KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, Kraków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAKOWSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. JANA PAWŁA II ul. Prądnicka 80, 31-202 Kraków"

Transkrypt

1 DZ- 271/ 3 / 2011 Kraków, dnia r. Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II powiadamia zainteresowane strony, iŝ wpłynęły pytania do postępowania nr 128/DZ/2010 na dostawę wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych procedur kardiologicznych. Pytanie 1 Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 81 okluderów wykonanych z nitinolu o dostępnych średnicach 20, 26 i 30 mm. Nie dopuści, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Pytanie 2 W pakiecie nr 44 zamawiający opisał przedmiot zamówienia jako: stent graft wyposaŝony w podłuŝny system wzmocnienia zapewniający najbardziej anatomiczne dopasowanie się do krzywizny w łuku aorty. Stent grafty w podłuŝnym sytemem wzmocnienia były w przesłości oferowane przez naszą firmę, jednak podłuŝny system wzmocnienia został usunięty w nowszych obecnie oferowanych modelach. W związku z tym prosimy o wyjaśnienie czy zamawiający dopuści w pakiecie nr 44 stent grafty pozbawione podłuŝnego systemu wzmocnienia, jeśli wykonawca przedstawi wyniki badań naukowych opublikowanych w niezaleŝnym czasopiśmie naukowym potwierdzające Ŝe obecnie oferowany model charakteryzuje się pełnym anatomicznym dopasowaniem się do łuku aorty i przewyŝsza pod tym względem konstrukcje zawierające podłuŝny system wzmocnienia? Pytanie 3 Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 46 stent grafty wieńcowe o nieznacznie zmienionych parametrach: średnice 3,0, 3,5, 4,0, 4,5 i 5,0 mm? Nie dopuści, Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ (wymaga średnicy nominalnej 2,5 mm) Pytanie 4 Czy Zamawiający dopuści przedłuŝacz o ciśnieniu 800 psi, spełniający pozostałe wymagania siwz? Pytanie 5 dotyczy pakietu nr 8 Czy Zamawiający dopuści cewniki balonowe o średnicach nominalnych 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5 mm? 1

2 Pytanie 6 - Pytanie nr 1 do pakiet nr 6 Czy Zamawiający dopuści profil balonu 0.029? Pozostałe parametry jak w SWIZ Tak. Zamawiający dopuści cewnik balonowy do PCI do dopręŝeń o profilu 0,029 poniewaŝ wcześniej dopuścił firmę Boston Scientific Polska z cewnikiem balonowym o profilu 0,034 pod warunkiem spełnienia pozostałych parametrów technicznych. Pytanie 7 - Pytanie nr 2 do pakiet nr 7 Czy Zamawiający dopuści profil balonu 0.025? Pozostałe parametry jak w SWIZ Pytanie 8 - Pytanie nr 9 do pakiet nr 50 Czy Zamawiający dopuści stent z ciśnieniem nominalnym max. 12 atm oraz max. grubość ściany stentu 73? Pozostałe parametry jak w SWIZ Pytanie 9 - Pytanie nr 10 do pakiet nr 53 Czy Zamawiający dopuści stent do PCI standardowy z ciśnieniem nominalnym max. 12 [atm]? Pozostałe parametry jak w SWIZ Pytanie 10 dotyczy palietu nr 47 Stenty do PCI direct stenting Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złoŝenia oferty na stenty (pkt. 8) o ciśnieniu nominalnym max: 10 atm (śr. stentu 3,0 mm), reszta parametrów jak w siwz. Pytanie 11 dotyczy pakietu nr 53 Stenty do PCI standardowy Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złoŝenia oferty na stenty (pkt. 5) o ciśnieniu nominalnym max: 10 atm (śr. stentu 3,0 mm), reszta parametrów jak w siwz. Pytanie 12 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w 3 ust. 3 wzoru umowy na następujący: Za datę zapłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy. Pytanie 13 Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu w 2 ust. 3 wzoru umowy na następujący: Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakupu wyrobów medycznych w ilości mniejszej (maksymalnie o 20%) niŝ określona w załączniku nr 1 do umowy. 2

3 Pytanie 14 Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w 4 ust. 1 wzoru umowy do 0,2% wartości części zamówienia niedostarczonego w terminie, za kaŝdy dzień zwłoki. Pytanie 15 Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kar umownych w 4 ust. 2 wzoru umowy do 0,5% wartości wadliwej części zamówienia, za kaŝdy dzień zwłoki. Pytanie 16 Zwracamy się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary w 4 ust. 3 wzoru umowy w przypadku odstąpienia od umowy do 10% niezrealizowanej części umowy. Pytanie 17 Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w 6 ust. 3 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Wykonawca nie moŝe bez zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią wierzytelności przysługujących mu wobec Zamawiającego. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyraŝenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności. Pytanie 18 - Dotyczy: Pakiet nr 41 stentgraft do aorty brzusznej standardowy 10 sztuk. Prosimy o dopuszczenie stentgraftu do aorty brzusznej z fiksacją podnerkową. Pytanie 19 Proszę o wyraŝenie zgody na zaoferowanie w pakiecie nr 43 stentgraftów z przedziałem średnic od 24 do 44 mm przy spełnianiu pozostałych parametrów. Tak, Zamawiający dopuści stent grafty do aorty piersiowej o przedziale średnic 24 mm do 44 mm przy spełnieniu pozostałych parametrów SIWZ. Pytanie 20 - Pakiet nr 6 Cewnik balonowy do PCI do dopręŝeń Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewnik balonowy o profilu max. 0,034 (dla średnicy 3.0 mm) mierzonego w najszerszym miejscu balonu, pozostałe parametry Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do PCI do dopręŝeń o profilu max. 0,034 dla balonu o średnicy nominalnej 3,0 mm mierzonego w najszerszym miejscu, poniewaŝ w przypadku cewników balonowych do dopręŝeń profil urządzenia nie ma aŝ tak duŝego znaczenia w uŝytkowaniu jak np. ciśnienie nominalne lub ciśnienie RBP. 3

4 Pytanie 21 - Pakiet nr 7 Cewnik balonowy do PCI niskoprofilowy RX i OTW Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewnik balonowy o profilu max. 0,029 (dla średnicy 2.5 mm) mierzonego w najszerszym miejscu balonu, pozostałe parametry Pytanie 22 - Pakiet nr 8 Cewnik balonowy do PCI standardowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cewnik balonowy o profil 0,029 (dla średnicy 3.0mm) mierzonego w najszerszym miejscu balonu, pozostałe parametry Tak, Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do PCI standardowego o profilu max. 0,029 dla balonu o średnicy nominalnej 3,0 mm mierzonego w najszerszym miejscu, gdyŝ cewniki balonowe tego typu uŝywa się do predilatacji i poszerzania tętnic z prostymi zmianami. Pytanie 23 - Pakiet nr 55 Stent do PCI uwalniający lek sirolimus lub pochodny (DES) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ciśnienie nominalne 12 atm dla stentu o średn. 3.0 mm, pozostałe parametry Pytanie 24 - Pakiet nr 56 Stent do PCI uwalniający lek (DES) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ciśnienie nominalne 12 atm dla stentu o średn. 3.0 mm, pozostałe parametry Pytanie 25 - cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie balonu o zakresie średnic 2 7 mm? Pozostałe parametry bez zmian. Pytanie 26 - Pakiet 58 stent kobaltowo-chromowy stosowany do tętnic nerkowych Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu CoCr w zakresie dlugości mm? Tak, Zamawiający nie wymagał Ŝadnego przedziału długości stentów kobaltowochromowych do tętnic nerkowych, a jedynie podania dostępnych długości. 4

5 Pytanie 27 - Pakiet 60 stent nitinolowy do naczyń obwodowych Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie stentów o długościach mm i średnicach od 7 do 10 mm? Pytanie 28 - Pakiet 66 stent stalowy stosowany do tętnic nerkowych Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie stentu CoCr w zakresie dlugości mm? Nie, Zamawiający wymaga aby stent był wykonany ze stali chirurgicznej, a nie stopu CoCr. Pytanie 29 - Pakiet 67 stent stalowy stosowany do tętnic obwodowych Czy Zamawiający dopuści system doprowadzający 0,035 i długości stentu mm? Stenty pokrywane są substancją zmniejszającą tworzenie się skrzeplin oraz aktywację płytek, hamującą rozrost komórek mięśni gładkich, stymulującą endotelializację oraz Pytanie 30 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 2 Cewnik balonowy do angioplastyki obwodowej OTW cewnika balonowego dostępnego w przedziale średnic od 2,00 mm do 7,00 mm; pozostałe parametry bez zmian? Pytanie 31 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie 69 System do usuwania ciał obcych systemu dostępnego w róŝnych rozmiarach, ale w jednym typie (trzy pętle); pozostałe parametry bez zmian? Tak, poniewaŝ wynika to z zapisów SIWZ. Z powaŝaniem 5

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Dyrektora znak sprawy: ZP/220/35/12 Szczecin 10-08-2012 r. w sprawie: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: 1. odczynników, kalibratorów, kontroli i materiałów zużywalnych

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www.

WYKONAWCY. Odpowiedź: Serwer opisany jako kopie zapasowe 2 serwerów www ma być przeznaczony do backupowania serwerów www. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 WYKONAWCY ubiegający się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na dostawy ogólnoszpitalnego sprzętu medycznego dla Dziecięcego Szpitala Klinicznego przy ul. Chodźki 2 w Lublinie ORYGINAŁ Znak sprawy

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Institute of Mother and Child L Institut de la Mère et de l Enfant Warszawa, 11 grudnia 2014 roku A/ZP/SZP.251-50/14 WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI SIWZ Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku

Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Otwocku POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA Sp. z o.o. 05-400 OTWOCK UL. BATOREGO 44 CENTRALA TEL. (22 )778-26-00 FAX (22) 778-26-04 SEKRETARIAT (22) 778-26-10 FAX (22) 778-26-02 e-mail: szpital@szpital-otwock.med.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie

Udzielenie pożyczki w wysokości 12 000 000,00 zł dla SPDSK w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY DZIECIĘCY SZPITAL KLINICZNY 00-576 Warszawa Filia: 01-184 Warszawa REGON: 000288969 tel.: (0 22) 522 74 79 (0 22) 522 74 72 ul. Marszałkowska 24 ul. Działdowska 1 NIP: 526-025-15-98

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 15/BAF-VI/PN/09 Tryb postępowania: przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa serwerów, dysków do macierzy dyskowej oraz obsługa serwisowa i wsparcie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015

Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35-959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE ZP/UR/26/2015 Rzeszów, 21.04.2015r. Zamawiający: Uniwersytet Rzeszowski ul. Rejtana 16 C 35959 Rzeszów Wykonawcy, którzy pobrali siwz nr ZP/UR/26/2015 Wyjaśnienia treści siwz z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1

PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Kraków, dnia 06 sierpnia 2012 r. PYTANIA ODPOWIEDZI NR 1 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-03/2012 na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ

ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ ZP/BSz.342-GS/01/5/2011 Warszawa, dnia 25.01.2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZAKOŃCZONYM AUKCJĄ ELEKTRONICZNĄ o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 193 000 euro określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZESTAWY KOMPUTEROWE SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA UL. T. CHAŁUBIŃSKIEGO 7 75 581 KOSZALIN NIP: 669-10-44-410 REGON: 330006292 BANK: BOŚ O/Koszalin nr: 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 4 marca 2008r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO/UZP 132/08 WYROK z dnia 4 marca 2008r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Magdalena Grabarczyk Członkowie: Protokolant: Barbara Bettman Dagmara Gałczewska-Romek Magdalena

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.bialystok.pl Białystok: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice

GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice Zamawiający: GÓRNOŚLĄSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW SPÓŁKA AKCYJNA ul. Wojewódzka 19 40-026 Katowice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY Dostawy chemicznych materiałów

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/08/2015 Warszawa, dnia.10.06.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na dostawę: komputerowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY. w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PONIśEJ 4 845 000 EURO PN/27RB/07/2010 NA ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umlub.pl Lublin: Wykonanie modernizacji wentylacji wyciągowej w salach ćwiczeniowych Katedry

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo