REGULAMIN korzystania z pomieszczeń Centrum Rehabilitacyjno Kulturalnego w Konarzewie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN korzystania z pomieszczeń Centrum Rehabilitacyjno Kulturalnego w Konarzewie"

Transkrypt

1 REGULAMIN korzystania z pomieszczeń Centrum Rehabilitacyjno Kulturalnego w Konarzewie 1 Definicje 1. Wynajmujący/Użyczający - Gmina Dopiewo, którą reprezentuje Kierownik CRK 2. Najemca/Biorący Użyczenie osoba fizyczna lub firma, która dokonuje rezerwacji pomieszczeń w Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnym i odpowiada za organizację Wydarzenia. Regulamin nie dotyczy placówek oświatowych (szkół, przedszkoli oraz jednostek gminnych). 3. Wydarzenie jednorazowa lub cykliczna impreza kulturalna, szkolenie, konferencja, pokaz, fitness, różnorodne formy rehabilitacji lub inna forma imprezy organizowana przez Najemcę/Biorącego Użyczenie (oprócz wesel, przyjęć urodzinowych/imieninowych oraz biesiadnych). 4. Uczestnik osoba biorąca udział w Wydarzeniu. 5. CRK skrót od nazwy Centrum Rehabilitacyjno - Kulturalnego 2 Regulamin 1. Niniejszy regulamin określa zasady udostępniania oraz użytkowania pomieszczeń, w tym pomieszczeń wspólnych, do których tytuł prawny posiada Gmina Dopiewo. 2. Regulamin obowiązuje Najemców/Biorących Użyczenie, Wynajmującego/Użyczającego i Uczestników takich Wydarzeń jak: impreza kulturalna (koncert, spektakl, widowisko artystyczne, impreza estradowa, spotkanie autorskie itp.), rehabilitacja, szkolenie, konferencja lub inne formy imprezy organizowane przez Najemcę/Biorącego Użyczenie (oprócz uroczystości biesiadnych). 3. Najemca/Biorący Użyczenie nie ma prawa wynajmowania, użyczania lub udostępniania wynajętej przez siebie powierzchni CRK podmiotom trzecim. 4. Stawkę odpłatności za wynajem pomieszczeń CRK określa Cennik stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu. Został on wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr../2014 z dnia.2014r. Stawki podane w regulaminie są kwotami netto, do których doliczany jest podatek VAT w obowiązującej wysokości. 5. W uzasadnionych przypadkach Wynajmujący może odstąpić od pobierania opłaty za wynajem (np. imprezy o charakterze charytatywnym). Odstąpienie od pobrania w/w opłaty może nastąpić wyłącznie w przypadku organizacji imprezy o charakterze niekomercyjnym po wcześniejszym złożeniu wniosku o zwolnienie z opłaty zawierającego uzasadnienie. Zgoda na nieodpłatne użyczenie ma charakter okazjonalny i wyjątkowy. 6. Pierwszeństwo w wynajmie/użyczeniu pomieszczeń CRK przysługuje: gminnym jednostkom organizacyjnym (np. zakłady budżetowe, jednostki budżetowe, instytucje kultury, placówki oświatowe), podmiotom wykonującym zadania gminy (np. spółki z udziałem gminy, stowarzyszenia). 1. Wynajmujący/Użyczający może odmówić Najemcy/Biorącemu Użyczenie możliwości wynajmu/użyczenia, jeżeli stwierdzi, że charakter Wydarzenia w znacznym stopniu narusza dobre imię Wynajmującego/Użyczającego, jest niezgodne z jego działalnością statutową, niesie w sobie treści agresywne, niestosowne lub inne niezgodne z powszechnie przyjętym systemem etycznych wartości społecznych. Wynajmujący/Użyczający zastrzega sobie także prawo odmowy wynajmu/użyczenia w przypadku Wydarzeń o charakterze politycznym (agitacje, propaganda, podżeganie do konfliktu itp.) za wyjątkiem debat przedwyborczych organizowanych przez Urząd Gminy Dopiewo.

2 2. CRK zastrzega sobie prawo odmowy udostępniania pomieszczeń firmom, instytucjom lub organizacjom oraz osobom fizycznym, które nie przestrzegały niniejszego Regulaminu we wcześniejszym terminie. 3. Wynajmujący/Użyczający nie ponosi odpowiedzialności za treści pojawiające się na Wydarzeniu Najemcy/Biorącego Użyczenie oraz za jakość i poziom Wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację Wydarzenia bierze w całości na siebie Najemca/Biorący Użyczenie i pełni rolę Organizatora. 4. Wydarzenia mogą odbywać się w każdym dniu tygodnia, jednak z zastrzeżeniem, iż od poniedziałku do piątku włącznie Wydarzenia mogą odbywać się po godz Czas trwania wydarzenia jest nieokreślony, jednak przedłużony czas trwania nie może zakłócić normalnego trybu pracy CRK. 5. Wstępnej rezerwacji można dokonać między godziną 10:00 a 16:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej, na co najmniej 2 tygodnie przed terminem wynajmu pomieszczeń, przy czym należy określić cel Wydarzenia, typ pomieszczenia, zapotrzebowanie techniczne (krzesła, stoły, rzutnik, ekran, tablica, nagłośnienie, oświetlenie itp.). Ostatecznej rezerwacji należy dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 6. Potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest przez Kierownika CRK drogą mailową od poniedziałku do piątku między godziną 10:00 a 16:00 w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia rezerwacji, przy czym tylko potwierdzenie rezerwacji dokonane przez Kierownika CRK jest równoznaczne z rezerwacją podanego terminu po pisemnej akceptacji wysłanej drogą mailową lub pocztową do Najemcy/Biorącego Użyczenie. 7. Ostateczna rezerwacja wynajmu/użyczenia pomieszczeń w budynku CRK przy ul. Poznańskiej 19 w Konarzewie, gm. Dopiewo oznacza, że Najemca/Biorący Użyczenie zaakceptował warunki niniejszego regulaminu oraz cenę najmu zgodną z cennikiem zamieszczonym i aktualizowanym na stronie internetowej CRK w Konarzewie w zakładce <kontakt/cennik usług/regulamin>, bądź zgodną z indywidualnie wynegocjowaną stawką pomiędzy Wynajmującym/Użyczającym a Najemcą/Biorącym Użyczenie. 8. Najemca/Biorący Użyczenie ma obowiązek w zamówieniu ( , fax, pismo) wpisać regułę: Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem wynajmu/użyczenia pomieszczeń w CRK w Konarzewie i akceptuję jego warunki (postanowienia). Wraz z własnoręcznym podpisem (w przypadku firm czy instytucji z pieczęcią firmową i pełnomocnictwem udzielonym przez organy do tego upoważnione). 9. Faktura za najem zostanie wystawiona w dniu najmu/użyczenia lub w dniu następnym. 10. Płatność następuje przelewem na konto Wynajmującego/Użyczającego uwidocznione na fakturze oraz w terminie 14 dni od dnia odbioru faktury. 11. Najemca/Biorący Użyczenie otrzymuje dostęp do wynajętych pomieszczeń na 1 godzinę przed rozpoczęciem Wydarzenia, chyba, że wcześniej zostało to pomiędzy Wynajmującym/Użyczającym a Najemcą/Biorącym Użyczenie ustalone inaczej. 12. W przypadku przedłużenia wynajmu/użyczenia pomieszczeń przy opłacie godzinowej, za każdą dodatkowo rozpoczętą godzinę po przekroczeniu 30 minut tej godziny, dolicza się opłatę dodatkową wg stawki ustalonej w zamówieniu. 13. Wynajmujący/Użyczający ma prawo do nieudzielania zgody na przedłużenie wynajmu/użyczeniu pomieszczeń w przypadku nakładających się innych rezerwacji w tym samym czasie. 14. W budynku CRK obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych oraz wszelkiego rodzaju zabronionych środków odurzających ( z wyjątkiem lampki wina i lampki szampana podczas imprez kulturalnych). 15. Zasady dokonywania zmian w rezerwacji oraz rezygnacji: a) wszelkie zmiany terminów lub innych ustaleń należy obowiązkowo uzgodnić z Kierownikiem CRK

3 b) w przypadku rezygnacji z wynajmu/użyczenia, Najemca/Biorący Użyczenie zobowiązany jest powiadomić pisemnie lub drogą poczty elektronicznej Kierownika CRK najpóźniej 7 dni przed terminem wynajmu/użyczenia, w przypadku późniejszego powiadomienia niż 7 dni, Najemca/Biorący Użyczenie zobowiązany jest do zapłaty 50% stawki za wynajem/użyczenie. 1. W przypadku wszczęcia alarmu p.poż. w wyniku naruszenia przez Najemcę/Biorącego Użyczenie lub uczestnika Wydarzenia zakazu palenia tytoniu (czujniki dymu) Najemca/Biorący Użyczenie pokryje z własnych środków koszty interwencji straży pożarnej. 2. Ze sprzętu będącego na wyposażeniu pomieszczeń CRK można korzystać tylko na terenie wynajętych pomieszczeń CRK oraz za zgodą Wynajmującego/Użyczającego. 3. W przypadku Wydarzeń trwających kilka dni Najemca/Biorący Użyczenie może na swoją odpowiedzialność pozostawić w wynajętych/użyczonych pomieszczeniach przedmioty wartościowe. W takiej sytuacji Najemca/Biorący Użyczenie zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Wynajmującego/Użyczającego. 4. Najemca/Biorący Użyczenie opuszczając wynajęte/użyczone pomieszczenia po zakończeniu Wydarzenia zobowiązany jest przekazać je wraz z wyposażeniem Wynajmującemu/Użyczającemu, przy czym Wynajmujący/Użyczający wraz z Najemcą/Biorącym Użyczenie zobowiązany jest sprawdzić stan zdawanych pomieszczeń oraz sprzętu. 5. Najemca/Biorący Użyczenie zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy wszelkich uszkodzeń pomieszczeń i i ich wyposażenia powstałych w okresie najmu/użyczenia. 6. Wynajmujący/Użyczający nie ma obowiązku promowania Wydarzenia Najemcy/Biorącego Użyczenie. Całością organizacji łącznie z działaniami promocyjno marketingowymi zajmuje się Najemca/Biorący Użyczenie. Wynajem/użyczenie pomieszczeń nie nosi znamion tzw. współorganizacji, tzn., że Wynajmujący/Użyczający nie utożsamia się z Wydarzeniem. Wsparcie promocji ze strony Wynajmującego/Użyczającego jest jedynie aktem dobrej woli i wynika z innych ustaleń określonych w zamówieniu najmu/użyczenia. Strony ustalają wtedy dodatkowe koszty związane z działaniami promocyjnymi, które poniesie Najemca/Biorący Użyczenie (np. druk plakatów, ulotek, artykuły sponsorowane w prasie, spoty radiowe itp.). 7. W trakcie najmu Wynajmujący/Użyczający nie udostępnia Najemcy/Biorący Użyczenie hasła do sieci Wi-Fi. 8. W przypadku, gdy Najemca/Biorący Użyczenie chce skorzystać z rzutnika multimedialnego, sprzęt, z którego prezentacja będzie wyświetlana np. laptop musi być własnością Najemcy?Biorącego Użyczenie. CRK nie wypożycza swoich komputerów. Każdy komputer musi być odpowiednio skonfigurowany do pracy z rzutnikiem. Jeśli prezentacja ma być wzbogacona dźwiękiem (nie ogranicza się tylko do obrazu) należy to określić w zamówieniu wynajmu/użyczenia. 3 Obowiązki Najemcy/Biorącego Użyczenie Najemca/Biorący Użyczenie zobowiązany jest do: 1. przestrzegania zakazu palenia w obrębie całego budynku CRK 2. przestrzegania zakazu przyklejania lub przypinania czegokolwiek do ścian wynajętych/użyczonych pomieszczeń, chyba, że Kieorwnik CRK zezwoli na to wskazując sposób nie narażający ścian na zniszczenie, 3. dbania o czystość pomieszczeń udostępnionych przez Wynajmującego/Wynajmującego, 4. pozostawienia pomieszczeń po Wydarzeniu w takim stanie, w jakim zostały przekazane, 5. zapewnienia dozoru odzieży wierzchniej pozostawionej przez uczestników Wydarzenia w wynajmowanym pomieszczeniu lub szatni w trakcie trwania Wydarzenia, 6. szczegółowego określenia w zamówieniu wynajmu pomieszczeń zapotrzebowania (krzesła, stoły, ustawienie, potrzeba rzutnika, ekranu, odtwarzacza muzyki, nagłośnienia, oświetlenia, szatni itp.)

4 4 Przepisy końcowe 1. Najemca/Biorący Użyczenie zobowiązany jest do stosowania obowiązujących przepisów i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Najemca/Biorący Użyczenie nieprzestrzegający warunków Regulaminu ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez CRK oraz osoby trzecie. 2. W przypadku okoliczności od niego niezależnych (zdarzenia losowe, żałoba narodowa, klęska żywiołowa, itp.) CRK zastrzega sobie prawo do odwołania, skrócenia, odłożenia trwającego wynajmu/użyczenia pomieszczeń 3. W przypadku odwołania wynajmu/użyczenia pomieszczeń z winy Wynajmującego Najemcy przysługuje zwrot wpłaconych opłat bez odsetek 4. W przypadku odwołania wynajmu/użyczenia z winy Najemcy/Biorącego Użyczenie, Najemca/Biorący Użyczenie zobowiązany jest powiadomić Wynajmującego/Użyczającego o tym fakcie min. 7 dni przed Wydarzeniem. W przeciwnym razie Najemca/Biorący Użyczenie zapłaci Wynajmującemu/Użyczającemu karę regulaminową w wys. 50% kosztów wynajmu/użyczenia określonych w umowie wraz z pełnym kosztem związanym z zamówieniem usług dodatkowych (np. zamówienie noclegu, catering itp.). Bezkosztowe anulowanie rezerwacji najmu/użyczenia oraz zamówionych usług dodatkowych możliwe jest przed upływem 7 dni roboczych przed realizacją Wydarzenia, przy czym rezygnacja musi być zgłoszona przez Najemcę/Biorącego Użyczenie (organizatora) drogą mailową na adres, przy pomocy którego dokonywano rezygnacji wraz z telefonicznym potwierdzeniem wysłania rezygnacji do Kierownika CRK. 5. CRK zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do obowiązującego regulaminu. Wszystkie zmiany są wprowadzane na bieżąco do treści Regulaminu i publikowane na stronie w zakładce <kontakt/cennik usług/regulamin>. 6. Wszelkie spory, mogące wyniknąć z tytułu najmu/użyczenia pomieszczeń w CRK w Konarzewie poddaje się orzecznictwu Sądu właściwego dla siedziby CRK. 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 2014r. 8. Regulamin podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy Dopiewo. w sprawie ustalenia stawek za najem pomieszczeń i sprzętu oraz dodatkowych usług w CRK w Konarzewie.

5 CENNIK NAJMU POMIESZCZEŃ I DODATKOWYCH USŁUG świadczonych przez CRK w Konarzewie Lp. Rodzaj usługi Przedmiot usługi Czas najmu Cena netto VAT 1. Sala widowiskowa 23 % 2. Sala widowiskowa z zapleczem 23 % technicznym oraz sanitariatami i holem wejściowym 3. Sala widowiskowa bez zaplecza 23 % technicznego z sanitariatami i holem wejściowym 4. Szatnia samoobsługowa 23 % 5. Szatnia z obsługą 23 % 6. Zaplecze kuchenne bez obsługi 23 % 7. Zaplecze kuchenne z obsługą 23 % Najem 8. Inne pomieszczenia 23 % pomieszczeń 9. Świetlica wiejska 23 % 10. Pomieszczenie świetlicy z 23 % rzutnikiem multimedialnym i nagłośnieniem 11. Pomieszczenie świetlicy bez 23 % sprzętu multimedialnego 12. Zaplecze kuchenne 23 % 13. Sanitariaty 23 % 14. Hol wejściowy 23 % 15. Ekspozycja wystaw 23 % 16. Ekspozycja reklam 23 % 17. Obsługa sprzętu 23 % multimedialnego w tym nagłośnienia 18. Inne usługi Sprzątaczka 23 % 19. Dyżur elektryka 23 % 20. Catering 23 % 21. Najem noclegu 23 % Załącznik do wniosku o wynajem

6 Oświadczenie Niniejszym oświadczam, iż organizowana przeze mnie w dniu/dniach Impreza pod nazwą.. nie ma na celu osiągnięcie przeze mnie korzyści materialnych bądź niematerialnych i nie jest sprzeczna z celami statutowymi Centrum Rehabilitacyjno-Kulturalnego w Konarzewie. Podpis organizatora bądź osoby reprezentującej organizatora Konarzewo, dnia.. WNIOSEK O WYNAJEM/UŻYCZENIE POMIESZCZEŃ W CENTRUM REHABILITACYJNO-KULTURALNYM

7 W KONARZEWIE Lp. Dotyczy Informacje 1. Wynajmujący /Organizator imprezy dane kontaktowe/ do faktury VAT Tel. kontaktowy 2. Data, godziny trwania Wydarzenia 3. Jakie pomieszczenie 4. Tematyka Wydarzenia 5. Wymagania techniczne (nagłośnienie, oświetlenie i inne) 6. UWAGI (przewidywana liczba uczestników, czas przygotowań do imprezy, dodatkowe ustalenia, itp.) *Zgadzam się i akceptuję Regulamin wynajmu pomieszczeń CRK w Konarzewie Data i czytelny podpis wynajmującego Konarzewo, dnia. Wzór umowy Nr 1 Umowa wynajmu pomieszczeń Nr./ 2014

8 zawarta w dniu pomiędzy Gminą Dopiewo z siedzibą w Dopiewie przy ul. Leśnej 1C, Dopiewo, NIP , REGON.., reprezentowaną przez Martę Jaśminę Pawłowską, Kierownika CRK w Konarzewie, zwaną dalej Wynajmującym a, zwanym dalej Najemcą O następującej treści: 1 Wynajmująca oświadcza, że jest właścicielem budynku usytuowanego w Konarzewie przy ul. Poznańskiej 19 stanowiącego Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne oraz WTZ, dla którego jest prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu Księga Wieczysta nr PO1P/ Wynajmująca zobowiązuje się wynająć pomieszczenie (..)oznaczone nr w dniu. w godzinach od. do. 2. Najemca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu udostępniania pomieszczeń CRK w Konarzewie wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr z dnia 3 1. Koszt wynajmu pomieszczeń : a) za 1 godzinę wynosi.. brutto (tj. 1 godzina x.. zł = zł)zgodnie z Regulaminem udostępniania pomieszczeń CRK w Konarzewie, słownie:. zł 00/100 b) za 1 dzień wynosi.. brutto (tj. 1 dzień x.. zł = zł)zgodnie z Regulaminem udostępniania pomieszczeń CRK w Konarzewie, słownie:. zł 00/ W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut. 4 Termin płatności za wynajem *pomieszczeń ustala się na dzień.. Płatne przelewem na konto Wynajmującej Nr. 5 W przypadku nieterminowego regulowania opłat za wynajem pobierane będą odsetki ustawowe Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń zobowiązany jest do: punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć zgodnie z zawartą umową, utrzymania czystości, przestrzegania przepisów p.poż. i porządkowych, podporządkowania się poleceniom pracowników CRK w zakresie czynności ujętych w umowie najmu, odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką.

9 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: spożywania napojów alkoholowych, wszelkiego rodzaju niedozwolonych środków odurzających i palenia tytoniu, wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających. 7 Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń pomieszczeń i sprzętu powstałych w wyniku niewłaściwego ich używania przez Najemcę. W tym celu pobierana jest kaucja 500 zł. Celem zabezpieczenia ew. zniszczeń. Jeśli zniszczenia przekraczają tą kwotę najemca obciaży wynajmującego fakturą. 8 Za charakter i treść wydarzenia w wynajmowanych pomieszczeniach odpowiada Najemca. 9 Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 10 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 11 Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej umowy może stanowić podstawę do jej natychmiastowego rozwiązania. 12 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.... podpis Najemcy podpis Wynajmującego Wzór umowy Nr 2 Umowa wynajmu pomieszczeń Nr./ 2014

10 zawarta w dniu pomiędzy Gminą Dopiewo z siedzibą w Dopiewie przy ul. Leśnej 1C, Dopiewo, NIP , REGON.., reprezentowaną przez Martę Jaśminę Pawłowską, Kierownika CRK w Konarzewie, zwaną dalej Wynajmującym a, zwanym dalej Najemcą o następującej treści: 1 Wynajmująca oświadcza, że jest właścicielem budynku usytuowanego w Konarzewie przy ul. Poznańskiej 19 stanowiącego Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne oraz WTZ dla którego jest prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu Księga Wieczysta nr PO1P/ Przedmiotem umowy jest wynajem do wyboru na podstawie złożonego wniosku sali widowiskowej oraz hallu głównego znajdujących się w budynku CRK w Konarzewie w dniu. w godzinach od. do 2. Wynajem, o którym mowa w ust. 1 jest z/bez*obsługą/i techniczną/ej* i sprzętu technicznego. Wynajmujący zapewnia jedynie dyżur elektryka.* 3. Wynajmujacy udostępnia dodatkowo garderobę, sanitariaty oraz miejsca parkingowe.* 4. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu multimedialnego m.in. projektora(rzutnika) ekranu za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem Wynajmującego. 3 Wynajmujący oświadcza, że budynek spełnia wymogi bhp i p.poż do organizacji imprezy, o której mowa w 2. 4 Najemca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu udostępniania pomieszczeń CRK w Konarzewie wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr z dnia 5 Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń zobowiązuje się do: punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęc zgodnie z zawartą umową, użytkowania wynajętych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem przestrzegania przepisów bhp i p.poż. utrzymania czystości, przestrzegania przepisów p.poż. i porządkowych, nie oddawania wynajętych pomieszczeń w użytkowanie osobom trzecim, podporządkowania się poleceniom pracowników CRK w zakresie czynności ujętych w umowie najmu, odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką, usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z winy Najemcy w trakcie użytkowania, pozostawienia wynajętych pomieszczeń w takim stanie w jakim je otrzymał,

11 nie używania otwartego ognia (świece, podgrzewacze, pochodnie itp.) tak w Sali widowiskowej i na scenie jak i w innych pomieszczeniach, nie zwiększania liczby miejsc siedzących w Sali widowiskowej, zawarcia oddzielnych umów cywilno prawnych z pracownikami obsługi technicznej, obsługi szatni, ekipą sprzątającą itp Koszt wynajmu pomieszczeń : a) za 1 godzinę wynosi.. brutto (tj. 1 godzina x.. zł = zł)zgodnie z Regulaminem udostępniania pomieszczeń CRK w Konarzewie, słownie:. zł 00/100 b) za 1 dzień wynosi.. brutto (tj. 1 dzień x.. zł = zł)zgodnie z Regulaminem udostępniania pomieszczeń CRK w Konarzewie, słownie:. zł 00/ W przypadku wynajmu pomieszczeń liczonego w godzinach ustalona w umowie stawka godzinowa naliczana będzie za każdą następną godzinę po przekroczeniu pierwszych piętnastu minut Termin płatności za wynajem *pomieszczeń ustala się na dzień.. Płatne przelewem na konto Wynajmującej Nr. 2. W przypadku nieterminowego regulowania opłat za wynajem pobierane będą odsetki ustawowe. 8 W przypadku nieterminowego regulowania opłat za wynajem pobierane będą odsetki ustawowe Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń zobowiązany jest do: punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęc zgodnie z zawartą umową, utrzymania czystości, przestrzegania przepisów p.poż. i porządkowych, podporządkowania się poleceniom pracowników CRK w zakresie czynności ujętych w umowie najmu, odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką. 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: spożywania napojów alkoholowych (z wyjątkiem lampki wina i lampki szampana podczas imprez kulturalnych uzgodnionych z Kierownikiem CRK), wszelkiego rodzaju niedozwolonych środków odurzających i palenia tytoniu, wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających. 10 Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń pomieszczeń i sprzętu powstałych w wyniku niewłaściwego ich używania przez Najemcę. 11 Za charakter i treść wydarzenia w wynajmowanych pomieszczeniach odpowiada Najemca. 12 Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 13

12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 14 Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej umowy może stanowić podstawę do jej natychmiastowego rozwiązania. 15 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.... podpis Najemcy podpis Wynajmującego Wzór umowy Nr 3 wersja bezpłatna Umowa użyczenia pomieszczeń Nr./ 2014

13 zawarta w dniu pomiędzy Gminą Dopiewo z siedzibą w Dopiewie przy ul. Leśnej 1C, Dopiewo, NIP , REGON.., reprezentowaną przez Martę Jaśminę Pawłowską, Administratora CRK w Konarzewie, zwaną dalej Wynajmującym a, zwanym dalej Najemcą o następującej treści: 1 Wynajmująca oświadcza, że jest właścicielem budynku usytuowanego w Konarzewie przy ul. Poznańskiej 19 stanowiącego Centrum Rehabilitacyjno Kulturalne oraz WTZ dla którego jest prowadzona przez Sąd Rejonowy, Wydział Ksiąg Wieczystych w Poznaniu Księga Wieczysta nr PO1P/ Przedmiotem umowy jest wynajem do wyboru na podstawie złożonego wniosku sali widowiskowej oraz hallu głównego znajdujących się w budynku CRK w Konarzewie w dniu. w godzinach od. do 2. Wynajem, o którym mowa w ust. 1 jest z/bez*obsługą/i techniczną/ej* i sprzętu technicznego. Wynajmujący zapewnia jedynie dyżur elektryka.* 3. Wynajmujacy udostępnia dodatkowo garderobę, sanitariaty oraz miejsca parkingowe.* 4. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu multimedialnego m.in. projektora(rzutnika) ekranu za dodatkową opłatą zgodnie z cennikiem Wynajmującego. 3 Wynajmujący oświadcza, że budynek spełnia wymogi bhp i p.poż do organizacji imprezy, o której mowa w 2. 4 Najemca oświadcza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu udostępniania pomieszczeń CRK w Konarzewie wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Dopiewo Nr z dnia 5 Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń zobowiązuje się do: punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęć zgodnie z zawartą umową, użytkowania wynajętych pomieszczeń zgodnie z przeznaczeniem przestrzegania przepisów bhp i p.poż. utrzymania czystości, przestrzegania przepisów p.poż. i porządkowych, nie oddawania wynajętych pomieszczeń w użytkowanie osobom trzecim, podporządkowania się poleceniom pracowników CRK w zakresie czynności ujętych w umowie najmu, odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką, usunięcia na własny koszt wszelkich szkód powstałych z winy Najemcy w trakcie użytkowania, pozostawienia wynajętych pomieszczeń w takim stanie w jakim je otrzymał,

14 nie używania otwartego ognia (świece, podgrzewacze, pochodnie itp.) tak w Sali widowiskowej i na scenie jak i w innych pomieszczeniach, nie zwiększania liczby miejsc siedzących w Sali widowiskowej, zawarcia oddzielnych umów cywilno prawnych z pracownikami obsługi technicznej, obsługi szatni, ekipą sprzątającą itp. 6 Wynajem, o którym mowa w 2 jest BEZPŁATNY. 7 W przypadku nieterminowego regulowania opłat za wynajem pobierane będą odsetki ustawowe Najemca korzystający z wynajmowanych pomieszczeń zobowiązany jest do: punktualnego rozpoczęcia i kończenia zajęc zgodnie z zawartą umową, utrzymania czystości, przestrzegania przepisów p.poż. i porządkowych, podporządkowania się poleceniom pracowników CRK w zakresie czynności ujętych w umowie najmu, odpowiedzialności za osoby pozostające pod jego opieką. 1. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz: spożywania napojów alkoholowych, wszelkiego rodzaju niedozwolonych środków odurzających i palenia tytoniu, wstępu osobom w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub wszelkiego rodzaju środków odurzających. 9 Najemca zostanie obciążony pełnymi kosztami naprawy uszkodzeń pomieszczeń i sprzętu powstałych w wyniku niewłaściwego ich używania przez Najemcę. 10 Za charakter i treść wydarzenia w wynajmowanych pomieszczeniach odpowiada Najemca. 11 Wszelkie zmiany w umowie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 12 W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego. 13 Nieprzestrzeganie postanowień niniejszej umowy może stanowić podstawę do jej natychmiastowego rozwiązania. 14 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

15 ... podpis Najemcy podpis Wynajmującego

REGULAMIN wynajmu pomieszczeń w Centrum Kultury Scena to dziwna w 2015 roku

REGULAMIN wynajmu pomieszczeń w Centrum Kultury Scena to dziwna w 2015 roku Załącznik Nr 1do Zarządzenia Nr 1/CK/2015 Dyrektora Centrum Kultury Scena to dziwna w Gnieźnie z dnia 02.01.2015 REGULAMIN wynajmu pomieszczeń w Centrum Kultury Scena to dziwna w 2015 roku 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU SAL W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY. 1 Definicje

REGULAMIN WYNAJMU SAL W WODZISŁAWSKIM CENTRUM KULTURY. 1 Definicje Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr XX/2013 dyrektora Wodzisławskiego Centrum Kultury w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynajmu sal w Wodzisławskim Centrum Kultury REGULAMIN WYNAJMU SAL W WODZISŁAWSKIM CENTRUM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ w Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą

REGULAMIN WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ w Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 118/2016 Dyrektora Muzeum Twierdzy Kostrzyn nad Odrą z dnia 04 kwietnia 2016 roku REGULAMIN WYNAJMU SALI KONFERENCYJNEJ Regulamin określa zasady wynajmu sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

1 Zasady wynajmu i rezerwacji

1 Zasady wynajmu i rezerwacji Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Muzeum Miasta Gdyni z dnia 28.07.2014 roku w sprawie ustalenia opłaty za wynajem sal w budynku Muzeum Miasta Gdyni przy ul. Zawiszy Czarnego 1 REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

www.technopark.lodz.pl

www.technopark.lodz.pl Regulamin wynajmu sal konferencyjnych w Łódzkim Regionalny Parku Naukowo-Technologicznym Sp. z o. o. Obowiązuje od 1 marca 2013 r. ze zmianami 1 Definicje: 1. Wynajmujący Łódzki Regionalny Park Naukowo-Technologiczny

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego i muzycznego oraz wyposażenia w Domu Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 w Warszawie

Regulamin wynajmu pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego i muzycznego oraz wyposażenia w Domu Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 w Warszawie Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 z dnia 02.09.2013r. Regulamin wynajmu pomieszczeń, sprzętu nagłaśniającego i muzycznego oraz wyposażenia w Domu Kultury Wygoda ul. Koniecpolska 14 w Warszawie 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu i użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie

Regulamin wynajmu i użytkowania pomieszczeń w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie Załącznik nr1 do zarządzenia nr 1/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Odolanowie z dnia 01.09.2016 r. Regulamin wynajmu i użytkowania pomieszczeń 1 Wynajem pomieszczeń szkolnych obejmuje:

Bardziej szczegółowo

W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura.

W zakresie spraw nie unormowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Dyrektor Miejskiego Teatru Miniatura. REGULAMIN wynajmu pomieszczeń Miejskiego Teatru Miniatura. Ustala się następujące wysokości stawek podstawowych za wynajem sal na imprezy zewnętrzne w Miejskim Teatrze Miniatura: 1 1. Stawka za wynajem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A.

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W OŚRODKU SZKOLENIOWYM UNIZETO TECHNOLOGIES S.A. Unizeto Technologies SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin tel. +48 91 4801 201 fax +48 91 4801 220 www.unizeto.pl info@unizeto.pl REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL SZKOLENIOWYCH W

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia r. Regulamin

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia r. Regulamin Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.36.2013 Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska z dnia 01.10.2013r. Regulamin i obiektów sportowych należących do szkół, dla których Gmina Dąbrowa Chełmińska jest organem prowadzącym.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych w Parku Przemysłowym Łomża Sp. z o.o. Łomża, luty 2014 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udostępniania sal konferencyjnych w budynku Inkubatora

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY SALI KONFERENCYJNEJ 1. Lokalizacja 1 piętro budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej 2. Powierzchnia 1

PARAMETRY SALI KONFERENCYJNEJ 1. Lokalizacja 1 piętro budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej 2. Powierzchnia 1 Biblioteka Publiczna Gminy Stare Miasto im. prof. Joanny Papuzińskiej Wynajem sali konferencyjnej PARAMETRY SALI KONFERENCYJNEJ 1. Lokalizacja 1 piętro budynku Biblioteki Publicznej Gminy Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Na imprezy komercyjne dla dorosłych organizowane przez agencje art. itp.

Na imprezy komercyjne dla dorosłych organizowane przez agencje art. itp. CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU Lubskiego Domu Kultury w Lubsku ( obowiązuje od 02.01.2014r..) SALA WIDOWISKOWA Na imprezy komercyjne dla dorosłych organizowane przez agencje art. itp. ( dot. programów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 8 lipca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 13/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 8 lipca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 13/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 8 lipca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń i wyposażenia Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 888/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 października 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 888/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 października 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 888/14 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 13 października 2014 roku w sprawie zasad zawierania umów najmu i umów użyczenia świetlic i sal wiejskich w Gminie Nowa Ruda Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie

Tekst ujednolicony. REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyr. CKiS Nr 3/11 z dnia 31.01.2011r. Tekst ujednolicony REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ w Centrum Kultury i Sztuki w Tczewie 1 Wynajmem pomieszczeń w Centrum Kultury i

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce z dnia 28 września 2016 roku

Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce z dnia 28 września 2016 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 2/2016/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bolesława Prusa w Zielonce z dnia 28 września 2016 roku REGULAMIN NAJMU I UŻYCZANIA SALI GIMNASTYCZNEJ ORAZ INNYCH POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 29/R/06

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 29/R/06 Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UG nr 29/R/06 UMOWA NAJMU NR. (szablon ogólny do wypełnienia) zawarta w dniu.. r. pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bażyńskiego 1a, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych

REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych REGULAMIN wynajmu sal konferencyjnych w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. Opole, luty 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wynajmu sal konferencyjnych Parku Naukowo Technologicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU SAL I SPRZĘTU, ZESPOŁÓW, SOLISTÓW I INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W MŁAWIE

REGULAMIN WYNAJMU SAL I SPRZĘTU, ZESPOŁÓW, SOLISTÓW I INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W MŁAWIE REGULAMIN WYNAJMU SAL I SPRZĘTU, ZESPOŁÓW, SOLISTÓW I INNYCH USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ MIEJSKI DOM KULTURY W MŁAWIE 1 Definicje 1. Wynajmujący - Miejski Dom Kultury w Mławie zwany dalej MDK. 2. Najemca/Wypożyczający

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016r.

Zarządzenie Nr 73/2016 Burmistrza Gminy i Miasta Odolanów z dnia 11 lipca 2016r. Zarządzenie Nr 73/2016 w sprawie : ustalenia minimalnych stawek opłat oraz zasad najmu za korzystanie z gminnych obiektów użyteczności publicznej przekazanych w administrację jednostkom oświatowym Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ w Wieruszowskim Domu Kultury

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ w Wieruszowskim Domu Kultury Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 12/2015 Dyrektora Wieruszowskiego Domu Kultury z dnia 23.06.2015 r. w sprawie opłat za wynajem pomieszczeń w Wieruszowskim Domu Kultury i dzierżawy gruntu REGULAMIN WYNAJMOWANIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.49.2015 WÓJTA GMINY TRZEBIECHÓW z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia odpłatności, zasad korzystania i wynajmowania hali sportowej w Trzebiechowie Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 02/04/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 27 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 02/04/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 02/04/2015 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 27 kwietnia 2015 r. W sprawie: wprowadzenie opłatności za wynajem pomieszczeń i sprzętu Na podstawie 14 ust.1, pkt.2, statutu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Dyrektor zastrzega sobie prawo zmiany godzin, o których mowa w ust. 1 i udzielania zgody na wynajem w soboty.

REGULAMIN. 2. Dyrektor zastrzega sobie prawo zmiany godzin, o których mowa w ust. 1 i udzielania zgody na wynajem w soboty. REGULAMIN wynajmu i korzystania z sali gimnastycznej i sal lekcyjnych oraz innych pomieszczeń w Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej w Bytomiu. W Szkole Podstawowej nr 42 im. Ziemi Bytomskiej

Bardziej szczegółowo

Data utworzenia 2013-07-09. Numer aktu 25. Kadencja Kadencja 2002-2004

Data utworzenia 2013-07-09. Numer aktu 25. Kadencja Kadencja 2002-2004 ZARZĄDZENIE NR 161/2013Burmistrza Gminy i Miasta Miechówz dnia 4 lipca 2013 r. w sprawie: zasad wynajmu sal konferencyjnych i innych w Urzędzie Gminy i Miasta w Miechowie Data utworzenia 2013-07-09 Numer

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TUCHOMIU

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TUCHOMIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/2016 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu z dnia 30.06.2016 r. REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W TUCHOMIU 1 1. Gminny Ośrodek

Bardziej szczegółowo

a) otwierania i zamykania świetlicy, b) udostępniania świetlicy na rzecz zainteresowanych.

a) otwierania i zamykania świetlicy, b) udostępniania świetlicy na rzecz zainteresowanych. ZARZĄDZENIE Nr RRG/5/2014 z dnia 20 stycznia 2014 r. 26 listopada 2013 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu sal wiejskich stanowiących mienie Gminy Kołczygłowy oraz pomieszczeń przynależnych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ, W TYM OBIEKTÓW SPORTOWYCH W MIEJSKIM GIMNAZJUM W CHODZIEŻY

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ, W TYM OBIEKTÓW SPORTOWYCH W MIEJSKIM GIMNAZJUM W CHODZIEŻY Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 48/2015 Dyrektora MG z dnia 16.11. 2015 r. REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ, W TYM OBIEKTÓW SPORTOWYCH W MIEJSKIM GIMNAZJUM W CHODZIEŻY 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ LUB ZEWNĘTRZNEGO BOISKA SZKOLNEGO PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. KSIĘŻNEJ ELŻBIETY 1 1. Hala sportowa służy do przeprowadzenie zajęć i rozgrywek sportowych oraz innych

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z pomieszczeń Domu Katolickiego w Golinie przy ul. Wolności 38 i jego wyposażenia.

Regulamin korzystania z pomieszczeń Domu Katolickiego w Golinie przy ul. Wolności 38 i jego wyposażenia. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Stowarzyszenia Nasza Wspólnota w Golinie z dnia 07-10-2015 Regulamin korzystania z pomieszczeń Domu Katolickiego w Golinie przy ul. Wolności 38 i jego wyposażenia. Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 29 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 stycznia 2013 r. Poz. 181 UCHWAŁA NR XXVI/177/12 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ SZKOLNYCH 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w ZST w Skwierzynie jest Dyrektor ZST. 2 Pomieszczenia szkolne czynne są przez cały tydzień. 1. 2 3. 3 Pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY KAMIENNIK. w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej.

ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY KAMIENNIK. w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej. ZARZĄDZENIE Nr WÓJTA GMINY KAMIENNIK z dnia w sprawie Regulaminu świetlicy wiejskiej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach

Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach Regulamin wynajmu pomieszczeń szkolnych Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Wykrotach 1. Wszystkie osoby korzystające z pomieszczeń szkolnych bezwzględnie przestrzegają regulaminów obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/15

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/15 CKiS-0121-20-GA/15 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 20/15 DYREKTORA CENTRUM KULTURY I SZTUKI W TCZEWIE z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian do stosowania Regulaminu wynajmowania pomieszczeń,

Bardziej szczegółowo

~ c1 114. GMINA DOPfEWO 62-070 ~op:ewo, uf. l~>śna 1c pow. ~o:z:nanskl, woj. wielkopolskie. zawarta dnia 14.07.2014 r. w Dopiewie pomiędzy: 33-416

~ c1 114. GMINA DOPfEWO 62-070 ~op:ewo, uf. l~>śna 1c pow. ~o:z:nanskl, woj. wielkopolskie. zawarta dnia 14.07.2014 r. w Dopiewie pomiędzy: 33-416 GMINA DOPfEWO 62-070 ~op:ewo, uf. l~>śna 1c pow. ~o:z:nanskl, woj. wielkopolskie teł. 61/81 4-83-31 fax. 6 1 814 80 92 N/P 7773133416 Hegon: 631258738 UMOWA UŻYCZENIA zawarta dnia 14.07.2014 r. w Dopiewie

Bardziej szczegółowo

Stan pomieszczeń zł netto. vat 23% Sala ok 63 m 2 + scena ok 23 m 2 + sala letnia ok 60. vat 23%

Stan pomieszczeń zł netto. vat 23% Sala ok 63 m 2 + scena ok 23 m 2 + sala letnia ok 60. vat 23% WÓJT GMINY ŁUŻNA 38-322 ŁUŻNA pow. gorlicki, woj. małopolskie GG.7114.5.2017 Zarządzenie Nr 32/2017 Wójta Gminy Łużna z dnia 18.04.2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu oraz zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych

Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Oferta Wynajmu Sal Szkoleniowych Do Państwa dyspozycji oddajemy dwie nowoczesne, w pełni wyposażone sale szkoleniowe do wynajęcia w systemie godzinowym lub całodziennym. Polecamy do wykorzystania na spotkania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 13/17 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu. z 16 października 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 13/17 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu. z 16 października 2017 r. ZARZĄDZENIE Nr 13/17 Dyrektora Wieluńskiego Domu Kultury w Wieluniu z 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu i cennika najmu pomieszczeń i wyposażenia Wieluńskiego Domu Kultury Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNYCH POMIESZCZEŃ SPORTOWYCH I INNYCH POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. H. SIENKIEWICZA W MYŚLISZEWICACH

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNYCH POMIESZCZEŃ SPORTOWYCH I INNYCH POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. H. SIENKIEWICZA W MYŚLISZEWICACH REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOLNYCH POMIESZCZEŃ SPORTOWYCH I INNYCH POMIESZCZEŃ ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. H. SIENKIEWICZA W MYŚLISZEWICACH Na podstawie Zarządzenia Nr 104/2012 Wójta Gminy Jedlnia-Letnisko

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 30 ust,2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządzam, co następuję:

Na podstawie art. 30 ust,2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) zarządzam, co następuję: Zarządzenie Nr 176/2016 Wójta Gminy Wolanów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie ustalenia opłat za użyczenie pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Mniszku Na podstawie art. 30 ust,2 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 27 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 10/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 27 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 10/2014 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Mordach z dnia 27 czerwca 2014 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Świetlicy Wiejskiej w Radzikowie Wielkim Na podstawie 15 ust. 5

Bardziej szczegółowo

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ

CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ CENNIK WYNAJMU POMIESZCZEŃ I SALA WIDOWISKOWA (251 miejsc + 78 miejsc na balkonie) 1. spektakle, przedstawienia - dla dzieci i młodzieży - za 1 spektakl 700,- zł brutto 2. spektakle, koncerty, recitale

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU AMFITEATRU Nr /DAG/W/./.

UMOWA NAJMU AMFITEATRU Nr /DAG/W/./. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 26/2011 Dyrektora POKiS z dnia 05.04.2011 r. UMOWA NAJMU AMFITEATRU Nr /DAG/W/./. zawarta w dniu 20 r. w Płocku pomiędzy: Płockim Ośrodkiem Kultury i Sztuki z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dodatkowo wykonawca wskaże miejsce przed salą na umieszczenie banera oraz udostępni miejsce na catering i miejsce do dyskusji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dodatkowo wykonawca wskaże miejsce przed salą na umieszczenie banera oraz udostępni miejsce na catering i miejsce do dyskusji. STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009

UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009 UCHWAŁA RADY GMINY OŁAWA NR XXXVI/244/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z obiektów hal sportowych Gminy Oława oraz określenia wzorów umów i cennika opłat Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POWIERZCHNI W CENTRUM KONFERENCYJNO SZKOLENIOWYM GDAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNICZNEGO

REGULAMIN WYNAJMU POWIERZCHNI W CENTRUM KONFERENCYJNO SZKOLENIOWYM GDAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNICZNEGO REGULAMIN WYNAJMU POWIERZCHNI W CENTRUM KONFERENCYJNO SZKOLENIOWYM GDAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNICZNEGO Definicje: PSSE - Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka z o.o. z siedzibą w Sopocie, Właściciel

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku ZARZĄDZENIE Nr 3/2015/2016 DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PIENIĄŻKOWICACH IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zasad wynajmu pomieszczeń szkolnych Zarządza się, co następuje:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W SKWIERZYNIE 1 Administratorem i wynajmującym pomieszczenia szkolne w Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Skwierzynie jest dyrektor Gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Ryczałt za media za w pierwszej dobie. Czynsz za pierwszą dobę. Razem opłata za wynajem w pierwszej dobie zł netto. Sala Widowiskowa.

Ryczałt za media za w pierwszej dobie. Czynsz za pierwszą dobę. Razem opłata za wynajem w pierwszej dobie zł netto. Sala Widowiskowa. WÓJT GMINY ŁUŻNA 38-322 ŁUŻNA pow. gorlicki, woj. małopolskie GG.7114.7.2017 Zarządzenie Nr 66/2017 Wójta Gminy Łużna z dnia 24.07.2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości stawek czynszu oraz zasad wynajmowania

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMU POMIESZCZEŃ, POWIERZCHNI I BOISK SZKOLNYCH W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

ZASADY WYNAJMU POMIESZCZEŃ, POWIERZCHNI I BOISK SZKOLNYCH W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM ZASADY WYNAJMU POMIESZCZEŃ, POWIERZCHNI I BOISK SZKOLNYCH W III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Ilekroć w Instrukcji jest mowa o: 1. 1. Wynajmującym - należy przez to rozumieć Gminę Miejską Kraków z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia... SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN NAJMU SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM WYSTAWIENNICZO-KONGRESOWYM W OPOLU 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 233/2015. Burmistrza Słubic. z dnia 21 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 233/2015. Burmistrza Słubic. z dnia 21 września 2015 r. Zarządzenie Nr 233/2015 Burmistrza Słubic z dnia 21 września 2015 r. w sprawie zasad wynajmu sal konferencyjnych Urzędu Miejskiego w Słubicach Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 188 UCHWAŁA NR XI/73/2016 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 25 stycznia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 188 UCHWAŁA NR XI/73/2016 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE. z dnia 25 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 26 stycznia 2016 r. Poz. 188 UCHWAŁA NR XI/73/2016 RADY GMINY W TRZEBIECHOWIE z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia odpłatności,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej

ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej Ostrów Mazowiecka, dnia 27 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 6/2015 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie zasad wynajmu sali gimnastycznej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279 IM. BATALIONÓW AK GUSTAW I HARNAŚ W WARSZAWIE

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279 IM. BATALIONÓW AK GUSTAW I HARNAŚ W WARSZAWIE REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 279 IM. BATALIONÓW AK GUSTAW I HARNAŚ W WARSZAWIE 1 Postanowienia ogólne: 1. Szkoła Podstawowa nr 279 im. im. Batalionów AK Gustaw i Harnaś w Warszawie

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr...

-WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Załącznik nr 3 do Regulaminu -WZÓR- UMOWA NAJMU Nr... Zawarta w dniu... roku w.. pomiędzy: Domy Wczasowe WAM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Syrokomli 6,03-335 Warszawa wpisaną do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 13 sierpnia 2015 r. Poz. 3208 UCHWAŁA NR X/58/2015 RADY GMINY BIAŁACZÓW z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/17 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 16 marca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/17 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 16 marca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 16/17 WÓJTA GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie określenia opłat i zasad wynajmu świetlic wiejskich stanowiących mienie Gminy Wądroże Wielkie Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 4724. Uchwała Nr XXXVIII/286/2013. Rada Gminy Potęgowo

Gdańsk, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 4724. Uchwała Nr XXXVIII/286/2013. Rada Gminy Potęgowo DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 27 grudnia 2013 r. Poz. 4724 Uchwała Nr XXXVIII/286/2013 Rady Gminy Potęgowo z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie zmiany zasad korzystania i trybu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 626/2013 Burmistrza Miasta i Gminy. W Kątach Wrocławskich z dnia 6 lutego 2013 roku

Zarządzenie Nr 626/2013 Burmistrza Miasta i Gminy. W Kątach Wrocławskich z dnia 6 lutego 2013 roku Zarządzenie Nr 626/2013 Burmistrza Miasta i Gminy W Kątach Wrocławskich z dnia 6 lutego 2013 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich Gminy Kąty Wrocławskie oraz ich wyposażenia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM KONFERENCYJNYM OGRODOWA 12 - CONFERENCE CENTER (POZNAŃ, UL.

REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM KONFERENCYJNYM OGRODOWA 12 - CONFERENCE CENTER (POZNAŃ, UL. REGULAMIN REZERWACJI I KORZYSTANIA Z SAL KONFERENCYJNYCH W CENTRUM KONFERENCYJNYM OGRODOWA 12 - CONFERENCE CENTER (POZNAŃ, UL. OGRODOWA 12) 1 Zasady ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE

REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ I URZĄDZEŃ SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 W KROCZEWIE Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990r Nr 142 poz. 1591 ze zm.) 2 pkt 1 i 2 Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 253/29/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2011 roku

UCHWAŁA Nr 253/29/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2011 roku UCHWAŁA Nr 253/29/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie korzystania z Sali Herbowej i Sali Okrągłej im. Lecha Bądkowskiego Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt. 2 oraz art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU I UŻYCZANIA SALI GIMNASTYCZNEJ w Zespole Szkolno Przedszkolnym we Wtórku

REGULAMIN WYNAJMU I UŻYCZANIA SALI GIMNASTYCZNEJ w Zespole Szkolno Przedszkolnym we Wtórku Załącznik do zarządzenia Nr 07/2016/2017 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wtórku z dnia 16 stycznia 2017r. REGULAMIN WYNAJMU I UŻYCZANIA SALI GIMNASTYCZNEJ w Zespole Szkolno Przedszkolnym we

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy:

UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: UMOWA NAJMU NR / 2016 Zawarta w dniu.2016 r. w.. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, Instytucją Gospodarki Budżetowej z siedzibą w Warszawie, (00-449), ul. Łazienkowska 6A, zarejestrowanym pod numerem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 57/2015 Starosty Ostródzkiego z dnia 20.10.2015 r.

Zarządzenie Nr 57/2015 Starosty Ostródzkiego z dnia 20.10.2015 r. AN.120.57.2015 Zarządzenie Nr 57/2015 Starosty Ostródzkiego z dnia 20.10.2015 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania i korzystania z pomieszczeń Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL WIELOFUNKCYJNYCH DLA FIRM INKUBOWANYCH 1 [WSTĘP]

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL WIELOFUNKCYJNYCH DLA FIRM INKUBOWANYCH 1 [WSTĘP] ZASADY KORZYSTANIA Z SAL WIELOFUNKCYJNYCH DLA FIRM INKUBOWANYCH 1 [WSTĘP] Niniejsze Zasady korzystania z Centrum Konferencyjno-Szkoleniowego, Sal Wielofunkcyjnych oraz Sali Crazy Room Gdańskiego Inkubatora

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r.

Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r. Zarządzenie Nr 203A/2012 Wójta Gminy Gołuchów z dnia 21 grudnia 2012r. w sprawie ustalenia stawek i opłat za korzystanie z Hali sportowo-widowiskowej w Gołuchowie Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE. z dnia 28 listopada 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 311 UCHWAŁA NR 194/XXVII/2013 RADY GMINY ŚWIERCZE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zasad korzystania z gminnych

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

ZARZADZENIE Nr 35/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich

ZARZADZENIE Nr 35/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich ZARZADZENIE Nr 35/2012 Wójta Gminy Manowo z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad korzystania ze świetlic wiejskich Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYNAJMU OBIEKTÓW SZKOLNYCH

ZASADY WYNAJMU OBIEKTÓW SZKOLNYCH ZASADY WYNAJMU OBIEKTÓW SZKOLNYCH Zarządzenie Dyrektora Zespołu Szkół Budowlanych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Lublinie ul. Słowicza 3 Nr 19/2013 W sprawie udostępniania i wynajmu obiektów sportowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 173/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23 listopada 2015 r.

Zarządzenie Nr 173/2015 Wójta Gminy Szczecinek z dnia 23 listopada 2015 r. Zarządzenie Nr 173/2015 w sprawie ustalenia czynszu za najem oraz nieodpłatne użyczenie sal wiejskich zlokalizowanych na terenie gminy Szczecinek. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Oferta wynajmu Biura na godziny Centrum Biznesu Opole

Oferta wynajmu Biura na godziny Centrum Biznesu Opole Oferta wynajmu Biura na godziny Centrum Biznesu Opole Centrum Biznesu ul. Wrocławska 133, 45-837 Opole Oferta Biura na godziny w Centrum Biznesu Potrzebujesz spokojnego, wygodnego pomieszczenia do pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2013 WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 15 października 2013 roku. w sprawie stawek czynszu za najem pomieszczeń

ZARZĄDZENIE NR 0050/67/2013 WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 15 października 2013 roku. w sprawie stawek czynszu za najem pomieszczeń ZARZĄDZENIE NR 0050/67/201 WÓJTA GMINY POLSKA CEREKIEW z dnia 15 października 201 roku w sprawie stawek czynszu za najem pomieszczeń obiektu zlokalizowanego przy ul. Parkowej 20 w Zakrzowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół om. JJaur11a Paw~a ~~ w Zdlznaszowocaclh

Zespół Szkół om. JJaur11a Paw~a ~~ w Zdlznaszowocaclh Zespół Szkół om. JJaur11a Paw~a ~~ w Zdlznaszowocaclh Zarządzenie nr 7-2016/17 Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła 11 w Zdzieszowicach z dnia 07.11.2016r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ

REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ REGULAMIN WYNAJMOWANIA POMIESZCZEŃ Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami art. 43 ust. 2 pkt 3. 2. Zarządzenie nr 395/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 102/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 13 lipca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 102/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA. z dnia 13 lipca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 102/2017 WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za wynajem pomieszczeń o charakterze użyteczności publicznej oraz innych lokali użytkowych położonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE

REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE REGULAMIN WYNAJMU HALI SPORTOWEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOSCIUSZKI W SZKLARSKIEJ POREBIE 1 I. Hala sportowa służy do prowadzenia zajęć, rozgrywek sportowych oraz imprez rekreacyjno-sportowych

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z dnia 16 stycznia 2014 r.

Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z dnia 16 stycznia 2014 r. Zarządzenie Nr 6/2014 Dyrektora Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia opłat za wynajem sprzętu nagłaśniającego Działając na podstawie art. 17 i art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 420/2015. Prezydenta Miasta Kalisza. z dnia 11 września 2015 r.

Zarządzenie Nr 420/2015. Prezydenta Miasta Kalisza. z dnia 11 września 2015 r. Zarządzenie Nr 420/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Centrum Organizacji Pozarządowych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym

Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym Umowa najmu nr... Zawarta w dniu... pomiędzy OZAMET Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-467 Olsztyn, ul. Sprzętowa 3C, zwaną dalej Wynajmującym a..., zwanym dalej Najemcą. Wynajmujący oświadcza, że prowadzi stałą

Bardziej szczegółowo

60, 120, 180, 300, 200,

60, 120, 180, 300, 200, Załącznik Nr 1 TABELA OPŁAT ZA WYNAJEM ŚWIETLIC Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWOŚCI Świetlica Okres wynajmu Do 24 h Do 48 h Do 72 h Więcej niż 72 h nie więcej niż 120 h Kaucja Brzeg Głogowski 60, 120, 180, 300,

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie

Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Sulikowie Regulamin korzystania z obiektów sportowych przy ZSPiG w Sulikowie 1 Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1. Regulaminie należy przez to rozumieć niniejszy regulamin. 2. ZSPiG należy przez to rozumieć Zespół

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAJMU PRZESTRZENI W MUZEUM ŚLĄSKIM W KATOWICACH

REGULAMIN NAJMU PRZESTRZENI W MUZEUM ŚLĄSKIM W KATOWICACH Załącznik nr 1 REGULAMIN NAJMU PRZESTRZENI W MUZEUM ŚLĄSKIM W KATOWICACH 1 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji i najmu przestrzeni Muzeum Śląskiego w Katowicach oraz

Bardziej szczegółowo

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną) a.., zam.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą

(w przypadku działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną) a.., zam.. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Nr sprawy: Zp.2.2016 Załącznik nr 12 do SIWZ UMOWA Nr.. Zawarta w dniu 2016r. pomiędzy, Gimnazjum w Dopiewie, ul. Bukowska 13, 62-070 Dopiewo, NIP.., REGON, reprezentowaną przez:. przy kontrasygnacie:...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 01/03/2016 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 15 marca 2016 roku

ZARZĄDZENIE NR 01/03/2016 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 15 marca 2016 roku ZARZĄDZENIE NR 01/03/2016 DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE z dnia 15 marca 2016 roku W sprawie wprowadzenia odpłatności za wynajem pomieszczeń i sprzętu Na podstawie 14 ust. 1, pkt.2, statutu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 124/2014 BURMISTRZA RYK. z dnia 24 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 124/2014 BURMISTRZA RYK. z dnia 24 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 124/2014 BURMISTRZA RYK z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i wysokości opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Ryki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR OR-I PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO. z dnia 31 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR OR-I.0050.274.2016 PREZYDENTA MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu i zasad najmu i użyczenia pomieszczeń i powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO, SAL WIELOFUNKCYJNYCH, SALI CRAZY ROOM

ZASADY KORZYSTANIA Z CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO, SAL WIELOFUNKCYJNYCH, SALI CRAZY ROOM ZASADY KORZYSTANIA Z CENTRUM KONFERENCYJNO-SZKOLENIOWEGO, SAL WIELOFUNKCYJNYCH, SALI CRAZY ROOM [WSTĘP] [DEFINICJE] [ZASADY OGÓLNE] [ZASADY ZAMÓWIENIA WSPÓLNE] [ZASADY ZAMÓWIENIA CKS] [ZASADY ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RO BURMISTRZA ORNETY Z DNIA r.

ZARZĄDZENIE NR RO BURMISTRZA ORNETY Z DNIA r. ZARZĄDZENIE NR RO.0050.120.2015 BURMISTRZA ORNETY Z DNIA 08.09.2015 r. W sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania oraz korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Orneta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR : RI

UMOWA NR : RI UMOWA NR : RI.271.3.26.2017 Zawarta w dniu... w Mińsku Mazowieckim pomiędzy: Gminą Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 14, REGON: 711582747, NIP: 8222146576, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin przetargu pisemnego, nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej (13,45m2) na prowadzenie sklepiku szkolnego. I.

Regulamin przetargu pisemnego, nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej (13,45m2) na prowadzenie sklepiku szkolnego. I. Regulamin przetargu pisemnego, nieograniczonego na najem powierzchni użytkowej (13,45m 2 ) na prowadzenie sklepiku szkolnego. W sprawie szczegółowych zasad przetargu pisemnego, nieograniczonego na najem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie. 1 Wstęp Załącznik nr 2 do zarządzenia Prezydenta Miasta Tczewa Nr 55/2015 z dnia 19.02.2015 r. Regulamin korzystania z sali coworkingu w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie 1 Wstęp 1. Niniejszy regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 87. 62.2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 20 września 2013 r.

Uchwała Nr 87. 62.2013 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 20 września 2013 r. Uchwała Nr 87. 62.2013 w sprawie ustalenia zasad udostępniania sal konferencyjnych Starostwa Powiatowego w Opatowie Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników

Postanowienia ogólne. 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Regulamin Uczestnictwa w Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3 1 Postanowienia ogólne 1. Przepisy niniejszego regulaminu mają zastosowanie wobec Uczestników Konferencji TEDxBydgoszczSalon #3, której Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Posiadającym NIP., Regon

Posiadającym NIP., Regon WZÓR UMOWA NAJMU Zawarta w dniu.. pomiędzy. z siedzibą.. reprezentowanym przez...., działającego na podstawie Pełnomocnictwa znak. z dnia... udzielonego przez Prezydenta m. st. Warszawy, posiadającym NIP...,

Bardziej szczegółowo