9. OCHRONA PRZED NIEJONIZUJĄCYM PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "9. OCHRONA PRZED NIEJONIZUJĄCYM PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM"

Transkrypt

1 9. OCHRONA PRZED NIEJONIZUJĄCYM PROMIENIOWANIEM ELEKTROMAGNETYCZNYM 9.1. Ogólna charakterystyka i ocena stanu aktualnego Pole elekromagnetyczne to pole elektryczne, magnetyczne i elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz (ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)). Podział promieniowania elektromagnetycznego na jonizujące i niejonizujące wynika z granicznej wielkości energii, która wystarcza do jonizacji cząstek materii. Złożone spektrum promieniowania elektromagnetycznego jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te, które są pochłaniane przez atomy, cząsteczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materię, widmo promieniowania elektromagnetycznego można podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące: promieniowanie jonizujące, pojawiające się w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych; promieniowanie niejonizujące, pojawiające się wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, radiostacji, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urządzeń łączności, domowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Promieniowanie niejonizujące to promieniowanie, którego energia oddziałująca na każde ciało materialne (w tym także na ciało człowieka) nie powoduje w nim procesu jonizacji. Jest ono ściśle związane ze zmianami pola elektrycznego i magnetycznego. Nadmierne dawki promieniowania działają szkodliwie na człowieka i inne żywe organizmy, stąd ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska. Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego w środowisku są: elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, stacje radiowe i telewizyjne, łączność radiowa, w tym CB radio, radiotelefony i telefonia komórkowa, stacje radiolokacji i radionawigacji, stacje transformatorowe, sprzęt gospodarstwa domowego i powszechnego użytku zasilany prądem zmiennym 50 Hz. Promieniowanie niejonizujące uważa się obecnie za jedno z poważniejszych zanieczyszczeń środowiska, a jego oddziaływanie na środowisko będzie stale wzrastać, co związane jest z postępem cywilizacyjnym. Od kilku lat wzrasta emisja pól elektromagnetycznych w środowisku, co jest przede wszystkim spowodowane rozwojem telefonii komórkowej oraz rozbudową linii i stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym równym lub wyższym niż 110 kv. Negatywny wpływ energii elektromagnetycznej przejawia się tak zwanym efektem termicznym, co może powodować zmiany biologiczne (np. zmianę właściwości koloidalnych w tkankach), a nawet doprowadzić do śmierci termicznej. Pole elektromagnetyczne wytwarzane przez silne źródło niekorzystnie zmienia warunki bytowania 127

2 człowieka, a także wpływa na przebieg procesów życiowych. Może ono powodować wystąpienie zaburzeń funkcji ośrodkowego układu nerwowego, układów: rozrodczego, hormonalnego, krwionośnego oraz narządów słuchu i wzroku. Pracujące w obrębie działania takiego pola osoby są szczególnie podatne, co potwierdzają badania lekarskie, na "chorobę radiofalową" zwaną także "chorobą mikrofalową". Obecność pól elektromagnetycznych ma wpływ nie tylko na człowieka, lecz także na pozostałą część ożywionej natury. U roślin obserwuje się opóźniony wzrost i zmiany w budowie zewnętrznej, u zwierząt natomiast zaburzenia neurologiczne, nieprawidłowości w funkcjonowaniu układu krążenia, zakłócenia wzrostu, żywotności i płodności. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) ochrona przed polami elektromagnetycznymi polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu środowiska poprzez : utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych poziomów lub co najmniej na tych poziomach; zmniejszanie poziomów pól elektromagnetycznych co najmniej do dopuszczalnych poziomów, gdy nie są one dotrzymane. Dla zapewnienia właściwego poziomu ochrony ludzi i środowiska przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych Minister Środowiska wydał rozporządzenie z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. Nr 192, poz. 1883). Wielkości parametrów fizycznych określonych w powyższym rozporządzeniu przedstawiono w tabelach 9-1 i 9-2. Tabela 9-1 Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową Parametr fizyczny Częstotliwość pola x/ Składowa elektryczna xx/ Składowa magnetyczna xx/ Gęstość mocy 50 Hz 1 kv/m 60 A/m - x/ 50 Hz częstotliwość sieci elektroenergetycznej xx/ wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych 128

3 Tabela 9-2 Zakres częstotliwości pól elektromagnetycznych, dla których określa się parametry fizyczne charakteryzujące oddziaływanie pól elektromagnetycznych na środowisko, dla miejsc dostępnych dla ludności oraz dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych, charakteryzowane przez dopuszczalne wartości parametrów fizycznych, dla miejsc dostępnych dla ludności LP. Zakres częstotliwości pola składowa elektryczna x/ Parametr fizyczny składowa magnetyczna x/ gęstość mocy 1 0 Hz 10 kv/m 2500 A/m - 2 od 0 Hz do 0,5 Hz A/m - 3 od 0,5 Hz do 50 Hz 10 kv/m 60 A/m - 4 od 0,05 Hz do 1 khz - 3/f A/m xx/ - 5 od 0,001 MHz do 3 MHz 20 V/m 3 A/m - 6 od 3 MHz do 300 MHz 7 V/m od 300 MHz do 300 GHz 7 V/m - 0,1 W/m 2 x/ xx/ wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają: a) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych o częstotliwości do 3 MHz, podanym z dokładnością do jednego miejsca znaczącego, b) wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych o częstotliwości od 3 MHz do 300 MHz, podanym z dokładnością do jednego miejsca znaczącego, c) wartości średniej gęstości mocy dla pól elektromagnetycznych o częstotliwości od 300 MHz do 300 GHz lub wartościom skutecznym dla pól elektrycznych o częstotliwościach z tego zakresu częstotliwości, podanej z dokładnością do jednego miejsca znaczącego po przecinku, d) f częstotliwość w jednostkach podanych w zakresie częstotliwości pola elektromagnetycznego, e) 50 Hz częstotliwość sieci elektroenergetycznej. wartości graniczne parametrów fizycznych charakteryzujących oddziaływanie pól elektromagnetycznych odpowiadają wartościom skutecznym natężeń pól elektrycznych i magnetycznych. W obowiązujących w Polsce przepisach prawnych wprowadzono wartości graniczne odnoszące się do obszarów (tabele 9-1 i 9-2), w których przebywanie ludności jest zabronione (tzw. strefa ochronna I stopnia) oraz obszarów, w których zabronione jest sytuowanie budownictwa mieszkalnego i specjalnego, dopuszcza się natomiast okresowe przebywanie ludności (tzw. strefa ochronna II stopnia). Przy ustalaniu tych wartości uwzględniono stosunkowo duży margines bezpieczeństwa, dzięki czemu poziomy krajowe są obecnie wielokrotnie niższe od analogicznych poziomów przyjmowanych w różnych krajach europejskich, co przedstawiono w tabeli

4 Tabela 9-3 Porównanie wartości dopuszczalnych natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego na terenie Polski i wybranych krajów europejskich ( Linie i stacje elektroenergetyczne w środowisku człowieka Praca zbiorowa pod redakcją inż. Marka Szuby, Wyd. 5, Warszawa, 2008 r.) Kraj lub organizacja międzynarodowa Austria Belgia Niemcy Polska Wartość dopuszczalna natężenia pola elektrycznego E [kv/m] 5,0 Komentarz 10,0 Przebywanie w polu krótkotrwałe 5,0 10,0 Przebywanie w polu krótkotrwałe 5,0 10,0 1,0 10,0 Wielka Brytania 12,3 Włochy Propozycja dla krajów Unii Europejskiej 5,0 Przebywanie w polu do 2 godzin dziennie Tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową W pozostałych miejscach dostępnych dla ludzi 10,0 Przebywanie w polu krótkotrwałe 5,0 Mimo wieloletnich badań nie udało się dotychczas ustalić dopuszczalnych dla człowieka i środowiska, jednolitych dla Europy i świata, natężeń pól elektromagnetycznych. Nie prowadzi się również systematycznego monitoringu tego oddziaływania. Zagadnienia dotyczące ochrony ludzi i środowiska przed niekorzystnym oddziaływaniem pól elektromagnetycznych, oprócz prawa ochrony środowiska, są również regulowane przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa zagospodarowania przestrzennego oraz przepisami sanitarnymi. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kv lub instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi lub radiolokacyjnymi, emitującymi pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitującymi pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 khz do 300 GHz, są obowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku: bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia, każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile 130

5 zmiany te mogą mieć wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja lub urządzenie. Ponadto, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573) w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko, sporządzenia raportu wymagają: stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kv, o długości nie mniejszej niż 15 km, instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 khz do 300 GHz. Na terenie gminy Trzebinia zlokalizowane są następujące źródła niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego (informacje z Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego ): linie i urządzenia elektroenergetyczne, stacje transformatorowe oraz stacja przekaźnikowa telefonii komórkowej. Wg informacji uzyskanych w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych Południe S.A. w Katowicach, przez teren gminy Trzebinia przebiegają napowietrzne linie energetyczne biegnące w początkowym odcinku z Elektrowni Siersza do stacji węzłowej 220/110 kv przy Elektrowni Siersza, stamtąd liniami 110 kv do lokalnych Głównych Punktów Zasilania (GPZ) 110 kv, następnie, po transformacji napięcia liniami średnich napięć (SN) do stacji transformatorowych SN/nn, skąd po kolejnej transformacji napięcia na 0,4 kv do odbiorców liniami niskiego napięcia (nn). Stacja węzłowa 220/110 kv połączona jest obecnie z krajowym systemem elektroenergetycznym przesyłowymi liniami napowietrznymi 220 kv relacji: Siersza Byczyna linia dwutorowa, przebiegająca przez teren gminy Trzebinia na odcinku ok. 3,3 km, Siersza Lubocza Klikowa linia dwutorowa, przebiegająca przez teren gminy Trzebinia na odcinku ok. 8,8 km, Siersza Łośnice linia jednotorowa, przebiegająca przez teren gminy Trzebinia na odcinku ok. 2,6 km. Łączna długość linii napowietrznych 220 kv przechodzących przez teren gminy Trzebinia wynosi około 16 km. Ze stacji 220/110 kv Siersza wyprowadzane są także linie napowietrzne 110 kv, doprowadzające energię elektryczną do GPZ 110 kv/sn położonych na terenie gminy Trzebinia oraz sąsiadujących gmin. Obecnie na terenie gminy Trzebinia zlokalizowane są następujące Główne Punkty Zasilania (GPZ): GPZ 110/30/6 kv Trzebinia zasila odbiorców bytowo komunalnych, GPZ 110/30/6 kv Wodna - zasila odbiorców bytowo komunalnych, GPZ 110/20/6 kv Włodzimierz zasila odbiorców przemysłowych i bytowo komunalnych, GPZ 110/6 kv Szyb Artur przeznaczony do zasilania dużych odbiorców przemysłowych, wymagających dużej pewności zasilania, GPZ 110/6 kv Metalurgia I (ZM I) - przeznaczony do zasilania dużych odbiorców przemysłowych, wymagających dużej pewności zasilania, GPZ 110/6 kv Metalurgia II Elektrorafineria (ZM II) - przeznaczony do zasilania dużych odbiorców przemysłowych, wymagających dużej pewności zasilania. 131

6 Przez teren gminy Trzebinia przechodzą trasy napowietrznych ciągów liniowych 110 kv relacji: stacja węzłowa 220/110 kv Siersza GPZ Bukowno linia dwutorowa, stacja węzłowa 220/110 kv Siersza GPZ Olkusz linia dwutorowa, stacja węzłowa 220/110 kv Siersza GPZ Lubocza linia dwutorowa, stacja węzłowa 220/110 kv Siersza GPZ ZM I GPZ ZM II GPZ Trzebinia linia dwutorowa, stacja węzłowa 220/110 kv Siersza GPZ Szyb Artur Szyb Włodzimierz linia dwutorowa, stacja węzłowa 220/110 kv Siersza GPZ Wodna linia dwutorowa, GPZ Trzebinia GPZ Z.Ch. Alwernia linia jednotorowa, GPZ Trzebinia GPZ Chrzanów linia dwutorowa, GPZ Trzebinia Szyb Włodzimierz El. Jaworzno III linia dwutorowa. Wg informacji uzyskanych w Enion S.A. BZE Rejon Dystrybucji Trzebinia - Siersza, bezpośrednią obsługę odbiorców zapewnia układ sieci średnich i niskich napięć. Sieć bezpośredniego napięcia prowadzona jest na napięciu 30 kv, 15 kv, 6 kv oraz sporadycznie 20 kv. Górnictwo posiada własną sieć 6 kv. Sieć 30 kv i 6 kv zasilana jest z lokalnych GPZ Trzebinia i Wodna, 20 kv z GPZ Włodzimierz, natomiast sieć 15 kv zasilana jest z GPZ Wola Filipowska i Krzeszowice. Na terenie gminy Trzebinia pracuje obecnie: 34,679 km napowietrznych linii 30 kv, 16,952 km napowietrznych linii 15 kv, 57,548 km napowietrznych linii 6 kv, 51,733 km kablowych linii 6 kv, 1,565 km napowietrznych linii 20 kv oraz 2,6 km kablowych linii 20 kv. Wymienione wyżej linie zasilają 125 stacji SN/nn, w tym 50 wnętrzowych i 74 stacje słupowe. Przez teren gminy Trzebinia nie przebiegają linie przesyłowe 400 kv. Przebiegające na łącznym odcinku 16 km linie przesyłowe 220 kv przebiegają głównie przez tereny leśne. Najdłuższa na obszarze gminy Trzebinia linia przesyłowa Siersza-Kraków biegnie obrzeżami Czyżówki, Płok i Psar przez tereny niezabudowane leśne, pól i łąk. Na terenie gminy Trzebinia znajduje się wiele stacji bazowych i przekaźników GSM największych polskich operatorów ERA GSM i Plus GSM. Przekaźniki GSM znajdują się: w Trzebini: na budynku Urzędu Miasta, ul. Piłsudskiego 14, na budynku nieistniejącej Ciepłowni, ul. Głowackiego, na terenie osiedla ZWM, dawna kotłownia osiedlowa, na Kościele, u. Luzara, na terenie Rafinerii Trzebinia, na terenie Kościoła w Sierszy, ul. Górnicza. Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu środowiska. Zgodnie z art. 124 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), wojewódzki inspektor ochrony środowiska zobowiązany jest do prowadzenia okresowych badań kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz aktualizowania corocznie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych 132

7 w środowisku, z wyszczególnieniem przekroczeń dotyczących terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz miejsc dostępnych dla ludności. Z informacji uzyskanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie wynika, że w rejestrze za 2008 r. sporządzonym dla województwa małopolskiego, nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku w żadnym punkcie pomiarowym w województwie małopolskim Badania pól elektromagnetycznych 12 listopada 2007 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 221 poz.1645), w którym określono: sposób wyboru punktów pomiarowych, wymaganą częstotliwość prowadzenia pomiarów oraz sposoby prezentacji wyników pomiarów. Od 2007 r. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi badania poziomów pól elektromagnetycznych w dwóch aspektach: monitoringowym i kontrolnym. Zakres badań obejmuje pomiary natężenia składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości, co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. Punkty pomiarowe, w których wykonuje się badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, zostały usytuowane w dostępnych dla ludności miejscach na obszarze województwa, w tym głównie w: centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tys., pozostałych miastach, terenach wiejskich ( Raport o stanie środowiska w województwie małopolskim w 2007 roku, WIOŚ, Kraków 2008 r.). Według informacji zawartych w Aneksie nr 2 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata , na terenie gminy Trzebinia nie lokalizowano punktów pomiarowych w ramach monitoringu pól elektromagnetycznych w 2009 r. Na rysunku 9-1 przedstawiono lokalizację punktów pomiarowych na terenie województwa małopolskiego w 2009 r. (wg Aneksu nr 2 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata , WIOŚ, Kraków 2009 r.) 133

8 Rysunek 9-1 Lokalizacja punktów pomiarowych na terenie województwa małopolskiego w 2009 r. (wg Aneksu nr 2 do Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Małopolskiego na lata , WIOŚ, Kraków 2009 r.) Z informacji uzyskanych w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Krakowie, wynika, że na terenie gminy Trzebinia przeprowadzono w 2009 r. badania oddziaływania linii energetycznych wysokiego napięcia ( Linie energetyczne na terenie gminy Trzebinia Promieniowanie elektromagnetyczne Sprawozdanie z badań nr 117/2009, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska; Kraków, maj 2009 r.). Pomiary wykonano w granicach niektórych posesji położonych w pobliżu linii wysokiego napięcia w tzw. pionach pomiarowych (ilość pionów 35). Piony pomiarowe zlokalizowano wzdłuż granic posesji. We wszystkich pionach wykonano pomiary składowej elektrycznej E p (kv/m) oraz składowej magnetycznej H p (A/m). Źródłem promieniowania w tych miejscach były linie 110 lub 220 kv. Lokalizację miejsc i nazwę linii oraz parametry pracy linii w czasie pomiarów przedstawiają tabele 9-4 i

9 Tabela 9-4 Lokalizacja miejsc i nazwa linii Nazwa linii Lp. Miejscowość Tor 1 Tor 2 1. Płoki Siersza - Klikowa Siersza - Lubocza 2. Płoki Siersza - Klikowa Siersza - Lubocza 3. Czyżówka Siersza - Klikowa Siersza - Lubocza 4. Myślachowice Siersza Wola Siersza Wola 5. Piła Myślachowicka Siersza - Trzebinia Siersza - Trzebinia Tabela 9-5 Parametry pracy linii w czasie pomiarów Lp. Nazwa linii Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883), wartości dopuszczalne dla badanego terenu wynoszą odpowiednio H p 60 A/m, E p 1000 V/m. W trzech przypadkach tj. pion A-06, B-08 i B-09, stwierdzono wartość składowej elektrycznej (E p ) powyżej wartości dopuszczalnej Identyfikacja problemów Napięcie pracy kv Napięcie maksymalne kv 1. Siersza - Klikowa Siersza - Lubocza Siersza Wola Siersza - Trzebinia Zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne. Specyfika oddziałującego czynnika (niewidzialnego i niewyczuwalnego przez organizm ludzki) powoduje częste jego lekceważenie. Ochrona środowiska przed szkodliwym działaniem pól elektromagnetycznych na terenie gminy Trzebinia winna się skoncentrować na: brak monitorowania źródeł niejonizującego promieniowania elektromagnetycznego, nie przestrzeganie przepisów dotyczących dopuszczalnych poziomów promieniowania niejonizującego, szczególnie na obszarach zabudowań mieszkalnych oraz na terenach, na których znajdują się żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, internaty, itp. (wartość składowej elektrycznej elektromagnetycznego promieniowania nie może przekroczyć 1kV/m, natomiast poziom składowej magnetycznej 60 A/m), nie zwracanie szczególnej uwagi przy lokalizowaniu obiektów mieszkalnych w bliskim sąsiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych lub stacji elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 110 kv, 135

10 niski poziom świadomości społeczeństwa na temat obecności źródeł promieniowania i ich oddziaływania Cele i kierunki działań W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Małopolskiego na lata jako cel długoterminowy przyjęto: Minimalizacja oddziaływania promieniowania niejonizującego Natomiast w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Chrzanowskiego przyjęto następujący cel ekologiczny: Utrzymanie wartości pól elektromagnetycznych na poziomie nie przekraczającym dopuszczalnego, a w przypadku ich przekroczenia - obniżenie wartości tych pól do wartości dopuszczalnych Mając na uwadze powyższe, jako cel nadrzędny Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebinia na lata w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym przyjęto: Kontrolę i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego Osiągnięcie wyznaczonego celu będzie możliwe poprzez: opracowywanie przyszłych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń spowodowanych promieniowaniem niejonizującym, monitoring środowiska ze względu na szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych (szczególnie na obszarach zabudowy mieszkalnej i innej zabudowy tj. żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale itd.), preferowanie mało konfliktowych lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego, przeprowadzenie pomiarów pól elektromagnetycznych w miejscach przebiegu napowietrznych linii elektroenergetycznych przez tereny przewidywane pod zabudowę mieszkaniową oraz w bezpośrednim otoczeniu stacji elektroenergetycznych, inwentaryzację i kontrolę źródeł promieniowania elektromagnetycznego na terenie gminy i w jej najbliższym otoczeniu, utworzenie rejestru obszarów, na których stwierdzono występowanie przekroczenia wielkości dopuszczalnych pól elektromagnetycznych, przeprowadzenie weryfikacji uzyskanych pozwoleń na emitowanie pól elektromagnetycznych przez istniejące instalacje, (WIOŚ w Krakowie) Zadania własne i koordynowane. Planowane koszty i źródła finansowania Poniżej w tabeli 9-6 przedstawiono zadania własne i koordynowane do realizacji w zakresie ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym na terenie gminy Trzebinia w latach wraz z planowanymi kosztami i źródłami ich finansowania. 136

11 z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu ochrony środowiska Tabela 9-6 Zadania w zakresie ochrony przed niejonizującym promieniowaniem elektromagnetycznym do realizacji w latach na terenie gminy Trzebinia wraz planowanymi kosztami i źródłami ich finansowania Lp Nazwa zadania Uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego informacji o obszarach występowania ponadnormatywnych pól elektromagnetycznych Utworzenie rejestru dotyczącego terenów, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania elektromagnetycznego Zidentyfikowanie źródeł promieniowania elektromagnetycznego i prowadzenie ich aktualnego rejestru Planowany termin rozpoczęcia zakończenia Jednostka odpowiedzialna Efekt ekologiczny ZADANIA WŁASNE Burmistrz Miasta Ochrona mieszkańców gminy Trzebini przed szkodliwym działaniem promieniowania elektromagnetycznego. razem I: ZADANIA KOORDYNOWANE WIOŚ w Krakowie Możliwość podjęcia dalszych działań mających na celu ochronę mieszkańców gminy przed szkodliwym jego działaniem m.in. wprowadzenia stref ochronnych. Burmistrz Miasta Rozpoznanie skali zagrożenia Trzebini, promieniowaniem WIOŚ w Krakowie, elektromagnetycznym Wojewoda i w związku z tym możliwość Małopolski, podjęcia dalszych działań dysponenci i mających na celu ochronę administratorzy mieszkańców gminy przed Instalacji szkodliwym jego działaniem. razem II: razem I+II: Planowane nakłady [tys. PLN] bez dodatkowych kosztów bez dodatkowych kosztów bez dodatkowych kosztów Źródło finansowania 137

Anna Szabłowska. Łódź, r

Anna Szabłowska. Łódź, r Rozporządzenie MŚ z dnia 30 października 2003r. W sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych poziomów (Dz.U. 2003 Nr 192 poz. 1883) 1 Anna Szabłowska

Bardziej szczegółowo

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych.

Niniejsze wyjaśnienia dotyczą jedynie instalacji radiokomunikacyjnych, radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Wyjaśnienia do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych

Bardziej szczegółowo

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3 Ocena zagrożenia elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym 7.3.1 Cel i zakres opracowania W niniejszym rozdziale zawarto analizę zagadnienia wpływu na stan klimatu elektromagnetycznego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego

9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9. Oddziaływanie pola elektromagnetycznego 9.1. Uwarunkowania ogólne... 2 9.2. Pola o częstotliwości 50 Hz... 3 9.3. Źródła fal radiowych... 4 9.4. Stacje bazowe telefonii komórkowej... 4 9.5. Stacje radiolokacyjne...

Bardziej szczegółowo

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE

Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra. Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE NIEJONIZUJĄCE Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze Krosno - Sucha Góra Stacja elektroenergetyczna w Boguchwale V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE STAN ŒRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W LATACH 999-28 4 Pola

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields IX. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Pola elektromagnetyczne (PEM) to pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz do 300 GHz. Pola te wytwarzają promieniowanie,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień 2015 rok

Wrocław, kwiecień 2015 rok WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51 117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax 71 322-16-17, 71 372-13-06 e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl BADANIA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W

Bardziej szczegółowo

9. Ochrona przed polem elektromagnetycznym

9. Ochrona przed polem elektromagnetycznym 9. Ochrona przed polem elektromagnetycznym 9.Ochrona przed polem elektromagnetycznym... 143 9.1. Wprowadzenie... 143 9.1.1. Charakterystyka pola elektromagnetycznego... 143 9.1.2.Ochrona środowiska przed

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO W 2009 ROKU WIOŚ Białystok, marzec 2010 1 Pola elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku

Promieniowanie. elektromagnetycznego. Presje. Stan. RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2011 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Promieniowanie elektromagnetyczne jest naturalnym elementem natury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 r.

Warszawa, październik 2013 r. GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku OCENA POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W POLSCE NA PODSTAWIE POMIARÓW WOJEWÓDZKICH INSPEKTORATÓW OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny ZAŁOŻENIA DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY KRZESZOWICE NA LATA 2012-2030 Część 07 System elektroenergetyczny W 798.07 2/13 SPIS TREŚCI 7.1 Informacje ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. Dz.U.2003.192.1883 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych

Bardziej szczegółowo

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim

Marek Szuba. Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie polskim Biuro Konsultingowo-Inżynierskie EKO-MARK www.eko-mark.com.pl eko-mark@eko-mark.com.pl Marek Szuba Środowiskowe aspekty oddziaływania pól elektromagnetycznych w świetle ostatnich zmian w prawodawstwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1 z dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA

POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2011 ROKU Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w

Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w Uzasadnienie techniczne zaproponowanych rozwiązań projektowanych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W 2010 ROKU WIOŚ Białystok, marzec 2011 Pola

Bardziej szczegółowo

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku

PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Presje Fot. Archiwum WIOŚ Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232) przez pola elektromagnetyczne (PEM) rozumie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA

INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA INWESTYCJE ELEKTROENERGETYCZNE W ŚRODOWISKU CZŁOWIEKA dr inż. Marek Szuba Poznań, 14 czerwca 2016 r. Oddziaływanie inwestycji infrastrukturalnych na środowisko - w tym na zdrowie człowieka HAŁAS (30-45

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych

Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy. Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Promieniowanie elektromagnetyczne w środowisku pracy Ocena możliwości wykonywania pracy w warunkach oddziaływania pól elektromagnetycznych Charakterystyka zjawiska Promieniowanie elektromagnetyczne jest

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU

ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU POMIARY POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO PRZEPROWADZONE W 2009 ROKU Fot. G. Popławski Opracowanie przygotował: Grzegorz Popławski Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY RADIOKOMUNIKACJI AMATORSKIEJ A OCHRONA ŚRODOWISKA Warszawa, dnia 2 sierpnia 2012 r. KANCELARIA SENATU BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ DZIAŁ PETYCJI I KORESPONDENCJI BKS/DPK-134/28211/12 MK Nr: 28211 Data wpływu 1 czerwca 2012 r. Data sporządzenia informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NATĘŻENIA PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE POZNANIA I OKOLIC W ROKU 2007 Część I Opracował: Stefan Klimaszewski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu Delegatura w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1)

Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) Warszawa, dnia 14 listopada 2003 r. Nr 192 Poz. 1883 z dnia 30 października 2003 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU

REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU REJESTR ZAWIERAJĄCY INFORMACJĘ O TERENACH, NA KTÓRYCH STWIERDZONO PRZEKROCZENIE DOPUSZCZALNYCH POZIOMÓW PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH W ŚRODOWISKU Zgodnie z art. 124 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Wykaz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM (1 kv/m) - stan na 2011 rok

Wykaz terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, na których stwierdzono przekroczenie wartości dopuszczalnych PEM (1 kv/m) - stan na 2011 rok Zgodnie z art. 24 ustawy Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska prowadzi, aktualizowany corocznie, rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Ocena poziomów pól elektromagnetycznych na podstawie badań Wojewódzkich Inspektoratów Ochrony Środowiska w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia ZGŁOSZENIE

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia ZGŁOSZENIE Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne, która nie wymaga pozwolenia Nazwa jednostki organizacyjnej.... adres...... telefon..., dnia Prezydent Miasta Rzeszowa Wydział Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/108/07 696, 900 Łódź, dnia...2007 r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 5 90-365 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

Pola elektromagnetyczne

Pola elektromagnetyczne Materiały szkoleniowe Krzysztof Gryz, Jolanta Karpowicz Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych CIOP PIB, Warszawa krgry@ciop.pl, jokar@ciop.pl +22 623 46 50 1. Czym są pola elektromagnetyczne? tzw. fizyczny

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne . PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (Tomasz Rybak).1. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE I JEGO ŹRÓDŁA Promieniowanie elektromagnetyczne występujące w środowisku pochodzi ze źródeł naturalnych i sztucznych.

Bardziej szczegółowo

Wymagania odnośnie nie inwestycji telekomunikacyjnych ze względu na ochronę środowiska i przyrody Anna Sopel Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach Niniejsza prezentacja stanowi przegląd przepisów

Bardziej szczegółowo

2. PROMIENIOWANIE Promieniowanie niejonizujace. Alina Bujak (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie) Wstęp. Uregulowania prawne w Polsce

2. PROMIENIOWANIE Promieniowanie niejonizujace. Alina Bujak (Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie) Wstęp. Uregulowania prawne w Polsce 2. PROMIENIOWANIE 2.1. Promieniowanie niejonizujace Alina Bujak (Lubelski Urząd Wojewódzki Wstęp Promieniowanie niejonizujące to emisja energii elektromagnetycznej w postaci pól elektromagnetycznych, spowodowana

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

3.3. Podsystem monitoringu hałasu

3.3. Podsystem monitoringu hałasu 3.3. Podsystem monitoringu hałasu Zgodnie z art. 26 i 117 ustawy Prawo ochrony środowiska jednym z zadań PMŚ jest uzyskiwanie danych oraz ocena i obserwacja zmian stanu akustycznego środowiska. Celem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

2. Załączniki Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne.

2. Załączniki Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Karta usługi nr WS-6 URZĄD MIASTA KRAKOWA Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 1. Załatw sprawę elektronicznie Nie dotyczy 2. Załączniki Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie }

Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Wpływ pola elektromagnetycznego na { zdrowie } Czym jest w ogóle promieniowane? Jest to zjawisko polegające na wysyłaniu i przekazywaniu energii na odległość. Energia ta może być wysyłana w postaci cząstek,

Bardziej szczegółowo

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E

PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia r. P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/102/07/08 668,751 Łódź, dnia 07.07.2008r. Urząd Miasta Łodzi Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa ul. Wileńska 53/55 94-016 Łódź P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10

Bardziej szczegółowo

Z G Ł O S Z E N I E. instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Z G Ł O S Z E N I E. instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 7.27 wersja z dnia 02.11.2015 r. Wnioskodawca Nazwa i adres firmy Telefon/fax REGON Ruda Śląska, dnia... Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska NIP Z G Ł O S Z E N I E instalacji

Bardziej szczegółowo

MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO

MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO V MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Rozdział V MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO 135 V Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów

Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Sieci energetyczne pięciu największych operatorów Autor: Jarosław Tomczykowski - Biuro PTPiREE ("Energia Elektryczna" - nr 5/2015) W Polsce mamy prawie 200 operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD), przy

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011-2013 - w oparciu o wyniki pomiarów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska

Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011-2013 - w oparciu o wyniki pomiarów wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Ocena poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku za lata 2011-2013 - w oparciu o i pomiarów wojewódzkich inspektoratów

Bardziej szczegółowo

STAROSTWOO POWIATOWE W WADOWICACH

STAROSTWOO POWIATOWE W WADOWICACH STAROSTWOO POWIATOWE W WADOWICACH KARTA USŁUGI NR WSR/33 Wydanie 4 Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne 9.03.2016 r. Opis sprawy Zgłoszenie instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić?

O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Politechnika Lubelska Instytut Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii www.ipee.pollub.pl O czym producenci telefonów komórkowych wolą Ci nie mówić? Koło Naukowe ELMECOL www.elmecol.pollub.pl Parys

Bardziej szczegółowo

Rodzaj promieniowania. naturalne sztuczne naturalne sztuczne. Kosmos. Wyładowania atmosferyczne

Rodzaj promieniowania. naturalne sztuczne naturalne sztuczne. Kosmos. Wyładowania atmosferyczne 7. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE (Tomasz Rybak) 7.1. ŹRÓDŁA PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Promieniowanie elektromagnetyczne dzieli się na promieniowanie jonizujące oraz niejonizujące, które emitowane

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja stacji

Rozbudowa i modernizacja stacji Rozbudowa i modernizacja stacji 400/220/110 kv Mikułowa Inwestycja stacyjna Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca www.pse.pl Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego

Bardziej szczegółowo

6. Stan infrastruktury technicznej

6. Stan infrastruktury technicznej 6. Stan infrastruktury technicznej Zaopatrzenie w ciepło System grzewczy na terenie miasta Trzebinia pracuje w oparciu o dwa zasadnicze źródła ciepła tj.: ORLEN Południe S.A. Elektrociepłownia Orlen Południe

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZYWANIE DO UŻYTKOWANIA ORAZ KONTROLA ŚRODOWISKA W OTOCZENIU OBIEKTÓW EMITUJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚWIETLE WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA

PRZEKAZYWANIE DO UŻYTKOWANIA ORAZ KONTROLA ŚRODOWISKA W OTOCZENIU OBIEKTÓW EMITUJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE W ŚWIETLE WYMOGÓW OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA 7. Literatura [1] Ustawa z 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego

Znaki ostrzegawcze: Źródło pola elektromagnetycznego Podstawowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla użytkowników urządzeń wytwarzających pole i promieniowanie elektromagnetyczne w zakresie częstotliwości 0-300 GHz. Podstawy prawne krajowe uregulowania

Bardziej szczegółowo

System elektroenergetyczny

System elektroenergetyczny AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY ŚWIEBODZIN NA LATA 2013-2028 Część 07 System elektroenergetyczny W 864.07 2/10 SPIS TREŚCI 7.1

Bardziej szczegółowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo

Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kv Jasiniec Grudziądz Węgrowo Inwestor Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka

Bardziej szczegółowo

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2014 r.

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2014 r. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2014 r. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu promieniowania elektromagnetycznego określone zostały

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W BIAŁYMSTOKU WYNIKI BADAŃ PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJ. PODLASKIEGO W 2007 ROKU WIOŚ Białystok luty 2008 W roku 2007 w

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 400/110 kv Siedlce Ujrzanów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ

10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ z przeprowadzeniem oceny strategicznej oddziaływania programu środowiska 10. ZAGROŻENIE POWAŻNĄ AWARIĄ Poważna awaria, wg ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz.

Bardziej szczegółowo

8. OCHRONA PRZED HAŁASEM

8. OCHRONA PRZED HAŁASEM 8. OCHRONA PRZED HAŁASEM 8.1. Ogólna charakterystyka i ocena stanu aktualnego 8.1.1. Hałas przemysłowy Hałas przemysłowy i związana z nim uciążliwość akustyczna spowodowana jest działalnością na terenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego Monitoring promieniowania elektromagnetycznego V Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w 2012 r. Rozdział V Monitoring promieniowania elektromagnetycznego V.1 Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

Bardziej szczegółowo

Wydział Budownictwa i Ochrona Środowiska

Wydział Budownictwa i Ochrona Środowiska Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych ul. Bełska 22, 38-700 Ustrzyki Dolne tel. 13-471-10-80 fax. 13-471-10-73 www.bieszczadzki.pl; powiat@bieszczadzki.pl KARTA USŁUG NR BOŚ/26/A-1/2015 Wydział Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym

Informacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KSR 45/4 Nr ewid. 3/25/P47/KSR Informacja o wynikach kontroli ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

Z G Ł O S Z E N I E INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Z G Ł O S Z E N I E INSTALACJI WYTWARZAJĄCYCH POLA ELEKTROMAGNETYCZNE KK 27 wersja z dnia 31.12.2010r. Ruda Śląska, dnia...... Wnioskodawca... Nazwa i adres firmy...... REGON... NIP Prezydent Miasta Ruda Śląska plac Jana Pawła II 6 41-709 Ruda Śląska Z G Ł O S Z E N I E

Bardziej szczegółowo

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH

ROZKŁADY POLA ELEKTRYCZNEGO I MAGNETYCZNEGO W OTOCZENIU NAPOWIETRZNYCH LINII ELEKTROENERGETYCZNYCH Należy zwrócić uwagę, że wyznaczenie i zobrazowanie na odpowiednich mapach obszaru pod linią, w którym natężenie pola elektrycznego przekracza wartość 1 kv/m jest szczególne ważne dla jakości wykonywanego

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI

OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ MAŁOPOLSKIEJ WSI Małgorzata Trojanowska Katedra Energetyki Rolniczej Akademia Rolnicza w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2007 OCENA STANU TECHNICZNEGO SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH I JAKOŚCI ZASILANIA W ENERGIĘ

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego. Zaburzenie to ma charakter fali poprzecznej, w której składowa elektryczna

Bardziej szczegółowo

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2016 r.

Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2016 r. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego w woj. łódzkim w 2016 r. Zadania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie monitoringu promieniowania elektromagnetycznego określone zostały

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku

Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku Uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Laskowa z dnia 29 maja 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Laskowa Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields

VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields VIII. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE Electromagnetic fields Podstawą prawa krajowego w zakresie ochrony środowiska przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym jest ustawa Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Inwestycje telekomunikacyjne w planach miejscowych r

Inwestycje telekomunikacyjne w planach miejscowych r Inwestycje telekomunikacyjne w planach miejscowych 17.06.2011r W dniu 17 lipca 2010 r., weszła w życie ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106,

Bardziej szczegółowo

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI

ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY SUWAŁKI Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVIII/230/13 Rady Gminy z dnia 28 lutego 2013 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG DO PROJEKTU ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

Stacja bazowa GSM przy ul. Starorudzkiej, Łódź, fot. A Wachowiec PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

Stacja bazowa GSM przy ul. Starorudzkiej, Łódź, fot. A Wachowiec PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Stacja bazowa GSM przy ul. Starorudzkiej, Łódź, fot. A Wachowiec PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE 1. MONITORING PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Pole elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 286 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 23 Data wydania: 4 września 2017 r. Nazwa i adres: OŚRODEK BADAŃ

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv

Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Rozbudowa stacji Elektroenergetycznej 220/110 kv Adamów Inwestycja stacyjna Inwestor Inżynier Kontraktu Wykonawca Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice

Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice Modernizacja stacji elektroenergetycznej 220/110 kv Pabianice 1 Kto jest kim w inwestycji? INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA 2 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 361

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 361 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 361 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 12 Data wydania: 26 lipca 2017 r. Nazwa i adres organizacji

Bardziej szczegółowo

V. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego

V. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego V. Monitoring promieniowania elektromagnetycznego 30% 19% Promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z podstawowych rodzajów zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Obok naturalnego źródła promieniowania

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM

INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM Dr hab. Maciej Przewoźniak INWESTYCJE W HARMONII ZE ŚRODOWISKIEM OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO (OOŚ) LINII ELEKTROENERGETYCZNEJ 2 x 400 KV PIŁA KRZEWINA PLEWISKA Poznań 14 czerwca 2016 r. GŁÓWNE ZAGADNIENIA:

Bardziej szczegółowo

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM. MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY ELEKTROWNIE WIATROWE W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM MICHAŁ ZEŃCZAK ZUT WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY e-mail:mzenczak@ps.pl SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY Elektrownie Stacje elektroenergetyczne Linie Odbiory Obszar

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY

SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY W-553.A.06 1 Część A Rozdział 6 SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY W-553.A.06 2 Spis treści: 6.1 System elektroenergetyczny stan aktualny... 2 6.1.1 Linie wysokiego napięcia powyżej 110 kv... 3 6.1.2 Sieć WN 110

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 lutego 2013 r.

UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 28 lutego 2013 r. UCHWAŁA NR XXIV/141/13 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Naczęsławice przyjętego uchwałą Nr 258/XLVI/10 Rady Gminy Pawłowiczki

Bardziej szczegółowo

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv

Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Budowa rozdzielni 400 kv w stacji 220/110 kv Jasiniec Inwestycja stacyjna INWESTOR INŻYNIER KONTRAKTU WYKONAWCA Kto jest kim w inwestycji? Inwestor Wykonawca Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE)

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU

WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU WYNIKI POMIARÓW MONITORINGU PÓL ELEKTROMAGNETYCZNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W 2014 ROKU Stacja bazowa koło Jezior Wysokich (fot. Przemysław Susek) maj 2015 r. Od roku 2005 Wojewódzki Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do formularza G-10.7

Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia do formularza G-10.7 Objaśnienia dotyczą wzoru formularza za 2014 r. Celem sprawozdania G-10.7 jest badanie przepływów energii elektrycznej oraz obliczenie strat i współczynnika strat sieciowych

Bardziej szczegółowo

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37

Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1. im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja bazowa transmisji danych HSPA+ Szkoła Podstawowa nr 1 im.władysława Szafera Mielec ulica Kilińskiego 37 Stacja transmisji danych Mielec Pisarka RZE22888 zlokalizowana przy ul. Kilińskiego 37 w Mielcu

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 7624/ 6/7/09 Oleśnica, dnia 24 sierpnia 2009 r DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW

OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW OFERTA TERENÓW INWESTYCYJNYCH GMINA MŚCIWOJÓW LOKALIZACJA: GRZEGORZÓW 1. Będąca własnością Gminy Mściwojów niezabudowana nieruchomość położona jest w obrębie wsi Grzegorzów i składa się z dwóch działek

Bardziej szczegółowo

Katowice, grudzień 2009 r.

Katowice, grudzień 2009 r. Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii Silesia Katowice, grudzień 2009 r. Aneks do prognozy oddziaływania na środowisko Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014

INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ZYGMUNT MACIEJEWSKI. Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci. Warszawa, Olsztyn 2014 INTEGRATOR MIKROINSTALACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII w ramach projektu OZERISE Odnawialne źródła energii w gospodarstwach rolnych ZYGMUNT MACIEJEWSKI Wiejskie sieci energetyczne i mikrosieci Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ANALIZA ZASADNOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO pod linię 400kV Miłosna Siedlce Ujrzanów dla części wsi: Wólka Wybraniecka, Suchowizna, Wólka Czarnińska,

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące:

Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni. Dla próżni równania Maxwella w tzw. postaci różniczkowej są następujące: Rozważania rozpoczniemy od fal elektromagnetycznych w próżni Dla próżni równania Maxwella w tzw postaci różniczkowej są następujące:, gdzie E oznacza pole elektryczne, B indukcję pola magnetycznego a i

Bardziej szczegółowo