BAGAZNIK.SHOP.BY KATALOG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAGAZNIK.SHOP.BY KATALOG"

Transkrypt

1 2013 BAGAZNIK.SHOP.BY KATALOG Serdecznie witamy i zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹. Zajmujemy siê produkcj¹ tzw. osprzêtu samochodowego jakim s¹ ró nego rodzaju baga niki. Nasz¹ dewiz¹ jest daæ klientowi produkt bezpieczny, dobrej jakoœæ i ³atwy w monta u. Firma powsta³a w 1957 roku. W produkcji baga ników dachowych do samochodów osobowych specjalizujemy siê od dwudziestu paru lat. Pomagamy w³aœcicielom samochodów powiêkszyæ przestrzeñ baga ow¹ ich pojazdów. W tym celu stosuje siê baga niki dachowe s³u ¹ce do transportu rowerów, sprzêtu wodnego, d³u ycy. Wszystkie nasze produkty s¹ bezpieczne i proste w monta u, systematycznie poprawiamy ich estetykê. Staramy siê równie nad¹ aæ za nowymi rozwi¹zaniami wprowadzanymi przez innych producentów samochodów. By w³aœciwie dobraæ baga nik do samochodu czêsto nie wystarczy znaæ markê i model samochodu. Potrzebny jest jeszcze rok produkcji oraz to w jaki sposób producent przygotowa³ nasz samochód do monta u baga nika (reling, reling zintegrowany, punkty monta owe czy np (T-profil). W niektórych sytuacjach niezbêdna mo e byæ fabryczna nazwa modelu (w BMW np. okreœlenie seria E90 czy w MERCEDESIE np. W212). W tym roku trafi do sprzeda y d³ugo oczekiwany baga nik (BETA), który dziêki prostej konstrukcji bêdzie funkcjonalny i zarazem wytrzyma³y. W prosty sposób bêdzie mo na zmieniaæ ³apki które bêd¹ dedykowane do poszczególnych modeli samochodów. Na samym pocz¹tku nowy baga nik powstanie z trzema rodzajami ³apek myœlê jednak, e w kolejnym katalogu ujêtych bêdzie ich zdecydowanie wiêcej. Baga nik BETA dostêpny bêdzie zarówno na belce stalowej jak i aluminiowej. Obie te wersje bêd¹ standardowo zabezpieczone zamkiem. Nie zapominamy równie o rozwi¹zaniach letnich baga nikach na ty³ samochodu, których sprzeda stale roœnie. Na ten rok bêdzie mo liwoœæ wyboru koloru Platform (zarówno na 3 jak i na 4 (rowery) dostêpne kolory to czarny i srebrny. Podobn¹ zmian¹ jest to, e w uchwycie rowerowym aluminiowym elementy stalowe, które do tej pory by³y malowane na czarno s¹ ju dostêpne w kolorze srebrnym. Dodatkow¹ zmian¹ jest wzmocnienie Platformy na max 4 rowery, które niestety uniemo liwi³o funkcjê uchy³u. Baga niki dachowe oferowane s¹ z nastêpuj¹cymi rodzajami belek: - Wysokiej jakoœci, lekkie, aerodynamiczne i odporne na dzia³anie atmosferyczne belki aluminiowe. Uchwyty mocuj¹ce baga niki do nadwozia przykrêcane w dolnej czêœci belki. Monta akcesoriów (uchwytów rowerowych, narciarskich, boxów itp.) albo tradycyjn¹ obejm¹ o szerokoœci minimum 54 mm albo w górn¹ szczelinê (w tak zwany rowek T). W katalogu u ywany skrót AERO. - Belki prostok¹tne, stalowe, szczelinowe, ocynkowane, powlekane tworzywem PCV. Mocowanie uchwytów mocuj¹cych do nadwozia samochodowego z wykorzystaniem dolnej (jedynej) szczeliny w belce. Monta Akcesoriów (uchwytów rowerowych, narciarskich, boxów itp.) z wykorzystaniem tradycyjnego sposobu monta u (obejm¹) o szerokoœci minimum 32 mm. W dalszej czêœci katalogu u ywany dalej skrót O. - Belki prostok¹tne, stalowe, powlekane tworzywem PCV. Mocowanie uchwytów z mocowaniem do nadwozia samochodowego tradycyjn¹ obejm¹ belki. Monta akcesoriów (uchwytów rowerowych, narciarskich, boxów itp.) z wykorzystaniem tradycyjnego sposobu monta u (obejm¹) o szerokoœci minimum 32 mm. W dalszej czêœci katalogu u ywany dalej skrót Z. - Belki prostok¹tne, stalowe, ocynkowane. Belki o wzmocnionej wytrzyma³oœci. Stosowane tylko w przypadku baga ników serii Bus Podwy szony. Monta akcesoriów tylko tradycyjn¹ metod¹ (obejm¹) o szerokoœci minimum 40 mm To ju kolejna edycja katalogu firmy AMOS. Jak co roku staramy siê aktualizowaæ nie tylko ofertê naszych produktów ale równie Uzupe³niaæ o coraz to nowsze modele samochodów. Jeœli nie mo esz znaleÿæ jakiegoœ samochodu lub masz w¹tpliwoœæ co do doboru odpowiedniego baga nika skontaktuj siê z nami. CATALOGUE Welcome! We would like to introduce you to our offer. We produce all kinds of attachable trunks and roof racks for different types of cars. Our motto is to give our customers high quality safe and easy to install products. The company was founded in We have been specializing in the production of car roof racks for over 20 years, helping the car owners to increase storage space of their vehicles. For that purpose it is possible to use roof racks designed to transport bicycles, water equipment, timber, etc. We make sure that all our products are safe (attested by the Institute of Automotive Industry in Poland), easy to install and that their design is constantly improving. We try to keep up with the changes in the automotive industry to ensure our products may be fitted to the newest car models. In order to choose the right roof rack it is necessary to know not only the brand and model of a specific vehicles, but also the year in which it was made, and the way it has been prepared for rack mounting (if it has railings, integrated railings, mounting points or a T-slot). In some cases it is also required to know the car s version (i.e. BMW E90 series or a Mercedes W212) as some crucial mounting elements may vary. This year marks the release of a long-awaited BETA carrier, which, thanks to a simple design, will be both functional and durable. It s designed to fit a wide range of car models thanks to its changeable "feet", which will be dedicated to individual car models. The first versions will be created with three different sets of feet however, with time, new types will be presented. The BETA trunk will be available both on steel and aluminum beams. Each versions will be secured by a lock. We also do not forget about the summer solutions racks mounted on the rear of the car become more popular every year which has a reflection in our sales figures. This year we are introducing variations in our Platform colors (designed for 3 and 4 bikes) and bike handle colors the new available color versions are: black and silver. An additional change is the reinforcing the 4 bike platform, which unfortunately prevents rack tilting.

2 Roof racks are available with the following types of beams: - High quality, lightweight, aerodynamic and weather resistant aluminum beams. Roof rack mounting brackets bolted to the body at the bottom of the beam. Mounting accessories (bicycle grips, ski boxes, etc.) with traditional clamps, with a minimum width of 54 mm or on the upper slot (in the so-called T slot). The abbreviation used in the catalog is "AERO". - Rectangular steel beams, slotted, galvanized, PVC coated. Attaching the mounting brackets to the car s body by using the bottom gap in the beam. Mounting accessories (bicycle grips, ski boxes, etc.) with traditional clamps, with a minimum width of 32 mm. The abbreviation used in the catalog is "O". - Rectangular steel beams, PVC coated. Rack s mounting brackets are attached to the beam using a standard beam clamp. Mounting accessories (bicycle grips, ski boxes, ethc.) with traditional clamps with a minimum width of 32 mm. The abbreviation used in the catalog is "Z". - Rectangular galvanized steel beams with increased durability. Applicable only in racks from the Elevated Bus series.. Accessories assembly using traditional method (clamps) with a minimum width of 40 mm. This is yet another edition of the AMOS catalogue. Every year we try to introduce new products and update the range of possible uses of the existing ones with new car models. If you can not find a specific car model or have a question regarding selecting the right trunk for your car, please contact us. We will be happy to help. Ìû ñåðäå íî ïðèâåòñòâóåì è ïðèãëàøàåì Âàñ îçíàêîìèòüñÿ ñ íàøèì ïðåäëîæåíèåì. Êîìïàíèÿ ÀÌÎÑ ïðîèçâîäèò àâòîìîáèëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè, âñå âèäû áàãàæíèêîâ è óñòðîéñòâà äëÿ ïåðåâîçêè ðàçëè íûõ. ãðóçîâ. Íàø äåâèç: äàòü êëèåíòó áåçîïàñíûé ïðîäóêò õîðîøåãî êà åñòâà è ïðîñòîé â óñòàíîâêå Êîìïàíèÿ áûëà îñíîâàíà â 1957 ãîäó. Îíà ñïåöèàëèçèðóåòñÿ â ïðîèçâîäñòâå áàãàæíèêîâ äëÿ àâòîìîáèëåé íà ïðîòÿæåíèè òðèäöàòè ëåò. Ìû ïîìîãàåì âëàäåëüöàì àâòîìîáèëåé ìàêñèìàëüíî ðåàëèçîâàòü ïîòðåáíîñòè ïðè ïåðåâîçêå ðàçëè íîãî áàãàæà â àâòîìîáèëå. Äëÿ ýòîãî ðàçðàáîòàíû áàãàæíèêè íà êðûøó äëÿ ïåðåâîçêè âåëîñèïåäîâ, âîäíîãî ñíàðÿæåíèÿ, êðåïëåíèÿ äëÿ ïåðåâîçêè äëèííûõ ãðóçîâ è ìíîãèå äðóãèå. Âñå íàøè ïðîäóêòû ÿâëÿþòñÿ áåçîïàñíûìè (îíè èìåþò ñåðòèôèêàò PIMOT è ÃÎÑÒ Ð) è ïðîñòû â óñòàíîâêå, ìû ñèñòåìàòè åñêè óëó øàåì âíåøíèé âèä áàãàæíèêîâ. Ìû òàêæå ñòàðàåìñÿ îáíîâëÿòü àññîðòèìåíò áàãàæíèêîâ, ñîãëàñíî ñ íîâèíêàìè àâòîïðîèçâîäèòåëåé. òîáû ïðàâèëüíî âûáðàòü áàãàæíèê äëÿ àâòîìîáèëÿ çà àñòóþ íå äîñòàòî íî çíàòü ìàðêó è ìîäåëü àâòîìîáèëÿ. òî äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî: ýòî ãîä âûïóñêà, è êàêèì îáðàçîì ïðîèçâîäèòåëü ïðåäóñìîòðåë êðåïëåíèå áàãàæíèêà íà êðûøå âàøåãî àâòîìîáèëÿ (ïðîäîëüíûå äóãè, âîäîñòîêè, øòàòíûå ìåñòà êðåïëåíèÿ, çàâîäñêèå îòâåðñòèÿ èëè êðåïëåíèå çà äâåðíîé ïðî ì).  íåêîòîðûõ ñëó àÿõ âàì ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ çàâîäñêàÿ ñåðèÿ êóçîâà (íàïðèìåð, îïðåäåëèòü ñåðèþ BMW èëè Mercedes W212 E90).  ýòîì ãîäó ïîñòóïèò â ïðîäàæó äîëãîæäàííûé áàãàæíèê â (áåòà), êîòîðûé, áëàãîäàðÿ ïðîñòîé êîíñòðóêöèè, ôóíêöèîíàëåí è äîëãîâå åí.â ýòîì áàãàæíèêå ïðîñòûì ñïîñîáîì ìîæíî çàìåíÿòü çàõâàòû (êðîíøòåéíû), êîòîðûå áóäóò ïîäõîäèòü ê îòäåëüíûì ìîäåëÿì àâòîìîáèëåé.  íà àëå áàãàæíèê Áåòà áóäåò äîñòóïåí ñ òðåìÿ âèäàìè çàõâàòîâ, íî ÿ äóìàþ, òî â ñëåäóþùåì êàòàëîãå, ìîäåëåé çàõâàòîâ áóäåò ãîðàçäî áîëüøå. Áàãàæíèêè Áåòà áóäóò êîìïëåêòîâàòüñÿ êàê ñî ñòàëüíûìè, òàê è ñ àëþìèíèåâûìè ïîïåðå èíàìè. Îáå âåðñèè áóäóò îáåñïå åíû çàìêîì â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè. Ìû ðàçâèâàåì ëåòíèé àññîðòèìåíò - áàãàæíèêè íà ôàðêîï äëÿ ïåðåâîçêè âåëîñèïåäîâ, ïëàòôîðìû äëÿ ïåðåâîçêè âåëîñèïåäîâ, ïðîäàæè êîòîðûõ íåóêëîííî ðàñòóò.  ýòîì ãîäó êëèåíòû ñìîãóò âûáðàòü öâåò ïëàòôîðìû (êàê íà 3 òàê è íà 4 âåëîñèïåäà) - äîñòóïíûå öâåòà: åðíûé è ñåðåáðèñòûé. Êðîìå ýòîãî ïëàòôîðìà äëÿ ïåðåâîçêè 4 âåëîñèïåäîâ áóäåò óñèëåíà äëÿ áîëüøåé íàä æíîñòè. Áàãàæíèêè íà êðûøó äîñòóïíû ñî ñëåäóþùèìè òèïàìè ïîïåðå èí: - Âûñîêîêà åñòâåííûå ë ãêèå àëþìèíèåâûå ïîïåðå èíû, êîòîðûå ïîêðûòû çàùèòíûì ñëîåì, íå áîÿòñÿ íåïîãîäû. Îíè êðåïÿòñÿ ê îïîðàì â íèæíåé àñòè ñâîåãî ñå åíèÿ, à äëÿ êðåïëåíèÿ ïðèíàäëåæíîñòåé ( êðåïëåíèå äëÿ ïåðåâîçêè ëûæ, âåëîñèïåäîâ è ò.ä.) èñïîëüçóåòñÿ âåðõíèé ïàç ïîïåðå èíû.  Êàòàëîãå èñïîëüçîâàíà äëÿ íèõ àááðåâèàòóðà "ÀÝÐÎ". - Ïðÿìîóãîëüíûå ïîïåðå èíû, èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, ñ ïðîäîëüíûìè ïðîðåçÿìè íà íèæíåé ïëîñêîñòè, çàùèùåíû îïë òêîé èç ÏÂÕ. Êðåïëåíèå ïîïåðå èíû ê îïîðå ïðîèñõîäèò ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîðåçåé, à ïðèíàäëåæíîñòè (êðåïëåíèå äëÿ ïåðåâîçêè ëûæ, âåëîñèïåäîâ è ò.ä.) êðåïÿòñÿ òðàäèöèîííî çàæèìàìè øèðèíîé íå ìåíåå 32 ìì.  êàòàëîãå äëÿ ýòèõ ïîïåðå èí èñïîëüçóåòñÿ ñîêðàùåíèå "O". - Ïðÿìîóãîëüíûå ïîïåðå èíû, èç îöèíêîâàííîé ñòàëè ñ ïîêðûòèåì èç ÏÂÕ áåç ïðîäîëüíûõ ïðîðåçåé ìîíòèðóþòñÿ ñ îïîðàìè òðàäèöèîííî, îõâàòûâàþùèìè çàæèìàìè. Ïðèíàäëåæíîñòè (êðåïëåíèå äëÿ ïåðåâîçêè ëûæ, âåëîñèïåäîâ è ò.ä.) êðåïÿòñÿ òðàäèöèîííî çàæèìàìè øèðèíîé íå ìåíåå 32 ìì.  êàòàëîãå äëÿ ýòèõ ïî ïîïåðå èí èñïîëüçóåòñÿ ñîêðàùåíèå "Z". - Ïðÿìîóãîëüíûå ïîïåðå èíû èç îöèíêîâàííîé ñòàëè ñå åíèåì 30Õ40 ìì ïðåäíàçíà åíû äëÿ áàãàæíèêîâ íà ìèêðîàâòîáóñû. Ýòè ïîïåðå èíû îáëàäàþò ïîâûøåííîé ïðî íîñòüþ. Ïðèíàäëåæíîñòè (êðåïëåíèå äëÿ ïåðåâîçêè ëûæ, âåëîñèïåäîâ è ò.ä.) êðåïÿòñÿ òðàäèöèîííî çàæèìàìè øèðèíîé íå ìåíåå 40 ìì. Ýòî íîâîå èçäàíèå êàòàëîãà êîìïàíèè AMOS. Êàê è êàæäûé ãîä, ìû ñòàðàåìñÿ íå òîëüêî óëó øèòü êà åñòâî íàøèõ áàãàæíèêîâ, íî è ïîïîëíèòü àññîðòèìåíò íîâûìè ìîäåëÿìè. Åñëè âû íå ìîæåòå íàéòè àâòîìîáèëü, èëè åñòü ñîìíåíèÿ â âûáîðå ñîîòâåòñòâóþùåãî áàãàæíèêà, ïîæàëóéñòà, ñâÿæèòåñü ñ íàìè. ALFA Baga nik do relingów ALFA - najnowszy baga nik firmy AMOS. Pasuje zarówno do relingów standardowych i zintegrowanych. Standardowo Baga nik z belk¹ o d³ugoœci 120 cm. Noœnoœæ baga nika 75 kg chyba, e producent samochodu zaleci mniej na relingach. Dostêpny w wersjach: - stalowy (profil szczelinowy ocynkowany w koszulce z tworzywa sztucznego) - aluminiowy (profil aluminiowy aerodynamiczny) z zamkniêciem na klucz Luggage carrier for rails mounting ALFA - AMOS's newest carrier. Fits both standard and integrated rails. The standard rack has a beam 120 cm long. Available in versions: - Steel (slotted, galvanized profile in a plastic wrapping) - Aluminum (aerodynamic aluminum profile) with a key lock. Load capacity of the luggage carrier: 75 kg unless your car manufacturer recommends less on rails. ASTRA / TICO Baga nik do samochodów z tzw. rynn¹ dachow¹. Pod plastikow¹ listw¹ znajduje siê przygotowana "rynienka". W samochodach marki Opel nale y j¹ przesun¹æ w pozosta³ych nale y demontowaæ lub odkrêcaæ jej fragmenty. Baga nik z belk¹ stalow¹ (profil zamkniêty w koszulce z PCV) o d³ugoœci 1,07 mb. Noœnoœæ baga nika 75 kg chyba, e producent samochodu zaleci mniej. Luggage carrier for cars with so-called roof rain-gutter. Under the plastic strip is prepared "gutter". In Opel cars it must be moved in other cars disassembled or its fragments loosened. Luggage carrier with a steel beam (closed profile PVC wrapping), 1.07 m long. Load capacity of the luggage carrier: 75 kg unless your car manufacturer recommends less.

3 BETA 101 Fe 102 Al Fe 104 Al. Nasz najnowszy produkt wykorzystuj¹cy fabryczne punkty monta owe. Dostêpny w wersji z belk¹ stalow¹ lub aluminiow¹ (w obu zamykany na klucz). Jest to baga nik w którym s¹ wymienne koñcówki tzw. kity które kupuje siê oddzielnie i mo na wymieniaæ. Our newest product uses factory mounting points. It's available with a steel or aluminum beam (both lockable). This carrier has replaceable tips called kits, which may be swapped with new ones sold separately. Íàø íîâûé ïðîäóêò èñïîëüçóåò çàâîäñêèå îòâåðñòèÿ äëÿ êðåïëåíèÿ. Äîñòóïåí â âåðñèè ñî ñòàëüíîé èëè àëþìèíèåâîé áàëêîé (â îáîèõ çàêðûâàåòñÿ êëþ åì). Ýòî áàãàæíèê ñ çàìåíèìûìè íàêîíå íèêàìè ò.í. «kit», êîòîðûå ïîêóïàåòñÿ îòäåëüíî è ìîæíî çàìåíÿòü.. BUS PODWYZSZONY (28 i 38 CM) H>12 cm H>26 cm H>36 cm Baga nik przystosowany jest do busów o podwy szonym dachu. Mocowany jest do rynienki dachowej. Uchwyty posiadaj¹ zakres regulacji od 20 do 28 cm wysokoœci (mierz¹c od rynienki do najwy szego punktu dachu). Konstrukcja swoim wygl¹dem mo e i nie zachwyca, ale u ytkownicy chwal¹ wytrzyma³oœæ konstrukcji. Baga nik z belkami o d³ugoœæ 180 cm (standardowa) (belki s¹ w ocynku hutniczym). Baga nik dostêpny bezpoœrednio u producenta (nie prowadzimy sprzeda y wysy³kowej) w cenie (brutto - za komplet 2 poprzeczne przês³a wraz z 4 uchwytami na kszta³t litery "A"). Luggage carrier is designed for vans with increased roof height. It is fixed to the roof gutters. Handles have the following range of adjustment:from 20 to 28 cm in height (measured from the roof gutters to the highest point of the roof). The design and its appearance may not impress but users praise its structural strength. Luggage carrier with beams of length of 180 cm (standard) (beams are steel zinc). DROMADER (D-1, D-2, D-3, D-4, D-5) Obecnie najlepiej sprzedaj¹cy siê baga nik bezrynienkowy firmy AMOS. Mocowany jest w tradycyjny sposób do dachu samochodu za rant. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,3 mb. Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. Dostêpny jest w 3 rodzajach: - Dromader D-X (bez zamkniêcia i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader D-X Plus (z zamkniêciem i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader D-X Plus Aero (z zamkniêciem i belk¹ aluminiow¹ aerodynamiczn¹) Currently, the best-selling no rain-gutter carrier made by the AMOS company. It is mounted in the traditional way to the roof of the car at the sides. By default it comes with 1.3 m long beams. It is available in three types: - Dromader D-X (without lock and with a steel beam - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader D-X Plus (with lock and steel beam - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader D-X Plus Aero (with lock and aerodynamic aluminum beam) Luggage load is 70 kg - unless your car manufacturer recommends less. Baga nik popularnej linii Dromader wraz z adapterem 3D maj¹cy zastosowanie w przypadku samochodów 3 drzwiowych gdy nie ma mo liwoœci zamocowania drugiej belki przy tylnej szybie. This luggage carrier is part of the popular Dromader line, equipped with 3D adapter applicable for 3 door cars when there is no possibility of attaching the second beam at the rear window.

4 DROMADER (C-15) & (D-T) C-15 Bardzo uniwersalny baga nik pasuj¹cy do wiêkszoœci samochodów w których przygotowane zosta³y do monta u baga nika gwinty fabryczne pionowe. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,3 mb Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. Dostêpny jest w 3 rodzajach: - Dromader C-15 (bez zamkniêcia i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader C-15 Plus (z zamkniêciem i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader C-15 Plus Aero (z zamkniêciem i belk¹ aluminiow¹ aerodynamiczn¹) Very versatile rack fits most cars which have been prepared for mounting of a roof rack with factory default vertical threads. By default this rack comes with beams 1.3 m long. It is available in three types: - Dromader C-15 (without lock and beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader C-15 Plus (with lock and steel beam - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader C-15 Plus Aero (with lock and aerodynamic aluminum beam) Luggage load: 70 kg - unless your car manufacturer recommends less. D-T Baga nik wykorzystuj¹cy znajduj¹ce siê na dachu samochodów kombi lub vanów tzw. T-profil. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,3 mb. Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba, e producent samochodu zaleci mniej. Dostêpny jest w 3 rodzajach: - Dromader D-T (bez zamkniêcia i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader D-T Plus (z zamkniêciem i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader D-T Plus Aero (z zamkniêciem i belk¹ aluminiow¹ aerodynamiczn¹) Luggage carrier for station wagons or vans with the T-profile roofs. By default comes with 1.3 m long beams. It is available in three types: - Dromader DT (no lock and with beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - DT Dromader Plus (with lock and beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader DT Aero Plus (with lock and aerodynamic aluminum beam) Luggage load: 70 kg - unless your car manufacturer recommends less. DROMADER VIVARO Baga nik dedykowany do samochodów Vivaro i Traffic mocowany w punkty fabryczne. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,3 mb. Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. Dostêpny jest w 3 rodzajach: - Vivaro (bez zamkniêcia i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Vivaro Plus (z zamkniêciem i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Vivaro Plus Aero (z zamkniêciem i belk¹ aluminiow¹ aerodynamiczn¹ Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. A dedicated luggage carrier to the Vivaro and Traffic cars, mounted on the factory default sections. Luggage carrier comes with 1.65 m long beams. It is available in three types: - Vivaro (without lock and with beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - Vivaro Plus (with lock and beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - Vivaro Plus Aero (with lock and aerodynamic aluminum beam) Luggage load: 70 kg - unless your car manufacturer recommends less. FUTURA Baga nik bazowy mocowany do relingów (zarówno standardowych i zintegrowanych). Prosty monta i uniwersalnoœæ sprawia e z roku na rok sprzedaje siê w coraz wiêkszych iloœciach. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,2 mb. Dostêpny jest w 2 rodzajach : - stalowy (profil szczelinowy ocynkowany w koszulce z tworzywa sztucznego) - aluminiowy (profil aluminiowy aerodynamiczny) z zamkniêciem na klucz Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. Base luggage carrier affixed to the rails (both standard and integrated). It's simple installation and versatility result in increasing quantities being sold from year to year. Typically equipped with 1.2m long beams. Luggage load is 70kg unless your car manufacturer recommends less. It is available in two types: - Steel (sl otted, galvanized profile in a plastic wrapping) - Aluminum (aerodynamic aluminum profile) with a key lock.

5 ALFA ROMEO 33 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 75 Sedan normalny dach K Hatchback normalny dach kg?? D-3(+3D) Hatchback normalny dach ?? D-3 7 Marka, Model, rodzaj nadwozia (Hathback, Sedan, Kombi, Van, Bus i SUV). sposoby wykorzystywanego monta u (rynna dachowa, punkty monta owe, z relingiem, z relingiem zintegrowanym, z listw¹ T lub z gwintem fabr. - czyli pionowym fabrycznym gwintem w nadwoziu X - auto z uchylnymi szybami Y - auto bez uchylnych szyb Iloœæ drzwi zakres lat produkcyjnych np oznacza, e wyprodukowany od 1987 do 1991 roku Maksymalne obci¹ enie np. 50 kg tu zawarto wa ne uwagi dotycz¹ce monta u baga nika do konkretnego modelu najlepszy naszym zdaniem typ baga nika dla danego modelu samochodu, w nawiasie podano informacj ê o innej d³ ugoœci belki ni standard lub informacj ê o koniecznoœci zastosowania adaptera 3D Make, Model, chassis (Hatchback, Sedan, "Kombi"= Estate, MPV, Van, SUV). the fitting methods used (rain gutter, mount points, with railing, with integrated roof rails, with T-track or factory-made thread, i.e. a factory-made vertical thread in the chassis X - car with openable rear windows Y - car without openable rear windows number of doors manufacturing years range, e.g means: manufactured between 1987 and 1991 Maximum load for example 50 kg here, important information is given on the rack fitting for a specific model in our opinion the best rack type for a given car model; in brackets, information is given on non-standard bar lengths or on the necessity to use a 3D adapter (Hathbac = Sedan= Kombi = Van = Bus = SUV =

6 8 ALFA ROMEO 33 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 75 Sedan normalny dach K Hatchback normalny dach kg?? K-6 Hatchback normalny dach ?? K-6 Sedan normalny dach kg K-6 Hatchback normalny dach kg K Hatchback normalny dach D-1; AM Sedan normalny dach AM Sedan normalny dach kg K-6 Sportwagon, Kombi normalny dach kg K-6 Sportwagon, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Crosswagon, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach kg?? D-1; AM-2 Sportwagon, Kombi normalny dach kg?? D-1; AM-2 Sportwagon, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 164 Sedan normalny dach Orion 166 Sedan normalny dach K-1(1,2); D-4 Sedan normalny dach K-1(1,2); D-4 Alfasud Hatchback / Sedan rynienka 3/4/ U-120 Alfetta GT/GTV Coupe / Sedan rynienka 2/ U-120 Giulietta Sedan rynienka U-120 MiTo Hatchback pkt. monta owe b103, -103; C-15 ARO 10.4 SUV SUV H > 26 cm BP 28 AUDI 10.4 SUV Hatchback rynienka U Sedan rynienka U-120 Sedan normalny dach K-1; D-1; AM-2 Sedan normalny dach K-1; D-1; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 9 AUDI 90 Sedan rynienka U-120 Sedan normalny dach K-5; D-1; AM-2 Sedan rynienka U-120 Avant, Kombi rynienka U-120 Sedan normalny dach K-5(1,2); D-1; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1; AM Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan rynienka U-120 Avant, Kombi rynienka U Sedan normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 4000 Sedan rynienka U-130 Sedan normalny dach D-1 Sedan rynienka U Sedan normalny dach D-1 Avant, Kombi rynienka U-130 A1 Hatchback normalny dach kg?? D-1 Hatchback normalny dach kg?? D-1 A2 MPV normalny dach C AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-2; AM-2 A3 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-2; AM-2 Sportsback, Hatchback normalny dach D-2; AM-2 Hatchback reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Sedan normalny dach K-5(1,2); D-4; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1 A4 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling

7 AUDI A4 Sedan normalny dach D-1;AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan Avant, Kombi normalny dach reling zintegrowany kg S D-1 S Alfa; Futura 10 AUDI Allroad, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling A5 Coupe normalny dach kg?? D-1 Sporthatchback normalny dach kg?? D-1 Sedan normalny dach D-1 Avant, Kombi normalny dach D-1 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach D-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling A6 Avant, Kombi normalny dach F D-2 Sedan normalny dach S D-2 Avant, Kombi reling zintegrowany Alfa(1,3) Allroad, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Allroad, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach 4 11-??, S D-2 Avant, Kombi reling zintegrowany Alfa(1,3) Sedan normalny dach D-1(1,4) A8 Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach D-2 Coupe S5 Coupe normalny dach kg?? D-1 Sporthatchback normalny dach kg?? D-1 Coupe rynienka U-120 Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Q3 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Q5 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Q7 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Quattro Coupe rynienka U BMW BMW Coupe normalny dach U seria 3-seria 5-seria (E82) Coupe pkt. monta owe (E81) Hatchback pkt. monta owe (E87) Hatchback pkt. monta owe (F20) Hatchback (E21) Coupe (E30) Sedan (E30) Touring, Kombi (E36) Coupe (E36) Sedan (E36) Touring, Kombi (E46) Coupe (E46) Sedan (E46) Kombi (E46) Kombi (E46) Kombi (E46) Kombi (E46) Compact, Hatchback (E46) Sedan (E90) Coupe (E90) Sedan (E90) Kombi (F30) Sedan (F30) Kombi (E28) Sedan (E34) Sedan (E34) Sedan (E34) Touring (E34) Touring (E39) Sedan (E39) Sedan (E39) Touring, Kombi (E39) Touring, Kombi pkt. monta owe rynienka rynienka rynienka normalny dach normalny dach normalny dach pkt. monta owe pkt. monta owe reling reling pkt. monta owe pkt. monta owe pkt. monta owe pkt. monta owe pkt. monta owe pkt. monta owe reling pkt. monta owe reling zintegrowany rynienka rynienka normalny dach rynienka normalny dach normalny dach pkt. monta owe normalny dach pkt. monta owe kg?? b103, C-15 b103, C-15 b103, C-15 b103, C-15 U-120 U-120 U-130 AM-2 K-6 K-6 b103, K-1D, C-5 b103, K-D, C-15 Alfa; Futura; Nowy; Reling Alfa; Futura; Nowy; Reling b103, C-15 b103, C-15 b103, K-D, C-15 b103, K-D, C-15 b103, K-D, C-15 b103, K-D, C-15 Alfa; Futura; Nowy; Reling b103, -103; C-15 Alfa; Futura U-130 U-130 D-1 U-130 D-1 D-1 b103, C-15 D-1 b103, -103; C-15

8 12 BMW BYD BMW 5-seria 7-seria (E39) Touring, Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (E60) Sedan normalny dach D-1 (E60) Touring, Kombi normalny dach D-1 (E60) Touring, Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (F11) Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (E32) Sedan rynienka U-130 (E32) Sedan normalny dach D-1 (E38) Sedan rynienka U-130 (E38) Sedan normalny dach D-1 (E65/E66) Sedan normalny dach ?? D-1 M3 (E30) Coupe) rynienka U-120 X1 X3 X5 (E39) Touring, Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (E39) Sedan normalny dach D-1 (E39) Sedan pkt. monta owe b103, C-15 (E39) Touring, Kombi normalny dach D-1 (E39) Touring, Kombi pkt. monta owe b103, C-15 (E84) SUV pkt. monta owe (E84) SUV reling zintegrowany Alfa; Futura (E83) SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (F25) SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) (E53) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) (E53) Individual, SUV normalny dach ?? K-6(1,3) (E53) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) (E70) Individual, SUV reling zintegrowany 5 08-?? Futura(1,3) X6 (E71) SUV normalny dach 5 08-?? K-6(1,3) (E71) SUV reling zintegrowany Alfa(1,3) BRILLIANCE BSB4 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling BYD F3 Sedan normalny dach D-1; AM-2 F3-R Hatchback normalny dach D-1; AM-2 13 CHERY CHEVROLET CHERY A3 Sedan normalny dach 4 08-?? D-2 A3 Hatchback normalny dach 5 08-?? D-2 Amulet (A15) Sedan normalny dach 4 03-?? K-7; D-1 Cross Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling J3 Sedan normalny dach D-2 J3 Hatchback normalny dach D-2 Tiggo SUV normalny dach 5 05-?? D-1 CHEVROLET Astra MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Aveo Sedan normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach kg?? D-1 Captiva SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Cruze Hatchback normalny dach kg D-4; AM-2 Hatchback normalny dach kg D-4; AM-2 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach kg AM-2 Hatchback normalny dach kg AM-2 Hatchback normalny dach kg?? D-4 Epica Sedan normalny dach D-1 Evanda Sedan normalny dach D-1 HHR MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kalos Lacetti Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Lanos Sedan normalny dach K-7; AM-2 Matiz mk I Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 mk I Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 mk II Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Niva SUV normalny dach K-E(1,2)

9 14 CHEVROLET CITROEN 15 CITROEN CHEVROLET Orlando MPV pkt. monta owe Rezzo b-103, Polo Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Spark Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling CHINA AUTOMOBILE CEO SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Jonway Ufo SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) CHRYSLER 300 Sedan normalny dach D-1(1,4) 300C (USA) Sedan normalny dach D-2(1,4) Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Aspen SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Grand Voyager PT Cruiser MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) Kombi normalny dach D-3 Kombi T-profil D-T Sebring (USA) Sedan normalny dach D-2(1,4) Town & Country Voyager MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling zintegrowany Futura(1,3) MPV rynienka U-140 MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV reling zintegrowany Alfa(1,3) CITROEN 2CV Sedan rynienka U-130 AX AX Berlingo BX Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk I Van pkt. monta owe 3/4/ K-B mk I Van reling 3/4/ Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I Van pkt. monta owe 3/4/5 03- K-B mk I Van reling 3/4/5 03- Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Van pkt. monta owe 3/4/5 08- mk II Van reling 3/4/5 08- Alfa(1,4) Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Kombi normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling C-Crosser SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) C1 Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 C-15 Van pkt. monta owe 3/4/5 92- b-103(1,3); K-D; C-15(1,4) C25 Bus H > 26 cm 4/ BP 28 C3 Hatchback normalny dach 5 02-?? AM-2 MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling C3 Picasso MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling C3 X-TR MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling C35 C4 C4 Grand Picasso C4 Picasso C5 Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Bus H > 36 cm 4/ BP 38 Hatchback pkt. monta owe Hatchback pkt. monta owe MPV pkt. monta owe MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV pkt. monta owe MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Sedan pkt. monta owe Kombi normalny dach D-1 Kombi pkt. monta owe b-103(1,3); K-D(1,3); C-15(1,4) Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan pkt. monta owe N b -(Beta)-nowy - baga nik baga nik - w w przygotowaniu

10 16 CITROEN DACIA CITROEN C5 C6 Hatchback pkt. monta owe N b -(Beta)-nowy - baga nik baga nik w - w przygotowaniu C8 MPV T-profil D-T(1,4) CX Sedan rynienka U-120 Hatchback rynienka U-130 C-Zero Hatchback normalny dach kg?? D-2 Dispatch Van pkt. monta owe 4/5 07- Vivaro(1,4) Evasion MPV T-profil D-T(1,4) Jumper Jumpy Nemo Saxo Xantia XM Xsara Xsara Picasso ZX Dokker Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Bus pkt. monta owe 4/ N Bus pkt. monta owe 4/5 06- N Van pkt. monta owe b-103(1,4); C-15(1,65) Van pkt. monta owe 4/5 07- Vivaro(1,4) Van pkt. monta owe 4/5 08- b -103(1,3); C-15(1,4) Van reling 4/5 08- Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4), Reling(1,4) Hatchack normalny dach AM-2 Hatchack normalny dach K-1; D-4(1,2); AM-2 Hatchback normalny dach Orion; AM-4 Kombi T-profil D-T Hatchback normalny dach Orion; AM-4 Kombi normalny dach Orion; AM-4 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach C AM-1 Hatchback normalny dach AM-1 Kombi T-profil D-T MPV pkt. monta owe K-B MPV pkt. monta owe K-B Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach AM-2 Van pkt. monta owe 4/5 12-?? b -(Beta)-nowy baga nik w przygotowaniu b -(Beta)-nowy baga nik w przygotowaniu Van reling 4/5 12- Alfa(1,3); Futura(1,3) 17 DACIA DAEWOO DACIA Duster SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Lodgy MPV reling zintegrowany 5 12-?? Alfa(1,3); Futura(1,3) Logan Logan MCV Sedan normalny dach K-i(1,2) MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kombi pkt. monta owe Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sandero Hatchback normalny dach K-i(1,2) Sandero Stepway SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling DAEWOO Espero Sedan normalny dach D-5 Kalos Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Korando Lanos Lublin mk I SUV rynienka U-140 mk II SUV pkt. monta owe Astra (1,3) mk II SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) mk III SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Hatchback normalny dach kg AM-2; D-4(+3D) Sedan normalny dach K-7; AM-2 Hatchback normalny dach K-7; AM-2 Bus H > 12 cm 4/ Bus (U-165) Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Bus H > 36 cm 4/ BP 38 Le Mans Hatchback pkt. monta owe 4/ Astra; AM-1 Leganza Sedan normalny dach D-1; AM-2 Matiz Musso Nexia Nubira Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV normalny dach D-3(1,4) SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Hatchback pkt. monta owe Astra; AM-1 Sedan pkt. monta owe Astra; AM-1 Hatchback pkt. monta owe Astra; AM-1 mk I Sedan normalny dach D-1; AM-2 mk I Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk I Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling

11 18 DAEWOO DODGE FIAT DAEWOO Nubira Polonez Rezzo Sens mk II Sedan normalny dach D-1; AM-2 mk II Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk II Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback rynienka U-120 Kombi reling Futura Hatchback reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Hatchback reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Sedan normalny dach K-7; AM-2 Hatchback normalny dach K-7; AM-2 Tacuma MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Tico Hatchback normalny dach K, L Tico DAIHATSU Applause Sedan rynienka U-120 Sedan rynienka U-120 Charade Hatchback rynienka U-120 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach D-1 Feroza SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling DODGE MPV rynienka U-140 Caravan Charger MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling 4/ Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach kg D-1(1,4) Durango SUV normalny dach kg?? D-1(1,6) Grand Caravan Journey MPV T-profil D-T(1,4) MPV T-profil D-T(1,4) MPV T-profil D-T(1,4) Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 19 DODGE FIAT Journey Kombi normalny dach 5 12-?? D-4(1,6) Kombi reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) Ram 1500 Pick-Up normalny dach kg D-2(1,6) Ram 1500 Pick-Up normalny dach kg D-2(1,6) Ram 1500 Pick-Up normalny dach kg D-2(1,6) Van MPV H > 26 cm BP 28 FIAT 124 Coupe rynienka U Sedan rynienka U-130 Kombi rynienka U Hatchback rynienka U Hatchback rynienka U Sedan / Kombi rynienka 2/3/ U Sedan rynienka U Sedan rynienka U-120 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) 500 Hatchback normalny dach D Hatchback normalny dach AM-6 Albea Sedan normalny dach F AM-6 Argenta Sedan rynienka U-120 Brava Hatchback normalny dach AM-2 Bravo Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach K-N(1,2) Cinquecento Hatchback normalny dach F AM-6 Croma Doblo Sedan normalny dach Orion; AM-4 Kombi pkt. monta owe Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Van pkt. monta owe Van reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Van pkt. monta owe Van reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Van pkt. monta owe b-103(1,3); K-D(1,3); C-15(1,4) b-103(1,3); K-D(1,3); C-15(1,4) b-103(1,4); K-D(1,4); C-15(1,6) Van reling Alfa(1,6); Futura(1,6); Nowy(1,6); Reling(1,6) Doblo Malibo Van reling Alfa(1,3); Futura(1,3)

12 20 FIAT FORD FIAT Doblo Maxi Van pkt. monta owe Ducato Fiorino Freemont Bus H > 12 cm 4/5-95 Bus (U-165) Bus H > 26 cm 4/5-95 BP 28 Bus H > 36 cm 4/5-95 BP 38 Bus pkt. monta owe 4/ N Bus pkt. monta owe 4/5 06- N Van pkt. monta owe D Van reling 3/4/5 08- Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4), Reling(1,4) SUV normalny dach 5 12-?? D-4(1,4) SUV reling 5 b-103(1,3), C-15(1,4) -(Beta)-nowy baga nik w przygotowaniu -(Beta)-nowy baga nik w przygotowaniu b-103(1,3), C-15(1,4) Alfa(1,3); Futura(1,3) Van pkt. monta owe 3/4/5 08- Grande Punto Hatchback normalny dach K - M. Idea Hatchback Marea Palio Weekend Panda Punto Hatchback pkt. monta owe Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach AM-2 Weekend, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kombi pkt. monta owe O Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback pkt. monta owe Hatchback reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) 4x4, SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Hatchback reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) 4x4, SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) mk I Hatchback normalny dach kg AM-5 mk I Hatchback normalny dach kg AM-5 mk II Hatchback normalny dach kg K-2 mk II Hatchback normalny dach kg K-2 Qubo MPV pkt. monta owe 4/5 09- Regatta Sedan rynienka U-120 Ritmo Hatchback rynienka U-120 Scudo Van pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 b-103, K-D; C-15 b-103(1,3), C-15(1,4) b-103(1,3), C-15(1,4) Van pkt. monta owe 4/5 07-?? Vivaro(1,4) 21 FIAT FORD Sedici SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Seicento Hatchback normalny dach F AM-6 Siena Sedan normalny dach F K-9; AM-6 Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 Stilo Multiwagon, Kombi reling Alfa(1,3) Uproad, SUV reling Alfa(1,3) Strada Pick-Up reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Tipo Hatchback normalny dach AM-5 Tempra Ulysse Sedan normalny dach AM-5 SW, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I MPV T-profil D-T(1,4) mk II MPV T-profil D-T Hatchback normalny dach F AM-6 Uno Hatchback normalny dach F K-9; AM-6 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling FORD Aerostar MPV T-profil D-T MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I MPV pkt. monta owe b-101, C-15 C-Max mk II MPV normalny dach 5 11-?? K-L(1-3) Connect Bus pkt. monta owe b-103(1,3), C-15(1,4) Van pkt. monta owe Van pkt. monta owe Courier Van pkt. monta owe Van pkt. monta owe Edge SUV normalny dach kg D-1(1,4) Hatchback rynienka U-120 Hatchback rynienka U-120 Kombi rynienka U-120 Escort Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach Orion; AM-4 Hatchback normalny dach kg D-5(+3D) Hatchback normalny dach kg D-5(+3D)

13 22 FORD FORD Escort Escort Express Sedan normalny dach Orion; AM-4 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach D-1; AM-2 Kombi normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Van rynienka U-130 Van pkt. monta owe Astra(1,2) Excursion SUV T-profil D-T Expedition SUV T-profil D-T Explorer SUV T-profil D-T(1,4) SUV T-profil D-T(1,4) SUV T-profil D-T(1,4) SUV T-profil D-T(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling F-150 Double Cab normalny dach D-1(1,6) Festiva Fiesta Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk I; Hatchback rynienka U-110 mk I; Hatchback rynienka U-110 mk II; Hatchback normalny dach AM-2 mk II; Hatchback pkt. monta owe L Astra mk II; Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk II; Hatchback pkt. monta owe L Astra mk III; Hatchback normalny dach AM-2 mk III; Hatchback pkt. monta owe L Astra mk III; Hatchback pkt. monta owe AM-2 mk III; Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk III; Hatchback pkt. monta owe L Astra mk III; Hatchback pkt. monta owe D-1 mk IV; mk V; Hatchback normalny dach AM-2 mk IV; mk V; Hatchback pkt. monta owe L Astra 23 FORD mk IV; mk V; Hatchback pkt. monta owe AM-2 mk IV; mk V; Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk IV; mk V; Hatchback pkt. monta owe Astra; D-1 mk VI; Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Fiesta mk VI; Hatchback normalny dach D-1 mk VI; Hatchback normalny dach D-1 mk VII; Hatchback normalny dach kg D-2(+3D) mk VII; Hatchback normalny dach D-2 Figo Hatchback normalny dach kg D-1 Flex SUV normalny dach kg?? D-1(1,6) mk I Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) mk I Sedan normalny dach K-F; D-4; AM-2 mk I Hatchback normalny dach K-F; D-4; AM-2 mk I Kombi normalny dach K-F; D-4; AM-2 mk I Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Hatchback pkt. monta owe b-101, K-D; C-15 mk II Sedan pkt. monta owe b-101, K-D; C-15 mk II Hatchback pkt. monta owe b-101, K-D; C-15 mk II Kombi pkt. monta owe b-101, K-D; C-15 Focus mk II Kombi T-profil D-T mk II Hatchback pkt. monta owe b-101, C-15 mk II Sedan pkt. monta owe b-101, C-15 mk II Hatchback pkt. monta owe b-101, C-15 mk II Kombi pkt. monta owe b-101, C-15 mk II kombi T-profil D-T mk II kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III Sedan normalny dach S D-1 mk III Hatchback normalny dach S D-1 mk III kombi reling Alfa Focus C-Max Hatchback pkt. monta owe Hatchback normalny dach K-L(1,3) Sedan normalny dach kg?? D-2 Fusion Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1

14 FORD Galaxy MPV pkt. monta owe MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV pkt. monta owe (1,3) (1,3) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling zintegrowany 5 10-?? Alfa(1,3); Futura(1,3) Granada Sedan rynienka U-130 Kombi rynienka U-130 Grand C-max MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Ka Hatchback normalny dach kg??, S D-1(+3D) Kuga SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) SUV normalny dach kg D-3(1,4)(+3D) SUV normalny dach D-3(1,4) 24 FORD Maverick Mondeo SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV T-profil D-T SUV normalny dach D-2(1,4) mk I Sedan normalny dach AM-8 mk I Hatchback normalny dach AM-8 mk I Kombi normalny dach AM-8 mk I Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Sedan normalny dach AM-8 mk II Hatchback normalny dach AM-8 mk II Kombi normalny dach AM-8 mk II Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III Sedan normalny dach AM-2 mk III Sedan pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 mk III Hatchback normalny dach AM-2 mk III Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 mk III Kombi normalny dach AM-2 mk III kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Mondeo mk IV Sedan normalny dach K-L(1,2) mk IV Hatchback normalny dach K-L(1,2) mk IV Kombi normalny dach K-L(1,2) mk IV Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 25 FORD Orion Sedan rynienka U-120 Sedan normalny dach Orion; AM-4 Puma Coupe normalny dach kg D-2(+3D) Scorpio Scorpio Sierra Sedan normalny dach Orion; AM-4 Sedan normalny dach Orion; AM-4 Hatchback normalny dach Orion; AM-4 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback rynienka U-110 Sedan pkt. monta owe Astra; AM-1 Hatchback rynienka U-110 Kombi rynienka U-110 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling S-max MPV pkt. monta owe Taunus Sedan rynienka U-120 Taurus Transit, Transit 120/130/ 160/190 Kombi rynienka U-130 Kombi T-profil D-T Sedan normalny dach D-2(1,4) Kombi T-profil D-T Sedan normalny dach D-2 Bus H > 12 cm 4/ Bus (U-165) Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Bus H > 36 cm 4/ BP 38 Bus H > 12 cm 4/ Bus (1,8) Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Bus H > 36 cm 4/ BP 38 Bus H > 12 cm 4/5 06- Bus (1,8) Bus H > 26 cm 4/5 06- BP 28 Bus H > 36 cm 4/5 06- BP 38 Transit Connect Van pkt. monta owe b-103(1,3), C-15(1,4)

15 26 FORD HONDA FORD Windstar MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,3) FSO 125p Sedan rynienka U-130 Lanos Sedan normalny dach K-7; AM-2 Hatchback normalny dach K-7; AM-2 Matiz Hatchback normalny dach K-3; AM-2 Polonez Hatchback rynienka U-120 Kombi reling Futura; Reling GAZ Gazela 2705 Bus H > 36 cm BP 38 Gazela 3221 Bus H > 26 cm BP 28 Bus H > 26 cm BP 28 Sobol 2217 Bus H > 26 cm BP 28 Sobol 2752 Bus H > 36 cm BP 38 Volga 2410 Sedan rynienka U-140 Volga 3102 Sedan rynienka U-140 Volga Kombi rynienka U-140 Volga 3110 Sedan rynienka U-140 GEELY Geely MK Hatchback normalny dach K-7; AM-2 GREAT WALL Coolbear Hatchback normalny dach D-1 Gwperi Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Haval H-5 SUV pkt. monta owe H-5 SUV pkt. monta owe Hover SUV pkt. monta owe X240 SUV pkt. monta owe HONDA Sedan rynienka 4-84 U-120 Accord Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan rynienka D-3 Kombi rynienka D-3 27 HONDA Accord City Civic Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1; AM-2 Kombi normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Kombi normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-2; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach D-2; AM-2 Coupe normalny dach kg?? D-2(+3D) Sedan normalny dach D-1 Kombi normalny dach D-1 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach kg D-1 Kombi normalny dach kg D-1 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback rynienka U-120 Sedan normalny dach D-1 Sedan/Hatchback/Kombi rynienka 2/3/4/5-83 U-120 Hatchback normalny dach kg D-3(+3D) Sedan normalny dach D-3 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1; AM-2 Coupe normalny dach kg D-4(+3D) Hatchback normalny dach kg D-2(+3D) Sedan normalny dach D-1 Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) Sedan normalny dach F AM-2

16 28 HONDA HYUNDAI HONDA Civic Civic CRX Civic Shuttle Concerto CR-V Hatchback normalny dach AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Coupe normalny dach kg D-2(+3D) Sedan normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach D-1 Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Coupe normalny dach kg D-1(+3D) MPV normalny dach D-1 MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach AM-2 Sedan normalny dach D-1 SUV normalny dach D-1(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV pkt. monta owe CR-Z Hatchback normalny dach kg?? D-2(+3D) FR-V Integra Jazz Legend MPV normalny dach D-1(1,4) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Coupe normalny dach kg D-2(+3D) Hatchback normalny dach D-2 Hatchback normalny dach kg D-2(+3D) Hatchback rynienka U-120 Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-3 Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-1 b HONDA HYUNDAI Life Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Logo Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach D-1 MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Oddysey MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV normalny dach kg D-4(1,4) Prelude mk V Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Stream MPV normalny dach D-1 Kombi normalny dach D-1 HYUNDAI Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-2 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1 Accent Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-1 Sedan normalny dach kg?? D-1 Hatchback normalny dach D-1 Atos / Atos Prime Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach D-1 Azera Sedan normalny dach 4 11-?? D-4(1,4) Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach AM-2 Kombi normalny dach D-1 Elantra Hatchback normalny dach AM-2 Sedan normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-2(1,4); K-1(1,2) Galloper SUV normalny dach BP 28

17 30 HYUNDAI INFINITI HYUNDAI Galloper SUV normalny dach BP 28 Genesis Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Getz Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) Hatchback normalny dach K-H; D-4 Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) Hatchback normalny dach K-H; D-4 Getz Cross Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Grace Bus H > 26 cm BP 28 Grandeur H-1 Sedan normalny dach ?? D-1(1,4) Sedan normalny dach kg?? D-4(1,4) Bus reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Van reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) Van normalny dach D-5(1,6) Van reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) H100 Bus H > 26 cm 4/ BP 28 H200 Bus pkt. monta owe 4/ kg Tico(1,3) HB20 Hatchback normalny dach 5 12-?? D-1(1,6) Hatchback reling 5 12-?? Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) i10 Hatchback normalny dach D-1 i20 i25 i30 i40 Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) Hatchback normalny dach D-4 Sedan normalny dach kg?? D-4 Hatchback pkt. monta owe Hatchback pkt. monta owe CW Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback pkt. monta owe 5 12-?? CW Kombi pkt. monta owe 5 12-?? Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Kombi pkt. monta owe 5 11-?? b-101, K-D; C-15 i45 Sedan normalny dach kg D-2 ix20 Hatchback normalny dach D-1 31 HYUNDAI SUV normalny dach D-1(1,4) ix35 SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) ix55 SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Sedan normalny dach D-3 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach AM-2 Lantra Hatchback normalny dach AM-2 Kombi normalny dach D-1 Sedan normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach AM-2 Kombi normalny dach D-1 Matrix MPV normalny dach kg D-1(1,4) MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach D-1 Pony Hatchback normalny dach D-2 Sedan normalny dach D-2 Hatchback normalny dach D-2 SUV normalny dach D-1(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV normalny dach D-1(1,4) Santa Fe SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV normalny dach ?? D-2(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling zintegrowany 5 12-?? Alfa(1,3); Futura(1,3) Sedan normalny dach D-1(1,4) Sonata Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach D-1(1,4) Sonata i20 Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Sonata i40 Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Sonata i45 Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Sonata Y20 Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Bus pkt. monta owe Starex Bus reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Bus pkt. monta owe D

18 32 HYUNDAI IVECO KIA HYUNDAI Terracan Tucson SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) SUV T-profil kg D-T(1,4) SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) SUV T-profil kg D-T(1,4) SUV normalny dach D-1(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Veracruze SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Verna Sedan normalny dach D-1 INFINITI EX37 SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling FX35 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) FX45 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) G20 Sedan normalny dach kg D-3 G20 Sedan normalny dach D-2 G35 Sedan normalny dach ?? D-2 G35 Sedan normalny dach 4 07-?? D-2 G37 Sedan normalny dach 4 09-?? D-2 M Sedan normalny dach 4 05-?? D-2 Q45 Sedan normalny dach D-1 QX4 SUV normalny dach ?? D-1 QX4 SUV T-profil ?? D-T ISUZU SUV normalny dach kg D-1(+3D)(1,4) Trooper SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV normalny dach D-1 SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) D-max Pickup Bus reling Alfa(1,3) IVECO Pickup Bus H > 26 cm BP 28 Daily Pickup Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Chasi Bus normalny dach D-1(1,8) Bus normalny dach D-1(1,8) 33 JAC JMC JAC Refine MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Rien SRV SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling JAGUAR Daimler Double Six Sedan rynienka U-120 S-Type Sedan normalny dach Orion; AM-4 Sedan normalny dach Orion; AM-4 Sovereign Sedan rynienka U-120 X-Type Sedan normalny dach AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling XF Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) XJ-Seria Sedan normalny dach D-1(1,4) XJ6/HJ12 Sedan rynienka U-120 XJS Coupe rynienka U-120 JEEP SUV rynienka U-140 Cherokee SUV T-profil D-T SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) Cherokee Renegade SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Compass SUV normalny dach 5 11-?? Orion Grand Cherokee SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4) Grand Cherokee Limited SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4) Grand Cherokee Renegade SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Grand Cherokee Vision SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Grand Wagoneer SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) Limited SUV rynienka U-140 Patriot SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Wagoner SUV rynienka U-140 Wrangler SUV rynienka U-140 JMC Landwind SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling

19 34 JONWAY KIA SPOSÓB MONTA U LADA JONWAY Ufo SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling KIA Amanti Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Besta Van H > 26 cm BP 28 Cadenza Sedan normalny dach kg?? D-2 Carens Carnival Cee'd Cerato Clarus mk I MPV normalny dach D-2 mk II MPV normalny dach D-2 mk II MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III MPV reling zintegrowany ?? Alfa; Futura mk IV MPV reling zintegrowany 5 13-?? Alfa; Futura mk I MPV reling 4/ Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I MPV T-profil 4/ D-T(1,4) mk II MPV T-profil 4/ D-T(1,4) mk II MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III MPV T-profil 4/5 06- D-T(1,4) Hatchback pkt. monta owe Hatchback pkt. monta owe Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback pkt. monta owe Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 b-103, K-D; C-15 b-103(1,3); K-D; C-15(1,4) b-103(1,3); K-D; C-15(1,4) Kombi reling zintegrowany Alfa; Futura mk I Sedan normalny dach D-1 mk I Hatchback normalny dach D-1 mk II Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) mk III Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Sedan normalny dach D-3 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Forte Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Grace Bus H > 26 cm 4/5 95- BP 28 Grand Carnival MPV reling zintegrowany 5 06-?? Alfa; Futura Joice MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 35 KIA K3 Sedan normalny dach kg?? D-1 K5 Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) K7 Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) K9 Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Magnetis Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach D-1(1,4) Opirius Sedan normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-1(1,4) Optima Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach kg D-1(1,4) Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Picanto Pregio Hatchback MPV normalny dach pkt. monta owe kg K-1; D-1; AM-2?? Tico(1,3) Hatchback MPV normalny dach pkt. monta owe kg 50 kg K-1; D-1; AM-2?? Tico(1,3) Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Pride Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Quoris Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Pro Cee'd Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 mk I Sedan normalny dach D-4; AM-2 mk I Hatchback normalny dach D-4; AM-2 Rio mk I Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Sedan normalny dach ?? D-2 mk II Hatchback normalny dach ?? D-2 mk III Hatchback normalny dach D-1 Rio Cinco Kombi normalny dach D-2; AM-2 Rondo mk III MPV reling zintegrowany ?? Alfa; Futura mk I MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedona mk II MPV T-profil D-T(1,4) mk III MPV reling Alfa, Futura Sephia mk I Sedan normalny dach D-1; AM-2 mk II Sedan normalny dach D-1; AM-2

20 36 KIA LADA 37 LADA LANCIA MARUTI KIA Sephia Shuma Sorento mk II Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling Alfa; Futura Soul Hatchback reling Alfa; Futura Spectra Sportage LADA Sedan normalny dach K-1; D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-2(1,4) Hatchback normalny dach D-2(1,4) mk I; SUV normalny dach kg D-3(+3D) mk I; SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I; SUV normalny dach D-3 mk I; SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II; SUV normalny dach D-3 mk II; SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III; SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) 110 Sedan normalny dach K Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 112 Hatchback normalny dach K Hatchback normalny dach K-E 1200 Sedan rynienka U Kombi rynienka U Nova Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 2104 Kombi rynienka U-130 Kombi rynienka U Nova Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 2105 Nova Sedan rynienka U Sedan Sedan rynienka U Sedan Sedan rynienka U Samara Hatchback rynienka U Samara Hatchback rynienka U Samara Sedan rynienka U Samara Sedan rynienka U Nadezhda MPV rynienka U Niva SUV rynienka U Fora SUV rynienka U Niva SUV rynienka U Priora Sedan normalny dach K Priora Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Priora Hatchback normalny dach K-4 99 Sedan rynienka U-120 Kalina Sedan normalny dach K-E Hatchback normalny dach K-E Nova Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Nova Junior Sedan rynienka U-130 Samara LANCIA Hatchback rynienka U-120 Hatchback rynienka U Sedan rynienka U-120 A 112 Hatchback rynienka U-120 Beta Coupe/Kombi/Sedan rynienka 2/3/ U-120 Dedra Sedan normalny dach D-2(1,4) Delta Kappa Lybra Musa mk I Hatchback rynienka U-120 mk I Hatchback rynienka U-120 mk II Hatchback normalny dach D-2 Sedan normalny dach AM-5 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach Orion Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling MPV pkt. monta owe MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3)

KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni. KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12

KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni. KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12 AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL MADMIR P.P.H.U. Mirosław Madej 26-600 Radom ul.kwiatkowskiego 68 ( +48 48 3651008; 602 398 365 NIP: 948-101-00-33 e-mail: madmir@wp.pl http://www.madmir.pl e 2 0 JAKOŚĆ HAKÓW

Bardziej szczegółowo

ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU SAM.OSOBOWE/UŻYTKOWE 2012-13

ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU SAM.OSOBOWE/UŻYTKOWE 2012-13 ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU SAM.OSOBOWE/UŻYTKOWE 2012-13 SYMBOLE Rodzaj pojazdu (s. osob, + dostawczy) Rodzaj pojazdu (s. użytk.) Rok produkcji Typ czynnika chłodniczego Ilość czynnika chłodniczego

Bardziej szczegółowo

CAR AUDIO. 4. Kable do zestawów głośnomówiących PARROT... 27. 2. Złącza do radioodbiorników fabrycznych. 5. Przewody i adaptery do zmieniarek

CAR AUDIO. 4. Kable do zestawów głośnomówiących PARROT... 27. 2. Złącza do radioodbiorników fabrycznych. 5. Przewody i adaptery do zmieniarek Spis treści CAR AUDIO. 1. Złącza do radioodbiorników panelowych.................................. 1 Alpine........................................... 1 Clarion...........................................

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH

SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH P.P.U.H. ADAM SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH PŁYTKI MONTAŻOWE PODGRZEWACZE SPARE REARVIEW GLASSES KATALOG PRODUKTÓW 2007 1 SPIS DZIAŁÓW SZKŁA LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE ---------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

computer accessories akcesoria komputerowe

computer accessories akcesoria komputerowe 2009 computer accessories akcesoria komputerowe Contents Spis treści 5 ABOUT PLATINET O FIRMIE PLATINET 8 PLATINET E-COMMERCE COMPAS 10 GPS NAVIGATION NAWIGACJA GPS PLATINET MEDIA 14 CD/DVD DISCS PŁYTY

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD

User s manual NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD User s manual (short) NHDR-5004AHD NHDR-5008AHD NHDR-5016AHD NHDR-5004AHD, NHDR5008AHD, NHDR-5016AHD User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD

Bardziej szczegółowo

zatwierdzona Uchwałą Nr 03/12/2010 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 14/10/2010 roku osobowe według pojemności Samochody

zatwierdzona Uchwałą Nr 03/12/2010 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 14/10/2010 roku osobowe według pojemności Samochody TARYFA KŁADEK do OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MÓJ AMOCHÓD OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 LITOPADA 2010 ROKU zatwierdzona Uchwałą Nr 03/12/2010 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń.A. z dnia 14/10/2010 roku

Bardziej szczegółowo

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO

NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO NVIP-2DN2001D/IR-2P/GO, NVIP-2DN4001V/IR-2P/GO User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska

EDI. Best Practice ECR. Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania. Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition. Polska @Dobre praktyki EDI Best Practice Polska ECR Efektywna Obs³uga Konsumenta Copyright by Instytut Logistyki i Magazynowania Poznañ, 2004, wyd. I Poznañ, 2004, first edition Spis treœci Contents Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520

user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 user s manual NVR-5316 NVR-5509 NVR-5520 NVR-5316, NVR-5509, NVR-5520 User s manual ver.1.0 IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products

Bardziej szczegółowo

CNG Safety Changing Perceptions into Reality

CNG Safety Changing Perceptions into Reality Global and Russian Energy Outlook to 2040 CNG Safety Changing Perceptions into Reality IAA Nutzfahrzeuge in Hannover: LNG-Tankstellen Nowa Kia Soul LPG test PHOTO - bevezetem PLAY IT SAFE WITH NON HAZARDOUS

Bardziej szczegółowo

User s manual NVIP-ATM200

User s manual NVIP-ATM200 User s manual NVIP-ATM200 NVIP-ATM200 User s manual ver.1.0. IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured to comply with

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH

ZASTOSOWANIE OTWOROWEGO WSPÓ OSIOWEGO WYMIENNIKA CIEP A DO WYKORZYSTANIA NIECZYNNYCH G ÊBOKICH OTWORÓW WIERTNICZYCH Koji MORITA National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 16-1 Onogawa, Tsukuba, Ibaraki 305-8569, Japan Tel. : +81-298-8238 FAX : +81-298-8764 E-mail : k.morita@aist.go.jp Proceedings

Bardziej szczegółowo

IGU WORLD LNG REPORT 2013

IGU WORLD LNG REPORT 2013 IGU WORLD LNG REPORT 2013 NGV USA MARKET OVERVIEW: Key Considerations GERMAN TAX BREAK EXTENSION ON NG FUEL LPG MARKET IN ITALY AND NETHERLANDS GasLube Spezial With the P1000 formula! The test* certifies

Bardziej szczegółowo

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb

1 Przedmowa. Introduction. 2 Torqway. 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd. Torqway. 9 Plast-farb Spis treści Table of contents Spis treści 1 Table of contents 1 Przedmowa 2 Introduction 2 Torqway 6 Torqway 7 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd 8 Zakład Energoelektroniki TWERD Michał Twerd

Bardziej szczegółowo

COMPARATIVE STUDY OF GLASS MICROTRACES IN THE CASE OF BREAKING INTO A CAR

COMPARATIVE STUDY OF GLASS MICROTRACES IN THE CASE OF BREAKING INTO A CAR COMPARATIVE STUDY OF GLASS MICROTRACES IN THE CASE OF BREAKING INTO A CAR Zuzanna BRO EK-MUCHA Institute of Forensic Research, Cracow Grzegorz ZADORA Faculty of Chemistry, Jagiellonian University, Cracow

Bardziej szczegółowo

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS

IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS User s manual (short form) NVIP-1DN3000V/IR-1P NVIP-2DN3000V/IR-1P NVIP-1DN3001V/IR-1P NVIP-2DN3001V/IR-1P IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking

Bardziej szczegółowo

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT AUDIO VIDEO I NAGŁOŚNIENIA DO MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR 00-950 WARSZAWA UL.

Bardziej szczegółowo

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE

SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE 2012/13 SŁONECZNE GADŻETY KATALOG CATALOGUE ZABAWA-MAJSTERKOWANIE-NAUKA-UŻYTKOWANIE PLAY - CREATE LEARN - USE EKO-LOGICZNE upominki Eco-Logical GIFT IDEAS Słoneczne i drewniane modele oraz zestawy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

User s manual. NVIP-3000 series IP camera

User s manual. NVIP-3000 series IP camera User s manual NVIP-3000 series IP camera NVIP-3000 series IP camera user s manual IMPORTANT SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives CE Marking Our products are manufactured

Bardziej szczegółowo

User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416

User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416 User s manual NDR-EA3108 NDR-EA3216 NDR-EA4208 NDR-EA4416 COMMENTS AND WARNINGS NDR-EA3108 / NDR-EA3216 / NDR-EA4208 / NDR-EA4416 User s manual ver. 1.0 EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC ) Directives

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

The leading source of innovation for over 60 years

The leading source of innovation for over 60 years Robotics Automation controls Drives measurements diagnostics Software IT License USA www.controlengineering.pl The leading source of innovation for over 60 years M e d i a K i t 2 0 1 2 2012 Editorial

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System User s manual Instrukcja obsługi NMS Novus Management System NMS - User s manual ver. 1.22 TABLE OF CONTENT Table of content... 3 1. FOREWORD INFORMATION...6 1.1. Main characteristics... 6 1.2. Recommended

Bardziej szczegółowo

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416

User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 User s manual (short) NDR-EA2104 NDR-EA2208 NDR-EA2416 NDR-EA2104 / NDR-EA2208 / NDR-EA2416 User's manual (short) ver. 1.0 IMPORTANT INFORMACJE SAFEGUARDS AND WARNINGS EMC (2004/108/EC) and LVD (2006/95/EC

Bardziej szczegółowo

z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu + Product Directory Katalog produktów ze znakiem Cu+

z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu + Product Directory Katalog produktów ze znakiem Cu+ Powierzchnie Copper dotykowe Touch wykonane Surfaces z Miedzi Przeciwdrobnoustrojowej Cu + Product Directory Katalog produktów ze znakiem Cu+ CDA Publikacja Publication CDA 211 2012 Architektura wnętrz

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska in action

Wielkopolska in action Wielkopolska in action Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Marshal Office of the Wielkopolska Region FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI EUROPEAN FUNDS - FOR THE DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2005 Polska Grupa Użytkowników Linuxa Komitet Organizacyjny: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Ewa Marczyńska-Goldstein Konrad Wawruch Program i redakcja: Paweł Kot

Bardziej szczegółowo