MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl"

Transkrypt

1 NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) Numer indeksu ISSN ,90 z (w tym 7% VAT)

2 Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For Speed, Êwiat tuningu mo e liczyç na kilka skandalicznie wypasionych democarów. W Polsce tym razem przerobiono Seata Leona Cupr, a Hiszpanie poszli w coê znacznie bardziej egzotycznego. Honda NS-X z bodykitem VeilSide Fortune to pojazd demonstracyjny NFS odbywajàcy tournee po europejskich pokazach trafi tak e na ok adk MAXI tuningu. Po raz czterdziesty odby si Essen Motor Show. Choç trudno mówiç o rozwoju tej imprezy, nie da si jednak przeoczyç ogromnej liczby bardzo atrakcyjnie zmodyfikowanych samochodów, rok w rok wype niajàcych hale Messe Essen. Pró no szukaç na niemieckiej imprezie aut tanich i popularnych (wyjàtkiem w tym roku by Golf I) przewa ajà cacka typu karbonowa Pagani Zonda lub Audi S8 na 24-calowych felgach. Wcià jednak, choç oderwane od rzeczywistoêci chyba e mamy na myêli rzeczywistoêç w Dubaju fury zebrane w Essen zachwycajà nas rok w rok. SAMOCHODY 6 Honda NS-X Profesjonalny prototyp 42 Honda Civic JDM GRL 48 Chevrolet Bel Air X-rated 52 Honda Integra Szybka czystoêç 56 Seat Leon Cupra Ogieƒ z Cupra 60 Nissan 200SX Âfinka 68 Ford Focus RS Za Focusa? 74 Pontiac Firebird Not so Camaro 82 Toyota Altezza Bia y szum 88 Lexus IS200 Zezwolenie na tuning TUNING Z FABRYKI 28 BMW 135i Strongman Spis treści W Polsce te mimo zimy sytuacja wyglàda ciekawie i przede wszystkim obiecujàco w odniesieniu do roku W zalewie tuningowanych szybkich Hond i Nissanów wyjàtkowo b yszczy ponad 300-konny Ford Focus RS z Wroc awia. JDMowy Civic IV generacji z Koszalina oprócz modyfikacji mechanicznych z wysokiej pó ki mo- e poszczyciç si tak e wyjàtkowà w aêcicielkà. Stale rozwijamy dzia dotyczàcy techniki. W aktualnym numerze to ju trzy materia y, ka dy z zupe nie innej dziedziny, mimo e wszystkie trzy traktujà o tuningu mechanicznym. Dok adamy te staraƒ, eby promowaç tuning mechaniczny za sprawà prezentacji samochodów niekoniecznie pi knych, ale zawsze szybkich bo dla coraz wi kszej grupy osób, sens tuningu le- y w aênie w tym, by auto nie wyglàda o, a jecha o. Niektórzy nawet w zast pstwie s owa jecha o u ywajà okreêlenia ca kiem nieparlamentarnego. My jednak pozostaniemy przy agodniejszych okreêleniach, a wszystkim fanom tuningu, motoryzacji i szybkoêci yczymy mnóstwa niutonometrów i koni mechanicznych w roku TYMON GRABOWSKI redaktor naczelny 31 Skoda Octavia Nawet i bez RS 32 Fiat Panda 100 HP Setka? Ch tnie! MAGAZYN 93 Wszystko o... Lexus IS 96 Technika Precz z wàtpliwoêciami 98 Technika Moc z pomys u 102 Technika åwiczenia z mapà 106 Lifestyle Dwa na cztery IMPREZY 14 Essen Motor Show Chce si wracaç 138 Zlot VW Vento Venciarze CAR AUDIO 112 Chevrolet Tahoe Big Mac 116 Hummer H2 Bombardier na pla y 120 Opel Astra Standardy wiecznie ywe 124 Toyota RAV4 Zabawa poza Matrixem 128 Prezentacja konsoli Clarion Zupe nie inna jazda 131 Impreza car audio Z p yty i na ywo 132 Nowości car audio RUBRYKI 24 Dziewczyna Julia i Kinga 34 News Iron, Lion, Scion 37 Informacje tuningowe 38 Lans tuningowca 40 Gadżety tuningowca 139 Auto czytelnika 140 Virtual tuning 142 Tuning modeli 144 Prenumerata 146 Stopka redakcyjna, zapowiedzi 4 N 1 STYCZE 2008

3 6 Honda NS-X Szcz Êcie sprzyja odwa nym 14 Essen Motor Show 40 lat min o Scion x 3 Omne Trinum Perfectum 42 Honda Civic Red is the new black 56 Seat Leon Cupra Na pewniaka 60 Nissan 200SX Gruiii! 82 Toyota Altezza JDM z niespodziankà 98 Technika Goodbye, Calibras! CAR AUDIO 106 Buell vs Crossfire Statystycznie po 3 ko a 112 Chevrolet Tahoe Jedêmy gdziekolwiek 116 Hummer H2 Trzy tony i dobre tony styczeń Toyota RAV4 Stealth Technologies N 1 STYCZE

4 PREZENTACJA HONDA NSX HISZPANIA Przebiç zesz oroczny europejski democar Need For Speed Mazd RX7 z karbonu nie by o atwo. Si gni to po broƒ ostatecznà, japoƒskie Ferrari, jeden z trzech dalekowschodnich samochodów z centralnym silnikiem: Hond NS-X. To, co wykonano na jej bazie, odsuwa w cieƒ wszystkie dotychczasowe projekty NFS... 6 N 1 STYCZE 2008

5 N 1 STYCZE

6 HONDA NSX PROFESJONALNY PROTOTYP NS-X MIMO RADYKALNYCH MODYFIKACJI NADAL JEST DOPUSZCZONY DO RUCHU: WSZYSTKIE ELEMENTY POSIADAJÑ STOSOWNÑ HOMOLOGACJ, NAWET WYKONANE W JEDNYM TYLKO EGZEMPLARZU PNEUMATYCZNE ZAWIESZENIE. 8 N 1 STYCZE 2008

7 Rynek tzw. supersamochodów ju dawno zdominowali Europejczycy. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Jaguar XJ220, McLaren F1... superfur produkowano naprawd sporo na Starym Kontynencie. Amerykaƒskie próby z Saleenem, Vectorem czy Moslerem nie wydawa y si zbyt udane, a Japoƒczycy zaliczyli tylko dwa wejêcia w tym segmencie. Przy czym pierwsze zakoƒczy o si powstaniem jednego egzemplarza dopuszczonego do ruchu ulicznego: mowa o Nissanie R390. Jedyny sukces w tej dziedzinie odnios a Honda model NS-X nie tylko nie ust powa w aêciwoêciami jezdnymi w oskim superautom, ale przewy sza je znacznie odpornoêcià na katunek i jazd po torze, do czego zosta wszak stworzony. D ugo uznawano, e NS-X sam w sobie jest perfekcjà, a jego tuning to zb dna strata czasu i pieni dzy. No có, czas obaliç stereotypy... Ig a w stogu og oszeƒ Spróbujcie znaleêç prawostronnego NS-Xa w po udniowej Europie. Równie prawdopodobne b dzie znalezienie pliku dolarów w reklamówce na nasypie kolejowym. Hondy mo na Êciàgaç ze Stanów Zjednoczonych (gdzie te nie wyst pujà w hurtowych iloêciach, zw aszcza na zimnym wschodzie) albo z Japonii (o, kierownica jest znów po niew aêciwej stronie). Jeszcze gorzej zaczyna si robiç, gdy dzia amy pod presjà czasu skoro democar ma byç gotów na oficjalnà kampani reklamowà nowej cz Êci NFSa, nie mo na przeciàgaç poszukiwaƒ w nieskoƒczonoêç. Ivan, koordynator projektu, o ma o nie straci zdrowia przez zgryz zwiàzany z misjà znaleêç NS-Xa. Auto ostatecznie si znalaz o (chyba ma o kto sàdzi e b dzie inaczej, skoro je opisujemy) w Niemczech, niestety drobnostka w postaci bardzo niech tnie odpalajàcego silnika nieco pokrzy owa a plany. W dodatku, kiedy ju odpali, jeden z pracowników warsztatu Pro- FILMIK Z PRZYGOTOWANIA SAMOCHODU? OGLÑDAJCIE! N 1 STYCZE

8 HONDA NSX PROFESJONALNY PROTOTYP totype postanowi sprawdziç, czy NS-Xem da si paliç laka. Na przebudow pozosta y dwa miesiàce. SzeÊçdziesiàt dni pracy na trzy zmiany, eby podniszczony NS-X spowodowa fal zachwytu podczas oficjalnej prezentacji. Skoro silnik demonstrowa okropne kaprysy przy uruchamianiu, nale a- o go rozebraç i zbadaç. Prozaiczna przyczyna, niestety nie tak atwa do usuni cia brak kompresji i zu- yte pierêcienie t oków powodowa y niedostateczny stopieƒ spr - ania by po d u szym czasie postoju odpaliç motor. Nie by o sensu bawiç si w dorabianie pierêcieni, skoro fundusze pozwala y na znacznie lepsze dopieszczenie wysokoobrotowego wolnossaka. Aftermarketowe t oki dopr ajàce (zwi kszajàce stopieƒ spr ania) sprowadzono z Japonii, dodano karbonowy dolot i przelotowy wydech o Êrednicy 80 mm. Po zestrojeniu uzyskano na hamowni 329 KM przyrost o 10% w wolnossàcym silniku benzynowym to naprawd spore osiàgni cie! Proto-air Aby wyró niç si w którymkolwiek z krajów Êródziemnomorskich, nale- y bezapelacyjnie toczyç si na zawieszeniu pneumatycznym. Nie s uchajàc w ogóle podniesionych i obra onych g osów zwolenników torowego charakteru NS-Xa, koordynatorzy projektu postanowili opuêciç Hond na gumowych miechach. Niestety, nie ma czegoê takiego jak gotowy airride do NS-Xa, pozosta o wi c stworzenie wszystkiego od podstaw, prototypowego zestawu do niezwyk ego samochodu. Nazwa firmy, Team Prototype, zobowiàzywa a do podejmowania nietypowych wyzwaƒ. We wspó pracy ze znanym producentem zawieszeƒ pneumatycznych, Lowered, zaprojektowano i wykonano bardzo zaawansowany zestaw powietrzny: oprócz oczywistych zastosowaƒ, jak podnoszenie i opuszczanie osi, posiada on tak e funkcj samopoziomowania w zale noêci od pr dkoêci. Im szybciej jedziemy, tym ni- ej opuszcza si nadwozie, a przy pr dkoêci parkingowej przód unosi si ku górze, eby u atwiç pokonanie np. progu zwalniajàcego. Dopieszczono tak e hamulce: cztery tarcze o Êrednicy 330 mm ka da sà nawiercane, rowkowane i wentylowane, a ka dà Êciska czterot oczkowy zacisk. Time attack Praca pod presjà zegarka to coê, z czym cz owiek potrafi sobie poradziç. Gorzej z przyt aczajàcym ogromem pracy pod wszechogarniajàcym ciênieniem czasu o tym, eby auto nie by o gotowe na dzieƒ NFSPS, ludzie z Electronic Arts nie chcieli nawet s yszeç, i trudno si im dziwiç. Wszystko dzia o si wi c równoczeênie w czasie, gdy przebiega y prace nad wymontowanym silnikiem, instalowano te zestaw multimedialny Pioneer, eby troch docià yç japoƒskie Ferrari instalacjà do wytwarzania basu. Za przednimi siedzeniami zbudowano (nie da o si jej w o yç przez drzwi) ogromnà skrzyni, zawierajàcà oprócz dwóch subwooferów, tak e tradycyjny, dwudro ny zestaw g oênikowy. Kolejne g o- Êniki znalaz y si w boczkach nietypowo otwieranych przednich drzwi, ale clou programu znajdziemy w baga niku, zarówno przednim jak i tylnym. O instalacji pneumatycznej ju wspomnieliêmy jednak dwa wzmacniacze, konsola Playstation 3 i 37-calo- Dźwięk sześciocylindrowego, widlastego silnika wykonanego w technice Hondy to coś, czego nie da się opisać. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie poprzeczne jednostki napędowej, podobnie jak w Lamborghini Miura czy Ferrari N 1 STYCZE 2008

9 PROFANACJA NS-XA? NIE, BODYKIT VEILSIDE FORTUNE MA SWOJÑ W ASNÑ DEWIZ : SZCZ ÂCIE SPRZYJA ODWA NYM! N 1 STYCZE

10 HONDA NSX PROFESJONALNY PROTOTYP Nissan R390: supersamochód z Japonii wyprodukowany tylko w jednym ulicznym egzemplarzu. Czy w przyszłym roku, żeby przebić NS-Xa, EA będzie musiało szarpnąć się na R390? wy ekran, na którym mo emy çwiczyç umiej tnoêci w Need For Speed zas ugujà na konkretne odnotowanie. Elementy wyj te z wn trza pos u y y jako matryce do wykonania form a z tych form wyj to póêniej ich karbonowe odpowiedniki. Siedzenia Recaro otrzyma y obicia z czarnej skóry, kierowca zaê trzyma za kó ko od Mugena. Nie wiemy, czy wypada o tym mówiç, ale z dziennikarskiego obowiàzku wspomnimy: zleceniodawca za yczy sobie kompletu ró nokolorowych neonów podêwietlajàcych nadwozie w takt muzyki, a jak mówià niektórzy, nasz klient, nasz per pan. Szcz Êcie sprzyja odwa nym Trzeba byç naprawd odwa nym, eby do NS-Xa zamówiç zestaw VeilSide Fortune, ozdobiony w aênie wymownym sloganem Fortune Favors the Brave. OczywiÊcie nie brakuje twierdzeƒ, e tak radykalny zestaw karoseryjny a w aêciwie ca y nowy design to pomy ka, e seryjne linie nadwozia centralnosilnikowej Hondy sà majstersztykiem godnym jedynie podziwiania, w adnym razie zaê poprawiania. De gustibus, i tak dalej akurat w tym przypadku nale y stwierdziç, e VeilSide idzie tak daleko z modyfikacjami, a w rzeczywistoêci powstaje nowy samochód. Kompletnie inny przód, Ferrari z ty u, poszerzenia boczne i ogólna stylizacja nawiàzujàca do wyêcigówek serii Super GT to chyba najkrótsze wyjaênienie tajemnicy, dlaczego bodykit VeilSide Fortune kosztuje naprawd worek pieni dzy, i to nie bezwartoêciowych dolarów... natomiast zaledwie trzy tygodnie na zamontowanie go i polakierowanie ca oêci okazuje si byç czasem niewystarczajàcym. JeÊli oczywi- Êcie ktoê nie zamierza pracowaç po nocach. Na sam koniec na o ono naklejki, karbonowe dodatki zewn trzne (m. in. lusterka) i znaczek Hondy, w który oczywiêcie nikt nie potrafi uwierzyç. Jak to Honda? Jak ju, to raczej Zonda... Tekst: Ramon A. Castella Zdj cia: Alain Richaud 12 N 1 STYCZE 2008

11 MAXI IMPREZA ESSEN MOTOR SHOW Znów pojechaliêmy do Essen. I znów zdecydowanie nie chcia o nam si opuszczaç hal targowych. Setki tysi cy, a raczej miliony euro zgromadzone w siedemnastu pawilonach skutecznie potrafià przyciàgajà uwag nawet starych tuningowych wyjadaczy. CHCE SI WRA 14 N 1 STYCZE 2008

12 CAå N 1 STYCZE

13 ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI WRACAå Taka kumulacja przepychu, pró noêci i morza pieni dzy prawdopodobnie nie zrobi aby wra enia wy àcznie na obywatelach Emiratów Arabskich. Na stu tysiàcach metrów kwadratowych zebrano europejski tuning najwy szych lotów. I to ju po raz czterdziesty. Essen Motor Show to najwi ksza w Europie imprez poêwi cona modyfikacjom samochodów. Ka dy szanujàcy si tuner dba o to by nie zabrak o na niej jego projektu. Najpowa niejsze firmy tuningowe Starego Kontynentu pokazujà to co majà najlepsze, najdro sze i najbardziej ekskluzywne. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie mo emy spotkaç stada Porsche, Lamborghini czy Ferrari, o najdro szych modelach Audi, BMW czy Mercedesa nie wspominajàc. To nie jest impreza w jednej czy dwóch halach, które mo na przejêç w 2 godziny. Organizatorzy zapraszajà zwiedzajàcych do 17 zdrowo wypchanych hal, na zwiedzanie których trzeba zarezerwowaç lekko ze trzy dni. A spieszyç si nie warto bo mo na przypadkiem przegapiç najlepsze okazy poupychane w najciemniejszych zakamarkach. Ale nie to nas 1 interesowa o najbardziej. My szukaliêmy inspiracji, które mogà natchnàç mi oêników tuningu do wprowadzania zmian w ich autach w przysz ym sezonie. I znaleêliêmy. Oto skrócona recepta na Tuning Car of The Year. Przede wszystkim zak adamy skórzany p aszczyk na silnik. Tak, na silnik, nie chodzi o bra na mask. Ziomale z Sallas-Tuning w ten sposób chronià V8 w swoim Audi przed zapowiadanà ostrà zimà (1). Trzeba tylko pami taç o tym, by zostawiç przestrzeƒ na umieszczenie wykresu z hamowni. Tak zrobi AC Schnitzer. Pod maskà swojego Gas Powered BMW 3 umieêci wykres, który ka dego zainteresowanego przekonuje, e LPG wcale nie jest obciachowe, wbrew temu co opowiadajà jego przeciwnicy z forów internetowych (2). Rekord 16 N 1 STYCZE 2008

14 2 pr dkoêci ustanowiony przez opisywany pojazd, wynoszàcy 318,1 km/h zdaje si potwierdzaç stanowisko tunera. O innym, rzadkim zastosowaniu LPG b dziecie mogli przeczytaç w kolejnym numerze MAXI tuningu. Trzeba jednak jakoê zach ciç obserwatorów do podejêcia bli ej i obejrzenia silnika. Potrzebne nam b dzie odpowiednie przystrojenie maski. Najlepszym wyjêciem jest 3 W przypadu tego ciągnika określenie agro-tuning nabiera zupełnie nowego znaczenia. zerwanie lakieru i wypolerowanie jej na lustro, jak to uczyni Loder1899 w swoim Mondeo (3). Ciekawe co na to gwarancja producenta? JeÊli si oka e, e maska wykonana jest z tworzyw sztucznych, i nie bardzo jest co wypolerowaç do go ej blachy, to nie pozostaje nic innego jak zorganizowanie jakiegoê wzorka z paru kilogramów kryszta ów Swarovskiego (4). OczywiÊcie nie wolno zapomnieç o odpowiednim lakierowaniu nadwozia. Kolor? Bia y jest wcià jazzy, ale co to za lans mieç fur w tym samym kolorze co po- owa dzielnicy? W sumie sam kolor jest nieistotny, mo e byç sino- -koperkowy, mo e byç fiolet, byleby by mat! Matowy lakier to jest lans (5)! Do tego potrzebny b dzie odpowiedni felunek. Zapomnijcie o czerni. Czarna felga to prze ytek. Teraz rzàdzi termodruk. Tylko dzi ki niemu mo na mieç felgi karbonowe, albo czerwone w ciapki, a nawet w panterk (6). N 1 STYCZE

15 ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI WRACAå Wiadomo grubo musi byç. No i felga musi mieç odpowiedni parapet. Najlepiej taki, eby spokojnie zmieêci a si na nim komórka (7). No i oczywiêcie na ten parapet musi byç naciàgni ta odpowiednia guma. Najlepiej pomaraƒczowa (8)! To z grubsza wszystko czego trzeba a, nie, jeszcze jedno. Z oto! Du o z ota. Z ote lusterka, z ote klamki, z oty grill i kierunkowskazy. A najlepiej to i felgi. Wtedy jest git (9). W aêciwie to nie do koƒca... po àczenie tych wszystkich elementów by oby wyrazem grubej przesady i szczerze radzimy, nie próbujcie tego w domu! Mówiàc zupe nie powa nie, ka dy ze wspomnianych elementów w odpowiedniej kompozycji i na odpowiednim samochodzie prezentuje si zupe nie nieêle. I póki nikt nie b dzie próbowa wzbudziç wra enia przesytu, mo e zrobiç ca kiem pozytywne zamieszanie na ka dym zlocie. W Essen wyraênie widaç jak ró ne jest postrzeganie tuningu w krajach cywilizowanych i w Polsce. U nas tuning jest mocno undergroundowy, powszechnie postrzega si go bardzo negatywnie, a samo s owo tuning budzi z e skojarzenia. Natomiast w Niemczech tuningowe szaleƒstwo zatacza coraz szersze kr gi i wspierane jest przez koncerny samochodowe, a nawet rzàd. Stowarzyszenie Niemieckich Tunerów Samochodowych (VDAT) przy wspó pracy z Ministerstwem Transportu ciàgle rozwija program Tune it! Safe!, który wr cz zach ca do indywidualizowania swojego wozid a. Z jednym zastrze eniem: rób jak uwa asz, ale uwa aj jak robisz. Nie ma mowy o druciarstwie, ka da modyfikacja ma byç zrobiona z g owà, z myêlà o bezpieczeƒstwie i najwy szej jakoêci. Gratulujemy takiej postawy. yczymy sobie i Wam, by szybko trafi a ona i do naszego kraju. 8 9 Tekst: Adam Majcherek Zdj cia: Jacek Hanusz 18 N 1 STYCZE 2008

16 Zamknięcie szafy przy 400 km/h megawidok. Swoją drogą, korzystanie na codzień wyłącznie z pierwszej ćwiartki prędkościomierza musi być frustrujące. Bullit od Brabusa oddaje do dyspozycji kierowcy 1300 Nm. Jak w ciężarówce! Audi Q7 Ice od PPI momentalnie w ściąga na siebie wzrok wszystkich przechodniów w okolicy. Monstrualne poszerzenia, agresywny bodykit i przepiękny, matowy lakier. Poproszę dwa razy! Tu jakikolwiek komentarz jest zbędny. Wybieramy najruchliwszą ulicę w mieście, odpalamy maszynę, bulgot V-ósemki przeplatamy Highway to Hell AC/DC i robimy hałas. Lachony mdleją, a emerytki uciekają w popłochu!

17 ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI WRACAå Pagani Zonda. Niebotycznie drogie wozidło upiększone niebotycznie drogim bodykitem z karbonu. Tylko dla klientów z niezmiennym symbolem nieskończoności w polu Saldo na wyciągu z banku. Wokół tego auta zawsze zbierały się tłumy. By zrobić to zdjęcie musieliśmy czekać niemal do zamknięcia hali. Porszaków i Lamborghini było na kopy. A Golf mk1 tylko jeden. Ale za to jaki! 20 N 1 STYCZE 2008

18 W przypadku tej maszyny najlepszym akompaniamentem będzie Jadę na Hel Paranienormalnych. Ten pojazde jest wielki, czarny i groźny. Na nadmorskich bulwarach mógłby zrobić niesamowite spustoszenie. Dajcie znać jak go zobaczycie. Ultra-wypasiony projekt Startecha na bazie Dodge a. Zastosowanych w nim cudeniek nie powstydziłby się nawet sam Mc Gyver, do spółki z Inspektorem Gadgetem. Przykład? By otworzyć drzwi wystarczy tylko zbliżyć do nich dłoń. Kiedy ujrzymy coś podobnego w jakimś polskim projekcie? Poziom lansu 10/10! Obłędne dwudziestoczterocalowe walce wysadzane kryształami Swarovskiego. Ich blask przyćmiewa tylko skórzana tapicerka wnętrza. Ta fura przekonuje każdego. Europa górą! N 1 STYCZE

19 ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI WRACAå ESSEN GIRLS 22 N 1 STYCZE 2008

20 MAXI DZIEWCZYNY...I SAMOCHÓD 24 N 1 STYCZE 2008

21 N 1 STYCZE

22 MAXI DZIEWCZYNY...I SAMOCHÓD 26 N 1 STYCZE 2008

23 N 1 STYCZE

24 TUNING BMW1 COUPE Z FABRYKI Strongman Postawione obok zwyk ej jedynki wyglàda, jakby zosta o zrobione na si. Na szcz Êcie, wszystkie jego zalety schowane sà pod wierzchnià pow okà. BMW 135i, czyli prawdziwy strongman wêród kompaktów. 28 N 1 STYCZE 2008

25 Najlepiej, jeêli wsiàdziesz do niego z zamkni tymi oczami, odpalisz 3-litrowy silnik twin turbo i ruszysz z piskiem opon. Gwarantujemy Ci, e po przejechaniu kilku zakr tów i przyciêni ciu peda u gazu do oporu, zapragniesz mieç go na w asnoêç. A kiedy ju b dzie po wszystkim machniesz r kà na to jak wyglàda i udasz si jak najszybciej do najbli szego dealera, by wp aciç zaliczk. BMW 135i to samochód, który nie powsta, by zape niç kolejnà rynkowà nisz. To pojazd, stanowiàcy odwo anie do pi knej historii niemieckiej marki, to w prostej linii nast pca (po latach) legendarnego modelu 2002 tii i auto, majàce pokazaç Êrodkowy palec wszystkim kompaktom sprzedawanym na amerykaƒskim rynku. Drugie podejêcie, po nieudanym ataku, do jakiego Bawarczycy przystàpili w 1990 roku. Jedynka z kufrem jest d u sza od swego pi ciodrzwiowego odpowiednika o 13 cm i ma o 40 litrów obszerniejszy baga nik, który mo na powi kszyç, sk adajàc tylne fotele. Wn trze obesz o si bez zmian jest dobrze posk adane i utrzymane w typowym dla niemieckiej marki stylu. Ale nie wierzcie przedstawicielom BMW, mówiàcym, e to auto czteroosobowe. Gdy z przodu siedzà ros e osoby, z ty u miejsca jest jak na lekarstwo, zarówno dla nóg, jak i g owy. Dlatego do jedynki z plecakiem zdecydowanie bardziej pasuje okreêlenie 2+2, cz sto stosowane w sportowych coupe. 306 koni mechanicznych to niewiele mniej ni w Porsche 911 Carrera. Ró nica polega na tym, e BMW swojà moc osiàga dzi ki parze spr arek, pracujàcej w uk adzie twin turbo (ka da zasila trzy cylindry). W stosunku do zwyk ego trzylitrowca z Monachium, nie ma jakiegoê osza amiajàcego przyrostu mocy, ale prawdziwa si a tego silnika objawia si maksymalnym momentem obrotowym o warto- Êci 400 Nm, genialnie rozwieszonym pomi dzy 1300 a 5000 obr/min. Rz dowa szóstka z bezpoêrednim wtryskiem paliwa, zach cana do ostrego przyspieszania, nie ma oporów przed dotarciem do granicy obrotów i Êwietnie reaguje na ka de, nawet najdrobniejsze wychylenie przepustnicy. UÊmiech na twarzy kierowcy pojawia si w 135i przynajmniej z trzech powodów. Pierwszy, to przyspieszenia. Granic 100 km/h ze startu zatrzymanego przekraczasz po 5,3 s, 160 km/h jedziesz po 12,4 s, a z pr dkoêcià 200 km/h podró ujesz ju po nast pnych 8,2 s. Drugi, to Êcie ka dêwi kowa. To, co wydobywa si z uk adu wydechowego, bardzo mocno przypomina melodi wygrywanà przez BMW M5 i M6. Tyle e tutaj troch przyt umionà. Oznacza to, e przynajmniej w tej dziedzinie pole do popisu b dà mieli tuningowcy. Trzeci, to bardzo dobre w aêciwo- Êci jezdne. Dzia anie uk adu kierowniczego, opóênienia w czasie hamowania i umiej tnoêç atakowania zakr tów wszystko to jest w jedynce podkr cone do maksimum. Komfort jazdy te jest przyzwoity, ale w tym samochodzie nie chodzi o nic innego, jak N 1 STYCZE

26 BMW1 COUPE STRONGMAN Mała kierownica świetnie leży w dłoniach, a lewarek 6-biegowej skrzyni biegów pracuje precyzyjnie. Bez elektronicznego ograniczenia prędkości, 135i pojechałoby licznikowe 280 km/h. czerpanie niezmàconej przyjemno- Êci z jazdy po prostu o fun to drive. Chocia by z tego powodu BMW od lat kultywuje tradycj, polegajàcà na mo liwoêci ca kowitej rezygnacji z elektroniki podpok adowej, pomagajàcej kierowcy w czasie jazdy. Mówiàc proêciej zawsze mo esz wy àczyç uk ad kontroli trakcji i wypuêciç na wolnoêç 306 koni mechanicznych. Rozk ad masy po 50% na oê. Moc przenoszona na tylne ko a za pomocà mechanizmu ró nicowego z elektronicznà blokadà. Zawieszenie jeszcze lepsze ni w zwyk ej jedynce. Do tego osiemnastocalowe felgi z oponami o ró nej wielkoêci z przodu (215/40) i z ty u (245/35) oraz bezpoêredni uk ad kierowniczy, snujàcy tak dok adne opowieêci o tym, co si dzieje z przednimi ko ami, jakie znamy z opisów przyrody Elizy Orzeszkowej z powieêci Nad Niemnem. Na ka dym centymetrze czarnej nawierzchni jedynka daje ogromnà frajd, jadàc zawsze dok adnie tam, gdzie chcesz. W zakr tach jest neutralna, a na prostej trudno wytràciç jà z równowagi. Gwa towne manewry sp awia przewidywalnym zachowaniem, ale u ywanie tylnego nap du do jazdy bokami nie nale y w niej do atwych. Niewielka d ugoêç ca kowita i brak prawdziwej szpery sprawiajà, e to temat dla ludzi, znajàcych si na rzeczy. Wszystkim innym polecamy nie wy àczaç ca kowicie uk adu kontroli trakcji, tylko uêpiç go, jednym naciêni ciem przycisku na konsoli Êrodkowej. Wtedy nawet mokry tor, na którym wcze- Êniej rzuca o Ci raz w jednà, raz w drugà stron, oka e si atwy do pokonania, i to znacznie szybszym tempem. W razie awaryjnego hamowania, 135i zatrzymuje si zawsze po 36 metrach. Uwalnianie ca ego stada koni mechanicznych trzeba dozowaç z g owà. Temperament Kubicy przy baku o pojemnoêci 53 litrów oznacza cz ste pit stopy! Ale majpierw trzeba pozbyç si z. Tekst: Ryszard Kud aty Zdj cia: BMW Czyżbyśmy mogli spodziewać się kolejnego BMW z literką M w nazwie? Identyczne auto było ozdobą stoiska niemieckiej marki podczas Tokyo Motor Show. 30 N 1 STYCZE 2008

27 TUNING SKODA OCTAVIA Z FABRYKI Nawet i bez RS Mijane na drodze Skody kojarzà nam si jedynie z samochodami flotowymi nap dzanymi silnikami diesla. Pewnego dnia mo emy jednak trafiç na szybkiego benzyniaka, który mimo braku oznaczenia RS, wcià nieêle miesza. Nie ma bardziej znanej jednostki benzynowej w rodzinie Volkswagena ni dwudziestozaworowy 1,8T. Doczeka si licznych wersji montowanych w czterech markach koncernu (w Skodzie tylko w wersji Octavia RS), a tak e zas ynà jako jednostka wytrzyma a i podatna na tuning. Jednak zgodnie z post pem w dziedzinie budowy silników, jego miejsce zaj a jednostka z bezpoêrednim wytryskiem paliwa FSI. W ten sposób do naszych ràk trafi- a najnowsza odmiana 1.8 TFSI, zaszczepiona nowej Octavii. Osiàgi, jakimi dysponuje nowy silnik to moc 160 KM przy 5000 obr./min i moment obrotowy na poziomie 250 Nm w szerokim zakresie obr./min. Dla odró nienia od najmocniejszej wersji (dla której zarezerwowany jest znaczek TFSI) na tylnej klapie widnieje troch mylàcy napis TSI. B dnie sugeruje on, e mamy do czynienia z autem wyposa onym w turbospr ark i kompresor. Takie oznaczenie VW zarezerwowa bowiem dla aut z podwójnym do adowaniem. W przeciwieƒstwie do wersji RS, Octavia nie emanuje wyzywajàcymi zmianami w stylistyce i na pierwszy rzut oka nie wyró nia si od innych modeli. Ró nice pojawiajà si dopiero po otwarciu drzwi Skody. W oczy rzucajà si silniej ni zwykle wyprofilowane fotele i trójramienna kierownica, dodajàca troch sportowego charakteru. Auto jest doêç dynamiczne i osiàga pierwszà setk ju po 8,1 sekundy. Problem turboopóênienia nie jest nadmiernie wyczuwalny, co nie dziwi przy mocy 90 KM z litra pojemnoêci porównywalne silniki osiàgajà cz sto ju ponad sto koni z tysiàca cm 3. Przy tym portfel w aêciciela nie ucierpi podczas tankowania bardziej ni w przypadku wersji wolnossàcych mieszana jazda z wykorzystaniem turbo powodowa a spalanie oko o 8 litrów benzyny na 100 km. Prowadzenie niepozornej Skody wyposa onej w mocnego benzyniaka daje du o radoêci, a mo liwoêç bezstresowego wyprzedzania przy zachowaniu pe nego komfortu jazdy nie da si przeceniç. Obecnie trwa licytacja jaki silnik benzynowy czy diesla trafi pod mask najmocniejszej wersji nowej Fabii RS. JeÊli wybrany zostanie benzynowiec, bylibyêmy bardzo zadowoleni, gdyby by to w aênie turbodo adowany 1.8 TFSI. Tekst i zdj cia: Jacek Hanusz N 1 STYCZE

28 TUNING FIAT PANDA 100HP Z FABRYKI Setka? Ch tnie! Fiat i sportowy pazur. Nie, to po àczenie brzmi co najmniej dziwnie. Fiat, z pazurem, i w dodatku Panda. To dla odmiany tràci lekkim nonsensem. Fiat Panda 100HP wytràca obroƒcom stereotypów z r ki wszystkie argumenty. Zanim jeszcze reanimowano legendarnego Abartha, Fiat postanowi wypuêciç pierwszà jaskó k nadchodzàcej znów (oby!) wiosny dla usportowionych aut spod znaku w oskiej marki i zaprezentowa stukonnà Pand. Auto dziwaczne, ale potrafiàce kusiç pod naprawd wieloma wzgl dami. Jak wskazuje ju nazwa, miejskie autko wyposa ono w silnik o pojemnoêci 1,4 litra hodujàcy stado stu koni mechanicznych przy 6000 obr./min. Moment obrotowy o wartoêci 131 Nm osiàga si doêç wysoko przy 4250 obr./min. Wraz z takà mocà w aucie wa àcym prawie 1100 kg musia y zajêç inne modyfikacje. Zacznijmy od tych, które rzucajà si w oczy na samym poczàtku: zmianie uleg przedni i tylny zderzak, ust pujàc wersji bardziej muskularnej z nowym grillem i Êwiat ami przeciwmgielnymi. Aby pomieêciç ko a o rozmiarze 15 cali z niskoprofilowymi oponami 195/45, Fiatowi przysz o nieco poszerzyç b otniki miejskiego bestsellera. Na tylnej klapie znajdziemy te spoiler, a poni ej zderzaka chromowanà koƒcówk wydechu. Szkoda, e sama koƒcówka nie jest w stanie poprawiç dêwi ku silnika. Optyka wersji 100HP zyska a naprawd wiele dzi ki tym prostym zabiegom i aden mi oênik motoryzacji nie pomyli hapeka z nudnym 1.1, nawet jeêli 100HP zosta oby oklejone reklamami jogurtu. Zmiany dotkn y te wn trze, niestety w mniejszym stopniu. W kabinie wita nas czarna deska rozdzielcza, pokryta skórà kierownica i sportowe fotele zamontowane tak samo wysoko jak w zwyk ej wersji. Ciekawostkà jest szeêciostopniowa skrzynia biegów i przycisk Sport w miejscu gdzie normalnie znajduje si guzik City. WciÊni cie go powoduje przyspieszenie reakcji silnika na gaz i zmniejszenie si y uk adu wspomagania, co poprawia prowadzenie przy pr dkoêciach wy szych ni miejskie. Podró owanie Pandà w tej wersji jest mocno zaskakujàce nie tylko dla innych kierowców, ale i dla nas samych. Pojazd wyzwala y k sportowca, ochoczo pozwalajàc korzystaç z dynamiki. Przekroczenie progu 100 km/h w czasie 9,5 s i zatrzymanie pr dkoêciomierza na 185 km/h w ma ym Fiacie robi wra enie! Panda zosta a stworzone do przeciskania si w miejskim gàszczu dzi ki ma ym wymiarom i rewelacyjnej zwrotnoêci. Niestety, do osiàgni cia obiecanego przyspieszenia potrzeba utrzymywania obrotów silnika na prawej po ówce obrotomierza. Ogromnym zaskoczeniem jest uk ad ESP, dostrajajàcy si do charakteru jazdy kierowcy i odró niajàcy kiedy po- Êlizg jest kontrolowany, a kiedy kierowca marzy o tym, by uratowa a go elektronika. ESP reaguje przy tym agodnie i z wyczuciem. Wiele dro szych aut mog oby si wiele nauczyç od tego malucha. Zmianie uleg o oczywiêcie zawieszenie, które zosta o mocno utwardzone, lecz niestety sprawdza si tylko i wy àcznie na równych nawierzchniach. Poza nimi podró owanie staje si walkà o nieprzyci cie sobie j zyka, a samochód traci swoje walory trakcyjne. Pomys stworzenia tego typu auta jest doêç oryginalny i zas uguje na pochwa. Pandy 100HP nie sposób nie zauwa yç na ulicy i przejêç obok niej oboj tnie. Szkoda, e trudniej b dzie jà sprzedaç. Jednak jak wiemy, Fiat próbuje odbudowaç wizerunek marki dawniej kojarzonej z dynamizmem i nowoczesnoêcià, mi dzy innym wskrzeszajàc legendarnà i niezapomnianà mark Abarth. Naszym zdaniem jest to s uszny krok i oby te pomys y znalaz y odzwierciedlenie w wynikach sprzeda y. Tekst: J. Hanusz/T. Grabowski Zdj cia: Jacek Hanusz 32 N 1 STYCZE 2008

29 N 1 STYCZE

30 MAXI NEWS SCIONY Sta y obok siebie, ka dy inny, ale coê je àczy o: ch ç zadziwiania jeêli nie Êwiata, to przynajmniej wszystkich uczestników i widzów targów SEMA. Trzy Sciony, ka dy od innego artysty bo tak wypada nazwaç osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie straci y swojà praktycznà stron na rzecz elementu artystycznego szaleƒstwa N 1 STYCZE 2008

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str.

Wydawnictwo bezp atne. ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000. W telegraficznym skrócie. W telegraficznym skrócie. str.3. str. Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 09 08 2012 Numer: 16/384 Nak ad: 7000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wa ne inwestycje w naszej gminie w toku. str. 3 Ju wkrótce szósta edycja Klepiska.

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski

Projekt ok adki i opracowanie typograficzne: Jacek Staszewski Tytu orygina u: Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control Creativity Copyright Lawrence Lessig, 2004 All rights reserved The Penguin Press a member of Penguin

Bardziej szczegółowo

Uwaga! to nie koniec z remontami

Uwaga! to nie koniec z remontami R E K L A M A Prokuratura zbada afrodyzjak z seks shopu Cz stochowska prokuratura prowadzi nietypowe Êledztwo. Musi zbadaç, czy afrodyzjak z sex shopu nie jest szkodliwy dla ludzkiego zdrowia. Chodzi o

Bardziej szczegółowo

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej

Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Konferencja Programowa Platformy Obywatelskiej Silna pozycja Polski w Unii Europejskiej fundamentem polskiej polityki zagranicznej Platforma Obywatelska Poznaƒ 17 maja 2007 r. EPP-ED Pose Jacek Saryusz-Wolski

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych

Social Media Marketing. Odkryj potencjał Facebooka, Twittera i innych portali społecznościowych IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty książek

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

K r z y s z t o f S i d o r e k

K r z y s z t o f S i d o r e k Krzysztof Sidorek ZIEMKIEWICZ H RENESANS ANIO ÓW H HERBERT H POWRÓT BOGINI H TKACZUK H POEMAT JAK MALOWID O H KRULIKOWSKA H HAZARD H PAMI TAJCIE O MOIM OGRODZIE H SIDOREK H NGUYEN VIET DUNG nr 27, 2000/2001

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione

Miros aw D browski. Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów. Wydanie II zmienione Miros aw D browski Pozwólmy dzieciom my le! O umiej tno ciach matematycznych polskich trzecioklasistów Wydanie II zmienione Warszawa 2008 Autor ksi ki: Miros aw D browski Opracowanie graficzne: Stefan

Bardziej szczegółowo

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy

Zygmunt III Waza Król Polski. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy KRYSZTA OWY PUCHAR POLSKI oraz Z OTY MEDAL dla najlepszego konsorcjum firm z grupy Bilfinger Berger: HB-6, WPRD, PPRM w Polsce. Przeniós stolic z Krakowa do Warszawy Zygmunt III Waza Król Polski EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses

Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tytuł oryginału: The Lean Startup: How Today's Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses Tłumaczenie: Bartosz Sałbut ISBN: 978-83-246-5100-9 Copyright Eric Ries,

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne

Dobra jak nikt inny. Wydawnictwo bezp atne Dwutygodnik Gminy Polkowice ISSN: 1509 9954 Data: 15 03 2007 Numer: 6/245 nak ad: 5000 Wydawnictwo bezp atne» W NUMERZE Wielkie Êwi to teatru Rekordowy bud et uchwalony. Polkowice na inwestycje przeznaczà

Bardziej szczegółowo

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu

Realizacja genialnych pomysłów. Jak sprawić, by nie skończyło się na gadaniu IDŹ DO: Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz KATALOG KSIĄŻEK: Katalog online Bestsellery Nowe książki Zapowiedzi CENNIK I INFORMACJE: Zamów informacje o nowościach Zamów cennik CZYTELNIA: Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia

Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata. Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Jak mówiç o wi kszoêci Êwiata Jak rzetelnie informowaç o krajach globalnego Po udnia Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci Instytut Globalnej OdpowiedzialnoÊci (IGO) jest niezale nà, apolitycznà organizacjà

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON

100 NAJLEPSZYCH KSIĄŻEK BIZNESOWYCH. POZNAJ NIEZBĘDNY KANON IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16)

Anti Aging. listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) Magazyn dla klientów gabinetów dermatologii i medycyny estetycznej, chirurgii plastycznej, wellness i beauty spa Anti Aging ISSN 1895-3654 listopad/grudzieƒ 2008 (nr 16) foto: serwis prasowy Isispharma

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM)

DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) PIÑTEK 11 SIERPNIA 2006 r. www.kurierwilenski.lt DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 150 (15453) Cena 1 Lt (w tym 5% PVM) Udaremniono spisek terrorystyczny w Wielkiej Brytanii

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE

GENIALNY UMYSŁ. JAK MYŚLEĆ I DZIAŁAĆ KREATYWNIE IDŹ DO: KATALOG KSIĄŻEK: CENNIK I INFORMACJE: CZYTELNIA: Spis treści Przykładowy rozdział Katalog online Zamów drukowany katalog Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Fragmenty książek online Do koszyka

Bardziej szczegółowo