OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje: 1. Strefa Płatnego Parkowania (SPP) obszar objęty rozszerzeniem strefy płatnego parkowania wynikający z przyjęcia uchwały LXXII/1051/13 z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/229/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat z późn. zm. 2. Opłaty opłata za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze SPP. Stawki opłat określa uchwałą RMK nr XXI/229/11 z dnia 6 lipca 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, opłat dodatkowych, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat wraz z późniejszymi zmianami. Zakres przedmiotu zamówienia. 1. Dostawa i montaż urządzeń do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) na obszarze SPP w ilości 470 szt. z podziałem na dwie części. Część 1: 281 szt., część 2: 189 szt. 2. Dostawa i instalacja systemu do zarządzania zainstalowanymi urządzeniami (parkomatami). 3. Kontrola wnoszenia oraz poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych objętych obszarem SPP. 4. Transport gotówki gromadzonej przez urządzenia (parkomaty). 5. Dostawa sprzętu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Dostawa i montaż urządzeń do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) na obszarze SPP. a. Parametry techniczne urządzenia. Urządzenie (parkomat) musi być wyposażone w następujące elementy: drukarka termiczna do druku biletów parkingowych; ciekłokrystaliczny wyświetlacz umieszczony w płycie czołowej urządzenia, służący do wyświetlania informacji dla użytkownika; czytnik zbliżeniowych kart płatniczych w technologii PayPass, PayWave, umożliwiający dokonywanie płatności zbliżeniowo lub czytnik kart płatniczych; klawiatura alfa-numeryczna, służąca do wprowadzania danych np. nr rejestracyjnych pojazdów które będą drukowane na biletach parkingowych. Dopuszcza się zastosowanie klawiatury dotykowej w postaci ekranu zlokalizowanego na płycie czołowej urządzenia; panel słoneczny wraz z kompletnym układem zasilania urządzenia; 1

2 wrzutnik monet zaprogramowany do realizacji opłaty za pomocą monet PLN oraz EURO o nominałach: - 10gr, 20gr, 50gr, 1zł, 2zł, 5zł dla PLN - 10 centów, 20 centów, 50 centów, 1 euro, 2 euro dla EURO Wrzutnik musi być tak zaprogramowany, aby wymiana waluty na EURO nie powodowała zmiany wrzutników w urządzeniach. Z uwagi na charakter lokalizacji urządzeń do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) ich konstrukcja i wygląd zewnętrzny musi zawierać się w wytycznych Głównego Plastyka Miasta oraz Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wysokość urządzenia powinna zawierać się w przedziale cm. Jest to wysokość wystarczająca, aby urządzenie było widoczne ponad samochodami osobowymi a jednocześnie nie stanowiło zbyt agresywnego elementu na zabytkowych ulicach. Forma urządzenia powinna być zwarta i poprzez wyoblenia narożników, nie stanowiła znacznego zagrożenia dla kolizji z pieszymi. Urządzenie może być wykonane z dowolnego materiału, jednak z uwagi na walory użytkowe zaleca się stal nierdzewną, która jest w większym stopniu odporna na zarysowania. Jako powłokę lakierniczą należy zastosować dwa kolory. Jeden ciemniejszy dla płyty czołowej, drugi jaśniejszy dla pozostałych elementów. Zaleca się użycie odpowiednio kolorów z wzornika Pantone: Pantone 7539 i Pantone Zastosowanie kolorystyki stali nierdzewnej pozwoli na dobrą czytelność oznaczeń umieszczonych na urządzeniu np. litera P oraz stanowi dobre tło na wszelkich wyświetlaczy ciekłokrystalicznych zlokalizowanych w urządzeniach. Jako oznaczenia urządzeń służących do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) zlokalizowanych w centrum Krakowa należy zastosować obecny schemat oznaczeń tj. biała litera P na niebieskim tle, umieszczone po bokach obudowy urządzenia. Wskazane jest umiejscowienie wyświetlaczy ciekłokrystalicznych w płaszczyźnie płyty czołowej, aby nie utrudniało ono czytelności przy świetle słonecznym. b. Materiały eksploatacyjne. Wykonawca przez cały czas trwania umowy, zobowiązany jest na bieżąco dostarczać i wymieniać, na własny koszt, wszelkie materiały eksploatacyjne wykorzystywane przez urządzenie do poboru opłat (parkomat). c. Części zamienne. Wykonawca przez cały czas trwania umowy, zobowiązany jest dostarczać i wymieniać, bez dodatkowych opłat, wszystkie części zamienne urządzenia, które uległy uszkodzeniu, są wadliwe lub niesprawne. Jako część zamienna Zamawiający rozumie wszelkie podzespoły które są składowymi urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomatu), bez żadnych wyjątków. d. Stan techniczny. Wykonawca przez cały czas trwania umowy zobowiązany jest do stałego nadzoru technicznego urządzeń, utrzymując je w ciągłej sprawności tak, aby przerwa w działaniu urządzenia w przypadku awarii lub zniszczenia była nie dłuższa niż 5h. Wykonawca zobowiązany jest również do usuwania wszelkiego rodzaju zabrudzeń, graffiti itp. powstających w wyniku użytkowania urządzeń w SPP. e. Montaż. Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń do poboru opłat za parkowanie (parkomatów) na gotowych elementach (tzn. prefabrykaty) tak, aby zminimalizować czas samego montażu jak również obszar zajęcia pasa 2

3 drogowego, dla którego Wykonawca musi uzyskać oddzielną decyzję administracyjną. Zamawiający wymaga, aby wykopy pod prefabrykaty były wykonywane bez użycia ciężkiego sprzętu budowlanego, z uwagi na infrastrukturę techniczną znajdującą się w pasie drogowym Zamawiający żąda, aby dostarczone urządzenia do poboru opłat za parkowanie w SPP w chwili składania ofert, były nowe i znajdowały się w seryjnej produkcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przejęcia (zakupu na własność) dostarczonych urządzeń po zakończeniu trwania umowy. Decyzję o przejęciu (zakupie) Zamawiający podejmie po dokonaniu oceny technicznej urządzeń (parkomatów) po zakończeniu trwania umowy, jednak jednostkowa cena zakupu urządzenia nie może przekroczyć wartości dwucyfrowej brutto. W przypadku przejęcia (zakupu) na własność urządzeń, Wykonawca musi zapewnić dostawę części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych przez okres 5 lat od dnia przejęcia(zakupu). Zamawiający będzie finansował zadanie dostawy części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych w ramach odrębnej umowy. 2. Dostawa i instalacja, systemu do zarządzania zainstalowanymi urządzeniami (parkomatami). a. Funkcjonalności systemu do zarządzania zainstalowanymi urządzeniami (parkomatami). System informatyczny do zarządzania urządzeniami służącymi do poboru opłat za parkowanie (parkomatami) musi umożliwiać zobrazowanie pełnej funkcjonalności urządzenia tj. stan urządzenia; poziom naładowania baterii urządzenia; zarządzanie urządzeniem np. wyłączenie parkomatu; stan kasy urządzenia z możliwością zdefiniowania co najmniej 2 poziomów sygnalizacji napełnienia kasy urządzenia np. 50% i 80% lub poziom kwotowy w zależności od pojemności kasy urządzenia; możliwość definiowania dowolnych grup parkomatów; możliwość programowania taryf zarówno godzinowych działania urządzeń jak i stawek opłat za parkowanie dla pojedynczych urządzeń, wybranej grupy urządzeń lub wszystkich urządzeń (parkomatów) w systemie; podgląd na realizowane transakcje gotówkowe z dokładnym wyszczególnieniem nominałów monet dla każdej transakcji osobno; podgląd na realizowane transakcje za pomocą kart płatniczych; definiowanie użytkowników uprawnionych do uruchamiania systemu z możliwością definicji praw dostępu do wszystkich funkcjonalności systemu. Administrator z pełnymi prawami dostępu do wszystkich funkcji systemu; tworzenie harmonogramu taryf pracy urządzeń z podaniem dokładnych dat obowiązywania oraz harmonogram przesyłania do urządzeń; programowanie wyglądu oraz treści biletu parkingowego wraz z ewentualną opcją wprowadzenia elementów graficznych (logo); programowanie informacji wyświetlanych na ekranie urządzenia (parkomatu); 3

4 b. Raporty generowane przez system: zestawienia wpływów za podany okres (maksymalnie 12 miesięcy) z parkomatów w rozbiciu na gotówkę i pozostałe formy płatności np. karty płatnicze lub inne karty; zestawienia wpływów za podany okres (maksymalnie 12 miesięcy) z podziałem na pojedyncze parkomaty, grupy parkomatów oraz w rozbiciu na gotówkę i pozostałe formy płatności np. karty płatnicze lub inne karty; zestawienie wykorzystania urządzeń w zadanym przedziale czasowym w ciągu dnia pracy urządzenia np. w rozbiciu na godziny oraz ilość i wartość transakcji w zadanym okresie; inne, definiowane w trakcie pracy z systemem informatycznym; Wszystkie raporty muszą generować się w formie graficznej z możliwością wydruku na drukarce laserowej lub atramentowej. Wszystkie wygenerowane raporty muszą mieć możliwość zapisu do plików w formacie pdf lub xls,csv, tak aby dane mogły być użyte do tworzenia innych raportów poza systemem. c. Dostęp do systemu. System do zarządzani urządzeniami (parkomatami) musi być dostępny dla każdego komputera Zamawiającego. System musi być dostępny w technologii webservice, Wykonawca zagwarantuje bezproblemowe działanie dostarczonego systemu na komputerach Zamawiającego wyposażonych w system operacyjny min. Windows XP Prof. SP3 z przeglądarką internetową min. Internet Explorer v.8, FireFox v.22 i kompatybilne. Wykonawca w ramach dostawy, musi dostarczyć wszystkie komponenty techniczne, wymagane do poprawnej pracy systemu. System musi być dostępny 24h/dobę. Dopuszczalne są sytuację niedziałania systemu, w przypadku np. okresowych aktualizacji samego systemu, wprowadzania nowych funkcjonalności, jednak sytuacja ta może mieć miejsce tylko w okresie nie funkcjonowania SPP oraz musi być wcześniej uzgodniona z Zamawiającym. Dostęp do systemu będzie realizowany przez dedykowany adres www lub IP, oparty o protokół SSL a logowanie będzie możliwe po podaniu loginu i hasła użytkownika. Zamawiający wymaga, co najmniej jednego użytkownika z poziomem dostępu jako administrator z możliwością zarządzania prawami dostępu dla użytkowników Zamawiającego (dodawanie, usuwanie, zmiana uprawnień). Wykonawca ponosi wszelkie koszty funkcjonowania systemu, sprzętu i oprogramowania, jego zabezpieczeń, wykonywanie kopii zapasowych z częstotliwością gwarantującą odzyskanie w przypadku awarii 100% danych. Wszelkie koszty komunikacji, wynikające z transmisji danych do i z urządzeń, leżą po stronie Wykonawcy. W przypadku przejęcia (zakupu) przez Zamawiającego urządzeń do poboru opłat za parkowanie na własność Wykonawca, nieodpłatnie przekaże Zamawiającemu licencję na użytkowanie systemu do zarządzania urządzeniami o funkcjonalności nie mniejszej niż w trakcie trwania umowy. Wraz z systemem Wykonawca przekaże kompletną bazę danych systemu, z danymi od początku trwania umowy do dnia przekazania. Jeżeli przekazana baza danych systemu wraz z danymi, będzie wymagała posiadania licencji na użytkowanie lub dodatkowego oprogramowania do zarządzania, Wykonawca dostarczy nieodpłatnie licencję lub oprogramowanie Zamawiającemu. Dostarczona licencja lub oprogramowanie nie może mieć żadnych ograniczeń czasowych. 4

5 Wraz z systemem informatycznym do zarządzania urządzeniami, Wykonawca dostarczy jego pełny kod źródłowy systemu w wersji użytkowanej przez Zamawiającego wraz z przeniesieniem wszystkich praw autorskich przysługujących Wykonawcy do tego kodu źródłowego. 3. Kontrola wnoszenia oraz poboru opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych objętych obszarem SPP. Kontrola Strefy Płatnego Parkowania musi być realizowana w godzinach obowiązywania SPP w Krakowie. W ramach kontroli SPP, Wykonawca będzie dokonywał kontroli poprawności wniesienia opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na obszarze SPP. Parkujący swoje pojazdy samochodowe mogą wnosić opłaty w postaci: gotówki oraz kart płatniczych w parkomatach, jako potwierdzenie parkujący dostaje wydruk z urządzenia; stosownego abonamentu postojowego, jako potwierdzenie stosowany jest specjalny identyfikator; karta parkingowa w przypadku stanowiska dla niepełnosprawnych płatności mobilnych za pomocą telefony komórkowego; Kontrola SPP musi być realizowana w sposób ciągły, przez zespoły kontrolujące, co najmniej jednoosobowe, które muszą być wyposażone w mobilne urządzenia do kontroli SPP oraz cyfrowe aparaty fotograficzne służące do wykonywania dokumentacji zdjęciowej pojazdów samochodowych, które nie posiadają ważnej opłaty za parkowanie. Obowiązkiem Wykonawcy jest dostarczenie pełnej, kompletnej dokumentacji potwierdzającej brak wniesionej opłaty za parkowanie. Maksymalna ilość zdjęć wykonywanych dla jednego zdarzenia wynosi 5 szt. Natomiast w uzasadnionych przypadkach, ilość wykonanych zdjęć dla zdarzenia może być większa. Wykonawca, na własny koszt wyposaży zespoły kontrolujące w sprzęt do kontroli SPP tj. mobilne urządzenia kompatybilne z systemem informatycznym Zamawiającego do obsługi SPP w Krakowie oraz cyfrowe aparaty fotograficzne. Urządzenia mobilne muszą mieć możliwość wysyłania kopii wystawionych zawiadomień do centralnej bazy danych Zamawiającego. Wszelkie koszty transmisji danych ponosi Wykonawca. Minimalna ilość zespołów kontrolujących obszar SPP wynosi 12 szt. dla każdej części zamówienia. Dokumentacja zdjęciowa zdarzenia musi zawierać następujące informacje: datę i godzinę zdarzenia; miejsce zdarzenia (zdjęcie w perspektywie ulicy lub innych charakterystyczny element infrastruktury, który pozwoli na identyfikację miejsca zdarzenia); numer rejestracyjny pojazdu wraz z przednią szybą tak, aby można było jednoznacznie stwierdzić przyczynę wystawienia zawiadomienia; Dokumentacja zdjęciowa zdarzenia musi być realizowana wg następującego schematu: a. pierwsze zdjęcie pojazdu wykonane natychmiast po stwierdzeniu niewniesienia opłaty; b. kolejne zdjęcia nie wcześniej niż 5 min po pierwszym zdjęciu pojazdu; Zawiadomienia dla pojazdu, który nie posiada ważnej opłaty za parkowanie, może zostać wystawione dopiero po upływie czasu, jaki został przewidziany w uchwale na wniesienie opłaty za parkowanie tj. obecnie 5 min. 5

6 Wystawienie zawiadomienia za nieopłacony postój w SPP musi być realizowane wg. następującego scenariusza: a. zespół kontrolujący dokonuje sprawdzenia pojazdu w centralnej bazie danych Zamawiającego oraz w systemach płatności mobilnych, czy pojazd ma wykupioną opłatę za parkowanie; b. jeżeli pojazd ma wykupioną ważną opłatę za parkowanie, zespól kontrolujący kończy kontrolę tego pojazdu; c. jeżeli nie ma wykupionej ważnej opłaty za parkowanie, zespół wykonuje pierwsze zdjęcie kontrolne, oznaczone dokładnie datą i czasem wykonania, tym samym oznaczając pojazd do wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej; d. do takiego pojazdu można wrócić w celu podjęcia dalszych czynności dopiero po upływie, co najmniej 5 min.; e. jeżeli pojazd ma wykupiona opłatę, zespół kończy kontrolę dla tego pojazdu; f. jeżeli nie ma wykupionej opłaty, zespół kontrolujący przystępuje do czynności wystawienia zawiadomienia o opłacie dodatkowej z jednoczesnym wykonaniem pełnej dokumentacji zdjęciowej zdarzenia. Scenariusz kontroli pojazdu został przedstawiony graficznie na schemacie nr 1. Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania kompletnej dokumentacji w postaci kopii wystawionych zawiadomień wraz z kompletną dokumentacją zdjęciową natychmiast po zakończeniu dyżuru na obszarze SPP, jednak nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym dyżur się zakończył. Dokumentacja zdjęciowa musi być przekazywana na płytach CD/DVD w postaci plików jpg w układzie folderów uzgodnionym z Zamawiającym. Przekazana dokumentacja służy do dalszego egzekwowania należności z tytułu nieopłaconego postoju w SPP zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Błędnie lub niezasadnie wykonana dokumentacja nieopłaconego postoju będzie skutkowała obciążeniem Wykonawcy kosztami wystawionego zawiadomienia. Zawiadomienia drukowane przez zespoły kontrolujące na urządzeniach mobilnych muszą mieć trwałość, co najmniej 5 lat od momentu wydruku. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego utraty trwałości wydruku przekazanego zawiadomienia, Wykonawca może zostać obciążony kosztami wystawionego zawiadomienia. Poza sytuacją opisaną wyżej, zespoły kontrolujące w SPP są zobowiązane do: udzielania pełnej informacji o funkcjonowaniu SPP dla kierujących pojazdami samochodowymi; informowania pracowników Zamawiającego o wszelkich nieprawidłowościach w działaniu urządzeń do poboru opłat, jeżeli ma to wpływ na SPP; sprawdzania stanu technicznego parkomatów oraz należyte dbanie o czystość i estetyczny wygląd zewnętrzny parkomatów; 6

7 KONTROLA POJAZDU TAK Czy pojazd ma ważna opłatę? NIE Oznaczenie pojazdu 1 zdjęcie kontrolne Po upływie min. 5 min. Ponowna kontrola KONIEC TAK Czy pojazd ma ważną opłatę? NIE Zawiadomienie Zawiadomienie Dokumentacja zdjęciowa Koniec kontroli pojazdu Baza danych Zamawiającego Schemat nr 1. Kontrola pojazdu przez zespół kontrolujący. W ramach kontroli SPP, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu narządzie do kontroli zespołów kontrolujących tj. Zamawiający musi mieć możliwość rzeczywistego (on-line) podglądu na trasy przejścia każdego zespołu kontrolującego. Funkcjonalność ta musi być oparta o technologię GPS oraz dedykowane mapy oraz umożliwiać obsługę za pomocą urządzeń przenośnych tzw. Tabletów. Wykonawca dostarczy w ramach umowy po 1 szt. urządzeń przenośnych (tabletów) wraz z oprogramowaniem systemowym oraz oprogramowaniem służącym do kontroli zespołów Wykonawcy. Zamawiający musi mieć również możliwość przeglądania tras archiwalnych tj. dla na każdy dzień prowadzonej kontroli przez zespoły kontrolujące Wykonawcy. 7

8 4. Transport gotówki gromadzonej przez urządzenia (parkomaty). Konwój wartości pieniężnych wymagał będzie odpowiednio do tego celu przystosowanego samochodu, obsługiwanego przez kierowcę, konwojenta posiadającego uprawnienia do przewozu wartości pieniężnych i przedmiotów wartościowych tj. zagwarantowanie na własny koszt i ryzyko, bezpiecznego dostarczenia do banku gotówki pobranej z urządzeń (parkomatów), celem dokonania wpłaty na konto Zamawiającego. Środki pieniężne gromadzone w urządzeniach do poboru opłat za parkowanie (parkomatach), stanowią własność Gminy Miejskiej Kraków. Wszelkie ryzyko (utrata gotówki, zaniedbanie podczas transportu z winy Wykonawcy, itp) związane z transportem gotówki, ponosi Wykonawca. Wpływy z urządzeń (parkomatów) winny być wpłacone na konto Zamawiającego w dniu ich pobrania z automatów. Podstawą do określenia ilości zgromadzonej gotówki będzie wydruk (np. raport kasowy) z urządzenia potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiającego, który będzie stanowił załącznik do wpłaty. Wszelkie niezgodności w ilości zgromadzonej gotówki w urządzeniu a wydrukiem (raportem kasowym) z urządzenia będą interpretowane w następujący sposób: a. Niedobór sytuacja w której ilość gotówki w urządzeniu jest mniejsza niż na wydruku z urządzenia, w takim przypadku Wykonawca pokrywa z własnych środków brakującą kwotę niedoboru. b. Nadwyżka sytuacja w której ilość w urządzeniu jest większa ilość gotówki niż na wydruku z urządzenia, w takim przypadku nadwyżka stanowi przychód Zamawiającego i musi zostać wpłacona na konto Zamawiającego. Rozliczenie całości miesięcznych wpływów nastąpi do 10 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc poprzedzający. Wszelkie koszty związane z obsługą gotówki (tj. liczenie, transport, inne czynności) ponosi Wykonawca. Transport gotówki do banku będzie odbywał się na zlecenie Zamawiającego. 5. Dostawa sprzętu. W ramach dostawy przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujący sprzęt, niezbędny do prawidłowego zarządzania nową SPP: a. Zestaw komputerowy w ilości 6 szt. (3 szt. dla każdej części zamówienia) do obsługi nowej strefy w konfiguracji: 1. Komputer stacjonarny z oprogramowaniem i monitorem Lp. Parametr Zestaw komputerowy (jednostka centralna + monitor) Wymagany, minimalny parametr 1 Procesor z rodziny x86, min. dwurdzeniowy, pamięć podręczna 3MB, częstotliwość taktowania min 3.0GHz, osiągający w teście Performance Test (PassMark) min pkt., wyposażony w system chłodzenia odpowiedni do zastosowanego procesora 2 Płyta główna Płyta główna dedykowana do procesora. Chipset producenta procesora z obsługą procesorów czterordzeniowych 3 Pamięć RAM 4GB DDR3 o częstotliwości taktowania 1333MHz, możliwość rozbudowy do 8 GB, ilość gniazd pamięci min. 2 szt. 8

9 4 Gniazda rozszerzeń 5 Porty Minimum 1 szt. PCI-Express x16 pełnej wysokości, 3 szt. PCI- Express x1 pełnej wysokości, 1 szt. gniazdo mini PCI 6x USB 2.0,(2xUSB 2.0 dostępne z przodu obudowy), 1x VGA D- sub, 1x wyjście audio,1x wejście audio, 1 x RJ-45, 1 x wyjście DVI-D, opcjonalnie 1x równoległy 6 HDD Minimum 500GB, SATA II (3Gb/s), 7200 rpm NCQ 7 Wnęki rozszerzeń Min. 1 wnęka 5.25" dostępna z zewnątrz, min. 1 wnęka 3.5" dostępna wewnątrz obudowy 8 Napędy Wieloformatowa nagrywarka DVD 9 Czytnik kart pamięci Wbudowany 6 w 1 10 Karta dźwiękowa Zintegrowana 11 Karta graficzna Zintegrowana, min. 128 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią RAM komputera 12 Karta sieciowa Zintegrowana, 10/100/1000 (RJ-45) 13 Klawiatura USB/PS2, 14 Mysz USB/PS2 optyczna z rolką + podkładka 15 Obudowa Typu SFF, przystosowana do pracy w poziomie i pionie. 16 Bezpieczeństwo Możliwość startu systemu z urządzeń USB, możliwość blokowania zapisu i odczytu na porty USB 17 Zasilacz Min. 200W - aktywny stabilizator PFC zgodny z normą 80PLUS Certyfikat ISO 9001 dla producenta oferowanego sprzętu na proces projektowania i produkcji lub równoważny (do oferty Certyfikaty należy dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającą spełnienie (wystawione przez wymogu); uprawnione Certyfikat CE dla oferowanego sprzętu(do oferty należy podmioty dołączyć kopię certyfikatu potwierdzającą spełnienie wymogu); certyfikujące) Oferowane komputery powinny posiadać certyfikat potwierdzający poprawną współpracę z oferowanym systemem operacyjnym, System operacyjny i oprogramowanie Oprogramowanie dodatkowe - Preinstalowany na dysku twardym MS Windows 7 Professional PL x64 lub równoważny w pełni współpracujący z oprogramowaniem zainstalowanym u zamawiającego,(windows, Active Directory) z wszystkimi niezbędnymi do poprawnej pracy sterownikami wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego; Licencja MS Office 2010 Standard OPEN GOV PL lub równoważny pakiet oprogramowania biurowego na licencji grupowej tzn: jeden klucz licencyjny do wszystkich zakupionych licencji w ramach jednego zamówienia, składający się z co najmniej edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, edytora do tworzenia i edycji prezentacji multimedialnych, klienta poczty elektronicznej do serwera MS Exchange w wersji co najmniej 6.5 umożliwiający tworzenie, otwieranie, edycję i zapis dokumentów w formacie doc i xls. Klient poczty elektronicznej będący integralną częścią pakietu równoważnego musi mieć możliwość współpracy w zakresie następujących usług: obsługa kalendarza w wersji sieciowej, prowadzenie ewidencji zadań z możliwością delegowania ich do innych użytkowników pracujących z 9

10 21 Oprogramowanie antywirusowe oferowanym oprogramowaniem a także z użytkowanych przez Zamawiającego oprogramowania Outlook 2003, Outlook 2007, możliwość potwierdzenia spotkań i zapisywanie ich do kalendarza. Wszystkie elementy pakietu muszą być w polskiej wersji językowej i obsługiwać pisownię języka polskiego. Licencja na oprogramowanie antywirusowe zawierające wbudowany skaner plików w czasie rzeczywistym, zaporę sieciową, ochronę antyspamową. Licencja na aktualizację baz danych sygnatur wirusów musi obowiązywać przez cały czas trwania umowy. 22 Dokumentacja techniczna Do każdego zestawu 23 Gwarancja Przez cały czas trwania umowy, realizowana w miejscu instalacji sprzętu Next Business Day 24 Monitor Wg. parametrów opisanych poniżej. 2. Monitor komputerowy min. 24 Minimalne parametry techniczne monitora: Matryca Aktywna TFT-TN Wielkość matrycy Min. 24 Rodzaj ekranu panoramiczny Technologia podświetlania Diody LED Plamka matrycy [mm] 0,248 mm Czas reakcji matrycy [ms] 5 ms Rozdzielczość 1920x1080 Jasność [cd/m2] 250 cd/m2 Kontrast 1000:1 typowy :1 dynamiczny Kąt widzenia poziom 170 stopni Kąt widzenia pion 160 stopni Ilość kolorów [mln] 16,7 miliona Sterowanie OSD Gniazda wejściowe 15-pin D-Sub, DVI-D Pobór mocy [W] 23W / 0,3W Praca/spoczynek Funkcja pivot brak Opcje kontrolne Jasność, kontrast, pozycja, temperatura kolorów, indywidualne ustawienia koloru, wybór wejścia, powrót do ustawień fabrycznych Wyposażenie Kabel DVI, kabel 15 pin D-sub Gwarancja Przez cały czas trwania umowy, realizowana w miejscu instalacji sprzętu NBD 10

11 b. Macierz dyskowa 2 szt. (1 szt. dla każdej części zamówienia) dla dokumentacji zdjęciowej nowej strefy w konfiguracji: Macierz dyskowa FC/iSCSI Element Interfejs Kontroler Podtrzymanie pamięci cache Akumulatory do podtrzymania pamięci cache Typ dysków Poziom RAID Pojemność dysków Ilość dysków fizycznych Ilość LUN Wirtualne dyski Wydajność Zarządzanie Nadmiarowość Obudowa Gwarancja Opis Minimum 2 porty 8Gb Fibre Channel, minimum 2 porty iscsi 1GbE, 1 port zarządzający, 1 port do podłączenia dodatkowej półki dyskowej Minimum 2 kontrolery z interfejsami opisanymi w pozycji 1, minimum 2Gb pamięci cache z funkcjonalnością ECC W przypadku braku zasilania macierz musi umożliwiać podtrzymanie stanu pamięci cache bez ograniczeń czasowych. Stan pamięci cache nie może być zapisywany na dyskach w macierzy Macierz nie może być wyposażona w akumulatory lub baterie obsługowe lub bezobsługowe wykorzystywane do podtrzymania stanu pamięci cache. Dyski z interfejsem SAS o prędkości obrotowej minimum 7,2 tysiąca obr./sek. Macierz musi obsługiwać dyski z interfejsami SAS i SATA z możliwością mieszania obu typów dysków w obrębie jednej półki dyskowej. Macierz musi umożliwiać zbudowanie poziomów RAID 0,1,3,5,6,10,50. Macierz musi umożliwiać zbudowanie RAID 5 lub 6 z ilości dysków zainstalowanych w macierzy. Macierz musi posiadać pojemność minimum 8TB brutto. Macierz musi umożliwiać rozbudowę powierzchni brutto do 74 TB Macierz musi umożliwiać rozbudowę do minimum 148 dysków fizycznych Macierz musi umożliwiać obsługę 512 LUN Macierz musi umożliwiać tworzenie wirtualnych dysków dla fizycznych dysków zainstalowanych na różnych półkach dyskowych Macierz musi posiadać wydajność nie mniejszą niż 18 tysięcy IOPs mierzoną w konfiguracji interfejs Fibre Channel RAID10 z dyskami SAS o prędkości obrotowej 15 tys. Obr./min i ustawieniu pamięci cache w stosunku 60% odczyt 40% zapis Poprzez przeglądarkę oraz przy pomocy linii komend. Producent musi dołączyć oprogramowanie do zarządzania macierzą. Wspierane protokoły SSl, SSH, SMTP, FTP, HTTP, Telnet Nadmiarowość zasilania, chłodzenia, ścieżek danych. Przystosowano do montażu w szafie RACK 19 calowej. Wysokość obudowy nie większa niż 2U Przez cały czas trwania umowy,realizowana w miejscu eksploatacji z czasem reakcji w następnym dniu roboczym c. Urządzenia do kontroli zespołów kontrolujących SPP (1 szt. dla każdej części zamówienia) Element Opis Tablet Przekątna ekranu

12 Rozdzielczość Procesor Komunikacja Kamera/aparat Obsługa video Audio 1920 x 1200 pixeli Co najmniej dwurdzeniowy min 1GHz WiFi IEEE a/b/g/n, modem 3G, BlueTooth Z przodu min. 2,2Mpix i z tyłu urządzenia min. 8Mpix DIVX, MPEG4, H.264, H.263, WMV7, WMV8 Wbudowane głośniki stereo, złącze słuchawkowe Pamięć Min. 16GB, wbudowany czytnik kart pamięci microsd, microsdhc Odbiornik GPS Tak, wbudowany Bateria Zapewniająca pracę ciągłą przez min. 7h System operacyjny Windows 8 PRO, Android 4.1 Oprogramowanie dodatkowe Oprogramowanie do kontroli zespołów kontrolujących wyposażone w dedykowane mapy. Gwarancja 36 miesięcy w miejscu instalacji Lp. d. Urządzenia mobilne do kontroli SPP w ilości 2 szt. (1 szt. dla każdej części zamówienia) w konfiguracji identycznej jak urządzenia posiadane przez zespoły Wykonawcy do kontroli poboru opłat za parkowanie. Urządzenia mobilne muszą być wyposażone w oprogramowanie systemowe oraz oprogramowanie do kontroli SPP kompatybilne z oprogramowaniem istniejącym u Zamawiającego. Wszelkie koszty (serwis, naprawy, transmisja danych, oprogramowanie itp.) związane z użytkowaniem przez Zamawiającego urządzeń mobilnych ponosi Wykonawca. e. Użyczenie pojazdów w ilości 2 szt. (1 szt. dla każdej części zamówienia) do dyspozycji Zamawiającego dla obsługi SPP na czas trwania umowy. Parametry pojazdu: - osobowy - wiek pojazdu: nie starszy niż 4 lata - limit kilometrów: 1000 miesięcznie f. Podsumowanie: Nazwa sprzętu 1. Sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem 6 szt. 2. Macierz dyskowa 2 szt. 3. Tablety z oprogramowaniem 2 szt. 4. Urządzenia mobilne z oprogramowaniem 2 szt. 5. Pojazd (użyczenie) 2 szt. Wymagana ilość 12

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest: Wyposażenie w urządzenia do poboru opłat za parkowanie (parkomaty) oraz obsługa strefy płatnego parkowania w Krakowie. II. III. IV. Definicje:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Dostawa sprzętu i wyposażenia IT i AV do hali Kraków Arena. Nr referencyjny sprawy: ARM/02/2014. Część 3: dostawa komputerów, urządzeń biurowych i sprzętu audio-video

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń komputerowych, sieciowych, projekcyjnych oraz oprogramowania w 2012 r. wg trzech części

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE

WYMAGANIA TECHNICZNE WYMAGANIA TECHNICZNE ZESTAWIENIE WYMAGAŃ DLA ARCHITEKTURY I FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU INFORMATYCZNEGO WSPIERAJĄCEGO SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI W LOTNICTWIE SZ RP 1. Przedmiot zamówienia 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE

Ap VI G 25/6/13. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku. PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 roku PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Ap VI G 25/6/13 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu Prokuratura Apelacyjna w Warszawie, zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: L.Dz.-UG.271.2.D.2014 Załącznik Nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn: Dostawa sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Formularz asortymentowy

Formularz asortymentowy Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo - cenowy Część 2 Załącznik nr 8 do SIWZ Wymagania stawiane wykonawcy: 1) Dostarczony sprzęt ma być oznaczony znakiem CE, posiadać certyfikat

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ SO.272.11.14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wypełniony Załącznik należy załączyć do oferty. Należy określić: nazwę producenta, model oraz oferowane parametry. W kolumnie Deklaracja

Bardziej szczegółowo

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie:

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia do Wykonawcy należeć będzie: Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego ul. Barbary 21A 40-053 Katowice tel. 48 32-743-84-01 faks 48 32-251-97-45 www.kzkgop.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin.

Załącznik Nr 6. Lider projektu: PTE Zakład Szkolenia i Doradztwa Ekonomicznego Sp. z o.o. Ul. Szewska 4/7 20-086 Lublin www.pte.lublin. Załącznik Nr 6 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, ubezpieczeniem sprzętu komputerowego w ramach projektu: " ZAWODOWEGO Program staży u pracodawców

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II. POZYCJA 1. Zestaw komputerowy stacjonarny nr 1 Załącznik nr 2B POVIIG230/13/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA DOSTAWY CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 1B POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Sprzęt komputerowy i akcesoria komputerowe Zamówienie obejmuje dostawę komputerów i akcesorii komputerowych dla Prokuratury Apelacyjnej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Kalisz SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca postępowania pn.: Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Specyfikację zatwierdzono: dnia 14.05.2015 roku PREZYDENT MIASTA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - SPECYFIKACKJA TECHNICZNA Szczegółowa specyfikacja techniczna komputerów i sprzętu komputerowego dla Starostwa Powiatowego w Kielcach Stacja robocza 16 szt. Lp. Nazwa komponentu

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej

Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej Załącznik nr 9 do Opisu Przedmiotu Zamówienia Infrastruktura informatyczna Wymagania dotyczące infrastruktury informatycznej 1. Wstęp 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerów i urządzeń do masowego

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) ZP/UR/108/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (parametry i wymagania minimalne) Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa sprzętu komputerowego do sal ćwiczeniowych i wykładowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna

Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 1. Zestawy komputerowe dla jednostek podległych 45 szt. a. Jednostka centralna Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Szczegółowy opis

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1.1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa

Załącznik nr 6. Wydajność obliczeniowa Załącznik nr 6 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dot. wymagań minimalnych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz opis świadczenia usług dla beneficjentów ostatecznych i 3 jednostek oświatowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia ZAŁĄCZNIK NR 1 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA opis przedmiotu zamówienia Zamówienie obejmuje dostawę sprzętu komputerowego, instalację systemów oraz przeprowadzenie testu poprawności działania sprzętu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W TYŃCU MAŁYM Zamawiający: GMINA KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 55-040 KOBIERZYCE tel. +48 71 36 98 130 faks +48 71 31 11 252 strona internetowa: www.ugk.pl przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu

Dokument techniczny. Załącznik Nr 4. 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Nazwa komponentu Załącznik Nr 4 1. Serwer typ 1 1 szt. (Nowy Targ) Dokument techniczny Nazwa komponentu Obudowa Płyta główna Procesor Pamięć RAM Sloty PCI Express Wbudowane porty Karta graficzna Interfejsy sieciowe Kontroler

Bardziej szczegółowo