ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПРОГРАМА И МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА ( Службени гласник Републике Српске број 22/13) Члан 1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПРОГРАМА И МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА ( Службени гласник Републике Српске број 22/13) Члан 1."

Transkrypt

1 На основу члана 37. став 2. Закона о заштити становништва од заразних болести ( Службени гласник Републике Српске, број 14/10) и члана 82. став 2. Закона о Републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10 и 24/12), министар здравља и социјалне заштите доноси ПРАВИЛНИК О САДРЖАЈУ ПРОГРАМА И МЈЕРАМА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И СУЗБИЈАЊЕ ИНТРАХОСПИТАЛНИХ ИНФЕКЦИЈА ( Службени гласник Републике Српске број 22/13) Члан 1. Овим правилником прописује се садржај програма и мјере за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција у здравственој установи. Члан 2. (1) Интрахоспиталном инфекцијом (болничком, нозокомијалном) сматра се свака инфекција која је настала у здравственој установи и постала евидентна након 48 до 72 часа по пријему, односно до 48 часова након отпуста из здравствене установе, a као резултат непожељне реакције организма на присуство инфективног агенса или његовог токсина који није био присутан код лица приликом пријема у здравствену установу. (2) Интрахоспиталном инфекцијом сматра се и свака постоперативна инфекција ране настала до 30 дана након интервенције, односно до годину дана ако се у оквиру здравствене интервенције уградио имплантат и ако је период инкубације за изолованог узрочника у граници утврђеног рока. (3) Интрахоспитална инфекција се јавља у појединачном, епидемијском или ендемском облику. Члан 3. (1) Интрахоспиталне инфекције могу настати код пацијента, здравственог радника, здравственог сарадника, друге запослене особе у здравственој установи, студента факултета и ученика средње школе који обављају практичну наставу у здравственој установи, као и код посјетиоца и волонтера у здравственој установи (у даљем тексту: лица код којих могу настати интрахоспиталне инфекције). (2) Пацијент с повећаним ризиком оболијевања од интрахоспиталних инфекција је: хируршки пацијент, пацијент са имунодефицијенцијом, недоношче, новорођенче и дојенче, пацијент сa опекотинама, пацијент у јединици интензивне његе, пацијент на хемодијализи, те пацијент смјештен на одјелу инфектологије. Члан 4. (1) Ризичне зоне за настанак интрахоспиталних инфекција су организационе јединице здравствене установа на којима се лијече пацијенти са повећаним ризиком оболијевања од интрахоспиталне инфекције. (2) С обзиром на учесталост и тежину интрахоспиталних инфекција, организационе јединице здравствене установе подијељене су према степену ризика на сљедеће: а) организационе јединице са високим степеном ризика, тј. оне јединице које

2 обављају дјелатност из области: интензивне његе, неонатолошке његе, третмана опекотина, трансплантације, кардиохирургије, неурохирургије, васкуларне хирургије, ортопедије, трауматологије, микробиологије, хемодијализе, те онкологије и хематологије, б) организационе јединице са средњим степеном ризика, тј. оне јединице које обављају дјелатност из области: урологије, акушерства и гинекологије, дерматовенерологије, оториноларингологије, офталмологије, инфектологије, стоматологије, осталих хируршких области, као и хитне медицинске помоћи, в) организационе јединице са ниским степеном ризика, а представљају их све остале организационе јединице здравствене установе. Члан 5. Интрахоспитална инфекција утврђује се на основу епидемиолошке анкете, клиничких симптома, микробиолошких и других лабораторијских налаза. Члан 6. (1) Болница за лијечење свих и одређених нозолошких група и заводи (у даљем тексту: болница и завод), осим Завода за судску медицину, формирају Тим за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција (у даљем тексту: Тим). (2) Тим чине доктор медицине и медицинска сестра/техничар. (3) Изузетно од става 2. овог члана, у Заводу за стоматологију Републике Српске Тим могу да чине доктор стоматологије и стоматолошка сестра/техничар. (4) У болницама трећег и четвртог нивоа Тим чине доктор специјалиста епидемиологије или доктор медицине друге специјалности, обучен за праћење и надзор над интрахоспиталним инфекцијама и медицинска сестра/техничар из једне од организационих јединица означене са високим степеном ризика. (5) У складу са епидемиолошким индикацијама интрахоспиталне инфекције и својим потребама, болница и завод могу проширити састав Тима, са докторима медицине других специјалности, односно другим здравственим радницима одговарајућег звања из болнице и завода или друге здравствене установе. Члан 7. (1) Тим доноси пословник о раду. (2) Задаци Тима су да: а) предлаже Програм мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција (у даљем тексту: Програм), б) доноси годишњи план рада Тима, в) даје препоруке за поједине поступке при дијагностици, њези и лијечењу пацијента, укључујући и препоруке за смјештај и изолацију пацијента, г) утврђује, прати и анализира мјере за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција, д) у складу са епидемиолошким индикацијама, предлаже стручне приоритете и поступке, ђ) по потреби, ревидира препоруке за поједине поступке при дијагностици, њези и лијечењу пацијената, е) прати примјену препорука и мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција и извјештава о томе, ж) организује састанке и едукације ради обавјештавања особља установе о закључцима својих активности и мјерама за спречавање и сузбијање интрахоспиталних

3 инфекција, з) најкасније до 31. јануара текуће године, директору болнице или завода достави годишњи извјештај о спровођењу Програма за претходну годину. Члан 8. (1) Здравствена установа доноси Програм, којим су дефинисане мјере за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција. (2) Садржај Програма чине: а) процедуре прегледа, тријаже и санитарне обрада пацијената (у складу са клиничким индикацијама), те даља микробиолошка и епидемиолошка обрада пацијента, б) процедуре спровођења свих санитарно-хигијенских мјера и понашања при раду и боравку лица која могу обољети од интрахоспиталних инфекција у здравственој установи, в) процедуре чишћења, прања и провјетравања радних просторија, г) процедуре чишћења и прања радних површина, медицинске опреме, инструмената и другог медицинског материјала, д) процедуре дезинфекције радних просторија и радних површина, те дезинфекције медицинске опреме, инструмената и другог медицинског материјала, ђ) процедуре хигијене и дезинфекције руку, коже и слузница, е) процедуре стерилизације опреме и прибора за медицинске поступке, ж) процедуре свих асептичних, антисептичних и других хигијенских поступака при раду и боравку у здравственим установама, з) процедуре прикупљања, разврставања, прања, стерилизације и транспорта рубља и постељине, и) процедуре које се односе на здравствену исправност воде за пиће, ј) процедуре које се односе на санитарно-техничке и хигијенске услове припреме, чувања и подјеле хране, к) процедуре које се односе на здравствену исправност и микробиолошки квалитет воде за потребе хемодијализе, л) процедуре које се односе на одговарајући микробиолошки квалитет ваздуха, љ) процедуре које се односе на дезинсекцију и дератизацију, м) процедуре које се односе на збрињавање инфективног отпада, н) процедуре збрињавања умрлих лица, њ) процедуре раног откривања, изолације и лијечење обољелих од интрахоспиталних инфекција, о) процедуре пријављивања интрахоспиталних инфекција, п) процедуре праћења учесталости интрахоспиталних инфекција у односу на врсту инфекције, узрочника, популацију пацијента, примјену дијагностичких или терапијских поступака, р) процедуре праћења учесталости резистенције појединих врста микроорганизама, те праћења потрошње антибиотика, формирања листе резервних антибиотика, прописивање и издавање антибиотика који се користе са ограничењем, с) процедуре спровођења специфичних превентивних мјера (имунизација, хемопрофилакса, серопрофилакса) спречавања и сузбијања интрахоспиталних инфекција, т) процедуре микробиолошке контрола живе и неживе средине, ћ) програм континуиране едукација чланова Тима и/или осталог особља здравствене установе о мјерама спречавања и сузбијању интрахоспиталних инфекција.

4 Члан 9. (1) Директор здравствене установе прати спровођење Програма. (2) Директор органу управљања здравствене установе и Институту за јавно здравство Републике Српске (у даљем тексту: Институт), најкасније до 15. фебруара текуће године, доставља годишњи извјештај о спровођењу Програма за претходну годину. (3) Изузетно од става 1. члана 8. овог правилника, апотека није дужна да доноси Програм. Члан 10. (1) Надлежни доктор медицине дужан је да при прегледу пацијента, на темељу анамнезе, клиничких симптома и епидемиолошке анкете одлучи о потреби микробиолошке обрада и/или изолација пацијента. (2) Епидемиолошка обрада састоји се од епидемиолошке анамнезе у смислу утврђивања чињеница које се односе на присутност ризичних фактора битних за развој интрахоспиталне инфекције, затим на могућност развоја инфекције вишеструко отпорним микроорганизмима или фактора повезаних са раније стеченом интрахоспиталном инфекцијом. Члан 11. (1) Здравствена установа успоставља јасан и једноставан систем означавања кретања унутар установе, означавајући организационе јединице степеном ризика, односно забрањеног приступа. (2) Здравствена установа означава пут транспорта чистог и нечистог материјала тако да се спријечи укрштање тих материјала. (3) Здравствена установа спроводи одговарајуће мјере здравствене његе с циљем очувања и унапређења здравља пацијента. (4) При пријему на болничко лијечење пацијент се упућује на санитарну обраду, која обухвата купање и туширање, облачење у чисто рубље, те депедикулацију у случају вашљивости пацијента. (5) Одјећа у којој је пацијент примљен на болничко лијечење одлaже се у гардеробу или се враћа породици пацијента. Члан 12. (1) Чишћење просторија, радних површина, медицинске опреме, инструмената и других медицинских материјала који подлијежу посебном хигијенском режиму врши се по дневном, седмичном и мјесечном распореду. (2) Прање медицинског и другог посуђа врши се машинским или ручним прањем. (3) Након дијагностичких и терапијских поступака, односно различитих процедура здравствене његе врши се редовно провјетравање просторија. Члан 13. (1) Под дезинфекцијом радних просторија и радних површина, те медицинске опреме, инструмената и другог медицинског материјала (у даљем тексту: дезинфекција) подразумијева се селективно уништавање микроорганизама у складу са степеном ризика одјела или амбуланте. (2) Дезинфекција се спроводи механичким, физичким и хемијским поступцима.

5 (3) Сви облици дезинфекције спроводе се у складу са упутствима о спровођењу дезинфекције. (4) Процедуре за спровођења дезинфекције излажу се на видним мјестима и ажурирају се у складу са потребом. (5) За спровођење хемијске дезинфекције обезбјеђује се општа и специфична листа дезинфицијенса, према намјени и степену ризика, и у складу са стањем евидентиране резистенције микроорганизама. Члан 14. (1) Под стерилизацијом опреме и прибора за медицинске поступке (у даљем тексту: стерилизација) подразумијева се уништавање свих врста микроорганизама и њихових спорогених облика. (2) Стерилизација се спроводи врућом воденом паром под притиском, сухим и врелим ваздухом, етилен оксидом, плазма пероксидом и/или гама зрачењем. (3) Стерилизација медицинске опреме, инструмената и другог медицинског материјала обавља се у централној стерилизацији или у другим апаратима за стерилизацију. (4) Прије стерилизације, употријебљени прибор и инструменти потaпају се у дезинфицијенс и механички чисте под текућом водом, посушују, те се разврставају у сетове за одређене захвате. (5) Процедуре које се односе на спровођење стерилизације излажу се на видним мјестима и ажурирају се у складу са потребом. Члан 15. (1) Контрола стерилизације спроводи се у складу са врстом стерилизације и приликом сваког поступка стерилизације. (2) Физичка метода контроле услова стерилизације врши се у складу са упутством произвођача, праћењем и контролом параметара физичке методе (температура, вријеме и притисак) за сваку врсту стерилизације, као и праћењем и контролом специфичних параметара (вакумски Bowie-Dick, концентрација плина, доза радиолошког зрачења) за одређене врсте стерилизације. (3) Хемијска контрола услова стерилизације врши се за сваки поједини сет, а спроводи се хемијским индикаторима и приликом сваког процеса стерилизације. (4) У складу са врстом стерилизације, врши се контрола ефикасности стерилизације биолошком методом, помоћу стандардизованих носача различитих бактеријских спора. (5) Учесталост контроле биолошком методом зависи од врсте стерилизацијског процеса и материјала који се стерилише. Члан 16. (1) Књига евиденције стерилизације води се за сваки апарат стерилизације. (2) У књигу евиденције стерилизације дневно се уносе подаци о: типу апарата којим се врши стерилизација, датуму стерилизације, врсти и количини стерилисаног материјала, времену почетка и завршетка сваког циклуса стерилизације, температури/притиску стерилизације, одговорној особи за стерилизацију, те налазима контроле услова стерилизације. (3) Након завршеног процеса стерилизације, осигурава се чување и транспорт стерилисаног материјала, без могућности контаминације, оштећења и укрштања с

6 нечистим материјалом. Члан 17. (1) Код инвазивних медицинских поступака, оперативних захвата и превијања рана осигурава се асептични поступак у раду, односно примјена стерилног материјала и инструмената, те асептичних техника у раду, праћених хируршким прањем руку. (2) Прије инвазивних поступака и операција осигуравају се принципи антисепсе, односно дезинфекција живог ткива или коже пацијента. (3) Лица код којих могу настати интрахоспиталне инфекције спроводе хигијенско и/или антисептично прање руку, у свакодневној пракси гдје год се то налаже. (4) Процедура хигијенског и/или антисептичног прања руку излаже се на видним мјестима на којима се обавља прање руку. Члан 18. (1) Прикупљање нечистог рубља и постељине спроводи се одмах након скидања рубља с пацијента, односно одмах након што здравствени радник одложи рубље или скине постељину са кревета. (2) Нечисто рубље и постељина одлаже се у посебне платнене или непропусне вреће, обавезним одвајањем рубља и постељине контаминиране крвљу или секретима и екскретима пацијента или другог лица. (3) Нечисто рубље и постељина транспортују се у праоницу или се привремено одлажу у просторију за нечисто рубље и постељину. (4) Чишћење и дезинфекција просторије за одлагање нечистог рубља и постељине врши се свакодневно. (5) Разврставање и означавање рубља и постељине, те прање, сушење и пеглање спроводи се под надзором за то задужене особе. Члан 19. (1) Складиштење чистог и класификованог рубља, те постељине врши се у сувом и прозрачном простору. (2) Транспорт чистог рубља и постељине из централне стерилизације врши се у чистим непропусним врећама или другим дезинфикованим транспортним спремницима, на колицима и/или другим превозним средствима која прије транспорта подлијежу обавезној дезинфекцији. Члан 20. Здравствени и санитарни надзор врши се у складу са прописима који уређују област здравственог и санитарног надзора. Члан 21. (1) Поступци складиштења, припреме и подјеле хране морају поштовати све санитарно-техничке и хигијенске услове и обављају се у складу са другим прописима који уређују област поступка складиштења, припреме и подјеле хране. (2) Уклањање неупотребљене хране врши се на хигијенски начин, одлагањем у посебне посуде с поклопцем, односно у засебан транспортни простор уколико се није одмах одложила.

7 (3) Прање и дезинфекција прибора и опреме за складиштење, припрему и подјелу хране врши се свакодневно. Члан 22. (1) Лица која раде на припреми и чувању хране намијењене недоношчади, дојенчади и дјеци на посебном режиму исхране обављају само те послове, без могућности истовремног обављања других послова. (2) Допремање хране лицима из става 1. овог члана може се вршити само посебним лифтом за допремање хране или у затвореним транспортним спремницима. (3) Чишћење и дезинфекција лифтова или транспортних спремника из става 2. овог члана врши се свакодневно. Члан 23. Под обезбјеђењем здравствене исправности воде за потребе хемодијализе подразумијева се спровођење посебне контроле квалитета воде затвореног система у јединицама за дијализу која, уз испуњавање физичко-хемијских критеријума, мора испунити и микробиолошке критеријуме. Члан 24. (1) Под обезбјеђењем микробиолошког квалитета ваздуха подразумијева се одржавање и надзор затворених вентилацијских система, система са потпритиском, апарата за кондиционирање ваздуха и механичких филтера, тако да се не може нарушити здравље лица која могу обољети од интрахоспиталних инфекција. (2) Обезбјеђење квалитета ваздуха спроводи се у складу са међународним стандардима. Члан 25. Дезинсекција и дератизација у здравственој установи спроводи се у складу са прописима који уређују област дезинсекције и дератизације. Члан 26. Збрињавање инфективног отпада у здравственој установи врши се у складу са прописима који уређују област збрињавања медицинског отпада. Члан 27. (1) Здравствена установа спроводи поступке и мјере потребне за лијечење лица обољелих од интрахоспиталне инфекције у тој здравственој установи. (2) Здравствена установа обезбјеђује: а) рану дијагностику интрахоспиталне инфекције, микробиолошко утврђивање узрочника и његових особина, те услове за пријаву интрахоспиталне инфекције, б) епидемиолошко испитивање у циљу откривања извора, путева преношења, резервоара узрочника, времена и мјеста настанка, те величине интрахоспиталне инфекције, в) изолацију или груписање пацијената и других лица, код којих је то потребно и код којих је утврђено постојање интрахоспиталних инфекција,

8 г) према епидемиолошкој индикацији, обезбјеђује одговарајуће мјере специфичне профилаксе за лица код којих се могу јавити интрахоспиталне инфекције, д) спровођење других општих и специфичних мјера за спречавање и сузбијање ширења и лијечења интрахоспиталних инфекција. (3) Здравствена установа, у складу са потребама, може да организује здравствене прегледе запосленог особља установе. Члан 28. (1) Пријављивање интрахоспиталне инфекције врши се у складу са прописима који регулишу област пријављивања интрахоспиталне инфекције. (2) Достављање пријаве на сумњу или појаву интрахоспиталне инфекције врши се тако да: а) доктор медицине / доктор стоматологије болнице или завода достави пријаву Тиму болнице или завода и Институту, б) доктор медицине / доктор стоматологије друге здравствене установе пријаву достави директору здравствене установе и Институту. (3) Појава два или више епидемиолошки повезаних случајева оболијевања од интрахоспиталне инфекције сматра се сумњом на епидемију интрахоспиталне инфекције. (4) Директор здравствене установе Институту доставља пријаву и одјаву сумње на појаву или појаве епидемије интрахоспиталне инфекције. Члан 29. (1) Под епидемиолошким надзором интрахоспиталних инфекција подразумијева се организовано прикупљање појединачних пријава, евиденција и анализа података, те извјештавање о учесталости интрахоспиталних инфекција у здравственој установи. (2) Институт спроводи епидемиолошки надзор интрахоспиталних инфекција студијама пресјека или студијама инциденције у здравственим установама, помоћу активног или пасивног прикупљања података, циљано или свеобухватно. (3) Институт пружа стручну помоћ здравственим установама у спречавању и сузбијању ширења интрахоспиталних инфекција. Члан 30. (1) Директор здравствене установе прати прикупљање и архивирање података о стању интрахоспиталних инфекција, кроз извјештај о праћењу кретања интрахоспиталних инфекција у здравственој установи. (2) Тим у болници и заводу, односно надлежна организациона јединица друге здравствене установе припрема извјештај о праћењу интрахоспиталних инфекција у здравственој установи. (3) Извјештај о праћењу кретања интрахоспиталних инфекција, у складу са дјелатностима здравствене установе, чине сљедеће информације: а) број отпуста по мјесецима за болницу и завод, односно број посјета пацијената у здравственој установи по организационим јединицама у складу са степеном ризика, б) мјесечни број пацијената обољелих од интрахоспиталне инфекције, в) мјесечна стопа инциденције интрахоспиталних инфекција, г) врста интрахоспиталних инфекција и врста узрочника тих инфекција, д) на хируршким одјељењима болнице и завода мјесечни број операција према степену микробне контаминације, ђ) на хируршким одјељењима болнице, завода мјесечни број и стопа

9 регистрованих инфекција оперативног мјеста, е) мјесечни број резистенције на антибиотике, сходно врсти узрочника интрахоспиталне инфекције, ж) укупна мјесечна количина паковања прописаних антибиотика по организационим јединицама здравствене установе и обољењу означеном у складу са Међународном класификацијом болести, ревизија 10. (4) Тим у болници и заводу, односно надлежна организациона јединица друге здравствене установе, шестомјесечно, анализира прикупљене податке и о томе обавјештава директора здравствене установе. (5) Архивирање, анализа и дистрибуција резултата у вези са интрахоспиталним инфекцијама обавља се чувајући повјерљивост података о лицима код којих могу настати интрахоспиталне инфекције. Члан 31. (1) Директор здравствене установе шестомјесечни извјештај о праћењу кретања интрахоспиталних инфекција у здравственој установи доставља Институту. (2) Институт води Регистар праћења кретања интрахоспиталних инфекција у Републици Српској. Члан 32. (1) Здравствена установа у којој се врши прописивање антибиотика доноси Листу антибиотика у употреби у здравственој установи (у даљем тексту: Листа). (2) Листу чине антибиотици класификовани на сљедећи начин: а) антибиотици у редовној употреби, тј. антибиотици који су ефикасни, безбједни и јефтини, б) антибиотици у ограниченој редовној употреби, тј. антибиотици који се користе само у посебним случајевима, као што су тешке инфекције или појаве специфичне резистенције, в) антибиотици који нису у редовној употреби, тј. антибиотици који немају додатну терапијску предност и скупљи су у односу на исту терапијску индикацију. (3) Прописивање и издавање антибиотика који се користе са ограничењем у болници и заводу одвија се под надзором Тима. (4) Доктор медицине дужан је да спроводи начела антимикробног лијечења у складу са врстом, узрочницима и учесталошћу интрахоспиталних и других инфекција. Члан 33. (1) Присуство вишеструко отпорних микроорганизама као етиолошких узрочника инфекције или колонизата наводи се приликом отпуста пацијента у отпусном писму, заједно са препоруком о даљем лијечењу и њези. (2) Здравствена установа у случају појаве или сумње на интрахоспиталну инфекцију у организационој јединици обезбјеђује услове за микробиолошку обраду сваке интрахоспиталне инфекције. (3) У случају епидемиолошке индикације, здравствена установа обезбјеђује услове за циљано микробиолошко испитивање неживе средине. Члан 34. (1) Грађевинско-архитектонско уређење простора, просторија и опреме здравствене

10 установе обезбјеђује поштoвање специфичних медицинских потреба, те других стручних захтјевa с циљем смањења ризика од настанка и ширења интрахоспиталних инфекција. (2) Здравствена установа приликом предузимања активности које се односе на грађевинско-архитектонске интервенције или друге грађевинске радове, у циљу спречавања и сузбијања ширења интрахоспиталних инфекција, консултује Тим, односно поступа у складу са Програмом. Члан 35. (1) Директор здравствене установе благовремено информише запослене у установи о мјерама за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција, као и о свим измјенама и допунама мјера за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција. (2) Директор здравствене установе обезбјеђује едукацију новопримљених и запослених радника о мјерама за спречавање и сузбијање интрахоспиталних инфекција. (3) Директор здравствене установе члановима Тима обезбјеђује спровођење континуиране едукације из области спречавања и сузбијања интрахоспиталних инфекција. Члан 36. Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске.

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Ања Давидовић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 anja_91_@live.com Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић Апстракт

Bardziej szczegółowo

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА Набавка услугa сателитског праћења возила и контроле потрошње горива Гацко, август 2017. године 2/38 УВОД

Bardziej szczegółowo

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж - 3238/2011 2012. године Б е о г р а д Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда др Драгиша Б. Слијепчевић, председник Већа и судије Весна Илић Прелић,

Bardziej szczegółowo

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 69 Година XI Бања Лука Мај 2009. Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Стр 12. -

Bardziej szczegółowo

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 3 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 9 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА... 40 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 42 МИНИСТАРСТВО

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 1.ПОДАЦИ О ЧАСУ Дефинисање часа Наставни предмет: Природа и друштво Наставна област: Сусрет са природом;моја домовина део света Наставна јединица:флора и фауна наше земље,национални

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 ESL5201LO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја 11000 Београд Скерлићева бр.1 ЈНВВ БР. 23/2015 Број из плана јавних набавки 1.1.10. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Bardziej szczegółowo

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ (Представке бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 12. јануар 2016. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним

Bardziej szczegółowo

БИБЛИД ; 35 (2003) c

БИБЛИД ; 35 (2003) c Мирчета ДАНИЛОВИЋ УДК 371.333:681:3 Институт за педагошка истраживања Прегледни чланак Београд БИБЛИД 0597-6431; 35 (2003) c.180-192 МОГУЋНОСТИ И ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА И СИМУЛАЦИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ

Bardziej szczegółowo

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304 Зборник Института за педагошка истраживања Година 39 Број 2 Децембар 2007 429-433 ISSN 0579-6431 Приказ књига САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка

Bardziej szczegółowo

Fonetyka kaszubska na tle fonetyki słowiańskiej

Fonetyka kaszubska na tle fonetyki słowiańskiej Fonetyka kaszubska na tle fonetyki słowiańskiej (szkic i podpowiedzi dla nauczycieli) prof. UG dr hab. Dušan-Vladislav Paždjerski Instytut Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego Gdańsk, 21 marca 2016 r. Fonetyka

Bardziej szczegółowo

с Ь аё ффсе о оýои р а п

с Ь аё ффсе о оýои р а п гат т ТО Л Ш Л ПЮ ОВ О С тем к лк е еп е р пу Н ОЬ оппу оь отчо пущ п л е по у е о оппу К Т ццв Ф щцшчьц ц Ро ф вф ц уш Н е о е ф ч лп е ю Н З е оёе ю п ч р по п еш ш Ф р НчЬе ро о у о ш ц оь оё рц ц цр

Bardziej szczegółowo

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ ГЛАС ЦЕНТАРА ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ Број 49 - година XIII - 2015-2016. - Врњачка Бања ISSN 1820-404X ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО

Bardziej szczegółowo

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Bardziej szczegółowo

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ Др Andrzej Konrad Piasecki Uniwersytet Pedagogiczny, Краков, Пољска УДК: 321.7(4-672ЕУ); 352.07(4-672ЕУ) Примљено: 19.01.2011. Прегледни научни чланак ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

Bardziej szczegółowo

па ре по па па Ьо е Те

па ре по па па Ьо е Те ц с р г р су Ё Д чсу ю г ц ц р ус ф р с у г с рр й Ы Р с р с ц ус М т ч с Ф Сру ф Ьу с Ы Ьу р у рь м Д ц с ю ю г Ы г ч с рр р Н р у С с р ч Ф р м р уш с К ц г В з зз с у Г с у с у Д Ы ус О Ьу р ус А Ь

Bardziej szczegółowo

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД Предмет Издавач Назив а Аутори Цена Поручујем 2 Математика Клет "Игра Зоран Б. Гаврић, словима" -Буквар Мирјана Ковачевић "Игра Жежељ речи"-читанка Релић "Српски Жежељ језик" -наставни

Bardziej szczegółowo

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową;

Wymagania dydaktyczne. Uczeń: stosuje właściwy akcent i intonację zdaniową; Wskazywanie osób i przedmiotów. Określanie miejsca znajdowania się osób. 1. Кто это? Что это? 2. Кто где? podstawowe nazywa osoby i przedmioty, rozróżnia pisane i drukowane litery: а, э, о, к, т, н, ч,

Bardziej szczegółowo

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима

Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ МИРЈАНА Д. КОСТИЋ ГОЛУБИЧИЋ Интерферирајуће лексеме у пољскосрпским језичким контактима Докторска дисертација Београд, 2016 UNIVERSITY OF BELGRADE FACULTY OF PHILOLOGY

Bardziej szczegółowo

3.6. Професионална позоришта

3.6. Професионална позоришта 3.. Професионална позоришта Позоришни живот у Србији има дугу традицију. Прва записана позоришна представа у Србији изведена је јула 1833. године у селу Накучанима код Шапца, мада постоје подаци који говоре

Bardziej szczegółowo

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА Ресавица, Тел:(035) ;факс:(035) Извештај ИЗВЕШТАЈ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПОДЗЕМНУ ЕКСПЛОАТАЦИЈУ УГЉА - РЕСАВИЦА Ресавица, Тел:(035) ;факс:(035) Извештај ИЗВЕШТАЈ Извештај Ознака: 40.15/58 Датум: 03.06.2015. ВРСТА : 0. МАТ.ДОК.: ИЗВЕШТАЈ радне групе ЈП ПЕУ Ресавица са службеног пута у Пољску, Чешку и Словачку Јун 2015 године Стр 1 од 21 САДРЖАЈ 1.0.УВОД... 3 2.0.ПРВИ

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Јелена Крунић (Универзитет у Новом Саду) СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Сажетак: У раду се бавимо односом сигнализма и нових медија, односно утицајем нових, електронских медија на сигналистичке ствараоце.

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacze tekstowe jednokolorowe

Wyświetlacze tekstowe jednokolorowe Wyświetlacze tekstowe jednokolorowe Wyświetlacz tekstowy służy do wyświetlania tekstu informacyjno-reklamowego w trybie jednokolorowym (monochromatycznym) z wykorzystaniem różnorodnych efektów graficznych.

Bardziej szczegółowo

С О Д Р Ж И Н А. Број 25 Год. LXIV Среда, 20 февруари 2008 Цена на овој број е 190 денари.

С О Д Р Ж И Н А. Број 25 Год. LXIV Среда, 20 февруари 2008 Цена на овој број е 190 денари. Број 25 Год. LXIV Среда, 20 февруари 2008 Цена на овој број е 190 денари www.slvesnik.com.mk contact@slvesnik.com.mk С О Д Р Ж И Н А Стр. 360. Одлука за испраќање на единици на Армијата на Република Македонија

Bardziej szczegółowo

GRANICZNA MOC DWUFAZOWEGO TERMOSYFONU RUROWEGO ZE WZGLĘ DU NA KRYTERIUM ODRYWANIA KONDENSATU BOGUMIŁ BIENIASZ (RZESZÓW) Oznaczenia

GRANICZNA MOC DWUFAZOWEGO TERMOSYFONU RUROWEGO ZE WZGLĘ DU NA KRYTERIUM ODRYWANIA KONDENSATU BOGUMIŁ BIENIASZ (RZESZÓW) Oznaczenia MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 1, 14 (1976) GRANICZNA MOC DWUFAZOWEGO TERMOSYFONU RUROWEGO ZE WZGLĘ DU NA KRYTERIUM ODRYWANIA KONDENSATU BOGUMIŁ BIENIASZ (RZESZÓW) Oznaczenia A pole powierzchni poprzecznego

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Орган који

Bardziej szczegółowo

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW ZRZUTU NA RUCH ZASOBNIKA W POBLIŻU NOSICIELA I PARAMETRY UPADKU. 1. Wstęp

WPŁYW WARUNKÓW ZRZUTU NA RUCH ZASOBNIKA W POBLIŻU NOSICIELA I PARAMETRY UPADKU. 1. Wstęp MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 3 4 22 (1984) WPŁYW WARUNKÓW ZRZUTU NA RUCH ZASOBNIKA W POBLIŻU NOSICIELA I PARAMETRY UPADKU JERZY MARYNIAK KAZIMIERZ MICHALEWICZ ZYGMUNT WINCZURA Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacze tekstowe jednokolorowe SERIA B

Wyświetlacze tekstowe jednokolorowe SERIA B WYŚWIETLACZE TEKSTOWE JEDNOKOLOROWE HERMETYCZNE Wyświetlacze tekstowe jednokolorowe SERIA B Wyświetlacz tekstowy służy do wyświetlania tekstu informacyjno-reklamowego w trybie jednokolorowym (monochromatycznym)

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PRÓCHNICY GLEB GÓRSKICH POW. LIMANOWA Z PRÓCHNICĄ GLEBY NIZINY WIELKOPOLSKIEJ (BABORÓWKO POW. SZAMOTUŁY)

PORÓWNANIE PRÓCHNICY GLEB GÓRSKICH POW. LIMANOWA Z PRÓCHNICĄ GLEBY NIZINY WIELKOPOLSKIEJ (BABORÓWKO POW. SZAMOTUŁY) MARCELI ANDRZEJEWSKI PORÓWNANIE PRÓCHNICY GLEB GÓRSKICH POW. LIMANOWA Z PRÓCHNICĄ GLEBY NIZINY WIELKOPOLSKIEJ (BABORÓWKO POW. SZAMOTUŁY) K atedra Chem ii Rolnej WSR Poznań. K ierow nik prof, dr Z. Tuchołka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW NOVENSIA

INFORMACJE I WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW NOVENSIA INFORMACJE I WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW NOVENSIA Redakcja Novensia przygotowała informacje o procedurze recenzowania oraz wskazówki dla autorów, poświęcone formie artykułów składanych do druku w tym czasopiśmie.

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 15 KOLOROWE

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 15 KOLOROWE $ WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 15 KOLOROWE OBSŁUGA ; W STANDARDZIE KLAWIATURA USB - PRZEWODOWO OPCJA PŁATNA - KLAWIATURA BEZPRZEWODOWA Wyświetlacze tekstowe 15-kolorowe Wyświetlacz tekstowy służy do wyświetlania

Bardziej szczegółowo

,,Велес" Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима

,,Велес Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима Садржај Предговор Пре свега...3 Археологија Археолошка и лингвистичка потврда етногенезе и ширења Словена...4 Празници Купала/Ивањдан...8 Масленица...11 Уметност Алфонс Муха - Словенска епопеја...13 Одјеци

Bardziej szczegółowo

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ

Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топић Петар Буњак ОД РИТМА КА СМИСЛУ Мирослав Топич Петр Буняк ОТ РИТМА К СМЫСЛУ Метрические проблемы перевода сербских народных песен косовского цикла на польский язык Славистическое общество

Bardziej szczegółowo

Oferta ważna od r.

Oferta ważna od r. Oferta ważna od 01.11.2016r. Wyświetlacze tekstowe 15-kolorowe Wyświetlacz tekstowy służy do wyświetlania tekstu informacyjno-reklamowego w 15 wyrazistych kolorach z wykorzystaniem różnorodnych efektów

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 22 (2014) str wskazówki dla autorów

ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 22 (2014) str wskazówki dla autorów Wskazówki dla autorów 409 ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 22 (2014) str. 409-414 Roczniki Bieszczadzkie wskazówki dla autorów Roczniki Bieszczadzkie wydawnictwo Bieszczadzkiego Parku Narodowego utworzono dla publikowania

Bardziej szczegółowo

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ

З А Х Т Ј Е В ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ЗАХТЈЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ПРИЈЕДЛОГ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ Шифра за идентификацију дисертације: 526/16 Шифра УДК (бројчано): 821.163.41:930.85 (497.16) Wеb адреса на којој се налази извјештај

Bardziej szczegółowo

Удружење кардиоваскуларних хирурга

Удружење кардиоваскуларних хирурга 411 Глава 10 УДРУЖЕЊЕ КАРДИОВАСКУЛАРНИХ ХИРУРГА СРБИЈЕ Душан Велимировић Увод Удружење кардиоваскуларних хирурга Србије (УКВХС) основано је 14. децембра 2001. године. Оснивачка скупштина одржана је у амфитеатру

Bardziej szczegółowo

Wyświetlacze tekstowe jednokolorowe

Wyświetlacze tekstowe jednokolorowe RGB Technology RGB Technology Sp. z o.o. jest wiodącym polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED. Siedziba firmy oraz zakład produkcyjny zlokalizowane są w miejscowości Tymieo (woj. zachodniopomorskie).

Bardziej szczegółowo

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК)

НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ СУФИКСИМА У ИМЕНИМА ПОМЕНИКА МАНАСТИРА КРУШЕДОЛА 1 (XVI/XVII ВЕК) ISSN 0350-185x, LXVI (2010), p. (349 356) УДК 811.163.1 373 ; 091=163.1(497.113) 15/16 ID 178135820 Драгана Новаков Народна библиотека Србије Археографско одељење НЕКИ ПРИМЕРИ СЛОВЕНСКИХ ОСНОВА С НЕСЛОВЕНСКИМ

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE WYMIENNEJ KWASOWOŚCI W GLEBACH LEKKICH METODĄ BUFOROWĄ

OZNACZANIE WYMIENNEJ KWASOWOŚCI W GLEBACH LEKKICH METODĄ BUFOROWĄ RYSZARD SCHILLAK. ZYGMUNT JACKOWSKI OZNACZANIE WYMIENNEJ KWASOWOŚCI W GLEBACH LEKKICH METODĄ BUFOROWĄ Zakład N aw ożenia IUNG Bydgoszcz Wymienną kwasowość gleby, przez którą należy rozumieć sumę w y miennego

Bardziej szczegółowo

"Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици

Заробљени ум Чеслава Милоша у српској публицистици Page 1 of 8 Пројекат Растко : Пољска Љубица Росић (Београд - Приштина) "Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици Сто година полонистике у Србији, зборник радова са јубиларног научног скупа,

Bardziej szczegółowo

sprzedaż i serwis e-sklep Oferta ważna od r. Foliograf sp. z o.o. ul. Botewa Christo 1C Kraków

sprzedaż i serwis e-sklep Oferta ważna od r.  Foliograf sp. z o.o. ul. Botewa Christo 1C Kraków Oferta ważna od 1.11.2016r. RGB Technology RGB Technology Sp. z o.o. jest wiodącym polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED. Siedziba firmy oraz zakład produkcyjny zlokalizowane są w miejscowości

Bardziej szczegółowo

~г в +t *( ' (p ' w^'

~г в +t *( ' (p ' w^' MECHANIKA TEORETYCZNA 1 STOSOWANA 2/3, 21 (1983) EQUATIONS OF THE SPHERICAL SHELL WITH AXIALLY STOCHASTIC IMPERFECTIONS SYMMETRIC, GRAŻ YNA B R Y C Politechnika Warszawska 1. Introduction Realization of

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PA 0 1STW CZ 0 9ONKOWSKICH

INFORMACJE PA 0 1STW CZ 0 9ONKOWSKICH 28.12.2012 Dziennik Urz 0 1dowy Unii Europejskiej C 400/7 INFORMACJE PA 0 1STW CZ 0 9ONKOWSKICH WI 0 1 0 3 0 1CA INFORMACJA TARYFOWA (2012/C 400/09) Wykaz organ w celnych wyznaczonych przez kraje cz 0

Bardziej szczegółowo

O UDERZENIU W UKŁADACH TYPU CZETAJEVVA PRZEBORSKIEGO. N. Ja. С Y G A N o w A (WOLGOGRAD)

O UDERZENIU W UKŁADACH TYPU CZETAJEVVA PRZEBORSKIEGO. N. Ja. С Y G A N o w A (WOLGOGRAD) MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4 11 (1973) O UDERZENIU W UKŁADACH TYPU CZETAJEVVA PRZEBORSKIEGO N. Ja. С Y G A N o w A (WOLGOGRAD) W pracy [1] BOŁOTOW otrzymał uogólioą formę zasady ajmiejszego skrę

Bardziej szczegółowo

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори САДРЖАЈ ДОГАЂАЈИ МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ ЕНЕРГЕТИКА 2009 НА ЗЛАТИБОРУ Развојем из кризе ОКРУГЛИ СТО БАЛКАНМАГАЗИНА НА ТЕМУ: СРБИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ЛИДЕР У РЕГИОНУ Прилагођавање закона великим пројектима

Bardziej szczegółowo

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ

ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ СИЛВИЈА НОВАК-БАЈЦАР, Јагелонски универзитет ЗНАЦИ ПИТАЊА. ПРОЗА МИЛОРАДА ПАВИЋА У СВЕТЛУ ЊЕНЕ ПОСТМОДЕРНИСТИЧКЕ РЕЦЕПЦИЈЕ Претечом се може сматрати учени Византинац Милорад Павић. Ветром узнемирене косе,

Bardziej szczegółowo

ш и т A S>6 5 j H Katowice /J J 1939 SP/S TABLIC Ludność według'płci /stan w dniu 30 IX/... 2 Ruch naturalny ludności... 4

ш и т A S>6 5 j H Katowice /J J 1939 SP/S TABLIC Ludność według'płci /stan w dniu 30 IX/... 2 Ruch naturalny ludności... 4 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY '»ч STAN, RUCH NATURALNY I WĘDRÓWKOWY LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWA KATOWICKIEGO W III KWARTALE 1989 ROKU ш и т A S>6 5 j H Katowice /J J 1939 """" I SP/S TABLIC x Ludność według'płci

Bardziej szczegółowo

CZONE ODKSZTAŁCENIA SPRĘ Ż YSTEG O KLINA I STOŻ KA

CZONE ODKSZTAŁCENIA SPRĘ Ż YSTEG O KLINA I STOŻ KA MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA, 7 (1969) SKOŃ CZONE ODKSZTAŁCENIA SPRĘ Ż YSTEG O KLINA I STOŻ KA ZBIGNIEW WESOŁOWSKI (WARSZAWA) W nieliniowej teorii sprę ż ystoś i znanych c jest dotychczas zaledwie

Bardziej szczegółowo

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ

ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ИЗВЈЕШТАЈ КОМИСИЈЕ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ Конкурс објављен: У дневном листу Глас Српске 18.01.2017. Ужа научна/умјетничка област: Умјетност (стваралаштво сви облици

Bardziej szczegółowo

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Kod przedmiotu

Praktyczna nauka języka rosyjskiego II Kod przedmiotu języka rosyjskiego II - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu języka rosyjskiego II Kod przedmiotu 09.6-WH-KBRP-PNJR2-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Komunikacja biznesowa w języku

Bardziej szczegółowo

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД

МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД Заборављене књиге српски превод расправе Dei delitti e delle pene 125 УДК 821.162.1.09 144 Mickjevič A. 821.162.1 255.2 = 163.41 МИЦКЈЕВИЧЕВА РОМАНСА МАРИЛИН ГРОБ И ЊЕН ЗАБОРАВЉЕНИ СРПСКИ ПРЕВОД I 1. Почетке

Bardziej szczegółowo

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju

Sa RTB-om zajedno do napretka dveju www.rtb.rs www.kolektiv.co.rs KOLEKTIV ONLINE Рударство ће бити основа развоја Финске и Србије Sa RTB-om zajedno do napretka dveju dr@ava Геолошки заводи Србије и Финске потписаће 3. априла протокол о

Bardziej szczegółowo

CAŁKA RÓWNANIA RÓŻ NICZKOWEGO CZĄ STKOWEGO ROZWIĄ ZUJĄ CEG O WALCOWE. 1. Wstęp

CAŁKA RÓWNANIA RÓŻ NICZKOWEGO CZĄ STKOWEGO ROZWIĄ ZUJĄ CEG O WALCOWE. 1. Wstęp MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2,14 (1976) CAŁKA RÓWNANIA RÓŻ NICZKOWEGO CZĄ STKOWEGO ROZWIĄ ZUJĄ CEG O POWŁOKI WALCOWE STANISŁAW BIELAK (GLIWICE) 1 Wstęp W pracach autora [1, 2, 3, 4] rozwią zanie

Bardziej szczegółowo

M E B L E Ł A Z I E N K O W E B A t h r O O M f u r N I t u r E

M E B L E Ł A Z I E N K O W E B A t h r O O M f u r N I t u r E MEBLE ŁAZIKOWE ba t h r oom f u r ni t u r e S O U L Opis kolekcji: Fronty wykonane z płyty MDF lakierowanej na biały połysk, korpus wykonany z płyty wiórowej lakierowanej na biały połysk, zawiasy z hamulcem,

Bardziej szczegółowo

WELTSCHMERZ PO SERBSKU

WELTSCHMERZ PO SERBSKU Weltschmerz po serbsku 45 DOI: 10.2298/PKIJF0975045J УДК 821.163.41.09 WELTSCHMERZ PO SERBSKU Pod koniec XIX wieku wybitny nowelista serbski Laza Lazarević ośmieszył postawę werterowską w opowiadaniu Verter.

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA MOCY POWYŁĄCZENIOWEJ W TERMICZNYCH REAKTORACH JĄDROWYCH

OBLICZENIA MOCY POWYŁĄCZENIOWEJ W TERMICZNYCH REAKTORACH JĄDROWYCH BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 73 1989 Mirosław Archutowski, Marian Kiełkiewicz Instytut Techniki Cieplnej OBLICZENIA MOCY POWYŁĄCZENIOWEJ W TERMICZNYCH REAKTORACH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. w Zakładzie Systemów Informacyjnych Instytutu Bibliotekoznawstwa. Po rozpoznaniu potrzeb użytkownika zdecydowano, że do realizacji

PROJEKT TECHNICZNY. w Zakładzie Systemów Informacyjnych Instytutu Bibliotekoznawstwa. Po rozpoznaniu potrzeb użytkownika zdecydowano, że do realizacji JORCTA OHNSORGE Irstvtijt Eibiiotexcznaw stw a : Irfa rm a cji Nauxowe; UW PROJEKT TECHNICZNY TERMINOLOGICZNEJ BAZY DANYCH Z ZAKRESU TEORII JĘZYKÓW INFORMACY JNO-WYSZUKIMANCZYCH Założenia merytoryczne.

Bardziej szczegółowo

NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w

NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY. Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w 1 3EGZAMIN CERTYFIKACYJNY Z J 0 0ZYKA HINDI NA POZIOMIE B1 TEST PRZYK 0 9ADOWY Za ca 0 0y egzamin mo 0 4esz uzyska 0 4 120 punkt w Egzamin trwa 120 minut Do wszystkich cz 0 1 0 2ci egzaminu do 0 0 0 2czone

Bardziej szczegółowo

HYDROMAGNETYCZNY PRZEPŁYW CIECZY LEPKIEJ W SZCZELINIE MIĘ DZY WIRUJĄ CYMI POWIERZCHNIAMI OBROTOWYMI EDWARD WALICKI (BYDGOSZCZ) Wstęp

HYDROMAGNETYCZNY PRZEPŁYW CIECZY LEPKIEJ W SZCZELINIE MIĘ DZY WIRUJĄ CYMI POWIERZCHNIAMI OBROTOWYMI EDWARD WALICKI (BYDGOSZCZ) Wstęp MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 3, 14 (1976) HYDROMAGNETYCZNY PRZEPŁYW CIECZY LEPKIEJ W SZCZELINIE MIĘ DZY WIRUJĄ CYMI POWIERZCHNIAMI OBROTOWYMI EDWARD WALICKI (BYDGOSZCZ) Wstęp Laminarny przepływ cieczy

Bardziej szczegółowo

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie

Przestrzenie, których już nie ma. Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Przestrzenie, których już nie ma Pamięć w południowej i zachodniej Słowiańszczyźnie Простори који више не постоје Сећање код јужних и западних Словена Prostori koji više ne postoje Sec anje kod južnih

Bardziej szczegółowo

JERZY MARYNIAK, MARWAN LOSTAN (WARSZAWA)

JERZY MARYNIAK, MARWAN LOSTAN (WARSZAWA) MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 8 (1970) WPŁYW ODKSZTAŁCALNOŚ CI GIĘ TNEJ SKRZYDŁA NA STATECZNOŚĆ PODŁUŻ NĄ SZYBOWCA JERZY MARYNIAK, MARWAN LOSTAN (WARSZAWA) 1. Wstęp Przedmiotem niniejszej pracy

Bardziej szczegółowo

У к л а д а л ь н і к і: кандыдат гістарычных навук, дацэнт А. М. Мядзведзеў, кандыдат гістарычных навук В. Л. Лакіза

У к л а д а л ь н і к і: кандыдат гістарычных навук, дацэнт А. М. Мядзведзеў, кандыдат гістарычных навук В. Л. Лакіза УДК 902/904(476)(082) У выданні прадстаўлены вынікі даследаванняў помнікаў палеаліту, мезаліту, неаліту, бронзавага і жалезнага вякоў, эпохі сярэдневякоўя і ранняга новага часу, якія праводзіліся тэрыторыі

Bardziej szczegółowo

W pracy rozpatrzymy osobliwość naprę żń e siłowych i naprę żń e momentowych w półprzestrzeni. ): Xi ^ 0, co < x 2

W pracy rozpatrzymy osobliwość naprę żń e siłowych i naprę żń e momentowych w półprzestrzeni. ): Xi ^ 0, co < x 2 MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 4, 11 (1973) OSOBLIWOŚĆ NAPRĘ ŻŃ E W LINIOWYM OŚ RODKU MIKROPOLARNYM SPOWODOWANA NIECIĄ GŁYMI OBCIĄ Ż ENIAM I (II) JANUSZ DYSZLEWICZ, STANISŁAW MATYSIAK (WARSZAWA) 1.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRYCZNY UKŁAD ANALOGOWY DLA GEOMETRYCZNIE NIELINIOWYCH ZAGADNIEŃ PŁYT O DOWOLNEJ GEOMETRII MIECZYSŁAW JANOWSKI, HENRYK К О P E С К I (RZESZÓW)

ELEKTRYCZNY UKŁAD ANALOGOWY DLA GEOMETRYCZNIE NIELINIOWYCH ZAGADNIEŃ PŁYT O DOWOLNEJ GEOMETRII MIECZYSŁAW JANOWSKI, HENRYK К О P E С К I (RZESZÓW) I MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 14 (1976) ELEKTRYCZNY UKŁAD ANALOGOWY DLA GEOMETRYCZNIE NIELINIOWYCH ZAGADNIEŃ PŁYT O DOWOLNEJ GEOMETRII MIECZYSŁAW JANOWSKI, HENRYK К О P E С К I (RZESZÓW) Modelowanie

Bardziej szczegółowo

PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII

PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII Тот X X X IX, zeszyt 1(87), 1992 STANISŁA W LEWIŃSKI M ARIA GRUSZCZYŃSKA BADANIE ZALEŻNOŚCI MIĘDZY TEMPERATURĄ RADIACYJNĄ MIERZONĄ Z PUŁAPU LOTNICZEGO I SATELITARNEGO

Bardziej szczegółowo

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ

КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ КУЛТУРА ПОЛИСА УДК 316.7:323.28 ОНР Академија умјетности Бања Лука КЊИЖЕВНИ ЦЕНТРИ СЛОВЕНСКЕ ЕМИГРАЦИЈЕ Сажетак: Словенска емиграција представља једну од најбројнијих, али и најважнијих књижевних, културолошких

Bardziej szczegółowo

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014.

П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. П Р И Л О З И ЗА КЊИЖЕВНОСТ, ЈЕЗИК, ИСТОРИЈУ И ФОЛКЛОР књига LXXX, 2014. ЧЛАНЦИ И РАСПРАВЕ DOI: 10.2298/PKJIF1480003J УДК 821.162.1.09 ЗАБОРАВЉЕНИ ПРИЈАТЕЉ ИЛИ РЕЧ О АЛЕКСАНДРУ ЈАБЛОНОВСКОМ Александер

Bardziej szczegółowo

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN

CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN CYRYL I METODY W JĘZYKU I KULTURZE SŁOWIAN Biała Podlaska 2011 Materiały V i VI Konferencji Cyrylometodiańskiej w Białej Podlaskiej (XXXIX I XLII KONFERENCJE PODLASKIE) Redakcja Petar Sotirov, Mariola

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK HISTORYCZNY

KWARTALNIK HISTORYCZNY POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT HISTORII KWARTALNIK HISTORYCZNY Założony przez Xawerego Liskego w 1887 roku ROCZNIK CXVI 2009 2 WYDAWNICTWO NAUKOWE Semper Warszawa 2009 Publikacja dofinansowana przez Ministra

Bardziej szczegółowo

EFEKTY NAWOZOWE ANNOFOSU PRZY UPRAWIE ZIEMNIAKÓW

EFEKTY NAWOZOWE ANNOFOSU PRZY UPRAWIE ZIEMNIAKÓW TADEUSZ LITYŃSKI, KAZIMIERZ MAZUR EFEKTY NAWOZOWE ANNOFOSU PRZY UPRAWIE ZIEMNIAKÓW K atedra Chem ii Rolnej WSR K raków Annofo-s przedstawia mączkę fosforytową otrzymywaną z fosforytów annopolskich wzbogaconych

Bardziej szczegółowo

METODA I STANOWISKO DO PUNKTOWEGO POMIARU ZMIENNEJ W CZASIE GRUBOŚCI FILMU CIECZY SPŁYWAJĄCEGO PO PŁASKIEJ PŁYCIE

METODA I STANOWISKO DO PUNKTOWEGO POMIARU ZMIENNEJ W CZASIE GRUBOŚCI FILMU CIECZY SPŁYWAJĄCEGO PO PŁASKIEJ PŁYCIE BIULETYN INFORMACYJNY INSTYTUTU TECHNIKI CIEPLNEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ 47 1977 mgr inż. Tomasz Dyakowski dr inż. Jerzy Stefański Instytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej METODA I STANOWISKO

Bardziej szczegółowo

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin

Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Poznań SENSUS HISTORIAE ISSN 2082 0860 Vol. II (2011/1) s. 155-169 Magiczna podróż podmiotów serbskiego tradycyjnego obrzędu narodzin Założenia teoretyczne obrzędowo-obyczajowym kompleksie serbskich tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

NUMERYCZNE ROZWIĄ ZANIE ZAGADNIENIA STATECZNOŚ CI ORTOTROPOWEJ PŁYTY PIERŚ CIENIOWEJ*' 1. Wstęp

NUMERYCZNE ROZWIĄ ZANIE ZAGADNIENIA STATECZNOŚ CI ORTOTROPOWEJ PŁYTY PIERŚ CIENIOWEJ*' 1. Wstęp MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA, (9) NUMERYCZNE ROZWIĄ ZANIE ZAGADNIENIA STATECZNOŚ CI ORTOTROPOWEJ PŁYTY PIERŚ CIENIOWEJ*' ANDRZEJ STRZELCZYK, STANISŁAW WOJCIECH (BIELSKO BIAŁA). Wstęp Problem statecznoś

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF G R Y s A (POZNAŃ)

KRZYSZTOF G R Y s A (POZNAŃ) MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 15 (1977) O SUMOWANIU PEWNYCH SZEREGÓW FOURIERA BESSELA KRZYSZTOF G R Y s A (POZNAŃ) Przy rozważ aniu zagadnień termosprę ż ystoś, cidotyczą cych wyznaczania pól mechanicznych

Bardziej szczegółowo

NIELINIOWE DRGANIA ELASTYCZNIE POSADOWIONYCH SILNIKÓW TŁOKOWYCH PRZY SZEROKOPASMOWYCH WYMUSZENIACH STOCHASTYCZNYCH JANUSZ K O L E N D A (GDAŃ SK)

NIELINIOWE DRGANIA ELASTYCZNIE POSADOWIONYCH SILNIKÓW TŁOKOWYCH PRZY SZEROKOPASMOWYCH WYMUSZENIACH STOCHASTYCZNYCH JANUSZ K O L E N D A (GDAŃ SK) MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 3 14 (1976) NIELINIOWE DRGANIA ELASTYCZNIE POSADOWIONYCH SILNIKÓW TŁOKOWYCH PRZY SZEROKOPASMOWYCH WYMUSZENIACH STOCHASTYCZNYCH JANUSZ K O L E N D A (GDAŃ SK) 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Элегантность вместе с простотои это благородство каждой вещи и человека. Charles-Maurice de Talleyrand

Элегантность вместе с простотои это благородство каждой вещи и человека. Charles-Maurice de Talleyrand 3 Połączenie elegancji z prostotą stanowi o szlachetności każdej rzeczy i osoby. Combining elegance and simplicity is the nobility for every thing and person. Элегантность вместе с простотои это благородство

Bardziej szczegółowo

ZADADMENIA OPISU WŁASNOŚCI TERMODYNAMICZNYCH PARY WODNEJ PRZY MODELOWANIU MATEMATYCZNYM DYNAMIKI TURBIN

ZADADMENIA OPISU WŁASNOŚCI TERMODYNAMICZNYCH PARY WODNEJ PRZY MODELOWANIU MATEMATYCZNYM DYNAMIKI TURBIN BULETYN NFORMACYJNY NSTYTUTU TECHNK POLTECHNK WARSZAWSKEJ 57 CEPLNEJ 980 Janusz Lewandowski nstytut Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej ZADADMENA OPSU WŁASNOŚC TERMODYNAMCZNYCH PARY WODNEJ PRZY

Bardziej szczegółowo

Zbiory Organizacji Społecznej Dyjariusz Czasopisma

Zbiory Organizacji Społecznej Dyjariusz Czasopisma KATALOG ZBIORÓW Zbiory Organizacji Społecznej Dyjariusz Czasopisma MAB/001/001/001 Ф 1-11 А Otawa Homelskie centrum koordynacyjne BNF Homel 1990 1994 1 MAB/001/001/002 Ф 1-11 А 17 Budzenie Zwiastun Mohylewskiej

Bardziej szczegółowo

METODA OKREŚLENIA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEB I JEJ ZASTOSOWANIE W PRACACH REGÏONALIZACYJNYCH

METODA OKREŚLENIA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEB I JEJ ZASTOSOWANIE W PRACACH REGÏONALIZACYJNYCH STANISŁAW LASKOWSKI METODA OKREŚLENIA WARTOŚCI UŻYTKOWEJ GLEB I JEJ ZASTOSOWANIE W PRACACH REGÏONALIZACYJNYCH K atedra Ogólnej U praw y Roli i R oślin WSR Szczecin W ostatnich czasach podejmowane są liczne

Bardziej szczegółowo

OZNACZANIE AZOTU AZOTANOWEGO, AZOTYNOWEGO I AMONOWEGO Z ZASTOSOWANIEM AZYDKU SODU

OZNACZANIE AZOTU AZOTANOWEGO, AZOTYNOWEGO I AMONOWEGO Z ZASTOSOWANIEM AZYDKU SODU LECH KAJA OZNACZANIE AZOTU AZOTANOWEGO, AZOTYNOWEGO I AMONOWEGO Z ZASTOSOWANIEM AZYDKU SODU Zakład N aw ożenia ITJNG Bydgoszcz Badanie przemian azotowych w czasie nitryfikacji wymaga odpowiednich metod

Bardziej szczegółowo

nóżki i podstawy do mebli ножки и опоры для мебели

nóżki i podstawy do mebli ножки и опоры для мебели nóżki i podstawy do mebli ножки и опоры для мебели 83 83 Nóżki Ножки 80/100* 80/100* rys. skala 1:2 рис. масштаб 1:2 100 80/100* 80/100* 50 * Dotyczy nogi N60 60 * Относится к опоре к N60 60 A B C * Dotyczy

Bardziej szczegółowo

nóżki i podstawy do mebli ножки и опоры для мебели

nóżki i podstawy do mebli ножки и опоры для мебели nóżki i podstawy do mebli ножки и опоры для мебели 85 85 Nóżki Ножки 80/100* 80/100* rys. skala 1:2 рис. масштаб 1:2 100 80/100* 80/100* 50 * Dotyczy nogi N60 60 * Относится к опоре к N60 60 A B C * Dotyczy

Bardziej szczegółowo

CTУПЕНИ 1. Plan wynikowy

CTУПЕНИ 1. Plan wynikowy CTУПЕНИ 1. Plan wynikowy 2 Wymagania programowe ROZDZIAŁ Tematy Treści programowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Uwagi Uczeń potrafi: РОССИЯ Rosja jaki to kraj? Rosja, podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJR-R1_1P-082 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ROSYJSKIEGO MAJ ROK 2008 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Czas

Bardziej szczegółowo

Halina Dudzińska Kolbuszowa i kolbuszowianie w fotografii. Rocznik Kolbuszowski 3,

Halina Dudzińska Kolbuszowa i kolbuszowianie w fotografii. Rocznik Kolbuszowski 3, Halina Dudzińska Kolbuszowa i kolbuszowianie w fotografii Rocznik Kolbuszowski 3, 143-183 1994 Kolbuszowa i kolbuszowianie w fotografii 143 144 1. Rzeczpospolita Polska przed rozbiorami. 2. Fotokopia pocztówki

Bardziej szczegółowo

DYNAMICZNE BADANIA WŁASNOŚ CI MECHANICZNYCH POLIAMIDU TARLON X A. 1. Wstę p

DYNAMICZNE BADANIA WŁASNOŚ CI MECHANICZNYCH POLIAMIDU TARLON X A. 1. Wstę p MECHAN IKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 1, 7 (1969) DYNAMICZNE BADANIA WŁASNOŚ CI MECHANICZNYCH POLIAMIDU TARLON X A STANISŁAW MAZURKIEWICZ (KRAKÓW) 1. Wstę p Własnoś ci mechaniczne tworzyw sztucznych zależ

Bardziej szczegółowo

STREFOWE ZANIECZYSZCZENIE GLEB Cu, Zn I S ORAZ ZMIANY EROZYJNE POKRYWY GLEBOWEJ W REJONIE ODDZIAŁYWANIA HUTY MIEDZI *)

STREFOWE ZANIECZYSZCZENIE GLEB Cu, Zn I S ORAZ ZMIANY EROZYJNE POKRYWY GLEBOWEJ W REJONIE ODDZIAŁYWANIA HUTY MIEDZI *) ROCZNIKI GLEBOZNAW CZE T. X X X V, NR 1, W ARSZAW A 1984 JERZY DROZD, STANISŁAW KOWALIŃSKI, Ml HAŁ LICZNAR STREFOWE ZANIECZYSZCZENIE GLEB Cu, Zn I S ORAZ ZMIANY EROZYJNE POKRYWY GLEBOWEJ W REJONIE ODDZIAŁYWANIA

Bardziej szczegółowo

Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania

Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania ROCZNIKI HISTORYCZNE Rocznik LXXX 2014 BŁAŻEJ SZEFLIŃSKI (Łódź) Chronologia życia Stefana Nemanji Próba uporządkowania Chronologia życia wielkiego żupana Serbii Stefana Nemanji jest jednym z trudniejszych

Bardziej szczegółowo

Злочини у име народа

Злочини у име народа Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачком кућом Вулкан издаваштво награђују 2x1 КЊИГА НА ПОКЛОН стр. 22 ISSN 1821-1550 Година VI, Број 285 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs 20.

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIĘ TE ROZWIĄ ZANIE PROBLEMU PROPAGACJI NIESTACJONARNEJ PŁASKIEJ FALI UDERZENIOWEJ W SUCHYM GRUNCIE PIASZCZYSTYM. 1. Wstęp

ZAMKNIĘ TE ROZWIĄ ZANIE PROBLEMU PROPAGACJI NIESTACJONARNEJ PŁASKIEJ FALI UDERZENIOWEJ W SUCHYM GRUNCIE PIASZCZYSTYM. 1. Wstęp MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 3 4, 22 (1984) ZAMKNIĘ TE ROZWIĄ ZANIE PROBLEMU PROPAGACJI NIESTACJONARNEJ PŁASKIEJ FALI UDERZENIOWEJ W SUCHYM GRUNCIE PIASZCZYSTYM EDWARD WŁODARCZYK (WARSZAWA) Wojskowa

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908)

Małgorzata Filipek DOI: /PKJIF F УДК (908) Małgorzata Filipek DOI: 10.2298/PKJIF1076031F УДК 821.163.49.09(908) Hiszpania w powieściach Gordany Kuić Gordana Kuić należy do grona tych pisarzy, którym literatura serbska zawdzięcza obraz Hiszpanii

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNANIE WYNIKÓW POMIARÓW NOWEJ PODSTAWOWEJ OSNOWY GRAWIMETRYCZNEJ KRAJU (POGK97)

WYRÓWNANIE WYNIKÓW POMIARÓW NOWEJ PODSTAWOWEJ OSNOWY GRAWIMETRYCZNEJ KRAJU (POGK97) PRACE INSTYTUTU GEODEZJI I KARTOGRAFII 1999, tomxlvi, zeszyt 98 LUCJAN S1PORSK1 WYRÓWNANIE WYNIKÓW POMIARÓW NOWEJ PODSTAWOWEJ OSNOWY GRAWIMETRYCZNEJ KRAJU (POGK97) ZARYS TREŚCI: Opisano materiał obserwacyjny

Bardziej szczegółowo

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC

MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC ISSN 0352-9738 MATICA SRPSKA JOURNAL OF STAGE ARTS AND MUSIC 53 Editorial board Zoran T. Jovanović, PhD, Editor-in-Chief (Museum of Theatrical Arts of Serbia, Belgrade) Mirjana Veselinović Hofman, PhD

Bardziej szczegółowo

"Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 nr 2(57)

Zagadnienia Informacji Naukowej 1990 nr 2(57) JADWIGA ZDANOWSKA Instytut Rybactwa śródlądowego, Olsztyn ORÓMNANIE AUTORSKICH SŁÓW KLUCZOWYCH ZE SŁOWNICTWEM TEZAURUSA SIG2 Porównanie słownika Tezaurusa Zagadnień Rolniczych (utworzonego dla systemu

Bardziej szczegółowo