MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) www.maxituning.pl"

Transkrypt

1 NUMER 1 MIESIĘCZNIK TUNINGOWY STYCZEŃ NR 1/2008 (37) Numer indeksu ISSN ,90 z (w tym 7% VAT)

2 Edytorial High tech To ju pewnik: gdy ukazuje si nowa edycja gry Need For Speed, Êwiat tuningu mo e liczyç na kilka skandalicznie wypasionych democarów. W Polsce tym razem przerobiono Seata Leona Cupr, a Hiszpanie poszli w coê znacznie bardziej egzotycznego. Honda NS-X z bodykitem VeilSide Fortune to pojazd demonstracyjny NFS odbywajàcy tournee po europejskich pokazach trafi tak e na ok adk MAXI tuningu. Po raz czterdziesty odby si Essen Motor Show. Choç trudno mówiç o rozwoju tej imprezy, nie da si jednak przeoczyç ogromnej liczby bardzo atrakcyjnie zmodyfikowanych samochodów, rok w rok wype niajàcych hale Messe Essen. Pró no szukaç na niemieckiej imprezie aut tanich i popularnych (wyjàtkiem w tym roku by Golf I) przewa ajà cacka typu karbonowa Pagani Zonda lub Audi S8 na 24-calowych felgach. Wcià jednak, choç oderwane od rzeczywistoêci chyba e mamy na myêli rzeczywistoêç w Dubaju fury zebrane w Essen zachwycajà nas rok w rok. SAMOCHODY 6 Honda NS-X Profesjonalny prototyp 42 Honda Civic JDM GRL 48 Chevrolet Bel Air X-rated 52 Honda Integra Szybka czystoêç 56 Seat Leon Cupra Ogieƒ z Cupra 60 Nissan 200SX Âfinka 68 Ford Focus RS Za Focusa? 74 Pontiac Firebird Not so Camaro 82 Toyota Altezza Bia y szum 88 Lexus IS200 Zezwolenie na tuning TUNING Z FABRYKI 28 BMW 135i Strongman Spis treści W Polsce te mimo zimy sytuacja wyglàda ciekawie i przede wszystkim obiecujàco w odniesieniu do roku W zalewie tuningowanych szybkich Hond i Nissanów wyjàtkowo b yszczy ponad 300-konny Ford Focus RS z Wroc awia. JDMowy Civic IV generacji z Koszalina oprócz modyfikacji mechanicznych z wysokiej pó ki mo- e poszczyciç si tak e wyjàtkowà w aêcicielkà. Stale rozwijamy dzia dotyczàcy techniki. W aktualnym numerze to ju trzy materia y, ka dy z zupe nie innej dziedziny, mimo e wszystkie trzy traktujà o tuningu mechanicznym. Dok adamy te staraƒ, eby promowaç tuning mechaniczny za sprawà prezentacji samochodów niekoniecznie pi knych, ale zawsze szybkich bo dla coraz wi kszej grupy osób, sens tuningu le- y w aênie w tym, by auto nie wyglàda o, a jecha o. Niektórzy nawet w zast pstwie s owa jecha o u ywajà okreêlenia ca kiem nieparlamentarnego. My jednak pozostaniemy przy agodniejszych okreêleniach, a wszystkim fanom tuningu, motoryzacji i szybkoêci yczymy mnóstwa niutonometrów i koni mechanicznych w roku TYMON GRABOWSKI redaktor naczelny 31 Skoda Octavia Nawet i bez RS 32 Fiat Panda 100 HP Setka? Ch tnie! MAGAZYN 93 Wszystko o... Lexus IS 96 Technika Precz z wàtpliwoêciami 98 Technika Moc z pomys u 102 Technika åwiczenia z mapà 106 Lifestyle Dwa na cztery IMPREZY 14 Essen Motor Show Chce si wracaç 138 Zlot VW Vento Venciarze CAR AUDIO 112 Chevrolet Tahoe Big Mac 116 Hummer H2 Bombardier na pla y 120 Opel Astra Standardy wiecznie ywe 124 Toyota RAV4 Zabawa poza Matrixem 128 Prezentacja konsoli Clarion Zupe nie inna jazda 131 Impreza car audio Z p yty i na ywo 132 Nowości car audio RUBRYKI 24 Dziewczyna Julia i Kinga 34 News Iron, Lion, Scion 37 Informacje tuningowe 38 Lans tuningowca 40 Gadżety tuningowca 139 Auto czytelnika 140 Virtual tuning 142 Tuning modeli 144 Prenumerata 146 Stopka redakcyjna, zapowiedzi 4 N 1 STYCZE 2008

3 6 Honda NS-X Szcz Êcie sprzyja odwa nym 14 Essen Motor Show 40 lat min o Scion x 3 Omne Trinum Perfectum 42 Honda Civic Red is the new black 56 Seat Leon Cupra Na pewniaka 60 Nissan 200SX Gruiii! 82 Toyota Altezza JDM z niespodziankà 98 Technika Goodbye, Calibras! CAR AUDIO 106 Buell vs Crossfire Statystycznie po 3 ko a 112 Chevrolet Tahoe Jedêmy gdziekolwiek 116 Hummer H2 Trzy tony i dobre tony styczeń Toyota RAV4 Stealth Technologies N 1 STYCZE

4 PREZENTACJA HONDA NSX HISZPANIA Przebiç zesz oroczny europejski democar Need For Speed Mazd RX7 z karbonu nie by o atwo. Si gni to po broƒ ostatecznà, japoƒskie Ferrari, jeden z trzech dalekowschodnich samochodów z centralnym silnikiem: Hond NS-X. To, co wykonano na jej bazie, odsuwa w cieƒ wszystkie dotychczasowe projekty NFS... 6 N 1 STYCZE 2008

5 N 1 STYCZE

6 HONDA NSX PROFESJONALNY PROTOTYP NS-X MIMO RADYKALNYCH MODYFIKACJI NADAL JEST DOPUSZCZONY DO RUCHU: WSZYSTKIE ELEMENTY POSIADAJÑ STOSOWNÑ HOMOLOGACJ, NAWET WYKONANE W JEDNYM TYLKO EGZEMPLARZU PNEUMATYCZNE ZAWIESZENIE. 8 N 1 STYCZE 2008

7 Rynek tzw. supersamochodów ju dawno zdominowali Europejczycy. Ferrari, Lamborghini, Maserati, Jaguar XJ220, McLaren F1... superfur produkowano naprawd sporo na Starym Kontynencie. Amerykaƒskie próby z Saleenem, Vectorem czy Moslerem nie wydawa y si zbyt udane, a Japoƒczycy zaliczyli tylko dwa wejêcia w tym segmencie. Przy czym pierwsze zakoƒczy o si powstaniem jednego egzemplarza dopuszczonego do ruchu ulicznego: mowa o Nissanie R390. Jedyny sukces w tej dziedzinie odnios a Honda model NS-X nie tylko nie ust powa w aêciwoêciami jezdnymi w oskim superautom, ale przewy sza je znacznie odpornoêcià na katunek i jazd po torze, do czego zosta wszak stworzony. D ugo uznawano, e NS-X sam w sobie jest perfekcjà, a jego tuning to zb dna strata czasu i pieni dzy. No có, czas obaliç stereotypy... Ig a w stogu og oszeƒ Spróbujcie znaleêç prawostronnego NS-Xa w po udniowej Europie. Równie prawdopodobne b dzie znalezienie pliku dolarów w reklamówce na nasypie kolejowym. Hondy mo na Êciàgaç ze Stanów Zjednoczonych (gdzie te nie wyst pujà w hurtowych iloêciach, zw aszcza na zimnym wschodzie) albo z Japonii (o, kierownica jest znów po niew aêciwej stronie). Jeszcze gorzej zaczyna si robiç, gdy dzia amy pod presjà czasu skoro democar ma byç gotów na oficjalnà kampani reklamowà nowej cz Êci NFSa, nie mo na przeciàgaç poszukiwaƒ w nieskoƒczonoêç. Ivan, koordynator projektu, o ma o nie straci zdrowia przez zgryz zwiàzany z misjà znaleêç NS-Xa. Auto ostatecznie si znalaz o (chyba ma o kto sàdzi e b dzie inaczej, skoro je opisujemy) w Niemczech, niestety drobnostka w postaci bardzo niech tnie odpalajàcego silnika nieco pokrzy owa a plany. W dodatku, kiedy ju odpali, jeden z pracowników warsztatu Pro- FILMIK Z PRZYGOTOWANIA SAMOCHODU? OGLÑDAJCIE! N 1 STYCZE

8 HONDA NSX PROFESJONALNY PROTOTYP totype postanowi sprawdziç, czy NS-Xem da si paliç laka. Na przebudow pozosta y dwa miesiàce. SzeÊçdziesiàt dni pracy na trzy zmiany, eby podniszczony NS-X spowodowa fal zachwytu podczas oficjalnej prezentacji. Skoro silnik demonstrowa okropne kaprysy przy uruchamianiu, nale a- o go rozebraç i zbadaç. Prozaiczna przyczyna, niestety nie tak atwa do usuni cia brak kompresji i zu- yte pierêcienie t oków powodowa y niedostateczny stopieƒ spr - ania by po d u szym czasie postoju odpaliç motor. Nie by o sensu bawiç si w dorabianie pierêcieni, skoro fundusze pozwala y na znacznie lepsze dopieszczenie wysokoobrotowego wolnossaka. Aftermarketowe t oki dopr ajàce (zwi kszajàce stopieƒ spr ania) sprowadzono z Japonii, dodano karbonowy dolot i przelotowy wydech o Êrednicy 80 mm. Po zestrojeniu uzyskano na hamowni 329 KM przyrost o 10% w wolnossàcym silniku benzynowym to naprawd spore osiàgni cie! Proto-air Aby wyró niç si w którymkolwiek z krajów Êródziemnomorskich, nale- y bezapelacyjnie toczyç si na zawieszeniu pneumatycznym. Nie s uchajàc w ogóle podniesionych i obra onych g osów zwolenników torowego charakteru NS-Xa, koordynatorzy projektu postanowili opuêciç Hond na gumowych miechach. Niestety, nie ma czegoê takiego jak gotowy airride do NS-Xa, pozosta o wi c stworzenie wszystkiego od podstaw, prototypowego zestawu do niezwyk ego samochodu. Nazwa firmy, Team Prototype, zobowiàzywa a do podejmowania nietypowych wyzwaƒ. We wspó pracy ze znanym producentem zawieszeƒ pneumatycznych, Lowered, zaprojektowano i wykonano bardzo zaawansowany zestaw powietrzny: oprócz oczywistych zastosowaƒ, jak podnoszenie i opuszczanie osi, posiada on tak e funkcj samopoziomowania w zale noêci od pr dkoêci. Im szybciej jedziemy, tym ni- ej opuszcza si nadwozie, a przy pr dkoêci parkingowej przód unosi si ku górze, eby u atwiç pokonanie np. progu zwalniajàcego. Dopieszczono tak e hamulce: cztery tarcze o Êrednicy 330 mm ka da sà nawiercane, rowkowane i wentylowane, a ka dà Êciska czterot oczkowy zacisk. Time attack Praca pod presjà zegarka to coê, z czym cz owiek potrafi sobie poradziç. Gorzej z przyt aczajàcym ogromem pracy pod wszechogarniajàcym ciênieniem czasu o tym, eby auto nie by o gotowe na dzieƒ NFSPS, ludzie z Electronic Arts nie chcieli nawet s yszeç, i trudno si im dziwiç. Wszystko dzia o si wi c równoczeênie w czasie, gdy przebiega y prace nad wymontowanym silnikiem, instalowano te zestaw multimedialny Pioneer, eby troch docià yç japoƒskie Ferrari instalacjà do wytwarzania basu. Za przednimi siedzeniami zbudowano (nie da o si jej w o yç przez drzwi) ogromnà skrzyni, zawierajàcà oprócz dwóch subwooferów, tak e tradycyjny, dwudro ny zestaw g oênikowy. Kolejne g o- Êniki znalaz y si w boczkach nietypowo otwieranych przednich drzwi, ale clou programu znajdziemy w baga niku, zarówno przednim jak i tylnym. O instalacji pneumatycznej ju wspomnieliêmy jednak dwa wzmacniacze, konsola Playstation 3 i 37-calo- Dźwięk sześciocylindrowego, widlastego silnika wykonanego w technice Hondy to coś, czego nie da się opisać. Ciekawym rozwiązaniem jest umieszczenie poprzeczne jednostki napędowej, podobnie jak w Lamborghini Miura czy Ferrari N 1 STYCZE 2008

9 PROFANACJA NS-XA? NIE, BODYKIT VEILSIDE FORTUNE MA SWOJÑ W ASNÑ DEWIZ : SZCZ ÂCIE SPRZYJA ODWA NYM! N 1 STYCZE

10 HONDA NSX PROFESJONALNY PROTOTYP Nissan R390: supersamochód z Japonii wyprodukowany tylko w jednym ulicznym egzemplarzu. Czy w przyszłym roku, żeby przebić NS-Xa, EA będzie musiało szarpnąć się na R390? wy ekran, na którym mo emy çwiczyç umiej tnoêci w Need For Speed zas ugujà na konkretne odnotowanie. Elementy wyj te z wn trza pos u y y jako matryce do wykonania form a z tych form wyj to póêniej ich karbonowe odpowiedniki. Siedzenia Recaro otrzyma y obicia z czarnej skóry, kierowca zaê trzyma za kó ko od Mugena. Nie wiemy, czy wypada o tym mówiç, ale z dziennikarskiego obowiàzku wspomnimy: zleceniodawca za yczy sobie kompletu ró nokolorowych neonów podêwietlajàcych nadwozie w takt muzyki, a jak mówià niektórzy, nasz klient, nasz per pan. Szcz Êcie sprzyja odwa nym Trzeba byç naprawd odwa nym, eby do NS-Xa zamówiç zestaw VeilSide Fortune, ozdobiony w aênie wymownym sloganem Fortune Favors the Brave. OczywiÊcie nie brakuje twierdzeƒ, e tak radykalny zestaw karoseryjny a w aêciwie ca y nowy design to pomy ka, e seryjne linie nadwozia centralnosilnikowej Hondy sà majstersztykiem godnym jedynie podziwiania, w adnym razie zaê poprawiania. De gustibus, i tak dalej akurat w tym przypadku nale y stwierdziç, e VeilSide idzie tak daleko z modyfikacjami, a w rzeczywistoêci powstaje nowy samochód. Kompletnie inny przód, Ferrari z ty u, poszerzenia boczne i ogólna stylizacja nawiàzujàca do wyêcigówek serii Super GT to chyba najkrótsze wyjaênienie tajemnicy, dlaczego bodykit VeilSide Fortune kosztuje naprawd worek pieni dzy, i to nie bezwartoêciowych dolarów... natomiast zaledwie trzy tygodnie na zamontowanie go i polakierowanie ca oêci okazuje si byç czasem niewystarczajàcym. JeÊli oczywi- Êcie ktoê nie zamierza pracowaç po nocach. Na sam koniec na o ono naklejki, karbonowe dodatki zewn trzne (m. in. lusterka) i znaczek Hondy, w który oczywiêcie nikt nie potrafi uwierzyç. Jak to Honda? Jak ju, to raczej Zonda... Tekst: Ramon A. Castella Zdj cia: Alain Richaud 12 N 1 STYCZE 2008

11 MAXI IMPREZA ESSEN MOTOR SHOW Znów pojechaliêmy do Essen. I znów zdecydowanie nie chcia o nam si opuszczaç hal targowych. Setki tysi cy, a raczej miliony euro zgromadzone w siedemnastu pawilonach skutecznie potrafià przyciàgajà uwag nawet starych tuningowych wyjadaczy. CHCE SI WRA 14 N 1 STYCZE 2008

12 CAå N 1 STYCZE

13 ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI WRACAå Taka kumulacja przepychu, pró noêci i morza pieni dzy prawdopodobnie nie zrobi aby wra enia wy àcznie na obywatelach Emiratów Arabskich. Na stu tysiàcach metrów kwadratowych zebrano europejski tuning najwy szych lotów. I to ju po raz czterdziesty. Essen Motor Show to najwi ksza w Europie imprez poêwi cona modyfikacjom samochodów. Ka dy szanujàcy si tuner dba o to by nie zabrak o na niej jego projektu. Najpowa niejsze firmy tuningowe Starego Kontynentu pokazujà to co majà najlepsze, najdro sze i najbardziej ekskluzywne. To jest chyba jedyne miejsce, gdzie mo emy spotkaç stada Porsche, Lamborghini czy Ferrari, o najdro szych modelach Audi, BMW czy Mercedesa nie wspominajàc. To nie jest impreza w jednej czy dwóch halach, które mo na przejêç w 2 godziny. Organizatorzy zapraszajà zwiedzajàcych do 17 zdrowo wypchanych hal, na zwiedzanie których trzeba zarezerwowaç lekko ze trzy dni. A spieszyç si nie warto bo mo na przypadkiem przegapiç najlepsze okazy poupychane w najciemniejszych zakamarkach. Ale nie to nas 1 interesowa o najbardziej. My szukaliêmy inspiracji, które mogà natchnàç mi oêników tuningu do wprowadzania zmian w ich autach w przysz ym sezonie. I znaleêliêmy. Oto skrócona recepta na Tuning Car of The Year. Przede wszystkim zak adamy skórzany p aszczyk na silnik. Tak, na silnik, nie chodzi o bra na mask. Ziomale z Sallas-Tuning w ten sposób chronià V8 w swoim Audi przed zapowiadanà ostrà zimà (1). Trzeba tylko pami taç o tym, by zostawiç przestrzeƒ na umieszczenie wykresu z hamowni. Tak zrobi AC Schnitzer. Pod maskà swojego Gas Powered BMW 3 umieêci wykres, który ka dego zainteresowanego przekonuje, e LPG wcale nie jest obciachowe, wbrew temu co opowiadajà jego przeciwnicy z forów internetowych (2). Rekord 16 N 1 STYCZE 2008

14 2 pr dkoêci ustanowiony przez opisywany pojazd, wynoszàcy 318,1 km/h zdaje si potwierdzaç stanowisko tunera. O innym, rzadkim zastosowaniu LPG b dziecie mogli przeczytaç w kolejnym numerze MAXI tuningu. Trzeba jednak jakoê zach ciç obserwatorów do podejêcia bli ej i obejrzenia silnika. Potrzebne nam b dzie odpowiednie przystrojenie maski. Najlepszym wyjêciem jest 3 W przypadu tego ciągnika określenie agro-tuning nabiera zupełnie nowego znaczenia. zerwanie lakieru i wypolerowanie jej na lustro, jak to uczyni Loder1899 w swoim Mondeo (3). Ciekawe co na to gwarancja producenta? JeÊli si oka e, e maska wykonana jest z tworzyw sztucznych, i nie bardzo jest co wypolerowaç do go ej blachy, to nie pozostaje nic innego jak zorganizowanie jakiegoê wzorka z paru kilogramów kryszta ów Swarovskiego (4). OczywiÊcie nie wolno zapomnieç o odpowiednim lakierowaniu nadwozia. Kolor? Bia y jest wcià jazzy, ale co to za lans mieç fur w tym samym kolorze co po- owa dzielnicy? W sumie sam kolor jest nieistotny, mo e byç sino- -koperkowy, mo e byç fiolet, byleby by mat! Matowy lakier to jest lans (5)! Do tego potrzebny b dzie odpowiedni felunek. Zapomnijcie o czerni. Czarna felga to prze ytek. Teraz rzàdzi termodruk. Tylko dzi ki niemu mo na mieç felgi karbonowe, albo czerwone w ciapki, a nawet w panterk (6). N 1 STYCZE

15 ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI WRACAå Wiadomo grubo musi byç. No i felga musi mieç odpowiedni parapet. Najlepiej taki, eby spokojnie zmieêci a si na nim komórka (7). No i oczywiêcie na ten parapet musi byç naciàgni ta odpowiednia guma. Najlepiej pomaraƒczowa (8)! To z grubsza wszystko czego trzeba a, nie, jeszcze jedno. Z oto! Du o z ota. Z ote lusterka, z ote klamki, z oty grill i kierunkowskazy. A najlepiej to i felgi. Wtedy jest git (9). W aêciwie to nie do koƒca... po àczenie tych wszystkich elementów by oby wyrazem grubej przesady i szczerze radzimy, nie próbujcie tego w domu! Mówiàc zupe nie powa nie, ka dy ze wspomnianych elementów w odpowiedniej kompozycji i na odpowiednim samochodzie prezentuje si zupe nie nieêle. I póki nikt nie b dzie próbowa wzbudziç wra enia przesytu, mo e zrobiç ca kiem pozytywne zamieszanie na ka dym zlocie. W Essen wyraênie widaç jak ró ne jest postrzeganie tuningu w krajach cywilizowanych i w Polsce. U nas tuning jest mocno undergroundowy, powszechnie postrzega si go bardzo negatywnie, a samo s owo tuning budzi z e skojarzenia. Natomiast w Niemczech tuningowe szaleƒstwo zatacza coraz szersze kr gi i wspierane jest przez koncerny samochodowe, a nawet rzàd. Stowarzyszenie Niemieckich Tunerów Samochodowych (VDAT) przy wspó pracy z Ministerstwem Transportu ciàgle rozwija program Tune it! Safe!, który wr cz zach ca do indywidualizowania swojego wozid a. Z jednym zastrze eniem: rób jak uwa asz, ale uwa aj jak robisz. Nie ma mowy o druciarstwie, ka da modyfikacja ma byç zrobiona z g owà, z myêlà o bezpieczeƒstwie i najwy szej jakoêci. Gratulujemy takiej postawy. yczymy sobie i Wam, by szybko trafi a ona i do naszego kraju. 8 9 Tekst: Adam Majcherek Zdj cia: Jacek Hanusz 18 N 1 STYCZE 2008

16 Zamknięcie szafy przy 400 km/h megawidok. Swoją drogą, korzystanie na codzień wyłącznie z pierwszej ćwiartki prędkościomierza musi być frustrujące. Bullit od Brabusa oddaje do dyspozycji kierowcy 1300 Nm. Jak w ciężarówce! Audi Q7 Ice od PPI momentalnie w ściąga na siebie wzrok wszystkich przechodniów w okolicy. Monstrualne poszerzenia, agresywny bodykit i przepiękny, matowy lakier. Poproszę dwa razy! Tu jakikolwiek komentarz jest zbędny. Wybieramy najruchliwszą ulicę w mieście, odpalamy maszynę, bulgot V-ósemki przeplatamy Highway to Hell AC/DC i robimy hałas. Lachony mdleją, a emerytki uciekają w popłochu!

17 ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI WRACAå Pagani Zonda. Niebotycznie drogie wozidło upiększone niebotycznie drogim bodykitem z karbonu. Tylko dla klientów z niezmiennym symbolem nieskończoności w polu Saldo na wyciągu z banku. Wokół tego auta zawsze zbierały się tłumy. By zrobić to zdjęcie musieliśmy czekać niemal do zamknięcia hali. Porszaków i Lamborghini było na kopy. A Golf mk1 tylko jeden. Ale za to jaki! 20 N 1 STYCZE 2008

18 W przypadku tej maszyny najlepszym akompaniamentem będzie Jadę na Hel Paranienormalnych. Ten pojazde jest wielki, czarny i groźny. Na nadmorskich bulwarach mógłby zrobić niesamowite spustoszenie. Dajcie znać jak go zobaczycie. Ultra-wypasiony projekt Startecha na bazie Dodge a. Zastosowanych w nim cudeniek nie powstydziłby się nawet sam Mc Gyver, do spółki z Inspektorem Gadgetem. Przykład? By otworzyć drzwi wystarczy tylko zbliżyć do nich dłoń. Kiedy ujrzymy coś podobnego w jakimś polskim projekcie? Poziom lansu 10/10! Obłędne dwudziestoczterocalowe walce wysadzane kryształami Swarovskiego. Ich blask przyćmiewa tylko skórzana tapicerka wnętrza. Ta fura przekonuje każdego. Europa górą! N 1 STYCZE

19 ESSEN MOTOR SHOW CHCE SI WRACAå ESSEN GIRLS 22 N 1 STYCZE 2008

20 MAXI DZIEWCZYNY...I SAMOCHÓD 24 N 1 STYCZE 2008

21 N 1 STYCZE

22 MAXI DZIEWCZYNY...I SAMOCHÓD 26 N 1 STYCZE 2008

23 N 1 STYCZE

24 TUNING BMW1 COUPE Z FABRYKI Strongman Postawione obok zwyk ej jedynki wyglàda, jakby zosta o zrobione na si. Na szcz Êcie, wszystkie jego zalety schowane sà pod wierzchnià pow okà. BMW 135i, czyli prawdziwy strongman wêród kompaktów. 28 N 1 STYCZE 2008

25 Najlepiej, jeêli wsiàdziesz do niego z zamkni tymi oczami, odpalisz 3-litrowy silnik twin turbo i ruszysz z piskiem opon. Gwarantujemy Ci, e po przejechaniu kilku zakr tów i przyciêni ciu peda u gazu do oporu, zapragniesz mieç go na w asnoêç. A kiedy ju b dzie po wszystkim machniesz r kà na to jak wyglàda i udasz si jak najszybciej do najbli szego dealera, by wp aciç zaliczk. BMW 135i to samochód, który nie powsta, by zape niç kolejnà rynkowà nisz. To pojazd, stanowiàcy odwo anie do pi knej historii niemieckiej marki, to w prostej linii nast pca (po latach) legendarnego modelu 2002 tii i auto, majàce pokazaç Êrodkowy palec wszystkim kompaktom sprzedawanym na amerykaƒskim rynku. Drugie podejêcie, po nieudanym ataku, do jakiego Bawarczycy przystàpili w 1990 roku. Jedynka z kufrem jest d u sza od swego pi ciodrzwiowego odpowiednika o 13 cm i ma o 40 litrów obszerniejszy baga nik, który mo na powi kszyç, sk adajàc tylne fotele. Wn trze obesz o si bez zmian jest dobrze posk adane i utrzymane w typowym dla niemieckiej marki stylu. Ale nie wierzcie przedstawicielom BMW, mówiàcym, e to auto czteroosobowe. Gdy z przodu siedzà ros e osoby, z ty u miejsca jest jak na lekarstwo, zarówno dla nóg, jak i g owy. Dlatego do jedynki z plecakiem zdecydowanie bardziej pasuje okreêlenie 2+2, cz sto stosowane w sportowych coupe. 306 koni mechanicznych to niewiele mniej ni w Porsche 911 Carrera. Ró nica polega na tym, e BMW swojà moc osiàga dzi ki parze spr arek, pracujàcej w uk adzie twin turbo (ka da zasila trzy cylindry). W stosunku do zwyk ego trzylitrowca z Monachium, nie ma jakiegoê osza amiajàcego przyrostu mocy, ale prawdziwa si a tego silnika objawia si maksymalnym momentem obrotowym o warto- Êci 400 Nm, genialnie rozwieszonym pomi dzy 1300 a 5000 obr/min. Rz dowa szóstka z bezpoêrednim wtryskiem paliwa, zach cana do ostrego przyspieszania, nie ma oporów przed dotarciem do granicy obrotów i Êwietnie reaguje na ka de, nawet najdrobniejsze wychylenie przepustnicy. UÊmiech na twarzy kierowcy pojawia si w 135i przynajmniej z trzech powodów. Pierwszy, to przyspieszenia. Granic 100 km/h ze startu zatrzymanego przekraczasz po 5,3 s, 160 km/h jedziesz po 12,4 s, a z pr dkoêcià 200 km/h podró ujesz ju po nast pnych 8,2 s. Drugi, to Êcie ka dêwi kowa. To, co wydobywa si z uk adu wydechowego, bardzo mocno przypomina melodi wygrywanà przez BMW M5 i M6. Tyle e tutaj troch przyt umionà. Oznacza to, e przynajmniej w tej dziedzinie pole do popisu b dà mieli tuningowcy. Trzeci, to bardzo dobre w aêciwo- Êci jezdne. Dzia anie uk adu kierowniczego, opóênienia w czasie hamowania i umiej tnoêç atakowania zakr tów wszystko to jest w jedynce podkr cone do maksimum. Komfort jazdy te jest przyzwoity, ale w tym samochodzie nie chodzi o nic innego, jak N 1 STYCZE

26 BMW1 COUPE STRONGMAN Mała kierownica świetnie leży w dłoniach, a lewarek 6-biegowej skrzyni biegów pracuje precyzyjnie. Bez elektronicznego ograniczenia prędkości, 135i pojechałoby licznikowe 280 km/h. czerpanie niezmàconej przyjemno- Êci z jazdy po prostu o fun to drive. Chocia by z tego powodu BMW od lat kultywuje tradycj, polegajàcà na mo liwoêci ca kowitej rezygnacji z elektroniki podpok adowej, pomagajàcej kierowcy w czasie jazdy. Mówiàc proêciej zawsze mo esz wy àczyç uk ad kontroli trakcji i wypuêciç na wolnoêç 306 koni mechanicznych. Rozk ad masy po 50% na oê. Moc przenoszona na tylne ko a za pomocà mechanizmu ró nicowego z elektronicznà blokadà. Zawieszenie jeszcze lepsze ni w zwyk ej jedynce. Do tego osiemnastocalowe felgi z oponami o ró nej wielkoêci z przodu (215/40) i z ty u (245/35) oraz bezpoêredni uk ad kierowniczy, snujàcy tak dok adne opowieêci o tym, co si dzieje z przednimi ko ami, jakie znamy z opisów przyrody Elizy Orzeszkowej z powieêci Nad Niemnem. Na ka dym centymetrze czarnej nawierzchni jedynka daje ogromnà frajd, jadàc zawsze dok adnie tam, gdzie chcesz. W zakr tach jest neutralna, a na prostej trudno wytràciç jà z równowagi. Gwa towne manewry sp awia przewidywalnym zachowaniem, ale u ywanie tylnego nap du do jazdy bokami nie nale y w niej do atwych. Niewielka d ugoêç ca kowita i brak prawdziwej szpery sprawiajà, e to temat dla ludzi, znajàcych si na rzeczy. Wszystkim innym polecamy nie wy àczaç ca kowicie uk adu kontroli trakcji, tylko uêpiç go, jednym naciêni ciem przycisku na konsoli Êrodkowej. Wtedy nawet mokry tor, na którym wcze- Êniej rzuca o Ci raz w jednà, raz w drugà stron, oka e si atwy do pokonania, i to znacznie szybszym tempem. W razie awaryjnego hamowania, 135i zatrzymuje si zawsze po 36 metrach. Uwalnianie ca ego stada koni mechanicznych trzeba dozowaç z g owà. Temperament Kubicy przy baku o pojemnoêci 53 litrów oznacza cz ste pit stopy! Ale majpierw trzeba pozbyç si z. Tekst: Ryszard Kud aty Zdj cia: BMW Czyżbyśmy mogli spodziewać się kolejnego BMW z literką M w nazwie? Identyczne auto było ozdobą stoiska niemieckiej marki podczas Tokyo Motor Show. 30 N 1 STYCZE 2008

27 TUNING SKODA OCTAVIA Z FABRYKI Nawet i bez RS Mijane na drodze Skody kojarzà nam si jedynie z samochodami flotowymi nap dzanymi silnikami diesla. Pewnego dnia mo emy jednak trafiç na szybkiego benzyniaka, który mimo braku oznaczenia RS, wcià nieêle miesza. Nie ma bardziej znanej jednostki benzynowej w rodzinie Volkswagena ni dwudziestozaworowy 1,8T. Doczeka si licznych wersji montowanych w czterech markach koncernu (w Skodzie tylko w wersji Octavia RS), a tak e zas ynà jako jednostka wytrzyma a i podatna na tuning. Jednak zgodnie z post pem w dziedzinie budowy silników, jego miejsce zaj a jednostka z bezpoêrednim wytryskiem paliwa FSI. W ten sposób do naszych ràk trafi- a najnowsza odmiana 1.8 TFSI, zaszczepiona nowej Octavii. Osiàgi, jakimi dysponuje nowy silnik to moc 160 KM przy 5000 obr./min i moment obrotowy na poziomie 250 Nm w szerokim zakresie obr./min. Dla odró nienia od najmocniejszej wersji (dla której zarezerwowany jest znaczek TFSI) na tylnej klapie widnieje troch mylàcy napis TSI. B dnie sugeruje on, e mamy do czynienia z autem wyposa onym w turbospr ark i kompresor. Takie oznaczenie VW zarezerwowa bowiem dla aut z podwójnym do adowaniem. W przeciwieƒstwie do wersji RS, Octavia nie emanuje wyzywajàcymi zmianami w stylistyce i na pierwszy rzut oka nie wyró nia si od innych modeli. Ró nice pojawiajà si dopiero po otwarciu drzwi Skody. W oczy rzucajà si silniej ni zwykle wyprofilowane fotele i trójramienna kierownica, dodajàca troch sportowego charakteru. Auto jest doêç dynamiczne i osiàga pierwszà setk ju po 8,1 sekundy. Problem turboopóênienia nie jest nadmiernie wyczuwalny, co nie dziwi przy mocy 90 KM z litra pojemnoêci porównywalne silniki osiàgajà cz sto ju ponad sto koni z tysiàca cm 3. Przy tym portfel w aêciciela nie ucierpi podczas tankowania bardziej ni w przypadku wersji wolnossàcych mieszana jazda z wykorzystaniem turbo powodowa a spalanie oko o 8 litrów benzyny na 100 km. Prowadzenie niepozornej Skody wyposa onej w mocnego benzyniaka daje du o radoêci, a mo liwoêç bezstresowego wyprzedzania przy zachowaniu pe nego komfortu jazdy nie da si przeceniç. Obecnie trwa licytacja jaki silnik benzynowy czy diesla trafi pod mask najmocniejszej wersji nowej Fabii RS. JeÊli wybrany zostanie benzynowiec, bylibyêmy bardzo zadowoleni, gdyby by to w aênie turbodo adowany 1.8 TFSI. Tekst i zdj cia: Jacek Hanusz N 1 STYCZE

28 TUNING FIAT PANDA 100HP Z FABRYKI Setka? Ch tnie! Fiat i sportowy pazur. Nie, to po àczenie brzmi co najmniej dziwnie. Fiat, z pazurem, i w dodatku Panda. To dla odmiany tràci lekkim nonsensem. Fiat Panda 100HP wytràca obroƒcom stereotypów z r ki wszystkie argumenty. Zanim jeszcze reanimowano legendarnego Abartha, Fiat postanowi wypuêciç pierwszà jaskó k nadchodzàcej znów (oby!) wiosny dla usportowionych aut spod znaku w oskiej marki i zaprezentowa stukonnà Pand. Auto dziwaczne, ale potrafiàce kusiç pod naprawd wieloma wzgl dami. Jak wskazuje ju nazwa, miejskie autko wyposa ono w silnik o pojemnoêci 1,4 litra hodujàcy stado stu koni mechanicznych przy 6000 obr./min. Moment obrotowy o wartoêci 131 Nm osiàga si doêç wysoko przy 4250 obr./min. Wraz z takà mocà w aucie wa àcym prawie 1100 kg musia y zajêç inne modyfikacje. Zacznijmy od tych, które rzucajà si w oczy na samym poczàtku: zmianie uleg przedni i tylny zderzak, ust pujàc wersji bardziej muskularnej z nowym grillem i Êwiat ami przeciwmgielnymi. Aby pomieêciç ko a o rozmiarze 15 cali z niskoprofilowymi oponami 195/45, Fiatowi przysz o nieco poszerzyç b otniki miejskiego bestsellera. Na tylnej klapie znajdziemy te spoiler, a poni ej zderzaka chromowanà koƒcówk wydechu. Szkoda, e sama koƒcówka nie jest w stanie poprawiç dêwi ku silnika. Optyka wersji 100HP zyska a naprawd wiele dzi ki tym prostym zabiegom i aden mi oênik motoryzacji nie pomyli hapeka z nudnym 1.1, nawet jeêli 100HP zosta oby oklejone reklamami jogurtu. Zmiany dotkn y te wn trze, niestety w mniejszym stopniu. W kabinie wita nas czarna deska rozdzielcza, pokryta skórà kierownica i sportowe fotele zamontowane tak samo wysoko jak w zwyk ej wersji. Ciekawostkà jest szeêciostopniowa skrzynia biegów i przycisk Sport w miejscu gdzie normalnie znajduje si guzik City. WciÊni cie go powoduje przyspieszenie reakcji silnika na gaz i zmniejszenie si y uk adu wspomagania, co poprawia prowadzenie przy pr dkoêciach wy szych ni miejskie. Podró owanie Pandà w tej wersji jest mocno zaskakujàce nie tylko dla innych kierowców, ale i dla nas samych. Pojazd wyzwala y k sportowca, ochoczo pozwalajàc korzystaç z dynamiki. Przekroczenie progu 100 km/h w czasie 9,5 s i zatrzymanie pr dkoêciomierza na 185 km/h w ma ym Fiacie robi wra enie! Panda zosta a stworzone do przeciskania si w miejskim gàszczu dzi ki ma ym wymiarom i rewelacyjnej zwrotnoêci. Niestety, do osiàgni cia obiecanego przyspieszenia potrzeba utrzymywania obrotów silnika na prawej po ówce obrotomierza. Ogromnym zaskoczeniem jest uk ad ESP, dostrajajàcy si do charakteru jazdy kierowcy i odró niajàcy kiedy po- Êlizg jest kontrolowany, a kiedy kierowca marzy o tym, by uratowa a go elektronika. ESP reaguje przy tym agodnie i z wyczuciem. Wiele dro szych aut mog oby si wiele nauczyç od tego malucha. Zmianie uleg o oczywiêcie zawieszenie, które zosta o mocno utwardzone, lecz niestety sprawdza si tylko i wy àcznie na równych nawierzchniach. Poza nimi podró owanie staje si walkà o nieprzyci cie sobie j zyka, a samochód traci swoje walory trakcyjne. Pomys stworzenia tego typu auta jest doêç oryginalny i zas uguje na pochwa. Pandy 100HP nie sposób nie zauwa yç na ulicy i przejêç obok niej oboj tnie. Szkoda, e trudniej b dzie jà sprzedaç. Jednak jak wiemy, Fiat próbuje odbudowaç wizerunek marki dawniej kojarzonej z dynamizmem i nowoczesnoêcià, mi dzy innym wskrzeszajàc legendarnà i niezapomnianà mark Abarth. Naszym zdaniem jest to s uszny krok i oby te pomys y znalaz y odzwierciedlenie w wynikach sprzeda y. Tekst: J. Hanusz/T. Grabowski Zdj cia: Jacek Hanusz 32 N 1 STYCZE 2008

29 N 1 STYCZE

30 MAXI NEWS SCIONY Sta y obok siebie, ka dy inny, ale coê je àczy o: ch ç zadziwiania jeêli nie Êwiata, to przynajmniej wszystkich uczestników i widzów targów SEMA. Trzy Sciony, ka dy od innego artysty bo tak wypada nazwaç osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie straci y swojà praktycznà stron na rzecz elementu artystycznego szaleƒstwa N 1 STYCZE 2008

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm.

Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poradnik, jak zamontować kompletny cylinder z głowicą 50, 60, 80ccm. Poniższy poradnik przedstawia ogólny zarys montażu głowic i cylindrów w skuterach posiadających silniki 50ccm typu 139QMA/139QMB. Montaż

Bardziej szczegółowo

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO Ocenić ten samochód uniwersalną miarą jest niezwykle trudno. Jakby dr Jekyll i Mr Hyde w tej samej osobie. Z jednej bowiem strony najnowsza Honda Civic 2.2 i-ctdi ze swoim ekstrawaganckim kształtem nadwozia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI Honda Civic... 3 Honda Accord... 5 Honda CR-V... 7 ver. zdj 1.3, 06.03.2007 2 Honda Civic Honda Civic 3D, 5D (model 2006)

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 148168/5/16-9527 Data raportu inż. Andrzej Ciecieręga Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/24757/16/04/29 Miejsce oględzin Nr zlecenia 11-05-2016

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Wn trze w. www.dobra-forma.pl

Wn trze w. www.dobra-forma.pl Wn trze w Nie masz koncepcji na wn trze? My mamy dla Ciebie CONCEPT! Concept, to system mebli pracowniczych doskonale wykorzystujàcych powierzchni w Twoim biurze. Gdy zastosujesz Concept - na stosunkowo

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja

Chillout w pracy. Nowatorska koncepcja Chillout w pracy Wypoczęty pracownik to dobry pracownik. Ciężko z tym stwierdzeniem się nie zgodzić, ale czy możliwy jest relaks w pracy? Jak dzięki aranżacji biura sprawić frajdę pracownikom? W każdej

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT

Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT Autorzy gry: Jan Rojewski i Micha Stajszczak GRA DLA 2-6 GRACZY W WIEKU 8-99 LAT WIELKI WYSCIG to gra, która pozwala prze yç emocje, znane tylko kierowcom wyêcigowym. Niepotrzebne prawo jazdy, ani nawet

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro)

Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Jak korzystać z Group Tracks w programie Cubase na przykładzie EWQLSO Platinum (Pro) Uwaga: Ten tutorial tworzony był z programem Cubase 4 Studio, ale równie dobrze odnosi się do wcześniejszych wersji,

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja V Inflacja (CPI, PPI) Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Stronniczy przegląd prasy: Top Gear nr 11/2008

Stronniczy przegląd prasy: Top Gear nr 11/2008 Stronniczy przegląd prasy: Top Gear nr 11/2008 Top-Gear nr 11 (9) z XI.2008 Stron: 172 (z okładką) Cena: 3,90zł Koszt 1 strony: niecałe 2,3 grosza Warto kupić: tak O jakich markach piszą lub choćby wzmiankują:

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr A do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Parametry samochodu pogotowia wod-kan przystosowanego do ciągnięcia przyczepy z minikoparką o masie eksploatacyjnej 1,9 Mg: 1. Samochód fabrycznie nowy.

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN

INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN INSTRUKCJA MONTAśU SYSTEMU ALARMOWEGO AMPIO MINI CAN www.ampio.pl 1 SPIS TREŚCI 7.1 Mercedes C-Klasse (model W203)... 3 7.2 Mercedes E-Klasse (model W211) i CLK (model W209)... 7 7.3 Mercedes E-Klasse

Bardziej szczegółowo

Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400

Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400 Instalacja regulatora ciśnienia w karabinku Air Arms S400 Demontaż karabinka. UWAGA: Przed demontażem całkowicie opróżniamy kartusz karabinka. Najprościej zrobić to, strzelając samym powietrzem. Przy około

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja XXIII Systemy transakcyjne cz.1 Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia r. PROJEKT z dnia 12.11.2007 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA TRANSPORTU 1) z dnia... 2007 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie szczegó owych warunków technicznych dla znaków i sygna ów drogowych oraz urz dze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy

Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych. dla John Deere Forestry Oy Łańcuchy trakcyjne do maszyn leśnych dla John Deere Forestry Oy Najnowocześniejsze technologie do najcięższych zastosowań. Niezawodność i oporność na zużywanie się są najważniejszymi czynnikami wpływającymi

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu

Rozdział 6. Pakowanie plecaka. 6.1 Postawienie problemu Rozdział 6 Pakowanie plecaka 6.1 Postawienie problemu Jak zauważyliśmy, szyfry oparte na rachunku macierzowym nie są przerażająco trudne do złamania. Zdecydowanie trudniejszy jest kryptosystem oparty na

Bardziej szczegółowo

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl

http://woks.pl Tel. : 501638774 mail: woks@woks.pl Zapraszam do zapoznania z Naszą propozycją Gotowych zestawów do wynajęcia. W skład zestawu mogą wchodzić stoły Piłkarzyki. Świetna zabawa, integracja i konkurencja. Obsługa pomaga w przeprowadzeniu zawodów

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą.

Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Metoda LBL (ang. Layer by Layer, pol. Warstwa Po Warstwie). Jest ona metodą najprostszą. Po pierwsze - notacja - trzymasz swoją kostkę w rękach? Widzisz ścianki, którymi można ruszać? Notacja to oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

AUTO MUZ. Dzisiejsze radia samochodowe zaskakujà nas coraz nowszymi funkcjami. Jak si w nich po apaç? Które radio b dzie dla nas najlepsze?

AUTO MUZ. Dzisiejsze radia samochodowe zaskakujà nas coraz nowszymi funkcjami. Jak si w nich po apaç? Które radio b dzie dla nas najlepsze? Ale dêwi k zale y przecie nie tylko od samego radia. Akustyka w samochodzie jest nies ychanie zró nicowana. Wiele zale y od jakoêci wykorzystywanych g oagd i rtv kupujemy radio samochodowe AUTO MUZ Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec

PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy. dr inż. Jacek Naruniec PROE wykład 7 kontenery tablicowe, listy dr inż. Jacek Naruniec Prosty kontener oparty na tablicach Funkcja dodawanie pojedynczego słonia do kontenera: 1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14 15 16 17 21 22 23 24 25

Bardziej szczegółowo

Jak pomóc dziecku w n auc u e

Jak pomóc dziecku w n auc u e Jak pomóc dziecku w nauce O jakości uczenia i wychowania dzieci decydują: nauczyciele, sami uczniowie i rodzice. Każdy z nich jest tak samo ważny. Jaka jest rola rodziców? Bez ich aktywności edukacja dziecka

Bardziej szczegółowo

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54

z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 T O, C O L U B I M Y Gdyby nie szczęśliwy przypadek i uparci właściciele, ten piękny dom z drewnianymi koronkami nigdy by nie powstał. z potrzeby piękna Świdermajer z odrobiną egzotyki 54 55 Od początku,

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1

_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 15543.602_02klimatyzatory_2013_v8.indd 1 Nie tylko przyjemny ch ód Podstawowym zadaniem klimatyzatorów jest ch odzenie pomieszczeƒ, ale urzàdzenia Saunier Duval majà tak e funkcj grzania. Ponadto klimatyzatory

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok

REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU ROK 2010 rok REGULAMIN KRAJOWY PUCHARU 2010 rok Warszawa 2010 rok 1 1. Klasy i kategorie ; 1 Podział na klasy i kategorie 1.1. MINI dla zawodników, którzy do dnia rozpoczęcia zawodów ukończyli 8 lat do końca roku kalendarzowego,

Bardziej szczegółowo

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym

Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Ocena rynku CNG przez użytkowników pojazdów zasilanych gazem ziemnym Małgorzata Śliwka Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców, Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademia Górniczo-Hutnicza im.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA

INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA INSTRUKCJE WEJŚCIA I WYJŚCIA Zadanie nr 1 Napisz algorytm za pomocą a i schematów blokowych. Algorytm ma wczytywać z klawiatury wartości dwóch liczb, obliczać sumę tych liczb i wyświetlać jej wartość na

Bardziej szczegółowo

107 ODKRYJ MIEJSKÑ OAZ W samym Êrodku miasta Peugeot 107 zabiera Ci do miejskiej oazy, ostoi komfortu i elegancji, przywraca przyjemnoêç z jazdy po mieêcie. To samochód o ywej, błyskotliwej osobowoêci.

Bardziej szczegółowo

Monopolistyczna konkurencja

Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Monopolistyczna konkurencja Wiele firm Brak barier wejścia / wyjścia rodukt zróżnicowany Siła rynkowa pojedynczej firmy zależy od stopnia zróżnicowania produktu Dobra bliskimi,

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

NOWY MODEL SEAT IBIZA Wersja Style 1.0 TSI 95 KM

NOWY MODEL SEAT IBIZA Wersja Style 1.0 TSI 95 KM NOWY MODEL SEAT IBIZA Wersja Style 1.0 TSI 95 KM 67825 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http:www.promoto.seat-auto.plsamochody2017-06-20-149796 8461746 Numer oferty: 2017-06-20-1497968461746 Przebieg: 7 km

Bardziej szczegółowo

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Doświadczony praktyk majsterkowania może przyciąć szybko i precyzyjnie elastyczne płyty WARCO do wyliczonych rozmiarów. Przed przystąpieniem do działania, linia cięcia

Bardziej szczegółowo

Nowe głowice Hunter - DSP 700

Nowe głowice Hunter - DSP 700 Nowe głowice Hunter - DSP 700 Fot. Wimad, archiwum Nowy model głowicy DSP 700 (z prawej) w porównaniu z głowicą aktywną DSP 500 produkowaną obecnie Firma Hunter zaprezentowała nową koncepcję głowic aktywnych

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce

OPINIA Nr: RTM-148/14 Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308. ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce z dnia: 2014/07/03 OPINIA Nr: Rzeczoznawca : inż. Piotr Pałasz RS 000308 Zleceniodawca: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska 16 66-435 Krzeszyce Właściciel: Urząd Gminy Krzeszyce Adres: ul. Skwierzyńska

Bardziej szczegółowo