OPRACOWANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OCHRONY DANYCH W MŚP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPRACOWANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OCHRONY DANYCH W MŚP"

Transkrypt

1 OPRACOWANIE PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I OCHRONY DANYCH W MŚP

2 SYSTEM INFORMACYJNY System informacyjny można określid jako posiadającą wiele poziomów strukturę pozwalającą użytkownikowi na przetwarzanie, za pomocą procedur i modeli, informacji wejściowych w wyjściowe. Natomiast system informatyczny jest wydzieloną, skomputeryzowaną, częścią systemu informacyjnego. Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu. Informatyka dla zarządzania, Placet, Warszawa 2005

3 SYSTEM INFORMATYCZNY Na systemy informatyczne składają się takie elementy jak: sprzęt oprogramowanie zasoby osobowe ludzie

4 SI - SPRZĘT urządzenia służące do przechowywania danych urządzenia służące do komunikacji między sprzętowymi elementami systemu urządzenia służące do komunikacji między ludźmi a komputerami urządzenia służące do odbierania danych ze świata zewnętrznego nie od ludzi (na przykład czujniki elektroniczne, kamery, skanery) urządzenia służące do wywierania wpływu przez systemy informatyczne na świat zewnętrzny elementy wykonawcze (na przykład silniki sterowane komputerowo, roboty przemysłowe, podłączony do komputera ekspres do kawy, sterowniki urządzeo mechanicznych) urządzenia służące do przetwarzania danych nie będące komputerami

5 SI - OPROGRAMOWANIE systemy operacyjne i usługi narzędziowe aplikacje użytkowe

6 CO TO JEST BEZPIECZEŃSTWO? System komputerowy jest bezpieczny, jeśli jego użytkownik może na nim polegać, a zainstalowane oprogramowanie działa zgodnie ze swoją specyfikacją. Simson Garfinkel, "Practical Unix and Internet Security", II ed., O'Reilly, 2003

7 CZYLI? W myśl tej definicji, możemy system uznać za bezpieczny, jeśli np. można od niego oczekiwać, że wprowadzone na stałe dane nie zostaną utracone, nie ulegną zniekształceniu i nie zostaną pozyskane przez nikogo nieuprawnionego - ufamy, że system będzie przechowywał i chronił dane.

8 WIARYGODNOŚĆ Bezpieczeostwo jest elementem szerszego kontekstu, nazywanego wiarygodnością systemu komputerowego. W kontekście tym wyróżnia się w sumie cztery atrybuty wiarygodności: System wiarygodny = dyspozycyjny (available) = dostępny na bieżąco niezawodny (reliable) = odporny na awarie bezpieczny (secure) = zapewniający ochronę danych pewny (safe) = bezpieczny dla otoczenia, przyjazny dla środowiska

9 ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA włamanie do systemu komputerowego nieuprawnione pozyskanie informacji (socjotechnika) destrukcja danych i programów sabotaż (sparaliżowanie pracy) systemu kradzież oprogramowania oszustwo komputerowe i fałszerstwo komputerowe szpiegostwo komputerowe

10 PRZYKŁAD KASOWANIE NIEUŻYWANYCH NOŚNIKÓW Na 100 dysków kupionych na giełdzie, 25 zawierało: 118 klauzul poufności Bazy klientów ( rekordy s dokładnymi danymi osobowymi) Trzy strategie marketingowe 12 budżetów firmowych 687 różnego rodzaju umów

11 PRZYKŁAD PAMIĘCI PRZENOŚNE SanDisk: uwaga na pamięci przenośne! Dane firmowe na osobistych pendrive: Dane klientów i pracowników, informacje finansowe plany biznesowe i marketingowe, kody,... 12% badanych znalazło pendrive a! 55% z nich obejrzało dane Wnioski ogólne: Zróżnicowany poziom świadomości Konieczna lepsza edukacja Brak istnienia/znajomości polityki bezpieczeostwa

12 PRZYKŁAD PAMIĘCI PRZENOŚNE Według analityków Gartnera 47 proc. danych korporacyjnych przechowywanych jest na urządzeniach przenośnych, głównie na popularnych kluczach USB.

13 STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Co chronid? Przed czym chronid? Polityka bezpieczeostwa zaprojektowanie zaimplementowanie zarządzanie (w tym monitorowanie i okresowe audyty bezpieczeostwa)

14 Prawne Sieci Osobowe Obszary realizowania polityki bezpieczeostwa w systemie informatycznym Dostępu zdalnego Serwerów Bezpieczeostwo Stacji roboczych Analiza ciągłości działania

15 KOMPUTER - ELEMENTARNA OCHRONA uniemożliwienie startowania systemu z nośników wymiennych ograniczenie wykorzystania przestrzeni lokalnych dysków twardych ograniczenie stosowania nośników wymiennych (stacje dyskietek, porty USB i in., nagrywarki) rejestracja prób dostępu do systemu i ich limitowanie (kontrola, kto i kiedy korzystał z systemu) bezpieczne kasowanie poufnych danych uniemożliwienie usunięcia / wyłączenia zabezpieczeo, np. antywirusowych konsekwentna polityka haseł użytkowników

16 WYZWANIE Wzrost poziomu bezpieczeostwa odbywa się kosztem wygody. Użytkownicy systemu pragną przede wszystkim efektywności i wygody swojej pracy.

17 ZADANIE PROBLEMOWE W rozważanym przypadku zadanie polega na zmodernizowaniu istniejącego i funkcjonującego systemu informatycznego. Modernizacji podlegad będą urządzenia sieciowe, komputerowe, a także użytkowane oprogramowanie. Podjęte działania mają doprowadzid do zwiększenia bezpieczeostwa systemu oraz do jego modernizacji i wyższej dostępności (np. poprzez możliwośd pracy zdalnej).

18 ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA Istniejąca infrastruktura systemu składa się z następujących elementów: starej generacji komputer klasy PC zainstalowanym systemem Novell, pełniący rolę serwera aplikacji i danych, zabezpieczony zasilaczem awaryjnym kilka stanowisk klienckich, na których używane są aplikacje bazodanowe, zabezpieczone kluczem USB pracujący w środowisku DOS program magazynowo-sprzedażowy autorski program bazodanowy dwa urządzenia drukujące jedno z interfejsem sieciowym, drugie bez niego prosta sied komputerowa, przełącznik, router WiFi kilka urządzeo mobilnych (laptopów), w przyszłości telefon typu smarthone lub tablet

19 ROZWIĄZANIE Serwer z systemem Windows 2008 Foundation Gigabitowy router WiFi, umożliwiający szyfrowane połączenia VPN, tworzenie podsieci dla gości oraz pracujący w standardzie n Serwer druku umożliwiający podłączenie urządzenia drukującego bez wbudowanego interfejsu sieciowego do struktury sieci LAN Dysk sieciowy NAS, umożliwiający składowanie kopii zapasowych w sieci, dostępny dla każdego stanowiska komputerowego Zasilacze awaryjne UPS dla każdego stanowiska komputerowego i urządzeo sieciowych oraz zabezpieczenia na wypadek skoku napięcia dla drukarek

20 SCHEMAT

21 ZABEZPIECZENIE - PROPOZYCJE

22 KOMPUTERY MOBILNE szyfrowanie dysków twardych (wysokie ryzyko kradzieży komputera) minimalizację przechowywanych na nich danych wrażliwych bardziej zaostrzoną politykę wykonywania kopii ważnych plików, także systemu (większe zagrożenie uszkodzenia wynikające z możliwości upadku, zalania itp.) bezpieczna konfigurację sieci bezprzewodowej (stosowanie profili dla sieci publicznej)

23 KOMPUTERY STACJONARNE zabezpieczenie obudowy komputera przed nieautoryzowanym otwarciem wyeliminowanie podatności związanych z brakiem zasilania poprzez stosowanie zasilaczy awaryjnych UPS odpowiednie zabezpieczenie przewodów zasilających, sieci komputerowej przed przypadkowym lub celowym wypięciem zabezpieczenie gniazd obudowy w celu wyeliminowania wpinania nieautoryzowanych urządzeo (np. pamięci z zainfekowanymi plikami, czy też urządzeo z własną pamięcią tzw. keylogger ów wpinanych pomiędzy klawiaturę a komputer w celu przechwycenia wpisywanych przez użytkownika znaków)

24 SERWER wyznaczenie administratora odpowiedzialnego za serwer zdefiniowanie procedury administracji serwerem w przypadku nieobecności administratora (sytuacja w której przypadkowi pracownicy znają hasło do systemu jest niedopuszczalna) dostęp do serwera powinien byd realizowany w sposób zdalny logowanie lokalne powinno byd ograniczone do minimum serwer powinien byd przechowywany w odrębnym, bezpiecznym pomieszczeniu, w odpowiednich warunkach fizycznych, z jasno zdefiniowanymi zasadami kto może do tego pomieszczenia wchodzid należy zadbad o zasilanie awaryjne, a także o procedurę działania w momencie awarii serwera (odpowiednie umowy serwisowe)

25 ROUTER zastosowanie silnych algorytmów szyfrowania danych (WPA2-PSK, WPA2-Enterprise) filtrowanie adresów fizycznych kart sieciowych (MAC) urządzeo współpracujących w sieci wyłączenie rozgłaszania SSID utworzenie podsieci dla gości

26 SYSTEM OPERACYJNY - KLIENT zastosowanie do formatowania dysków systemu plików NTFS. Jest on niezbędny do wprowadzania zabezpieczeo plików i folderów zdefiniowanie (o ile to jest możliwe) odrębnej partycji dla systemu operacyjnego zastosowanie polityki haseł użytkownik powinien pracowad na koncie z ograniczonymi uprawnieniami w systemie operacyjnym stosując uprawnienia do plików bądź katalogów należy stosowad zasadę minimalnych uprawnieo. Należy pamiętad, że zbyt wąskie uprawnienia mogą byd równie szkodliwe jak uprawnienia zbyt szerokie należy przekierowad standardowe foldery zapisu danych (np. Moje dokumenty) na inną niż systemowa partycję. Zwiększy to bezpieczeostwo danych i ułatwi generowanie kopii zapasowej. Umożliwi także łatwe zabezpieczenie danych za pomocą funkcjonalności dziedziczenia uprawnieo

27 SYSTEM OPERACYJNY - KLIENT bazy poczty elektronicznej należy przekierowad na inną niż systemową partycję (jeżeli jest taka możliwośd, zastosowad konta pocztowe stosujące protokoły IMAP, listy odebrane i co najważniejsze wysłane będą przechowywane na serwerze pocztowym poza komputerem klienckim) na dysku sieciowym (NAS) należy utworzyd foldery, do których będą zapisywane dane poszczególnych użytkowników należy zwrócid szczególną uwagę na pliki umieszczone na pulpicie systemu operacyjnego. Jeśli nie ma możliwości zablokowania możliwości zapisu danych na pulpit, to należy starad się umieszczad na nim skróty do plików i folderów. W ten sposób uniknie się przeładowania profilu użytkownika i dublowania plików, co może doprowadzid do wystąpienia braku integralności w systemie plików ustawienie maksymalnej przestrzeni dyskowej na komputerach klienckich do wykorzystania przez określonego użytkownika (tzw. quota dyskowa)

28 SYSTEM OPERACYJNY - SERWER konfiguracja protokołu TCP/IP, zaleca się użycie stałego adresu IP serwera oraz DNS ustawienie reguł zapory (połączenia wychodzące i wchodzące), programu antywirusowego definicja inspekcji (monitorowanie dostępu do wybranych folderów umiejscowionych na serwerze) zastosowanie narzędzia WSUS do zarządzania poprawkami dla systemów operacyjnych w całej sieci

29 SYSTEM OPERACYJNY - SERWER zdefiniowanie zasad zabezpieczeo lokalnych: zasad haseł dostępu zdalnego dostępu do nośników zewnętrznych wyłączenie zbędnych usług i portów zdefiniowanie dostępu poprzez zdalny pulpit, określenie użytkowników dopuszczonych do tej usługi, zasad dostępu do niej

30 UŻYTKOWNICY podstawowa wiedza o zagrożeniach w sieci: fałszywe strony podejrzane strony (mogące zawierad złośliwy kod) phishing wirusy certyfikaty i szyfrowanie (dane w formularzach) strony bankowe (lub inne bezpieczne) Ewakuacja co zabrad? kopia danych (NAS) dokumenty papierowe

31 UŻYTKOWNICY klient w firmie (dokumenty, serwer, sied) klient przez telefon (co mogę powiedzied) Ustawa o ochronie danych osobowych

32 PODSUMOWANIE Nie istnieje absolutne bezpieczeostwo. Napastnik na ogół nie pokonuje zabezpieczeo, tylko je obchodzi (aktualizacje). Nie należy pokładad zaufania w jednej linii obrony. Złożonośd jest najgorszym wrogiem bezpieczeostwa. System dopóty nie jest bezpieczny, dopóki nie ma pewności że jest.

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA

BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWO W ZINTEGROWANYCH INFORMATYCZNYCH SYSTEMACH ZARZĄDZANIA GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 2. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W SYSTEMACH IT 1. NORMA PN-ISO/IEC 27001:2007 SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa

mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa mgr inż. Dariusz Wojdas http://www.wojdas.24x7.pl TECHNIKI ZAGRAŻAJĄCE SIECIOM KOMPUTEROWYM ( hacking, cracking and viruses ) Praca dyplomowa Studia Podyplomowe Politechnika Śląska Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII. Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa. Praca dyplomowa magisterska POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Kierunek: Makrokierunek Informatyka Przesyłowa Specjalność: Inteligentne systemy przemysłowe Rodzaj studiów: Stacjonarne magisterskie Praca

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4.

3. 1024 bitów 4. 10 bajtów Którego urządzenia mógłbyś użyć do odtworzenia pliku muzycznego? 1. Mikrofon 2. Głośnik 3. Skaner 4. Które z poniższych zdań opisuje różnicę pomiędzy pojęciami hardware i software? 1. Hardware odnosi się do fizycznych elementów komputera. Software natomiast do programów, które wykonują pracę komputerową.

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków

Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków www.eset.pl Ponad 100 milionów użytkowników na świecie Założona w 1992 roku firma ESET jest globalnym dostawcą oprogramowania zabezpieczającego

Bardziej szczegółowo

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych

ABC. bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych ABC bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przy użyciu systemów informatycznych WYDAWNICTWO SEJMOWE Warszawa 2007 BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest migracja poczty elektronicznej Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej i regionalnych zarządów gospodarki wodnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Załącznik Nr 1 do SIWZ (Opis przedmiotu zamówienia) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE REALIZACJI PROJEKTU Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Dębe Wielkie z wiedzą przez świat Rozdział

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP

BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP BIULETYN INFORMACYJNY Rozwiązanie MSSP 1. Znaczenie skrótów MSS i MSSP Na początku należy dokładnie zdefiniować znaczenie skrótów MSS i MSSP. W niniejszym dokumencie MSS oznacza Managed Security Service

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. Numer sprawy OR.271.3.2012 Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Minimalne wymagane parametry techniczne sprzętu i oprogramowania oraz wykaz ilościowy. CZĘŚĆ A LP. Nazwa Parametry wymagane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2

Zakł ad Sieci (Z-2) Zadanie nr 2 Zakł ad Sieci (Z-2) WYBRANE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ ŁĄCZNOŚCI MULTIMEDIALNEJ STOSOWANEJ W NOWOCZESNYCH JEDNOSTKACH SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Zadanie nr 2 Model bezpieczeństwa informatycznego

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA firmy Dreamtec spółka z o.o. 1 Zagadnienia wstępne i definicje 1. Zarząd Dreamtec sp. z o.o. deklaruje zaangażowanie w prawidłowym zarządzaniu bezpieczeostwem informacji w spółce.

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013

Załącznik nr 3 a do SIWZ. Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5. Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Sygnatura postępowania: BZP/84/DI/2013 Załącznik nr 3 a do SIWZ (Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców) FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ Wymagania techniczne i funkcjonalne 1 2 3 4 5 L.P Opis / Minimalny wymagany

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Prowadzący: prof. dr hab. inż. Mikołaj Karpiński Opracowanie: Bogumił Gargula Bezpieczeństwo danych - Backup W dzisiejszych

Bardziej szczegółowo