Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP"

Transkrypt

1 Ocena skutecznoêci dzia ania uk adów hamulcowych samochodów osobowych na podstawie badaƒ w SKP The evaluation of the passenger cars braking systems working efficiency based on the tests in vehicle inspection stations S AWOMIR MILEWSKI DARIUSZ SZPICA Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badaƒ skutecznoêci dzia ania uk adu hamulcowego. Pomiary ograniczono do uk adów hamulcowych losowo wybranych samochodów osobowych. Wszelkie czynnoêci przeprowadzano zgodnie z wytycznymi opisanymi w odpowiednich rozporzàdzeniach ustawowych. SpoÊród przebadanych na stanowisku rolkowym metodà quasi-statycznà 116 pojazdów, jedynie w trzech stwierdzono, e si a hamujàca na jednym z kó jest mniejsza od 70% maksymalnej wartoêci zmierzonej na innym kole tej osi. Wi kszoêç (59 sztuk) pojazdów nie spe ni a warunku wymaganej wartoêci wskaênika skutecznoêci si y hamowania. S owa kluczowe: samochód, uk ad hamulcowy, badania kontrolne Abstract: In the paper the results of research of the braking systems working efficiency were presented. The measurements were limited to braking systems of the randomly selected passenger cars. All of the procedures were performed in accordance to the guidelines described in proper statutory regulations. Among the 116 tested cars on the roller testing device by the quasi-static method, only in three cases there was stated that braking force on the one of the wheels was lower than 70% of the maximum value measured on the other wheel of the same axis. The most (59 cars) of the vehicles does not satisfy the condition of the required value of the braking force efficiency indicator. Keywords: car, braking system, control checks Podstawowym dokumentem formu ujàcym wymagania stawiane uk adom hamulcowym samochodów jest Regulamin 13. Europejskiej Komisji Gospodarczej (ECE). Szczegó owe wymagania dotyczà poszczególnych kategorii i grup pojazdów, zgodnie z podzia em podawanym w normie PN-ISO 611. Regulamin 13 ECE podaje ponadto znormalizowane procedury badawcze, które nale y stosowaç w procesie homologacji pojazdu przy ocenie skutecznoêci i statecznoêci hamowania [1]. Podstawà prawid owego przeprowadzenia kontroli jest znajomoêç wymagaƒ eksploatacyjnych stawianych uk adom hamulcowym. Nale à do nich: odpowiednia skutecznoêç dzia ania uk adu przy okreêlonym nacisku na peda lub dêwigni hamulca, pe ne odhamowanie po odj ciu si y uruchamiajàcej uk ad, proporcjonalne p ynne zwi kszanie si y hamowania w stosunku do wzrostu si y uruchamiajàcej uk ad, mo liwie krótki czas uruchamiania uk adu od chwili nacisku na peda hamulca, statecznoêç ruchu hamowanego pojazdu, brak lub niski poziom ha aêliwoêci hamulców przy ko ach niezablokowanych, niezb dna szczelnoêç obwodów. In. S awomir Milewski Wydzia Mechaniczny, Politechnika Bia ostocka, ul. Wiejska 45 C, Bia ystok, dr in. Dariusz Szpica Wydzia Mechaniczny, Politechnika Bia ostocka, ul. Wiejska 45 C, Bia ystok, Pomiar skutecznoêci i ocena sprawnoêci roboczego uk adu hamulcowego jest jednà z podstawowych czynnoêci podczas kontroli hamulców pojazdu. SkutecznoÊç hamowania okreêla si wskaênikiem. Wskaênik skutecznoêci hamowania jest to stosunek si y hamowania do si y wynikajàcej z dopuszczalnej masy ca kowitej pojazdu lub stosunek opóênienia hamowania do przyspieszenia ziemskiego. Kontrola narastania si y hamowania zale nie od si y nacisku wywieranej na peda hamulca lub inne urzàdzenie uruchamiajàce jest mo liwa jedynie przy zastosowaniu miernika si y nacisku. SkutecznoÊç i sprawnoêç postojowego uk adu hamulcowego przeprowadza si oddzielnie dla ka dego ko a. Nie jest okreêlona maksymalna wartoêç ró nicy si hamowania dla kó jednej osi, tak jak w wypadku hamulca roboczego. Ogl dziny uk adu przeciwblokujàcego ABS ograniczajà si jedynie do sprawdzenia jego kompletnoêci i ewentualnych uszkodzeƒ przewodów i sygnalizacji. W przypadku, gdy pojazd jest wyposa ony w uk ad elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESC, sprawdzeniu podlegajà przewody, czujnik pr dkoêci kó, element w àczajàcy uk ad i kontrolka MIL. Obiekty i metodyka badaƒ Metody kontroli stanu technicznego pojazdów podczas przeprowadzania badaƒ technicznych sà ÊciÊle okreêlone rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeênia 2009 r. w sprawie zakre- ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/

2 su i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych podczas tych badaniach (Dz.U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1232) i uwarunkowane rodzajem wyposa enia kontrolno-pomiarowego stanowiska kontrolnego SKP. KolejnoÊç czynnoêci wykonywanych przez uprawnionego diagnost podczas przeprowadzania badania technicznego pojazdu w SKP jest ÊciÊle zwiàzana z rodzajem badania oraz rozmieszczeniem przyrzàdów i urzàdzeƒ kontrolno-pomiarowych na stanowisku kontrolnym [2 8]. Badania przeprowadzono na jednej z podlaskich Okr gowych Stacji Kontroli Pojazdów, wykorzystujàc w tym celu urzàdzenie rolkowe firmy UNIMETAL, typ RHE 30/S. Zapewnia ono kontrol dzia ania hamulców przez pomiar si hamowania i nacisku na peda hamulca. Na podstawie zmierzonych wielkoêci okreêla si skutecznoêç i równomiernoêç hamowania. Wyniki badaƒ Do wykonania statystyki zwiàzanej z ocenà uk adu hamulcowego pojazdy podzielono zgodnie z okresem eksploatacji na siedem grup: grupa I pojazdy poni ej 5 lat 12 szt., grupa II pojazdy 5 7 lat 16 szt., grupa III pojazdy 8 9 lat 20 szt., grupa IV pojazdy 10 lat 19 szt., grupa V pojazdy lat 20 szt., grupa VI pojazdy lat 16 szt., grupa VII pojazdy powy ej 15 lat 10 szt. Badaniom poddano 116 sztuk losowo wybranych pojazdów. Do oceny stanu technicznego wykorzystano pomiary i obliczeniowego (1): gdzie: z wskaênik skutecznoêci hamowania w % dla badanego rodzaju hamulca, ΣT si a hamowania uzyskana ze wszystkich kó w kn, odpowiednio dla hamulca roboczego, awaryjnego lub postojowego, P si a ci koêci (nacisk) od dopuszczalnej masy ca kowitej badanego pojazdu w kn, przyjmujàc do obliczeƒ 1 kn = si a ci koêci 100 kg. Dopuszczalnà mas ca kowità pojazdu przyjmuje si na podstawie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym, tabliczce znamionowej albo innych wiarygodnych danych technicznych pojazdu lub oblicza si, sumujàc mas w asnà i dopuszczalnà adownoêç pojazdu. Je eli zmierzona si a hamowania hamulca roboczego lub obliczony na tej podstawie wskaênik skutecznoêci hamowania nie osiàga wymaganej wartoêci, nale y ustaliç obliczeniowà maksymalnà wartoêç si y hamowania (lub obliczeniowy wskaênik skutecznoêci hamowania), mno àc zmierzone si y hamowania poszczególnych kó przez stosunek maksymalnego dopuszczalnego nacisku na peda (dêwigni ) hamulca do nacisku wywieranego w czasie pomiaru, wed ug (2): (1) (2) Rys. 1. Badanie na urzàdzeniu rolkowym UNIMETAL RHE 30/6S Zestawienie zmierzonych i obliczonych wartoêci wskaêników skutecznoêci hamowania uzale niono od okresu eksploatacji i uregulowaƒ prawnych, wykazujàc pojazdy, które nie spe niajà wymagaƒ technicznych art. 66 ustawy Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z póêniejszymi zmianami). Wszystkie czynnoêci zwiàzane z pomiarami wykonano zgodnie ze szczegó owym sposobem badania skutecznoêci i równomiernoêci dzia ania hamulców zawartym w dziale II i IV za àcznika nr 1 do rozporzàdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeênia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych podczas tych badaƒ (Dz.U. z 2009 r. Nr 155, poz.1232). gdzie: T min minimalna wymagana si a hamulca roboczego, kn, P si a ci koêci od dopuszczalnej masy ca kowitej badanego pojazdu, kn, z min wymagany wskaênik skutecznoêci hamowania, %, T* obliczeniowa si a hamowania hamulca roboczego, kn, z * obliczeniowy wskaênik skutecznoêci hamowania, %, T si a hamowania uzyskana ze wszystkich kó danej osi, kn, i kolejna badana oê pojazdu, P z zmierzony nacisk na peda (dêwigni ) hamulca roboczego, N, P d dopuszczalny nacisk na peda (dêwigni ) hamulca roboczego wed ug 2 ust. 1 pkt 3 dla danego rodzaju pojazdu, N. Obróbka statystyczna obj a wyznaczenie: Êredniej arytmetycznej, która jest sumà wartoêci zmiennej wszystkich jednostek badanej zbiorowoêci podzielonà przez liczb tych jednostek (3): b du standardowego, który jest Êrednim odchyleniem wyników pomiarów tej samej wielkoêci otrzymanych przy u yciu tego samego narz dzia (urzàdzenia) pomiarowego (4): (3) (4) 26 ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/2012

3 mediany, która jest wartoêcià Êrodkowà dzielàcà zbiorowoêç na dwie równe cz Êci (5): wariancji próbki, która jest Êrednià arytmetycznà z kwadratów odchyleƒ poszczególnych wartoêci cechy od Êredniej arytmetycznej ca ej zbiorowoêci (6): odchylenia standardowego, które jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji (7): kurtozy, która charakteryzuje wzgl dnà szczytowoêç lub p askoêç rozk adu w porównaniu z rozk adem normalnym (8): (5) (6) (7) (8) skoênoêci, która charakteryzuje stopieƒ asymetrii rozk adu wokó jednej osi (9): Ponadto wyznaczono: zakres, minimum, maksimum, sum, licznik, najwi kszà i najmniejszà wartoêç poziomu ufnoêci, który oznacza prawdopodobieƒstwo, e wynik pomiaru zawiera si w przedziale domkni tym ograniczonym niepewnoêcià rozszerzonà pomiaru. Z uwagi na obszernoêç wyników pomiarów, na rys. 2 przedstawiono w postaci wykresów s upkowych zestawienie wyznaczonych i obliczeniowych wskaêników skutecznoêci hamowania pojazdów w poszczególnych grupach. Wyniki obliczeƒ statystycznych wykonanych z wykorzystaniem procedur programu Excel przedstawiono w tab. I i II. Wnioskowanie o zgodnoêci rozk adów z rozk adem normalnym oparto na wartoêciach skoênoêci i kurtozy. Pojazdy w grupie I (poni ej 5 lat) wynios a 50,42±2,46%, a wartoêç Êrednia obli- (9) TABELA I. Wyniki obliczeƒ statystycznych w poszczególnych grupach Parametr Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Ârednia 50, , ,65 49, ,75 46,875 45,7 B àd standardowy 1, , , , , , ,26535 Mediana 50,5 47,5 52, , ,5 Odchylenie standardowe 3, , , , , , , Wariancja próbki 14, , , , , , ,01111 Kurtoza 0, , , , , , ,70867 SkoÊnoÊç 0, , , ,6753 0, , ,15401 Zakres Minimum Maksimum Suma Licznik Najwi kszy (1) Najmniejszy (1) Poziom ufnoêci (95,0%) 2, , , , , , , TABELA II. Wyniki obliczeƒ statystycznych obliczeniowego w poszczególnych grupach Parametr Grupa I Grupa II Grupa III Grupa IV Grupa V Grupa VI Grupa VII Ârednia 245, , ,7 229, ,1 189, ,3 B àd standardowy 18, , , , , , ,88361 Mediana 254, ,5 187,5 141,5 Odchylenie standardowe 62, , , , , , ,55293 Wariancja próbki 3919, , , , , , ,233 Kurtoza -0, , , , ,4399 0, , SkoÊnoÊç -0,3128 0, , , , , , Zakres Minimum Maksimum Suma Licznik Najwi kszy (1) Najmniejszy (1) Poziom ufnoêci (95,0%) 39, , , , , , ,45553 ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/

4 Rys. 2. WartoÊci z i obliczeniowego z* w poszczególnych grupach czeniowego 245,42±39,78%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,12%, natomiast w drugim 18,07%. WartoÊç dodatnia kurtozy (0,18) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o niewielkiej szczytowoêci i wysmukleniu rozk adu, a ujemna (-0,95) dla obliczeniowego oznacza sp aszczenie rozk adu w stosunku do normalnego. SkoÊnoÊç dodatnia (0,26) wskaênika skutecznoêci hamowania okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci wi kszych od Êredniej, natomiast skoênoêç ujemna (-0,31) obliczeniowego okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w przeciwnym kierunku. Pojazdy w grupie II (5 7 lat) wynios a 47,56±2,74%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 222,37±29,61%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,28%, a w drugim 13,89%. WartoÊç ujemna (-0,32 i -1,19) kurtozy dla obu wskaêników Êwiadczy o sp aszczeniu rozk adu wzgl dem normalnego. SkoÊnoÊç ujemna (-0,26) wskaênika skutecznoêci hamowania okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci ujemnych, a skoênoêç dodatnia (0,16) obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania sk ania rozk ad w kierunku przeciwnym. 28 ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/2012

5 Pojazdy w grupie III (8 9 lat) wynios a 51,65±2,04%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 227,7±30,31%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 0,97%, a w drugim 14,48%. WartoÊç ujemna kurtozy (-0,28) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o niewielkim sp aszczeniu rozk adu w stosunku do normalnego, natomiast wartoêç dodatnia (2,16) dla obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania oznacza rozk ad wysmuklony. W przypadku ujemna skoênoêç (-0,33) okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci mniejszych od Êredniej, a w przypadku obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania dodatnia skoênoêç (0,92) okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w przeciwnym kierunku. Pojazdy w grupie IV (10 lat) wynios a 49,31±1,96%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 229,42±25,89%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 0,01%, a w drugim 0,12%. Dodatnia wartoêç kurtozy (0,06) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o wysmukleniu rozk adu, natomiast ujemna (-0,93) dla obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania charakteryzuje jego stosunkowo p aski rozk ad. W obu przypadkach rozk ad sk ania si ku wartoêciom mniejszym od Êredniej, poniewa skoênoêci przyj y wartoêci ujemne (-0,07 i -0,30). Pojazdy w grupie V (11 12 lat) wynios a 49,75±2,60%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 202,10±23,18%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,24%, a w drugim 11,07%. Dodatnia wartoêç kurtozy (0,03) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o wysmukleniu rozk adu, natomiast ujemna (-0,44) dla obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania oznacza niewielkie sp aszczenie rozk adu w stosunku do normalnego. W obu przypadkach rozk ad sk ania si ku wartoêciom wi kszym od Êredniej, poniewa skoênoêci przyj y wartoêci dodatnie (0,42 i 0,40). Pojazdy w grupie VI (13 15 lat) Êrednia wartoêç wynios a 46,87±2,36%, a Êrednia wartoêç obliczeniowego 189,69±22,71%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,11%, a w drugim 10,65%. WartoÊç dodatnia kurtozy (0,42 i 0,36) w obu przypadkach Êwiadczy o wysmukleniu rozk adów w stosunku do normalnego. W przypadku wskaênika skutecznoêci hamowania skoênoêç ujemna (-0,71) okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci mniejszych, natomiast w przypadku obliczeniowego dodatnia skoênoêç (0,66) charakteryzuje rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku przeciwnym. Pojazdy w grupie VII (powy ej 15 lat) wynios a 45,70±2,86%, a wartoêç Êrednia obliczeniowego 169,30±40,45%. W pierwszym przypadku b àd standardowy wyniós 1,26%, a w drugim 17,88%. WartoÊç ujemna kurtozy (-1,71) dla wskaênika skutecznoêci hamowania Êwiadczy o stosunkowo p askim rozk adzie, natomiast wartoêç dodatnia kurtozy (1,72) dla obliczeniowego oznacza rozk ad o stosunkowo du ej szczytowoêci. SkoÊnoÊç ujemna (-0,15) w przypadku wskaênika skutecznoêci hamowania okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w kierunku wartoêci mniejszych, a skoênoêç dodatnia (1,55) w przypadku obliczeniowego okreêla rozk ad z asymetrià rozciàgajàcà si w przeciwnym kierunku. Porównanie wskaêników skutecznoêci hamowania pojazdów w poszczególnych grupach Porównanie ma charakter poglàdowy, poniewa badania przeprowadzono tylko dla 116 pojazdów, stàd te trudno na tej podstawie wnioskowaç o ca ej serii. Obliczenia wykonano wy àcznie dla pojazdów o dostatecznej sile hamowania (113 sztuk w trzech pojazdach si a hamujàca na jednym z kó by a mniejsza od 70% maksymalnej wartoêci zmierzonej na innym kole tej osi). Celem porównania jest szacunkowe odzwierciedlenie faktycznej ró nicy w wartoêciach badanych parametrów, która (jak wczeêniej obliczono) wyst puje pomi dzy poszczególnymi grupami pojazdów. Rys. 3. Wykres Êrednich wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania i obliczeniowego Na wykresie s upkowym (rys. 3) przedstawiono obliczone Êrednie wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania i obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania dla poszczególnych grup badanych pojazdów. Na podstawie obliczonych Êrednich wartoêci pokazanych na rys. 3 stwierdzono, e ró nice pomi dzy poszczególnymi grupami pojazdów sà niewielkie, dla pojazdów powy ej dwunastu lat ma on wartoêç najni szà. Ró nica pomi dzy grupà III, dla której wartoêç jest najwi ksza ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/

6 i wynosi 51,65%, a grupà VII o wskaêniku 45,7% si ga zaledwie 5,95%. W przypadku Êredniej wartoêci obliczeniowego ró nica ta jest zdecydowanie wi ksza. Wynosi ona pomi dzy grupà I i grupà VII a 75,34%. WartoÊç obliczeniowego potwierdza wi kszà skutecznoêç hamowania pojazdów poni ej dziesi ciu lat eksploatacji. Dla pojazdów starszych skutecznoêç ta jest coraz mniejsza i zale nie od zaistnia ej sytuacji mo e mieç bezpo- Êredni wp yw na bezpieczeƒstwo ruchu. Na wykresie s upkowym (rys. 4) przedstawiono stosunek Êredniej wartoêci obliczeniowego wskaênika Rys. 4. Wykres stosunku wartoêci obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania do skutecznoêci hamowania do Êredniej wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania poszczególnych grup badanych pojazdów. Wnioski Przeprowadzenie pomiarów skutecznoêci dzia ania hamulców na urzàdzeniu rolkowym zapewni o mo liwoêç kontrolowanego przebiegu badania i powtarzalnoêç jego warunków. Ze wzgl du na quasi-statycznà metod pomiaru nie odwzorowano jednak rzeczywistych warunków hamowania na drodze. W unieruchomionym podczas pomiarów pojeêdzie nie wyst puje zjawisko odcià ania osi tylnej i docià- ania osi przedniej (pochylanie wzd u ne pojazdu) tak jak podczas hamowania poruszajàcego si pojazdu. Jest to jednak metoda gwarantujàca kontrolowanie przebiegu badania z obserwacjà wskazaƒ urzàdzenia, co przy innych metodach (pomiaru opóênienia hamowania opóênieniomierzem lub dynamicznej na p ytach pomiarowych) jest nieosiàgalne ze wzgl du na skupienie si diagnosty na kierowaniu poruszajàcym si pojazdem i zwiàzanym z tym bezpieczeƒstwem pomiaru. Pomiarom skutecznoêci hamowania poddano 116 pojazdów. Na podstawie przeprowadzonych badaƒ stwierdzono, e: w trzech pojazdach si a hamujàca na jednym z kó jest mniejsza od 70% maksymalnej wartoêci zmierzonej na innym kole tej osi, wi kszoêç (59 szt.) pojazdów nie spe ni a warunku wymaganej wartoêci wskaênika skutecznoêci si y hamowania, po ustaleniu obliczeniowego wskaênika skutecznoêci hamowania istnieje stosunkowo du a ró nica wzgl dem, która wynika z faktu, e pojazdy by y badane przy masie rzeczywistej zbli onej do masy w asnej z diagnostà, powodem ró nicy obu wskaêników jest stosunek wartoêci si y dopuszczalnego nacisku na peda do si y zmierzonego nacisku na peda hamulca. W badanej grupie pojazdów wyodr bniono: pojazdy o najni szej wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania: Fiat Panda 37%, Fiat Seicento, Ford Sierra, Opel Corsa wszystkie po 40%, pojazdy o najwy szej wartoêci wskaênika skutecznoêci hamowania: Mercedes-Benz C 220 CDI 62%, Lexus LS430 i Jaguar S-type po 59%, Audi A6 58%, pojazdy o najni szej wartoêci obliczeniowego : Ford Sierra 121%, Daewoo Tico 126%, Fiat Punto 127%, Fiat Uno 129%, pojazdy o najwy szej wartoêci obliczeniowego : Lexus LS %, Skoda Octavia 330%, Mercedes-Benz E 220 CDI 325%, Honda Jazz 306%. WartoÊç najwi kszà (7,17) stosunku obliczeniowego stwierdzono w przypadku Skody Octavii, a najmniejszà (2,63) w Fiacie Uno. Nale y pami taç, e liczba badanych samochodów jest stosunkowo niewielka, jak na liczb marek, modeli wyodr bnionych grup, dlatego w badaniach wyniki poparto nazwami w asnymi pojazdów, co nie jest podstawà do oceny ca ej grupy modelowej danej marki. LITERATURA 1. Miatluk M., Kamiƒski Z.: Uk ady hamulcowe pojazdów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Bia ostockiej, Bia ystok Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., poz. 908 z póêniejszymi zmianami. 3. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z póêniejszymi zmianami). 4. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 wrzeênia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badaƒ technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach (Dz.U. z 2009 r. Nr 155, poz. 1232). 5. Rozporzàdzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ w stosunku do stacji przeprowadzajàcych badania techniczne pojazdów (Dz.U. z 2006 r. Nr 40, poz. 275). 6. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 listopada 2004 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 2004 r. Nr 246, poz. 2469). 7. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 lipca 2010 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie szczegó owych wymagaƒ w stosunku do diagnostów (Dz.U. z 2010 r. Nr 140, poz. 946). 8. Rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 grudnia 2003 r. w sprawie homologacji pojazdów samochodowych i przyczep (Dz.U. z 2004 r. Nr 5, poz. 30). 30 ROK WYD. LXXI ZESZYT 10/2012

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. 1692 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie ró nicowania stopy procentowej sk adki na ubezpieczenie spo eczne z tytu u wypadków przy pracy i chorób

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych

Podstawowe pojęcia: Populacja. Populacja skończona zawiera skończoną liczbę jednostek statystycznych Podstawowe pojęcia: Badanie statystyczne - zespół czynności zmierzających do uzyskania za pomocą metod statystycznych informacji charakteryzujących interesującą nas zbiorowość (populację generalną) Populacja

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 wrzeênia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 155 11972 Poz. 1232 Na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje:

Bardziej szczegółowo

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1

Temat: Funkcje. Własności ogólne. A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Temat: Funkcje. Własności ogólne A n n a R a j f u r a, M a t e m a t y k a s e m e s t r 1, W S Z i M w S o c h a c z e w i e 1 Kody kolorów: pojęcie zwraca uwagę * materiał nieobowiązkowy A n n a R a

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM 1.0. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa podczas wykonywania ćwiczenia 1. Studenci są zobowiązani do przestrzegania ogólnych przepisów BHP obowiązujących w Laboratorium

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu.

MATEMATYKA 4 INSTYTUT MEDICUS FUNKCJA KWADRATOWA. Kurs przygotowawczy na studia medyczne. Rok szkolny 2010/2011. tel. 0501 38 39 55 www.medicus.edu. INSTYTUT MEDICUS Kurs przygotowawczy na studia medyczne Rok szkolny 00/0 tel. 050 38 39 55 www.medicus.edu.pl MATEMATYKA 4 FUNKCJA KWADRATOWA Funkcją kwadratową lub trójmianem kwadratowym nazywamy funkcję

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych. 695 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 7 maja 2002 r. w sprawie klasyfikacji Êródlàdowych dróg wodnych. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o egludze Êródlàdowej (Dz. U. z 2001

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych.

Pomiar prądów ziemnozwarciowych W celu wprowadzenia ewentualnych korekt nastaw zabezpieczeń. ziemnozwarciowych. Załącznik nr 2 do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej ZAKRES POMIARÓW I PRÓB EKSPLOATACYJNYCH URZĄDZEŃ SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ TERMINY ICH WYKONANIA Lp. Nazwa urządzenia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Dziennik Ustaw Nr 102 6888 Poz. 949 i 950 949 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie sposobu ewidencjonowania napiwków w kasynach gry Na podstawie art. 51 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

2) posiada: 3) Niniejsze rozporzàdzenie by o poprzedzone rozporzàdzeniem ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 listopada 2004 r.

2) posiada: 3) Niniejsze rozporzàdzenie by o poprzedzone rozporzàdzeniem ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 9 listopada 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 249 17459 Poz. 2498 i 2499 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie, nale y przez to rozumieç ustaw z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. 2. Wojewódzkim inspektorem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów 1085 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezb dnego wyposa enia Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2)

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2) Dziennik Ustaw Nr 145 11406 Poz. 1184 1184 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 2 wrzeênia 2009 r. w sprawie kontroli przewozu drogowego 2) Na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 2 4 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482.

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482. Akredytacja PCA nr AB 425 na wykonywanie badań nośności pali. Krótki opis PROCEDURY BADAWCZEJ Postanowienia ogólne 1.1. Określenie badanej cechy Nośność pala - jest to zdolność pala do przenoszenia obciążeń.

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014

Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 2001-2014 Wybrane dane demograficzne województwa mazowieckiego w latach 21-214 Warszawa 215 Opracowanie: Oddział Statystyki Medycznej i Programów Zdrowotnych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Zdrowia Dane źródłowe:

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

Budowa i działanie pneumatycznego układu hamulcowego przyczepy

Budowa i działanie pneumatycznego układu hamulcowego przyczepy Wydział Mechaniczny Politechniki Białostockiej Katedra Budowy i Eksploatacji Maszyn Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: NAPĘDY PŁYNOWE Ćwiczenie nr: P-5 Budowa i działanie pneumatycznego

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 196 14504 Poz. 1520 1520 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez stra e gminne (miejskie)

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec

Studenckie Koło Naukowe Drogowiec Pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Drogowiec przeprowadzili pomiary natężenia ruchu drogowego na ulicy Warszawskiej w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk 1791 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 lipca 2004 r. w sprawie wymagaƒ dla làdowisk Na podstawie art. 93 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112,

Bardziej szczegółowo

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA. Dariusz Gozdowski. Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Statystyczna analiza danych w programie STATISTICA ( 4 (wykład Dariusz Gozdowski Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW Regresja prosta liniowa Regresja prosta jest

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ MATURA 00 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 70 minut. Sprawdê, czy arkusz zawiera stron.. W zadaniach od. do. sà podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI ARKUSZ 6 MATURA 00 PRZYK ADOWY ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy: 70 minut. Sprawdê, czy arkusz zawiera stron.. W zadaniach od. do. sà podane 4 odpowiedzi:

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe)

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Pieczęć KONKURS PRZEDMIOTOWY Z FIZYKI dla uczniów gimnazjów województwa lubuskiego 23 marca 2012 r. zawody III stopnia (finałowe) Witamy Cię na trzecim etapie Konkursu Przedmiotowego z Fizyki i życzymy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 paêdziernika 2002 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç woda w kàpieliskach.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 paêdziernika 2002 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç woda w kàpieliskach. 1530 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 16 paêdziernika 2002 r. w sprawie wymagaƒ, jakim powinna odpowiadaç woda w kàpieliskach. Na podstawie art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz i ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 230 16261 Poz. 2306 i 2307 Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 6 wrze- Ênia 2001 r. o rybo ówstwie morskim (Dz. U. Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 181, poz. 1514) zarzàdza si,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 kwietnia 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów Dziennik Ustaw Nr 103 7390 Poz. 1084 i 1085 1) IMO, nale y przez to rozumieç Mi dzynarodowà Organizacj Morskà; 2) Kodeksie IMDG, nale y przez to rozumieç Mi dzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych,

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. 1765 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç analizatory spalin samochodowych, oraz szczegó owego zakresu sprawdzeƒ wykonywanych podczas

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka

SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka SPIS TREŚCI do książki pt. ELEKTROENERGETYKA Autorzy: Jan Strojny, Jan Strzałka 1. Budowa i eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych... 9 1.1. Klasyfikacja, ogólne zasady budowy i warunki pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 114 8702 Poz. 952 952 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie sposobu i miejsca pobierania próbek winogron, moszczu gronowego i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3

PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 2009/2010 SEMESTR 3 PODSTAWY METROLOGII ĆWICZENIE 4 PRZETWORNIKI AC/CA Międzywydziałowa Szkoła Inżynierii Biomedycznej 29/2 SEMESTR 3 Rozwiązania zadań nie były w żaden sposób konsultowane z żadnym wiarygodnym źródłem informacji!!!

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo

Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.431.8.2015 Pani Magdalena Domasik Centrum Szkoleń DOMASIK ul. Sienkiewicza 11 07-440 Goworowo WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 39h ust. 2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Porównanie klasycznych i alternatywnych uk adów zasilania silników na podstawie charakterystyk zewn trznych

Porównanie klasycznych i alternatywnych uk adów zasilania silników na podstawie charakterystyk zewn trznych Porównanie klasycznych i alternatywnych uk adów zasilania silników na podstawie charakterystyk zewn trznych DARIUSZ SZPICA JAROS AW CZABAN Monta alternatywnych uk adów zasilania w zamierzeniu ma przynosiç

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY

ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 2. ZATRUDNIENIE NA CZĘŚĆ ETATU LUB PRZEZ CZĘŚĆ OKRESU OCENY ZASADY WYPEŁNIANIA ANKIETY 1. ZMIANA GRUPY PRACOWNIKÓW LUB AWANS W przypadku zatrudnienia w danej grupie pracowników (naukowo-dydaktyczni, dydaktyczni, naukowi) przez okres poniżej 1 roku nie dokonuje

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

'()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!."/+)012+3$%-4#"4"$5012#-4#"4-6017%*,4.!"#$!"#%&"!!!"#$%&"#'()%*+,-+

'()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!./+)012+3$%-4#4$5012#-4#4-6017%*,4.!#$!#%&!!!#$%&#'()%*+,-+ '()(*+,-./01(23/*4*567/8/23/*98:)2(!."/+)012+3$%-4#"4"$5012#-4#"4-6017%*,4.!"#$!"#%&"!!!"#$%&"#'()%*+,-+ Ucze interpretuje i tworzy teksty o charakterze matematycznym, u ywa j zyka matematycznego do opisu

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 124 9271 Poz. 860 860 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Dziennik Ustaw Nr 122 8981 Poz. 1017 1017 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru zaêwiadczenia o zu ytym sprz cie Na podstawie art. 50 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 226 11294 Poz. 1654 1654 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 23 listopada 2006 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoêci nale nej op aty produktowej 2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy

REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy REGULAMIN KONKURSU NA MŁODZIEŻOWEGO KIEROWCĘ ROKU I MŁODZIEŻOWEGO KURSANTA ROKU w ramach Kampanii Nietrzeźwy daleko od szosy 1 Organizatorzy Kampania Nietrzeźwy daleko od szosy!, zwana dalej Kampanią,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. 730 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 maja 2007 r. w sprawie wzorów dokumentów dotyczàcych rejestracji i zatwierdzania zak adów produkujàcych lub wprowadzajàcych do obrotu ywnoêç podlegajàcych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2006 r. 275 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie szczegó owych wymagaƒ w stosunku do stacji przeprowadzajàcych badania techniczne pojazdów 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej

Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej Równia pochyła jest przykładem maszyny prostej. Jej konstrukcja składa się z płaskiej powierzchni nachylonej pod kątem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 58 2606 Poz. 405 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 22 marca 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr 58 2606 Poz. 405 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 22 marca 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 58 2606 Poz. 405 405 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegó owych zasad zabezpieczenia przeciwpo arowego lasów Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

DB Schenker Rail Polska

DB Schenker Rail Polska DB Schenker Rail Polska Bariery rozwoju transportu kolejowego w Polsce DB Schenker Rail Polska Zbigniew Pucek Członek Zarządu ds. Bocznic i Kolei Przemysłowych Członek Zarządu ds. Sprzedaży, Sosnowiec,

Bardziej szczegółowo

Sterowanie maszyn i urządzeń

Sterowanie maszyn i urządzeń Sterowanie maszyn i urządzeń Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Sterowanie objętościowe Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie zasad sterowania objętościowego oraz wyznaczenie chłonności jednostkowej

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

1 Praktyczne metody wyznaczania podstawowych miar bez zastosowania komputerów

1 Praktyczne metody wyznaczania podstawowych miar bez zastosowania komputerów Kurs w zakresie zaawansowanych metod komputerowej analizy danych Podstawy statystycznej analizy danych 8.03.014 - godziny ćwiczeń autor: Adam Kiersztyn 1 Praktyczne metody wyznaczania podstawowych miar

Bardziej szczegółowo

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych

12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych Open Access Library Volume 2 211 12. Wyznaczenie relacji diagnostycznej oceny stanu wytrzymało ci badanych materiałów kompozytowych 12.1 Wyznaczanie relacji diagnostycznych w badaniach ultrad wi kowych

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. 1345 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 25 wrzeênia 2007 r. w sprawie wymagaƒ, którym powinny odpowiadaç wagi samochodowe do wa enia pojazdów w ruchu, oraz szczegó owego zakresu badaƒ i sprawdzeƒ

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI

SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI SPRAWDZIANY Z MATEMATYKI dla klasy III gimnazjum dostosowane do programu Matematyka z Plusem opracowała mgr Marzena Mazur LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE Grupa I Zad.1. Zapisz w jak najprostszej postaci

Bardziej szczegółowo

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY

14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY 14P2 POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNYZ FIZYKI I ASTRONOMII - II POZIOM PODSTAWOWY Ruch jednostajny po okręgu Pole grawitacyjne Rozwiązania zadań należy zapisać w wyznaczonych miejscach pod treścią zadania

Bardziej szczegółowo