S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu"

Transkrypt

1 S-TYPE

2 S-TYPE High z podwójnie do adowanym silnikiem wysokopr nym i stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi ko ami Mercury z lekkiego stopu

3 04 Jaguar: wyjàtkowy urok. SPIS TREÂCI 06 Porywajàcy i pi kny: linia S-TYPE 26 Personalizacjia pojazdu: dodatki S-TYPE 12 Pot ny i precyzyjny: S-TYPE Si a Diesel a 28 Dane techniczne i wyposa enie podstawowe 16 Zaawansowana technologia: dynamika S-TYPE 30 Ko a i kolorystyka nadwozia 18 Poczucie satysfakcji: wn trze S-TYPE 34 Wystrój wnetrza 24 Uspokajajàce otoczenie: bezpieczeƒstwo w S-TYPE 38 Przeglàdy i Assistance

4 Jaguar. Wyjàtkowy urok. Nazwa Jaguar na ca ym Êwiecie wywo uje nami tnoêç i po àdanie. Jest synonimem wyró niajàcej si, natychmiast rozpoznawalnej stylistyki, ulegajàcej jednak ciàg ej ewolucji. Obiecuje i zapewnia legendarny komfort, sportowà jazd i moc w nadmiarze. Posiadanie Jaguara to obcowanie z jego wyjàtkowà duszà. Jazda Jaguarem to spe nienie ambicji. 4

5

6 Porywajàcy i piekny LINIA S-TYPE Stylistyka S-TYPE, najznakomitszego modelu w swej klasie, zosta a odêwie ona i znacznie wzbogacona. Jego wyró niajàca si, delikatna i op ywowa linia sta a si czystsza i jeszcze bardziej elegancka. S-TYPE jest nie tylko pi kny, lecz tak e nasycony zaawansowanà technologià. W ramach bardzo bogatego wyposa enia, we wszystkich modelach, jako standard, oferowany jest uk ad dynamicznej stabilizacji toru jazdy DSC i elektroniczny hamulec postojowy EPB. Szeroki wybór jednostek nap dowych zwi ksza atrakcyjnoêç S-TYPE jako modelu stanowiàcego po àdany wybór dla indywidualistów. Oferowana obecnie szeroka gama silników obejmuje najnowoczeêniejszy silnik Diesel 2,7 V6 turbo z niespotykanym momentem obrotowym a kulminacj oferty stanowi sensacyjny, do adowany silnik V8 o pojemnoêci 4,2 l. W modelu S-TYPE, zastosowanie innowacyjnych technik wytwarzania daje porywajàce rezultaty. 6

7 S-TYPE High w kolorze Quartz ze stanowiàcymi wyposa enie dodatkowe 18-calowymi obr czami kó Triton z lekkiego stopu.

8 S-TYPE HIGH w kolorze Zircon ze stanowiàcymi dodatkowe wyposa enie reflektorami xenonowymi i ciênieniowymi spryskiwaczami reflektorów. 8

9 S-TYPE HIGH W kolorze Platinum.

10 S-TYPE R. Najwy sze osiàgi Wersja R oferuje najwi cej. Wprowadzajàcy w stan euforii, najbardziej zaawansowany technologicznie, najlepiej wykonany Jaguar, jakim mo esz jeêdziç po zwyk ych drogach. UcieleÊnienie czystej mocy. Wersja R, skrót od Racing (wyêcigowy), ucieleênia dziedzictwo i duch wspó zawodnictwa cechujàcy wieloletnià obecnoêç Jaguara na najwy szych i najbardziej wymagajàcych technologicznie poziomach w Êwiecie motoryzacji. Odpowiednio do swej nazwy, model S-TYPE R wyposa ony jest w najmocniejszy silnik wyprodukowany do tej pory przez Jaguara do adowanà jednostk V8 o pojemnoêci 4,2 litra, dostarczajàcà fenomenalnà moc 395 KM. Taka moc silnika zapewnia pot ne i ekscytujàce przyspieszenie zadziwiajàce za ka dym razem, niezale nie jak cz sto z niego korzystasz. Jaguary w wersji R sà rozpoznawalne natychmiast. Ko a o du ej Êrednicy pot gujà wra enie niskiej, muskularnej sylwetki, podczas gdy pozbawione elementów chromowanych nadwozie i siatkowa os ona ch odnicy nawiàzujà do dynamicznych mo liwoêci samochodu. Wn trze wyró nia si unikatowà tapicerkà, specjalnymi fornirami i wykoƒczeniami oraz masywnà kierownicà w wersji R i ga kà dêwigni selektora. Od xenonowych reflektorów a do scalajàcego baga nik tylnego spoilera, wersja S-TYPE R z zadziwiajàcà atwoêcià àczy elegancj ze sportowà Êmia oêcià. Jako pierwszy model w swej klasie oferujàcy szeêciobiegowà automatycznà skrzyni biegów, S-TYPE R wyposa ony jest równie w elektroniczny hamulec postojowy EPB, uk ad dynamicznej stabilizacji toru jazdy DSC i inteligentny adaptacyjny uk ad bezpieczeƒstwa ARTS. Wersja R jest kwintesencjà duszy Jaguara. 10

11 S-TYPE R w kolorze Ultraviolet ze standardowymi 18-calowymi obr czami kó Vulcan

12 Dynamiczny a zarazem dyskretny S-TYPE Z SILNIKIEM DIESEL A Nowy silnik 2,7l V6 zastosowany w S-TYPE, jest zaawansowany technologicznie pod ka dym wzgl dem. W konstrukcji kad uba silnika wykonanego z wysokowytrzyma ego eliwa CGI wykorzystano najnowsze osiàgni cia in ynierii materia owej. Silnik jest wyjàtkowo mocny lecz zarazem lekki a zmniejszenie ci aru w wyniku u ycia eliwa CGI poprawia osiàgi i obni a zu ycie paliwa. Wa niejsze jest jednak to, e ta charakterystyczna jednostka nap dowa jest silnikiem Diesel a pierwszym zastosowanym w S-TYPE. Wprowadzenie najnowszej technologii - wspólnej szyny paliwowej Common rail zapewnia temu silnikowi wysokà sprawnoêç, imponujàco niskie zu ycie paliwa i pozwala na przeglàdy co km. Podwójne wa ki rozrzàdu zamontowane na g owicy i 24 zawory czynià silnik pot nym jednak nie jest to pot ga satysfakcjonujàca naszych in ynierów. Dodali oni dwie sterowane elektronicznie turbospr arki, które jeszcze t moc podwy szy y do 204 KM i pozwoli y na uzyskanie fenomenalnego momentu obrotowego 435 Nm. Ze standardowà 6-biegowà manualnà skrzynià biegów lub stanowiàcà wyposa enie dodatkowe 6-biegowà elektronicznà skrzynià automatycznà, mo emy cieszyç si spokojnà, zrelaksowanà jazdà a w momencie uruchomienia prawej stopy odczujemy natychmiastowy przyp yw mocy wyprzedzania. Dwie turbospr arki zapewniajà silnikowi wysokopr nemu V6 osiàgi prawdziwego Jaguara. Ich niewielkie wymiary zapewniajà niskà bezw adnoêç reakcji, co w efekcie daje równiejsze dostarczanie mocy i wi ksze, bardziej kontrolowane przyspieszenie. W przeciwieƒstwie do turbospr arek sterowanych podciênieniowo, nasze jednostki sterowane elektronicznie umo liwiajà lepszà kontrol oraz charakteryzujà si ni szà emisjà szkodliwych sk adników spalin i atwiejszym uzyskiwaniem mocy. Paul Whitwood Diesel Powertrain Manager SILNIK TWIN TURBO O PODWY SZONYM CIÂNIENIU DO ADOWANIA W nowym 2,7 litrowym do adowanym silniku wysokopr nym V6 zastosowano najnowszej konstrukcji wspólnà szyn paliwowà Common rail i technologi wtrysku wielopunktowego. Pozwala to na uzyskiwanie ciênienia paliwa do 1650 bar (wartoêç znacznie wy sza ni we wczeêniej produkowanych systemach) oraz dok adniejsze i bardziej elastyczne rozpylanie wtryskiwanego paliwa. Z wbudowanymi dwoma turbospr arkami silniki wysokopr ny modelu S-TYPE szczyci si wiodàcymi w swej klasie osiàgami i emisjà spalin. 12

13 S-TYPE HIGH w kolorze Zircon PO CICHU Aby zmaksymalizowaç wyrafinowanie modelu S-TYPE, nowy 2,7 litrowy do adowany silnik wysokopr ny V6 umieszczony jest na unikatowym, podwójnie izolowanym zawieszeniu i wspó pracuje z dopasowanà przek adnià g ównà w celu ograniczania szarpni ç przy przenoszeniu pot nego momentu obrotowego silnika. Do innych udoskonaleƒ t umiàcych ha as nale y miska olejowa z podwójnym p aszczem i kompozytowa, izolowana elastomerami pokrywa obudowy wa ków rozrzàdu. OSIÑGI I EKONOMIKA Wykorzystanie wysokowytrzyma ego eliwa (CGI) do konstrukcji 2, 7 litrowego silnika wysokopr nego nadaje mu wyjàtkowà wytrzyma oêç i trwa oêç. W wyniku zastosowania technologii CGI silnik wysokopr ny modelu S-TYPE jest najl ejszà jednostkà w swoim typie i rozmiarze, co wp ywa korzystnie na osiàgi i zu ycie paliwa.

14 Pot ny i precyzyjny S-TYPE PERFORMANCE S-TYPE R w kolorze Quartz 14

15 Wyrafinowane i mocne silniki V6 i V8 sà êród em legendarnej ekscytacji modelem S-TYPE. Wszystkie wyposa one sà w cztery zawory na cylinder, sterowane czterema wa kami rozrzàdu z bezstopniowà regulacjà faz, co zapewnia atwà i natychmiastowà reakcj przy ka dej pr dkoêci obrotowej. Podczas jazdy oznacza to jedwabiêcie g adkie dostarczanie mocy i wywo uje wra enie, e S-TYPE jest istotà ywà. Oferowane sà silniki o zró nicowanej mocy, poczàwszy od 3-litrowego silnika V6 o mocy 238KM poprzez 298-konny silnik 4,2l V8 a do najmocniejszego, do adowanego silnika 4,2 l V8 o mocy 395 KM montowanego w pojazdach wersji S-TYPE R. Ich moc mo na atwo kontrolowaç, lecz przy gwa townym przyspieszaniu wciska nas ona w fotel a krajobraz za szybami fascynujàco si zamazuje.

16 Zaawansowana technologia Dynamika S-TYPE Szybko reagujàce, doskona e zawieszenie zapewnia modelowi S-TYPE naturalne poczucie równowagi i przewidywalne, wzbudzajàce zaufanie zachowanie. In ynierowie Jaguara wzbogacili te solidne podstawy o uk ad dynamicznej stabilizacji toru jazdy DSC, dajàcy kierowcy jeszcze wi ksze poczucie kontroli bez ujemnego wp ywu na doskonale reagujàce podwozie S-TYPE. S-TYPE oferuje wi cej udoskonaleƒ wzbogacajàcych doêwiadczenia kierowcy. Sprawdzona, pierwsza w swej klasie, szeêciobiegowa automatyczna skrzynia biegów zapewnia g adkà zmian biegów i lepszà reakcj na wciêni cie peda u przyspieszenia. Samochody z automatycznà skrzynià biegów mo na dodatkowo wyposa yç w uk ad adaptacyjnej regulacji pr dkoêci jazdy ACC. Uk ad ACC wykorzystuje czujniki do okreêlenia odleg oêci od pojazdu znajdujàcego si z przodu i reguluje ustawienia przepustnicy i hamulców pozwalajàc na zachowanie wygodnego odst pu. Alternatywnie, uk ad mo na ustawiç na tryb ostrzegania w àczanego w przypadku zbli enia si do pojazdu z przodu na odleg oêç mniejszà od ustawionej. SZEÂCIOBIEGOWA SKRZYNIA BIEGÓW STEROWANA ELEKTRONICZNIE I ELEKTRONICZNY HAMULEC POSTOJOWY Automatyczna skrzynia biegów umo liwia jazd w trybie normalnym lub sportowym a tak e, po przestawieniu dêwigni selektora w prowadnic J-gate, mo na zapewniç sobie przyjemnoêç manualnego w àczania biegów. Wchodzàcy w sk ad wyposa enia standardowego elektroniczny hamulec postojowy (EPB) uruchamiany jest jednym palcem, pociàgni cie niewielkiej dêwigni do góry w àcza a wciêni cie w dó wy àcza hamulec. Hamulec postojowy w àcza si automatycznie po wy àczeniu zap onu kluczykiem. Na zdj ciu przedstawiony jest tak e opcjonalny system nawigacyjny korzystajàcy z danych zapisanych na p ytach DVD, wyposa ony w wielofunkcyjny wyêwietlacz dotykowy. UK AD ADAPTACYJNEJ REGULACJI PR DKOÂCI JAZDY (ACC) Po ustawieniu automatycznej regulacji pr dkoêci jazdy, uk ad ACC samoczynnie utrzymuje ustalonà, wygodnà odleg oêç od pojazdu jadàcego z przodu, nawet gdy ten zmniejszy swojà pr dkoêç. Alternatywnie, uk ad mo e byç ustawiony wy àcznie na ostrzeganie w przypadku, gdy pojazd jadàcy z przodu zwalnia. Opcja ta dost pna jest jedynie dla pojazdów wyposa onych w automatycznà skrzyni biegów. 16

17 S-TYPE High w kolorze Platinum. UK AD DYNAMICZNEJ STABILIZACJI TORU JAZDY (DSC) Uk ad DSC, b dàcy w standardowym wyposa eniu wszystkich wersji S-TYPE, wykorzystuje przeciwblokujàcy system hamulcowy ABS i system regulacji si y nap dowej TCS do zapewnienia jeszcze lepszego panowania nad pojazdem. Uk ad dokonuje b yskawicznych, automatycznych i nie odczuwalnych przez kierowc korekt zapobiegajàcych nad- i podsterownoêci przy pokonywaniu zakr tów. Pomaga równie w utrzymaniu przyspieszenia poprzez zapobieganie poêlizgowi kó nawet na powierzchniach o niejednorodnej przyczepnoêci np. gdy jedno ko o nap dowe znajduje si na lodzie a drugie na asfalcie. AKTYWNE ZAWIESZENIE STEROWANE KOMPUTEROWO (CATS) Stanowiàcy wyposa enie standardowe w wersji S-TYPE R oraz jako dodatkowe w innych modelach, uk ad CATS u ywa sieci czujników do monitorowania stylu jazdy i warunków drogowych. Pracujàcy z du à szybkoêcià procesor wykorzystuje dane przesy ane przez czujniki do ciàg ej i dok adnej regulacji amortyzatorów zapewniajàc optymalnà przyczepnoêç kó, wygod i panowanie nad pojazdem.

18

19 Poczucie satysfakcji WN TRZE S-TYPE W wersji S-TYPE, tradycyjne rzemios o, nowoczesny styl i przemyêlane innowacje àczà si tworzàc doskona y przyk ad sportowego luksusu. Fotele bogato tapicerowane tkaninà lub skórà zapewniajà nadzwyczajny komfort, natomiast elementy wyk adane naturalnym fornirem lub, w przypadku modeli Sport lub S-TYPE R, nowoczeênie wykoƒczone aluminium nadajà atrakcyjny wyglàd i sà przyjemne w dotyku. Technologia i innowacyjnoêç stajà si oczywiste w chwili obrócenia kluczyka w stacyjce. Tablica wskaêników o zmienionym wyglàdzie, z wbudowanym centrum komunikacji i opcjonalnym wyêwietlaczem dotykowym dostarcza podstawowych informacji w sposób przejrzysty, nie dekoncentrujàc kierowcy. Jako opcj mo na wybraç system nawigacyjny sterowany poleceniami g osowymi za poêrednictwem uk adu JaguarVoice. TECHNOLOGIA BLUETOOTH (opcja) Jaguar wyposa ony w Bluetooth technologi po àczeƒ bezprzewodowych wykorzystuje jà do umo liwienia korzystania z zestawu g oênomówiàcego w dowolnej chwili, pod warunkiem, e telefon komórkowy znajduje si w samochodzie bez przewodów, wtyczek czy stacji dokujàcych. Po pierwszym po àczeniu, telefon komórkowy i samochód b dà si wzajemnie rozpoznawaç, co umo liwi obs ug telefonu komórkowego za pomocà przycisków sterujàcych umieszczonych na kierownicy, panelu sterujàcego systemu audio lub nawet poleceƒ g osowych JaguarVoice (opcja). S-TYPE R Wystrój wn trza S-TYPE R obejmuje tapicerk skórzanà w jednolitym kolorze lub dwukolorowà. Na zdj ciu przedstawiona jest dwukolorowa - Warm Charcoal i Light Sand z nowoczesnymi wykoƒczeniami aluminiowymi. 19

20 Luksus PAMI å USTAWIE Korzystaj z wygody zapami tywania dwóch niezale nych ustawieƒ kierownicy, zewn trznych lusterek wstecznych, kolumny kierowniczej i stanowiàcego opcj dodatkowà ustawienia peda ów. PAKIET LUXURY Wn trze oferowane w ramach pakietu luksusowego stanowi najbogatszà i najbardziej ekskluzywnà propozycj jaka kiedykolwiek zosta a przygotowana dla S-TYPE. Charakteryzuje si szerokim wykorzystaniem mi kkich skór o najwy szej jakoêci (pokazanych obok w kolorze Ivory z kontrastowymi lamówkami w kolorze Mocha) z bogatym, tradycyjnym fornirem Burr Walnut. Oba przednie fotele sà podgrzewane i wyposa one w wielokierunkowà regulacj elektrycznà. 20

21 CZYSTY I NOWOCZESNY Wszystkie wersje S-TYPE posiadajà wskaêniki w formie zegarów ze zintegrowanymi wyêwietlaczami informacyjnymi. ELEGANCKIE WYKO CZENIA Charakterystyczne wykoƒczenia lamówki sà jednà z wyró niajàcych cech wystroju wn trza oferowanego w ramach pakietu Luxury.

22 S-TYPE HIGH OPCJONALNY PAKIET WYKO CZENIA WN TRZA SPORT W pakiecie Sport tapicerka wykonana jest z perforowanej skóry (przedstawiona powy ej w kolorze Dove i Granite) a przednie fotele posiadajà elektrycznà regulacj ustawienia poziomego (przód/ty ) oraz wysokoêci i pochylenia oparcia. Aluminiowe wykoƒczenie podkreêla sportowy charakter. 22

23 S-TYPE HIGH W ka dym szczególe wersja HIGH odwo uje si do jakoêci i luksusu z jakich s ynie Jaguar. Tapicerka skórzana stanowi wyposa enie standardowe (na zdj ciu w kolorze Champagne) i w ka dym egzemplarzu znajdujà si unikatowe wykoƒczenia z barwionego na bràzowo forniru. Wielofunkcyjna kierownica (na zdj ciu z opcjonalnym wykoƒczeniem z drewna i skóry) posiada regulacj wysokoêci i nachylenia oraz przyciski sterujàce systemem regulacji pr dkoêci jazdy, system audio (je eli jest zamontowany) oraz telefonem komórkowym.

24 Bezpieczne otoczenie BEZPIECZE STWO W S-TYPE W S-TYPE w szerokim zakresie wykorzystano najnowszà technologi, aby dodatkowo zwi kszyç ochron zapewnianà przez sztywnà, odpornà na zderzenia konstrukcj kabiny pasa erskiej. Kompleksowy system poduszek powietrznych, napinacze pasów bezpieczeƒstwa i poch aniajàce energi fotele uzupe niane sà przez inteligentny adaptacyjny uk ad bezpieczeƒstwa ARTS, okreêlajàcy w u amku sekundy si zderzenia i pozycj jadàcych w celu zapewnienia im ochrony na mo liwie najwy szym poziomie. Wszystkie te zabezpieczenia sà standardem w ka dym modelu S-TYPE. ADAPTACYJNY UK AD BEZPIECZE STWA (ARTS) System ARTS wykrywa si zderzenia i uruchamia systemy bezpieczeƒstwa w celu zapewnienia ochrony na mo liwie najwy szym poziomie. Sprawdza pozycj kierowcy i u ycie pasów bezpieczeƒstwa i wykorzystuje czujniki ultradêwi kowe i czujniki zamontowane w fotelach w celu wykrycia obecnoêci, pozycji i nawet wielkoêci pasa era na przednim fotelu. System ARTS b yskawicznie przetwarza otrzymane informacje w celu okreêlenia optymalnych parametrów uruchomienia poduszki powietrznej i napinaczy pasa bezpieczeƒstwa. Aby oceniç jak dalece S-TYPE korzysta z zaawansowanych technologii, rozwa my szczegó owo, w jaki sposób system ARTS chroni jadàcych. Przed uruchomieniem poduszek powietrznych i napinaczy, system wykrywa nie tylko obecnoêç osoby na fotelu, lecz równie jej pozycj podczas jazdy. Przyk adowo, je eli kierowca niewielkiego wzrostu przesunie fotel w stron kierownicy, system ograniczy dzia anie poduszki powietrznej, zmniejszajàc niebezpieczeƒstwo wtórnych obra eƒ wywo anych jej uderzeniem, nadal zapewniajàc przy tym odpowiedni poziom ochrony. Od strony pasa era, ultradêwi kowe czujniki po o enia fotela wspó pracujà z systemem okreêlania parametrów pasa era aby oszacowaç nie tylko wielkoêç osoby (np. dziecko lub doros y) lecz równie jej pozycj siedzàcà. System ARTS potrafi dokonaç rozró nienia pomi dzy pasa erem, którego tu ów znajduje si przy poduszce powietrznej a pasa erem instynktownie wysuwajàcym przed zderzeniem ramiona do przodu i uruchomiç poduszk powietrznà odpowiednio do ka dego z tych przypadków. System ocenia równie zakres u ycia pasów bezpieczeƒstwa i si zderzenia. Komputer przetwarza te informacje na bie àco, uaktualniajàc je co 50 milisekund (czas pi ciokrotnie krótszy od mrugni cia okiem) STREFY KONTROLOWANEGO ZGNIOTU Konstrukcja nadwozia zosta a zaprojektowana komputerowo w celu zwi kszenia ochrony jadàcych w razie zderzeƒ bocznych lub kozio kowania samochodu i ze strefami kontrolowanego zgniotu rozpraszajàcymi energi zderzeƒ przednich i tylnych. DAVID COLEMAN Manager Safety Component Group 24

25 NAPINACZE PASÓW BEZPIECZE STWA I SYSTEM MOCOWANIA FOTELIKÓW DZIECI CYCH ISOFIX S-TYPE wyposa ony jest w uruchamiane elektronicznie napinacze pasów bezpieczeƒstwa, które reagujà w razie wypadku w ciàgu milisekund, utrzymujàc osob zapi tà pasem w bezpiecznym po o eniu. Ochron dzieci jadàcych samochodem zapewnia system Isofix, bezpiecznie mocujàcy fotelik dzieci cy, umieszczony na tylnej kanapie, bezpoêrednio do nadwozia, bez wykorzystania pasów bezpieczeƒstwa przeznaczonych dla doros ych. SYSTEM FOTELI POCH ANIAJÑCYCH ENERGI ZDERZENIA System ten zmniejsza niebezpieczeƒstwo urazów kr gos upa i kr gów szyjnych. W przypadku zderzenia tylnego, oparcie przedniego fotela automatycznie przesuwa si do ty u i pochyla, zmieniajàc pozycj osoby siedzàcej i ograniczajàc w ten sposób przemieszczanie si jej tu owia wzgl dem g owy. PODUSZKI POWIETRZNE KIEROWCY I PASA ERA Przednie poduszki powietrzne wspó dzia ajà z systemem ARTS, wype niajàc si w ró nym stopniu w zale noêci od si y zderzenia. System nie uruchamia poduszki powietrznej pasa era w przypadku, gdy wykryje e fotel jest pusty. BOCZNE I KURTYNOWE PODUSZKI POWIETRZNE Podwójnà ochron zapewniajà boczne kurtynowe poduszki powietrzne, umieszczone nad otworami przednich i tylnych drzwi. W razie zderzenia bocznego, poduszki kurtynowe wype niajà si i rozwijajà w dó, dajàc skutecznà ochron osobom siedzàcym z przodu i z ty u. W tej samej chwili, uruchamiane sà boczne poduszki powietrzne zamontowane w fotelach, chroniàce klatk piersiowà kierowcy lub przedniego pasa era.

26 Kolekcja sportowa i personalizacja samochodu WYPOSA ENIE UZUPE NIAJÑCE S-TYPE Najznakomitszy w swej klasie, S-TYPE oferuje obecnie unikatowy zestaw akcesoriów uzupe niajàcych dystyngowane, agodne i op ywowe linie a tym samym zwi ksza przyjemnoêç kierowania i posiadania tego samochodu. Poni ej przedstawiliêmy niewielkà próbk naszej unikatowej gamy produktów, z których ka dy przeznaczony jest do wzbogacania poczucia indywidualnoêci, jaka pojawia si wraz z posiadaniem Jaguara. Poczàwszy od innowacyjnych rozwiàzaƒ w zakresie przewo enia i holowania, poprzez udogodnienia przeznaczone dla kierowcy i wbudowany zestaw multimedialny a do kó z lekkiego stopu, kosmetyków samochodowych oraz dodatków sportowych jest to oferta mogàca spe niç ka de wymagania. 26 GA KA DèWIGNI SELEKTORA Polerowane aluminium. Opcja ta dost pna jest jedynie dla pojazdów wyposa onych w automatycznà skrzyni biegów. PRZEDNI I TYLNY SYSTEM WSPOMAGANIA PARKOWANIA Z dêwi kowym sygna em ostrzegawczym informujàcym podczas manewrowania o bliskoêci obiektów zewn trznych. CHLAPACZE Zestaw stylowych, a zarazem mocnych odlewanych chlapaczy z elementami mocujàcymi. Zestaw przedni i tylny dost pne sà oddzielnie.

27 KOLEKCJA DODATKÓW SPORTOWYCH S-TYPE Pokaz intencji, a mo e wyraz emocji: subtelne wyrafinowanie sygnalizujàce pewnoêç siebie i stanowczoêç. Wyraê swà osobowoêç korzystajàc z kolekcji sportowej S-TYPE ekskluzywnej gamy dziewi ciu zadziwiajàcych i stylowych akcesoriów stworzonych przez Jaguara specjalnie dla S-TYPE. Te wyró niajàce si dodatki zosta y zaprojektowane aby zaakcentowaç eleganckà, mocnà lini twego samochodu, odkrywajàc jego prawdziwy charakter.

28 DANE TECHNICZNE 2.7 Litre V6 Diesel 3.0 Litre V6 4.2 Litre V8 4.2 Litre V8 S/C SILNIK CLASSIC HIGH CLASSIC HIGH HIGH S -TYPE R Liczba cylindrów/zaworów na cylinder 6/4 6/4 8/4 8/4 Ârednica/skok cylindra mm 81/ / / /90.3 PojemnoÊç skokowa cm3 2,720 2,967 4,196 4,196 Moc maksymalna wg DIN KM (kw) 206 (153) 240 (179) 300 (224) 400 (298) Moc maksymalna wg EEC KM (kw) / obr/min 207 4, , , ,100 Maksymalny moment obrotowy wg DIN (Nm) 320 (435) 221 (300) 310 (420) 408 (553) Maksymalny moment obrotowy wg EEC (Nm) / obr/min 320 1, , , ,500 Stopieƒ spr ania: Skrzynia biegów 6-bieg.M 6-bieg.A 5-bieg.M 6-bieg.A 6-bieg.A 6-bieg.A OSIÑGI (DANE FABRYCZNE) Przyspieszenie (0-100 km/h) s Pr dkoêç maksymalna (km/h) * 250* ZU YCIE PALIWA (1) Cykl miejski (l/100 km) Cykl pozamiejski (l/100 km) Cykl mieszany (l/100 km) Emisja tlenku w gla g/km PojemnoÊç zbiornika paliwa (l) (przybli ona z rezerwà 5l) CI AR (2) / WYMIARY Ci ar w asny (kg) 1,735 1,790 1,620 1,710 1,740 1,830 Ci ar ca kowity (kg) 2,275 2,148 2,180 2,210 2,275 Dopuszczalne obcià enie dachu (kg) Dopuszczalna masa przyczepy (bez hamulców) (kg) (3) Dopuszczalna masa przyczepy (z hamulcami) (kg) (3) 1,850 1,850 1,850 1,850 Dopuszczalne masa holowana (kg) Promieƒ skr tu (m) Obj toêç baga nika (l VDA) Obj toêç baga nika przy z o onej tylnej kanapie (l VDA) N/A (1) WartoÊci zu ycia paliwa zosta y okreêlone w testach przeprowadzonych wg przepisów brytyjskich zgodne z dyrektywà Unii Europejskiej 1999/100/EC. Dane aktualne w chwili opublikowania. (2) Szczegó owe informacje o zmianach zwiàzanych z tà opcjà mo na uzyskaç u dilera. Ci ar w asny odnosi si do pojazdu z wyposa eniem standardowym. Dodatkowe wyposa enie zwi ksza ci ar. (3) Maksymalnie do pochy oêci 12% * Blokada elektroniczna M - Manualna skrzynia biegow A - Automatyczna skrzynia biegow Wymiary w mm UWAGA: Szczegó owe wymiary sà wartoêciami nominalnymi i mogà si nieznacznie ró niç w zale noêci od pojazdu ze wzgl du na stylistyk i tolerancj w produkcji. Warunki nominalne zosta y zastosowane we wszystkich mo liwych przypadkach. Szczegó owe informacje o zmianach zwiàzanych z tà opcjà mo na uzyskaç u dilera 1, ,433 1,440 S-TYPE 1,447 S-TYPE 2,909 4,905 1,534 2,060 1,542 1,818 28

29 WYPOSA ENIE PODSTAWOWE V6 (3.0 benzynowy/2.7 wysokopr ny) HIGH dodatkowo do wersji V6 S-TYPE R dodatkowo do wersji V6 SKRZYNIA BIEGÓW, 5-biegowa manualna 6-biegowa automatyczna sterowana elektronicznie 6-biegowa automatyczna sterowana elektronicznie ZAWIESZENIE, 6-biegowa manualna (wy àcznie silniki wysokopr ne) zawieszenie typu R z aktywnym zawieszeniem UK AD HAMULCOWY Uk ad automatycznej regulacji pr dkoêci jazdy sterowanym komputerowo (CATS) uk ad dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) Hamulce tarczowe typu R Performance z czterot oczkowymi Elektroniczny hamulec postojowy (EPB) zaciskami koloru srebrnego z logo Jaguara uk ad regulacji si y nap dowej WYPOSA ENIE Reflektory z automatycznà regulacjà CiÊnieniowe spryskiwacze reflektorów WEWN TRZNE Podgrzewana przednia szyba Tylny spoiler Zderzaki typu R i ramka os ony ch odnicy w kolorze nadwozia, siatka os ony ch odnicy w kolorze jasnym, chromowane wykoƒczenia tylnego znaczka i ramki szyb w kolorze czarnym Reflektory xenonowe z automatycznà regulacjà KO A Juno 7.5 x 17 z lekkiego stopu Antares 7.5 x 17 z lekkiego stopu Vulcan 8 x 18 /9.5 x 18 z lekkiego stopu WYSTRÓJ WN TRZA Ko o kierownicy wykoƒczone skórà, Ko o kierownicy (wersja HIGH) wykoƒczone skórà, Ko o kierownicy R wykoƒczone skórà I WYKO CZENIE kierownica czteroramienna kierownica czteroramienna Schowek na narty z torbà dopasowana kolorystycznie górna cz Êç deski Górna cz Êç deski rozdzielczej i drzwi w kolorze rozdzielczej i drzwi, deska rozdzielcza i listwy ciep ego w gla, deska rozdzielcza i listwy drzwi drzwi wykoƒczone fornirem z drewna Madrona wykoƒczone aluminium FOTELE Tapicerka z tkaniny Tapicerka skórzana Skórzana tapicerka R Elektryczna regulacja ustawienia foteli Funkcja pami ci dwóch ustawieƒ fotela kierowcy, Funkcja pami ci dwóch ustawieƒ fotela kierowcy i pasa era lusterek zewn trznych, kolumny kierownicy i elektrycznego kierowcy, lusterek zewn trznych, kolumny ustawienia peda ów (opcja) kierowniczej i (opcja) ustawienia peda ów Podgrzewane fotele R kierowcy i przedniego pasa era WYPOSA ENIE WN TRZA AUDIO BEZPIECZE STWO ZABEZPIECZENIA Dwustrefowy uk ad klimatyzacji z regulacjà temperatury strefy kierowcy i pasa era z przodu Wielofunkcyjna kierownica z przyciskami sterujàcymi systemem audio, systemem automatycznej regulacji pr dkoêci jazdy i (opcja) instalacjà Bluetooth i sterowania g osem Komputer pok adowy Jaguar Alpine Sound System z radiem AM/FM i odtwarzaczem p yt kompaktowych Adaptacyjny system bezpieczeƒstwa (ARTS) przeciwblokujàcy uk ad hamulcowy Poduszki powietrzne kierowcy i przedniego pasa era Dodatkowe Êwiat o stopu System zabezpieczajàcy ze zdalnie sterowanym centralnym zamkiem i blokadà odje d ajàcego samochodu Ulradêwi kowe czujniki w amania, zdalne sterowane falami radiowymi i immobilizer OPCJE Uk ad adaptacyjnej regulacji pr dkoêci jazdy (ACC) System Bluetooth Zmieniarka p yt kompaktowych Elektrycznie regulowane ustawienie peda ów WYPOSA ENIA Przedni i tylny system wspomagania parkowania Jaguar Alpine Premium Sound System JaguarVoice Wycieraczki przedniej szyby z czujnikiem deszczu Satelitarny System Nawigacyjny z wyêwietlaczem dotykowym TV z teletekstem (podczas postoju) W celu zapoznania si ze szczegó owym zestawieniem wyposa enia standardowego i dodatkowego prosimy o skorzystanie z cennika lub ze strony internetowej

30 KOLORYSTYKA NADWOZIA Platinum* z 18-calowymi ko ami z obr czami Merkury z lekkiego stopu Zircon* z 18-calowymi ko ami z dzielonymi obr czami Monaco R z lekkiego stopu Quartz* z 17-calowymi ko ami z obr czami Antares z lekkiego stopu Ultraviolet* z 18-calowymi ko ami z obr czami Tryton z lekkiego stopu Slate* z 18-calowymi ko ami z dzielonymi obr czami Indianapolis R z lekkiego stopu Indigo* z 17-calowymi ko ami z obr czami Juno z lekkiego stopu * Lakier metalizowany Przedstawiona kolorystyka ma charakter informacyjny, poniewa jest tylko zbli ona do naturalnej. Powy sze ilustracje nie mogà byç wykorzystywane do porównywania kolorów nadwozia lub jakichkolwiek innych celów, gdzie wymagane jest wierne odtworzenie kolorystyki. Prosimy o skontaktowanie si z dilerem w celu otrzymania próbek rzeczywistych kolorów. Jaguar Cars Ltd, zastrzega sobie prawo do zmiany lub wycofania z produkcji dowolnego koloru nadwozia lub wykoƒczenia bez wczeêniejszego ostrze enia. 30 Midnight* z 17-calowymi ko ami z obr czami Aurora z lekkiego stopu

31 Seafrost* z 17-calowymi ko ami z obr czami Aurora z lekkiego stopu White Onyx z 17-calowymi ko ami z obr czami Antares z lekkiego stopu Jaguar Racing Green* z 18-calowymi ko ami z obr czami Merkury z lekkiego stopu Radiance* z 18-calowymi ko ami z dzielonymi obr czami Indianapolis R z lekkiego stopu British Racing Green z 18-calowymi ko ami z dzielonymi obr czami Monaco R z lekkiego stopu Winter Gold* z 17-calowymi ko ami z obr czami Juno z lekkiego stopu Ebony z 18-calowymi ko ami z obr czami Tryton z lekkiego stopu

32 Wzory obr czy kó 32 Dost pnoêç poszczególnych wzorów mo na sprawdziç w Danych Technicznych i Cenniku.

33 Juno 7.5 x 17 z lekkiego stopu Aurora 7.5 x 17 z lekkiego stopu Antares 7.5 x 17 z lekkiego stopu Triton 8 x 18 z lekkiego stopu Mercury 8 x 18 z lekkiego stopu Vulcan 8 x 18 /9.5 x 18 z lekkiego stopu Indianapolis 8 x 18 split-rim z lekkiego stopu Melbourne 8 x 18 split-rim z lekkiego stopu Monaco 8 x 18 split-rim z lekkiego stopu Valencia 8 x 18 z lekkiego stopu Barcelona 8.5 x 19 z lekkiego stopu

34 Opcje kolorystyki wn trza Jaguar s ynie z kunsztu wykonania i bezkompromisowej jakoêci. Mo na to zobaczyç i odczuç w tapicerce, wykonanej wy àcznie z najlepszych, wyselekcjonowanych skór i ok adzinach z naturalnego forniru, wybranego i wykoƒczonego przez rzemieêlników Jaguara doskonalàcych swój kunszt przez dziesi ciolecia. JakoÊç Jaguara jest pieczo owicie chroniona. Skóra i forniry nadal wybierane sà indywidualnie dla ka dego egzemplarza. Wprowadzenie aluminium pokazuje, jak reagujemy na zmiany gustu klientów. W istocie nasi projektanci nieustannie czerpià inspiracj z zadziwiajàcych êróde, takich jak ceramika, szk o, meble czy moda. Veneers Aluminium Bronze Stained Madrona Burr Walnut Grey Stained Bird s Eye Maple 34

35 S-TYPE CLASSIC Champagne* Dove Ivory Warm Charcoal* S-TYPE HIGH LUXURY PACK * Dost pna równie tapicerka z tkaniny Champagne Ivory Warm Charcoal S-TYPE HIGH opcjonalny pakiet wykoƒczenia wn trza Sport Champagne Warm Charcoal Dove / Granite Light sand / Warm Charcoal 35

36 S-TYPE R Champagne Dove Warm Charcoal Przedstawione kolory wykoƒczenia mogà ró niç si od rzeczywistych kolorów ze wzgl du na ograniczenia procesu drukowania. Prosimy o skontaktowanie si z dealerem w celu otrzymania próbek rzeczywistych kolorów. *W celu zapoznania si ze szczegó owym zestawieniem dost pnej kolorystyki/tapicerki i dodatkowymi op atami za materia y tapicerskie prosimy o skontaktowanie si z dilerem i skorzystanie z cennika lub ze strony internetowej Dove / Warm Charcoal Light Sand / Warm Charcoal ZESTAWY WYKO CZE Champagne Dove Ivory Klasyczna tapicerka z tkanin Klasyczna skóra Luksusowa skóra Jednokolorowa skóra perforowana Dwukolorowa skóra perforowana Jednobarwna skóra typ R Dwubarwna skóra typu R Warm Charcoal Dove / Granite Dove / Warm Charcoal Light Sand / Warm Charcoal Aluminium Bronze Stained Madrona Burr Walnut Grey Stained birds eye Maple KOLORY TAPICERKI FOTELI FORNIRY

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE. ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Ocena stanu technicznego. Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy Ekspertyza numer: z dnia: 2012/03/05 Wykonawca opinii : PCR JS AUTOMOBILE Zleceniodawca: Auto Przetarg Adres: ul. Zatorze 1 02-852 Warszawa Zadanie: Ocena stanu technicznego DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Bardziej szczegółowo

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014

up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej Perfectline rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 up! 3-drzwiowy - cennik wersji specjalnej rok modelowy 2014 rok produkcji 2014 Ceny PLN z VAT 1.0 60 KM (44 kw) 33 680 36 480-1.0 60 KM (44 kw), zautomatyzowana 5 biegowa - 39 280-1.0 75 KM (55 kw) - -

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory.

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda MX-5. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Mazda MX-5 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Silniki 1.8 l MZR 2.0 l MZR 2.0 l MZR 93 kw (126 KM) 118 kw (160 KM) 118 kw (160 KM) 5-biegowa 6-biegowa mechaniczna mechaniczna Pojemno,

Bardziej szczegółowo

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1

Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500. 61/2011/ZP Strona 1 /pieczęć / Parametry techniczne autobusu Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Długość całkowita autobusu [mm] 7000-7500 2. Szerokość autobusu (bez lusterek) [mm] min. 1900 3. Rozstaw osi [mm] min.

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 5D ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 70 KM 36 990 zł 86 KM 75 KM 40 490 zł 46 990 zł 1.4 MT Start/Stop 1.3d MT Start/Stop 86 KM 75 KM 43 990 zł 46 990 zł 51 490

Bardziej szczegółowo

S -TYPE www.jaguar.pl

S -TYPE www.jaguar.pl S -TYPE www.jaguar.pl S -TYPE CENNIK 2007 Classic Silnik Moc Pojemność Cena (Є) S-TYPE Classic Diesel 208 KM 2.7 50 600 Benzyna V6 238 KM 53 400 Executive Silnik Moc Pojemność Cena (Є) S-TYPE Executive

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE SPARK CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA EMISJA CO2 CENA LS 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 29 990 zł LS+ 1.0 MT ESC 68 KM 118 g/km 31 990 zł 1.0 MT ESC 68

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zaù¹cznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa trzech samochodów 9-osobowych, typu bus, w tym dwóch przystosowanych dla osób niepeùnosprawnych. W skùad przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o.

Informacje handlowe. NOMA AUTO Sp. z o.o. 2015-11-30 Informacje handlowe Informacje handlowe przygotowane przez: Łukasz Morawiak Tel. 661350374 Informacje handlowe przygotowane dla: NOMA AUTO SP. Z O.O. Leśna 2 42-600 Tarnowskie Góry Numer oferty:

Bardziej szczegółowo

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski

Informacje handlowe. Włodzimierz Bieranowski Informacje handlowe Szczegółowe informacje dotyczące oferty: Telefon: 52 320 56 50 E-mail: salon@bieranowski.pl ŠKODA Citigo 5-drzwiowy Wersja specjalna Monte Carlo Kolor: Czerwień Tornado Niemetalizowany

Bardziej szczegółowo

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena

IMPREZA 07MY * * Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena 01 IMPREZA 07MY Moc (kw/km) Skrzynia biegów Pojemność (cm 3 ) Cena Wersja sedan Impreza 2.5 WRX 000 Impreza 2.5 WRX SUN Impreza 2.5 WRX STI 77/105 77/105 manualna automatyczna 1498 1498 18 160 19 490 118/160

Bardziej szczegółowo

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO

oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Wrocław, dnia 24.08.2011 r. oferta specjalna dla klienta MILLENNIUM LEASING na wybrane modele samochodu FORD MONDEO Integrator zamowień zbiorowych SPRZEDAŻ NOWYCH SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH I OSOBOWYCH taniedostawcze.waw.pl

Bardziej szczegółowo

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE

http://www.renault.pl/samochody-nowe/samochody-osobowe/twingo/... 01 PREFERENCJE 02 WERSJE 03 WYPOSAŻENIE 04 FINANSOWANIE PODSUMOWANIE 1 z 6 2011-08-02 15:08 Twingo Konfigurator UWAGA! Wszystkie informacje zawarte w konfiguratorze w tym ceny, zdjęcia samochodów, dostępność, nie stanowią w żaden sposób oferty handlowej w rozumieniu przepisów

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU OPINIA Nr: 132/DOA/05/13 Rzeczoznawca : inż. Wojciech Sowa, mgr inż. Wojciech Maruda Zleceniodawca: GETIN Noble Bank S.A. Adres: ul. Domaniewska 39 02-672 Warszawa Sygnatura akt: 320903 Zadanie: Ocena

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE MALIBU

CENY I WYPOSAŻENIE MALIBU CENY I WYPOSAŻENIE MALIBU ROK MODELOWY 2012, ROK PRODUKCJI 2012 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 86 990 zł 94 990 zł 97 590 zł 103 590 zł 105 590 zł 111 590 zł Z 101 990 zł 107 990 zł 109 990 zł 115 990

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych samochodów, rok produkcji 2012 o niżej wymienionych parametrach: 1. Samochód ciężarowy o DMC do 3,5 t brygadowy (2 szt.):

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2016/04/22 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: FCE Leasing Polska Sp. z o.o. ul. Wyścigowa 6 02-681 Warszawa Właściciel: FGA LEASING POLSKA SP. Z O.O. ul.

Bardziej szczegółowo

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012

OCENA TECHNICZNA nr: CITROEN NEMO WY5661E Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 z dnia: 2012/11/13 OCENA TECHNICZNA nr: Rzeczoznawca : Zespół Rzeczoznawców Autopol Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu Dane: [D] XI-2012 DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Marka: CITROËN Model pojazdu:

Bardziej szczegółowo

X -T YPE C E N N I K 2 0 0 7

X -T YPE C E N N I K 2 0 0 7 X -TYPE CENNIK 2007 Classic Silnik Moc Pojemność Cena (Є) X-TYPE Classic Diesel 130 KM 2.0 29 200 Diesel 155 KM 2.2 33 200 Benzyna V6 196 KM 36 200 X-TYPE Classic Kombi Diesel 130 KM 2.0 31 200 Diesel

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D ROK MODELOWY 2012, ROK PRODUKCJI 2011/2012 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA INFORMACJA DODATKOWA INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 48 190 zł 54 290 zł 54 990 zł 57 290 zł 65 290 zł

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 5D ROK MODELOWY 2013, ROK PRODUKCJI 2012 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA INFORMACJA DODATKOWA INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM Bezpieczeństwo System stabilizacji toru jazdy (ESC) 6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 4D ROK MODELOWY 2011, ROK PRODUKCJI 2011 CENY CENNIKOWE CENA MOC SILNIKA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 31 690 zł 84 KM 200 zł 3 700 zł 34 490 zł 84 KM 200

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D ROCZNIK PRODUKCJI 2013, ROK MODELOWY 2014 CENY I WYPOSAŻENIE AVEO 4D CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA EMISJA CO2 CENA LS 1.2 5MT 70 KM 138 g/km 38 490 zł 1.2 5MT 86 KM 129 g/km 41 990 zł Start/Stop 75 KM 97

Bardziej szczegółowo

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy

furgon z podwyższonym dachem, długi 4 drzwiowy 3 osobowy OCENA TECHNICZNA nr: 2732/Renault Master/WE137GJ Rzeczoznawca : mgr inż Jerzy Gąska z dnia: 2015/10/16 Zleceniodawca: IDEA Leasing S.A. Adres: ul. Strzegomska 42B 53-611 Wrocław Zlec. pismo, znak: email

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Pokrywa komory silnika. Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 139919/11/15-9527 Data raportu Kacper Lesiak Data oględzin inż. Michał Dzik PCM(DZS)/GDA/63207/15/11/02 Miejsce oględzin Nr zlecenia 10-11-2015 06-11-2015

Bardziej szczegółowo

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe

Przedział grubości powłoki lakierowej [μm] Błotnik przedni prawy. Słupek przedni prawy. Słupek środkowy prawy. Drzwi przednie prawe Raport z oględzin pojazdu Numer raportu Rzeczoznawcy 4872/5/6-959 Andrzej Pokrywa Andrzej Juszczak PGD/TYC/29003/6/05/20 Nr zlecenia Data raportu Data oględzin 23-05-206 23-05-206 Miejsce oględzin ul.

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej

Oświadczenie. o przynależności do grupy kapitałowej SOK/11/2014 zał. nr 7 do siwz Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej Przedmiot zamówienia: Dostawa kompaktora Zamawiający: SKŁADOWISKO ODPADÓW KOMUNALNYCH SP. Z O.O. W OŚWIĘCIMIU Działając

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 3 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 3 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1

SKODA FABIA I. Prezentacja wyposażenia samochodu marki: Część: 1 Prezentacja wyposażenia samochodu marki: SKODA FABIA I Część: 1 Niniejsza prezentacja powstała na podstawie materiałów dostępnych w salonach sprzedaży oraz na stronie internetowej Skoda Auto Poland. Tabele

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ Załącznik Nr 1 do SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr na: Zakup samochodu osobowego klasy wyższej E (premium). Parametry techniczne samochodu osobowego klasy wyższej E (premium) Lp. Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Gorzów Wlkp., 28.11.2012 r. Postępowanie: BG-IV.272.43.2012 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5

PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO. Oferta Wykonawcy - oferowane parametry 1 2 3 4 5 /pieczęć / PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU OSOBOWEGO Lp. Wyszczególnienie Opis DANE TECHNICZNE 1. Silnik z zapłonem iskrowym ZI spełniającym normę emisji spalin EURO 6. 2. Moc maksymalna [KW]/[KM]. min.

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE NOWA CAPTIVA

CENY I WYPOSAŻENIE NOWA CAPTIVA CENY I WYPOSAŻENIE NOWA CAPTIVA ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA 87 990 zł 101 990 zł 112 990 zł 100 990 zł 93 990 zł 107 990 zł 184 KM 114 990 zł 123 990 zł 184 KM 184 KM 258 KM 115 990

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM

OFERTA HANDLOWA. dla FIRM Warszawa 2012 r. Auto-Pol-Serwis Autoryzowany Dealer Samochodów OPEL OFERTA HANDLOWA dla FIRM Ofertę przygotował: Michał Misaczek + 48 600 454 431 Opel Vivaro, Van L2H1 2.9t (L2 H1, 2900) 2.0 CDTI, 84

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 389142-2011; data zamieszczenia: 21.11.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY MARKI... MODEL... WERSJA... w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

FORMULARZ OFERTY MARKI... MODEL... WERSJA... w zakresie zgodnym z wymaganiami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ FORMULARZ OFERTY Nazwa wykonawcy/wykonawców w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... TEL.*....... REGON*:... NIP*:... FAX* na który zamawiający ma przesyłać korespondencję... Powiat

Bardziej szczegółowo

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego:

III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wypeùniã i zaù¹czyã jako zaù¹cznik do oferty III.1 Wymagania techniczne dla podwozia dwuosiowego: Wpisaã tak - nie i (uwagi wùasne oferenta lub ¹dane dodatkowe dane techniczne) 1. Podwozie fabrycznie nowe

Bardziej szczegółowo

LANCIA DELTA S OD Miejski instynkt.

LANCIA DELTA S OD Miejski instynkt. OD LANCIA DELTA S OD Miejski instynkt. MAGIA DESIGNU SPRAWIA, ŻE FORMA WYRAŻA EMOCJE. Zaprojektowany przez fi rmę MOMODESIGN model DELTA S został stworzony w oparciu o sportowy design i elegancką stylistykę.

Bardziej szczegółowo

To kwestia zmys ów, ycia pe nià ycia, ekscytacji; nowoczesny, udoskonalony i wcià w centrum uwagi.

To kwestia zmys ów, ycia pe nià ycia, ekscytacji; nowoczesny, udoskonalony i wcià w centrum uwagi. To kwestia zmys ów, ycia pe nià ycia, ekscytacji; nowoczesny, udoskonalony i wcià w centrum uwagi. Zawsze, w ka dej chwili, w dzieƒ i w nocy - wspania y. adnej rozdmuchanej reklamy. adnego napuszonego

Bardziej szczegółowo

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie,

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie, Znak spr.: EL-2710/05/2009 Szczecin, 19.11.2009 r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe reprezentujące Skarb Państwa Regionalna

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 382236-2011 z dnia 2011-11-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Warszawa Opis przedmiotu zamówienia 1. Zamówienie obejmuje dostawę samochodu typu MINIBUS oraz pięciu samochodów

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO

CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO CENY I WYPOSAŻENIE ORLANDO ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE CENA INFORMACJA DODATKOWA INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 60 990 zł 65 290 zł 69 790 zł 78 790 zł + 74 540 zł 80 540 zł 85 540 zł 90 540 zł Z 77 540

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów

Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik nr 5 Specyfikacja techniczna oferowanych samochodów Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny

Hyundai Nowy i20. Oferta specjalna dla Pekao Leasing. Wersja: CLASSIC PLUS, silnik: 1.2. Kolor nadwozia: Baby Elephant Kolor tapicerki: Czarny Oferta specjalna dla Pekao Leasing Przedstawiciel handlowy: Jakub Czerniak Handlowiec tel: 504-243-977 jakub.czerniak@autobroker.pl Auto Broker Mełgiewska 10 Hyundai Nowy i20 Wersja: CLASSIC PLUS, silnik:

Bardziej szczegółowo

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie

Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t. Cena (brutto): zł. Komfort. Bezpieczeństwo. Elektrycznie sterowane szyby boczne przednie Opel Vivaro 2.5 CDTI 146KM Van L2H1 2.9t Cena (brutto): 102 450 zł Typ nadwozia dostawcze Pojemność silnika (ccm) 2464 Moc silnika 146 Rodzaj paliwa diesel Typ silnika 2.5 CDTI 146KM Pojemność bagażnika

Bardziej szczegółowo

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma

2015/12/02. Ekspertyza numer: 1545/BK/12/2015 Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma z dnia: 2015/12/04 Ekspertyza numer: Wykonawca opinii : mgr inż. Bartłomiej Kosma Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Oferowany model samochodu: Producent:. Rok produkcji:. Lp. Opis Wymagania Parametry oferowanego samochodu (należy wpisać dokładnie parametr) 1. Stan samochodu Fabrycznie nowy,

Bardziej szczegółowo

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11

10 % Opracowanie: SPH Credo, tel./fax: 067 214 22 88, www.sphcredo.pl ZESTAW 11 ZESTAW 11 Widząc ten znak kierujący samochodem ciężarowym jest ostrzegany o: A - zbliżaniu się do mostu zwodzonego, B - znacznym wzniesieniu drogi, C - nisko przelatujących samolotach. A - przejeżdża przed

Bardziej szczegółowo

WERSJA Cena standardowa Cena wyprzedażowa Korzyść Prestige 425 100 390 000 35 100 Prestige + szyberdach 430 750 395 650 35 100

WERSJA Cena standardowa Cena wyprzedażowa Korzyść Prestige 425 100 390 000 35 100 Prestige + szyberdach 430 750 395 650 35 100 CENY MODELI WYPRZEDAŻ ROCZNIKA 2015 WERSJA Cena standardowa Cena wyprzedażowa Korzyść Prestige 425 100 390 000 35 100 Prestige + szyberdach 430 750 395 650 35 100 CENNIK STANDARDOWY WERSJA CENA Elegance

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 5D

CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 5D CENY I WYPOSAŻENIE AVEO CLASSIC 5D ROK MODELOWY 2011, ROK PRODUKCJI 2011 CENY CENNIKOWE CENA MOC SILNIKA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM 31 190 zł 84 KM 200 zł 3 700 zł 33 990 zł 84 KM 200

Bardziej szczegółowo

JAZDA Z PASJÑ. Czy chcesz rozpoczàç dzieƒ. z Fiatem Seicento? Przekr ç kluczyk, w àcz ulubionà muzyk, i w drog! Jest dynamiczny, zrywny, a tak e cichy

JAZDA Z PASJÑ. Czy chcesz rozpoczàç dzieƒ. z Fiatem Seicento? Przekr ç kluczyk, w àcz ulubionà muzyk, i w drog! Jest dynamiczny, zrywny, a tak e cichy FIAT SEICENTO JAZDA Z PASJÑ Czy chcesz rozpoczàç dzieƒ z Fiatem Seicento? Przekr ç kluczyk, w àcz ulubionà muzyk, i w drog! Seicento lekko i p ynnie porusza si Jest dynamiczny, zrywny, a tak e cichy po

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda6. Dane techniczne, wyposa enie, kolory.

ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl. Mazda6. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane Techniczne Silniki 1.8 l MZR 2.0 l MZR 2.0 l MZR 2.3 l MZR 2.3 l MZR 2.0 l MZR- 2.0 l MZR- Activematic Activematic CD 89 kw CD 105 kw Common-Rail-Diesel Pojemno,

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE KOMBI

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE KOMBI CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE KOMBI ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA 52 990 zł 56 990 zł 141 KM 140 KM 60 990 zł 62 990 zł 66 990 zł 70 990 zł 141 KM 140 KM 130 KM 64 890 zł 66 890 zł 70

Bardziej szczegółowo

320d Touring. tasmański met Skóra Dakota szary. Cena

320d Touring. tasmański met Skóra Dakota szary. Cena 320d Touring tasmański met Skóra Dakota szary Cena Cena całkowita Wybrane opcje 195 692 zł 44 492 zł Szczegóły konfiguracji Model 320d Touring 151 200 zł Opcje wyposażenia zewnętrznego i tapicerka tasmański

Bardziej szczegółowo

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści:

Wzory formularzy. P-d/4/2010. Spis treści: Wzory formularzy Nazwa zamówienia: Zakup samochodu osobowego (busa) 9 osobowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej osoby na wózku inwalidzkim Nr sprawy P-d/4/2010 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kod CPV 34110000-1 samochody osobowe Przedmiot zamówienia: Dostawa 7 szt. fabrycznie nowych samochodów osobowych (rok produkcji 2011) na potrzeby Urzdu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen Phaeton Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: WVWZZZ3DZ

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Wysogotowo / Volkswagen Phaeton Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: WVWZZZ3DZ Oferta Poznań - Wysogotowo / Volkswagen Phaeton 2008 Cena: 37 900 PLN brutto Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: WVWZZZ3DZ88004764 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 210 KM Rocznik:

Bardziej szczegółowo

WYOBRAè SOBIE SAMOCHÓD DLA CA EJ RODZINY. Teraz pomyêl o przestrzeniach, które mo esz przemierzyç tym samochodem.

WYOBRAè SOBIE SAMOCHÓD DLA CA EJ RODZINY. Teraz pomyêl o przestrzeniach, które mo esz przemierzyç tym samochodem. FIAT ALBEA WYOBRAè SOBIE SAMOCHÓD DLA CA EJ RODZINY Teraz pomyêl o przestrzeniach, które mo esz przemierzyç tym samochodem. Skonstruowanie samochodu odpowiadajàcego potrzebom ca ej rodziny jest prawdziwym

Bardziej szczegółowo

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA

DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 0 Wiadomości ogólne DANE TECHNICZNE POJAZDU Z ZAKRESU BLACHARSTWA 03B KOLIZJA 04E LAKIEROWANIE 05B WYPOSAŻENIE I NARZĘDZIA DO NAPRAW BLACHARSKICH X90 KWIECIEŃ 2004 Edition Polonaise "Metody napraw zalecane

Bardziej szczegółowo

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat

Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna. Cena wyposażenia dodatkowego. Rata kredytu Skoda Kredyt Niskich Rat Twoja konfiguracja Rapid Spaceback 1.2 MPI 55 kw (75 KM) 5-biegowa manualna Podsumowanie Cena cennikowa 48 550 zł Cena wyposażenia dodatkowego 2 000 zł Cena lakieru 1 800 zł Upust -4 700 zł 47 650 zł Cena

Bardziej szczegółowo

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO

HONDA CIVIC 2.2i-CTDi EXECUTIVE. Wpisany przez MOTO Ocenić ten samochód uniwersalną miarą jest niezwykle trudno. Jakby dr Jekyll i Mr Hyde w tej samej osobie. Z jednej bowiem strony najnowsza Honda Civic 2.2 i-ctdi ze swoim ekstrawaganckim kształtem nadwozia,

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C

Oferta. Cena: PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C Oferta Poznań - Przeźmierowo / Škoda Superb 2012 Cena: 47 900 PLN brutto Nadwozie: sedan (limuzyna) Vin: TMBAF73T8C9046032 Drzwi: 4 Skrzynia biegów: manualna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 170 KM Rocznik:

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniki i przeka niki

Bezpieczniki i przeka niki SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW W KABINIE (1016) Lokalizacja Modu ten znajduje si w kabinie, po stronie kierowcy. Etykieta z przeznaczeniem bezpieczników COUPE CONSO MEMO INJECT ABS STOP R SHUNT ALIM UCH SE2023

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU. Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Załącznik nr 4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO POJAZDU Lp. 1 Minimalne parametry wymagane przez Zamawiającego Rok produkcji 2012 lub 2013, fabrycznie nowy, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych

Bardziej szczegółowo

Volkswagen CC 2.0 TDi 170 KM Skóra Navi Bi Xenony

Volkswagen CC 2.0 TDi 170 KM Skóra Navi Bi Xenony Volkswagen CC 2.0 TDi 170 KM Skóra Navi Bi Xenony [Sprzedam] CC Witam Do sprzedania VOLKSWAGEN CC 2.0 TDi - 170 KM - AUTO W BARDZO BOGATEJ WERSJI WYPOSAŻENIA!!! -I właściciel -Bezwypadkowy -Pełna dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879.

Oferta. Cena: 99900 PLN brutto. Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23. Vin: WAUZZZ8V2EA138879. Oferta Poznań - Przeźmierowo / Audi A3 2014 2.0TDI 150KM S-Tronic SalonPL VAT23 Cena: 99900 PLN brutto Vin: WAUZZZ8V2EA138879 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa: diesel Moc: 150 Rocznik:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. "DOSTAWA SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH DLA MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG W BIELSKU-BIAŁEJ." OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA z dnia 21.08.2015 r. 1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa, w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia

Bardziej szczegółowo

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług.

zaprasza do składania ofert na zakup samochodu dostawczego na potrzeby tworzonego przedszkola i do innych usług. Lubań dn. 25.07.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Mazda RX-8. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl

Mazda RX-8. Dane techniczne, wyposa enie, kolory. ASO MAZDA-Impex www.mazda.lublin.pl Mazda RX-8 Dane techniczne, wyposa enie, kolory. Dane techniczne Masy i wymiary Renesis Challenge Challenge Revolution Revolution 141 kw* 141 kw* 170 kw* 141 kw* 170 kw* (192 PS) (192 PS) (231 PS) (192

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Oferta Cena: PLN brutto Nadwozie: Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa:

Oferta Cena: PLN brutto Nadwozie: Vin: Drzwi: Skrzynia biegów: Rodzaj paliwa: Moc: Rocznik: Przebieg: Pojemność skokowa: Oferta Poznań - Wysogotowo / Škoda Superb 2015 2.0 TDI 170KM SalonPL Gwarancja Vat23% Cena: 98 500 PLN brutto Nadwozie: kombi Vin: TMBNF73t3f9041570 Drzwi: 5 Skrzynia biegów: automatyczna Rodzaj paliwa:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy fabrycznie nowych samochodów osobowych wyprodukowanych w roku 2017 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

Państwa Klasa C: C 200

Państwa Klasa C: C 200 Ilustracja zbliżona Ilustracja zbliżona Podsumowanie Silnik C 200 13920 Model specjalny i pakiety 2356 PLN Lakier Czerń obsydianu metalik 4084 PLN Obręcze kół Obręcze kół ze stopów metali lekkich, 17"

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa fabrycznie nowych samochodów dla jednostek organizacyjnych podległych Ministerstwu Sprawiedliwości. CZĘŚĆ 1 Dostawa 1 sztuki samochodu osobowego

Bardziej szczegółowo

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT

Korzyść klienta 44% Korzyść klienta 37% EMOTION SPORT Gama (rynek polski) Logika gamy FRESH ACTIVE DYNAMIC Dodatkowo do wyposażenia FRESH Dodatkowo do wyposażenia ACTIVE - ABS z EBD - Poduszki powietrzne boczne przednie - Klimatyzacja manualna - Poduszki

Bardziej szczegółowo

LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE

LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE LEON 1.6 TDI CR START/STOP 110KM (5F12NV) - STYLE 83635 PLN DANE OGÓLNE Adres oferty: http://autorud.seat-auto.pl/samochody/2016-11-18-14794790096 47 Numer oferty: 2016-11-18-1479479009647 Przebieg: 0

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 4D

CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 4D CENY I WYPOSAŻENIE CRUZE 4D ROK MODELOWY 2013 CENY CENNIKOWE MOC MAKSYMALNA CENA 50 990 zł + 54 990 zł 57 490 zł 58 990 zł 61 490 zł 68 990 zł 130 KM 62 890 zł 65 390 zł 72 890 zł 72 890 zł 69 390 zł 76

Bardziej szczegółowo

NAVARA TREK-1 EDYCJA LIMITOWANA

NAVARA TREK-1 EDYCJA LIMITOWANA NISSAN NAVARA TREK-1 EDYCJA LIMITOWANA LAT GWARANCJI PRODUCENTA * PICK-UP AWARD 2016 LUB NA CAŁĄ GAMĘ SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH NISSANA WYJ TKOWY KOMFORT Mi kkie w dotyku materia y, podgrzewane fotele ze

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na czeriwec 2014: 4,1885 PLN/EUR

CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na czeriwec 2014: 4,1885 PLN/EUR CENNIK WYPOSAŻENIE DANE TECHNICZNE Obowiązuje od 01.06.2014. Wszystkie ceny są cenami brutto. Kurs na czeriwec 2014: 4,1885 PLN/EUR LEGACY 14MY MODEL Legacy KOMBI 2.0i WERSJA SKRZYNIA BIEGÓW CENA 2.0D

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK

CENY I WYPOSAŻENIE SPARK CENY I WYPOSAŻENIE SPARK ROK MODELOWY 2012, ROK PRODUKCJI 2011/2012 CENY CENNIKOWE MOC SILNIKA CENA LPG PRZYSTOSOWANIE INSTALACJA LPG Z MONTAŻEM* 26990 zł 29990 zł Bezpieczeństwo System stabilizacji toru

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. SAMOCHÓD OSOBOWY KLASY NIŻSZEJ ŚREDNIEJ (TZW. SEGMENT C TYP 1) Udostępnienie samochodów Zamawiającemu musi nastąpić zgodnie z poniższym harmonogramem:

Bardziej szczegółowo

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c.

Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Ekspertyza numer: z dnia: 2013/12/09 Wykonawca opinii : PCR ASB AUTOMOBILE s.c. Zleceniodawca: SG Equipment Leasing Polska Sp. z o.o. Adres: ul. Marszałkowska 111 00-102 Warszawa Właściciel: SG Equipment

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo