46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski"

Transkrypt

1 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

2 Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2 Czyszczenie obudowy...2 Czyszczenie panelu...2 Pilot zdalnego sterowania...3 Panel sterowania...4 Z cza...5 USTAWIENIA POCZ TKOWE...6 STEROWANIE URZ DZENIEM...7 Ogl danie programów TV...7 Ulubione...7 EPG (elektroniczny przewodnik programowy)..7 Wy cznik czasowy...8 Wybór d wi ku...8 Ustawienia napisów...8 Ustawienia teletekstu...8 Wybór ród a sygna u...9 SmartConnect...9 Nagrywanie...10 Odtwarzanie zdj /muzyki/wideo...11 INNE USTAWIENIA...15 Ustawienia kana ów...15 Ustawienia komputera...18 Ustawienia obrazu...18 Regulacja d wi ku...19 Ustawienia czasu...20 Ustawienia blokady rodzicielskiej...21 Regulacja ustawie...23 Ustawienia trybu hotelowego...26 ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW...28 DANE TECHNICZNE...30 Rozdzielczo wej ciowa...32 Format multimediów...32 INFORMACJE O URZ DZENIU Informacje o znaku towarowym Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol z podwójnym D s znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. DVB jest zarejestrowanym znakiem towarowym DVB Project. Logo HD TV jest znakiem towarowym DIGITALEUROPE. Serwisowanie Je eli urz dzenie przestanie dzia a nie próbuj naprawia go na w asn r k. Wewn trz nie ma adnych elementów, które móg by naprawi samodzielnie. Urz dzenie musi by serwisowane w punkcie serwisowym. Czyszczenie obudowy Delikatnie przetrzyj panel przedni i inne zewn trzne powierzchnie urz dzenia mi kk ciereczk. Nigdy nie u ywaj rozpuszczalników lub alkoholu. Nie rozpylaj rodków owadobójczych w pobli u urz dzenia. Tego typu chemikalia mog spowodowa uszkodzenie b d odbarwienie powierzchni nara onych na ich dzia anie. Czyszczenie panelu Je li panel LCD b dzie wymaga czyszczenia, delikatnie przetrzyj go bawe nian lub inn mi kk ciereczk. Przed przyst pieniem do czyszczenia od cz przewód zasilaj cy. 2

3 Pilot zdalnego sterowania (Zasilanie) W cza i wy cza urz dzenie oraz prze cza je w tryb gotowo ci. 2. SLEEP Patrz Wy cznik czasowy (str. 8). 3. Przyciski numeryczne Wybieraj wymagany kana w trybie TV i wprowadzaj has o w polu wpisywania kodu PIN. 4. EXIT Powoduje powrót do poprzedniego ekranu. 5. / / / (Kursor) 6. OK 7. MENU Wy wietlenie menu. 8. AUDIO Wybierz j zyk/tryb d wi ku. Patrz Wybór d wi ku (str. 8). 9. / Aby wyregulowa g o no. Patrz Aby wyregulowa g o no (str. 7) (Wyciszenie) Wy cz d wi k. Patrz Aby wyregulowa g o no (str. 7). 11. RED / GREEN / YELLOW / BLUE Wykorzystywany do EPG (elektroniczny przewodnik programowy) (str. 7) / [Edycja listy kana ów] (str. 16). 12. DISAY Wy wietlenie numeru kana u lub ród a wej cia. 13. SOURCE W cz tryb ród a sygna u. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9). 14. PICTURE MODE Zmie tryb obrazu. Patrz [Tryb obrazu] (str. 18). 15. SOUND MODE Zmie tryb d wi ku. Patrz [Tryb d wi ku] (str. 19). 16. FAV / FAV Wykorzystywany do Ulubione (str. 7). 17. FAV Wykorzystywany do Ulubione (str. 7). 18. EPG Wykorzystywany do EPG (elektroniczny przewodnik programowy) (str. 7). 19. Aby wybra kana. Patrz Aby wybra kana (str. 7). 20. (Odtwarzanie/ Pauza) / (Przej cie do ty u) / (Przej cie do przodu) / (Stop) / (Przewijanie do ty u) / (Przewijanie do przodu) Wykorzystywany do Nagrywanie (str. 10) / Odtwarzanie zdj /muzyki/wideo (str. 11). 21. REC (Nagraj) Wykorzystywany do Nagrywanie (str. 10). 22. (Napisy) Wy wietl list napisów. Patrz Ustawienia napisów (str. 8). 23. (Rozwi ) / (Podstrona) / (Zatrzymaj) / (Tekst) / (Wy wietl) / (Indeks) Wykorzystywany do Ustawienia teletekstu (str. 8). 3

4 Panel sterowania 39FL753P/32FL553P/32FL553/ 29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL FD753P To okno nie ma adnej funkcji. Przyciski z ty u. Przyciski sterowania znajduj si z ty u telewizora. 1. Tryb gotowo ci / wska nik zasilania (Zasilanie w czone: brak wiat a, Tryb gotowo ci: wiat o czerwone) 2. Okienko czujnika podczerwieni Odbiera sygna y podczerwieni nadawane z pilota zdalnego sterowania. 3. VOL / Ogl danie telewizji, VOL / na panelu przednim pe ni tak sam funkcj, co /. Patrz 9. / (str. 3). W menu VOL / na panelu przednim dzia a tak samo, jak / (kursor). 4. CH / (46FD753P) PROG / (39FL753P/32FL553P/32FL553/ 29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553) Ogl danie telewizji, PROG / i CH / na panelu przednim pe ni tak sam funkcj, co. Patrz 19. (str. 3). W menu PROG / i CH / na panelu przednim dzia a tak samo, jak / (kursor). 5. MENU Patrz 7. MENU (str. 3). 6. SOURCE Patrz 13. SOURCE (str. 3). W menu SOURCE na panelu przednim dzia a tak samo, jak OK. 7. (Zasilanie) Patrz 1. (Zasilanie) (str. 3)

5 Z cza 1. Wej cie przewodu zasilania pr dem przemiennym 39FL753P/32FL553P/32FL553/ 2. Gniazdo wej ciowe HDMI (HDMI 1 / HDMI 2) 29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL Koncentryczne z cze wyj cia cyfrowego audio 4. (Antena) gniazdo wej ciowe 5. Gniazdo wyj ciowe audio s uchawek 6. Gniazdo SCART 7. Gniazda wej ciowe wizyjne komponentowe, wizyjne kompozytowe i audio (L/P) 8. Gniazdo CI 9. Gniazdo USB (str. 10, 11) 1 Przekazywanie danych wy cznie z pami ci flash USB Nie pod czaj do gniazda USB adnych urz dze - kamer cyfrowych, klawiatury, myszy itp. (poniewa nie b d dzia a.) W wi kszo ci przypadków aktualizacja oprogramowania jest wykonywana przez upowa nion osob z punktu serwisowego lub czasami u ytkownicy mog by proszeni o samodzielne wykonanie aktualizacji. 10. Gniazdo wej ciowe PC (VGA) 11. Gniazdo wej ciowe audio do pod czania PC Gniazdo funkcji MHL HDMI (HDMI 3) Tylko seria P - (46FD753P/39FL753P/32FL553P/ 29FL553P/24FL553P) 1 46FD753P 5

6 USTAWIENIA POCZ TKOWE W tej cz ci skupimy si na podstawowych ustawieniach, konfiguracji j zyka menu ekranowego oraz automatycznym wyszukiwaniu i zapami tywaniu kana ów. 1 Po wykonaniu wszystkich koniecznych po cze w cz urz dzenie, naciskaj c. OSD Language Country First Time Installation Home Mode Auto Tuning English Germany 2 Naci nij /, aby wybra lokalizacj. Po rozpocz ciu strojenia wy wietli si menu potwierdzenia. Aby powróci do poprzedniej strony, naci nij przycisk MENU w menu [Automatyczne strojenie]. W przypadku je li nie wszystkie dost pne kana y kablowe zostan odnalezione w trybie skanowania [Pe na instrukcja], programy te mog zosta zeskanowanie w trybie [Skrócona instrukcja]. Nale y pami ta, e skanowanie w trybie [Skrócona instrukcja] mo e trwa nieco d u ej. Prawid owe przypisanie sygna ów telewizji kablowej nie jest gwarantowane ze wzgl du na ró nych dostawców. Po zako czeniu wyszukiwania, zostanie wy wietlony kana cyfrowy lub analogowy o najni szym numerze. Je li podczas wyszukiwania kana ów naci niesz MENU, operacja zostanie zatrzymana. Wówczas ponownie naci nij MENU, aby wyj z ustawie pocz tkowych. Mo na ponownie przeprowadzi regulacj. Patrz [Pierwsze uruchomienie] (str. 25) Je li wybierzesz [Tryb Sklep], pojawi si komunikat potwierdzenia. 3 Naci nij /, aby wybra [J zyk OSD], nast pnie wybierz dany j zyk za pomoc /. 4 Naci nij /, aby wybra [Kraj], a nast pnie wybierz dany kraj za pomoc /. 5 Naci nij OK, aby otworzy [Automatyczne strojenie]. Automatyczne strojenie Tryb wyszukiwania Digital Type Rodzaj skanowania ID sieciowe Częstotliwość Symbol Rate ATV + DTV DVB-T Skrócona instrukcja Auto. Auto. Auto. Wstecz Start 6 Naci nij /, aby wybra [Tryb wyszukiwania], a nast pnie wybierz [DTV], [ATV] lub oba kana y za pomoc /. 7 Naci nij /, aby wybra [Digital Type], nast pnie wybierz [DVB-T] lub [DVB-C] przyciskiem /. 8 Naci nij /, aby wybra [Rodzaj skanowania], nast pnie wybierz [Pe na instrukcja] lub [Skrócona instrukcja] przyciskiem /. 9 Naci nij /, aby wybra dany element, a nast pnie dostrój to ustawienie przyciskiem /. 10 Naci nij OK, aby rozpocz wyszukiwanie. 6

7 STEROWANIE URZ DZENIEM Najpierw przeczytaj Te operacje mo na wykona u ywaj c pilota. Niektóre mo na równie wykona przyciskami na przednim panelu telewizora. Ogl danie programów TV Aby wybra kana Naci nij kilkakrotnie, aby wybra dany kana, lub naci nij przyciski numeryczne, aby wprowadzi numer kana u, po czym naci nij OK, aby przyspieszy dost p do programu. Na przyk ad, je li chcesz wybra kana 24 bez naciskania OK, najpierw naci nij 2, a nast pnie 4 w ci gu 3 sekund. Aby wyregulowa g o no Naciskaj /, aby wyregulowa g o no. Naci nij, aby w czy lub wy czy d wi k. Naci nij ponownie lub /, aby powróci do oryginalnej g o no ci. Ulubione Mo esz atwo znale ulubiony kana. Ulubiony kana mo esz ustawi w [Edycja listy kana ów] (str. 16). 1 Naci nij FAV podczas ogl dania programu, aby wy wietli list ulubionych kana ów. 2 Naci nij /, aby wybra dany kana, 1 TF1 HD 2 France 2 HD 3 European sport Ulubione DTV DTV DTV EPG (elektroniczny przewodnik programowy) Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo esz atwo znale kana lub zobaczy szczegó owe informacje o kanale. EPG podaje informacje o programach telewizyjnych. 1 Naci nij EPG, aby wy wietli menu [PROGR,TELEWIZ.] i u yj / w celu wybrania kana u. Przes,wid. [Nagrywaj] : RED Wybierz dany program, a nast pnie naci nij RED, aby zarezerwowa nagrywanie. [Przypomnij] : GREEN Wybierz dany program, a nast pnie naci nij GREEN, aby przywo a rezerwacj. [Poprzedni dzie ] : YELLOW Naci nij YELLOW, aby przej do strony dla poprzedniego dnia. [Nast pny dzie ] : BLUE Naci nij BLUE, aby przej do strony dla nast pnego dnia. [Przes,wid.] : / / / Mo na u ywa / / / (kursor). [Szczegó y] : DISAY Naci nij DISAY, aby wy wietli szczegó y. [Zako cz] : EXIT Naci nij, aby zamkn menu. PROGR,TELEWIZ. 06:45-08:25 20 Sty 2013 The Wing in the sky/ The cherry tree/ The Road of flower 20 Sty :17:51 20 Sty TF1 HD 2 France 2 HD 3 European Sport 4 LCI 4 5 Filtr AFC Nagrywaj 06:45-07:00 07:00-09:00 09:00-10:00 10:00-10:55 10:55-11:15 Przypomnij Weather NNN News Sports News Japanese Cartoon Traffic and Weather Szczegóły Poprzedni dzień Następny dzień Zakończ 4 LCI4 DTV Pop/nast. str. Wybierz Naci nij FAV /, aby wybra ulubiony kana podczas ogl dania programu. Naci nij /, aby przej do poprzedniej lub nast pnej strony. 3 Naci nij EXIT, aby opu ci menu. 7

8 Wy cznik czasowy Mo na nastawi wy cznik czasowy, aby urz dzenie przesz o w stan gotowo ci po up ywie zadanego czasu. 1 Naci nij kilka razy SLEEP, aby zmieni ustawienie wy cznika czasowego. Dost pne opcje to; Wy. / 10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min. Naci nij kilka razy SLEEP, a pojawi si [Wy ], aby anulowa ustawienia wy cznika czasowego. Wy cznik czasowy zostanie skasowany po przej ciu urz dzenia w tryb gotowo ci. Wybór d wi ku Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Naci nij AUDIO, aby wy wietli wybrany j zyk d wi ku i liczb dost pnych j zyków; kilkakrotne naciskanie tego przycisku spowoduje przewijanie dost pnych j zyków. Dolby D Dolby D+ AAC MPEG : D wi k Dolby Digital : D wi k Dolby Digital Plus : D wi k HE-AAC : D wi k MPEG Obs uga analogowych odbiorników telewizyjnych Naci nij AUDIO, aby wy wietli wybrany tryb d wi ku; kilkukrotne naciskanie tego przycisku spowoduje przewijanie dost pnych trybów d wi ku. (np.) Ustawienia napisów Mo esz zmieni ustawienia napisów u ywanych w programach telewizyjnych. 1 Naci nij (Napisy), aby wy wietli list wersji j zykowych napisów. 2 U yj / w celu wybrania danej wersji j zykowej napisów, a Ustawienia teletekstu Mo esz zmieni ustawienia teletekstu u ywanego w programach telewizyjnych. 1 Naci nij (Tekst), aby w czy dekoder teletekstu. 2 Naci nij kilka razy (Tekst), aby wy wietli teletekst w trybie przezroczystym. Aby powi kszy czcionk, naci nij. Aby wybra podstrony teletekstu, naci nij. Aby dokona bezpo redniego wyboru stron oznaczonych kolorami u do u ekranu telewizora u yj przycisków oznaczonych kolorami RED / GREEN / YELLOW / BLUE. Aby przywo a ukryte informacje naci nij. Aby zatrzyma si na bie cej stronie, naci nij. Aby powróci do strony startowej, naci nij. 3 Naci nij EXIT, aby wy czy dekoder teletekstu. NICAM STEREO Mono NICAM DUAL I NICAM DUAL II Mono NICAM MONO Mono Stereo Mono DUAL I DUAL II Mono 8

9 Wybór ród a sygna u Mo na prze cza si pomi dzy ród o sygna u telewizora lub urz dzenia zewn trznego. 1 Naci nij SOURCE. 2 Naci nij /, aby wybra ród o sygna u, a 46FD753P/39FL753P/32FL553P/29FL553P/ 24FL553P DTV ATV AV SCART YPbPr HDMI1 HDMI2 HDMI3/MHL 32FL553/29FL553/24FL553 PC Media DTV ATV AV PC SCART YPbPr HDMI1 HDMI2 Media Źródło sygnału Przesuń Źródło sygnału Przesuń Wybierz Wybierz 1 Naci nij SOURCE, aby wy wietli tryb wyboru ród a sygna u. 2 Przy pomocy / wybierz [HDMI3/MHL] z listy, a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli ekran pod czonego urz dzenia. 3 Zwolnij blokad pod czonego urz dzenia i u ywaj pilota do jego obs ugi. Uwaga dotycz ca funkcji SmartConnect Aby wy czy ten tryb, wybierz tryb innego ród a. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9) Gniazda HDMI1 i HDMI 2 nie obs uguj tej funkcji. Dost pne funkcje s ograniczone w zale no ci od pilota. U yj kabla HDMI i kabla micro USB. W przypadku u ycia innego kabla nie gwarantuje si poprawnego dzia ania. Kabel cz cy to urz dzenie z drugim urz dzeniem nie jest do czony do tego urz dzenia. Producent nie gwarantuje, e wszystkie funkcje MHL urz dzenia mog by obs ugiwane przez ten produkt. Funai nie ponosi odpowiedzialno ci, je li urz dzenie nie jest obs ugiwane, ani nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody lub utrat zapisanych danych. Pami taj, aby stworzy kopi zapasow plików zapisanych na urz dzeniu przed ich odtworzeniem w tym produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody ani utrat zapisanych danych. Aby unikn uszkodzenia pod czonego urz dzenia, zawsze wy czaj je przed od czeniem kabla. Je li ten produkt nie rozpoznaje pod czonego urz dzenia, spróbuj pod czy je ponownie. Szczegó owe informacje znajduj si na stronie internetowej SmartConnect To urz dzenie mo e wy wietla zawarto ekranu innego urz dzenia obs uguj cego funkcje MHL. Mo na tak e u ywa pilota tego urz dzenia do jego obs ugi. Podczas po czenia urz dzenie aduje si. Konfiguracja funkcji SmartConnect Nale y pod czy kabel HDMI do gniazda HDMI3/MHL tego urz dzenia i kabel micro USB do urz dzenia obs uguj cego funkcj MHL (patrz poni ej). 9

10 Nagrywanie Urz dzenie mo e nagrywa programy telewizyjne. Do zapisu danych nale y u y pami ci flash USB. Konfiguracja ustawie nagrywania/ odtwarzania Pod cz pami USB do gniazda USB tego produktu (pokazane poni ej). Odtwarzanie 2 Naci nij (Indeks), aby wy wietli list nagrywania. 3 Naci nij /, aby wybra dany plik, a nast pnie naci nij OK, aby rozpocz odtwarzanie. Lista nagrań [6% W użyciu] 01:05:01 Sty 1/1 Tytuł programu Data 01:08:31 (00:01:20) 1 Kino: The player 30/01/2013 Kino: The player 2 Today s news 30/01/ :08:31 (00:01:20) A player starts his carrer in new school. He founds great competitions and face off against them. He gets better rapidly and his team will make the legend... No nik pami ci flash USB nie jest dostarczany z tym urz dzeniem. Zalecamy u ycie pami ci USB 2.0 High Speed. Urz dzenie rozpoznaje wy cznie pami flash USB. Nie u ywaj koncentratora USB i przed u acza mi dzy no nikiem pami ci flash USB a urz dzeniem. Zawsze pod czaj no nik pami ci flash USB bezpo rednio do tego urz dzenia. Nie gwarantujemy, e wszystkie no niki pami ci flash USB b d obs ugiwane przez to urz dzenie. 1 Naci nij SOURCE, aby wy wietli ród o sygna u i u yj /, aby wybra [DTV], a Aby wy czy ten tryb, wybierz tryb innego ród a. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9) Nagrywanie 2 Wybierz dany kana, a nast pnie naci nij REC, aby rozpocz nagrywanie aktualnego programu. Przesuń Skasuj Odtwarzaj Zakończ Obs uga podczas odtwarzania Naci nij OK, aby wy wietli menu. : Naci nij, aby odtworzy lub wstrzyma odtwarzanie. / : Naci nij, aby przewija nagranie do ty u lub szybko do przodu. Ka de naci ni cie przycisku / spowoduje przewijanie do ty u lub do przodu do pi ciu stopni szybciej. / : Naci nij, aby przej do ty u lub do przodu o jeden plik. : Naci nij, aby zako czy odtwarzanie. EXIT: Naci nij, aby wy czy wy wietlane menu. [00:00:40] Odtwarzaj FB FF Poprzedni Następny Pauza Stop 2 France 2 HD (0002:50:19) 08:31 3 Naci nij, aby zako czy nagrywanie. Po zako czeniu nagrywania, nast pi powrót do wcze niej ogl danego kana u. Gdy miejsce na dysku zaczyna si ko czy, pojawi si komunikat ostrzegawczy. Nast pi automatyczne zatrzymanie nagrywania i powrót do wcze niej ogl danego kana u. 10

11 Odtwarzanie zdj /muzyki/wideo To urz dzenie mo e odtwarza pliki zdj ciowe, pliki muzyczne i pliki wideo. U yj pami ci USB zawieraj cej pliki. Konfiguracja ustawie odtwarzania Pod cz pami USB do gniazda USB tego produktu (pokazane poni ej). 1 Naci nij SOURCE, aby wy wietli ród o sygna u i u yj /, aby wybra [Media], a Aby wy czy ten tryb, wybierz tryb innego ród a. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9) Uwaga dotycz ca odtwarzania Mo na sprawdzi dane techniczne multimediów Patrz Format multimediów (str. 32). No nik pami ci flash USB nie jest dostarczany z tym urz dzeniem. Urz dzenie rozpoznaje wy cznie pami flash USB. Nie u ywaj koncentratora USB i przed u acza mi dzy no nikiem pami ci flash USB a urz dzeniem. Zawsze pod czaj no nik pami ci flash USB bezpo rednio do tego urz dzenia. Nie gwarantujemy, e wszystkie no niki pami ci flash USB b d obs ugiwane przez to urz dzenie. Firma Funai nie ponosi odpowiedzialno ci, je li urz dzenie nie b dzie obs ugiwa przeno nej pami ci USB oraz nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie ani utrat danych z przeno nej pami ci USB. Urz dzenie nie obs uguje pami ci flash USB, wymagaj cej w asnego sterownika lub urz dzenia ze specjalnym systemem, takim jak rozpoznawania odcisków palców. Przed odtworzeniem plików w tym urz dzeniu utwórz ich kopie zapasowe w swoim urz dzeniu. Firma nie odpowiada za szkody ani straty przechowywanych danych. Aby unikn uszkodzenia pami ci flash USB oraz urz dzenia, przed ka dym wyj ciem no nika pami ci flash USB nale y wy czy to urz dzenie. W urz dzeniu nie wolno u ywa pami ci flash USB, która wymaga zewn trznego zasilacza (500 ma lub wi cej). Urz dzenie to mo e rozpoznawa do plików na no niku pami ci flash USB. Urz dzenie to mo e nie rozpoznawa plików, je li ich nazwy s zbyt d ugie. Urz dzenie mo e rozpoznawa tylko znaki j zyka angielskiego. To urz dzenie nie obs uguje NTFS i plików innych ni zapisane w systemie FAT16 i FAT32. Je li plik nie jest obs ugiwany, wy wietla si komunikat o b dzie. Gdy urz dzenie nie rozpoznaje pami ci flash USB, wykonaj jego ponowne pod czenie. Urz dzenie nie odtwarza pliku, który przekracza ograniczenia dotycz ce plików. 11

12 [Foto] 2 Naci nij /, aby wybra [Foto], a nast pnie naci nij OK. USB 2.0 Foto Muzyka 3 U yj /, aby wybra [C], a nast pnie naci nij OK, aby otworzy plik. Foto Powrót 4 Naci nij / / /, aby wybra dany plik, a Powrót Kyoto Skasuj Foto Po naci ni ciu OK na dole po prawej stronie wy wietli si pole zaznaczenia. Pliki oznaczone symbolem zaznaczenia mo na odtworzy, naciskaj c. Je li nie wybierze si adnych plików, odtworzone zostan wszystkie pliki z folderu. Je li pliki muzyczne zostan umieszczone w tym samym folderze co zdj cia, mo na odtwarza muzyk podczas pokazu slajdów. Film Memory Marriage cel.. Live Aniversary... Zakończ Obs uga podczas pokazu slajdów OK / DISAY : Naci nij, aby wy wietli menu. [Powtórz]: U yj /, aby wybra [Powtórz], a nast pnie naci nij OK, aby prze czy tryb powtarzania: po kolei [Nie po.], [Powtarzaj 1] i [Powt. W.]. [Muzyka]: U yj /, aby wybra [Muzyka], a nast pnie naci nij OK, aby odtworzy muzyk zapisan w tym folderze. [Obró ](obracanie w prawo lub w lewo): U yj /, aby wybra [Obró ], a nast pnie naci nij OK, aby obróci zdj cie zgodnie ze wskazówkami zegara o 90 stopni. [Powi kszenie]: U yj /, aby wybra [Powi kszenie], a nast pnie naci nij OK, aby przybli y ekran. Wspó czynnik przybli enia: 2x, 4x i 8x [Pomniejs,]: U yj /, aby wybra [Pomniejs,], a nast pnie naci nij OK, aby oddali ekran. Wspó czynnik przybli enia: 1x, 2x i 4x [Lista]: U yj /, aby wybra [Lista], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli list odtwarzania. [Info]: U yj /, aby wybra [Info], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje o bie cym pliku. [Przes,wid.]: U yj /, aby wybra [Przes,wid.], a nast pnie naci nij OK, aby w czy tryb odtwarzania filmów, po czym u yj / / /, aby przesuwa pole widoczne na ekranie, je li obraz nie mie ci si na nim w ca o ci. : Naci nij, aby odtworzy lub wstrzyma pokaz slajdów. / : Naci nij, aby przej do ty u lub do przodu o jeden plik. : Naci nij, aby zako czy pokaz slajdów. EXIT: Naci nij, aby powróci do poprzedniej strony. 12

13 [Muzyka] 2 Naci nij /, aby wybra [Muzyka], a USB 2.0 Foto Muzyka 3 U yj /, aby wybra [C], a nast pnie naci nij OK, aby otworzy plik. Muzyka Powrót 4 Naci nij / / /, aby wybra dany plik, a Powrót Ferdinand F.. Muzyka Film Reeeed New songs... Mercury feat... Obs uga podczas odtwarzania OK / DISAY : Naci nij, aby wy wietli menu. [Powtórz]: U yj /, aby wybra [Powtórz], a nast pnie naci nij OK, aby prze czy tryb powtarzania: po kolei [Nie po.], [Powtarzaj 1] i [Powt. W.]. [WYCISZ]: Naci nij /, aby wybra [WYCISZ], a nast pnie naci nij OK. [Lista]: U yj /, aby wybra [Lista], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli list odtwarzania. [Info]: U yj /, aby wybra [Info], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje o bie cym pliku. [Id do (czas)]: U yj /, aby wybra [Id do (czas)], a nast pnie naci nij OK, aby przej do wybranego czasu odtwarzania. : Naci nij, aby odtworzy lub wstrzyma odtwarzanie. / : Naci nij, aby przewija nagranie do ty u lub szybko do przodu. / : Naci nij, aby przej do ty u lub do przodu o jeden plik. : Naci nij, aby zako czy odtwarzanie. EXIT: Naci nij, aby powróci do poprzedniej strony. Skasuj Zakończ Po naci ni ciu OK na dole po prawej stronie wy wietli si pole zaznaczenia. Pliki oznaczone symbolem zaznaczenia mo na odtworzy, naciskaj c. Je li nie wybierze si adnych plików, odtworzone zostan wszystkie pliki z folderu. 13

14 [Film] 2 Naci nij /, aby wybra [Film], a nast pnie naci nij OK. USB 2.0 Foto Muzyka 3 U yj /, aby wybra [C], a nast pnie naci nij OK, aby otworzy plik. Film Powrót 4 Naci nij / / /, aby wybra dany plik, a Powrót El coche... How to use fu... Skasuj Film Po naci ni ciu OK na dole po prawej stronie wy wietli si pole zaznaczenia. Pliki oznaczone symbolem zaznaczenia mo na odtworzy, naciskaj c. Je li nie wybierze si adnych plików, odtworzone zostan wszystkie pliki z folderu. Film Osaka footba... La camis... Une Nouv... La vida de... Zakończ Obs uga podczas odtwarzania OK / DISAY : Naci nij, aby wy wietli menu. [Powtórz]: U yj /, aby wybra [Powtórz], a nast pnie naci nij OK, aby prze czy tryb powtarzania: po kolei [Nie po.], [Powtarzaj 1] i [Powt. W.]. Powtórzenie A-B U yj /, aby wybra Powtórzenie A-B, a nast pnie naci nij OK, aby prze cza tryb odtwarzania fragmentu: po kolei [Punkt A], [Punkt B] i [Brak]. [Lista]: U yj /, aby wybra [Lista], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli list odtwarzania. [Info]: U yj /, aby wybra [Info], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje o bie cym pliku. [Wolne odtwarzanie do przodu]: U yj /, aby wybra [Wolne odtwarzanie do przodu], a nast pnie naci nij OK, aby odtwarza w zwolnionym tempie. [Krok do przodu]: U yj /, aby wybra [Krok do przodu], a nast pnie naci nij OK, aby odtwarza klatka po klatce. [Id do (czas)]: U yj /, aby wybra [Id do (czas)], a nast pnie naci nij OK, aby przej do wybranego czasu odtwarzania. : Naci nij, aby odtworzy lub wstrzyma odtwarzanie. / : Naci nij, aby przewija nagranie do ty u lub szybko do przodu. / : Naci nij, aby przej do ty u lub do przodu o jeden plik. : Naci nij, aby zako czy odtwarzanie. EXIT: Naci nij, aby powróci do poprzedniej strony. 14

15 INNE USTAWIENIA Najpierw przeczytaj Przed regulacj ka dego ustawienia naci nij MENU, aby wy wietli menu. Aby wyj z menu, naci nij MENU. W przypadku ustawie wymagaj cych wprowadzenia kodu PIN odnie si do Ustawienia blokady rodzicielskiej (str. 21). Ustawienia kana ów Ustawienia kana ów mo na edytowa. 1 Naci nij /, aby wybra [Kana ]. Kanał Przesuń Powrót [Automatyczne strojenie] Automatyczne strojenie Ręczne wyszukiwanie ATV Ręczne wyszukiwanie DTV Edycja listy kanałów Mo na automatycznie wyszukiwa kana y DTV, ATV lub oba kana y na swoim obszarze. 2 Naci nij /, aby wybra [Automatyczne strojenie], a Po ustawieniu [Blokada systemu] na [W ], musisz wpisa ustawiony wcze niej 6-cyfrowy kod PIN przy pomocy przycisków numerycznych. 3 Naci nij /, aby wybra [Tryb wyszukiwania], a nast pnie wybierz [DTV], [ATV] lub oba kana y za pomoc /. 4 Naci nij /, aby wybra [Digital Type], nast pnie wybierz [DVB-T] lub [DVB-C] przyciskiem /. 5 Naci nij /, aby wybra [Rodzaj skanowania], nast pnie wybierz [Pe na instrukcja] lub [Skrócona instrukcja] przyciskiem /. Lista Informacje o sygnale Informacja o CI Wybierz Automatyczne strojenie Tryb wyszukiwania Digital Type Rodzaj skanowania ID sieciowe Częstotliwość Symbol Rate Wstecz ATV + DTV DVB-T Skrócona instrukcja Auto. Auto. Auto. Start Zakończ 6 Naci nij /, aby wybra dany element, a nast pnie dostrój to ustawienie przyciskiem /. 7 Naci nij OK, aby rozpocz wyszukiwanie. Po rozpocz ciu strojenia wy wietli si menu potwierdzenia. Aby powróci do poprzedniej strony, naci nij przycisk MENU w menu [Automatyczne strojenie]. W przypadku je li nie wszystkie dost pne kana y kablowe zostan odnalezione w trybie skanowania [Pe na instrukcja], programy te mog zosta zeskanowanie w trybie [Skrócona instrukcja]. Nale y pami ta, e skanowanie w trybie [Skrócona instrukcja] mo e trwa nieco d u ej. Prawid owe przypisanie sygna ów telewizji kablowej nie jest gwarantowane ze wzgl du na ró nych dostawców. Po zako czeniu wyszukiwania, zostanie wy wietlony kana cyfrowy lub analogowy o najni szym numerze. Je li podczas wyszukiwania kana ów naci niesz MENU, operacja zostanie zatrzymana. Wówczas ponownie naci nij MENU, aby wyj z ustawie pocz tkowych. <Do skanowania DVB-T> [R czne wyszukiwanie ATV] Obs uga analogowych odbiorników telewizyjnych Mo na r cznie wyszukiwa kana y ATV na swoim obszarze. 2 Naci nij /, aby wybra [R czne wyszukiwanie ATV], a Po ustawieniu [Blokada systemu] na [W ], musisz wpisa ustawiony wcze niej 6-cyfrowy kod PIN przy pomocy przycisków numerycznych. 3 Naci nij /, aby wybra [Kana ], a nast pnie /, aby wybra kana, który chcesz. 4 Naci nij /, aby wybra [System koloru], a nast pnie /, aby wybra system, który chcesz. 5 Naci nij /, aby wybra [System d wi ku], a nast pnie /, aby wybra system, który chcesz. 6 Naci nij /, aby wybra [Dostrajanie], a nast pnie /, aby wprowadzi ustawienie. 7 Naci nij /, aby wybra [Filtr AFC], a nast pnie naci nij /, aby wybra [W ] lub [Wy ]. Je li wybierzesz [W ], urz dzenie automatycznie dostosuje wyszukiwanie do najbli szego kana u. 8 U yj /, aby wybra [Szukanie], a nast pnie u yj lub, aby rozpocz przeszukiwanie. 15

16 [R czne wyszukiwanie DTV] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo na r cznie wyszukiwa kana y DTV na swoim obszarze. 2 Naci nij /, aby wybra [R czne wyszukiwanie DTV], a Po ustawieniu [Blokada systemu] na [W ], musisz wpisa ustawiony wcze niej 6-cyfrowy kod PIN przy pomocy przycisków numerycznych. 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij OK, aby rozpocz wyszukiwanie. <Do skanowania DVB-C> [R czne strojenie CADTV] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo na r cznie wyszukiwa kana y DTV na swoim obszarze. 2 Naci nij /, aby wybra [R czne strojenie CADTV], a Ręczne strojenie CADTV Częstotliwość MHz Symbol(ks/s) 6900 QAM Type QAM 16 Zła BRAK SYGNAŁU Normalna 3 U yj /, aby wybra [Cz stotliwo ], a nast pnie naci nij OK, po czym u yj / do regulacji. 4 U yj /, aby wybra [Symbol(ks/s)], a nast pnie naci nij OK, po czym u yj / do regulacji. 5 U yj /, aby wybra [QAM Type], a nast pnie naci nij OK, po czym u yj /, aby wybra typ. 6 Po zako czeniu regulacji ustawie naci nij OK, aby rozpocz strojenie. Dobra [Edycja listy kana ów] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Ustawienia programów mo na edytowa. Mo esz sprawdzi list ulubionych kana ów w Ulubione (str. 7). 2 Naci nij /, aby wybra [Edycja listy kana ów], a nast pnie OK, aby wy wietli list edytowania programów. Kasowanie kana ów: [Skasuj] 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij RED, aby skasowa wybrany kana. Ustawianie niewy wietlanych kana ów: [Przeskocz] 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij BLUE, aby ustawi wybrany kana jako niewy wietlany. Ustawianie ulubionych kana ów: [Ulubione] Korzystanie z funkcji ulubione, patrz Ulubione (str. 7). 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij FAV, aby ustawi wybrany kana jako ulubiony. Zmiana numeru kana u: [Przesu ] Aktualny program mo na zmieni na inny numer kana u. 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij YELLOW i u yj Przycisków numerycznych, aby wprowadzi inny numer kana u, a Nowy numer kana u: [Przesu ] Aktualny program mo na ustawi pod innym numerem kana u. 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij YELLOW i u yj Przycisków numerycznych, aby wprowadzi nieu ywany numer kana u, a 16

17 [Lista] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo na wy wietli szczegó owe informacje o kana ach i rezerwowa programy. 2 U yj /, aby wybra [Lista], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli list. 1/1 Dodaj now rezerwacj 3 Naci nij YELLOW, aby wy wietli menu rezerwacji. 4 U yj /, aby wybra funkcj wybierania programów, a nast pnie naci nij /, aby wybra dany program. 5 U yj /, aby wybra [Typ], a nast pnie u yj /, aby wybra [Przypomnienia] lub [Nagrywarka]. 6 U yj /, aby wybra [Tryb], a nast pnie u yj /, aby wybra [Jeden raz], [Codziennie] lub [Co tydzie ]. [Jeden raz] [Codziennie] [Co tydzie ] Tytuł programu Lista Data 1 Kino: The player 30/01/ Today s news 30/01/2013 [6% W użyciu] 01:05:01 Sty 01:08:31 (00:01:20) Kino: The player 01:08:31 (00:01:20) A player starts his carrer in new school. He founds great competitions and face off against them. He gets better rapidly and his team will make the legend... Przesuń Skasuj Dodaj Edycja Zakończ Ustawienie programowania 40 B_LCN40d Typ Przypomnienia Tryb Codziennie Czas rozpoczęcia 01:06 01 Sty Czas zakończenia 01:06 01 Sty Modulation: QAM Wybierz 64 Wstecz : dowolny wybrany dzie, oddalony o maksymalnie 12 miesi cy. : o tej samej godzinie na tym samym kanale ka dego dnia : o tej samej godzinie na tym samym kanale co tydzie, np. co poniedzia ek 7 U yj /, aby wybra [Czas rozpocz cia], a nast pnie u yj /, aby wybra dat /godzin, a na koniec naci nij /, aby dokona regulacji. 8 U yj /, aby wybra [Czas zako czenia], a nast pnie u yj /, aby wybra dat /godzin, a na koniec naci nij /, aby dokona regulacji. 9 Po zako czeniu regulacji ustawie naci nij OK, aby zapisa ustawienia. Usu rezerwacj 3 U yj /, aby wybra dan pozycj w [Lista], a nast pnie naci nij RED, aby usun rezerwacj. Zmie rezerwacj 3 U yj /, aby wybra dan pozycj w [Lista], a nast pnie naci nij BLUE, aby zmieni rezerwacj. Aby zmieni rezerwacj, patrz "Dodaj now rezerwacj ". [Informacje o sygnale] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo esz wy wietli szczegó owe informacje o sygnale. 2 U yj /, aby wybra [Informacje o sygnale], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje. [Informacja o CI] Informacje o sygnale Kanał: 21 (474.00MHz) Jakość: 100 Siła: 100 Sieć: NEOTION NETWORK Modulacja: QAM 64 Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Szczegó owe informacje na temat Interfejsu CI mo na przegl da, je li w o ona zosta a karta CI. 2 U yj /, aby wybra [Informacja o CI], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje. Producent nie gwarantuje, e wszystkie karty mog by obs ugiwane przez ten produkt. 17

18 Ustawienia komputera Mo na wyregulowa pozycj ekranu komputera, rozmiar i faz. Zanim zaczniesz Musisz pod czy komputer do urz dzenia i w opcji [ ród o sygna u] wybra [PC]. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9). 1 Naci nij /, aby wybra [Obraz]. Ustawienia obrazu Ustawienia obrazu mog by dokonane zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Ustawienia te s zapami tywane po opuszczeniu menu ustawie obrazu. 1 Naci nij /, aby wybra [Obraz]. Tryb obrazu Standardowy Kontrast 50 Jasność 50 Obraz Kolor 50 Odcień 50 Ostrość Podświetlenie Temperatura barw Redukcja zakłóceń Neutralne Średnia Auto.Pozycja Pozycja pozioma 50 Pozycja pionowa 50 Obraz Rozmiar Faza Przesuń Powrót Wybierz Zakończ Zerowanie pozycji [Tryb obrazu] Przesuń [Auto.Pozycja] Powrót Ka de ustawienie zostanie wyregulowane automatycznie. 2 Naci nij /, aby wybra [Auto.Pozycja], a [Pozycja pozioma] / [Pozycja pionowa] / [Rozmiar] / [Faza] Wszystkie ustawienia mo na regulowa r cznie. [Pozycja pozioma] : regulacja obrazu w poziomie [Pozycja pionowa] : regulacja obrazu w pionie [Rozmiar] : regulacja zegara [Faza] : regulacja fazy 2 Naci nij /, aby wybra dany element, a nast pnie dostrój ustawienie zgodnie z w asnymi preferencjami. Wybierz Zakończ Wszystkie ustawienia mo na regulowa r cznie. [Dynamiczny] : zwi kszenie kontrastu [Standardowy] : standard [ agodny] : zmniejszenie kontrastu [U ytkownika] : ustawienia r czne 2 Naci nij /, aby wybra [Tryb obrazu], a 3 Naci nij /, aby wybra [Dynamiczny], [Standardowy], [ agodny] lub [U ytkownika], a Tryb obrazu mo na z atwo ci zmieni naciskaj c PICTURE MODE. Naci nij kilka razy PICTURE MODE, aby wybra dany tryb obrazu. Korzystaj c z tej funkcji, mo esz równie przypisa tryb obrazu indywidualnie do ka dego ród a sygna u. Po naci ni ciu OK pojawi si ekran ustawie, które mo na zmieni. [Zerowanie pozycji] 2 Naci nij /, aby wybra [Zerowanie pozycji], a 18

19 [Kontrast] / [Jasno ] / [Kolor] / [Odcie ] / [Ostro ] Wszystkie ustawienia mo na regulowa r cznie. [Kontrast] : regulacja kontrastu [Jasno ] : regulacja jasno ci [Kolor] : regulacja kolorów [Odcie ] : regulacja nat enia czerwieni/zieleni [Ostro ] : regulacja ostro ci 2 Naci nij /, aby wybra dany element, nast pnie naci nij OK, aby wy wietli ekran ustawie i wykonaj to ustawienie przyciskiem /. Ustawienia mo na zmienia je li wybra e [U ytkownika] w [Tryb obrazu]. [Pod wietlenie] Mo esz ustawi poziom pod wietlenia. 2 Naci nij /, aby wybra [Pod wietlenie], nast pnie naci nij OK, aby wy wietli ekran ustawie i wykonaj to ustawienie przyciskiem /. [Temperatura barw] Mo esz zmieni odcie koloru obrazu. [Ch odne] : niebieska tonacja [Neutralne] : przeci tna tonacja [Ciep e] : czerwona tonacja 2 Naci nij /, aby wybra [Temperatura barw], a 3 Naci nij /, aby wybra [Ch odne], [Neutralne] lub [Ciep e], a nast pnie naci nij OK. [Redukcja zak óce ] Mo esz ustawi zmniejszenie pojawiania si b du przekszta cania cyfrowego b d cego wynikiem kompresji. 2 Naci nij /, aby wybra [Redukcja zak óce ], a 3 Naci nij /, aby wybra [Wy ], [Niska], [ rednia] lub [Wysoka], a nast pnie naci nij OK. Regulacja d wi ku Ustawienia d wi ku mog by dokonane zgodnie z indywidualnymi preferencjami. 1 Naci nij /, aby wybra [D wi k]. Dźwięk Przesuń [Tryb d wi ku] Powrót Tryb dźwięku Tony wysokie Tony niskie Balans Tryb SPDIF Przełącznik AD Standardowy Wszystkie ustawienia mo na regulowa r cznie. [Standardowy] : standard [Muzyka] : odpowiednie do s uchania muzyki [Kino] : odpowiednie do ogl dania filmów [Sport] : odpowiednie do ogl dania programów sportowych [U ytkownika] : ustawienia r czne 2 Naci nij /, aby wybra [Tryb d wi ku], a 3 Naci nij /, aby wybra [Standardowy], [Muzyka], [Kino], [Sport] lub [U ytkownika], a Tryb d wi ku mo na z atwo ci zmieni naciskaj c SOUND MODE. Naci nij kilka razy SOUND MODE, aby wybra dany tryb d wi ku. Wybierz PCM Zakończ 19

20 [Tony wysokie] / [Tony niskie] / [Balans] Mo esz zmienia ustawienia lewego/prawego g o nika. [Tony wysokie] : regulacja tonów wysokich [Tony niskie] : regulacja tonów niskich [Balans] : regulacja balansu pomi dzy lewym a prawym g o nikiem 2 Naci nij /, aby wybra dany element, nast pnie naci nij OK, aby wy wietli ekran ustawie i wykonaj to ustawienie przyciskiem /. Ustawienia [Tony wysokie] i [Tony niskie] mo na zmienia je li wybra e [U ytkownika] w [Tryb d wi ku]. [Tryb SPDIF] Je li to urz dzenie jest pod czone przy pomocy koncentrycznego wyj cia audio do innego urz dzenia, mo na ustawi ten tryb. [PCM] : Sygna SPDIF jest wysy any zawsze w formacie PCM, niezale nie od wej ciowego formatu d wi ku. [Auto.] : Sygna SPDIF jest taki sam, jak wej ciowy format d wi ku. [Wy ] 2 Naci nij /, aby wybra [Tryb SPDIF], nast pnie wybierz [PCM], [Auto.] lub [Wy ] przyciskiem /. [Prze cznik AD] : Wy cz przesy anie sygna u wyj ciowego SPDIF. Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo na dostosowa wyj cie sygna ów d wi kowych lub g o no d wi ku dla niedowidz cy. 2 Naci nij /, aby wybra [Prze cznik AD], nast pnie wybierz [W ] lub [Wy ] przyciskiem /. Ustawienia czasu Mo na zmieni ustawienia czasu. 1 Naci nij /, aby wybra [Czas]. [Zegar] Czas Przesuń Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych [Zegar] b dzie si zmienia zgodnie z obszarem wybranym dla Strefy czasowej. Regulacja godziny jest niemo liwa. [Strefa czasowa] Powrót Zegar Strefa czasowa Czas uśpienia Automatyczne uśpienie Czas wyświetlania OSD 20 / Sty 13:12 Berlin GMT+1 4 H 15 S Mo na ustawi stref czasow zgodnie z obszarem zamieszkania u ytkownika. 2 Naci nij /, aby wybra [Strefa czasowa], a 3 Naci nij / / /, aby wybra dany czas, Wybierz Zakończ W tej funkcji dost pny jest tylko d wi k w formacie MPEG. 20

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07

Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA. ca10u_pl 08/07 Centrala alarmowa CA-10 INSTRUKCJA YTKOWNIKA GDA SK ca10u_pl 08/07 OSTRZE ENIA Aby unikn problemów w eksploatacji centrali alarmowej zalecane jest zapoznanie si z instrukcj przed przyst pieniem do u ytkowania

Bardziej szczegółowo

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi

Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi Automatyczny ci nieniomierz cyfrowy Model M10-IT Instrukcja obs ugi PL IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 Spis tre ci Przed u yciem urz dzenia Wst p...3 Wa ne informacje dotycz ce bezpiecze stwa...4 1. Przegl

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe

hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe hp scanjet 2400, 3670, 3690, 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi hp scanjet 2400, 3670, 3690 i 3970 płaskie skanery cyfrowe instrukcja obsługi informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14

Spis treści POLSKI. 3. Regulacja ustawień menu ekranowego (OSD)...14 Spis treści Informacje dotyczące przepisów...2 Opis symboli ostrzegawczych...2 Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...2 Wstęp...4 Gwarancja i serwis/naprawa...4 Czyszczenie...4 1. Wprowadzenie...5 Zawartość

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000

DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 50 DIGITAL VOICE RECORDER DS-3000 PL SKRÓCONA INSTRUKCJA OBS UGI PL Skrócona instrukcja obs ugi Przeglàd elementów Q W E R T Y U I O P { } q Mikrofon Przycisk NEW Przycisk REC (Nagrywanie) / SET Przycisk

Bardziej szczegółowo

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.

E-MANUAL. Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung. E-MANUAL Thank you for purchasing this Samsung product. To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com/register Model Serial No. Spis treści Ustawienia kanału Funkcje

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku

Rozdział 1. Pierwsze kroki. Ważne informacje. Czynności konserwacyjne. Bezpieczeństwo. Montaż telewizora na ścianie. Montaż telewizora na stoliku Rozdział 1 Ważne informacje Bezpieczeństwo Należy upewnić się, że napięcie zasilania w gospodarstwie domowym jest zgodne z napięciem wskazanym na etykiecie informacyjnej z tyłu telewizora. Tam gdzie w

Bardziej szczegółowo

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E

LC-40LE540E / LC-46LE540E LC-40LE541E / LC-46LE541E LC-40LE542E / LC-46LE542E PIN TINS-F509WJZZ 12P04-PL-NG HRVATSKI SRPSKI SLOVENŠČINA POLSKI MAGYAR ČESKY SLOVENSKY УКРАЇНСЬКА EESTI LATVISKI LIETUVIŠKAI ΕΛΛΗΝΙΚΑ Tiskano u Poljskoj Štampano u Poljskoj Tiskano v Poljska Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski

TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E. e -POMOC. Polski TX-40AX630E TX-48AX630E TX-55AX630E e -POMOC Polski Mój ekran główny Mój ekran główny Informacje 12 Sposób użytkowania 13 Ustawienia 14 Kolor menu ekranowego 16 Lista aplikacji Informacje 17 Sposób użytkowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10)

Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Spis treści Przyciski i wskaźniki pilota i telewizora Przegląd przycisków pilota...(3) Przegląd przycisków i wskaźników telewizora...(10) Odbiór audycji telewizyjnych Odbiór audycji telewizyjnych...(15)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2.

Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650. 9311951 Wydanie 2. Instrukcja obs³ugi telefonu Nokia 2650 9311951 Wydanie 2. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialnoci± owiadczamy, e produkt RH-53 spe³nia wszystkie wymogi ujête w klauzulach dokumentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Netia Player Instrukcja użytkownika

Netia Player Instrukcja użytkownika Netia Player Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Witaj w gronie użytkowników Netia Playera 3 2. Pierwsze uruchomienie Netia Playera 5 2.1. Zawartość pakietu instalacyjnego 5 2.2. Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA

OSTRZEŻENIE!!! PAMIĘTAJ, ŻE: UWAGA OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki kablowe Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe działanie nagrywania uzależnione jest od rodzaju

Bardziej szczegółowo

Drupal. Poznaj go z każdej strony!

Drupal. Poznaj go z każdej strony! Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski

Instrukcja obsługi. Ariva 210 Combo. Polski Instrukcja obsługi Ariva 210 Combo Polski OSTRZEŻENIE!!! Odbiorniki satelitarne Ferguson umożliwiają nagrywanie na zewnętrznych dyskach twardych HDD oraz pamięciach flash (pendrive). Jakkolwiek prawidłowe

Bardziej szczegółowo

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E

LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LE700E LC-40LE700E LC-46LE700E LC-52LE700E LC-32LX700E LC-40LX700E LC-46LX700E LC-32LU700E LC-40LU700E LC-46LU700E LC-32LE705E LC-40LE705E LC-46LE705E LC-52LE705E LC-32LX705E LC-40LX705E LC-46LX705E

Bardziej szczegółowo

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO

USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO 1 USTAWIENIE I BEZPIECZEŃSTWO Podczas ustawiania odbiornika telewizyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. Niniejszy odbiornik telewizyjny jest zaprojektowany do odbioru i wyświetlania

Bardziej szczegółowo