Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP"

Transkrypt

1 Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP The evaluation of the passenger cars braking systems working efficiency based on the tests in vehicle inspection stations S AWOMIR MILEWSKI DARIUSZ SZPICA Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badaƒ skutecznoêci dzia ania uk adu hamulcowego. Pomiary ograniczono do uk adów hamulcowych losowo wybranych samochodów osobowych. Wszelkie czynnoêci przeprowadzano zgodnie z wytycznymi opisanymi w odpowiednich rozporzàdzeniach ustawowych. SpoÊród przebadanych na stanowisku rolkowym metodà quasi-statycznà 116 pojazdów, jedynie w trzech stwierdzono, e si a hamujàca na jednym z kó jest mniejsza od 70% maksymalnej wartoêci zmierzonej na innym kole tej osi. Wi kszoêç (59 sztuk) pojazdów nie spe ni a warunku wymaganej wartoêci wskaênika skutecznoêci si y hamowania. S owa kluczowe: samochód, uk ad hamulcowy, badania kontrolne Abstract: In the paper the results of research of the braking systems working efficiency were presented. The measurements were limited to braking systems of the randomly selected passenger cars. All of the procedures were performed in accordance to the guidelines described in proper statutory regulations. Among the 116 tested cars on the roller testing device by the quasi-static method, only in three cases there was stated that braking force on the one of the wheels was lower than 70% of the maximum value measured on the other wheel of the same axis. The most (59 cars) of the vehicles does not satisfy the condition of the required value of the braking force efficiency indicator. Keywords: car, braking system, control checks Podstawowym dokumentem formu ujàcym wymagania stawiane uk adom hamulcowym samochodów jest Regulamin 13. Europejskiej Komisji Gospodarczej (ECE). Szczegó owe wymagania dotyczà poszczególnych kategorii i grup pojazdów, zgodnie z podzia em podawanym w normie PN-ISO 611. Regulamin 13 ECE podaje ponadto znormalizowane procedury badawcze, które nale y stosowaç w procesie homologacji pojazdu przy ocenie skutecznoêci i statecznoêci hamowania [1]. Podstawà prawid owego przeprowadzenia kontroli jest znajomoêç wymagaƒ eksploatacyjnych stawianych uk adom hamulcowym. Nale à do nich: odpowiednia skutecznoêç dzia ania uk adu przy okreêlonym nacisku na peda lub dêwigni hamulca, pe ne odhamowanie po odj ciu si y uruchamiajàcej uk ad, proporcjonalne p ynne zwi kszanie si y hamowania w stosunku do wzrostu si y uruchamiajàcej uk ad, mo liwie krótki czas uruchamiania uk adu od chwili nacisku na peda hamulca, statecznoêç ruchu hamowanego pojazdu, brak lub niski poziom ha aêliwoêci hamulców przy ko ach niezablokowanych, niezb dna szczelnoêç obwodów. In. S awomir Milewski Wydzia Mechaniczny, Politechnika Bia ostocka, ul. Wiejska 45 C, Bia ystok, dr in. Dariusz Szpica Wydzia Mechaniczny, Politechnika Bia ostocka, ul. Wiejska 45 C, Bia ystok, Pomiar skutecznoêci i ocena sprawnoêci roboczego uk adu hamulcowego jest jednà z podstawowych czynnoêci podczas kontroli hamulców pojazdu. SkutecznoÊç hamowania okreêla si wskaênikiem. Wskaênik skutecznoêci hamowania jest to stosunek si y hamowania do si y wynikajàcej z dopuszczalnej masy ca kowitej pojazdu lub stosunek opóênienia hamowania do przyspieszenia ziemskiego. Kontrola narastania si y hamowania zale nie od si y nacisku wywieranej na peda hamulca lub inne urzàdzenie uruchamiajàce jest mo liwa jedynie przy zastosowaniu miernika si y nacisku. SkutecznoÊç i sprawnoêç postojowego uk adu hamulcowego przeprowadza si oddzielnie dla ka dego ko a. Nie jest okreêlona maksymalna wartoêç ró nicy si hamowania dla kó jednej osi, tak jak w wypadku hamulca roboczego. Ogl dziny uk adu przeciwblokujàcego ABS ograniczajà si jedynie do sprawdzenia jego kompletnoêci i ewentualnych uszkodzeƒ przewodów i sygnalizacji. W przypadku, gdy pojazd jest wyposa ony w uk ad elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC, sprawdzeniu podlegajà przewody, czujnik pr dkoêci kó, element w àczajàcy uk ad i kontrolka MIL. Obiekty i metodyka badaƒ Metody kontroli stanu technicznego pojazdów podczas przeprowadzania badaƒ technicznych sà ÊciÊle okreêlone rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeênia 2009 r. w sprawie zakre- ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/

2 su i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych podczas tych badaniach (Dz.U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1232) i uwarunkowane rodzajem wyposa enia kontrolno-pomiarowego stanowiska kontrolnego SKP. KolejnoÊç czynnoêci wykonywanych przez uprawnionego diagnost podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu w SKP jest ÊciÊle zwiàzana z rodzajem badania oraz rozmieszczeniem przyrzàdów i urzàdzeƒ kontrolno-pomiarowych na stanowisku kontrolnym [2 8]. Badania przeprowadzono na jednej z podlaskich Okr gowych Stacji Kontroli Pojazdów, wykorzystujàc w tym celu urzàdzenie rolkowe firmy UNIMETAL, typ RHE 30/S. Zapewnia ono kontrol dzia ania hamulców przez pomiar si hamowania i nacisku na peda hamulca. Na podstawie zmierzonych wielkoêci okreêla si skutecznoêç i równomiernoêç hamowania. Wyniki badaƒ Do wykonania statystyki zwiàzanej z ocenà uk adu hamulcowego pojazdy podzielono zgodnie z okresem eksploatacji na siedem grup: grupa I pojazdy poni ej 5 lat 12 szt., grupa II pojazdy 5 7 lat 16 szt., grupa III pojazdy 8 9 lat 20 szt., grupa IV pojazdy 10 lat 19 szt., grupa V pojazdy lat 20 szt., grupa VI pojazdy lat 16 szt., grupa VII pojazdy powy ej 15 lat 10 szt. Badaniom poddano 116 sztuk losowo wybranych pojazdów. Do oceny stanu technicznego wykorzystano pomiary i obliczeniowego (1): gdzie: z wskaênik skutecznoêci hamowania w % dla badanego rodzaju hamulca, ΣT si a hamowania uzyskana ze wszystkich kó w kn, odpowiednio dla hamulca roboczego, awaryjnego lub postojowego, P si a ci koêci (nacisk) od dopuszczalnej masy ca kowitej badanego pojazdu w kn, przyjmujàc do obliczeƒ 1 kn = si a ci koêci 100 kg. Dopuszczalnà mas ca kowità pojazdu przyjmuje si na podstawie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, tabliczce znamionowej albo innych wiarygodnych danych technicznych pojazdu lub oblicza si, sumujàc mas w asnà i dopuszczalnà adownoêç pojazdu. Je eli zmierzona si a hamowania hamulca roboczego lub obliczony na tej podstawie wskaênik skutecznoêci hamowania nie osiàga wymaganej wartoêci, nale y ustaliç obliczeniowà maksymalnà wartoêç si y hamowania (lub obliczeniowy wskaênik skutecznoêci hamowania), mno àc zmierzone si y hamowania poszczególnych kó przez stosunek maksymalnego dopuszczalnego nacisku na peda (dêwigni ) hamulca do nacisku wywieranego w czasie pomiaru, wed ug (2): (1) (2) Rys. 1. Badanie na urzàdzeniu rolkowym UNIMETAL RHE 30/6S Zestawienie zmierzonych i obliczonych wartoêci wskaêników skutecznoêci hamowania uzale niono od okresu eksploatacji i uregulowaƒ prawnych, wykazujàc pojazdy, które nie spe niajà wymagaƒ technicznych art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póêniejszymi zmianami). Wszystkie czynnoêci zwiàzane z pomiarami wykonano zgodnie ze szczegó owym sposobem badania skutecznoêci i równomiernoêci dzia ania hamulców zawartym w dziale II i IV za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeênia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych podczas tych badaƒ (Dz.U. z 2009 r. Nr 155, poz.1232). gdzie: T min minimalna wymagana si a hamulca roboczego, kn, P si a ci koêci od dopuszczalnej masy ca kowitej badanego pojazdu, kn, z min wymagany wskaênik skutecznoêci hamowania, %, T* obliczeniowa si a hamowania hamulca roboczego, kn, z * obliczeniowy wskaênik skutecznoêci hamowania, %, T si a hamowania uzyskana ze wszystkich kó danej osi, kn, i kolejna badana oê pojazdu, P z zmierzony nacisk na peda (dêwigni ) hamulca roboczego, N, P d dopuszczalny nacisk na peda (dêwigni ) hamulca roboczego wed ug 2 ust. 1 pkt 3 dla danego rodzaju pojazdu, N. Obróbka statystyczna obj a wyznaczenie: Êredniej arytmetycznej, która jest sumà wartoêci zmiennej wszystkich jednostek badanej zbiorowoêci podzielonà przez liczb tych jednostek (3): b du standardowego, który jest Êrednim odchyleniem wyników pomiarów tej samej wielkoêci otrzymanych przy u yciu tego samego narz dzia (urzàdzenia) pomiarowego (4): (3) (4) 26 ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/2012

3 mediany, która jest wartoêcià Êrodkowà dzielàcà zbiorowoêç na dwie równe cz Êci (5): wariancji próbki, która jest Êrednià arytmetycznà z kwadratów odchyleƒ poszczególnych wartoêci cechy od Êredniej arytmetycznej ca ej zbiorowoêci (6): odchylenia standardowego, które jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji (7): kurtozy, która charakteryzuje wzgl dnà szczytowoêç lub p askoêç rozk adu w porównaniu z rozk adem normalnym (8): (5) (6) (7) (8) skoênoêci, która charakteryzuje stopieƒ asymetrii rozk adu wokó jednej osi (9): Ponadto wyznaczono: zakres, minimum, maksimum, sum, licznik, najwi kszà i najmniejszà wartoêç poziomu ufnoêci, który oznacza prawdopodobieƒstwo, e wynik pomiaru zawiera si w przedziale domkni tym ograniczonym niepewnoêcià rozszerzonà pomiaru. Z uwagi na obszernoêç wyników pomiarów, na rys. 2 przedstawiono w postaci wykresów s upkowych zestawienie wyznaczonych i obliczeniowych wskaêników skutecznoêci hamowania pojazdów w poszczególnych grupach. Wyniki obliczeƒ statystycznych wykonanych z wykorzystaniem procedur programu Excel przedstawiono w tab. I i II. Wnioskowanie o zgodnoêci rozk adów z rozk adem normalnym oparto na wartoêciach skoênoêci i kurtozy. Pojazdy w grupie I (poni ej 5 lat) wynios a 50,42±2,46%, a wartoêç Êrednia obli- (9) TABELA I. Wyniki obliczeƒ statystycznych w poszczególnych grupach Parametr Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Ârednia 50, , ,65 49, ,75 46,875 45,7 B àd standardowy 1, , , , , , ,26535 Mediana 50,5 47,5 52, , ,5 Odchylenie standardowe 3, , , , , , , Wariancja próbki 14, , , , , , ,01111 Kurtoza 0, , , , , , ,70867 SkoÊnoÊç 0, , , ,6753 0, , ,15401 Zakres Minimum Maksimum Suma Licznik Najwi kszy (1) Najmniejszy (1) Poziom ufnoêci (95,0%) 2, , , , , , , TABELA II. Wyniki obliczeƒ statystycznych obliczeniowego w poszczególnych grupach Parametr Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Ârednia 245, , ,7 229, ,1 189, ,3 B àd standardowy 18, , , , , , ,88361 Mediana 254, ,5 187,5 141,5 Odchylenie standardowe 62, , , , , , ,55293 Wariancja próbki 3919, , , , , , ,233 Kurtoza -0, , , , ,4399 0, , SkoÊnoÊç -0,3128 0, , , , , , Zakres Minimum Maksimum Suma Licznik Najwi kszy (1) Najmniejszy (1) Poziom ufnoêci (95,0%) 39, , , , , , ,45553 ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/

4 Rys. 2. WartoÊci z i obliczeniowego z* w poszczególnych grupach czeniowego 245,42±39,78%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,12%, natomiast w drugim 18,07%. WartoÊç dodatnia kurtozy (0,18) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o niewielkiej szczytowoêci i wysmukleniu rozk adu, a ujemna (-0,95) dla obliczeniowego oznacza sp aszczenie rozk adu w stosunku do normalnego. SkoÊnoÊç dodatnia (0,26) wskaênika skutecznoêci hamowania okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci wi kszych od Êredniej, natomiast skoênoêç ujemna (-0,31) obliczeniowego okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w przeciwnym kierunku. Pojazdy w grupie II (5 7 lat) wynios a 47,56±2,74%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 222,37±29,61%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,28%, a w drugim 13,89%. WartoÊç ujemna (-0,32 i -1,19) kurtozy dla obu wskaêników Êwiadczy o sp aszczeniu rozk adu wzgl dem normalnego. SkoÊnoÊç ujemna (-0,26) wskaênika skutecznoêci hamowania okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci ujemnych, a skoênoêç dodatnia (0,16) obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania sk ania rozk ad w kierunku przeciwnym. 28 ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/2012

5 Pojazdy w grupie III (8 9 lat) wynios a 51,65±2,04%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 227,7±30,31%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 0,97%, a w drugim 14,48%. WartoÊç ujemna kurtozy (-0,28) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o niewielkim sp aszczeniu rozk adu w stosunku do normalnego, natomiast wartoêç dodatnia (2,16) dla obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania oznacza rozk ad wysmuklony. W przypadku ujemna skoênoêç (-0,33) okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci mniejszych od Êredniej, a w przypadku obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania dodatnia skoênoêç (0,92) okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w przeciwnym kierunku. Pojazdy w grupie IV (10 lat) wynios a 49,31±1,96%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 229,42±25,89%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 0,01%, a w drugim 0,12%. Dodatnia wartoêç kurtozy (0,06) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o wysmukleniu rozk adu, natomiast ujemna (-0,93) dla obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania charakteryzuje jego stosunkowo p aski rozk ad. W obu przypadkach rozk ad sk ania si ku wartoêciom mniejszym od Êredniej, poniewa skoênoêci przyj y wartoêci ujemne (-0,07 i -0,30). Pojazdy w grupie V (11 12 lat) wynios a 49,75±2,60%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 202,10±23,18%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,24%, a w drugim 11,07%. Dodatnia wartoêç kurtozy (0,03) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o wysmukleniu rozk adu, natomiast ujemna (-0,44) dla obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania oznacza niewielkie sp aszczenie rozk adu w stosunku do normalnego. W obu przypadkach rozk ad sk ania si ku wartoêciom wi kszym od Êredniej, poniewa skoênoêci przyj y wartoêci dodatnie (0,42 i 0,40). Pojazdy w grupie VI (13 15 lat) Êrednia wartoêç wynios a 46,87±2,36%, a Êrednia wartoêç obliczeniowego 189,69±22,71%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,11%, a w drugim 10,65%. WartoÊç dodatnia kurtozy (0,42 i 0,36) w obu przypadkach Êwiadczy o wysmukleniu rozk adów w stosunku do normalnego. W przypadku wskaênika skutecznoêci hamowania skoênoêç ujemna (-0,71) okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci mniejszych, natomiast w przypadku obliczeniowego dodatnia skoênoêç (0,66) charakteryzuje rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku przeciwnym. Pojazdy w grupie VII (powy ej 15 lat) wynios a 45,70±2,86%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 169,30±40,45%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,26%, a w drugim 17,88%. WartoÊç ujemna kurtozy (-1,71) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o stosunkowo p askim rozk adzie, natomiast wartoêç dodatnia kurtozy (1,72) dla obliczeniowego oznacza rozk ad o stosunkowo du ej szczytowoêci. SkoÊnoÊç ujemna (-0,15) w przypadku wskaênika skutecznoêci hamowania okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci mniejszych, a skoênoêç dodatnia (1,55) w przypadku obliczeniowego okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w przeciwnym kierunku. Porównanie wskaêników skutecznoêci hamowania pojazdów w poszczególnych grupach Porównanie ma charakter poglàdowy, poniewa badania przeprowadzono tylko dla 116 pojazdów, stàd te trudno na tej podstawie wnioskowaç o ca ej serii. Obliczenia wykonano wy àcznie dla pojazdów o dostatecznej sile hamowania (113 sztuk w trzech pojazdach si a hamujàca na jednym z kó by a mniejsza od 70% maksymalnej wartoêci zmierzonej na innym kole tej osi). Celem porównania jest szacunkowe odzwierciedlenie faktycznej ró nicy w wartoêciach badanych parametrów, która (jak wczeêniej obliczono) wyst puje pomi dzy poszczególnymi grupami pojazdów. Rys. 3. Wykres Êrednich wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania i obliczeniowego Na wykresie s upkowym (rys. 3) przedstawiono obliczone Êrednie wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania i obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania dla poszczególnych grup badanych pojazdów. Na podstawie obliczonych Êrednich wartoêci pokazanych na rys. 3 stwierdzono, e ró nice pomi dzy poszczególnymi grupami pojazdów sà niewielkie, dla pojazdów powy ej dwunastu lat ma on wartoêç najni szà. Ró nica pomi dzy grupà III, dla której wartoêç jest najwi ksza ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/

6 i wynosi 51,65%, a grupà VII o wskaêniku 45,7% si ga zaledwie 5,95%. W przypadku Êredniej wartoêci obliczeniowego ró nica ta jest zdecydowanie wi ksza. Wynosi ona pomi dzy grupà I i grupà VII a 75,34%. WartoÊç obliczeniowego potwierdza wi kszà skutecznoêç hamowania pojazdów poni ej dziesi ciu lat eksploatacji. Dla pojazdów starszych skutecznoêç ta jest coraz mniejsza i zale nie od zaistnia ej sytuacji mo e mieç bezpo- Êredni wp yw na bezpieczeƒstwo ruchu. Na wykresie s upkowym (rys. 4) przedstawiono stosunek Êredniej wartoêci obliczeniowego wskaênika Rys. 4. Wykres stosunku wartoêci obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania do skutecznoêci hamowania do Êredniej wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania poszczególnych grup badanych pojazdów. Wnioski Przeprowadzenie pomiarów skutecznoêci dzia ania hamulców na urzàdzeniu rolkowym zapewni o mo liwoêç kontrolowanego przebiegu badania i powtarzalnoêç jego warunków. Ze wzgl du na quasi-statycznà metod pomiaru nie odwzorowano jednak rzeczywistych warunków hamowania na drodze. W unieruchomionym podczas pomiarów pojeêdzie nie wyst puje zjawisko odcià ania osi tylnej i docià- ania osi przedniej (pochylanie wzd u ne pojazdu) tak jak podczas hamowania poruszajàcego si pojazdu. Jest to jednak metoda gwarantujàca kontrolowanie przebiegu badania z obserwacjà wskazaƒ urzàdzenia, co przy innych metodach (pomiaru opóênienia hamowania opóênieniomierzem lub dynamicznej na p ytach pomiarowych) jest nieosiàgalne ze wzgl du na skupienie si diagnosty na kierowaniu poruszajàcym si pojazdem i zwiàzanym z tym bezpieczeƒstwem pomiaru. Pomiarom skutecznoêci hamowania poddano 116 pojazdów. Na podstawie przeprowadzonych badaƒ stwierdzono, e: w trzech pojazdach si a hamujàca na jednym z kó jest mniejsza od 70% maksymalnej wartoêci zmierzonej na innym kole tej osi, wi kszoêç (59 szt.) pojazdów nie spe ni a warunku wymaganej wartoêci wskaênika skutecznoêci si y hamowania, po ustaleniu obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania istnieje stosunkowo du a ró nica wzgl dem, która wynika z faktu, e pojazdy by y badane przy masie rzeczywistej zbli onej do masy w asnej z diagnostà, powodem ró nicy obu wskaêników jest stosunek wartoêci si y dopuszczalnego nacisku na peda do si y zmierzonego nacisku na peda hamulca. W badanej grupie pojazdów wyodr bniono: pojazdy o najni szej wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania: Fiat Panda 37%, Fiat Seicento, Ford Sierra, Opel Corsa wszystkie po 40%, pojazdy o najwy szej wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania: Mercedes-Benz C 220 CDI 62%, Lexus LS430 i Jaguar S-type po 59%, Audi A6 58%, pojazdy o najni szej wartoêci obliczeniowego : Ford Sierra 121%, Daewoo Tico 126%, Fiat Punto 127%, Fiat Uno 129%, pojazdy o najwy szej wartoêci obliczeniowego : Lexus LS %, Skoda Octavia 330%, Mercedes-Benz E 220 CDI 325%, Honda Jazz 306%. WartoÊç najwi kszà (7,17) stosunku obliczeniowego stwierdzono w przypadku Skody Octavii, a najmniejszà (2,63) w Fiacie Uno. Nale y pami taç, e liczba badanych samochodów jest stosunkowo niewielka, jak na liczb marek, modeli wyodr bnionych grup, dlatego w badaniach wyniki poparto nazwami w asnymi pojazdów, co nie jest podstawà do oceny ca ej grupy modelowej danej marki. LITERATURA 1. Miatluk M., Kamiƒski Z.: Uk ady hamulcowe pojazdów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Bia ostockiej, Bia ystok Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., poz. 908 z póêniejszymi zmianami. 3. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z póêniejszymi zmianami). 4. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeênia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1232). 5. Rozporzàdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ w stosunku do stacji przeprowadzajàcych badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275). 6. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2469). 7. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó owych wymagaƒ w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 2010 r. Nr 140, poz. 946). 8. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30). 30 ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/2012

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 75 5903 Poz. 639 639 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 4 maja 2009 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange

Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange 37 Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Gie dzie Papierów WartoÊciowych w Warszawie* Momentum at the Warsaw Stock Exchange Adam Szyszka** Streszczenie Strategia momentum opiera si na za o eniu, e w perspektywie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r.

Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010

Bardziej szczegółowo

polski koƒ zimnokrwisty

polski koƒ zimnokrwisty Program hodowli koni rasy polski koƒ zimnokrwisty Warszawa 2006 opracowanie Polski Zwiàzek Hodowców Koni 00-673 Warszawa ul. Koszykowa 60/62 m. 16 tel.: (022) 629 95 31, (022) 628 98 38 faks: (022) 628

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 98 Transport 2013 Grzegorz Feliczak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa im. Jana Amosa Kome skiego w Lesznie ANALIZA WYNIKÓW BADA USZKADZALNO CI POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci

nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci nr 12 (144), grudzieƒ 2002 PORADNIK INWESTORA Systemy transakcyjne oparte na zmiennoêci Rafa Rudzki Systemy transakcyjne W 1978 r. Welles Wilder Jr. opublikowa ksià k pt. New Concepts in Technical Trading

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych

Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010 na podstawie wybranych wska ników finansowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Katarzyna SAWICZ Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Analiza rynku ubezpiecze na ycie w latach 2000 2010

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

ORZECZNICTWO TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZ DOWY WYROKI I POSTANOWIENIA

ORZECZNICTWO TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZ DOWY WYROKI I POSTANOWIENIA ORZECZNICTWO TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO ZBIÓR URZ DOWY Seria A Warszawa, dnia 31 maja 2009 r. Nr 5 (121) TREÂå poz. WYROKI I POSTANOWIENIA str. 64 wyrok z dnia 5 maja 2009 r., sygn. P 64/07.......................

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo