НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1"

Transkrypt

1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ Установа културе од националног значаја Београд Скерлићева бр.1 ЈНВВ БР. 23/2015 Број из плана јавних набавки ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА Београд, јул 2015 године 1/54

2 На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/2012 и 14/15 у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ( Сл. гласник РС бр. 29/2013; 104/13,), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 0101 број 872 /1 од године број јавне набавке ЈНВВ 23/2015, Решења о образовању комисије за јавну набавку 0101 број 872/2 од године и Одлуке о измени и допуни Одлуке о покретању поступка јавне набавке 0101 број 872 /1 од године, 0101 број 872/4 од године, припремљена је: Конкурсна документација садржи: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРМЕ ОБЛИКОВАНУ ПО ПАРТИЈАМА Поглавље Назив поглавља Страна I Општи подаци о јавној набавци 3 II Подаци о предмету јавне набавке 4 III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина, рок испоруке, место испоруке, евентуалне додатне услуге и сл. 4 IV Техничка спецификација Партија 1 Техничка спецификација Партија V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 10 VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 16 VII VIII IX Образац понуде Партија 1 Партија 2 Образац структуре цене Партија 1 Партија 2 Модел уговора Партија 1 Партија X Образац трошкова припреме понуде 49 XI XII Образац изјаве о независној понуди Партија 1 Партија 2 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл.75.ст.2.закона Партија 1 Партија XIII Менична изјава /54

3 I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 1.Подаци о наручиоцу Наручилац: Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја Адреса: Београд, Скерлићева 1, Општина: Врачар ПИБ: ; Матични број: Назив банке: Управа за Трезор (Буџет Републике Србије) Текући рачун: Шифра делатности: Интернет страница наручиоца: 2. Врста поступка јавне набавке Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке и започет је доношењем Одлуке о покретању поступка 0101 број 872/1 од године. 3. Предмет јавне набавке Предмет јавне набавке су добра, рачунарска опрема обликована по партијама. Предмет јавне набавке обликован је по партијама и то: ПАРТИЈА 1. Набавка рачунарске и пратеће опреме за имплементацију система за безбедност и контролу саобраћаја у НБС. ПАРТИЈА 2. Набавка десктоп рачунара са пратећим периферним уређајима. 4. Циљ поступка Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 5. Контакт (лице или служба) Контакт: Правна служба Народне библиотеке Србије - установе културе од националног значаја Тел. 011/ Биљана Пантелић Е - маил Александар Братуљевић Е - маил Сандра Шћепановић Е - маил 6. Рок и начин подношења понуде Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и на интернет страници Народне библиотеке Србије дана године. Рок за подношење понуде најкасније до године до 11 (једанаест) часова. Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу: Народна библиотека Србије - установа културе од националног значаја, Београд, Скерлићева бр. 1, Република Србија, Архива библиотеке канцеларија број 3. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу наручиоца до дана године до 11 (једанаест) часова, по локалном времену 3/54

4 Јавно отварање понуде Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуде, то јест дана године у 11 часова и 30 минута на адреси: Народна библиотека Србије - установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, Београд, Први спрат, сала 105. II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 1. Опис предмета јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавке Јавна набавка се реализује у отвореном поступку. Предмет набавке су добра, куповина рачунарске опреме обликована по партијама. Ознака из општег речника јавних набавки Рачунарска опрема и материјал Рачунарски сервери III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ 3.1. Врста добара Јавна набавка добара рачунарске опреме ПАРТИЈА 1. Набавка рачунарске и пратеће опреме за имплементацију система за безбедност и контролу саобраћаја у НБС ПАРТИЈА 2. Набавка десктоп рачунара са пратећим периферним уређајима 3.2. Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара дате су у поглављу IV Техничка спецификација 3.3. Квалитет У складу са техничком спецификацијом 3.4. Рок испоруке У складу са захтевима из конкурсне документације 3.5. Место испоруке Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја, Београд, Скерлићева бр.1 4/54

5 IV ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ПАРТИЈА 1 1. Switch Минималне техничке карактеристике Р. бр. Опис PН Јед мере 1 - Layer 2 Ethernet switch фиксне конфигурације. - Могућност монтаже у рек орман 19 rackmountable, 1 RU /100/1000 BaseT porta (RJ-45) сa 802.3t (PoE+) функционалности, укупног капацитета 370W - 4 SFP базирана gigabit Ethernet uplink porta - Подршка за минимум 200Gbps switching пропусност (switching bandwidth). - Подршка за брзину прослеђивања (Forwarding Performance) od minimalno 70 Mbps (базирано на пакетима 64bajta). - Podrška za minimalno 80 Gbps stacking bus преко којег се може стековати do 8 switch-eva, без коришћења корисничких портова (понуда не мора да садржи потребне каблове и модуле који су неопходни за стековање - Подршка за минимално 1000 VLAN-ova i 4000 VLAN ID-eвa. Напомене: Рок испоруке: 30 дана Гаранција: 3 године 2. Firewall Минималне техничке карактеристике комад 2 Р. бр. Опис PН Јед мере 1 Мрежни firewall уређај следећих карактеристика и функција : Димензије и напајање : Уређај мора да буде опремљен за монтажу у стандардне 19 комуникационе рек ормане. Уређај мора да буде опремљен AC напајањем, са улазним напоном од 230V. комад 1 Кол Кол Jед. цена *без ПДВ-а Jед. цена *без ПДВ-а Укуп. цена са ПДВом Укуп. цена са ПДВом Interfejsi : Најмање 8 Gigabit Ethernet interfejsa Постојање засебног Gigabit Ethernet намењеног само за Менаџмент уређаја Најмање један USB 2.0 interfejs. Конзолни серијски порт interfejsa 5/54

6 Перформансе : Захтеване функционалности : Минимални меморијски захтеви: 8 GB RAM, 8 GB FLASH, 100 GB SSD hard disk Пропусна моћ за статефул фиреwалл функционалност минимално 1,8 Gbps. Број једновремених сесија кроз уређај преко Брзина успоставе нових сесија преко нових сесија у секунди. Подршка за логичке interfejse мора бити подржано 100 VLAN-ova. Подршка за агрегацију линкова путем 802.3ad протокола. Виртуелизација уређај мора бити испоручен са могућношћу конфигурације два виртуелна firewall-a уз могућност каснијег проширења на 5. RIP i OSPF, динамички рутинг протоколи морају бити подржани у испорученом софтверу. SNMP v3 протокол са DES, 3DES ili AES енкрипцијом мора бити подржан. IPsec протокол мора бити подржан у тунел моду, са ESP енкапсулацијом, уз употребу следећих протокола за енкрипцију: 3DES, AES-128, AES- 192 i AES-256. IPv6 adresiranje mora biti podržano za IPsec tunele između dve lokacije. Uređaj mora da podrži istovremenu terminaciju najmanje 300 kripto tunela ( kombinovano IPsec i SSL ). Уређај мора да подржава инсталацију у моду високе расположивости, у пару са идентичним уређајем. Уређај мора да подржава следеће начине рада: Оба активна уређаја Један активан и један уређај у врућој резерви Уређај мора бити испоручен са најновијом верзијом софтвера. Уређај мора бити испоручен са лиценцом која омогућава коришћење IPS функционалности у трајању од 3 године. Уређај мора бити испоручен са трогодишњом лиценцом која омогућава препознавање и грануларну контролу апликација и фајлова Уређај мора бити испоручен са трогодишњом лиценцом за анти-малwаре функционалност Уређај мора бити испоручен са трогодишњом лиценцом за контролу Web саобраћаја. Потребна је подршка за филтрирање wеб саобраћаја на основу категорије и репутације Неопходно је да уређај поседује засебну менаџмент конзолу у виду виртуелне машине са које је могуће генерисати различите врсте извештаја. Потребно је да буду подржани параметри за категоризацију IPS, malware, Web Security i осталих догађаја по критичности. Потребно је да буде подржано препознавање хостова, оперативних система, апликација и корисника на мрежи. 6/54

7 AnyConnect Secure Mobility Client Агент за удаљени приступ и успостављање SSL VPN сесија са клијентских рачунара, мобилних и таблет уредјаја са лиценцом на три године за 100 корисника Напомене: Рок испоруке: 30 дана Гаранција: 3 године 3. Core switch Минималне техничке карактеристике Р. бр. Опис PН Јед мере 1 Потребно је да Switch буде компатибилан и обезбеди редундансу са постојећим WS-C4506-E Switch-ем. Такође је предвиђено да се из постојећег Switch-а WS-C4506-E извади једна 48- Portna 10/100/1000 Base-T линијска картица WS- X4548-GB-RJ45= и пребаци у овај нови Switch, како би се постигла редундантност по линијским картицама. Switch мора да буде модуларан L2/L3 switch са најмање шест слотова за модуле са интерфејсима односно процесорске и сервисне модуле, са 48 Gbps укупног пропусног опсега према сваком слоту и могућношћу дистрибуираног прослеђивања пакета. Switch треба да буде опремљен са процесорском плочом која омогућава пропусну моћ од минимално 520 Gbps и минималну брзину прослеђивања пакета од 225 Mpps за IPv4 пакете, односно 110 Mpps за IPv6 пакете, два 10 Gbps Ethernet порта и минимално 2 GB DRAM меморије. Switch треба да буде опремљен са једном линијском картицом са 12 комада 1Gbps SFP портова са капацитетом oд 12Gbps по слоту. Switch мора да буде испоручен са софтвером који омогућавa следеће мрежне функционалности : BGP, VRF, Policy-Based Routing. Switch треба да буде испоручен и са редундантним AC напајањима od минимално 1400 W (свако наопајање). Напомене: Рок испоруке: 30 дана Гаранција: 3 године комад 1 Кол Jед. цена *без ПДВ-а Укуп. цена са ПДВом 7/54

8 ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА 2 Рачунар конфигурација 1, 18 комада: Десктоп рачунари 1 Минималне техничке карактеристике Р. бр. Опис ПН Јед мере Кол 1 Процесор: min. Intel Core i Processor (3M Cache, 3.70 GHz), Chipset: min. Intel B85 RAM memorija: min. 4GB DDR MHz, min. 4 DIMM socket, up to 32GB Hard disk: min. 500GB SATA 7200 rpm Оптички уређај: DVD±RW Графичка карта: min. Intel HD Graphics 4400 Звучна карта: min. HD Audio Slotovi: min. 3 x PCIe Прикључци на предњем панелу: 2x USB 2.0, mikrofon 3.5mm i zvučnici 3.5mm Прикључци на задњем панелу: 2 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0, tastatura(ps/2), miš (PS/2), ethernet (RJ-45), VGA DB-15, Line-in (stereo, 3.5mm), line-out (stereo, 3.5mm), microphone-in (stereo, 3.5mm), serial port, и да поседује најмање један од портова за дигиталну конекцију (1xHDMI или 1 x DVI или 1 x DP) Мрежа: Gigabit ethernet port i Wake on LAN Тастатура: USB Миш: optički USB Тип кућишта: Small Form Factor ОС: Без оперативног система Монитор: Дијагонала: мин 24 Резолуција: мин x Позадинско осветљење: LED Одзив: максимум 5ms Контраст: мин :1 Осветљење: мин. 250 cd/m2 Углови гледања: мин. 170о хоризонтално / 160о вертикално Прикључци: 1xVGA и да поседује најмање један од портова за дигиталну конекцију (1xHDMI или 1 x DVI или 1 x DP) који је компатибилан са рачунаром. Звучници: да комад 18 Напомене: Рачунар мора задовољавати следеће: Сертификати: Energy Star, RoHS, EPEAT Gold Повезивање рацунара и монитора: дигитална веза Хардверска заштита: a. TPM модул b. Функционалност фирмвера, независна од оперативног система, која омогућава трајно неповратно уклањање података са хард диска c. Закључавање USB портова у BIOS-у Монитор мора бити мин. 24 Радна станица и монитор морају бити од истог произвођача. Рок испоруке: 30 дана Гаранција: 3 године Одзив: Next business day 8/54

9 Рачунар и монитор морају бити истог произвођача. Рачунари конфигурација 2, 7 комада: Десктоп рачунари 2 Минималне техничке карактеристике Р. бр. Опис ПН Јед мере Кол 1 Procesor: min. Intel Core i Processor Chipset: min. Intel B85 Express Chipset RAM memorija: min. 8GB DDR MHz, min. 4 DIMM socket, up to 32GB Hard disk: min. 256GB SSD Hard disk: min. 1TB SATA 7200 rpm Оптички уређај: DVD±RW Графичка карта: min. Intel HD Graphics 4600 Звучна карта: min. HD Audio Slotovi: min. 3 x PCIe Прикључци на предњем панелу: 2x USB 2.0, mikrofon 3.5mm i zvučnici 3.5mm Прикључци на задњем панелу: 2 x USB 3.0 i 2 x USB 2.0, tastatura(ps/2), miš (PS/2), ethernet (RJ-45), VGA DB-15, Line-in (stereo, 3.5mm), line-out (stereo, 3.5mm), microphone-in (stereo, 3.5mm), serial port, и да поседује најмање један од портова за дигиталну конекцију (1xHDMI или 1 x DVI или 1 x DP) Мрежа: Gigabit ethernet port i Wake on LAN Тастатура: USB Миш: оптићчки USB Тип кућишта: Small Form Factor ОS: Без оперативног система комад 7 Напомене: Рачунар мора задовољавати следеће: Сертификати: Energy Star, RoHS, EPEAT Gold Повезивање рачунара и монитора: дигитална веза Хардверска заштита: d. TPM модул e. Функционалност фирмвера, независна од оперативног система, која омогућава трајно неповратно уклањање података са хард диска f. Закључавање USB портова у BIOS-у Рок испоруке: 30 дана Гаранција: 3 године Одзив: Next business day Понуђач је обавезан да уз понуду и за ПАРТИЈУ 1 и за ПАРТИЈУ 2, достави техничку документацију за свако од добара која нуди каталоге, упутства за употребу, техничке спецификације или слично. Наведене техничка документација може бити и на страном језику (енглеском) и не мора се достављати судски оверен превод на српски језик, али из ње морају бити јасно видљиви сви битни елементи и информације (техничке карактеристике и сл.) 9/54

10 V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 5) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1 тач. 5) Закона), ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима 6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине (чл. 75. ст. 2. Закона) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то: ПАРТИЈА 1 1) Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом 1.1. да Понуђач није био у блокади дужој од 2 дана за последње две године од дана објављивања јавног позива да је у периоду 2012, 2013 и 2014 године остварио укупан пословни приход у вредности не мањој од ,00 динара без пореза Да Понуђач поседује Потврду о партнерском статусу са произвођачем опреме коју понуђач нуди у овој јавној набавци Да је Понуђач овлашћени сервисер опреме коју понуђач нуди у овој јавној набавци 1.5. Да Понуђач има уведене следеће системе управљања: 10/54

11 -Систем управљања квалитетом ISO Систем управљања сигурношћу информација ISO ) Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом; 2.1. да има регистровано на име фирме (понуђача), на име даваоца лизинга или закуподавца: - Најмање два возила 2.2. да има у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање 5 запослених лица од којих најмање: - 2 дипломирана инжењера сертификована од стране произвођача опреме чију опрему понуђач нуди. Сертификати морају бити експертског нивоа и то минимум 1 за Switching, 1 за Security опрему произвођача чију опрему понуђач нуди. ПАРТИЈА 2 Додатни услови Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом 1.1. Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за последњих 6 месеци рачунајући од дана објављивања јавног позива. Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом 1.2. Да обезбеђује гаранцију оригиналног произвођача добара 1.3. Да има 3 запослена лица на неодређено или одређено време 1.4. Да има најмање 1 возило регистровано на име фирме понуђача, на име даваоца лизинга или закуподаваца 1.3 Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона Понуђач је дужан да за Подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Став 1. Тачка 1) до 4) Закона. 1.4 Услови које мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача у складу са чланом 81. Закона. Понуђач из групе понуђача доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Тачка 1) до 5) Закона, док додатне услове група понуђача испуњава заједно. 2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 11/54

12 дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ: не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. Доказ: мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ : не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 5) Услов из чл. 75. ст. 1.тач. 5) Закона - важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима 6) Услов из члана чл. 75. ст Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 12/54

13 ПАРТИЈА 1 Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом 1.1. Да Понуђач није био у блокади дужој од 2 дана за последње две године од дана објављивања јавног позива. Доказ Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне регистре образац БОН ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке или Потврду Народне бакне Србије о броју дана неликвидности ( не старију од 6 месеци од дана објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке Да је у периоду 2012, 2013, године остварио укупан пословни приход у вредности не мањој од ,00 динара без ПДВ-а. Доказ: Приложити биланс стања и успеха са мишљењем овлашћеног ревизора или извод из тог биланса стања за претходне 3 године (2012, 2013, 2014), издат од стране надлежног органа; 1.3. Да Понуђач поседује важећи сертификат о партнерском статусу са произвођачем опреме коју понуђач нуди у овој јавној набавци. Доказ: копија важећег сертификата/потврде произвођача опреме или надлежног дистрибутера/партнера из кога се види да Понуђач има дозволу за продају опреме која се нуди (може и на енглеском језику) Да је Понуђач овлашћени сервисер опреме коју нуди у овој јавној набавци. Доказ: копија важеће потврде произвођача опреме или надлежног дистрибутера/партнера из кога се види да Понуђач има дозволу за сервисирање опреме која се нуди и пружање техничке подршке корисницима у Републици Србији (може и на енглеском језику) Да понуђач поседује важећи ISO 9001 сертификат система управљања квалитетом и ISO сертификат система управљања сигурношћу информација. Доказ: копије вежећих сертификата надлежног сертификационог тела. Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом; 2.1. да има регистровано на име фирме (понуђача), на име даваоца лизинга или закуподавца: - Најмање два возила Доказ Приложити фотокопије саобраћајних дозвола или уговора о закупу из којих се јасно види да је фирма ( понуђач ) власник или корисник предметног возила да има у радном односу на неодређено време са пуним радним временом најмање 5 запослених лица од којих најмање: - 2 дипломирана инжењера сертификована од стране произвођача опреме чију опрему понуђач нуди. Сертификати морају бити експертског нивоа и то минимум 1 за Switching, а 1 за Security опрему произвођача чију опрему понуђач нуди. 13/54

14 Доказ: Приложити фотокопије радних књижица за запослене и фотокопију одговарајућег М обрасца који се достављао у време пријаве надлежном ПИО фонду, који су оверени у надлежном фонду ПИО или други одговарајући образац као доказ о пријави, одјави на обавезно социјално осигурање као и фотокопије сертификата који се траже за запослене. ПАРТИЈА 2. Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом Да понуђач није био у блокади дужој од 7 дана за 6 месеци Доказ Приложити извештај о бонитету Народне банке Србије или Агенције за привредне регистре образац БОН ЈН (не старији од 6 месеци од дана објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке или Потврду Народне бакне Србије о броју дана неликвидности ( не старију од 6 месеци од дана објављивања јавног позива на порталу Управе за јавне набавке. Да располаже неопходним техничким и кадровским капацитетом Да обезбеђује гаранцију оригиналног произвођача добара Доказ: Приложити потврду, изјаву, или сл. оригиналног произвођача добара потписану од стране овлашћеног лица произвођача да обезбеђује гаранцију за понуђена добра за период који је понуђач исказао у понуди и да на територији Републике Србије постоје најмање 3 овлашћена сервиса за реализацију гарантних услова Да има 3 запослена лица на неодређено или одређено време Доказ: Приложити фотокопије радних књижица за запослене и фотокопију одговарајућих М обрасца који се достављао у време пријаве надлежном ПИО фонду, који су оверени у надлежном фонду ПИО или други одговарајући образац као доказ о пријави, одјави на обавезно социјално осигурање Да има најмање 1 возило регистровано на име фирме понуђача, на име даваоца лизинга или закуподаваца Доказ Приложити фотокопије саобраћајних дозвола или уговора о закупу из којих се јасно види да је фирма ( понуђач ) власник или корисник предметног возила. Уколико понуду подноси група понуђача Понуђач из групе понуђача доставља доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Тачка 1) до 5) Закона, док додатне услове група понуђача испуњава заједно. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем Понуђач је дужан да за Подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Став 1. тачка 1) до 4) Закона. Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 14/54

15 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 15/54

16 VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА Понуђач подноси понуду на српском језику. 2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара. Пожељно је да сви документи буду повезани траком у целини или јемствеником и запечаћени тако да се не могу накандно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови или прилози. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. Понуду доставити на адресу: НАРОДНА БИБЛИОТЕКА СРБИЈЕ, установа културе од националног значаја, Скерлићева бр. 1, Београд са назнаком:,,понуда за јавну набавку рачунарске опреме Партија бр, - НЕ ОТВАРАТИ. Рок и начин подношења понуде Позив за подношење понуде објављен је на Порталу Управе за јавне набавке и интернет страници Народне библиотеке Србије установе културе од националног значаја, дана године. Рок за подношење понуде најкасније до године до 11 (једанаест) часова. Понуђач подноси понуду препорученом пошиљком или лично на адресу: Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја, Београд, Скерлићева бр. 1, Република Србија, Архива библиотеке канцеларија број 3. Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу наручиоца до дана године до 11 (једанаест) часова, по локалном времену Јавно отварање понуде Јавно отварање понуда одржаће се одмах након истека рока за подношење понуде, то јест дана године у 11 часова и 30 минута на адреси: Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја, Скерлићева 1, Београд, Први спрат, сала 105. Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 16/54

17 Јавном отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача. Овлашћење за присуствовање јавном отварању понуда мора бити потписано, заведено и оверено печатом понуђача. Понуда се даје искључиво на обрасцима и прилозима датим у конкурсној документацији. Сви обрасци и изјаве попуњавају се, потписују и оверавају печатом од стране понуђача. Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач поднесе: Све доказе који потврђују испуњеност обавезних услова из члана 75. и 76. Закона на начин како је наведено у Поглављу V Услови за учешће у поступку јавне набавке и упутство како се доказује испуњеност тих услова. Образац понуде Модел уговора Образац трошкова припреме понуде (није обавезан) Образац изјаве о независној понуди Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (само уколико понуђач наступа са групом понуђача). Банкарска гаранција за озбиљност понуде за Партију 1. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 3. ПАРТИЈЕ Предметна јавна набавка обликована је у три партије. ПАРТИЈА 1. Набавка рачунарске и пратеће опреме за имплементацију система за безбедност и контролу саобраћаја у НБС. ПАРТИЈА 2. Набавка десктоп рачунара са пратећим периферним уређајима 4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља. 17/54

18 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Народна библиотека Србије, установа културе од националног значаја Скерлићева бр. 1, Београд, са назнаком: Измена понуде за јавну набавку рачунарске опреме, - ПАРТИЈА... НЕ ОТВАРАТИ. или Допуна понуде за јавну набавку рачунарске опреме, ПАРТИЈА... НЕ ОТВАРАТИ. или Опозив понуде за јавну набавку рачунарске опреме, ПАРТИЈА... НЕ ОТВАРАТИ. или Измена и допуна понуде за јавну набавку рачунарске опреме, ПАРТИЈА... НЕ ОТВАРАТИ. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ Понуђач може да поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 18/54

19 8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА Понуду може поднети група понуђача. Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о: члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, понуђачу који ће издати рачун, рачуну на који ће бити извршено плаћање, обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 9.1. Рок, начин и услови плаћања. Плаћање се врши након испоруке опреме и потписивања записника о квантитативноквалитативном пријему добара у року не краћем од 15 и не дуже од 45 дана од дана испостављања исправног рачуна Захтев у погледу рока испоруке добара Партија 1. Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора. Партија 2. Рок испоруке не може бити дужи од 30 дана од дана потписивања уговора Захтев у погледу гаранције Партија 1 Понуђени гарантни рок за опрему за имплементацију система за безбедност и контролу саобраћаја у НБС не може бити краћи од 36 месеци од дана потписивања записника о квантитативно-квалитативном пријему добара. Партија 2 Понуђени гарантни рок за десктоп рачунаре не може бити краћи од 36 месеци од дана 19/54

20 потписивања записника о квантитативно-квалитативном пријему добара Захтев у погледу места испоруке Народна библиотека Србије установа културе од националног значаја, Београд, Скерлићева бр Рок важења понуде Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ Цена услуге коју понуђач искаже у понуди мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. Понуђач ће исказати посебно јединичну цену услуге без ПДВ- а, јединичну цену услуге са ПДВ- ом и укупну цену са ПДВ- ом. Цена мора бити фиксна и не може се мењати после закључења уговора. Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде. Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике. 12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ПАРТИЈА 1 Наручилац се определио да у Партији 1 као средства финансијског обезбеђења тражи банкарске гаранције и то: Гаранцију за озбиљност понуде; Гаранцију за добро извршење посла; 20/54

21 Гаранцију за отклањање грешака у гарантном року; ПОДНЕТЕ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ МОРАЈУ БИТИ БЕЗУСЛОВНЕ И ПЛАТИВЕ НА ПРВИ ПОЗИВ, БЕЗ ПРИГОВОРА И МОРАЈУ ИМАТИ ПРАВИЛНО ПОПУЊЕН РОК, ИЗНОС И МЕСНУ НАДЛЕЖНОСТ. Поднете банкарске гаранције не могу садржавати: додатне услове за исплату; краће рокове од оних које је одредио наручилац; мањи износ од оног који је одредио наручилац; промењену месну надлежност за решавање спорова, одређену у моделу уговора; БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ ЛИЦИТАЦИОНА ГАРАНЦИЈА СВАКИ ПОНУЂАЧ мора доставити у понуди оригинал гаранцију; издаје се у висини од 2% од укупне понуђене цене; траје најмање 3 дана дуже од рока важења понуде; у случају да понуђач достави понуду за више партија мора приложити банкарску гаранцију за сваку од понуђених партија посебно; наручилац ће наплатити суму у износу наведеном у банкарској гаранцији у следећим случајевима: 1. Ако понуђач одустане од своје понуде током периода важења понуде, назначеном од стране понуђача у обрасцу понуде; 2. Ако понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране наручиоца у току периода важења понуде: Не потпише или одбије да потпише уговор у назначеном року; Не обезбеди или одбије да достави гаранције предвиђене конкурсном документацијом у случају да буде изабран за најповољнијег понуђача БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ доставља је наручиоцу у оригиналу, при закључењу Уговора; издаје се у висини од 5% од вредности Уговора; важи најмање 30 дана дуже од рока за коначну испоруку добара; БАНКАРСА ГАРАНЦИЈА ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ ИЗАБРАНИ ПОНУЂАЧ доставља је наручиоцу у оригиналу, при закључењу Уговора; издаје се у висини од 5% од вредности Уговора; важи најмање 30 дана дуже од гарантног рока за добро, који је дат у понуди; Ако понуђач поднесе гаранцију стране банке наручилац ће проверити бонитет банке код Народне банке Србије (банка мора да има најмање ИБЦА рејтинг АА). Наручилац неће вратити понуђачу банкарску гаранцију пре истека рока трајања, осим ако је понуђач у целости испунио своју обавезу која је обезбеђена... ПАРТИЈА 2 У Партији 2 као средства финансијског обезбеђења: Изабрани понуђач је дужан да достави 21/54

22 Понуђач са којим буде потписан уговор о предметној јавној набавци обавезан је да у року од 3 дана од дана потисивања уговора као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда Наручиоцу: 1. бланко соло меницу потписану од стране овлашћеног лица понуђача у складу са картоном депонованих потписа и оверену печатом, 2. менично овлашћење, 3. доказ о регистарцији менице, 4. копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером од стране пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла. Средство обезбеђења за добро извршење посла траје 10 дана дуже од истека рока трајања уговора и извршења предметних услуга. Вредност средства обезбеђења за добро извршење посла утврђује се у износу који одговара висини од 10% од укупне вредности уговора без обрачунатог пореза на додату вредност. Уколико изабрани понуђач не обезбеди и не преда Наручиоцу средство обезбеђења у предвиђеном року, уговор не ступа на снагу (одложни услов), а Наручилац задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем. 13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца Народна библиотека Србије, Београд, Скерлићева бр. 1, или путем електронске поште е- маил тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, Јавна набавка рачунарске опреме по партијама. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. 22/54

23 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу као додатно обезбеђење испуњења уговорних обавеза уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, баз жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењима за попуну у висини од 5 % од вредности уговора без ПДВ а са клаузулом,, без протеста,, и по виђењу на име додатног обезбеђења уговорних обавеза као и картон депонованих потписа. 17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА ПАРТИЈУ 1 Избор најповољније понуде и одлука о додели уговора ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена. ПАРТИЈУ 2 Избор најповољније понуде и одлука о додели уговора ће се извршити применом критеријума најнижа понуђена цена. 18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ Ако два или више понуђача имају исту понуђену цену предност ће имати понуда која је прва заведена у писарници наручиоца. 19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 23/54

24 прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XII конкурсне документације). 20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име. Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке. Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од ,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: , шифра плаћања: 153, позив на број , сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи ,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од динара. Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи ,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о 24/54

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17

Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 Т Е Н Д Е Р С К И Д О К У М Е Н Т интерни број 07/17 ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА Набавка услугa сателитског праћења возила и контроле потрошње горива Гацко, август 2017. године 2/38 УВОД

Bardziej szczegółowo

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д

Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж / године Б е о г р а д Република Србија УСТАВНИ СУД Број: Уж - 3238/2011 2012. године Б е о г р а д Уставни суд, Велико веће, у саставу: председник Суда др Драгиша Б. Слијепчевић, председник Већа и судије Весна Илић Прелић,

Bardziej szczegółowo

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР

1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ. ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ. (Представке бр /07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 1961 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ МИЛОЈЕВИЋ И ДРУГИ против СРБИЈЕ (Представке бр. 43519/07, 43524/07 и 45247/07) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 12. јануар 2016. године Ова пресуда ће постати правоснажна у околностима утврђеним

Bardziej szczegółowo

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ

СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ СЕДМА КВАРТАЛНА АНАЛИЗА ПРИМЕНЕ ПРОПИСА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПРИВРЕДУ САДРЖАЈ РЕЗИМЕ... 3 МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА... 9 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА... 40 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА... 42 МИНИСТАРСТВО

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42

ESL5201LO. PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 ESL5201LO PL Zmywarka Instrukcja obsługi 2 SR Машина за прање посуђа Упутство за употребу 22 SV Diskmaskin Bruksanvisning 42 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41

ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 ESL5201LO PL ZMYWARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI 2 SR МАШИНА ЗА ПРАЊЕ ПОСУЂА УПУТСТВО ЗА УПОТРЕБУ 22 SV DISKMASKIN BRUKSANVISNING 41 2 www.electrolux.com SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3

Bardziej szczegółowo

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ

Др Andrzej Konrad Piasecki ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА - СЛИЧНОСТИ И РАЗЛИКЕ Др Andrzej Konrad Piasecki Uniwersytet Pedagogiczny, Краков, Пољска УДК: 321.7(4-672ЕУ); 352.07(4-672ЕУ) Примљено: 19.01.2011. Прегледни научни чланак ЛОКАЛНА ДИРЕКТНА ДЕМОКРАТИЈА У ЕВРОПСКИМ ДРЖАВАМА

Bardziej szczegółowo

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје

Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Примена агломеративних метода кластер анализе на клима уређаје Ања Давидовић Факултет техничких наука, Чачак Техника и информатика, 2014/2015 anja_91_@live.com Ментор рада: проф. др Момчило Вујичић Апстракт

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU:

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nowy Dwór Mazowiecki dnia: 10.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI W RAMACH PROJEKTU: Automatyzacja procesów B2B w zakresie działalności doradztwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność

Opis przedmiotu zamówienia. 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej, 2. Wysokość: max 1 U 3. Głębokość: max 50 cm Funkcjonalność DA/MB/-232 232-10/14 DZIAŁ II Opis przedmiotu zamówienia 1. Urządzenie sieciowe (3 sztuki) o parametrach nie gorszych niż: Parametr Charakterystyka Obudowa 1. Szerokość: 19 cali do montażu w szafie rackowej,

Bardziej szczegółowo

БИБЛИД ; 35 (2003) c

БИБЛИД ; 35 (2003) c Мирчета ДАНИЛОВИЋ УДК 371.333:681:3 Институт за педагошка истраживања Прегледни чланак Београд БИБЛИД 0597-6431; 35 (2003) c.180-192 МОГУЋНОСТИ И ЗНАЧАЈ ПРИМЕНЕ КОМПЈУТЕРСКИХ ИГАРА И СИМУЛАЦИЈЕ У ОБРАЗОВНОМ

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Wartość netto. Wartość brutto. Cena brutto. netto 3

Wartość netto. Wartość brutto. Cena brutto. netto 3 Formularz cenowy Lp. Nazwa Kopiarka A4 Funkcje: kopiowanie, drukowanie (LAN), Maksymalny format: A4 Druk w kolorze: Nie Szybkość druku: 4 str./min Rozdzielczość drukowania, kopiowania: 600 x 600 dpi Pojemność

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU

SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Nr postepowania: Załącznik nr 1C do SIWZ RAP.272.27.2014 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU - cz.i SPRZĘT NA POTRZEBY PROJEKTU Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie, dysk musi

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt.

1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. ZADANIE NR 1 Dostawa komputerów przenośnych (wspólny słownik zamówienia CPV: 30213000-5, 30213100-6, 30213300-8) 1. Komputer przenośny nr 1 9 szt. Jeden procesor dwurdzeniowy o wyniku testu Pasmark CPU

Bardziej szczegółowo

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука

Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Гласило Предузећа за поштански саобраћај РС а.д. Бања Лука Број 69 Година XI Бања Лука Мај 2009. Стр 4. - А к т у е л н о Интервју Жељко Каталина, Предсједник Филателистичког друштва Бањалука Стр 12. -

Bardziej szczegółowo

3.6. Професионална позоришта

3.6. Професионална позоришта 3.. Професионална позоришта Позоришни живот у Србији има дугу традицију. Прва записана позоришна представа у Србији изведена је јула 1833. године у селу Накучанима код Шапца, мада постоје подаци који говоре

Bardziej szczegółowo

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25

Dane Techniczne TH ALPLAST ADS-S25 Dane Techniczne komputer PC TH ALPLAST ADS-S25 Komputer ADS-S25 charakteryzuje się najwyższymi parametrami technicznymi oraz nieporównywalną niezawodnością, dzięki doświadczonej i wysoko wykwalifikowanej

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем

У В Е Р Е Њ Е О ОДОБРЕЊУ ТИПА МЕРИЛА. Вага са неаутоматским функционисањем РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 11000 Београд, Мике Аласа 14, ПП: 34, ПАК: 105 305 телефон: (011) 32-82-736, телефакс: (011) 21-81-668 На основу члана 192. став

Bardziej szczegółowo

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори

Траже своје предузеће, а нуде им се уговори САДРЖАЈ ДОГАЂАЈИ МЕЂУНАРОДНО САВЕТОВАЊЕ ЕНЕРГЕТИКА 2009 НА ЗЛАТИБОРУ Развојем из кризе ОКРУГЛИ СТО БАЛКАНМАГАЗИНА НА ТЕМУ: СРБИЈА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ ЛИДЕР У РЕГИОНУ Прилагођавање закона великим пројектима

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

zadanie nr 1 Sprzęt komputerowy KOMPUTER V3250SFF i GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD 530 Wi- FI +BT Win7P/10P 3YNBD Nazwa produktu

zadanie nr 1 Sprzęt komputerowy KOMPUTER V3250SFF i GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD 530 Wi- FI +BT Win7P/10P 3YNBD Nazwa produktu zadanie nr 1 KOMPUTER V3250SFF i3-6100 4GB 500GB DVDRW 5in1 Intel HD 530 Wi- FI +BT Win7P/10P 3YNBD Dell Komputer Informacje podstawowe Typ obudowy komputera Nazwa rodziny produktów Small Form Factor Vostro

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja sprzętu komputerowego

Specyfikacja sprzętu komputerowego Załącznik nr 2 Specyfikacja sprzętu komputerowego Zestaw nr 1. 1 Procesor KONFIGURACJA OCZEKIWANA Technologia dwurdzeniowa; Taktowanie min 2,8 Ghz; Pamięć cache min 2 MB; Taktowanie wewnętrzne FSB 1066MHz;

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 162458-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 162458-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Strona 1 z 8 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 154578-2015 z dnia 2015-06-24 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Łódź Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów i podzespołów do serwisowania mikrokomputerów

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА Орган који

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprzęt komputerowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprzęt komputerowy Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Sprzęt komputerowy 1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 18 szt. - Zadanie Nr 1 Zajęcia dydaktyczno - przygotowawcze Parametr Procesor

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 3

Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 3 Poz. A B C D Opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 3 Szczegółowa specyfikacja technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wymagań Zamawiającego Oferowane przez Wykonawców produkty muszą posiadać parametry nie

Bardziej szczegółowo

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ

САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ САЧУВАЈМО БИЉНИ И ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ 1.ПОДАЦИ О ЧАСУ Дефинисање часа Наставни предмет: Природа и друштво Наставна област: Сусрет са природом;моја домовина део света Наставна јединица:флора и фауна наше земље,национални

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych ... /pieczęć Wykonawcy/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I dostawa urządzeń UTM, Routera i Przełączników sieciowych L.p. Wymagane parametry Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY .. Wykonawca OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ OFERTOWO-ASORTYMENTOWY 1. Dostawa 15 szt. Komputerów o następujących parametrach: Dostawa 15 szt. Komputerów Oferuję 15 szt. komputerów (podać np. markę

Bardziej szczegółowo

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min

1. Zasilacz awaryjny UPS typu RACK do podtrzymania zasilania urządzeń serwerowych 1 sztuka. 15 min. 5 min Załącznik nr 5C do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Centrum Kongresowego ICE Kraków Część 3 zamówienia Dostawa urządzeń sieciowych i serwerów. Zasilacz awaryjny

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

Część II Komputery przenośne

Część II Komputery przenośne Załącznik nr 3B do SIWZ DZP-0431-1257/2009 Część II Komputery przenośne Zadanie nr 1 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb Intel Atom N280 (1.66 GHz, 512 KB cache, 667 MHz FSB) 1024 MB DDR2 (667 MHz) SO-DIMM

Bardziej szczegółowo

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.)

1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Załącznik nr 1 do SIWZ ZP.341-9/PW/11 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I 1. Serwer dla Filii WUP (3 szt.) Procesor Liczba rdzeni 4 Ilość zainstalowanych procesorów 1 Sprzętowe wsparcie wirtualizacji

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Parametry techniczne komputerów przenośnych dostarczanych w ramach sukcesywnej dostawy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu PROSZĘ PAMIĘTAC O OKREŚLENIU SYSTEMU OPERACYJNEGO JAKI MA BYĆ ZAINSTALOWANY

Bardziej szczegółowo

Злочини у име народа

Злочини у име народа Недељне новине Крагујевачке у сарадњи са Издавачком кућом Вулкан издаваштво награђују 2x1 КЊИГА НА ПОКЛОН стр. 22 ISSN 1821-1550 Година VI, Број 285 Излазе четвртком Цена 70 дин. www.kragujevacke.rs 20.

Bardziej szczegółowo

Część I Komputery stacjonarne KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY OFEROWANE 1 2 3

Część I Komputery stacjonarne KONFIGURACJA WYMAGANE PARAMETRY PARAMETRY OFEROWANE 1 2 3 Zadanie nr 1 Część I Komputery stacjonarne Katedra Chemii Rolnej Załącznik nr 3 A Do SIWZ DZP04311009/2009 ACAR Dostosowana do zaoferowanego procesora Posiadająca: Socket 775, chipset Intel P45 mostek

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304

САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка истраживања, 24 cm, стр. 304 Зборник Института за педагошка истраживања Година 39 Број 2 Децембар 2007 429-433 ISSN 0579-6431 Приказ књига САРАДЊА ШКОЛЕ И ПОРОДИЦЕ Приредиле: Нада Половина и Бланка Богуновић Београд: Институт за педагошка

Bardziej szczegółowo

СРБИЈАГАС и његова перспектива. Београд,

СРБИЈАГАС и његова перспектива. Београд, СРБИЈАГАС 2008-2013 и његова перспектива 1 Београд, 01.11.2013 Теме данашње конференције за новинаре 1. ЈП Србијагас 2008-2013 2. Предстојећа грејна сезона 3. Реструктурирање ЈП Србијагас 4. Даља сарадња

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Opis przedmiotu zamówienia: Część I: Sprzęt komputerowy 1. Zestaw komputerowy z oprogramowaniem - 18 szt Parametr Napęd optyczny Płyta Główna Zasilacz Opis typ gniazda: Socket 1155 ilość rdzeni: 4 szt.

Bardziej szczegółowo

wyspowa, klawisze podświetlane

wyspowa, klawisze podświetlane Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa

Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowa kalkulacja cenowa Lp. Nazwa artykułu Model/typ/nazwa Ilość 1. kabel USB 2.0 typu A-B 3.0 m 1 2. kabel USB 2.0 typu A-B 5.0 m 1 3. kabel USB 2.0 typu A-A 3.0 m 1 4. Kabel

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ

ГЛАС ЦЕНТАРА ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО ЗАЈЕДНО! ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ ГЛАС ЦЕНТАРА ИНФОРМАТИВНИ БИЛТЕН АСОЦИЈАЦИЈЕ ЦЕНТАРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СРБИЈЕ Број 49 - година XIII - 2015-2016. - Врњачка Бања ISSN 1820-404X ТЕМА БРОЈА: ДOБИТНИЦИ НAГРAДE ЧOВEК ГOДИНE ВРЕМЕ ЈЕ ДА НАСТУПАМО

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółowy opis zamówienia Lp. Nazwa towaru Ilość Opis towaru 1 Komputer stacjonarny z systemem Windows 7 6 a/ Procesor: - Ilość rdzeni: 2, wersja BOX, - Typ gniazda procesora: Socket 1156, - Częstotliwość

Bardziej szczegółowo

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ

СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Јелена Крунић (Универзитет у Новом Саду) СИГНАЛИЗАМ И ЕЛЕКТРОНСКИ МЕДИЈИ Сажетак: У раду се бавимо односом сигнализма и нових медија, односно утицајем нових, електронских медија на сигналистичке ствараоце.

Bardziej szczegółowo

1. Dell Vostro 3560. 2. Lenovo ThinkPad Edge E431 Czarny. Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Specyfikacja

1. Dell Vostro 3560. 2. Lenovo ThinkPad Edge E431 Czarny. Załącznik nr 3 do Zaproszenia. Specyfikacja Załącznik nr 3 do Zaproszenia 1. Dell Vostro 3560 Specyfikacja Kolor obudowy: Srebrny Procesor: Intel Core i5-3230m (2.6-3.2 GHz, 3 MB cache, 5 GT/s, HyperThreading, WiDi) Dysk twardy: 500 GB Standardowy

Bardziej szczegółowo

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA:

I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: Załącznik nr 6 C Część C Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.3 SIWZ I Zestaw komputerowy: Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami - 10 szt. STACJA ROBOCZA: 1. Procesor

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД

УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД УЏБЕНИЦИ ЗА 1. РАЗРЕД Предмет Издавач Назив а Аутори Цена Поручујем 2 Математика Клет "Игра Зоран Б. Гаврић, словима" -Буквар Мирјана Ковачевић "Игра Жежељ речи"-читанка Релић "Српски Жежељ језик" -наставни

Bardziej szczegółowo

"Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици

Заробљени ум Чеслава Милоша у српској публицистици Page 1 of 8 Пројекат Растко : Пољска Љубица Росић (Београд - Приштина) "Заробљени ум" Чеслава Милоша у српској публицистици Сто година полонистике у Србији, зборник радова са јубиларног научног скупа,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego i komputerowego Zp/pn/103/2017 ODPOWIEDZI NA PYTANIA

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu laboratoryjnego i komputerowego Zp/pn/103/2017 ODPOWIEDZI NA PYTANIA Dęblin, dn. 09.11.2017 r. WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH PION KANCLERZA Do wszystkich Wykonawców nr sprawy Zp/pn/103/2017 Dotyczy: odpowiedzi na pytania do przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH

» 512 GB, SSD model: Samsung MZNLN512HCJH Poznań, dnia 11.10.2016r. ZAPYTANIE OFERTOWE I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS. Ilość 8 sztuk Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet nr 1 (Warszawa) Zasilacz awaryjny UPS Ilość 8 sztuk Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie sprzętowym 1.1 Moc pozorna minimum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część nr 1 Komputer stacjonarny model wg opisu w części nr 1 (zestaw składający się m.in. z jednostki centralnej, klawiatury, myszy optycznej, spełniający

Bardziej szczegółowo

MAXDATA VMX. Model PCMD/24016. Intel Celeron D CPU 3.46GHz Socket 775 LGA System operacyjny: MS Windows XP Professional

MAXDATA VMX. Model PCMD/24016. Intel Celeron D CPU 3.46GHz Socket 775 LGA System operacyjny: MS Windows XP Professional Komputer_01 ST 011-4-49-172 1 Komputer_02 ST 011-4-49-170 2 Komputer_03 ST 011-4-49-167 3 Komputer_04 ST 011-4-49-173 4 Komputer_05 ST 011-4-49-182 5 Komputer_06 ST 011-4-49-195 6 Komputer_07 ST 011-4-49-215

Bardziej szczegółowo

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ УПУТСТВО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 1 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ I ИЗВЕШТАЈ О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА (Свака рубрика мора бити попуњена.) ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa komputerowego, serwerowego oraz sieciowego sprzętu teleinformatycznego w dwóch częściach tematycznych:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa komputerowego, serwerowego oraz sieciowego sprzętu teleinformatycznego w dwóch częściach tematycznych: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia WA 271 5/16 Załącznik nr 1 do SIWZ, wersja 2 Dostawa komputerowego, serwerowego oraz sieciowego sprzętu teleinformatycznego w dwóch częściach tematycznych: Część

Bardziej szczegółowo

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu

Komputer PC Lenovo M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Kod produktu Komputer PC M57e - Cena netto 2 310,00 zł 1USD = 3,90 zł Nazwa produktu Producent Klasa produktu Typ obudowy komputera Typ zainstalowanego procesora Częstotliwość procesora Częstotliwość szyny FSB Pojemność

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W zapytaniu ofertowym na: Dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, projektorów i sprzętu sieciowego wraz z montażem i uruchomieniem dla Publicznej Szkoły

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją.

FORMULARZ OFERTY. W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i licencją. Załącznik Nr 2 FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy:. Adres: TEL:... REGON:... NIP:.. FAX na który zamawiający ma przesłać korespondencję: E-MAIL:. Miejski Dom Kultury ul. 3 Maja 50 07 300 Ostrów Mazowiecka

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor)

Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Opis przedmiotu zamówienia 8 zestawów (komputer + monitor) Podzespoły jednostki komputerowej Procesor: Proponowane Intel Pentium G3250 3,2 GHz Minimalne wymagane parametry przedmiotu zamówienia określone

Bardziej szczegółowo

Opis technicznych właściwości zamawianego sprzętu z podziałem na części zamówienia:

Opis technicznych właściwości zamawianego sprzętu z podziałem na części zamówienia: ZP/PN/06/2009 Załącznik nr 2 Opis technicznych właściwości zamawianego sprzętu z podziałem na części zamówienia: I. komputery stacjonarne II. monitory III. komputery przenośne (notebooki) CZĘŚĆ: I Zestaw

Bardziej szczegółowo

Dyski, VAT 22%, gwarancja producenta. Opis:

Dyski, VAT 22%, gwarancja producenta. Opis: Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/059/2009 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie nr Nazwa zadania 1 Dostawa dla M-0: drukarki -1 szt., przełącznika-1 szt. Opis zadania Dukarka HP - LaserJet

Bardziej szczegółowo

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy

Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Tabela zgodności przedmiotu umowy oferowanego do dostawy Zadanie nr 2 I. Laptop biurowy #1 2 Ekran TFT 15. LED HD o rozdzielczości 13x78 7 Karta graficzna 10 Połączenia i karty sieciowe 13 Kamera Wbudowana

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Z/2016. Nano Games sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące stanowisk komputerowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Z/2016. Nano Games sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące stanowisk komputerowych. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/Z/2016 Nano Games sp. z o.o. składa zapytanie ofertowe dotyczące stanowisk komputerowych. Zapytanie ofertowe dotyczy projektu Symulator katastrof zbiorowych - badania i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nr sprawy: DAS-251-1/13 Załącznik A OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Warunki ogólne: gwarancja świadczona w siedzibie Zamawiającego dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa na adres Zamawiającego deklaracja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU. Część I Komputery stacjonarne

WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU. Część I Komputery stacjonarne WYMAGANE PARAMETRY OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik nr 3A do SIWZ DZP-0431-1402/2009 Zadanie nr 1 Część I Komputery stacjonarne Katedra Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego Posiadająca: gniazdo procesora

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

NR PRDUKTU: 1 ASUS K50IJ

NR PRDUKTU: 1 ASUS K50IJ NR PRDUKTU: 1 ASUS K50IJ Procesor - producent Procesor - model Procesor - Opis Specyfikacja: Intel Celeron Dual Core T3000 (1.80GHz) 800MHz Maryca - przekątna 15,6" Matryca - rodzaj Matryca - rozdzielczość

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Prochowice, 07 grudnia 2016 1. Zamawiający: Zapytanie ofertowe na dostawę dwóch laptopów wg specyfikacji poniżej. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich Siedziba: 59-230 Prochowice,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer NAS 2szt. Procesor Płyta główna Pamięć RAM Karta sieciowa Opis przedmiotu zamówienia Przechowywanie danych naukowych Instytutu Odlewnictwa Wydajność minimum 11200pkt w teście Passmark CPU per

Bardziej szczegółowo

ZADANIE NR 2 Dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym MS Windows Wspólny Słownik Zamówień : 30213100-6

ZADANIE NR 2 Dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym MS Windows Wspólny Słownik Zamówień : 30213100-6 ZADANIE NR 2 Dostawa komputerów przenośnych z systemem operacyjnym MS Windows Wspólny Słownik Zamówień : 30213100-6 1. Komputer przenośny nr 1 1 szt. Procesor dwurdzeniowy: o wynikach testu PassMark CPU-Mark

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. - KOMPUTERY PRZENOŚNE. Katedra Rolnictwa Światowego i Doradztwa 1 2 3 PROCESOR. 1x PC Card Slot (typ I/II)

CZĘŚĆ II. - KOMPUTERY PRZENOŚNE. Katedra Rolnictwa Światowego i Doradztwa 1 2 3 PROCESOR. 1x PC Card Slot (typ I/II) Załącznik nr 3B do SIWZ DZP-0431-658/2008 WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU CZĘŚĆ II. - KOMPUTERY PRZENOŚNE ZESTAW NR 1 Katedra Rolnictwa Światowego i Doradztwa cache L2 o pojemności minimum

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie.

Dotyczy: Procedury udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Sprzęt komputerowy i oprogramowanie. INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-V/2013 Warszawa, 17 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej,

Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, Załącznik nr 5 do SIWZ Dostawa serwera bazodanowego i półki dyskowej, (Zadanie 1) 1 1. Serwer bazodanowy 1 szt. Producent. model Lp. Parametr Minimalne(maksymalne) parametry wymaganie 1. Obudowa Minimalnie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia 1. Serwer NAS 2szt. Procesor Płyta główna Pamięć RAM Karta sieciowa Przechowywanie danych naukowych Instytutu Odlewnictwa Wydajność minimum 11200pkt w teście Passmark CPU per

Bardziej szczegółowo

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички

МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА. Снежана Кутрички УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 10 ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ ПОДОБНОСТИ ТЕМЕ, КАНДИДАТА И МЕНТОРА ЗА ИЗРАДУ ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ МИТ И МЕТАФОРА У ДРАМСКОМ СТВАРАЛАШТВУ МОМЧИЛА НАСТАСИЈЕВИЋА

Bardziej szczegółowo

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.>

<po zmianach z 12 sierpnia 2015 r.> Numer sprawy: DP-7-5/05 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Krakowskiego Biura Festiwalowego Część zamówienia Dostawa sprzętu sieciowego i serwerów. Serwer

Bardziej szczegółowo

Część II Komputery przenośne

Część II Komputery przenośne Załącznik nr 3B do SIWZ DZP-0431-1009/2009 Część II Komputery przenośne Zadanie nr 1 Katedra Zastosowań Matematyki Intel Core Duo T2350, 1,86GHz FSB-533 MHz wielkość pamięci podręcznej 2 MB 1024 MB DDR2

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Nr postepowania: RAP.272. 110.2014 Załącznik nr 1D do SIWZ część I WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU SPRZĘT DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Uwaga: Zestawy muszą być jednolite kolorystycznie,

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE OFERTOWE KOSZTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE OFERTOWE KOSZTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZESTAWIENIE OFERTOWE KOSZTÓW PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 6 do oferty Lp. Wyszczególnienie Wymagane parametry Opis parametrów oferowanego sprzętu Cena brutto za Wartość brutto sprzętu 1 szt. za całość

Bardziej szczegółowo

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok

Książnica Podlaska im Łukasza Górnickiego w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej-Curie 14A, Białystok Znak postępowania: K.331-1/2017 Załącznik nr II.1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia część II zamówienia Wymagania ogólne: Lp. Opis produktu Ilość 1. Komputer 6 2. Komputer 1 4. Monitor 6 5.

Bardziej szczegółowo

,,Велес" Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима

,,Велес Садржај. Редакција. Интернет магазин посвећен Словенима Садржај Предговор Пре свега...3 Археологија Археолошка и лингвистичка потврда етногенезе и ширења Словена...4 Празници Купала/Ивањдан...8 Масленица...11 Уметност Алфонс Муха - Словенска епопеја...13 Одјеци

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia Nr ZSZiO.32.322.34.2013 Urządzenia komputerowe L.p. Rodzaj urządzenia 1. Zestaw (laptop, projektor, głośniki ) Wymagania 1. ZESTAW MULTIMEDIALNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: PO

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: PO Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego znak: PO.230.9.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU I ZAKRESU ZAMÓWIENIA (SOPZZ), W TYM SPECYFIKACJA TECHNICZNA PAKIET NR 1 PIĘTNAŚCIE ZESTAWÓW KOMPUTEROWYCH: Komputer

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ OFERTOWY. zł netto. zł brutto

Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO FORMULARZ OFERTOWY. zł netto. zł brutto Wrocław, 22.11.2016 Nr pisma: GP.RPO.4.09.2016 Dotyczy: Nr Wniosku o dofinansowanie: RPDS-01-02-01-02-0117/15 Tytuł projektu: Stworzenie systemu GIS do analizy, weryfikacji i udostępniania danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Strona 1 ZESTAWIENIE ILOŚCIOWO CENOWE ZAMAWIANEGO SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Lp. Nazwa sprzętu Ilość sztuk Cena netto za 1 szt. Wartość netto za całość Stawka VAT 1. komputer typ 1 17 23% 2. komputer typ 2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

ZAPYTANIE OFERTOWE. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju L. Dz. ET/114/2017/W Wrocław, 16 marca 2017 roku. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia we Wrocławiu, Radio Wrocław Spółka Akcyjna Nazwa skrócona: Radio Wrocław SA ul. Karkonoska

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4A do SIWZ DZP-0431-745/2011

Załącznik nr 4A do SIWZ DZP-0431-745/2011 Załącznik nr 4A do SIWZ DZP0431745/2011 Części I KOMPUTERY STACJONARNE Zadanie 1 Straż UR posiadająca: gniazdo procesora Socket 1156, obsługiwane typy procesorów: Intel Core i7 Intel Core i5, chipset Intel

Bardziej szczegółowo

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11.

5. Napędy wewnętrzne 6. Obudowa: 7. Gniazda rozszerzeń 8. Porty i interfejsy zewnętrzne 1GB/s 9. Karta graficzna 10. Inne 11. Załącznik nr 6 A Część A Przedmiot zamówienia dotyczący pkt 1.1.1 SIWZ I. Zestaw komputerowy ( Stacja robocza i monitor wraz z oprogramowaniem systemowym i akcesoriami ) - 10 szt. o poniżej wskazanych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik 1 do SIWZ Znak sprawy: KA-2/102/2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie częściowe nr 1 Komputer o zwiększonych parametrach i mocy obliczeniowej 1 szt. dla Administracji Wydziału Inżynierii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo