Rokiem Spó³dzielczoœci str Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str."

Transkrypt

1 Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN X Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str Konkurs Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców str. 7 O systemie CRM w Spó³dzielczej Grupie Bankowej str

2 2 A K T U A L N O S C I Czy grozi nam recesja, czyli o poszukiwaniu Ÿróde³ optymizmu statnio zewsz¹d docieraj¹ g³osy analityków przestrzegaj¹ce przed nadci¹gaj¹cym spowolnieniem, a mo e nawet za³amaniem gospodarczym w naszym kraju. Mno ¹ siê pesymistyczne prognozy dotycz¹ce wzrostu polskiej gospodarki w nadchodz¹cym roku, kreœlone s¹ te czarne scenariusze dotycz¹ce wzrostu bezrobocia. Niektórzy eksperci wieszcz¹ wrêcz katastrofê gospodarcz¹ i finansow¹. Nawet Ministerstwo Finansów dokona³o korekty za³o eñ do ustawy bud etowej, redukuj¹c przewidywane tempo wzrostu PKB w 2012 r. z 4,0% do 2,5% i podwy szaj¹c prognozy stopy bezrobocia z 10,0% do 12,3%. Pesymistyczne prognozy znalaz³y wsparcie w danych odzwierciedlaj¹cych koniunkturê sektora przemys³owego w Polsce. Indeks PMI, powstaj¹cy w oparciu o ankiety przeprowadzane wœród kadry kierowniczej polskich firm, a dotycz¹ce zmian zamówieñ, produkcji, zatrudnienia, szybkoœci dostaw oraz zapasów, wyniós³ w grudniu 2011 r. 48,8 punktów, obni aj¹c siê z 49,5 punktów w listopadzie. Grudniowy odczyt indeksu PMI by³ najni szy od paÿdziernika 2009 roku i œwiadczy³ o znacz¹cym pogorszeniu siê kondycji krajowego sektora przemys³owego. W tym samym czasie zaczê³y gêstnieæ ciemne chmury tak e i nad gospodark¹ œwiatow¹. O mo liwoœci globalnego spowolnienia gospodarczego poinformowa³ bowiem Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy. W styczniowej korekcie do listopadowego wydania World Economic Outlook Fundusz obni y³ prognozê wzrostu globalnej gospodarki z 4% do 3,3% w 2012 r., przestrzeg³ przy tym przed mo liw¹ recesj¹ w strefie euro, wywo³an¹ nadmiernie restrykcyjn¹ polityk¹ fiskaln¹. Niepokój inwestorów wzbudzi³y te rewizje prognoz wzrostu PKB w najsilniejszych krajach strefy euro, czyli we Francji (z 1,4% na 0,2%) i w Niemczech (z 1,3% na 0,3%). Przewidywane spowolnienie koniunktury u naszego wschodniego s¹siada musi martwiæ, bowiem to w³aœnie Niemcy s¹ odbiorc¹ ok. ¼ polskiego eksportu. Paradoksalnie, mimo pesymistycznych scenariuszy i ocen, formu³owanych przez wielu analityków i prognostów, ostatnio okaza³o siê, e polska gospodarka ma siê nadspodziewanie dobrze. Zgodnie ze wstêpnym odczytem GUS, w 2011 r. tempo wzrostu PKB wynios³o a 4,3%. To znacznie wiêcej, ni siê spodziewano jeszcze kilka miesiêcy temu, gdy wiêkszoœæ analityków krajowych i zagranicznych instytucji finansowych prognozowa³a wzrost PKB nieprzekraczaj¹cy 4%. Produkcja przemys³owa równie wypad³a okazale w listopadzie i grudniu 2011 r. zwiêkszy³a siê odpowiednio o 8,7% r/r i 7,7 % r/r., utrzymuj¹c siê na œcie ce wzrostowej. Nie mo na te przeoczyæ wysoce optymistycznego odczytu indeksu PMI za styczeñ 2012 r. Wbrew rynkowym prognozom, indeks ten wzrós³ powy ej 50 punktów, osi¹gaj¹c poziom 52,2. Jak wiêc maj¹ siê sprawy z nasz¹ gospodark¹? Czy rzeczywiœcie przysz³oœæ rysuje siê w czarnych barwach? No có, trawestuj¹c znan¹ myœl M. Twaina mo na by rzec, e pog³oski o recesji gospodarczej w Polsce s¹ mocno przesadzone. Spowolnienie jest nieuniknione to fakt bezsporny jednak skala tego spowolnienia wci¹ jest mocno dyskusyjna. Do ciekawych wniosków prowadzi analiza wskaÿnika wyprzedzaj¹cego CLI (Composite Leading Indicator), opracowanego przez OECD, który z wyprzedzeniem 6-9 miesiêcy sygnalizuje wystêpowanie punktów zwrotnych w koniunkturze gospodarczej. Obserwacja wskaÿnika CLI oszacowanego dla Polski pozwala dostrzec, e po lokalnym szczycie aktywnoœci gospodarczej, przypadaj¹cym na I-II kwarta³ 2011 r., koniunktura uleg³a pogorszeniu i stan ten raczej nie ulegnie zmianie w pierwszej po³owie 2012 r. Warto jednak podkreœliæ, e choæ wskaÿnik systematycznie mala³ od po³owy 2010 r., to ca³y czas pozostawa³ wy szy ni 100, a to w³aœnie ta wartoœæ stanowi próg, przekroczenie którego zwiastuje recesjê. Co wiêcej, po nieprzerwanym spadku w okresie wrzesieñ 2010 r. sierpieñ 2011 r., w paÿdzierniku i listopadzie ubieg³ego roku wartoœæ omawianego wskaÿnika nieznacznie wzros³a, co mo e sygnaizowaæ powrót gospodarki na œcie kê szybszego wzrostu w drugiej po³owie 2012 r. Mo na wiêc s¹dziæ, e czekaj¹ce polsk¹ gospodarkê spowolnienie bêdzie wzglêdnie ³agodne. Skala tego spowolnienia zale eæ bêdzie nie tylko od rozwoju sytuacji makroekonomicznej w kraju i za granic¹, ale tak e od indywidualnych zachowañ konsumentów. Te zaœ kszta³tuj¹ siê w du ej mierze pod wp³ywem nastrojów, które w ostatnim czasie cechuje wyj¹tkowa zmiennoœæ. Nic w tym jednak dziwnego, zwa ywszy na ogromn¹ niepewnoœæ dotycz¹c¹ przysz³ego kszta³towania siê zjawisk makroekonomicznych. Nie mo na przy tym zapomnieæ o czynnikach politycznych: wystarczy, by Grecji nie uda³o siê wynegocjowaæ ostatecznego porozumienia z wierzycielami prywatnymi w sprawie skali redukcji swojego zad³u enia b¹dÿ te by nie uda³o siê skutecznie wdro yæ miêdzyrz¹dowego traktatu fiskalnego narzucaj¹cego wiêksz¹ dyscyplinê fiskaln¹ krajom cz³onkowskim UE, by indeksy gie³dowe runê³y w przepaœæ. Z drugiej strony, rzucenie przez EBC dodatkowych pieniêdzy w postaci dr Micha³ Jurek Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (fot. archiwum autora) d³ugoterminowych niskooprocentowanych po yczek dla europejskich banków komercyjnych i coraz bardziej prawdopodobne, acz bardzo nieœmia³o zapowiadane przez prezesa Systemu Rezerwy Federalnej USA, rozpoczêcie trzeciej tury iloœciowego poluÿniania polityki pieniê nej w Stanach Zjednoczonych umo liwi triumfalny marsz cen akcji ku nowym szczytom, lej¹c zarazem miód na serce inwestorów gie³dowych. Na to, który scenariusz ostatecznie siê zrealizuje, nie mamy adnego wp³ywu. Póki co, mo e wiêc warto pokusiæ siê o nieco wiêcej optymizmu i w ten sposób wspomóc s³abn¹c¹ gospodarkê? Wszak nie bez kozery Winston Churchill rzek³ kiedyœ: Jestem optymist¹. Bycie kimkolwiek innym nie zdaje siê byæ do czegokolwiek przydatne. Optymizm konsumentów prêdzej czy póÿniej prze³o y siê na poprawê nastrojów przedsiêbiorców, a st¹d ju tylko krok do zwiêkszenia inwestycji, wzrostu zatrudnienia i o ywienia gospodarczego. Czego gor¹co wszystkim Czytelnikom yczê.

3 Kilka zdañ podsumowuj¹cych ubieg³y rok, a tak e o planach i zamierzeniach A K T U A L N O S C I 3 ocz¹tek ka dego roku sk³ania do refleksji nad dokonaniami roku minionego oraz planami i zamierzeniami na rok bie ¹cy. Realizuj¹c ten coroczny cykl, zapewniamy ci¹g³oœæ i sprawnoœæ funkcjonowania organizacji. Niew¹tpliwie najwa niejszym osi¹gniêciem Gospodarczego Banku Wielkopolski S.A. w 2011 roku by³o po³¹czenie Mazowieckiego Banku Regionalnego S.A. w Warszawie z GBW S.A., po kilku latach prób i rozmów. Przeprowadziliœmy ten proces po³¹czenia odpowiedzialnie i sprawnie, a co najwa niejsze - skutecznie. Dziêki temu, wzmocnieniu uleg³a Spó³dzielcza Grupa Bankowa, której sk³ad uleg³ poszerzeniu o banki spó³dzielcze, dot¹d zrzeszone z MR Bankiem S.A. Aktualnie Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹ tworzy 207 banków spó³dzielczych i bank zrzeszaj¹cy, który zmieni³ sw¹ firmê na - Bank S.A. Razem grupa dysponuje sieci¹ 1800 placówek na terenie ca³ego kraju. Zmiana nazwy banku zrzeszaj¹cego nie by³a przypadkowa zale a³o nam na tym, aby wspomaga³a kreowanie wizerunku grupy, i akcentowa³a jej ponadregionalny charakter i zasiêg. Konsekwentnie bowiem k³adziemy nacisk na to, e -Bank S.A. to Bank wspieraj¹cy rozwój banków spó³dzielczych i wzmacniaj¹cy bezpieczeñstwo oraz pozycjê konkurencyjn¹ banków spó³dzielczych. Powy sz¹ misjê spó³ki realizowaliœmy m. in. wspomagaj¹c równie banki spó³dzielcze w obszarze rozwi¹zañ technologicznych, organizacyjnych i regulacyjnych. W wyniku po³¹czenia nast¹pi³o zwiêkszenie potencja³u, wyra aj¹cego siê w sile finansowej: sumie bilansowej i funduszach, oraz zwiêkszeniu dostêpu do rynku poprzez wzrost liczby placówek i powiêkszenie terenu dzia³ania. Na koniec 2011 roku, w stosunku do koñca 2010 roku nast¹pi³ przyrost funduszy w³asnych -Banku S.A. o 164 miliony z³ - do poziomu 564 milionów oraz nast¹pi³ ponad 40-procentowy przyrost sumy bilansowej - do poziomu ponad 10 miliardów z³. Efekty po³¹czenia bêd¹ widoczne w wyniku finansowym -Banku S.A. w kolejnych latach. W 2011 roku suma bilansowa Banków Spó³dzielczych wzros³a do poziomu prawie 28,5 miliarda z³. Fundusze w³asne w Bankach Spó³dzielczych przekroczy³ poziom 2,8 miliarda z³. Nast¹pi³ równie wzrost udzia³u Banków Spó³dzielczych w sektorze banków spó³dzielczych, w szczególnoœci w zakresie sumy bilansowej oraz osi¹gniêtego wyniku. W roku bie ¹cym bêdziemy kontynuowaæ integracjê infrastruktury technologicznej Spó³ki i Grupy, co umo liwi zbudowanie i wdra anie jednolitej oferty produktów i us³ug dla zrzeszonych Banków Spó³dzielczych, ich klientów oraz dla klientów w³asnych -Banku S.A. G³ównymi etapami prac bêdzie ujednolicenie systemów kartowych, systemów rozliczeñ oraz scalenie systemów ksiêgowych. S¹ to g³ówne wyzwania integracyjne, którym jak wierzê - sprostamy w bie ¹cym roku. Nie mo emy równie bagatelizowaæ wyzwañ rynkowych, a przede wszystkim wp³ywu na sposób i zakres dzia³alnoœci prowadzonej przez banki spó³dzielcze i -Bank S.A. nowych regulacji prawnych okreœlanych roboczo mianem pakietu CRD IV, które maj¹ obowi¹zywaæ ca³y sektor bankowy w Unii Europejskiej, w szczególnoœci zaostrzonych norm kapita³owych i p³ynnoœciowych. Na wspomniany pakiet sk³adaj¹ siê: projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie warunków podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœci przez instytucje kredytowe oraz nadzoru ostro noœciowego nad Pawe³ Paw³owski Prezes Zarz¹du -Banku S.A. instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi ( ) tzw. dyrektywa CRD IV, projekt rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostro noœciowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych tzw. rozporz¹dzenie CRR. W œwietle dotychczasowych projektów tych regulacji istotnej przebudowie ulec bêdzie musia³ sposób funkcjonowania obu Zrzeszeñ banków spó³dzielczych w Polsce, co z kolei bêdzie siê wi¹zaæ z koniecznoœci¹ podejmowania dzia³añ przygotowawczych i dostosowawczych ze strony banków spó³dzielczych i -Banku S.A. Aktualnie trwaj¹ prace i dyskusje z u- dzia³em Miêdzyzrzeszeniowego Zespo- ³u ds. prac nad zmian¹ regulacji prawnych, powo³anego wspólnie przez Rady Nadzorcze -Banku S.A. i Banku BPS S.A. oraz Rady Zrzeszenia i BPS, jak równie przedstawicieli Urzêdu Komisji Nadzoru Finansowego, Krajowego Zwi¹zku Banków Spó³dzielczych i Zwi¹zku Banków Polskich. Celem dzia³añ jest wypracowanie rozwi¹zañ prawnych umo liwiaj¹cych dostosowanie siê sektora banków spó³dzielczych do spe³nienia wymagañ wynikaj¹cych z pakietu CRD IV i zabezpieczenie jego interesów w taki sposób aby zachowana zosta³a pe³na podmiotowoœæ banków spó³dzielczych i banku zrzeszaj¹cego. W powy szym kontekœcie nale y podkreœliæ, e sukcesem, wynikaj¹cym z du ych umiejêtnoœci mened erskich zarz¹dów banków spó³dzielczych Spó³dzielczej Grupy Bankowej, jest zapewnienie stabilnych nadwy ek zebranych depozytów nad kredytami w skali ca³ej. Naszym dorobkiem jest zbudowanie trwa³ej bazy depozytowej. Taka sytuacja pozwala nam na zapewnienie p³ynnoœci Grupy oraz na prowadzenie dalszej akcji kredytowej. Stoj¹ce przed nami wymogi CRD IV przek³adaj¹ siê na jedno z wiêkszych wyzwañ, jakim jest koniecznoœæ wzmocnienia kapita³owego -Banku S.A. Liczymy na to, e Banki Spó³dzielcze w³¹cz¹ siê aktywnie w ten proces. Aby sprostaæ wymogom rynkowym i regulacyjnym powinniœmy w tym roku pozyskaæ minimum 60 milionów kapita³u. W konsekwencji, w trakcie najbli szego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbêdzie siê 13 kwietnia br. podejmowana bêdzie uchwa³a w sprawie podwy - szenia kapita³u zak³adowego Banku w drodze emisji akcji a planowane zmiany Statutu -Banku S.A. umo- liwi¹ Zarz¹dowi -Banku S.A. stosowanie elastyczniejszych narzêdzi mobilizowania kapita³u. Jako bank zrzeszaj¹cy jesteœmy zinformatyzowani na wysokim poziomie, zachowuj¹cym standardy krajowe i miêdzynarodowe. Standardy te wdra amy w zrzeszonych bankach spó³dzielczych. Realizujemy projekty podnosz¹ce bezpieczeñstwo i funkcjonalnoœæ dzia³ania ca³ej grupy i poszczególnych jej uczestników. Stworzona przez -Bank S.A. infrastruktura teleinformatyczna oraz lokalowa, z wykorzystaniem najnowoczeœniejszych rozwi¹zañ pozwala na bezpieczn¹ eksploatacjê systemów teleinformatycznych na potrzeby Zrzeszenia oraz umo liwia oferowanie zrzeszonym bankom spó³dzielczym nowych rozwi¹zañ (np. hosting serwerów, zarz¹dzanie sieci¹ WAN, poczta elektroniczna). W bie ¹cym roku - Bank S.A. zamierza kontynuowaæ te dzia³ania, zw³aszcza w zakresie opracowywania, wdra ania standaryzacji procesów biznesowych w bankach spó³dzielczych i ich automatyzacji przy wykorzystaniu dostêpnych na rynku, nowoczesnych narzêdzi i technologii. Staramy siê jako bank zrzeszaj¹cy wprowadzaæ takie udogodnienia, które u³atwiaj¹ i przyspieszaj¹ obs³ugê klientów banków spó³dzielczych. Chcemy, by spó³dzielczoœæ bankowa by³a kojarzona nie tylko z tradycj¹ i lokalnoœci¹, ale przede wszystkim z nowoczesnoœci¹ i bezpieczeñstwem, ze zintegrowanymi systemami komputerowymi, umo liwiaj¹cymi sprawn¹ obs³ugê klientów oraz komunikacjê w ramach Grupy. Szczególne znaczenie przyk³adamy do procesu wdra ania zintegrowanego systemu def3000 w Bankach Spó³dzielczych naszej grupy. dokoñczenie - str. 25

4 4 A K T U A L N O S C I 2012 Rokiem Spó³dzielczoœci Musimy broniæ spó³dzielczoœci przed b³êdnymi decyzjami politycznymi, ale tak e przed w³asnymi s³aboœciami - powiedzia³ Alfred Domagalski na inauguracji Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci. (fragmenty wyst¹pienia z dnia 10 stycznia br.) Spó³dzielczoœæ znaczy szansa, Spó³dzielnie buduj¹ lepszy œwiat, Spó³dzielczoœæ dowartoœciowuje cz³owieka, Spó³dzielczoœæ jest biznesem, ale jeœli jest tylko biznesem jest z³ym interesem. o tylko niektóre wypowiedzi i opinie wyg³oszone przez ludzi i organizacje o najwy szym autorytecie. Nikt rozs¹dny tych opinii nie kwestionuje. Mimo to z urzeczywistnianiem idei spó³dzielczej mamy niema³e problemy. Bez idei nie bêdzie spó³dzielczoœci. Jak pisa³a Maria D¹browska: odj¹æ spó³dzielczoœci ideê, by³oby tem samym co odj¹æ mi³oœci uduchowienie. Spó³dzielczoœæ by³a, jest i pozostanie dobrowolnym wyborem ludzi. Jest oznak¹ wolnoœci i demokracji. To jedna z nielicznych form aktywnoœci ludzi maj¹ca na celu dobro wszystkich tworz¹cych j¹ osób i œrodowiska w którym funkcjonuje. Spó³dzielnie stanowi¹ najbardziej trwa³e struktury spo³eczne stanowi¹ce znakomity model samoorganizacji spo³eczeñstwa bêd¹cy niezbêdnym elementem pañstwa obywatelskiego. Zas³uguj¹ wiêc na nale n¹ uwagê a nie zaledwie na tolerancjê. Przy odrobinie zrozumienia ze strony pañstwa spó³dzielczoœæ mo e siê staæ Wielk¹ Orkiestr¹ Wzajemnej Pomocy w jak najlepszym znaczeniu tego s³owa. Spó³dzielczoœæ nie by³a i nie jest systemem gospodarczym g³ównego nurtu, w niczym mu nie zagra a lecz stanowi jego wzbogacenie i uzupe³nienie, nadaj¹c rynkowi bardziej przyjazny, ludzki wymiar a ludziom umo liwiaj¹c poszukiwanie sensu ycia. To nie pieni¹dze, lecz idee ³¹cz¹ ludzi. Spó³dzielczoœæ jest wiêc sposobem aktywnoœci gospodarczej nakierowanej na rozwi¹zywanie problemów tworz¹cej j¹ wspólnoty i zaspokajanie podstawowych potrzeb jej cz³onków. Jest najbardziej moraln¹ i etyczn¹ form¹ dzia³alnoœci spo³eczno-gospodarczej wolnych ludzi opart¹ na ich aktywnoœci i pomys³owoœci, tak bardzo dziœ potrzebn¹ dla przywrócenia równowagi i zaufania spo³ecznego. Walory spó³dzielczego systemy staj¹ siê bardziej widoczne w obliczu kolejnego kryzysu, którego skutki boleœnie doœwiadczaj¹ spo³eczeñstwa ca³ego œwiata. Kryzys finansowy, jak stwierdza siê w dokumentach ONZ, charakteryzuj¹cy siê masowym publicznym porêczaniem prywatnych, bêd¹cych w³asnoœci¹ inwestorów banków, uwydatnia wartoœci spó³dzielczego systemu bankowego, bêd¹cego w³asnoœci¹ u ytkowników. Tymczasem Rada Miêdzynarodowych Standardów Rachunkowoœci, bêd¹ca jak mo na domniemywaæ pod silnym wp³ywem finansowego sektora komercyjnego przedk³ada propozycje zmierzaj¹ce de facto do likwidacji spó³dzielczej formy bankowoœci. To znakomity przyk³ad, jak si³a g³osu jest wspó³zale na z si³¹ wielkiego kapita³u i jak w sposób podstêpny mo na skomercjalizowaæ ca³kowicie, najbardziej stabilny system finansowy jakim jest bankowoœæ spó³dzielcza. Proklamowanie przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci jest jednym z najlepszych dowodów podkreœlaj¹cych rolê i znaczenie sektora spó³dzielczego we wspó³czesnym zaawansowanym kapitalizmie. Decyzj¹ t¹ wspólnota narodów œwiata pragnie zwróciæ uwagê szerokiej opinii spo³ecznej na przymioty spó³dzielczego systemu daj¹ce szansê dla wielu ludzi na udzia³ w procesie gospodarowania stosownie do posiadanych kwalifikacji i mo liwoœci. Rezolucja ONZ stwierdza, e spó³dzielczy model przedsiêbiorczoœci jest wa nym czynnikiem rozwoju gospodarczego i spo³ecznego. Umo liwia on wielu ludziom partycypacjê w tym rozwoju. We wszystkich krajach niezale nie od poziomu rozwoju spó³dzielnie przyczyniaj¹ siê skutecznie do eliminacji biedy, tworzenia miejsc pracy, ochrony œrodowiska naturalnego i integracji spo³ecznej. Jedynie wolna gra si³ rynkowych nie bêdzie w stanie zapewniæ ani zbiorowego ani indywidualnego szczêœcie dla œwiatowej populacji. Gospodarka rynkowa to nie tylko konkurencja, ale tak e wspó³praca, to nie tylko wspó³zawodnictwo, ale tak e wspó³dzia³anie, to nie tylko egoizm, ale tak e altruizm. Wspó³istnienie tych antagonistycznych w stosunku do siebie wartoœci mo e byæ przyczynkiem do budowy lepszego, bardziej przyjaznego dla ludzi i bezpieczniejszego œwiata. Z tych powodów Organizacja Narodów Zjednoczonych w przyjêtej rezolucji wzywa rz¹dy, instytucje, spó³dzielnie i wszystkie inne zainteresowane strony do wspierania rozwoju spó³dzielni na ca³ym œwiecie. Rezolucja podkreœla koniecznoœæ budowy lepszej œwiadomoœci na temat spó³dzielczoœci i zachêca rz¹dy pañstw cz³onkowskich do rewizji ustawodawstwa dotycz¹cego spó³dzielni dla zapewnienia im mo liwoœci wzrostu i trwa³ego rozwoju. Og³oszenie przez ONZ Roku Spó³dzielczoœci stanowi wa ne wydarzenie i powa ne wyzwanie dla ca³ego œrodowiska spó³dzielczego. Szczególne znaczenie ma to dla polskiej spó³dzielczoœci. To bowiem w naszym pañstwie ju na pocz¹tku transformacji ustrojowej zrezygnowano, po czêœci z przes³anek politycznych, po czêœci z chêci odreagowania przesz³oœci, ale tak e na skutek silnego wp³ywu teorii neoliberalnej, z rozwoju i wspierania zbiorowych form przedsiêbiorczoœci. Zast¹piono wspólnotowe, formy aktywnoœci gospodarczej, których celem jest dobro okreœlonej zbiorowoœci, budowa wiêzi spo³ecznych, poczucie wspó³gospodarzenia i wspó³odpowiedzialnoœci, urzeczywistnianie demokracji i spo³ecznej solidarnoœci, programami lojalnoœciowymi, które przypisuj¹ jedynie ludzi do korzystania z us³ug okreœlonego przedsiêbiorstwa, wy³¹cznie w realizacji jego

5 A K T U A L N O S C I 5 komercyjnych celów. Wielkim zadaniem dla naszego spó³dzielczego œrodowiska jest obrona szlachetnej idei spó³dzielczej. Musimy broniæ spó³dzielczoœci przed b³êdnymi decyzjami politycznymi, ale tak e przed w³asnymi s³aboœciami. Musimy broniæ systemu, który jest potrzebny dla ludzi, i dla Pañstwa. Wiêcej dobrych spó³dzielni to wiêcej ludzi aktywnie uczestnicz¹cych w rozwoju spo³eczno-gospodarczym kraju i wnosz¹cych w³asny wk³ad w ten rozwój. Zrozumienie, spó³dzielczej specyfiki i uznanie odrêbnoœci spó³dzielni od sektora komercyjnego jest kluczem do zbudowania w³aœciwego dla nich prawa. W³asnoœæ prywatna nie jest bowiem to sama z w³asnoœci¹ indywidualn¹, a forma gospodarowania spó³dzielczego nie jest to sama z form¹ kapita³ow¹. Jako spó³dzielcy musimy to z ca³¹ moc¹ podkreœlaæ. Musimy tak e umieæ dostrzegaæ zmiany w naszej œwiadomoœci i mentalnoœci zachodz¹ce pod wp³ywem nieprzyjaznego otoczenia. Trudniejsze warunki funkcjonowania spó³dzielni sk³aniaj¹ czêœæ naszego œrodowiska do poszukiwania szansy w systemie kapita³owym. Kibicuj¹ temu okreœlone œrodowiska polityczne nie maj¹c wyobraÿni jak¹ krzywdê czyni¹ dla jakoœci ycia wielu ludzi, a tak e dla utrwalania patologicznej nadrzêdnoœci pieni¹dza nad dobrem wspólnym i ludzk¹ pomyœlnoœci¹. Kszta³towanie prawa, które czyni ze spó³dzielni u³omn¹ spó³kê kapita- ³ow¹ jest de facto dzia³aniem obliczonym na likwidacjê systemu spó³dzielczego. M¹dry ustawodawca powinien dostrzegaæ potrzebê ró nicowania warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych w zale- noœci od celu jaki im przyœwieca. Ludzie mog¹ wówczas w zale noœci od tych warunków i osobistych predyspozycji dokonywaæ wyboru formy, w³asnej aktywnoœci. Rosn¹ca pokusa prowadz¹ca do zamiany w³asnoœci wspólnej na indywidualn¹ mo e w niezbyt odleg³ym czasie okazaæ siê z³udn¹ satysfakcj¹ K cytaty z wyst¹pienia Alfreda Domagalskiego Prezesa Krajowej Rady Spó³dzielczej Szanowni Pañstwo, Drodzy Czytelnicy zapraszamy Pañstwa do kontaktu z nami, do przekazywania redakcji informacji o Waszych pomys³ach zwi¹zanych z obchodami Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci. Prosimy piszcie o pomys³ach, projektach i realizacjach, dotycz¹cych Roku Spó³dzielczoœci. Inauguracja Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci warszawskim Teatrze Dramatycznym Krajowa Rada Spó³dzielcza 10 stycznia br. zainaugurowa³a obchody Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci w Polsce. Przypomnijmy, e w roku ubieg³ym 09 grudnia zosta³a przyjêta przez Organizacjê Narodów Zjednoczonych rezolucja proklamuj¹ca rok 2012 Miêdzynarodowym Rokiem Spó³dzielczoœci. Honorowy patronat nad obchodami Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci w Polsce obj¹³ Prezydent RP Bronis³aw Komorowski, który ³¹cz¹c siê z uczestnikami inauguracji przez ekranow¹ transmisjê video, wyg³osi³ przes³anie do spó³dzielców mówi¹c m.in., e spó³dzielczoœæ to wielka szansa, która jest niewykorzystywana, gdy polskie spó³dzielnie wypracowuj¹ tylko 1% PKB, podczas gdy w Europie wskaÿnik ten siêga 6%, e spó³dzielczoœæ jest Polsce potrzebna, e potrzeby, jak i mo- liwoœci s¹ daleko wiêksze. W uroczystoœci wziêli udzia³ zaproszeni goœcie, min.: wicemarsza³kowie Sejmu Eugeniusz Grzeszczak i Wanda Nowicka, Olgierd Dziekoñski minister z Kancelarii Prezydenta RP, Leszek Miller szef Klubu Parlamentarnego SLD, Ewa Kierzkowska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Jan Krzysztof Ardanowski wiceprzewodnicz¹cy Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pose³ oraz wielu spó³dzielców z ró nych bran, w tym bankowoœci spó³dzielczej, tak e przedstawiciele instytucji bran owych, grupy m³odzie y szkolnej ze spó³dzielni z kraju oraz media. Po odœpiewaniu hymnów narodowego i spó³dzielczego goœci powita³ Jerzy Jankowski, przewodnicz¹cy Zgromadzenia Ogólnego Krajowej Rady Spó³dzielczej, który nawi¹zuj¹c do przes³ania prezydenta stwierdzi³, e do tego, aby spó³dzielczoœæ mog³a siê rozwijaæ, potrzebne jest dobre prawo, a przedstawiciele ugrupowañ politycznych przyby³ych na inauguracjê, powinni zadbaæ o to, by spó³dzielczoœæ mog³a funkcjonowaæ na równych prawach z innymi sektorami gospodarki. Ze szczególnym apelem zwróci³ siê równie do obecnych na inauguracji w³adz i uczestników, prezes Krajowej Rady Spó³dzielczej Alfred Domagalski. W myœl tegorocznego has³a Spó³dzielnie buduj¹ lepszy œwiat, które powinno przyœwiecaæ obchodom Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci powiedzia³: Spó³dzielczoœæ znaczy szansa, spó³dzielczoœæ dowartoœciowuje cz³owieka, spó³dzielczoœæ jest biznesem, ale jeœli jest tylko biznesem jest z³ym interesem....wielkim zadaniem dla naszego spó³dzielczego œrodowiska jest obrona szlachetnej idei spó³dzielczej. Musimy broniæ spó³dzielczoœci przed b³êdnymi decyzjami politycznymi, ale tak e przed w³asnymi s³aboœciami. Musimy broniæ systemu, który jest potrzebny dla ludzi, i dla Pañstwa. Wiêcej dobrych spó³dzielni to wiêcej ludzi aktywnie uczestnicz¹cych w rozwoju spo- ³eczno-gospodarczym kraju i wnosz¹cych w³asny wk³ad w ten rozwój. S³owa polityków wypowiedziane pod adresem polskiej spó³dzielczoœci by³y ró norodne, tak jak

6 6 A K T U A L N O S C I ró norodna jest polska spó³dzielczoœæ. Politycy podkreœlali ogromny potencja³ gospodarczy spó³dzielni, potrzebê zmian w prawie spó³dzielczym, mówili, i dobrze siê sta³o, e Sejm poprzedniej kadencji odrzuci³ projekty ustaw, które d¹ y³y do likwidacji spó³dzielni, a dzisiaj nale y szukaæ sojuszników, aby wesprzeæ spó³dzielców. Podkreœliæ nale a³oby s³owa ministra Olgierda Dziekoñskiego, który mówi³, trzeba wypracowaæ taki model dzia³ania, który bêdzie alternatyw¹ i zachêt¹ dla m³odych, by wybierali spó³dzielczoœæ. Obecna na sali m³odzie najbardziej przys³uchiwa³a siê wyst¹pieniom polityków, chc¹c skorzystaæ z ich doœwiadczeñ i zainteresowania spó³dzielczoœci¹. Nie zabrak³o te wyst¹pienia przedstawiciela Spó³dzielni Uczniowskiej Rockefeller, która dzia³a od 50 lat przy Zespole Szkó³ Ekonomicznych w Krakowie, prezes Doroty Górskiej, która powiedzia³a, m.in. e polska m³odzie uwa a spó³dzielczoœæ szkoln¹ za doskona³¹ lekcjê samorz¹dzenia i samoorganizowania siê. Ten fakt nakazuje spó³dzielniom potrzebê wspierania dzia³alnoœci spó³dzielni m³odzie owych, w tym uczniowskich. W trakcie inauguracji uczestnicy obejrzeli projekcjê filmu Spó³dzielczoœæ - znaczy szansa, pokazuj¹c¹ sfery dzia³ania polskiej spó³dzielczoœci, aktywnoœæ, dorobek i osi¹gniêcia niektórych bran spó³dzielczych. tradycj¹, w tym najstarszego Banku Spó³dzielczego w Brodnicy, który w dniach maja br. bêdzie obchodzi³ jubileusz 150-lecia swojej dzia³alnoœci. Niech obchody Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci zaktywizuj¹ nie tylko spó³dzielców, ale tak e lokaln¹ spo³ecznoœæ i m³odzie, która mo e byæ przysz³oœci¹ swoich spó³dzielni. Drodzy Czytelnicy! Inauguracjê Miêdzynarodowego Roku Spó³dzielczoœci zakoñczy³ barwny korowód dzieciêcego Zespo³u Pieœni i Tañca Poloneziaki. W ramach tego roku warto promowaæ ten zespó³, powsta³y we wrzeœniu 2001 roku i prowadzony przez Spó³dzielcze Centrum Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej w Bielawie. Pierwszym utworem, jaki zosta³ opracowany przez Zespó³ by³ polonez, st¹d wziê³a siê nazwa Poloneziaki. Zespó³ wystêpuje nie tylko w kraju, ale i za granic¹. Ze swoim programem Europa œpiewa i tañczy, na który sk³adaj¹ siê piosenki i tañce z ró nych regionów Europy, Zespó³ oprócz Polski objecha³ takie kraje jak: Niemcy, Francja, W³ochy, Hiszpanie, Grecja, Austria, Szwecja Czechy i Ukraina. Ze wzglêdu na walory artystyczne tego Zespo³u yczyæ mu nale y dalszego rozwoju i wielu wspania³ych wystêpów na niwie spó³dzielczej, w celu promowania szlachetnych idei oraz wspierania jej praktycznych celów. Reasumuj¹c Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci rozpocz¹³ siê i trwa. Jego celem niech bêdzie przybli enie dorobku polskich spó³dzielni ró nych bran, poka my dorobek wielu banków spó³dzielczych, m.in. tych z ponad stuletni¹ Mi³ym akcentem podczas uroczystego spotkania by³o wyró nienie El biety Ceglarek, Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Raciborzu, tytu³em Mened er Spó³dzielca 2011 r. Obchodz¹c Miêdzynarodowy Rok Spó³dzielczoœci, chcemy prosiæ Czytelników o nadsy³anie na adres naszej redakcji: wszystkich przedsiêwziêæ, jakie podjêliœcie lub bêdziecie podejmowaæ, aby uczciæ obchody MRS. Napiszcie do nas o Waszym dorobku, poka cie znanych Wam spó³dzielców, napiszcie te o tym jak zamierzacie uczciæ ten rok, a my bêdziemy pisaæ o Was w Waszym Informatorze. Danuta Twardowska

7 KONKURS Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców A K T U A L N O S C I 7 stycznia br. w Pa³acu Prymasowskim w Warszawie odby³a siê uroczysta gala, podczas której og³oszono wyniki konkursu Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców. Galê otworzy³ Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, który podkreœla³ donios³¹ rolê, jak¹ w procesie przekszta³ceñ ustrojowych i gospodarczych w Polsce odegra³y banki. Banki, które swoj¹ ofertê potrafi¹ dostosowywaæ do zmieniaj¹cej sie rzeczywistoœci. Szczególnie te s³owa kierujê do banków spó³dzielczych, które w okresie tak zwanego kryzysu wspar³y konto ma³ej i œredniej przedsiêbiorczoœci najpe³niej, w najwiêkszym zakresie. Przypomnia³ tak e, e spó³dzielczoœæ oparta na wierze w potencja³ tkwi¹cego w ludziach kapita³u zdaje egzamin tak e wtedy, gdy zawodz¹ liczby. Krótkie wyst¹pienia mieli tak e Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego Piotr Wiesio³ek, Wiceprezes Zwi¹zku Banku Polskich Jerzy Bañka oraz Wiceprezes Polsko Amerykañskiej Fundacji Doradztwa dla Ma³ych Przedsiêbiorstw Mieczys³aw B¹k. Zenona Zalewska (z Banku Spó³dzielczego w Zambrowie) i Grzegorz Pu³awski (z Banku Spó³dzielczego w Szczuczynie) otrzymali tytu³ Profesjonalnego Doradcy Bankowoœci MSP. W kategorii Banki spó³dzielcze i ma³e banki lokalne tytu³ Laureata Konkursu i Statuetkê Konkursu i God³o Promocyjne z 5 Z³otymi Gwiazdami otrzyma³ Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa. Z³ot¹ Statuetk¹ oraz God³em Promocyjnym wyró niony zosta³ Bank Spó³dzielczy w Namys³owie. Diamentowa Statuetka za 10 lat konsekwentnego wdra ania rozwi¹zañ przyjaznych dla ma³ych i œrednich firm oraz God³o Promocyjne otrzyma³y: Nadsañski Bank Spó³dzielczy oraz Bank Spó³dzielczy w Brañsku. Konkurs, który ma na celu wspieranie budowy wysokiej kultury wspó³pracy pomiêdzy instytucjami finansowymi a przedsiêbiorcami od 1999 r., w kolejnych edycjach umo liwia badanie propozycji produktowej dla MSP i postaw wobec tej grupy klientów Banków uczestników. Konkurs ma za zadanie wyró niæ te instytucje finansowe, które dokona³y powa nego wysi³ku, aby w wiêkszym stopniu udostêpniæ swoje us³ugi dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Organizatorem Konkursu jest Krajowa Izba Gospodarcza i Polsko Amerykañska Fundacja Doradztwa dla Ma³ych Przedsiêbiorstw. Kapitu³a 13. edycji Konkursu przyzna³a nagrody w trzech kategoriach: Banki uniwersalne, Banki spó³dzielcze i ma³e banki lokalne oraz Oddzia³y bankowe. Platynow¹ Statuetkê za usprawnianie i systematyczne wzbogacanie przyjaznej wspó³pracy z MSP otrzyma³ Spó³dzielczy Bank Rzemios³a i Rolnictwa. Wyró nienie honorowe wraz z God³em Promocyjnym trafi³o do Gospodarczego Banku Spó³dzielczego w Choszcznie. God³o Promocyjne wraz ze Z³otymi Gwiazdami otrzyma³y: Bank Spó³dzielczy w Ksiê polu, Bank Spó³dzielczy w Zambrowie, Mazowiecki Bank Spó³dzielczy w omiankach, Miêdzypowiatowy Bank Spó³dzielczy w Myszkowie, Podkarpacki Bank Spó³dzielczy z siedzib¹ w Sanoku, Nadsañski Bank Spó³dzielczy, Bank Spó³dzielczy w Zgierzu, Bank Spó³dzielczy w Soko³owie Podlaskim oraz Bank Spó³dzielczy w Kolnie. God³o Promocyjne Bank Przyjazny dla Przedsiêbiorców trafi³o do: Banku Spó³dzielczego w osicach, Banku Spó³dzielczego w Ciechanowcu, Banku Spó³dzielczego w Szczuczynie, Banku Spó³dzielczego w Dzier- oniowie, Banku Spó³dzielczego w Kielcach, Banku Spó³dzielczego w Raszynie, Pomorskiego Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie oraz Podkarpackiego Banku Spó³dzielczego dla Oddzia³u w Dêbicy. Info. w³asna

8 8 Z Z Y C I A S G B Lokata Tego jeszcze nie by³o, 14 samochodów Renault Twingo g³ówn¹ nagrod¹ w Lokacie z nagrodami - wiosna ciesz¹cych siê du ¹ popularnoœci¹ samochodów czeka³o na osoby, które w bankach spó³dzielczych, nale ¹cych do Spó³dzielczej Grupy Bankowej, za³o y³y lokaty trzy lub szeœciomiesiêczne. Loterii towarzyszy³o has³o Tego jeszcze nie by³o, bo rzeczywiœcie liczba samochodów do wygrania prezentowa³a siê imponuj¹co. Imponuj¹ce by³o tak e zainteresowanie naszymi lokatami. Zyskuje siê bowiem na nich podwójnie: mo na nie tylko zdobyæ cenn¹ nagrodê, ale tak e skorzystaæ z oprocentowania. To bardzo dobrze ulokowane pieni¹dze! Przypomnijmy, e oprócz samochodów w puli nagród znajdowa³y siê laptopy, cyfrowe aparaty fotograficzne, rowery i zestawy tzw. ma³ego AGD. W wyniku losowania samochody Twingo pojecha³y do klientów banków spó³dzielczych z nastêpuj¹cych miejscowoœci: Koronowo (dwa auta), Jarocin, Pruszcz Gdañski, Radomsko (dwa auta), Strzelin (dwa auta), Toruñ, Kobierzyce, KoŸminek, Nak³o n/noteci¹, Sierakowice oraz Strza³kowo. Zwyciêzcy: Edward WoŸniak z Cedr Wielkich odbiera auto wraz z on¹, Pañstwo Górscy z Górska k/ Z³ejwsi Wielkiej oraz Krzysztof Stanis³awiak z Kobierzyc. -BANK S.A. organizatorem emisji obligacji gminy Sieraków rodki z tytu³u emisji pierwszej transzy obligacji wp³ynê³y na rachunek gminy Sieraków, prowadzony przez Bank Spó³dzielczy Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego, w dniu 29 grudnia 2011 r. Rada Miejska w Sierakowie podjê³a w dniu 2 listopada br. uchwa³ê o emisji obligacji o ³¹cznej wartoœci nominalnej równej 3 mln z³. Cel emisji to m.in. pozyskanie œrodków na sfinansowanie wydatków maj¹tkowych gminy zwi¹zanych z realizacj¹ projektów dofinansowywanych z programów unijnych oraz restrukturyzacja zad³u enia. Wy³onienie podmiotu, któremu powierzona zosta³a funkcja agenta i gwaranta dojœcia emisji do skutku odby³o siê na podstawie konkursu ofert. Za najlepsz¹ ofertê uznana zosta³a oferta z³o ona przez -Bank S.A. Dokumenty emisyjne Witold Macio³ek Burmistrz Sierakowa, oraz Ewa Marzec Skarbnik, podpisali w dniu 28 grudnia 2011 r. w siedzibie -Banku S.A. W spotkaniu uczestniczy³ prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego Józef Kubanek. -Bank S.A. reprezentowali: Wies³aw Bazaniak, dyrektor Departamentu Skarbu oraz Czes³aw Banaszewski, dyrektor I Oddzia³u - Banku S.A. w Poznaniu. Gmina Sieraków jest drug¹ w tym roku, po gminie Miêdzychód, gmin¹ obs³ugiwan¹ przez Bank Spó³dzielczy Pojezierza Miêdzychodzko-Sierakowskiego, dla której funkcjê agenta i gwaranta emisji obligacji pe³ni -Bank S.A. ¹cznie w roku Bank S.A. pe³ni³ funkcjê agenta emisji obligacji komunalnych dla 12 jednostek samorz¹du terytorialnego. Od lewej: Ewa Marzec, Witold Macio³ek, Józef Kubanek, Czes³aw Banaszewski.

9 CENTRALA Z Z Y C I A S G B 9 entrala oraz II Oddzia³ Pomorskiego Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie otwarte zosta³y 5 stycznia br. podczas oficjalnej uroczystoœci. Przeciêcia symbolicznej wstêgi dokonali: Krzysztof Drapa³a Prezes Zarz¹du Pomorskiego Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie, Ma³gorzata Bajson Dyrektor II Oddzia³u PBS w Œwidwinie, Mieczys³aw Skrzypczak Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Pomorskiego Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie, Pawe³ Paw³owski Prezes Zarz¹du -Banku S.A. oraz Miros³aw Majka Starosta Powiatu Œwidwiñskiego. W uroczystoœci uczestniczyli równie przedstawiciele w³adz samorz¹dowych Powiatu, Miasta i Gmin, dowódcy Jednostki Wojskowej i Bazy Lotniczej, Policji, Stra y Po arnej, przedstawiciel Rady Nadzorczej -Banku S.A., w³adze s¹siednich Banków Spó³dzielczych oraz przedstawiciele Rady Nadzorczej Pomorskiego Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie. Do dyspozycji Klientów Bank odda³ w pe³ni klimatyzowan¹, powiêkszon¹ i zmodernizowan¹ salê operacyjn¹, przyjazn¹ dla Klientów, przystosowan¹ do obs³ugi osób niepe³nosprawnych i wyposa on¹ w Bankomat dostêpny 24 godziny na dobê. Zmodernizowany budynek i jego pomieszczenia spe³niaj¹ najnowsze wymogi bezpieczeñstwa i komfortu obs³ugi Klientów. Uruchomiony Oddzia³ jest siódmym Oddzia³em Pomorskiego Banku Spó³dzielczego, w sumie trzynast¹ placówk¹ a drug¹ w samym Œwidwinie. Tomasz Œwiês Wójt Roku Marcin Gawe³ z Pa³ecznicy 8 lutego br. odby³o siê og³oszenie wyników XI konkursu na najlepszego Wójta Roku. Organizatorem konkursu jest Redakcja Audycji Rolnych Programu 1 TVP. W tym roku honorowy patronat nad konkursem obj¹³ Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronis³aw Komorowski oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi Marek Sawicki. CIEKAWOSTKI VII Regionalne Spotkanie Przedsiêbiorców zorganizowane przez Zachodni¹ Izbê Przemys³owo-Handlow¹, odby³o siê 6 lutego 2012 r. w Gorzowie Wielkopolskim W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 200 przedsiêbiorców, parlamentarzystów, przedstawicieli rz¹du, administracji samorz¹dowej oraz w³adz uczelni wy szych i Zarz¹du i Rady Nadzorczej Banku Spó³dzielczego w Santoku. Goœciem specjalnym Spotkania by³ prof. Krzysztof Rybiñski Bank Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu ponownie zosta³ laureatem konkursu HIT 2011 W niedzielê, 12 lutego br.w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu og³oszono wyniki konkursu Gospodarczo-Samorz¹dowy HIT Regionu Bank Spó³dzielczy w Nowym Tomyœlu ju po raz 4 laureatem konkursu Gospodarczo-Samorz¹dowego HIT Regionu i otrzyma³ tytu³ RUBINOWY HIT 2011 oraz statuetkê za dzia³alnoœæ na rzecz integrowania spo³ecznoœci lokalnej poprzez finansowe wspieranie wybranych przedsiêwziêæ kulturalnych, edukacyjnych, sportowych i charytatywnych. Krzysztof JóŸwiak, Prezes Zarz¹du Banku Spó³dzielczego w Koninie odbiera³ wyró nienia przyznane Bankowi; pierwsze podczas Gali Koniñskiego Biznesu zorganizowanej przez Urz¹d Miejski w Koninie, gdy odebra³ nagrodê dla Banku Spó³dzielczego za II miejsce w Konkursie o Statuetkê Z³otego Konia w kategorii Ma³a Firma Roku. I drugie, w Auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bank Spó³dzielczy w Koninie otrzyma³ tytu³ HIT 2011 za wysok¹ Monety z okazji 150-lecia bankowoœci spo³dzielczej w Polsce (www.nbp.pl) jakoœæ us³ug bankowych œwiadczonych na rzecz spo³ecznoœci lokalnej. Po³udniowo-Mazowiecki Bank Spó³dzielczy w Jedliñsku otrzyma³ na corocznym spotkaniu Przyjació³ Muzeum Witolda Gombrowicza we Wsoli tytu³ Darczyñcy 2011 roku. Bank Spó³dzielczy w Wo³czynie to firma dobrze widziana! Jako jedna z piêciu firm w województwie opolskim Bank otrzyma³ nominacjê w tegorocznej III edycji presti owego konkursu FIRMA DOBRZE WIDZIANA, organizowanego przez Business Centre Club (BCC). Polski Teatr Tañca w Œremie dziêki SBL Bank by³ sponsorem wystêpu Polskiego Teatru Tañca, który 12 lutego br. w Hali Bazar przedstawi³ spektakl Ma³y Ksi¹ ê. Teatr przyby³ do Œremu na zaproszenie Œremskiego Oœrodka Kultury. Wiem - na Bank: Konkurs Banku Spó³dzielczego w Sztumie Wspólnie z II LO w Elbl¹gu i pod patronatem Wy szej Szko³y Bankowej w Gdañsku zorganizowano konkurs dla m³odzie y ponadgimnazjalnej pod has³em: Wiem na bank. Trzecia edycja konkursu, w którym udzia³ bra³y szko³y ponadgimnazjalne z województwa pomorskiego i warmiñsko-mazurskiego. Uczestnicy prezentowali wiedzê z zakresu podstaw przedsiêbiorczoœci. Op³aty interchange w Polsce s¹ ponad dwukrotnie wy sze ni œrednio w krajach Unii Europejskiej, a oœmiokrotnie wy sze ni na Wêgrzech czy w Finlandii. I tak, w przypadku p³atnoœci debetow¹ kart¹ VISA w Polsce op³ata ta wynosi 1,60 proc. wartoœci transakcji, podczas gdy œrednio w UE jest to 0,72 proc. - wynika z raportu NBP. Jeœli chodzi o liczbê rachunków bankowych i kart przypadaj¹cych na jednego mieszkañca, Polska bêdzie tak jak dot¹d doœæ skutecznie goniæ œredni¹ unijn¹, zmniejszaj¹c dziel¹c¹ nas ró nicê w tej dziedzinie. W niektórych obszarach obrotu bezgotówkowego ju tê œredni¹ unijn¹ dogoniliœmy na przyk³ad pod wzglêdem liczby zlecanych bankom poleceñ przelewu.

10 10 Z Z Y C I A S G B Lokalnie, czyli dla swojego œrodowiska, aktywnoœæ Banku Spó³dzielczego w Goleniowie Konkurs Fotograficzny WIEŒ W OBIEKTYWIE czerwcu ub.r. zorganizowano po raz pierwszy Konkurs Fotograficzny Wieœ w obiektywie. Konkurs skierowano do uczniów szkó³ gimnazjalnych z terenu dzia³ania Banku, a jego celem by³o po pierwsze, ukazanie piêkna i ró norodnoœci polskiej wsi a po drugie umo liwienie m³odzie y zaprezentowania swojego talentu oraz pozyskanie materia³u do kalendarza na rok Dlaczego taki Konkurs? Dlatego, e Bank ma mo liwoœæ autopromocji w lokalnym œrodowisku oraz mo liwoœæ pozyskania rachunków ROR Junior. W konkursie udzia³ wziê³o 40 uczniów z terenu dzia³ania Banku Spó³dzielczego w Goleniowie. Przy ocenie prac konkursowych komisja konkursowa wziê³a pod uwagê zgodnoœæ z tematyk¹, ciekawe i atrakcyjne ujêcie tematu oraz kompozycjê kadru. Warunkiem udzia³u w konkursie by³o Nowy bankomat d paÿdziernika 2011 roku Zarz¹d Banku prowadzi³ rozmowy z w³adzami Gminy Stepnica w sprawie umiejscowienia w tej e miejscowoœci bankomatu. O jego uruchomienie wnioskowa³a prasa lokalna, reaguj¹ca na liczne w tej sprawie g³osy i zapytania mieszkañców (zw³aszcza tych posiadaj¹cych w Banku Spó³dzielczym w Goleniowie swoje konta) przy wsparciu Wójta Gminy. I 23 stycznia 2012 r. uda³o siê dokonaæ uroczystego uruchomienia urz¹dzenia, przy którym symboliczn¹ wstêgê przeciêli Wójt Gminy Andrzej Wyganowski, Prezes Zarz¹du Banku Tomasz Sobolewski oraz wykonanie i przes³anie zdjêcia dowoln¹ technik¹ o tematyce wsi. Najciekawsze zdjêcia zosta³y umieszczone w specjalnie wyemitowanej przez Bank Spó³dzielczy w Goleniowie edycji kalendarza na rok Laureatami konkursu zostali: I miejsce: Kornela Skrzypczak Gimnazjum im. Jana Paw³a II w Maszewie II miejsce: Aleksandra Miczek Gimnazjum nr 2 Patron ks. Jan Twardowski w Goleniowie; Rados³aw Auguœcik Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Czes³aw Siwek. Maskotka - Bankowy Byczek - który towarzyszy³ uruchomieniu bankomatu rozdawa³ balony oraz cukierki i zachêca³ do korzystania z bankomatu. Na pierwszych klientów nie trzeba by³o d³ugo czekaæ, zjawili siê zaraz po przeciêciu wstêgi. Na efekty tak e d³ugo nie trzeba by³o czekaæ, bowiem mieszkañcy Stepnicy, dotychczas nie korzystaj¹cy z us³ug Banku Spó³dzielczego w Goleniowie, zaczynaj¹ zak³adaæ rachunki osobiste w jego Oddziale. W obecnym 2012 roku Bank zamierza ekspansywnie pozyskiwaæ nowych klientów oraz wychodziæ szerzej na nowe rynki, m.in. poprzez organizacjê konkursów, wspieranie finansowe inicjatyw lokalnych. Trafianie w potrzeby rynku lokalnego daj¹ nadziejê, e te dzia³ania pozwol¹ pozyskaæ nowych klientów, umocniæ pozycjê Banku oraz kszta³towaæ jego wizerunek. III miejsce: Julia Dobrzaniecka Gimnazjum im. Or³a Bia³ego w Wêgorzynie; Anna Kurp Gimnazjum nr 1 w Goleniowie. Wyró nieni oraz pozostali uczestnicy konkursu, w ramach nagrody otrzymali maskotkê Bankowego byczka wraz z pismem gratuluj¹cym udzia³ w konkursie. Do szkó³ trafi³a specjalna edycja kalendarza Wieœ w obiektywie ze zdjêciami laureatów konkursu. W trosce o bezpieczeñstwo okresie od maja do paÿdziernika 2011r. przedszkolakom z terenu dzia³ania Banku wrêczone zosta³y kamizelki odblaskowe. Zadaj¹c maluchom pytania, do czego s³u ¹ takie kamizelki, otrzymywano tylko jedn¹, zgod¹ odpowiedÿ: s¹ po to, aby dbaæ o bezpieczeñstwo, kiedy przebywa siê w pobli u drogi i nie tylko. Bal karnawa³owy ic by siê nie dzia³o gdyby nie pracownicy. Zarz¹d Banku w ramach podziêkowañ za rok 2011 zorganizowa³ dla pracowników bal karnawa³owy. Bal, po³¹czony z omówieniem wyników za rok 2011 oraz nagrodzeniem wyró niaj¹cych siê Oddzia³ów Banku i poszczególnych pracowników by³ ciekaw¹ i dobr¹ zabaw¹. Wyró nione Oddzia³y: w Nowogardzie, Goleniowie oraz obzie otrzyma³y ekspresy do kawy, które pos³u ¹ nie tylko pracownikom, ale równie umil¹ pobyt klientom w Banku. Dwoje pracowników szczególnie wyró niaj¹cych siê z zakresu sprzeda y ubezpieczeñ, otrzyma³o Vouchery na pobyt w Spa.

11 Z Z Y C I A S G B Konkurs Z³oty Bank edycja 2011 g³oszono wyniki pierwszego etapu konkursu Z³oty Bank. Dla piêtnastu zakwalifikowanych Banków Spó³dzielczych rozpocz¹³ siê drugi etap badañ i analiz w kategorii jakoœci obs³ugi i wizualizacji. Ostateczny wynik pierwszej edycji konkursu zostanie og³oszony, a nagrody wrêczone podczas Zgromadzenia Prezesów 12 kwietnia Banki Spó³dzielcze Zrzeszone w Spó³dzielczej Grupie Bankowej ju od pocz¹tku ubieg³ego roku, po raz pierwszy rywalizuj¹ o miano Z³otego Banku. Uczestnikami Konkursu Z³oty Bank edycja 2011 s¹ Banki Spó³dzielcze zrzeszenia, wed³ug stanu na dzieñ r., które rywalizowa³y w 3 grupach konkursowych, uszeregowanych wed³ug wielkoœci sumy bilansowej na dzieñ roku. Konkurs ma na celu wspieranie realizacji strategii Spó³dzielczej Grupy Bankowej na lata Wyniki wspó³zawodnictwa wska ¹ najbardziej dynamicznie rozwijaj¹ce siê Banki, aktywnie wspó³pracuj¹ce w ramach przedsiêwziêæ organizowanych w Spó³dzielczej Grupie Bankowej. Jest o co walczyæ, poniewa pula nagród jest wysoka. Bank Spó³dzielczy, który zdobêdzie pierwsze miejsce w ka dej z trzech grup konkursowych wyjedzie luksusowym samochodem osobowym Opel Astra IV. Wartoœæ jednostkowa nagrody wynosi z³ brutto. ¹cznie do Banków Spó³dzielczych trafi¹ trzy samochody. Oprócz nagród I stopnia, ka dy z banków, który zosta³ zakwalifikowany do etapu oceny w kategorii jakoœci obs³ugi i wizualizacji, otrzyma zaproszenie do udzia³u w specjalnym, wyjazdowym szkoleniu, jakie tym razem odbêdzie siê na Maderze, wyspie nazywanej krain¹ wiecznej wiosny. Konkurs prowadzony jest w oparciu o nastêpuj¹ce 3 kategorie: ekonomiczn¹ i zrzeszeniow¹ - w ramach I Etapu Konkursu oraz kategoriê jakoœci obs³ugi i wizualizacji - w ramach II Etapu Konkursu. Wspó³zawodnictwo w kategoriach ekonomicznej i zrzeszeniowej odbywa³o siê od do r. W dniu r. w siedzibie Organizatora Konkursu, -Banku S.A. w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 23A, odby³o siê posiedzenie Komisji Konkursowej I ETAPU Konkursu Z³oty Bank. Posiedzenie Komisji przeprowadzone zosta³o przy udziale 3 Cz³onków Rady Zrzeszenia, Przedstawiciela Zespo³u ds. Funduszu Promocyjnego oraz Przedstawicieli Organizatora czyli -Banku S.A. Celem posiedzenia Komisji by³o podsumowanie Etapu I Konkursu Z³oty Bank - ocena dokonana zosta³a w oparciu o dane na dzieñ oraz r. Komisja Konkursowa, na podstawie przyznanej punktacji w ka- tegorii ekonomicznej oraz zrzeszeniowej, wy³oni³a z ka dej grupy konkursowej po 5 banków spó³dzielczych, które zakwalifikowane zosta³y do kolejnego etapu Konkursu Badania Mystery Shopping (Tajemniczy klient). Badania realizowane s¹ przez specjalistyczn¹ Firmê Badawcz¹ w placówkach banków zakwalifikowanych do etapu oceny jakoœci obs³ugi i wizualizacji poprzez audyt osobisty oraz audyty telefoniczne. Raporty z badañ metod¹ Mystery Shopping bêd¹ podstaw¹ do oceny jakoœci obs³ugi i wizualizacji w wybranych placówkach Banków Spó³dzielczych. Termin posiedzenia Komisji Konkursowej w kategorii jakoœci obs³ugi i wizualizacji oraz og³oszenie wyników wspó³zawodnictwa Etapu II planowane jest na 5 kwietnia 2012 roku. Oficjalne og³oszenie wyników i wrêczenie nagród odbêdzie siê podczas Zgromadzenia Prezesów w dniu r. IV Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Ziemi Wieluñskiej 11 lutego 2012 roku w Sali Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Skomlinie odby³ siê kolejny IV Turniej Pi³ki Siatkowej o Puchar Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Ziemi Wieluñskiej. W Turnieju wziê³y udzia³ 4 dru yny: z Bia³ej, P¹tnowa, Skomlina i Dzietrzkowic. Zabrak³o tym razem dru yny z Czarno y³. Uczestnikami Turnieju byli amatorzy w wieku œrednim tzw. Oldboje. Cieszy nas fakt, e cz³onkowie naszej Rady Nadzorczej graj¹ ju w kilku dru ynach. Turniej rozgrywek w pi³kê siatkow¹ o puchar Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Ziemi Wieluñskiej, to nie tylko rywalizacja lecz dobra zabawa oraz sprawdzian kto jest sprawniejszy i zajmie czo³owe miejsce. Wszystkie dru yny dobrze gra³y, ale zawsze ktoœ musi byæ pierwszy, a ktoœ ostatni. Tym razem pierwsze miejsce i g³ówny puchar uzyska³a dru yna ze Skomlina. Kolejne miejsca uzyska³y dru yny z Dzietrzkowic, z P¹tnowa oraz z Bia³ej. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy w nastêpnym roku na kolejny V Turniej do Bia³ej. Puchary dla zwyciêzców wrêczyli Janusz Pawlak - Prezes Zarz¹du i Anna Furman - Zastêpca Prezesa Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Ziemi Wieluñskiej. Sportowcom gratulowa³ tak e Grzegorz Maras - Wójt Gminy Skomlin. Janusz Pawlak

12 12 B A N K W R E G I O N I E Bank Spó³dzielczy w regionie ju w kwietniu br. bêdzie œwiêtowa³ PA-C0-BANK, którego centrala mieœci siê w Pabianicach. Z okazji wyj¹tkowego Jubileuszu przeprowadziliœmy rozmowê z prezesem zarz¹du banku. Publikujemy te wywiad z wójtem Gminy Ksawerów, która wspó³pracuje z bankiem. Historia Pracownicy banku PA-CO-BANKU Bankowoœæ w Pabianicach uwa ana jest za jedn¹ z najstarszych w kraju. Swoimi korzeniami siêga pocz¹tków XVIII wieku. Wówczas ksi¹dz Józef Jordan utworzy³ pierwsz¹ w Polsce, opart¹ na zasadach spó³dzielczych Kasê Kredytow¹. W³aœnie idea powo³ania wspólnej kasy przyœwieca³a najbardziej przedsiêbiorczym mieszkañcom Pabianic i okolic w dzia³aniach na pocz¹tku XX wieku Powo³anie Towarzystwa Po yczkowo-oszczêdnoœciowego. 17 stycznia w³adze carskie zatwierdzaj¹ Statut Towarzystwa. 05 marca odbywa siê I zebranie cz³onków i wybór w³adz Towarzystwa. 01 kwietnia, Towarzystwo rozpoczyna dzia³alnoœæ operacyjn¹ Bank naby³ plac w centrum miasta przy ul. D³ugiej 8 (dziœ ul. Pu³askiego 8) i pod koniec roku rozpoczyna nak³adem rubli budowê okaza³ego 4 piêtrowego gmachu do którego w rekordowym czasie bo ju 6 paÿdziernika 1912 r. zaczêto przenosiæ biura Towarzystwa. Do dzisiaj w budynku tym mieœci siê Centrala i Oddzia³ Banku W niepodleg³ej Polsce opracowano nowy Statut oparty na Ustawie o Spó³dzielniach w wyniku czego 13 maja Towarzystwo zmienia nazwê na Bank Ludowy w Pabianicach Spó³dzielnia z o.o. Siedziba banku mieœci siê przy ul. Pu³askiego w centrum miasta Znak graficzny banku ma ³¹czyæ tradycjê z nowoczesnoœci¹ 1927 Uroczyœcie obchodzony Jubileusz 25-lecia istnienia Banku Ludowego, który zrzesza siê w Zwi¹zku Spó³dzielni Polskich w Warszawie sierpnia pracownicy Banku dobrowolnie opodatkowuj¹ siê na zakup wojskowej jednostki morskiej œcigacza im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. 8 wrzeœnia do miasta wkracza wojsko niemieckie. 22 grudnia odby³o siê ostatnie posiedzenie Zarz¹du Banku, a 31 grudnia Bank Ludowy koñczy dzia³alnoœæ. W jego miejsce rozpoczyna dzia³alnoœæ Kasa Oszczêdnoœciowa powiatu ³askiego Sparkasse des Kreises Lask czerwca Bank Ludowy wznawia swoj¹ dzia³alnoœæ wrzeœnia NBP przyzna³ Bankowi Ludowemu zastêpstwo tego Banku Bank przyj¹³ nowy statut i now¹ nazwê, przekszta³ci³ siê w Gminn¹ Kasê Spó³dzielcz¹ Na fali przemian w Polsce Bank zyskuje nieznaczn¹ niezale noœæ i przyjmuje nazwê Kasa Spó³dzielcza W wyniku nowego podzia³u administracyjnego kraju Bank podlega Bankowi BG w Warszawie Bank zaczyna dzia³aæ w zupe³nie nowej rzeczywistoœci. Po latach zawirowañ, wychodzi na prost¹ w drugiej po³owie lat 90-tych Bank powraca do dawnej nazwy: Towarzystwo Oszczêdnoœciowo - Po yczkowe i dodaje skrót PA- CO-BANK czerwca Rada Nadzorcza podejmuje uchwa³ê o zrzeszeniu siê z Bankiem Unii Gospodarczej SA w Warszawie grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwa³ê o rozwi¹zaniu umowy zrzeszeniowej z BUG SA i przyst¹pieniu w charakterze akcjonariusza do Mazowieckiego Banku Regionalnego SA w Warszawie Nastêpuje przy³¹czenie Banku Spó³dzielczego w Dobroniu Bank ³¹czy siê z Bankiem Spó³dzielczym w Koluszkach Bank wchodzi na kolejny obszar dzia³ania i uruchamia placówkê w odzi. Obecnie Bank umacnia swoj¹ pozycjê rynkow¹, osi¹ga dobre wyniki finansowe. Jest laureatem wielu znacz¹cych nagród. Zosta³ uhonorowany przez miesiêcznik Bank tytu³em Wyró niaj¹cy siê Bank Spó³dzielczy. Wspiera wiele akcji i projektów, które s¹ wa ne dla lokalnych spo³ecznoœci. Za dzia³alnoœæ spo³eczn¹ otrzyma³ presti ow¹ statuetkê Lider Spo³ecznej Odpowiedzialnoœci. W 2011 roku Bank otrzymuje nagrodê Orze³ Agrobiznesu, a Prezes Jerzy B³ochowiak zostaje odznaczony w Belwederze przez Prezydenta RP Bronis³awa Komorowskiego Krzy em Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Bank posiada 11 placówek, w których klienci maj¹ zapewnion¹ pe³n¹ obs³ugê depozytowo-kredytow¹. Zarz¹dza 9 bankomatami. Ma mo liwoœæ prowadzenia dzia³alnoœci finansowych na terenie ca³ego województwa ³ódzkiego.

13 Pomagamy spe³niaæ marzenia Bez moich wspó³pracowników nie by³oby silnego, powszechnie znanego, pabianickiego banku mówi prezes Jerzy B³ochowiak Rozmowa z Jerzym B³ochowiakiem, prezesem Zarz¹du Banku Spó³dzielczego Towarzystwo Oszczêdnoœciowo - Po yczkowe PA-CO-BANK w Pabianicach monografii poœwiêconej bankowi, której jest Pan wspó³autorem, pisze Pan, e bankowoœæ na terenie Pabianic siêga a pocz¹tków XVIII wieku. - Wiem, e ta informacja mo e dziwiæ, ale to prawda. W 1715 roku duchowny Józef Jordan za³o y³ w Pabianicach fundacjê Mons Pietatis jako Zak³adkê na Sprzê aj'', której celem by³o poprawienie sytuacji ekonomicznej najbiedniejszej wówczas warstwy spo³ecznej, jak¹ byli ch³opi. Prowadzono kasê kredytow¹ dla w³oœcian, którzy mogli zaci¹gaæ w niej po yczki na zakup sprzê aju, jak w tamtych czasach nazywano konia lub wo³u a tak e p³ug. Na ten cel przeznaczono 4 tysi¹ce z³otych, wówczas by³y to ogromne pieni¹dze, dla porównania dorodna klacz kosztowa³a ok. 24 z³, a wó³ ok. 40 z³. Pieniêdzy nie mo na by³o wykorzystaæ na cele, jak dzisiaj powiedzielibyœmy konsumpcyjne, ale na œrodki produkcji. Mo na wiêc powiedzieæ, e ludziom nie dawano ryby, ale wêdkê, eby mogli sobie sami j¹ z³owiæ. Rozwi¹zanie zastosowane przez ksiêdza Jordana by³o nie tylko wysoko humanitarne, ale na wskroœ nowoczesne, wyprzedza³o podobne rozwi¹zania w Europie o ca³¹ epokê. Bank Spó³dzielczy mo e wiêc w swojej tradycji nawi¹zywaæ do idei wprowadzonej przez krakowskiego duchownego. Ale tylko idei, poniewa Mons Pietatis nie by³o organizacj¹ wolnych ludzi, ch³opi nie byli wolni, a spó³dzielczoœæ to zwi¹zek przedsiêbiorczych ludzi, dzia³aj¹cych we wspólnym interesie, ceni¹cych wolnoœæ. - W tym roku, w³aœnie w marcu, mija 110 lat od powstania banku. Jak bêdzie obchodzony jubileusz? - Nie chcê wszystkiego zdradzaæ, poniewa zamierzamy dla naszych cz³onków, klientów i przyjació³ przygotowaæ niespodziankê. Mogê powiedzieæ, e honorowy patronat nad obchodami lecia istnienia banku obj¹³ Prezes Narodowego Banku Polskiego profesor Marek Belka. Prezes przes³a³ nam te list gratulacyjny. G³ówna uroczystoœæ odbêdzie siê 20 kwietnia br. w Pabianicach. Jesteœmy te w trakcie prac nad now¹ monografi¹ naszego banku. Zale y nam, eby publikacja mówi³a nie tylko o banku, ale pokaza³a jego dzia³alnoœæ w kontekœcie kulturowym i ekonomicznym. Nie ma banku bez klientów i bez Pabianic, miasta w którym mamy swoj¹ centralê. - Nazwa PA-CO-BANK chyba te wpisuje siê w tê tradycjê. - Czasem Banki Spó³dzielcze do swojej nazwy dodaj¹ przymiotniki: Ludowy, Gospodarczy inne staraj¹ siê podkreœliæ swoj¹ przynale noœæ do danego regionu, wykorzystuj¹c nazwê geograficzn¹. My poszliœmy jeszcze inn¹ drog¹, chcieliœmy po³¹czyæ miejsce, tradycjê oraz nowoczesnoœæ i jednoczeœnie sprawiæ, eby nazwa by³a noœna, krótka, ³atwo zapamiêtywana. PA - jak Pabianice, Co - jak cooperavive (z angielskiego spó³dzielczy). Nazwê PA-CO-BANK wprowadziliœmy w 1991 roku, gdy bank rozpoczyna³ dzia³alnoœæ w nowych warunkach ekonomiczno - politycznych. Wymyœli³ j¹ ówczesny doradca zarz¹du, który wspó³pracowa³ z instytucjami finansowymi Stanów Zjednoczonych. - Jubileusz to okazja do podsumowañ. Co uwa a Pan za najwiêkszych sukces? - Bank przechodzi³ ró ne koleje losu. Na pocz¹tku lat 90-tych sytuacja wcale nie wygl¹da³a ró owo. Nie dysponowaliœmy odpowiednimi funduszami w³asnymi, nie mieliœmy potrzebnego doœwiadczenia, eby odpowiednio poruszaæ siê w raczkuj¹cej gospodarce rynkowej, trzy lata z rzêdu bank przynosi³ straty. Mieliœmy tak e poznañski epizod, bowiem zdeponowaliœmy czêœæ œrodków w Banku Poznania, który wkrótce upad³. Wówczas dostaliœmy ultimatum od nadzoru finansowego, albo do 1996 roku przedstawimy spójny program naprawczy, albo nas nie bêdzie. B A N K W R E G I O N I E 13 Zaci¹gnêliœmy po yczkê z BFG i rozpoczêliœmy ciê k¹ pracê. Uda³o nam siê. Dziœ jesteœmy znacz¹cym bankiem na lokalnym rynku. - Mówi Pan o sukcesie u ywaj¹c liczby mnogiej. - Piastujê funkcjê prezesa zarz¹du banku od 1996 roku, wczeœniej by³em wiceprezesem. Mówi¹c My mam na myœli ludzi z którymi wspó³pracujê. Bez nich nie by³oby silnego, powszechnie znanego, pabianickiego banku. - O sukcesie decyduj¹ ludzie? - To ludzie tworz¹ firmê, musz¹ byæ jej oddani i musz¹ lubiæ swoj¹ pracê. Kadra rozwija siê razem z bankiem. W naszej strategii mamy zapisane m.in. Potencja³ kadrowy jest zasadniczym zasobem w rozwoju strategicznym banku. Jest oczywiste, e bez znakomitej kadry pracowników merytorycznych, nie bylibyœmy tu, gdzie jesteœmy. Bez konsekwentnej polityki kierownictwa nie by³oby jednak takiej kadry. Nasi pracownicy wci¹ siê szkol¹ i podnosz¹ kwalifikacje. Jeszcze w 1997 roku tylko 14 pracowników legitymowa³o siê wy - szym wykszta³ceniem, a 15 podjê³o lub kontynuowa³o wy sze studia. Przy niewielkich zmianach w liczbie zatrudnionych (ok. 90 osób) i ma³ej fluktuacji pracowników, pod koniec 2002 roku 47 osób ukoñczy³o wy sz¹ uczelniê, a 10 kontynuowa³o naukê. Na koniec 2011 roku wy szym wykszta³ceniem legitymuje siê 71 osób, co stanowi 80,7% ogó³u zatrudnionych. Przy tak oddanym zespole nie dziwi fakt, e wynik finansowy brutto na jednego zatrudnionego wyniós³ pod koniec 2011 roku 31,7 tys. z³ i by³ wy szy od Zarz¹d

14 14 Z Z Y C I A S G B Od kilku lat bank ma swoj¹ placówkê w odzi, mieœcie, którego wizytówk¹ jest centrum rozrywkowo kulturalne Manufaktura ubieg³orocznego o 9,7 tys. z³. Nasza kadra bierze udzia³ tak e w licznych szkoleniach, korzystamy g³ównie z oferty Bankowego Oœrodka Doradztwa i Edukacji z Poznania, który swój oddzia³ ma tak e w Warszawie, co jest dla nas jest bardzo korzystne. - Wspomnia³ Pan o minionym roku, jaki on by³ dla banku? - Jesteœmy w³aœnie po podsumowaniu bilansu, muszê przyznaæ z dum¹ i radoœci¹, e w wielu aspektach uda³o nam siê nie tylko zrealizowaæ, ale przekroczyæ za³o enia planu. Suma bilansowa banku wynios³a na koniec ubieg³ego roku tys. z³ i by³a wy sza w stosunku do analogicznego okresu roku 2010 o 7,4 % i o 8 % w stosunku do za³o eñ. Wypracowaliœmy zysk netto na poziomie tys. z³ i by³ on wy szy o 860 tys. z³ ni w 2010 r. tj. o 45 %. Realizacja planu 117 %. Mam nadziejê, e w³aœnie rozpoczêty rok bêdzie równie udany. - Bank dzia³a na bardzo konkurencyjnym rynku. Centrala mieœci siê niedaleko odzi, gdzie jest du e nasycenie placówek bankowych. Czy prowadzenie banku w pobli u tak du ej aglomeracji u³atwia czy utrudnia œwiadczenie us³ug finansowych? - Pabianice licz¹ blisko 70 tysiêcy mieszkañców. Swoje placówki ma tutaj: 21 banków i 3 SKOKI. W sumie w mieœcie jest ponad 40 miejsc, w których mo na korzystaæ z us³ug bankowych. Wydaje mi siê, e tak du ego nasycenia placówek na jednego mieszkañca nie ma nigdzie w Polsce. Na przyk³ad przy g³ównej ulicy - Zamkowej zlokalizowanych jest ponad 20 placówek bankowych. Klienci mog¹ naprawdê wybraæ bank, który im najbardziej odpowiada. I muszê przyznaæ, e ta konkurencja daje nam impuls do dodatkowego wysi³ku. Nasi pracownicy, którzy pracuj¹ z klientem, maj¹ w sobie takie naturalne ciep³o. S¹ mili, rzeczowi, profesjonalni ale nie nachalni. Przyjazna obs³uga to jeden z naszych g³ównych atutów. Drugim czynnikiem jest ³atwy dostêp klientów do kierownictwa banku. Zarz¹d jest do dyspozycji klienta. Zawsze mo e on przyjœæ, porozmawiaæ a tak e negocjowaæ wysokoœæ oprocentowania kredytu czy odsetek od depozytów. Podobn¹ politykê wobec klienta stosujemy we wszystkich placówkach. W 2004 roku uruchomiliœmy placówkê tak e w odzi, gdzie rynek jest równie konkurencyjny i radzimy sobie przyzwoicie. Jesteœmy blisko klienta, znamy jego potrzeby, oczekiwania, jesteœmy bardzo elastyczni i ci¹gle obserwujemy rynek. To dziêki nam klienci spe³niaj¹ swoje marzenia, rozwijaj¹ w³asne biznesy, inwestuj¹ i zawsze mog¹ liczyæ na nas jako sprawdzonego partnera. - Z badañ wynika, e klienci Banków Spó³dzielczych nie nale ¹ do najm³odszych. W jaki sposób bank chce zainteresowaæ swoj¹ ofert¹ m³ode pokolenie? - Rzeczywiœcie zauwa amy tak¹ tendencjê, dlatego te staramy siê kierowaæ nasz¹ ofertê tak e do ludzi m³odych. Mamy w o- fercie dostêp do us³ug poprzez Internet, paletê kart p³atniczych, co dla ludzi m³odych jest bardzo wa ne. W³aœnie pracujemy nad bardzo popularn¹ i sprawdzon¹ w spó³dzielczoœci akcj¹ Dziœ oszczêdzam w SKO, jutro w Banku Spó³dzielczym. Chcemy zacieœniaæ nasze kontakty w³aœnie z uczniami. Jeœli dzisiaj uczeñ szko³y podstawowej bêdzie mia³ kontakt z bankiem poprzez SKO, jest szansa, e w przysz³oœci z nami zostanie. Nasz¹ markê promujemy te wœród m³odzie y poprzez sponsorowanie sportu. - W³aœnie poza bankowoœci¹, pana hobby to sport. - Zawodowo jestem spe³niony, uwa am te, e cz³owiek, który ma pasje jest szczêœliwszy. Bardzo lubiê koszykówkê, przez lata by³em zaanga- owany w jej rozwój w naszym mieœcie. Równie PA-CO-BANK mia³ znacz¹cy wp³yw na rozwój tej dyscypliny. Sponsorowaliœmy Stowarzyszenie Pi³ki Rêcznej w Pabianicach i Pabianickie Towarzystwo Koszykówki, którego zawodniczki w sezonie 2009/2010 wystêpowa³y w I lidze pod nazw¹ PA-CO-BANK Pabianice. Pomagamy te indywidualnym sportowcom, wœród których by³a pochodz¹ca z Pabianic, dwukrotna olimpijka z Aten i Pekinu Aleksandra Socha, szablistka AZS AWF. - Bank te, jak mistrzowie sportu chce byæ najlepszy? - Zgad³ Pan. W naszej strategii rozwoju na lata mamy zapisane: Najlepszy bank na rynku lokalnym, zaspokajaj¹cy potrzeby finansowe klientów oraz wspieraj¹cy cele rozwojowe œrodowiska. I to nie tylko zdanie na papierze. Za³o yliœmy sobie, e osi¹gniemy fundusze w³asne w wysokoœci 5 mln EURO za parê lat, ale ju dziœ mogê powiedzieæ, e nawet przy niekorzystnym kursie europejskiej waluty, pu³ap osi¹gniemy ju w tym roku. - Tego Pañstwu yczê, podobnie jak kolejnych równie owocnych Jubileuszy. Dziêkujê za rozmowê. Roman Szewczyk Jednym z g³ównych zabytków Pabianic jest dwór obronny Kapitu³y Krakowskiej wzniesiony w XVI wieku

15 B A N K W R E G I O N I E 15 Jednoczyæ, a nie dzieliæ Rozmowa z Adamem Topolskim, wójtem Gminy Ksawerów zy Pan, jako obywatel, mieszkaniec Gminy Ksawerów korzysta z us³ug PA - CO - BANKU? - Oczywiœcie, e tak. Jestem klientem banku od wielu lat. Kiedyœ posiada³em rachunek bie ¹cy dla przedsiêbiorców, dziœ mam konto osobiste. - Bêd¹c przedsiêbiorc¹ na pewno mia³ Pan oferty z innych banków. - Pracowa³em w bran y tekstylno - w³ókienniczej, która w naszym regionie ma bardzo d³ugie i bogate tradycje, szkoda, e dziœ bran a jest niemal w zaniku. Prowadz¹c swoj¹ firmê mia³em wiele ofert na œwiadczenie us³ug finansowych z innych banków, jednak w biznesie podobnie jak w wielu dziedzinach ycia zaufanie jest jedn¹ z podstawowych wartoœci. Takie zaufanie mia³em i mam do banku spó³dzielczego i nie znalaz³em powodów, eby zmieniaæ bank. Nawet jeœli oferta by³a tañsza, nie widzia³em sensu, by wi¹zaæ siê z inn¹ instytucj¹ finansow¹. - Korzysta Pan z kredytów oferowanych przez bank? - Obecnie korzystam z kredytu hipotecznego. Uwa am, e s¹ potrzebne kredyty inwestycyjne, pozwalaj¹ce na rozwój gminy, czy przedsiêbiorstwa. - Kredytami na pewno wspomaga siê Gmina Ksawerów. - W obecnej sytuacji gospodarczej trudno inwestowaæ bez kredytu bankowego, ale to zad³u enie trochê mnie niepokoi. Dochodzimy ju do pu³apu zad³u enia regulowanego przez prawo. Z zarz¹dem PA - CO - BANKU w³adze gminy maj¹ bardzo dobre kontakty i otwart¹ liniê kredytow¹, ale wola³bym, eby zad³u enie by³o mniejsze. - Od kiedy gmina ma rachunek w banku spó³dzielczym? - Przy wyborze banku do obs³ugi kierowaliœmy przede wszystkim obliguj¹cymi nas ustawami. Przetarg na obs³ugê gminnego bud etu wygra³ rodzimy bank spó³dzielczy. Gmina Wspó³praca bank z Urzêdem Gminy Ksawerów uk³ada siê bardzo dobrze. Na zdjêciu Teresa Miko³ajczyk, cz³onek zarz¹du banku i Adam Topolski, wójt gminy wspó³pracuje z bankiem od 2005 roku. - Jak uk³ada siê wspó³praca? - Bank oferuje stosunkowo korzystn¹ cenê za œwiadczone us³ugi. Ale bardzo cenimy sobie te profesjonalizm i zaanga owanie pracowników. Praktycznie wspó³pracujemy z 2-3 osobami i zawsze mo emy liczyæ na ich pomoc. To jest wartoœæ dodana na p³aszczyÿnie gmina - bank. Istotn¹ spraw¹ jest tak e fakt, e zarz¹d banku jest zawsze do naszej dyspozycji, traktuje nas jak partnerów. - Piastuje Pan urz¹d wójta od pó³tora roku. Co uda³o siê Panu dotychczas zrobiæ? - Zarz¹dzanie gmin¹ to proces d³ugofalowy, wymagaj¹cy umiejêtnoœci s³uchania, zdolnoœci negocjacyjnych i szukania kompromisów. Uwa am, e najwa niejsza jest wspó³praca z Rad¹ Gminy, mieszkañcami, instytucjami. Staram siê, ebyœmy wszyscy razem, bez wzglêdu na pogl¹dy i przekonania budowali swoj¹ ma³¹ ojczyznê, dla naszego wspólnego dobra. - Dziêkujê za rozmowê. Roman Szewczyk Fot. Autor Pa³ac Oskara Kindlera w Ksawerowie Ÿród³o:

16 16 L E A S I N G - TRANS - LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. KONKURS DLA -TRANS-LEASING PTL Sp. z o.o. jak co roku ma przyjemnoœæ pogratulowaæ zwyciêzcom konkursu na NAJLEPSZY DORADCA LEASINGOWY BANKÓW SPÓ DZIEL- CZYCH ROKU. W tym roku w kategorii Bank bêd¹cy liderem w sprzeda y ranking nagrodzonych prezentuje siê nastêpuj¹co: LIDER: Poznañski Bank Spó³dzielczy II miejsce: -Bank S.A. I Oddzia³ w Poznaniu III miejsce: -Bank S.A. II Oddzia³ w Poznaniu W kategorii Najlepszy Doradca Leasingowy 2011r. dla doradców bankowych, którzy doprowadzili do podpisania Umów Leasingu o najwy szej sumie wartoœci, nie ni szej ni ,00 z³ netto, laur zwyciêstwa przypad³ nastêpuj¹cym osobom: NAJLEPSZY DORADCA LEASINGOWY: Pani Magdalena Prentka (Poznañski Bank Spó³dzielczy) Liczymy, e w nowej edycji konkursu na rok 2012 do grona zwyciêzców do³¹cz¹ równie doradcy spoza Wielkopolski jak to bywa³o w poprzednich latach i e we wszystkich kategoriach bêdziemy mogli przyznaæ nagrody. Wiêcej informacji o rozstrzygniêciu konkursu jak równie regulaminie tegorocznych zmagañ znajd¹ Pañstwo w strefie banków na naszej stronie firmowej AKADEMIA TL W celu zapewnienia wszystkim bankom i pracownikom równych warunków udzia³u w konkursie -TRANS-LEASING prowadzi w ramach Akademii TL dzia³ania szkoleniowe zarówno dla banków, które rozpoczynaj¹ wspó³prace z nami jak równie tych, które ju aktywnie oferuj¹ bs-leasing. Szczególn¹ uwagê w swych dzia³aniach pragniemy zwróciæ ku bankom, które przy³¹czy³y siê do Spó³dzielczej Grupy Bankowej w zesz³ym roku. Zale y nam, aby równie im daæ mo liwoœæ w³¹czenia do oferty produktu jakim jest leasing. Przypominamy równie, e ka dy Bank posiada swojego doradcê leasingowego, który chêtnie odwiedzi bank, aby przypomnieæ najwa niejsze fakty oraz podpowie jakimi argumentami mo na klienta przekonaæ do skorzystania z leasingu. Podczas takiej wizyty mo liwe jest równie spotkanie z klientami, których bank chce obs³ugiwaæ w zakresie leasingu. Zapraszamy Pañstwa do podjêcia aktywnej wspó³pracy z -TRANS- LEASING. Warto pamiêtaæ, ze ka da umowa leasingowa zawarta przez doradcê bankowego tworzy nowoczesny wizerunek Banku i daje wymierne korzyœci jak choæby mo liwoœæ pozyskania lub utrzymania klienta. II miejsce: Pan Maciej Kucharczak (-Bank S.A.) III miejsce: Pan Janusz Przybysz (-Bank S.A.) Wyró nieniem w tej kategorii zosta³ uhonorowany: Pan Wojciech Bartkowiak Dyrektor Oddzia³u w Luboniu Poznañskiego Banku Spó³dzielczego. Prócz zadowolenia swoich klientów zarówno wyró nione banki jak i doradcy zapracowali na cenne nagrody, które odpowiednio do zajêtego miejsca wynosz¹: 2 500,00 z³ za pierwsz¹ lokatê, 1 500,00 z³, za drug¹ pozycjê oraz 400,00 z³ za miejsce trzecie. Zwarzywszy na brak w tym roku rozstrzygniêcia drugiej kategorii indywidualnej Najaktywniejszy Doradca Leasingowy 2011 roku komisja konkursowa postanowi³a dokonaæ zmian w regulaminie. Od bie ¹cego roku minimalny, wymagany próg iloœci umów zosta³ obni ony do dziesiêciu. Liczymy, e zachêci to do podjêcia starañ o zwyciêstwo i w tej czêœci konkursu. Niewykluczone, e przy odrobinie wysi³ku uda siê osi¹gn¹æ miejsce premiowane w obu kategoriach indywidualnych. Maciej Jasiñski i Piotr Idczak Doradcy leasingowy -TRANS-LEASING PTL Banki zainteresowane podjêciem wspó³pracy oraz szkoleniami zapraszamy do kontaktu. Koordynatorem wspó³pracy z oraz Akademii TL jest: Pani Magdalena Rura Pe³nomocnik Dyrektor ds. umów i marketingu tel ul. Winklera 1, POZNAÑ

17 L E A S I N G 17

18 18 F A C T O R I N G Faktoring wsparcie dla finansów firmy FAKTORZY Faktorzy S.A. jesteœmy spó³k¹ dedykowan¹ do wspó³pracy ze Spó³dzielcz¹ Grup¹ Bankow¹ w zakresie finansowania nale noœci. Œwiadczymy us³ugi faktoringowe, które pozwalaj¹ poprawiæ p³ynnoœæ finansow¹ oraz efektywnie zarz¹dzaæ portfelem wierzytelnoœci. Swoj¹ ofertê us³ug faktoringowych dedykujemy w szczególnoœci dla Klientów Spó³dzielczej Grupy Bankowej. Nasz¹ misj¹ jest m. in. uzupe³nienie oferty produktów kredytowych Spó³dzielczej Grupy Bankowej o kolejne narzêdzie finansowania bie ¹cej dzia³alnoœci firm jakim jest faktoring czyli nabywanie i finansowanie wierzytelnoœci powsta³ych w obrocie gospodarczym. Jesteœmy pierwsz¹ w Polsce spó³k¹ faktoringow¹ reprezentuj¹ca bankowoœæ spó³dzielcz¹ w Polskim Zwi¹zku Faktorów. Polski Zwi¹zek Faktorów jest organizacj¹ zrzeszaj¹c¹ najwa niejsze i najwiêksze spó³ki faktoringowe w Polsce. Oferujemy rozwi¹zania finansowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. W chwili obecnej proponujemy naszym klientom nastêpuj¹ce produkty: - faktoring krajowy z regresem, - faktoring samorz¹dowy, - faktoring na finansowanie dostaw, - wykup wierzytelnoœci samorz¹dowych. Nasza oferta skierowana jest zarówno do przedsiêbiorstw jak równie do rolników i samorz¹dów. Co nas wyró nia na tle konkurencji? - szeroka dostêpnoœæ oferowanych us³ug oraz szybki proces decyzyjny, - elastyczne kszta³towanie warunków umowy, odpowiadaj¹cych oczekiwaniom klientów, - przejrzyste warunki wspó³pracy, - aktywne wsparcie przedsiêbiorczoœci na rynkach lokalnych, - szeroki zakres œwiadczonych us³ug. Jak dzia³a faktoring Faktoring finansuje bie ¹c¹ dzia³alnoœæ firmy i zapewnia jej p³ynnoœæ finansow¹. Jest to us³uga finansowa, która obejmuje: - finansowanie firmy, - kompleksow¹ obs³ugê rozliczeñ zwi¹zanych z wierzytelnoœciami (ksiêgowanie wierzytelnoœci, prowadzenie kont D³u ników), - monitorowanie oraz dochodzenie wierzytelnoœci (równie na drodze s¹dowej), - ubezpieczenie nale noœci. Faktoring opiera siê na swobodnym obrocie wierzytelnoœciami. Je eli w umowach z odbiorcami nie wystêpuje zakaz przeniesienia wierzytelnoœci b¹dÿ nie jest na to wymagana zgoda odbiorcy, Firma mo e bez ograniczeñ sprzedaæ (scedowaæ) swoje wierzytelnoœci Faktorowi. Faktoring to instrument finansowy, który roz³adowuje zatory p³atnicze, poprawia dyscyplinê p³atnicz¹ kontrahentów, to doskona³e zewnêtrzne Ÿród³o utrzymania p³ynnoœci finansowej w firmie. Korzyœci z faktoringu: - przyspiesza cykl sp³ywu nale noœci, wyp³acona zaliczka z tytu³u wierzytelnoœci umo liwia bie ¹ce regulowanie zobowi¹zañ bez koniecznoœci oczekiwania na p³atnoœæ ze strony odbiorcy, - zwiêksza konkurencyjnoœæ rynkow¹ firmy, jest to mo liwe dziêki wyd³u eniu odbiorcom terminów p³atnoœci (korzystniejsze warunki kredytu kupieckiego), tak e dziêki mo liwoœci uzyskania przez firmê rabatów od dostawców z tytu³u zap³aty gotówkowej, - likwiduje zatory p³atnicze, firma szybko otrzymuje zap³atê za towar lub us³ugê, co ogranicza ryzyko prowadzenia dzia³alnoœci, - poprawia bezpieczeñstwo prowadzenia biznesu, - zmniejsza pracoch³onnoœæ i koszty zwi¹zane z bie ¹c¹ obs³ug¹ i odzyskiwaniem nale noœci. Schemat faktoringu z regresem 2. FAKTOR 3. KLIENT 1. Sprzeda towaru do Odbiorców zg³oszonych do factoringu 2. Wysy³ka faktury w celu uzyskania finansowania 3. Wyp³ata zaliczki (80%) z tytu³u dokonanej sprzeda y w ci¹gu 48h 4. Sp³ata nale noœci w odroczonym terminie wymagalnoœci (100%) 5. Rozliczenie kwoty niefinansowanej (20%) Zapraszamy Pañstwa do wspó³pracy. Z wyrazami szacunku, Andrzej G³owacki Wiceprezes Zarz¹du ODBIORCA Kto korzysta z faktoringu? Produkt dedykowany jest dla Klientów, którzy: stosuj¹ sprzeda z odroczonym terminem p³atnoœci (stosuj¹ kredyty kupieckie dla kontrahentów), utrzymuj¹ sta³¹ wspó³pracê z kontrahentami, któr¹ cechuje powtarzalna sprzeda, maj¹ ograniczony kapita³ w³asny i wykorzystane bie ¹ce linie kredytowe, posiadaj¹ wysoki poziom nale noœci, nie posiadaj¹ maj¹tku pod zabezpieczenie kredytu, poszukuj¹ skutecznych narzêdzi do utrzymania i poprawy p³ynnoœci finansowej. Rynek us³ug faktoringowych w Polsce Jak pokazuj¹ dane za ostatnie lata rynek us³ug faktoringowych w Polsce bardzo dynamicznie siê rozwija. Obroty firm faktoringowych zrzeszonych w Polskim Zwi¹zku Faktorów (PZF) wzros³y w 2011 roku o ponad 19%, do wysokoœci 67,1 mld z³. Tym samym oznacza to, e w 10-cio letniej historii Polskiego Zwi¹zku Faktorów ich wielkoœæ wzros³a 9-krotnie, z poziomu ok. 7,2 mld z³ w 2001 r. do 67,1 mld z³. Równolegle do wzrostu obrotów rozwija³ siê sam Zwi¹zek, który obecnie zrzesza 18 cz³onków, a o 4 wiêcej ni w roku poprzednim. Bran a faktoringowa nale y do dynamicznie rozwijaj¹cych siê bran. Powstanie spó³ki Faktorzy SA idealnie wpisuje siê w potrzeby rynku i naszych klientów. Dziêki bliskiej wspó³pracy z Bankami Spó³dzielczymi, -Bankiem S.A. i przy Pañstwa wsparciu w zdobywaniu klientów obs³ugiwanych ju w naszej Grupie mamy niepowtarzaln¹ szans¹ dotarcia z nasz¹ us³ug¹ faktoringu do firm, zwiêkszyæ zadowolenie naszych klientów i jeszcze bli ej zwi¹zaæ ich z bankami tworz¹cymi Spó³dzielcz¹ Grupê Bankow¹. Dziêki wprowadzeniu oferty faktoringu do Banków Spó³dzielczych Klienci mog¹ otrzymaæ w jednym miejscu kompleksowe finansowanie uwzglêdniaj¹ce ró ne potrzeby w zakresie zapotrzebowania na œrodki obrotowe. Przemys³aw Wojtysiak Prezes Zarz¹du FAKTORZY S.A. z siedzib¹ w Poznaniu Poznañ ul. Miel yñskiego 22 NIP: Tel: (061) Fax: (061) KRS S¹d Rejonowy w Poznaniu Kapita³ zak³adowy spó³ki: z³otych

19 E D U K A C J A 19 U Ÿróde³ bankowoœci doskonalenie kompetencji matematycznych pracowników i pracowniczek banków Indywidualne doradztwo dla banków Zapraszamy do skorzystania z indywidualnych konsultacji, które maj¹ na celu usprawnienie pracy oraz podniesienie skutecznoœci i konkurencyjnoœci Pañstwa banku. Projekt U Ÿróde³ bankowoœci wychodz¹c naprzeciw zapotrzebowaniu banków przewiduje przeprowadzenie doradztwa w ma³ych i œrednich bankach w zakresie wykorzystania nowoczesnych form informatycznych. Doradztwo to bezp³atna konsultacja z ekspertem, który po wstêpnej analizie zaproponuje Pañstwu indywidualne rozwi¹zania informatyczne doskonal¹ce i wykorzystuj¹ce umiejêtnoœci pracowników. Spotkanie z ekspertem daje przede wszystkim mo liwoœæ: - przeanalizowania obecnej sytuacji banku w zakresie wykorzystania technologii informatycznej oraz umiejêtnoœci matematycznych, - poznania i zastosowania skutecznych rozwi¹zañ oraz narzêdzi usprawniaj¹cych pracê, - pog³êbienia i usystematyzowania wiedzy zdobytej przez pracowników na szkoleniach. Czas trwania doradztwa 5 godzin Miejsce realizacji siedziba banku Z doradztwa skorzysta³y ju pierwsze banki, które wysoko oceni³y us³ugê, g³ównie za jej spersonalizowany charakter oraz praktyczn¹ przydatnoœæ przekazanej wiedzy. Wiêcej informacji o bezp³atnym doradztwie uzyskacie Pañstwo na stronie internetowej projektu: lub telefonicznie pod numerami Biura Projektów w Poznaniu: 61/ , , oraz pod numerem bezp³atnej infolinii Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

20 20 E D U K A C J A PBS w Janikowie dla przedsiêbiorców stycznia br. w pa³acu w Grochowiskach Szlacheckich (pow. niñski) odby³o siê zorganizowane przez Piastowski Bank Spó³dzielczy w Janikowie szkolenie Œwiadome przywództwo piramida skutecznego kierowania adresowane do obecnych i potencjalnych klientów Banku. Jego tematyka zosta³a tak dobrana, by dostarczyæ uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejêtnoœci z zakresu skutecznego zarz¹dzania firm¹. Oznacza to z jednej strony znajomoœæ i w³aœciwe wykorzystanie ró nych stylów zarz¹dzania, z drugiej strony efektywne motywowanie pracowników do jak najlepszej pracy. A to wymaga zaufania z obu stron, chêci wspó³pracy na partnerskich zasadach, wspierania samodzielnoœci i kreatywnoœci. Szkolenie to jeden z elementów sk³adaj¹cych siê na now¹ strategiê Banku, której celem jest jeszcze lepsza wspó³praca z przedsiêbiorstwami. Do tej pory PBS w Janikowie koncentrowa³ siê na dostarczaniu im wartoœciowych rozwi¹zañ i dba- ³oœci o ich interesy finansowe, teraz chce równie podzieliæ siê z nimi najlepszymi praktykami biznesowymi. Do wspó³pracy przy tym przedsiêwziêciu Bank zaprosi³ firmê MPS KT&CG z Poznania, mog¹c¹ siê poszczyciæ kilkunastoletnim doœwiadczeniem z zakresu propagowania œwiadomego zarz¹dzania. W ramach projektu edukacji ekonomicznej Idea wspierania lokalnego œrodowiska nie jest dla PBS w Janikowie niczym nowym mówi³a Anna Kaczmarek po szkoleniu w Janikowie - jest wpisana w filozofiê naszego dzia³ania, nowa jest jedynie forma. Doceniamy znaczenie lokalnego biznesu dla rozwoju œrodowisk, w których yjemy i pracujemy, w których dorastaj¹ nasze dzieci i buduj¹ fundamenty pod swoj¹ i nasz¹ przysz³oœæ. Rozumiemy równie, jak du ¹ rolê odgrywaj¹ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa dla gospodarki krajowej realizuj¹c oko³o 50 procent PKB. ramach projektu edukacji ekonomicznej Na w³asne konto, uczniowie Gimnazjum z Zespo³u Szkó³ w R¹binie odwiedzili w czwartek, 19 stycznia br. II Oddzia³ Pomorskiego Banku Spó³dzielczego z siedzib¹ w Œwidwinie. Organizatorem projektu Na w³asne konto jest Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej przy wsparciu finansowym Narodowego Banku Polskiego. Projekt realizowany jest przez Fundacjê na Rzecz Rozwoju Wsi Polska Wieœ 2000 im. M. Rataja, we wspó³pracy ze specjalistami, g³ównie ze Szko³y G³ównej Handlowej i przy udziale banków spó³dzielczych zrzeszonych m.in. w Spó³dzielczej Grupie Bankowej w tym Pomorskiego Banku Spó³dzielczego w Œwidwinie. W roku szkolnym 2011/2012 Program Na w³asne konto jest realizowany w wersji pilota owej w 27 gminach, a uczestniczy w nim ok. 600 uczniów. G³ównymi za³o eniami przedsiêwziêcia s¹: kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych/aktywnych, umiejêtnoœci planowania w³asnej œcie ki zawodowej oraz poszerzenie i uzupe³nienie wiedzy ekonomicznej m³odzie y szkó³ gimnazjalnych, co wpisuje siê zarówno w ideê spó³dzielczoœci i dba³oœci o spo- ³ecznoœæ lokaln¹, jak i misjê Pomorskiego Banku Spó³dzielczego. podczas których zg³êbiali wiedzê o tym jak dbaæ o swoje finanse i planowaæ przysz³oœæ, a zwieñczeniem tego kursu by³a wizyta oddziale PBS. Gimnazjalistom towarzyszy³a Iwona Mystek, nauczycielka prowadz¹ca w czasie ferii zimowych zajêcia z zagadnieñ ekonomicznych w ramach tego programu oraz studentka Uniwersytetu Warszawskiego jako wolontariusz. Z uczniami spotka³a siê Ma³gorzata Bajson Dyrektor Oddzia- ³u, prezentuj¹c specyfikê pracy ró nych dzia³ów obs³ugi Klienta, codzienn¹ pracê Banku od kuchni m. in. przekazywanie p³atnoœci poczt¹ elektroniczn¹ i metody rozpoznawania fa³szywych banknotów. Uczniowie wziêli udzia³ w krótkiej prezentacji, dotycz¹cej bankowoœci spó³dzielczej, jej specyfiki oraz zasad funkcjonowania. Przedstawiono równie ofertê Banku skierowan¹ do Klientów, w tym do dzieci (SKO) i m³odzie y (konto z kart¹ START). Podsumowaniem zdobytej w czasie zajêæ pozalekcyjnych wiedzy oraz wizyty w oddziale Banku by³ konkurs, którego zwyciê czyni - uczennica klasy II gimnazjum - otrzyma³a nagrodê specjaln¹, cyfrowy aparat fotograficzny. Pozostali uczestnicy otrzymali drobne upominki. T. Œwiês

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych.

SPIS TREŒCI. Pismo w sprawie korzystania z pomocy finansowej ze œrodków funduszu restrukturyzacji banków spó³dzielczych. SPIS TREŒCI Uchwa³a nr 5/2003 Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 20 lutego 2003 r. zmieniaj¹ca uchwa³ê w sprawie okreœlenia zasad, form, warunków i trybu udzielania pomocy finansowej podmiotom

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej

Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Prezentacja celów projektu w obszarze dialogu obywatelskiego i wspólnych działań strony społecznej i samorządowej Anna Tyrała Anna Siemek-Filuś PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r.

Dla roku 2011. 1 Wskaźniki liczone w stosunku do planu po zmianach według stanu na 31.10.2010r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) miasta Łodzi na lata 2011-2031 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr VI/51/11 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Dolina Karpia l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania Członków oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Leasing-Experts Spółka Akcyjna w dniu 17 października 2014 roku Uchwała nr 1/2014 w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe

Bank Gospodarstwa Krajowego. Informacje podstawowe Bank Gospodarstwa Krajowego Informacje podstawowe Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK jest wspieranie rozwoju społecznogospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie

LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie Bydgoszcz, dnia sierpnia 2008 r. NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy ul. Wały Jagiellońskie 12 85-950 BYDGOSZCZ (052) 33-90-610 (052) 33-90-660 LBY 41013-1/08 P/08/097 Sz. P. Justyna Przybyłowska

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005

Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 Sprawozdanie z działalności ABAS S.A. od 01.01.2005 do 31.12.2005 I Wizytówka jednostki ABAS Spółka Akcyjna rozpoczęła swoją działalność na podstawie decyzji Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z dnia 1996.12.12

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI CHCEMY POMAGAĆ Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Chcemy Pomagać, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Piotra Sołtysa zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 8 kwietnia 2016 r. Poz. 472 OBWIESZCZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV

DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV DANE MAKROEKONOMICZNE (TraderTeam.pl: Rafa Jaworski, Marek Matuszek) Lekcja IV Stopa procentowa Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie i rozpowszechnianie ca ci lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ŚCIĘGOSZÓW Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Ścięgoszów, zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Łukasza Perkowskiego Olgę Sobkowicz zwanych dalej fundatorami, aktem

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO im. Jerzego Danielaka ODDZIAŁU KONIŃSKIEGO STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. Stanisław Staszic 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO. z dnia 29 marca 2016 r. UCHWAŁA NR 97/1167/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Województwa Lubuskiego za 2015 rok Na podstawie art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 4851/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania, wydawania i użytkowania Karty Rodzina Plus. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe)

Ja, niżej podpisany (a),...gerda, Elżbieta Król z domu Palmer... (imiona i nazwisko oraz nazwisko rodowe) OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE- KOREKTA radnego gminy Świętochłowice, dnia 6.11.2009 r. (miejscowość) Uwaga: 1.Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 11.04.2016 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 115/2015 z dn. 308.2015

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 IM. ROMUALDA TRAUGUTTA W LUBLINIE Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa cele, zadania i organizację Rady Rodziców działającej w Szkole Podstawowej

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku

UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ABS Investment S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej z dnia 28 lutego 2013 roku UCHWAŁA NR 1 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 1 kodeksu spółek handlowych oraz 32 ust. 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ABS

Bardziej szczegółowo