich przedsiębiorstwach

8 w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach w tym zatrudnieni w administracji publicznej w tym zatrudnieni w organizacjach pozarządowych W tym pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji Wykres nr 5. Struktura osób biorących udział w badaniu ewaluacyjnym wg sytuacji na rynku pracy LICZBA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE, Z PODZIAŁEM TERYTORIALNYM (MIASTO I WIEŚ) W projekcie wzięło udział 7 instytucji ekonomii społecznej. 5 instytucji miało swoje siedziby w mieście, 2 na wsi. 1. Starozamojskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych 2. Stowarzyszenie Otwarte Serca w Zamościu 3. Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE 4. Stowarzyszenie ART AVANTI 5. Parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela w Trzęsinach 6. Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym 7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zamościu miasto wieś Wykres nr 6. Liczba podmiotów ekonomii społecznej uczestniczących w projekcie z podziałem terytorialnym 5. ANALIZA DANYCH a) Źródła informacji nt. projektu 1. Strona internetowa projektu oraz strona 2. Ulotki i plakaty promujące projekt 3. Spotkania informacyjne z Parasolką 8

9 4. Informacje od Konsultanta Regionalnego, działającego w ramach Programu Integracji Społecznej, Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich b) Motywy wzięcia udziału w projekcie 1. Podczas konferencji uczestnicy (warsztatów) zostali zapytani o udział w projekcie ich organizacji: zdecydowanie tak 36,73%, raczej tak 28,57%, raczej nie 14,29%, zdecydowanie nie 2,4%, trudno powiedzied 18,37% 2. Poza tym zapytano o zamiar wspierania lub uruchomienia grupy nieformalnej lub organizacji społecznej na terenie gminy : zdecydowanie tak 42,86%, raczej tak 4,82%, raczej nie 2,4%, zdecydowanie nie 2.4%, trudno powiedzied 12,24% Pytanie 1. Pytanie 2. 5 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć c) Ocena wiedzy przekazanej podczas szkolenia Ocena treści przekazanej podczas szkolenia oceniona była w skali od min.1 do max.6. i wyniosła 5, 83 czyli powyżej bardzo dobrej. Podczas konferencji/warsztatów 5,48%, natomiast podczas wizyt studyjnych 5,49%. d) Sposób przekazania wiedzy Oceniono sposób w jaki trenerzy prowadzili szkolenia w skali od bardzo wysoko do bardzo słabo. 9

10 SZKOLENIA b.wysoko wysoko średnio nisko b.nisko Pytanie 1 Pytanie2 Oceniono sposób w jaki trenerzy prowadzili szkolenia w skali od bardzo wysoko do bardzo słabo. 1. Stosunek prowadzącego do uczestników szkolenia wysoko 79,8%, wysoko 18,47%, średnio 1,73% 2. Wykorzystanie czasu podczas szkolenia bardzo wysoko 74,63%, wysoko 23,89%, średnio 1,48% KONFERENCJA b.wysoko wysoko średnio nisko b.nisko Pytanie 1 Pytanie2 1. Stosunek prowadzącego do uczestników warsztatów: bardzo wysoko 71,43%, wysoko 22,45%, średnio 4.8%, słabo 2,4% 2. Wykorzystanie czasu podczas warsztatów: bardzo wysoko 75,51%, wysoko18,37%, średnio 4,8%, słabo 2,4% e) Ocena materiałów dydaktycznych Materiały dydaktyczne w projekcie obejmowały materiały szkoleniowe, które uczestnicy projektu otrzymywali podczas szkoleo jak również materiały szkoleniowe podczas modułów warsztatowych podczas konferencji. Zastosowano skalę od min.1 do max.6. Uczestnicy odpowiedzieli na następujące pytania. 1

11 Przydatnośd materiałów szkoleniowych w trakcie szkolenia 5,79, podczas warsztatów na konferencji- 5,27. Materiały jako źródło informacji pomocnych w rozwiązywaniu codziennych problemów 5,67, podczas warsztatów na konferencji - 5,27. Materiały jako źródło uzupełniające posiadane informacje 5,76, podczas warsztatów na konferencji konferencja f) Zgodnośd tematyki szkoleo z potrzebami uczestników Uczestnicy odpowiedzieli na pytania w skali od zdecydowanie tak do trudno powiedzied dotyczące wprowadzania zmian wykorzystując zdobyta wiedzę oraz przekazanie tej wiedzy innym organizacjom. Szkolenia Pytanie 1 Pytanie 2 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 1. Zamierzam podzielid się zdobytą wiedzą z innymi organizacjami : zdecydowanie tak 6,35% raczej tak 36,45%, raczej nie 1,23%, zdecydowanie nie,25%, trudno powiedzied 1,72%, 2. Zamierzam wprowadzad zmiany związane z wykorzystaniem wiedzy : zdecydowanie tak 55,67%, raczej tak 41,13%, raczej nie,49%, zdecydowanie nie,25%, trudno powiedzied 2,46% 11

12 Wizyta studyjna Pytanie Pytanie 2 5 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 1. Zamierzam podzielid się zdobytą wiedzą z innymi organizacjami : zdecydowanie tak 66,67% raczej tak 31,67%, raczej nie %, zdecydowanie nie %, trudno powiedzied 1,66%, 2. Zamierzam wprowadzad zmiany związane z wykorzystaniem wiedzy : zdecydowanie tak 41,67%, raczej tak 45%, raczej nie 5%, zdecydowanie nie %, trudno powiedzied 8,3%, g) Ocena przygotowania trenerów Kadra trenerów i wykładowców prowadząca szkolenia stanowiła jedną z najmocniejszych stron realizowanego projektu. Średnia ocena przygotowania merytorycznego prowadzących wyniosła 5.91 czyli powyżej oceny bardzo dobrej. Prelegenci podczas konferencji otrzymali ocenę 5,55 czyli także powyżej bardzo dobrej. Ocena szczegółowa trenerów w skali od bardzo nisko do bardzo wysoko b.wysoko wysoko średnio nisko b.nisko szkolenia konferencja 1. Przygotowanie osoby prowadzącej szkolenia bardzo wysoko 81,53%, wysoko 17,73%, średnio,.74%, 2. Przygotowanie prelegentów konferencja/warsztaty: bardzo wysoko81,63%, wysoko 16.33%,średnio 2,4% 12

13 h) Efekty udziału w szkoleniach Uczestnicy projektu określili wpływ uczestnictwa w szkoleniach na poprawę działao swojej organizacji pozarządowej w skali: z pewnością przełoży się, 62,56%, konferencja 55,1%, wizyty studyjne 4% będzie jednym z czynników wpływających, 33,25% konferencja 38.78%, wizyty studyjne 51,67% nie przełoży się 2.22% konferencja %, wizyty studyjne % trudno powiedzied 1,97% konferencja 6,12%, wizyty studyjne 8,33% Z wywiadów przeprowadzonych z organizacjami uczestniczącymi w projekcie wynika, że zaplanowane wsparcie w ramach projektu było bardzo pomocne w poprawie ich działao. Podkreślano właściwy dobór modułów szkoleniowych, jak również wysoki poziom trenerów prowadzących szkolenia. Doceniono, że szkolenia prowadzone były na terenie powiatu szkolenia konferencja/ warsztaty wizyty studyjne 5 Odp.1 Odp.2 Odp.3 Odp.4 i) Ocena umiejętności nabytych oraz przydatności modułów/tematów szkoleo Uczestnicy odpowiedzieli na pytania dotyczące nabycia wiedzy i umiejętności w zakresie poszczególnych modułów tematycznych oraz jaki one będą miały wpływ na działania w ich organizacji. 13

14 Szkolenia Pytanie 1 Pytanie 2 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 1. To szkolenie dostarczyło mi wiedzy /umiejętności : zdecydowanie tak 66,5%, raczej tak 31,77 %, raczej nie,25%, zdecydowanie nie,74%, trudno powiedzied,74% 2. Mój udział w szkoleniu przyczyni się do.: zdecydowanie tak 64,53%, raczej tak 32,51 %, raczej nie,74%, zdecydowanie nie,25%, trudno powiedzied 1.97% Konferencja Pytanie 1 Pytanie 2 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 1. Ta konferencja dostarczyła mi wiedzy /umiejętności : zdecydowanie tak 42,86%, raczej tak 46,94 %, raczej nie 2,4%, zdecydowanie nie 2.4 %, trudno powiedzied 6,12% 2. Mój udział w konferencji przyczyni się do.: zdecydowanie tak 46,94%, raczej tak 38,78 %, raczej nie %, zdecydowanie nie 2,4%, trudno powiedzied 12.24% 14

15 Wizyty studyjne Pytanie Pytanie 2 zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie trudno powiedzieć 1. Ta wizyta studyjna dostarczyła mi wiedzy /umiejętności : zdecydowanie tak 56.67%, raczej tak 38,33 %, raczej nie 1,67%, zdecydowanie nie %, trudno powiedzied 3,33% 2. Mój udział w wizycie studyjnej przyczyni się do.: zdecydowanie tak 38,33%, raczej tak %, raczej nie 8,33%, zdecydowanie nie 6.67%, trudno powiedzied 1% j) Ocena organizacji szkoleo Uczestnicy oceniali ogólnie organizację w skali od 1 do 6 oraz uczestnicy odpowiadali na szczegółowe pytania w skali od bardzo nisko do bardzo wysoko. Ocena ogólna szkoleo wynosi 5,8, a więc została oceniona powyżej bardzo dobrej. Natomiast ocena sprawności organizacji podczas konferencji 5,67 i jest również oceniona powyżej bardzo dobrej. Ocena wizyt studyjnych wyniosła 5,37 i jest również oceniona powyżej bardzo dobrej. Szkolenia b.wysoko wysoko średnio nisko b.nisko warunki lokalowe organizacja szkolenia 1. Warunki lokalowe: szkolenia - bardzo wysoko 7,44%, wysoko 28,8%, średnio 1,48% 2. Organizacja szkolenia bardzo wysoko 78,57%. wysoko 2,2%, średnio 1.23%, 15

16 Konferencja b.wysoko wysoko średnio nisko b.nisko warunki lokalowe organizacja konferencji/warsztatów 1. Warunki lokalowe : bardzo wysoko 63,26%, wysoko 28,58%, średnio 2.4%, nisko 6.12% 2. Organizacja konferencji/warsztatów: bardzo wysoko 75.51%, wysoko 22,45.%, średnio 2,4% 16

17 6. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Podsumowując wyniki ewaluacji cząstkowych i całościowej można sformułowad następujące stwierdzenia: Uczestnicy projektu bardzo wysoko ocenili kadrę trenerów szkolących w projekcie pod względem merytorycznym jak i stosunek prowadzącego do uczestników. Bardzo wysoko oceniono również poziom wykorzystania czasu podczas szkoleo. Bardzo wysoko zostały również ocenione materiały szkoleniowe pod względem wykorzystania ich w trakcie szkoleo jak również po ich zakooczeniu do rozwiązywania codziennych problemów. Uczestnicy projektu w większości stwierdzili, że tematyka szkoleo odpowiadała ich potrzebom i zamierzają wprowadzad zmiany w swoich organizacjach oraz zamierzają podzielid się zdobytą wiedzą z innymi organizacjami. Uczestnicy projektu w większości określili wpływ uczestnictwa w szkoleniach na poprawę działao swojej organizacji pozarządowej. Potwierdzili również, że zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności w zakresie poszczególnych modułów tematycznych oraz że będą one miały wpływ na działania w ich organizacji. Bardzo wysoko oceniono również organizację szkoleo i warunki lokalowe. Wzrosła wiedza w zakresie ekonomii społecznej, możliwości i szans jakie wynikają z założeo ekonomii społecznej dla osób zagrożonych społecznie. Członkowie, pracownicy podmiotów ekonomii społecznej nabyli umiejętności w zakresie tworzenia i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej, w szczególności zarządzania zasobami ludzkimi, organizacji czasu, zarządzania zmianą, planowania strategicznego oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Uczestnicy szkoleo nawiązali ze sobą relacje skutkujące współpracą w ramach realizowanych przez podmioty ekonomii społecznej usług integracji społecznej. Zwiększono ofertę usług społecznych na terenach wiejskich. Utworzono i rozwijano 2 podmioty otoczenia i wsparcia ekonomii społecznej w dwóch różnych częściach powiatu, co zapewniło dostęp uczestników do oferowanego wsparcia najbliżej siedziby aktywności PES. Utworzono partnerstwo ponad gminne skutkujące współpracą w ramach diagnozy potrzeb, inicjowaniem nowych usług społecznych, wymianą wiedzy i doświadczenia oraz realizacją wspólnych przedsięwzięd. Wzrost wiedzy i nabycie doświadczenia przez Partnera projektu Starozamojskie Stowarzyszanie Inicjatyw Społecznych w realizacji i zarządzaniu projektem współfinansowanym z środków Europejskiego Funduszu Społecznego, co za skutkowało aplikowaniem o środki z tego samego projektu na inne przedsięwzięcia. Realizacja projektu umożliwiła stworzenie diagnozy potrzeb dla poszczególnych PES w zakresie zindywidualizowanego wsparcia w celu rozwoju ekonomii społecznej w powiecie zamojskim. 17

18 7. ZAŁĄCZNIKI Ankieta oceniająca szkolenie 1. Prosimy określid, używając SKALI OCEN SZKOLNYCH (od 1- min do 6- max), w jaki sposób ocenia Pan(i) szkolenie a) ocena ogólna... b) ocena pod względem organizacji szkolenia..... c) ocena wartości merytorycznej treści szkolenia.... d) ocena przygotowania trenera Prosimy określid, w jakim stopniu się Pan(i) ZGADZA, bądź NIE ZGADZA z przedstawionymi poniżej stwierdzeniami: (przy każdym stwierdzeniu prosimy zaznaczyć TYLKO JEDEN punkt) a) Mój udział w szkoleniu przyczynił się do identyfikacji moich własnych zasobów i samopoznania. b) To szkolenie dostarczyło mi wiedzy/umiejętności w zakresie identyfikacji własnych zasobów i samopoznania. c) Zamierzam wprowadzad zmiany związane z wykorzystaniem wiedzy odnośnie identyfikacji własnych zasobów i samopoznania. d) Zamierzam podzielid się zdobytą wiedzą z innymi osobami. 4. W trakcie szkolenia korzystał(a) Pan(i) z materiałów szkoleniowych. Prosimy je ocenid, ze względu na przedstawione kryteria, posługując się SKALĄ OCEN SZKOLNYCH (od 1 -min do 6- max). Kryterium Ocena: a) Przydatnośd materiałów szkoleniowych w trakcie szkolenia b) Materiały jako źródło informacji pomocnych w rozwiązywaniu codziennych problemów c) Materiały jako źródło uzupełniające posiadane informacje 5. Wśród poniższych opinii prosimy wskazad tę, która jest NAJBLIŻSZA Pana(i) przekonaniom: (prosimy zaznaczyć tylko jedną opinię) Organizacja szkolenia takiego jak to z pewnością przełoży się na poprawę działao mojej organizacji pozarządowej Organizacja szkolenia będzie jednym z czynników wpływających na poprawę działao mojej organizacji pozarządowej Organizacja tego szkolenia nie przełoży się na poprawę jakości działao w mojej organizacji pozarządowej Nie wiem, trudno powiedzied. 18

19 6. Praktyczna przydatnośd szkolenia? (zaznacz X na skali) Bardzo nisko 7. Przygotowanie osoby prowadzącej szkolenia? Bardzo nisko 8. Stosunek prowadzącego do uczestników szkolenia? Bardzo nisko 9. Wykorzystanie czasu podczas szkolenia? Bardzo nisko 1. Warunki lokalowe Bardzo nisko 11. Organizacja szkolenia Bardzo nisko Bardzo wysoko Bardzo wysoko Bardzo wysoko Bardzo wysoko Bardzo wysoko Bardzo wysoko 12. UWAGI I OCZEKIWANIA Szanowni Paostwo! Ta ankieta jest całkowicie anonimowa. Poniższe dane wykorzystamy jedynie w zbiorczych zestawieniach. Prosimy NIE WPISYWAD DANYCH PERSONALNYCH. Płed (prosimy zakreślid): K / M Rok urodzenia:... Miejsce zamieszkania: 1. wieś 2. miasto do 2 tys. mieszkaoców 3. miasto od 2 do 5 tys. mieszkaoców 4. miasto powyżej 5 tys. mieszkaoców Wykształcenie: 1. podstawowe 4. wyższe zaw. 2. średnie 5. wyższe 3. policealne/pomaturalne Miejsce pracy 1. urząd gminy, jednostka organizacyjna gminy 2. przedsiębiorstwo prywatne 3. przedsiębiorstwo publiczne 4. stowarzyszenie, fundacja 5. osoba niepracująca- emeryt, osoba bezrobotna 6. inne 19

20 Ankieta oceniająca wizytę studyjną 1. Prosimy określid, używając SKALI OCEN SZKOLNYCH (od 1- min do 6- max ), w jaki sposób ocenia Pan(i) wizytę studyjną a) ocena ogólna... b) ocena pod względem organizacji wizyty studyjnej... c) ocena wartości merytorycznej treści wizyty studyjnej... d) ocena przygotowania prowadzących Prosimy określid, w jakim stopniu się Pan(i) ZGADZA, bądź NIE ZGADZA z przedstawionymi poniżej stwierdzeniami: (przy każdym stwierdzeniu prosimy zaznaczyć TYLKO JEDEN punkt) d) Mój udział w wizycie studyjnej przyczyni się do podniesienia działao mojej organizacji pozarządowej w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. e) Ta wizyta studyjna dostarczyła mi wiedzy/umiejętności w zakresie realizacji działao podmiotów ekonomii społecznej w obszarze rozwiązywania problemów społecznych. f) Zamierzam wprowadzad zmiany związane z wykorzystaniem poznanych dobrych praktyk w obszarze rozwiązywania problemów społecznych w mojej organizacji pozarządowej. d) Zamierzam podzielid się zdobytą wiedzą z innymi organizacjami. 3. Wśród poniższych opinii prosimy wskazad tę, która jest NAJBLIŻSZA Pana(i) przekonaniom: (prosimy zaznaczyć tylko jedną opinię) Organizacja wizyty studyjnej takiej jak ta z pewnością przełoży się na poprawę działao mojej organizacji pozarządowej. Organizacja wizyty studyjnej będzie jednym z czynników wpływających na poprawę działao mojej organizacji pozarządowej. Organizacja wizyty studyjnej nie przełoży się na poprawę jakości działao w mojej organizacji pozarządowej. Nie wiem, trudno powiedzied. 2

21 Szanowni Paostwo! Ta ankieta jest całkowicie anonimowa. Poniższe dane wykorzystamy jedynie w zbiorczych zestawieniach. Prosimy NIE WPISYWAD DANYCH PERSONALNYCH. Płed (prosimy zakreślid): K / M Rok urodzenia:... Miejsce zamieszkania: 1. wieś 2. miasto do 2 tys. mieszkaoców 3. miasto od 2 do 5 tys. mieszkaoców 4. miasto powyżej 5 tys. mieszkaoców Wykształcenie: 1. podstawowe 4. wyższe zaw. 2. średnie 5. wyższe 3. policealne/pomaturalne Miejsce pracy 1. urząd gminy, jednostka organizacyjna gminy 2. przedsiębiorstwo prywatne 3. przedsiębiorstwo publiczne 4. stowarzyszenie, fundacja 5. osoba niepracująca- emeryt, osoba bezrobotna 6. inne Ankieta oceniająca warsztaty na Forum Organizacji Pozarządowych 1. Prosimy określid, używając SKALI OCEN SZKOLNYCH (od 1- min do 6- max ), w jaki sposób ocenia Pan(i) warsztatów a) ocena ogólna... b) ocena pod względem sprawności organizacji... c) ocena wartości merytorycznej treści warsztatów Prosimy określid, w jakim stopniu się Pan(i) ZGADZA, bądź NIE ZGADZA z przedstawionymi poniżej stwierdzeniami: (przy każdym stwierdzeniu prosimy zaznaczyć TYLKO JEDEN punkt) g) Mój udział w warsztatach przyczyni się do podniesienia jakości działao mojej organizacji pozarządowej h) Te warsztaty dostarczyły mi wiedzy/umiejętności umożliwiającej wprowadzanie nowych działao w mojej organizacji pozarządowej i) Zamierzam wprowadzad nowe działania w mojej organizacji pozarządowej j) Zamierzam wspierad/uruchomid grupę nieformalną lub organizację społeczną na terenie mojej gminy 21

22 4. W trakcie warsztatów korzystał(a) Pan(i) z materiałów szkoleniowych. Prosimy je ocenid, ze względu na przedstawione kryteria, posługując się SKALĄ OCEN SZKOLNYCH (od 1 -min do 6- max). Kryterium Ocena: d) Przydatnośd materiałów szkoleniowych w trakcie warsztatów e) Materiały jako źródło informacji pomocnych w rozwiązywaniu codziennych problemów f) Materiały jako źródło dodatkowych informacji 5. Wśród poniższych opinii prosimy wskazad tę, która jest NAJBLIŻSZA Pana(i) przekonaniom: (prosimy zaznaczyć tylko jedną opinię) Organizacja warsztatów takich jak te z pewnością przełoży się na poprawę działao mojej organizacji pozarządowej Organizacja warsztatów będzie jednym z czynników wpływających na poprawę działao mojej organizacji pozarządowej Organizacja tych warsztatów nie przełoży się na poprawę jakości działao w mojej organizacji pozarządowej Nie wiem, trudno powiedzied. Szanowni Paostwo! Ta ankieta jest całkowicie anonimowa. Poniższe dane wykorzystamy jedynie w zbiorczych zestawieniach. Prosimy NIE WPISYWAD DANYCH PERSONALNYCH. Płed (prosimy zakreślid): K / M Rok urodzenia:... Miejsce zamieszkania: 1. wieś 2. miasto do 2 tys. mieszkaoców 3. miasto od 2 do 5 tys. mieszkaoców 4. miasto powyżej 5 tys. mieszkaoców Wykształcenie: 1. podstawowe 4. wyższe zaw. 2. średnie 5. wyższe 3. policealne/pomaturalne Miejsce pracy 1. urząd gminy, jednostka organizacyjna gminy 2. przedsiębiorstwo prywatne 3. przedsiębiorstwo publiczne 4. stowarzyszenie, fundacja 5. osoba niepracująca- emeryt, osoba bezrobotna 6. inne 22

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego

REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego REGULAMIN PROJEKTU Parasol dla rozwoju społecznego powiatu zamojskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie w projekcie Parasol dla rozwoju społecznego powiatu

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego obejmującego cały projekt 1.6.212 do 31.3.213 (wybrane fragmenty) Aktualne

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres styczeń marzec 13 roku (wybrane fragmenty) Aktualne uprawnienia Nowe

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Deklaracja uczestnictwa w projekcie Deklaracja uczestnictwa w projekcie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VIII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Czy w momencie przystąpienia do Programu Gmina posiadała Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych? /PROSZĘ WYBRAD JEDNĄ ODPOWIEDŹ/

1. Czy w momencie przystąpienia do Programu Gmina posiadała Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych? /PROSZĘ WYBRAD JEDNĄ ODPOWIEDŹ/ Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Nr kwestionariusza ANKIETA Zwracam się z prośbą o wypełnienie ankiety przez Koordynatorów Gminnych dotyczącej Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent

Podsumowanie projektu Pracujący absolwent Podsumowanie projektu Pracujący absolwent O projekcie Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI "Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Poddziałanie 6.1.1 "Wspieranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie przeprowadzonego w dniach 24-25.10.2009r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadao partnerskich realizowanych

Bardziej szczegółowo

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca

Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Raport z badao ewaluacyjnych projektu Aktywnośd się opłaca Współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VII. Promocja integracji społecznej. Działanie

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie

Ja, niżej podpisana/y.. deklaruję udział w projekcie Załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ja, niżej podpisana/y deklaruję udział w projekcie (imię i nazwisko) pt. RAZEM LEPIEJ czyli Centrum Rozwoju Osobistego w Gminie

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy z ewaluacji projektu Współpracujemy profesjonalnie! w Gminie Frampol

Raport cząstkowy z ewaluacji projektu Współpracujemy profesjonalnie! w Gminie Frampol Strona1 Raport cząstkowy z ewaluacji projektu Współpracujemy profesjonalnie! w Gminie Frampol Strona2 Spis treści: 1 Ogólna charakterystyka projektu. 3 2 Cel ewaluacji 4 3 Kluczowe pytania i kryteria ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Deklaracja zgłoszeniowa dla Beneficjentów projektu WSPARCIE I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ

Człowiek najlepsza inwestycja. Deklaracja zgłoszeniowa dla Beneficjentów projektu WSPARCIE I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ Deklaracja zgłoszeniowa dla Beneficjentów projektu WSPARCIE I ROZWÓJ EKONOMII SPOŁECZNEJ realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie ekonomii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Zwierzyniec w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROJEKTU Inwestujmy w Kadry Projekt Inwestujmy w Kadry współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy, 9-220

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych

Potwierdzam złożenie kompletu dokumentów rekrutacyjnych Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej w subregionie puławskim

Bardziej szczegółowo

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie

Kobieta Mężczyzna. Nie. Tak. Nie Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Raport został przygotowany na podstawie 64 ankiet z kursów odbytych w dniach

Raport został przygotowany na podstawie 64 ankiet z kursów odbytych w dniach Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych kursu Gender Mainstreaming przeprowadzonego w dniach : 05-06.03.09, 07-08.03.09, 19-20.03.09, 26-27.03.09, 28-29.03.09 w siedzibie WSP TWP w Warszawie, przy ul. Urbanistów

Bardziej szczegółowo

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO

BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO BADANIE REZULTATÓW MIĘKKICH PROJEKTU PN. POMOCNA DŁOO Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się i wypełnienie poniższej ankiety. Wyniki badao będą służyd do analizy statystycznej, więc Pani/a odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy)

Z PRZEBIEGU KONFERENCJI. Organizatorzy - Fundacja Edukacji Europejskiej w Wałbrzychu - Powiat Trzebnicki - Powiat Goslar (Niemcy) SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONFERENCJI PT. Poszukiwanie skutecznych i innowacyjnych metod aktywizacji bezrobotnych kobiet powyżej 50r. życia Trzebnica, 28-29.02.2012 r. Hotel Nowy Dwór, Nowy Dwór 2 Data

Bardziej szczegółowo

Projekt "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Formularz zgłoszeniowy do projektu "Społecznie znaczy ekonomicznie kontynuacja" I. Dane Osobowe Imię i nazwisko Adres zamieszkania Adres do korespondencji (jeśli inny niż powyżej) Numer

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe

Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe Inicjatywa w naszych rękach budujemy Lokalne grupy projektowe PODSUMOWANIE PROJEKTU 8 Lipiec 2010 Opr. Karolina Szafraniec Bliżej Lizbony i Barcelony Jak projekt Inicjatywa w naszych rękach-budujemy lokalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku

PROJEKT. realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku PROJEKT Chcemy być atrakcyjni na mazowieckim rynku pracy realizowany w Zespole Szkół Budowlanych nr 1 w Płocku Raport z badania ewaluacyjnego Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

ARK Agencja Pracy Ul. Wierzbowa 16h; Zawiercie, Tel/ Fax:

ARK Agencja Pracy Ul. Wierzbowa 16h; Zawiercie, Tel/ Fax: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie Nowoczesny Inżynier Dobrym Pedagogiem, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE

LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE LUBUSKIE STOWARZYSZENIE PROFILAKTYKI SPOŁECZNEJ W III SEKTORZE O NAS Działalność naszego stowarzyszenia skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych profilaktyką oraz promocją zdrowego i aktywnego

Bardziej szczegółowo

Ankieta rekrutacyjna

Ankieta rekrutacyjna WYPEŁNIA BIURO PROJEKTU Nr Data wpływu Godz.wpływu Pieczątka Realizatora Projektu Podpis przyjmującego Ankieta rekrutacyjna Szanowni Państwo, dziękujemy za zainteresowanie naszym Projektem. Oferowane wsparcie

Bardziej szczegółowo

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich.

Cel działania: mieszkańców obszarów wiejskich. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Cel działania: Pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej

Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Formularz zgłoszeniowy Projekt: RAZEM! inicjatywy z obszaru ekonomii społecznej Nr projektu: KL/08686/10/7.2.2 Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający:

ANKIETA REKRUTACYJNA. Wypełnia zgłaszający: ANKIETA REKRUTACYJNA Tytuł projektu Nr projektu Projektodawca Miejsce realizacji Komputer też ma 50 lat - kurs komputerowy dla mieszkańców terenu LGD Dorzecze Bobrzy WND-POKL.09.05.00-26-071/11 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu INWESTYCJA W KAPITAŁ LUDZKI POWIATU OŚWIĘCIMSKIEGO Projekty Powiatowego Urzędu Pracy w Oświęcimiu finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania załącznik do umowy

Załącznik nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania załącznik do umowy Załącznik nr 5.1 Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania załącznik do umowy CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJETYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Dane wspólne Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość

Projekt WND-POKL /10 Transfer w przedsiębiorczość Prezentowany raport jest analizą wstępnej ankiety ewaluacyjnej przeprowadzonej w ramach projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytetu VIII. Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r.

UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. UCHWAŁA Nr XIX/138/2012 RADY POWIATU W OSTRÓDZIE z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Integracji Społecznej i Zawodowej Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Ostródzkim na 2012 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA PES lub IOES DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Budowanie nowoczesnego sektora Ekonomii Społecznej na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia

1 DEFINICJE. Instytucja Pośrednicząca 2 stopnia Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 5/POKL/2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 1 czerwca 2011r. Regulamin zasad rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Aktywni z przyszłością realizowanym

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu EFS a edukacja w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

Projekt "Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Teraz My aktywna integracja w gminie Skomlin współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA-BADAJĄCA BARIERY, OCZEKIWANIA I POTRZEBY KLIENTÓW GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKOMLINIE w związku z realizacją projektu systemowego pn.: Teraz My aktywna integracja w gminie

Bardziej szczegółowo

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracypilotaż

Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracypilotaż Kielce dn., 13-04-2015r. O G Ł O S Z E N I E Powiat Kielecki/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach jako lider projektu wraz partnerami Powiatowym Urzędem Pracy w Kielcach, Gminą Bieliny/Gminnym

Bardziej szczegółowo

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Szansa na lepsze życie współfinansowany Przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ANKIETA REKRUTACYJNA do Projektu SZANSA NA LEPSZE ŻYCIE, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII - Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 - Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadań partnerskich

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan

PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja szansą młodych lubomierzan Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX, działanie 9.1, poddziałanie 9.1.2 PLAN EWALUACJI PROJEKTU Nowoczesna edukacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10

RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 RAPORT EWALUACYJNY projektu Nowocześni rodzice z Głuszycy POKL.09.05.00-02-175/10 Wałbrzych, 31 grudnia 2010 r. WPROWADZENIE Przystępując do realizacji projektu pt. Nowocześni rodzice z Głuszycy postawiła

Bardziej szczegółowo

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: Telefon komórkowy:

Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów:   Telefon komórkowy: Nazwa i data warsztatu : Imię i nazwisko: Wydział: Kierunek/Specjalizacja: Rok studiów: e-mail: Telefon komórkowy: ANKIETA ZGŁOSZENIOWA Zgłaszam chęć uczestnictwa w warsztacie organizowanym przez Centrum

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH Załącznik 1.4 wzór formularza rekrutacyjnego dla osób prawnych FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE WIELKOPOLSKI OŚRODEK EKONOMII SPOŁECZNEJ II DLA OSÓB PRAWNYCH /JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO,

Bardziej szczegółowo

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3

Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Problem badawczy Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.3 Przeprowadzenia badania ewaluacyjnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

6 Wielkość instytucji mikroprzedsiębiorstwo małe i (lub) średnie przedsiębiorstwo

6 Wielkość instytucji mikroprzedsiębiorstwo małe i (lub) średnie przedsiębiorstwo Załącznik nr 6 do umowy: Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Dane wspólne Lp. Nazwa 1 Tytuł

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSOBY FIZYCZNEJ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSOBY FIZYCZNEJ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie FORMULARZ ZGŁOSZENIA OSOBY FIZYCZNEJ DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Wzmocnienie sektora Ekonomii Społecznej w regionie chełmsko-zamojskim

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu: Kadry dla turystyki

Prezentacja projektu: Kadry dla turystyki Prezentacja projektu: Kadry dla turystyki Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Access to Success dostęp do sukcesu

Access to Success dostęp do sukcesu Access to Success dostęp do sukcesu Realizator Regionalne Towarzystwo Rolno Przemysłowe Dolina Strugu 36-030 Błażowa, ul. Myśliwska 16 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU

BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU BEZPŁATNA AKADEMIA ABC Lidera Ekonomii Społecznej W RAMACH PROJEKTU Sieć MOWES Małopolskie Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej na rzecz wzmocnienia potencjału i rozwoju sektora ES w regionie DLA ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich

Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. Formularz zgłoszeniowy instytucji do udziału w Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Szanowni Państwo! Niniejsza ankieta

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY

FORMULARZ REKRUTACYJNY Projekt Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno-zawodowej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Stowarzyszenie Aktywność Bez Barier

Bardziej szczegółowo

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt Przedsiębiorca społeczny na rynku pracy współfinansowany przez Unię Europejską Zaproszenie Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o. o. oraz Fundacja Regionalis serdecznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Projekt "Lokalne partnerstwa na rzecz rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009

RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 Przyjazne środowisko szansą na integrację społeczną w powiecie średzkim RAPORT Z REALIZACJI PROJEKTU w roku 2009 str. 1 Szanowni Państwo Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. w 2009 roku po

Bardziej szczegółowo

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim

Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim 1 Sektor ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim Regionalne Centrum Ekonomii Społecznej raport z działalności 2010-2011 Toruń, maj 2011 roku Projekt jest współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE

AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE AKTYWNA INTEGRACJA W SZCZECINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO W 2014 R. Szczecin, styczeń 2015 r. Aktywna integracja w Szczecinie to projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Deklaracja Uczestnictwa jest dokumentem rozpoczynającym współpracę pomiędzy Uczestnikami Projektu a Liderem Projektu. Złożenie wypełnionej i popisanej Deklaracji Uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice.

aktywna wieś. Wzmacnianie postaw proedukacyjnych na terenach wiejskich Gminy Polkowice. Świadomi mieszkańcy aktywna wieś.. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.5 Oddolne Inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Konkurs pilotaŝowy: I/9.5/07 Wrocław, 17

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-117/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

"Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r.

Akademia Liderów Biłgoraj, grudzień 2010r. Raport ewaluacyjny projektu "Akademia Liderów" Biłgoraj, grudzień 2010r. SPIS TREŚCI 1. Informacje o projekcie Akademia Liderów... 3 2. Informacje o badaniu ewaluacyjnym... 5 3. Wskaźniki frekwencji...

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY

ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY ZAKŁADANIE WŁASNEJ FIRMY Badanie ewaluacyjne zostało przeprowadzone w ramach projektu Kreatywny Humanista, którego głównym celem jest przygotowanie absolwentów WSP TWP oraz osób spoza Uczelni do sprawnego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Język angielski w powiecie zachodnim warszawskim twoja szansa 1. Imię i nazwisko: 2. PESEL: 3. Wiek: 4. Wykształcenie: odpowiednią rubrykę X ) Brak Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie.

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach Samorząd terytorialny realizowanych w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie. WPROWADZENIE Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród słuchaczy

Bardziej szczegółowo

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca

Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Seminarium Ekonomia społeczna współpraca się opłaca Rybnik, 24 marca 2015 r. Działania Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w kontekście realizacji Wieloletniego regionalnego

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY Lp. Nazwa 1. Tytuł projektu: Pokaż swój język! 2. Nr projektu : POKL.09.06.02-02-110/12 3. Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie

Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Strona1 Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na studiach podyplomowych z zakresu Lobbing polityczny w Wydziale Nauk Społecznych w Warszawie Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2015 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W LEGNICY Z FILIĄ W CHOJNOWIE ANALIZA EFEKTYWNOŚCI I SKUTECZNOŚCI SZKOLEŃ ZA 215 ROK KWIECIEŃ 216 Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 214

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020

EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 EKONOMIA SPOŁECZNA >2020 Umowa Partnerstwa Zwiększaniu szans na zatrudnienie grup defaworyzowanych służyć będzie wsparcie sektora ekonomii społecznej oraz zapewnienie jego skutecznego i efektywnego funkcjonowania.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA

DEKLARACJA UCZESTNICTWA Wpłynęło dnia/godz.. Nr kolejny. Podpis osoby przyjmującej. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W Projekcie pn. Przedsiębiorczość społeczna na terenach wiejskich Ja niżej podpisana/y...(imię i nazwisko) deklaruję

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych

DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych DEKLARACJA UCZESTNICTWA ORGANIZACJI W PROJEKCIE Tytuł projektu: Centrum Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Numer projektu: POKL.05.04.02 00 B31/11 Priorytet, w ramach którego jest realizowany projekt:

Bardziej szczegółowo

Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:. DANE PODSTAWOWE. Kobieta

Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:. DANE PODSTAWOWE. Kobieta F O R M U L A R Z Z G Ł O S Z E N I O WY P R O J E K T CZ A S N A A K T Y W N O Ś Ć Data dostarczenia formularza: Podpis osoby przyjmującej:. Imię Drugie imię Nazwisko DANE PODSTAWOWE Płeć Wiek w chwili

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń

Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń. realizowanego przez Gminę Rzekuń Regulamin rekrutacji kandydatów/ek do Projektu: Warsztaty sztuki ludowej w Gminie Rzekuń realizowanego przez Gminę Rzekuń 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji Kandydatów/ek do projektu "Warsztaty

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE. W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE W celu rozeznania rynku w ramach zasady konkurencyjności na: Przeprowadzenia ewaluacji projektu PREMD Wzmocnienie Partnerstwa na Rzecz Rozwoju i Edukacji Małych Dzieci współfinansowanego

Bardziej szczegółowo