ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ogłoszenia w internecie Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI"

Transkrypt

1 WTOREK tylko 2,99 zł w tym 23% VAT TWÓJ PRZEWODNIK PO RYNKU MOTORYZACYJNYM nr indeksu ISSN ogłoszenia w internecie Nr 45 (1055) 6-12 listopada 2012 Romet Elektryczny 4E - test SCANIA - CZĘŚCI AUTA - KUPIĘ, RENAULT Osowowe i dostawcze Z LAT KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ BEZWYPANKOWE, AUTORYZOWANY DEALER RENAULT ZODIAC W.GUT Z.O.O., tel k.Tarnowa, ŁADNA 82 B, RICARDPOL, Niezależny Dealer Samochody luksusowe nowe i używane w SUPER CENACH, Prowadzimy całkowicie darmowy komis, Skupujemy samochody za gotówkę, Wieloletnie doświadczenie w tej branży, Zapraszamy na naszą stronę tel , e- mail: ul. Krakowska 101, Tarnów, Scania - części - śląsk Wszystkie części nowe i używane - Śląsk, tel , , śląskie, śląskie POMPY WTRYSKOWE. NAPRAWA POMP WTRYSKOWYCH VP, WTRYSKIWACZY, POMP COMMON RAIL. WSZYSTKIE TYPY, DO AUDI, OPLA, FORDA I INNYCH MAREK. ZAPRASZAMY NA tel , śląskie. RP

2 str. 2 AKTUALNOŚCI 6 12 listopada 2012 r. Spis treści ce ny aut nowych...7 Ogłoszenia motoryzacyjne Samochody osobowe...8 uszkodzone...18 Dla koneserów terenowe, vany...19 motocykle...19 Autotruck ciężarowe...19 dostawcze...19 przyczepy...21 Części i akcesoria...21 Maszyny i urządzenia maszyny i sprzęt rolniczy...22 maszyny budowlane...22 wózki widłowe...22 inne maszyny i urządzenia...22 Kup i sprzedaj inne...22 ABC Kierowcy...10 Wydawca: Trader.com (Polska) Sp. z o.o Warszawa, ul. Czerska 8/10 Biuro reklamy: Oddział w Krakowie ul. Szewska 5, tel faks: Prezes Zarządu: Anna Podkowińska Sekretariat: Dyrektor sprzedaży: Przemysław Mańkowski tel Redaktor naczelny: Juliusz Szalek Redaktor prowadzący: Adam Giesak tel Kierownik marketingu: Agnieszka Budzyńska OGŁOSZENIA W INTERNECIE zapraszamy na autotrader.pl Przedstawiciel AutoBitu : Nasze konto: Trader.com (Polska), ul. Czerska 8/10, Warszawa Bank Pekao SA, nr rachunku: Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz ma prawo odmowy publikacji bez podania przyczyn. Druk: Agora Poligrafia Sp. z o.o Tychy, ul. Towarowa 4 tel PORSCHE Kah na za li czyć moż na do tu ne - rów ra czej... eks pre syj nych. Oprócz wiel kich kół sa mo cho dy z re gu ły ozda bia ne są dość śmia ły mi pa kie - ta mi ae ro dy na micz ny mi. Nie ina czej jest i w tym przy pad ku. Na zwa Po rsche Su per sport Wi de - track mó wi sa ma za sie bie. I cho ciaż Bu gat ti Ve y ron Co zro bić, by się nie na ro bić Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Rafale tak brzmi oryginalna nazwa najnowszej odmiany najszybszego samochodu świata. To już chyba setna z kolei wersja tego auta, w której za zmianę lakieru i kilku drobnostek we wnętrzu trzeba zapłacić krocie. W tym przypadku prawie 700 tys. zł Trud no zli czyć wszyst kie edy cje spe - cjal ne Ve y ro na. Wy my śle nie oka zji do stwo rze nia no wej przy cho dzi Bu gat ti tak ła two jak wy my śla nie pre tek stu do pi cia nie któ rym Po la kom. Nie waż ne ja - ki mo tor show się zbli ża na pew no nie za brak nie na nim no we go Ve y ro na. Tak sta ło się też przy oka zji Sa lo nu Sa - mo cho do we go w São Pa u lo. Przed wa - mi Vi tes se Ra fa le, czy li Bu gat ti prze - zna czo ne dla naj bo gat szych Bra zy lij - czy ków. Co ta kie go ma naj no wsza od - mia na Ve y ro na, cze go nie ma ją in ne je - go wer sje? Spe cjal ny la kier, fel gi, kil ka ele men tów z kar bo nu po ma lo wa ne go na nie bie sko i wnę trze, w któ rym do mi - nu je ta sa ma bar wa in ny mi sło wy wszyst ko to, cze go moż na się spo dzie - Volkswa gen zbu do wał swo ją po - tę gę dzię ki nie zwy kłej po pu lar no ści Gar bu sa, ja ką cie szył się w la tach 50. i 60. Ale to nieje dy ny mo del, któ ry sprze da wał się w mi lio nach eg zem - pla rzy. Ogrom nym suk ce sem był tak - że Trans por ter T1, któ ry na dro gi wy - je chał w 1950 ro ku. Pier wszą po waż - ną mo dy fi ka cję prze szedł do pie ro w 1967 ro ku, kie dy otrzy mał no we, bar dziej kom for to we nad wo zie i ozna cze nie T2. Po za koń cze niu pro duk cji w Niem czech w 1979 ro ku trzy li tro we V6 in ży nie ro wie po sta no - wi li zo sta wić w spo ko ju, z ze wnątrz au to pre zen tu je się du żo groź niej niż fa brycz na wer sja mo de lu. A wszyst - ko za spra wą sub tel nie zmo dy fi ko wa - nych zde rza ków, spe cjal nie skro jo - nych na kła dek po sze rza ją cych nad - ko la i du że go spoj le ra nad tyl ną szy bą. wać po edy cjach spe cjal nych naj szyb - sze go sa mo cho du na świe cie i do cze - go Bu gat ti już nas przy zwy cza i ło. Ser cem Vi tes se Ra fa le jest zna ny, ale wciąż po wa la ją cy osią ga mi, sil nik W16 o mo cy 1200 KM. Roz pę dza on Ve y ro na do set ki w 2,6 s i poz wa la prze kro czyć ma gicz ną ba rie rę 400 km/h (pręd kość mak sy mal na wy - no si 410 km/h). Przy opi sy wa niu ja - kiej kol wiek edy cji Bu gat ti Ve y ro na nie spo sób nie wspom nieć o ce nach. Są one rów nie kos micz ne jak je go osią gi. Nie ina czej jest tym ra zem. Za wspom - nia ne zmia ny trze ba za pła cić tys. eu ro, czy li pra wie 700 tys. zł. Dro go, ale kto bo ga te mu za bro ni? Piotr Koz łow ski Pro du ko wa ny nie przer wa nie od 1967 Volkswa gen Trans por ter T2 w przy szłym ro ku do koń czy ży wo ta. Wy koń czy go wi rus zwa ny nor mą bez pie czeń stwa na dal wy jeż dżał z fa bryk w Ame ry ce Po łud nio wej (Mek syk i Bra zy lia). Rok te mu pi sa liś my, że T2 wra ca do Eu ro py. Je go im por tem z Bra zy - lii za ję ła się fir ma z Ho lan dii. Ten in - te res nie ma per spek tyw. Volkswa gen do Bra sil pod jął już de cy zję o za prze - sta niu pro duk cji. Na stą pi to 31 grud - nia 2013 ro ku. Skąd ta da ta? 1 stycz - nia 2014 w Bra zy lii za czną obo wią zy - wać no we nor my bez pie czeń stwa, któ rych T2 już nie speł nia. Mar cin Le wan dow ski Po rsche Cay en ne Die sel od Kah na Kahn De sign to fir ma, któ ra tu nin gu je au ta wsze la kiej ma ści, ale szcze gól nie lu bu je się w po pra wia niu i upię ksza niu SUV-ów. Jej naj no wszym dzie łem jest eks tre mal ne wcie le nie wy so ko pręż ne go Po rsche Cay en ne BUGATTI Volkswa gen Ko niec T2 VOLKSWAGEN Trud no nie za u wa żyć też po tęż nych 22-ca lo wych ob rę czy kół, a efek tu do - peł nia ją moc no przy ciem nio ne szy by, czar ne klam ki, zło te za ci ski ha mul co - we i ozdob ne koń ców ki ukła du wy de - cho we go. W ka bi nie nie miec kie go SUV-a sty li ści Kah na rów nież zo sta - wi li po so bie ślad. To m.in. fo te le ze skó rza nym, per fo ro wa nym ob i ciem idwu ko lo ro wy mi prze szy cia mi oraz no we ze ga ry. Ile trze ba za pła cić za tak przy pra wio ne Po rsche Cay en ne? W Wiel kiej Bry ta nii, skąd wy wo dzi się Kahn De sign, ce ny za czy na ją się od fun tów, czy li po nad 380 tys. zł. Bar tosz Siń czuk In fo Bit Chiń skie opo ny na dal stra szą Le ao, Lin glong, Go o dri de, Do of ri de, Sun ny i Gen co ti re. Czy to mar ki, o któ rych nie ba wem bę dzie głoś no? Na ra zie chiń skie opo ny nie pod bi ły ryn ku. Przy naj mniej eu ro pej - skie go. Pier wsze te sty oka za ły się dla nich dru zgo cą ce Te sty prze pro wa dzo ne przez Bry - tyj czy ków z ma ga zy nu Au to car wy ka za ły, że opo ny fa tal nie spi su ją się na mo krej na wierz chni. Zde cy do - wa nie wy dłu ża ją tak że (w po rów na - niu z opo na mi eu ro pej skich pro du - cen tów) dro gę ha mo wa nia na su - chym. Na tym nie ko niec. Przy du - żych pręd ko ściach opo ny wy ka za ły jesz cze wię cej prob le mów. By ły nie - sta bil ne, głoś ne i po wo do wa ły wi bra - cje kie row ni cy. Pod czas te stów po rów na no pięć opon wy pro du ko wa nych przez azja - tyc kie fir my: GT Ra dial, Na nkang, Wan li, Lin glong i Trian gle z opo ną Con ti Pre mium Con tact 2 fir my Con - ti nen tal prze zna czo ną dla kom pak - tów i aut śred niej wiel ko ści. Na mo - krych na wierz chniach przy pręd ko - ści 50 km/h róż ni ce w dro dze ha mo - wa nia wy no si ły na wet 8,5 m. Po dob - nie du że róż ni ce wy stę po wa ły w przy - pad ku sta bil no ści przy po ko ny wa niu za krę tów na mo krych dro gach. Sa mo chód wy po sa żo ny w opo ny eu ro pej skie prze jeż dżał okrą że nie na to rze te sto wym nie mal 10 proc. szyb - ciej niż w przy pad ku naj sła biej spi - su ją cych się opon im por to wa nych. Opo ny azja tyc kie mia ły sła bą przy - czep ność, szcze gól nie przy gwał tow - nych ma ne wrach kie row ni cą na za - krę tach. W trak cie okrą żeń na mo krej na wierz chni, czy li w naj lep szych wa - run kach do spraw dze nia przy czep - no ści, naj gor sza z im por to wa nych opon osią gnę ła wy nik o 28 proc. słab szy od ba da nej opo ny pro duk cji eu ro pej skiej. Sła be stro ny ta nich opon azja tyc - kich wi docz ne by ły tak że przy pró - bach na su chym. Przy pręd ko ści 100 km/h dro ga ha mo wa nia by ła na - wet 5,5 m dłuż sza od wy ni ku eu ro - pej skiej opo ny. To ozna cza, że pręd - kość sa mo cho du wy po sa żo ne go w opo ny Lin glong w miej scu, w któ - rym na opo nach Con ti Pre mium zdą - żył się już za trzy mać, wy no si ła 34 km/h. Wcześ niej opo ny z Chin te sto wa - ła nie miec ka De kra. Wy ni ki tak że nie by ły za do wa la ją ce. Róż ni ce w dro - dze ha mo wa nia na mo krej na wierz - chni wy no si ły wte dy bli sko 50 proc. Mi mo to w in ter ne cie zna leźć moż - na sprze daw ców ofe ru ją cych chiń - skie opo ny. Czy war to je ku po wać? Je śli są one sprze da wa ne ofi cjal nie, mu sia ły przejść pro ces cer ty fi ka cji, a to ozna cza, że są do pusz czo ne do ob ro tu na te re nie Unii Eu ro pej skiej. De cy du jąc się na ich za kup, trze ba jed nak pa mię tać o wąt pli wej ja ko ści, ja ką ofe ru ją. Na si ro dzi mi dzien ni ka rze tak że te sto wa li opo ny z Chin. Ty god nik Au to Świat pod lu pę wziął opo ny zi mo we Max xis, Na nkang, Ne xen, Ti - gar, Tray al i ze sta wił je z zi mów ką Con ti nen ta la. Na za trzy ma nie au ta zpręd ko ści 100 km/h do 0 km/h opo - na eu ro pej ska po trze bo wa ła 52,0 m. Naj lep szy kon ku rent Max xis, za trzy - mał się po 57,9 m, naj gor szy z nich Na nkang do cał ko wi te go za trzy - ma nia po trze bo wa ł 69,8 m. Ana lo - gicz ne ba da nia do ty czą ce opon let - nich prze pro wa dził osta t nio nie miec - ki Au to Ze i tung. Tam pró bie pod - da no opo ny w roz mia rze 225/55 R 16. Wy ni ki ja ko ścio we by ły po dob ne. Czy to ozna cza, że chiń skie opo - ny trze ba skre ślić z li sty za ku pów? Sko ro są do pusz czo ne do sprze da - ży, nie. Trze ba jed nak pa mię tać, że nie gwa ran tu ją bez pie czeń stwa po - rów ny wal ne go do opon re no mo wa - nych pro du cen tów. Są głoś niej sze, szyb ciej się zu ży wa ją, a cza sa mi trud - no je do brze wy wa żyć. Przed za ku - pem war to się więc za sta no wić. Ju liusz Sza lek RP

3 6 12 listopada 2012 r. AKTUALNOŚCI str. 3 Volkswa gen Uży wa ny Golf IV opi nie Le gen dar ny sa mo chód Volkswa ge na przez wie le lat sta no wił wzór au ta kom pak to we go z do brze za pro jek to wa nym wnę trzem, bez piecz nym pod wo ziem i sze ro ką ga mą eko no micz nych sil ni ków Z bie giem lat war to ści, któ re pre - zen to wał Golf, wła ści wie się nie zmie nia ły, two rząc wi ze ru nek po ja - zdu po praw ne go od stro ny tech nicz - nej i fun kcjo nal nej. Przez 30 lat nie zmie nia no jed nak za ło żeń sty li za cyj - nych i Golf za czął być po strze ga ny ja ko sa mo chód dla kon ser wa ty stów. Czwar ta ge ne ra cja te go mo de lu we - szła na ry nek z no wy mi stan dar da mi ja ko ścio wy mi, zwłasz cza we wnę trzu, i jesz cze szer szą pa le tą uda nych sil - ni ków. By ły wśród nich nie zwy kle no - wo czes ne jed nost ki na pę do we zna - ne z Au di (pięć za wo rów na cy lin der) oraz bar dzo moc ne dies le (130 i 150 KM) za pew nia ją ce nie mal spor to we osią gi. Zmniej szo no rów - nież awa ryj ność au ta. Na pol skich dro gach wa dę Gol fa sta no wi to, co na rów nych nie miec kich szo sach sta - no wi za le tę sztyw ne ze stro je nie za - wie szeń. Trze ba się rów nież przy zwy - cza ić do ma ło prze stron nej tyl nej czę - ści wnę trza. Pod tym wzglę dem le - piej wy pa da czte rodrz wio wa od mia - na Bo ra z nie co wię kszym roz sta wem osi. Ci, któ rzy po trze bu ją bar dziej fun kcjo nal ne go ba gaż ni ka, mo gą się - gnąć po wer sje kom bi stwo rzo ne za - rów no na ba zie Gol fa IV, jak i Bo ry. Dla mi łoś ni ków ory gi nal no ści i ele - gan cji po zo sta je wer sja Ca brio, ale trze ba pa mię tać, że w osta t nim wy - da niu by ła ona bu do wa na na pod - sta wie Gol fa III. Jest na wet wer sja 4 x 4 (4Mo tion). Z pun ktu wi dze nia użyt kow ni ka ogrom ne zna cze nie ma nie tyl ko bo gac two od mian i du ży wy bór sil ni ków, ale rów nież to, że ry - nek ofe ru je ogrom ną licz bę uży wa - nych czę ści za mien nych i ak ce so ryj - nych za mien ni ków do Gol fa, co wpły wa na ob ni że nie kosz tów eks - plo a ta cji. SIL NIK Ma ło trwa łym ele men tem sil ni - ków ben zy no wych jest pom pa cie czy chło dzą cej. W dies lach trze ba pil no - wać wy zna czo nych przez ser wis prze bie gów dla pa sków zę ba tych roz - rzą du. Zwłasz cza w eg zem pla rzach z lat są one wy jąt ko wo de - li kat ne. W sil ni kach 1.4 pod czas mro - zu mo że za ma rzać ma gi stra la do po - bie ra nia ole ju z mi ski ole jo wej. NAD WO ZIE Cho ciaż w Gol fie IV ma te ria ły ob i cio we fo te li są wy jąt ko wo od por - ne na zu ży cie, to jed nak tru dów eks - plo a ta cji dość czę sto nie zno szą ste - la że fo te li (skrzy pią i trzesz czą). Awa - ryj ne są pod noś ni ki szyb. Wie lu użyt - kow ni ków za wiel ką wa dę uwa ża zmniej szo ne lu ster ko ze wnętrz ne po pra wej stro nie nad wo zia. UKŁAD ELEK TRYCZ NY Skom pli ko wa na wy mia na ża ró - wek w przed nich ref lek to rach spra - wia, że ma ło do świad cze ni kie row cy mo gą so bie nie po ra dzić sa mo dziel - nie z tym prob le mem. Man ka men - tem Gol fa IV są rów nież ko ro du ją ce sty ki elek trycz ne, szcze gól nie w ko - mo rze sil ni ka. Nie rzad ko do cho dzi do sa mo czyn ne go roz ła do wa nia aku mu la to ra. UKŁAD NA PĘ DO WY Po prze bie gu tys. km prze łą - cza nie bie gów mo że być utrud nio ne. No tu je się wie le przy pad ków ha cze - nia w skrzy ni prze kład nio wej, zmia - na prze ło żeń prze sta je być płyn na. AWA RYJ NOŚĆ Golf IV oka zał się du żym suk ce - sem na po lu trwa ło ści i nie za wod no - ści. Gó ru je pod tym wzglę dem nad po przed ni kiem, co wi dać wy raź nie w nie miec kich sta ty sty kach awa ryj - no ści. Ra port TÜV pla su je Gol fa na 21. miej scu w dwóch ka te go riach wie - ko wych (4-5 lat oraz 6-7 lat). Nie wie - le go rzej wy glą da to w ra por cie DE - KRA. Golf zaj mu je w nich 32. lo ka tę w ka te go rii wie ko wej 4-5 lat i 36. miej - sce w ka te go rii 6-7 lat. Praw dą jest jed nak, że spo ro ele men tów po pra - wia no w ra mach ser wi so wych ak cji na wro to wych. W pier wszych eg zem - pla rzach Gol fa IV i Bo ry w wer sjach 4Mo tion (od po cząt ku pro duk cji do r.) od kry to moż li wość ko - ro zji po przecz ne go łącz ni ka w tyl nym za wie sze niu. W eg zem pla rzach wy - pro du ko wa nych mię dzy r. a r. po pra wia no ele men - ty mo cu ją ce fo te li ki dzie cię ce w sy ste - mie Iso fix, a w Gol fach IV i Bo rach, któ re opu ści ły fa bry kę mię dzy r. a r., usu wa - no wa dę po dusz ki po wietrz nej pa sa - że ra. Do te go do szły jesz cze ak cje kon trol ne ukła du wspo ma ga nia ha - mul ców na po cząt ku 2002 r. oraz po - pra wek ukła du ste ru ją ce go ABS na po cząt ku 2003 r. VOLKSWAGEN CE NY Naj ła twiej ku pić Gol fa z ben zy no - wy mi sil ni ka mi 1.4 i 1.6 oraz z dies la mi 1.9 D i 1.9 TDI. Te osta t nie są sze ro ko re pre zen to wa ne przez wer sje o mo cy 101 KM. Moc niej sze od mia ny (130 i 150 KM) na le żą do rzad ko ści. Rów - nie skrom nie re pre zen to wa ne są ben - zy no we wer sje V Tur bo i 2.0. Do rzad ko ści na le żą Gol fy IV w wer sjach R 32 i 4Mo tion (na pęd 4x4). Da riusz Do bosz Małopolska - BRZESKO Master-Elektronik tel DĄBROWA TARN. F.H.U. Kurier tel KRAKÓW Auto Gaz Kar Gaz tel KRAKÓW F.H.U. Karat M. Zięć tel KRAKÓW AUTO-TEST A. Burda tel KRAKÓW PRK S.A. / AD Serwis tel MYŚLENICE Agro-Bud tel NOWY SĄCZ St. Szewczyk tel STARY SĄCZ Star Gaz tel WIELICZKA Stangaz tel WOJNICZ M&B Pawlina tel TARNÓW CZAKRAM tel Podkarpackie - DĘBICA Ikar tel MIELEC Palgaz tel RZESZÓW Auto Centrum tel RZESZÓW Czakram tel Śląsk - BIELSKO-B. F.H. Plus tel GLIWICE Boston W. Matczuk tel JAWORZNO P.U.T. Raba II Sp. z o.o. tel ŻYWIEC Auto Gaz Serwis tel MYSŁOWICE Czakram tel KATOWICE Śląsk Auto Sp. z o.o. Dealer SEAT tel KUSIĘTA 210 A k. CZĘSTOCHOWY P.P.H.U. VIS-EKO tel JASTRZĘBIE-ZDRÓJ MECHANIKA POJAZDOWA P. Ciejka tel RUDA ŚLĄSKA AUTO GAZ SERWIS Cieplak W. tel ZABRZE BAS tel BRZESZCZE ARIES tel RP

4 str. 4 AKTUALNOŚCI 6 12 listopada 2012 r. Pe u ge ot 208 Van od zł W pol skich sa lo nach moż na już za mó wić Pe u ge o ta 208 w wer sji z krat ką. Ce ny au ta z do pi skiem Van star tu ją od zł (net to) PEUGEOT Ga ma do staw czych mo de li Pe u - ge o ta właś nie po wię kszy ła się o ko lej - ne go przed sta wi cie la. Mo wa o spe cjal - nej od mia nie 208. Czym au to róż ni się od oso bo wej wer sji mo de lu? 208 z do - pi skiem Van ma tyl ko dwa miej sca, a tuż za przed ni mi fo te la mi znaj du je się od dzie lo ny krat ką prze dział ba - ga żo wy. Je go po jem ność to 1062 li try, a prze wieźć w nim moż na ła du nek o ma sie do 395 ki lo - gra mów. No wy, ma ły do - staw czak Pe u ge o ta do stęp ny jest z jed nym sil ni kiem oraz w jed nej wer sji wy po sa że nia. Pod ma ską 208 Van pra cu je 68-kon ny die sel o po jem - no ści 1,4 li tra. Wy so ko pręż ny sil nik nie jest mo że mi strzem dy - na mi ki (au to do set ki przy spie sza w 13,5 se - kun dy, a pręd kość mak - sy mal na to 163 km/h), ale spo koj ne ob cho dze - nie się z pe da łem ga zu wy na gra dza ni - skim zu ży ciem pa li wa. Jak za pew nia pro du cent, na po ko na nie 100 ki lo me - trów po trze bu je śred nio tyl ko 3,8 l ole - ju na pę do we go. Ce ny do staw czej od mia ny Pe u - ge o ta 208 star tu ją od zł (net- to). Klien ci mo gą wy brać au to w jed - nym z sied miu ko lo rów nad wo zia, w tym sze ściu me ta li zo wa nych. Bar tosz Siń czuk Po rad nik Nad e szła zi ma, a co z au tem? Zi ma w tym ro ku przy szła wcześ - niej niż zwy kle. Jesz cze w paź dzier - ni ku spadł śnieg, a w wie lu miej scach w Pol sce zro bi ło się bia ło. Na szczę - ście wy jąt ko wo na si dro gow cy by li na to przy go to wa ni, ale czy kie row - cy zdą ży li przy go to wać swo je sa mo - cho dy do zi my? Opo ny zi mo we Już ok. 90 proc. pol skich kie row - ców uży wa opon zi mo wych, a ok. 5 proc. opon ca ło rocz nych. To do bry wy nik i ozna cza, że wię kszość jest do brze przy go to wa na na wa run ki zi - mo we. Nie każ dy jed nak wie, kie dy na le ży zmie niać opo ny. Jak po ka zu - ją wy ni ki Ty god nia Do bre go Ciś nie - nia, spo ro kie row ców ja ko mo ment na zmia nę wska zu je kon kret ny mie - siąc. W tym ro ku cze ka nie na li sto - pad mog ło więc za sko czyć część z nas, gdy za ok nem zro bi ło się bia - ło. Opo ny po win no się zmie niać, gdy śred nia tem pe ra tu ra spad nie po - ni żej 7 st. C. Więc je śli ktoś do tąd te - go nie zro bił, jesz cze dziś po wi nien umó wić się na zmia nę opon. Wi docz ność Jesz cze nie jest za póź no. Cho ciaż zi ma przy szła w tym ro ku wcześ niej, na dal mo że my przy go to wać do niej na sze au to Szczot ka z dłu gą rą czką i skro - ba czka do szyb mu szą na sta łe za - go ścić w na szych au tach. Pa mię taj - my, że od śnie ża jąc au to, mu si my śnieg zgar nąć tak że z da chu. Je śli te - go nie zro bi my, na ra ża my się na man dat, ale prze de wszyst kim sy pie - my śnie giem in nym kie row com pro - sto na szy bę. Szy by to nie wszyst ko. Nie wol - no za po mi nać o świat łach, któ re nie tyl ko mu szą świe cić, ale prze de wszyst kim być wi docz ne. Wie lu kie - row ców za po mi na o tym, za pew ne w po śpie chu od gar nia jąc śnieg tyl - ko z szyb. Ko lej na rzecz to wy cie ra czki. W zi mę du żo czę ściej bę dzie my ich po trze bo wać, a ja kość ich pra cy jest waż niej sza. Dla te go war to po my śleć o no wym kom ple cie na przód. W skle pach mo to ry za cyj nych moż na ku pić tań sze wy cie ra czki za kil ka na - ście zło tych i przez zi mo we mie sią ce cie szyć się czy stą szy bą. Pły ny Dziś nie ma już ko niecz no ści wy - mia ny pły nu chło dzą ce go na zi mę, ale po win niś my pa mię tać o pły nie do spry ski wa czy. Ja oso bi ście przez ca ły rok uży wam zi mo we go, przez co od pa da mi ko niecz ność mar twie - nia się o pier wsze przy mroz ki. Uży - wa jąc pły nów let nich, mu si my pa - mię tać o ich mi ni mal nej tem pe ra tu - rze, po ni żej któ rej za czy na ją się kło - po ty. A mo gą ozna czać uszko dze - nia ukła du z pęk nię ciem zbior ni czka włącz nie. Aku mu la tor Siar czy sty mróz za ok nem to ist - ny mor der ca aku mu la to rów. Już przy ze ro wej tem pe ra tu rze na dwo - rze po jem ność aku mu la to ra ob ni ża się o ok. 20 proc. Je śli tem pe ra tu ry spad ną po ni żej -20 st. C, wte dy je go po jem ność ob ni ża się do za led wie 50 proc. Je śli już te raz ma my prob le my z po ran nym roz ru chem sil ni ka, le - piej spraw dzić stan ba te rii, by przy pier wszych mro zach nie zo stać uzie - mio nym na do bre. NOKIA In ne dro bia zgi Aby za dbać o trwa łość uszcze lek w drzwiach, war to je prze sma ro wać spe cjal ny mi sma ra mi za wie ra ją cy mi sy li kon. Za po bie gnie to przy ma rza - niu i zna czą co wy dłu ży ich ży wot - ność. Wtro sce o la kier mo że my go za - bez pie czyć przed zi mą i wpły wem so - li. W tym ce lu war to po my śleć o wo - sko wa niu. Po le ca my po rad nik, któ - ry przed sta wia krok po kro ku, jak za - kon ser wo wać la kier na zi mę. Asko ro mo wa o so li, to war to też po my śleć o za bez pie cze niu pod wo - zia. Pro fe sjo nal ne za bez pie cze nia to jed nak spo ry wy da tek (ok zł), któ ry trze ba po wta rzać co kil ka lat. Je śli użyt ku je my mo del po dat ny na ko ro zję, ta ki za bieg mo że mieć wię - kszy sens. Mar cin Le wan dow ski Ra port Warszawa drugim najbardziej zakorkowanym miastem Europy Fir ma Tom Tom przed sta wi ła ra port z naj bar dziej kor ku ją cy mi się mia sta mi Eu ro py. War sza wa zna laz ła się na nie chlub nym, dru gim miej scu W 2007 ro ku fir ma Tom Tom wy - star to wa ła z pro gra mem ma ją cym pro wa dzić do lep sze go zro zu mie nia prze pły wu sa mo cho dów w naj wię - kszych mia stach świa ta. Oprócz ko - rzy sta nia z mo de li ma te ma tycz nych pro du cent sa mo cho do wych na wi ga - cji gro ma dzi da ne z mi lio nów urzą - dzeń uży wa nych co dzien nie przez kie row ców. Na pod sta wie uzy ska nych in for - ma cji re gu lar nie przy go to wy wa ne są ra por ty z naj bar dziej za kor ko wa ny mi mia sta mi. Właś nie uka za ło się naj - no wsze pod su mo wa nie. Je steś my w czo łów ce, nie ste ty. Wśród 10 naj bar dziej kor ku ją cych się miast Eu ro py jest War sza wa. I to na wy so kim, dru gim miej scu. Wię cej cza su w kor kach tra ci się tyl ko w Stam bu le. Po ni żej dzie siąt ka eu - ro pej skich miast, w któ rych le piej jeź - dzić sku te rem al bo ro we rem (wraz ze wskaź ni kiem za tło cze nia): 1. Stam buł (Tur cja) 57 proc. 2. War sza wa (Pol ska) 45 proc. 3. Mar sy lia (Fran cja) 42 proc. 4. Pa ler mo (Wło chy) 40 proc. 5. Rzym (Wło chy) 34 proc. 6. Pa ryż (Fran cja) 34 proc. 7. Stut tgart (Niem cy) 33 proc. 8. Bruk se la (Bel gia) 33 proc. 9. Ham burg (Niem cy) 32 proc. 10. Sztok holm (Szwe cja) 30 proc. W ja ki spo sób ba da cze z Tom To - ma okre śla ją wspom nia ny współ - czyn nik za tło cze nia (Con ge stion in - dex)? In deks opie ra się na rze czy wi - stych da nych na te mat cza su pod ró - ży gro ma dzo nych przez po ja zdy, któ re po ru sza ją się po ca łej sie ci dro - go wej. W wiel kim skró cie przy je go ob li cza niu głów nym ele men tem jest re la cja cza su prze ja zdu w okre sie o ma łym na tę że niu ru chu do cza su po trzeb ne go do prze je cha nia tej sa - mej tra sy w go dzi nach szczy tu. Pod uwa gę bra ne są da ne za rów no z dróg lo kal nych, ob wod nic, jak i au to strad (je śli ta ko we w ogó le są). Na pod sta - wie zgro ma dzo nych da nych ba da cze po tra fią też wy zna czyć naj lep sze i naj gor sze dni w ty god niu oraz okre - ślić, o ile śred nio zwię ksza się czas prze ja zdu w go dzi nach szczy tu. Od - po wied nie wy kre sy dla miast, któ re za ję ły trzy pier wsze miej sca, mo że - cie zna leźć w ga le rii. Bar tosz Siń czuk RP

5 6 12 listopada 2012 r. REKLAMA str n

6 str. 6 TEST 6 12 listopada 2012 r. Ro met Elek trycz ny 4E test To już nie pro to typ, ale jeż dżą ce eg zem pla rze. Ro met w 36 mia stach w Pol sce po ka że nie ba wem swo je... sa mo cho dy elek trycz ne. Mon to wa ne u nas po ja zdy kosz tu ją 32 ty sią ce zło tych za sztu kę i mo gą prze je chać oko ło 180 ki lo me trów na jed nym ła do wa niu Ro met i sa mo cho dy? Pol ska mar ka, ko ja rzą ca się i star szym, i młod szym z ro we ra mi i mo to ro we - ra mi, a od pew ne go cza su tak że zmo to cy kla mi, od waż nie wkra cza w świat mo to ry za cji na czte rech ko - łach. I to od ra zu w wy da niu elek - trycz nym. Ory gi nal ne i no wa tor skie roz wią - za nia nie za wsze ro dzą się tam, gdzie się ich spo dzie wa my. Dla te go Ro - met 4E dla wie lu mo że być za sko - cze niem. Jed nak po jazd sa mo cho - do wy z na pę dem elek trycz nym (ho- mo lo go wa ny ja ko czte ro ko ło wiec, tak że mo że być pro wa dzo ny przez po sia da czy pra wa ja zdy ka te go rii B1), to kon ty nu a cja wcześ niej szych dzia łań fir my Ar kus & Ro met Gro - up, do któ rej na le ży do brze zna na w Pol sce mar ka sym bo li zo wa na przez sty li zo wa ne go Pe ga za. Ma ona już na kon cie ro we ry z elek trycz - nym sil ni kiem wspo ma ga ją cym isku ter elek trycz ny Ro met EV1. Skąd na zwa 4E? To od: elec tric, eco lo gic, eco no mic, ea sy (elek trycz - ny, eko no micz ny, eko lo gicz ny, ła - twy). Dwa pier wsze ter mi ny nie wy - ma ga ją roz wi nię cia. War to się po - chy lić nad eko no micz ną stro ną przed sięw zię cia. Bez wąt pie nia 4E to naj tań szy sa mo chód elek - trycz ny do stęp ny w Pol sce. Choć mniej szy niż Mit su bis hi i-miev (112 tys. zł) i bliź nia czy Pe u ge ot ion ( zł) kosz tu je znacz nie, znacz nie mniej. W za leż no ści od mo cy ba te rii trze ba za Ro me ta za - pła cić od 32 do 36 tys. zł. Od ra zu po wiedz my, że ja kość wy ko na nia nie jest tu taj na wet po rów ny wal na z kon ku ren cją, ba, tech no lo gia wy - ko rzy sta na do bu do wy au ta tak że jest moc no prze sta rza ła. Przy kła - dem niech bę dą ba te rie. Sta lo we co praw da nad wo zie (żad nych la mi - na tów) kry je tra dy cyj ne aku mu la - to ry. Ich ze staw wa ży, uwa ga, 300 kg. W po rów na niu z ma są au ta 500 kg to na praw dę spo ro. Mi mo to pro du cent sza cu je, że koszt prze je cha nia 100 km wy nie sie ok. 6 zł, czy li ty le, ile ce na li tra ben - zy ny. Oczy wi ście nie do li cza jąc kosz - tów amor ty za cji ba te rii, któ rych trwa łość w obec nej wer sji jest sza co - wa na na mniej wię cej trzy la ta (ok. 400 cy kli ła do wa nia i prze bieg ok. 70 tys. km). Po tym okre sie koszt wy - mia ny ze sta wu aku mu la to rów wy - niósł by 8 tys. zł, lecz i tak jak wy - li cza pro du cent po pię ciu la tach Ro met, w po rów na niu z ma ło li tra - żo wym sa mo cho dem z sil ni kiem spa li no wym, przy za ło że niu prze bie - gu 23 tys. km rocz nie, osz czę dza jąc tyl ko na kosz tach eks plo a ta cji, zwra - ca się w ca ło ści. Osta t nie E (ea sy) na le ży ro zu - mieć ja ko pro sto tę kon struk cji i ob - słu gi. We dług przed sta wi cie li fir my po jazd móg łby być bar dziej za a wan - so wa ny tech nicz nie, mieć układ od - zy ski wa nia ener gii pod czas ha mo - wa nia czy ba te rie li to wo-jo no we, ale to ra dy kal nie zmie ni ło by je go ce nę. Pro du cent nie zdra dza tak że szcze gó łów do ty czą cych ko o pe ran - tów, lecz mon to wa ny w Pol sce po - jazd jest zło żo ny z ele men tów jak się ofi cjal nie po da je po cho dzą cych od do staw ców z kra ju, Eu ro py i Da - le kie go Wscho du. I tak np. świat ła to do stęp ne na ryn ku, go to we, ho - mo lo go wa ne już wcześ niej ele men - ty (na pier wszy rzut oka wy da je się, że ma ją coś wspól ne go z ro dzi ną sa - mo cho dów Ci troen C1, Pe u ge ot 107, To y o ta Ay go). Pię ciodrz wio we, sa mo noś ne, sta lo we nad wo zie też ro bi wra że nie, że gdzieś już w świe - cie elek trycz nej czy tra dy cyj nej mo to - JACEK PLEŚNIEWSKI Plusy Niskie koszty zakupu Minusy Przestarzała technologia, masa pojazdu, jakość montażu i tworzyw, mała prędkość ry za cji za ist nia ło. Do mon ta żu przy - jeż dża go to we, po la kie ro wa ne. Sa mo chód, zgod nie ze swo ją ka - te go rią, jest dwu o so bo wy, choć ilość miej sca z ty łu i obec ność dru - giej pa ry drzwi wska zu ją, że do wy - o bra że nia by ła by wer sja czte ro o so - bo wa. Wów czas jed nak przed po ja - zdem sta nę ły by wy ma ga nia jak dla peł no praw ne go sa mo cho du, co prze kre śli ło by eko no micz ny sens przed sięw zię cia. Z ty łu jest więc ro - dzaj ni skiej pół ki na pa kun ki czy ba - ga że. Z przy czyn eko no micz nych, ale tak że tech no lo - gicz nych, nie na le ży się też w Ro me cie 4E spo dzie wać luk su - sów w po sta ci kli ma - ty za cji. Jest w nim tyl - ko to, co nie zbęd ne i co nie zu ży wa prą du, by za cho wać go jak naj wię - cej dla sil ni ka. Dla te go w ka bi nie jest tyl ko nad much ciep łe go po wie - trza na przed nią szy bę wy ma ga - ny prze pi sa mi. Do dat ko we ogrze - wa nie znacz nie skró ci ło by za sięg. Romet 4E Kompendium A ten, przy naj mniej we dług de kla - ra cji pro du cen ta, jest roz sąd ny. Ma - ją ce 1350 Ah po jem no ści tra dy cyj - ne aku mu la to ry kwa so wo-oło wio - we poz wa la ją na po - ko na nie do 180 km w try bie ja zdy osz - częd nej (uru cha mia - nym przy ci skiem na kon so li mię dzy fo te la - mi). W tym try bie pręd kość jest ogra ni czo na do 45 km/h oraz ok. 90 km w try bie nor mal nym, w któ - rym moż na roz wi nąć do 65 km/h. Pier wsze wra że nie zza kie row ni - cy? Su ro we wnę trze, od gło sy jak w tram wa ju, przy spie sze nia mniej Nadwozie hatchback, 5-drz., 2-os. Silnik elektryczny, bezszczotkowy, prądu zmiennego Moc ok. 7 KM Napięcie 72 V Skrzynia biegów przełożenie stałe Napęd na koła tylne Wymiary 309 x 142 x 148 cm Koła 145 / 70 R 12 Zawieszenie przód kolumny MacPhersona Zawieszenie tył wahacze wleczone Masa bez baterii/masa baterii 500/324 kg Poj. baterii 1350 Ah Czas ładowania do 8 godzin Układ hamulcowy hydrauliczny, przód - tarcze, tył - bębny Zasięg 90 / 180 km V-maks 45 / 65 km/h Cena zł wię cej też jak w tram wa ju, pręd kość mak sy mal na w War sza wie nie wy - star cza ją ca, bo tu na wet po osie dlo - wych uli czkach jeź dzi się znacz nie szyb ciej niż 50 km/h... Ca ły pro jekt choć po Pol sce ru - sza to urnée, pod czas któ re go miesz - kań cy 36 oś rod ków ma ją mieć moż - li wość po zna nia sa mo cho du Ro met cią gle jest w fa zie roz wo jo wej. I tak, jak przy zna je Wie sław Grzyb, pre zes za rzą du Ar kus & Ro met Gro up, fir - ma otrzy ma ła in te re su ją cą ofer tę od kra jo we go pro du cen ta aku mu la to - rów, któ ry de kla ru je, że ży wot ność je go ze sta wu ba te rii mo że się gnąć 1200 cy kli ła do wa nia, czy li te o re - tycz nie trzy krot nie wię cej niż obec - nie. W prak ty ce mog ło by to ozna - czać, że dla utrzy ma nia op ty mal ne - go okre su eks plo a ta cji ba te rii nie trze ba by ło by tak sta ran nie prze - strze gać za sad ła do wa nia (po wcześ - niej szym, moc nym roz ła do wa niu), a ich trwa łość wy dłu ży ła by się do 6-7 lat. Roz wa ża na jest moż li wość wpro wa dze nia tań szej od mia ny, z ze sta wem sze ściu, a nie dzie wię ciu, aku mu la to rów i krót szym za się giem. Nie wy klu cza się wpro wa dze nia ukła du do dat ko we go ogrze wa nia wnę trza po wie trzem chło dzą cym sil - nik (hi sto ria mo to ry za cji zna ta kie pa ten ty). Ro met ma na wet pro to typ po ja - zdu, któ ry móg łby speł nić wy ma ga - nia prze wi dzia ne dla lek kie go czte - ro ko łow ca (móg łby być pro wa dzo - ny przez po sia da czy ka te go rii AM, któ ra wej dzie w przy szłym ro ku, i oso by mo gą ce dziś pro wa dzić mo - to ro we ry), lecz je go nad wo zie mu - sia ło by być wy ko na ne z two rzyw. W Pol sce trud no oce nić ry nek na te go ty pu po jazd. Ro me ty 4E ma ją zna leźć się w sie ci par tne rów tej mar - ki (dziś to ok. 140 pun któw), a szcze - gó ły tra sy pro mu ją cej te po ja zdy wkrót ce ma ją być ogło szo ne na stro - nie pro du cen ta. Ja cek Pleś niew ski RP

7 6 12 listopada 2012 r. WYBRANE CENY str. 7 Wyjaśnienie skrótów: poj. - pojemność, wsp. - wspomaganie kierownicy, pp - poduszki powietrzne (liczba), a - skrzynia automatyczna; m - skrzynia ręczna; d - liczba drzwi; o - liczba osób. Ceny detaliczne nie obejmują okresowych promocji importera Model poj. moc(km) ABS wsp. pp klima cena Model poj. moc(km) ABS wsp. pp klima cena Model poj. moc(km) ABS wsp. pp klima cena Model poj. moc(km) ABS wsp. pp klima cena Alfa Romeo Honda Mazda Auto Centrum Golemo s.j. Kraków ul. Zakopiańska 58b tel Mi.To 1.4 MPI S&S Progression Mi.To 1.4 TB S&S Multiair Distinctive Mi.To 1.6 Multijet S&S Distinicive SW 2.0 JTDM 16v Euro5 DPF TBi 16v Euro5 SPORT Audi A3 1.4 TFSI Attraction 3d A3 1.6 TDI DPF Attraction 3d A3 Sportback 2.0 TDI Ambiente 5d A4 1.8 TFSI 4d A4 Avant 2.0 TDI A4 Allroad 2.0 TDIS-S quattro TT 2.0 TFSI Progressive Line A5 3.0 TDI Quattro S tronic 2d A5 Sportback 1.8 TFSI Multitronic 5d A6 3.0 TFSI Quattro S tronic 4d A6 Allroad 3.0 TDI Quattro A8 New 4.2 FSI Quattro Tiptronic Q5 2.0 TFSI Quattro 5d Q7 3.0 TDI DPF Quattro Tiptronic 5d R8 4.2 FSI Quattro 6 biegów 2d BMW 116i 5d d Coupe 2d Steptronic i 4d d 4d i 4d d 4d i 5d M6 Steptronic 5d d Steptronic 4d i Steptronic 4d Z4 sdrive35i Automat 2d X1 sdrive20d 5d X3 xdrive20d 5d X5 xdrive50i 5d X6 M6 5d Honda Jazz Trend Honda Jazz Comfort Honda Jazz Elegance Honda Civic DSI S Honda Civic 5d Comfort Honda Civic 5d Comfort Honda Civic 4d Comfort Honda Civic 3d Type S Honda INSIGHT 5d BASE 1.3i CR-Z Sport Honda Accord 4d Elegance Honda Accord 4d Elegance DTEC 2.2i Honda Accord 5d Elegance Honda Accord 5d Elegance DTEC 2.2i Honda CR-V 5d Comfort Honda CR-V 5d Comfort CTDi Auto Centrum Golemo s.j. Nowy Targ ul. Podtatrzańska 3 tel i Base 5d i Classic 3d ix Classic Plus i Classic 5d i CRDi Classic+ 5d Veloster 1.6 GDi Comfort i40cw 1.7 CRDi Comfort Santa Fe 2.2 CRDi Style 5d Ix35 1,6 GDI Classic 5D ix55 3.0D Executive Automat 5d Infiniti G37 4d G37 Coupe 2d EX37 5d FX50S 5d Comfort 5d Comfort 5d Comfort 5d Exclusive 5d MZR 4d MZR Sport 5d MX Sport 2d CX MZR-CD Sport 5d Mercedes A 160 Blue 5d B 180 Blue 5d C 180 Blue 4d C 200 CDI Blue 4d E 250 CDI Blue 4d E 350 CDI 4d E Coupe 350 CGI 2d S 400 Hybrid 4d S 500 Blue 4d C 180 Blue 4d CLS 250 CDI 4d CL 600 2d SLK 350 2d SL 63 AMG 2d SLS AMG 2d R Matic 5d GLK 220 CDI 5d ML 350 CDI 5d G 350L BlueTec 5d GL 450 CDI 5d Mitsubishi Colt 1.1 Elegance 5d Lancer Sportback Inform 5d Lancer Evolution X GSR 4d Outlander 2.0 DI-D Invite 5d Pajero 3.2 DI-D Intense 5d Ibiza New 1.2 Reference 3d Ibiza New 1.4 Reference 5d Leon 1.6TDI Reference 5d Leon 2.0 TDI STYLE 5d Altea 1.2 TSI Reference 5d, Altea 1.6 TDI Reference 5d, Altea XL 1.6 TDI Reference 5d Exeo 1.8 TSI STYLE 4d Exeo 2.0 TDI style 4d Alhambra 2.0 TDI Reference 5d Fabia II HTP 1.2 Junior 5d Fabia II 1.2 TSI Classic 5d Fabia II Combi 1.4 Classic 5d Roomster 1.2 TSI 5d Octavia 1.9 TDI Elegance kombi Octavia 2.0 TDI CR Ambiente 5d Superb 1.8 TSI Comfort kombi Superb Combi 2.0 TDI DPF Comfort Yeti 1.2 TSI Active 4x2 5d Yeti 2.0 TDI Active 4x4 5d SsangYong Actyon 2.0 Xdi Comfort 4WD 5d Kyron 2.0D Elegance Part Time 5d Rexton 2.7D Premium Navi 4WD 5d Subaru Chevrolet Spark 1.0 5d Aveo 1.2 Base 3d Orlando 1.8 LS 5d Cruze 1.6 Base 4d Captiva 2.4 LS Base 5d Auto Centrum Golemo s.j. Kraków ul. Grota Roweckiego 6 tel Kraków ul. Opolska 9, tel Nowy Targ ul. Podtatrzańska 3 tel , C1 1.0 Attraction 3d C3 1.4i Attraction 5d C3 1.4 HDi Seduction 5d DS3 1.4 VTi Chic 3d C3 Picasso 1.4 Attraction 5d C4 1.6 VTi Attraction 5d C4 1.6 HDi Attraction 5d C4 Pisacco 1.6 VTi Attraction 5d C4 Grand Picasso 1.6 HDi Attraction 5d DS4 1.6 VTi Chic C5 1.6 VTi Attraction 4d C5 1.6 HDi Attraction 4d DS5 1.6 THP Chic Nemo 1.4 X 4d Berlingo New 1.6 attraction 4d Dacia Sandero V MPI Access 5d Logan 1.2 Access 4d Logan 1.5 dci SL Arctica eco2 4d Logan MCV 1.5 dci eco2 SL Artica Dodge Caliber 1.8 SE 5d Journey 2.0 CRD SE 5d Nitro 2.8 CRD SXT 5d Fiat Pop Dualogic 3d Panda 1.2 Fresh ECO 5d Grande Punto 1.2 Fresh 5d Grande Punto 1.4 Actual 3d Linea 1.4 Fresh 4d Bravo 1.4 Fresh 5d Bravo 1.6 Multijet Dynamic 5d Fiorino Kombi Base 1.4 4d Doblo 1.3 Multijet CARGO MAXI RP Sedici V Dynamic 4x4 5d Ford Nowy Ford Ka Titanium Nowy Ford Fiesta Silver X Nowy Ford Fiesta Gold X Nowy Ford Fiesta Trend SVP Nowy Ford Fiesta Trend Econetic TDCi Focus Ambiente Start Focus Trend Focus Trend Sport Focus Titanium C-Max Trend C-Max Grand Mondeo Silver X Mondeo Silver X TDCi Mondeo Gold X TDCi Mondeo Titanium TDCi Kuga Trend FWD Kuga Titanium 4x Kuga Titanium 4x Galaxy Titanium TDCi 7-oso Ranger 4x4 TDCi podwójna kab netto Iveco DAILY 35C15V DAILY 35C15 podwozie do zabudowy DAILY 35S14 V DAILY 35S14 podwozie z kabiną Jaguar XF 3.0D S Luxury Automat 4d XF 3.0 D Luxury 4d XJ 3.0 V6 Luxury Automat 4d XJ 5.0 S/C Supersport Automat 4d XKR 5.0 S/C V8 Cabrio Automat 2d Jeep Compass KM Limited Compass 2.0 CRD Sport 5d Cherokee 2.8 CRD Limited Automat 5d Wrangler 2.8 CRD Sport 3d Grand Cherokee Overland 3.0 CRD Grand Cherokee 5.7 CRD Limited Kia Picanto 1.0 Family 5d Venga 1.4 CDRi S 5d Pro_cee'd 1.4 Optimum 3d Cee'd 1.6 Comfort 5d Cee'd 1.6 CRDi Comfort 5d Soul 1.6 CVVT M 5d Optima 1.7 CRDi VGT 4d Optima 1.7 CRDi VGT XL 4d Sportage 1.6 GDI S 5d Sportage 2.0 DOHC 5d Sorento 2.2 CRDi 4WD 5d Lancia Ypsilon 1.2 Argento 3d Musa 1.4 Argento 5d Delta 1.4 T-Jet Argento 5d Land Rover Defender 2.4 TD4 90 Station Wagon 3d Freelander2 2.2 TD4 E 5d Discovery 3.0 TDV6 S 5d Range Rover Sport 3.0 TD SE Automat 5d Range Rover V8 Supercharged 5d * Lexus CCT 200h Elegance 4d IS 220d Classic 4d IS 250 Cabrio Elegnce 2d GS450 Elegance GS 450h Prestige 4d LS 460 Elite 4d LS 600h Superior 4d RX 350 Classic 5d Nissan Micra 1.2 Visia 5d Note 1.4 Visia 5d Tiida 1.6 Visia 5d Qashqai 1.6 Visia 5d Qashqai dci 4x4 Acenta 5d Z 3d GT-R Black Edition 2d Murano Premium 5d X-Trail 2.0 dci XE 5d Pathfinder 2.5 dci XE 5d Opel Crsa 1.0 Essentia 3d Corsa 1.2 Essentia 3d Astra III 1.6 Classic 4d Astra IV 1.6 Essentia 5d Astra IV 1.4 Essentia MY12 5d Astra III 1.7 Classic CDTI 5d Combo 1.3 CDTI 3d Meriva 1.4 Essentia 5d Zafira 1.8 Family MY12 5d Insignia 1.6 4d Insignia 2.0 CDTI 4d, Auto Centrum Golemo s.j. Kraków ul. Grota Roweckiego 6 tel Kraków ul. Opolska 9, tel Nowy Targ ul. Podtatrzańska 3 tel , Acces 3d HDI Access 5d Partner Tepee 1.6 HDi Acces 4d HDI Active 5d HDI Access 5d Turbo Active 5d VTi Access 4d SW 1.6 HDi Access 5d RCZ 1.6 Turbo 3d Porsche Boxster 2d Cayman S 2d Carrera Coupe 2d Turbo Coupe 2d Cayenne S 5d Cayenne 3.0D 5d Panamera S 4d Renault Twingo New 1.2 Access 3d Clio II 1.2 Authentique 3d Clio 1.5 dci Alize 3d Thalia 1.2 Authentique 4d Megane 1.6 Authentique kombi Megane 1.5 dci SL 5d Megane Coupe 1.6 SL CE 3d Fluence 1.6 Expression 4d Laguna 2.0 Expression 5d Laguna 2.0 dci Initiale 5d Laguna Coupe 2.0T 2d Kangoo 1.5 dci Helios 5d Scenic 1.6 Authentique 5d Grand Scenic 1.6 dci Tech Run 5d Grand Espace 2.0 dci Celsium 5d Koleos 2.0 dci Privilege 5d Saab 9-3 SportSedan 2.0 Vector 4d SportKombi 1.9 TTiD FWD 5d Cabrio 2.0 Turbo Vector 2d Justy 1.0 JT5d Impreza 2.0 RS 5d Impreza 2.5 WRX STI 5d Forester 2.0 D Comfort 5d Legacy 2.0 Trend 4d Outback 2.5 Trend 5d Suzuki Alto 1.0 Club 5d Splash 1.2 Comfort 5d Swift 1.6 Sport 3d SX4 1.6 Comfort 5d Jimny 1.3 Club 3d Grand Vitara 1.9DDiS Prem. 5d Toyota IQ 1.0 Sol 3d Aygo 1.0 Terra 3d Yaris 1.0 Terra 3d Yaris 1.3 Luna 3d Auris 1.3 Dual VVT-i Terra 3d Auris 1.6 Valvematic Terra 5d Auris 1.4 D-4D Luna 5d Corolla 1.6 Valvematic Terra 4d Verso 1.8 Valvamatic Sol 5d Avensis 1.8 Luna 4d Avensis 2.0 D-4D Luna 4d Prius HSD 1.8 Luna 5d Urban Cruiser 1.3 Luna 5d RAV4 2.2 D-4D Luna 5d Land Cruiser New 3.0D4D Luna 5d Land Cruiser 4.5 D-4D X 5d Volkswagen Nowe Polo Nowe polo TDI Golf VI Golf VI TDI Golf Plus Golf Plus TDI Golf Variant Golf Variant TDI Jetta TSI Jetta TDI Passat 1.4 TSI Passat TDI-CR Passat TSI CC Passat CC TDI Tiguan TSI Tiguan TDI-CR Touran TSI Touran TDI Scirocco 1.4 TSI Scirocco TDI Volvo CC Kinetic 3d S Kinetic 4d V50 2.0F Summum 5d V70 2.4D Momentum 5d C70 T5 Momentum 2d S AWD Kinetic 4d XC60 2.4D AWD Kinetic 5d XC70 D5 AWD Kinetic 5d XC90 AWD Summum 5d * Cena w euro. Wyjaśnienie skrótów: a - skrzynia automatyczna; r - skrzynia ręczna; d - liczba drzwi. Średni kurs walut w NBP dnia

8 str. 8 SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia 6 12 listopada 2012 r. AUTO-SKUP ZA GOTÓWKĘ!!! OSOBOWE I DOSTAWCZE PŁACIMY NAJLEPIEJ SKUPUJEMY FLOTY Alfa romeo. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Alfa romeo Elektronika samochodowa Liczniki - Korekta, - Immobiliser, - Airbag, - ABS, - ESP, - ASR, - DPF, - FAP, - Radio CODE, - Programowanie i Naprawa -, tel , Alfa romeo Giullietta Diesel 2000 ccm, 2011 r., 2 tys. km, czerwony, diesel, jak nowy, cena: zł, tel , , Alfa romeo I każde inne Płacimy gotówką Złomowanie pojazdów.wystawiamy zaświadczenia o złomowaniu. Zapewniamy Transport Korzystne warunki Wszystkie formalności na mijscu lub u klienta, Wieloletnie doświadczenie w tej branży, Zapraszamy, tel , pn-pt sob , przy trasie E4 Tarnów-Kraków, Łukanowice 214 k/wojnicza, Audi 100 Audi BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki. Skup uszkodzonych, osobowych i dostawczych bez względu na stan, gotówka, tel woj., Audi A3 Hatchback 106 ccm, be, 1997 r., 197 tys. km, zielony met., szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, tel , , , Audi A3 TDI, 1998 r., kupię każde Audi A3, A4, A6, B4 i inne marki, gotówka od ręki!, cena do uzg., cena: zł, tel , Audi A 4 Sedan 1900 ccm, TDi, 1999 r., I- właściciel, ABS, alufelgi, bezwypadkowy, c.zamek, el. szyby i lusterka, 4- poduszki pow. klimatyzacja, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, cena: zł, tel , , śląskie, śląskie Audi A4 Sedan 1900 ccm, d, 1999 r., srebrny met., ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, cena: zł, tel , , Audi A4 Sedan -klimatronic -welur 1900 ccm, - TDI, 2001 r., 199 tys. km, szary metalik, alufelgi, el.szyby el.lusterka, c.zamek, autoalarm, wsp.kierownicy, immobiliser, komputer, ABS, ESP, 6xAirbag, radiocd, welurowa tapicerka, halogeny, podłokietnik, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Audi A6 Sedan 1900 ccm, TDI, 2002 r., 180 tys. km, srebrny metalik., 2xKlimatronic, czujniki cofania, tempomat, ABS, ESP, alufelgi, c.zamek, el.lusterka, 4xEl.szyby, immobiliser, alarm, komputer, 6xAirbag, wsp.kier, halogeny, podłokietnik radiocd, kierownica multifunkc. książka serwisowa, po wymianie kompl. rozrządu, cena: zł, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Audi A6 Sedan, tdi 2000 ccm, TDI, 2005 r., 145 tys. km, granatowy met., I-właściciel, ABS, alufelgi, alarm, c.zamek,+pilot podgrz.i el. lusterka, 4el.szyby, 6x airbag, bezwypadkowy, 2xklimatronic, radiocd, wsp.kier, stan BDB, dodatki chrom. ESP komputer, możliwe raty, cena: zł, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Audi A6 Sedan, xenon, chrom, navi 3000 ccm, - TDI, 2005 r., 145 tys. km, szary metalik 224KM, 4xEl.szyby, el.lusterka+podgrz. c.zamek wsp.kier. 2xKlimatronic, komputer tempomat ABS ESP 6xAirbag, duża NAVI, dodatki chrom, el.szyberdach, xenon, podłokietnik webasto, parktronic, alufelgi, alarm, bezwypadkowy, I- właściciel, serwisowany, zadbany, cena: zł, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Audi Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., BMW r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , BMW 316 Hatchback 1600 ccm, 1994 r., zielony, alufelgi, ABS, światła przeciwmgłowe, el. lusterka, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, przygotowany do rejestracji / opłacony, cena: zł, tel , , BMW 316 Hatchback 1900 ccm, d, 1999 r., srebrny metalik, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, garażowany, cena: zł, tel , , BMW 318 E36 - combi 1800 ccm, - TDS, 1996 r., 240 tys. km, bordowy, I-właściciel, ABS, centralny zamek, elektryczne lusterka, hak, poduszka powietrzna, bezwypadkowy, klimatyzacja, wspomaganie kierownicy, stan bardzo dobry, halogeny, cena: zł, tel , Alfa Romeo 1 Audi BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki. Skup uszkodzonych, osobowych i dostawczych bez względu na stan, gotówka, tel woj., Alfa romeo Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Audi A3 Hatchback. benzyna 1600 ccm, be, 2001 r., 220 tys. km, srebrny met., ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, cena: zł, do uzg., tel , , Audi A r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Audi A4 Avant 2000 ccm, tdi, 2005 r., 212 tys. km, srebrny, I-właściciel, ABS, alufelgi, autoalarm, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, airbag, bezwypadkowy, klima, wsp.kierownicy, stan b.dobry, podgrzewane fotele, opłacony, cena: zł, tel , Audi Q r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , BMW 320 E60 combi 1995 ccm, D, 2008 r., czarny metalik, 177KM, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, cena: zł, tel , , Kraków, Alfa romeo 147 Hatchback 1900 ccm, d, 2003 r., czarny met., alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, cena: zł, tel , , Alfa romeo v 1900 ccm, JTD, 2003 r., 165 tys. km, srebrny, I-właściciel, ABS, autoalarm, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, hak, airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, opłacony, sprowadzony, 6-biegów, 140KM, 5-drzwiowy, cena: zł, tel , Audi. złomowanie, kasacja pojazdow, zaświadczenia o demontażu, gotówka, transport - gratis, tel , , Audi A3 Hatchback 1600 ccm, 102KM, 2002 r., 163 tys. km, srebrny met, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, alufelgi, światła przeciwmgłowe, cena: zł, tel , Jastrzębie Zdrój, Audi A4 Sedan 1900 ccm, TDI, 200 tys. km, granatowy metalik, klimatronic, bezwypadkowy, pełna opcja, serwisowany w ASO, nowe opony, garażowany, stan idealny, cena: zł, tel Kraków, Audi A4 Sedan s-line bi - xenon 1800 ccm, 2005 r., 118 tys. km, czerwony metalik, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewan, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, BMW. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , BMW 325 E ccm, TDS, 1994 r., 260 tys. km, srebrny metalik, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, ABS, poduszki powietrzne, alufelgi, przyciemniane szyby, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, cena: zł, tel , Alfa romeo Absolutnie wszystkie AUTA KAŻDEJ MARKI KUPIĘ, PŁACĘ GOTÓWKĄ, NAJLEPSZE CENY, KUPIĘ CAŁE, USZKODZONE, ODBIÓR WŁASNYM TRANSPORTEM, CHCESZ SZYBKO SPRZEDAĆ AUTO - DZWOŃ, tel Audi. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Audi A4 Sedan 1900 ccm, - TDI, 1996 r., 200 tys. km, granatowy met., ABS, z salonu, c.zamek na pilota, el. lusterka, el.szyby, airbag, bezwypadkowy, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, pełna opcja, klimatronic, serwisowany, nowe opony, garażowany, stan idealny, cena: zł, tel Kraków, Audi A6 Combi 2500 ccm, - TDI, 2000 r., 250 tys. km, srebrny metalik, ABS, el.szyby, el. lusterka, klima, alufelgi, ASR, c.zamek, alarm, airbag, radiocd, wsp.kier, immobiliser, komputer, welur. podgrz.siedzenia, ESP, EDS, halogeny, bardzo bogate wypos, udokumentowany przebieg, cena: zł, tel , więcej foto na BMW 118d Navi dvd alu klimatronic 2000 ccm, 122KM, 2005 r., 137 tys. km, czarny metalik, ABS.DTC.DSC.PDC 2xKlimatronic el.szyby el.lusterka podgrz.fotele el.szyberdach 17"alufelgi wsp.kier. radiocd duża NAVI DVD idrive komputer halogeny 6xAirbag podłokietnik zadbany czysty ładny atrakcyjny wygląd, ekonomiczny, po wymianie oleju i filtrów, cena: zł, do uzgodnienia, tel , podświetlane klamki domykanie szyb pilot, elektrycz.podgrzewane lusterka, Skórzana kierownica multifunkc, BMW 520 Sedan po liftingu 2000 ccm, D, 2007/2008 r., 155 tys. km, srebrny metalik, klim ABS, wsp.kierownicy, c.zamek, el.szyby, el. lusterka, NAVI TV DVD, tempomat, parktronic, skóra, lusterko fofotchrom, alufelgi, II-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, bixenon, el.reg.fotela, halogeny, stan b.dobry, cena: zł, tel ,

9 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia str. 9 BMW 528 Sedan 2800 ccm, 1986 r., srebrny, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, ABS, zabytkowy, przygotowany do rejestracji / opłacony, Chromy oraz powłoka lakiernicza stan idealny, blacharka stan idealny, cena: zł, tel , , Citroen. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Daewoo. złomowanie, kasacja pojazdow, zaświadczenia o demontażu, gotówka, transport - gratis, tel , , Fiat Bravo Sx turbo-diesel 1900 ccm, - JTD, 1998 r., czerwony - 100KM, ABS, autoalarm, centralny zamek, elektryczne szyby, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, stan bardzo dobry, zadbany, oszczędny 5l.ON/100KM, lakier bez korozji i zadrapań, cena: zł, tel , Fiat Panda Actual 1100 ccm, 2007 r., 131 tys. km, 2xairbag, ABS, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, immobilizer, klimatyzacja, lakier metalik, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 229 zł), cena: zł, tel , Fiat Punto 1998 r., kupię każdego Fiata Punto, Bravo, Brava, Siena, Uno, Stilo, Seicento i inne. Gotówka!, cena do uzgodnienia, cena: 999 zł, tel , Fiat Punto 4-drzwi 1242 ccm, 1999 r., 124 tys. km, niebieski, ABS, centralny zamek, poduszka powietrzna, bezwypadkowy, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, stan bardzo dobry, sprowadzony w VII 2012, zarejestrowany, cena: zł, tel , , Fiat Panda Gold 1100 ccm, 2007 r., 113 tys. km, 2xairbag, ABS, c.zamek, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz cd, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 229 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Fiat Punto Hatchback 1200 ccm, sx, 2000 r., 128 tys. km, niebieski, autoalarm, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, airbag, bezwypadkowy, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, tel , BMW r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Citroen Berlingo 1900 ccm, D., 2001 r., srebrny met., ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, bezwypadkowy, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, cena: zł, do uzg., tel , , Daewoo. Absolutnie, zdecydowanie kupię modele : Espero, Lanos, Matiz, Nexia, Nubira, Tico, - Płatne gotówką od ręki, tel , Fiat Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., BMW Elektronika samochodowa Liczniki - Korekta, - Immobiliser, - Airbag, - ABS, - ESP, - ASR, - DPF, - FAP, - Radio CODE, - Programowanie i Naprawa -, tel , Citroen Berlingo Diesel 5-osobowy 1900 ccm, 2003 r., 183 tys. km, bordowy, ABS, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów serwisowany ASO, homologacja na ciężarowy, faktura vat, możliwa zamiana możliwe raty, cena: zł, tel , Daewoo Absolutnie wszystkie AUTA KAŻDEJ MARKI KUPIĘ, PŁACĘ GOTÓWKĄ, NAJLEPSZE CENY, KUPIĘ CAŁE, USZKODZONE, ODBIÓR WŁASNYM TRANSPORTEM, CHCESZ SZYBKO SPRZEDAĆ AUTO - DZWOŃ, tel Fiat Panda Hatchback 1100 ccm, 2004 r., niebieski, poduszki powietrzne, immobiliser, I-właściciel, radioodtwarzacz, cena: zł, tel , , Fiat Panda Actual multijet 1300 ccm, 2008 r., 100 tys. km, 2xairbag, ABS, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 319 zł), cena: zł, tel , Fiat Punto 2. hatchback 1900 ccm, d, 2001 r., srebrny met., ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, BMW X5 E53-4x4 - diesel 3000 ccm, 2002 r., 200 tys. km, srebrny metalik, ABS, 4x4, hak, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, ASR, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, ksenony, podgrzewane fotele, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Citroen C2 Vtr hatchback klimatronik 1360 ccm, be, 2009 r., czarny met., ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, czujnik deszczu, światła przeciwmgłowe, serwisowany w aso, bezwypadkowy, cena: zł, tel , , Daewoo Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Daewoo Lanos 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Fiat Panda Van multijet 1300 ccm, 2007 r., 106 tys. km, 2xairbag, ABS, alarm, c.zamek, immobilizer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podana cena jest ceną netto, przyciemniane szyby, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 219 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Fiat Panda 1200 ccm, 2011 r., 15 tys. km, żółty, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany ASO, ABS, 2x wspomaganie kierownicy opcja CITY, 2x poduszka powietrzna, regulacja kierownicy immobiliser, regulacja kierownicy, zderzaki w kolorze nadwozia, samochód na gwarancji, jak nowy, możliwe raty zamiana, cena: zł, tel , lub , Kraków, Fiat Seicento 900 ccm, 2000 r., złoty metalik, autoalarm, z salonu, centralny zamek, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, bardzo ładny, wnętrze jak nowe, nie wymaga żadnych napraw., cena: zł, tel , Fiat Siena 1200 ccm, 2001 r., 146 tys. km, czerwony, alarm, stan dobry, cena: zł, do negocjacji, tel , , śląskie Chevrolet Epica 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Citroen C r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Citroen C5 Sedan 2000 ccm, hdi, 2004 r., 89 tys. km, srebrny met., ABS, alufelgi, autoalarm, c.zamek, z salonu, el. lusterka, el.szyby, 8x airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, cena: zł, tel , Fiat. Absolutnie auta zdecydowanie kupię modele : Albea, Brava, Bravo, Cinquecento, Marea, Palio, Panda, Punto, Seicento, Siena, Stilo, Tipo, Tempra, Uno, - Płatne gotówką od ręki, tel , Chevrolet Lacetti Kombi 1600 ccm, 2005 r., 118 tys. km, czerwony, pierwszy właściciel, ABS, z salonu, c. zamek, el. szyby i lusterka, radio CD, Wsp. kierownicy, stan b. dobry, serwisowany w ASO, po przeglądzie, welur, opony nowe letnie i zimowe, cena: zł, tel Citroen Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Fiat. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Chevrolet Spark 5-drzwi salon polska 50kw 1000 ccm, benz., 2011 r., 1 tys. km, srebrny metalik, 50KW, ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek, klimatyzacja, 4x poduszka powietrzna, radioodtwarzacz CD, immobiliser, auto kupione w Polskim salonie, cena: zł, tel Kraków, Citroen Xsara Picasso hatchback 1800 ccm, +GAZ, 2001 r., srebrny met., hak, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , , Fiat r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Chrysler 300c 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Citroen Xsara Picasso 1600 ccm, - 16V, 2007 r., 117 tys. km, czarny metalik, ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek z pilotem, 8x poduszka powietrzna, radioodtwarzaczcd, wspomaganie kierownicy, immobiliser, alufelgi, światła przeciwmgielne, klimatyzacja, hak, benzyna, 80KW /109KM, przyciemniane szyby, cena: zł, tel Kraków, Fiat Absolutnie wszystkie AUTA KAŻDEJ MARKI KUPIĘ, PŁACĘ GOTÓWKĄ, NAJLEPSZE CENY, KUPIĘ CAŁE, USZKODZONE, ODBIÓR WŁASNYM TRANSPORTEM, CHCESZ SZYBKO SPRZEDAĆ AUTO - DZWOŃ, tel n

10 str. 10 ABC KIEROWCY informator branżowy 6 12 listopada 2012 r. Ford Mondeo Ghia hatchbak skóra chrom 2000 ccm, -TDCI, 2006 r., 160 tys. km, szary metal. 6biegów, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier, ABS ESP komputer tempomat skóra el.podgrz.siedzenia, alufelgi, 2xklimatronic, 6xAirbag, dodatki chrom halogeny radiocd podłokietnik kierownica multif. sensor deszczu/zmierzchu lusterko fotochrom bezwypadkowy, cena: zł, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Fiat Stilo Hatchback 1600 ccm, 2002 r., bordowy met., ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik pa, cena: zł, tel , , Fiat Stilo 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Ford Fiesta 1300 ccm, 16V, 1995 r., 122 tys. km, 2xairbag, alufelgi, c.zamek, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, radioodtwarzacz, szyby atermiczne, wsp.kierownicy, (rata od 259 zł), cena: zł, tel. 12 Myślenice, Ford Fiesta Ghia, 5-drzwi, klima, gaz 1300 ccm, + GAZ, 1998 r., 150 tys. km, granatowy metalik, c.zamek, el.szyby, el.lusterka, radiocd, ABS, 2xAirbag, immobiliser, wsp.kierownicy klima, alufelgi, welur, drewno, inst.gazowa, halogeny czysty zadbany ładny atrakcyjny wygląd nie wymaga wkladu finansowego wewnątrz i z zewnątrz auto wygląda jak nowe, cena: zł, do uzgodnienia, tel Kraków, Ford Focus ccm, 16V, 2002 r., 170 tys. km, 2xairbag, ABS, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, komputer, radioodtwarzacz fabryczny cd, relingi dachowe, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 259 zł), cena: zł, tel , Ford Focus Ghia 1800 ccm, tdci, 2002 r., 212 tys. km, 4xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, halogeny, immobilizer, klimatyzacja automatyczna, komputer, pierwsza rejestracja za granicą: r., podłokietnik, radioodtwarzacz fabryczny cd, relingi dachowe, skórzane koło kierownicy, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Ford Focus Combi 1600 ccm, b, 2003 r., 82 tys. km, czarny met., I-właściciel w kraju, ABS, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, 12x airbag, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, cena: zł, tel , Ford Focus Kombi klima salon polska 1800 ccm, -TDCI, 2003 r., 170 tys. km, ABS, ESP, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, klimatyzacja, c.zamek, alarm, 4x poduszka powietrzna, radioodtwarzacz CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, podłokietnik, reg.fotela i kierownicy, z salonu, serwisowany, zadbany, zamiana, cena: zł, mozliwe raty, tel , lub , Kraków, Ford Focus Combi ccm, D, 2003 r., 176 tys. km, czarny met., alufelgi, ksenony, światła przeciwmgłowe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, podgrzewana przednia szyba, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Ford Focus Goldx 1800 ccm, TDCI, 2008 r., 211 tys. km, 6xairbag, ABS, alufelgi, alarm, c.zamek, czujnik zmierzchu, el.lusterka, el.szyby, halogeny, immobilizer, klimatyzacja aut. dwustrefowa, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podgrzewana przednia szyba, podłokietnik, radioodtwar, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Ford Focus Silverx 1800 ccm, TDCI, 2008 r., 75 tys. km, 6xairbag, ABS, alarm, c.zamek, czujniki parkowania tył, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podgrzewana przednia szyba, radioodtwarzacz fabryczny cd, szyby atermiczne, wsp.kier, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Ford Galaxy 1900 ccm, - TDI, 1999 r., granatowy metalik, ABS, alufelgi, autoalarm, centralny zamek, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, poduszka powietrzna, klimatyzacja, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, 7 foteli, halogeny, welurowa tapicerka, cena: zł, tel , Ford Galaxy 7-osobowy 1900 ccm, - TDI, 2004 r., 273 tys. km, granatowy met. 116KM, alufelgi, xenon, ABS, autoalarm, airbag, immobiliser, el.szyby, el. lusterka, klima, c.zamek, radiocd, wsp.kier. kierownica multif. ogrzew.przednia szyba, bezwypadkowy, garażowany, 6-biegów, skórzana kierownica, dodatki carbon, komplet kół zimowych, cena: zł, tel , , , Ford Galaxy Klimatronic, 6-biegów 1900 ccm, - TDI, 2004 r., czarny metalik-115km, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier, ABS, komputer, kierownica multifunkc. 6-biegów podgrz.przednia szyba, radiocd, parktronic 2xKlimatronic, hak ciemne szyby relingi halogeny, 4xAirbag, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Ford Mondeo Combi mk ccm, TDCi, 2007 r., 185 tys. km, granatowy, alufelgi, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, podgrzewane fotele, podgrzewana przednia szyba, pierwszy właściciel, cena: zł, cena do uzg., tel , , Kraków, Ford Mondeo Hatchback navi parktronic 1800 ccm, -TDCI, 2008 r., 136 tys. km, szary metalik, ABS ESP komputer tempomat el.szyby i lusterka c.zamek 9xAirbag wsp.kier. 2xklimatronic podłokietnik kierownica multif. alufelgi halogeny radiocd parktronic przód+tył, sensor deszczu/zmierzchu lusterko fotochrom ogrz.przednia szyba welur, bezwypadkowy, cena: zł, możliwe raty, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Ford Mondeo Hatchback, 5-drzwiowy 1800 ccm, TDCI, 2008 r., 139 tys. km, szary metalik- 125KM, 4x el.szyby, el.lusterka-składane, c.zamek, wsp.kier, 2xKlimatronic, komputer, tempomat, ABS, ESP alufelgi, parktronic przód+tył, halogeny, radiocd, NAVI, kierownica multifunkc, 6-biegów, sensor deszczu lusterko fotochrom, I-właściciel, bezwypadkowy., cena: zł, możliwe raty, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Ford S-max Alu navi faktura vat 1800 ccm, -TDCI, 2007 r., 120 tys. km, szary metalik -125KM, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier, ABS ESP 9xAirbag, 2xklimatronic, 6-biegów, radiocd, immobiliser alufelgi, komputer, tempomat, NAVI parktronic kierownica multifunkc. I-właściciel, bezwypadkowy serwisowany-książka, atrakcyjny wygląd, zadbany, cena: zł, możliwe raty, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Honda. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Honda Accord Audi 2000 r., BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki. Skup uszkodzonych, osobowych i dostawczych bez względu na stan, gotówka, tel woj., Honda Accord 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Ford. złomowanie, kasacja pojazdow, zaświadczenia o demontażu, gotówka, transport - gratis, tel , , Ford. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Ford C-max Klimatronic, alu 1600 ccm, -TDCI, 2006 r., 160 tys. km, granatowy metalik, el.szyby, el. lusterka, komputer, tempomat, 2x klimatronic, 8x airbag, radioodtwarzacz CD, alufelgi, hak, ABS, c.zamek, wsp.kierownicy, immobiliser, bezwypadkowy, I-właściciel, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Ford Elektronika samochodowa Liczniki - Korekta, - Immobiliser, - Airbag, - ABS, - ESP, - ASR, - DPF, - FAP, - Radio CODE, - Programowanie i Naprawa -, tel , Ford Escort 3-drzwiowy, benzyna 1600 ccm, 16V, 1996 r., 150 tys. km, czarny metalik, wspomaganie kierownicy, ABS, alufelgi, centralny zamek, 2x poduszka powietrzna, szyberdach, radioodtwarzacz, halogeny, stan dobry zadbany, ważny przegląd i ubezpieczenie, atrakcyjny wygląd, cena: zł, tel , lub , Ford Fiesta 1400 ccm, 1995 r., niebieski met., 4- drzwiowy, stan idealny, cena: zł, tel , Ford Fiesta 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Ford Fiesta 1400 ccm, TDCI, 2008 r., 175 tys. km, 2xairbag, ABS, alarm, c.zamek, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podgrzewana przednia szyba, radioodtwarzacz cd, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 299 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Ford Fiesta Hatchback 1560 ccm, d, 2011 r., 35 tys. km, biały, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. przyciemniane szyby, przyciemniane szyby, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, cena: zł, tel , , Ford Focus ccm, 16V, 1999 r., 218 tys. km, 2xairbag, ABS, c.zamek, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, radioodtwarzacz cd, relingi dachowe, skórzane koło kierownicy, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 249 zł), cena: zł, tel , Ford Focus Ghia 1800 ccm, TDCI, 1999 r., 136 tys. km, 2xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, halogeny, immobilizer, klimatyzacja, radioodtwarzacz fabryczny, skórzane koło kierownicy, szyby atermiczne, welurowa tapicerka, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 269 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Ford Focus Combi super wyposażony 1800 ccm, - TD, 2003 r., 131 tys. km, srebrny metalik, ABS, el.szyby, el.lusterka, klimatyzacja, alufelgi, ASR, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio/cd, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, blokada skrzyni biegów, podgrzewane fotele, ESP, EDS, I-właściciel, cena: zł, możliwe raty, tel , lub , Kraków, Ford Focus Combi 1600 ccm, 2004 r., 120 tys. km, klima, elektryka krajowy kupiony w salonie, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany ASO, pełna dokumentacja przebiegu i serwisu, odliczenie VAT, cena: zł, brutto, tel , więcej foto na Ford Focus Sx combi benyzna 1600 ccm, 2004 r., 166 tys. km, srebrny metalik, serwisowany, krajowy, klimatyzacja, wsp.kierownicy, ABS, autoalarm, centralny zamek, 4 x poduszka powietrzna, el. szyby i lusterka, podgrzewana przednia szyba, komputer, radioodtwarzacz fabryczny, cena: zł, tel , , , Ford Focus Ghia 1800 ccm, TDCI, 2005 r., 157 tys. km, srebrny metalik, ABS, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, centralny zamek z pilotem, alufelgi, klimatronic, immobiliser, wspomaganie kierownicy, xenony, 8x poduszka powietrzna, cena: zł, tel Kraków, Ford Focus 2. silverx 1600 ccm, TDCI, 2006 r., 161 tys. km, 4xairbag, ABS, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podgrzewana przednia szyba, radioodtwarzacz fabryczny cd, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 379, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Ford Galaxy 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Ford Ka Żdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Ford Ka Hatchback 1300 ccm, 170KM, 1999 r., szary met., autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada skrzyni biegów, el. szyby, centralny zamek, radio, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, cena: zł, tel , Ford Mondeo 2003 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Ford Mondeo Hatchback 2000 ccm, d, 2004 r., 162 tys. km, złoty met., alufelgi, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, cena: zł, tel , ul. Kobierzyńska 118, Kraków, Ford Mondeo Hatchback 5-drzwi 1800 ccm, -TDCI, 2009 r., 143 tys. km, srebrny metalik, 4el.szyby, el.lusterka c.zamek, ABS, ESP komputer tempomat 7xAirbag, wsp.kierownicy, radiocd, kierownica multifunkcyjna, halogeny, podłokietnik welurowa tapicerka, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Ford S-max Navi alu welur parktronic 1800 ccm, - TDCI, 2006/2007 r., 118 tys. km, czarny metalik, 4xEl.szyby, el.lusterka c.zamek, wsp.kier. ABS ESP komputer tempomat, kierownica multifunkcyjna, 9xAirbag, radiocd, NAVI, alufelgi, parktronic przód+tył, halogeny, welur, podłokietnik I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, atrakcyjny wygląd zadbany, cena: zł, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Ford S-max Navi - alu - parktronic 1800 ccm, -TDCI, 2006/2007 r., 125 tys. km, czarny metalik, 4xEl.szyby, el.lusterka, c.zamek, komputer, klimatronic, radiocd, ABS ESP, wsp.kier. alufelgi, 9xAirbag, kierownica multifunkc. NAVI, parktronic, ogrz.przednia szyba, halogeny, ciemne szyby, sensor deszczu zmierzchu, lusterko fotochrom, I- właściciel, cena: zł, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Honda Accord Sedan 2000 ccm, 2007 r., 46 tys. km, niebieski met., alufelgi, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, serwisowany was0, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Honda Civic Hatchback 1400 ccm, + GAZ, 1997 r., 220 tys. km, czarny, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, szyberdach, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, immobiliser, instalacja gazowa, serwisowany ASO, garażowany, możliwe raty możliwa zamiana, cena: zł, tel , Honda Civic Type-r, panorama dach 1998 ccm, 201KM, 2008 r., 42 tys. km, czarny metalik, alufelgi, szyberdach, ksenony, światła przeciwmgłowe ABS, ASR, alarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el.szyby, el.lusterka, klimatyzacja, c.zamek, radio, wsp.kierownicy, komputer, welurowa tapicerka, kierownica multifunkcyjna, serwisowany ASO, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Honda Cr-v 4x ccm, D, 2007 r., 104 tys. km, grafitowy met., ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, alufelgi, szyberdach, ksenony, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wsp.kiero, cena: zł, tel ,

11 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia str. 11 Honda Elektronika samochodowa Liczniki - Korekta, - Immobiliser, - Airbag, - ABS, - ESP, - ASR, - DPF, - FAP, - Radio CODE, - Programowanie i Naprawa -, tel , Jaguar X-type Full opcja 3000 ccm, 2004 r., 50 tys. km, zielony, ABS, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skórzana tapicerka, alufelgi, ASR, centralny zamek, alarm, poduszka powietrzna, radio/cd, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, ksenony, tempomat, ESP, EDS, halogeny, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, możliwe raty, tel , lub , Kraków, Land Rover Discovery 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Honda Jazz Hatchback 1339 ccm, 2008 r., 52 tys. km, rudy met, alufelgi, światła przeciwmgłowe, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, ŚWIEŻO SPROWADZONY, W CENIE AKCYZA, uszkodzony, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Honda Jazz Hatchback 1339 ccm, 2012 r., 6 tys. km, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, garażowany, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , , Jaguar X-type Pilnie okazja 1998 ccm, TD, 2005 r., 142 tys. km, czarny metalik, ABS, alufelgi, alarm, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, nawigacja dotykowa, welurowa tapic. dod.opony zimowe, auto w dobrym stanie techn. i wizualnym oszczędne, PILNIE OKAZJA, cena: zł, tel , Kia. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Mazda 121 Audi 2000 r., BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki. Skup uszkodzonych, osobowych i dostawczych bez względu na stan, gotówka, tel woj., Mazda 2 Benzyna 1300 ccm, 2007 r., 150 tys. km, srebrny metalik, elektryczne szyby, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, ABS, 4x poduszka powietrzna, klimatyzacja, radioodtwarzacz CD, immobiliser, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Mazda Premacy Mpv 1840 ccm, 2001 r., niebieski met., hak, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkow, cena: zł, tel , , Mazda Premacy 2000 ccm, 2002 r., srebrny met., 4x el.szyby, el. lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, klimatronic, komputer, kierownica multifunkcyjna, alufelgi, halogeny, relingi, roleta, ABS, 4x airbag, radioodtwarzacz CD, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany-książka zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, mozliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Mercedes A160 Elegance 1600 ccm, 1999 r., 162 tys. km, 4xairbag, ABS, alufelgi, asr, el.lusterka, el.szyby, esp, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, podłokietnik, skórzane koło kierownicy, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 239 zł), cena: zł, tel , Mercedes A r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Mercedes E-klasa 2003 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Mercedes Elektronika samochodowa Liczniki - Korekta, - Immobiliser, - Airbag, - ABS, - ESP, - ASR, - DPF, - FAP, - Radio CODE, - Programowanie i Naprawa -, tel , MERCEDES 190 DIESEL KUPIĘ, tel Hyundai Accent Hatchback 1400 ccm, 16 V, 2000 r., żółty, ABS, c.zamek, el.szyby, 2- poduszki pow. klimatyzacja, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, cena: zł, tel , , śląskie, śląskie Kia Cee'd 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Mazda r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Mercedes. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Mercedes E 290 W210 sedan 2900 ccm, TDI, 1997 r., 189 tys. km, grafitowy metalik, hak, alufelgi, halogeny, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, EDS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c.zamek, wsp.kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat czujnik deszczu, I-właścicie serwisowany ASO bezwypadkowy, cena: zł, tel , MERCEDES 190 DIESEL ORAZ W123 BECZKA KUPIĘ W KAŻDYM STANIE, MOŻE BYĆ DO REMONTU LUB NA CZĘŚCI, DYSPONUJĘ WŁASNYM TRANSPORTEM, GOTÓWKA OD RĘKI. TEL n Hyundai Getz 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Kia Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Mazda 323 Sedan 1500 ccm, be, 1999 r., 123 tys. km, zielony met., hak, światła przeciwmgłowe, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, cena: zł, tel , , Hyundai Getz Hatchback 1086 ccm, 2006 r., 99 tys. km, czerwony met., ABS, poduszki powietrzne, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, cena: zł, tel , , KIA Picanto Lx 1000 ccm, 2005 r., 145 tys. km, airbag, immobilizer, lakier metalik, szyby atermiczne, zakupiony w polskim salonie, (rata od 229 zł), cena: zł, tel , Mazda 6 Hatchback, 5-drzwiowy 2000 ccm, - D., 2004 r., 148 tys. km, granatowy metalik, 121KM, full opcja, 4xEl.szyby, el.lusterka, c.zamek+pilot, alarm, immobiliser, wsp.kier, komputer tempomat alufelgi, klimatronic, radiocd, skóra, podgrz.siedzenia, 6xAirbag, kierownica multifunkc. ABS, ESP, I- właściciel, bezwypadkowy, książka serwis., cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Hyundai Getz 1500 ccm, CRDI, 2009 r., 67 tys. km, ABS, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, centralny zamek z PILOTEM, ESP. immobiliser, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz CD, wspomaganie kierownicy, SERWISOWANY W ASO, cena: zł, tel Kraków, Kia Sportage 2000 ccm, b+gaz, 1996 r., 151 tys. km, zielony met., światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada dyferencjału, 4x4, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, auto do poprawek lakierniczych, możliwa zamiana, możliwe raty, cena: zł, tel , Mazda 6 Diesel 2000 ccm, 2005 r., 160 tys. km, srebrny metalik, 4xEl.szyby, el. lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, klimatronic, komputer, tempomat, kierownica multifunkcyjna, ABS, ESP, 6x airbag, radiocd, welurowa tapicerka, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd., cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Hyundai Sonata Sedan, klima, welur, gaz 2000 ccm, + GAZ, 1998 r., 160 tys. km, czarny metalik, klima, wsp.kierownicy, el.szyby, el. lusterka, podgrz.siedzenia, welur, el.szyby i lusterka sekwencyjna inst.gazowa, immobiliser, atrakc.wygląd, garażowany, bezwypadkowy, czysty ładny zadbany, b.ekonomiczny oryg.lakier, nie wymaga wkładu finansowego, cena: zł, do uzgodnienia, tel Kraków, Kia Spotrage Dohc 2000 ccm, 16v, 2008 r., 122 tys. km, 6xairbag, ABS, alufelgi, alarm, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, podłokietnik, radioodtwarzacz fabryczny cd, relingi dachowe, tempomat, wsp.kierownicy i regulacja, zakupiony w polskim salonie, (rata od 5, cena: zł, tel , Mazda Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj.,

12 str. 12 SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia 6 12 listopada 2012 r. Opel Corsa B ccm, 1996 r., 160 tys. km, czarny, II-właściciel, c.zamek, 2x airbag, bezwypadkowy, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, wazny przegląd, oc, do jazdy, cena: zł, tel , Mercedes Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Nissan Primera Sedan 2000 ccm, benzy, 1997 r., 200 tys. km, srebrny metalik, ABS, alufelgi, autoalarm, z salonu, c.zamek, el. szyby i lusterka, 2- poduszki pow. bezwypadkowy, klimatyzacja, radio+cd, stan b.dobry, cena: zł, tel śląskie, śląskie Mercedes S 300 Sedan 3200 ccm, d, 2000 r., 187 tys. km, srebrny met., alufelgi, szyberdach, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, cena: zł, tel , , Mercedes W 210 Okular 2900 ccm, D., 1997 r., metalik, autoalarm, cym hak, klimatyzacja, stan dobry, cena: zł, tel Kraków, Mitsubishi Colt 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Nissan Micra Pure drive alu-klima-navi 1198 ccm, 80KM, 2011 r., 33 tys. km, srebrny metalik, 5-drzwi ABS, klimatronic, el.szyby, el.lusterka, wsp.kier. immobiliser, skórzana kierownica wielofunkc. c.zamek+pilot, alufelgi, duża color NAVI parktronic przód+tył serwisowany-książka radiocd/mp3 Bluetooth, halogeny, uszkodzony zderzak i chłodnica, cena: zł, do uzgodnienia, tel , atrakcyjny wygląd, bardzo ekonomiczny, Kraków, Nissan Primera 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Nissan Qashqai Hatchback, solar dach 1600 ccm, d, 2008 r., 74 tys. km, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowa, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Opel Astra Bertone, coupe 2200 ccm, 16V, 2001 r., grafitowy met., ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, szyberdach, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielo, cena: zł, do uzg., tel , , GAJ k/krakowa, Opel Astra 2003 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Opel Astra Gtc sport 2000 ccm, T, 2004 r., 100 tys. km, srebrny metalik, ABS, wspom. kierownicy, alufelgi, c. zamek, el. szyby, lusterka, poduszka pow., klimatyzacja, komputer, radio, bezwypadkowy, stan b. dobry, 170 PS, 5-drzwiowy, wersja najbogatsza, faktura VAT, możliwa zamiana, cena: zł, brutto, tel , lubelskie, Opel Astra ccm, CDTi, 2005 r., 144 tys. km, szary, I-właściciel, ABS, autoalarm, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, hak, airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, cena: zł, tel , Opel Astra 3. hatchback, 100km 1700 ccm, CVDTi, 2007 r., 139 tys. km, srebrny met., ABS, autoalarm, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, możliwa zamiana opony zimowe, cena: zł, tel , Opel Corsa B r., kupię każdego Opla Corsa, Astra, Vectra, Tigra, Zafira, 3 lub 5 drzwi. i inne marki. Gotówka od ręki!, cena do uzgodnienia, cena: 999 zł, tel , Opel Corsa 1700 ccm, DTi, 2002 r., 170 tys. km, czarny, 5-drzwiowy, ABS, c.zamek, el. szyby i lusterka, 2- poduszki pow. wsp.kierownicy, stan b.dobry, cena: zł, tel opolskie, śląskie Opel Corsa C, njoy, klimatronic, alu 1700 ccm, DI, 2003 r., 152 tys. km, niebieski, alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, EPS autoalarm, poduszka powietrzna, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, komputer, bezwypadkowy, garażowany, I-właściciel w kraju, stan b.dobry, cena: zł, tel , , , Opel Corsa D. essentia 1200 ccm, 2007 r., 123 tys. km, 2xairbag, ABS, blokada skrzyni biegów, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz fabryczny cd, system iso-fix, szyby atermiczne, wsp.kierownicy, (rata od 299 zł), cena: zł, tel , Opel Frontera 2171 ccm, D, 2000 r., 189 tys. km, czarny met., ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada dyferencjału, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, cena: zł, tel , , Opel Insignia Hatchback 5-drzwi 2000 ccm, - CDTI, 2009 r., 23 tys. km, czarny metalik, el.szyby, el.lusterka, c.zamek, ABS ESP komputer, tempomat, kierownica multifunkcyjna, klimatronic, radiocd, 10xAirbag, parktronic, halogeny, dodatki chrom welurowa tapicerka, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany-książka zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , tel., , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Opel Meriva Klimatronic, welur 1700 ccm, -CDTI, 2004 r., 120 tys. km, granatowy metalik, 100KM, el.szyby el.lusterka, kierownica multifunkcyjna, komputer c.zamek, wsp.kier. immobiliser, ABS, klimatronic, 6xAirbag, welurowa tapicerka, radioodtwarzaczcd, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , tel., , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Vectra Combi ccm, -CDTI, 2004 r., 140 tys. km, szary metalik 120KM, el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, 2x klimatronic, komputer, radiocd, kierownica multifunkcyjna, immobiliser, relingi, roleta, ABS, ESP, 6-biegów, 8x airbag, bezwypadkowy, I-właściciel, serwisowany-książka zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Vectra 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Opel Vectra Cosmo. hatchback, 5-drzwi 1900 ccm, - CDTI, 2006 r., 150 tys. km, szary metalik -120KM, 4xel.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier, klima komputer tempomat półskóra, alufelgi, halogeny, dodatki chrom, kierownica multifunkc. sensor deszczu zmierzchu, lusterko fotochrom, 6-biegów, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Mitsubishi Colt Hatchback 1332 ccm, be, 2005 r., 75 tys. km, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Nissan X-trail Hatchback 2148 ccm, d, 2003 r., czarny metalik, alufelgi, szyberdach, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , , Opel Astra 3. kombi 1910 ccm, -CDTI, 2007 r., 128 tys. km, granatowy metalik, 100KM, hak, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik deszczu, cena: zł, tel , ul. Kobierzyńska 118, Kraków, Opel Corsa Diesel 1400 ccm, 2007 r., 107 tys. km, 2xairbag, ABS, alarm, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz fabryczny cd, system iso-fix, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 389 zł), cena: zł, tel , Opel Meriva 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Opel Vectra Sedan - 150km 1900 ccm, CDTI, 2006 r., 130 tys. km, granatowy metalik, 2x klimatronic, półskóra, 4x el.szyby, podgrz.i el. lusterka, c.zamek+pilot. alarm, ABS, TC, ESP, czujniki parkowania i cofania, halogeny, komputer, kierownica multifunkc. 8x airbag, stan b.dobry, atrakcyjny wygląd, bezwypadkowy, książka serwis. raty, cena: zł, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Mitsubishi Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Mitsubishi Pajero Pinin, 4x ccm, 2004 r., 109 tys. km, niebieski metalik, ABS, 4x4, hak, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, alufelgi, ASR, centralny zamek, autoalarm, 2x poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, radioodtwarzacz, cena: zł, tel , , , Nissan Almera Hatchback 1800 ccm, 2004 r., srebrny metalik, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, cena: zł, tel , , Opel. Absolutnie, zdecydowanie kupię modele : Agila, Astra, Corsa, Vectra, Zafira, - Płatne gotówką od ręki, tel , Opel. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Opel Agila Audi 2000 r., BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki. Skup uszkodzonych, osobowych i dostawczych bez względu na stan, gotówka, tel woj., Opel Astra Hatchback 1400 ccm, 1998 r., biały, ABS, z salonu, poduszka powietrzna, bezwypadkowy, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, stan bardzo dobry, cena: zł, tel , Opel Astra Combi, 6-biegów - 110km 1700 ccm, - CDTI, 2008/2009 r., 154 tys. km, srebrny metalik, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier. ABS ESP radiocd, klimatyzacja, tempomat, komputer, 10xAirbag, podłokietnik, kierownica multifunkcyjna, relingi roleta, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Astra 3. enjoy 1600 ccm, 2010 r., 95 tys. km, 4xairbag, ABS, c.zamek, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz fabryczny cd, skórzane koło kierownicy, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 519 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Opel Astra 3. enjoy 1600 ccm, 2010 r., 77 tys. km, 4xairbag, ABS, c.zamek, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz fabryczny cd, skórzane koło kierownicy, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 539 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Opel Corsa D. - hatchback - benzyna 1200 ccm, 2008 r., 78 tys. km, granatowy, 2-drzwiowy, 5- osobowy, airbag, radiocd, wsp.kier. immobiliser, I- właściciel, kupiony w polskim salonie, serwisowany ASO- książka, bezwypadkowy, garażowany, stan b.dobry, odliczenie VAT zł oraz CORCA 2009r. 1.3 CDTI klima elektryka, 19,900 zł, tel , więcej foto na Opel Corsa D. ecoflex 1300 ccm, cdti, 2008 r., 113 tys. km, 2xairbag, ABS, c.zamek, el.lusterka, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz fabryczny cd, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 399 zł), cena: zł, tel. 12 Myślenice, Opel Corsa Hatchback 1200 ccm, - 16V, 2009 r., 65 tys. km, szafirowy metalik, 80KM, 5-drzwiowy, I- właściciel, z salonu, serwisowany, bezwypadkowy, ABS, ESP, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, autoalarm, klimatyzacja, immobiliser, możliwa zamiana auto zadbane jak nowe z salonu, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , lub , Kraków, Opel Meriva Hatchback, eco flex 1364 ccm, 2011 r., 6 tys. km, szary met, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, alufelgi, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, do uzg., tel , , GAJ k/krakowa, Opel Omega Sedan 2500 ccm, td, 1999 r., 139 tys. km, srebrny met., ABS, alufelgi, autoalarm, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan dobry, cena: zł, tel , Opel Omega Sedan po lifcie 2497 ccm, TD, 2000 r., 250 tys. km, srebrny met., ABS, el.szyby i lusterka, klima skóra alufelgi, c.zamek, alarm, ait radio/cd, wsp.kier. komputer, podgrz.fotele, zł oraz Vectra Combi, 1.8+GAZ, 1998r. granatowy, klima el.szyby i lusterka, alufelgi, c.zamek, wsp.kier. ABS bez korozji zł, tel , więcej foto na Opel Vectra Sedan, 4-drzwiowy 1900 ccm, -CDTI, 2006 r., 120 tys. km, szary metalik -120KM, 6- biegów, klima, półskóra,wsp.kier, komputer tempomat ABS, ESP el.lusterka, 4xEl.szyby, c.zamek kierown.multifunkc. alufelgi halogeny, sensor deszczu+zmierzchu, lusterko fotochrom, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany- książka atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Vectra Hatchback 5drzwi 6-biegów 1900 ccm, - CDTI, 2006/2007 r., 130 tys. km, seledynowy metalik, I-właściciel, ABS ESP, alarm, c.zamek+pilot el.lusterka i szyby, 8xAirbag, bezwypadkowy, klima, radiocd, wsp.kier półskóra, stan BDB. komputer, tempomat, kierownica multifunkc.dodatki chrom, serwisowany -książka zadbany atrakcyjny wygląd, sprowadzony, cena: zł, zarejestrowany, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Nissan Micra Hatchback 998 ccm, 1998 r., 130 tys. km, czarny metalik, centralny zamek, poduszka powietrzna, immobiliser, welurowa tapicerka, I- właściciel, bezwypadkowy, garażowany, SAMOCHÓD BEZ RYSKI W SUPER STANIE WYGLĄDA JAK NOWY! OPŁACONY GOTOWY DO REJESTRACJI, cena: zł, tel , , Opel Astra r., kupię każdego Opla Astra, Vectra, Corsa, Zafira, Tigra, 3 lub 5 drzwi. i inne marki. Gotówka od ręki!, cena do uzgodnienia, cena: zł, tel , Opel Astra Hatchback 1400 ccm, 140KM, 2011 r., 14 tys. km, czarny met., alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, czu, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Opel Elektronika samochodowa Liczniki - Korekta, - Immobiliser, - Airbag, - ABS, - ESP, - ASR, - DPF, - FAP, - Radio CODE, - Programowanie i Naprawa -, tel , Opel Vectra Combi 2000 ccm, D, 1999 r., czarny met., hak, alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Opel Zafira 2000 ccm, d, 2002 r., srebrny metalik, hak, alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliserel. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , ,

13 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia str. 13 Opel Zafira Elegance, 7-osobowy ccm, - DTI, 2002 r., 140 tys. km, granatowy met. 100KM, 4x el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier, alufelgi, halogeny, komputer, 10x airbag, radiocd, klimatyzacja, welurowa tapicerka, podłokietnik, relingi, roleta, halogeny, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany -książka zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira 7-osobowy salon polska 1900 ccm, CDTI, 2005 r., 126 tys. km, srebrny metalik, Xenon halogeny, ABS, alarm, 4x airbag, immobiliser, ESP, el.szyby, el. lusterka, klima, c.zamek, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, komputer, kierownica multifunkcyjna, bezwypadkowy, garażowany, kupiony w salonie w Polsce, 6-biegów stan b.dobry, roleta, cena: zł, tel , , , Opel Zafira Elegance 7-osobowy 1900 ccm, CDTI, 2006 r., 110 tys. km, srebrny metalik, I-właściciel, ABS alarm c.zamek+pilot podgrz.i el. lusterka, 4el.szyby, 10x airbag, bezwypadkowy, klimatronic, radiocd, wsp.kier, stan b.dobry, NAVI, alufelgi, tempomat, kierownica multifunkc. relingi, książka serwis. zadbany, atrakc.wygląd, raty, cena: zł, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira Skóra, 6biegów, 7-osobowy 1900 ccm, CDTI, 2006 r., 125 tys. km, szary metalik -120KM, el.szyby, el. lusterka, ABS c.zamek, klimatyzcja, wsp.kierownicy, immobiliser, 8xAirbag, alarm, skórzana tapicerka, komputer, radioodtwarzacz, kierownica multifunkcyjna, roleta, bezwypadkowy, zadbany, serwisowany książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira Cosmo 6biegów klima welur 1700 ccm, - CDTI, 2008 r., 101 tys. km, czarny metalik 125KM, 4xEl.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier, ABS ESP 6-biegów komputer, tempomat, klimatronic, parktronic P+T ciemne szyby, radiocd, relingi chrom, 10xAirbag, halogeny, podłokietnik welurowa tapicerka, 7-osobwy, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Peugeot 1007 A także 106, 107, 206, 30 Partner- Absolutnie, zdecydowanie kupię - Płatne gotówką od ręki, tel , Opel Zafira 2000 ccm, 2003 r., c. zielony, ABS, alufelgi, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, hak, airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, cena: zł, tel , , Opel Zafira Cosmo - alu - 6-biegów 1900 ccm, - CDTI, 2007 r., 101 tys. km, srebrny metalik, klimatronic, el.szyby el.lusterka c.zamek, alufelgi alarm komputer, kierownica multif. ESP ABS, wsp.kier. relingi chrom, roleta, ciemne szyby, 6xAirbag, zestaw głośnomówicy Bluetooth, radiocd/mp3, I-właściciel bezwypadkowy serwisowany-książka zadbany, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Opel Zafira 7-osób -alu -szklany dach 1900 ccm, - CDTI, 2005/2006 r., 150 tys. km, czarny metalik, c.zamek, ABS ESP komputer, tempomat el.szyby el.lusterka, 6-biegów 10xAirbag wsp.kier. klimatronic podłokietnik kierownica multifunk. dach panorama, półskóra relingi chrom, ciemne szyby, alufelgi radiocd I-właściciel, bezwypadkowy serwisowany-książka, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira Van 7-osobowy, 6-biegów 1900 ccm, CDTI, 2006 r., 110 tys. km, czarny metalik, el.szyby, el. lusterka, hak, ABS, c.zamek+pilot, klimatyzacja, wsp.kierownicy, immobiliser, Airbag, alarm, radiocd, roleta, I-właściciel, bezwypadkowy, zadbany, możliwe raty serwisowany, książka serwisowa, atrakcyjny wygląd., cena: zł, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira 7-osobowy, welur 1900 ccm, -CDTI, 2007 r., 93 tys. km, szary metalik, El.szyby, el.lusterka, c.zamek+pilot, autoalarm, komputer, 10xAirbag, ABS, roleta, klimatyzacja, 7-osobowy, welurowa tapicerka, radioodtwarzacz CD, immobiliser, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira Cosmo - 7-osób -125km 1700 ccm, - CDTI, 2008/2009 r., 150 tys. km, szary metalik, Klimatronic 4el.szyby el.lusterka ABS ESP c.zamek wsp.kier. 10xAirbag radiocd/mp3, komputer tempomat alufelgi dodatki chrom, sensor deszczu zmierzchu, 6-biegów, lusterko fotochrom, ciemne szyby, halogeny, kierownica multif. bezwypadkowy, I-właściciel, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Peugeot 107 Trendy 1400 ccm, hdi, 2008 r., 163 tys. km, 2xairbag, ABS, c.zamek, el.szyby, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, system iso-fix, szyby atermiczne, tylne szyby uchylne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 299, cena: zł, tel , Peugeot ccm, hdi, 2008 r., 69 tys. km, 2xairbag, ABS, c.zamek, el.szyby, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, system iso-fix, szyby atermiczne, tylne szyby uchylne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 379, cena: zł, tel , Opel Zafira Comfort, 7-osobowy van 2000 ccm, DTI, 2005 r., 95 tys. km, granatowy metalik, klimatronic, komputer, tempomat, el.szyby, alufelgi, pełna elektryka, c.zamek na pilota, autoalarm, welur. 10x airbag, I-właściciel, bezwypadkowy, relingi, roleta, ciemne szyby, podłokietnik NAVI, TC, ABS, zadbany, książka serwisowa atrakc.wygląd, cena: zł, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira Nowy model - 7-osobowy 1900 ccm, - CDTI, 2005/2006 r., 138 tys. km, sy metalik, c.zamek, ABS ESP komputer, tempomat el.szyby el.lusterka, 6-biegów, 10xAirbag, wsp.kier. klimatronic, podłokietnik kierownica multif. halogeny radiocd relingi roleta, I-właściciel, bezwypadkowy serwisowany książka serwisowa, zadbany atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira Cosmo 1900 ccm, -CDTI, 2006 r., 130 tys. km, szary grafit metalik, el.szyby i lusterka, c.zamek, ABS ESP, komputer, tempomat alufelgi 6xAirbag, wsp.kier. klima podłokietnik kierownica multif. sensor deszczu/zmierzchu, lusterko fotochrom, półskóra, ciemne szyby, relingi chrom, hak, I-właściciel, bezwypadkowy, zadbany, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamianaana, Opel Zafira Klimatronic, 6-biegów 1900 ccm, -CDTI, 2007 r., 116 tys. km, szary metalik, el.szyby el.lusterka, c.zamek, ABS ESP alarm komputer, tempomat 6-biegów, 6xAirbag, wsp.kier. klimatronic, podłokietnik kierownica multifunkcyjna, radiocd/mp3, relingi hak, bezwypadkowy, I-właściciel, serwisowany - książka, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Opel Zafira Van. 7-osobowy, benyzna 1600 ccm, 115KM, 2010 r., 50 tys. km, szary metalik, el.szyby, el.lusterka, c.zamek, ABS ESP komputer klima, 7- osobowy, ciemne szyby, kierownica multifunkcyjna 6xAirbag, immobiliser wsp.kierownicy radiocd I- właściciel, bezwypadkowy, garażowany, serwisowany książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Peugeot ccm, 1999 r., 190 tys. km, granatowy, po wypadku, tel , Peugeot r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , n

14 str. 14 SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia 6 12 listopada 2012 r. Peugeot 206 Van 1400 ccm, hdi, 2006 r., 148 tys. km, airbag, c.zamek, immobilizer, podana cena jest ceną netto, radioodtwarzacz cd, wsp.kierownicy i regulacja, zakupiony w polskim salonie, (rata od 229 zł), cena: zł, tel , Porsche 911 (model 964,993,996,997) Boxter, Cayennne - wszystkie części używane i nowe, części karoseryjne i mechaniczne, spojlery, progi, xenony, alufelgi i inne.skup i SPRZEDAŻ., tel , fax: 68/ , Renault Clio Van 1200 ccm, 2008 r., 111 tys. km, 13,7, 2xairbag, c.zamek, immobilizer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podana cena jest ceną netto, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 269 zł), tel. 12 Myślenice, Renault Megane Coupe km * skóra * 2000 ccm, be, 1998 r., 202 tys. km, czarny metalik, ksenony, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, el. szyby, el. lusterka, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, tel , , , Renault Trafic 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Seat Altea Xl reference 1900 ccm, tdi, 2008 r., 116 tys. km, 6xairbag, ABS, c.zamek, czujniki parkowania tył, el.lusterka, el.szyby, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, hak holowniczy, halogeny, immobilizer, komputer, podłokietnik, przyciemniane szyby, radioodtwarzacz fabryczny cd, szyby atermiczne, tc, cena: zł, tel , Peugeot 207 Combi HDi, 2008 r., 94 tys. km, grafitowy metalik, światła przeciwmgielne, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, samochód w idealnym stanie, cena: zł, cena do uzg., tel , , Kraków, Peugeot 307 Sw combi 2000 ccm, HDI, 2004 r., 203 tys. km, bordowy, ABS, alufelgi, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, hak, airbag, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, zadbany, garażowany, cena: zł, do uzg., tel , Renault. złomowanie, kasacja pojazdow, zaświadczenia o demontażu, gotówka, transport - gratis, tel , , Renault Elektronika samochodowa Liczniki - Korekta, - Immobiliser, - Airbag, - ABS, - ESP, - ASR, - DPF, - FAP, - Radio CODE, - Programowanie i Naprawa -, tel , Renault Megane 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Renault Twingo Hatchback 1100 ccm, TiD, 2010 r., 28 tys. km, biały metalik, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, szyberdach, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyj, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Seat Altea Xl 1900 ccm, tdi, 2009 r., 124 tys. km, 6xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, immobilizer, klimatyzacja, komputer, podłokietnik, radioodtwarzacz fabryczny cd, relingi dachowe, skórzana tapicerka, skórzane koło kierownicy, syste, cena: zł, tel , Peugeot r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Peugeot 307 Oxygo 1600 ccm, 2007 r., 97 tys. km, 6xairbag, ABS, alufelgi, alarm, białe tarcze wskaźników licznika, c.zamek, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, el.lusterka, el.szyby, halogeny, immobilizer, klimatyzacja aut. dwustrefowa, komputer, możliwość odliczenia vat, pierwszy właściciel, cena: zł, tel , Renault. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Renault Kangoo Combi 1870 ccm, d, 2002 r., bordowy met., ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada dyferencjału, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy właściciel, cena: zł, do uzg., tel , , GAJ k/krakowa, Renault Megane Hatchback 1600 ccm, 2005 r., srebrny metalik, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, alufelgi, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypad, cena: zł, do uzg., tel , , GAJ k/krakowa, Seat. Absolutnie, zdecydowanie kupię modele : Arosa, Cordoba, Ibiza, Leon, Toledo, - Płatne gotówką od ręki, tel , Seat Arosa Hatchback 1422 ccm, 2002 r., srebrny met., poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Peugeot 406 kupię każdego Peugeota 206, 207, 306, 307, 406, 407, 806, i inne, Gotówka od ręki!, cena do uzgodnienia, tel , Renault Clio kupię każdego Renaulta Clio, Twingo, Thalia, Megane, Scenic Laguna, i inne, Gotówka od ręki!, cena do uzgodnienia, tel , Renault Kangoo 1200 ccm, dci, 2004 r., 161 tys. km, niebieski, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, hak, ABS, autoalarm, airbag, immobiliser, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, tel , , , Renault Megane Gt 2000 ccm, DCI, 2006 r., 101 tys. km, grafitowy metalik, ABS, alufelgi 17", c.zamek, el. lusterka, el.szyby, airbag, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, pierwsza rej. XII 2006r., komplet opon zimowych, xsenon, szklany dach, cena: zł, do uzg., tel , Seat. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Seat Cordoba Sedan, salon polska 1400 ccm, be, 1998 r., 197 tys. km, bordowy metalik, el. szyby, alufelgi, centralny zamek, autoalarm, radio / CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, welurowa tapicerka, byw garażowany, II-właściciel, dzielone tylne siedzenia, cena: zł, tel , , , Peugeot 406 Combi 1900 ccm, tdi, 1997 r., 220 tys. km, granatowy met., I-właściciel, ABS, alufelgi, autoalarm, c.zamek, el. lusterka, les hak, airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, czujniki deszczu, cena: zł, tel , Peugeot r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Peugeot osobowy 2179 ccm, D, 2006 r., 158 tys. km, biały, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, czujnik deszczu, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Peugeot Partner 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Renault Clio Audi 2000 r., BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki. Skup uszkodzonych, osobowych i dostawczych bez względu na stan, gotówka, tel woj., Renault Clio 2. hatchback 1500 ccm, DCI, 2004 r., 107 tys. km, srebrny metalik, przygotowany do rej., opłacony, ABS, el. szyby, klimatyzacja, c.zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, ws. kierownicy, immobiliser, welurowa tapicerka, kierownica wielofunkcyjna, I-właściciel, serwisowany w aso, bezwypadkowy, garażowany, możliwe raty, cena: zł, tel , Renault Clio Storia 1500 ccm, dci, 2006 r., 113 tys. km, 2xairbag, ABS, c.zamek, el.szyby, immobilizer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podana cena jest ceną netto, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 199 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Renault Clio ccm, 2007 r., 97 tys. km, biały, krajowy serwisowany ASO, bezwypadkowy, I- właściciel, 5-osobowy, stan idealny, możliwość sprawdzenia w ASO, możliwość odliczenia VAT-u oraz Clio 2., 1.5DCI, 2007r. 97tys.km, granatowy, krajowy serwisowany ASO, bezwypadkowy, I-właścicel zł, tel , więcej foto na Renault Kangoo Van 1500 ccm, dci, 2009 r., 131 tys. km, ABS, airbag, c.zamek, immobilizer, klimatyzacja, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podana cena jest ceną netto, podłokietnik, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 429 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Renault Kangoo Van 1500 ccm, dci, 2009 r., 121 tys. km, ABS, airbag, c.zamek, immobilizer, klimatyzacja, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podana cena jest ceną netto, podłokietnik, radioodtwarzacz fabryczny cd, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 449 zł), cena: zł, tel , Renault Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Renault Megane Hatchback - po liftingu 1500 ccm, DCI, 2006/2007 r., 138 tys. km, czarny, 8x airbag, ABS, spala 4 l/100km, zarejestrowany w kraju 2- drzwiowy, klima, elektryka, cena: zł, tel , więcej foto na Renault Scenic Klima niemcy lift nowy mo 1600 ccm, B, 1999 r., wiśniowy met., ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Renault Scenic 2. hatchback 1900 ccm, DCI, 2004 r., 119 tys. km, niebieski metalik, alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, cena: zł, tel , ul. Kobierzyńska 118, Kraków, Seat Alhambra 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Seat Alhambra 7-foteli, klimatronic alu 1900 ccm, - TDI, 2008/2009 r., 177 tys. km, srebrny metalik, 7- osobowy, 4xEl.szyby, el.lusterka c.zamek wsp.kierownicy, komputer tempomat ABS ESP 12xAirbag, radiocd, 2xKlimatronic, parktronic, relingi alufelgi, ciemne szyby immobiliser, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany -książka zadbany atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Seat Alhambra 7-foteli, 2x klimatronic 1900 ccm, - TDI, 2009 r., 133 tys. km, szary grafit metalik, 4xEl.szyby, el. lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, alarm, immobiliser, 2x klimatronic, komputer, tempomat, radiocd, 12xAirbag, alufelgi, podłokietnik, ABS, ESP, 6-biegów, halogeny, relingi, 7-foteli, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, zadbany, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Seat Elektronika samochodowa Liczniki - Korekta, - Immobiliser, - Airbag, - ABS, - ESP, - ASR, - DPF, - FAP, - Radio CODE, - Programowanie i Naprawa -, tel , Seat Ibiza Cupra 1800 ccm, 2001 r., 20 tys. km, srebrny, ABS, alufelgi, autoalarm, z salonu, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, airbag, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, cena: zł, tel , Seat Ibiza Hatchback 1400 ccm, tdi, 2003 r., ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, cena: zł, tel , , UL.MZENICKA 66, GAJ k/krakowa, Seat Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Peugeot Partner 5-osobowy 1400 ccm, Pb, 2007 r., 82 tys. km, biały, stan BDB. z salonu Polska, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany ASO, pełna dokumentacja przebiegu i serwisu, odliczenie VAT, cena: zł, tel , więcej foto na Renault Clio 2007 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Renault Laguna 2007 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Renault Scenic 1.9 dci. 7-osób. 6-biegów 1900 ccm, - DCI, 2005 r., 157 tys. km, granatowy metalik, ABS, hak, el.szyby, el.lusterka, klimatyzacja, alufelgi, c.zamek, alarm, 8xAirbag, radiocd, wsp.kierownicy, komputer, czujnik deszczu, hak, alufelgi, bagażnik na dach, przyciemniane szyby bezwypadkowy, garażowany, dodatkowo kpl.opon letnich, zadbany, cena: zł, tel , , , Seat Altea Xl, chrom, parktronic 1900 ccm, - TDI, 2007 r., 135 tys. km, czarny metalik, 4xEl.szyby, el.lusterka ABS ESP wsp.kier. c.zamek, komputer, tempomat, radiocd 10xAirbag, Klima, halogeny, relingi chrom, kierownica multif. alufelgi, hak, sensor deszczu/zmierzchu, lusterko fotochrom, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany-książka, cena: zł, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Seat Leon 2000 r., kupię Seat Leon, Cordoba, Ibiza, Toledo, Arosa, Alhambra, i inne marki. Gotówka!, cena do uzgodnienia, cena: zł, tel ,

15 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia str. 15 Seat Leon 1900 ccm, - TDI, 2001 r., 170 tys. km, czarny, 110KM, ABS, alufelgi, autoalarm, centralny zamek, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, poduszka powietrzna, klimatyzacja, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, stan bardzo dobry, xenon stan idealny, możliwa zamiana, cena: zł, tel , ul. Kobierzyńska 118, Kraków, Seat Leon 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Skoda. Absolutnie, zdecydowanie kupię modele : Fabia, Favorit, Felicia, Octavia, Superb - Płatne gotówką od ręki, tel , Skoda Fabia 2000 r., kupię każdą Skodę Fabię, Octavię, Felicię Roomster, Yeti, i inne marki każdy stan i rocznik, gotówka od ręki!, cena do uzgodnienia, cena: zł, tel , Skoda Fabia 2. hatchback 1200 ccm, 12V, 2008 r., 40 tys. km, srebrny metalik, ABS, elektryczne szyby, klimatyzacja, ASR, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radioodtwarzacz CD, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, ESP, I-właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, możliwe raty, tel , lub , Kraków, Skoda Fabia 1400 ccm, TDI, 2009 r., 112 tys. km, ABS, c.zamek, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, klimatyzowany schowek, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz, system iso-fix, szyby atermiczne, wsp.kierownicy, (rata od 399 zł), cena: zł, tel , Skoda Fabia Cr 1600 ccm, TDI, 2010 r., 83 tys. km, 4xairbag, ABS, c.zamek, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz fabryczny cd, system iso-fix, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 469 zł), cena: zł, tel. 12 Myślenice, Skoda Octavia Hatchback +gaz 1600 ccm, - MPI, 2010/2011 r., 160 tys. km, srebrny metalik, el.szyby, el. lusterka, c.zamek, ABS, ESP komputer, klimatyzacja, radioodtwarzacz CD, 6x poduszka powiet. c.zamek, wsp.kierownicy, welurowa tapicerka, inst.gazowa, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Skoda Octavia Combi, diesel 2000 ccm, 2012 r., 3 tys. km, srebrny met., okazja, krajowy, bezwypadkowy, jak nowy, diesel, cena: zł, tel , , Skoda Roomster Hatchback 5-drzwi 1900 ccm, - TDI, 2007 r., szary metalik, el.szyby, el.lusterka, c.zamek, ABS, klimatyzacja komputer, tempomat, 10xAirbag, radioodtwarzaczcd, wsp.kierownicy, welurowa tapicerka, podłokietnik, immobiliser, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd., cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Suzuki Grand vitara 7-osobowy 2000 ccm, d, 2009 r., biały, alufelgi, szyberdach, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, EDS, blokada dyferencjału, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komput, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Suzuki Swift 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Toyota Avensis 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Toyota Avensis Sol combi klimatronic dvd 2000 ccm, - D4D, 2005 r., 127 tys. km, szary metalik, 2xKlimatronic, kierownica multifunkcyjna, ABS ESP, alufelgi, 9xAirbag, komputer, tempomat, parktronic, radiocd, NAVI DVD welurowa tapicerka, podłokietnik halogeny, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Seat Leon Alu, klimatronic 1900 ccm, - TDI, 2006 r., 155 tys. km, czarny metalik, 4el.szyby, el.lusterkaskładane c.zamek, wsp.kier, komputer, tempomat, 8xAirbag, alufelgi, ABS ESP 2xKlimatronic, radiocd, kierownica multifunkcyjna, siedzenia kubełkowe, halogeny, czujniki ciśnienia w oponach I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Skoda Fabia 5-drzwi 1200 ccm, - 12V, 2004 r., 43 tys. km, gołabkowy metalik, 54KM, ABS ESP autoalarm, poduszka powietrzna, immobiliser, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, komputer, welurowa tapicerka, I-właściciel, bezwypadkowy garażowany, kupiony w salonie w POLSCE, serwisowany w ASO, samochód jak nowy, możliwa zamiana, cena: zł, możliwe raty, tel , lub możliwe raty zamiana, Kraków, Skoda Favorit 135 ls, 5-drzwi, idealny 1300 ccm, kat., 1992 r., 68 tys. km, czerwony, I-właściciel, kupiony w salonie, zadbany, bezwypadkowy, garażowany, książka serwisowa, pełna dokumentacja, radio halogeny immobiliser, szyberdach, atrakcyjny wygląd, nie wymaga wkaldu finansowego do jazdy, auto jak nowe naprawdę warto IDEAŁ POLECAM!, cena: zł, tel , Skoda Superb Sedan, 6-biegów 2000 ccm, TDI, 2007 r., 130 tys. km, szary metalik, skóra alcantara, 4x el.szyby, el.lusterka, ABS, ESP, klimatronic, komputer, tempomat, dodatki chrom, halogeny, 8x airbag, radioodtwarzacz CD, wsp.kierownicy, immobiliser, serwisowany, książka serwis. bezwypadkowy, atrakcyjny wygląd, raty sprowadzony, cena: zł, zarejestrowany., tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Suzuki Vitara Diesel 1900 ccm, d, 1996 r., 200 tys. km, grafitowy met., alufelgi, autoalarm, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, hak, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, OC-03,13r, przegląd-08,2013r, opony po 2 sezonie, orurowana, cena: zł, tel , Toyota Avensis Verso - klimatronic- alu 2000 ccm, D-4D, 2005 r., 146 tys. km, srebrny metalik, 4x el.szyby, el. lusterka, c.zamek+pilot, autoalarm immobiliser, ABS, ESP TRC VTS komputer, kierownica multifunkcyjna, alufelgi, relingi, roleta, radiocd, klimatronic, 9xAirbag, bezwypadkowy I- właściciel serwisowany-książka. zadbany atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Skoda Fabia 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Toyota. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Seat Leon 1900 ccm, - TDI, 2006 r., 165 tys. km, czarny metalik 105KM, 4xEl.szyby, el.lusterka c.zamek wsp.kierown. komputer tempomat ABS ESP 10xAirbag, radioodtwarzacz CD, alufelgi, kierownica multifunkcyjna, immobiliser, autoalarm, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, zadbany, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Skoda Fabia 1400 ccm, TDI, 2006 r., 119 tys. km, 2xairbag, ABS, c.zamek, czujniki parkowania tył, immobilizer, klimatyzacja, klimatyzowany schowek, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz cd, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 399 zł), cena: zł, tel , Skoda Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Skoda Octavia 2003 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Skoda Superb Sedan, xenon skóra chrom 1900 ccm, - TDI, 2007/2008 r., 150 tys. km, szary metalik, 4x el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, ABS, ESP komputer, tempomat, alufelgi, klimatronic, 10x airbag, skóra alcantara, Xenon, parktronic, podłokietnik dodatki chrom sensor deszczu lusterko fotochrom, radiocd, bezwypadkowy, I-właściciel, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Avensis Combi 2000 ccm, - TD, 1999/2000 r., zielony metalik, 100KM, klimatyzacja, ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek, wsp.kierownicy, radioodtwarzacz, relingi, halogeny, zarejestrowany w kraju, bezwypadkowy, poduszka powietrzna, immobiliser, cena: zł, tel , więcej foto na Toyota Avensis Hatchback 5-drzwi 2000 ccm, - D4D, 2007/2008 r., 150 tys. km, srebrny metal.- 126KM, el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, alarm, immobiliser, radioodtwarzacz CD, kierownica multifunkcyjna, komputer, 9x Airbag, ABS ESP TRC VTS klimatyzacja, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany książka serwisowa, zadbany atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Seat Leon Klimatronic -alu -kubełki 1900 ccm, - TDI, 2007 r., granatowy metalik, 4el.szyby, el. lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy komputer, tempomat, 8xAirbag, alufelgi, ABS ESP, 2xKlimatronic, radiocd, kierownica multif. siedzenia kubełkowe, halogeny, czujniki ciśnienia opon, ciemne szyby, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Skoda Fabia Combi 1400 ccm, - TDI, 2007 r., 92 tys. km, srebrny metalik, ABS, alarm, airbag, blokada skrzyni biegów el.szyby i lusterka, klima, c.zamek, radio, wsp.kierownicy, komputer, welur podgrz.fotele, kierownica wielofunkc, I-właściciel zł oraz Fabia Hatchback, 1.4TDI, 2007r, 110tys.km, biały, ABS zł, tel , więcej foto na Skoda Octavia Ambiente 1900 ccm, TDI, 2007 r., 203 tys. km, 4xairbag, ABS, asr, c.zamek, czujniki parkowania tył, el.lusterka, el.szyby, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, halogeny, immobilizer, klimatyzacja, klimatyzowany schowek, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtw, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Smart For-four 4-osoby - diesel 1500 ccm, - CDI, 2004 r., 160 tys. km, niebiesko szary, I-właściciel, ABS, alufelgi, alarm, c.zamek, el.szyby, poduszka pow. bezwypadkowy, klimatyzacja, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, idealny dla żony, córki lub na zakupy, małe spalanie, komplet opon, bezawaryjny, szklany dach, POLECAM!, cena: zł, do negocjacji, tel , Toyota Avensis Verso, van, diesel 2000 ccm, D-4D, 2003 r., 181 tys. km, granatowy metalik, 116KM, ABS, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, centralny zamek z pilotem, immobiliser, wspomaganie kierownicy, 8x poduszka powietrzna, hak, relingi, alufelgi, klimatronic, komputer, radioodtwarzacz CD, książka serwisowa, halogeny, cena: zł, tel Kraków, Toyota Avensis Sol, hatchback nowy model 2000 ccm, D-4D, 2008 r., 150 tys. km, srebrny metal. 125KM, 6-biegów, 4xEl.szyby, el.lusterka c.zamek wsp.kier, komputer tempomat ABS ESP 9xAirbag, radiocd, Klimatronic, alufelgi, halogeny, dodatki chrom, podłokietnik duża COLOR NAVI, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany-książka zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Seat Toledo Klima, gaz, alu 1600 ccm, + GAZ, 1999 r., czerwony, ABS, alufelgi, z salonu, elektryczne lusterka, 4x elektryczne szyby, 2x poduszka powietrzna, instalacja gazowa, klimatyzacja, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, stan bardzo dobry, samochód czysty zadbany, cena: zł, tel , Seat Toledo 1900 ccm, - TDI, 2006 r., 150 tys. km, szary metalik, el.lusterka, elektryczne szyby, centralny zamek 2xKlimatronic 10xAirbag, komputer tempomat, wsp.kierownicy, ABS, ESP, immobiliser, radiocd, czunjik ciśnienia opon I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd., cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Skoda Fabia ccm, 2008 r., 109 tys. km, niebieski, ciemne szyby, ABS, autoalarm, poduszka powietrzna, immobiliser, wsp.kierownicy, komputer, I-właściciel, serwisowany ASO, bezwypadkowy, garażowany 3-sztuki w ofercie 15,200zł oraz FABIA 2008 COMBI 1,4 DIESEL zł, tel , więcej foto na Skoda Fabia Sedan salon polska 1200 ccm, benz., 2008 r., 35 tys. km, srebrny metalik, ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio/cd, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka ESP, czujnik parkowania, I- właściciel serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, możliwe raty, tel , lub , Kraków, Skoda Octavia Ambiente 1900 ccm, TDI, 2007 r., 168 tys. km, 4xairbag, ABS, asr, blokada skrzyni biegów, c.zamek, czujniki parkowania tył, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, el.lusterka, el.szyby, halogeny, immobilizer, klimatyzacja, klimatyzowany schowek, komputer, podłokietnik, radioodtwarzacz fabryc, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Skoda Octavia ccm, TDI, 2007 r., 140 tys. km, 4xairbag, ABS, asr, alarm, c.zamek, czujniki parkowania tył, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, el.lusterka, el.szyby, esp, halogeny, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podłokietnik, system iso-fix, s, cena: zł, tel , Skoda Octavia Ambiente 1900 ccm, tdi, 2007 r., 172 tys. km, 4xairbag, ABS, asr, c.zamek, czujniki parkowania tył, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, el.lusterka, el.szyby, halogeny, I- właściciel, zakupiony w salonie, immobilizer, klimatyzacja, klimatyzowany schowek, komputer, radioodtwarzacz fabryczny, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Skoda Octavia Hatchback 1896 ccm, D, 2008 r., 107 tys. km, grafitowy met., ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, przygotowany do rej, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Subaru Impreza 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Suzuki Grand vitara 7-osobowy 2000 ccm, d, 2005 r., 123 tys. km, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, blokada dyferencjału, hak, alufelgi, szyberdach, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Toyota Avensis Hatchback 2000 ccm, - D4D, 2003 r., 225 tys. km, czerwony, klimatyzacja, ABS, wsp.kierownicy, el.szyby, el. lusterka, airbag, alufelgi, halogeny, II-właściciel, bezwypadkowy, kupiony w salonie w Polsce, stan b.dobry, serwisowany, książka serwisowa, pełna dokumentacja, kierownica multifunkcyjna, podłokietnik., cena: zł, faktura VAT, tel , Toyota Avensis Sol. sedan 2000 ccm, D4D, 2004 r., 140 tys. km, czarny metalik, ABS, alarm, c.zamek+pilot podgrz.i el.lusterka, 4xEl.szyby, 9xAirbag, I-właściciel, bezwypadkowy, 2x klimatronic, radiocd, wsp.kier. stan BDB. ESP komputer, tempomat, kierownica multifunkcyjna, atrakcyjny wygląd, zadbany, możliwe raty, sprowadzony, cena: zł, zarejestrowany., tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Avensis Sol nowy model- hatchback 2000 ccm, - D4D, 2008 r., 105 tys. km, szary metalik, 4xEl.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier. 2xKlimatronic, duża color NAVI ABS ESP, 9xAirbag, komputer, tempomat, halogeny, kierownica multifunkcyjna, radiocd, immobiliser, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany - książka, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Avensis Sedan 1600 ccm, 2011 r., 46 tys. km, srebrny met., 132KM, ABS, airbag, el.szyby, klimatyzacja, centralny zamek, wsp.kierownicy, komputer, kierownica multifunkcyjna, halogeny, nowa w salonie kosztuje ok zł gwarancja, super stan I-właściciel, bezwypadkowy, na gwarancji, cena: zł, netto, tel , więcej foto na

16 str. 16 SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia 6 12 listopada 2012 r. Toyota Aygo Hatchback 1000 ccm, 2007 r., granatowy metalik, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, cena: zł, tel , , Toyota Corolla Verso, sol. 7-osobowy 2000 ccm, D4D, 2005 r., 160 tys. km, srebrny metalik, klimatronic, 4x el.szyby, el. lusterka, ABS, TC, tempomat, komputer, kierownica multifunkc.radiocd, 9x airbag, podłokietniki relingi, roleta, parktronic, halogeny, zadbany, serwisowany, książka serwisowa, bezwypadkowy, atrakcyjny wygląd, możliwe raty, cena: zł, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Vvt-i 1400 ccm, 2007 r., 99 tys. km, 4xairbag, ABS, alarm, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, immobilizer, klimatyzacja, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podgrzewane przednie fotele, podłokietnik, radioodtwarzacz fabryc, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Toyota Rav 4 Benzyna 2000 ccm, 1994 r., 149 tys. km, czarny met., 4x4, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, szyberdach, światła przeciwmgłowe, bagażnik na da, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Toyota Yaris 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Volkswagen Absolutnie wszystkie AUTA KAŻDEJ MARKI KUPIĘ, PŁACĘ GOTÓWKĄ, NAJLEPSZE CENY, KUPIĘ CAŁE, USZKODZONE, ODBIÓR WŁASNYM TRANSPORTEM, CHCESZ SZYBKO SPRZEDAĆ AUTO - DZWOŃ, tel Toyota Corolla 5-drzwi model po liftingu 2000 r., 177 tys. km, 2x airbag, wsp.kierownicy, c.zamek, autoalarm, ABS, klimatyzacja, radioodtwarzacz CD, zadbany, z polskiego salonu, cena: zł, możliwe raty, tel , lub , Kraków, Toyota Corolla Combi 2000 ccm, D, 2003 r., granatowy met., autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Toyota Corolla Verso - sol 2000 ccm, D-4D, 2004/2005 r., 165 tys. km, srebrny metalik, el.lusterka, 4x el.szyby, c.zamek, alufelgi, klimatronic, ABS ESP, VTS, TRC, 9x airbag, radioodtwarzacz CD, wsp.kierownicy, komputer, tempomat, halogeny, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Verso nowy model. 7-osób 2000 ccm, - D4D, 2004/2005 r., srebrny metalik, el.szyby, el.lusterka. c.zamek, wsp.kierownicy, 9xAirbag, ABS ESP, Klima kierownica multifunkc. komputer, relingi chrom, radioodtwarzaczcd, 7-osobowy, immobiliser, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Toyota Corolla Verso 6biegów klimatronic 2200 ccm, - D4D, 2005/2006 r., 120 tys. km, szary metalik -136KM, 4el.szyby, el.lusterka c.zamek, wsp.kier. ABS ESP komputer, klimatronic tempomat alufelgi, 9xAirbag, radiocd, kierownica multif. halogeny bezwypadkowy sensor deszczu zmierzchu lusterko fotochrom I-właściciel bezwypadkowy serwisowany atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Verso, full opcja, 7-osób 2200 ccm, D-4D, 2006 r., 140 tys. km, granat metalik-136km, 4el.szyby, el.lusterka, ABS ESP TRC VTS komputer, tempomat, kierownica multif. klimatronic 9xAirbag, alufelgi, halogeny, skóra, parktronic c.zamek, radiocd, ciemne szyby, 7osobowy, sensor deszczu zmierzchu lusterko fotochrom bezwypadkowy I- właściciel, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Verso 7-osobowy tempomat 2000 ccm, D-4D, 2006 r., 155 tys. km, srebrny metalik, 4xel.szyby, el.lusterka, c.zamek, ABS, ESP, komputer, tempomat, klimatronic, kierownica multifunkcyjna, relingi, roleta, 7-osobowy podłokietnik halogeny, sensro deszczu lusterko fotochrrom, parktronic I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany-książka, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Verso biegów 136km 2200 ccm, - D4D, 2006 r., 90 tys. km, grafitowy met. 136KM, 4el.szyby, el.lusterka. c.zamek, wsp.kier, ABS ESP, Klimatronic, tempomat, komputer kierownica multifunkc. skóra, chrom relingi, radiocd, 6-biegów, I-właściciel, bezwypadkowy, zadbany, serwisowany, książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Verso, 7-osób klimatronic 2200 ccm, D-4D, 2007/2008 r., 132 tys. km, szary metalik - 136KM, 4el.szyby, el.lusterka, ABS ESP VTS TRC c.zamek alarm, 2xKlimatronic, wsp.kier. kierownica multifunkc. komputer, tempomat, 9xAirbag, radiocd, parktronic, halogeny, sensor deszczhu/zmierzchu, lusterko fotochrom, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Vvt-i 1600 ccm, 2008 r., 103 tys. km, 4xairbag, ABS, blokada skrzyni biegów, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, immobilizer, klimatyzacja, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podgrzewane przednie fotele, podłokietnik, radio, cena: zł, tel , Toyota Corolla Verso - 7-osób - 6-biegów 2200 ccm, - D4D, 2009 r., 150 tys. km, czarny metalik 136KM, zarejestrowany 6-biegów, 4el.szyby, el.lusterka. c.zamek, wsp.kier, alufelgi ABS ESP 2xKlimatronic tempomat komputer kierownica multif. roleta, radiocd-mp3 parktronic przód+tył halogeny 9xAirbag bezwypadkowy I-właściciel serwisowany atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Verso 7-osób klimatornic 2200 ccm, D-4D, 2009 r., 120 tys. km, srebrny metal. 136KM, 4x el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier, ABS, 2xklimatronic, komputer tempomat airbag radiocd/mp3, 6-biegów, alufelgi Parktronic, halogeny, sensor deszczu/zmierzchu, lusterko fotochrom, 100%bezwypadkowy I-właściciel, serwisowany atrakcyjny wygląd, cena: zł, FAKTURA VAT 23%, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Rav 4 Largo vinch 4x ccm, D4D, 2003 r., 156 tys. km, srebrny metalik, I-właściciel, ABS, alufelgi alarm, c.zamek+pilot podgrz.i el.lusterka, 4el.szyby, 4xAirbag, bezwypadkowy, klima radiocd, wsp.kier. stan BDB. skóra alkantara zadbany, atrakcyjny wygląd, kierownica multifunkc.serwisowany, 4sztuki w ofercie sprowadzony, cena: zł, zarejstrowany., tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Rav 4 Sol 4x4 klimatronic welur 2000 ccm, - D4D, 2004 r., szary metalik, 4X el.szyby, el.lusterka, c.zamek, 8x airbag, wsp.kierownicy, ABS ESP TRC VTS klimatronic, komputer, radiocd, halogeny, welurowa tapicerka, relingi, kierownica multifunkcyjna, I-właściciel, bezwypadkowy serwisowany-książka, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Rav 4 Wersja sol, 5- drzwi 2000 ccm, D4D, 2004 r., 130 tys. km, srebrny metalik, el.lusterka, 4el.szyby, 8xairbag, c.zamek, wsp.kierownicy, klimatronic, komputer, tempomat, kierownica multifunkc. radiocd, alufelgi, halogeny, relingi, roleta, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, sprowadzony, cena: zł, zarejestrowany., tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Rav r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Toyota Yaris Ts sport 1497 ccm, 2005 r., 79 tys. km, szary metalik, ABS, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klima, alufelgi, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radiocd. wsp.kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, ESP halogeny, kierownica multifunkcyjna, I-właściciel, serwisowany ASO, cena: zł, zamiana, raty, tel , ul. Kobierzyńska 118, Kraków, Toyota Yaris Vvt-i 1000 ccm, 2006 r., 133 tys. km, 2xairbag, ABS, alarm, c.zamek, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, el.lusterka, immobilizer, klimatyzacja, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz fabryczny cd, system iso-fix, szyby atermiczne, wsp.kierowni, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Toyota Yaris D4d 1400 ccm, 2007 r., 139 tys. km, 2xairbag, ABS, c.zamek, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, el.lusterka, immobilizer, klimatyzacja, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, system iso-fix, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 419 zł), cena: zł, tel , Toyota Yaris 1400 ccm, D-4D, 2010 r., 30 tys. km, biały, ABS, el.szyby, el.lusterka, centralny zamek, immobiliser, 8x poduszka powietrzna, wspomaganie kierownicy, immobiliser, 5-drzwiowy, radiodtwarzaczcd, 6-biegów, książka serwisowa, koszt naprawy 4.000zł, cena: zł, tel Kraków, Volkswagen. Absolutnie, zdecydowanie kupię modele : Lupo, Fox, Polo, New Beetle, Scirocco, Golf, Bora, Jetta, Vento, Passat, Touran, Tiguan, Sharan, Touareg, Caddy, Multivan, - Płatne gotówką od ręki, tel , Volkswagen Elektronika samochodowa Liczniki - Korekta, - Immobiliser, - Airbag, - ABS, - ESP, - ASR, - DPF, - FAP, - Radio CODE, - Programowanie i Naprawa -, tel , Volkswagen Golf I 1600 ccm, - GTD, 1983 r., 320 tys. km, czarny, pierwszy właściciel, hak, oryginalny lakier, bezwypadkowy, koła zimowe, cały w oryginale, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 4. klimatronic 1900 ccm, TDI, 1997 r., zielony metalik, 110KM, alufelgi, szyberdach, ABS, poduszka powietrzna, immobiliser, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, komputer, welurowa tapicerka, podgrzewane siedzenia, cena: zł, tel , ul. Kobierzyńska 118, Kraków, Volkswagen Golf 4. basis 1600 ccm, SR, 1998 r., 182 tys. km, 4xairbag, ABS, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja automatyczna, podłokietnik, radioodtwarzacz cd, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 319 zł), cena: zł, tel , Volkswagen Golf 4. basis 1600 ccm, SR, 1999 r., 159 tys. km, 4xairbag, ABS, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, podłokietnik, szyby atermiczne, welurowa tapicerka, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 249 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Toyota Corolla Verso, - sol 2000 ccm, D4D, 2005 r., 150 tys. km, czarny metalik., klimatronic, 4x el.szyby, el. lusterka, c.zamek, immobiliser, radiocd, kierownica multifunkcyjna, klimatronic, 9x airbag, alufelgi halogeny, 115KM, welur, roleta, tempomat, TC, zadbany atrakcyjny wygląd, bezwypadkowy, książka serwisowa, możliwe raty, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Verso. 7-osobowy 2000 ccm, D4D, 2006 r., 110 tys. km, srebrny metalik, I-właściciel, sprowadzony zarejestrowany alarm, c.zamek+pilot podgrz.i el.lusterka, el.szyby, 9xAirbag, bezwypadkowy, klima, radio wsp.kier. stan BDB. ESP, kierownica multifunkcyjna, komputer, ABS, tempomat, welur, zadbany, atrakc.wygląd możliwe raty, cena: zł, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Verso 7-osobowy 2000 ccm, D4D, 2009 r., 93 tys. km, srebrny metalik, I-właściciel, sprowadzony zarejestrowany alarm, c.zamek+pilot podgrz.i el.lusterka, el.szyby, 9xAirbag, bezwypadkowy, klima, radio wsp.kier. stan BDB. ESP, kierownica multifunkcyjna, komputer, ABS, tempomat, welur, zadbany, atrakc.wygląd możliwe raty, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Rav 4 4x4, sol, 5-drzwi, welur 2000 ccm, D- 4D, 2005 r., 130 tys. km, czarny metalik, 4el.szyby, el.lusterka c.zamek wsp.kier, 8xAirbag, ABS ESP, TRC VTS klimatronic, tempomat, komputer radiocd, halogeny, welur, relingi roleta, kierownica multifunkcyjna, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany książka serwis. zadbany atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen. złomowanie, kasacja pojazdow, zaświadczenia o demontażu, gotówka, transport - gratis, tel , , Volkswagen. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Volkswagen Golf Combi ccm, - TDI, 1999 r., 241 tys. km, granatowy, ABS, autoalarm, poduszka powietrzna, immobiliser, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatronic, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, welurowa tapicerka, podgrz.siedzenia, ogrzewana przednia szyba, bezwypadkowy, garażowany, relingi, roleta, cena: zł, do uzgodnienia, tel , , , Toyota Corolla Verso, 7-osobowy 2000 ccm, - D4D, 2005 r., szampański metalik, el.szyby, el. lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, ABS, 9x airbag, klimatyzacja, komputer, kierownica multifunkcyjna, ESP, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Corolla Vvt-i 1400 ccm, 2007 r., 103 tys. km, 4xairbag, ABS, alarm, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, immobilizer, klimatyzacja, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, podgrzewane przednie fotele, podłokietnik, radioodtwarzacz fabryc, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Toyota Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Toyota Rav 4 4x4, skóra, alu, 6-biegów 2200 ccm, D- 4D, 2007 r., 130 tys. km, czarny metalik 136KM, 4xEl.szyby, el.lusterka, c.zamek +pilot, alarm, komputer, alufelgi, tempomat, 9xAirbag, ABS, wsp.kier. 2xKlimatronic, radiocd, kierownica multif. skóra, 6-biegów, ciemne szyby, sensor deszczu/zmierzchu, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany zadbany, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Toyota Yaris 1300 ccm, 2003 r., 59 tys. km, oliwkowy, ABS, centralny zamek, poduszka powietrzna, bezwypadkowy, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, koła zimowe, cena: zł, tel , po 20.00, Volkswagen Absolutna Okazja Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki. Skup uszkodzonych, osobowych i dostawczych bez względu na stan, gotówka, tel woj., Volkswagen Golf 4. basis 1600 ccm, SR, 1999 r., 204 tys. km, 4xairbag, ABS, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, lakier metalik, pierwszy właściciel, podłokietnik, szyby atermiczne, welurowa tapicerka, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 269 zł), cena: zł, tel. 12 Myślenice,

17 6 12 listopada 2012 r. SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia str. 17 Volkswagen Golf 4. highline 1600 ccm, SR, 1999 r., 211 tys. km, 4xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, halogeny, immobilizer, klimatyzacja automatyczna, komputer, podłokietnik, przednie fotele profilowane, radioodtwarzacz cd, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 279 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Volkswagen Golf 5. hatchback-salon polska 1900 ccm, - TDI, 2006 r., 150 tys. km, srebrny metalik, ABS, el.szyby, el.lusterka, klimatyzacja, ASR, centralny zamek, alarm, poduszka powietrzna, radio/cd, wspomaganie kierownicy, immobiliser, komputer, welurowa tapicerka, czujnik deszczu, ESP, I-właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, garażowany, cena: zł, możliwe raty, tel , lub , Kraków, Volkswagen Jetta 1900 ccm, - TDI, 2006 r., czarny metalik, 4x el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, autoalarm, ABS, ESP komputer, tempomat, radioodtwarzaczcd, 10x airbag, alufelgi, immobiliser, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Volkswagen Passat Combi - navi -klimatronic 1900 ccm, - TDI, 2006 r., 168 tys. km, szary grafit metalik, 4el.szyby el.lusterka c.zamek 2xklimatronic 10xairbag komputer tempomat wsp.kier. radiocd, alufelgi, ABS ESP NAVI podłokietnik dodatki chrom I-właściciel bezwypadkowy serwisowany, sensory deszczu zmierzchu lusterko fotochrom halogeny ciemne szyby hak, cena: zł, możliwe raty, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Passat Sedan ccm, - TDI, 2006/2007 r., 160 tys. km, szary metalik -105KM, 2xKlimatronic, 4xEl.szyby, el.lusterka, ABS ESP,tempomat, 10xAirbag, c.zamek, wsp.kier, alarm, immobiliser, radiocd, dodatki chrom, welurowa tapicerka, podłokietnik halogeny, bezwypadkowy, I-właściciel, serwisowany-książka zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Golf 2000 r., kupię każdego Volkswagena Polo, Passat, Jetta, Golf, Bora, Touran, Sharan, i inne, Gotówka od ręki!, cena do uzgodnienia, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 4, ccm, 2001 r., 129 tys. km, srebrny metalik, klima, elektryka ABS, pełna dokumentacja przebiegu, sprowadzony świeżo zarejestrowany w kraju zł oraz VW Golf 3. GTI, 1.8+GAZ, czarny, 3drzwi, klima, el.lusterka, el.szyby, jesny welur, zarejestrowany w kraju bez korozji, stan BDB zł, tel , więcej foto na Volkswagen Golf 4. hatchback 1600 ccm, 2002 r., srebrny met., ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, alufelgi, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, pierwszy właściciel, bezwypadkowy, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Volkswagen Golf 4. higline 1600 ccm, 2002 r., 131 tys. km, 4xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, radioodtwarzacz cd, skórzane koło kierownicy, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 269 zł), cena: zł, tel , Volkswagen Golf 4. klimatronic alu 5drzwi 1600 ccm, 105KM, 2003 r., 154 tys. km, srebrny metalik, 5-drzwiowy, ABS, klimatronic, 4x el.szyby, el. lusterka, wsp.kierownicy, immobiliser, skórzana kierownica, c.zamek+pilot, autoalarm, alufelgi, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, po wymianie oleju i filtrów, komputer, atrakcyjny wygląd, do jazdy, cena: zł, do uzgodnienia, tel Kraków, Volkswagen Golf 5. hatchback 1400 ccm, 2004 r., 17 tys. km, granatowy met., ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, hak, alufelgi, światła przeciwmgłowe, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, podgrzewane fotele, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Volkswagen Golf V hatchback 150 km 2500 ccm, 2007 r., 75 tys. km, czarny, ABS, wspom. kierownicy, alufelgi, el. szyby, lusterka, poduszka pow., alarm, klimatyzacja, komputer, radio CD, tempomat, immobiliser, welur, podgrzew. fotele, światła przeciwmgłowe, faktura VAT, możliwość zamainy, w ofercie inne, cena: zł, tel , lubelskie, Volkswagen Golf Plus 1900 ccm, - TDI, 2007 r., 150 tys. km, szary metalik, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier. ABS ESP komputer, tempomat, klimatzyacja, wsp.kierownicy, immobiliser, 10x airbag, podłokietnik autoalarm, immobiliser, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, zadbany, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Golf Hatchback, 5 -drzwi 1900 ccm, TDI, 2007 r., 139 tys. km, czarny metalik, 4x el.szyby, el. lusterka, c.zamek+pilot, alarm, wsp.kier. halogeny, immobiliser, 10x airbag, klima, komputer, tempomat, ESP, ABS, alufelgi, welurowa tapicerka, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, zadbany, cena: zł, możliwe raty, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Golf ccm, - TDI, 2008 r., 155 tys. km, srebrny metal. 105KM, el.szyby, el.lusterka, c.zamek+pilot, autoalarm, komputer, 10xAirbag, ABS, ESP, wsp.kierownicy, klimatyzacja, radiocd, 6-biegów, welurowa tapicerka, immobiliser, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Golf V. combi klimatronic 1900 ccm, - TDI, 2008 r., 160 tys. km, srebrny metalik, 4xel.szyby, el.lusterka, c.zamek, ABS ESP komputer, tempomat, 2x klimatronic alufelgi dodatki chrom welurowa tapicerka, 10xAirbag, radiocd, sensor deszczu zmierzchu lusterko fotochrom, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany-książka atrakcyjny wygląd, cena: zł, mozliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Golf Combi, alu, klimatronic 1900 ccm, - TDI, 2008 r., granatowy metalik, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, ABS ESP 2xklimatronic komputer, tempomat, alufelgi, 10xAirbag radiocd/mp3 sensor deszczu zmierzchu lusterko fotochrom podłokietnik I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Jetta Sedan, dodatki chrom 1900 ccm, - TDI, 2007 r., 170 tys. km, czarny metalik 105KM, 4x el.szyby, el. lusterka, wsp.kierownicy, 2x klimatronic, komputer, tempomat, ESP, 10x airbag, radiocd, halogeny, sensor deszczu-zmierzchu, lusterko fotochrom, welurowa tapicerka, dodatki chrom, I-właściciel, bezwypadkowy serwisowany książka serwis., cena: zł, możliwe raty, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Jetta Alu, navi, dodatki chrom 1900 ccm, - TDI, 2007 r., 180 tys. km, szary metalik, 4xel.szyby el.lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy 2xklimatronic, komputer, tempomat, ABS ESP, 10xAirbag, radiocd, halogeny, sensory deszczu zmierzchu, luserko fotochrom podłokietnik, NAVI, alufelgi welur dodatki chrom I-właściciel, bezwypadkowy zadbany, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Jetta Sedan full opcja navi alu 1900 ccm, - TDI, 2007 r., 160 tys. km, czarny metalik, skóra, podgrz.fotele 4xel.szyby el.lusterka, dod.chrom wsp.kier. 2xklimatronic komputer tempomat ABS, ESP 10xairbag radiocd halogeny sensor deszczu/zmierzchu lusterko fotochrom podłokietnikp arktonic, halogeny, 17"alufelgi bezwypadkowy I-właściciel, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Jetta Trendline 1900 ccm, TDI, 2008 r., 105 tys. km, 10xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, esp, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, halogeny, immobilizer, klimatyzacja, klimatyzowany schowek, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz fabrycz, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Volkswagen Jetta Trendline 1900 ccm, TDI, 2008 r., 83 tys. km, 10xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, czujnik zmierzchu, el.lusterka, el.szyby, esp, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, halogeny, immobilizer, klimatyzacja, klimatyzowany schowek, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radi, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Volkswagen Multivan Multian 2.5 tdi klimatron 2500 ccm, d, 1998 r., zielony met., ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, niezależne ogrzewanie, hak, alufelgi, bagażnik na dach, I-właściciel, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Volkswagen Passat B r., kupię każdego Volkswagen Polo, Passat,Jetta, Golf, Bora, Sharan, i inne, Gotówka od ręki!, cena do uzgodnienia, cena: zł, tel , Volkswagen Passat B5 sedan - salon polska 1800 ccm, 1999 r., bordowy metalik, ABS, autoalarm, z salonu, centralny zamek, elektryczne lusterka, elektryczne szyby, poduszka powietrzna, klimatyzacja, radioodtwarzacz, immobiliser, wspomaganie kierownicy, stan bardzo dobry, klimatronic, zadbany, garażowany, II-właściciel, cena: zł, tel , Volkswagen Passat B5 kombi klimatronik alu 1900 ccm, - TDI, 2000 r., 198 tys. km, srebrny metalik, hak, alufelgi, ABS, poduszka powietrzna, immobiliser, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radioodtwarzacz, wspomaganie kierownicy, komputer, welurowa tapicerka, możliwe raty zamiana, cena: zł, tel , ul. Kobierzyńska 118, Kraków, Volkswagen Passat 2003 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Volkswagen Passat Combi 1900 ccm, TDi, 2005 r., 190 tys. km, grafitowy met., ABS, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, autoalarm, poduszka powietrzna, radio / CD, wspomaganie kierownicy, komputer, ksenony, ESP, bezwypadkowy, garażowany, welurowa tapicerka, listwy vgrom, relingi, roleta, nawigacja, podłokiet, cena: zł, tel , , , Volkswagen Passat B6 - combi - klimatronic 1900 ccm, - TDI, 2005/2006 r., 140 tys. km, szary metalik, el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, ABS, komputer, tempomat, klimatronic, 10xAirbag, ESP radioodtwarzaczcd, immobiliser, dodatki chrom relingi, roleta, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , tel., , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Passat B6 highline 2000 ccm, TDI, 2006 r., 255 tys. km, 10xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, el.lusterka, el.szyby, esp, halogeny, klimatyzacja aut. dwustrefowa, klimatyzowany schowek, komputer, podgrzewane przednie fotele, przyciemniane szyby, radioodtwarzacz fabr, cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Volkswagen Passat Sedan -tdi - welur -chrom 1900 ccm, - TDI, 2006 r., 140 tys. km, srebrny metalik, ABS, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, immobiliser, wsp.kier. Klimatronic, 10xAirbag, ESP, radiocd komputer tempomat, halogeny, parktronic, podłokietnik dodatki chrom, welur I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany - książka, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Passat Sedan, alu, dodatki chrom 1900 ccm, - TDI, 2006 r., 159 tys. km, szary metalik, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier. 2xKlimatronic, komputer, tempomat, kierownica multif. parktronic alufelgi, 10xAirbag, halogeny, dodatki chrom, podłokietnik radiocd, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany-książka atrakcyjny wygląd, zadbany, cena: zł, możliwe raty, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Passat Sedan, dodatki chrom 2000 ccm, - TDI, 2006 r., 130 tys. km, czarny metalik 140KM, el.lusterka 4xEl.szyby, c.zamek, 2xKlimatronic, 10xAirbag komputer, tempomat, wsp.kierownicy. radiocd, alufelgi, parktronic, ABS, ESP, podłokietnik, dodatki chrom, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , tel., , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Passat Sedan - comfortline 1900 ccm, TDI, 2006 r., 127 tys. km, czarny metalik, 4xEl.szyby, podgrz.i el. lusterka, c.zamek +pilot, alarm, komputer, tempomat, 10xAirbag, ESP ABS, wsp.kier. halogeny, 2x klimatronic, radiocd, doadtki-chrom, podłokietnik el.reg.fotela, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany-książka, zadbany, raty, cena: zł, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Passat Alu, chrom, klimatronic 1900 ccm, - TDI, 2006/2007 r., 153 tys. km, czarny metalik, ABS ESP komputer, tempomat 4el.szyby el.lusterka, c.zamek, 10xAirbag, wsp.kier. 2xklimatronic, podłokietnik kierownica multif. alufelgi, halogeny radiocd dodatki chrom I- właściciel bezwypadkowy serwisowany książka serwisowa zadbany atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Passat Combi sportline tdi 170km 2000 ccm, TDI, 2007 r., 192 tys. km, brązowy metalik, ABS, alufelgi, autoalarm, c.zamek, el. lusterka, el.szyby, hak, 10x airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan b.dobry, podgrzewane fotele, zadbany, zarejestrowany, sprzedaje osoba prywatna, możliwa zamiana na VW Sharan, cena: zł, do negocjacji, tel , Volkswagen Passat B6 highline 2000 ccm, TDI, 2008 r., 167 tys. km, 10xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, czujniki parkowania przód i tył, el.lusterka, el.szyby, esp, halogeny, immobilizer, klimatyzacja aut. dwustrefowa, podgrzewane przednie fotele, podłokietnik, radioodtwarzacz fabryczny cd, skórzana tapicerka, skórzan, cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Volkswagen Passat Sedan welur alu parktron ccm, - TDI, 2008 r., grafitowy metalik, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier. ABS ESP komputer, tempomat, klimatronic, wsp.kier immobiliser, radiocd/mp3, welur, halogeny, alufelgi, podłokietnik parktronic przód+tył, kierownica multif. 10xAirbag I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Passat Alu, klimatronic tempomat 110KM, 2009 r., 155 tys. km, czarny metalik, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kier. ABS ESP komputer, tempomat, kierownica multif. 2xklimatronic, 10xAirbag, radiocd/mp3 kierownica multifunkcyjna, halogeny, alufelgi podłokietnik parktronic P+T, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany-książka, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Polo Comfortline 1400 ccm, tdi, 2000 r., 185 tys. km, (rata od 379 zł), cena: zł, tel. 12 Myślenice, Volkswagen Polo Classic 1400 ccm, + gaz, 2001 r., 156 tys. km, zielony metalik, alarm, c. zamek, el. szyby, immobiliser, opony letnie, zimowe, pełna opcja, radio CD, wspom. kierownicy, bezwypadkowy, garażowany, II właściciel, ks. serwisowa, kupiony w kraju, serwisowany, stan b. dobry, cena: zł, tel , Volkswagen Golf 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Volkswagen Jetta 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Volkswagen Jetta Trendline 1900 ccm, TDI, 2009 r., 91 tys. km, 10xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, czujnik zmierzchu, el.lusterka, el.szyby, esp, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, halogeny, immobilizer, klimatyzacja, klimatyzowany schowek, komputer, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radi, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Volkswagen Passat B6 - sedan - chrom -welur 1600 ccm, FSI, 2005/2006 r., 130 tys. km, srebrny metalik, 4xel.szyby, el.lusterka, c.zamek, ABS ESP komputer, tempomat, parktronic P+T, halogeny, 2xKlimatronic, 10xAirbag, dodatki chrom welurowa podłokietnik sensor deszczu zmierczhu lusetrko fotochrom I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany książka, zadbany, cena: zł, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Passat Chrom -welur -klimatronic 1900 ccm, - TDI, 2006/2007 r., 162 tys. km, brązowy metalik, 4el.szyby, el.lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, 2xklimatronic, komputer, tempomat, airbag, ABS, ESP, immobiliser, dodatki chrom, podłokietnik, welurowa tapicerka, I- właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, atrakcyjny wygląd, zadbany, cena: zł, możliwe raty, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Polo Hatchback ccm, 2002 r., 100 tys. km, srebrny metalik, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, alufelgi, światła przeciwmgłowe, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypad, cena: zł, tel , ,

18 str. 18 SAMOCHODY OSOBOWE ogłoszenia 6 12 listopada 2012 r. Volvo S80 Sedan 2500 ccm, TDI, 2000 r., 186 tys. km, srebrny metalik, ABS, alufelgi, alarm, c. zamek, el. szyby, lusterka, hak, poduszka pow., klimatyzacja, radioodtw., wspom. kierownicy, stan b. dobry, nawigacja, komputer, STC, skóra, halogeny, podgrzew. fotele, garażowany, opony zimowe, kierownica wielofunkcyjna, cena: zł, tel , , Volkswagen Polo Highline 1900 ccm, TDI, 2002 r., 163 tys. km, 4xairbag, ABS, alufelgi, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, halogeny, immobilizer, klimatyzacja automatyczna, komputer, pierwszy właściciel, przednie fotele profilowane, radioodtwarzacz cd, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 439 zł), cena: zł, tel , Jawornik 525, Myślenice, Volkswagen Sharan 6 -biegów ccm, - TDI, 2005 r., 150 tys. km, szary grafit metalik, el.szyby, el. lusterka, c.zamek+pilot, alarm immobiliser, 12xAirbag, 2x klimatronic, NAVI, komputer, tempomat, kierownica multifunkc. 6-biegów, nawiewy w suficie, relingi, roleta, radiocd, podłokietnik ABS, ESP, parktronic, bezwypadkowy, I-właściciel, cena: zł, tel , , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Touran Klima - chrom - tempomat 1900 ccm, - TDI, 2006 r., 160 tys. km, szary metalik, El.szyby, el. lusterka, c.zamek +pilot, autoalarm, immobiliser, komputer, tempomat, 10xAirbag, ESP, ABS, wsp.kierown. klima, radiocd, welur, relingi chrom, roleta, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Touran 1900 ccm, tdi, 2008 r., 92 tys. km, 10xairbag, skrzynia 6 biegów, ABS, alarm, c.zamek, deaktywacja poduszki powietrznej pasażera, el.lusterka, el.szyby, esp, immobilizer, klimatyzacja, klimatyzowany schowek, komputer, nawigacja satelitarna, radioodtwarzacz cd, relingi dachowe, system i, cena: zł, tel , Volvo V r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Lexus Is250 Sedan 2500 ccm, 208KM, 2006 r., 50 tys. km, grafitowy metalik, alufelgi, halogeny, ABS, ASR, alarm, airbag, immobiliser, ESP el.szyby, el.lusterka, klimatyzacja, skóra, c.zamek, radio, wsp.kier, komputer, tempomat, podgrz.siedzenia, czujnik deszczu, kierownica multif. uszkodzony, poduszki OK. palący, jeżdżący, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Volkswagen Polo 5-drzwi, - benzyna 1200 ccm, 2007 r., 90 tys. km, czarny metalik, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, wspomaganie kierownicy, klimatronic, radioodtwarzaczcd, alufelgi, ABS, 4xpoduszka powietrzna, centralny zamek, immobiliser, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, możliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Touran Tdi ccm, 2003 r., 130 tys. km, srebrny metal.-130km, 2x klimatronic, komputer, tempomat, 10x airbag, relingi, roleta, ESP, radiocd, welur, podłokietnik ABS, c.zamek, wsp.kierownicy, zadbany, atrakcyjny wygląd, bezwypadkowy, książka serwisowa, W ofercie inne VANY, możliwe raty, cena: zł, z opłatami, tel , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volkswagen Touran Trendline 1900 ccm, tdi, 2004 r., 137 tys. km, 10xairbag, skrzynia 6 biegów, ABS, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, esp, funkcja deaktywacji poduszki pow. pasażera, halogeny, immobilizer, klimatyzacja aut. dwustrefowa, klimatyzowany schowek, komputer, podłokietnik, radioodtwarzacz fabryczny cd, rel, cena: zł, tel. 12 Myślenice, Volkswagen Touran Van, nowy model 1900 ccm, TDI, 2006/2007 r., 140 tys. km, srebrny metalik, I- właściciel, bezwypadkowy, klimatyzacja, ABS, alarm, c.zamek+pilot, podgrz.i el. lusterka, 4x el.szyby, 10x airbag, radiocd, wsp.kier. stan BDB. ESP, komputer, tempomat, książka serwis. relingi, roleta, w ofercie kilka sztuk, możliwe raty, cena: zł, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volvo C70 Coupe 2002 r., czarny met., alufelgi, światła przeciwmgłowe, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotel, cena: zł, tel , , GAJ k/krakowa, Volvo C r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Absolutnie Acura audi Alfa romeo BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki. Skup uszkodzonych, osobowych i dostawczych bez względu na stan, gotówka, tel , Absolutnie Acura, audi Alfa romeo BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki. Skup uszkodzonych, osobowych i dostawczych bez względu na stan, gotówka, tel , Volkswagen Polo Trendline 1400 ccm, TDI, 2009 r., 62 tys. km, 10xairbag, ABS, c.zamek, el.lusterka, el.szyby, immobilizer, klimatyzacja, pierwszy właściciel, zakupiony w polskim salonie, radioodtwarzacz fabryczny cd, system iso-fix, szyby atermiczne, wsp.kierownicy i regulacja, (rata od 459 zł), cena: zł, tel , Volkswagen Touran 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Volkswagen Touran 1900 ccm, TDI, 2007 r., 159 tys. km, szary met., el.szyby, el. lusterka, c.zamek, wsp.kierownicy, 2x klimatronic, komputer, tempomat, ABS, ESP, autoalarm, immobiliser, roleta, relingi, 6 biegów, 10x airbag, I-właściciel, bezwypadkowy, serwisowany, książka serwisowa, zadbany, atrakcyjny wygląd, cena: zł, mozliwe raty, , RUDAWA - Sprzedaż Zamiana, Volvo Każdy każde i inne modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., Mazda. I każde inne auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , n

19 6 12 listopada 2012 r. DLA KONESERÓW ogłoszenia str. 19 Nissan Patrol Gr y60 2 sztuki 2800 ccm, TD, 1997 r., tel , Suzuki Vitara Jimny, samurai Grand Vitaram 25 sztuk, różne roczniki i modele, tel , BMW X r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Mitsubishi L200 Pick-up, 4x ccm, d, 2006 r., zielony met., ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, blokada dyferencjału, alufelgi, światła przeciwmgłowe, przyciemniane szyby, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, pierwszy wła, cena: zł, do uzg., tel , , GAJ k/krakowa, Renault Grand espace 130 km/88 kw 2200 ccm, D, 2001 r., 168 tys. km, srebrny metalik, ABS, alarm, c. zamek, el. szyby, lusterka, poduszka pow., bezwypadkowy, klimatyzacja, radioodtw., wspom. kierownicy, szyberdach, ASR, welur, tempomat, immobiliser, podgrzew. fotele, faktura VAT lub zamiana, w ofercie inne auta, cena: zł, brutto, tel , lubelskie, Volvo Xc r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Kymco 8 Skuter 50 ccm, 2008 r., 45 tys. km, czerwono - czarny, cena: zł, tel , Yamaha Tmax Skuter 500 ccm, 2001 r., autom. skrzynia biegów, elektryczny starter, wał kardana, cena: zł, tel , , Kraków, Mitsubishi Pajero 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Honda Shadow 750 ccm, 2000 r., 34 tys. km, czarny, bagażnik, 2 oryginalne kufry boczne, kufer z tyłu i piórnik w komplecie, bezwypadkowy, garażowany, stan b. dobry, cena: zł, tel , Zhejiang Xingyue Ścigacz 50 ccm, 2011 r., czerwony, cena: zł, tel opolskie, śląskie Mercedes Atego 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Citroen Jumper 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Renault Magnum 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , DAF r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , AUTO SKUP r. Kupię ciężarowe, ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy, z lat r., tel , Absolutnie Auta Skup uszkodzonych, dostawczych i osobowych bez względu na stan, gotówka, Alfa Romeo, Audi, BMW, Fiat, Ford, Mercdes, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Toyota, Volkswagen i inne marki., tel woj., MAN r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , PROSTOWANIE RAM Kabin i karoserii W autach ciężarowych DOSTAWCZYCH. WYKONUJEMY TAKŻE KOMPLEKSOWE NAPRAWY BLACHARSKO-LAKIERNICZE I MECHANICZNE RÓWNIEŻ AUT OSOBOWYCH. DŁUGOLETNIE DOŚWIADCZENIE, WŁASNY TRANSPORT- LAWETA, P.H.U. KAMAL, tel , , ul. Mazańcowicka 79, Bielsko-Biała, Volvo Fh r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Citroen Jumper Blaszak izoterma 2200 ccm, - JTD, 2008 r., 120KM, izoterma z agregatem Thermo King, krajowy salon Polska, I-właściciel, serwisowany ASO, bezwypadkowy, 6-biegów, klima w kabinie kierowcy, cena: zł, tel , więcej foto na n

20 str. 20 POJAZDY UŻYTKOWE ogłoszenia 6 12 listopada 2012 r. Citroen Jumper L1h ccm, HDI, 2009 r., 135 tys. km, krótki, niski, blaszak, krajowy, I-właściciel, bezwypadkowy, udokumentowany przebieg i serwis w ASO zł, oraz CITROEN JUMPER L2H2 2.2HDI, 2009r, 165tys.km, blaszak, przedłużony, podwyższony, udokumentowany przebieg i seris ASO zł, tel , więcej foto na Fiat Ducato Panorama 9-osób 2200 ccm, JTD, 2007/2008 r., kupiony w kraju, I-właściciel, serwis.aso, bezwypadkowy, oryginalny 9- osobowy, pełna dokumentacja przebiegu i serwisu, odliczenie VAT, zł oraz Fiat Ducato L1H1 2.2JTD, 2009r, 135tys.km, krótki, niski blaszak krajowy I-właściciel zł, tel , więcej foto na Ford Transit 2003 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Mercedes Sprinter 311 sama rama do zabudowy 2200 ccm, CDI, 2002 r., 170 tys. km, sama rama do zabudowy, max 3,7mb, udokumentowany przebieg, pełny serwis, bezwypadkowy, stan b.dobry, sprowadzony przygotowujemy auto do rejestracji, odliczanie VAT, cena: zł, netto, tel , więcej foto na Nissan Cabstar Drabina 30 metrów 2008 r., 18 tys. km, ABS, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, drabina z koszem, pełne wyposażenie, w pełni spreawny, stan idealny, drabina 30n, cena: zł, do uzg., tel , , GAJ k/krakowa, Peugeot Boxer Max, 6-osobowy 2800 ccm, - HDI, 2005 r., ciężarowo-osobowy, 6-osobowy, I- właściciel, salon Polska, bezwypadkowy, zabudowa warsztatowa, odliczanie VAT z paliwa i zakupu, udokumentowany serwis w ASO i przebieg 178 tys.km. również średni ciężarowo osobowy 6-osób 2.2HDI 2004r. pomarańczowy, cena: zł, tel , więcej foto na Ford Transit Minibus 2000 ccm, D, 2006 r., 100 tys. km, manualna skrzynia biegów, ABS, alarm, immobiliser, el.szyby, wsp.kierownicy, używany, sprowadzony z Hiszpanii, nieopłacony, cena: zł, tel , Fiat Doblo Blaszak, 2-osobowy 1300 ccm, JTD, 2005 r., 98 tys. km, żółty, bezwypadkowy, I- właściciel, z salonu w kraju serwisowany ASO, pełna dokumentacja przebiegu i serwisu, stan b.dobry, odliczanie VAT, cena: zł, tel , więcej foto na Fiat Ducato Blaszak izoterma 2200 ccm, - JTD, 2008 r., 162 tys. km, 120KM, izoterma z agregatem Thermo King, klimatyzacja, krajowy salon Polska, I- właściciel, serwisowany ASO, bezwypadkowy, 6- biegów, cena: zł, tel , więcej foto na Mercedes Sprinter 2003 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Nissan Vanette Diesel 2300 ccm, 2001 r., zarejestrowany w kraju r. - bardzo krótko jeździł w Polsce, bezwypadkowy, bez korozji, ładny stan lakieru i blacharki. Technicanie b.dobry, udokumentowany przebieg. Oszczędny i niezawodny motor, cena: zł, tel , więcej foto na Peugeot Boxer Dubel kabina 2800 ccm, TDI, 2005 r., oryginalnie z fabryki 7-osobowy + skrzynia 3m X 2m, sprowadzony zarejestrowany w kraju, cena: zł, tel , więcej foto na Ford Transit Minibus 2000 ccm, D, 2006 r., 100 tys. km, manualna skrzynia biegów, ABS, alarm, immobiliser, el.szyby, wsp.kierownicy, używany, sprowadzony z Hiszpanii, nieopłacony, cena: zł, tel , Fiat Ducato Blaszak podwyższony 2800 ccm, - TDI, 1999/2000 r., 219 tys. km, 120KM, blaszak, najdluższy, podwyższony, udokum.przebieg, książka serwis, I-właściciel, sprow.z Niemiec zarejestrowany w Polsce, stan BDB, bez korozji 9.900zł oraz Fiat Ducato Krótki, Niski, Blaszak, 2003/2004 r., 2.2JTD 100KM biały, krajowy zł, tel , więcej foto na Fiat Ducato L3h2 ciężarowo osobowy 2008 r., 130 tys. km, pomarańczowy, ABS, el. szyby, el. lusterka, centralny zamek, ASR I-właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy 6 - osobowy, 6 biegów, krajowy, salonowy, bezwypadkowy, I właściciel, ABS, poduszka powietrzna, wsp.kierownicy, odliczanie Vat z paliwa, cena: zł, tel , więcej foto na Iveco 35s13 Max. blaszak 2300 ccm, HPI, 2006 r., 220 tys. km, czarny, 130KM, podwyższony, najdłuższy, paka ładunkowa 4,6mb. stan bardzo dobry, sprowadzony świeżo zarejestrowany w kraju, cena: zł, tel , więcej foto na Mercedes Sprinter 311 cdi, blaszak 2004 r., 220 tys. km, blaszak, podwyższony, przedłużony, stan b.dobry, cena: zł, tel , więcej foto na Opel Vivaro 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Peugeot Boxer ccm, - HDI, 2006/2007 r., 110 tys. km, biały, I-właściciel, serwisowany ASO, bezwypadkowy, stan b.dobry, kupiony w kraju w salonie, książka serwisowa, pełna dokumentacja przebiegu i serwisu, stan idealny, odliczanie VAT, cena: zł, tel , więcej foto na Fiat Ducato Dubel kabina 2800 ccm, TDI, 2005 r., 7- osobowa kabina, +3m, paki ładunkowej, hak, ABS, wsp. kierownicy, elektryczne szyby, elektryczne lusterka, sprowadzony z Francji, jest przygotowywany do rejestracji, 7 osób, 5 biegów, 130 KM, cena: zł, tel , więcej foto na Fiat Ducato Max 2x wysoki przedłużony 2200 ccm, - JTD, 2009 r., z salonu w kraju, pełna dokum.przebiegu i serwisu, stan BDB. I-właściciel, bezwypadkowy, odliczanie VAT, udokum.serwis i przeb.168tys.km. w ASO, zł oraz Ducato L2H2, 2.2JTD, 2009r. 189tys.km, podwyższony, przedłużony, blaszak, krajowy, zł, tel , więcej foto na Iveco 35s r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Mercedes Sprinter 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - LEASING POJAZDÓW - Uproszczone Procedury, cena: zł, tel , Mercedes Vito Benz, 7-osobowy 2300 ccm, D, 1998 r., 186 tys. km, biały, ABS, alufelgi, c.zamek, airbag, bezwypadkowy, klima, radioodtwarzacz, wsp.kierownicy, stan dobry, przyciemniane szyby, 7- osobowy, cena: zł, tel , Peugeot Boxer Max blaszak podwyższony 2800 ccm, - HDI, 2001 r., 219 tys. km, 120KM, blaszak, najdluższy, podwyższony, udokumentowany przebieg, książka serwisowa, I-właściciel, sprowadzony z Niemiec zarejestrowany w Polsce, stan BDB. bez korozji zł oraz BOXER 2.8TDI 1999/2000r podwyższony, przedłużony, blaszak, zł, tel , więcej foto na Peugeot Boxer L3h2 ciężarowo osobowy 2008 r., 130 tys. km, pomarańczowy, ABS, el.szyby i lusterka, c.zamek, ASR I-właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy 6-osób krajowy z salonu, bezwypadkowy, I właściciel, ABS, airbag, wsp.kier. odliczanie Vat z paliwa zł oraz BOXER Panorama 9-osób, 2.2HDI, 2007/2008r zł, tel , więcej foto na Fiat Ducato Max ciężarowo - osobowy 2800 ccm, - HDI, 2005 r., ciężarowo-osobowy, 6-osobowy, I- właściciel, salon Polska, bezwypadkowy, zabudowa warsztatowa, odliczanie VAT z paliwa i zakupu, udokumentowany serwis w ASO i przebieg 178 tys.km. również średni ciężarowo osobowy 6-osób 2.2HDI 2004r. pomarańczowy, cena: zł, tel , więcej foto na Fiat Scudo 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Iveco 50c13 5-osobowy, klima 2800 ccm, D, 2002 r., żółty, ład. 1300kg, ABS, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, wspomaganie kierownicy, drzwi odsuwane, pierwszy właściciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, FABRYCZNY BANKOWOZNOWE 6 OPON ZAWIESZENIE PO REMONCIE, cena: zł, tel , , Mercedes Vito 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Peugeot Boxer 2005 r., KREDYT SAMOCHODOWY - cena: zł, tel , Peugeot Boxer L1h1 5-osób + towar 2700 ccm, JTD, 2008/2009 r., częściowo oszklony, krajowy. I- właściciel, bezwypadkowy, pełna dokumentacja przebiegu 85tys.km i serwisu w ASO, zł oraz Boxer MAX, blaszak 2x wysoki, 2.2HDI, 2009r. 160tys.km, L3H3, przedłużony, krajowy I-właściciel, bezwypadkowy, zł, tel , więcej foto na Fiat Ducato Krótki, niski, blaszak ccm, JTD, 2006/2007 r., 118 tys. km, kupiony w kraju, I- właściciel, serwis.aso, pełna dokumentacja, przebiegu i serwisu, odliczanie VAT, bezwypadkowy, zł, oraz Fiat Ducato Podwyższony. Przedłużony, 2.2JTD, 2006/2007r 110tys.km, biały, I-właściciel, krajowy, 18,800zł, tel , więcej foto na Ford Transit auta kupię osobowe dostawcze formalności u klienta. Dojazd gratis. Dobrze płacimy., tel , Każde Auta absolutnie Całe i uszkodzone Dostawczei osobower każde modele, całe, uszkodzone, do remontu, na części, dysponuję własnym transportem, gotówka od ręki, tel woj., KIA K2500 Dubel kabina plandeka 2006/2007 r., 135 tys. km, I-właściciel, krajowy bezwypadkowy, serwisowany zł oraz Kia K2700, 2700 ccm D., 2001 r., 220 tys. km, skrzynia alu 2.2x3, stan b.dobry, I-właściciel, kupiony w kraju, nowe ogumienie, zł, tel , więcej foto na Mercedes 208 D ccm, 1989/1990 r., 240 tys. km, biały, blaszak, podwyższony, cena do uzgodnienia, tel , Mercedes Sprinter 311 cdi 2200 ccm, CDI, 2002 r., chłodnia z agregatem Carrier komplet kontener aluminiowy 3,7x2,2m, stan b.dobry, bezwypadkowy, przygotowujemy do rejestracji, serwisowany w ASO, odliczanie VAT zł oraz Sprinter 311 Skrzyniowy, 2.2CDI, 2002r. biały, I- właściciel, zł, tel , więcej foto na

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Rozmiar M dedykowane modele:

Rozmiar M dedykowane modele: Rozmiar M dedykowane modele: 1) Alfa Romeo 146 1) Audi 80 2) BMW 3 E30 3) Citroen AX Citroen Saxo Citroen C15 4) Chevrolet Aveo Chevrolet Kalos Chevrolet Matiz Chevrolet Spark 5) Daewoo Matiz Daewoo Tico

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black

Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black Lista samochodów do których pasuje bagaænik dachowy AGURI Runner 120 cm Silver/Black ALFA ROMEO ALFA ROMEO / 156 5D Crosswagon 2003-2007 z relingami ALFA ROMEO / 156 5D Sportwagon 2000-2006 z relingami

Bardziej szczegółowo

13 999 zł Al. Krakowska 178 - E. 9 145 zł Ostrobramska 73 - B. 19 935 zł Al. Krakowska 178 - C. 12 274 zł Al. Krakowska 178 - A

13 999 zł Al. Krakowska 178 - E. 9 145 zł Ostrobramska 73 - B. 19 935 zł Al. Krakowska 178 - C. 12 274 zł Al. Krakowska 178 - A Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd 4x4, gwarancja, serwisowany!, 2007 Porsche

Bardziej szczegółowo

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy)

AUDI Audi A3 Sportback 2003-2012 8P (5-drzwiowy) MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY DYWANIKI Z NAKŁADKĄ DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Automobile Prix Localisation Numéro de clé

Automobile Prix Localisation Numéro de clé Automobile Prix Localisation Numéro de clé Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd

Bardziej szczegółowo

Авто Ціна Місцезнаходження місце. 30 999 zł брутто Jana Pawła II 69 - A a10. 16 999 zł нетто Al. Krakowska 178 - D r17

Авто Ціна Місцезнаходження місце. 30 999 zł брутто Jana Pawła II 69 - A a10. 16 999 zł нетто Al. Krakowska 178 - D r17 Авто Ціна Місцезнаходження місце Volkswagen TOUAREG 3.0 Diesel! Wersja Individual! Pneumatyka! Nawigacja! Zadbany!, 2008 BMW SERIA 5 520D 177KM F.VAT23% AUTOMAT, 2008 Audi Q7 Bezwypadkowy, napęd 4x4, gwarancja,

Bardziej szczegółowo

Uchwyt rowerowy PADOVA 2. Stabilny bagażnik do transportu rowerów w pozycji stojącej na tylnej klapie w samochodach typu sedan, hatchback oraz kombi.

Uchwyt rowerowy PADOVA 2. Stabilny bagażnik do transportu rowerów w pozycji stojącej na tylnej klapie w samochodach typu sedan, hatchback oraz kombi. Strona 1 z 10 PADOVA 2 STAL Uchwyt rowerowy PADOVA 2 Stabilny bagażnik do transportu rowerów w pozycji stojącej na tylnej klapie w samochodach typu sedan, hatchback oraz kombi. Zdjęcia przedstawiają uchwyt

Bardziej szczegółowo

KTM Nazwa Marka Opis techniczny OE # Zdjęcie

KTM Nazwa Marka Opis techniczny OE # Zdjęcie KTM Nazwa Marka Opis techniczny OE # Zdjęcie 003-018-0014 AUDI /SEAT A 4 / S 4 (B6, B7) (00-) 2.0 Tdi, EXEO (3R) (09-) 2.0 Tdi (RIGHT MODULE) 8E0145806M 009-018-0013 CITROEN / C5 (RD, TD) (08-) 1.6 HDI,

Bardziej szczegółowo

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014

LEXUS 1. Lexus RX, od 2009 2. Lexus NX, od 2014 MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ALFA

Bardziej szczegółowo

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i

03.35 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i. 03.34 tł. końcowy BMW 520i/523i 01.97 r. kolektorowa Audi A2 1.4 16V 160 01.98 tł. środkowy Audi A2 1.4 16V 60 01.99 tł. końcowy Audi A2 1.4 16V 02.13 tł. środkowy Dacia Logan MCV 1.4i MPi/1.6i MPi 160 03.32 tł. końcowy BMW 520i/523i/525i/528i/530i

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013

Altar. Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych. Zaczepy kulowe (haki holownicze) Katalog 2013 Altar Produkcja, sprzedaż i montaż zaczepów kulowych Volkswagen Passat B5 sedan, combi '96-'05 ul. Stalmacha 7 41-800 Zabrze tel. 502 095 706 www.altar-hak.pl altar@altar-hak.pl Zaczepy kulowe (haki holownicze)

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Ford S-MAX 100% Serwisowany! Zadbany! Po wymianie rozrządu!, 2006 Ford FOCUS Salon Polska! Pierwsza Rej. 12.2009! Lift! Zadbany!, 2009 Honda CRV 4x4, Bezwypadkowy,

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 01/2017 WYDECH

NOWOŚCI 01/2017 WYDECH NOWOŚCI 01/2017 WYDECH Czosnów 26.01.2017r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT CENA BRUTTO BOS135-111 Tłumik układu wydechowego tył CITROEN C3 II 1.4D 11.09-305,02 ZŁ BOS135-113 Tłumik układu wydechowego

Bardziej szczegółowo

Lista marek i modeli:

Lista marek i modeli: Lista marek i modeli dostępnych w ofercie " leasing z pełnym odliczeniem podatku VAT" na dzień 30.12.2013 opublikowanych przez Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR. Lista marek i modeli: Audi 1.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI RUCHOMOŚCI Komornik Sądowy (dawniej Rew.III) przy Sądzie Rejonowym w Lesznie Marek Chlebowski Kancelaria Komornicza ul. Bolesława Chrobrego 20, 64-100 Leszno tel. ( 0-65 ) 520 62 19 e-mail:biuro@komornik-leszno.pl

Bardziej szczegółowo

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04

UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO. 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 UCHWYT MAIN PASUJE DO SAMOCHODÓW Z PONIŻSZEJ LISTY: ALFA ROMEO 145 94>01 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła 146 96>01 147 00>04 147 05>10 może zasłaniać tablicę rejestracyjną lub światła

Bardziej szczegółowo

MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA

MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA MARKI I MODELE SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH OFERUJEMY MATY DO BAGAŹNIKA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Alfa

Bardziej szczegółowo

Coche Precio Localizaci n Cargo

Coche Precio Localizaci n Cargo Coche Precio Localizaci n Cargo Subaru TRIBECA 3.6 258KM* 7 Osobowa*Serwis*Min. Przebieg*Jak NOWA!!*4x4*Automat, BMW X5 SIEDMIOOSOBOWY! SILNIK BENZYNOWY! BOGATE WYPOSAŻENIE!, Chevrolet CAPTIVA LTZ,Salon

Bardziej szczegółowo

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE

NADKOLA 20-01-2015. Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości. AUDI Nr artykułu Numer OE NADKOLA 20-01-2015 Możliwe są dodatkowe rabaty w zależności od zamawianej ilości AUDI Nr artykułu Numer OE Audi A3 1996-2005, lewy przód 110101 8L0821171C Audi A3 1996-2005, prawy przód 110102 8L0821172B

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD

NOWOŚCI ABE ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD NOWOŚCI ABE 09.2012 ABE Nazwa Zastosowanie C09009ABE SZCZĘKI HAMULCOWE ISUZU D-MAX 2.4I, 3.5I 24V, 2.5TD, 3.0TDI 2002- C10020ABE OPEL ANTARA / CHEVROLET CAPTIVA 2006- C10021ABE CHEVROLET EPICA 2006- C10326ABE

Bardziej szczegółowo

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi

Cena PLN brutto (23%) Cena PLN netto. Uwagi Cennik Opon Letnich do Samochodów Osobowych, Dostawczych i 4x4 Ważny od dnia 01.03.2011 Niniejszy cennik obowiązuje do czasu ukazania się nowego cennika. Cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa. IPC

Bardziej szczegółowo

Chevrolet CAPTIVA PLN brutto Al. Krakowska A 430

Chevrolet CAPTIVA PLN brutto Al. Krakowska A 430 Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko BMW SERIA 3 Kupiony w polskim salonie! Serwisowany! 2.0 benzyna!, 2007 Mercedes E CLASS Sportline! 3.0 Turbo Diesel! Automat! Klimatyzacja! Szyberdach! Podgrzewane

Bardziej szczegółowo

Przekladnie kierownicze

Przekladnie kierownicze SPIS TRESC I Alfa Romeo 4 Audi 7 BMW 11 Citroen 13 Dacia 15 Daewoo 16 Fiat 17 Ford 36 Honda 40 Hyundai 41 Iveco 42 Lancia 44 Land Rover 45 Mercedes 46 Mitsubishi 48 Nissan 49 Opel 50 Peugeot 52 Renault

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Land Rover DISCOVERY IV Salon 89 900 PLN brutto Al. Krakowska 178 - D 0026 Infiniti G 37 SALON PL! 1-WSZY WŁAŚCICIEL! HISTORIA ASO!, 2009 Smart FORTWO bezwypadkowy,

Bardziej szczegółowo

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE

WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE P.W. RAFPOL Rafał Podsiadły Tel. 501438358 e mail: rafpol@onet.pl WYKŁADZINY BAGAŻNIKOWE ALFA ROMEO Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan od 10/1997 102401M Alfa Romeo 156 SPORT Wagon / Kombi bez gaśnicy od

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Opel ASTRA PLN brutto Al. Krakowska C 2511

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Opel ASTRA PLN brutto Al. Krakowska C 2511 Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Opel ASTRA 35 999 PLN brutto Al. Krakowska 178 - C 2511 Honda LEGEND Salon pl,bezwypadkowy,f-ra VAT 23%,4x4,navi,automat, 2006 Lexus RX450H Hybryda, Napęd 4x4, Automat,

Bardziej szczegółowo

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm)

Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Renault 5 GTE 1,7 L 95 KM - pomiar z usuniętym katalizatorem (90 KM i 128 Nm) oraz z zamontowanym środkowym tłumikiem przelotowym (95 KM i 137 Nm) Honda Civic 1,5 8V D15B8 SOHC - zbiorczy wykres: seria,

Bardziej szczegółowo

Kontrolki i inne informacje

Kontrolki i inne informacje 1 Alfa Romeo 159 (2006-) s D12356rwkvh* 2 Alfa Romeo MiTo (2008-) s D12356rwkvh 3 Audi A1 (2010-) s krhgvepbj 4 Audi A3 (2004-) s crd12356v 5 Audi A4 B8 (2008-) s krdv12356c 6 Audi A5 (2007-) s krdv12356c

Bardziej szczegółowo

Wycieraczka typu UNI

Wycieraczka typu UNI Wycieraczka typu UNI LP ROZMIAR mm cali 1 300 12" 2 350 14" 3 375 15" 4 400 16" 5 425 17" 6 450 18" 7 475 19" 8 500 20" 9 525 21" 10 550 22" 11 575 23" 12 600 24" 13 650 26" 14 700 28" Wycieraczki Hybrydowe

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp.

Nr katalogowy. Miejsce montau. Marka Model Rocznik. Lp. Lp. Nr katalogowy Marka Model Rocznik Miejsce montau 1. 854193 Acura TSX Sport Wagon 1),2) 2011-2012 centralny 2. 853581 Acura TSX 1) 2004-2008 centralny 3. 854193 Acura TSX 1),2) 2009-2012 centralny 4.

Bardziej szczegółowo

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE AUDI Audi A1 od 2010 102023M 102023 Audi A1 Sportback od 2012 102023M 102023 Audi A2 od 2000 102001M 102001 Audi A2 wersja niemiecka od 2000 102010M 102010 Audi A3 Hatchback

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH

NOWOŚCI 03/2017 WYDECH NOWOŚCI 03/2017 WYDECH Czosnów 31.03.2017r. ZDJĘCIE INDEKS OPIS TECHNICZNY PRODUCENT REKOMENDOWANA CENA BRUTTO 0219-01-10063P HYUNDAI GETZ 1.1/1.3/1.4 09.02-12.10 0219-01-17327P OPEL ZAFIRA A 2.0D/2.2D

Bardziej szczegółowo

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych.

Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Aluminiowy Uniwersalny Bagażnik dachowy samochodowy do relingów standardowych. Prosty montaż i uniwersalność sprawia, że bagażnik szybko się montuje jak i demontuje. Posiada zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek

Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) Bytom ul.rostka 30A ; , , Darek Wykładziny bagażnikowe (duże ranty z dywanikiem w środku ) 41-902 Bytom ul.rostka 30A ; 32-2030946, 32-2038275, Darek 0.602288210 ALFA ROMEO netto Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan Alfa Romeo 156 SPORT Wagon

Bardziej szczegółowo

Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm. Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka

Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm. Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm. Tytuł główny nagłówka podtytuł nagłówka Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm Cena: 144.99 zł Bagażnik dachowy na relingi AERO BASIC ALU 120cm Nowoczesny aerodynamiczny bagażnik wykonany z aluminium. Zabezpieczenie kluczykiem chroni

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Subaru TRIBECA 3.6 258KM* 7 Osobowa*Serwis*Min. Przebieg*Jak NOWA!!*4x4*Automat, BMW X5 SIEDMIOOSOBOWY! SILNIK BENZYNOWY! BOGATE WYPOSAŻENIE!, Chevrolet CAPTIVA LTZ,Salon

Bardziej szczegółowo

Tytuł główny nagłówka Bagażnik jacky auto sport Bagażniki Jacky auto sport Bagażnik dachowy na relingi AERO STAR 1 aluminiowy 120cm DANE TECHNICZNE:

Tytuł główny nagłówka Bagażnik jacky auto sport Bagażniki Jacky auto sport Bagażnik dachowy na relingi AERO STAR 1 aluminiowy 120cm DANE TECHNICZNE: Bagażnik jacky auto sport Bagażniki Jacky auto sport Cena: 189.99 zł Bagażnik dachowy na relingi AERO STAR 1 aluminiowy 120cm Całkowicie nowy bagażnik dachowy wykonany z aluminium. Belki na relingi przystosowane

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

MATA UNIWERSALNA 100x90

MATA UNIWERSALNA 100x90 MATA UNIWERSALNA 100x90 Marka Model Nadwozie Lata Uwagi Audi A6 Avant (C5) C/5 1997-2004 Audi A6 Avant (C4) C/5 1992-1997.09 Audi A4 Avant (B6) C/5 2001.11-2004.10 Audi 100 Combi C/5 1988-1994 Audi 80

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl

OFERTA KOŃCÓWEK. Końcówki - pojedyncze i podwójne. Rury montażowe. Końcówki i nakładki dedykowane. ulter.com.pl 2012 OFERTA KOŃCÓWEK Końcówki - pojedyncze i podwójne Montowane są przez przykręcenie obejmą lub wspawanie. Posiadają tzw. kielich montażowy, który dobiera się odpowiednio do średnicy rury wylotowej. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Citroen JUMPER Niski Przebieg! Salon Polska! Serwis ASO! Klimatyzacja! L3H2!, Toyota AVENSIS FV23%! Salon Polska! II-właściciel! I-rej. 2011r!, 2010 Infiniti G 37 Drugi

Bardziej szczegółowo

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO

SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKO OFERTA NA MECHANIKĘ SRL - NAJLEPSZY NA RYNKU STOSUNEK JAKOŚCI DO CENY OD LUTEGO 2013: CENY SPECJALNE TYLKO W AUTO-ELEMENTS tu lista wahaczy SRL, stan magazynowy z 11 lutego 2013 auto-elements.pl Nasi klienci

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL

NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL NADKOLA I OSŁONY POD SILNIK Oferta handlowa firmy PPUH ADMAL Adres firmy: PPUH ADMAL ul. Sochaczewska 40 96-515 Paprotnia k/ Sochaczewa Tel/fax: 046-86-150-79 Info: 0-603-937-036 / Adamczyk Mariusz / 0-609-805-775

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy*

Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od potrzeb warsztatowych Zamawiającego) przykładowy numer katalogowy* Zalącznik nr 1 Lp. Rodzaj filtru (powietrza, oleju, przeciwpyłkowy itp.) Marka i model pojazdu do którego jest filtr przykładowy numer katalogowy* Przewidywana do zakupu ilość filtrów (w zalezności od

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Chrysler GRAND VOYAGER DVD, Ksenony, Klimatronik, Bezwypadkowy, Diesel, Automat, 2008 BMW X1 23d 204KM,4x4,Panorama dach, Automat, Nawigacja,Skóra Jasna,Bezwypadkowy,

Bardziej szczegółowo

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane.

DOBÓR DYSZ. W przypadku uszkodzeń STAG-200 z powodu współpracy z listwami gazowymi o rezystancji 1Ω, reklamacje nie będą uwzględniane. DOBÓR DYSZ UWAGA!!! STAG-200 NIE WSPÓŁPRACUJE Z WTRYSKIWACZAMI GAZOWYMI O REZYSTANCJI 1Ω! Wszystkie listwy wtryskowe RAIL mają większą wydajność w porównaniu do listwy VALTEK, natomiast porównywalną z

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Volkswagen UP! Salon PLN брутто Al. Krakowska C 1309

Volkswagen UP! Salon PLN брутто Al. Krakowska C 1309 Авто Ціна Місцезнаходження місце Toyota AVENSIS FV23%! Właściciel! Historia w ASO! Skórzana Tapicerka!, 2011 BMW SERIA 4 FV23%! właściciel! INCLUSIVE! M-pakiet! xdrive!, 2014 BMW SERIA 6 I-rej. 2013r!

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Ford MONDEO, PLN netto Al. Krakowska C 2108

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko. Ford MONDEO, PLN netto Al. Krakowska C 2108 Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Ford MONDEO, 2010 20 900 PLN netto Al. Krakowska 178 - C 2108 Ford FOCUS 1.6 115KM*F.VAT23%*Salon PL*1 właściciel*serwis ASO do 2017*klimatronic x2*manual x6, Mazda

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko PLN netto Al. Krakowska C

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko PLN netto Al. Krakowska C Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Nissan SUNNY 1.4 75 KM benzyna, symboliczny przebieg, welur, radiomagnetofon, metalik, kamera cofania, 1992 Volkswagen PASSAT 4Motion! Salon Polska! ALLTRACK! Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Автомобиль Цена Локализация Позиция. Citroen C5 2.0l HDI PLN нетто Al. Krakowska C 1425

Автомобиль Цена Локализация Позиция. Citroen C5 2.0l HDI PLN нетто Al. Krakowska C 1425 Автомобиль Цена Локализация Позиция Citroen C5 2.0l HDI 29 000 PLN нетто Al. Krakowska 178 - C 1425 BMW SERIA 3 Kupiony w polskim salonie! Serwisowany! 2.0 benzyna!, Mercedes E CLASS Sportline! 3.0 Turbo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Авто Ціна Місцезнаходження місце

Авто Ціна Місцезнаходження місце Авто Ціна Місцезнаходження місце Ford MONDEO 1.8 125 KM* Salon Polska* 1 Wł* Serwisowany* Bezwypadek, 2010 Ford FOCUS 1.6 115KM*F.VAT23%*Salon PL*1 właściciel*serwis ASO do 2017*klimatronic x2*manual x6,

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI

ALFA ROMEO BRERA Rok: Aktualizacja: CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI 090515_CK www: http://www.sklep.amt-alarmy.pl ALFA ROMEO BRERA Rok: 2006 2006 Aktualizacja: 30.12.2008 CZERWONE NIEBIESKO- CZERWONE ZAP ON NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKO- NIEBIESKO- CZARNY NIEBIESKI NIEBIESKI

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Citroen C5 FV23%! PLN netto Al. Krakowska S sz06

Citroen C5 FV23%! PLN netto Al. Krakowska S sz06 Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Volvo XC60 Salon Polska! Automat! Pierwszy właściciel! FV23%! Diesel D5!, 2009 BMW SERIA 5 525 218KM* Bezwypadek* 1 WŁ* Fvat23%* 64 900 PLN netto Al. Krakowska 178

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z matą antypoślizgową i bez maty antypośligowej

DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z matą antypoślizgową i bez maty antypośligowej DYWANIKI BAGAŻNIKOWE POLIETYLENOWE z antypoślizgową i antypośligowej ALFA ROMEO Alfa Romeo 156 Limuzyna / Sedan od 10/1997 102401M 102401 Alfa Romeo 156 SPORT Wagon / Kombi bez gaśnicy od 2000 102402M

Bardziej szczegółowo

Westie Przyjaciel dziecka i rodziny

Westie Przyjaciel dziecka i rodziny Westie Przyjaciel dziecka i rodziny Lista pojazdów oraz miejsc montażu fotelika 04444408 ECE R44/04 SEMIUNIVERSAL Isofix Class D,B1 0-18 Kg INFORMACJE OGÓLNE Fotelik posiada oznakowanie SEMIUNIWERSAL

Bardziej szczegółowo

Dywaniki wykrawane na profesjonalnym urządzeniu sterowanym numerycznie (CNC) 100% powtarzalna produkcja dzięki oprogramowaniu wszystkich modeli w CAD

Dywaniki wykrawane na profesjonalnym urządzeniu sterowanym numerycznie (CNC) 100% powtarzalna produkcja dzięki oprogramowaniu wszystkich modeli w CAD Dywaniki wykrawane na profesjonalnym urządzeniu sterowanym numerycznie (CNC) 100% powtarzalna produkcja dzięki oprogramowaniu wszystkich modeli w CAD Rok Marka Model Kod produkcji Classic Grupy jakości

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Автомобиль Цена Локализация Позиция PLN нетто Al. Krakowska C

Автомобиль Цена Локализация Позиция PLN нетто Al. Krakowska C Автомобиль Цена Локализация Позиция BMW SERIA 5 X-drive*Salon 103 900 PLN нетто Al. Krakowska 178 - C BMW SERIA 5 F-VAT 23%! Salon PL! Automat! I-rej. 2010r!, 2009 Toyota AVENSIS FV23%! Właściciel! Historia

Bardziej szczegółowo

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko

Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Samochód Cena Lokalizacja Stanowisko Mazda 6 Salon PL! 100% Serwisowany w ASO!, 2013 Citroen Berlingo 1.6HDI 90KM*Salon. 64 900 PLN netto Al. Krakowska 178 - S sz69 25 900 PLN netto Al. Krakowska 178 -

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 39

Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 39 Rozszerzenia i zmiany wersji oprogramowania 39 Lista ta ma służyć jedynie jako orientacja w ramach naszego rozszerzenia oprogramowania. Pełna lista wszystkich rozszerzeń dla każdego modelu i producenta

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Mercedes E CLASS Salon PLN брутто Al. Krakowska A 421

Mercedes E CLASS Salon PLN брутто Al. Krakowska A 421 Авто Ціна Місцезнаходження місце BMW SERIA 5 525 218KM* Bezwypadek* 1 WŁ* Fvat23%* 92 900 PLN нетто Al. Krakowska 178 - C 2002 Nissan SUNNY 1.4 75 KM benzyna, symboliczny przebieg, welur, radiomagnetofon,

Bardziej szczegółowo

LISTA KOMPATYBILNOŚCI CZUJNIKÓW TPMS HAMATON EU-PRO2 (HTS-A2695 & HTS-A269C) Marka auta Model Od roku produkcji Od miesiąca produkcji Do roku

LISTA KOMPATYBILNOŚCI CZUJNIKÓW TPMS HAMATON EU-PRO2 (HTS-A2695 & HTS-A269C) Marka auta Model Od roku produkcji Od miesiąca produkcji Do roku LISTA KOMPATYBILNOŚCI CZUJNIKÓW TPMS HAMATON EU-PRO2 (HTS-A2695 & HTS-A269C) Marka auta Model Od roku produkcji Od miesiąca produkcji Do roku produkcji Do miesiąca produkcji Abarth 124 Spider 2016 EOP

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY POKROWCE NA MIARĘ

ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY POKROWCE NA MIARĘ P.P.H. ANMAX Andrzej Fulara Os. Widok 44 Szewna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel: 661-686-877 NIP: 6611089802 www.anmax.info www.facebook.pl/pphanmax ZESTAWIENIE MODELI SAMOCHODÓW DO KTÓRYCH SZYJEMY

Bardziej szczegółowo

CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY

CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY P.P.H. ANMAX Andrzej Fulara Os. Widok 44 Szewna 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski Tel: 661-686-877 NIP: 6611089802 www.anmax.info www.facebook.pl/pphanmax CENNIK POKROWCÓW SAMOCHODOWYCH Z EKOSKÓRY Opis: ALFA

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany

Formularz kalkulacji cenowej WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany .. (pieczęć wykonawcy) Załącznik do SIWZ nr 3. Formularz kalkulacji cenowej Lp. Model Marka WYPEŁNIA OFERENT Filtr oleju Orientacyjna ilość Proponowany Cena brutto Wartość (wzorzec) w szt.* producent nr

Bardziej szczegółowo

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00

HAKI HOLOWNICZE. Rok produkcji. Numer katalogowy A U D I. 1-AUD-05 1900 50 m. 15 206,00 2-AUD-05 1900 50 m. 15 406,00 Zdejmowa A U D I Audi 80 (N-lim) 09.86-08.91 1-AUD-03 10 d. 9 138,00 Audi 80 (NN-lim) 09.91-.94 1-AUD-04 1700. 9 138,00 Audi 100 (lim) 09.84-08.90 1-AUD-01 00. 10 197,00 Audi 100 C-4 Sedan,Avant,Quattro

Bardziej szczegółowo

ALFA ROMEO. Cena netto haka. Cena brutto haka ECE / EC NR. KAT.

ALFA ROMEO. Cena netto haka. Cena brutto haka ECE / EC NR. KAT. ALFA ROMEO 147 2000-2010 e20 A-035 A 7,90 1300 60 18,7 % M 410,00 504,30 147 2000-2010 e20 A-036 W6 7,90 1300 60 21,0 % M 890,00 1094,70 159 4D 07/2005-2012 E20 A-037 A 9,90 1800 80 26,2 % M 460,00 565,80

Bardziej szczegółowo