kurator: Katarzyna Kujawska - Murphy współkurator: Agata Drogowska organizator: Stowarzyszenie InterCity

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "kurator: Katarzyna Kujawska - Murphy współkurator: Agata Drogowska organizator: Stowarzyszenie InterCity"

Transkrypt

1 kurator: Katarzyna Kujawska - Murphy współkurator: Agata Drogowska organizator: Stowarzyszenie InterCity

2 DZIELNICA ARTYSTYCZNA PROMOCJA MIĘDZYNARODOWEJ WYSTAWY ARTYSTYCZNEJ W ZAPOMNIANYCH DZIELNICACH POZNANIA: ŚRÓDKA od do Re: GENERACJA Rzeczywista Re: GENERACJA jest regeneracją umysłów, dusz i serc miejscowych ludzi. Stowarzyszenie InterCity ( Urząd Miasta Poznania Wydział Sztuki i Kultury, Wydział Rewitalizacji oraz Biuro Kształtowania Relacji Społecznych, studenci VIII Pracowni Katedry Rysunku Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu, Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa oraz inne organizacje zainteresowane Miastem dyskutują jak zapomniane dzielnice powinny i mogłyby stawać się lepszymi miejscami, przemienione w jaśniejsze i inspirujące miasto, dedykowane sąsiadom. Publiczne/ Społeczne/ Prywatne Czy przestrzeń jest neutralna? Nawet, jeśli miejsce jest puste, to nigdy nie jest obojętne. Nie zamieszkane, posiadają własne historie i opowieści. Inspiracja otoczeniem posiada możliwości (lub niemożliwości) przekraczania granic, ograniczeń fizycznych i mentalnych. Każde z kąta świata, to poszukiwanie miejsca idealnego. Dom to wielka integrująca siła w życiu, staje się grupą nawyków, przyzwyczajeń, kształtuje wyobraźnię. Ludzie potrzebują domów, by marzyć, wyobrażać, przypominać sobie. Dom jest schronieniem. Wszelkie sekrety przestrzeni są analizowane przez Gaston a Bachelard a w Poetyce przestrzeni, stają się naczyniami dla wyobraźni i przestrzenią dla duszy. Projekt skoncentrowany jest na pracy dedykowanej szczególnemu rodzajowi miejsca - społecznej przestrzeni, a w niej - sztuce publicznej. Architektura - Urbanistyka Programy re-generacji powinny być skoncentrowane na miejskim, urbanistycznym ponownym rozwoju. Współdziałanie sztuki i architektury oferują możliwości do prze-projektowania centrów miast - re-destrukcja implikuje re konstrukcję. De generacja może być zmieniona w Re-generację. Pytania do dyskusji Jaką rolę spełnia sztuka publiczna w ekonomicznym rozwoju? Jakie argumenty są wysuwane w relacji pomiędzy publiczną sztuką i miejską, urbanistyczną regeneracją? Jakie wartości można znaleźć w procesie przekształcania zde generowanych obszarów w Re-generowane centra, za pomocą sztuki publicznej oraz urbanistyczną i architektoniczną rozmaitość? Przestrzenie ekspozycyjne Ponieważ nie istnieją na Dzielnicy żadne galerie, zaanektowalośmy na czas wystawy miejsca nietypowe dla wystawiania sztuki jak np. klatkę schodową kamienicy z początku XX w. (ul. Ostrówek 10/11). Odbyłysię wielkie projekcje na kamienicach otaczające rynek. Zaprosiliśmy miejscowe kino Malta do współpracy oraz miejscowy antykwariat Pokój z Widokiem. Na murach pojawiły się banery z pracami artystów. Zamierzamy promować twórczością Dzielnicę Artystyczną Śródki, tak, aby stała się ideą wolnej myśli, swoisty Hyde Park Poznania. Ustanowiliśmy konkurs wśród artystów i studentów na flagę, którą można manifestować swoje przekonania z dbałością jednak o najwyższy poziom intelektualny. Odbyła się projekcja multimedialna wykreowanych flag. Istotne jest, aby zwrócić uwagę na znaczenie znaku i symbolu, rozważenie różnic zachodzących pomiędzy tymi wartościami. Epilog Wystawa stwarza okazję, by wyrazić kolektywne i indywidualne osiągnięcia lokalnej społeczności, jak i - pojmowanej jak najszerzej - lokalności w ogóle. Promowanie sztuki w oparciu o historię, architekturę, naukę zgłębi różne aspekty kulturalnego i codziennego życia w małych zapomnianych dzielnicach. Takie wydarzenia eksponują postępujący wgląd w re-konstrukcję narodowej i lokalnej tożsamości poprzez odkrywanie i re-afirmację historycznych miejsc, zapomnianych jak dotąd. Katarzyna Kujawska Murphy Poznań, lipiec 2006 r.

3 ART DISTRICT - THE PROMOTION OF INTERNATIONAL ART EXHIBITION IN FORGOTTEN DISTRICTS OF POZNAN: SRODKA from 20 th October 2006 to 28 th October 2006 Re: GENERATION The real regeneration is the regeneration of local people minds, souls and hearts. InterCity Association ( Polish Ministry of Art and Heritage and Poznan City Council, students of VIII Atelier of Drawing Cathedral Academy of Fine Arts in Poznan and other agencies and organizations with an interest in the town discuss how forgotten and poor areas should and could become better places, which could be turned in to a brighter and inspirational town, dedicated to improving the neighborhood. Public/ Social/ Private Is space neutral? Even if space is empty, it s never indifferent. Uninhabited space has its own histories and stories. An environment inspirits with its possibilities (or impossibilities) for crossing borders, physical and mental limits. Each corner from corners of the world is a search of an ideal place. A home is a great strength in life, becomes a group of habits, customs, creates an imagination. People need homes to dream, imagine, and to remember. Home is a shelter. All secrets of a space are examined by Gaston Bachelard in The Poetics of Space, they are vessels for the imagination and space for the soul. Project focuses on work dedicated in a particular kind of space social space and public art. Architecture - Urban Programs of regeneration must be focused on urban re-development and suggestions. Diversity of art and architecture offer opportunities to re-design city centers, re-destruction may have to precede re-construction. De-generation can be converted into Re-Generation. Questions for discussion What role, if any, the public art does in economic development? What arguments are put forward about the relationship between public art and urban regeneration? What values can be found in a process of turning de-generated areas into Re generated centers through art, public art, and urban, and architectural diversity? Show Spaces There are no professional art galleries in Srodka, so we used unusual places for the show, places like a staircase of XX century house (10/11 Ostrowek Str.). Large multimedia projections appeared on buildings around the square. We inviteded to cooperate the local Malta cinema and the local antique bookshop The Room With a View. Art works, banners appeared on walls and fences. We are going to promote Art District of Srodka through art, so it can become an idea of free thought, kind of Hide Park of Poznan. We set a competition between artists and students for a flag, through which convictions can manifested, although with caring for the most intellectual quality. EPILOUGE The exhibition gives opportunity to express the collective and individual achievements of locality. Events deal with history, science, and architecture through a promotion of art and explores various aspects of cultural and everyday life at small forgotten areas. Such event exposes progressive view of re-construct national and local identity through the exploration and re-affirmation of historical areas, although forgotten so far. Kasia Kujawska Murphy Poznan, July 2006

4 DAREK BŁASZCZYK - CÓKIEREK cokierek@wp.pl KABBALAH WALLS cokierek (2002) cokierek Darek Błaszczyk cooperation Sylwek Łuczak music: Andrzej Izi Izdebski Darek Blaszczyk (cókierek) born in Warsaw (Poland) historian of art (Warsaw University), multimedia artist, film director, VJ member of fabrika cókierków art group from Warsaw, vocalist and musician in several alternative Warsaw projects (falemarengo, peacedancejass, SZCZYPEK, session3, szum n szelest) since 1998 VJ (cooperation with musicians & projects SMOLIK, 15minutprojekt, MASALA Sound System, Fet Freddy s Drop/ASTIGMATICfestival) since 2002 cooperating with fashion designer Anna Kuczyńska (fashion shows & installations) 2004 author of short TYLKO JEDNA NOC since 2005 creating s-forma program (about video art & VJ s) for TVPKULTURA 2006 established art & design group TYGRYS&WĄŻ (with Piotr Mańko) participant of SCRIPTEAST international workshop for screenwriters (with project THE HOUSE OF MERRY RETIREMENT/DOM WESOŁEJ STAROŚCI )

5 DARIA BURLIŃSKA tel Daria Burlińska is interested in spaces and products design. She treats art like the devise of reflections. She is studying at the Architecture and Product of Design Department of Academy of Fine Arts in Poznań. When Hunger Troubles

6 B STUVEN I like Srodka because it is like a little island within Poznan, a town in miniature. In its centre is a small rock set on the pavement close to Kino Malta. When I saw this stone I immediately wanted to protect it and for people to recognise its importance. I surrounded it with a cage and chained the stone tight with a lock. In this way I captured the heart of Srodka. But the love that people of this area had for their rock was too strong, and within a few days they had removed the cage, stolen the chain and freed the stone from my prison. So once more the heart of Srodka is free for everyone. Untitled (Caged Rock)

7 AGNIESZKA CHOLEWIŃSKA Born in Poznan study at Academy of Fine Arts, Poznań 2005 diploma work in serigraphy studio, Academy of Fine Arts, Poznań 2005 working as an assistant in Woodcut Studio, Academy of Fine Arts Poznań Active artist, taking part in group and individual exhibitions Biennale Grafiki Studenckiej - Poznań group exhibition - ASP Łódź group exhibition -ASP Warszawa/Muzeum Narodowe/ Arboretum exhibition In Gallery Od Nowa - Toruń group exhibition Pod Papugami Young Art Biennale Grafiki Studenckiej - Poznań group drawing exhibition - Gallery U Jezuitów Poznań group exhibition Lipsk group exhibition of best diploma works ASP Poznań group exhibition Osaca A-21 Contemporary Art. Space CASO Japonia group exhibition Grafika ASP Poznań w Gdańsku group graphic exhibitions Polskie Orły Seul April, exhibition 4 Kąty Inner Spaces Poznań October, Re: Generation of Œródka, exhibition - city space Poznań October, graphic exhibition Poznań Gdańsk Stary Browar Poznań Girl

8 MAGDALENA DOROSZ Born in Master Degree in Fine Arts majored in Graphic Department at the Academy of Fine Arts in Poznań (Poland), prof. Mirosław Pawłowski atelier. She exhibits in Poland and abroad, works as a graphic designer and freelancer. The light installation To Get Free of Custom was illuminated on the wall of a local parish church St. Margarita. To Get Free of The Custom

9 YONG HEE KIM tel.: Parsons School of Design M.F.A. Photography & Related Media 2005 Parsons School of Design B.F.A. Photography 1998 Took part in a various art shows in the USA and abroad, publishes in magazines: Le CéSAR, p.3, 2005, Cuba Libre 1959,Written & illustrated by Charles Harbutt; Trolly, Press, 2005 (Technical Advisor), Photo Imaging: A Complete Guide to Alternative Processes, Written & illustrated by Jill Enfield; Amphoto, Watson Guptill, 2002 (Printing Alternative Process), New York Home Book, The Ashley Group, 2001 COLLECTIONS: International private collection: VIDI VICI President, Italy LKM COSMETICS: In-Yong Chung Jungeun Lee, Korea Tokyo Train

10 OLA ALEKSANDRA KUJAWSKA 2002 Master Degree in Fine Arts majored in Sculpture and Art Education at the Academy of Fine Arts in Poznan (Poland), She took part in many exhibitions in Poland, Germany, South Korea, and Japan. Working on the field of architectural installation, painting and stage design. Lives in Berlin (Germany) and Poznan (Poland). The field of Aleksandra s Kujawska interest is space and architecture it s a form and history, it s meaning and geometry. She is convinced, that an evidence of a human being s condition: architecture gives a special meaning in her artistic creation. A wall erects the contact of inner and outside energy; between nature and irrationality. Geometry, which often is a medium in her art creation, has got a certain kind of silence, which she prefers the most. Geometry is a very fine way of showing aura phenomena, which she brings to an inner space and through this she builds a new reality. And finally, geometry lets to construct such space, which only a human being can create. Crane Mr. Engineer, Thelephone For You, Sir...

11 KATSUMA NORIHIKO (A-21 International Art Exhibition) born in Kobe, Japan1997 solo exhibition neo japanisume Osaka Found Design group Aircom Group exhibition at Kobe international hall, KOBE Aircom EXPO 2000 (12 / 1-12/23) 2000 Second group exhibition at Kobe international hall, KOBE Aircom EXPO 2000 (1 / 7-1/31) 2002 solo exhibition a japanophile* at *contents Label Cafe solo exhibition a japanophile* 2 at *second Booth solo exhibition solo exhibition a japanophile* 3 at *harem 33 *BIG STEP group exhibition *DEF solo exhibition kakejiku *SUMISOU group exhibition derori 2003 *The Kobe fish dance BMV exhibition 2004 *KA-YOU - solo exhibition koushi-no-mukou-gawa*. I was born in Japan, and grow up in Japan. Now I think, how many Japanese is proud of Japan? We Japanese in each time built up own culture, politics and society with pride as one of Japanese. But after the WAR, Japan grow up for western-style it makes our life Convenience. We joined the global society and tend to forget about our past. Think about own Japanese Sence and Thought it may forget. I should be the one who can express Japanese traditional Sence and thought for our future.iki v Japanese-Stylish, YAMATODAMASHII v Japanese spirit, YAMATONADESHIKO v Graceful Japanese woman, WABISABI v Japanese-attitude. Make these things revive in modern style and rebuilt, this is my way.

12 TAE MORIWAKI (A-21 International Art Exhibition) Taé MORIWAKI is an artist from Osaka, Japan. She develops her works especially with the photography and the video. Her works are often described as enigmatic, treating and offering a study of our society and politics. In 2001, after some experiences of exhibitions in Japan, she settled in France to study and prepare the master of art at a university in Paris. Now she lives and works in Paris and participates in the shows in Japan, France and Poland. I ll Go to The Top 1 I ll Go to The Top 2

13 TIM MURPHY tel.: Tim Murphy is an artist and curator from London. He has exhibited internationally including Poland, Japan and Spain. By working with an experimental approach to the notion of drawing his work reflects on cultural psychology, often appropriating media languages and methods as a means to explore and re-invent their meaning. He interprets the process of making art as a journey of ideas, often involving accidents and diversions - not unlike that of a shaggy dog story. Screensaver Town Planner We Don t Serve That Kind Of Customer Here

14 STAVROS PANAGIOTAKIS PAINTER (ΑΣΚΤ BERLIN HDK) INSTRUCTOR 407/80 Department of Architectures, Aristotle University of Thessaloniki RESPONSIBLE FOR THE CULTURAL PROGRAMS & THE PANHELLENIC STUDENT COMPETITIONS OF THE SECONDARY EDUCATION OF WEST THESSALONIKI He works in the fields of stage design, actions performance, fine arts. He elected several major art associations. Took part in many symposiums artistic villages workshops. He has participated in 11 private and 60 group exhibitions in Europe and in Japan. Some of his pieces are exhibited in the collection of Biennale in Peking, in the Macedonian Museum of Modern Art MMMA, in the civic gallery of Athens, in the national Museum of Modern Art, in the civic gallery of Thessaloniki, in the gallery of Association of Macedonian Studies, in the European Center for Development of Professional Skill, Thessaloniki, in the museum Vorre and in other private collections. Xristina Kyttaro

15 JOANNA SALTER tel.: Education Current study: MA Fine Art, St Martins College of Art and Design, London BA Hons Fine Art, Middlesex University, London BTEC Art Foundation, Cambridgeshire Regional College Takes part in various art shows. The objects I make are cartoon-like and don t accurately represent the source. They are without colour or texture ghostly, translucent and unreliable in their physical strength and visual quality. Recreating somewhat banal and insignificant objects (the pipes and skirting in the corner of a room or a teacup) in a time-consuming process draws attention to their everdayness and elevates the ordinary items that feature in our lives. I create these theatrical/animated objects that can t function in reality - devoid of their primary function, that collapse in the real world - hopefully with humour. The Door The Portals

16 IZABELA TARASEWICZ Born in Białystok, studying Sculpture at the Academy of Fine Art in Poznań. She practices sculptures, installations, performances and stage design. Uses various materials: plaster, clay, metal, lard, paraffin, animal skin, paint, ready made objects, wood, photos. Performance, no title

17 GOSIA WIERUSZEWSKA Black Bag Man with Bikes

18 KASIA ZYGADLEWICZ Katarzyna Zygadleiwcz- graduated from PWSSP in Poznań, Department of Painting,Graphics and Sculpture, she received a Diploma of Painting and Serigraphic, and a scholarship from /Ministerastwo Kultury i Sztuki / Administration of Culture and Arts. In the 80 s K.Zygadleiwcz created a series entitled In the Direction of Theatre, Gates and Passes, Flamenco and the first banners she created the outdoor display of banners in Brody Poznańskie, than Oleśnica, Poznań, Wolgast-Germany, Synagogue Pod Białym Bocianem- Wrocław. This talented artist also showed her outdoor display for the Millennium Celebration at the Old Market in Wrocław. In 2005 K. Z. created the cycle Rotating Paintings entitled Angel s Wings and Eden s Gardens in which she departed from the trend of New Configuration. The Artist has shown her Artwork in: Poland, Sweden, Spain, Morocco, Germany, Italy and the U.S.A. Flags

19 THE PRIVATE VIEWING Tim Murphy, film, outside projection Pani Krystyna Nowicka, Pan Lech Podbrez, Pan Gerard Cofta the Audience Joanna Salter, film, outside projection navigation

20 Za pomoc w realizacji wystawy pragniemy złożyć serdeczne podziękowania dla Antykwariatu Pokój z Widokiem, Kinu Malta oraz właścicielom i pracownikom lokalnych sklepików, jak również całej społeczności mieszkającej na Śródce. Organizatorzy URZĄD MIASTA POZNANIA Wydział Rewitalizacji Wydział Kultury i Sztuki VIII PRACOWNIA RYSUNKU AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH W POZNANIU PROMOCJA TWÓRCZOŚCI PATRONAT MEDIALNY Zrealizowano przy pomocy finansowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

21

22

23 DESIGN AND CONCEPT: TIM MURPHY AND KASIA KUJAWSKA - MURPHY kasia.kujawska@hotmail.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like

SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1. Fry #65, Zeno #67. like SSW1.1, HFW Fry #20, Zeno #25 Benchmark: Qtr.1 I SSW1.1, HFW Fry #65, Zeno #67 Benchmark: Qtr.1 like SSW1.2, HFW Fry #47, Zeno #59 Benchmark: Qtr.1 do SSW1.2, HFW Fry #5, Zeno #4 Benchmark: Qtr.1 to SSW1.2,

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition)

Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Stargard Szczecinski i okolice (Polish Edition) Janusz Leszek Jurkiewicz

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition)

Tychy, plan miasta: Skala 1: (Polish Edition) Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000 (Polish Edition) Poland) Przedsiebiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne (Katowice Click here if your download doesn"t start automatically Tychy, plan miasta: Skala 1:20 000

Bardziej szczegółowo

DOI: / /32/37

DOI: / /32/37 . 2015. 4 (32) 1:18 DOI: 10.17223/1998863 /32/37 -,,. - -. :,,,,., -, -.,.-.,.,.,. -., -,.,,., -, 70 80. (.,.,. ),, -,.,, -,, (1886 1980).,.,, (.,.,..), -, -,,,, ; -, - 346, -,.. :, -, -,,,,,.,,, -,,,

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition)

Katowice, plan miasta: Skala 1: = City map = Stadtplan (Polish Edition) Katowice, plan miasta: Skala 1:20 000 = City map = Stadtplan (Polish Edition) Polskie Przedsiebiorstwo Wydawnictw Kartograficznych im. Eugeniusza Romera Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL

ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL Read Online and Download Ebook ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA JEZYKOWA) BY DOUGLAS KENT HALL DOWNLOAD EBOOK : ARNOLD. EDUKACJA KULTURYSTY (POLSKA WERSJA Click link bellow and free register

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Sebastian Krzywak Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia

Sebastian Krzywak  Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: Akademia Sebastian Krzywak www.sebastiankrzywak.com Data, miejsce urodzenia: 1979, Zielona Góra. Mieszka i pracuje w Poznaniu. Edukacja: 2000-2005 Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu Dyplom z malarstwa w pracowni

Bardziej szczegółowo

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesn"t start automatically

MaPlan Sp. z O.O. Click here if your download doesnt start automatically Mierzeja Wislana, mapa turystyczna 1:50 000: Mikoszewo, Jantar, Stegna, Sztutowo, Katy Rybackie, Przebrno, Krynica Morska, Piaski, Frombork =... = Carte touristique (Polish Edition) MaPlan Sp. z O.O Click

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition)

Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Pielgrzymka do Ojczyzny: Przemowienia i homilie Ojca Swietego Jana Pawla II (Jan Pawel II-- pierwszy Polak na Stolicy Piotrowej) (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Bardziej szczegółowo

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition)

Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1: (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Wybrzeze Baltyku, mapa turystyczna 1:50 000 (Polish Edition) Wybrzeze Baltyku, mapa

Bardziej szczegółowo

Sargent Opens Sonairte Farmers' Market

Sargent Opens Sonairte Farmers' Market Sargent Opens Sonairte Farmers' Market 31 March, 2008 1V8VIZSV7EVKIRX8(1MRMWXIVSJ7XEXIEXXLI(ITEVXQIRXSJ%KVMGYPXYVI *MWLIVMIWERH*SSHTIVJSVQIHXLISJJMGMEPSTIRMRKSJXLI7SREMVXI*EVQIVW 1EVOIXMR0E]XS[R'S1IEXL

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition)

Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Miedzy legenda a historia: Szlakiem piastowskim z Poznania do Gniezna (Biblioteka Kroniki Wielkopolski) (Polish Edition) Piotr Maluskiewicz Click here if your download doesn"t start automatically Miedzy

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Let's talk about art 07. Porozmawiajmy o sztuce

Let's talk about art 07. Porozmawiajmy o sztuce Let's talk about art 07. Porozmawiajmy o sztuce 1 Ray Magazine 2/2019 2 07. EN LET S TALK ABOUT ART WARAT RODPECHPRAI Thailand - 1st place 1. What encouraged you to take part in the competition? The competition

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS MACIEJ KURAK Born in 1972 in Poznań. Lives and works in Poznań Maciej Kurak is an author of site specific installations, winner of Deutsche Bank Prize for the Best Polish Young Artist in 2006. He is the

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition)

Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama Karkonoszy, mapa szlakow turystycznych (Polish Edition) J Krupski Click here if your download doesn"t start automatically Karpacz, plan miasta 1:10 000: Panorama

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Sebastian Krzywak. Nagrody i stypendia Laureat konkursu Salted Candy 2009 Stypendysta BZ WBK 2004/2005

Sebastian Krzywak. Nagrody i stypendia Laureat konkursu Salted Candy 2009 Stypendysta BZ WBK 2004/2005 Sebastian Krzywak Urodzony w 1979 roku w Zielonej Górze. Studia na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Dyplom w 2005 roku w pracowni profesora Włodzimierza Dudkowiaka. Od 2015 roku asystent

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II INSTYTUT EUROPEISTYKI WYDZIAŁ PRAWA, PRAWA KANONICZNEGO I ADMINISTRACJI Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II European studies at KUL About the studies European Studies (BA) and European

Bardziej szczegółowo

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku

Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Blow-Up: Photographs in the Time of Tumult; Black and White Photography Festival Zakopane Warszawa 2002 / Powiekszenie: Fotografie w czasach zgielku Juliusz and Maciej Zalewski eds. and A. D. Coleman et

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Revenue Maximization. Sept. 25, 2018

Revenue Maximization. Sept. 25, 2018 Revenue Maximization Sept. 25, 2018 Goal So Far: Ideal Auctions Dominant-Strategy Incentive Compatible (DSIC) b i = v i is a dominant strategy u i 0 x is welfare-maximizing x and p run in polynomial time

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016

for me to the learn. See you later. Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 Wolontariusze EVS w roku 2015/2016 1. Kim są? Hello, my name is Constanze and I'm 18 years old. I'm from Magdeburg, which is located in the middle of Germany. As I grew up in a family full of musicians,

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

Poland) Wydawnictwo "Gea" (Warsaw. Click here if your download doesn"t start automatically

Poland) Wydawnictwo Gea (Warsaw. Click here if your download doesnt start automatically Suwalski Park Krajobrazowy i okolice 1:50 000, mapa turystyczno-krajoznawcza =: Suwalki Landscape Park, tourist map = Suwalki Naturpark,... narodowe i krajobrazowe) (Polish Edition) Click here if your

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

ABOUT NEW EASTERN EUROPE BESTmQUARTERLYmJOURNAL

ABOUT NEW EASTERN EUROPE BESTmQUARTERLYmJOURNAL ABOUT NEW EASTERN EUROPE BESTmQUARTERLYmJOURNAL Formanminsidemlookmatmpoliticsxmculturexmsocietymandm economyminmthemregionmofmcentralmandmeasternm EuropexmtheremismnomothermsourcemlikemNew Eastern EuropeImSincemitsmlaunchminmPw--xmthemmagazinemhasm

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Lasota Sketches/ Szkice mob

Agnieszka Lasota Sketches/ Szkice mob Agnieszka Lasota Sketches/ Szkice 2009-2011 www.agnieszka-lasota.pl agnieszka@agnieszka-lasota.pl mob. +48601212023 In reaching ostentatiously for trivial, readily available and cheap materials, such as

Bardziej szczegółowo

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11. Random Projections & Canonical Correlation Analysis

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11. Random Projections & Canonical Correlation Analysis Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture11 5 Random Projections & Canonical Correlation Analysis The Tall, THE FAT AND THE UGLY n X d The Tall, THE FAT AND THE UGLY d X > n X d n = n d d The

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2)

Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Click here if your download doesn"t start automatically Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily Climbs (Emily, #2) Emilka szuka swojej gwiazdy / Emily

Bardziej szczegółowo

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS

SubVersion. Piotr Mikulski. SubVersion. P. Mikulski. Co to jest subversion? Zalety SubVersion. Wady SubVersion. Inne różnice SubVersion i CVS Piotr Mikulski 2006 Subversion is a free/open-source version control system. That is, Subversion manages files and directories over time. A tree of files is placed into a central repository. The repository

Bardziej szczegółowo

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition)

Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) Leba, Rowy, Ustka, Slowinski Park Narodowy, plany miast, mapa turystyczna =: Tourist map = Touristenkarte (Polish Edition) FotKart s.c Click here if your download doesn"t start automatically Leba, Rowy,

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Zakres materiału. les/vocabulary-lesson-culture.php

Zakres materiału.   les/vocabulary-lesson-culture.php Wymagania na podstawie Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej język obcy oraz częściowo na podstawie polecanego podręcznika New Matura Success Intermediate (zadania pisemne i

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 17 KWIETNIA 2019 opracowane przez ekspertów Nowej Ery

Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 17 KWIETNIA 2019 opracowane przez ekspertów Nowej Ery Odpowiedzi do zadań zamieszczonych w arkuszu egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego 17 KWIETNIA 2019 opracowane przez ekspertów Nowej Ery UWAGA: W zadaniach otwartych eksperci przygotowali odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition)

Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Wojewodztwo Koszalinskie: Obiekty i walory krajoznawcze (Inwentaryzacja krajoznawcza Polski) (Polish Edition) Robert Respondowski Click here if your download doesn"t start automatically Wojewodztwo Koszalinskie:

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Le Sacre du Printemps

Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps Le Sacre du Printemps hundred years anniversary setna rocznica Roza Puzynowska s oil paintings in celebration of the original choreography by Vaslav Nijinsky. Olejne obrazy Róży

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition)

Dolny Slask 1: , mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Dolny Slask 1:300 000, mapa turystycznosamochodowa: Plan Wroclawia (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Dolny Slask 1:300 000, mapa turystyczno-samochodowa: Plan Wroclawia

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019

Helena Boguta, klasa 8W, rok szkolny 2018/2019 Poniższy zbiór zadań został wykonany w ramach projektu Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych - najlepsza inwestycja w człowieka w roku szkolnym 2018/2019. Składają się na

Bardziej szczegółowo

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11. Spectral Embedding + Clustering

Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11. Spectral Embedding + Clustering Machine Learning for Data Science (CS4786) Lecture 11 Spectral Embedding + Clustering MOTIVATING EXAMPLE What can you say from this network? MOTIVATING EXAMPLE How about now? THOUGHT EXPERIMENT For each

Bardziej szczegółowo

EPS. Erasmus Policy Statement

EPS. Erasmus Policy Statement Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości Ostrowiec Świętokrzyski College of Business and Entrepreneurship EPS Erasmus Policy Statement Deklaracja Polityki Erasmusa 2014-2020 EN The institution is located

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język angielski Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe Uczeń: Poprawna odpowiedź 1.1.

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język angielski Kartoteka testu. Wymagania szczegółowe Uczeń: Poprawna odpowiedź 1.1. Język angielski Kartoteka testu Rozumienie ze słuchu 1.1. I.6) żywienie II. Rozumienie wypowiedzi. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka 1.2. II.5)

Bardziej szczegółowo

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki.

Hershey Resorts. W skład Hershey Resorts wchodzi m.in. szereg hoteli, restauracji, sklepów i przede wszystkim wielki park rozrywki. www.hersheypa.com Hershey Resort znajduje się w bliskim sąsiedztwie z Nowym Jorkiem, Baltimore i Waszyngtonem. Hershey w stanie Pennsylvania jest znane jako najsłodsze miejsce na ziemi, ponieważ słynie

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459

name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 name / imię surname / nazwisko e-mail phone number / telefon PORTFOLIO KAROLINA BANACHOWICZ banachowicz.karolina@gmail.com +48 507 662 459 performance art SZTUKA PERFORMANCE video art SZTUKA VIDEO photography

Bardziej szczegółowo

Lubomierz, Polska

Lubomierz, Polska 02-04.08.2019 Lubomierz, Polska Słowem wstępu PixelMania to elitarny festiwal dla fotografów i cosplayerów, który gromadzi posjonatów z całego świata, zapewniając im niezbędne narzędzia pracy. Rok 2019

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

What our clients think about us? A summary od survey results

What our clients think about us? A summary od survey results What our clients think about us? A summary od survey results customer satisfaction survey We conducted our audit in June 2015 This is the first survey about customer satisfaction Why? To get customer feedback

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

marcin kozera 07D9D767EC5D1A5C685033EC578C57DF Marcin Kozera 1 / 6

marcin kozera 07D9D767EC5D1A5C685033EC578C57DF Marcin Kozera 1 / 6 Marcin Kozera 1 / 6 2 / 6 3 / 6 Marcin Kozera People named Marcin Kozera. Find your friends on Facebook. Log in or sign up for Facebook to connect with friends, family and people you know. Log In. or.

Bardziej szczegółowo

OpenPoland.net API Documentation

OpenPoland.net API Documentation OpenPoland.net API Documentation Release 1.0 Michał Gryczka July 11, 2014 Contents 1 REST API tokens: 3 1.1 How to get a token............................................ 3 2 REST API : search for assets

Bardziej szczegółowo

Good practices related to supporting the development of enterprises in rural areas as part of the program Leader.

Good practices related to supporting the development of enterprises in rural areas as part of the program Leader. Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo