BAGAZNIK.SHOP.BY KATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BAGAZNIK.SHOP.BY KATALOG"

Transkrypt

1 2013 BAGAZNIK.SHOP.BY KATALOG Serdecznie witamy i zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹. Zajmujemy siê produkcj¹ tzw. osprzêtu samochodowego jakim s¹ ró nego rodzaju baga niki. Nasz¹ dewiz¹ jest daæ klientowi produkt bezpieczny, dobrej jakoœæ i ³atwy w monta u. Firma powsta³a w 1957 roku. W produkcji baga ników dachowych do samochodów osobowych specjalizujemy siê od dwudziestu paru lat. Pomagamy w³aœcicielom samochodów powiêkszyæ przestrzeñ baga ow¹ ich pojazdów. W tym celu stosuje siê baga niki dachowe s³u ¹ce do transportu rowerów, sprzêtu wodnego, d³u ycy. Wszystkie nasze produkty s¹ bezpieczne i proste w monta u, systematycznie poprawiamy ich estetykê. Staramy siê równie nad¹ aæ za nowymi rozwi¹zaniami wprowadzanymi przez innych producentów samochodów. By w³aœciwie dobraæ baga nik do samochodu czêsto nie wystarczy znaæ markê i model samochodu. Potrzebny jest jeszcze rok produkcji oraz to w jaki sposób producent przygotowa³ nasz samochód do monta u baga nika (reling, reling zintegrowany, punkty monta owe czy np (T-profil). W niektórych sytuacjach niezbêdna mo e byæ fabryczna nazwa modelu (w BMW np. okreœlenie seria E90 czy w MERCEDESIE np. W212). W tym roku trafi do sprzeda y d³ugo oczekiwany baga nik (BETA), który dziêki prostej konstrukcji bêdzie funkcjonalny i zarazem wytrzyma³y. W prosty sposób bêdzie mo na zmieniaæ ³apki które bêd¹ dedykowane do poszczególnych modeli samochodów. Na samym pocz¹tku nowy baga nik powstanie z trzema rodzajami ³apek myœlê jednak, e w kolejnym katalogu ujêtych bêdzie ich zdecydowanie wiêcej. Baga nik BETA dostêpny bêdzie zarówno na belce stalowej jak i aluminiowej. Obie te wersje bêd¹ standardowo zabezpieczone zamkiem. Nie zapominamy równie o rozwi¹zaniach letnich baga nikach na ty³ samochodu, których sprzeda stale roœnie. Na ten rok bêdzie mo liwoœæ wyboru koloru Platform (zarówno na 3 jak i na 4 (rowery) dostêpne kolory to czarny i srebrny. Podobn¹ zmian¹ jest to, e w uchwycie rowerowym aluminiowym elementy stalowe, które do tej pory by³y malowane na czarno s¹ ju dostêpne w kolorze srebrnym. Dodatkow¹ zmian¹ jest wzmocnienie Platformy na max 4 rowery, które niestety uniemo liwi³o funkcjê uchy³u. Baga niki dachowe oferowane s¹ z nastêpuj¹cymi rodzajami belek: - Wysokiej jakoœci, lekkie, aerodynamiczne i odporne na dzia³anie atmosferyczne belki aluminiowe. Uchwyty mocuj¹ce baga niki do nadwozia przykrêcane w dolnej czêœci belki. Monta akcesoriów (uchwytów rowerowych, narciarskich, boxów itp.) albo tradycyjn¹ obejm¹ o szerokoœci minimum 54 mm albo w górn¹ szczelinê (w tak zwany rowek T). W katalogu u ywany skrót AERO. - Belki prostok¹tne, stalowe, szczelinowe, ocynkowane, powlekane tworzywem PCV. Mocowanie uchwytów mocuj¹cych do nadwozia samochodowego z wykorzystaniem dolnej (jedynej) szczeliny w belce. Monta Akcesoriów (uchwytów rowerowych, narciarskich, boxów itp.) z wykorzystaniem tradycyjnego sposobu monta u (obejm¹) o szerokoœci minimum 32 mm. W dalszej czêœci katalogu u ywany dalej skrót O. - Belki prostok¹tne, stalowe, powlekane tworzywem PCV. Mocowanie uchwytów z mocowaniem do nadwozia samochodowego tradycyjn¹ obejm¹ belki. Monta akcesoriów (uchwytów rowerowych, narciarskich, boxów itp.) z wykorzystaniem tradycyjnego sposobu monta u (obejm¹) o szerokoœci minimum 32 mm. W dalszej czêœci katalogu u ywany dalej skrót Z. - Belki prostok¹tne, stalowe, ocynkowane. Belki o wzmocnionej wytrzyma³oœci. Stosowane tylko w przypadku baga ników serii Bus Podwy szony. Monta akcesoriów tylko tradycyjn¹ metod¹ (obejm¹) o szerokoœci minimum 40 mm To ju kolejna edycja katalogu firmy AMOS. Jak co roku staramy siê aktualizowaæ nie tylko ofertê naszych produktów ale równie Uzupe³niaæ o coraz to nowsze modele samochodów. Jeœli nie mo esz znaleÿæ jakiegoœ samochodu lub masz w¹tpliwoœæ co do doboru odpowiedniego baga nika skontaktuj siê z nami. CATALOGUE Welcome! We would like to introduce you to our offer. We produce all kinds of attachable trunks and roof racks for different types of cars. Our motto is to give our customers high quality safe and easy to install products. The company was founded in We have been specializing in the production of car roof racks for over 20 years, helping the car owners to increase storage space of their vehicles. For that purpose it is possible to use roof racks designed to transport bicycles, water equipment, timber, etc. We make sure that all our products are safe (attested by the Institute of Automotive Industry in Poland), easy to install and that their design is constantly improving. We try to keep up with the changes in the automotive industry to ensure our products may be fitted to the newest car models. In order to choose the right roof rack it is necessary to know not only the brand and model of a specific vehicles, but also the year in which it was made, and the way it has been prepared for rack mounting (if it has railings, integrated railings, mounting points or a T-slot). In some cases it is also required to know the car s version (i.e. BMW E90 series or a Mercedes W212) as some crucial mounting elements may vary. This year marks the release of a long-awaited BETA carrier, which, thanks to a simple design, will be both functional and durable. It s designed to fit a wide range of car models thanks to its changeable "feet", which will be dedicated to individual car models. The first versions will be created with three different sets of feet however, with time, new types will be presented. The BETA trunk will be available both on steel and aluminum beams. Each versions will be secured by a lock. We also do not forget about the summer solutions racks mounted on the rear of the car become more popular every year which has a reflection in our sales figures. This year we are introducing variations in our Platform colors (designed for 3 and 4 bikes) and bike handle colors the new available color versions are: black and silver. An additional change is the reinforcing the 4 bike platform, which unfortunately prevents rack tilting.

2 Roof racks are available with the following types of beams: - High quality, lightweight, aerodynamic and weather resistant aluminum beams. Roof rack mounting brackets bolted to the body at the bottom of the beam. Mounting accessories (bicycle grips, ski boxes, etc.) with traditional clamps, with a minimum width of 54 mm or on the upper slot (in the so-called T slot). The abbreviation used in the catalog is "AERO". - Rectangular steel beams, slotted, galvanized, PVC coated. Attaching the mounting brackets to the car s body by using the bottom gap in the beam. Mounting accessories (bicycle grips, ski boxes, etc.) with traditional clamps, with a minimum width of 32 mm. The abbreviation used in the catalog is "O". - Rectangular steel beams, PVC coated. Rack s mounting brackets are attached to the beam using a standard beam clamp. Mounting accessories (bicycle grips, ski boxes, ethc.) with traditional clamps with a minimum width of 32 mm. The abbreviation used in the catalog is "Z". - Rectangular galvanized steel beams with increased durability. Applicable only in racks from the Elevated Bus series.. Accessories assembly using traditional method (clamps) with a minimum width of 40 mm. This is yet another edition of the AMOS catalogue. Every year we try to introduce new products and update the range of possible uses of the existing ones with new car models. If you can not find a specific car model or have a question regarding selecting the right trunk for your car, please contact us. We will be happy to help. Ìû ñåðäå íî ïðèâåòñòâóåì è ïðèãëàøàåì Âàñ îçíàêîìèòüñÿ ñ íàøèì ïðåäëîæåíèåì. Êîìïàíèÿ ÀÌÎÑ ïðîèçâîäèò àâòîìîáèëüíûå ïðèíàäëåæíîñòè, âñå âèäû áàãàæíèêîâ è óñòðîéñòâà äëÿ ïåðåâîçêè ðàçëè íûõ. ãðóçîâ. Íàø äåâèç: äàòü êëèåíòó áåçîïàñíûé ïðîäóêò õîðîøåãî êà åñòâà è ïðîñòîé â óñòàíîâêå Êîìïàíèÿ áûëà îñíîâàíà â 1957 ãîäó. Îíà ñïåöèàëèçèðóåòñÿ â ïðîèçâîäñòâå áàãàæíèêîâ äëÿ àâòîìîáèëåé íà ïðîòÿæåíèè òðèäöàòè ëåò. Ìû ïîìîãàåì âëàäåëüöàì àâòîìîáèëåé ìàêñèìàëüíî ðåàëèçîâàòü ïîòðåáíîñòè ïðè ïåðåâîçêå ðàçëè íîãî áàãàæà â àâòîìîáèëå. Äëÿ ýòîãî ðàçðàáîòàíû áàãàæíèêè íà êðûøó äëÿ ïåðåâîçêè âåëîñèïåäîâ, âîäíîãî ñíàðÿæåíèÿ, êðåïëåíèÿ äëÿ ïåðåâîçêè äëèííûõ ãðóçîâ è ìíîãèå äðóãèå. Âñå íàøè ïðîäóêòû ÿâëÿþòñÿ áåçîïàñíûìè (îíè èìåþò ñåðòèôèêàò PIMOT è ÃÎÑÒ Ð) è ïðîñòû â óñòàíîâêå, ìû ñèñòåìàòè åñêè óëó øàåì âíåøíèé âèä áàãàæíèêîâ. Ìû òàêæå ñòàðàåìñÿ îáíîâëÿòü àññîðòèìåíò áàãàæíèêîâ, ñîãëàñíî ñ íîâèíêàìè àâòîïðîèçâîäèòåëåé. òîáû ïðàâèëüíî âûáðàòü áàãàæíèê äëÿ àâòîìîáèëÿ çà àñòóþ íå äîñòàòî íî çíàòü ìàðêó è ìîäåëü àâòîìîáèëÿ. òî äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî: ýòî ãîä âûïóñêà, è êàêèì îáðàçîì ïðîèçâîäèòåëü ïðåäóñìîòðåë êðåïëåíèå áàãàæíèêà íà êðûøå âàøåãî àâòîìîáèëÿ (ïðîäîëüíûå äóãè, âîäîñòîêè, øòàòíûå ìåñòà êðåïëåíèÿ, çàâîäñêèå îòâåðñòèÿ èëè êðåïëåíèå çà äâåðíîé ïðî ì).  íåêîòîðûõ ñëó àÿõ âàì ìîæåò ïîòðåáîâàòüñÿ çàâîäñêàÿ ñåðèÿ êóçîâà (íàïðèìåð, îïðåäåëèòü ñåðèþ BMW èëè Mercedes W212 E90).  ýòîì ãîäó ïîñòóïèò â ïðîäàæó äîëãîæäàííûé áàãàæíèê â (áåòà), êîòîðûé, áëàãîäàðÿ ïðîñòîé êîíñòðóêöèè, ôóíêöèîíàëåí è äîëãîâå åí.â ýòîì áàãàæíèêå ïðîñòûì ñïîñîáîì ìîæíî çàìåíÿòü çàõâàòû (êðîíøòåéíû), êîòîðûå áóäóò ïîäõîäèòü ê îòäåëüíûì ìîäåëÿì àâòîìîáèëåé.  íà àëå áàãàæíèê Áåòà áóäåò äîñòóïåí ñ òðåìÿ âèäàìè çàõâàòîâ, íî ÿ äóìàþ, òî â ñëåäóþùåì êàòàëîãå, ìîäåëåé çàõâàòîâ áóäåò ãîðàçäî áîëüøå. Áàãàæíèêè Áåòà áóäóò êîìïëåêòîâàòüñÿ êàê ñî ñòàëüíûìè, òàê è ñ àëþìèíèåâûìè ïîïåðå èíàìè. Îáå âåðñèè áóäóò îáåñïå åíû çàìêîì â ñòàíäàðòíîé êîìïëåêòàöèè. Ìû ðàçâèâàåì ëåòíèé àññîðòèìåíò - áàãàæíèêè íà ôàðêîï äëÿ ïåðåâîçêè âåëîñèïåäîâ, ïëàòôîðìû äëÿ ïåðåâîçêè âåëîñèïåäîâ, ïðîäàæè êîòîðûõ íåóêëîííî ðàñòóò.  ýòîì ãîäó êëèåíòû ñìîãóò âûáðàòü öâåò ïëàòôîðìû (êàê íà 3 òàê è íà 4 âåëîñèïåäà) - äîñòóïíûå öâåòà: åðíûé è ñåðåáðèñòûé. Êðîìå ýòîãî ïëàòôîðìà äëÿ ïåðåâîçêè 4 âåëîñèïåäîâ áóäåò óñèëåíà äëÿ áîëüøåé íàä æíîñòè. Áàãàæíèêè íà êðûøó äîñòóïíû ñî ñëåäóþùèìè òèïàìè ïîïåðå èí: - Âûñîêîêà åñòâåííûå ë ãêèå àëþìèíèåâûå ïîïåðå èíû, êîòîðûå ïîêðûòû çàùèòíûì ñëîåì, íå áîÿòñÿ íåïîãîäû. Îíè êðåïÿòñÿ ê îïîðàì â íèæíåé àñòè ñâîåãî ñå åíèÿ, à äëÿ êðåïëåíèÿ ïðèíàäëåæíîñòåé ( êðåïëåíèå äëÿ ïåðåâîçêè ëûæ, âåëîñèïåäîâ è ò.ä.) èñïîëüçóåòñÿ âåðõíèé ïàç ïîïåðå èíû.  Êàòàëîãå èñïîëüçîâàíà äëÿ íèõ àááðåâèàòóðà "ÀÝÐÎ". - Ïðÿìîóãîëüíûå ïîïåðå èíû, èç îöèíêîâàííîé ñòàëè, ñ ïðîäîëüíûìè ïðîðåçÿìè íà íèæíåé ïëîñêîñòè, çàùèùåíû îïë òêîé èç ÏÂÕ. Êðåïëåíèå ïîïåðå èíû ê îïîðå ïðîèñõîäèò ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîðåçåé, à ïðèíàäëåæíîñòè (êðåïëåíèå äëÿ ïåðåâîçêè ëûæ, âåëîñèïåäîâ è ò.ä.) êðåïÿòñÿ òðàäèöèîííî çàæèìàìè øèðèíîé íå ìåíåå 32 ìì.  êàòàëîãå äëÿ ýòèõ ïîïåðå èí èñïîëüçóåòñÿ ñîêðàùåíèå "O". - Ïðÿìîóãîëüíûå ïîïåðå èíû, èç îöèíêîâàííîé ñòàëè ñ ïîêðûòèåì èç ÏÂÕ áåç ïðîäîëüíûõ ïðîðåçåé ìîíòèðóþòñÿ ñ îïîðàìè òðàäèöèîííî, îõâàòûâàþùèìè çàæèìàìè. Ïðèíàäëåæíîñòè (êðåïëåíèå äëÿ ïåðåâîçêè ëûæ, âåëîñèïåäîâ è ò.ä.) êðåïÿòñÿ òðàäèöèîííî çàæèìàìè øèðèíîé íå ìåíåå 32 ìì.  êàòàëîãå äëÿ ýòèõ ïî ïîïåðå èí èñïîëüçóåòñÿ ñîêðàùåíèå "Z". - Ïðÿìîóãîëüíûå ïîïåðå èíû èç îöèíêîâàííîé ñòàëè ñå åíèåì 30Õ40 ìì ïðåäíàçíà åíû äëÿ áàãàæíèêîâ íà ìèêðîàâòîáóñû. Ýòè ïîïåðå èíû îáëàäàþò ïîâûøåííîé ïðî íîñòüþ. Ïðèíàäëåæíîñòè (êðåïëåíèå äëÿ ïåðåâîçêè ëûæ, âåëîñèïåäîâ è ò.ä.) êðåïÿòñÿ òðàäèöèîííî çàæèìàìè øèðèíîé íå ìåíåå 40 ìì. Ýòî íîâîå èçäàíèå êàòàëîãà êîìïàíèè AMOS. Êàê è êàæäûé ãîä, ìû ñòàðàåìñÿ íå òîëüêî óëó øèòü êà åñòâî íàøèõ áàãàæíèêîâ, íî è ïîïîëíèòü àññîðòèìåíò íîâûìè ìîäåëÿìè. Åñëè âû íå ìîæåòå íàéòè àâòîìîáèëü, èëè åñòü ñîìíåíèÿ â âûáîðå ñîîòâåòñòâóþùåãî áàãàæíèêà, ïîæàëóéñòà, ñâÿæèòåñü ñ íàìè. ALFA Baga nik do relingów ALFA - najnowszy baga nik firmy AMOS. Pasuje zarówno do relingów standardowych i zintegrowanych. Standardowo Baga nik z belk¹ o d³ugoœci 120 cm. Noœnoœæ baga nika 75 kg chyba, e producent samochodu zaleci mniej na relingach. Dostêpny w wersjach: - stalowy (profil szczelinowy ocynkowany w koszulce z tworzywa sztucznego) - aluminiowy (profil aluminiowy aerodynamiczny) z zamkniêciem na klucz Luggage carrier for rails mounting ALFA - AMOS's newest carrier. Fits both standard and integrated rails. The standard rack has a beam 120 cm long. Available in versions: - Steel (slotted, galvanized profile in a plastic wrapping) - Aluminum (aerodynamic aluminum profile) with a key lock. Load capacity of the luggage carrier: 75 kg unless your car manufacturer recommends less on rails. ASTRA / TICO Baga nik do samochodów z tzw. rynn¹ dachow¹. Pod plastikow¹ listw¹ znajduje siê przygotowana "rynienka". W samochodach marki Opel nale y j¹ przesun¹æ w pozosta³ych nale y demontowaæ lub odkrêcaæ jej fragmenty. Baga nik z belk¹ stalow¹ (profil zamkniêty w koszulce z PCV) o d³ugoœci 1,07 mb. Noœnoœæ baga nika 75 kg chyba, e producent samochodu zaleci mniej. Luggage carrier for cars with so-called roof rain-gutter. Under the plastic strip is prepared "gutter". In Opel cars it must be moved in other cars disassembled or its fragments loosened. Luggage carrier with a steel beam (closed profile PVC wrapping), 1.07 m long. Load capacity of the luggage carrier: 75 kg unless your car manufacturer recommends less.

3 BETA 101 Fe 102 Al Fe 104 Al. Nasz najnowszy produkt wykorzystuj¹cy fabryczne punkty monta owe. Dostêpny w wersji z belk¹ stalow¹ lub aluminiow¹ (w obu zamykany na klucz). Jest to baga nik w którym s¹ wymienne koñcówki tzw. kity które kupuje siê oddzielnie i mo na wymieniaæ. Our newest product uses factory mounting points. It's available with a steel or aluminum beam (both lockable). This carrier has replaceable tips called kits, which may be swapped with new ones sold separately. Íàø íîâûé ïðîäóêò èñïîëüçóåò çàâîäñêèå îòâåðñòèÿ äëÿ êðåïëåíèÿ. Äîñòóïåí â âåðñèè ñî ñòàëüíîé èëè àëþìèíèåâîé áàëêîé (â îáîèõ çàêðûâàåòñÿ êëþ åì). Ýòî áàãàæíèê ñ çàìåíèìûìè íàêîíå íèêàìè ò.í. «kit», êîòîðûå ïîêóïàåòñÿ îòäåëüíî è ìîæíî çàìåíÿòü.. BUS PODWYZSZONY (28 i 38 CM) H>12 cm H>26 cm H>36 cm Baga nik przystosowany jest do busów o podwy szonym dachu. Mocowany jest do rynienki dachowej. Uchwyty posiadaj¹ zakres regulacji od 20 do 28 cm wysokoœci (mierz¹c od rynienki do najwy szego punktu dachu). Konstrukcja swoim wygl¹dem mo e i nie zachwyca, ale u ytkownicy chwal¹ wytrzyma³oœæ konstrukcji. Baga nik z belkami o d³ugoœæ 180 cm (standardowa) (belki s¹ w ocynku hutniczym). Baga nik dostêpny bezpoœrednio u producenta (nie prowadzimy sprzeda y wysy³kowej) w cenie (brutto - za komplet 2 poprzeczne przês³a wraz z 4 uchwytami na kszta³t litery "A"). Luggage carrier is designed for vans with increased roof height. It is fixed to the roof gutters. Handles have the following range of adjustment:from 20 to 28 cm in height (measured from the roof gutters to the highest point of the roof). The design and its appearance may not impress but users praise its structural strength. Luggage carrier with beams of length of 180 cm (standard) (beams are steel zinc). DROMADER (D-1, D-2, D-3, D-4, D-5) Obecnie najlepiej sprzedaj¹cy siê baga nik bezrynienkowy firmy AMOS. Mocowany jest w tradycyjny sposób do dachu samochodu za rant. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,3 mb. Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. Dostêpny jest w 3 rodzajach: - Dromader D-X (bez zamkniêcia i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader D-X Plus (z zamkniêciem i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader D-X Plus Aero (z zamkniêciem i belk¹ aluminiow¹ aerodynamiczn¹) Currently, the best-selling no rain-gutter carrier made by the AMOS company. It is mounted in the traditional way to the roof of the car at the sides. By default it comes with 1.3 m long beams. It is available in three types: - Dromader D-X (without lock and with a steel beam - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader D-X Plus (with lock and steel beam - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader D-X Plus Aero (with lock and aerodynamic aluminum beam) Luggage load is 70 kg - unless your car manufacturer recommends less. Baga nik popularnej linii Dromader wraz z adapterem 3D maj¹cy zastosowanie w przypadku samochodów 3 drzwiowych gdy nie ma mo liwoœci zamocowania drugiej belki przy tylnej szybie. This luggage carrier is part of the popular Dromader line, equipped with 3D adapter applicable for 3 door cars when there is no possibility of attaching the second beam at the rear window.

4 DROMADER (C-15) & (D-T) C-15 Bardzo uniwersalny baga nik pasuj¹cy do wiêkszoœci samochodów w których przygotowane zosta³y do monta u baga nika gwinty fabryczne pionowe. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,3 mb Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. Dostêpny jest w 3 rodzajach: - Dromader C-15 (bez zamkniêcia i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader C-15 Plus (z zamkniêciem i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader C-15 Plus Aero (z zamkniêciem i belk¹ aluminiow¹ aerodynamiczn¹) Very versatile rack fits most cars which have been prepared for mounting of a roof rack with factory default vertical threads. By default this rack comes with beams 1.3 m long. It is available in three types: - Dromader C-15 (without lock and beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader C-15 Plus (with lock and steel beam - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader C-15 Plus Aero (with lock and aerodynamic aluminum beam) Luggage load: 70 kg - unless your car manufacturer recommends less. D-T Baga nik wykorzystuj¹cy znajduj¹ce siê na dachu samochodów kombi lub vanów tzw. T-profil. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,3 mb. Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba, e producent samochodu zaleci mniej. Dostêpny jest w 3 rodzajach: - Dromader D-T (bez zamkniêcia i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader D-T Plus (z zamkniêciem i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Dromader D-T Plus Aero (z zamkniêciem i belk¹ aluminiow¹ aerodynamiczn¹) Luggage carrier for station wagons or vans with the T-profile roofs. By default comes with 1.3 m long beams. It is available in three types: - Dromader DT (no lock and with beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - DT Dromader Plus (with lock and beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - Dromader DT Aero Plus (with lock and aerodynamic aluminum beam) Luggage load: 70 kg - unless your car manufacturer recommends less. DROMADER VIVARO Baga nik dedykowany do samochodów Vivaro i Traffic mocowany w punkty fabryczne. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,3 mb. Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. Dostêpny jest w 3 rodzajach: - Vivaro (bez zamkniêcia i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Vivaro Plus (z zamkniêciem i belk¹ stalow¹ - profil szczelinowy ocynkowany w PCV) - Vivaro Plus Aero (z zamkniêciem i belk¹ aluminiow¹ aerodynamiczn¹ Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. A dedicated luggage carrier to the Vivaro and Traffic cars, mounted on the factory default sections. Luggage carrier comes with 1.65 m long beams. It is available in three types: - Vivaro (without lock and with beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - Vivaro Plus (with lock and beam steel - galvanized slotted profile in PVC) - Vivaro Plus Aero (with lock and aerodynamic aluminum beam) Luggage load: 70 kg - unless your car manufacturer recommends less. FUTURA Baga nik bazowy mocowany do relingów (zarówno standardowych i zintegrowanych). Prosty monta i uniwersalnoœæ sprawia e z roku na rok sprzedaje siê w coraz wiêkszych iloœciach. Standardowo wystêpuje z belkami o d³ugoœci 1,2 mb. Dostêpny jest w 2 rodzajach : - stalowy (profil szczelinowy ocynkowany w koszulce z tworzywa sztucznego) - aluminiowy (profil aluminiowy aerodynamiczny) z zamkniêciem na klucz Noœnoœæ baga nika to 70 kg - chyba e producent samochodu zaleci mniej. Base luggage carrier affixed to the rails (both standard and integrated). It's simple installation and versatility result in increasing quantities being sold from year to year. Typically equipped with 1.2m long beams. Luggage load is 70kg unless your car manufacturer recommends less. It is available in two types: - Steel (sl otted, galvanized profile in a plastic wrapping) - Aluminum (aerodynamic aluminum profile) with a key lock.

5 ALFA ROMEO 33 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 75 Sedan normalny dach K Hatchback normalny dach kg?? D-3(+3D) Hatchback normalny dach ?? D-3 7 Marka, Model, rodzaj nadwozia (Hathback, Sedan, Kombi, Van, Bus i SUV). sposoby wykorzystywanego monta u (rynna dachowa, punkty monta owe, z relingiem, z relingiem zintegrowanym, z listw¹ T lub z gwintem fabr. - czyli pionowym fabrycznym gwintem w nadwoziu X - auto z uchylnymi szybami Y - auto bez uchylnych szyb Iloœæ drzwi zakres lat produkcyjnych np oznacza, e wyprodukowany od 1987 do 1991 roku Maksymalne obci¹ enie np. 50 kg tu zawarto wa ne uwagi dotycz¹ce monta u baga nika do konkretnego modelu najlepszy naszym zdaniem typ baga nika dla danego modelu samochodu, w nawiasie podano informacj ê o innej d³ ugoœci belki ni standard lub informacj ê o koniecznoœci zastosowania adaptera 3D Make, Model, chassis (Hatchback, Sedan, "Kombi"= Estate, MPV, Van, SUV). the fitting methods used (rain gutter, mount points, with railing, with integrated roof rails, with T-track or factory-made thread, i.e. a factory-made vertical thread in the chassis X - car with openable rear windows Y - car without openable rear windows number of doors manufacturing years range, e.g means: manufactured between 1987 and 1991 Maximum load for example 50 kg here, important information is given on the rack fitting for a specific model in our opinion the best rack type for a given car model; in brackets, information is given on non-standard bar lengths or on the necessity to use a 3D adapter (Hathbac = Sedan= Kombi = Van = Bus = SUV =

6 8 ALFA ROMEO 33 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 75 Sedan normalny dach K Hatchback normalny dach kg?? K-6 Hatchback normalny dach ?? K-6 Sedan normalny dach kg K-6 Hatchback normalny dach kg K Hatchback normalny dach D-1; AM Sedan normalny dach AM Sedan normalny dach kg K-6 Sportwagon, Kombi normalny dach kg K-6 Sportwagon, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Crosswagon, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach kg?? D-1; AM-2 Sportwagon, Kombi normalny dach kg?? D-1; AM-2 Sportwagon, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 164 Sedan normalny dach Orion 166 Sedan normalny dach K-1(1,2); D-4 Sedan normalny dach K-1(1,2); D-4 Alfasud Hatchback / Sedan rynienka 3/4/ U-120 Alfetta GT/GTV Coupe / Sedan rynienka 2/ U-120 Giulietta Sedan rynienka U-120 MiTo Hatchback pkt. monta owe b103, -103; C-15 ARO 10.4 SUV SUV H > 26 cm BP 28 AUDI 10.4 SUV Hatchback rynienka U Sedan rynienka U-120 Sedan normalny dach K-1; D-1; AM-2 Sedan normalny dach K-1; D-1; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 9 AUDI 90 Sedan rynienka U-120 Sedan normalny dach K-5; D-1; AM-2 Sedan rynienka U-120 Avant, Kombi rynienka U-120 Sedan normalny dach K-5(1,2); D-1; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1; AM Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan rynienka U-120 Avant, Kombi rynienka U Sedan normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 4000 Sedan rynienka U-130 Sedan normalny dach D-1 Sedan rynienka U Sedan normalny dach D-1 Avant, Kombi rynienka U-130 A1 Hatchback normalny dach kg?? D-1 Hatchback normalny dach kg?? D-1 A2 MPV normalny dach C AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-2; AM-2 A3 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-2; AM-2 Sportsback, Hatchback normalny dach D-2; AM-2 Hatchback reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Sedan normalny dach K-5(1,2); D-4; AM-2 Avant, Kombi normalny dach D-1 A4 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach D-1; AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling

7 AUDI A4 Sedan normalny dach D-1;AM-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan Avant, Kombi normalny dach reling zintegrowany kg S D-1 S Alfa; Futura 10 AUDI Allroad, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling A5 Coupe normalny dach kg?? D-1 Sporthatchback normalny dach kg?? D-1 Sedan normalny dach D-1 Avant, Kombi normalny dach D-1 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach D-2 Avant, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling A6 Avant, Kombi normalny dach F D-2 Sedan normalny dach S D-2 Avant, Kombi reling zintegrowany Alfa(1,3) Allroad, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Allroad, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach 4 11-??, S D-2 Avant, Kombi reling zintegrowany Alfa(1,3) Sedan normalny dach D-1(1,4) A8 Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach D-2 Coupe S5 Coupe normalny dach kg?? D-1 Sporthatchback normalny dach kg?? D-1 Coupe rynienka U-120 Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Q3 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Q5 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Q7 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Quattro Coupe rynienka U BMW BMW Coupe normalny dach U seria 3-seria 5-seria (E82) Coupe pkt. monta owe (E81) Hatchback pkt. monta owe (E87) Hatchback pkt. monta owe (F20) Hatchback (E21) Coupe (E30) Sedan (E30) Touring, Kombi (E36) Coupe (E36) Sedan (E36) Touring, Kombi (E46) Coupe (E46) Sedan (E46) Kombi (E46) Kombi (E46) Kombi (E46) Kombi (E46) Compact, Hatchback (E46) Sedan (E90) Coupe (E90) Sedan (E90) Kombi (F30) Sedan (F30) Kombi (E28) Sedan (E34) Sedan (E34) Sedan (E34) Touring (E34) Touring (E39) Sedan (E39) Sedan (E39) Touring, Kombi (E39) Touring, Kombi pkt. monta owe rynienka rynienka rynienka normalny dach normalny dach normalny dach pkt. monta owe pkt. monta owe reling reling pkt. monta owe pkt. monta owe pkt. monta owe pkt. monta owe pkt. monta owe pkt. monta owe reling pkt. monta owe reling zintegrowany rynienka rynienka normalny dach rynienka normalny dach normalny dach pkt. monta owe normalny dach pkt. monta owe kg?? b103, C-15 b103, C-15 b103, C-15 b103, C-15 U-120 U-120 U-130 AM-2 K-6 K-6 b103, K-1D, C-5 b103, K-D, C-15 Alfa; Futura; Nowy; Reling Alfa; Futura; Nowy; Reling b103, C-15 b103, C-15 b103, K-D, C-15 b103, K-D, C-15 b103, K-D, C-15 b103, K-D, C-15 Alfa; Futura; Nowy; Reling b103, -103; C-15 Alfa; Futura U-130 U-130 D-1 U-130 D-1 D-1 b103, C-15 D-1 b103, -103; C-15

8 12 BMW BYD BMW 5-seria 7-seria (E39) Touring, Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (E60) Sedan normalny dach D-1 (E60) Touring, Kombi normalny dach D-1 (E60) Touring, Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (F11) Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (E32) Sedan rynienka U-130 (E32) Sedan normalny dach D-1 (E38) Sedan rynienka U-130 (E38) Sedan normalny dach D-1 (E65/E66) Sedan normalny dach ?? D-1 M3 (E30) Coupe) rynienka U-120 X1 X3 X5 (E39) Touring, Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (E39) Sedan normalny dach D-1 (E39) Sedan pkt. monta owe b103, C-15 (E39) Touring, Kombi normalny dach D-1 (E39) Touring, Kombi pkt. monta owe b103, C-15 (E84) SUV pkt. monta owe (E84) SUV reling zintegrowany Alfa; Futura (E83) SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) (F25) SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) (E53) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) (E53) Individual, SUV normalny dach ?? K-6(1,3) (E53) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) (E70) Individual, SUV reling zintegrowany 5 08-?? Futura(1,3) X6 (E71) SUV normalny dach 5 08-?? K-6(1,3) (E71) SUV reling zintegrowany Alfa(1,3) BRILLIANCE BSB4 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling BYD F3 Sedan normalny dach D-1; AM-2 F3-R Hatchback normalny dach D-1; AM-2 13 CHERY CHEVROLET CHERY A3 Sedan normalny dach 4 08-?? D-2 A3 Hatchback normalny dach 5 08-?? D-2 Amulet (A15) Sedan normalny dach 4 03-?? K-7; D-1 Cross Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling J3 Sedan normalny dach D-2 J3 Hatchback normalny dach D-2 Tiggo SUV normalny dach 5 05-?? D-1 CHEVROLET Astra MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Aveo Sedan normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach kg?? D-1 Captiva SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Cruze Hatchback normalny dach kg D-4; AM-2 Hatchback normalny dach kg D-4; AM-2 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach kg AM-2 Hatchback normalny dach kg AM-2 Hatchback normalny dach kg?? D-4 Epica Sedan normalny dach D-1 Evanda Sedan normalny dach D-1 HHR MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kalos Lacetti Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Lanos Sedan normalny dach K-7; AM-2 Matiz mk I Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 mk I Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 mk II Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Niva SUV normalny dach K-E(1,2)

9 14 CHEVROLET CITROEN 15 CITROEN CHEVROLET Orlando MPV pkt. monta owe Rezzo b-103, Polo Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Spark Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling CHINA AUTOMOBILE CEO SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Jonway Ufo SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) CHRYSLER 300 Sedan normalny dach D-1(1,4) 300C (USA) Sedan normalny dach D-2(1,4) Kombi reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Aspen SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Grand Voyager PT Cruiser MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) Kombi normalny dach D-3 Kombi T-profil D-T Sebring (USA) Sedan normalny dach D-2(1,4) Town & Country Voyager MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling zintegrowany Futura(1,3) MPV rynienka U-140 MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV reling zintegrowany Alfa(1,3) CITROEN 2CV Sedan rynienka U-130 AX AX Berlingo BX Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk I Van pkt. monta owe 3/4/ K-B mk I Van reling 3/4/ Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I Van pkt. monta owe 3/4/5 03- K-B mk I Van reling 3/4/5 03- Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Van pkt. monta owe 3/4/5 08- mk II Van reling 3/4/5 08- Alfa(1,4) Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Kombi normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling C-Crosser SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) C1 Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 C-15 Van pkt. monta owe 3/4/5 92- b-103(1,3); K-D; C-15(1,4) C25 Bus H > 26 cm 4/ BP 28 C3 Hatchback normalny dach 5 02-?? AM-2 MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling C3 Picasso MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling C3 X-TR MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling C35 C4 C4 Grand Picasso C4 Picasso C5 Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Bus H > 36 cm 4/ BP 38 Hatchback pkt. monta owe Hatchback pkt. monta owe MPV pkt. monta owe MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV pkt. monta owe MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Sedan pkt. monta owe Kombi normalny dach D-1 Kombi pkt. monta owe b-103(1,3); K-D(1,3); C-15(1,4) Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan pkt. monta owe N b -(Beta)-nowy - baga nik baga nik - w w przygotowaniu

10 16 CITROEN DACIA CITROEN C5 C6 Hatchback pkt. monta owe N b -(Beta)-nowy - baga nik baga nik w - w przygotowaniu C8 MPV T-profil D-T(1,4) CX Sedan rynienka U-120 Hatchback rynienka U-130 C-Zero Hatchback normalny dach kg?? D-2 Dispatch Van pkt. monta owe 4/5 07- Vivaro(1,4) Evasion MPV T-profil D-T(1,4) Jumper Jumpy Nemo Saxo Xantia XM Xsara Xsara Picasso ZX Dokker Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Bus pkt. monta owe 4/ N Bus pkt. monta owe 4/5 06- N Van pkt. monta owe b-103(1,4); C-15(1,65) Van pkt. monta owe 4/5 07- Vivaro(1,4) Van pkt. monta owe 4/5 08- b -103(1,3); C-15(1,4) Van reling 4/5 08- Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4), Reling(1,4) Hatchack normalny dach AM-2 Hatchack normalny dach K-1; D-4(1,2); AM-2 Hatchback normalny dach Orion; AM-4 Kombi T-profil D-T Hatchback normalny dach Orion; AM-4 Kombi normalny dach Orion; AM-4 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach C AM-1 Hatchback normalny dach AM-1 Kombi T-profil D-T MPV pkt. monta owe K-B MPV pkt. monta owe K-B Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach AM-2 Van pkt. monta owe 4/5 12-?? b -(Beta)-nowy baga nik w przygotowaniu b -(Beta)-nowy baga nik w przygotowaniu Van reling 4/5 12- Alfa(1,3); Futura(1,3) 17 DACIA DAEWOO DACIA Duster SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Lodgy MPV reling zintegrowany 5 12-?? Alfa(1,3); Futura(1,3) Logan Logan MCV Sedan normalny dach K-i(1,2) MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kombi pkt. monta owe Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sandero Hatchback normalny dach K-i(1,2) Sandero Stepway SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling DAEWOO Espero Sedan normalny dach D-5 Kalos Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Korando Lanos Lublin mk I SUV rynienka U-140 mk II SUV pkt. monta owe Astra (1,3) mk II SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) mk III SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Hatchback normalny dach kg AM-2; D-4(+3D) Sedan normalny dach K-7; AM-2 Hatchback normalny dach K-7; AM-2 Bus H > 12 cm 4/ Bus (U-165) Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Bus H > 36 cm 4/ BP 38 Le Mans Hatchback pkt. monta owe 4/ Astra; AM-1 Leganza Sedan normalny dach D-1; AM-2 Matiz Musso Nexia Nubira Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 Hatchback normalny dach K-3; D-1; AM-2 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV normalny dach D-3(1,4) SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Hatchback pkt. monta owe Astra; AM-1 Sedan pkt. monta owe Astra; AM-1 Hatchback pkt. monta owe Astra; AM-1 mk I Sedan normalny dach D-1; AM-2 mk I Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk I Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling

11 18 DAEWOO DODGE FIAT DAEWOO Nubira Polonez Rezzo Sens mk II Sedan normalny dach D-1; AM-2 mk II Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk II Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback rynienka U-120 Kombi reling Futura Hatchback reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Hatchback reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Sedan normalny dach K-7; AM-2 Hatchback normalny dach K-7; AM-2 Tacuma MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Tico Hatchback normalny dach K, L Tico DAIHATSU Applause Sedan rynienka U-120 Sedan rynienka U-120 Charade Hatchback rynienka U-120 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach D-1 Feroza SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling DODGE MPV rynienka U-140 Caravan Charger MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling 4/ Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach kg D-1(1,4) Durango SUV normalny dach kg?? D-1(1,6) Grand Caravan Journey MPV T-profil D-T(1,4) MPV T-profil D-T(1,4) MPV T-profil D-T(1,4) Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 19 DODGE FIAT Journey Kombi normalny dach 5 12-?? D-4(1,6) Kombi reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) Ram 1500 Pick-Up normalny dach kg D-2(1,6) Ram 1500 Pick-Up normalny dach kg D-2(1,6) Ram 1500 Pick-Up normalny dach kg D-2(1,6) Van MPV H > 26 cm BP 28 FIAT 124 Coupe rynienka U Sedan rynienka U-130 Kombi rynienka U Hatchback rynienka U Hatchback rynienka U Sedan / Kombi rynienka 2/3/ U Sedan rynienka U Sedan rynienka U-120 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) 500 Hatchback normalny dach D Hatchback normalny dach AM-6 Albea Sedan normalny dach F AM-6 Argenta Sedan rynienka U-120 Brava Hatchback normalny dach AM-2 Bravo Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach K-N(1,2) Cinquecento Hatchback normalny dach F AM-6 Croma Doblo Sedan normalny dach Orion; AM-4 Kombi pkt. monta owe Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Van pkt. monta owe Van reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Van pkt. monta owe Van reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Van pkt. monta owe b-103(1,3); K-D(1,3); C-15(1,4) b-103(1,3); K-D(1,3); C-15(1,4) b-103(1,4); K-D(1,4); C-15(1,6) Van reling Alfa(1,6); Futura(1,6); Nowy(1,6); Reling(1,6) Doblo Malibo Van reling Alfa(1,3); Futura(1,3)

12 20 FIAT FORD FIAT Doblo Maxi Van pkt. monta owe Ducato Fiorino Freemont Bus H > 12 cm 4/5-95 Bus (U-165) Bus H > 26 cm 4/5-95 BP 28 Bus H > 36 cm 4/5-95 BP 38 Bus pkt. monta owe 4/ N Bus pkt. monta owe 4/5 06- N Van pkt. monta owe D Van reling 3/4/5 08- Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4), Reling(1,4) SUV normalny dach 5 12-?? D-4(1,4) SUV reling 5 b-103(1,3), C-15(1,4) -(Beta)-nowy baga nik w przygotowaniu -(Beta)-nowy baga nik w przygotowaniu b-103(1,3), C-15(1,4) Alfa(1,3); Futura(1,3) Van pkt. monta owe 3/4/5 08- Grande Punto Hatchback normalny dach K - M. Idea Hatchback Marea Palio Weekend Panda Punto Hatchback pkt. monta owe Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach AM-2 Weekend, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kombi pkt. monta owe O Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback pkt. monta owe Hatchback reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) 4x4, SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Hatchback reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) 4x4, SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) mk I Hatchback normalny dach kg AM-5 mk I Hatchback normalny dach kg AM-5 mk II Hatchback normalny dach kg K-2 mk II Hatchback normalny dach kg K-2 Qubo MPV pkt. monta owe 4/5 09- Regatta Sedan rynienka U-120 Ritmo Hatchback rynienka U-120 Scudo Van pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 b-103, K-D; C-15 b-103(1,3), C-15(1,4) b-103(1,3), C-15(1,4) Van pkt. monta owe 4/5 07-?? Vivaro(1,4) 21 FIAT FORD Sedici SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Seicento Hatchback normalny dach F AM-6 Siena Sedan normalny dach F K-9; AM-6 Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 Stilo Multiwagon, Kombi reling Alfa(1,3) Uproad, SUV reling Alfa(1,3) Strada Pick-Up reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Tipo Hatchback normalny dach AM-5 Tempra Ulysse Sedan normalny dach AM-5 SW, Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I MPV T-profil D-T(1,4) mk II MPV T-profil D-T Hatchback normalny dach F AM-6 Uno Hatchback normalny dach F K-9; AM-6 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling FORD Aerostar MPV T-profil D-T MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I MPV pkt. monta owe b-101, C-15 C-Max mk II MPV normalny dach 5 11-?? K-L(1-3) Connect Bus pkt. monta owe b-103(1,3), C-15(1,4) Van pkt. monta owe Van pkt. monta owe Courier Van pkt. monta owe Van pkt. monta owe Edge SUV normalny dach kg D-1(1,4) Hatchback rynienka U-120 Hatchback rynienka U-120 Kombi rynienka U-120 Escort Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach Orion; AM-4 Hatchback normalny dach kg D-5(+3D) Hatchback normalny dach kg D-5(+3D)

13 22 FORD FORD Escort Escort Express Sedan normalny dach Orion; AM-4 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach D-1; AM-2 Kombi normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Van rynienka U-130 Van pkt. monta owe Astra(1,2) Excursion SUV T-profil D-T Expedition SUV T-profil D-T Explorer SUV T-profil D-T(1,4) SUV T-profil D-T(1,4) SUV T-profil D-T(1,4) SUV T-profil D-T(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling F-150 Double Cab normalny dach D-1(1,6) Festiva Fiesta Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk I; Hatchback rynienka U-110 mk I; Hatchback rynienka U-110 mk II; Hatchback normalny dach AM-2 mk II; Hatchback pkt. monta owe L Astra mk II; Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk II; Hatchback pkt. monta owe L Astra mk III; Hatchback normalny dach AM-2 mk III; Hatchback pkt. monta owe L Astra mk III; Hatchback pkt. monta owe AM-2 mk III; Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk III; Hatchback pkt. monta owe L Astra mk III; Hatchback pkt. monta owe D-1 mk IV; mk V; Hatchback normalny dach AM-2 mk IV; mk V; Hatchback pkt. monta owe L Astra 23 FORD mk IV; mk V; Hatchback pkt. monta owe AM-2 mk IV; mk V; Hatchback normalny dach D-1; AM-2 mk IV; mk V; Hatchback pkt. monta owe Astra; D-1 mk VI; Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Fiesta mk VI; Hatchback normalny dach D-1 mk VI; Hatchback normalny dach D-1 mk VII; Hatchback normalny dach kg D-2(+3D) mk VII; Hatchback normalny dach D-2 Figo Hatchback normalny dach kg D-1 Flex SUV normalny dach kg?? D-1(1,6) mk I Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) mk I Sedan normalny dach K-F; D-4; AM-2 mk I Hatchback normalny dach K-F; D-4; AM-2 mk I Kombi normalny dach K-F; D-4; AM-2 mk I Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Hatchback pkt. monta owe b-101, K-D; C-15 mk II Sedan pkt. monta owe b-101, K-D; C-15 mk II Hatchback pkt. monta owe b-101, K-D; C-15 mk II Kombi pkt. monta owe b-101, K-D; C-15 Focus mk II Kombi T-profil D-T mk II Hatchback pkt. monta owe b-101, C-15 mk II Sedan pkt. monta owe b-101, C-15 mk II Hatchback pkt. monta owe b-101, C-15 mk II Kombi pkt. monta owe b-101, C-15 mk II kombi T-profil D-T mk II kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III Sedan normalny dach S D-1 mk III Hatchback normalny dach S D-1 mk III kombi reling Alfa Focus C-Max Hatchback pkt. monta owe Hatchback normalny dach K-L(1,3) Sedan normalny dach kg?? D-2 Fusion Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1

14 FORD Galaxy MPV pkt. monta owe MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV pkt. monta owe (1,3) (1,3) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,4) MPV reling zintegrowany 5 10-?? Alfa(1,3); Futura(1,3) Granada Sedan rynienka U-130 Kombi rynienka U-130 Grand C-max MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Ka Hatchback normalny dach kg??, S D-1(+3D) Kuga SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) SUV normalny dach kg D-3(1,4)(+3D) SUV normalny dach D-3(1,4) 24 FORD Maverick Mondeo SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV T-profil D-T SUV normalny dach D-2(1,4) mk I Sedan normalny dach AM-8 mk I Hatchback normalny dach AM-8 mk I Kombi normalny dach AM-8 mk I Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Sedan normalny dach AM-8 mk II Hatchback normalny dach AM-8 mk II Kombi normalny dach AM-8 mk II Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III Sedan normalny dach AM-2 mk III Sedan pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 mk III Hatchback normalny dach AM-2 mk III Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 mk III Kombi normalny dach AM-2 mk III kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Mondeo mk IV Sedan normalny dach K-L(1,2) mk IV Hatchback normalny dach K-L(1,2) mk IV Kombi normalny dach K-L(1,2) mk IV Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 25 FORD Orion Sedan rynienka U-120 Sedan normalny dach Orion; AM-4 Puma Coupe normalny dach kg D-2(+3D) Scorpio Scorpio Sierra Sedan normalny dach Orion; AM-4 Sedan normalny dach Orion; AM-4 Hatchback normalny dach Orion; AM-4 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback rynienka U-110 Sedan pkt. monta owe Astra; AM-1 Hatchback rynienka U-110 Kombi rynienka U-110 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling S-max MPV pkt. monta owe Taunus Sedan rynienka U-120 Taurus Transit, Transit 120/130/ 160/190 Kombi rynienka U-130 Kombi T-profil D-T Sedan normalny dach D-2(1,4) Kombi T-profil D-T Sedan normalny dach D-2 Bus H > 12 cm 4/ Bus (U-165) Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Bus H > 36 cm 4/ BP 38 Bus H > 12 cm 4/ Bus (1,8) Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Bus H > 36 cm 4/ BP 38 Bus H > 12 cm 4/5 06- Bus (1,8) Bus H > 26 cm 4/5 06- BP 28 Bus H > 36 cm 4/5 06- BP 38 Transit Connect Van pkt. monta owe b-103(1,3), C-15(1,4)

15 26 FORD HONDA FORD Windstar MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV T-profil D-T(1,3) FSO 125p Sedan rynienka U-130 Lanos Sedan normalny dach K-7; AM-2 Hatchback normalny dach K-7; AM-2 Matiz Hatchback normalny dach K-3; AM-2 Polonez Hatchback rynienka U-120 Kombi reling Futura; Reling GAZ Gazela 2705 Bus H > 36 cm BP 38 Gazela 3221 Bus H > 26 cm BP 28 Bus H > 26 cm BP 28 Sobol 2217 Bus H > 26 cm BP 28 Sobol 2752 Bus H > 36 cm BP 38 Volga 2410 Sedan rynienka U-140 Volga 3102 Sedan rynienka U-140 Volga Kombi rynienka U-140 Volga 3110 Sedan rynienka U-140 GEELY Geely MK Hatchback normalny dach K-7; AM-2 GREAT WALL Coolbear Hatchback normalny dach D-1 Gwperi Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Haval H-5 SUV pkt. monta owe H-5 SUV pkt. monta owe Hover SUV pkt. monta owe X240 SUV pkt. monta owe HONDA Sedan rynienka 4-84 U-120 Accord Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan rynienka D-3 Kombi rynienka D-3 27 HONDA Accord City Civic Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1; AM-2 Kombi normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Kombi normalny dach D-1; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-2; AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach D-2; AM-2 Coupe normalny dach kg?? D-2(+3D) Sedan normalny dach D-1 Kombi normalny dach D-1 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach kg D-1 Kombi normalny dach kg D-1 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback rynienka U-120 Sedan normalny dach D-1 Sedan/Hatchback/Kombi rynienka 2/3/4/5-83 U-120 Hatchback normalny dach kg D-3(+3D) Sedan normalny dach D-3 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1; AM-2 Coupe normalny dach kg D-4(+3D) Hatchback normalny dach kg D-2(+3D) Sedan normalny dach D-1 Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) Sedan normalny dach F AM-2

16 28 HONDA HYUNDAI HONDA Civic Civic CRX Civic Shuttle Concerto CR-V Hatchback normalny dach AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Coupe normalny dach kg D-2(+3D) Sedan normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach D-1 Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Coupe normalny dach kg D-1(+3D) MPV normalny dach D-1 MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach AM-2 Sedan normalny dach D-1 SUV normalny dach D-1(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV pkt. monta owe CR-Z Hatchback normalny dach kg?? D-2(+3D) FR-V Integra Jazz Legend MPV normalny dach D-1(1,4) MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Coupe normalny dach kg D-2(+3D) Hatchback normalny dach D-2 Hatchback normalny dach kg D-2(+3D) Hatchback rynienka U-120 Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-3 Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-1 b HONDA HYUNDAI Life Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Logo Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Hatchback normalny dach D-1 MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) Oddysey MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) MPV normalny dach kg D-4(1,4) Prelude mk V Coupe normalny dach kg D-1(+3D) Stream MPV normalny dach D-1 Kombi normalny dach D-1 HYUNDAI Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-2 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1 Accent Hatchback normalny dach D-1 Hatchback normalny dach kg D-1(+3D) Sedan normalny dach D-1 Hatchback normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-1 Sedan normalny dach kg?? D-1 Hatchback normalny dach D-1 Atos / Atos Prime Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach D-1 Azera Sedan normalny dach 4 11-?? D-4(1,4) Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach AM-2 Kombi normalny dach D-1 Elantra Hatchback normalny dach AM-2 Sedan normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-2(1,4); K-1(1,2) Galloper SUV normalny dach BP 28

17 30 HYUNDAI INFINITI HYUNDAI Galloper SUV normalny dach BP 28 Genesis Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Getz Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) Hatchback normalny dach K-H; D-4 Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) Hatchback normalny dach K-H; D-4 Getz Cross Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Grace Bus H > 26 cm BP 28 Grandeur H-1 Sedan normalny dach ?? D-1(1,4) Sedan normalny dach kg?? D-4(1,4) Bus reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Van reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) Van normalny dach D-5(1,6) Van reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) H100 Bus H > 26 cm 4/ BP 28 H200 Bus pkt. monta owe 4/ kg Tico(1,3) HB20 Hatchback normalny dach 5 12-?? D-1(1,6) Hatchback reling 5 12-?? Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) i10 Hatchback normalny dach D-1 i20 i25 i30 i40 Hatchback normalny dach kg D-4(+3D) Hatchback normalny dach D-4 Sedan normalny dach kg?? D-4 Hatchback pkt. monta owe Hatchback pkt. monta owe CW Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback pkt. monta owe 5 12-?? CW Kombi pkt. monta owe 5 12-?? Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Kombi pkt. monta owe 5 11-?? b-101, K-D; C-15 i45 Sedan normalny dach kg D-2 ix20 Hatchback normalny dach D-1 31 HYUNDAI SUV normalny dach D-1(1,4) ix35 SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) ix55 SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Sedan normalny dach D-3 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach AM-2 Lantra Hatchback normalny dach AM-2 Kombi normalny dach D-1 Sedan normalny dach AM-2 Hatchback normalny dach AM-2 Kombi normalny dach D-1 Matrix MPV normalny dach kg D-1(1,4) MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback normalny dach D-1 Pony Hatchback normalny dach D-2 Sedan normalny dach D-2 Hatchback normalny dach D-2 SUV normalny dach D-1(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV normalny dach D-1(1,4) Santa Fe SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV normalny dach ?? D-2(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling zintegrowany 5 12-?? Alfa(1,3); Futura(1,3) Sedan normalny dach D-1(1,4) Sonata Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach D-1(1,4) Sonata i20 Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Sonata i40 Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Sonata i45 Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Sonata Y20 Sedan normalny dach kg?? D-2(1,4) Bus pkt. monta owe Starex Bus reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Bus pkt. monta owe D

18 32 HYUNDAI IVECO KIA HYUNDAI Terracan Tucson SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) SUV T-profil kg D-T(1,4) SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3) SUV T-profil kg D-T(1,4) SUV normalny dach D-1(1,4) SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Veracruze SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) Verna Sedan normalny dach D-1 INFINITI EX37 SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling FX35 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) FX45 SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) G20 Sedan normalny dach kg D-3 G20 Sedan normalny dach D-2 G35 Sedan normalny dach ?? D-2 G35 Sedan normalny dach 4 07-?? D-2 G37 Sedan normalny dach 4 09-?? D-2 M Sedan normalny dach 4 05-?? D-2 Q45 Sedan normalny dach D-1 QX4 SUV normalny dach ?? D-1 QX4 SUV T-profil ?? D-T ISUZU SUV normalny dach kg D-1(+3D)(1,4) Trooper SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV normalny dach D-1 SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) D-max Pickup Bus reling Alfa(1,3) IVECO Pickup Bus H > 26 cm BP 28 Daily Pickup Bus H > 26 cm 4/ BP 28 Chasi Bus normalny dach D-1(1,8) Bus normalny dach D-1(1,8) 33 JAC JMC JAC Refine MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Rien SRV SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling JAGUAR Daimler Double Six Sedan rynienka U-120 S-Type Sedan normalny dach Orion; AM-4 Sedan normalny dach Orion; AM-4 Sovereign Sedan rynienka U-120 X-Type Sedan normalny dach AM-2 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling XF Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) XJ-Seria Sedan normalny dach D-1(1,4) XJ6/HJ12 Sedan rynienka U-120 XJS Coupe rynienka U-120 JEEP SUV rynienka U-140 Cherokee SUV T-profil D-T SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) Cherokee Renegade SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Compass SUV normalny dach 5 11-?? Orion Grand Cherokee SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4) Grand Cherokee Limited SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4) Grand Cherokee Renegade SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Grand Cherokee Vision SUV reling Alfa(1,3); Futura(1,3) Grand Wagoneer SUV reling Alfa(1,4); Futura(1,4); Nowy(1,4); Reling(1,4) Limited SUV rynienka U-140 Patriot SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Wagoner SUV rynienka U-140 Wrangler SUV rynienka U-140 JMC Landwind SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling

19 34 JONWAY KIA SPOSÓB MONTA U LADA JONWAY Ufo SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling KIA Amanti Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Besta Van H > 26 cm BP 28 Cadenza Sedan normalny dach kg?? D-2 Carens Carnival Cee'd Cerato Clarus mk I MPV normalny dach D-2 mk II MPV normalny dach D-2 mk II MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III MPV reling zintegrowany ?? Alfa; Futura mk IV MPV reling zintegrowany 5 13-?? Alfa; Futura mk I MPV reling 4/ Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I MPV T-profil 4/ D-T(1,4) mk II MPV T-profil 4/ D-T(1,4) mk II MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III MPV T-profil 4/5 06- D-T(1,4) Hatchback pkt. monta owe Hatchback pkt. monta owe Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback pkt. monta owe Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 b-103, K-D; C-15 b-103(1,3); K-D; C-15(1,4) b-103(1,3); K-D; C-15(1,4) Kombi reling zintegrowany Alfa; Futura mk I Sedan normalny dach D-1 mk I Hatchback normalny dach D-1 mk II Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) mk III Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Sedan normalny dach D-3 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Forte Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Grace Bus H > 26 cm 4/5 95- BP 28 Grand Carnival MPV reling zintegrowany 5 06-?? Alfa; Futura Joice MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 35 KIA K3 Sedan normalny dach kg?? D-1 K5 Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) K7 Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) K9 Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Magnetis Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach D-1(1,4) Opirius Sedan normalny dach D-1 Sedan normalny dach D-1(1,4) Optima Sedan normalny dach D-1(1,4) Sedan normalny dach kg D-1(1,4) Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Picanto Pregio Hatchback MPV normalny dach pkt. monta owe kg K-1; D-1; AM-2?? Tico(1,3) Hatchback MPV normalny dach pkt. monta owe kg 50 kg K-1; D-1; AM-2?? Tico(1,3) Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Pride Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Hatchback reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Quoris Sedan normalny dach kg?? D-1(1,4) Pro Cee'd Hatchback pkt. monta owe b-103, K-D; C-15 mk I Sedan normalny dach D-4; AM-2 mk I Hatchback normalny dach D-4; AM-2 Rio mk I Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II Sedan normalny dach ?? D-2 mk II Hatchback normalny dach ?? D-2 mk III Hatchback normalny dach D-1 Rio Cinco Kombi normalny dach D-2; AM-2 Rondo mk III MPV reling zintegrowany ?? Alfa; Futura mk I MPV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedona mk II MPV T-profil D-T(1,4) mk III MPV reling Alfa, Futura Sephia mk I Sedan normalny dach D-1; AM-2 mk II Sedan normalny dach D-1; AM-2

20 36 KIA LADA 37 LADA LANCIA MARUTI KIA Sephia Shuma Sorento mk II Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 Hatchback normalny dach D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-1; AM-2 SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling SUV reling Alfa; Futura Soul Hatchback reling Alfa; Futura Spectra Sportage LADA Sedan normalny dach K-1; D-1; AM-2 Sedan normalny dach D-2(1,4) Hatchback normalny dach D-2(1,4) mk I; SUV normalny dach kg D-3(+3D) mk I; SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk I; SUV normalny dach D-3 mk I; SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk II; SUV normalny dach D-3 mk II; SUV reling Alfa; Futura; Nowy; Reling mk III; SUV reling zintegrowany Alfa(1,3); Futura(1,3) 110 Sedan normalny dach K Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 112 Hatchback normalny dach K Hatchback normalny dach K-E 1200 Sedan rynienka U Kombi rynienka U Nova Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 2104 Kombi rynienka U-130 Kombi rynienka U Nova Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling 2105 Nova Sedan rynienka U Sedan Sedan rynienka U Sedan Sedan rynienka U Samara Hatchback rynienka U Samara Hatchback rynienka U Samara Sedan rynienka U Samara Sedan rynienka U Nadezhda MPV rynienka U Niva SUV rynienka U Fora SUV rynienka U Niva SUV rynienka U Priora Sedan normalny dach K Priora Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Priora Hatchback normalny dach K-4 99 Sedan rynienka U-120 Kalina Sedan normalny dach K-E Hatchback normalny dach K-E Nova Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Nova Junior Sedan rynienka U-130 Samara LANCIA Hatchback rynienka U-120 Hatchback rynienka U Sedan rynienka U-120 A 112 Hatchback rynienka U-120 Beta Coupe/Kombi/Sedan rynienka 2/3/ U-120 Dedra Sedan normalny dach D-2(1,4) Delta Kappa Lybra Musa mk I Hatchback rynienka U-120 mk I Hatchback rynienka U-120 mk II Hatchback normalny dach D-2 Sedan normalny dach AM-5 Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling Sedan normalny dach Orion Kombi reling Alfa; Futura; Nowy; Reling MPV pkt. monta owe MPV reling Alfa(1,3); Futura(1,3); Nowy(1,3); Reling(1,3)

KATALOG CATALOGUE. Baga niki dachowe oferowane s¹ z nastêpuj¹cymi rodzajami belek:

KATALOG CATALOGUE. Baga niki dachowe oferowane s¹ z nastêpuj¹cymi rodzajami belek: 2013 www.amos.auto.pl KATALOG Serdecznie witamy i zapraszamy do zapoznania siê z nasz¹ ofert¹. Zajmujemy siê produkcj¹ tzw. osprzêtu samochodowego jakim s¹ ró nego rodzaju baga niki. Nasz¹ dewiz¹ jest

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO. Cena netto haka. Cena brutto haka ECE / EC NR. KAT.

ALFA ROMEO. Cena netto haka. Cena brutto haka ECE / EC NR. KAT. ALFA ROMEO 147 2000-2010 e20 A-035 A 7,90 1300 60 18,7 % M 410,00 504,30 147 2000-2010 e20 A-036 W6 7,90 1300 60 21,0 % M 890,00 1094,70 159 4D 07/2005-2012 E20 A-037 A 9,90 1800 80 26,2 % M 460,00 565,80

Bardziej szczegółowo

KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni. KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12

KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni. KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12 AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL MADMIR P.P.H.U. Mirosław Madej 26-600 Radom ul.kwiatkowskiego 68 ( +48 48 3651008; 602 398 365 NIP: 948-101-00-33 e-mail: madmir@wp.pl http://www.madmir.pl e 2 0 JAKOŚĆ HAKÓW

Bardziej szczegółowo

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05--

Rok prod.: Alfa Romeo 33 90 95 Alfa Romeo 147 01-- Alfa Romeo 159 Sedan 05-- Wykaz aut, do których pasuje bagażnik bazowy Dromader D1 plus. Bagażnik do samochodów bezrynienkowych: składa się z belek nośnych oraz uchwytów. Natomiast uchwyt składa się z łapy, poduszki i łapki chwytającej

Bardziej szczegółowo

BELKI DACHOWE. Stopy + Bagażnik Zestaw. Giuletta 1983 > 1986 1 100 951 761 961. Mito, 3 drzwi 2008 > 03 + A 3079 + 753 760 960

BELKI DACHOWE. Stopy + Bagażnik Zestaw. Giuletta 1983 > 1986 1 100 951 761 961. Mito, 3 drzwi 2008 > 03 + A 3079 + 753 760 960 kit + ALFA ROMEO Giuletta 1983 > 1986 1 100 951 761 961 Giuletta 2010 > 11 + D GT 2004 > Brak rozwiązań Mito, 3 drzwi 2008 > 03 + A 3079 + 753 760 960 Spider 2006 > Brak rozwiązań 145, 3 drzwi, z oryginalnymi

Bardziej szczegółowo

Katalog doboru bagażników bazowych THULE

Katalog doboru bagażników bazowych THULE ACURA CL, 2-DR COUPÉ, 00-03 THULE 761 THULE 950 THULE 2085 THULE 757 lub THULE 775 ACURA COUPÉ, 2-DR COUPÉ, 96-99 THULE 761 THULE 950 THULE 219 THULE 477 THULE 757 lub THULE 775 ACURA EL, 4-DR SEDAN, 96-

Bardziej szczegółowo

KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni

KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni MIŁA ORAZ FACHOWA OBSŁUGA KLIENTA: Julia Zabłocka 533-353-811 Agnieszka Łuszczyńska 533-353-812 OFERTA WAŻNA OD: 10.05.2015 Ewelina Janus 533-353-813 Teresa Tutka 533-353-814 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

Bardziej szczegółowo

Uchwyt rowerowy PADOVA 2. Stabilny bagażnik do transportu rowerów w pozycji stojącej na tylnej klapie w samochodach typu sedan, hatchback oraz kombi.

Uchwyt rowerowy PADOVA 2. Stabilny bagażnik do transportu rowerów w pozycji stojącej na tylnej klapie w samochodach typu sedan, hatchback oraz kombi. Strona 1 z 10 PADOVA 2 STAL Uchwyt rowerowy PADOVA 2 Stabilny bagażnik do transportu rowerów w pozycji stojącej na tylnej klapie w samochodach typu sedan, hatchback oraz kombi. Zdjęcia przedstawiają uchwyt

Bardziej szczegółowo

Rozmiar M dedykowane modele:

Rozmiar M dedykowane modele: Rozmiar M dedykowane modele: 1) Alfa Romeo 146 1) Audi 80 2) BMW 3 E30 3) Citroen AX Citroen Saxo Citroen C15 4) Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Matiz Chevrolet Spark 5) Daewoo Matiz Daewoo Tico

Bardziej szczegółowo

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black ALFA ROMEO ALFA ROMEO / 156 5D Crosswagon 2003-2007 z relingami ALFA ROMEO / 156 5D Sportwagon 2000-2006 z relingami

Bardziej szczegółowo

BAGAŻNIKI BAZOWE NA DACH

BAGAŻNIKI BAZOWE NA DACH GŻNIKI ZOWE N DCH CUR OWY MINIUM EL Sedan 1996-2005 Standardowy 100 + 100 + MDX 5 drzwi SUV 2001-2006 Standardowy MDX 5 drzwi SUV 2007 - Standardowy RDX 5 drzwi SUV 2007 - Standardowy 754 + 1068 + 754

Bardziej szczegółowo

Katalog doboru bagażników bazowych THULE

Katalog doboru bagażników bazowych THULE ACURA CL, 2-DR COUPÉ, 00-03 THULE 950 THULE 2085 THULE 757 lub THULE 775 ACURA COUPÉ, 2-DR COUPÉ, 96-99 THULE 950 THULE 219 THULE 477 THULE 757 lub THULE 775 ACURA EL, 4-DR SEDAN, 96- THULE 950 THULE 261

Bardziej szczegółowo

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 147 05>10 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe 2011 / 2012 Tabele rozmiarów łańcuchów do samochodów osobowych, 4x4 oraz SUV Łańcuchy śniegowe, które wychodzą naprzeciw najcięższym zimom! Oczywiście od firmy pewag.

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych.

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Prosty montaż i uniwersalność sprawia, że bagażnik szybko się montuje jak i demontuje. Posiada zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Tytuł główny nagłówka Bagażnik jacky auto sport Bagażniki Jacky auto sport Bagażnik dachowy na relingi AERO STAR 1 aluminiowy 120cm DANE TECHNICZNE:

Tytuł główny nagłówka Bagażnik jacky auto sport Bagażniki Jacky auto sport Bagażnik dachowy na relingi AERO STAR 1 aluminiowy 120cm DANE TECHNICZNE: Bagażnik jacky auto sport Bagażniki Jacky auto sport Cena: 189.99 zł Bagażnik dachowy na relingi AERO STAR 1 aluminiowy 120cm Całkowicie nowy bagażnik dachowy wykonany z aluminium. Belki na relingi przystosowane

Bardziej szczegółowo

YEAR ROCZNIK 33 905 83-2/93 320706 CC 3) 520703 CC 3) 75 161 85-91 520704 CC. 145 1,7 930 94-320701 C I 62) 520700 C l 62)

YEAR ROCZNIK 33 905 83-2/93 320706 CC 3) 520703 CC 3) 75 161 85-91 520704 CC. 145 1,7 930 94-320701 C I 62) 520700 C l 62) ALFA ROMEO 33 33 905 83-2/93 320706 CC 3) 520703 CC 3) 75 75 161 85-91 520704 CC 145 145 1,4/1,6 930 94-320701 C I 62) 520700 C l 62) 145 1,7 930 94-320701 C I 62) 520700 C l 62) 145 2,0 320701 62) 520700

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe 2013 / 2014 Tabele rozmiarów łańcuchów do samochodów osobowych, 4x4 oraz SUV 2 Łańcuchy śniegowe, które wychodzą naprzeciw najcięższym zimom. Oczywiście od firmy pewag!

Bardziej szczegółowo

Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm. Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka

Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm. Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm Cena: 144.99 zł Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm Nowoczesny aerodynamiczny bagażnik wykonany z aluminium. Zabezpieczenie kluczykiem chroni

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe 2012 / 2013 Tabele rozmiarów łańcuchów do samochodów osobowych, 4x4 oraz SUV 2 Łańcuchy śniegowe, które wychodzą naprzeciw najcięższym zimom. Oczywiście od firmy pewag!

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO JAKOŚĆ HAKÓW HOLOWNICZYCH POTWIERDZONA JEST CERTYFIKATAMI: ~ Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 : 2008.

ALFA ROMEO JAKOŚĆ HAKÓW HOLOWNICZYCH POTWIERDZONA JEST CERTYFIKATAMI: ~ Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 : 2008. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman "AUTO-HAK" Spółka Jawna 76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16 K +48 59 8414-414, 8414-413 NIP: 839-040-81-14, REGON: 770514270, KRS: 0000097868

Bardziej szczegółowo

Calibra. Combo. Corsa. Meriva. Omega. Signum. Tigra. Vectra. Zafira. FIAT Grande Punto. Kangoo II od 2001' Laguna II od 2001' 4/100

Calibra. Combo. Corsa. Meriva. Omega. Signum. Tigra. Vectra. Zafira. FIAT Grande Punto. Kangoo II od 2001' Laguna II od 2001' 4/100 Firma TRIO / 32-2038275, 32-2030946, Darek 0.602288210 długość śruby skok rodzaj symbol Prostego średnica gwintu zakończ. klucz zabezp. Odcinka śruby śruby śruby śruby marka model rodzaj felg wymiary Z-428

Bardziej szczegółowo

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe

Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe Łańcuchy śniegowe i antypoślizgowe 2014 / 2015 Tabele rozmiarów łańcuchów do samochodów osobowych, 4x4 oraz SUV Łańcuchy śniegowe, które wychodzą naprzeciw najcięższym zimom. Oczywiście od firmy pewag!

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO CERTIFICATES OF QUALITY: ~ CERTIFICATE ISO 9001 : 2008 ~ HOMOLOGATION E20. ~ HOMOLOGATION e20

ALFA ROMEO CERTIFICATES OF QUALITY: ~ CERTIFICATE ISO 9001 : 2008 ~ HOMOLOGATION E20. ~ HOMOLOGATION e20 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman "AUTO-HAK" Spółka Jawna 76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16 K +48 59 8414-414, 8414-413 NIP: 839-040-81-14, REGON: 770514270, KRS: 0000097868

Bardziej szczegółowo

AVIA AVIA 449 D60 D75 (wsteczny do przodu, 5 bieg., model 2000) P O

AVIA AVIA 449 D60 D75 (wsteczny do przodu, 5 bieg., model 2000) P O ALFA ROMEO ALFA ROMEO 1 145 ALFA ROMEO 378 145 1.4 T.Spark 16V ALFA ROMEO 354 145 (model 2000) P ALFA ROMEO 1 146 ALFA ROMEO 294 146 (model 1999) ALFA ROMEO 387 147 1.6 T.Spark 16V ALFA ROMEO 412 147 1.9

Bardziej szczegółowo

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00 Zdejmowa A U D I Audi 80 (N-lim) 09.86-08.91 1-AUD-03 10 d. 9 138,00 Audi 80 (NN-lim) 09.91-.94 1-AUD-04 1700. 9 138,00 Audi 100 (lim) 09.84-08.90 1-AUD-01 00. 10 197,00 Audi 100 C-4 Sedan,Avant,Quattro

Bardziej szczegółowo

MATA UNIWERSALNA 100x90

MATA UNIWERSALNA 100x90 MATA UNIWERSALNA 100x90 Marka Model Nadwozie Lata Uwagi Audi A6 Avant (C5) C/5 1997-2004 Audi A6 Avant (C4) C/5 1992-1997.09 Audi A4 Avant (B6) C/5 2001.11-2004.10 Audi 100 Combi C/5 1988-1994 Audi 80

Bardziej szczegółowo

Katalog haków holowniczych 2012 2013 Towbars

Katalog haków holowniczych 2012 2013 Towbars Katalog haków holowniczych 2012 2013 Towbars acar aniel Grzegorczyk Tel. +48 507 283 838 ul.prof. Poznańskiego 2A Fax +48 59 841 43 47 76-251 Kobylnica 4 Wszystkie kody kreskowe rozpoczynają się od następujących

Bardziej szczegółowo

1995-2000 wszystkie skrzynię aut. 1 stal 2 mm gięta 3,6 5-15 320,00 393,60. 1995-2004 wszystkie skrzynię man. 1 stal 2 mm gięta 3,5 5-15 320,00 393,60

1995-2000 wszystkie skrzynię aut. 1 stal 2 mm gięta 3,6 5-15 320,00 393,60. 1995-2004 wszystkie skrzynię man. 1 stal 2 mm gięta 3,5 5-15 320,00 393,60 Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2013.06.18 ul. Kolumny 267C, 93-631 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, tel. 513 275 603 Roman Cieślak http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

Wykaz zastosowań wycieraczek Bosch - 2015

Wykaz zastosowań wycieraczek Bosch - 2015 ACURA MDX 09.06-> AR 26 U AR 21 U 65C 53C ACURA RDX [TB] 09.06-08.12 AR 26 U AR 16 U 65C 40C ACURA RL [KA] 09.95-08.04 AR 22 U AR 19 U 55C 48C ACURA TL [UA] 09.94-08.03 AR 24 U AR 19 U 60C 48C ACURA TL

Bardziej szczegółowo

Kombi e20*94/20*0222*00 2000 / 05.2003 AL 34A 00841 8,66 kn 1600 kg 60 kg 21,1 kg 2 h 636 zł 782,28 zł

Kombi e20*94/20*0222*00 2000 / 05.2003 AL 34A 00841 8,66 kn 1600 kg 60 kg 21,1 kg 2 h 636 zł 782,28 zł AUTORYZOWANY PRZESTAWICIEL AUTO-HAK Sp.J SŁUPSK MAMIR PPHU MIROSŁAW MAEJ 26-604 RAOM ul.kwiatkowskiego 68 ( +48 3651008 :602398365 www.madmir.pl e-mail:madmir@wp.pl JAKOŚĆ HAKÓW HOLOWNICZYCH POTWIERZONA

Bardziej szczegółowo

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO OFERTA NA MECHANIKĘ SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY OD LUTEGO 2013: CENY SPECJALNE TYLKO W AUTO-ELEMENTS tu lista wahaczy SRL, stan magazynowy z 11 lutego 2013 auto-elements.pl Nasi klienci

Bardziej szczegółowo

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ

MAT S.C. P.P.H. PRODUCENT DYWANIKÓW SAMOCHODOWYCH gumowych w kolorze czarnym i popielatym OFERTA 2009/2010 PROWADZIMY SPRZEDAŻ DETALICZNĄ I HURTOWĄ MAT P.P.H. UM S.C. Tadeusz Maćkowiak Wiesława Maćkowiak Adam Maćkowiak 62-030 Luboń k. Poznania ul. Armii Poznań 1B tel./fax 061 810 26 72 pon. - pt. 8 00-16 00 www.matgum.pl biuro@matgum.pl PRODUCENT

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD NOWOŚCI ABE 09.2012 ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI 2002- C10020ABE OPEL ANTARA / CHEVROLET CAPTIVA 2006- C10021ABE CHEVROLET EPICA 2006- C10326ABE

Bardziej szczegółowo

Orurowania Misutonida w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 2013.07.01

Orurowania Misutonida w ofercieautotraper 4x4 - na dzień 2013.07.01 L AUDI Q7 06> 192 ORUROWANIE PRZEDNIE Ø76 SUPER BAR SB/192/IX 1459,89 1795,66 AUDI Q7 06> 192 AUDI Q7 06> 192 Ø76 SLASH FRONT PROTECTIONS SLF/192/IX 1459,89 1795,66 SIDE BARS WITH STEPS OVAL GPO/192/IX

Bardziej szczegółowo

LISTA KOMPATYBILNOŚCI CZUJNIKÓW TPMS HAMATON EU-PRO2 (HTS-A2695 & HTS-A269C) Marka auta Model Od roku produkcji Od miesiąca produkcji Do roku

LISTA KOMPATYBILNOŚCI CZUJNIKÓW TPMS HAMATON EU-PRO2 (HTS-A2695 & HTS-A269C) Marka auta Model Od roku produkcji Od miesiąca produkcji Do roku LISTA KOMPATYBILNOŚCI CZUJNIKÓW TPMS HAMATON EU-PRO2 (HTS-A2695 & HTS-A269C) Marka auta Model Od roku produkcji Od miesiąca produkcji Do roku produkcji Do miesiąca produkcji Abarth 124 Spider 2016 EOP

Bardziej szczegółowo

KULA TYP P Płytka z kulą przykręcana za pomocą dwóch śrub M16. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni, posiada zamek z kluczykiem

KULA TYP P Płytka z kulą przykręcana za pomocą dwóch śrub M16. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni, posiada zamek z kluczykiem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman "AUTO-HAK" Spółka Jawna 76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16 K +48 59 8414-414, 8414-413 NIP: 839-040-81-14, REGON: 770514270, KRS: 0000097868

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE śarówek W WYBRANYCH MARKACH. Kierunko wskazy przednie. przeciwmg ielne przednie. drogowe

ZASTOSOWANIE śarówek W WYBRANYCH MARKACH. Kierunko wskazy przednie. przeciwmg ielne przednie. drogowe ALFA ROMEO Polski Światła przednie Światła tylne Kompletny zestaw Ŝarówek Premium Kompletny zestaw Ŝarówek Premium Numer części Światła mijania Światła drogowe Światła przeciwmg ielne przednie Kierunko

Bardziej szczegółowo

Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 120cm

Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 120cm Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 120cm Cena: 249.99 zł Firma F.lli Menabò zosta?a za?o?ona w 1972 roku we W?oszech.Ci?g?y rozwój nowoczesnych?rodków transportu doprowadzi? to tego ze

Bardziej szczegółowo

TuningKingz Shop ul. Torfowa 2 pok. 10 30-384 Krakσw. E-mail: tomek@tuningkingz.pl Mobile: +48 608 075 574. Nr katalogowy amortyzatora przedniego:

TuningKingz Shop ul. Torfowa 2 pok. 10 30-384 Krakσw. E-mail: tomek@tuningkingz.pl Mobile: +48 608 075 574. Nr katalogowy amortyzatora przedniego: TuningKingz Shop ul. Torfowa 2 pok. 10 30-384 Krakσw E-mail: tomek@tuningkingz.pl Mobile: +48 608 075 574 Katalog sprκώyn, zawieszeρ sportowych i amortyzatorσw MTS-Technik Znajd swσj pojazd i odpowiedni

Bardziej szczegółowo

R Cr P 1,50 3,00. ES Cr Ox / DSF-CNP Cr P. R Cr P 72,00. ES Cr Ox / DSF-CNP Cr P 3,00. R Cr P 2,00. ES Cr Ox / DSF-CNP Cr P 4,00.

R Cr P 1,50 3,00. ES Cr Ox / DSF-CNP Cr P. R Cr P 72,00. ES Cr Ox / DSF-CNP Cr P 3,00. R Cr P 2,00. ES Cr Ox / DSF-CNP Cr P 4,00. CITROEN AX 10 Saxo 1.0 / DSF-C Cr P +0,0.0103ES.00.03.0103.00.03.0103.0.03 AX 11 BX 11 ZX 1.1 7 / DSF-C Cr P.0097ES.00.03.0097.00.03 AX 13 AX 1 BX 1 ZX 1.,00 / DSF-C Cr P.015ES.00.03.015.00.03 AX 1/GT/GTI

Bardziej szczegółowo

K o m a x. Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Katalog zastosowań produktów według typu pojazdu

K o m a x. Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej. Katalog zastosowań produktów według typu pojazdu Zakład Elektrotechniki Motoryzacyjnej K o m a x Katalog zastosowań produktów według typu pojazdu Spis treści Podział według rodzaju pojazdu 1 osobowy 1 ciężarowy 54 ciągnik 76 osobowy Podział według rodzaju

Bardziej szczegółowo

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE NADKOLA 20-01-2015 Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości AUDI Nr artykułu Numer OE Audi A3 1996-2005, lewy przód 110101 8L0821171C Audi A3 1996-2005, prawy przód 110102 8L0821172B

Bardziej szczegółowo

Akcesoria car audio według marek samochodów

Akcesoria car audio według marek samochodów Akcesoria car audio według marek samochodów ALFA ROMEO zdjęcie symbol opis cena 572013 Redukcja radiowa 3232 Alfa 156 10/1997-08/2001 572147 Redukcja radiowa 3262 Alfa 147 12/2000-> szara Alfa GT 01/2005->

Bardziej szczegółowo

DOAN - Bagażniki Kraków

DOAN - Bagażniki Kraków Pokrowiec na samochód hatchback/kombi MOBILE GARAGE rozmiar XL Cena : 149,90 zł Producent : KEGEL&BŁAŻUSIAK Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji Utworzono

Bardziej szczegółowo

www.bosma-group.eu Katalog zastosowań żarówek 2012

www.bosma-group.eu Katalog zastosowań żarówek 2012 www.bosma-group.eu Katalog zastosowań żarówek 2012 LEGENDA Spis treści Datowanie 00.00 > produkowany od danej daty > 00.00 produkowany Do danej daty > 00.00 00.00 > daty produkcji z różnymi wersjami reflektorów

Bardziej szczegółowo

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane.

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane. DOBÓR DYSZ UWAGA!!! STAG-200 NIE WSPÓŁPRACUJE Z WTRYSKIWACZAMI GAZOWYMI O REZYSTANCJI 1Ω! Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy VALTEK, natomiast porównywalną z

Bardziej szczegółowo

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011

GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 GFTuning kazujoshi@op.pl 0 604 662 732 LISTA PRODUKTÓW 2011 1. 2. 3. 4. CHEVROLET CHEVROLET AVALANCHE 2001-2006 CHEVROLET CAPTIVA CHRYSLER CHRYSLER GRAND VOYAGER III 2001-2006 CHRYSLER PACIFICA 2002-2007

Bardziej szczegółowo

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014 MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALFA

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Analiza popytu RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Rejestracje aut używanych...5 2.1 aut według rocznika...5 2.2 aut według cen...5 2.4 aut według marki...7 2.5 aut według rodzaju

Bardziej szczegółowo

dywaniki bagażnika pe

dywaniki bagażnika pe AutoViP R. Mielczarek A. Wierzbicka Sp. J. 05-083 Zaborów ul.stołeczna 157 NIP 1181882339 www.autovip.pl +48 666 555 902 +48 602 273 581 dywaniki bagażnika pe trunk mats pe Katalog on-line / Catalog on-line

Bardziej szczegółowo

KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni

KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni MIŁA ORAZ FACHOWA OBSŁUGA KLIENTA: Julia Zabłocka 533-353-811 j.zablocka@autohak.pl Agnieszka Łuszczyńska 533-353-812 a.luszczynska@autohak.pl OFERTA WAŻNA OD: 13.10.2015 Ewelina Janus 533-353-813 e.janus@autohak.pl

Bardziej szczegółowo

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL Adres firmy: PPUH ADMAL ul. Sochaczewska 40 96-515 Paprotnia k/ Sochaczewa Tel/fax: 046-86-150-79 Info: 0-603-937-036 / Adamczyk Mariusz / 0-609-805-775

Bardziej szczegółowo

CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY

CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY P.P.H. ANMAX Andrzej Fulara Os. Widok 44 Szewna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel: 661-686-877 NIP: 6611089802 www.anmax.info www.facebook.pl/pphanmax CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY Opis: ALFA

Bardziej szczegółowo

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy)

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy) MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY DYWANIKI Z NAKŁADKĄ DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 26,39 zł 32,20 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 24,51 zł 29,90 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE P.W. RAFPOL Rafał Podsiadły Tel. 501438358 e mail: rafpol@onet.pl WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE ALFA ROMEO Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan od 10/1997 102401M Alfa Romeo 156 SPORT Wagon / Kombi bez gaśnicy od

Bardziej szczegółowo

Cena : 125,00 zł Nr katalogowy : comfort Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji.

Cena : 125,00 zł Nr katalogowy : comfort Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji. Informacje o produkcie NOWOŚĆ eko* SKóRA POKROWCE Samochodowe Q JAKOŚĆ Cena : 125,00 zł Nr katalogowy : comfort Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : bardzo wysoki Średnia ocena : brak recenzji MAXX

Bardziej szczegółowo

Pokrowce samochodowe Modern Czarne Mazda 5. Pokrowce pół-skórzane Modern Mazda 5. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka. Cena: 129.

Pokrowce samochodowe Modern Czarne Mazda 5. Pokrowce pół-skórzane Modern Mazda 5. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka. Cena: 129. Pokrowce samochodowe Modern Czarne Mazda 5 Cena: 129.99 zł A uto-dekor jest wiodącym Polskim producentem pokrowców oraz dywaników samochodowych. Posiadama wieloletnie doswiadczenie w projektowaniu i produkcji

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO JAKOŚĆ HAKÓW HOLOWNICZYCH POTWIERDZONA JEST CERTYFIKATAMI: ~ Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 : 2008.

ALFA ROMEO JAKOŚĆ HAKÓW HOLOWNICZYCH POTWIERDZONA JEST CERTYFIKATAMI: ~ Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 : 2008. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman "AUTO-HAK" Spółka Jawna 76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16 K +48 59 8414-414, 8414-413 NIP: 839-040-81-14, REGON: 770514270, KRS: 0000097868

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY POKROWCE NA MIARĘ

ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY POKROWCE NA MIARĘ P.P.H. ANMAX Andrzej Fulara Os. Widok 44 Szewna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel: 661-686-877 NIP: 6611089802 www.anmax.info www.facebook.pl/pphanmax ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY

Bardziej szczegółowo

Pióro Wycieraczki 48C 475mm ECO Bosch

Pióro Wycieraczki 48C 475mm ECO Bosch 2017-09-28 Pióro Wycieraczki 48C 475mm ECO 3397004669 Bosch 48 C 475 mm ECO Bosch Producent Bosch EAN 3165143938805 Kod produktu BO 48C Długość 583 Skrót handlowy (HKB) 3397004669 Szerokość 65 Wysokość

Bardziej szczegółowo

N O W O Ś Ć * POKROWCE SAMOCHODOWE SKÓRA ALKANTARA Jakość Q

N O W O Ś Ć * POKROWCE SAMOCHODOWE SKÓRA ALKANTARA Jakość Q Utworzono 28-09-2017 N O W O Ś Ć * POKROWCE SAMOCHODOWE SKÓRA ALKANTARA Jakość Q Cena : 129,00 zł Nr katalogowy : SUPERIOL Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : niski Średnia ocena : brak recenzji MAXX

Bardziej szczegółowo

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) 41-902 Bytom ul.rostka 30A ; 32-2030946, 32-2038275, Darek 0.602288210 ALFA ROMEO netto Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan Alfa Romeo 156 SPORT Wagon

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES. www.fa1.pl

SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES. www.fa1.pl FISCHER AUTOMOTIVE I SPIS TREŚCI INHALTSVERZEICHNISS - INDEX - TABLE DE MATIÈRES Obejmy M8, M10, Ford, VAG 1 Obejmy Citroen, Renault, Volvo, Mercedes, Uniwersalna 3 Złączniki rur, Elementy metalowe 3 Złącza

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 01/2017 WYDECH

NOWOŚCI 01/2017 WYDECH NOWOŚCI 01/2017 WYDECH Czosnów 26.01.2017r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA BRUTTO BOS135-111 Tłumik układu wydechowego tył CITROEN C3 II 1.4D 11.09-305,02 ZŁ BOS135-113 Tłumik układu wydechowego

Bardziej szczegółowo

KULA TYP P Płytka z kulą przykręcana za pomocą dwóch. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni, posiada zamek z kluczykiem

KULA TYP P Płytka z kulą przykręcana za pomocą dwóch. KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni, posiada zamek z kluczykiem Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Henryk i Zbigniew Nejman "AUTO-HAK" Spółka Jawna 76-200 SŁUPSK ul. Słoneczna 16 K +48 59 8414-414, 8414-413 NIP: 839-040-81-14, REGON: 770514270, KRS: 0000097868

Bardziej szczegółowo

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013 Altar Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych Volkswagen Passat B5 sedan, combi '96-'05 ul. Stalmacha 7 41-800 Zabrze tel. 502 095 706 www.altar-hak.pl altar@altar-hak.pl Zaczepy kulowe (haki holownicze)

Bardziej szczegółowo

Wysokiej jakości pokrowce samochodowe Elegance Skoda Fabia. Pokrowce samochodowe Elegance Skoda Fabia. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka

Wysokiej jakości pokrowce samochodowe Elegance Skoda Fabia. Pokrowce samochodowe Elegance Skoda Fabia. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka Wysokiej jakości pokrowce samochodowe Elegance Skoda Fabia Cena: 109.99 zł Auto-Dekor jest wiodącym Polskim producentem pokrowców oraz dywaników samochodowych. Posiadama wieloletnie doswiadczenie w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA

MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Alfa

Bardziej szczegółowo

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1

KATALOG Przeguby DOKUJI KATALOG. Przeguby. www.dokuji.pl str. 1 KATALOG Przeguby str. 1 SPIS TREŚCI MARKA STR CHEVROLET 3 CHRYSLER 3 DAEWOO 3 DAIHATSU 5 FORD 6 FORD USA 6 HONDA 7 HYUNDAI 13 ISUZU 16 JEEP 16 KIA 16 MAZDA 19 MITSUBISHI 28 NISSAN 32 OPEL 42 RENAULT 43

Bardziej szczegółowo

arówki przeglàd zastosowaƒ w samochodach

arówki przeglàd zastosowaƒ w samochodach OÊwietlenie Elektrotechnika Elektronika Systemy termiczne Wspomaganie sprzeda y Serwis techniczny Nasze pomys y, Paƒstwa sukces. arówki przeglàd zastosowaƒ w samochodach Pomys y dla samochodu jutra Drogi

Bardziej szczegółowo

Enjoy the ride Haki holownicze Zestawy elektryczne 2011

Enjoy the ride Haki holownicze Zestawy elektryczne 2011 Enjoy the ride Haki holownicze Zestawy elektryczne 2011 SPIS TREŚci 1 Thule Towing Systems 2 Integrerede last løsninger for hybrid og personbiler 4 Anhængertræk 5 Akcesoria 7 Przegląd przekażnika / zestawy

Bardziej szczegółowo

autotechnik NOWE PRODUKTY ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: POMPY PALIWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA

autotechnik NOWE PRODUKTY ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: POMPY PALIWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA autotechnik ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA CEWKI ZAPЈONOWE PRZEPЈYWOMIERZE POWIETRZA NOWE PRODUKTY PoMPA PALIWA do DIESLA, dla: VW, AUDI, SEAT, SKODA 1.9TDI, 2.0TDI - WKЈAD - KOMPLETNY ZESTAW ZASILAJҐCY Nr OE:

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 29,03 zł 35,71 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 26,96 zł 33,16 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO AUDI. 07.115 tł. środkowy 12.6039 12.3001 148-137 25.43.03 Alfa Romeo 145/146/155/Fiat 95 190

ALFA ROMEO AUDI. 07.115 tł. środkowy 12.6039 12.3001 148-137 25.43.03 Alfa Romeo 145/146/155/Fiat 95 190 ALFA ROMO 07.115 tł. środkowy 12.6039 12.3001 148-137 25.43.03 Alfa Romeo 145/146/155/Fiat 01.53230 210092 14053 07.238 r. kolektorowa 775-821 44.52.01 01.16460 Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 160

Bardziej szczegółowo

Audi. Bmw. Citroen. www.masterhak.com.pl - Tel. +48 61 813 83 52 1 Cennik 08/2011r. Instalacja el. Netto Brutto i. Typ

Audi. Bmw. Citroen. www.masterhak.com.pl - Tel. +48 61 813 83 52 1 Cennik 08/2011r. Instalacja el. Netto Brutto i. Typ Audi Typ Instalacja el. " Cena Cena Nr kat. końcówk Netto Brutto i Audi 80 Sedan 91-94 1201011 B " 22 1550 75 260,16 320,00 UN Audi 80 Avant 92-96 1201011 B " 22 1550 75 260,16 320,00 UN Audi 100 Sedan

Bardziej szczegółowo

wszystkie {1.4, 1.6, 1.7, 1.8 16V, 1.9 TD, 2.0 16V} 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 16V, 1.9 TD silnik i skrzynię biegów biegów biegów

wszystkie {1.4, 1.6, 1.7, 1.8 16V, 1.9 TD, 2.0 16V} 1.4, 1.6, 1.7, 1.8 16V, 1.9 TD silnik i skrzynię biegów biegów biegów Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4" - na dzień 20.06.0 ul. Graniczna 2, 95-030 Łódź tel./fax 0-42 649-92-44, 0-42 225 97 62 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Typ

Bardziej szczegółowo

wyprzedaż do wyczerpania zapasów

wyprzedaż do wyczerpania zapasów ASTRA/CORSA/KADETT/VECTRA/OMEGA 1,4/1,6/1,8/ KW KW 470140 EPS 1.970.140 9.6040 68,28 zł CITR 1,1/1,4/1,8/2,0 FIAT DUCATO/ULYSE 2,0 94- PEUG 106/205 1,0/1,1/1,4 KW KW 470188 EPS 1.970.188 9.6088 134,74

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać w samochodzie tabliczki z kodem koloru karoserii?

Gdzie szukać w samochodzie tabliczki z kodem koloru karoserii? Gdzie szukać w samochodzie tabliczki z kodem koloru karoserii? Acura 8, 10 Alfa Romeo Guilietta, Mito w punkcie 5 (spodnia część maski) Brera w punkcie 4 GTV, Spider w punkcie 8 156, 159 w punkcie 11 (spodnia

Bardziej szczegółowo

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO

LP KOD OEM MARKA NAZWA NETTO BRUTTO 1 B1 9094702C47 TOYOTA Przewód ham. B1 Corolla Verso 30,48 zł 37,50 zł 2 B2 9094702A46 TOYOTA Przewód ham. B2 Yaris 99 >> lewy przód 28,31 zł 34,82 zł 3 B3 9094702A27 TOYOTA Przewód ham. B3 Land cruiser

Bardziej szczegółowo

since

since since 1957 2016 www.amos.auto.pl WITAMY W ŚWIECIE AMOSa! KATALOG Pracujemy dla Was od 1957 roku. Początkowo jako producent artykułów z tworzyw sztucznych a od około 40 lat jako producent bagażników samochodowych.

Bardziej szczegółowo

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE AUDI Audi A1 od 2010 102023M 102023 Audi A1 Sportback od 2012 102023M 102023 Audi A2 od 2000 102001M 102001 Audi A2 wersja niemiecka od 2000 102010M 102010 Audi A3 Hatchback

Bardziej szczegółowo

Osłony podwozia w ofercie"autotraper 4x4"

Osłony podwozia w ofercieautotraper 4x4 http://www.oslonypodwozia.pl E-mail: 4x4@autotraper.com.pl Ref. Model Kod Rok produkcji Silnik Osłona pod... Ilość w kom pleci e Materiał ALFA ROMEO 0. 0406 Alfa Romeo 45 930 07/994-09/200. 0. 0406 Alfa

Bardziej szczegółowo

Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 135cm

Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 135cm Bagażnik dachowy na relingi Menabo Dozer aluminiowy 135cm Cena: 279.99 zł Firma F.lli Menabò zosta?a za?o?ona w 1972 roku we W?oszech.Ci?g?y rozwój nowoczesnych?rodków transportu doprowadzi? to tego ze

Bardziej szczegółowo

Cennik produktów ALFA ROMEO AUDI. Producent Tłumików EDEX Sp.z o.o. Sp. k. Strumykowa 25A Ostrów Wielkopolski, Polska

Cennik produktów ALFA ROMEO AUDI. Producent Tłumików EDEX Sp.z o.o. Sp. k. Strumykowa 25A Ostrów Wielkopolski, Polska ALFA ROMEO Cennik produktów 007.115 Alfa Romeo 145/146/155/ Fiat Tipo/Tempra/Lancia 522 305 292 14053 148-137 007.238 Alfa Romeo 145,Lancia Delta 93-/Dedra 89-94/Fiat Tipo 91-95/Tempra 90-97 1.9TD rura

Bardziej szczegółowo

świat regeneracji kompresory zawieszenia

świat regeneracji kompresory zawieszenia świat regeneracji kompresory zawieszenia THE BEST Zabielski, 02-246 Warszawa, ul. Geologiczna 7 tel.: +48 691426620, e-mail: czesci@swiatregeneracji.pl www.swiatregeneracji.pl Firma THE BEST ZABIELSKI

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp.

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp. Lp. Nr katalogowy Marka Model Rocznik Miejsce montau 1. 854193 Acura TSX Sport Wagon 1),2) 2011-2012 centralny 2. 853581 Acura TSX 1) 2004-2008 centralny 3. 854193 Acura TSX 1),2) 2009-2012 centralny 4.

Bardziej szczegółowo

Wycieraczka typu UNI

Wycieraczka typu UNI Wycieraczka typu UNI LP ROZMIAR mm cali 1 300 12" 2 350 14" 3 375 15" 4 400 16" 5 425 17" 6 450 18" 7 475 19" 8 500 20" 9 525 21" 10 550 22" 11 575 23" 12 600 24" 13 650 26" 14 700 28" Wycieraczki Hybrydowe

Bardziej szczegółowo

T H U L E pasujący element BAGAŻNIK BAZOWY OPCJA x na wyposażeniu * samochód z relingami zintegrowanymi ** samochód z relingami

T H U L E pasujący element BAGAŻNIK BAZOWY OPCJA x na wyposażeniu * samochód z relingami zintegrowanymi ** samochód z relingami KIT STOPY BELKI ALFA ROMEO Alfa 145 94> Alfa 146 94> 1069 754 761 961 544 145 950 761 544 Alfa 147 3D 00> Alfa 147 5D 00> Alfa 155 92> 1016 754 761 961 544 Alfa 156 97>00 Alfa 156 Kombi 00> Alfa 156 Kombi

Bardziej szczegółowo

Numer Dokuji Nazwa towaru Zastosowanie Detal netto DA0005 FILTR OLEJU /DOKUJI MAZDA 6 I 3.0i 13,34

Numer Dokuji Nazwa towaru Zastosowanie Detal netto DA0005 FILTR OLEJU /DOKUJI MAZDA 6 I 3.0i 13,34 Szanowni Państwo, Po najnowszej dostawie w naszej ofercie pojawiło się ponad 80 nowych referencji filtrów Dokuji. Kompletny wykaz nowych referencji przedstawiamy poniżej: Numer Dokuji Nazwa towaru Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

listwa drzwi tylnych P CITROEN NEMO/FIAT FIORINO/QUBO/PEUGEOT BIPPER 08- (czarna)

listwa drzwi tylnych P CITROEN NEMO/FIAT FIORINO/QUBO/PEUGEOT BIPPER 08- (czarna) Listwy nadwoziowe AUDI 5703-04-0019571P 5703-04-0019572P 5703-04-0019573P 5703-04-0019574P 5703-04-0019575P 5703-04-0019576P 5703-04-0019577P 5703-04-0019578P 5703-04-0014575P 5703-04-0014576P 5703-04-0014577P

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH NOWOŚCI 03/2017 WYDECH Czosnów 31.03.2017r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT REKOMENDOWANA CENA BRUTTO 0219-01-10063P HYUNDAI GETZ 1.1/1.3/1.4 09.02-12.10 0219-01-17327P OPEL ZAFIRA A 2.0D/2.2D

Bardziej szczegółowo

ALKANTARA POKROWCE SAMOCHODOWE Certyfikat AirBag! SUPER JAKOŚĆ rozm. A

ALKANTARA POKROWCE SAMOCHODOWE Certyfikat AirBag! SUPER JAKOŚĆ rozm. A Informacje o produkcie Utworzono 03-01-2017 ALKANTARA POKROWCE SAMOCHODOWE Certyfikat AirBag! SUPER JAKOŚĆ rozm. A Cena : 200,00 zł Nr katalogowy : prestige/a Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : wysoki

Bardziej szczegółowo

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku

RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH Nasycenie rynku RYNEK SAMOCHODÓW UŻYWANYCH /dla-biznesu Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 samochodów używanych...5 2.1 w rocznikach aut...5 2.2 w przedziałach cenowych aut...5 2.4 według marki...6 2.5 według rodzaju paliwa...7

Bardziej szczegółowo

Twój wybór ze sklepu online VIEROL AG

Twój wybór ze sklepu online VIEROL AG V40-0140 08 34 617 Długożć [mm]: 240 Szerokożć [mm]: 188 Vectra B* V40-0143 58 34 071 Długożć [mm]: 326 Szerokożć [mm]: 252 Wysokożć [mm]: 50 Signum, Vectra* V40-0155 47 02 969 Długożć [mm]: 245 Szerokożć

Bardziej szczegółowo

BOSCH AEROTWIN AR21U BOSCH AEROTWIN AR21U PASUJE MIĘDZY INNYMI DO:

BOSCH AEROTWIN AR21U BOSCH AEROTWIN AR21U PASUJE MIĘDZY INNYMI DO: BOSCH AEROTWIN AR21U BOSCH AEROTWIN AR21U PASUJE MIĘDZY INNYMI DO: ALFA ROMEO 166 (936) AUDI 100 (4A, C4) AUDI 100 Avant (4A, C4) AUDI 80 (8C, B4) AUDI 80 Avant (8C, B4) AUDI A3 (8L1) AUDI A6 (4A, C4)

Bardziej szczegółowo

Dywaniki wykrawane na profesjonalnym urządzeniu sterowanym numerycznie (CNC) 100% powtarzalna produkcja dzięki oprogramowaniu wszystkich modeli w CAD

Dywaniki wykrawane na profesjonalnym urządzeniu sterowanym numerycznie (CNC) 100% powtarzalna produkcja dzięki oprogramowaniu wszystkich modeli w CAD Dywaniki wykrawane na profesjonalnym urządzeniu sterowanym numerycznie (CNC) 100% powtarzalna produkcja dzięki oprogramowaniu wszystkich modeli w CAD Rok Marka Model Kod produkcji Classic Grupy jakości

Bardziej szczegółowo

Cennik Pakietów Serwisowych EASY CARE cena netto PLN

Cennik Pakietów Serwisowych EASY CARE cena netto PLN Cennik Pakietów Serwisowych EASY CARE 2015 05-2015 Marka Model cena netto PLN cena brutto PLN Oznaczenie opcji - ograniczenie co do okresu 115 115 115 115 115 ważności z maksymalnym limite przebiegu: ABARTH

Bardziej szczegółowo