46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553. Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski"

Transkrypt

1 46FD753P 39FL753P 32FL553P / 32FL553 29FL553P / 29FL553 24FL553P / 24FL553 Telewizor LED LCD HD Instrukcja obs ugi J z. polski

2 Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...2 Informacje o znaku towarowym...2 Serwisowanie...2 Czyszczenie obudowy...2 Czyszczenie panelu...2 Pilot zdalnego sterowania...3 Panel sterowania...4 Z cza...5 USTAWIENIA POCZ TKOWE...6 STEROWANIE URZ DZENIEM...7 Ogl danie programów TV...7 Ulubione...7 EPG (elektroniczny przewodnik programowy)..7 Wy cznik czasowy...8 Wybór d wi ku...8 Ustawienia napisów...8 Ustawienia teletekstu...8 Wybór ród a sygna u...9 SmartConnect...9 Nagrywanie...10 Odtwarzanie zdj /muzyki/wideo...11 INNE USTAWIENIA...15 Ustawienia kana ów...15 Ustawienia komputera...18 Ustawienia obrazu...18 Regulacja d wi ku...19 Ustawienia czasu...20 Ustawienia blokady rodzicielskiej...21 Regulacja ustawie...23 Ustawienia trybu hotelowego...26 ROZWI ZYWANIE PROBLEMÓW...28 DANE TECHNICZNE...30 Rozdzielczo wej ciowa...32 Format multimediów...32 INFORMACJE O URZ DZENIU Informacje o znaku towarowym Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby i symbol z podwójnym D s znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories. The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries. DVB jest zarejestrowanym znakiem towarowym DVB Project. Logo HD TV jest znakiem towarowym DIGITALEUROPE. Serwisowanie Je eli urz dzenie przestanie dzia a nie próbuj naprawia go na w asn r k. Wewn trz nie ma adnych elementów, które móg by naprawi samodzielnie. Urz dzenie musi by serwisowane w punkcie serwisowym. Czyszczenie obudowy Delikatnie przetrzyj panel przedni i inne zewn trzne powierzchnie urz dzenia mi kk ciereczk. Nigdy nie u ywaj rozpuszczalników lub alkoholu. Nie rozpylaj rodków owadobójczych w pobli u urz dzenia. Tego typu chemikalia mog spowodowa uszkodzenie b d odbarwienie powierzchni nara onych na ich dzia anie. Czyszczenie panelu Je li panel LCD b dzie wymaga czyszczenia, delikatnie przetrzyj go bawe nian lub inn mi kk ciereczk. Przed przyst pieniem do czyszczenia od cz przewód zasilaj cy. 2

3 Pilot zdalnego sterowania (Zasilanie) W cza i wy cza urz dzenie oraz prze cza je w tryb gotowo ci. 2. SLEEP Patrz Wy cznik czasowy (str. 8). 3. Przyciski numeryczne Wybieraj wymagany kana w trybie TV i wprowadzaj has o w polu wpisywania kodu PIN. 4. EXIT Powoduje powrót do poprzedniego ekranu. 5. / / / (Kursor) 6. OK 7. MENU Wy wietlenie menu. 8. AUDIO Wybierz j zyk/tryb d wi ku. Patrz Wybór d wi ku (str. 8). 9. / Aby wyregulowa g o no. Patrz Aby wyregulowa g o no (str. 7) (Wyciszenie) Wy cz d wi k. Patrz Aby wyregulowa g o no (str. 7). 11. RED / GREEN / YELLOW / BLUE Wykorzystywany do EPG (elektroniczny przewodnik programowy) (str. 7) / [Edycja listy kana ów] (str. 16). 12. DISAY Wy wietlenie numeru kana u lub ród a wej cia. 13. SOURCE W cz tryb ród a sygna u. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9). 14. PICTURE MODE Zmie tryb obrazu. Patrz [Tryb obrazu] (str. 18). 15. SOUND MODE Zmie tryb d wi ku. Patrz [Tryb d wi ku] (str. 19). 16. FAV / FAV Wykorzystywany do Ulubione (str. 7). 17. FAV Wykorzystywany do Ulubione (str. 7). 18. EPG Wykorzystywany do EPG (elektroniczny przewodnik programowy) (str. 7). 19. Aby wybra kana. Patrz Aby wybra kana (str. 7). 20. (Odtwarzanie/ Pauza) / (Przej cie do ty u) / (Przej cie do przodu) / (Stop) / (Przewijanie do ty u) / (Przewijanie do przodu) Wykorzystywany do Nagrywanie (str. 10) / Odtwarzanie zdj /muzyki/wideo (str. 11). 21. REC (Nagraj) Wykorzystywany do Nagrywanie (str. 10). 22. (Napisy) Wy wietl list napisów. Patrz Ustawienia napisów (str. 8). 23. (Rozwi ) / (Podstrona) / (Zatrzymaj) / (Tekst) / (Wy wietl) / (Indeks) Wykorzystywany do Ustawienia teletekstu (str. 8). 3

4 Panel sterowania 39FL753P/32FL553P/32FL553/ 29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL FD753P To okno nie ma adnej funkcji. Przyciski z ty u. Przyciski sterowania znajduj si z ty u telewizora. 1. Tryb gotowo ci / wska nik zasilania (Zasilanie w czone: brak wiat a, Tryb gotowo ci: wiat o czerwone) 2. Okienko czujnika podczerwieni Odbiera sygna y podczerwieni nadawane z pilota zdalnego sterowania. 3. VOL / Ogl danie telewizji, VOL / na panelu przednim pe ni tak sam funkcj, co /. Patrz 9. / (str. 3). W menu VOL / na panelu przednim dzia a tak samo, jak / (kursor). 4. CH / (46FD753P) PROG / (39FL753P/32FL553P/32FL553/ 29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL553) Ogl danie telewizji, PROG / i CH / na panelu przednim pe ni tak sam funkcj, co. Patrz 19. (str. 3). W menu PROG / i CH / na panelu przednim dzia a tak samo, jak / (kursor). 5. MENU Patrz 7. MENU (str. 3). 6. SOURCE Patrz 13. SOURCE (str. 3). W menu SOURCE na panelu przednim dzia a tak samo, jak OK. 7. (Zasilanie) Patrz 1. (Zasilanie) (str. 3)

5 Z cza 1. Wej cie przewodu zasilania pr dem przemiennym 39FL753P/32FL553P/32FL553/ 2. Gniazdo wej ciowe HDMI (HDMI 1 / HDMI 2) 29FL553P/29FL553/24FL553P/24FL Koncentryczne z cze wyj cia cyfrowego audio 4. (Antena) gniazdo wej ciowe 5. Gniazdo wyj ciowe audio s uchawek 6. Gniazdo SCART 7. Gniazda wej ciowe wizyjne komponentowe, wizyjne kompozytowe i audio (L/P) 8. Gniazdo CI 9. Gniazdo USB (str. 10, 11) 1 Przekazywanie danych wy cznie z pami ci flash USB Nie pod czaj do gniazda USB adnych urz dze - kamer cyfrowych, klawiatury, myszy itp. (poniewa nie b d dzia a.) W wi kszo ci przypadków aktualizacja oprogramowania jest wykonywana przez upowa nion osob z punktu serwisowego lub czasami u ytkownicy mog by proszeni o samodzielne wykonanie aktualizacji. 10. Gniazdo wej ciowe PC (VGA) 11. Gniazdo wej ciowe audio do pod czania PC Gniazdo funkcji MHL HDMI (HDMI 3) Tylko seria P - (46FD753P/39FL753P/32FL553P/ 29FL553P/24FL553P) 1 46FD753P 5

6 USTAWIENIA POCZ TKOWE W tej cz ci skupimy si na podstawowych ustawieniach, konfiguracji j zyka menu ekranowego oraz automatycznym wyszukiwaniu i zapami tywaniu kana ów. 1 Po wykonaniu wszystkich koniecznych po cze w cz urz dzenie, naciskaj c. OSD Language Country First Time Installation Home Mode Auto Tuning English Germany 2 Naci nij /, aby wybra lokalizacj. Po rozpocz ciu strojenia wy wietli si menu potwierdzenia. Aby powróci do poprzedniej strony, naci nij przycisk MENU w menu [Automatyczne strojenie]. W przypadku je li nie wszystkie dost pne kana y kablowe zostan odnalezione w trybie skanowania [Pe na instrukcja], programy te mog zosta zeskanowanie w trybie [Skrócona instrukcja]. Nale y pami ta, e skanowanie w trybie [Skrócona instrukcja] mo e trwa nieco d u ej. Prawid owe przypisanie sygna ów telewizji kablowej nie jest gwarantowane ze wzgl du na ró nych dostawców. Po zako czeniu wyszukiwania, zostanie wy wietlony kana cyfrowy lub analogowy o najni szym numerze. Je li podczas wyszukiwania kana ów naci niesz MENU, operacja zostanie zatrzymana. Wówczas ponownie naci nij MENU, aby wyj z ustawie pocz tkowych. Mo na ponownie przeprowadzi regulacj. Patrz [Pierwsze uruchomienie] (str. 25) Je li wybierzesz [Tryb Sklep], pojawi si komunikat potwierdzenia. 3 Naci nij /, aby wybra [J zyk OSD], nast pnie wybierz dany j zyk za pomoc /. 4 Naci nij /, aby wybra [Kraj], a nast pnie wybierz dany kraj za pomoc /. 5 Naci nij OK, aby otworzy [Automatyczne strojenie]. Automatyczne strojenie Tryb wyszukiwania Digital Type Rodzaj skanowania ID sieciowe Częstotliwość Symbol Rate ATV + DTV DVB-T Skrócona instrukcja Auto. Auto. Auto. Wstecz Start 6 Naci nij /, aby wybra [Tryb wyszukiwania], a nast pnie wybierz [DTV], [ATV] lub oba kana y za pomoc /. 7 Naci nij /, aby wybra [Digital Type], nast pnie wybierz [DVB-T] lub [DVB-C] przyciskiem /. 8 Naci nij /, aby wybra [Rodzaj skanowania], nast pnie wybierz [Pe na instrukcja] lub [Skrócona instrukcja] przyciskiem /. 9 Naci nij /, aby wybra dany element, a nast pnie dostrój to ustawienie przyciskiem /. 10 Naci nij OK, aby rozpocz wyszukiwanie. 6

7 STEROWANIE URZ DZENIEM Najpierw przeczytaj Te operacje mo na wykona u ywaj c pilota. Niektóre mo na równie wykona przyciskami na przednim panelu telewizora. Ogl danie programów TV Aby wybra kana Naci nij kilkakrotnie, aby wybra dany kana, lub naci nij przyciski numeryczne, aby wprowadzi numer kana u, po czym naci nij OK, aby przyspieszy dost p do programu. Na przyk ad, je li chcesz wybra kana 24 bez naciskania OK, najpierw naci nij 2, a nast pnie 4 w ci gu 3 sekund. Aby wyregulowa g o no Naciskaj /, aby wyregulowa g o no. Naci nij, aby w czy lub wy czy d wi k. Naci nij ponownie lub /, aby powróci do oryginalnej g o no ci. Ulubione Mo esz atwo znale ulubiony kana. Ulubiony kana mo esz ustawi w [Edycja listy kana ów] (str. 16). 1 Naci nij FAV podczas ogl dania programu, aby wy wietli list ulubionych kana ów. 2 Naci nij /, aby wybra dany kana, 1 TF1 HD 2 France 2 HD 3 European sport Ulubione DTV DTV DTV EPG (elektroniczny przewodnik programowy) Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo esz atwo znale kana lub zobaczy szczegó owe informacje o kanale. EPG podaje informacje o programach telewizyjnych. 1 Naci nij EPG, aby wy wietli menu [PROGR,TELEWIZ.] i u yj / w celu wybrania kana u. Przes,wid. [Nagrywaj] : RED Wybierz dany program, a nast pnie naci nij RED, aby zarezerwowa nagrywanie. [Przypomnij] : GREEN Wybierz dany program, a nast pnie naci nij GREEN, aby przywo a rezerwacj. [Poprzedni dzie ] : YELLOW Naci nij YELLOW, aby przej do strony dla poprzedniego dnia. [Nast pny dzie ] : BLUE Naci nij BLUE, aby przej do strony dla nast pnego dnia. [Przes,wid.] : / / / Mo na u ywa / / / (kursor). [Szczegó y] : DISAY Naci nij DISAY, aby wy wietli szczegó y. [Zako cz] : EXIT Naci nij, aby zamkn menu. PROGR,TELEWIZ. 06:45-08:25 20 Sty 2013 The Wing in the sky/ The cherry tree/ The Road of flower 20 Sty :17:51 20 Sty TF1 HD 2 France 2 HD 3 European Sport 4 LCI 4 5 Filtr AFC Nagrywaj 06:45-07:00 07:00-09:00 09:00-10:00 10:00-10:55 10:55-11:15 Przypomnij Weather NNN News Sports News Japanese Cartoon Traffic and Weather Szczegóły Poprzedni dzień Następny dzień Zakończ 4 LCI4 DTV Pop/nast. str. Wybierz Naci nij FAV /, aby wybra ulubiony kana podczas ogl dania programu. Naci nij /, aby przej do poprzedniej lub nast pnej strony. 3 Naci nij EXIT, aby opu ci menu. 7

8 Wy cznik czasowy Mo na nastawi wy cznik czasowy, aby urz dzenie przesz o w stan gotowo ci po up ywie zadanego czasu. 1 Naci nij kilka razy SLEEP, aby zmieni ustawienie wy cznika czasowego. Dost pne opcje to; Wy. / 10 min / 20 min / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 180 min / 240 min. Naci nij kilka razy SLEEP, a pojawi si [Wy ], aby anulowa ustawienia wy cznika czasowego. Wy cznik czasowy zostanie skasowany po przej ciu urz dzenia w tryb gotowo ci. Wybór d wi ku Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Naci nij AUDIO, aby wy wietli wybrany j zyk d wi ku i liczb dost pnych j zyków; kilkakrotne naciskanie tego przycisku spowoduje przewijanie dost pnych j zyków. Dolby D Dolby D+ AAC MPEG : D wi k Dolby Digital : D wi k Dolby Digital Plus : D wi k HE-AAC : D wi k MPEG Obs uga analogowych odbiorników telewizyjnych Naci nij AUDIO, aby wy wietli wybrany tryb d wi ku; kilkukrotne naciskanie tego przycisku spowoduje przewijanie dost pnych trybów d wi ku. (np.) Ustawienia napisów Mo esz zmieni ustawienia napisów u ywanych w programach telewizyjnych. 1 Naci nij (Napisy), aby wy wietli list wersji j zykowych napisów. 2 U yj / w celu wybrania danej wersji j zykowej napisów, a Ustawienia teletekstu Mo esz zmieni ustawienia teletekstu u ywanego w programach telewizyjnych. 1 Naci nij (Tekst), aby w czy dekoder teletekstu. 2 Naci nij kilka razy (Tekst), aby wy wietli teletekst w trybie przezroczystym. Aby powi kszy czcionk, naci nij. Aby wybra podstrony teletekstu, naci nij. Aby dokona bezpo redniego wyboru stron oznaczonych kolorami u do u ekranu telewizora u yj przycisków oznaczonych kolorami RED / GREEN / YELLOW / BLUE. Aby przywo a ukryte informacje naci nij. Aby zatrzyma si na bie cej stronie, naci nij. Aby powróci do strony startowej, naci nij. 3 Naci nij EXIT, aby wy czy dekoder teletekstu. NICAM STEREO Mono NICAM DUAL I NICAM DUAL II Mono NICAM MONO Mono Stereo Mono DUAL I DUAL II Mono 8

9 Wybór ród a sygna u Mo na prze cza si pomi dzy ród o sygna u telewizora lub urz dzenia zewn trznego. 1 Naci nij SOURCE. 2 Naci nij /, aby wybra ród o sygna u, a 46FD753P/39FL753P/32FL553P/29FL553P/ 24FL553P DTV ATV AV SCART YPbPr HDMI1 HDMI2 HDMI3/MHL 32FL553/29FL553/24FL553 PC Media DTV ATV AV PC SCART YPbPr HDMI1 HDMI2 Media Źródło sygnału Przesuń Źródło sygnału Przesuń Wybierz Wybierz 1 Naci nij SOURCE, aby wy wietli tryb wyboru ród a sygna u. 2 Przy pomocy / wybierz [HDMI3/MHL] z listy, a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli ekran pod czonego urz dzenia. 3 Zwolnij blokad pod czonego urz dzenia i u ywaj pilota do jego obs ugi. Uwaga dotycz ca funkcji SmartConnect Aby wy czy ten tryb, wybierz tryb innego ród a. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9) Gniazda HDMI1 i HDMI 2 nie obs uguj tej funkcji. Dost pne funkcje s ograniczone w zale no ci od pilota. U yj kabla HDMI i kabla micro USB. W przypadku u ycia innego kabla nie gwarantuje si poprawnego dzia ania. Kabel cz cy to urz dzenie z drugim urz dzeniem nie jest do czony do tego urz dzenia. Producent nie gwarantuje, e wszystkie funkcje MHL urz dzenia mog by obs ugiwane przez ten produkt. Funai nie ponosi odpowiedzialno ci, je li urz dzenie nie jest obs ugiwane, ani nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody lub utrat zapisanych danych. Pami taj, aby stworzy kopi zapasow plików zapisanych na urz dzeniu przed ich odtworzeniem w tym produkcie. Producent nie ponosi odpowiedzialno ci za szkody ani utrat zapisanych danych. Aby unikn uszkodzenia pod czonego urz dzenia, zawsze wy czaj je przed od czeniem kabla. Je li ten produkt nie rozpoznaje pod czonego urz dzenia, spróbuj pod czy je ponownie. Szczegó owe informacje znajduj si na stronie internetowej SmartConnect To urz dzenie mo e wy wietla zawarto ekranu innego urz dzenia obs uguj cego funkcje MHL. Mo na tak e u ywa pilota tego urz dzenia do jego obs ugi. Podczas po czenia urz dzenie aduje si. Konfiguracja funkcji SmartConnect Nale y pod czy kabel HDMI do gniazda HDMI3/MHL tego urz dzenia i kabel micro USB do urz dzenia obs uguj cego funkcj MHL (patrz poni ej). 9

10 Nagrywanie Urz dzenie mo e nagrywa programy telewizyjne. Do zapisu danych nale y u y pami ci flash USB. Konfiguracja ustawie nagrywania/ odtwarzania Pod cz pami USB do gniazda USB tego produktu (pokazane poni ej). Odtwarzanie 2 Naci nij (Indeks), aby wy wietli list nagrywania. 3 Naci nij /, aby wybra dany plik, a nast pnie naci nij OK, aby rozpocz odtwarzanie. Lista nagrań [6% W użyciu] 01:05:01 Sty 1/1 Tytuł programu Data 01:08:31 (00:01:20) 1 Kino: The player 30/01/2013 Kino: The player 2 Today s news 30/01/ :08:31 (00:01:20) A player starts his carrer in new school. He founds great competitions and face off against them. He gets better rapidly and his team will make the legend... No nik pami ci flash USB nie jest dostarczany z tym urz dzeniem. Zalecamy u ycie pami ci USB 2.0 High Speed. Urz dzenie rozpoznaje wy cznie pami flash USB. Nie u ywaj koncentratora USB i przed u acza mi dzy no nikiem pami ci flash USB a urz dzeniem. Zawsze pod czaj no nik pami ci flash USB bezpo rednio do tego urz dzenia. Nie gwarantujemy, e wszystkie no niki pami ci flash USB b d obs ugiwane przez to urz dzenie. 1 Naci nij SOURCE, aby wy wietli ród o sygna u i u yj /, aby wybra [DTV], a Aby wy czy ten tryb, wybierz tryb innego ród a. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9) Nagrywanie 2 Wybierz dany kana, a nast pnie naci nij REC, aby rozpocz nagrywanie aktualnego programu. Przesuń Skasuj Odtwarzaj Zakończ Obs uga podczas odtwarzania Naci nij OK, aby wy wietli menu. : Naci nij, aby odtworzy lub wstrzyma odtwarzanie. / : Naci nij, aby przewija nagranie do ty u lub szybko do przodu. Ka de naci ni cie przycisku / spowoduje przewijanie do ty u lub do przodu do pi ciu stopni szybciej. / : Naci nij, aby przej do ty u lub do przodu o jeden plik. : Naci nij, aby zako czy odtwarzanie. EXIT: Naci nij, aby wy czy wy wietlane menu. [00:00:40] Odtwarzaj FB FF Poprzedni Następny Pauza Stop 2 France 2 HD (0002:50:19) 08:31 3 Naci nij, aby zako czy nagrywanie. Po zako czeniu nagrywania, nast pi powrót do wcze niej ogl danego kana u. Gdy miejsce na dysku zaczyna si ko czy, pojawi si komunikat ostrzegawczy. Nast pi automatyczne zatrzymanie nagrywania i powrót do wcze niej ogl danego kana u. 10

11 Odtwarzanie zdj /muzyki/wideo To urz dzenie mo e odtwarza pliki zdj ciowe, pliki muzyczne i pliki wideo. U yj pami ci USB zawieraj cej pliki. Konfiguracja ustawie odtwarzania Pod cz pami USB do gniazda USB tego produktu (pokazane poni ej). 1 Naci nij SOURCE, aby wy wietli ród o sygna u i u yj /, aby wybra [Media], a Aby wy czy ten tryb, wybierz tryb innego ród a. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9) Uwaga dotycz ca odtwarzania Mo na sprawdzi dane techniczne multimediów Patrz Format multimediów (str. 32). No nik pami ci flash USB nie jest dostarczany z tym urz dzeniem. Urz dzenie rozpoznaje wy cznie pami flash USB. Nie u ywaj koncentratora USB i przed u acza mi dzy no nikiem pami ci flash USB a urz dzeniem. Zawsze pod czaj no nik pami ci flash USB bezpo rednio do tego urz dzenia. Nie gwarantujemy, e wszystkie no niki pami ci flash USB b d obs ugiwane przez to urz dzenie. Firma Funai nie ponosi odpowiedzialno ci, je li urz dzenie nie b dzie obs ugiwa przeno nej pami ci USB oraz nie ponosi odpowiedzialno ci za uszkodzenie ani utrat danych z przeno nej pami ci USB. Urz dzenie nie obs uguje pami ci flash USB, wymagaj cej w asnego sterownika lub urz dzenia ze specjalnym systemem, takim jak rozpoznawania odcisków palców. Przed odtworzeniem plików w tym urz dzeniu utwórz ich kopie zapasowe w swoim urz dzeniu. Firma nie odpowiada za szkody ani straty przechowywanych danych. Aby unikn uszkodzenia pami ci flash USB oraz urz dzenia, przed ka dym wyj ciem no nika pami ci flash USB nale y wy czy to urz dzenie. W urz dzeniu nie wolno u ywa pami ci flash USB, która wymaga zewn trznego zasilacza (500 ma lub wi cej). Urz dzenie to mo e rozpoznawa do plików na no niku pami ci flash USB. Urz dzenie to mo e nie rozpoznawa plików, je li ich nazwy s zbyt d ugie. Urz dzenie mo e rozpoznawa tylko znaki j zyka angielskiego. To urz dzenie nie obs uguje NTFS i plików innych ni zapisane w systemie FAT16 i FAT32. Je li plik nie jest obs ugiwany, wy wietla si komunikat o b dzie. Gdy urz dzenie nie rozpoznaje pami ci flash USB, wykonaj jego ponowne pod czenie. Urz dzenie nie odtwarza pliku, który przekracza ograniczenia dotycz ce plików. 11

12 [Foto] 2 Naci nij /, aby wybra [Foto], a nast pnie naci nij OK. USB 2.0 Foto Muzyka 3 U yj /, aby wybra [C], a nast pnie naci nij OK, aby otworzy plik. Foto Powrót 4 Naci nij / / /, aby wybra dany plik, a Powrót Kyoto Skasuj Foto Po naci ni ciu OK na dole po prawej stronie wy wietli si pole zaznaczenia. Pliki oznaczone symbolem zaznaczenia mo na odtworzy, naciskaj c. Je li nie wybierze si adnych plików, odtworzone zostan wszystkie pliki z folderu. Je li pliki muzyczne zostan umieszczone w tym samym folderze co zdj cia, mo na odtwarza muzyk podczas pokazu slajdów. Film Memory Marriage cel.. Live Aniversary... Zakończ Obs uga podczas pokazu slajdów OK / DISAY : Naci nij, aby wy wietli menu. [Powtórz]: U yj /, aby wybra [Powtórz], a nast pnie naci nij OK, aby prze czy tryb powtarzania: po kolei [Nie po.], [Powtarzaj 1] i [Powt. W.]. [Muzyka]: U yj /, aby wybra [Muzyka], a nast pnie naci nij OK, aby odtworzy muzyk zapisan w tym folderze. [Obró ](obracanie w prawo lub w lewo): U yj /, aby wybra [Obró ], a nast pnie naci nij OK, aby obróci zdj cie zgodnie ze wskazówkami zegara o 90 stopni. [Powi kszenie]: U yj /, aby wybra [Powi kszenie], a nast pnie naci nij OK, aby przybli y ekran. Wspó czynnik przybli enia: 2x, 4x i 8x [Pomniejs,]: U yj /, aby wybra [Pomniejs,], a nast pnie naci nij OK, aby oddali ekran. Wspó czynnik przybli enia: 1x, 2x i 4x [Lista]: U yj /, aby wybra [Lista], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli list odtwarzania. [Info]: U yj /, aby wybra [Info], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje o bie cym pliku. [Przes,wid.]: U yj /, aby wybra [Przes,wid.], a nast pnie naci nij OK, aby w czy tryb odtwarzania filmów, po czym u yj / / /, aby przesuwa pole widoczne na ekranie, je li obraz nie mie ci si na nim w ca o ci. : Naci nij, aby odtworzy lub wstrzyma pokaz slajdów. / : Naci nij, aby przej do ty u lub do przodu o jeden plik. : Naci nij, aby zako czy pokaz slajdów. EXIT: Naci nij, aby powróci do poprzedniej strony. 12

13 [Muzyka] 2 Naci nij /, aby wybra [Muzyka], a USB 2.0 Foto Muzyka 3 U yj /, aby wybra [C], a nast pnie naci nij OK, aby otworzy plik. Muzyka Powrót 4 Naci nij / / /, aby wybra dany plik, a Powrót Ferdinand F.. Muzyka Film Reeeed New songs... Mercury feat... Obs uga podczas odtwarzania OK / DISAY : Naci nij, aby wy wietli menu. [Powtórz]: U yj /, aby wybra [Powtórz], a nast pnie naci nij OK, aby prze czy tryb powtarzania: po kolei [Nie po.], [Powtarzaj 1] i [Powt. W.]. [WYCISZ]: Naci nij /, aby wybra [WYCISZ], a nast pnie naci nij OK. [Lista]: U yj /, aby wybra [Lista], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli list odtwarzania. [Info]: U yj /, aby wybra [Info], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje o bie cym pliku. [Id do (czas)]: U yj /, aby wybra [Id do (czas)], a nast pnie naci nij OK, aby przej do wybranego czasu odtwarzania. : Naci nij, aby odtworzy lub wstrzyma odtwarzanie. / : Naci nij, aby przewija nagranie do ty u lub szybko do przodu. / : Naci nij, aby przej do ty u lub do przodu o jeden plik. : Naci nij, aby zako czy odtwarzanie. EXIT: Naci nij, aby powróci do poprzedniej strony. Skasuj Zakończ Po naci ni ciu OK na dole po prawej stronie wy wietli si pole zaznaczenia. Pliki oznaczone symbolem zaznaczenia mo na odtworzy, naciskaj c. Je li nie wybierze si adnych plików, odtworzone zostan wszystkie pliki z folderu. 13

14 [Film] 2 Naci nij /, aby wybra [Film], a nast pnie naci nij OK. USB 2.0 Foto Muzyka 3 U yj /, aby wybra [C], a nast pnie naci nij OK, aby otworzy plik. Film Powrót 4 Naci nij / / /, aby wybra dany plik, a Powrót El coche... How to use fu... Skasuj Film Po naci ni ciu OK na dole po prawej stronie wy wietli si pole zaznaczenia. Pliki oznaczone symbolem zaznaczenia mo na odtworzy, naciskaj c. Je li nie wybierze si adnych plików, odtworzone zostan wszystkie pliki z folderu. Film Osaka footba... La camis... Une Nouv... La vida de... Zakończ Obs uga podczas odtwarzania OK / DISAY : Naci nij, aby wy wietli menu. [Powtórz]: U yj /, aby wybra [Powtórz], a nast pnie naci nij OK, aby prze czy tryb powtarzania: po kolei [Nie po.], [Powtarzaj 1] i [Powt. W.]. Powtórzenie A-B U yj /, aby wybra Powtórzenie A-B, a nast pnie naci nij OK, aby prze cza tryb odtwarzania fragmentu: po kolei [Punkt A], [Punkt B] i [Brak]. [Lista]: U yj /, aby wybra [Lista], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli list odtwarzania. [Info]: U yj /, aby wybra [Info], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje o bie cym pliku. [Wolne odtwarzanie do przodu]: U yj /, aby wybra [Wolne odtwarzanie do przodu], a nast pnie naci nij OK, aby odtwarza w zwolnionym tempie. [Krok do przodu]: U yj /, aby wybra [Krok do przodu], a nast pnie naci nij OK, aby odtwarza klatka po klatce. [Id do (czas)]: U yj /, aby wybra [Id do (czas)], a nast pnie naci nij OK, aby przej do wybranego czasu odtwarzania. : Naci nij, aby odtworzy lub wstrzyma odtwarzanie. / : Naci nij, aby przewija nagranie do ty u lub szybko do przodu. / : Naci nij, aby przej do ty u lub do przodu o jeden plik. : Naci nij, aby zako czy odtwarzanie. EXIT: Naci nij, aby powróci do poprzedniej strony. 14

15 INNE USTAWIENIA Najpierw przeczytaj Przed regulacj ka dego ustawienia naci nij MENU, aby wy wietli menu. Aby wyj z menu, naci nij MENU. W przypadku ustawie wymagaj cych wprowadzenia kodu PIN odnie si do Ustawienia blokady rodzicielskiej (str. 21). Ustawienia kana ów Ustawienia kana ów mo na edytowa. 1 Naci nij /, aby wybra [Kana ]. Kanał Przesuń Powrót [Automatyczne strojenie] Automatyczne strojenie Ręczne wyszukiwanie ATV Ręczne wyszukiwanie DTV Edycja listy kanałów Mo na automatycznie wyszukiwa kana y DTV, ATV lub oba kana y na swoim obszarze. 2 Naci nij /, aby wybra [Automatyczne strojenie], a Po ustawieniu [Blokada systemu] na [W ], musisz wpisa ustawiony wcze niej 6-cyfrowy kod PIN przy pomocy przycisków numerycznych. 3 Naci nij /, aby wybra [Tryb wyszukiwania], a nast pnie wybierz [DTV], [ATV] lub oba kana y za pomoc /. 4 Naci nij /, aby wybra [Digital Type], nast pnie wybierz [DVB-T] lub [DVB-C] przyciskiem /. 5 Naci nij /, aby wybra [Rodzaj skanowania], nast pnie wybierz [Pe na instrukcja] lub [Skrócona instrukcja] przyciskiem /. Lista Informacje o sygnale Informacja o CI Wybierz Automatyczne strojenie Tryb wyszukiwania Digital Type Rodzaj skanowania ID sieciowe Częstotliwość Symbol Rate Wstecz ATV + DTV DVB-T Skrócona instrukcja Auto. Auto. Auto. Start Zakończ 6 Naci nij /, aby wybra dany element, a nast pnie dostrój to ustawienie przyciskiem /. 7 Naci nij OK, aby rozpocz wyszukiwanie. Po rozpocz ciu strojenia wy wietli si menu potwierdzenia. Aby powróci do poprzedniej strony, naci nij przycisk MENU w menu [Automatyczne strojenie]. W przypadku je li nie wszystkie dost pne kana y kablowe zostan odnalezione w trybie skanowania [Pe na instrukcja], programy te mog zosta zeskanowanie w trybie [Skrócona instrukcja]. Nale y pami ta, e skanowanie w trybie [Skrócona instrukcja] mo e trwa nieco d u ej. Prawid owe przypisanie sygna ów telewizji kablowej nie jest gwarantowane ze wzgl du na ró nych dostawców. Po zako czeniu wyszukiwania, zostanie wy wietlony kana cyfrowy lub analogowy o najni szym numerze. Je li podczas wyszukiwania kana ów naci niesz MENU, operacja zostanie zatrzymana. Wówczas ponownie naci nij MENU, aby wyj z ustawie pocz tkowych. <Do skanowania DVB-T> [R czne wyszukiwanie ATV] Obs uga analogowych odbiorników telewizyjnych Mo na r cznie wyszukiwa kana y ATV na swoim obszarze. 2 Naci nij /, aby wybra [R czne wyszukiwanie ATV], a Po ustawieniu [Blokada systemu] na [W ], musisz wpisa ustawiony wcze niej 6-cyfrowy kod PIN przy pomocy przycisków numerycznych. 3 Naci nij /, aby wybra [Kana ], a nast pnie /, aby wybra kana, który chcesz. 4 Naci nij /, aby wybra [System koloru], a nast pnie /, aby wybra system, który chcesz. 5 Naci nij /, aby wybra [System d wi ku], a nast pnie /, aby wybra system, który chcesz. 6 Naci nij /, aby wybra [Dostrajanie], a nast pnie /, aby wprowadzi ustawienie. 7 Naci nij /, aby wybra [Filtr AFC], a nast pnie naci nij /, aby wybra [W ] lub [Wy ]. Je li wybierzesz [W ], urz dzenie automatycznie dostosuje wyszukiwanie do najbli szego kana u. 8 U yj /, aby wybra [Szukanie], a nast pnie u yj lub, aby rozpocz przeszukiwanie. 15

16 [R czne wyszukiwanie DTV] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo na r cznie wyszukiwa kana y DTV na swoim obszarze. 2 Naci nij /, aby wybra [R czne wyszukiwanie DTV], a Po ustawieniu [Blokada systemu] na [W ], musisz wpisa ustawiony wcze niej 6-cyfrowy kod PIN przy pomocy przycisków numerycznych. 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij OK, aby rozpocz wyszukiwanie. <Do skanowania DVB-C> [R czne strojenie CADTV] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo na r cznie wyszukiwa kana y DTV na swoim obszarze. 2 Naci nij /, aby wybra [R czne strojenie CADTV], a Ręczne strojenie CADTV Częstotliwość MHz Symbol(ks/s) 6900 QAM Type QAM 16 Zła BRAK SYGNAŁU Normalna 3 U yj /, aby wybra [Cz stotliwo ], a nast pnie naci nij OK, po czym u yj / do regulacji. 4 U yj /, aby wybra [Symbol(ks/s)], a nast pnie naci nij OK, po czym u yj / do regulacji. 5 U yj /, aby wybra [QAM Type], a nast pnie naci nij OK, po czym u yj /, aby wybra typ. 6 Po zako czeniu regulacji ustawie naci nij OK, aby rozpocz strojenie. Dobra [Edycja listy kana ów] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Ustawienia programów mo na edytowa. Mo esz sprawdzi list ulubionych kana ów w Ulubione (str. 7). 2 Naci nij /, aby wybra [Edycja listy kana ów], a nast pnie OK, aby wy wietli list edytowania programów. Kasowanie kana ów: [Skasuj] 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij RED, aby skasowa wybrany kana. Ustawianie niewy wietlanych kana ów: [Przeskocz] 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij BLUE, aby ustawi wybrany kana jako niewy wietlany. Ustawianie ulubionych kana ów: [Ulubione] Korzystanie z funkcji ulubione, patrz Ulubione (str. 7). 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij FAV, aby ustawi wybrany kana jako ulubiony. Zmiana numeru kana u: [Przesu ] Aktualny program mo na zmieni na inny numer kana u. 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij YELLOW i u yj Przycisków numerycznych, aby wprowadzi inny numer kana u, a Nowy numer kana u: [Przesu ] Aktualny program mo na ustawi pod innym numerem kana u. 3 Naci nij /, aby wybra dany kana, nast pnie naci nij YELLOW i u yj Przycisków numerycznych, aby wprowadzi nieu ywany numer kana u, a 16

17 [Lista] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo na wy wietli szczegó owe informacje o kana ach i rezerwowa programy. 2 U yj /, aby wybra [Lista], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli list. 1/1 Dodaj now rezerwacj 3 Naci nij YELLOW, aby wy wietli menu rezerwacji. 4 U yj /, aby wybra funkcj wybierania programów, a nast pnie naci nij /, aby wybra dany program. 5 U yj /, aby wybra [Typ], a nast pnie u yj /, aby wybra [Przypomnienia] lub [Nagrywarka]. 6 U yj /, aby wybra [Tryb], a nast pnie u yj /, aby wybra [Jeden raz], [Codziennie] lub [Co tydzie ]. [Jeden raz] [Codziennie] [Co tydzie ] Tytuł programu Lista Data 1 Kino: The player 30/01/ Today s news 30/01/2013 [6% W użyciu] 01:05:01 Sty 01:08:31 (00:01:20) Kino: The player 01:08:31 (00:01:20) A player starts his carrer in new school. He founds great competitions and face off against them. He gets better rapidly and his team will make the legend... Przesuń Skasuj Dodaj Edycja Zakończ Ustawienie programowania 40 B_LCN40d Typ Przypomnienia Tryb Codziennie Czas rozpoczęcia 01:06 01 Sty Czas zakończenia 01:06 01 Sty Modulation: QAM Wybierz 64 Wstecz : dowolny wybrany dzie, oddalony o maksymalnie 12 miesi cy. : o tej samej godzinie na tym samym kanale ka dego dnia : o tej samej godzinie na tym samym kanale co tydzie, np. co poniedzia ek 7 U yj /, aby wybra [Czas rozpocz cia], a nast pnie u yj /, aby wybra dat /godzin, a na koniec naci nij /, aby dokona regulacji. 8 U yj /, aby wybra [Czas zako czenia], a nast pnie u yj /, aby wybra dat /godzin, a na koniec naci nij /, aby dokona regulacji. 9 Po zako czeniu regulacji ustawie naci nij OK, aby zapisa ustawienia. Usu rezerwacj 3 U yj /, aby wybra dan pozycj w [Lista], a nast pnie naci nij RED, aby usun rezerwacj. Zmie rezerwacj 3 U yj /, aby wybra dan pozycj w [Lista], a nast pnie naci nij BLUE, aby zmieni rezerwacj. Aby zmieni rezerwacj, patrz "Dodaj now rezerwacj ". [Informacje o sygnale] Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo esz wy wietli szczegó owe informacje o sygnale. 2 U yj /, aby wybra [Informacje o sygnale], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje. [Informacja o CI] Informacje o sygnale Kanał: 21 (474.00MHz) Jakość: 100 Siła: 100 Sieć: NEOTION NETWORK Modulacja: QAM 64 Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Szczegó owe informacje na temat Interfejsu CI mo na przegl da, je li w o ona zosta a karta CI. 2 U yj /, aby wybra [Informacja o CI], a nast pnie naci nij OK, aby wy wietli informacje. Producent nie gwarantuje, e wszystkie karty mog by obs ugiwane przez ten produkt. 17

18 Ustawienia komputera Mo na wyregulowa pozycj ekranu komputera, rozmiar i faz. Zanim zaczniesz Musisz pod czy komputer do urz dzenia i w opcji [ ród o sygna u] wybra [PC]. Patrz Wybór ród a sygna u (str. 9). 1 Naci nij /, aby wybra [Obraz]. Ustawienia obrazu Ustawienia obrazu mog by dokonane zgodnie z indywidualnymi preferencjami. Ustawienia te s zapami tywane po opuszczeniu menu ustawie obrazu. 1 Naci nij /, aby wybra [Obraz]. Tryb obrazu Standardowy Kontrast 50 Jasność 50 Obraz Kolor 50 Odcień 50 Ostrość Podświetlenie Temperatura barw Redukcja zakłóceń Neutralne Średnia Auto.Pozycja Pozycja pozioma 50 Pozycja pionowa 50 Obraz Rozmiar Faza Przesuń Powrót Wybierz Zakończ Zerowanie pozycji [Tryb obrazu] Przesuń [Auto.Pozycja] Powrót Ka de ustawienie zostanie wyregulowane automatycznie. 2 Naci nij /, aby wybra [Auto.Pozycja], a [Pozycja pozioma] / [Pozycja pionowa] / [Rozmiar] / [Faza] Wszystkie ustawienia mo na regulowa r cznie. [Pozycja pozioma] : regulacja obrazu w poziomie [Pozycja pionowa] : regulacja obrazu w pionie [Rozmiar] : regulacja zegara [Faza] : regulacja fazy 2 Naci nij /, aby wybra dany element, a nast pnie dostrój ustawienie zgodnie z w asnymi preferencjami. Wybierz Zakończ Wszystkie ustawienia mo na regulowa r cznie. [Dynamiczny] : zwi kszenie kontrastu [Standardowy] : standard [ agodny] : zmniejszenie kontrastu [U ytkownika] : ustawienia r czne 2 Naci nij /, aby wybra [Tryb obrazu], a 3 Naci nij /, aby wybra [Dynamiczny], [Standardowy], [ agodny] lub [U ytkownika], a Tryb obrazu mo na z atwo ci zmieni naciskaj c PICTURE MODE. Naci nij kilka razy PICTURE MODE, aby wybra dany tryb obrazu. Korzystaj c z tej funkcji, mo esz równie przypisa tryb obrazu indywidualnie do ka dego ród a sygna u. Po naci ni ciu OK pojawi si ekran ustawie, które mo na zmieni. [Zerowanie pozycji] 2 Naci nij /, aby wybra [Zerowanie pozycji], a 18

19 [Kontrast] / [Jasno ] / [Kolor] / [Odcie ] / [Ostro ] Wszystkie ustawienia mo na regulowa r cznie. [Kontrast] : regulacja kontrastu [Jasno ] : regulacja jasno ci [Kolor] : regulacja kolorów [Odcie ] : regulacja nat enia czerwieni/zieleni [Ostro ] : regulacja ostro ci 2 Naci nij /, aby wybra dany element, nast pnie naci nij OK, aby wy wietli ekran ustawie i wykonaj to ustawienie przyciskiem /. Ustawienia mo na zmienia je li wybra e [U ytkownika] w [Tryb obrazu]. [Pod wietlenie] Mo esz ustawi poziom pod wietlenia. 2 Naci nij /, aby wybra [Pod wietlenie], nast pnie naci nij OK, aby wy wietli ekran ustawie i wykonaj to ustawienie przyciskiem /. [Temperatura barw] Mo esz zmieni odcie koloru obrazu. [Ch odne] : niebieska tonacja [Neutralne] : przeci tna tonacja [Ciep e] : czerwona tonacja 2 Naci nij /, aby wybra [Temperatura barw], a 3 Naci nij /, aby wybra [Ch odne], [Neutralne] lub [Ciep e], a nast pnie naci nij OK. [Redukcja zak óce ] Mo esz ustawi zmniejszenie pojawiania si b du przekszta cania cyfrowego b d cego wynikiem kompresji. 2 Naci nij /, aby wybra [Redukcja zak óce ], a 3 Naci nij /, aby wybra [Wy ], [Niska], [ rednia] lub [Wysoka], a nast pnie naci nij OK. Regulacja d wi ku Ustawienia d wi ku mog by dokonane zgodnie z indywidualnymi preferencjami. 1 Naci nij /, aby wybra [D wi k]. Dźwięk Przesuń [Tryb d wi ku] Powrót Tryb dźwięku Tony wysokie Tony niskie Balans Tryb SPDIF Przełącznik AD Standardowy Wszystkie ustawienia mo na regulowa r cznie. [Standardowy] : standard [Muzyka] : odpowiednie do s uchania muzyki [Kino] : odpowiednie do ogl dania filmów [Sport] : odpowiednie do ogl dania programów sportowych [U ytkownika] : ustawienia r czne 2 Naci nij /, aby wybra [Tryb d wi ku], a 3 Naci nij /, aby wybra [Standardowy], [Muzyka], [Kino], [Sport] lub [U ytkownika], a Tryb d wi ku mo na z atwo ci zmieni naciskaj c SOUND MODE. Naci nij kilka razy SOUND MODE, aby wybra dany tryb d wi ku. Wybierz PCM Zakończ 19

20 [Tony wysokie] / [Tony niskie] / [Balans] Mo esz zmienia ustawienia lewego/prawego g o nika. [Tony wysokie] : regulacja tonów wysokich [Tony niskie] : regulacja tonów niskich [Balans] : regulacja balansu pomi dzy lewym a prawym g o nikiem 2 Naci nij /, aby wybra dany element, nast pnie naci nij OK, aby wy wietli ekran ustawie i wykonaj to ustawienie przyciskiem /. Ustawienia [Tony wysokie] i [Tony niskie] mo na zmienia je li wybra e [U ytkownika] w [Tryb d wi ku]. [Tryb SPDIF] Je li to urz dzenie jest pod czone przy pomocy koncentrycznego wyj cia audio do innego urz dzenia, mo na ustawi ten tryb. [PCM] : Sygna SPDIF jest wysy any zawsze w formacie PCM, niezale nie od wej ciowego formatu d wi ku. [Auto.] : Sygna SPDIF jest taki sam, jak wej ciowy format d wi ku. [Wy ] 2 Naci nij /, aby wybra [Tryb SPDIF], nast pnie wybierz [PCM], [Auto.] lub [Wy ] przyciskiem /. [Prze cznik AD] : Wy cz przesy anie sygna u wyj ciowego SPDIF. Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych Mo na dostosowa wyj cie sygna ów d wi kowych lub g o no d wi ku dla niedowidz cy. 2 Naci nij /, aby wybra [Prze cznik AD], nast pnie wybierz [W ] lub [Wy ] przyciskiem /. Ustawienia czasu Mo na zmieni ustawienia czasu. 1 Naci nij /, aby wybra [Czas]. [Zegar] Czas Przesuń Obs uga cyfrowych odbiorników telewizyjnych [Zegar] b dzie si zmienia zgodnie z obszarem wybranym dla Strefy czasowej. Regulacja godziny jest niemo liwa. [Strefa czasowa] Powrót Zegar Strefa czasowa Czas uśpienia Automatyczne uśpienie Czas wyświetlania OSD 20 / Sty 13:12 Berlin GMT+1 4 H 15 S Mo na ustawi stref czasow zgodnie z obszarem zamieszkania u ytkownika. 2 Naci nij /, aby wybra [Strefa czasowa], a 3 Naci nij / / /, aby wybra dany czas, Wybierz Zakończ W tej funkcji dost pny jest tylko d wi k w formacie MPEG. 20

22FL532/10 22FL552/10 26FL532/10 26FL552/10 32FL532/10 32FL552/10

22FL532/10 22FL552/10 26FL532/10 26FL552/10 32FL532/10 32FL552/10 22FL532/10 22FL552/10 26FL532/10 26FL552/10 32FL532/10 32FL552/10 Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...1 Informacje o znaku towarowym...1 Serwisowanie...1 Czyszczenie obudowy...1 Czyszczenie panelu...1

Bardziej szczegółowo

22FL532/10 22FL552/10 26FL532/10 26FL552/10 32FL532/10 32FL552/10

22FL532/10 22FL552/10 26FL532/10 26FL552/10 32FL532/10 32FL552/10 22FL532/10 22FL552/10 26FL532/10 26FL552/10 32FL532/10 32FL552/10 Spis tre ci INFORMACJE O URZ DZENIU...1 Informacje o znaku towarowym...1 Serwisowanie...1 Czyszczenie obudowy...1 Czyszczenie panelu...1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWA KAMERA HD

SAMOCHODOWA KAMERA HD SAMOCHODOWA KAMERA HD Instrukcja obsługi 87231 Aby w pełni wykorzystać wszystkie funkcje samochodowego rejestratora cyfrowego, przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center

Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Podręcznik użytkownika Sterownik AVerMedia i instalacja tunera TV w systemie Windows Media Center Polski ZRZECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Wszystkie zrzuty ekranowe użyte w niniejszej dokumentacji, to tylko

Bardziej szczegółowo

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką

102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka. Krótki opis techniczny KDL-40R550C. Łączność z doskonałą rozrywką KDL-40R550C 102cm/40 Motionflow 100, czarny panel, srebrna podstawka Łączność z doskonałą rozrywką Dostępne wersje z ekranem 102 cm (40") Technologia Clear Resolution Enhancer Wbudowana technologia Wi-Fi

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A.

ENXTV. Instrukcja instalacji. Inter Projekt S.A. ENXTV Instrukcja instalacji Inter Projekt S.A. Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Zawartość opakowania 3. Opis urządzenia 4. Połączenie kabli 5. Wstępna konfiguracja 6. Opis Pilota zdalnego sterowania 7. Opis

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00)

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW Z SYSTEMEM SD-NAVI (wersja 1.00) 1 Spis treści ZaŜalenie klienta Diagnostyka Omówienie i opis wyprowadzeń Rozdział 2 Ogólny problem funkcjonalny Rozdział 3 Urządzenie nie działa lub nie uruchamia się (czarny ekran): Rozdział 3-1 Przycisk

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI CR-500- HD 1. BUDOWA REJESTRATORA 2. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU 3. MONTAś 4. TRYBY PRACY I ICH SYGNALIZACJA 5. ODTWARZANIE 6. USTAWIENIA 7. MAPA PAMIĘCI 8. SPECYFIKACJA 1. BUDOWA REJESTRATORA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem

Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Mini stacja MP3 5w1 z Bluetoothem, radiem, zegarem, głośnikiem Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji mp3. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446

Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy włącznik czasowy z lampką Nr produktu 000552446 Strona 1 z 7 Przeznaczenie do użycia Produkt wyposażono w wyjście zasilania, które można włączyć lub wyłączyć wbudowanym włącznikem

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi

Seria P-662HW-Dx. Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem. Skrócona instrukcja obsługi Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006 Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami w tej Skróconej instrukcji

Bardziej szczegółowo

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI

DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI DJCONTROL INSTINCT I DJUCED PIERWSZE KROKI INSTALACJA Włóż płytę CD-ROM. Uruchom program instalacyjny. Wykonaj instrukcje. 1 6 2 7 3 4 5 1- alans kanałów 1 2 (wyjście miksu) 2- Głośność kanału 1 (lewego)

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA

DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYSTRYBUCJA : DJ-DISTRIBUTION NUMARK POLSKA ul. Hryniewieckiego 1 mag.iii 2p. 70-606 SZCZECIN Telefon:+48 091 4539619 www.numark-dj.pl e-mail: numark@numark-dj.pl 1. PROGRAM wciśnij

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi

Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Pilot zdalnego sterowania HP Media (tylko wybrane modele) Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami

Bardziej szczegółowo

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik

CHEVROLET MYLINK. Krótki przewodnik CHEVROLET MYLINK Krótki przewodnik Chevrolet MyLink to system informacyjno-multimedialny, który poprawia komfort jazdy dzięki prostym złączom, możliwości zintegrowania smartfona oraz 7-calowemu ekranowi

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA

Środki ostrożności OSTRZEŻENIE PRZESTROGA Środki ostrożności Przed użyciem wielofunkcyjnego pilota przewodowego przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję obsługi. Po przeczytaniu instrukcji przechowuj podręcznik użytkownika w bezpiecznym, łatwo

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Poznaj swój retrace Lite

Poznaj swój retrace Lite Jak używać Poznaj swój retrace Lite 1. Długość i szerokość geograficzna 2. Poziom naładowania baterii 3. Ikona cyfrowego kompasu 4. Ikony punktów nawigacyjnych - Osobiste, Ulubione, Atrakcje, Cel i Parking

Bardziej szczegółowo

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista

46 Korzystanie z wyświetlacza. System Microsoft Windows XP. System Microsoft Windows Vista Dokonując dostosowania rozdzielczości wyświetlacza można uzyskać poprawę czytelności tekstu lub wyglądu obrazów na ekranie. W miarę zwiększania rozdzielczości, elementy są wyświetlane coraz mniejsze na

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają porady

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja historii plików

Konfiguracja historii plików Wielu producentów oprogramowania oferuje zaawansowane rozwiązania do wykonywania kopii zapasowych plików użytkownika czy to na dyskach lokalnych czy w chmurze. Warto jednak zastanowić się czy instalacja

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634)

Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Instrukcja wgrywania synoptyki pola (wersja modelu danych do 634) Przed rozpoczęciem wgrywania do przekaźnika własnego schematu synoptyki pola należy upewnić się, czy dostępny jest wymagany plik (rozszerzenie.hex).

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Ashampoo Rescue Disc

Ashampoo Rescue Disc 1 Ashampoo Rescue Disc Oprogramowanie pozwala na utworzenie nośnika odzyskiwania system na płycie CD, DVD lub nośniku USB. Ten system awaryjny jest zalecany w dwóch sytuacjach: 1. W celu przywrócenia kopii

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej

Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej QUICK START GUIDE Skrócony podręcznik obsługi dla programu Wizualna poczta głosowa w wersji 8.5 lub nowszej Czym jest Wizualna poczta głosowa? 2 Wizualna poczta głosowa w telefonie 2 Dostęp do Wizualna

Bardziej szczegółowo

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB

Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB Łatwy w obsłudze zestaw kina domowego DVD z funkcją odtwarzania muzyki / filmów przez interfejs USB www.sony-europe.com 1 Funkcje Łatwy w obsłudze, pasujący do telewizora BRAVIA zestaw kina domowego DVD

Bardziej szczegółowo

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji

MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji MUltimedia internet Instrukcja Instalacji 1 2 MULTIMEDIA Internet 1. Zestaw instalacyjny 4 2. Budowa modemu ADSL 5 3. Podłączenie modemu ADSL 7 4. Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl

Adapter USB do CB32. MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Adapter USB do CB32 Produkt z kategorii: Elmes Cena: 42.00 zł z VAT (34.15 zł netto)

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Spis treści 1. Instalacja... 3 2. Rejestracja/aktywacja... 4 3. Dodawanie kamer... 5 4. Obraz transmisji bezpośredniej... 6 5. Zapis... 6 6. Odtwarzanie... 7

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość

Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy. Część Nr II DP/1926/11. VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość Załącznik Nr Produkt zamawiany Przedmiot zamówienia/kosztorys ofertowy Część Nr II DP/196/11 Produkt oferowany Nazwa (zmienione VAT Cena netto Wartość Lp (cechy) ilość ilość parametry) % za 1 szt brutto

Bardziej szczegółowo

Opis funkcji specjalnych telefonu

Opis funkcji specjalnych telefonu Opis funkcji specjalnych telefonu Wspó praca z central abonenck UWAGA: Wspó praca z central abonenck mo e przyjmowa ró n form, w zale no ci od dost pno ci funkcji tego typu. Przekazanie po czenia za pomoc

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO

BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO BEZPRZEWODOWY SYSTEM AUDIO/VIDEO A/V SENDER BEZPRZEWODOWY SYSTEM A/V 1. Wstęp 1.1 Opis Magiczny system Audio/Video używa najnowszej bezprzewodowej technologii do wysyłania sygnału audio (STEREO) oraz obrazu

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center MM124 Sweex Portable Media Center MM124UK Sweex Portable Media Center Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Portable Media Center. Wygodne spędzanie czasu przy filmach, muzyce i zdjęciach zapisanych na wewnętrznym

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Elementy podłączeniowe.

Elementy podłączeniowe. Dziękujemy za wybór Sterboxa. Elementy podłączeniowe. Widoczne gniazdko do podłączenia kabla sieci komputerowej. Na górnej krawędzi gniazdko 12 stykowe, na dolnej 16 stykowe. Do tych gniazd podłącza się

Bardziej szczegółowo

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms

Obsługa centrali: Krótkie przerwy w tonie zgłoszenia informujące o. Przerwa 100ms Obsługa centrali: Sygnały akustyczne centrali (w słuchawce): W trakcie użytkowania centrali mogą występować następujące sygnały akustyczne: Nazwa sygnału Rytm sygnału Opis zgłoszenia centrali ciągły ton

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Type ETO2 Controller for ice and snow melting

Type ETO2 Controller for ice and snow melting Type ETO2 Controller for ice and snow melting 57652 06/08 (BJ) English page 2 Deutsch page 14 page 26 Russian page 38 SPIS TREŚCI Wyjaśnienie pojęć.................... Strona 26 Wprowadzenie.....................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny telewizor LED 46HFL5008D/12. aplikacje w chmurze przeznaczone dla telewizorów hotelowych

Profesjonalny telewizor LED 46HFL5008D/12. aplikacje w chmurze przeznaczone dla telewizorów hotelowych Page 1 of 5 Telewizor hotelowy Porównaj produkty Otwórz wszystkie szczegółowe dane techniczne 55HFL5008D/12 46HFL5008D/12 40HFL5008D/12 Oxigen Aplikacje Smart TV Kontrola aplikacji Wiele profili aplikacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GPS VORDON

Instrukcja obsługi GPS VORDON Instrukcja obsługi GPS VORDON Witaj, Dziękujemy za skorzystanie z urządzenia marki Vordon. Użytkownik może korzystać z nawigatora GPS w każdej chwili w dowolnym miejscu, na przykład podczas jazdy, pieszo

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem.

Wstęp. Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. 1 Wstęp Dziękujemy za zakup niniejszego odtwarzacza MP3! Przed użyciem prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi w celu zaznajomienia się z prawidłowym jego użytkowaniem. Za uszkodzenia fizyczne lub

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3

STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 STEREO RADIO FM Z ODTWARZACZEM MP3 / CD SCD-24 MP3 Odnośnie więcej informacji oraz wsparcie techniczne, odwiedź: www.lenco.eu INSTRUKCJA OBSŁUGI LISTA ELEMENTÓW 1. PRZYCISK CD FOLDER + / +10 2. PRZYCISK

Bardziej szczegółowo

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia

Jak: Kopiować. Wysyłać cyfrowo. Faksować. Przechowywać zlecenia Urządzenie wielofunkcyjne HP Color LaserJet seria CM6030/6040 Skrócona instrukcja obsługi Jak: Kopiować Wysyłać cyfrowo Faksować Przechowywać zlecenia www.hp.com/support/cljcm6030mfp www.hp.com/support/cljcm6040mfp

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare)

Instrukcja obsługi zamka. bibi-z50. (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) Instrukcja obsługi zamka bibi-z50 (zamek autonomiczny z czytnikiem identyfikatora Mifare) bibi-z50 Copyright 2014 by MicroMade All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeżone MicroMade Gałka i Drożdż sp.

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi

Parowanie urządzeń Bluetooth. Instrukcja obsługi Parowanie urządzeń Bluetooth Instrukcja obsługi Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX319. Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX319 Driver LED 1x2A/48V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Opis złączy i elementów sterowania... 4 4. Ustawianie adresu DMX... 5 4.1. Ustawienia funkcji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B

INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA DT-5300B Wydanie LS 13/07 Elektroniczny miernik rezystancji uziemienia jest nowoczesnym zamiennikiem konwencjonalnego ręcznego miernika.

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50

Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 1. Listy Kancelaris - Zmiany w wersji 2.50 Zmieniono funkcję Dostosuj listę umożliwiając: o Zapamiętanie wielu widoków dla danej listy o Współdzielenie widoków między pracownikami Przykład: Kancelaria

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Poznanie komputera MyPal

Poznanie komputera MyPal QPL9 SD SD Poznanie komputera MyPal Elementy z przodu Elementy z boku Dioda LED Power/Notification (Zasilanie/Powiadomienie) Zasilanie Powiadamianie Przycisk Launch (Uruchom) Głośnik 4-kierunkowy przycisk

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP

Instalacja. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300. Model WN3100RP Instalacja Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RP Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego

Bardziej szczegółowo

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H

POLSKI 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Niniejsza instrukcja dotyczy modeli 51AKP210E 51AKP300E 51AKP220M 51AKP240M 51AKP310M 51AKP260H Przeczytaj dok adnie niniejsz instrukcj przed rozpocz ciem u ytkowania klimatyzatora. Pilot Spis tre ci Strona

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT

Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Skrócona instrukcja obsługi DPH-300S Bezprzewodowy telefon IP/DECT Zawartość opakowania DPH-300S Telefon bezprzewodo wy IP/DECT CD-ROM z instrukcją obsługi 3 akumulatory AAA NiMH Kabel telefoniczny (RJ-11)

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100

INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06. Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 INSTRUKCJA OBSŁUGI TIMER REMOTE SWITCH TRS06 Dla modeli NIKON D90/ D5000/ D7000/ D3100/ D5100 Schemat produktu dla serii TRS00 11 2 3 4 5 6 7 8 9 1 10 1. Połączenia dla róŝnych modeli aparatów 2. Kabel

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

instalacja dekodera tv SDH 85

instalacja dekodera tv SDH 85 instalacja dekodera tv SDH 85 1 Opis dekodera wyêwietlacz diody przyciski r cznego zmieniania kana ów w àcznik stan czuwania 2 Poprawna instalacja 2 instalacja dekodera tv SDH 85 3 Konfiguracja modemu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA!

INFORMATOR TECHNICZNY. Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive UWAGA! INFORMATOR TECHNICZNY Informator techniczny nr ASTRAADA/09/09/22 -- grudzień 2009 Pierwsze uruchomienie przemiennika częstotliwości Astraada Drive Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące przemienników

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI

HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE I DJUCED DJW PIERWSZE KROKI HERCULES DJCONTROLWAVE OMÓWIENIE Urządzenie Hercules DJControlWave to dwudeckowy kontroler DJ wyposażony w technologię bezprzewodową Bluetooth. Umożliwia

Bardziej szczegółowo