Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się."

Transkrypt

1 Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się. Analiza potencjału w kontekście realizacji zasady good governance Raport merytoryczny z grantu badawczego Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Konkurs Dotacji II edycja Zespół autorski: Karol Olejniczak, Anna Domaradzka, Andrzej Krzewski, Bartosz Ledzion, Łukasz Widła Warszawa, 7 XII 2009

2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Koncepcja badawcza Cele projektu Podejście, plan badawczy i przedmiot badania Organizacja i metodologia badania Wyniki części koncepcyjnej badania Przyjęte definicje i model badawczy Kategorie analityczne Kontekst Kategorie analityczne Kapitały Kategorie analityczne Procesy Kategorie analityczne Efekty Wyniki części empirycznej badania Proces zbierania danych Wyniki analizy ilościowej Wyniki analizy jakościowej Podejście całościowe mapa wyników Ocena przydatności narzędzia badawczego Planowany follow up badania Załącznik 1 Ankieta badawcza MUS Załącznik 2 Scenariusz wywiadów z kierownictwem organizacji Bibliografia

3 SPIS RYCIN Rycina 1. Schemat organizacji badania Rycina 2. Model badania systemu uczenia się organizacji Rycina 3. Model analityczny Ministerstwa Uczące Się (MUS) Rycina 4. Kapitały charakterystyka pracowników Rycina 5. Kapitały charakterystyka wydziałów Rycina 6. Kapitały charakterystyka departamentów Rycina 7. Procesy Pozyskiwanie i tworzenie wiedzy Rycina 8. Procesy Magazynowanie i dystrybucja wiedzy Rycina 9. Procesy Wykorzystanie wiedzy Rycina 10. Poziom zwrotu ankiet badania Ministerstwa Uczące Się (MUS) Rycina 11. Zwrot ankiet według podziału na departamenty Rycina 12. Aktywność i stosunek do ryzyka Rycina 13. Krytyczna refleksja i systemowe myślenie Rycina 14. Charakterystyka pracy i zaangażowanie Rycina 15. Charakterystyka pracy zespołowej: Powszechność Rycina 16. Charakterystyka pracy zespołowej: Płynność procesu Rycina 17. Charakterystyka pracy zespołowej: Efektywność Rycina 18. Kultura wydziałów: Zaufanie i otwartość Rycina 19. Kultura wydziałów: Wspólne rozumienie Rycina 20. Cechy naczelników wydziałów: Mentoring Rycina 21. Cechy naczelników wydziałów: Coaching Rycina 22. Cechy naczelników wydziałów: Managing Rycina 23. Organizacja przestrzeni pracy Rycina 24. Struktury wspierania info i wiedzy Rycina 25. Role i podział obowiązków Rycina 26. Kultura departamentu: Zaufanie i otwartość

4 Rycina 27. Kultura departamentu: System motywacji do podejmowania ryzyka i uczenia się Rycina 28. Kultura departamentu: Wspólne rozumienie Rycina 29. Mentoring. Zachęcanie do rozwoju zawodowego Rycina 30. Coaching. Promowanie refleksji Rycina 31. Managing Rycina 32. Mobilność i działania pracowników Rycina 33. Autorefleksja i wewnętrzne sprzężenie zwrotne Rycina 34. Absorpcja zewnętrznej wiedzy (1) Rycina 35. Absorpcja zewnętrznej wiedzy (2) Rycina 36. Zewnętrzne sprzężenia zwrotne Rycina 37. Wykorzystanie infrastruktury i procedur (1) Rycina 38. Wykorzystanie infrastruktury i procedur (2) Rycina 39. Wykorzystanie sieci kontaktów Rycina 40. Perspektywa pracowników Rycina 41. Wykorzystanie operacyjne Rycina 42. Wykorzystanie strategiczne Rycina 43. Podsumowanie Rycina 44. Samoocena skuteczności Rycina 45. Mapa systemu uczenia się 4 ministerstw SPIS TABEL Tabela 1. Przykład wyliczania zmiennych dychotomicznych

5 Raport przedstawia wyniki projektu Polskie ministerstwa jako organizacje uczące się - analiza potencjału w kontekście realizacji zasady "good governance". Projekt został zrealizowany dzięki współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna , w ramach II edycji Konkursu Dotacji "Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności" zorganizowanego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej. Badanie zostało zrealizowane przez międzynarodowy zespół badawczy w składzie: dr Karol Olejniczak (kierownik zespołu), dr Anna Domaradzka, Andrzej Krzewski, Bartosz Ledzion, Prof. Hallie Preskill, Prof. David Reingold, Łukasz Widła. Serdecznie dziękujemy kierownictwu oraz pracownikom czterech badanych ministerstw za okazane zainteresowanie, pomoc i aktywny udział w naszym przedsięwzięciu. Dziękujemy również członkom Grupy Sterującej za szereg cennych komentarzy oraz krytycznych uwag w trakcie opracowywania metodologii badania. Oczywiście odpowiedzialność za ostateczną formę jak i treść niniejszej analizy spoczywa w całości na nas. Zespół badawczy 5

6 Mylę się jak wszyscy, ale trochę mniej. Bo dzięki refleksywności mam większą szansę naprawienia błędów. Nie unikam błędów. Unikam tylko trwania w nich zbyt długo. George Soros w rozmowie z Jackiem Żakowskim (Żakowski, 2009, s.237) Wprowadzenie Przytoczona na wstępie wypowiedź o refleksyjności wydaje się ważna nie tylko dla tak wytrawnych inwestorów jak George Soros ale również - jak pokazała skala i siła światowego kryzysu - dla całych organizacji, instytucji, a nawet państw. Przedstawiona przez Sorosa procedura złożona z obserwacji, diagnozy, eksperymentowania i wyciągania wniosków jest w zasadzie nowym terminem dla starego znanego dobrze tak jednostkom jak i społecznościom - uczeniu się. Zdolność do refleksyjności, czy po prostu uczenia się organizacji nie jest obca sektorowi publicznemu. Pojawiła się na długo przed kryzysem jako jeden z kluczowych elementów (obok sieci i współpracy), kształtującego się nowego paradygmatu zarządzania publicznego tzw. zarządzania partycypacyjnego (ang. public governance) (Hausner, 2008, s.25-33; Osborne, 2006). Terminy takie jak responsiveness (responsywność) (Yang, 2007), czy agile government (sprawny, zwinny rząd) (Bartlett, 2008) eksponują właśnie konieczność rozwijania w administracji publicznej krytycznej refleksji i adaptacji a często i wyprzedzania dynamicznie zmieniających się warunków. Wagę uczenia się jako klucza do skutecznego zarządzania we współczesnym sektorze publicznym potwierdzają także praktyczne doświadczenia międzynarodowe (OECD, 2001, 2003b, 2005). Tym samym zdolność do organizacyjnego uczenia się staje się krytycznym zasobem dla dobrego rządzenia ( good governance ). Głosy za rozwijaniem zarządzania partycypacyjnego, nabierają siły po kryzysie i jest wysoce prawdopodobne, że w tym kierunku pójdzie dalsza debata (Ledzion et al., 2009, s.19-21). Co więcej, jak pokazują analizy jeszcze sprzed kryzysu (Dunleavy et al., 2006), wiele z reform promowanych przez poprzedni, menedżerski model 6

7 zarządzania (ang. New Public Management) jest w odwrocie, zaś rządy zastanawiając się nad post-kryzysowym porządkiem i rolą administracji publicznej poszukują bardziej elastycznych form zarządzania opartego na wynikach i współpracy sieciowej (Metzenbaum, 2009). Tymczasem w Polsce wiedza o polskiej administracji opiera się wciąż na paradygmacie klasycznej administracji (biurokracji) podczas gdy dyskusja nad modernizacją administracji toczy się głównie w konwencji zarządzania menedżerskiego (Boni et al., 2009; Dębicka, 2008; Lubińska, 2009), a więc z użyciem koncepcji i aparatu pojęciowego sprzed 20 lat - gdy to wiara w samoregulującą się rękę rynku była wyjątkowo silna a sektor publiczny próbowano reformować na wzór sektora prywatnego. Nieliczne przykłady użycia nowego aparatu pojęciowego (koncepcji partycypacyjnego zarządzania publicznego) w polskim kontekście można znaleźć w pracach i publikacjach związanych z ośrodkiem krakowskim (Hausner, 2008; Herbst, 2008; Izdebski, 2007), czy w pierwszych próbach ewaluacji środków UE zorientowanych na modernizację polskiej administracji (Ledzion et al., 2009). Jak dotychczas jednak nie pojawiły się kompleksowe badania empiryczne używające nowego aparatu pojęciowego do opisu polskiej rzeczywistości. Jest to po części spowodowane szerszym problemem marginalizowanej przez lata polskiej debaty nad administracją publiczną brakiem badań praktycznych i diagnoz opartych na empirii (Olejniczak, 2009). W samym temacie procesów uczenia się polskich instytucji nieliczne publikacje sugerują bardzo niskie zdolności do wykorzystania wiedzy wśród administracji centralnej - szczególnie na tle innych administracji państw OECD (Mazur, 2008; OECD, 2003a). Materiał empiryczny jest jednak wciąż zbyt wąski do stawiania jednoznacznych diagnoz. Prezentowane badanie jest więc próbą podjęcia empirycznej refleksji nad stanem polskiej administracji rządowej, przy użyciu jednego z kluczowych elementów koncepcji zarządzania partycypacyjnego uczenia się instytucji. Raport składa się z pięciu części. W części pierwszej zaprezentowano koncepcję badawczą to znaczy cele projektu, obrane podejście i plan badawczy, przedmiot badania oraz metodologię. W części drugiej przedstawiono sposób operacjonalizacji badania procesów uczenia się organizacji w polskich kontekście. Chodzi tu o szczegółowy model badawczy mapę systemu uczenia się jak i powiązane z nim pytania ankietowe, zagadnienia do wywiadów, dane wtórne. W części trzeciej 7

8 omówiono proces zbierania danych empirycznych, zaś w części czwartej zaprezentowano wyniki analizy i interpretacji danych, a także ocenę przydatności narzędzia w przyszłych badaniach. Wreszcie w ostatniej części planowany follow up projektu. 1 Koncepcja badawcza 1.1 Cele projektu Prezentowane badanie miało dwa cele: poznawczy i praktyczny. Głównym celem poznawczym projektu była odpowiedź na pytanie: Jak uczą się polskie ministerstwa? Jest to więc pytanie o zdolności refleksyjne i adaptacyjne polskich instytucji centralnych, a w świetle przytoczonych powyżej trendów w praktyce administracji publicznej pytanie o zdolność do dobrego rządzenia (good governance). To główne pytanie zostało uszczegółowione w dwóch pomocniczych pytaniach badawczych: 1. Jak zoperacjonalizować koncept "uczenia się organizacji" w polskiej rzeczywistości instytucji centralnych? 2. Jaki jest w polskich ministerstwach stan i dynamika relacji czynników ważnych dla uczenia się? Oprócz celu poznawczego odpowiedzi na pytania badawcze, przed projektem postawiono również cel utylitarny. Było nim stworzenie i przetestowanie narzędzi diagnostycznych do badania procesów uczenia się polskich instytucji publicznych. Projekt jest więc próbą wprowadzenia na polskim gruncie narracji opartej na nowych koncepcjach zarządzania publicznego. 1.2 Podejście, plan badawczy i przedmiot badania Do realizacji tak nakreślonych celów wybrano podejście hipotetyczno-dedukcyjne (Jupp, 2006, s.138). Oznacza ono, że założenia-teoria (w tym wypadku w formie modelu badawczego) budowana jest na wynikach wcześniejszych badań międzynarodowych, zaś następnie tak stworzona teoria (model) jest testowana i weryfikowana w polskiej rzeczywistości, w badaniu empirycznym. 8

9 W badaniu zastosowano przekrojowy plan badawczy. Umożliwia on analizę stanu i zróżnicowań (variations) badanych czynników pomiędzy badanymi jednostkami (w tym wypadku organizacjami) oraz identyfikowaniu współwystępowania i relacji (associations) między czynnikami (Bryman, 2006, s.41). Należy wyraźnie zaznaczyć, że badanie ma charakter eksploracyjny i deskryptywny. Ogranicza się więc do opisania rzeczywistości a dopiero w końcowym etapie postawienia wstępnych hipotez wyjaśniających. Nie daje jednak możliwości rozstrzygania o relacjach przyczynowo-skutkowych. Wyjaśnienie opisanego stanu rzeczy byłoby możliwe dopiero przy ewentualnym powtórzeniu badania (a więc przy zastosowaniu podłużnego planu badawczego). Jako przedmiot badania wybrano wszystkie departamenty z czterech polskich ministerstw: Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Gospodarki oraz Ministerstwa Środowiska. Ministerstwa te, po konsultacjach z przedstawicielami administracji publicznej, a także po analizie własnej uznano za kluczowe dla systemu wdrażania Polityki Spójności w Polsce. Przy badaniu zastosowano tzw. nested approach umożliwiający analizę skomplikowanych systemów instytucjonalnych na kilku ich poziomach (Ostrom, 2005, s.3-31). W praktyce niniejszego badania oznacza to możliwość płynnego agregowania i dezagregowania analiz na trzech poziomach: poszczególnych departamentów składających się na dane ministerstwo (najmniejsza podstawowa jednostka analizy), każdego z 4 ministerstw oddzielnie, czterech ministerstw łącznie jako ilustracji polskiej administracji centralnej. 1.3 Organizacja i metodologia badania Badanie zostało zrealizowane w trzech etapach. Etap 1: Operacjonalizacja koncepcji badawczej - wypracowanie modelu badawczego i narzędzi badawczych Etap 2: Zbieranie danych - badania empiryczne wybranych polskich ministerstw Etap 3 Analiza i interpretacja danych 9

10 Oprócz tych trzech etapów realizowanych w ramach projektu, zaplanowano także kontynuację po zakończeniu projektu tzw. follow up badania. Całość organizacji badania zaprezentowano na poniższej rycinie. Metodologię każdego z etapów omówiono w kolejnych akapitach. Rycina 1. Schemat organizacji badania 1. Koncepcja 2. Zbieranie danych 3. Analiza i interpretacja danych 4. Follow up badania Przegląd światowych badań empirycznych Zbudowanie modelu badawczego mapy badania Przełożenie modelu na narzędzia badawcze Ankieta z pracownikami Wywiady z kierownictwem Departamentów Wywiady z Dyrekcją Ministerstwa Pozyskanie danych wtórnych Analiza ilościowa Analiza jakościowa Stworzenie map wyników Dyskusja nt. wyników Sformułowanie wstępnych hipotez wyjaśniających i wstępnych rekomendacji W Etapie 1 oparto się na metodach jakościowych. Podstawą była kwerenda biblioteczna i analiza literatury tematu przeprowadzona w bibliotece Indiana University oraz konsultacje merytoryczne z zagranicznymi członkami zespołu badawczego Prof. Hellie Preskill i Prof. Davidem Reingoldem. Przegląd literatury oprócz książek, handbook ów encyklopedii tematycznych i publikacji OECD (w sumie ponad 200 pozycji) objął również periodyki naukowe. 1 W kwerendzie uwagledniono następujące kwestie: Genezę koncepcji uczenia się organizacji, analizę definicji i terminów pokrewnych, terminów, analizę różnic i podobieństw pomiędzy Organizational 1 Analizą objęto następujące 3 kategorie periodyków naukowych: SPECJALISTYCZNE - The Learning Organization, Management Learning, International Journal of Organizational Analysis, Journal of Management Information Systems, Organization Science, Journal of Applied Behavioral Science; BIZNESOWE: Journal of Management Studies, Journal of Management Studies, Harvard Business Review, Journal of Business Research; z zakresu ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ: Public Policy & Administration, Journal of Public Administration Research and Theory, Public Productivity and Management Review, Public Administration & Management, Human Resource Development Quarterly, Public Administration, Public Administration Quarterly, Management Learning. 10

11 Learning, Learning Organization, Knowledge Management, podsumowanie głównych kategorii analitycznych stosowanych w badaniach tematu; Przegląd podejść badawczych jak i konkretnych narzędzia badawczych wykorzystywanych do badania procesów uczenia się w organizacjach publicznych i prywatnych. Kluczowym źródłem inspiracji był model The Readiness for Organizational Learning and Evaluation Instrument (ROLE) przygotowany przez Prof. Preskill. Podczas konstrukcji kategorii badawczych i pytań ankietowych sięgnięto także po inne modele. 2 W Etapie 2 badaniach empirycznych wykorzystano jakościowe i ilościowe metody zbierania danych pierwotnych, jak również sięgnięto po dane wtórne. Głównym narzędziem zbierania danych było badanie ankietowe przeprowadzone w dniach 3-24 XI 2009 wśród pracowników 4 ministerstw oraz naczelników wydziałów w tychże ministerstwach. Zastosowano ankietę internetową. Link do anonimowej ankiety był dystrybuowany na indywidualne, służbowe adresy wszystkich pracowników, wraz z listem wprowadzającym oraz informacją o celu. Ankieta składała się ze 120 pytań, w większości zamkniętych, z odpowiedziami na 5- stopniowej skali Likerta. 3 Drugim narzędziem zbierania danych były ustrukturalizowane wywiady indywidualne z kierownictwem ministerstw (dyrektorzy generalni) oraz kierownictwem departamentów, które uzyskały najwyższy zwrot ankiet. W badaniu sięgnięto również po zestaw dostępnych danych wtórnych dla poszczególnych departamentów - wskaźników realizacji budżetów zadaniowych, wskaźników fluktuacji. 2 Były to: Dimentions of Learning Organization Questionnaire (DLOQ) (Marsick, Watkins, 1999), Leading Workplace Collaboration Self-Questionnaire for Leaders (Leigh, 2004), The Learning Organization Diagnostic Diamond (Moilanen, 2001), The Organizational Climate Questionnaire (OCQ) (Furnham, Goodstein, 2004), Strategic Learning Assessment Map Questionnaire (SLAM) (Bontis et al., 2002), Learning Environment Survey Questionnaire (Tannenbaum, 1997), Measure for the Organizational Learning Construct (Templeton et al., 2002), Knowledge Management Questionnaire (OECD, 2003a), LO Process Approach (Huber, 1991; Perez-Lopez et al., 2004). 3 Spójność ankiety była zagwarantowana na cztery sposoby. Po pierwsze ankieta była budowana w oparciu o wcześniejsze tego typu narzędzia stosowane w USA (opisano je przy okazji Etapu 1). Po drugie, tak stworzona struktura i treść pytań była komentowana przez uczestników grupy sterującej badaniem (12 pracowników służby cywilnej z Kancelarii Premiera, 4 badanych ministerstw a także Ministerstwa Finansów i PARP). Po trzecie został przeprowadzony pilotaż na 38 osobach (pracownikach polskich urzędów centralnych ale spoza badanej 4). Wreszcie po czwarte, w oparciu o pilotaż przeprowadzono szereg testów statystycznych np. test Cronbach Alpha, który dał wynik 94,48% świadczący o bardzo wysokiej spójności narzędzia. 11

12 Ostatni, 3 Etap badania opierał się na analizie zebranych danych ilościowych (przy użyciu SPSS) oraz jakościowych (z użyciem MaxQda), a następnie nanoszeniu wyników analiz na mapę logiczną. Interpretacja wyników została prowadzona przez zespół badawczy. Z racji na duze zainteresowanie wynikami badania wśród kierownictwa jak i pracowników części ministrstw zaplanowano follow up badania. Będzie to dalsza, pogłębiona interpretacja wyników i stawianie wstępnych hipotez wyjaśniających. Zdecydowano się na zastosowanie podejścia uczestniczącego (participatory approach) (Jupp, 2006, s ; Torres, Preskill, 2001). Oznacza ono włączenie interesariuszy badania w interpretację wyników. W tym wypadku chodzi o szereg warsztatów i spotkań z kierownictwem ministerstw, wybranych departamentów jak i z członkami grupy sterującej badaniem. 2 Wyniki części koncepcyjnej badania W tym rozdziale przedstawiono autorskie podejście do badania kwestii uczenia się instytucji administracji publicznej w Polsce. Jest ono wynikiem przeglądu światowych doświadczeń z tego pola, jak i pracy własnej zespołu badawczego. 2.1 Przyjęte definicje i model badawczy Centralnym i wyjściowym pojęciem dla naszej analizy było sprecyzowanie pojęcia systemu uczenia się organizacji. System uczenia się organizacji składa się z dwóch wymiarów: kapitałów (zasobów) oraz procesów. Dzięki sprawnemu systemowi uczenia się organizacja zmienia się, adaptuje do środowiska i podnosi swoją efektywność. "Kapitały" definiujemy jako cechy, procedury, struktury i infrastrukturę dostępną dla jednostek, zespołów oraz całej organizacji, które ułatwiają bądź blokują proces uczenia się. "Proces uczenia się" definiujemy jako działania i interakcje, które zachodzą wewnątrz organizacji oraz jej relacjach z otoczeniem. Obejmują one pozyskiwanie i/lub tworzenie wiedzy, jej magazynowanie i dystrybucję w ramach organizacji oraz wykorzystanie wiedzy - wprowadzanie zmian na poziomie operacyjnym bądź strategicznym. 12

13 "Organizację" definiujemy jako departament w danym ministerstwie. Poszczególne departamenty są więc podstawowymi jednostkami naszej analizy. Definicje te zostały zapisane w ciągu logicznym. Przedstawia go rycina 1. Model opiera się na pięciu głównych inspiracjach. Impulsem dla całego badania jak i źródłem wielu z kategorii analitycznych oraz pytań ankietowych był model ROLE (Preskill and Torres, 1999). Koncepcja modelu uczenia się organizacji jako ciągu logicznego została zaczerpnięta z artykułu Perez i inni (2004). Pomysł rozgraniczenia między kapitałami (ang. Stocks) a przepływami procesami (ang. Flows) przyjęto za Bontis i inni (2002). Tworząc etapy procesu uczenia się posiłkowano się pracą Huber a (1991) zaś trzy kategorie pomiaru efektywności organizacji zaczerpnięto od Roth a (2008). Rycina 2. Model badania systemu uczenia się organizacji Organizacja funkcjonuje w określonym środowisku i kontekście... Organizacja składa się z X kapitałów (zasobów), które... działają/są wykorzystywane na Y etapach procesu uczenia się... co prowadzi do N pozytywnych efektów Źródło: opracowanie własne Ciąg logiczny przedstawiony na powyższej rycinie był kręgosłupem całego badania. Model ten został pomyślany jako mapa drogowa procesów uczenia się, integrująca różne źródła danych i pozwalająca spojrzeć systemowo na daną organizację. Ta systemowość modelu ma trzy wymiary. Po pierwsze, oznacza to całościowe opisanie szeregu determinantów uczenia się identyfikowanych w światowych badaniach tematu. Każdy z 4 głównych bloków 13

14 modelu zawiera w sobie podkategorie, które szczegółowo definiują jego zawartość. Zostały one zaprezentowane w dalszej części tego rozdziału. Po drugie, systemowość modelu oznacza zintegrowanie na nim różnych źródeł danych o organizacji w celu opisania jej systemu uczenia się. Oznacza to, że poszczególnym częściom modelu (kategoriom analitycznym) przypisano konkretne pytania ankietowe, pytania z wywiadów indywidualnych jak i dane wtórne. Wreszcie, po trzecie oznacza to całościowe prezentowanie wyników na jednej mapie dla danej organizacji. Poziomy poszczególnych czynników uczenia się instytucji zostały zasygnalizowane kolorami. Tym samym widoczne są silne jak i słabe elementy w organizacji. Co więcej przyjęty nested approach umożliwia schodzenie do szczegółowych podkategorii w ramach każdego z 4 bloków (a nawet wyników odpowiedzi na pojedyncze pytania ankietowe, które opisują daną kategorię) lub też powrót na wyższy poziom analizy. Model Ministerstw Uczących Się (MUS) będący mapą systemu uczenia się organizacji złożony został z 4 głównych bloków analitycznych z szeregiem podkategorii. Całościowe, szczegółowe ujęcie przedstawiono na rycinie 3. Na modelu zaznaczono inspiracje z literatury dla poszczególnych kategorii analitycznych. W kolejnych podrozdziałach omówiono krótko każdy z bloków, podając źródła inspiracji a także danych, którymi dany element został zasilony. 14

15 Ryc. 3. Model analityczny - Ministerstwa Uczące Się Model badania systemu uczenia się organizacji (Analytical model for organizational learning system) Organizacja funkcjonuje w określonym środowisku i kontekście... KONTEKST to zewnętrzne uwarunkowania organizacji - na poziomie danego Ministerstwa jak i w otoczeniu prawno-politycznym Dynamika środowiska R: Lipshitz 2007:ch 5 Struktura i przejrzystość badań R: Lipshitz 2007:ch 5 Waga potencjalnych błędów R: Lipshitz 2007:ch 5 Bliskość do kluczowych funkcji organizacji R: Lipshitz 2007:ch 5 Charakterystyka pracowników Psychologiczne predyspozycje pracowników Aktywność i stosunek do ryzyka R: Marquardt 2009 Krytyczna refleksja i systemowe myślenie R: Marquardt 2009 Charakterystyka pracy i zaangażowanie w pracę R: Lipshitz 2007:17 Organizacja składa się z X kapitałów (zasobów), które... KAPITAŁY to cechy, struktury, infrastruktura oraz procedury organizacji i jej elementów, które warunkują uczenie się R: Bontis 2002, Preskill 1999, Sessa 2006 Charakterystyka wydziałów i zespołów zadaniowych Obecność i działanie zespołów, ich kultura, cechy kierownictwa Charakterystyka pracy zespołowej Powszechność pracy zespołowej Płynność procesu Efektywność pracy zespołowej Kultura wydziałów Zaufanie i otwartość R: Lipshitz 2007:17 Wspólne rozumienie Cechy naczelników wydziałów Charakterystyka departamentów Struktury, procedury, kultura oraz cechy kierownictwa na poziomie całego departamentu Infrastruktura, struktury i procedury Organizacja przestrzeni pracy Struktury wspierania info i wiedzy Role i podział obowiązków Kultura departamentu Zaufanie i otwartość System motywacji do podejmowania ryzyka i uczenia się R: Lipshitz 2007:17 Wspólne rozumienie Pozyskiwanie i tworzenie wiedzy Mobilność, aktywność pracowników, autorefleksja, kontakty z otoczeniem - naukowcami i eksprtami Interakcje wewnętrzne Mobilność i działania pracowników Autoreflekcja i wewnętrzne sprzężenie zwrotne Interakcje zewnętrzne Absorpcja zewnętrznej wiedzy Zewnętrzne sprzężenie zwrotne (od interesariuszy)...działają / są wykorzystywane na Y etapach procesu uczenia się... PROCES to działania i interakcje jakie zachodzą wewnątrz organizacji oraz w jej relacjach z otoczeniem R: Finger 1999; Huber 1991; Templeton 2002 Magazynowanie i dystrybucja wiedzy Wykorzystanie baz, wymiana informacji wewnątrz departamentów jak i w relacjach z innymi jednostkami Interakcje wewnętrzne Wykorzystanie infrastruktury i procedur Wykorzystanie sieci kontaktów Interakcje zewnętrzne Perspektywa pracowników Perspektywa kierownictwa Wykorzystanie wiedzy Wykorzystanie operacyjne Wykorzystanie strategiczne Podsumowanie...co prowadzi do N pozytywnych efektów EFEKTY te są elementami składającymi się efektywność organizacji R: Roth 2008:484 Skuteczność Skuteczność w osiąganiu celów organizacji R: ujęcie statyczne Roczne wskaźniki realizacji budżetów zadaniowych Poprawność działania Samoocena skuteczności Satysfakcja pracowników Harmonia relacji organizacja-pracownik R: poziom departamentu Wskaźnik fluktuacji kadr Wyniki badań satysfakcji pracowników Adaptacyjność i Responsywność Zdolność reakcji i adaptacji na impulsy otoczenia Zdolność do identyfikowania problemów i reagowania na nie R: ujęcie dynamiczne Szybkość odpowiedzi na interpelację Zmiany (rok do roku) % wykonania budżetów zadaniowych Mentoring Zachęcanie do rozwoju zawodowego R: Kupers 2004 Coaching Promowanie refleksji, własnej inicjatywy, eksperymentowania, dyskusji R: Kupers 2004 Managing Zarządzanie Cechy kierownictwa departamentów (Organizational leadership) R: Leigh 2004 Mentoring Zachęcanie do rozwoju zawodowego R: Kupers 2004 Coaching Promowanie refleksji, własnej inicjatywy, eksperymentowania, dyskusji R: Kupers 2004 Responsywność na wyniki audytów wewnętrznych lub badań NIK Managing Opracowanie: Karol Olejniczak, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 2.2 Kategorie analityczne Kontekst KONTEKST to zewnętrzne uwarunkowania organizacji - na poziomie danej organizacji jak i w otoczeniu prawno-politycznym. Ten blok analityczny jak i jego 4 podkategorie został przyjęty w oparciu o badania Lipshitz i innych (2007, s.rozdział 5). Główne podkategorie analityczne to: Dynamika środowiska (ang. Environment uncertainty) chodzi tu stopień kompleksowości środowiska w jakim operuje organizacja, jak też szybkość i skalę zmian, stabilność lub niestabilność otoczenia w jakim organizacja operuje; Struktura i przejrzystość zadań jakie zostały wyznaczone danemu departamentowi (ang. Task structure & uncertainty) jak dowiodły badania zagraniczne, zadania jasno określone pod względem merytorycznym i czasowym, podzielone na fazy znacznie ułatwiają uczenie się organizacyjne; Stopień krytyczności ewentualnych błędów (ang. Error criticality) czyli jak silne mogą być konsekwencje i reperkusje popełnionych błędów; co ciekawe jeśli duża jest waga potencjalnego błędu (wysokie ryzyko podejmowane przy działaniu) ale jednocześnie działania są połączone z jasnym przypisaniem odpowiedzialności to organizacja lepiej się uczy; Bliskość do kluczowych funkcji organizacji (ang. Proximity to the core mission of the organization) ten czynnik jest analizowany z perspektywy relacji w ramach ministerstwa (poziom departamentów) lub (na poziomie ministerstw) w ramach rządu; organizacje które są kluczowe dla misji danego szerszego układu organizacyjnego z założenia skupiają na sobie większą uwagę, mają więcej zadań ale też przyciągają większe środki. Źródłem danych dla tej części modelu były wywiady z kierownictwem departamentów i z kierownictwem ministerstw, a także ocena własna na podstawie analizy zmian w strukturze ministerstwa, listy funkcji poszczególnych departamentów oraz sytuacji politycznej wokół danego ministerstwa. 2.3 Kategorie analityczne Kapitały Ten oraz kolejny blok analityczny były rdzeniem badania i jednocześnie najbardziej rozbudowaną jego częścią. 16

17 Pojęcie kapitałów zostało już zdefiniowane w rozdziale 1.1. W literaturze powszechnym jest zastosowanie nested approach w formie trzech, wzajemnie się przenikających poziomów (Crossan et al., 1999; Preskill, Torres, 1999; Sessa, 2006). Tak więc kapitał do uczenia się organizacji jest gromadzony i wykorzystywany na poziomie jednostek, grup - zespołów jak i całej organizacji. Ten trójpodział w polskiej rzeczywistości ministerstw odniesiono do: Charakterystyki pracowników danego departamentu, Charakterystyki wydziałów i zespołów zadaniowych, całego departamentu. Każdy z tych poziomów rozpisano według bardziej szczegółowych kategorii analitycznych. W pierwszym przypadku badane było jakie rodzaje nastawienia (predyspozycje) pracowników przeważają w organizacji. Wcześniejsze badania prowadzone w polu procesów uczenia się osób dorosłych wskazywały wyraźnie iż kluczowymi dla indywidualnych procesów uczenia się są aktywność i stosunek do ryzyka, krytyczna refleksja i systemowe myślenie (Marquardt et al., 2009) oraz charakterystyka pracy i zaangażowanie w pracę (Lipshitz et al., 2007, s.17). W przypadku drugim ekspolorowana była obecność i działanie zespołów, ich kultura a także cechy kierownictwa. Zidentyfikowane trzy główne kategorie analityczne kluczowe dla procesów uczenia się to: Charakterystyka pracy zespołowej - dynamiczne (działania) obejmująca powszechność pracy zespołowej, płynność pracy oraz jej efektywność (na zasadzie samooceny). Kultura wydziałów oznaczająca postrzegany przez pracowników poziom zaufania i otwartości (a co za tym idzie ich poczucie bezpieczeństwa), obecność wspólnego rozumienia spraw i celu danej organizacji lub jej części (ang. shared understanding) Cechy naczelników wydziałów (ang. Team Leadership) (Kruper 2004) obejmujące Mentoring czyli zachęcanie podwładnych do rozwoju zawodowego, Coaching czyli promowanie refleksji, własnej inicjatywy, eksperymentowania i dyskusji pomiędzy członkami zespołu oraz Managing podstawowe kwestie zarządzania zespołem. 17

18 Wreszcie w trzecim przypadku poziomu całego departamentu wyróżniono również 3 kategorie: Infrastruktura, struktury i procedury czyli organizacja przestrzeni pracy, struktury wspierania info i wiedzy, role i podział obowiązków; Kultura departamentu oznaczająca wsparcie dla zaufania i otwartości, stosowany system motywacji do podejmowania ryzyka i uczenia się oraz wspólne rozumienie celów i misji departamentu; Cechy kierownictwa departamentów (ang. organizational leadership) kwestie analogiczne jak w drugim przypadku (naczelników) tyle, że odnoszące się do dyrektorów departamentów i ich zastępców. Źródła danych do bloku Kapitałów pochodziły praktycznie w całości z ankiet z pracownikami (badane szeregiem pytań ankietowych). Na kolejnych 3 rycinach przedstawiono zestaw pytań badających każdą z opisanych kategorii wraz ze źródłami, z których część pytań zostało zaczerpniętych. W przypadku wybranych kategorii wyniki ankiet były triangulowane z wynikami wywiadów z kierownictwem danego departamentu. 18

19 Ryc. 4. Kapitały - Charakterystyka pracowników Model badania systemu uczenia się organizacji (Analytical model for organizational learning system) Organizacja składa się z X kapitałów (zasobów), które... KAPITAŁY to cechy, struktury, infrastruktura oraz procedury organizacji i jej elementów, które warunkują uczenie się R: Bontis 2002, Preskill 1999, Sessa 2006 Charakterystyka pracowników Psychologiczne predyspozycje pracowników 2. Staram się realizować swoje zadania zawsze w ten sam, sprawdzony sposób 3. Uważam, że nie ma sensu poprawiać czegoś, co nie jest zepsute Aktywność i stosunek do ryzyka R: Marquardt Za wszelką cenę staram się nie popełnić błędów 6. W swojej pracy nie boję się próbować nowych rozwiązań. 7. Problemy w pracy traktuję jako okazję do nauczenia się czegoś nowego. R: Marsick & Watkins Wiem czego powinienem się nauczyć by jeszcze lepiej wykonywać moją pracę 8. Zwykle mam czas zastanowić się nad wykonywanymi zadaniami. Krytyczna refleksja i systemowe myślenie R: Marquardt Często zastanawiam się nad przyczynami zmian zachodzących w administracji publicznej 10. Często się zastanawiam czy mógłbym/mogłabym wykonać zadanie inaczej / w inny sposób 11. Często zastanawiam się na ile moje działania czy pomysły przyczyniają się do osiągnięć departamentu 12. Praca którą wykonuję, jest oparta głównie na rutynowych czynnościach R: WVS Jestem samodzielny w wykonywaniu swoich obowiązków w pracy R: WVS 2005 Charakterystyka pracy i zaangażowanie w pracę R: Lipshitz 2007: Co jest P. zdaniem najważniejsze w pracy zawodowej? R: WVS 2005 brak napięć i stresów duża samodzielność możliwość rozwoju osobistego praca zgodna z umiejętnościami możliwość szybkiego awansowania stabilność zatrudnienia dogodne godziny pracy możliwość wykonywania pracy w domu długi urlop zajęcie poważane przez ludzi odpowiednia płaca inne czynniki Opracowanie: Karol Olejniczak, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20 Ryc. 5. Kapitały - Charakterystyka wydziałów Model badania systemu uczenia się organizacji (Analytical model for organizational learning system) Organizacja składa się z X kapitałów (zasobów), które... KAPITAŁY to cechy, struktury, infrastruktura oraz procedury organizacji i jej elementów, które warunkują uczenie się R: Bontis 2002, Preskill 1999, Sessa 2006 Charakterystyka wydziałów i zespołów zadaniowych Obecność i działanie zespołów, ich kultura, cechy kierownictwa Charakterystyka pracy zespołowej 16. W mojej pracy zwykle pracuję w zespole (tzn częściej współpracuję z innymi pracownikami niż wykonuję działania sam/a) Powszechność pracy zespołowej 17. Czy uczestniczy Pani/Pan w zespołach zadaniowych - stworzonych do rozwiązania konkretnej kwestii? 18. Ile osób liczą zespoły zadaniowe, w których Pan/i pracuje? TAK NIE 20. Czy w wydziale w którym Pani/Pan pracuje odbywają się spotkania organizacyjne? R: Preskill 1999 Płynność procesu 21. Jeśli TAK to jak często? 23. Spotkania wydziału zazwyczaj przebiegają sprawnie, nie traci się czasu. R: Preskill Uważam, że praca zespołów zadaniowych jest użyteczna i potrzebna R: Marsick & Watkins 1999 Efektywność pracy zespołowej 24. W moim wydziale przykłada się dużą uwagę do zapewnienia odpowiedniej atmosfery pracy R: Marsick & Watkins Uważam, że praca zespołowa w efektywny sposób przyczynia się do realizacji celów wydziału Kultura wydziałów 27. Moi współpracownicy są otwarci na nowe idee i pomysły 28. W moim wydziale pracownicy pomagają sobie nawzajem w uczeniu się nowych rzeczy R: Marsick & Watkins 1999 Zaufanie i otwartość R: Lipshitz 2007: W moim wydziale pracownicy są zachęcani do wyrażania swoich opinii R: Preskill Gdy pojawia się w wydziale konflikt potrafimy sobie z nim skutecznie poradzić R: Preskill W trakcie zebrań organizacyjnych wydziału brane są pod uwagę opinie wszystkich uczestników R: Preskill 1999 Wspólne rozumienie 31. W naszym wydziale decyzje podejmowane są grupowo - w wyniku wspólnej dyskusji R: Marsick & Watkins 1999 Cechy naczelników wydziałów Mentoring Zachęcanie do rozwoju zawodowego R: Kupers Naczelnik mojego wydziału pełni względem pracowników rolę mentora i doradcy, wspierając ich w procesie rozwoju zawodowego. R: Preskill Naczelnik mojego wydziału stwarza pracownikom warunki do rozwoju zawodowego. R: Marsick & Watkins Naczelnik mojego wydziału ciągle się kształci i rozwija swoje umiejętności. R: Marsick & Watkins Naczelnik mojego wydziału jest otwarty na krytykę ze strony swoich podwładnych. R: Preskill 1999 Coaching Promowanie refleksji, własnej inicjatywy, eksperymentowania, dyskusji R: Kupers Naczelnik mojego wydziału jest otwarty na pomysły zgłaszane przez podwładnych. R: Preskill Naczelnik mojego wydziału otwarcie przyznaje, gdy nie zna odpowiedzi na jakieś pytanie. R: Preskill Naczelnik mojego wydziału zachęca pracowników do dzielenia się między sobą wiedzą i umiejętnościami. R: Preskill Naczelnik mojego wydziału dzieli się wiedzą na temat wewnętrznych spraw związanych z działaniem naszego Ministerstwa. R: Marsick & Watkins 1999 Managing Zarządzanie 40. Naczelnik mojego wydziału angażuje się osobiście w długoterminowe zmiany (reformy). R: Preskill Naczelnik mojego wydziału uzasadnia merytorycznie podejmowane przez siebie decyzje. R: Preskill 1999 Opracowanie: Karol Olejniczak, Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Bartosz Ledzion Karol Olejniczak Wojciech Pander Ewaluacja trafności zakresu interwencji Działania 5.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CASE-Doradcy Sp. z o.o. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Streszczenie...

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski

Copyright by Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, Uniwersytet Warszawski Seria: Ministerstwa Uczące Się Redaktor naukowy serii: dr Karol Olejniczak Recenzenci: dr hab. Dariusz Jemielniak, profesor Akademii Leona Koźmińskiego Stanisław Bienias, Krajowa Jednostka Oceny, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu

Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie. Wk³ad uczelni w Proces Boloñski. Wprowadzenie do projektu Harmonizacja struktur kszta³cenia w Europie Wk³ad uczelni w Proces Boloñski Wprowadzenie do projektu Wprowadzenie do projektu Tuning Educational Structures in Europe Harmonizacja struktur kształcenia w

Bardziej szczegółowo

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC:

Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński. Koordynacja ze strony MAC: Raport przygotowany przez: Autorzy: Anna Kowalewska kierownik projektu Jacek Szut Ewa Glińska Jerzy Głuszyński Koordynacja ze strony MAC: Marek Śliwiński www.ip.mac.gov.pl Warszawa 2012 Raport - Jak doskonalą

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl

Biuletyn. HR Business Partnera 2014. www.tangerine.biz.pl Biuletyn HR Business Partnera 2014 www.tangerine.biz.pl Rola, zadania oraz pozycja HR Business Partnera w organizacji HR Biznes Partner określenie, które zaczyna brzmieć coraz bardziej znajomo, choć to

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY. Tomasz Makowski. nr indeksu 2433K WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA THE POLISH OPEN UNIVERSITY Tomasz Makowski nr indeksu 2433K Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego wg norm ISO w organizacjach typu

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Elementarz. tele pracy

Elementarz. tele pracy Elementarz tele pracy Autorami raportu są: Bartosz Grucza Tomasz Klekowski Ewa Mittelstaedt Ewelina Pyda Monika Zakrzewska Korekta: Ula Roman Projekt graficzny i skład: Agata Duszek, Julia Tabor Koko Studio

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Załącznik 2 PODRĘCZNIK DLA ABSOLWENTÓW Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Załącznik 2 PODRĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE

Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE Tajemnica sukcesu, przyczyny porażki: Edukacyjna Wartość Dodana w liceach ogólnokształcących RAPORT Z JAKOŚCIOWEGO MODUŁU BADANIA NASZA DALSZA NAUKA I PRACA SZKOŁY POGIMNAZJALNE BADANIE REALIZOWANE W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B

Opracowania, Studia, Materiały. Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B Opracowania, Studia, Materiały Centrum Projektów Informatycznych MSWiA ZESZYT 1B WARSZAWA, LIPIEC 2011 Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Opracowania, Studia, Materiały Zeszyt 1 B Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo