GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GOODRAM. wyró nia nas pamiêæ"

Transkrypt

1

2 O FIRMIE Wilk Elektronik SA to polska firma za³o ona w 1991 roku, która od samego pocz¹tku dzia³alno ci specjalizuje siê w pamiêciach komputerowych. Wieloletnie do wiadczenie w dziedzinie pamiêci pozwoli³o na otwarcie w 2003 roku linii produkcyjnej oraz na produkcjê pamiêci RAM, USB, SSD, a tak e kart pamiêci pod w³asn¹ mark¹ GOODRAM. Po 10 latach od wprowadzenia na rynek produkty marki GOODRAM ciesz¹ siê uznaniem w kraju, jak i za granic¹. - Fabryka, magazyny i biura zlokalizowane w Polsce - Najnowocze niejsza hala produkcyjna w Europie - Strategiczny partner Toshiba Electronics Europe - Unikalne wzornictwo i markowe komponenty Flash - Kompleksowa obs³uga, doradztwo i serwis - Zdobywca wielu bran owych nagród, w tym Korony Reklamy - Cz³onek Promotional Product Service Institute PSI

3 GOODRAM wyró nia nas pamiêæ ZDOBYTE NAGRODY: - Marka polskiego producenta, na rynku od 2003 r. - Bogaty wybór wzorów i kolorów pamiêci USB - Oferta dodatkowa: grawer laserowy, nadruk pe³nokolorowy, zapis i ochrona danych - Akcesoria i dodatki - Wizualizator pamiêci on-line - Rozwi¹zania indywidualne pamiêci USB wed³ug projektu klienta - Szybka realizacja zamówienia - Markowe komponenty Flash - Zdobywca nagrody Gift of the Year

4 anodyzowane aluminium CUBE ma³y rozmiar, du e mo liwo ci GOODRAM Cube to niewielka, bo zaledwie trzycentymetrowa, pamiêæ USB. Obudowa Cube zbudowana jest z anodyzowanego aluminium, dziêki czemu pendrive zyskuje atrakcyjny i nowoczesny wygl¹d. Zastosowana technologia Chip On Board oraz wytrzyma³a obudowa gwarantuj¹ trwa³o æ i bezpieczeñstwo zapisanych danych. 29,7 mm 12,3 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: anodyzowane aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 25,5 x 9,0 mm przód/ty³ waga: 5 g dostêpne kolory: - Obudowa z anodyzowanego aluminium - Technologia Chip On Board - Miniaturowy kszta³t - Interfejs USB 2.0

5 anodyzowane aluminium GOODRAM Zip wyró nia siê oryginalnym mechanizmem wysuwania z³¹cza USB, dziêki któremu zyskujemy wygodn¹ i wytrzyma³¹ pamiêæ, która sprawdzi siê w codziennej pracy. Obudowa z anodyzowanego aluminium oraz technologia Chip on Board dodatkowo chroni¹ zapisane informacje. ZIP oryginalne rozwi¹zanie - Oryginalny system zamykania - Wytrzyma³y i praktyczny - Interfejs USB ,7 mm 17,0 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: anodyzowane aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 24,0 x 13,5 mm przód, 36,0 x 13,5 mm ty³ waga: 16 g dostêpne kolory:

6

7 anodyzowane aluminium EDGE dla wymagaj¹cych - Intensywne kolory - Oryginalny i praktyczny kszta³t - Idealny do znakowania - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB) GOODRAM Edge stworzony zosta³ z my l¹ o tych u ytkownikach, którzy ceni¹ po³¹czenie oryginalnego wzornictwa i klasycznego wygl¹du. Wykonany jest z anodyzowanego aluminium, dziêki czemu ka dy kolor GOODRAM Edge charakteryzuje siê niepowtarzaln¹ g³êbi¹. 59,0 mm 18,2 mm 14,0 mm 37,0 mm pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: anodyzowane aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 34,5 x 14,0 mm przód/ty³ waga: 13 g dostêpne kolory:

8 stal tworzywo TWISTER daj siê porwaæ Klasyk w ród pamiêci USB! GOODRAM Twister to po³¹czenie bogatej kolorystyki z eleganckim, stalowym i, co wa ne, obrotowym systemem zamykania. Dziêki temu pendrive jest niezwykle wygodny w u ytkowaniu, a zgubiona przypadkiem zatyczka ju nigdy nie bêdzie spêdzaæ snu z powiek u ytkownika! Twister po prostu jej nie ma! GOODRAM Twister wyró nia siê nie tylko kolorow¹ obudow¹, ale tak e zastosowaniem najwy szej jako ci, markowych komponentów. 46,7 mm 9, 16,5 mm 8 m 19,4 mm m pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: stal, plastik z pow³ok¹ silikonow¹ rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 24,0 x 13,0 mm przód/ty³ waga: 15 g dostêpne kolory: 57,1 mm - Funkcjonalny i wygodny - Najwy sza jako æ w przystêpnej cenie - Bogata kolorystyka - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB)

9 tworzywo COLOUR kolorowy zawrót g³owy GOODRAM Colour pozwala siê wyró niæ! Po³¹czenie intensywnych kolorów na pewno zostanie zauwa one i zapamiêtane na d³ugo. Indywidualnego charakteru nadaje mo liwo æ ³¹czenia ró nych barw korpusu oraz obrotowego systemu zamykania. Wersja klasyczna GOODRAM Colour Black&White otrzyma³a nagrodê Gift of the Year 2013 przyznawan¹ przez specjalistów bran y reklamowej. - Intensywna kolorystyka - Praktyczna obudowa - Indywidualne po³¹czenia kolorów - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB) 57,7 mm 16,0 mm 19,3 mm 40,2 mm pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: 30,0 x 14,0 mm przód/ty³ waga: 8 g dostêpne kolory:

10 stal POINT 3.0 szybko æ i wygoda - Technologia Chip On Board - Miniaturowy kszta³t - Ponadczasowy design - Stalowa, jednolita konstrukcja - Interfejs USB 3.0 GOODRAM Point 3.0 jest dedykowany tym, którzy ceni¹ praktyczne walory pendrive'ów. Ten niewielki, bo mierz¹cy zaledwie 2 cm, pendrive umo liwia wygodne przenoszenie i przechowywanie danych. Stalowa, jednolita konstrukcja obudowy charakteryzuje siê oryginalnym i ponadczasowym wzornictwem. Zastosowana technologia COB (Chip on Board) gwarantuje wiêksz¹ odporno æ, chroni¹c zapisane w pamiêci dane. Nowoczesny interfejs USB 3.0 pozwala na szybki transfer (odczyt na poziomie 120 MB/s), a tak e na b³yskawiczne przeniesienie ulubionego filmu, zdjêæ czy wa nych prezentacji. 12,3 mm 20,7 mm pojemno æ: 8, 16, 32, 64 GB materia³: stal szczotkowana rodzaj zdobienia: grawer laserowy obszar zdobienia: 10,0 x 8,0 mm przód/ty³ waga: 3 g dostêpne kolory:

11 tworzywo PICCOLO doskona³a pamiêæ w miniaturowej formie Wyj¹tkowy kszta³t GOODRAM Piccolo pozwala wyj æ poza ramy. Niewiarygodnie ma³y, a zarazem wytrzyma³y GOODRAM Piccolo sprawdzi siê w wielu rozwi¹zaniach i urz¹dzeniach. Elegancki, miniaturowy no nik mo e byæ bez przeszkód przenoszony np. w portfelu b¹d przy kluczach. - Miniaturowy rozmiar - Innowacyjny kszta³t - Praktyczne zastosowanie - Interfejs USB ,5 mm 20,6 mm 13,3 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: 10,0 x 7,40 mm przód/ty³ waga: 3 g dostêpne kolory:

12 stal UNITY blask subtelnej elegancji Subtelna z wygl¹du, lecz niezwykle trwa³a obudowa GOODRAM Unity to doskona³e rozwi¹zanie dla osób szukaj¹cych eleganckiego gad etu. Unity to stalowy, jednolity pendrive zakoñczony b³yszcz¹cym oczkiem, które u³atwia zamocowanie no nika do kluczy, smyczy reklamowej czy breloczka. Dodatkowy atut to brak zatyczki, co u³atwia u ytkowanie nawet najbardziej roztargnionym klientom nie musz¹ siê ju martwiæ o zgubione czê ci pendrive'a. 42,5 mm 30,0 mm 12,1 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: stal szczotkowana rodzaj zdobienia: grawer laserowy obszar zdobienia: 26,0 x 9,0 mm przód/ty³ waga: 9 g dostêpne kolory: - Technologia Chip On Board - Elegancki wygl¹d - Stalowa, jednolita obudowa - Interfejs USB 2.0

13 aluminium TWIN wiêcej mo liwo ci GOODRAM Twin z jednej strony zosta³ wyposa ony w standardowe z³¹cze USB 3.0, a z drugiej strony microusb (2.0) z funkcj¹ On-The-Go. OTG pozwala na przenoszenie danych z tradycyjnego komputera na nowoczesne urz¹dzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety dlatego te GOODRAM Twin sprawdzi siê jako nowoczesny upominek z logo b¹d grafik¹ klienta! - Dwa z³¹cza: USB 3.0 i microusb 2.0..z funkcj¹ OTG - Idealny do smartfonów i tabletów..(system Android) - Praktyczna, miniaturowa i wytrzyma³a..obudowa 34,5 mm 14,0 mm pojemno æ: 8, 16, 32, 64 GB materia³: aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 19,0 x 8,3 mm przód, 16,5 x 8,3 mm ty³ waga: 3 g dostêpne kolory:

14 drewno ECO ECOlogiczne podej cie do technologii. Obudowa GOODRAM Eco wykonana jest z egzotycznego drewna merbau, które charakteryzuje siê wysokim stopniem twardo ci, odporno ci¹ na wgniecenia, ale równie unikaln¹ faktur¹ i zró nicowaniem kolorystycznym. b¹d eco 60,0 mm 18,0 mm 44,0 mm pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: egzotyczne drewno merbau rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 40,0 x 14,5 mm przód/ty³ waga: 10 g dostêpne kolory: - Obudowa z oryginalnego drewna merbau - Unikalna faktura - Wytrzyma³y i... odporny na korniki - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB)

15 stal ekologiczna skóra ART LEATHER business class Klasyka i nietuzinkowe wykoñczenie GOODRAM Art Leather sprawdzi siê wszêdzie tam, gdzie liczy siê oryginalno æ rozwi¹zañ. Obudowa wykonana jest z ekologicznej skóry, która w po³¹czeniu ze stalowym wykoñczeniem podkre la wyrafinowany styl pamiêci USB. - Elegancka obudowa - Ekologiczna skóra - Chromowane wykoñczenie - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB) 47,0 mm 41,4 mm 22,6 mm 17,4 mm 66,5 mm pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: ekologiczna skóra, stal polerowana rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 36,0 x 13,5 mm przód/ty³ waga: 21 g dostêpne kolory:

16 tworzywo CL!CK wystarczy jedno klikniêcie Z GOODRAM CL!CK problem zagubionej zatyczki po prostu nie istnieje. Pendrive charakteryzuje siê niespotykanym dot¹d mechanizmem otwierania wystarczy jedno klikniêcie, a z³¹cze USB b³yskawicznie siê wysuwa. Obudowa ma prosty, klasyczny kszta³t, ale dziêki indywidualnemu kolorowemu nadrukowi GOODRAM CL!CK mo e staæ siê niepowtarzalny! - Z³¹cze wysuwane jednym klikniêciem - Klasyczny kszta³t i praktyczne zastosowanie - Idealny pod kolorowy nadruk - Interfejs USB 2.0 (2-64 GB) - Interfejs USB 3.0 (8-64 GB) pojemno æ: 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: 53,0 x 16,0 mm przód/ty³ waga: 10 g dostêpne kolory: 59,6 mm 20,8 mm 71,6 mm

17 tworzywo MIMIC klasyka i nowoczesno æ GOODRAM MIMIC dedykowany jest osobom ceni¹cym klasyczne i szybkie pamiêci USB. Oryginalne wykoñczenie oraz kolor obudowy podkre laj¹ nowoczesny charakter no nika. Wzmocniona obudowa doskonale wyeksponuje logotyp klienta wykonany technik¹ graweru laserowego b¹d nadruku kolorowego. - Odporny na uszkodzenia mechaniczne - Uniwersalny kszta³t - Najwy sza jako æ wykonania - Idealny pod kolorowy nadruk - Interfejs USB mm 19,1 mm 16,4 mm pojemno æ: 8, 16, 32, 64 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: grawer laserowy, kolorowy nadruk obszar zdobienia: 30,0 x 10,0 mm waga: 8 g dostêpne kolory:

18

19 tworzywo Plastic Credit Card zaskocz oryginalno ci¹ - Technologia Chip On Board - Oryginalny no nik danych - Nowoczesna, praktyczna obudowa - Jeszcze wiêcej miejsca na kolorowy nadruk - Interfejs USB 2.0 GOODRAM Plastic Credit Card to pamiêæ USB do z³udzenia przypominaj¹ca kszta³tem kartê kredytow¹. Unikalny format sprawia, e pendrive mo e byæ noszony w portfelu, co pozwoli na dzielenie siê zapisanymi danymi w ka dej sytuacji. Kszta³t GOODRAM Plastic Credit Card umo liwia nadrukowanie nawet najbardziej skomplikowanej grafiki uwypuklaj¹c jej kolorystykê i design. GOODRAM Mini Plastic Credit Card oraz GOODRAM Round Plasic Credit Card to rozwi¹zanie spe³niaj¹ce niestandardowe wymagania. Mniejszy kszta³t i nietypowa forma to okazja do realizacji wyj¹tkowych projektów, które dadz¹ siê zapamiêtaæ na d³ugo. Plastic Credit Card 112, 4mm Mini Plastic Credit Card Round Plastic Credit Card 60,0 mm 43,0 mm 12,1 mm 30,0 mm 54,3 mm 86,9 mm 35,8 mm 85,6 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: Plastic Credit Card 54,3 x 85,6 mm przód/ty³, Mini Plastic Credit Card 60,0 x 30,0 mm przód/ty³, Round Plastic Credit Card 43,0 x 43,0 mm przód/ty³ waga: Plastic Credit Card 11 g, Mini Plastic Credit Card 6 g, Round Plastic Credit Card 4,4 g dostêpne kolory:

20 aluminium Alu Credit Card piêkno klasycznej formy Pamiêæ USB w aluminiowej obudowie, czyli GOODRAM Alu Credit Card, chroni zapisane dane od uszkodzeñ zewnêtrznych. Natomiast zastosowana technologia Chip On Board dodatkowo zabezpiecza cenne informacje. GOODRAM Alu Credit Card sprawdzi siê wszêdzie tam, gdzie liczy siê nietuzinkowe spojrzenie na tradycyjne rozwi¹zania. 47,3 mm 75,2 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: aluminium rodzaj zdobienia: grawer laserowy obszar zdobienia: 69,0 x 30,0 mm przód, 69,0 x 41,0 mm ty³ waga: 16 g dostêpne kolory: - Oryginalny kszta³t - Wysuwane z³¹cze USB - Idealny pod grawer laserowy - Interfejs USB 2.0

21 stal GOODRAM Flex to niewielkich rozmiarów no nik danych, którego obudowa wykonana jest z odpornej na uszkodzenia chromowanej stali. Wysuwane z³¹cze USB to praktyczne rozwi¹zanie dla osób, które ceni¹ sobie wygodê i nie chc¹ martwiæ siê o zgubione zatyczki. GOODRAM Flex mo na ³atwo zamocowaæ na smyczy lub do breloczka przy kluczach, dziêki temu najwa niejsze dane bêd¹ zawsze pod rêk¹. - Ergonomiczny kszta³t - Technologia Chip On Board - Chromowana stal - Wysuwane z³¹cze USB - Praktyczny i wygodny - Interfejs USB 2.0 FLEX praktyczny w ka dym calu 38,0 mm 19,0 mm pojemno æ: 4, 8, 16, 32, 64 GB materia³: stal polerowana rodzaj zdobienia: grawer laserowy obszar zdobienia: 8,0 x 11,0 mm przód, 35,0 x 11,0 mm ty³ waga: 10 g dostêpne kolory:

22 tworzywo BATERIA ZEWNÊTRZNA ADAPTER PDRÓ NY Power Bank P441 i P661 nie daj siê zaskoczyæ Power Bank to przeno ny akumulator dla tabletów i smartfonów. To zapasowe ród³o energii zapewni solidn¹ rezerwê energii dla Twojego urz¹dzenia przeno nego, zawsze i wszêdzie tam, gdzie go najbardziej potrzebujesz. Power Bank to doskona³a jako æ w stylowym wydaniu. Uniwersalny adapter podró ny z podwójn¹ ³adowark¹ USB pozwoli na bezpieczne i szybkie pod³¹czenie do pr¹du dowolnego urz¹dzenia w ponad 150 krajach wiata. Adapter podró ny wspó³pracuje z wiêkszo ci¹ dwubiegunowych wtyczek bez uziemienia w klasie ochrony II. adowarka USB ³aduje w tym samym czasie a dwa urz¹dzenia o natê eniu 1000 ma i mo e byæ u ywana niezale nie od adaptera. - Wska nik LED informuj¹cy o stanie na³adowania - Ochrona przed prze³adowaniem - Idealny do smartfonów i tabletów - Lekki, kompaktowy i przeno ny - Ponad 500 cykli ³adowania wymiary: P441-85,0 x 40,0 x 20,0 mm P661-84,0 x 60,0 x 20,0 mm materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: P441-9,8 x 19,8 mm - logo ma³e przód, 26,0 x 48,0 mm - logo du e przód/ty³ P661-11,8 x 19,8 mm - logo ma³e przód, 45,0 x 48,0 mm - logo du e przód/ty³ waga: P g, P g dostêpne kolory: - Uniwersalny adapter podró ny - Wspó³pracuje z wiêkszo ci¹ dwubiegunowych wtyczek bez uziemienia w klasie ochrony II - Maksymalna moc pod³¹czonych urz¹dzeñ do 2,5 A wymiary: 64,0 x 55,0 x 69,0 mm materia³: plastik rodzaj zdobienia: kolorowy nadruk obszar zdobienia: 23,0 x 44,0 mm góra waga: 140 g dostêpne kolory:

23 TWÓJ POMYS AKCESORIA nasza realizacja do pendrivów Dowolny kszta³t USB? Jedynym ograniczeniem jest wyobra nia! Przekonaj siê, jak precyzyjnie potrafimy przekszta³ciæ najbardziej skomplikowane wzory w pamiêæ USB i zaskocz swoich klientów indywidualnym pendrivem. Wybra³e ju model, odpowiedni kolor i nadruk dla swojego pendriva? To jeszcze nie koniec! Do ka dej zamówionej pamiêci dobierz akcesoria, które sprawi¹, i Twój zakup stanie siê kompletny. - Dba³o æ o szczegó³y - Najwy szej jako ci technologia - Realizacje ju od 500 sztuk - Pojemno æ od 2 do 64 GB Oferujemy szerok¹ gamê: - Pude³ek - Zawieszek - Smyczy - Breloków

24 Wiêcej informacji Wilk Elektronik SA Producent pamiêci marki GOODRAM Miko³owska 42, aziska Górne, Polska tel: , fax:

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni

pamięci usb z logo dostawa w 3 dni pamięci usb z logo dostawa w 3 dni 2015 QUALITY Dbamy o to, aby oferować produkty najlepszej jakości. Współpracujemy ze sprawdzonymi dostawcami oraz starannie dobieramy komponenty. Dodatkowo, aby upewnić

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny

MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny MX-2610N/MX-3110N Cyfrowy kolorowy system wielofunkcyjny drukowanie l kopiowanie I skanowanie I faksowanie I przechowywanie Rewolucja w wydajności biura Nowa generacja urz¹dzeñ wielofunkcyjnych z panelem

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

SPERSONALIZOWANA REKLAMA UŻYTKOWA

SPERSONALIZOWANA REKLAMA UŻYTKOWA SPERSONALIZOWANA REKLAMA UŻYTKOWA Zawsze w Twoim zasięgu aby: Umacniać wizerunek firmy Czynić ją widoczną i rozpoznawalną marką Przyciągać uwagę, ułatwiając drogę dotarcia nowym klientom Twój profil działalności,

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005

Instrukcja obs³ugi. Wersja 1.0 luty 2005 Instrukcja obs³ugi Wersja 1.0 luty 2005 POLSKI WA NE INFORMACJE O BEZPIECZEÑSTWIE WSKAZÓWKI DOTYCZ CE BEZPIECZEÑSTWA: 1) Proszê przeczytaæ poni sze wskazówki. 2) Proszê przechowywaæ niniejsz¹ instrukcjê.

Bardziej szczegółowo

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3.

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu. 9355428 Wydanie 3. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Instrukcja obs³ugi modemu 9355428 Wydanie 3. DEKLARACJA ZGODNO CI My, NOKIA CORPORATION z pe³n± odpowiedzialno ci± o wiadczamy, e produkt TME-3 spe³nia wszystkie wymogi

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹

Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Godzina dziennie z Web Analytics. Stwórz dobr¹ strategiê e-marketingow¹ Autor: Avinash Kaushik T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1880-4 Tytu³ orygina³u: Web Analytics: An Hour a Day Format:

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKA NY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PN/16UK/05/2014 O WARTO CI PONI EJ 207 000 EURO NA DOSTAWY URZ DZE KOMPUTEROWYCH Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery.

NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010. informatyki œledczej. Napisz do nas. Magazyn. informatyki œledczej. redakcja@mediarecovery. NR 6 CZERWIEC 2010 strona 1 NR 6 CZERWIEC 2010 Magazyn informatyki œledczej Zmiany na rynku computer forenscic Hakerzy skazani Notowana na nowojorskiej gie³dzie Guidance Software za ponad 12 milionów dolarów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. USB Shapes 03. Powerbanki 11. Długopisy 12. Długopis USB 04. USB Eco 04. Identyfikatory 15. Karty USB 05. Breloki & Zawieszki 16

Spis treści. USB Shapes 03. Powerbanki 11. Długopisy 12. Długopis USB 04. USB Eco 04. Identyfikatory 15. Karty USB 05. Breloki & Zawieszki 16 Spis treści USB Shapes 03 Powerbanki 11 Długopis USB 04 Długopisy 12 USB Eco 04 Identyfikatory 15 Karty USB 05 Breloki & Zawieszki 16 Wygląd i Kolor 06 Naklejki akrylowe 18 Pamięci metalowe 07 Magnesy

Bardziej szczegółowo

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl.

IPO Sp. z o.o. ul. Braniborska 2/10 53-680 Wroc aw tel.: +48 71 725 57 14 fax.: +48 71 723 43 36 e-mail: info@ipo.pl. PR Wst p o Raporcie Dlaczego warto inwestowa w wizerunek rmy? PR - dzia a samemu czy zda si na fachowców? Rola investor relations dla spó ki gie dowej Czy mog zmierzy efektywno dzia a PR? Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo