Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści: strona 1. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych 2 2. Rachunki walutowe bieżące 2 3. Rachunki walutowe terminowe Skup i sprzedaż walut obcych 3 5. Pozostałe opłaty i prowizje 3 6. Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków System Bankowości Elektronicznej dla klientów biznesowych 4 8. System Bankowości Elektronicznej dla klientów korporacyjnych 4 9. Karty Płatnicze Akredytywa Weksle Przekazy zagraniczne Kredyty i gwarancje bankowe Zasady pobierania opłat i prowizji Dotyczy rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych Produkty wycofane z oferty 8 Zaufaj najbliższym - Z nami zawsze bezpiecznie Księżpol, luty 2015 Strona 1

2 Lp. Rodzaj usług (czynności) I. Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych Rachunek Rolniczy Rachunek Firmowy 1. Otwarcie rachunku bankowego 1.1. bieżącego 1.2. pomocniczego 2. Prowadzenie rachunku bankowego - opłata miesięczna o ile umowa nie stanowi inaczej 2.1. bieżącego 6,00 zł 21zł* 2.2. pomocniczego, na wyodrębnione cele 6,00 zł 21zł* 3. Likwidacja rachunku 4. Wpłata gotówkowa na rachunek o ile umowa nie stanowi inaczej 0,2% min. 3,00 zł 5 Wypłata gotówkowa o ile umowa nie stanowi inaczej 0,3% min. 3,00 zł max. 2 max. 2 0,3% min. 3,00 zł max. 2 6 Wypłata gotówkowa czekiem 7 Przelew złożony w banku w formie papierowej Uwaga: dopuszcza się możliwość okresowego (miesięcznego) obciążania rachunku wystawcy przelewu z tytułu należnej bankowi prowizji na rachunek w banku 7.2. na rachunki w innych bankach 3,50 zł 3,50 zł 8 Przelew SORBNET 8,1 do kwoty ,00 zł. 8,2 powyżej kwoty zł 9 Zlecenia stałe realizacja od każdego zlecenia 10 Polecenie zapłaty 10.1 złożenie zlecenia polecenia zapłaty 10.2 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika 10.3 odwołanie polecenia zapłaty 10.4 Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tyt. braku środków na rachunku dłużnika 11. Usługa sms (od każdego sms-a) 12. Opłata za wydruk Stawka 2 1,50 zl 1,00 zł 1,00 zł 3,00 zł 0,25 zł 0,50 zł II. 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 1.1. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty 2. Rozwiązanie w ciągu kwartału od założenia rachunku walutowego bieżącego 3. Prowadzenie rachunku walutowego dla każdej waluty - miesięcznie 4. Wpłata gotówkowa dokonana w walucie obcej lub w złotych na rachunek walutowy : 4.1. prowadzony w BS Księżpol 4.2. Rachunki walutowe bieżące prowadzony w innym banku krajowym - polecenie wypłaty i przelew regulowany - SEPA (uwaga:dodatkowe opłaty patrz.rozdział XII) 5. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: 5.1. w walucie obcej 5.2. w złotych 6. Zrealizowanie 1 sztuki przelewu 6.1. na rachunek prowadzony w BS Księżpol 6.2. prowadzony w innym banku krajowym - polecenie wypłaty i przelew regulowany - SEPA (uwaga:dodatkowe opłaty patrz.rozdział XII) 7. Likwidacja rachunku 8. Opłata za wydruk 2 40,00 zł 0,15% min max 200,00 zł zł zł. 0,35% min 15,00 zl 0,35% min 1 1,50 zł zł zł. 0,50 zł III. Rachunki walutowe terminowe 1. Wypłata gotówkowa z rachunku zlikwidowanej lokaty walutowej, prowadzonego w danej jednostce Banku: 1.1. dokonana w złotych, 1.2. dokonana w walucie obcej, 2. Przelew środków lub odsetek z lokaty terminowej: 2.1. na rachunek walutowy lub złotowy prowadzony w BS Księżpol Strona 2

3 2.2. na rachunek złotowy prowadzony w innym banku krajowym, polecenie wypłaty i przelew regulowany 2.3. SEPA (uwaga:dodatkowe opłaty patrz.rozdział XII) 3. Likwidacja rachunku terminowego walutowego. 3,50 zł zł zł. IV. Skup i sprzedaż walut obcych 1. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce - od kwoty skupionej waluty: od klientów posiadających rachunki w BS Księżpol z zaksięgowaniem 1.1. równowartości w złotych na te rachunki, od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem 1.2. środków złotowych na te rachunki: - polecenie wypłaty i przelew regulowany - SEPA (uwaga:dodatkowe opłaty patrz.rozdział XII) 1.3. z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej. 2. Sprzedaż walut obcych 2.1. W ciężar rachunków złotowych prowadzonych w BS Księżpol 2.2 Z wypłatą równowartości w kasie zł zł. V Pozostale opłaty i prowizje 1. Wpłaty gotówkowe na rachunki w innych bankach: - do kwoty 1000,00 zł. - powyżej kwoty 1000,00 zł wpłaty czynszu do Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 1.2. na cele społeczno-użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym 1.3. Na rachunki BPS TFI S.A. 2. Za zmianę lub rozmianę znaków pieniężnych (powyżej 5 szt.) 3. Skup i sprzedaż walut obcych 4. Opłata za zastrzeżenie dokumentów 5. Opłata za odwołanie zastrzeżenia dokumentów 2.80 zł. 0,5% max zł. 3% min. 3,00 zł VI. Pozostałe czynności związane z obsługą rachunków 1. Za dokonywanie automatycznych przelewów sald rachunków bankowych, w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku od każdej operacji 2. Sporządzenie odpisu obrotów na rachunku bankowym 2.1. za rok bieżący 2.2. za każdy rok poprzedni opłatę podwyższa się stawkę Uwaga: opłaty nie pobiera się w przypadku, gdy w roku kalendarzowym, za który sporzadza się odpis, jedyna operacją na rcahunku było dopisanie odsetek lub mylne księgowanie 3. Za sporządzenie odpisu: 3.1. wyciągu z rachunku bankowego 3.2. od jednego dowodu załącznika do wyciągu 4. Za potwierdzenie czeku gotówkowego, od każdego czeku 5. Za realizację tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego tytułu lub wg poniesionych kosztów: Uwaga: dotyczy wszystkich rodzajów rachunków bankowych przekazanie jednorazowo całości kwoty 5.2. przekazywanie kwoty ratami w miarę napływu środków na rachunek (od każdego przelewu) 6. Wydanie na wniosek klienta: 6.1. zaświadczenia o rachunku bankowym 6.2. zaświadczenia potwierdzającego wysokość salda lub obrotów na rachunku bankowym 6.3. opinii o rachunku bankowym 6.4 pozostałych informacji (pism o charakterze zaświadczeń) 8. Przyjęcie listy inkasowej 9. Za przyjęcie zgłoszenia o utracie książeczki czekowej, blankietów czekowych 10. Zastrzeżenie zagubionej książeczki czekowej, blankietów czekowych 3,50 zł 2 1 min. 30 zł. 2 wg poniesionych kosztów Strona 3

4 11 Blokada środków lub przyjęcie pełnomocnictwa do rachunku bankowego na rzecz innych banków 12 Zwolnienie blokady środków na rachunku klienta 13 Wypłata z konta "Zlecenia do wypłaty" 14 Ustanowienie/zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeśli pełnomocnicy ustanawiani są przy zakładaniu rachunku 15 Za zmianę lub rozmianę znaków pieniężnych (powyżej 5 szt.) 16 Wydruk potwierdzenia przelewu 17 Wydanie czeków gotówkowych - za jeden blankiet 18 Wyciąg z rachunku bankowego: odbierany przez właściciela rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce 18.1 Banku Spółdzielczego w Księzpolu 18.2 wysyłany przez bank drogą pocztową (na terenie kraju): 18.3 listem zwykłym: raz w miesiącu lub rzadziej, częściej niż raz w miesiącu za każdą przesyłkę, 18.4 listem poleconym- za każdą przesyłkę, wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju za każdą 18.5 przesyłkę: 18.5 listem zwykłym, listem poleconym, sporządzany specjalnie na życzenie posiadacza rachunku za wyciąg,.3 19 Przyjęcie dyspozycji telefonicznych usług na Hasło 0,5% min. 3,00 zł 3% min. 3,00 zł 1,00 zł VII. System Bankowości Elektronicznej dla klientów kont firmowych i rolniczych 1. Aktywacja 2. Abonament miesieczny 3. Wpłata za wydanie pendrive 4. Wymiana uszkodzonego lub wydanie kolejnego pendrive 5. Wydanie karty kodów 6. Przelew złożonyw Systemie Bankowości Elektronicznej 6.1. na rachunek w banku 6.2. na rachunki w innych bankach 6.3. przelew na rachunek ZUS i Urzędu Skarbowego 7. Rezygnacja z usługi przed upływem 1 roku 8. Zablokowanie dostępu do systemu 9. Odblokowanie dostępu do systemu 10. Instalacja usługi u klienta 1,50 zł 40,00 zł VIII System Bankowości Elektronicznej dla klientów korporacyjnych. 1. Aktywacja 2. Abonament miesieczny 3. Opłata za wydanie pendrive 4. Wymiana uszkodzonego lub wydanie kolejnego pendrive 5. Wydanie karty kodów 6. Przelew złożonyw Systemie Bankowości Elektronicznej 6.1. na rachunek w banku 6.2. na rachunki w innych bankach 6.3. przelew na rachunek ZUS i Urzędu Skarbowego 7. Rezygnacja z usługi przed upływem 1 roku 8. Zablokowanie dostępu do systemu 9. Odblokowanie dostępu do systemu 10. Instalacja usługi u klienta 40,00 zł Strona 4

5 IX Karta Płatnicza Rachunek Rolniczy Rachunek Firmowy 1. Wydanie nowej karty. 2. Wznowienie karty 3. Wydanie duplikatu karty 4. Opłata miesięczna za obsługę karty 5. Wypłata gotówki: 6.1. we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 6.2. w pozostałych bankomatach w kraju 6.3. w bankomatach za granicą 6.4. poprzez usługę Visa/ MasterCard Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 6.5. w punktach akceptujących kartę w kraju 6.6. w punktach akceptujących karty za granicą 7. Płatność kartą: 7.1. w punktach usługowo-handlowych w kraju 7.2. w punktach usługowo-handlowych za granicą 8. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 9. Zmiana numeru PIN w bankomatach 10. Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika 11. Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 12. Zastrzeżenie karty z powodów bankowych 13. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 14. Za wydanie karty dla pełnomocnika rachunku 15. Zmiana danych użytkownika karty 16. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 4,00 zł 2% min. 2% min ,00 zł X. Akredytywa 1. Otwarcie rachunku akredytywy 2. Przedłużenie terminu ważności akredytywy 3. Podwyższenie kwoty akredytywy 4. Inna zmiana warunków akredytywy 3 XI Weksle 1. Złożenie do dyskonta weksla Opłata pobierana od podawcy weksla w banku, który jest domicyliatem, w banku, który nie jest domicyliatem, 2. Przedstawienie do zapłaty Opłatę pobiera Bank od głównego dłużnika wekslowego 3. Zgłoszenie do protestu z powodu niezapłacenia Opłatę pobiera się od podawcy weksla 4. Przyjęcie weksla do inkasa Opłatę pobiera się od podawcy weksla (dotyczy to podawcy, który przedkłada weksel do inkasa i Banku, który weksel zdyskontował a przesyła go do inkasa do Banku, który jest domicyliatem). Strona 5

6 XII Przekazy zagraniczne Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych, w tym świadczenia emerytalno rentowe. 1. Przelewy SEPA 2. Przelewy regulowane 3. Polecenia wypłaty Opłata Non-STP - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: 1 3 wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 4. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS 5. Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 1. Przelewy SEPA 2. Przelewy regulowane 3. Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 9, w przypadku opcji kosztowej OUR Opłata Non-STP - opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: 75 zł + koszty banków trzecich jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt 3. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: 6. Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt.6.1 i 6.2 pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt W trybie pilnym w EUR,USD i GBP: 6.2. W trybie przyspieszonym w PLN, USD i GBP Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS 7. Uwaga: Opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną postępowania był błąd Banku. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym 8. Uwaga: przekazywane wyłącznie w formie elektronicznej Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń 9. wypłaty Reklamacja przekazu w obrocie dewizowym 100,00 zł 70,00 zł 7 + koszty banków trzecich 70,00 zł 7 + koszty banków trzecich XIII Kredyty i gwarancje bankowe Kredyt bankowe 1. Za czynności związane ze zmianą warunków umowy kredytu: 1.1 za prolongatę bądź zawieszenie okresu spłaty 1.2 za zmianę planu spłaty na wniosek kredytobiorcy 1.3 za podwyższenie kwoty kredytu 1.4 za zawarcie umowy ugody 1.5 przedłużenie terminu obowiązywania umowy o kredyt w rachunku bieżącym oraz umowy o kredyt obrotowy udzielony w rachunku kredytowym 1.6 zmiana zabezpieczenia kredytu 1.7 zmiana innych warunków umowy 2 Za czynności związane z obsługą kredytów: 2.1 wydanie zaświadczenia o stanie zadłużenia 2.2 wydanie zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS, 2.3 wydanie odpisu umowy kredytowej, 2.4 za wydanie zezwolenia na wykreślenie zastawu pojazdu, 2.5 wysłanie upomnienia o spłatę należności - od każdego upomnienia 2.6 wydanie oceny sytuacji finansowo-ekonomicznej (zdolności kredytowej) na wniosek klienta do 2% kwoty prolongowanej nie mniej niż 2% min 2% kwoty podwyższenia 1% należności objętej ugodą 1% kwoty limitu kredytu lub zgodnie z umową min zł min zł min Strona 6

7 dokonanie przez Bank kontroli u Kredytobiorcy związanej z realizowaną inwestycją (po uruchomieniu kredytu) lub w związku z nieterminową spłatą wysłanie zawiadomienia z powodu niedostarczenia przez Kredytobiorcę w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidlowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy, rozliczenia kredytu lub inwestycji, lub dokumentów związanych z zabezpieczeniem kredytu 0,00 zł 2 3 Wydanie promesy kredytowej 4 Udzielenie gwarancji/poręczenia 5 Zmiana warunków gwarancji/poręczenia 5.1 przedłużenie terminu ważności gwarancji, poręczenia - za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny 5.2 podwyższenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty podwyższenia za każdy kolejny okres 3-miesięczny 6 Prowizja od kwoty zaangażowania kredytów z dopłatą ARiMR w okresie kredytowania - w wysokości 1%, nie mniej niż 200 zł. Prowizja naliczana od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia, płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się za rok, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 7 Wystawienie przyrzeczenia (promesy) udzielenia gwarancji poręczenia 8 Wyrażenie zgody na zawieszenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do kredytobiorcy i poręczycieli (od kredytobiorcy i każdego z poręczycieli) 0,1% - 1% min 200 zł Wg umowy do 2,5% min 100,00 zł do 2,5% min 100,00 zł 0.10% min 100,00 zł Gwarancje i poręczenia bankowe 1. Udzielenie gwarancji/poręczenia 2. Zmiana warunków gwarancji/poręczenia 2.1. przedłużenie terminu ważności gwarancji, poręczenia - za każdy rozpoczęty okres 3-miesięczny 2.2. podwyższenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty podwyższenia za każdy kolejny okres 3-miesięczny 3. Wystawienie przyrzeczenia (promesy) udzielenia gwarancji poręczenia Wg umowy do 2,5% min 100,00 zł do 2,5% min 100,00 zł 0.10% min 200,00 zł XIV.Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych ma zastosowanie do usług bankowych 2. Opłaty i prowizje pobierane są: a) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi b) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych c) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego d) zgodnie z zawartą umową 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bez gotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem. * Przekaz opłata może w obrocie podlegać dewizowym: negocjacji (10zł-21zł) transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. Strona 7

8 XV Dotyczy rachunków prowadzonych w walutach wymienialnych: 1.Wypłaty gotówkowe powyżej kwoty EUR (lub równowartość w innej walucie) należy zgłaszać z wyprzedzeniem, co najmniej 2 dni roboczych w Oddziale Banku prowadzącym rachunek. 2. Bank ma prawo odmówić w danym dniu realizacji dyspozycji wypłat nieawizowanych. 3. Bank nie przyjmuje wpłat gotówkowych i nie realizuje wypłat gotówkowych w bilonie walut wymienialnych. Kwoty nie mające pokrycia w banknotach danej waluty wymienialnej Bank wypłaca w złotych. 4. Przy obsłudze rachunków w walutach wymienialnych stosowane są kursy Banku: - kupna/sprzedaży dla dewiz - do rozliczeń operacji bezgotówkowych, - kupna/sprzedaży dla pieniędzy do rozliczeń operacji gotówkowych. XVI.PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY Lp. Rodzaj usług (czynności) KARTA PŁATNICZA VISA Classic Debetowa- Rolnik Stawka 1. Wydanie nowej karty. 2. Wydanie nowej karty w trybie ekspresowym 3. Wznowienie karty 4. Wydanie duplikatu karty 5. Wydanie nowej karty w miejsce utraconej 6. Opłata miesięczna za obsługę karty 7. Wypłata gotówki: 8. we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A. i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 9. w pozostałych bankomatach w kraju 4,00 zł 9.1. w bankomatach za granicą 2% min poprzez usługę Visa Cash back (wypłata gotówki w kasie placówki handlowo-usługowej) w Polsce 9.3. we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A. 1% min. 3,00 zł 10. w kasie innego banku w kraju 2% min Płatność kartą: w punktach usługowo-handlowych w kraju w punktach usługowo-handlowych za granicą Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie Wydruk zestawienia transakcji w bankomacie Zmiana numeru PIN w bankomatach Powtórne generowanie numeru PIN na wniosek użytkownika Odblokowanie karty po trzykrotnym błędnym podaniu kodu PIN 11. Czasowa blokada karty na wniosek użytkownika 12. Zastrzeżenie karty z powodów bankowych 13. Zmiana wysokości miesięcznego limitu indywidualnego 14. Za wydanie karty dla pełnomocnika rachunku 15. Zmiana danych użytkownika karty 3,00 zł 16. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1 000,00 zł Strona 8

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo