GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ"

Transkrypt

1

2 O FIRMIE Wilk Elektronik SA to polska firma za³o ona w 1991 roku, która od samego pocz¹tku dzia³alno ci specjalizuje siê w pamiêciach komputerowych. Wieloletnie do wiadczenie w dziedzinie pamiêci pozwoli³o na otwarcie w 2003 roku linii produkcyjnej oraz na produkcjê pamiêci RAM, USB, SSD, a tak e kart pamiêci pod w³asn¹ mark¹ GOODRAM. Po 10 latach od wprowadzenia na rynek produkty marki GOODRAM ciesz¹ siê uznaniem w kraju, jak i za granic¹. - Fabryka, magazyny i biura zlokalizowane w Polsce - Najnowocze niejsza hala produkcyjna w Europie - Strategiczny partner Toshiba Electronics Europe - Unikalne wzornictwo i markowe komponenty Flash - Kompleksowa obs³uga, doradztwo i serwis - Zdobywca wielu bran owych nagród, w tym Korony Reklamy - Cz³onek Promotional Product Service Institute PSI

3 GOODRAM wyró nia nas pamiêæ ZDOBYTE NAGRODY: - Marka polskiego producenta, na rynku od 2003 r. - Bogaty wybór wzorów i kolorów pamiêci USB - Oferta dodatkowa: grawer laserowy, nadruk pe³nokolorowy, zapis i ochrona danych - Akcesoria i dodatki - Wizualizator pamiêci on-line - Rozwi¹zania indywidualne pamiêci USB wed³ug projektu klienta - Szybka realizacja zamówienia - Markowe komponenty Flash - Zdobywca nagrody Gift of the Year

4 anodyzowane aluminium CUBE ma³y rozmiar, du e mo liwo ci GOODRAM Cube to niewielka, bo zaledwie trzycentymetrowa, pamiêæ USB. Obudowa Cube zbudowana jest z anodyzowanego aluminium, dziêki czemu pendrive zyskuje atrakcyjny i nowoczesny wygl¹d. Zastosowana technologia Chip On Board oraz wytrzyma³a obudowa gwarantuj¹ trwa³o æ i bezpieczeñstwo zapisanych danych. 29,7 mm 12,3 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: anodyzowane aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 25,5 x 9,0 mm przód/ty³ waga: 5 g dostêpne kolory: - Obudowa z anodyzowanego aluminium - Technologia Chip On Board - Miniaturowy kszta³t - Interfejs USB 2.0

5 anodyzowane aluminium GOODRAM Zip wyró nia siê oryginalnym mechanizmem wysuwania z³¹cza USB, dziêki któremu zyskujemy wygodn¹ i wytrzyma³¹ pamiêæ, która sprawdzi siê w codziennej pracy. Obudowa z anodyzowanego aluminium oraz technologia Chip on Board dodatkowo chroni¹ zapisane informacje. ZIP oryginalne rozwi¹zanie - Oryginalny system zamykania - Wytrzyma³y i praktyczny - Interfejs USB ,7 mm 17,0 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: anodyzowane aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 24,0 x 13,5 mm przód, 36,0 x 13,5 mm ty³ waga: 16 g dostêpne kolory:

6

7 anodyzowane aluminium EDGE dla wymagaj¹cych - Intensywne kolory - Oryginalny i praktyczny kszta³t - Idealny do znakowania - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB) GOODRAM Edge stworzony zosta³ z my l¹ o tych u ytkownikach, którzy ceni¹ po³¹czenie oryginalnego wzornictwa i klasycznego wygl¹du. Wykonany jest z anodyzowanego aluminium, dziêki czemu ka dy kolor GOODRAM Edge charakteryzuje siê niepowtarzaln¹ g³êbi¹. 59,0 mm 18,2 mm 14,0 mm 37,0 mm pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: anodyzowane aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 34,5 x 14,0 mm przód/ty³ waga: 13 g dostêpne kolory:

8 stal tworzywo TWISTER daj siê porwaæ Klasyk w ród pamiêci USB! GOODRAM Twister to po³¹czenie bogatej kolorystyki z eleganckim, stalowym i, co wa ne, obrotowym systemem zamykania. Dziêki temu pendrive jest niezwykle wygodny w u ytkowaniu, a zgubiona przypadkiem zatyczka ju nigdy nie bêdzie spêdzaæ snu z powiek u ytkownika! Twister po prostu jej nie ma! GOODRAM Twister wyró nia siê nie tylko kolorow¹ obudow¹, ale tak e zastosowaniem najwy szej jako ci, markowych komponentów. 46,7 mm 9, 16,5 mm 8 m 19,4 mm m pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: stal, plastik z pow³ok¹ silikonow¹ rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 24,0 x 13,0 mm przód/ty³ waga: 15 g dostêpne kolory: 57,1 mm - Funkcjonalny i wygodny - Najwy sza jako æ w przystêpnej cenie - Bogata kolorystyka - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB)

9 tworzywo COLOUR kolorowy zawrót g³owy GOODRAM Colour pozwala siê wyró niæ! Po³¹czenie intensywnych kolorów na pewno zostanie zauwa one i zapamiêtane na d³ugo. Indywidualnego charakteru nadaje mo liwo æ ³¹czenia ró nych barw korpusu oraz obrotowego systemu zamykania. Wersja klasyczna GOODRAM Colour Black&White otrzyma³a nagrodê Gift of the Year 2013 przyznawan¹ przez specjalistów bran y reklamowej. - Intensywna kolorystyka - Praktyczna obudowa - Indywidualne po³¹czenia kolorów - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB) 57,7 mm 16,0 mm 19,3 mm 40,2 mm pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: 30,0 x 14,0 mm przód/ty³ waga: 8 g dostêpne kolory:

10 stal POINT 3.0 szybko æ i wygoda - Technologia Chip On Board - Miniaturowy kszta³t - Ponadczasowy design - Stalowa, jednolita konstrukcja - Interfejs USB 3.0 GOODRAM Point 3.0 jest dedykowany tym, którzy ceni¹ praktyczne walory pendrive'ów. Ten niewielki, bo mierz¹cy zaledwie 2 cm, pendrive umo liwia wygodne przenoszenie i przechowywanie danych. Stalowa, jednolita konstrukcja obudowy charakteryzuje siê oryginalnym i ponadczasowym wzornictwem. Zastosowana technologia COB (Chip on Board) gwarantuje wiêksz¹ odporno æ, chroni¹c zapisane w pamiêci dane. Nowoczesny interfejs USB 3.0 pozwala na szybki transfer (odczyt na poziomie 120 MB/s), a tak e na b³yskawiczne przeniesienie ulubionego filmu, zdjêæ czy wa nych prezentacji. 12,3 mm 20,7 mm pojemno æ: 8, 16, 32, 64 GB materia³: stal szczotkowana rodzaj zdobienia: grawer laserowy obszar zdobienia: 10,0 x 8,0 mm przód/ty³ waga: 3 g dostêpne kolory:

11 tworzywo PICCOLO doskona³a pamiêæ w miniaturowej formie Wyj¹tkowy kszta³t GOODRAM Piccolo pozwala wyj æ poza ramy. Niewiarygodnie ma³y, a zarazem wytrzyma³y GOODRAM Piccolo sprawdzi siê w wielu rozwi¹zaniach i urz¹dzeniach. Elegancki, miniaturowy no nik mo e byæ bez przeszkód przenoszony np. w portfelu b¹d przy kluczach. - Miniaturowy rozmiar - Innowacyjny kszta³t - Praktyczne zastosowanie - Interfejs USB ,5 mm 20,6 mm 13,3 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: 10,0 x 7,40 mm przód/ty³ waga: 3 g dostêpne kolory:

12 stal UNITY blask subtelnej elegancji Subtelna z wygl¹du, lecz niezwykle trwa³a obudowa GOODRAM Unity to doskona³e rozwi¹zanie dla osób szukaj¹cych eleganckiego gad etu. Unity to stalowy, jednolity pendrive zakoñczony b³yszcz¹cym oczkiem, które u³atwia zamocowanie no nika do kluczy, smyczy reklamowej czy breloczka. Dodatkowy atut to brak zatyczki, co u³atwia u ytkowanie nawet najbardziej roztargnionym klientom nie musz¹ siê ju martwiæ o zgubione czê ci pendrive'a. 42,5 mm 30,0 mm 12,1 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: stal szczotkowana rodzaj zdobienia: grawer laserowy obszar zdobienia: 26,0 x 9,0 mm przód/ty³ waga: 9 g dostêpne kolory: - Technologia Chip On Board - Elegancki wygl¹d - Stalowa, jednolita obudowa - Interfejs USB 2.0

13 aluminium TWIN wiêcej mo liwo ci GOODRAM Twin z jednej strony zosta³ wyposa ony w standardowe z³¹cze USB 3.0, a z drugiej strony microusb (2.0) z funkcj¹ On-The-Go. OTG pozwala na przenoszenie danych z tradycyjnego komputera na nowoczesne urz¹dzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety dlatego te GOODRAM Twin sprawdzi siê jako nowoczesny upominek z logo b¹d grafik¹ klienta! - Dwa z³¹cza: USB 3.0 i microusb 2.0..z funkcj¹ OTG - Idealny do smartfonów i tabletów..(system Android) - Praktyczna, miniaturowa i wytrzyma³a..obudowa 34,5 mm 14,0 mm pojemno æ: 8, 16, 32, 64 GB materia³: aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 19,0 x 8,3 mm przód, 16,5 x 8,3 mm ty³ waga: 3 g dostêpne kolory:

14 drewno ECO ECOlogiczne podej cie do technologii. Obudowa GOODRAM Eco wykonana jest z egzotycznego drewna merbau, które charakteryzuje siê wysokim stopniem twardo ci, odporno ci¹ na wgniecenia, ale równie unikaln¹ faktur¹ i zró nicowaniem kolorystycznym. b¹d eco 60,0 mm 18,0 mm 44,0 mm pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: egzotyczne drewno merbau rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 40,0 x 14,5 mm przód/ty³ waga: 10 g dostêpne kolory: - Obudowa z oryginalnego drewna merbau - Unikalna faktura - Wytrzyma³y i... odporny na korniki - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB)

15 stal ekologiczna skóra ART LEATHER business class Klasyka i nietuzinkowe wykoñczenie GOODRAM Art Leather sprawdzi siê wszêdzie tam, gdzie liczy siê oryginalno æ rozwi¹zañ. Obudowa wykonana jest z ekologicznej skóry, która w po³¹czeniu ze stalowym wykoñczeniem podkre la wyrafinowany styl pamiêci USB. - Elegancka obudowa - Ekologiczna skóra - Chromowane wykoñczenie - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB) 47,0 mm 41,4 mm 22,6 mm 17,4 mm 66,5 mm pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: ekologiczna skóra, stal polerowana rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 36,0 x 13,5 mm przód/ty³ waga: 21 g dostêpne kolory:

16 tworzywo CL!CK wystarczy jedno klikniêcie Z GOODRAM CL!CK problem zagubionej zatyczki po prostu nie istnieje. Pendrive charakteryzuje siê niespotykanym dot¹d mechanizmem otwierania wystarczy jedno klikniêcie, a z³¹cze USB b³yskawicznie siê wysuwa. Obudowa ma prosty, klasyczny kszta³t, ale dziêki indywidualnemu kolorowemu nadrukowi GOODRAM CL!CK mo e staæ siê niepowtarzalny! - Z³¹cze wysuwane jednym klikniêciem - Klasyczny kszta³t i praktyczne zastosowanie - Idealny pod kolorowy nadruk - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB) pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: 53,0 x 16,0 mm przód/ty³ waga: 10 g dostêpne kolory: 59,6 mm 20,8 mm 71,6 mm

17 tworzywo MIMIC klasyka i nowoczesno æ GOODRAM MIMIC dedykowany jest osobom ceni¹cym klasyczne i szybkie pamiêci USB. Oryginalne wykoñczenie oraz kolor obudowy podkre laj¹ nowoczesny charakter no nika. Wzmocniona obudowa doskonale wyeksponuje logotyp klienta wykonany technik¹ graweru laserowego b¹d nadruku kolorowego. - Odporny na uszkodzenia mechaniczne - Uniwersalny kszta³t - Najwy sza jako æ wykonania - Idealny pod kolorowy nadruk - Interfejs USB mm 19,1 mm 16,4 mm pojemno æ: 8, 16, 32, 64 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 30,0 x 10,0 mm waga: 8 g dostêpne kolory:

18

19 tworzywo Plastic Credit Card zaskocz oryginalno ci¹ - Technologia Chip On Board - Oryginalny no nik danych - Nowoczesna, praktyczna obudowa - Jeszcze wiêcej miejsca na kolorowy nadruk - Interfejs USB 2.0 GOODRAM Plastic Credit Card to pamiêæ USB do z³udzenia przypominaj¹ca kszta³tem kartê kredytow¹. Unikalny format sprawia, e pendrive mo e byæ noszony w portfelu, co pozwoli na dzielenie siê zapisanymi danymi w ka dej sytuacji. Kszta³t GOODRAM Plastic Credit Card umo liwia nadrukowanie nawet najbardziej skomplikowanej grafiki uwypuklaj¹c jej kolorystykê i design. GOODRAM Mini Plastic Credit Card oraz GOODRAM Round Plasic Credit Card to rozwi¹zanie spe³niaj¹ce niestandardowe wymagania. Mniejszy kszta³t i nietypowa forma to okazja do realizacji wyj¹tkowych projektów, które dadz¹ siê zapamiêtaæ na d³ugo. Plastic Credit Card 112, 4mm Mini Plastic Credit Card Round Plastic Credit Card 60,0 mm 43,0 mm 12,1 mm 30,0 mm 54,3 mm 86,9 mm 35,8 mm 85,6 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: Plastic Credit Card 54,3 x 85,6 mm przód/ty³, Mini Plastic Credit Card 60,0 x 30,0 mm przód/ty³, Round Plastic Credit Card 43,0 x 43,0 mm przód/ty³ waga: Plastic Credit Card 11 g, Mini Plastic Credit Card 6 g, Round Plastic Credit Card 4,4 g dostêpne kolory:

20 aluminium Alu Credit Card piêkno klasycznej formy Pamiêæ USB w aluminiowej obudowie, czyli GOODRAM Alu Credit Card, chroni zapisane dane od uszkodzeñ zewnêtrznych. Natomiast zastosowana technologia Chip On Board dodatkowo zabezpiecza cenne informacje. GOODRAM Alu Credit Card sprawdzi siê wszêdzie tam, gdzie liczy siê nietuzinkowe spojrzenie na tradycyjne rozwi¹zania. 47,3 mm 75,2 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy obszar zdobienia: 69,0 x 30,0 mm przód, 69,0 x 41,0 mm ty³ waga: 16 g dostêpne kolory: - Oryginalny kszta³t - Wysuwane z³¹cze USB - Idealny pod grawer laserowy - Interfejs USB 2.0

21 stal GOODRAM Flex to niewielkich rozmiarów no nik danych, którego obudowa wykonana jest z odpornej na uszkodzenia chromowanej stali. Wysuwane z³¹cze USB to praktyczne rozwi¹zanie dla osób, które ceni¹ sobie wygodê i nie chc¹ martwiæ siê o zgubione zatyczki. GOODRAM Flex mo na ³atwo zamocowaæ na smyczy lub do breloczka przy kluczach, dziêki temu najwa niejsze dane bêd¹ zawsze pod rêk¹. - Ergonomiczny kszta³t - Technologia Chip On Board - Chromowana stal - Wysuwane z³¹cze USB - Praktyczny i wygodny - Interfejs USB 2.0 FLEX praktyczny w ka dym calu 38,0 mm 19,0 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: stal polerowana rodzaj zdobienia: grawer laserowy obszar zdobienia: 8,0 x 11,0 mm przód, 35,0 x 11,0 mm ty³ waga: 10 g dostêpne kolory:

22 tworzywo BATERIA ZEWNÊTRZNA ADAPTER PDRÓ NY Power Bank P441 i P661 nie daj siê zaskoczyæ Power Bank to przeno ny akumulator dla tabletów i smartfonów. To zapasowe ród³o energii zapewni solidn¹ rezerwê energii dla Twojego urz¹dzenia przeno nego, zawsze i wszêdzie tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz. Power Bank to doskona³a jako æ w stylowym wydaniu. Uniwersalny adapter podró ny z podwójn¹ ³adowark¹ USB pozwoli na bezpieczne i szybkie pod³¹czenie do pr¹du dowolnego urz¹dzenia w ponad 150 krajach wiata. Adapter podró ny wspó³pracuje z wiêkszo ci¹ dwubiegunowych wtyczek bez uziemienia w klasie ochrony II. adowarka USB ³aduje w tym samym czasie a dwa urz¹dzenia o natê eniu 1000 ma i mo e byæ u ywana niezale nie od adaptera. - Wska nik LED informuj¹cy o stanie na³adowania - Ochrona przed prze³adowaniem - Idealny do smartfonów i tabletów - Lekki, kompaktowy i przeno ny - Ponad 500 cykli ³adowania wymiary: P441-85,0 x 40,0 x 20,0 mm P661-84,0 x 60,0 x 20,0 mm materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: P441-9,8 x 19,8 mm - logo ma³e przód, 26,0 x 48,0 mm - logo du e przód/ty³ P661-11,8 x 19,8 mm - logo ma³e przód, 45,0 x 48,0 mm - logo du e przód/ty³ waga: P g, P g dostêpne kolory: - Uniwersalny adapter podró ny - Wspó³pracuje z wiêkszo ci¹ dwubiegunowych wtyczek bez uziemienia w klasie ochrony II - Maksymalna moc pod³¹czonych urz¹dzeñ do 2,5 A wymiary: 64,0 x 55,0 x 69,0 mm materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: 23,0 x 44,0 mm góra waga: 140 g dostêpne kolory:

23 TWÓJ POMYS AKCESORIA nasza realizacja do pendrivów Dowolny kszta³t USB? Jedynym ograniczeniem jest wyobra nia! Przekonaj siê, jak precyzyjnie potrafimy przekszta³ciæ najbardziej skomplikowane wzory w pamiêæ USB i zaskocz swoich klientów indywidualnym pendrivem. Wybra³e ju model, odpowiedni kolor i nadruk dla swojego pendriva? To jeszcze nie koniec! Do ka dej zamówionej pamiêci dobierz akcesoria, które sprawi¹, i Twój zakup stanie siê kompletny. - Dba³o æ o szczegó³y - Najwy szej jako ci technologia - Realizacje ju od 500 sztuk - Pojemno æ od 2 do 64 GB Oferujemy szerok¹ gamê: - Pude³ek - Zawieszek - Smyczy - Breloków

24 Wiêcej informacji Wilk Elektronik SA Producent pamiêci marki GOODRAM Miko³owska 42, aziska Górne, Polska tel: , fax:

GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ

GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ O FIRMIE Wilk Elektronik SA to polska firma za³o ona w 1991 roku, która od samego pocz¹tku dzia³alno ci specjalizuje siê w pamiêciach komputerowych. Wieloletnie do wiadczenie w dziedzinie pamiêci pozwoli³o

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA TWOJEJ FIRMY!

OFERTA WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA TWOJEJ FIRMY! OFERTA WYKONANIA MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH DLA TWOJEJ FIRMY! Wszystkie podane poniżej propozycje nie mają podanych cen, gdyż te uzgadniane są indywidualnie z klientem biorąc pod uwagę wielkość zamówienia,

Bardziej szczegółowo

z Wami od roku PROMEDIA.PL Łodź, ul. Gdańska 91 tel , , fax ,

z Wami od roku PROMEDIA.PL Łodź, ul. Gdańska 91 tel , , fax , Pendrive COLOUR z nadrukiem COLOUR 4 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 8 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 16 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 32

Bardziej szczegółowo

nakład od:

nakład od: Pendrive COLOUR z nadrukiem COLOUR 4 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 8 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 16 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 32

Bardziej szczegółowo

nakład od: 10 25 50 100 150 200 250 300

nakład od: 10 25 50 100 150 200 250 300 Pendrive COLOUR z nadrukiem COLOUR 4 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 8 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 16 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 32

Bardziej szczegółowo

z Wami od 2.000 roku PROMEDIA.PL 90-613 Łodź, ul. Gdańska 91 tel. 42-636-48-28, 42-636-48-36, fax 42-636-66-44, e-mail: info@promedia.

z Wami od 2.000 roku PROMEDIA.PL 90-613 Łodź, ul. Gdańska 91 tel. 42-636-48-28, 42-636-48-36, fax 42-636-66-44, e-mail: info@promedia. Pendrive COLOUR z nadrukiem COLOUR 4 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 8 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 16 GB z jednostronnym nadrukiem full kolor CMYK COLOUR 32

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach

Spis treści. 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach Spis treści 1. Transcend SSD18C3 128GB... 2 2. Testy... 8 3. Podsumowanie... 12 - Koniec spisu treści - Realitynet.pl - przystępnie o komputerach 1. Transcend SSD18C3 128GB Przenoszenie danych w dzisiejszych

Bardziej szczegółowo

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni Katalog ProduktóW

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni Katalog ProduktóW pamięci usb z logo dostawa w 3 dni Katalog ProduktóW QUALITY Dbamy o to, aby oferować produkty najlepszej jakości. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami oraz starannie dobieramy komponenty. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Karta produktu 25 June 2016

Karta produktu 25 June 2016 Karta produktu 25 June 2016 Spis tresci BRELOKI Brelok Carva Brelok Flex Brelok Hard Brelok Helsinki Brelok Luna Brelok Open-it Brelok Quadro Brelok Shopping Coin Brelok Verso Prostokąt Brelok Verso Koło

Bardziej szczegółowo

SPERSONALIZOWANA REKLAMA UŻYTKOWA

SPERSONALIZOWANA REKLAMA UŻYTKOWA SPERSONALIZOWANA REKLAMA UŻYTKOWA Zawsze w Twoim zasięgu aby: Umacniać wizerunek firmy Czynić ją widoczną i rozpoznawalną marką Przyciągać uwagę, ułatwiając drogę dotarcia nowym klientom Twój profil działalności,

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino O wietlenie punktowe 57915/31/16 Giving light a new experience Wewn trz eleganckich i delikatnych tarczy wykonanych z najwy szej jako ci aluminium znajduj si mniejsze okr gi diod LED. Te

Bardziej szczegółowo

Koperty, pudełka plastikowe, druk kopert, digipacków, ecopacków, okładek i książeczek...

Koperty, pudełka plastikowe, druk kopert, digipacków, ecopacków, okładek i książeczek... tłoczenie opakowania pendrive płyt CD, DVD do płyt nadruk / grawer Produkcja gotowej płyty z wytłoczoną z matrycy zawartością oraz nadrukiem na płycie. Wszystko w jednej cenie (matryca, tłoczenie płyty,

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Załącznik nr 2 do SIWZ Lp wartość stawka VAT wartość brutto 1 Podkoszulki z nadrukiem, kolor granatowy, Specyfikacja: grubość materiału 200 g/m2, 100% bawełna. W czterech

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm Ilustracja 1 wysokoœæ WAT = h=4mm D³ugopis metalowy w kolorze ciemna zieleñ: Wymiary d³ugopisu: 135 (d³.) x 10 (szer.) mm. D³ugopis wykonany z metalu platerowanego b³yszcz¹cego, korpus w kolorze ciemno

Bardziej szczegółowo

oferta ważna do 10.02.2012

oferta ważna do 10.02.2012 oferta ważna do 10.02.2012 PENDRIVE GOODRAM CUBE Model dla agencji reklamowych,duże powierzchnie są wolne od nadruków,przeznaczone do zdobienia indywidualnego.model ten występuje również z logo GOODRAM

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Oprawa pod ogowa 69066/30/16 Giving light a new experience Chwy i nadaj kszta t. Ukierunkowany, precyzyjny strumie wiat a zamontowany na elastycznym ramieniu, które mo e znale si w dok adnie

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Giving light a new experience

Giving light a new experience Philips Ledino Lampka sto owa 69079/11/16 Giving light a new experience Ta g adka, l ni ca jak szlachetny kryszta górski lampa sto owa o wietla przestrze promieniami ciep ego, bia ego wiat a. Wyj tkowe

Bardziej szczegółowo

Superior DŁUGOPISY. Mieniące się logo, dzięki wyjątkowemu grawerowaniu DeoChrome. Standard & Mini. Z unikalnym grawerowaniem DeoChrome

Superior DŁUGOPISY. Mieniące się logo, dzięki wyjątkowemu grawerowaniu DeoChrome. Standard & Mini. Z unikalnym grawerowaniem DeoChrome DŁUGOPISY Superior Standard & Mini Mieniące się logo, dzięki wyjątkowemu grawerowaniu DeoChrome Długopisy Superior dostępne są tereaz w 10 nowoczesnych kolorach. Od teraz zawsze jest możliwość dopasowania

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI USB CENNIK WAŻNY OD DO KOLEJNEJ AKTUALIZACJI WSZYSTKIE PAMIĘCI USB OBJĘTE SĄ 5 LETNIĄ GWARANCJĄ

PAMIĘCI USB CENNIK WAŻNY OD DO KOLEJNEJ AKTUALIZACJI WSZYSTKIE PAMIĘCI USB OBJĘTE SĄ 5 LETNIĄ GWARANCJĄ PAMIĘCI USB CENNIK WAŻNY OD 21.09.2016 DO KOLEJNEJ AKTUALIZACJI ZAMÓWIENIA REALIZOWANE JUŻ OD 1 SZTUKI! WSZYSTKIE PAMIĘCI USB OBJĘTE SĄ 5 LETNIĄ GWARANCJĄ CENY ZAWIERAJĄ OPŁATY Z TYTUŁU GIOŚ I ZAIKS Wszystkie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl Zaplanuj powrót do szkoły z Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl New Life biuro@new-life.pl tel: 513 149 845 505 903 743 www.new-life.pl Piórnik wykonany

Bardziej szczegółowo

YOUR DEVICES WITH US. Pamięci USB. Power Banki. Myszy komputerowe. Usługi

YOUR DEVICES WITH US. Pamięci USB. Power Banki. Myszy komputerowe. Usługi 2016 Pamięci USB Power Banki Myszy komputerowe Usługi 4 26 36 39 YOUR DEVICES WITH US 2 PD-6 Czarna Grafitowa Srebrna Biała Żółta Złota Pomarańczowa Czerwona Różowa Fioletowa Granatowa Niebieska Błękitna

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Warszawa, 01.01.2014 Oferta na znakowarkę laserową ULYXE 6W INFORMACJE OGÓLNE Znakowarki laserowe należące do serii Ulyxe (moc 6W, długość fali 1064nm) należą do rodziny laserów DPSS (lasery pompowane

Bardziej szczegółowo

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni Katalog ProduktóW

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni Katalog ProduktóW pamięci usb z logo dostawa w 3 dni Katalog ProduktóW QUALITY Dbamy o to, aby oferować produkty najlepszej jakości. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami oraz starannie dobieramy komponenty. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU

PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU Załącznik numer 6 do zapytania ofertowego nr PO-225-237-1/15 PARAMETRY TECHNICZNE OFEROWANEGO SPRZĘTU 1. Grupa 1 - Telefon klasy średniej typu smartfon 15 sztuk (wymagane min. 2 modele, w tym 1 Dual SIM)

Bardziej szczegółowo

Super wytrzymały USB Key

Super wytrzymały USB Key Produkty promocyjne wysokiej jakości W tej broszurze znajdziesz grupę produktów wysokiej jakości, takich jak: pamięci USB, długopisy i breloki. Wszystkie te produkty były specjalnie zaprojektowane dla

Bardziej szczegółowo

Oferta, 2014-10-13 ważna do 2014-10-27

Oferta, 2014-10-13 ważna do 2014-10-27 Agencja Reklamowa IDEA Ryszard Tomanekul. Szeroka 23/1340-231 Katowiceidea@ideapolska.p Oferta dla Huta Bankowa sp. z o.o. Sz. Pani Monika Bieczek Nazwa: Długopis z USB 8 GB biały Kolor: biały Materiał:

Bardziej szczegółowo

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO

BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY SEGMENTOWE YETT WSZYSTKO CZEGO OCZEKUJESZ OD BRAM PIEKNO CIEPLO NIEZAWODNOSC BEZPIECZENSTWO BRAMY GARAZOWE Yett 01Wymiary bram: szerokość od 1800 do 3000 mm; wysokość od 1900 do 2700 mm. Segmentowe

Bardziej szczegółowo

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH

EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH EDYTOR SYSTEMÓW MEDIALNYCH wykorzystaj moc multimediów! System Editems to inteligentne rozwiązanie stworzone z myślą o Klientach poszukujących innowacyjnych, eleganckich i elastycznych

Bardziej szczegółowo

sweetest chocolate message

sweetest chocolate message sweetest chocolate message Na wyjątkowych uroczystościach i codziennych spotkaniach, do prezentacji oferty firmy lub przekazania wyjątkowych wiadomości. Czekoladowy Telegram zawsze zaskoczy. Smakiem i

Bardziej szczegółowo

INTRO. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą - prócz standardowych modeli importowanych z Azji znajdziesz tu pendrive y takich marek, jak:

INTRO. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą - prócz standardowych modeli importowanych z Azji znajdziesz tu pendrive y takich marek, jak: PAMIĘCI USB INTRO D z i ś p a m i ę ć U S B z w ł a s n y m l o g o t y p e m t o n i e t y l k o g a d ż e t, t o w i z y t ó w k a n o w o c z e s n e j i i n n o w a c y j n e j f i r m y. Flash disk

Bardziej szczegółowo

KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE

KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE KOLORY PEŁNE KOLORY SZRONIONE / TRANSPARENTNE Postaw na indywidualnoœæ i skomponuj kolorystycznie Swój w³asny d³ugopis! Symbol mix&match colors, który mo na zobaczyæ na stronach produktu oznacza, e d³ugopis

Bardziej szczegółowo

BioKey. Kontrola dostêpu

BioKey. Kontrola dostêpu BioKey Kontrola dostêpu Zapewniamy ogromn¹ swobodê w kszta³towaniu formy drzwi zewnêtrznych, od klasycznych a po najnowsze wzornictwo WYPE NIENIA DRZWIOWE Oferujemy bogat¹ kolorystykê oklein oraz wype³nieñ

Bardziej szczegółowo

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810

Przekaźniki czasowe H/44. Przekaźniki czasowe. Przekaźnik czasowy opóźnienie załączania EN 61810 Przekaźniki czasowe Modułowe przekaźniki czasowe zaprojektowane są do montażu w skrzynkach sterowniczych. Umożliwiają sterowanie pracą urządzeń w funkcji czasu. Podczas doboru przekaźnika czasowego należy

Bardziej szczegółowo

ARP - CENNIK ZBIORCZY Bieżący stan w dniu 26-08-2015, z godziny 09:46.

ARP - CENNIK ZBIORCZY Bieżący stan w dniu 26-08-2015, z godziny 09:46. Model Zdjęcie Opis Wariant Dostępna ilość Cena netto/szt PD-6 16 kolorów obudów [inf.] 16 kolorów blaszek [inf.] 1GB 9,80 zł 2GB mała il. 9,98 zł 4GB 11,28 zł 8GB 12,34 zł 16GB 17,59 zł 32GB średnia il.

Bardziej szczegółowo

Koperty, pudełka plastikowe, druk kopert, digipacków, ecopacków, okładek i książeczek...

Koperty, pudełka plastikowe, druk kopert, digipacków, ecopacków, okładek i książeczek... tłoczenie opakowania pendrive płyt CD, DVD do płyt nadruk / grawer Produkcja gotowej płyty z wytłoczoną z matrycy zawartością oraz nadrukiem na płycie. Wszystko w jednej cenie (matryca, tłoczenie płyty,

Bardziej szczegółowo

Cennik pamięci USB - 123gifts.pl 123@123gifts.pl tel. 532 579 506

Cennik pamięci USB - 123gifts.pl 123@123gifts.pl tel. 532 579 506 Dożywotnia gwarancja, najszybszy chipset pamięci oraz znakowanie techniką druku UV. Wybierająć pendrive Envo mają Państwo pewność najwyższeh europejskiej jakości produktu. Wszystkie produkty marki ENVO

Bardziej szczegółowo

ARP - CENNIK ZBIORCZY Bieżący stan w dniu , z godziny 09:41.

ARP - CENNIK ZBIORCZY Bieżący stan w dniu , z godziny 09:41. PD-6 16 kolorów obudów [inf.] 16 kolorów blaszek [inf.] 1GB średnia il. 14,63 zł 2GB duża il. 16,59 zł 4GB duża il. 17,18 zł 8GB duża il. 19,74 zł 16GB brak 20,11 zł 32GB mała il. 27,91 zł 8GB USB3.0 średnia

Bardziej szczegółowo

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług.

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług. 97-500 Radomsko ul. Kościuszki 6, tel. 44 738-16-85, fax 44 738-16-85, kom. 664-051-656, 692-491-265 e-mail: biuro@inwestmeble.pl renowacje@inwestmeble.pl www.inwestmeble.pl NIP: 772-221-69-60 REGON: 100990554

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved.

3M Dział Materiałów do Reklamy Wizualnej KOMUNIKACJA MARKI. 1 31 July 2014. All Rights Reserved. KOMUNIKACJA MARKI 1 Wyzwania Rynku Reklamy Konsumenci otrzymują ponad 1000 komunikatów reklamowych dziennie. Zbudowanie silnej marki może stać się kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej firmy.

Bardziej szczegółowo

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC

NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC NATURALNY SMAK CHLEBA NA BAZIE ZAKWASU I PODMŁODY SZYBKI FERMENTATOR HEMATRONIC Szybki fermentator z płaszczem chłodzącym do zakwasów żytnich i podmłód pszennych 05/2015 Smak Od ex et, si. Rat, quatinc

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI. RainboW BooM

Nowoczesne Technologie dla Wymagających. orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI. RainboW BooM Nowoczesne Technologie dla Wymagających orllo.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI RainboW BooM 1 I. SPIS TREŚCI: SPIS TREŚCI I. Spis Treści.... 2 II. Wstęp... 3 III. Cechy i funkcje urządzenia.... 4 IV. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Beton jest piêknym, wszechstronnym i ekskluzywnym materia³em o nieskoñczonych mo liwociach.lecz jego g³ówna zalet¹ jest trwa³oæ.

Beton jest piêknym, wszechstronnym i ekskluzywnym materia³em o nieskoñczonych mo liwociach.lecz jego g³ówna zalet¹ jest trwa³oæ. Witamy NOWOCZESNOÆ TRWA OÆ OSZCZÊDNOÆ jest piêknym, wszechstronnym i ekskluzywnym materia³em o nieskoñczonych mo liwociach.lecz jego g³ówna zalet¹ jest trwa³oæ. Rozwijaj¹c w³asne projekty wszystko opieramy

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. RadoϾ z jazdy

BMW Financial Services Ubezpieczenia. Ubezpieczenie pojazdu. Radoœæ z jazdy BMW Financial Services Ubezpieczenia Ubezpieczenie pojazdu Radoœæ z jazdy Rozwi¹zania dopasowane do Ciebie. Informacje o BMW Financial Services. Jako firma bêd¹ca integraln¹ czêœci¹ BMW Polska Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

PAMIĘCI USB, POWER BANKI i MYSZKI 2017 PL

PAMIĘCI USB, POWER BANKI i MYSZKI 2017 PL PAMIĘCI USB, POWER BANKI i MYSZKI 2017 PL Pamięci USB Power Banki Myszy komputerowe Usługi 4 26 36 39 YOUR DEVICES WITH US 2 PD-6 Czarna Grafitowa Srebrna Biała Żółta Złota Pomarańczowa Czerwona Różowa

Bardziej szczegółowo

Rynki sprzedaży: 10% Japonia 10% Taiwan 15% Chiny 25% Ameryka 25% Europa 15% Inni. Obroty firmy w latach 2001-2006:: Japonia; 10% Inni; 15%

Rynki sprzedaży: 10% Japonia 10% Taiwan 15% Chiny 25% Ameryka 25% Europa 15% Inni. Obroty firmy w latach 2001-2006:: Japonia; 10% Inni; 15% O PQI Firma PQI (Power Quotient International, Co. Ltd tajwański producent najwyższej jakości modułów flash, obecnie jest jednym z największych producentów w tej kategorii na świecie. Firma istnieje na

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

KREATOR MOTION. drukarka 3D

KREATOR MOTION. drukarka 3D KREATOR MOTION drukarka 3D 3DKreator Sp. z o.o. ul. Celna 9; 30-507 Kraków 3DKreator.com Email: biuro@3dkreator.com Tel. +48 12 307 23 77 P&S Consulting Sp. z o.o. Xerox Business Partner ul. Wierzbowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT WYNAJEM PRZYCZEP. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT WYNAJEM PRZYCZEP. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane s¹ z wysokiej jakoœci materialów.

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 , SPIS TRESCI KAMPANIA MOBILNA Z EKRANEM LED, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Dziêki naszej przyczepie reklamowej dotrzesz w ka de miejsce!!! Nasze przyczepy reklamowe wykonane

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI

Żywienie w neonatologii ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI ŻYCIE ZACZYNA SIĘ Z NAMI Zestaw laktacyjny Sterylne, jednorazowe zestawy laktacyjne, zawierające osłonki na piersi i butelki, które pasują do większości pompek Zestawy laktacyjne Beldico umożliwiają łatwe

Bardziej szczegółowo

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle

Cariva Montaż łatwiejszy niż zwykle [ OSPRZ T EEKTROISTAACYJY ] Produkty i systemy Montaż łatwiejszy niż zwykle Cariva została zaprojektowana, by spełnić oczekiwania klientów. Łączy nowoczesną, prostą formę z niezawodnością, gwarantując

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA PRODUKTOWA. październik 2013

PREZENTACJA PRODUKTOWA. październik 2013 PREZENTACJA PRODUKTOWA październik 2013 Czym jest Portable PowerBank? Pakiety Portable PowerBank (PPB) to źródło dodatkowej energii dla smartfonów, tabletów i większości urządzeń elektronicznych wyposażonych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Artykuły ogólne

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Artykuły ogólne Część III-2 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Artykuły ogólne Kod CPV: 39294100-0, 19000000-6, 22800000-8 1. Plecak sportowy (100 sztuk) Plecak wykonany z nieprzemakalnego materiału, składający się z komory

Bardziej szczegółowo

Firma. Identyfikatory. Oferta

Firma. Identyfikatory. Oferta Identyfikatory Firma Firma ash specjalizuje się w wykonywaniu popularnych w Europie identyfikatorów osobistych. Prosty, lekki i funkcjonalny identyfikator wyróżniający się doskonałą estetyką wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części V POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części V POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) dla części V POMOC TECHNICZNA PROW 2014-2020 Lp. Przedmiot: Opis: Ilość szt. Uwagi/ sposób znakowania: wizualizacje uwagi 1 Butelka on track Butelka "On track"

Bardziej szczegółowo

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych!

Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Szukaj miejsc i wydarzeń pozytywnie nakręconych! Oferta dla partnerów biznesowych Historia Jesteśmy rodzicami i często szukamy sposobu na zorganizowanie czasu naszym dzieciom. Zauważyliśmy, że znalezienie

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili

Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili Philips LivingAmbiance Lampka sto owa Stwórz wiat o odpowiednie dla danej chwili LivingAmbiance Stylowy kolor fuksji i przyt umiona ciep a biel do drinka z przyjació mi. Koj cy b kit i jasna biel do czytania.

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r.

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące super

Bardziej szczegółowo

Spis treści NORDIC WALKING PARK

Spis treści NORDIC WALKING PARK Spis treści NORDIC WALKING PARK I. PODSTAWOWY ZAKRES PLANOWANIA PARKU Profesjonalne pomiary i zapis cyfrowy Planowanie całościowej infrastruktury Przygotowanie projektu Planowanie tras Uzyskanie danych

Bardziej szczegółowo

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni pamięci usb z logo dostawa w 3 dni 2015 QUALITY Dbamy o to, aby oferować produkty najlepszej jakości. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami oraz starannie dobieramy komponenty. Dodatkowo, aby upewnić

Bardziej szczegółowo

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY

ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 100 ZMYWARKI FRANKE DO ZABUDOWY 60 CM FDW 612 HL 3A 104 FDW 614 DTS 3B A++ 104 40 CM FDW 410 DH 3A 105 ZMYWARKI DO ZABUDOWY 101 ZMYWARKI FRANKE TWÓJ WYBÓR NAJLEPSZE PARAMETRY KLASA EFEKTYWNOŚCI Zmywanie

Bardziej szczegółowo

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000

WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 WAGA DLA GASTRONOMII seria Valor TM 7000 PRZENO NA WAGA KOMPAKTOWA Gastronomia, handel, wa enie produktów spo ywczych Kompaktowa waga do wa enia ywno ci Elegancki design, atwo obs ugi, wielofunkcyjne,

Bardziej szczegółowo

akcesoria jednorazowe, fingerfood

akcesoria jednorazowe, fingerfood akcesoria jednorazowe, fingerfood PROJEKT OPAKOWANIA WYKONANIE TRANSPORT OMEGA PACKAGING SP. Z O.O. 43-190 Miko³ów ul. Koœciuszki 61 F tel. kom. 882 149 772 tel. kom. 516 902 274 e-mail: omegapackaging@onet.eu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poznań 2009

Instrukcja obsługi Poznań 2009 Instrukcja obsługi Poznań 2009 Wstęp Miniaturowa kamera w formie długopisu. Urządzenie wyróżnia się bardzo prostą obsługą - do dyspozycji jest jeden przycisk który służy do włączania/wyłączania jak i nagrywania

Bardziej szczegółowo

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych

CGLine System monitorowania opraw indywidualnych System monitorowania opraw indywidualnych CEAG Notlichtsysteme GmbH /1 Ka da oprawa jest wa na. Tylko sprawnie funkcjonuj ce oprawy o wietlenia awaryjnego spe niaj swoja rol w przypadku zaniku o wietlenia

Bardziej szczegółowo

Indywidualny styl. Odkryjcie Państwo Miele Signature My personal handle.

Indywidualny styl. Odkryjcie Państwo Miele Signature My personal handle. Indywidualny styl Dostosowanie do indywidualnych potrzeb klientów. Firma Miele nieustannie pracuje nad dopasowaniem każdego produktu do indywidualnych potrzeb klientów wprowadzając nietuzinkowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE NARZĘDZIA PRASUJĄCE

HYDRAULICZNE NARZĘDZIA PRASUJĄCE 4 HYDRAULICZNE NARZĘDZIA PRASUJĄCE 42 STILO 45 - PRASKA AKUMULATOROWA Obrót o 270 pozwala na łatwą pracę również w ciasnych miejscach 2,3 kg z akumulatorem Głowica z zamknięciem zatrzaskowym i opatentowanym

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie multimedialne

Wyposażenie multimedialne Lp. Typ urządzenia Opis przedmiotu Ilość Zestaw komputerowy: Procesor (x86 o wydajności minimum 1500 punktów w benchmarku SYSmark 2014 Overall Office Productivity); Pamięć operacyjna RAM 4 GB; Karta graficzna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia I. Warunki ogólne 1. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe. 2. Oferowane urządzenia w dniu składania ofert nie mogą być przeznaczone przez producenta

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie

Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie Zapytanie ofertowe: Wykonanie artykułów promocyjnych dla Gminy Oborniki Śląskie Znak sprawy: ZP.271.23.2016 Śląskie, 12.04.2016

Bardziej szczegółowo

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni pamięci usb z logo dostawa w 3 dni 2015 QUALITY Dbamy o to, aby oferować produkty najlepszej jakości. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami oraz starannie dobieramy komponenty. Dodatkowo, aby upewnić

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie.

Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności oraz Państwa potrzeb pozwoli znaleźć optymalne rozwiązanie. o nas oferta Klienci realizacje wsparcie marketingowe jednostek samorządu terytorialnego i lokalnych grup działania Jesteśmy do Państwa ciągłej dyspozycji, przekonani, że połączenie naszych umiejętności

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu

Zakres I Czytnik kodów kreskowych Nazwa i model oferowanego sprzętu Zakres I Czytnik kodów kreskowych 1 Typ czytnika - ręczny - ręczny 2 Źródło światła - dioda laserowa - dioda laserowa 3 Szybkość skanowania - min. 100 skanów na sekundę -. skanów na sekundę 4 Kontrast

Bardziej szczegółowo

Klasyka w nowym wydaniu

Klasyka w nowym wydaniu Klasyka w nowym wydaniu Jeansy i T-shirty od lat królują w szafach kobiet na całym świecie to klasyczne zestawienie sprawdza się zawsze. Dobierz do nich torebkę z frędzlami, wygodne baleriny i stwórz modną

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI

25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI OTWARCIE NOWEGO SKLEPU WÜRTH 25 LECIE FIRMY WÜRTH SPRZYJA ROZWOJOWI 25-lecie istnienia firmy na polskim rynku, a także 70. urodziny spółki-matki stały się okazją do otwarcia nowego sklepu Würth w Gdańsku.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Wersja polska Logotypu Załącznik nr 1 GadŜety - ilościowo Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wersja polska Logotypu Ilość Wersja angielska Logotypu 1. Długopis 1.1. Czerwony 150 150 1.2. Czarny 150 150 2. Torba papierowa

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

KATALOG 2015 QUMO.PL

KATALOG 2015 QUMO.PL ZaNa Design wyłączny dystrybutor marki Qumo w Polsce KATALOG 2015 QUMO.PL Firma Qumo została załozona w 2002 roku jako wspólne przdsięwzięcie pieciu głównych południowokoreańskich producentów pamięci Flash.

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo