Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników"

Transkrypt

1 Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa i przemysł 6

2

3 3 Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Zwiększenie spójności w Europie dzięki ambitnej polityce w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Przewodnik poświęcony kwestii rozwoju ducha przedsiębiorczości, tworzenia otoczenia biznesowego sprzyjającego rozwojowi MŚP, a także wspierania przedsiębiorców w realizacji projektów wykorzystując fundusze strukturalne.

4 4 Niniejszy przewodnik został opracowany przez Komisję Europejską; dokument przygotowały i sporządziły Johanna Pacevicius Mente oraz Christina Diegelmann, Zgromadzenie Regionów Europy, France 6 rue Oberlin Strasbourg; Tel ; Ostatecznej weryfikacji dokumentu dokonała Emma La Ferla. Niniejszy przewodnik zawiera informacje zgromadzone w oparciu o wieloletnie doświadczenie we współpracy z regionalnymi zainteresowanymi stronami przy realizacji szerokiej gamy projektów, a także na podstawie badań poświęconych omawianej tematyce. Prace przebiegały pod kierunkiem urzędników Komisji Europejskiej, jednak opinie przedstawione w niniejszym dokumencie niekoniecznie odzwierciedlają poglądy Komisji Europejskiej. Dodatkowe informacje do uzyskania pod adresem: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu Jednostka D.4: Rozwój polityki na rzecz MŚP oraz wdrażanie programu SBA URL: Niniejszy dokument został przetłumaczony na szereg języków europejskich; tłumaczenia są dostępne w sieci pod adresem Chociaż niniejszy przewodnik ma w założeniu stanowić źródło informacji na temat wykorzystywania funduszy strukturalnych UE, dostarczenie tych informacji nie wiąże się z ponoszeniem jakiejkolwiek odpowiedzialności prawnej z tytułu ich poprawności lub kompletności. Konkretne wnioski dotyczące wykorzystania funduszy strukturalnych UE zawsze będą musiały zostać ocenione w ramach właściwych przepisów obowiązujących w momencie złożenia wniosku i w państwie, w którym dany wniosek złożono. Niniejszy przewodnik jest częścią serii przewodników. W ramach serii opublikowano dotychczas następujące tytuły: Nr 1 Rozwój ducha przedsiębiorczości oraz umiejętności biznesowych w UE Nr 2 Stosowanie norm dla wsparcia wzrostu, konkurencyjności i innowacyjności Nr 3 Ułatwianie przenoszenia własności przedsiębiorstw Nr 4 Inteligentny przewodnik po innowacjach w dziedzinie usług Nr 5 Wdrażanie programu SBA na szczeblu regionalnym Nr 6 Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Komisja Europejska ani żadna osoba działająca w jej imieniu nie może być pociągnięta do odpowiedzialności z tytułu sposobu wykorzystania informacji zawartych w niniejszej publikacji ani z tytułu jakichkolwiek błędów, które pomimo starannego przygotowania i weryfikacji mogą się w niej pojawić. Niniejsza publikacja niekoniecznie odzwierciedla poglądy lub stanowisko Unii Europejskiej. Luksemburg, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, 2013 r. ISBN ISSN DOI /82128 Unia Europejska, 2013 Wydrukowano w Belgii Powielanie dozwolone pod warunkiem podania źródła, o ile nie określono inaczej. W celu wykorzystania lub powielania materiałów, co do których określono, że ich prawa autorskie należą do stron trzecich, należy uzyskać odpowiednie zezwolenie od posiadacza (posiadaczy) praw autorskich.

5 5 Przedmowa Wspieranie MŚP oraz pomoc w zwiększaniu ich konkurencyjności stanowi jeden z najistotniejszych elementów polityki rozwoju regionalnego i pozostaje zadaniem priorytetowym również w następnym okresie finansowania. Konkurencyjność regionalna oraz sukces strategii inteligentnej specjalizacji zależą w znacznym stopniu od 23 mln MŚP z całej Europy, a także od ich zdolności do tworzenia dobrobytu i atrakcyjnych miejsc pracy. Niniejszy przewodnik ma w zamierzeniu służyć jako kompendium zawierające informacje na temat sposobów opracowywania konkretnych projektów, ubiegania się o nie oraz ich realizacji, wspierając wykorzystanie funduszy strukturalnych UE przez małe i średnie przedsiebiorstwa. Dokument ten opiera się w znacznym stopniu na poprzednich inicjatywach w tym zakresie, a jego celem jest dostarczenie praktycznych informacji dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w proces planowania konkretnych projektów. Dokument zawiera także konkretne przykłady dobrych praktyk. Niniejszy przewodnik jest skierowany do decydentów, zainteresowanych stron oraz instytucji zarządzających, zwłaszcza na szczeblu regionalnym mamy nadzieję, że będzie on stanowił źródło inspiracji dla opracowania konkretnych środków w celu dalszego wsparcia procesu skutecznego wykorzystania funduszy strukturalnych na rzecz wspierania polityki przyjaznej MŚP. Antonio TAJANI Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za przemysł i przedsiębiorczość Johannes HAHN Członek Komisji Europejskiej Odpowiedzialny za kwestie związane z polityką regionalną LászlÓ ANDOR Członek Komisji Europejskiej odpowiedzialny za zatrudnienie, sprawy społeczne i włączenie społeczne

6 6

7 7 Spis treści Skróty...8 Wprowadzenie Polityka spójności UE: cele, założenia i narzędzia Ramy na lata Przyszła polityka spójności ( ) Instrumenty polityki spójności UE Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Inne fundusze Projekty, w których uczestniczą zainteresowane strony na poziomie transgranicznym Zarządzanie funduszami strukturalnymi i ich planowanie W jaki sposób zarządza się funduszami strukturalnymi? W jaki sposób można uczestniczyć w planowaniu funduszy strukturalnych Podejście partnerskie Udział w procesie określania priorytetów Ramy czasowe Praktyczne porady w celu optymalnego wykorzystania funduszy strukturalnych na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Wniosek w sprawie projektu Kwestie związane z pieniędzmi Planowanie i przygotowanie wniosku Harmonogram Informacje Praktyczne wskazówki Przykłady Dobrych Praktyk Szkolenia dla przedsiębiorców: szkolenia na temat sposobu rozpoczęcia działalności gospodarczej REALIS, Aktywna Sieć Innowacji Społecznych, wsparcie z EFRR ENTREDI, Różnorodność Przedsiębiorczości, wsparcie z INTERREG C Doradztwo i coaching dla przedsiębiorców i osób rozpoczynających działalność Mechatronika dla MŚP, wsparcie z INTERREG A Wsparcie przekazania własności przedsiębiorstwa z jednego pokolenia na następne Moderatoren zur Sicherung der Unternehmensnachfolge, wsparcie z EFS Wsparcie do celów konsolidacji, wzrostu, innowacji i internacjonalizacji przedsiębiorstw Program na rzecz wsparcia innowacji ( miękkie środki ) dla MŚP w Dolnej Austrii, wsparcie z EFRR I2I, Innovation 2 Industrialisation for Advanced Micro&Nano Systems (Innowacja i industrializacja na rzecz zaawansowanych mikro- i nanosystemów), wsparcie z EFRR Forum Wzrostu, wsparcie z EFS i EFR Załączniki...61 Załącznik 1: Przydatne linki/źródła informacji...61 Załącznik 2: Instytucje zarządzające... 63

8 8 Skróty 7PR siódmy program ramowy ( ) AER Zgromadzenie Regionów Europy B&R badania i rozwój BRI badania, rozwój i innowacje CIP Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji ( ) CORDIS Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badań i Rozwoju COSME Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP ( ) DG AGRI Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich DG EMPLOYMENT Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego DG MARE Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa DG REGIO Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej DNB dochód narodowy brutto EFMR Europejski Fundusz Morski i Rybacki ( ) EFR Europejski Fundusz Rybacki ( ) EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRROW Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich EFS Europejski Fundusz Społeczny ENRD Europejska Sieć na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ETC Europejska współpraca terytorialna ICT Technologie informacyjne i komunikacyjne INTERREG inicjatywa wspólnotowa, której celem jest pobudzenie współpracy międzyregionalnej w Unii Europejskiej IZ instytucja zarządzająca KE Komisja Europejska LEADER Leader to w języku francuskim skrót od Liaison Entre Actions de Développement de l Économie Rurale, co oznacza Powiązania między działaniami na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa NGO organizacja pozarządowa NRP programy krajowe i regionalne PE Parlament Europejski PKB produkt krajowy brutto PO program operacyjny UE Unia Europejska, utworzona w dniu 1 listopada 1993 r. przez 12 państw członkowskich. Liczba państw członkowskich wzrosła do obecnych 27 w wyniku szeregu rozszerzeń. UE-12 (1 listopada 1993 r. 31 grudnia 1994 r.): Belgia (BE), Grecja (EL), Luksemburg (LU), Dania (DK), Hiszpania (ES), Niderlandy (NL), Niemcy (DE), Francja (FR), Portugalia (PT), Irlandia (IE), Włochy (IT), Zjednoczone Królestwo (UK) UE-15 (1 stycznia 1995 r. 30 kwietnia 2004 r.): UE-12 + Austria (AT), Finlandia (FI), Szwecja (SE) UE-25 (1 maja 2004 r. 31 grudnia 2006 r.): UE-15 + Polska (PL), Republika Czeska (CZ), Cypr (CY), Łotwa (LV), Litwa (LT), Słowenia (SI), Estonia (EE), Słowacja (SK), Węgry (HU), Malta (MT) UE-27 (od 1 stycznia 2007 r.): UE-25 + Bułgaria (BG), Rumunia (RO) WPR wspólna polityka rolna WRS wspólne ramy strategiczne

9 9 Wprowadzenie Bezpośrednim impulsem do opracowania niniejszego przewodnika był fakt, iż podmioty odpowiedzialne za projekty w dziedzinie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przedsiębiorczości mają często jedynie fragmentaryczną wiedzę na temat istniejących możliwości wsparcia finansowego w ramach funduszy strukturalnych. Fundusze strukturalne, które zapewniają długotrwałe wsparcie MŚP, stały się obecnie najważniejszym instrumentem w osiąganiu celów strategii Europa 2020 na rzecz inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. Dzięki zastosowaniu zarządzania dzielonego, a także dzięki zaangażowaniu regionalnych zainteresowanych stron w proces definiowania i realizacji programów operacyjnych, fundusze strukturalne stały się instrumentem najlepiej dostosowanym do kontekstu lokalnego, w jakim rozwijają się małe i średnie przedsiębiorstwa. W okresie podejmowane działania będą w dalszym ciągu koncentrować się na roli małych i średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczości w kontekście ożywienia gospodarki i zwiększania dobrobytu społeczeństwa. Dlatego ważne jest szerokie rozpowszechnianie informacji, aby umożliwić finansowanie inicjatyw regionalnych, których celem jest wspieranie MŚP i przedsiębiorczości. To z kolei przyczyni się do tworzenia środowiska, w którym możliwy jest rozwój działalności biznesowej i przedsiębiorstw rodzinnych, a przedsiębiorczość jest nagradzana. W niniejszym przewodniku w pierwszej kolejności zbadano kontekst, w jakim funkcjonuje polityka spójności, a także jej cele oraz instrumenty finansowe. W dalszej części omówiono kwestię zarządzania funduszami, a na zakończenie przedstawiono praktyczne porady dotyczące sposobów ubiegania się o finansowanie. Przedstawiono również szereg dobrych praktyk, a także przykłady efektów, jakie można osiągnąć korzystając z systemów wspierania MŚP i przedsiębiorczości w ramach funduszy strukturalnych.

10 10

11 11 Polityka spójności UE: cele, założenia i narzędzia Polityka spójności (lub też polityka regionalna) UE stanowi przede wszystkim politykę inwestycyjną, której celem jest zmniejszenie dysproporcji gospodarczych, społecznych i terytorialnych pomiędzy regionami w Europie. Budżet polityki spójności jest drugim co do wielkości budżetem w UE po budżecie Wspólnej Polityki Rolnej i jest ukierunkowany bezpośrednio na potrzeby realizacji projektów w terenie. W ramach tej polityki wspiera się tworzenie miejsc pracy, konkurencyjność, wzrost gospodarczy, poprawę jakości życia oraz zrównoważony rozwój. Inwestycje przyczyniają się do realizacji strategii Europa Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw jest ważnym przykładem wkładu polityki spójności w rozwój gospodarki na szczeblu regionalnym. 1.1 Ramy na lata Chociaż obecny okres finansowania dobiega końca, w dalszym ciągu istnieje możliwość finansowania strategii wspierania MŚP i przedsiębiorczości. MŚP, stanowiące trzon europejskiej gospodarki, znajdują się w centrum polityki regio- nalnej, w ramach której udziela się wsparcia w wielu dziedzinach od badań naukowych po energię i pomoc dla przedsiębiorstw. Polityka spójności jest zorganizowana w oparciu o trzy cele: konwergencję solidarność ze słabiej rozwiniętymi regionami; konkurencyjność regionalną i zatrudnienie zwiększenie konkurencyjności oraz atrakcyjności regionów dla przedsiębiorstw i inwestorów; Europejską współpracę terytorialną tworzenie zachęt do współpracy transgranicznej. W ramach celu konwergencji środki finansowe otrzymuje 99 regionów. Są to regiony, w których wartość produktu krajowego brutto (PKB) na mieszkańca kształtuje się na poziomie poniżej 75 % średniej UE, a także regiony, które znajdowały się poniżej tego progu przed rozszerzeniami UE z 2004 i 2007 r. W przypadku tych ostatnich do 2013 r. wypłacane jest wsparcie przejściowe w ramach tzw. mechanizmu stopniowego znoszenia (ang. phasing-out). Pozostałe 172 regiony kwalifikują się do uzyskania wsparcia w ramach celu konkurencyj-

12 12 ność regionalna i zatrudnienie. Regiony, które w przeszłości spełniały kryteria konwergencji, lecz obecnie znajdują się powyżej progu 75 % nawet w ramach UE-15, otrzymają dodatkowe wsparcie w postaci mechanizmu stopniowego dochodzenia do pełnych płatności (ang. phasing-in) 1. Cel dotyczący Europejskiej współpracy terytorialnej (ETC) obejmuje natomiast wszystkie regiony. 1.2 Przyszła polityka spójności ( ) Polityka spójności na lata przewiduje skoncentrowanie się na finansowaniu mniejszej liczby priorytetów zgodnie ze strategią Europa 2020, skupienie się w większym stopniu na wynikach oraz zwiększenie wykorzystania warunkowości. MŚP mają pierwszoplanowe znaczenie w kontekście inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. We wspólnych ramach strategicznych (WRS) zdefiniowane zostaną kluczowe działania mające na celu uwzględnienie priorytetów UE, zapewnienie wytycznych dotyczących programowania, które będą mieć zastosowanie do wszystkich funduszy 3, oraz promowanie lepszej koordynacji różnego rodzaju instrumentów strukturalnych UE. W strategii Europa 2020 ustanowiono cele na lata na rzecz osiągnięcia inteligentnego, trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu. STRATEGIA EUROPA 2020 : ZARYS NAJWAŻNIEJSZE CELE zwiększyć stopę zatrudnienia osób w wieku lat z obecnych 69 % do co najmniej 75 %; osiągnąć poziom inwestycji w działalność badawczo-rozwojową równy 3 % PKB, przede wszystkim poprzez poprawę warunków inwestowania w B&R przez sektor prywatny i opracowanie nowego wskaźnika umożliwiającego śledzenie procesów innowacji; ograniczyć emisję dwutlenku węgla co najmniej o 20 % w porównaniu z poziomem z 1990 r. lub, jeśli pozwolą na to warunki, o 30 %; zwiększyć udział odnawialnych źródeł energii w naszym całkowitym zużyciu energii do 20 % oraz zwiększyć efektywność wykorzystania energii o 20 %; ograniczyć liczbę osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10 % z obecnych 15 % oraz zwiększyć odsetek osób w wieku lat posiadających wyższe wykształcenie z 31% do co najmniej 40 %; ograniczyć liczbę Europejczyków żyjących poniżej krajowej granicy ubóstwa o 25 % poprzez wydobycie z ubóstwa 20 mln osób. INTELIGENTNY WZROST TRWAŁY WZROST GOSPODARCZY WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU INNOWACJE Przewodni projekt UE Unia innowacji ma na celu poprawę warunków ramowych i dostępu do finansowania badań i innowacji, co powinno wzmocnić rolę innowacji i zwiększyć poziom inwestycji w całej Unii. EDUKACJA Przewodni projekt UE Mobilna młodzież ma na celu poprawę wyników systemów kształcenia oraz podniesienie atrakcyjności europejskiego szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej. SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE Przewodni projekt UE Europejska agenda cyfrowa ma na celu upowszechnienie szybkiego Internetu oraz umożliwienie gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom czerpanie korzyści z jednolitego rynku cyfrowego. KLIMAT, ENERGIA I MOBILNOŚĆ Przewodni projekt UE Europa efektywnie korzystająca z zasobów ma na celu uniezależnienie wzrostu gospodarczego od wykorzystania zasobów poprzez zmniejszenie udziału emisji węgla w europejskiej gospodarce, większe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, modernizację transportu i propagowanie efektywności energetycznej. KONKURENCYJNOŚĆ Przewodni projekt UE Polityka przemysłowa w erze globalizacji ma na celu poprawę otoczenia biznesu, szczególnie w odniesieniu do MŚP, oraz wspieranie rozwoju silnej i zrównoważonej bazy przemysłowej, przygotowanej do konkurowania na rynkach światowych. ZATRUDNIENIE I UMIEJĘTNOŚCI Przewodni projekt UE Program na rzecz nowych umiejętności i zatrudnienia ma na celu modernizację rynków pracy poprzez zwiększanie mobilności pracowników oraz rozwijanie kwalifikacji przez całe życie, co powinno podnieść współczynnik aktywności zawodowej i lepiej dopasować do siebie popyt i podaż na rynku pracy. WALKA Z UBÓSTWEM Przewodni projekt UE Europejska platforma współpracy w zakresie walki z ubóstwem ma na celu zapewnienie spójności społecznej i terytorialnej, tak aby korzyści płynące ze wzrostu gospodarczego i zatrudnienia były szeroko dostępne, a osoby ubogie i wykluczone społecznie mogły żyć godnie i aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Inicjatorzy projektów powinni odnieść się w treści wniosku do szerszych celów strategii Europa 2020, aby zapewnić jak największą adekwatność. Klasyfikacja regionów zostanie przeprowadzona w oparciu o trzy kategorie zdefiniowane na podstawie wysokości PKB na mieszkańca w odniesieniu do średniej UE-27: regiony słabiej rozwinięte, 1. W celu zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat kategorii poszczególnych regionów zob. mapka na stronie internetowej: policy/atlas2007/index_pl.htm. 2. Polityka spójności UE na lata : propozycje legislacyjne. 3. Do tzw. funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi należą: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Fundusz Spójności (FS), Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz przyszły Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

13 13 czyli obszary, w przypadku których wartość PKB na mieszkańca jest niższa niż 75 % średniej; regiony w okresie przejściowym, w przypadku których wartość ta waha się od 75 % do 90 % PKB na mieszkańca; oraz regiony lepiej rozwinięte, w przypadku których wartość PKB na mieszkańca przekracza 90 % średniej unijnej. Zaproponowano utworzenie europejskiego kodeksu postępowania w oparciu o zasadę partnerstwa i kodeks postępowania. W ten sposób określone zostaną cele i kryteria służące wspieraniu partnerstwa oraz ułatwianiu wymiany pomiędzy państwami członkowskimi informacji, doświadczeń, wyników oraz dobrych praktyk. Zestaw 11 celów tematycznych, które mają zostać przełożone na kluczowe działania w ramach każdego z funduszy, obejmuje w szczególności specjalną pozycję dotyczącą konkurencyjności MŚP. Większość innych celów tematycznych może zawierać elementy odnoszące się do MŚP oraz rozwoju przedsiębiorczości: przykładowo przejście na gospodarkę niskoemisyjną może zostać wykorzystane do finansowania projektów, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej MŚP lub stymulowanie korzystania przez nie z odnawialnych źródeł energii. Cele tematyczne obejmują ponadto takie dziedziny, jak badania i innowacje, technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), a także edukację, umiejętności oraz uczenie się przez całe życie; każdy z tych elementów jest istotny z punktu widzenia polityki wsparcia MŚP i przedsiębiorczości. Wszystkie państwa członkowskie opracują umowy partnerskie (jedna umowa na jedno państwo). Umowa partnerska zostanie opracowana we współpracy z władzami regionalnymi, a jej treść będzie negocjowana z Komisją Europejską. W umowie określone zostaną zobowiązania partnerów na szczeblu krajowym i regionalnym, a także zobowiązania Komisji. Będą one powiązane zarówno ze strategią Europa 2020, jak i z krajowymi programami reform. Umowy partnerskie będą również zawierać zintegrowaną strategię rozwoju terytorialnego, której realizacja będzie wspierana ze wszystkich funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi, a także wykaz wszystkich programów operacyjnych, cele określone w oparciu o wskaźniki, inwestycje strategiczne i warunkowowość oraz obowiązki w zakresie sprawozdawczości. Ponadto w treści umów partnerskich zdefiniowane zostaną struktury służące koordynacji i wykorzystaniu komplementarności między funduszami objętymi wspólnymi ramami strategicznymi a innymi istotnymi instrumentami UE (tj. instrumentem Łącząc Europę, COSME, Horyzont 2020 lub innymi programami), a także mające na celu unikanie powielania działań. Partnerzy umów będą członkami komitetów monitorujących poszczególne programy. Zintegrowane programowanie zostanie ulepszone dzięki wprowadzeniu wspólnych zasad kwalifikowalności oraz zasad finansowych, a także opcjonalnych programów opartych na wielu funduszach w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności. Zintegrowane podejście do rozwoju kierowanego przez lokalną społeczność w oparciu o inicjatywę LEADER dotyczącą rozwoju obszarów wiejskich ułatwi wdrożenie strategii rozwoju lokalnego przez grupy lokalne, w tym władze lokalne, organizacje pozarządowe (NGO) oraz partnerów gospodarczych i społecznych. Instrumenty finansowe będą coraz częściej stosowane jako skuteczniejsza alternatywa lub uzupełnienie tradycyjnych dotacji. W miarę możliwości instrumenty finansowe mogą być stosowane do pełnego spektrum odzwierciedlonych w programie celów polityki. Pozwoli to na stworzenie w ramach projektów instrumentów, które będą wykazywać odpowiedni potencjał zwrotu w sytuacjach niedoskonałości rynku. Państwa członkowskie oraz instytucje zarządzające mogą je wykorzystać jako instrumenty dostosowane do potrzeb, bądź też jako modele dla instrumentów krajowych i regionalnych, które umożliwią skuteczną realizację zgodnie ze standardowymi warunkami zaproponowanymi przez Komisję. Instytucje zarządzające mogą również wnieść wkład w instrumenty finansowe ustanawiane na szczeblu UE poprzez wyodrębnienie zasobów na potrzeby inwestycji realizowanych zgodnie z założeniami danego programu.

14 Instrumenty polityki spójności UE Polityka regionalna UE jest finansowana z trzech najważniejszych funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) (zwanych funduszami strukturalnymi ) oraz Funduszu Spójności (FS). Fundusze te opierają się na zasadach współfinansowania oraz zarządzania dzielonego. Wsparcie finansowe UE jest zawsze realizowane równolegle z krajowym finansowaniem publicznym lub prywatnym. W zależności od czynników społeczno-gospodarczych wysokość współfinansowania waha się od 50 % do 85 % całkowitych kosztów interwencji. Wytyczne dotyczące EFRR i EFS są opracowywane na szczeblu europejskim, natomiast za zarządzanie procesem wdrażania instrumentów w terenie odpowiadają właściwe władze krajowe lub regionalne w każdym państwie członkowskim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) W ramach EFRR wspiera się rozwój oraz dostosowanie strukturalne gospodarek regionalnych, w tym przekształcanie podupadających regionów przemysłowych. Środki mogą być przyznawane w formie dotacji lub instrumentów finansowych. W okresie budżet EFRR wynosi 201 mld EUR z całkowitego budżetu w wysokości 347 mld EUR, co stanowi 58 % wszystkich środków dostępnych w ramach funduszy strukturalnych. Funduszem zarządza Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO). W nowym okresie programowania na lata EFRR wniesie wkład we wszystkie cele tematyczne, ustanawiając szereg priorytetów inwestycyjnych 4. W kontekście polityki wspierania MŚP i przedsiębiorczości na szczególną uwagę zasługują następujące cele tematyczne: cel nr 1: wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji; cel nr 2: zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT); cel nr 3: podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw; cel nr 8: wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; cel nr 9: wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem. Zakres finansowania z EFRR 5 obejmuje w szczególności: inwestycje produkcyjne przyczyniające się do tworzenia i ochrony trwałych miejsc pracy, poprzez bezpośrednie wspieranie inwestycji w małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP); poprawę wewnętrznego potencjału poprzez wspieranie regionalnego i lokalnego rozwoju, badań i innowacji. EFRR NIE wspiera natomiast likwidacji elektrowni jądrowych, redukcji emisji gazów cieplarnianych w instalacjach wchodzących w zakres dyrektywy 2003/87/WE, wytwarzania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu tytoniu i wyrobów tytoniowych, ani przedsiębiorstw w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych zasad pomocy państwa. Inną kluczową cechą omawianego prawodawstwa jest rosnące znaczenie instrumentów finansowych. Instrumentami finansowymi mogą być pożyczki, gwarancje itd. Co konkretnie może być finansowane ze środków EFFR? infrastruktura badań i innowacji, podnoszenie doskonałości w zakresie badań i innowacji, inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwój produktów i usług, transfer technologii, innowacje społeczne i aplikacje z dziedziny usług publicznych, pobudzanie popytu, tworzenie sieci, klastry i otwarte innowacje poprzez inteligentną specjalizację; badania technologiczne i stosowane, linie pilotażowe, działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowane zdolności produkcyjne i pierw- 4. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia COM (2011) 614 final, Rozdział I, art Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia COM (2011) 614 final, Rozdział I, art.. 3.

15 15 sza produkcja w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających oraz rozpowszechnianie technologii o ogólnym przeznaczeniu; rozwój produktów i usług opartych na ICT oraz handlu elektronicznego; zastosowania ICT dla e-administracji, e-uczenia się, e-integracji i e-zdrowia; przedsiębiorczość, gospodarcze wykorzystywanie nowych pomysłów oraz tworzenie nowych firm; nowe modele biznesowe dla MŚP, w szczególności w celu internacjonalizacji; efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w MŚP; rozwój inkubatorów przedsiębiorczości oraz wsparcie inwestycyjne samozatrudnienia i tworzenia przedsiębiorstw; wsparcie rewitalizacji fizycznej i gospodarczej ubogich społeczności miejskich i wiejskich; wsparcie przedsiębiorstw społecznych Przykłady projektów finansowanych ze środków EFRR są dostępne w bazie danych projektów DG Regio! 6 Wybór projektów przedstawiono także w Rozdziale Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) ma na celu zmniejszanie różnic w dobrobycie i poziomie życia między państwami członkowskimi i regionami UE. EFS promuje zatrudnienie w UE oraz pomaga państwom członkowskim w rozwijaniu zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw w kontekście nowych globalnych wyzwań. W okresie budżet EFS wynosi 76 mld EUR, co stanowi 22 % wszystkich środków dostępnych w ramach funduszy strukturalnych. Funduszem zarządza Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG ds. Zatrudnienia). EFS wspiera bardziej wydajną organizację pracy oraz strategie uczenia się przez całe życie. Fundusz promuje także dostęp do zatrudnienia dla osób poszukujących pracy, bezrobotnych, kobiet oraz migrantów, przyczyniając się ten sposób do integracji społecznej osób w niekorzystnej sytuacji oraz do walki z dyskryminacją na rynku pracy. Celem EFS jest wzmocnienie kapitału ludzkiego poprzez reformę systemów kształcenia oraz utworzenie sieci placówek edukacyjnych. Wszystkie regiony mogą korzystać z EFS; jednak najwięcej środków trafia do regionów najmniej rozwiniętych. W nowym okresie programowania na lata działania w ramach EFS będą ukierunkowane na cztery cele tematyczne 7 ; pierwsze trzy są bezpośrednio związane z polityką wspierania MŚP i przedsiębiorczości: cel nr 8: wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników; cel nr 9: wspieranie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa; cel nr 10: inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie; cel nr 11: wzmacnianie zdolności instytucjonalnych i skuteczności administracji publicznej. Niezbędne jest także wzmocnienie partnerstwa oraz zachęcanie partnerów społecznych i organizacji pozarządowych do udziału w inwestycjach realizowanych w ramach EFS. Zwiększenie poziomu współfinansowania dla specjalnych osi priorytetowych będzie ponadto stymulować innowację społeczną oraz współpracę transnarodową. Podobnie jak w przypadku EFRR, należy spodziewać się znacznego wzrostu wykorzystania instrumentów finansowych. Jakie działania są wspierane ze środków EFS? lokalne inicjatywy na rzecz zatrudnienia, mobilność pracowników; trwała integracja ludzi młodych, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki itp.); równość płci; przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, zwiększanie transnarodowej mobilności pracowników (zagraniczne szkolenia); 6. ec.europa.eu/regional_policy/projects/stories/index_pl.cfm 7. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego COM(2011)607 final 2.

16 16 ograniczenie wczesnego kończenia nauki oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji; poprawa jakości, skuteczności i dostępności szkolnictwa; uczenie się przez całe życie; integracja i zwalczanie dyskryminacji; wspieranie gospodarki społecznej i przedsiębiorstw społecznych; lokalne strategie rozwoju realizowane przez społeczność; budowanie potencjału podmiotów kształtujących politykę w zakresie zatrudnienia i edukacji oraz politykę społeczną Inne fundusze Fundusz Spójności jest zarezerwowany dla państw członkowskich, których dochód narodowy brutto (DNB) wynosi mniej niż 90 % średniej UE. W obecnym okresie do otrzymania środków z Funduszu Spójności kwalifikują się wszystkie nowe państwa członkowskie (12), Portugalia oraz Grecja (Hiszpania jest objęta mechanizmem phasing-out). Wsparcie z Funduszu Spójności jest rozdzielane na poziomie centralnym i zarządzane na szczeblu państw członkowskich. Jego budżet wynosi 70 mld EUR. W ramach funduszu finansuje się transeuropejskie sieci transportowe, a także projekty w dziedzinie środowiska, energii i transportu (efektywność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, rozwój transportu kolejowego, wspieranie intermodalności, wzmocnienie transportu publicznego itd.). Fundusz ten jest mniej istotny dla polityki wspierania MŚP i przedsiębiorczości, ponieważ z jego środków finansowana jest głównie infrastruktura. Chociaż przedstawione poniżej dwa fundusze nie są częścią polityki spójności, należą one do tzw. funduszy objętych wspólnymi ramami strategicznymi 8 i mogą oferować interesujące możliwości podmiotom prowadzącym projekty na rzecz MŚP i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich oraz w regionach nadmorskich. W ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) finansuje się programy rozwoju obszarów wiejskich w państwach członkowskich. Jego struktura opiera się na 4 osiach: - poprawie konkurencyjności sektorów rolnictwa i leśnictwa; - poprawie stanu środowiska naturalnego i terenów wiejskich; - poprawie jakości życia na obszarach wiejskich i promowaniu dywersyfikacji gospodarki wiejskiej; - inicjatywie LEADER, czyli metodyce wdrażania możliwości finansowania dla strategii rozwoju obszaru rozwoju wiejskich opartej na podejściu lokalnym. W okresie programowania na lata wsparcie w ramach EFRROW kształtuje się na poziomie 96,2 mld EUR. Funduszem zarządza Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI). EFRROW oferuje szeroką gamę możliwości finansowania dla przedsiębiorców i spółek prowadzących działalność w obszarach wchodzących w zakres jego interwencji. Obejmują one środki mające na celu sprostanie wyzwaniom związanym ze zmianami strukturalnymi oraz wzrostem konkurencji na zglobalizowanych rynkach żywności, zachowaniem różnorodności biologicznej i cennych krajobrazów, zapewnieniem zrównoważonej gospodarki wodnej, łagodzeniem zmiany klimatu oraz energią odnawialną, a także inwestycje i innowacje na rzecz gospodarki i społeczności wiejskiej. W nowym okresie programowania na lata w rozporządzeniu 9 ustanowiono przepisy dotyczące przygotowania, zatwierdzania i zmiany programów, które bazują w znacznej mierze na obowiązujących przepisach, a także zapewniono możliwość tworzenia podprogramów (np. dla młodych rolników, drobnych producentów rolnych, obszarów górskich, krótkich łańcuchów dostaw), które mogą korzystać z bardziej intensywnego wsparcia. Zainspiruj się! Baza danych Europejskiej Sieci na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (ENRD) zawiera szereg przykładów projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich Zob Następny okres programowania ( ). 9. Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) COM/2011/0627 final. 10. Zob Następny okres programowania ( ).

17 17 Europejski Fundusz Rybacki (EFR) 11 ma na celu wspieranie wspólnej polityki rybołówstwa. EFR przewiduje pięć priorytetów: - środki na rzecz dostosowania floty rybackiej UE; - akwakultura, rybołówstwo śródlądowe, przetwarzanie i sprzedaż; - działania wspólne; - zrównoważony rozwój obszarów połowowych; - pomoc techniczna. Budżet EFR na lata wynosi 4,3 mld EUR. Funduszem zarządza Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa (DG MARE). Środki finansowe są dostępne dla wszystkich sektorów branży. Szczególną uwagę poświęcono społecznościom zależnym od połowów, które najbardziej ucierpiały wskutek ostatnich zmian w sektorze; w tym celu przewiduje się wspieranie dywersyfikacji działalności oraz wzmocnienie rozwoju gospodarczego. W nowym okresie programowania na lata Komisja zaproponowała utworzenie nowego funduszu, który zastąpi obecny EFR: Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) 12. Dla MŚP i przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze szczególnie istotne mogą być następujące priorytety: zapewnienie rentowności połowów, wsparcie tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, rozwój zrównoważonej akwakultury, rozwój wiedzy naukowej Projekty, w których uczestniczą zainteresowane strony na poziomie transgranicznym Europejska współpraca terytorialna Europejska współpraca terytorialna (ETC) ma na celu zniesienie barier fizycznych, administracyjnych i regulacyjnych, które stoją na przeszkodzie osiągnięciu spójności, a także ograniczenie efektu granicy, występującego pomiędzy poszczególnymi terytoriami i regionami, aby umożliwić im rozwiązywanie wspólnych problemów. Realizacja celów zdefiniowanych w ramach Europejskiej współpracy terytorialnej jest finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Wysokość obecnego budżetu przeznaczonego na ten cel wynosi 8,7 mld EUR, co stanowi 2,5 % łącznego budżetu funduszy strukturalnych. W nowym okresie programowania na lata doceniono istotną rolę ETC w kontekście wspierania spójności terytorialnej, a także zdefiniowano ją bardziej szczegółowo w treści odrębnego rozporządzenia 13. W ramach ETC można wyróżnić trzy komponenty: Współpraca transgraniczna (INTERREG A) oznacza współpracę między obszarami sąsiadującymi po obu stronach granicy, co ma na celu promowanie zintegrowanego rozwoju regionalnego. INTERREG A stanowi zdecydowanie najbardziej istotny komponent zarówno pod względem wielkości budżetu, jak i liczby realizowanych programów. W ramach INTERREG IVA realizowane są 52 programy operacyjne, z których każdy obejmuje część obszaru przygranicznego między państwami członkowskimi UE. Dana organizacja lub organ mogą uczestniczyć w programie INTERREG IVA wyłącznie wówczas, gdy posiadają siedzibę na obszarze kwalifikowalnym w ramach tego programu. W jaki sposób MŚP uczestniczą w projektach transgranicznych? INTERREG A wspiera tworzenie transgranicznych klastrów, takich jak Biovalley 14, czyli klaster naukowy zrzeszający uczestników z trzech państw, którego działalność jest współfinansowana ze środków programu Górny Ren; w projekcie tym uczestniczy 600 przedsiębiorstw. W ramach projektu wspiera się badania i rozwój, np. interdyscyplinarny projekt badawczy oparty na transferze TKV FO 15 współfinansowany ze środków programu Deutschland Nederland czy utworzenie nowych rodzajów działalności i utrzymanie silnego profilu przemysłowego 11. Rozporządzenie Rady (WE) nr 1198/2006 z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rybackiego. 12. Wniosek Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa COM(2011) Polityka spójności UE na lata : propozycje legislacyjne: ec.europa.eu/regional_policy/what/future/proposals_2014_2020_pl.cfm

18 18 MŚP dzięki projektowi Benefits 16, współfinansowanemu z programu France (Channel)-England. Współpraca transnarodowa (INTERREG B) obejmuje niesąsiadujące ze sobą regiony z różnych państw; regiony te podejmują współpracę ze względu na fakt, iż zmagają się z takimi samymi lub podobnymi problemami. INTERREG IVB jest podzielony na trzynaście różnych programów operacyjnych. Każdy program jest kierowany przez Sekretariat i obejmuje określoną część terytorium UE. Wszystkie państwa członkowskie mogą uczestniczyć w INTERREG IVB, jednak wyłącznie wówczas, gdy dana organizacja lub organ mają siedzibę na obszarze kwalifikowalnym w ramach tego programu. Jakie korzyści dla MŚP i potencjalnych przedsiębiorców wiążą się z projektem? INTERREG B ułatwia wprowadzanie innowacji i rozwój przedsiębiorczości w Europie Południowo-Wschodniej poprzez wspieranie kompetencji oceny w zakresie badań, technologii i innowacji za pośrednictwem projektu Eval-Inno 17. W ramach INTERREG B wspiera się innowacyjne laboratoria oraz ogólnie kreatywność w zakresie przedsiębiorczości za pośrednictwem projektu CREA NET współfinansowanego ze środków programu Europa Południowo-Zachodnia. Współpraca międzyregionalna (INTERREG C) to komponent opracowany w celu poprawy skuteczności strategii i instrumentów rozwoju regionalnego poprzez zakrojoną na szeroką skalę wymianę informacji oraz doświadczeń. Chociaż pod względem wysokości budżetu jest to najmniejszy z komponentów, obejmuje on wszystkie regiony w UE. W jaki sposób wymiana najlepszych praktyk przyczynia się do poprawy otoczenia biznesowego? INTERREG C umożliwia dzielenie się doświadczeniami ze sprawdzonych projektów, takich jak Framtidsfron-Future Seed 19 kształcenie nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości w Östergötland w całej Europie za pomocą projektu YES na rzecz rozwoju przedsiębiorczości wśród młodzieży. Tego rodzaju współpraca przyczynia się ponadto do transferu skutecznych inicjatyw w zakresie wspierania działalności gospodarczej, takich jak model , utworzony przez centrum tworzenia nowych przedsiębiorstw Kompass we Frankfurcie i rozpowszechniony w ramach projektu ENTREDI Współpraca transnarodowa w ramach programów operacyjnych Współpraca międzyregionalna również może być objęta programami operacyjnymi EFS i EFRR przy wykorzystaniu podejścia horyzontalnego (umożliwiającego współpracę międzyregionalną we wszystkich dziedzinach objętych programami), bądź też w ramach specjalnej osi priorytetowej (zapewniającej współpracę międzyregionalną w jednej, określonej dziedzinie). Uwzględnienie współpracy międzyregionalnej pozwala na zwiększenie elastyczności, ponieważ podmioty odpowiedzialne za projekty nie muszą w takim przypadku czekać na opublikowanie przez INTERREG zaproszenia do składnia wniosków, dzięki czemu dysponują większym polem manewru przy wyborze partnerów. Wymiana doświadczeń, zainicjowana w kontekście INTERREG C, ma w szczególności na celu transfer tego rodzaju doświadczeń do programów operacyjnych, realizowanych w ramach celu w zakresie inwestycji na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia interreg4a-manche.eu/index.php?option=com_sobi2&sobi2task=sobi2details&catid=3&sobi2id=3095&itemid=&lang=en Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności COM (2011) 0615 final, tytuł I, Programowanie, rozdział Przepisy ogólne dotyczące funduszy, art. 87.

19 19 Jakie projekty międzyregionalne mogą zostać włączone do programów? W regionie Limousin (Francja) włączono pięć priorytetów o znaczeniu strategicznym; piąty z nich dotyczy ułatwień dla tworzenia partnerstw na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej 22. W regionie skoncentrowano się w szczególności na kapitalizacji rezultatów, wymianie doświadczeń, rozwijaniu istniejących sieci międzynarodowych oraz kontynuacji działań podjętych w celu rozpowszechniania i stosowania dobrych praktyk. W tym kontekście przykładem współpracy międzyregionalnej jest projekt 23, zainicjowany w ramach projektu INTERREG C, którego celem jest wymiana dobrych praktyk i który jest obecnie finansowany ze środków EFRR w ramach regionalnego programu na rzecz transferu takich udanych inicjatyw. Dobre praktyki podlegające transferowi obejmują szerokie spektrum projektów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym wsparcie tworzenia i przenoszenia własności przedsiębiorstw, jak ma to miejsce w przypadku inicjatywy ObjectifCréation Program operacyjny Limousin dostępny w języku francuskim pod adressem: streszczenie dostępne pod adresem: ec.europa.eu/regional_policy/country/prordn/details_new.cfm?gv_pay=fr&gv_reg=all&gv_pgm=1122&gv_defl=7&lan=

20 20

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008

Praca na rzecz Regionów. Styczeń 2008 PL Praca na rzecz Regionów Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2007 2013 Styczeń 2008 Spis treści Przedmowa... 1 W skrócie: polityka na rzecz regionów Europy... 2 Znaczenie europejskiej polityki

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Partnerzy społeczni jako beneficjenci

Partnerzy społeczni jako beneficjenci Partnerzy społeczni jako beneficjenci Wsparcie Europejskiego Funduszu Społecznego dla partnerów społecznych na lata 2007-2013 1. Wprowadzenie Definicja partnerów społecznych Partnerzy społeczni to termin

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie.

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187. Legislacja. Akty o charakterze nieustawodawczym. Tom 57. 26 czerwca 2014. Wydanie polskie. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 187 Wydanie polskie Legislacja Tom 57 26 czerwca 2014 Spis treści II Akty o charakterze nieustawodawczym ROZPORZĄDZENIA Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych

Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Kwestie społeczne w zakupach Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych Niniejsza publikacja jest finansowana w ramach Unijnego programu na rzecz zatrudnienia i solidarności

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa

EaSI. Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia i polityki społecznej. Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Społeczna Europa EaSI Nowy ogólny program UE w dziedzinie polityki zatrudnienia Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 57/1240/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 22 maja 2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY

(Akty ustawodawcze) DYREKTYWY 14.11.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 315/1 I (Akty ustawodawcze) DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI

WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Marian Huczek* WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ NA PRZYKŁADZIE MAŁOPOLSKI Streszczenie W artykule omówiono znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw

Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw Wydanie 2011 r. Wielkie perspektywy dla małych przedsiębiorstw działania UE na rzecz MŚP Komisja Europejska Przedsiębiorstwa i przemysł Europejski portal dla małych przedsiębiorstw Chcesz się dowiedzieć,

Bardziej szczegółowo