Zawartość zestawu Sigillum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zawartość zestawu Sigillum"

Transkrypt

1 Zawartość zestawu Sigillum... 1 Instalacja zestawu i aktywacja karty kryptograficznej krok po kroku... 1 Instalacja oprogramowania... 1 Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych... 2 Aktywowanie kluczy kryptograficznych dla certyfikatu kwalifikowanego... 2 Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych... 3 Rejestracja w systemie operacyjnym certyfikatu z karty... 5 Kontrola instalacji... 6 Kontrola rejestracji certyfikatu... 6 Testowe podpisanie pliku... 7 Weryfikacja podpisu elektronicznego... 8 Uwagi końcowe... 9 Certyfikaty komercyjne Sigillum... 9 Dodatkowa pomoc... 9 Zawartość zestawu Sigillum Kompletny zestaw sprzętu i oprogramowania do obsługi podpisu elektronicznego Sigillum w typowej sytuacji zawiera następujące składniki: Karta kryptograficzna, mikroprocesorowa Sigillum. Czytnik kart mikroprocesorowych słuŝący do ustanowienia komunikacji pomiędzy kartą kryptograficzną, a komputerem Pakiet oprogramowania standardowo dostarczany na płycie CD. Uwagi: W części zestawów, po zmontowaniu, czytnik i karta kryptograficzna mają postać zintegrowaną, określaną mianem, tokena kryptograficznego (o wyglądzie zbliŝonym do przenośnych pamięci PenDrive). Przed pierwszym uŝyciem takiego komponentu naleŝy go zmontować wyłamując kartę (przypominającą kartę SIM do telefonu komórkowego) z otaczającej płytki i umieszczając w obudowie czytnika. Niniejszy opis postępowania dotyczy instalacji certyfikatu kwalifikowanego Sigillum. W przypadku, gdy dana osoba nie wykorzystuje tego typu certyfikatu, części dotyczące aktywacji karty kryptograficznej nie mają zastosowania. Instalacja zestawu i aktywacja karty kryptograficznej krok po kroku Instalacja oprogramowania Aby system operacyjny komputera poprawnie wykorzystywał moŝliwości karty kryptograficznej Sigillum, niezbędne jest zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania. Jest ono dostępne na płycie CD dołączonej do zestawu. W celu zainstalowania kompletu oprogramowania na płycie CD naleŝy odszukać katalog SigillumSign Pro, a w nim podkatalog Instalator. Umieszczony wewnątrz plik wykonywalny zawiera pakiet instalacyjny z oprogramowaniem zarządzającym kartą kryptograficzną. Po jego uruchomieniu i wybraniu trybu pełnej instalacji, na dysku komputera powinny zostać zainstalowane wszystkie komponenty programowe niezbędne do prawidłowej pracy zestawu, czyli sterowniki do karty kryptograficznej i czytnika, oprogramowanie do

2 zarządzania kartą kryptograficzną Cryptocard Suite i program do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego Sigillum Sign Pro. Uwaga: W przypadku braku dostępu do płyty CD Sigillum, moŝna posłuŝyć się wersją pobraną ze strony z zakładki Baza wiedzy, pliki. Stosowny plik nosi nazwę: Sigillum_Sign_Pro_2_5. Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych Pierwsze podłączenie czytnika kart mikroprocesorowych do komputera powinno wywołać standardową procedurę instalacji sterowników systemu Windows. JeŜeli instalacja oprogramowania, opisana w poprzednim punkcie, została poprawnie ukończona, to wykrycie czytnika i instalacja sterowników powinny zostać ukończone, a system operacyjny będzie mógł uŝyć karty kryptograficznej podczas podpisywania cyfrowego danych. W przypadku uŝycia czytników niestandardowych dla zestawu Sigillum, jeśli system operacyjny komputera nie zainstaluje sterowników z własnej bazy, to naleŝy zapewnić je z innych źródeł np. stron internetowych producentów, bądź nośników dostarczanych razem z tym sprzętem. Aktywowanie kluczy kryptograficznych dla certyfikatu kwalifikowanego Aby certyfikat kwalifikowany umieszczony na karcie kryptograficznej Sigillum mógł zostać uŝyty do złoŝenia bezpiecznego podpisu elektronicznego, niezbędne jest aktywowanie kwalifikowanej struktury tej karty. Wykonywane jest ono jednorazowo dla kaŝdej karty i nie musi być powtarzane po odnowieniu certyfikatu. Poprawnie zainstalowane oprogramowanie Sigillum (patrz. Instalacja oprogramowania ) powinno umoŝliwić uruchomienie programu MenedŜer komponentu technicznego, dostępnego po kliknięciu odpowiedniej ikony na pulpicie Windows, lub z programów menu start, w folderze CryptoTech\CryptoCard Suite 1.2.

3 JeŜeli do komputera podłączony jest czytnik z kartą kryptograficzną, to program MenedŜer komponentu technicznego powinien wyświetlić ekran podobny do przedstawionego niŝej. Aktywowanie karty trzeba poprzedzić przejściem do zakładki Komponent techniczny i kliknięciem napisu SetEID. Po wczytaniu danych z karty kryptograficznej, w dolnej części ekranu powinien stać się dostępny przycisk Aktywuj. Jego kliknięcie wywoła okno z polami do wpisania kodów PIN i PUK. Kody te kaŝdy uŝytkownik wymyśla sam. NaleŜy przy tym przestrzegać zasad dotyczących ilości uŝytych znaków podanych na ekranie, a takŝe zadbać o zachowanie wartości kodów w miejscu niedostępnym dla osób postronnych. WaŜne jest teŝ, aby zapobiec utracie informacji o tych kodach, poniewaŝ trzykrotne błędne podanie PIN-u skutkuje zablokowaniem moŝliwości składania e-podpisu, zaś trzykrotne błędne wpisanie PUK-a blokuje nieodwracalnie dostęp do kluczy na karcie. Po wpisaniu ww. danych karta powinna zostać aktywowana, dzięki czemu moŝliwe stanie się uŝywanie klucza prywatnego, niezbędnego do składania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Instalacja zaświadczeń certyfikacyjnych KaŜdy komputer, na którym jest składany, bądź weryfikowany podpis elektroniczny powinien ufać certyfikatowi uŝytemu do tego podpisu. Ustanowienie takiego zaufania wymaga instalacji zaświadczenia certyfikacyjnego urzędu wystawiającego certyfikat końcowy, ew. teŝ urzędów nadrzędnych i powiązanych. Aby skonfigurować strukturę zaufania do polskich certyfikatów kwalifikowanych naleŝy przejść na płycie CD Sigillum do katalogu Zaświadczenia certyfikacyjne. KaŜdy z dostępnych tam plików trzeba kliknąć prawym klawiszem myszy (są to pliki typu certyfikat zabezpieczenia mające zazwyczaj rozszerzenie crt ), a następnie wybrać opcję zainstaluj certyfikat. System Windows powinien wyświetlić Kreatora importu certyfikatów, który w kilku krokach zaimportuje stosowne zaświadczenie certyfikacyjne.

4 Procedurę instalacji certyfikatu naleŝy przeprowadzić dla kaŝdego pliku z ww. katalogu, a takŝe w jego podkatalogach. Uwagi: W przypadku braku płyty CD Sigillum, moŝliwa jest instalacja stosownych zaświadczeń certyfikacyjnych ze strony Niezbędne pliki są dostępne w zakładce Repozytorium, Zaświadczenia. Alternatywną metodą instalacji zaświadczeń certyfikacyjnych jest uruchomienie tej opcji po otwarciu odpowiedniego pliku i wczytaniu szczegółów certyfikatu. Wywołuje ją kliknięcie przycisku Zainstaluj certyfikat, dostępnego w zakładce Ogólne.

5 Rejestracja w systemie operacyjnym certyfikatu z karty System operacyjny komputera, na którym uŝytkownik zamierza składać podpis elektroniczny powinien zostać skonfigurowany pod kątem wykorzystania konkretnej karty kryptograficznej i zawartego na niej certyfikatu. W tym celu naleŝy w tym systemie zarejestrować certyfikat. Stosowna procedura jest dostępna po uruchomieniu programu MenedŜer CryptoCard Suite z pakietu CryptoCard Suite, przejściu do zakładki Narzędzia i kliknięciu przycisku Uruchom z sekcji Dodatkowe narzędzia.

6 Na kolejnych ekranach naleŝy odpowiednio: Kliknąć napis SetEID jeśli rejestrujemy certyfikat kwalifikowany i wybór zatwierdzić przyciskiem Dalej. Kliknąć napis z właściwościami certyfikatu pojawiający się tabeli i zatwierdzić przyciskiem Dalej. Jako przyjazną nazwę moŝna wybrać dowolny napis, choć zalecane jest podanie tu nazwy uŝytkownika i certyfikatu np. Jan Kowalski cert kwalifikowany. Wpis zatwierdzamy poprzez kliknięcie przycisku Zakończ. Uwaga: UŜytkownicy certyfikatów i kluczy komercyjnych zapisanych na karcie Sigillum, w celu ich rejestracji, zamiast SetEID, powinni wybrać odpowiednią strukturę PKI Token. Kontrola instalacji Kontrola rejestracji certyfikatu Poprawnie zarejestrowany certyfikat powinien być widoczny w magazynie certyfikatów systemu Windows. Aby to sprawdzić, naleŝy przejść do Panelu sterowania, wybrać Opcje internetowe, zakładkę Zawartość i kliknąć przycisk Certyfikaty w magazynie osobistym powinien znajdować się certyfikat, który był rejestrowany.

7 Więcej informacji o właściwościach certyfikatu moŝna uzyskać klikając dwukrotnie jego rekord w aktualnie przeglądanym magazynie. Testowe podpisanie pliku Ostatecznym sprawdzeniem poprawności działania funkcji podpisu cyfrowego jest testowe podpisanie kontrolnych danych. MoŜe posłuŝyć do tego program Sigillum Sign Pro. ZłoŜenie e-podpisu z jego pomocą sprowadza się do kliknięcia prawym klawiszem myszy pliku z danymi do podpisania i wybrania opcji Sigillum Sign Pro zabezpiecz (moŝe to być plik zawierający treść dowolnego rodzaju np. z danymi arkusza kalkulacyjnego, bądź edytora tekstów).

8 W dalszej kolejności naleŝy skontrolować opcje podpisu, włoŝyć kartę kryptograficzną do czytnika i zatwierdzić kliknięciem przycisku Zabezpiecz. Na kolejnych ekranach trzeba m.in. wybrać certyfikat z listy i skontrolować jego typ i zatwierdzić operacje. Wtedy program wyświetli ekran z polem na wpisanie kodu PIN. Jego poprawne podanie wywoła procedurę uŝycia klucza prywatnego na karcie kryptograficznej i podpisania danych. Efektem końcowym pracy programu będzie wyświetlenie raportu i utworzenie pliku o nazwie zgodnej z nazwą podpisywanego pliku, ale dodanym rozszerzeniu xml (o ile zastosowano domyślny format e-podpisu XAdES). Ten nowoutworzony plik zawiera w całości podpisywany dokument i dane potrzebne do weryfikacji podpisu cyfrowego. Weryfikacja podpisu elektronicznego W celu weryfikacji złoŝonego e-podpisu naleŝy kliknąć plik xml prawym klawiszem myszy i wybrać opcję Właściwości, a następnie zakładkę Podpisy. Jeśli dane zostały podpisane poprawnie, a certyfikat podpisujący jest waŝny, to status weryfikacji popisu powinien mieć wartość Podpis poprawny.

9 Uwagi końcowe Certyfikaty komercyjne Sigillum W przypadku wykorzystywania certyfikatów komercyjnych Sigillum z kluczami zapisanymi na karcie kryptograficznej powyŝszą instalację naleŝy uzupełnić o 2 kroki dodatkowe: rejestrację certyfikatu komercyjnego (odbywa się ona niemal identycznie jak w przypadku rejestracji certyfikatu kwalifikowanego, jednak w tym wypadku naleŝy wybrać odpowiednią strukturę PKIToken, zamiast SetEID). Zmianę kodów PIN zabezpieczających dostęp do części niekwalifikowanej karty naleŝy ją przeprowadzić za pomocą MenadŜera CryptoCard Suite w zakładce Karty elektroniczne. Fabryczne wartości kodów części niekwalifikowanej to 1111 dla kodu PIN i 2222 dla kodu SO-PIN pełniącego rolę PUK-a. Zmianę tych kodów przeprowadzać naleŝy z pomocą przycisku Zmień PIN. Dodatkowa pomoc Więcej informacji o poszczególnych etapach instalacji, właściwościach oprogramowania i zastosowanego sprzętu moŝna odnaleźć na stronie internetowej Sigillum (http://www.sigillum.pl), a takŝe w instrukcjach uŝytkownika kopiowanych podczas instalacji na dysk twardy komputera. W przypadku pojawienia się problemów, wątpliwości z zakupem, instalacją, aktywacją karty kryptograficznej, zarządzaniem certyfikatami, bądź innymi aspektami obsługi podpisu elektronicznego zakupionego w PWPW SA, zespół Sigillum zaprasza do skorzystania z usług naszej infolinii dostępnej pod numerem telefonu (22) w godzinach

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0

UNIZETO TECHNOLOGIES SA. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL. wersja 1.0 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych zaufanych w oprogramowaniu Lotus Notes 7.03 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. KONFIGURACJA SKRZYNKI POCZTOWEJ W CELU UŻYCIA WŁASNEGO CERTYFIKATU...

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu

Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a Moduł współpracy programu Komornik SQL z systemem e-sądu Konfiguracja programu Komornik SQL Do poprawnej współpracy aplikacji Komornik SQL z portalem e-sądu

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja administratora Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja administratora Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja administratora Wersja: 5.0 Data wydania: 2015-02-06 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja

SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI. Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja SYSTEM INTER RC INSTRUKCJA OBSŁUGI Plik: INTER RC 8.02 TS4 Instrukcja Spis treści: OPIS SYSTEMU INTER RC... 3 INSTALACJA PROGRAMU... 4 JAK ZACZĄĆ?... 5 PROGRAM INTER RC SERWER... 8 Główne okno programu...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy

Program Płatnik. wersja 9.01.001A. Materiał Szkoleniowy Program Płatnik wersja 9.01.001A Materiał Szkoleniowy Warszawa, 3 luty 2014r. 1 Spis treści: Wstęp..... str. 3 Wykaz zmian w Programie Płatnik w wersji 9.01.001....str. 4 Archiwizacja i bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5

Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 Comarch e-sklep Ulotka v. 4.5 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010

Klucz sprzętowy. Podręcznik użytkownika. Wersja 2010 Klucz sprzętowy Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 TRX Krzysztof Kryński Cyfrowe rejestratory rozmów seria KSRC PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA programu Automat 3 Wersja 1.2 Luty 2015 Copyright TRX Dotyczy programu Automat 3 w wersji 1.0.0.6 TRX ul. Garibaldiego

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect

Podręcznik użytkownika usługi R-Connect Podręcznik użytkownika usługi R-Connect SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1. TERINOLOGIA I DEFINICJE... 4 1.2. OPIS OGÓLNY... 4 2. Komunikacja... 6 2.1. SEGENTACJA KOUNIKATÓW... 6 2.2. SZYFROWANIE KOUNIKATÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP

Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP Instrukcja Obsługi Karty Zarządzającej EVER SNMP/HTTP SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka...3 2. Instalacja i uruchomienie...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Czynności przygotowawcze...4 2.3. Umieszczenie w zasilaczu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo