S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu"

Transkrypt

1 S-TYPE

2 S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

3 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i pi kny: linia S-TYPE 26 Personalizacjia pojazdu: dodatki S-TYPE 12 Pot ny i precyzyjny: S-TYPE Si a Diesel a 28 Dane techniczne i wyposa enie podstawowe 16 Zaawansowana technologia: dynamika S-TYPE 30 Ko a i kolorystyka nadwozia 18 Poczucie satysfakcji: wn trze S-TYPE 34 Wystrój wnetrza 24 Uspokajajàce otoczenie: bezpieczeƒstwo w S-TYPE 38 Przeglàdy i Assistance

4 Jaguar. Wyjàtkowy urok. Nazwa Jaguar na ca ym Êwiecie wywo uje nami tnoêç i po àdanie. Jest synonimem wyró niajàcej si, natychmiast rozpoznawalnej stylistyki, ulegajàcej jednak ciàg ej ewolucji. Obiecuje i zapewnia legendarny komfort, sportowà jazd i moc w nadmiarze. Posiadanie Jaguara to obcowanie z jego wyjàtkowà duszà. Jazda Jaguarem to spe nienie ambicji. 4

5

6 Porywajàcy i piekny LINIA S-TYPE Stylistyka S-TYPE, najznakomitszego modelu w swej klasie, zosta a odêwie ona i znacznie wzbogacona. Jego wyró niajàca si, delikatna i op ywowa linia sta a si czystsza i jeszcze bardziej elegancka. S-TYPE jest nie tylko pi kny, lecz tak e nasycony zaawansowanà technologià. W ramach bardzo bogatego wyposa enia, we wszystkich modelach, jako standard, oferowany jest uk ad dynamicznej stabilizacji toru jazdy DSC i elektroniczny hamulec postojowy EPB. Szeroki wybór jednostek nap dowych zwi ksza atrakcyjnoêç S-TYPE jako modelu stanowiàcego po àdany wybór dla indywidualistów. Oferowana obecnie szeroka gama silników obejmuje najnowoczeêniejszy silnik Diesel 2,7 V6 turbo z niespotykanym momentem obrotowym a kulminacj oferty stanowi sensacyjny, do adowany silnik V8 o pojemnoêci 4,2 l. W modelu S-TYPE, zastosowanie innowacyjnych technik wytwarzania daje porywajàce rezultaty. 6

7 S-TYPE High w kolorze Quartz ze stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi obr czami kó Triton z lekkiego stopu.

8 S-TYPE HIGH w kolorze Zircon ze stanowiàcymi dodatkowe wyposa enie reflektorami xenonowymi i ciênieniowymi spryskiwaczami reflektorów. 8

9 S-TYPE HIGH W kolorze Platinum.

10 S-TYPE R. Najwy sze osiàgi Wersja R oferuje najwi cej. Wprowadzajàcy w stan euforii, najbardziej zaawansowany technologicznie, najlepiej wykonany Jaguar, jakim mo esz jeêdziç po zwyk ych drogach. UcieleÊnienie czystej mocy. Wersja R, skrót od Racing (wyêcigowy), ucieleênia dziedzictwo i duch wspó zawodnictwa cechujàcy wieloletnià obecnoêç Jaguara na najwy szych i najbardziej wymagajàcych technologicznie poziomach w Êwiecie motoryzacji. Odpowiednio do swej nazwy, model S-TYPE R wyposa ony jest w najmocniejszy silnik wyprodukowany do tej pory przez Jaguara do adowanà jednostk V8 o pojemnoêci 4,2 litra, dostarczajàcà fenomenalnà moc 395 KM. Taka moc silnika zapewnia pot ne i ekscytujàce przyspieszenie zadziwiajàce za ka dym razem, niezale nie jak cz sto z niego korzystasz. Jaguary w wersji R sà rozpoznawalne natychmiast. Ko a o du ej Êrednicy pot gujà wra enie niskiej, muskularnej sylwetki, podczas gdy pozbawione elementów chromowanych nadwozie i siatkowa os ona ch odnicy nawiàzujà do dynamicznych mo liwoêci samochodu. Wn trze wyró nia si unikatowà tapicerkà, specjalnymi fornirami i wykoƒczeniami oraz masywnà kierownicà w wersji R i ga kà dêwigni selektora. Od xenonowych reflektorów a do scalajàcego baga nik tylnego spoilera, wersja S-TYPE R z zadziwiajàcà atwoêcià àczy elegancj ze sportowà Êmia oêcià. Jako pierwszy model w swej klasie oferujàcy szeêciobiegowà automatycznà skrzyni biegów, S-TYPE R wyposa ony jest równie w elektroniczny hamulec postojowy EPB, uk ad dynamicznej stabilizacji toru jazdy DSC i inteligentny adaptacyjny uk ad bezpieczeƒstwa ARTS. Wersja R jest kwintesencjà duszy Jaguara. 10

11 S-TYPE R w kolorze Ultraviolet ze standardowymi 18-calowymi obr czami kó Vulcan

12 Dynamiczny a zarazem dyskretny S-TYPE Z SILNIKIEM DIESEL A Nowy silnik 2,7l V6 zastosowany w S-TYPE, jest zaawansowany technologicznie pod ka dym wzgl dem. W konstrukcji kad uba silnika wykonanego z wysokowytrzyma ego eliwa CGI wykorzystano najnowsze osiàgni cia in ynierii materia owej. Silnik jest wyjàtkowo mocny lecz zarazem lekki a zmniejszenie ci aru w wyniku u ycia eliwa CGI poprawia osiàgi i obni a zu ycie paliwa. Wa niejsze jest jednak to, e ta charakterystyczna jednostka nap dowa jest silnikiem Diesel a pierwszym zastosowanym w S-TYPE. Wprowadzenie najnowszej technologii - wspólnej szyny paliwowej Common rail zapewnia temu silnikowi wysokà sprawnoêç, imponujàco niskie zu ycie paliwa i pozwala na przeglàdy co km. Podwójne wa ki rozrzàdu zamontowane na g owicy i 24 zawory czynià silnik pot nym jednak nie jest to pot ga satysfakcjonujàca naszych in ynierów. Dodali oni dwie sterowane elektronicznie turbospr arki, które jeszcze t moc podwy szy y do 204 KM i pozwoli y na uzyskanie fenomenalnego momentu obrotowego 435 Nm. Ze standardowà 6-biegowà manualnà skrzynià biegów lub stanowiàcà wyposa enie dodatkowe 6-biegowà elektronicznà skrzynià automatycznà, mo emy cieszyç si spokojnà, zrelaksowanà jazdà a w momencie uruchomienia prawej stopy odczujemy natychmiastowy przyp yw mocy wyprzedzania. Dwie turbospr arki zapewniajà silnikowi wysokopr nemu V6 osiàgi prawdziwego Jaguara. Ich niewielkie wymiary zapewniajà niskà bezw adnoêç reakcji, co w efekcie daje równiejsze dostarczanie mocy i wi ksze, bardziej kontrolowane przyspieszenie. W przeciwieƒstwie do turbospr arek sterowanych podciênieniowo, nasze jednostki sterowane elektronicznie umo liwiajà lepszà kontrol oraz charakteryzujà si ni szà emisjà szkodliwych sk adników spalin i atwiejszym uzyskiwaniem mocy. Paul Whitwood Diesel Powertrain Manager SILNIK TWIN TURBO O PODWY SZONYM CIÂNIENIU DO ADOWANIA W nowym 2,7 litrowym do adowanym silniku wysokopr nym V6 zastosowano najnowszej konstrukcji wspólnà szyn paliwowà Common rail i technologi wtrysku wielopunktowego. Pozwala to na uzyskiwanie ciênienia paliwa do 1650 bar (wartoêç znacznie wy sza ni we wczeêniej produkowanych systemach) oraz dok adniejsze i bardziej elastyczne rozpylanie wtryskiwanego paliwa. Z wbudowanymi dwoma turbospr arkami silniki wysokopr ny modelu S-TYPE szczyci si wiodàcymi w swej klasie osiàgami i emisjà spalin. 12

13 S-TYPE HIGH w kolorze Zircon PO CICHU Aby zmaksymalizowaç wyrafinowanie modelu S-TYPE, nowy 2,7 litrowy do adowany silnik wysokopr ny V6 umieszczony jest na unikatowym, podwójnie izolowanym zawieszeniu i wspó pracuje z dopasowanà przek adnià g ównà w celu ograniczania szarpni ç przy przenoszeniu pot nego momentu obrotowego silnika. Do innych udoskonaleƒ t umiàcych ha as nale y miska olejowa z podwójnym p aszczem i kompozytowa, izolowana elastomerami pokrywa obudowy wa ków rozrzàdu. OSIÑGI I EKONOMIKA Wykorzystanie wysokowytrzyma ego eliwa (CGI) do konstrukcji 2, 7 litrowego silnika wysokopr nego nadaje mu wyjàtkowà wytrzyma oêç i trwa oêç. W wyniku zastosowania technologii CGI silnik wysokopr ny modelu S-TYPE jest najl ejszà jednostkà w swoim typie i rozmiarze, co wp ywa korzystnie na osiàgi i zu ycie paliwa.

14 Pot ny i precyzyjny S-TYPE PERFORMANCE S-TYPE R w kolorze Quartz 14

15 Wyrafinowane i mocne silniki V6 i V8 sà êród em legendarnej ekscytacji modelem S-TYPE. Wszystkie wyposa one sà w cztery zawory na cylinder, sterowane czterema wa kami rozrzàdu z bezstopniowà regulacjà faz, co zapewnia atwà i natychmiastowà reakcj przy ka dej pr dkoêci obrotowej. Podczas jazdy oznacza to jedwabiêcie g adkie dostarczanie mocy i wywo uje wra enie, e S-TYPE jest istotà ywà. Oferowane sà silniki o zró nicowanej mocy, poczàwszy od 3-litrowego silnika V6 o mocy 238KM poprzez 298-konny silnik 4,2l V8 a do najmocniejszego, do adowanego silnika 4,2 l V8 o mocy 395 KM montowanego w pojazdach wersji S-TYPE R. Ich moc mo na atwo kontrolowaç, lecz przy gwa townym przyspieszaniu wciska nas ona w fotel a krajobraz za szybami fascynujàco si zamazuje.

16 Zaawansowana technologia Dynamika S-TYPE Szybko reagujàce, doskona e zawieszenie zapewnia modelowi S-TYPE naturalne poczucie równowagi i przewidywalne, wzbudzajàce zaufanie zachowanie. In ynierowie Jaguara wzbogacili te solidne podstawy o uk ad dynamicznej stabilizacji toru jazdy DSC, dajàcy kierowcy jeszcze wi ksze poczucie kontroli bez ujemnego wp ywu na doskonale reagujàce podwozie S-TYPE. S-TYPE oferuje wi cej udoskonaleƒ wzbogacajàcych doêwiadczenia kierowcy. Sprawdzona, pierwsza w swej klasie, szeêciobiegowa automatyczna skrzynia biegów zapewnia g adkà zmian biegów i lepszà reakcj na wciêni cie peda u przyspieszenia. Samochody z automatycznà skrzynià biegów mo na dodatkowo wyposa yç w uk ad adaptacyjnej regulacji pr dkoêci jazdy ACC. Uk ad ACC wykorzystuje czujniki do okreêlenia odleg oêci od pojazdu znajdujàcego si z przodu i reguluje ustawienia przepustnicy i hamulców pozwalajàc na zachowanie wygodnego odst pu. Alternatywnie, uk ad mo na ustawiç na tryb ostrzegania w àczanego w przypadku zbli enia si do pojazdu z przodu na odleg oêç mniejszà od ustawionej. SZEÂCIOBIEGOWA SKRZYNIA BIEGÓW STEROWANA ELEKTRONICZNIE I ELEKTRONICZNY HAMULEC POSTOJOWY Automatyczna skrzynia biegów umo liwia jazd w trybie normalnym lub sportowym a tak e, po przestawieniu dêwigni selektora w prowadnic J-gate, mo na zapewniç sobie przyjemnoêç manualnego w àczania biegów. Wchodzàcy w sk ad wyposa enia standardowego elektroniczny hamulec postojowy (EPB) uruchamiany jest jednym palcem, pociàgni cie niewielkiej dêwigni do góry w àcza a wciêni cie w dó wy àcza hamulec. Hamulec postojowy w àcza si automatycznie po wy àczeniu zap onu kluczykiem. Na zdj ciu przedstawiony jest tak e opcjonalny system nawigacyjny korzystajàcy z danych zapisanych na p ytach DVD, wyposa ony w wielofunkcyjny wyêwietlacz dotykowy. UK AD ADAPTACYJNEJ REGULACJI PR DKOÂCI JAZDY (ACC) Po ustawieniu automatycznej regulacji pr dkoêci jazdy, uk ad ACC samoczynnie utrzymuje ustalonà, wygodnà odleg oêç od pojazdu jadàcego z przodu, nawet gdy ten zmniejszy swojà pr dkoêç. Alternatywnie, uk ad mo e byç ustawiony wy àcznie na ostrzeganie w przypadku, gdy pojazd jadàcy z przodu zwalnia. Opcja ta dost pna jest jedynie dla pojazdów wyposa onych w automatycznà skrzyni biegów. 16

17 S-TYPE High w kolorze Platinum. UK AD DYNAMICZNEJ STABILIZACJI TORU JAZDY (DSC) Uk ad DSC, b dàcy w standardowym wyposa eniu wszystkich wersji S-TYPE, wykorzystuje przeciwblokujàcy system hamulcowy ABS i system regulacji si y nap dowej TCS do zapewnienia jeszcze lepszego panowania nad pojazdem. Uk ad dokonuje b yskawicznych, automatycznych i nie odczuwalnych przez kierowc korekt zapobiegajàcych nad- i podsterownoêci przy pokonywaniu zakr tów. Pomaga równie w utrzymaniu przyspieszenia poprzez zapobieganie poêlizgowi kó nawet na powierzchniach o niejednorodnej przyczepnoêci np. gdy jedno ko o nap dowe znajduje si na lodzie a drugie na asfalcie. AKTYWNE ZAWIESZENIE STEROWANE KOMPUTEROWO (CATS) Stanowiàcy wyposa enie standardowe w wersji S-TYPE R oraz jako dodatkowe w innych modelach, uk ad CATS u ywa sieci czujników do monitorowania stylu jazdy i warunków drogowych. Pracujàcy z du à szybkoêcià procesor wykorzystuje dane przesy ane przez czujniki do ciàg ej i dok adnej regulacji amortyzatorów zapewniajàc optymalnà przyczepnoêç kó, wygod i panowanie nad pojazdem.

18

19 Poczucie satysfakcji WN TRZE S-TYPE W wersji S-TYPE, tradycyjne rzemios o, nowoczesny styl i przemyêlane innowacje àczà si tworzàc doskona y przyk ad sportowego luksusu. Fotele bogato tapicerowane tkaninà lub skórà zapewniajà nadzwyczajny komfort, natomiast elementy wyk adane naturalnym fornirem lub, w przypadku modeli Sport lub S-TYPE R, nowoczeênie wykoƒczone aluminium nadajà atrakcyjny wyglàd i sà przyjemne w dotyku. Technologia i innowacyjnoêç stajà si oczywiste w chwili obrócenia kluczyka w stacyjce. Tablica wskaêników o zmienionym wyglàdzie, z wbudowanym centrum komunikacji i opcjonalnym wyêwietlaczem dotykowym dostarcza podstawowych informacji w sposób przejrzysty, nie dekoncentrujàc kierowcy. Jako opcj mo na wybraç system nawigacyjny sterowany poleceniami g osowymi za poêrednictwem uk adu JaguarVoice. TECHNOLOGIA BLUETOOTH (opcja) Jaguar wyposa ony w Bluetooth technologi po àczeƒ bezprzewodowych wykorzystuje jà do umo liwienia korzystania z zestawu g oênomówiàcego w dowolnej chwili, pod warunkiem, e telefon komórkowy znajduje si w samochodzie bez przewodów, wtyczek czy stacji dokujàcych. Po pierwszym po àczeniu, telefon komórkowy i samochód b dà si wzajemnie rozpoznawaç, co umo liwi obs ug telefonu komórkowego za pomocà przycisków sterujàcych umieszczonych na kierownicy, panelu sterujàcego systemu audio lub nawet poleceƒ g osowych JaguarVoice (opcja). S-TYPE R Wystrój wn trza S-TYPE R obejmuje tapicerk skórzanà w jednolitym kolorze lub dwukolorowà. Na zdj ciu przedstawiona jest dwukolorowa - Warm Charcoal i Light Sand z nowoczesnymi wykoƒczeniami aluminiowymi. 19

20 Luksus PAMI å USTAWIE Korzystaj z wygody zapami tywania dwóch niezale nych ustawieƒ kierownicy, zewn trznych lusterek wstecznych, kolumny kierowniczej i stanowiàcego opcj dodatkowà ustawienia peda ów. PAKIET LUXURY Wn trze oferowane w ramach pakietu luksusowego stanowi najbogatszà i najbardziej ekskluzywnà propozycj jaka kiedykolwiek zosta a przygotowana dla S-TYPE. Charakteryzuje si szerokim wykorzystaniem mi kkich skór o najwy szej jakoêci (pokazanych obok w kolorze Ivory z kontrastowymi lamówkami w kolorze Mocha) z bogatym, tradycyjnym fornirem Burr Walnut. Oba przednie fotele sà podgrzewane i wyposa one w wielokierunkowà regulacj elektrycznà. 20

21 CZYSTY I NOWOCZESNY Wszystkie wersje S-TYPE posiadajà wskaêniki w formie zegarów ze zintegrowanymi wyêwietlaczami informacyjnymi. ELEGANCKIE WYKO CZENIA Charakterystyczne wykoƒczenia lamówki sà jednà z wyró niajàcych cech wystroju wn trza oferowanego w ramach pakietu Luxury.

22 S-TYPE HIGH OPCJONALNY PAKIET WYKO CZENIA WN TRZA SPORT W pakiecie Sport tapicerka wykonana jest z perforowanej skóry (przedstawiona powy ej w kolorze Dove i Granite) a przednie fotele posiadajà elektrycznà regulacj ustawienia poziomego (przód/ty ) oraz wysokoêci i pochylenia oparcia. Aluminiowe wykoƒczenie podkreêla sportowy charakter. 22

23 S-TYPE HIGH W ka dym szczególe wersja HIGH odwo uje si do jakoêci i luksusu z jakich s ynie Jaguar. Tapicerka skórzana stanowi wyposa enie standardowe (na zdj ciu w kolorze Champagne) i w ka dym egzemplarzu znajdujà si unikatowe wykoƒczenia z barwionego na bràzowo forniru. Wielofunkcyjna kierownica (na zdj ciu z opcjonalnym wykoƒczeniem z drewna i skóry) posiada regulacj wysokoêci i nachylenia oraz przyciski sterujàce systemem regulacji pr dkoêci jazdy, system audio (je eli jest zamontowany) oraz telefonem komórkowym.

24 Bezpieczne otoczenie BEZPIECZE STWO W S-TYPE W S-TYPE w szerokim zakresie wykorzystano najnowszà technologi, aby dodatkowo zwi kszyç ochron zapewnianà przez sztywnà, odpornà na zderzenia konstrukcj kabiny pasa erskiej. Kompleksowy system poduszek powietrznych, napinacze pasów bezpieczeƒstwa i poch aniajàce energi fotele uzupe niane sà przez inteligentny adaptacyjny uk ad bezpieczeƒstwa ARTS, okreêlajàcy w u amku sekundy si zderzenia i pozycj jadàcych w celu zapewnienia im ochrony na mo liwie najwy szym poziomie. Wszystkie te zabezpieczenia sà standardem w ka dym modelu S-TYPE. ADAPTACYJNY UK AD BEZPIECZE STWA (ARTS) System ARTS wykrywa si zderzenia i uruchamia systemy bezpieczeƒstwa w celu zapewnienia ochrony na mo liwie najwy szym poziomie. Sprawdza pozycj kierowcy i u ycie pasów bezpieczeƒstwa i wykorzystuje czujniki ultradêwi kowe i czujniki zamontowane w fotelach w celu wykrycia obecnoêci, pozycji i nawet wielkoêci pasa era na przednim fotelu. System ARTS b yskawicznie przetwarza otrzymane informacje w celu okreêlenia optymalnych parametrów uruchomienia poduszki powietrznej i napinaczy pasa bezpieczeƒstwa. Aby oceniç jak dalece S-TYPE korzysta z zaawansowanych technologii, rozwa my szczegó owo, w jaki sposób system ARTS chroni jadàcych. Przed uruchomieniem poduszek powietrznych i napinaczy, system wykrywa nie tylko obecnoêç osoby na fotelu, lecz równie jej pozycj podczas jazdy. Przyk adowo, je eli kierowca niewielkiego wzrostu przesunie fotel w stron kierownicy, system ograniczy dzia anie poduszki powietrznej, zmniejszajàc niebezpieczeƒstwo wtórnych obra eƒ wywo anych jej uderzeniem, nadal zapewniajàc przy tym odpowiedni poziom ochrony. Od strony pasa era, ultradêwi kowe czujniki po o enia fotela wspó pracujà z systemem okreêlania parametrów pasa era aby oszacowaç nie tylko wielkoêç osoby (np. dziecko lub doros y) lecz równie jej pozycj siedzàcà. System ARTS potrafi dokonaç rozró nienia pomi dzy pasa erem, którego tu ów znajduje si przy poduszce powietrznej a pasa erem instynktownie wysuwajàcym przed zderzeniem ramiona do przodu i uruchomiç poduszk powietrznà odpowiednio do ka dego z tych przypadków. System ocenia równie zakres u ycia pasów bezpieczeƒstwa i si zderzenia. Komputer przetwarza te informacje na bie àco, uaktualniajàc je co 50 milisekund (czas pi ciokrotnie krótszy od mrugni cia okiem) STREFY KONTROLOWANEGO ZGNIOTU Konstrukcja nadwozia zosta a zaprojektowana komputerowo w celu zwi kszenia ochrony jadàcych w razie zderzeƒ bocznych lub kozio kowania samochodu i ze strefami kontrolowanego zgniotu rozpraszajàcymi energi zderzeƒ przednich i tylnych. DAVID COLEMAN Manager Safety Component Group 24

25 NAPINACZE PASÓW BEZPIECZE STWA I SYSTEM MOCOWANIA FOTELIKÓW DZIECI CYCH ISOFIX S-TYPE wyposa ony jest w uruchamiane elektronicznie napinacze pasów bezpieczeƒstwa, które reagujà w razie wypadku w ciàgu milisekund, utrzymujàc osob zapi tà pasem w bezpiecznym po o eniu. Ochron dzieci jadàcych samochodem zapewnia system Isofix, bezpiecznie mocujàcy fotelik dzieci cy, umieszczony na tylnej kanapie, bezpoêrednio do nadwozia, bez wykorzystania pasów bezpieczeƒstwa przeznaczonych dla doros ych. SYSTEM FOTELI POCH ANIAJÑCYCH ENERGI ZDERZENIA System ten zmniejsza niebezpieczeƒstwo urazów kr gos upa i kr gów szyjnych. W przypadku zderzenia tylnego, oparcie przedniego fotela automatycznie przesuwa si do ty u i pochyla, zmieniajàc pozycj osoby siedzàcej i ograniczajàc w ten sposób przemieszczanie si jej tu owia wzgl dem g owy. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASA ERA Przednie poduszki powietrzne wspó dzia ajà z systemem ARTS, wype niajàc si w ró nym stopniu w zale noêci od si y zderzenia. System nie uruchamia poduszki powietrznej pasa era w przypadku, gdy wykryje e fotel jest pusty. BOCZNE I KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE Podwójnà ochron zapewniajà boczne kurtynowe poduszki powietrzne, umieszczone nad otworami przednich i tylnych drzwi. W razie zderzenia bocznego, poduszki kurtynowe wype niajà si i rozwijajà w dó, dajàc skutecznà ochron osobom siedzàcym z przodu i z ty u. W tej samej chwili, uruchamiane sà boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach, chroniàce klatk piersiowà kierowcy lub przedniego pasa era.

26 Kolekcja sportowa i personalizacja samochodu WYPOSA ENIE UZUPE NIAJÑCE S-TYPE Najznakomitszy w swej klasie, S-TYPE oferuje obecnie unikatowy zestaw akcesoriów uzupe niajàcych dystyngowane, agodne i op ywowe linie a tym samym zwi ksza przyjemnoêç kierowania i posiadania tego samochodu. Poni ej przedstawiliêmy niewielkà próbk naszej unikatowej gamy produktów, z których ka dy przeznaczony jest do wzbogacania poczucia indywidualnoêci, jaka pojawia si wraz z posiadaniem Jaguara. Poczàwszy od innowacyjnych rozwiàzaƒ w zakresie przewo enia i holowania, poprzez udogodnienia przeznaczone dla kierowcy i wbudowany zestaw multimedialny a do kó z lekkiego stopu, kosmetyków samochodowych oraz dodatków sportowych jest to oferta mogàca spe niç ka de wymagania. 26 GA KA DèWIGNI SELEKTORA Polerowane aluminium. Opcja ta dost pna jest jedynie dla pojazdów wyposa onych w automatycznà skrzyni biegów. PRZEDNI I TYLNY SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA Z dêwi kowym sygna em ostrzegawczym informujàcym podczas manewrowania o bliskoêci obiektów zewn trznych. CHLAPACZE Zestaw stylowych, a zarazem mocnych odlewanych chlapaczy z elementami mocujàcymi. Zestaw przedni i tylny dost pne sà oddzielnie.

27 KOLEKCJA DODATKÓW SPORTOWYCH S-TYPE Pokaz intencji, a mo e wyraz emocji: subtelne wyrafinowanie sygnalizujàce pewnoêç siebie i stanowczoêç. Wyraê swà osobowoêç korzystajàc z kolekcji sportowej S-TYPE ekskluzywnej gamy dziewi ciu zadziwiajàcych i stylowych akcesoriów stworzonych przez Jaguara specjalnie dla S-TYPE. Te wyró niajàce si dodatki zosta y zaprojektowane aby zaakcentowaç eleganckà, mocnà lini twego samochodu, odkrywajàc jego prawdziwy charakter.

28 DANE TECHNICZNE 2.7 Litre V6 Diesel 3.0 Litre V6 4.2 Litre V8 4.2 Litre V8 S/C SILNIK CLASSIC HIGH CLASSIC HIGH HIGH S -TYPE R Liczba cylindrów/zaworów na cylinder 6/4 6/4 8/4 8/4 Ârednica/skok cylindra mm 81/ / / /90.3 PojemnoÊç skokowa cm3 2,720 2,967 4,196 4,196 Moc maksymalna wg DIN KM (kw) 206 (153) 240 (179) 300 (224) 400 (298) Moc maksymalna wg EEC KM (kw) / obr/min 207 4, , , ,100 Maksymalny moment obrotowy wg DIN (Nm) 320 (435) 221 (300) 310 (420) 408 (553) Maksymalny moment obrotowy wg EEC (Nm) / obr/min 320 1, , , ,500 Stopieƒ spr ania: Skrzynia biegów 6-bieg.M 6-bieg.A 5-bieg.M 6-bieg.A 6-bieg.A 6-bieg.A OSIÑGI (DANE FABRYCZNE) Przyspieszenie (0-100 km/h) s Pr dkoêç maksymalna (km/h) * 250* ZU YCIE PALIWA (1) Cykl miejski (l/100 km) Cykl pozamiejski (l/100 km) Cykl mieszany (l/100 km) Emisja tlenku w gla g/km PojemnoÊç zbiornika paliwa (l) (przybli ona z rezerwà 5l) CI AR (2) / WYMIARY Ci ar w asny (kg) 1,735 1,790 1,620 1,710 1,740 1,830 Ci ar ca kowity (kg) 2,275 2,148 2,180 2,210 2,275 Dopuszczalne obcià enie dachu (kg) Dopuszczalna masa przyczepy (bez hamulców) (kg) (3) Dopuszczalna masa przyczepy (z hamulcami) (kg) (3) 1,850 1,850 1,850 1,850 Dopuszczalne masa holowana (kg) Promieƒ skr tu (m) Obj toêç baga nika (l VDA) Obj toêç baga nika przy z o onej tylnej kanapie (l VDA) N/A (1) WartoÊci zu ycia paliwa zosta y okreêlone w testach przeprowadzonych wg przepisów brytyjskich zgodne z dyrektywà Unii Europejskiej 1999/100/EC. Dane aktualne w chwili opublikowania. (2) Szczegó owe informacje o zmianach zwiàzanych z tà opcjà mo na uzyskaç u dilera. Ci ar w asny odnosi si do pojazdu z wyposa eniem standardowym. Dodatkowe wyposa enie zwi ksza ci ar. (3) Maksymalnie do pochy oêci 12% * Blokada elektroniczna M - Manualna skrzynia biegow A - Automatyczna skrzynia biegow Wymiary w mm UWAGA: Szczegó owe wymiary sà wartoêciami nominalnymi i mogà si nieznacznie ró niç w zale noêci od pojazdu ze wzgl du na stylistyk i tolerancj w produkcji. Warunki nominalne zosta y zastosowane we wszystkich mo liwych przypadkach. Szczegó owe informacje o zmianach zwiàzanych z tà opcjà mo na uzyskaç u dilera 1, ,433 1,440 S-TYPE 1,447 S-TYPE 2,909 4,905 1,534 2,060 1,542 1,818 28

29 WYPOSA ENIE PODSTAWOWE V6 (3.0 benzynowy/2.7 wysokopr ny) HIGH dodatkowo do wersji V6 S-TYPE R dodatkowo do wersji V6 SKRZYNIA BIEGÓW, 5-biegowa manualna 6-biegowa automatyczna sterowana elektronicznie 6-biegowa automatyczna sterowana elektronicznie ZAWIESZENIE, 6-biegowa manualna (wy àcznie silniki wysokopr ne) zawieszenie typu R z aktywnym zawieszeniem UK AD HAMULCOWY Uk ad automatycznej regulacji pr dkoêci jazdy sterowanym komputerowo (CATS) uk ad dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) Hamulce tarczowe typu R Performance z czterot oczkowymi Elektroniczny hamulec postojowy (EPB) zaciskami koloru srebrnego z logo Jaguara uk ad regulacji si y nap dowej WYPOSA ENIE Reflektory z automatycznà regulacjà CiÊnieniowe spryskiwacze reflektorów WEWN TRZNE Podgrzewana przednia szyba Tylny spoiler Zderzaki typu R i ramka os ony ch odnicy w kolorze nadwozia, siatka os ony ch odnicy w kolorze jasnym, chromowane wykoƒczenia tylnego znaczka i ramki szyb w kolorze czarnym Reflektory xenonowe z automatycznà regulacjà KO A Juno 7.5 x 17 z lekkiego stopu Antares 7.5 x 17 z lekkiego stopu Vulcan 8 x 18 /9.5 x 18 z lekkiego stopu WYSTRÓJ WN TRZA Ko o kierownicy wykoƒczone skórà, Ko o kierownicy (wersja HIGH) wykoƒczone skórà, Ko o kierownicy R wykoƒczone skórà I WYKO CZENIE kierownica czteroramienna kierownica czteroramienna Schowek na narty z torbà dopasowana kolorystycznie górna cz Êç deski Górna cz Êç deski rozdzielczej i drzwi w kolorze rozdzielczej i drzwi, deska rozdzielcza i listwy ciep ego w gla, deska rozdzielcza i listwy drzwi drzwi wykoƒczone fornirem z drewna Madrona wykoƒczone aluminium FOTELE Tapicerka z tkaniny Tapicerka skórzana Skórzana tapicerka R Elektryczna regulacja ustawienia foteli Funkcja pami ci dwóch ustawieƒ fotela kierowcy, Funkcja pami ci dwóch ustawieƒ fotela kierowcy i pasa era lusterek zewn trznych, kolumny kierownicy i elektrycznego kierowcy, lusterek zewn trznych, kolumny ustawienia peda ów (opcja) kierowniczej i (opcja) ustawienia peda ów Podgrzewane fotele R kierowcy i przedniego pasa era WYPOSA ENIE WN TRZA AUDIO BEZPIECZE STWO ZABEZPIECZENIA Dwustrefowy uk ad klimatyzacji z regulacjà temperatury strefy kierowcy i pasa era z przodu Wielofunkcyjna kierownica z przyciskami sterujàcymi systemem audio, systemem automatycznej regulacji pr dkoêci jazdy i (opcja) instalacjà Bluetooth i sterowania g osem Komputer pok adowy Jaguar Alpine Sound System z radiem AM/FM i odtwarzaczem p yt kompaktowych Adaptacyjny system bezpieczeƒstwa (ARTS) przeciwblokujàcy uk ad hamulcowy Poduszki powietrzne kierowcy i przedniego pasa era Dodatkowe Êwiat o stopu System zabezpieczajàcy ze zdalnie sterowanym centralnym zamkiem i blokadà odje d ajàcego samochodu Ulradêwi kowe czujniki w amania, zdalne sterowane falami radiowymi i immobilizer OPCJE Uk ad adaptacyjnej regulacji pr dkoêci jazdy (ACC) System Bluetooth Zmieniarka p yt kompaktowych Elektrycznie regulowane ustawienie peda ów WYPOSA ENIA Przedni i tylny system wspomagania parkowania Jaguar Alpine Premium Sound System JaguarVoice Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu Satelitarny System Nawigacyjny z wyêwietlaczem dotykowym TV z teletekstem (podczas postoju) W celu zapoznania si ze szczegó owym zestawieniem wyposa enia standardowego i dodatkowego prosimy o skorzystanie z cennika lub ze strony internetowej

30 KOLORYSTYKA NADWOZIA Platinum* z 18-calowymi ko ami z obr czami Merkury z lekkiego stopu Zircon* z 18-calowymi ko ami z dzielonymi obr czami Monaco R z lekkiego stopu Quartz* z 17-calowymi ko ami z obr czami Antares z lekkiego stopu Ultraviolet* z 18-calowymi ko ami z obr czami Tryton z lekkiego stopu Slate* z 18-calowymi ko ami z dzielonymi obr czami Indianapolis R z lekkiego stopu Indigo* z 17-calowymi ko ami z obr czami Juno z lekkiego stopu * Lakier metalizowany Przedstawiona kolorystyka ma charakter informacyjny, poniewa jest tylko zbli ona do naturalnej. Powy sze ilustracje nie mogà byç wykorzystywane do porównywania kolorów nadwozia lub jakichkolwiek innych celów, gdzie wymagane jest wierne odtworzenie kolorystyki. Prosimy o skontaktowanie si z dilerem w celu otrzymania próbek rzeczywistych kolorów. Jaguar Cars Ltd, zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania z produkcji dowolnego koloru nadwozia lub wykoƒczenia bez wczeêniejszego ostrze enia. 30 Midnight* z 17-calowymi ko ami z obr czami Aurora z lekkiego stopu

31 Seafrost* z 17-calowymi ko ami z obr czami Aurora z lekkiego stopu White Onyx z 17-calowymi ko ami z obr czami Antares z lekkiego stopu Jaguar Racing Green* z 18-calowymi ko ami z obr czami Merkury z lekkiego stopu Radiance* z 18-calowymi ko ami z dzielonymi obr czami Indianapolis R z lekkiego stopu British Racing Green z 18-calowymi ko ami z dzielonymi obr czami Monaco R z lekkiego stopu Winter Gold* z 17-calowymi ko ami z obr czami Juno z lekkiego stopu Ebony z 18-calowymi ko ami z obr czami Tryton z lekkiego stopu

32 Wzory obr czy kó 32 Dost pnoêç poszczególnych wzorów mo na sprawdziç w Danych Technicznych i Cenniku.

33 Juno 7.5 x 17 z lekkiego stopu Aurora 7.5 x 17 z lekkiego stopu Antares 7.5 x 17 z lekkiego stopu Triton 8 x 18 z lekkiego stopu Mercury 8 x 18 z lekkiego stopu Vulcan 8 x 18 /9.5 x 18 z lekkiego stopu Indianapolis 8 x 18 split-rim z lekkiego stopu Melbourne 8 x 18 split-rim z lekkiego stopu Monaco 8 x 18 split-rim z lekkiego stopu Valencia 8 x 18 z lekkiego stopu Barcelona 8.5 x 19 z lekkiego stopu

34 Opcje kolorystyki wn trza Jaguar s ynie z kunsztu wykonania i bezkompromisowej jakoêci. Mo na to zobaczyç i odczuç w tapicerce, wykonanej wy àcznie z najlepszych, wyselekcjonowanych skór i ok adzinach z naturalnego forniru, wybranego i wykoƒczonego przez rzemieêlników Jaguara doskonalàcych swój kunszt przez dziesi ciolecia. JakoÊç Jaguara jest pieczo owicie chroniona. Skóra i forniry nadal wybierane sà indywidualnie dla ka dego egzemplarza. Wprowadzenie aluminium pokazuje, jak reagujemy na zmiany gustu klientów. W istocie nasi projektanci nieustannie czerpià inspiracj z zadziwiajàcych êróde, takich jak ceramika, szk o, meble czy moda. Veneers Aluminium Bronze Stained Madrona Burr Walnut Grey Stained Bird s Eye Maple 34

35 S-TYPE CLASSIC Champagne* Dove Ivory Warm Charcoal* S-TYPE HIGH LUXURY PACK * Dost pna równie tapicerka z tkaniny Champagne Ivory Warm Charcoal S-TYPE HIGH opcjonalny pakiet wykoƒczenia wn trza Sport Champagne Warm Charcoal Dove / Granite Light sand / Warm Charcoal 35

36 S-TYPE R Champagne Dove Warm Charcoal Przedstawione kolory wykoƒczenia mogà ró niç si od rzeczywistych kolorów ze wzgl du na ograniczenia procesu drukowania. Prosimy o skontaktowanie si z dealerem w celu otrzymania próbek rzeczywistych kolorów. *W celu zapoznania si ze szczegó owym zestawieniem dost pnej kolorystyki/tapicerki i dodatkowymi op atami za materia y tapicerskie prosimy o skontaktowanie si z dilerem i skorzystanie z cennika lub ze strony internetowej Dove / Warm Charcoal Light Sand / Warm Charcoal ZESTAWY WYKO CZE Champagne Dove Ivory Klasyczna tapicerka z tkanin Klasyczna skóra Luksusowa skóra Jednokolorowa skóra perforowana Dwukolorowa skóra perforowana Jednobarwna skóra typ R Dwubarwna skóra typu R Warm Charcoal Dove / Granite Dove / Warm Charcoal Light Sand / Warm Charcoal Aluminium Bronze Stained Madrona Burr Walnut Grey Stained birds eye Maple KOLORY TAPICERKI FOTELI FORNIRY

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Nowy Land Cruiser V8

Nowy Land Cruiser V8 Nowy Land Cruiser V8 Nowy, odświeżony Land Cruiser V8 posiada wiele udoskonaleń technologicznych i zmian w linii nadwozia, które nadają mu jeszcze bardziej zdecydowany charakter. Jedź tam, gdzie tylko

Bardziej szczegółowo

Skąd pochodzi siła charakteru? Wszystko zależy od pewności siebie, odwagi i prawidłowej oceny własnych możliwości. Wystarczy uświadomić sobie drogę,

Skąd pochodzi siła charakteru? Wszystko zależy od pewności siebie, odwagi i prawidłowej oceny własnych możliwości. Wystarczy uświadomić sobie drogę, Avensis Przewodnik Skąd pochodzi siła charakteru? Wszystko zależy od pewności siebie, odwagi i prawidłowej oceny własnych możliwości. Wystarczy uświadomić sobie drogę, jaką pokonałeś, i poznać cel, do

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Toyota Auris: wybór, który da Ci pełną satysfakcję

Toyota Auris: wybór, który da Ci pełną satysfakcję Auris 2 Toyota Auris: wybór, który da Ci pełną satysfakcję Doświadcz nowoczesności, komfortu, przestrzeni i praktyczności. Odkryj możliwości systemu Toyota Optimal Drive, który zapewnia wspaniałą dynamikę

Bardziej szczegółowo

renault KOLEOS drive the change

renault KOLEOS drive the change renault KOLEOS drive the change FOCUS ELEGANCJA Z CHARAKTEREM Crossover, który przykuwa uwagę. Elegancja z pazurem. Płynne linie nadwozia skrywają silnik gotowy pokazać swoją moc. Wyrazista osłona chłodnicy,

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

WIĘKSZA moc. MNIEJSZE spalanie.

WIĘKSZA moc. MNIEJSZE spalanie. Yaris Poznaj nowego Yarisa samochód miejski, który idealnie nadaje się na zatłoczone ulice. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom Toyota Optimal Drive zapewnia maksymalne osiągi przy minimalnym zużyciu paliwa.

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

CENNIK MY 16 MARZEC 2015 VOLVO S80 1

CENNIK MY 16 MARZEC 2015 VOLVO S80 1 CENNIK MY 16 MARZEC 2015 VOLVO S80 1 VOLVO S80 2 VOLVO S80 3 SPIS TREŚCI Jednostki napędowe 04 Technologia 05 Wyposażenie standardowe 06 Bezpieczeństwo 09 Komfort 10 Funkcjonalność 11 12 Koła 13 Tapicerki

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo

LEON ST. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY

LEON ST. Cennik i specyfikacja techniczna. Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY LEON ST Cennik i specyfikacja techniczna Rok produkcji 2015 TECHNOLOGY TO ENJOY NIECODZIENNA OFERTA SEAT LEON ST ZYSKAJ DO 6 700 ZŁ RABAT KREDYT 0% PAKIET PROMOCYJNY Zysk 6700 zł obejmuje rabat 3000 zł,

Bardziej szczegółowo

Stworzony z pasją (nie przez teoretyków).

Stworzony z pasją (nie przez teoretyków). GT86 2 Stworzony z pasją (nie przez teoretyków). GT86 Model GT86 został stworzony przez zespół pasjonatów motoryzacji, którym przyświecał jeden cel: pozwolić kierowcy czerpać czystą radość z jazdy. Design

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo