Ârodki ch odzàce i oleje. do klimatyzacji. Samochody. osobowe i u ytkowe 2009/2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ârodki ch odzàce i oleje. do klimatyzacji. Samochody. osobowe i u ytkowe 2009/2010"

Transkrypt

1 Ârodki ch odzàce i oleje do klimatyzacji. Samochody osobowe i u ytkowe 2009/2010

2 Symbole Rodzaj pojazdu (samochód osobowy/dostawczy) Rodzaj pojazdu (samochód ci arowy) Rok produkcji Typ Êrodka ch odzàcego IloÊç Êrodka ch odzàcego (g) Typ fabrycznego oleju spr arkowego Typ oleju Behr Hella Service Ca kowita iloêç oleju w instalacji (ml) (W przypadku podania O patrz uwagi) 2

3 Uwagi, wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa Informacje zawarte w poni szych tabelach zosta y opracowane na podstawie danych producentów pojazdów i obowiàzujà tylko dla orygina - lnych instalacji klimatyzacyjnych. Wszelkie prace przy tych instalacjach mogà byç wykonywane wy àcznie przez fachowy i specjalnie przeszkolony personel, z uwzgl dnieniem odpowiednich przepisów dotyczàcych bezpieczeƒstwa oraz przepisów obowiàzujàcych w poszczególnych krajach. Wszelkie prawa zastrze one, tak e w odniesieniu do przek adów. Publikacja niniejsza nie mo e byç powielana w adnej formie, ani mechanicznie, ani elektronicznie, przez fotokopi, mikrofilm, ani w aden inny sposób, ani w ca oêci, ani w cz Êci, bez pisemnej zgody Behr Hella Service. Do o ono wszelkich staraƒ przy opracowywaniu tego zestawienia, jednak z uwagi na obszernoêç materia u zastrzega si prawo do pomy ek. Uniwersalny olej spr arkowy PAO-Oil 68 PAO-Oil 68 jest uniwersalnym olejem do spr arek stosowanych w instalacjach klimatyzacyjnych, wy àcznie przez firm Behr Hella Service. Do tej pory warsztaty musia y zawsze utrzymywaç zapasy szeregu ró nych olejów, do celów konserwacji instalacji klimatyzacyjnych. Dzi ki olejowi PAO-Oil 68 nie jest to ju konieczne. Ten syntetyczny olej o wysokiej wartoêci i szerokim spektrum zastosowania, zosta opracowany dla wszystkich systemów klimatyzacyjnych w samochodach osobowych i ci arowych, jak równie w systemach klimatyzacji u ywanych w budownictwie i rolnictwie. PAO-Oil 68 nadaje si do stosowania z wszystkimi rodzajami Êrodków ch odzàcych i nie gromadzi si w parownikach i skraplaczach, co w przypadku innych olejów prowadzi najcz Êciej do zmniejszenia wydajnoêci ch odzenia. PAO-Oil 68 tworzy cienkà pow ok na powierzchni elementów systemu i zapewnia, e olej pozostaje tam, gdzie jest potrzebny do smarowania czyli w spr arce. Przyczynia si to znaczàco do stabilnoêci eksploatacji systemu i zmniejszenia ha asu. PAO-Oil 68 nadaje si doskonale do systemów, w których nast puje zmiana Êrodka ch odzàcego z R12 na R134a. Poniewa PAO-Oil 68 jest zgodny z wszystkimi innymi Êrodkami smarujàcymi, wystarcza samo przedmuchanie systemu w celu usuni cia starego oleju. PAO-Oil 68 ma bardzo du y zakres temperatury roboczej (-68 do 315 C) i nie jest higroskopijny, tzn. w przeciwieƒstwie do innych olejów nie wch ania wody. PAO-Oil 68 nie jest agresywny w stosunku do materia ów fluoroelastomerowych, jak w e czy uszczelki. PAO-Oil 68 przyczynia si do zwi kszenia wydajnoêci instalacji klimatyzacyjnej i jest zalecany przez wiodàcych specjalistów w dziedzinie klimatyzacji. 3

4 Uniwersalny olej spr arkowy PAO-Oil 68, uniwersalny olej spr arkowy ze Êrodkiem kontrastowym PAO-Oil 68 Plus UV Zastosowanie Typ spr arki Ârodek ch odzàcy Typ oleju PAO Typ oleju PAO Plus UV klimatyzacja pojazdów* wszystkie typy (poza opatkowymi) R134a, R413a, R22, R12 PAO-Oil 68 AA1 PAO-Oil 68 AA1 Plus UV pojazdy izotermiczne spr arki t okowe R134a, R507a, R500, R12 8FX ml 8FX ,5 l 8FX ,5 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l pojazdy ch odnie spr arki t okowe R507a, R502, R22 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX l 8FX ,0 l klimatyzacja pojazdów* wszystkie typy (poza opatkowymi) R404a, R407c, R401b, PAO-Oil 68 AA2 PAO-Oil 68 AA2 Plus UV R401c, R409a, R409b pojazdy izotermiczne spr arki t okowe R404a, R407c, R409b 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l pojazdy ch odnie spr arki t okowe R404a, R407c, R402a, R403a, R408a Prosz u yç olejów spr arkowych Behr Hella Service klimatyzacja pojazdów* spr arki opatkowe R134a, R413a PAO-Oil 68 AA3 PAO-Oil 68 AA3 Plus UV * PKW, LKW, Land- und Baumaschinen 8FX ,0 l 8FX ,0 l 8FX ,0 l Oleje PAG dzielà si na nast pujàce klasy lepkoêci PAG ISO 46 lepkoêç niska Nr kat. Behr Hella Service: 8FX ml PAG ISO 100 lepkoêç Êrednia i wysoka Nr kat. Behr Hella Service: 8FX ml PAG ISO 150 lepkoêç ultrawysoka Nr kat. Behr Hella Service: 8FX ml Zastosowanie olejów spr arkowych wynika z wyboru typu spr arki i u ytego typu Êrodka ch odzàcego. Z e przyporzàdkowanie mo e prowadziç do uszkodzeƒ. Nale y przestrzegaç wskazówek producenta odnoênie danego pojazdu. 4

5 Spis treêci samochody osobowe/dostawcze Symbole Uwagi Uniwersalny olej spr arkowy, PAO-Oil 68, Klasy lepkoêci, Nr katalogowy Behr Hella Service.. 4 Alfa Romeo Aston Martin Audi BMW Chevrolet Chrysler Citroën Dacia Daewoo Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Isuzu Jaguar (Daimler) Kia Lancia Landrover Lexus Maybach Mazda Mercedes-Benz Mitsubishi Nissan Opel Vauxhall Peugeot Porsche Proton Renault Rover Saab Seat Skoda Smart Ssangyong Subaru Suzuki TATA Toyota Volkswagen Volvo Spis treêci samochody ci arowe Symbole Uwagi Uniwersalny olej spr arkowy, PAO-Oil 68, Klasy lepkoêci, Nr katalogowy Behr Hella Service.. 4 DAF Iveco MAN Mercedes-Benz Nissan Renault Scania Volvo

6 Alfa Romeo R Suniso 5GS PAO D-Turbo R Suniso 46 PAO /146 1,3/1,4/1,6/1, R134a 700 SP10 PAO 68 albo PAG ISO /146 Twin Spark R134a 700 Dens Oil 9 PAO 68 albo PAG ISO /146 D-Turbo R134a 700 UCON RL 488 PAO 68 albo PAG ISO /146 1,9 JTD R134a 700 SP20 PAO 68 albo PAG ISO ,6i/1,9JTD/2,0i/1,9JTD 16V/3,2i R134a 550 PAG PAO 68 albo PAG ISO R Suniso 5GS PAO R Suniso 5GS PAO R134a 700 SP10 PAO 68 albo PAG ISO ,6/1,8/2,0 16V R134a 700 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO ,9 Olej nap dowy R134a 700 UCON RL 488 PAO 68 albo PAG ISO R134a 650 SP20 PAO 68 albo PAG ISO ,9 JTD R134a 650 SP20 PAO 68 albo PAG ISO ,4 JTD R134a 650 Dens Oil 9 PAO 68 albo PAG ISO Facelift R134a 500 SP10 PAO 68 albo PAG ISO Facelift 2,4JTD 20V R134a 550 Dens Oil 9 PAO 68 albo PAG ISO Facelift 2,4 JTD R134a 500 Dens Oil 9 PAO 68 albo PAG ISO R134a 550 ZXL 100 PG PAO 68 albo PAG ISO R Suniso 46 PAO R134a 1200 Sanden E13 M6 PAO R134a 700 SP10 PAO 68 albo PAG ISO R134a 650 SP10 PAO 68 albo PAG ISO

7 Alfa Romeo Sprint R Suniso 5GS PAO Spider R12 0 Suniso 5GS PAO 68 0 Spider/GTV 1, R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Spider/GTV 1, R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Spider/GTV 2, R134a Dens Oil 9 PAO 68 albo PAG ISO Spider/GTV 2, R134a Dens Oil 9 PAO 68 albo PAG ISO Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Spider 3,0 V6/GTV 2,0 Turbo R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Brera R134a 550 PAG PAO 68 albo PAG ISO GT R134a 550 SP10 PAO 68 albo PAG ISO GT Coupe 1,9JTD R134a 600 PAG PAO 68 0 GTV 3,0 V6 24V R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO GTV 3,0 V6 24V R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Aston Martin DB7 Vantage 3, R134a PAG PAO

8 Audi Allroad R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A2 1,2TDI/1,4i/1,4TDI/1,6FSI R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A3 (8L1) R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A3 (8P1) 1,6i/1,6FSI/1,9TDI/2,0FSI/2,0TDI/3,2i R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Sanden PXE R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO R Dens Oil 6 PAO R Dens Oil 6 PAO R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO , R Dens Oil 6 PAO , R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO R Dens Oil 6 PAO Avant RS R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A4/S4 - Spr arka Zexel R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A4/S4 - Spr arka Zexel; Skraplacz Showa R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso; Skraplacz Showa R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A4/S4 - Spr arka Zexel; Skraplacz AWG R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso; Skraplacz AWG R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A4 (8E, B6) Benzyna R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A4 (8E, B6) Olej nap dowy R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A4 (8EC, 8ED) R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO R Dens Oil 6 PAO

9 Audi R Dens Oil 6 PAO /A6/S4/S R Dens Oil 6 PAO /A6/S4/S6 - Spr arka Zexel R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A6 - Spr arka Zexel R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A6 - Spr arka Zexel R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A6 - Spr arka Zexel (e*) R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso (e*) R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A6 - Spr arka Zexel (3*) R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso (3*) R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A6 V8 - Spr arka Zexel R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A6 1,8i/1,8T/2,4i/2,7T/2,8i R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A6 2,0i/3,0i R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A6 1,9TDI (AFN/AVF) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A6 1,9TDI (AVG/AWX) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A6 1,9TDI (AJM) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A6 1,9TDI (AJM) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A6 2,5TDI (AFB/AYM) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A6 2,5TDI (AKE) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A6 2,5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO

10 Audi A6 2,5TDI (AKN/BAU/BCZ/BDG/BDH/BFC) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO A6 (4F) R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO V R Dens Oil 6 PAO V R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A8 - Spr arka Zexel R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A8 - Spr arka Zexel R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO A8 (4E) Spr arka Denso, Zawór d awiàcy, czerwony R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO TT (8N) R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Coupé R Dens Oil 6 PAO Coupé R Dens Oil 6 PAO Coupé R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Coupé 2, R Dens Oil 6 PAO Coupé 2, R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Coupé S R Dens Oil 6 PAO Coupé S2 - Spr arka Zexel R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Cabrio R Dens Oil 6 PAO Cabrio R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Cabrio 2, R Dens Oil 6 PAO Cabrio 2, R134a G A2 PAO 68 albo PAG ISO Q7 4,2FSI/3.0TDI R134a PAO z klimatyzacjà tylnà R134a PAO

11 BMW Seria 1 (E87) 116i/118i/120i/118d/120d Silnik: N45/N46/M R134a PAG PAO 68 0 Seria 3 (E30) - Spr arka t okowa R Suniso 5GS PAO Spr arka opatkowa R Suniso 5GS PAO Seria 3 (E30) R134a PAO 68 albo PAG ISO M3 (E30) - Spr arka t okowa R Suniso 5GS PAO Spr arka opatkowa R Suniso 5GS PAO Seria 3 (E30) R Suniso 5GS PAO Seria 3 (E36) - Spr arka Denso (1*) R134a PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso (2*) R134a PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko (1*) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko (2*) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Seria 3 (E46) Benzyna Silnik: M43/M43TU/M52/M54/N40/N42/S R134a PAG PAO 68 0 Spr arka Seiko R134a PAG PAO Seria 3 (E46) Olej nap dowy Silnik: M47/M47TU/M R134a PAG PAO 68 0 Seria 3 (E90/E91) R134a PAO 68 0 Seria 5 (E34) - Spr arka t okowa R Suniso 5GS PAO Spr arka opatkowa R Suniso 5GS PAO M5/524td/525td/tds (E34) -Spr arka t okowa R Suniso 5GS PAO Spr arka opatkowa R Suniso 5GS PAO Seria 5 (E34) - Spr arka Denso (1*) R134a PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso (2*) R134a PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko (1*) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko, (2*) R134a 1450 PAG PAO 68 albo PAG ISO Seria 5 (E39) - Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO

12 BMW Seria 5 (E39) - Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO td/tds (E39) - Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO td/tds (E39) - Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO d (E39) - Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Seria 5 (E60/E61) 520i/525i/530i/540i/545i/550i Silnik: M54/N R134a PAG PAO Seria 5 (E60/61) 525d/530d/535d Silnik: M R134a PAG PAO Seria 6 (E63/E64) 630i/645Ci/650i Silnik: N52/N R134a PAG PAO Seria 7 (E32) - Spr arka t okowa R Suniso 5GS PAO Spr arka opatkowa R Suniso 5GS PAO Spr arka t okowa z klimatyzacjà tylnà R Suniso 5GS PAO Spr arka opatkowa z klimatyzacjà tylnà R Suniso 5GS PAO Seria 7 (E32) - Spr arka Denso R134a PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso z klimatyzacjà tylnà R134a PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko z klimatyzacjà tylnà R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Seria 7 (E38) - Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Seria 7 (E38) - Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO L7 (E38) - Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko z klimatyzacjà tylnà R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO tds (E38) - Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Seria 7 (E65) 735i/740i/745i/750i Silnik: N R134a PAG PAO

13 BMW Seria 8 (E31) R Suniso 5GS PAO Seria 8 (E31) - Spr arka Denso R134a PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO X3 (E83) 2,0d/3,0d Silnik: M47T2/M57TU R134a PAO 68 0 X3 (E83) 2,0i/2,5i/3,0i Silnik: M54/N R134a PAO 68 0 X3 (E83) 2,0d (N47) R134a PAG PAO 68 0 X5 (E70) 3,0d/3,0Sd/3,0Si/4,8i (M57T2/N52K/N62TU) R134a PAG PAO X6 (E71) 3,0dx/3,5dx/3,5ix/5,0ix (M57T2/N54/N63) R134a PAG PAO Z3 - Spr arka Denso (1*) R134a PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Denso (2*) R134a PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko (1*) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Seiko (2*) R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Z4 (E85) R134a PAG PAO 68 0 Z8 (S62) R134a PAG PAO 68 0 X5 (E53) R134a PAG PAO 68 0 Mini One/Cooper/Cooper S (R50/53) R134a PAG PAO 68 0 Chevrolet Aveo/Kalos (kierownica po lewej stronie) GM/Delphi/Harrison V R134a 520 UCON RL488 PAO 68 albo PAG ISO Aveo/Kalos (kierownica po prawej stronie) GM/Delphi/Harrison V R134a 570 UCON RL488 PAO 68 albo PAG ISO Aveo/Kalos (kierownica po lewej stronie) Delphi SP10 Kompressor R134a 520 PAG PAO Aveo/Kalos (kierownica po prawej stronie) Delphi SP10 Kompressor R134a 570 PAG PAO Captiva (kierownica po lewej stronie) 2,4i/3,2iV R134a 660 RL897/EOIV PAO 68 albo PAG ISO

14 Chevrolet Captiva (kierownica po lewej stronie) 2,0 Diesel R134a 520 RL897/EOIV PAO 68 albo PAG ISO Epica (kierownica po lewej stronie) R134a 820 PAG PAO Epica (kierownica po prawej stronie) R134a 880 PAG PAO Lacetti/Nubira (kierownica po lewej stronie) R134a 670 PAG PAO Lacetti/Nubira (kierownica po prawej stronie) R134a 670 PAG PAO Spark (kierownica po lewej stronie) R134a 330 PAG PAO Spark (kierownica po prawej stronie) R134a 380 PAG PAO Chrysler 300 C R134a 740 ND 8 PAO 68 albo PAG ISO M 2,7i/3,5i R134a 710 PAG PAO 68 0 Crossfire/Crossfire Roadster R134a 850 SP15 PAO 68 albo PAG ISO Neon R134a 821 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO Neon II R134a 850 ND 8 PAO 68 albo PAG ISO Voyager R134a 960 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà R134a 1360 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO Voyager (RG) Benzyna R134a 960 PAG PAO 68 0 Voyager (RG) Benzyna z klimatyzacjà tylnà R134a 1310 PAG PAO 68 0 Yoyager (RG) Olej nap dowy R134a 910 PAG PAO 68 0 Yoyager (RG) Benzyna R134a 880 PAG PAO 68 0 Voyager (RG) Benzyna z klimatyzacjà tylnà R134a 1220 PAG PAO 68 0 Yoyager (RG) Olej nap dowy R134a 790 PAG PAO

15 Chrysler Grand Voyager 2,8CRD R134a 820 PAG PAO 68 0 z klimatyzacjà tylnà R134a 1150 PAG PAO 68 0 Wrangler R Suniso 5GS PAO Wrangler R134a 900 SP20 PAO 68 albo PAG ISO Wrangler (TJ) R134a 565 ND8 PAO 68 albo PAG ISO Cherokee R Suniso 5GS PAO Cherokee R134a 900 SP20 PAO 68 albo PAG ISO Cherokee R134a 567 SP20 PAO 68 albo PAG ISO Grand Cherokee R134a 795 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO Grand Cherokee R134a Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO Grand Cherokee (WJ/WG) Olej nap dowy R134a 750 ND 8 PAO 68 albo PAG ISO 46 0 Grand Cherokee (WH) R134a 680 ND 8 PAO 68 albo PAG ISO Commander 3,0DCRD R134a 680 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà R134a 960 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO PT Cruiser Benzyna R134a 710 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO PT Cruiser Benzyna R134a 850 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO PT Cruiser Olej nap dowy 2002 R134a 595 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO PT Cruiser Olej nap dowy R134a 510 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO Sebring R134a 640 PAG PAO 68 0 Sebring 2,4Turbo R134a 500 PAG PAO

16 Citroën AX kierownica po prawej stronie R Suniso 5GS PAO AX kierownica po lewej stronie R Suniso 5GS PAO AX R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO Saxo R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Saxo R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO ZX - Kod silnika TU R Suniso 5GS PAO ZX - Kod silnika XU R Suniso 5GS PAO ZX R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO Xsara Benzyna R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Xsara Olej nap dowy R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Xsara 1,6i/2,0i/2,0HDi (RHY) R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Xsara 2,0HDi (RHZ) R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO BX R Suniso 5GS PAO BX 1,9 GTi 16V - Kod silnika XU9J R Suniso 5GS PAO BX 1,7D Turbo R Suniso 5GS PAO Xantia - Spr arka Sanden SD 7H R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Sanden SD 7V 16 (3*) R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Spr arka Sanden SD 7V 16 (4*) R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Xantia 3, R134a 725 SP10 PAO 68 albo PAG ISO Xantia 1,9D/1,9D Turbo R134a UCON RL 488 PAO 68 albo PAG ISO XM R Suniso 5GS PAO XM 2, R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO XM 2, R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO

17 Citroën XM V R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO XM 2,1/2,2 Olej nap dowy R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO XM 2,1/2,2 Olej nap dowy R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO XM 2,5 Olej nap dowy R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO XM 2,5 Olej nap dowy R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Xsara Picasso R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Synergie/Evasion R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Berlingo Benzyna R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Berlingo Olej nap dowy R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Dispatch/Jumpy R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO Relay/Jumper R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO Relay/Jumper R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà R134a SP20 PAO 68 albo PAG ISO C1 1,0i R134a PAG PAO C1 1,4HDi R134a PAG PAO C R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO C3 1,1i /1,4i/1,6i/1,4HDi/1,4i16V/1,4HDi16V R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO C4 1,4i/1,6i/2,0i/1,6HDi/2,0HDi R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO C5 1,8i/2,0i/3,0i R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO C5 2,0D HDI R134a Planetelf PAG 488 PAO 68 albo PAG ISO C5 II R134a 625 SP10 PAO 68 albo PAG ISO C6 2,7 HDi R134a 525 PAG PAO

18 Citroën C6 3,0iV R134a 625 SP10 PAO 68 albo PAG ISO C8 2,2i/3,0i/2,0HDi,2,2HDi R134a SP10 PAO 68 albo PAG ISO C15 1,4i R134a PAG PAO Jumper/Relay II (244) 2,0i/2,0DHDi/2,2DHDi/2,8DHDi R134a 800 SP20 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà R134a 1000 SP20 PAO 68 albo PAG ISO Jumper/Relay III 2,0DHDi/3,0DHDi R134a 550 SP10 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà R134a 950 SP10 PAO 68 albo PAG ISO Jumpy 1,6DHDi/2,0DHDi R134a 540 SP10 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà, krótszy rozstaw osi R134a 850 SP10 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà, dłu szy rozstaw osi R134a 950 SP10 PAO 68 albo PAG ISO Jumpy 2,0i R134a 675 SP10 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà, krótszy rozstaw osi R134a 950 SP10 PAO 68 albo PAG ISO z klimatyzacjà tylnà, dłu szy rozstaw osi R134a 1075 SP10 PAO 68 albo PAG ISO C-Crosser R134a 500 PAG PAO 68 0 Nemo R134a 500 SP10 PAO 68 albo PAG ISO C8 2,0i (EW10A) R134a 700 SP10 PAO 68 albo PAG ISO Dacia Logan R134a PAG SP10 PAO 68 albo PAG ISO

19 Daewoo Matiz R134a PAG RL 244 PAO 68 albo PAG ISO Matiz (kierownica po lewej stronie) R134a 330 PAG PAO Matiz (kierownica po prawej stronie) R134a 380 PAG PAO Nexia R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Lanos R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Lanos R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Lanos R134a PAG PAO Espero R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Evanda R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Nubira R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Nubira R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Nubira (J200, J150, J190) R134a PAG RL488 PAO 68 albo PAG ISO Nubira (kierownica po lewej stronie) R134a UCON RL488 PAO 68 albo PAG ISO Nubira (kierownica po prawej stronie) R134a UCON RL488 PAO 68 albo PAG ISO Leganza R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Kalos (kierownica po lewej stronie) Delphi/Harrison V R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Kalos (kierownica po prawej stronie) Delphi/Harrison V R134a PAG PAO 68 albo PAG ISO Rezzo (kierownica po lewej stronie) R134a PAG PAO Rezzo (kierownica po prawej stronie) R134a PAG PAO Korando R134a ZXL 200 PG PAO 68 albo PAG ISO Musso R134a ZXL 200 PG PAO 68 albo PAG ISO

20 Daihatsu Charade (G200) R134a PAG PAO 68 0 Materia (M4) 1,3i R134a 350 PAG PAO Move (L901) R134a PAG PAO 68 0 Grand Move (G303) R134a PAG PAO 68 0 Grand Move (G301) R134a PAG PAO 68 0 Applause (A101) R134a PAG PAO 68 0 Applause (A101) R134a PAG PAO 68 0 Feroza (F300) R134a PAG PAO 68 0 Rocky (F73/78) R134a PAG PAO 68 0 Terios (J100) R134a PAG PAO 68 0 Terios (J100, J102) R134a PAG PAO 68 0 Terios (J2) (kierownica po lewej stronie) 1,3i/1,5i R134a 350 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO 46 0 Terios (J2) (kierownica po prawej stronie) 1,3i/1,5i R134a 300 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO 46 0 Trevis R134a 300 PAG PAO 68 0 Sirion (M100) R134a PAG PAO 68 0 Sirion (M110, M111) EJ-Silnik R134a PAG PAO 68 0 Sirion (M101, M111) K3-Silnik R134a PAG PAO 68 0 Sirion (M3) R134a PAG PAO 68 0 Copen R134a PAG PAO 68 0 Cuore (L701) R134a PAG PAO 68 0 Cuore VII (L251) R134a PAG PAO 68 0 Cuore VIII R134a 300 Dens Oil 8 PAO 68 albo PAG ISO 46 0 YRV (M201, M211) R134a PAG PAO

ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU SAM.OSOBOWE/UŻYTKOWE 2012-13

ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU SAM.OSOBOWE/UŻYTKOWE 2012-13 ILOŚĆ CZYNNIKA CHŁODNICZEGO I OLEJU SAM.OSOBOWE/UŻYTKOWE 2012-13 SYMBOLE Rodzaj pojazdu (s. osob, + dostawczy) Rodzaj pojazdu (s. użytk.) Rok produkcji Typ czynnika chłodniczego Ilość czynnika chłodniczego

Bardziej szczegółowo

CAR AUDIO. 4. Kable do zestawów głośnomówiących PARROT... 27. 2. Złącza do radioodbiorników fabrycznych. 5. Przewody i adaptery do zmieniarek

CAR AUDIO. 4. Kable do zestawów głośnomówiących PARROT... 27. 2. Złącza do radioodbiorników fabrycznych. 5. Przewody i adaptery do zmieniarek Spis treści CAR AUDIO. 1. Złącza do radioodbiorników panelowych.................................. 1 Alpine........................................... 1 Clarion...........................................

Bardziej szczegółowo

SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH

SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH P.P.U.H. ADAM SZKŁA DO LUSTEREK WSTECZNYCH PŁYTKI MONTAŻOWE PODGRZEWACZE SPARE REARVIEW GLASSES KATALOG PRODUKTÓW 2007 1 SPIS DZIAŁÓW SZKŁA LUSTEREK SAMOCHODY OSOBOWE ---------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo

MODEL AUTA, rozstaw, otw.cen. Produkcja ROZMIAR MODEL FELGI ET Zestaw Rozmiary ogumienia Alfa Romeo Alfa Romeo MiTo 06.08-6,0Jx15H2 Att 540 / 540C 35/30 B581C 185/65,196/60 typ 955 6,5Jx15H2 Att 530 / 530G 35 B581C 4 x 98 58,1 Att 530B / 530CC 35 7,0Jx16H2 B581C 195/55,205/50 Att 630CC 35! - 15" tylko

Bardziej szczegółowo

KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni. KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12

KULA TYP V kula wypinana pionowo za pomocą dźwigni. KULA TYP S kula stała, przykręcana na dwie śruby M12 AUTORYZOWANY PRZEDSTAWICIEL MADMIR P.P.H.U. Mirosław Madej 26-600 Radom ul.kwiatkowskiego 68 ( +48 48 3651008; 602 398 365 NIP: 948-101-00-33 e-mail: madmir@wp.pl http://www.madmir.pl e 2 0 JAKOŚĆ HAKÓW

Bardziej szczegółowo

zatwierdzona Uchwałą Nr 03/12/2010 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 14/10/2010 roku osobowe według pojemności Samochody

zatwierdzona Uchwałą Nr 03/12/2010 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. z dnia 14/10/2010 roku osobowe według pojemności Samochody TARYFA KŁADEK do OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA MÓJ AMOCHÓD OBOWIĄZUJE OD DNIA 1 LITOPADA 2010 ROKU zatwierdzona Uchwałą Nr 03/12/2010 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń.A. z dnia 14/10/2010 roku

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK

PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK PŁYTKI MONTAŻOWE DO LUSTEREK 125 PŁYTKA SAMOCHODY DOSTAWCZE TYP PM-1 CITROEN BERLINGO CITROEN JUMPY FORD TRANSIT PO 1994 FORD TRANS IT PO 2000 WS ZYS TKIE MERCEDES WITO PEUGEOT PARTNER RENAULT KANGOO WS

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE NOWOŚCI DIAGNOSTYCZNE CAR (systemy)

NAJWAŻNIEJSZE NOWOŚCI DIAGNOSTYCZNE CAR (systemy) Aktualizacja IDC4 CAR 54 NOWOŚCI WERSJI 54 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA IDC4 CAR WERSJA 54.0.0 Kolejna aktualizacja oprogramowania IDC4 CAR wersja 54 jest wynikiem prac zespołu ds. rozwoju, podczas których

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Grzegorz Feliczak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Jana Amosa Kome skiego w Lesznie ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych

Bosch Autospec. Nowy program świec zapłonowych. Regenerowane wtryskiwacze Common Rail. Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec Nr 1/51 wiosna 2014 www.motobosch.pl www.bosch-service.pl Nowy program świec zapłonowych Regenerowane wtryskiwacze Common Rail Obróbka spalin w pojazdach użytkowych Bosch Autospec nr 1/51

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Ile możemy zaoszczędzid na CNG?

Ile możemy zaoszczędzid na CNG? Ile możemy zaoszczędzid na CNG? Na podstawie Supertestu Ekonomii 2010 i 2011 Testów redakcyjnych Portalu cng.auto.pl Przedstawienie organizacji zajmujących się CNG w Polsce Stowarzyszenie NGV Polska -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM)

SPECYFIKACJE PRODUCENTÓW (OEM) KLASA LEPKOŚCI Klasa lepkości będąca miarą zdolności płynięcia oleju jest jednym z najważniejszych czynników podczas dobierania oleju silnikowego. Stowarzyszenie Inżynierów Motoryzacji (ang. Society of

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

OLDTIMER CENTRUM WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE ODZNAKI KLUBOWE I ZLOTOWE

OLDTIMER CENTRUM WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE ODZNAKI KLUBOWE I ZLOTOWE AUTOMOBILKLUB KRAKOWSKI Rok założenia 1908 OLDTIMER CENTRUM WYDAWNICTWA SPECJALISTYCZNE ODZNAKI KLUBOWE I ZLOTOWE Kontakt: Małgorzata KLISZ BOX 733 30 960 KRAKÓW 1 tel./fax (012) 266 79 35 Internet: http://oldtimercentrum.w.interia.pl/

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno

Regulatory przep ywu. dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R 5/9/PL/6. TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno 5/9/PL/6 Regulatory przep ywu dla uk adów ze sta ym przep ywem Typ R TROX Austria GmbH Oddzia w Polsce ul. Techniczna 2 05-500 Piaseczno telefon: (0-22) 717 14 70 fax: (0-22) 717 14 72 www.troxtechnik.com

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Integracja i elastyczność

Integracja i elastyczność nr 34 III/2010 Integracja i elastyczność Rozmowa z Mariuszem Bielawą, Dyrektorem ds. IT i Łańcucha Dostaw w AD Polska Rynek motoryzacyjny wg GiPA Tadeusz Kuncy Gadżety samochodowe Co nowego? Spis treści

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

ROZMYTE METODY KLASYFIKACJI W ANALIZIE SEGMENTÓW RYNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU MOTORYZACYJNEGO

ROZMYTE METODY KLASYFIKACJI W ANALIZIE SEGMENTÓW RYNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU MOTORYZACYJNEGO ROZMYTE METODY KLASYFIKACJI W ANALIZIE SEGMENTÓW RYNKOWYCH NA PRZYKŁADZIE RYNKU MOTORYZACYJNEGO Bartłomiej Jefmański, Katedra Ekonometrii i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu

Wentylacja. Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu Wentylacja Ile wie ego powietrza potrzeba w domu? Poprawne zaprojektowanie wentylacji polega na doprowadzeniu wie ego powietrza do pokoi oraz kuchni i usuwaniu zu ytego z kuchni, azienek, WC lub pomieszcze

Bardziej szczegółowo