INNOWACJA PEDAGOGICZNA BEZ MATEMATYKI ANI RUSZ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INNOWACJA PEDAGOGICZNA BEZ MATEMATYKI ANI RUSZ"

Transkrypt

1 INNOWACJA PEDAGOGICZNA BEZ MATEMATYKI ANI RUSZ Klasa I W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUNOWIE mgr EWA SZYMKOWICZ

2 Spis treści... 2 Wstęp Opis innowacji Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla klas I-III szkoły podstawowej Cele i zadania programu Procedury osiągnięcia celów Harmonogram realizacji zadań programowych Przewidywane efekty podejmowanych działań Ewaluacja Bibliografia Załączniki: - Ankieta dla rodziców Arkusz obserwacj dzieci z zakresu pojęć matematycznych

3 WSTĘP Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Według podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 1) przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów; 2) zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów; 3) kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie 1. Zdaniem MEN do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole należy: - umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych; - myślenie naukowe umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa; - umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno- -komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji; - umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji; - umiejętność pracy zespołowej 2. Celem edukacji wczesnoszkolnej jest dążenie do ukształtowania systemu wiadomości potrzebnych dziecku do poznawania i rozumienia świata, radzenia sobie w codziennych sytuacjach oraz do kontynuowania nauki w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Do zadań szkoły w zakresie kształcenia należy miedzy innymi: 1) realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się; 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803), 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 2014, s.1-3-

4 2) respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- - szkoła-dom rodzinny; 3) rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka; 4) kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata i w dążeniu do prawdy; 5) poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie; zapewnienie dziecku warunków do rozwijania ekspresji plastycznej, muzycznej, teatralnej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej; 6) wyposażenie dziecka w umiejętność czytania i pisania, w wiadomości i sprawności matematyczne potrzebne w sytuacjach życiowych i szkolnych oraz przy rozwiązywaniu problemów; 7) dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich; 8) sprzyjanie rozwojowi cech osobowości dziecka koniecznych do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym 3. matematycznych jest procesem ciągłym i w głównej mierze dokonuje się w naturalnych sytuacjach życia codziennego oraz podczas nadarzających się okazji, dlatego uczenie matematyki musi być wtopione w te działania. Procesy intelektualne, od których zależą sukcesy w uczeniu się matematyki mają szeroki zakres gdyż służą dzieciom do klasyfikowania i tworzenia wszelkich pojęć, tworzenia logicznych wypowiedzi, polepszania spostrzegania, przewidywania skutków na bazie dostrzeżonych przyczyn oraz sprawnego liczenia. Edukacja w klasach I -III szkoły podstawowej jest realizowana w formie kształcenia zintegrowanego. Ze względu na prawidłowości rozwoju umysłowego dzieci, treści nauczania powinny narastać i rozszerzać się w układzie spiralnym, tzn. w każdym następnym roku edukacji wiadomości nabyte przez ucznia mają być powtarzane i pogłębiane, a potem rozszerzane. 3 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, 2014, s. 6-4-

5 W pierwszych miesiącach nauki w centrum uwagi jest wspomaganie rozwoju czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki oraz budowanie podstawowych intuicji matematycznych. Dominującą formą zajęć są w tym czasie zabawy, gry i sytuacje zadaniowe, w których dzieci manipulują specjalnie dobranymi przedmiotami, np. liczmanami, klockami. Następnie dba się o budowanie w umysłach dzieci pojęć liczbowych, sprawności rachunkowych i pojęć geometrycznych. W związku z tym, iż innowacja Mądra sówka czyli wesoła matematyka w przedszkolu okazała się sukcesem w naszej szkole, na prośbę rodziców o kontynuacje tych działań w klasie I, opracowałam dla tej grupy innowację Bez matematyki ani rusz, która zostanie realizowana w roku szkolnym /16. Program jest połączeniem czynnościowego nauczania matematyki z aktywnością plastyczną, konstrukcyjną i komputerową. Istotą niniejszego programu było opracowanie pakietu zajęć realizujących treści matematyczne i ukazujące dziecku jak bardzo umiejętności matematyczne potrzebne są człowiekowi w życiu codziennym. -5-

6 1. OPIS INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ Temat innowacji: Bez matematyki ani rusz Autor innowacji: mgr Ewa Szymkowicz Nauczyciele prowadzący: - mgr Ewa Szymkowicz, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, z wieloletnim stażem, - mgr inż. Agata Zglinicka, nauczyciel dyplomowany, nauczyciel matematyki, zajęć komputerowych i zajęć technicznych. Miejsce realizacji: Szkoła Podstawowa w Dunowie. Rodzaj innowacji: innowacja metodyczno organizacyjna. Programem zostaną objęte dzieci uczęszczające do klasy I, wykazujące predyspozycje matematyczne. Termin realizacji: od 15 września do 10 czerwca PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) - art. 22 ust. 2 pkt 6 oraz 33 ust. 1 pkt Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz.506 ze zm.: Dz. U. z 2011r., Nr 176, poz. 1051). Tworząc innowację pedagogiczną, jako placówka wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom dzieci i ich rodziców. Myślą przewodnią programu Bez matematyki ani rusz, jest troska o zapewnienie najpełniejszego rozwoju umiejętności matematycznych i poczucia wartości każdego ucznia. Program jest poszerzeniem oferty działań edukacyjnych prowadzonych przez Szkołę Podstawową w Dunowie, której jestem pracownikiem. Szkoła Podstawowa w Dunowie zapewnia odpowiednie warunki kadrowe i organizacyjne niezbędne do planowania działań innowacyjnych. Rodzice opiekunowie dzieci nie będą ponosić kosztów związanych z wprowadzeniem innowacji. Z wyjątkiem zakupu papieru ksero do kart pracy. -6-

7 Adresatami programu są dzieci, które w roku szkolnym 2014/15 uczęszczały do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Dunowie oraz zajęcia matematyczne Mądra sówka, wesoła matematyka w przedszkolu. Program zakłada realizację treści matematycznych w okresie od września do czerwca 2016 w wymiarze 1 godziny tygodniowo. 2. OPIS SPOSOBU REALIZACJI CELÓW KSZTAŁCENIA I ZADAŃ USTALONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA Innowacja Bez matematyki ani rusz opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działaniu za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń. Treści programowe odwołują się do wskazań podstawy programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej oraz Moje ćwiczenia programu edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III, którego autorkami są Aneta Jegier i Beata Szurowska, Wydawnictwa Grupy Edukacyjnej S.A. Kielce. Innowacja została wzbogacona o 10 zajęć z technologii komputerowej, wybrane zagadnienia edukacji matematycznej z Matematyki innego wymiaru oraz portalu matzoo.pl oraz własnych prezentacji multimedialnych dostosowanych do pierwszego etapu edukacyjnego szkoły podstawowej. Program ma charakter otwarty - jego treści mogą być rozszerzane w zależności od zainteresowań dzieci. Treści programowe zostały opracowane w obszarach dotyczących: 1. Orientacji przestrzennej - nabywania umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. 2. Rytmów i rytmiczności. 3. Określeń czasu. 4. Przewidywania następstw - przyczyna i skutek. 5. Kardynalnego i porządkowego aspektu liczby. Rozwiązywania zadań z treścią, zapisywania czynności matematycznych znakami. Porównywania liczb. 6. Klasyfikowania, systematyzowania. 7. Intuicji geometrycznych- poznawania kształtów figur geometrycznych. 8. Nabywania umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych. -7-

8 9. Kształtowania odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego. 10. Korzystania w zabawach matematycznych z technologii informatyczno komputerowej. 3. CELE I ZADANIA Założenia innowacji Bez matematyki ani rusz skorelowane są z celami zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla edukacji wczesnoszkolnej i obejmują: 1. Wspomaganie rozwoju czynności umysłowych niezbędnych do uczenia się matematyki oraz rozumienia otaczającego świata poprzez: - rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, wnioskowania o obserwowanych zmianach, rozumowania przez analogię, abstrahowania i uogólniania; - rozwijanie orientacji przestrzennej; rozwijanie intuicji geometrycznej; - tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku stosowanie nabytych umiejętności w praktyce. 2. Kształtowanie umiejętności liczenia i sprawności rachunkowych przez: - kształtowanie pojęcia liczby naturalnej; - rozwijanie umiejętności wykonywania i poprawnego zapisywania działań arytmetycznych: dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia; - rozwijanie umiejętności rozwiązywania zadań z treścią; - tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku stosowanie nabytych umiejętności w praktyce. 3. Kształtowanie umiejętności w zakresie dokonywania pomiaru i obliczeń pieniężnych poprzez: - rozwijanie umiejętności ważenia, mierzenia, określania pojemności i dokonywania obliczeń pieniężnych; - tworzenie sytuacji edukacyjnych umożliwiających dziecku stosowanie nabytych umiejętności w praktyce. Celem głównym niniejszej innowacji jest wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły w zakresie wychowania przedszkolnego o możliwości rozwijania zainteresowań i nabywania umiejętności związanych z naukami ścisłymi a także rozwijanie motywacji do nauki, jako źródła wiedzy. -8-

9 Cele szczegółowe w opracowanym programie obejmują: 1. Kształtowanie i utrwalanie podstawowych pojęć arytmetycznych. 2. Pogłębianie i utrwalanie znajomości czterech działań arytmetycznych wraz z opanowaniem podstaw techniki rachunkowej. 3. Kształtowanie wstępnej matematyzacji konkretnych sytuacji i umiejętność ich słownego opisu oraz przy użyciu schematów obrazowych i symboli matematycznych. 4. Rozwijanie umiejętności posługiwania się metodami matematycznymi przy rozwiązywaniu problemów dotyczących treści programowych oraz sytuacji życiowych. 5. Rozumienie działań na liczbach w oderwaniu od konkretnej sytuacji. 6. Wdrażanie do samodzielnej pracy z tekstem matematycznym. 7. Rozwijanie wyobraźni, myślenia, aktywności twórczej i zainteresowań matematyką. 8. Orientacji przestrzennej - nabywania umiejętności posługiwania się określeniami wskazującymi położenie i kierunek. 9. Określeń czasu. 10. Przewidywania następstw - przyczyna i skutek. 11. Kardynalnego i porządkowego aspektu liczby. Rozwiązywania zadań z treścią, zapisywania czynności matematycznych znakami. Porównywania liczb. 12. Klasyfikowania, systematyzowania. 13. Intuicji geometrycznych- poznawania kształtów figur geometrycznych. 14. Nabywania umiejętności konstrukcyjnych i manipulacyjnych z wykorzystaniem różnych kształtów i figur geometrycznych. 15. Kształtowania odporności emocjonalnej i zdolności do wysiłku intelektualnego. 16. Korzystania w zabawach matematycznych z technologii informatyczno komputerowej. 17. Przyzwyczajenie dzieci do projektowania i organizowania pracy własnej lub pracy w grupach, zespołach. 4. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW Realizacja zadań objętych programem wymaga od nauczyciela doboru odpowiednich metod i form pracy z uczniem. Na potrzeby realizacji treści programowych zawartych w tej innowacji zostaną wykorzystane: Metody czynne: - zajęć praktycznych wykonywanie przez dzieci różnych zadań o charakterze praktycznym, powtarzanie wiedzy z danego zakresu, - zadań stawianych dziecku - zabawy badawcze, doświadczenia, eksperymenty, -9-

10 - metody problemowe - gry dydaktyczne, burza mózgów, - kierowanie działalnością dziecka poprzez inspirowanie oraz podsunięcie pomysłu do samodzielnych działań, - samodzielne doświadczenia poprzez spontaniczną działalność dziecka, - metody ekspresyjne działalność plastyczna i konstrukcyjna dzieci, - aktywizujące gry dydaktyczne wykorzystujące TIK. Metody percepcyjne: - obserwacja, - pokaz, - podanie przykładu, wzoru postępowania. Metody słowne: - pogadanki i prelekcje, - opis, - objaśnienia, - instrukcje. Formy pracy: - praca indywidualna, - w małych zespołach dwu lub trzyosobowych, - praca z całą grupą. DOKUMENTACJA Innowacja pedagogicznej wymaga prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. W celu prawidłowego udokumentowania jej przebiegu wybrałam: 1. Przebieg innowacji zostanie zapisany w dzienniku zajęć dodatkowych. 2. Karty pracy dzieci. 3. Prace plastyczne - kompozycje z figur płaskich. 4. Ankiety dla rodziców. 5. Arkusze obserwacj matematycznych dzieci z września r. i maja 2016 r. 6. Dokumentacja fotograficzna z prowadzonych zajęć na stronie internetowej szkoły: Na Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2016 r. zostanie dokonana ocena realizacji założeń innowacji. -10-

11 5. HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMOWYCH Godzina Temat zajęć zajęć Zakres tematyczny Treści edukacyjne Wrzesień Wrzesień Wrzesień Ćwiczenia sprawności manualnych i kordy-nacji wzrokowo- ruchowej. Ćwiczenia sprawności manualnych i kordy-nacji wzrokowo- ruchowej matematycznych Ćwiczenia dostosowane do zróżnicowanych potrzeb: konstrukcje, układanki, labirynty, itp.; Kreowanie i podporządkowanie się wizji: wycinanie, lepienie, modelowanie wg własnej inwencji oraz wg wcześniej dyskutowanego planu Wykorzystanie programu kalkulator symbole podstawowych działań matematycznych na kalkulatorze. Samodzielne obliczenia np. zakupów z wykorzystaniem kalkulatora. Krótka prezentacja o historii kalkulatorów. Prowadzący zajęcia Październik Ćwiczenia sprawności manualnych i kordy-nacji wzrokowo-ruchowej. Kreślenie, łączenie punktów na zakratkowanej płaszczyźnie; Obwodzenie po śladzie i obrysowywanie szablonów cyfr i figur geometrycznych; Październik Gry, zabawy, zadania rozwijające Doświadczenia w przekształcaniu w układzie elementów w porównywanych zbiorach oraz w zakresie masy, długości i objętości. Obserwacja skutków zmian i ponowne przywracanie pierwotnego wyglądu; Październik Październik Gry, zabawy, zadania rozwijające. Gry, zabawy, zadania rozwijające. Klasyfikacja przedmiotów, roślin, zwierząt, itp. Wyznaczanie zbiorów. Operacje na zbiorach; W sklepie wirtualne zakupy. Wykorzystanie gier edukacyjnych związanych z zakupami. Ćwiczenia dot. sprawności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych. Listopad Gry, zabawy, zadania rozwijające Zabawy i gry logiczne. Konstruowanie gier z mocno zaznaczonymi czynnościami matematycznymi

12 Listopad Utrwalanie orientacji przestrzennej i korygowanie nieprawidłowości. Rysowanie pod dyktando z zachowaniem podanych kierunków. Listopad Listopad matematycznych. Gry, zabawy, zadania rozwijające. Poznanie konwencji logicznej szkolnych zadań tekstowych. Przekształcanie sytuacji życiowych w zadania do rozwiązania; Rozwiązywanie zadań tekstowych; analiza, ustalenie wielkości danych i zależności pomiędzy nimi, zapis wyniku ustaleń- matematyzacja, obliczanie wyniku, udzielenie odpowiedzi na pytanie W sklepie wirtualne zakupy. Wykorzystanie gier edukacyjnych związanych z zakupami. Umiejętność gospodarowania określoną kwotą pieniędzy. Grudzień Grudzień Styczeń 2016 matematycznych. matematycznych. matematycznych. Poznanie konwencji logicznej szkolnych zadań tekstowych. Przekształcanie sytuacji życiowych w zadania do rozwiązania; Rozwiązywanie zadań tekstowych; analiza, ustalenie wielkości danych i zależności pomiędzy nimi, zapis wyniku ustaleń- matematyzacja, obliczanie wyniku, udzielenie odpowiedzi na pytanie Zegar i kalendarz. Obliczenia z wykorzystaniem upływającego czasu. TIK: Ćwiczenia dot. sprawności matematycznych potrzebnych w sytuacjach codziennych. Monografia liczb pierwszej i drugiej dziesiątki. Rozszerzenie zakresu liczbowego. Styczeń 2016 Styczeń 2016 Usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale matematycznym Usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale matematycznym Wyodrębnianie figury i tła z zastosowaniem elementów geometrii. Ćwiczenia analizy i syntezy przez składanie wg wzoru pociętych na części cyfr, liczb, figur, wzorów; Ćwiczenia pamięci bezpośredniej polegającej na wiarygodnym rejestrowaniu graficznych obrazów oraz rozpoznawaniu liczb i odtwarzaniu bez korzystania z wzoru -12-

13 Styczeń 2016 matematycznych Waluty wybranych krajów. Poznanie różnych monet, banknotów. Proste przeliczanie złotówek na w euro, funty, franki, dolary (w zakresie liczb naturalnych, np. 1zł = 4 euro). Ćwiczenia dot. sprawności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych. Luty 2016 Doświadczenia w zakresie masy, długości i objętości. Obserwacja skutków zmian i ponowne przywracanie pierwotnego wyglądu; Wykonywanie ćwiczeń pozwalających na uświadomienie sobie stałości długości. Poznawanie różnych narzędzi pomiarowych. Luty 2016 matematycznych Waluty wybranych krajów. Poznanie różnych monet, banknotów. Proste przeliczanie złotówek na w euro, funty, franki, dolary (w zakresie liczb naturalnych, np. 1zł = 4 euro). Ćwiczenia dot. sprawności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych Marzec h Gry, zabawy, zadania rozwijające Klasyfikacja przedmiotów, roślin, zwierząt, itp. Wyznaczanie zbiorów. Operacje na zbiorach; Marzec 2016 Klasyfikacja przedmiotów, roślin, zwierząt, itp. Wyznaczanie zbiorów. Operacje na zbiorach; Rozwiązywanie zadań tekstowych; analiza, ustalenie wielkości danych i zależności pomiędzy nimi, zapis wyniku ustaleń- matematyzacja, obliczanie wyniku, udzielenie odpowiedzi na pytanie Marzec 2016 matematycznych Waluty wybranych krajów. Poznanie różnych monet, banknotów. Proste przeliczanie złotówek na w euro, funty, franki, dolary (w zakresie liczb naturalnych, np. 1zł = 4 euro). Ćwiczenia dot. sprawności matematycznych potrzebnych w sytuacjach życiowych -13-

14 Kwiecień 2016 matematycznych Ćwiczenia sprawności rachunkowej poprzez rozwiązywanie zadań z zastosowaniem grafów, osi liczbowej. Kwiecień 2016 Kwiecień h Usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale matematycznym matematycznych Wyodrębnianie figury i tła z zastosowaniem elementów geometrii. Ćwiczenia analizy i syntezy przez składanie wg wzoru pociętych na części, figur, wzorów; Znaki drogowe liczby nie większe niż, itp. wykorzystanie zasad ruchu drogowego strona internetowa Maj 2016 matematycznych Ćwiczenia sprawności rachunkowej poprzez rozwiązywanie zadań z treścią, nominały zakupy. Maj 2016 Gry, zabawy, zadania rozwijające Konstruowanie gier w zespołach. Ustalenie i zapis zasad gry. Maj 2016 Usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale matematycznym Stałość kształtu postrzeganych przedmiotów, figur i symboli graficznych z uwzględnieniem ich proporcji, wielkości i położenia w przestrzeni. Maj 2016 Usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale matematycznym Symetria - prezentacja autorska nauczyciela prowadzącego, praca uczniów w programie Paint z wykorzystaniem gotowych elementów do budowy różnych obiektów architektonicznych Czerwiec 2016 Czerwiec 2016 matematycznych Usprawnianie percepcji wzrokowej na materiale matematycznym Przekształcanie sytuacji życiowych w zadania do rozwiązania. Wszechobecne bryły geometryczne - budowle świata Prezentacja w PowerPoint prezentacja autorska nauczyciela prowadzącego. Nazywanie brył. -14-

15 6. PRZEWIDYWANE EFEKTY W wyniku podejmowanych działań edukacyjnych dziecko powinno: 1. Dodawać i odejmować liczby w zakresie dwudziestu( i więcej). 2. Znać zapis liczebników do 100 ( i więcej). 3. Sprawnie rozwiązywać proste zadania matematyczne. 4. Porównywać wielkości przedmiotów. 5. Tworzyć zbiory równoliczne, porównywać liczebność zbiorów. 6. Rozpoznawać i nazywać figury geometryczne i bryły, tworzyć z nich kompozycje płaskie i przestrzenne. Składać papier według osi symetrii. 7. Rysować pod dyktando na kartce w kratkę. Prawidłowo określać kierunki. 8. Składać w całość pocięte na części symbole liczb, cyfr, figur. 9. Porównywać wielkość przedmiotów, mierzyć, ważyć, rozumieć stałość miary. Znać narzędzia pomiarowe. 10. Znać waluty wybranych krajów, potrafić zrobić wirtualne zakupy za określoną kwotę. 11. Rozwiązywać proste zadania z treścią, układać treść do działania. 12. Klasyfikować przedmioty według różnych cech. 13. Korzystać z technologii informacyjno komputerowej, tablicy interakcyjnej. 14. Konstruować proste gry matematyczne. 15. Odnosić sukcesy, cieszyć się nimi. 7. EWALUACJA INNOWACJI Celem innowacji Bez matematyki ani rusz jest rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów klasy I. Oceny podjętych działań dokonamy poprzez: 1. Obserwację dzieci w czasie prowadzonych zajęć. 2. Informacje zwrotne od rodziców dotyczące wpływy prowadzonych zajęć na umiejętności dzieci z zakresu pojęć matematycznych. 3. Analizy arkusza obserwacji we wrześniu i maju i ankiety dla rodziców. 4. Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. 5. Ocenę zaangażowania i aktywności dzieci podczas zajęć. 6. Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły zdjęć z prowadzonych zajęć. -14-

16 Opracowany plan działań poddawany będzie ciągłej ewaluacji a uzyskane wyniki wykorzystane zostaną do ewentualnego wprowadzenia zmian w zakresie treści. BIBLIOGRAFIA 1. B. Brzezińska, B. Mielanczuk, Matematyka 2001, domino matematyczne, WSiP, Warszawa. 2. J. Filip, T. Rams Dzieci w świecie matematyki, Kraków, Impuls, Zadania logiczne dla szkół podstawowych, Toruń 2011, Wydawnictwo Aksjomat, 4. Matematyka innego wymiaru. Zbiór zadań z matematyki dla klasy 2 i 3 szkoły podstawowej., Elitmat 2012, Mińsk Mazowiecki. 5. S. E. Brown Raz, dwa, trzy spróbuj i ty, :Zabawy matematyczne dla przedszkolaków, Warszawa 1993, WSiP. 6. Moje ćwiczenia. Program edukacji wczesnoszkolnej dla klas I-III, Aneta Jegier i Beata Szurowska, Wydawnictwa Grupy Edukacyjnej S.A. Kielce. 7. strona internetowa: Akty prawne: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.) - art. 22 ust. 2 pkt 6 oraz 33 ust. 1 pkt Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz.506 ze zm.: Dz. U. z 2011r., Nr 176, poz. 1051). 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 803), -16-

17 ZAŁĄCZNIK nr 1. ANKIETA DLA RODZICÓW 1. Moje dziecko na dodatkowe zajęcia matematyczne zorganizowane w ramach innowacji Bez matematyki ani rusz uczęszcza a) chętnie b) niechętnie 2. Prowadzone zajęcia są na poziomie: a) wysokim b) zadowalającym c) niewystarczającym 3. Podjęte przez nauczycieli działania wpłynęły na rozwój umiejętności matematycznych mojego dziecka? a) w znacznym stopniu b) wcale 4. Moje dziecko rozpoznaje, prawidłowo nazywa figury geometryczne: a) tak b) nie 5. Moje dziecko potrafi zna i prawidłowo posługuje się jednostkami miary i wagi: a) tak b) nie 6.Moje dziecko zna system monetarny w Polsce i prawidłowo posługuje się nim podczas zakupów: a) tak b) nie 7. Czy należy kontynuować zajęcia matematyczne? a) tak b) nie Dziękuję za wypełnienie ankiety. -17-

18 ZAŁĄCZNIK nr 2 ARKUSZ OBSERWACJI UMIEJĘTNOŚCI DZIECI Z ZAKRESU POJĘĆ MATEMATYCZNYCH 1.Imię i nazwisko dziecka:.. 2.Rok urodzenia:. 3. Obserwacja: wrzesień maj 2016 Dziecko: bezbłędnie wykonuje zadania; wykonuje zadania z błędami, wymaga pomocy, nie podejmuje działania Zakres badanych umiejętności: 1. Określa kierunki i położenie obiektów w przestrzeni Prawidłowo rozpoznaje i zapisuje liczby w zakresie Prawidłowo zapisuje liczby w zakresie Nazywa figury geometryczne, prawidłowo rysuje ich kształt. 5. Samodzielnie układa kompozycje z figur według wzoru 6. Potrafi dokonać pomiaru obiektu, zna jednostki miary 7. Potrafi określić ciężar przedmiotu posługując się wagą. 8. Odczytuje godziny na zegarze Wykonuje dodawanie i odejmowanie w zakresie Dodaje i odejmuje pełnymi dziesiątkami w zakresie Wie, do czego służy kalendarz i zegar 12.Zna pory roku, nazwy miesięcy i dni tygodnia. 13.Układa treść zadań matematycznych. 14.Rozwiązuje proste zadania z treścią. 15. Konstruuje gry matematyczne, ustala zasady gry.. 16.Posługuje się komputerem, gra w gry matematyczne 17. Potrafi radzić sobie z sukcesem i porażką Posiada motywację do nauki, jako źródła wiedzy: -18-

LICZĘ Z SÓWKĄ - WESOŁA MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU

LICZĘ Z SÓWKĄ - WESOŁA MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU INNOWACJA PEDAGOGICZNA LICZĘ Z SÓWKĄ - WESOŁA MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUNOWIE mgr EWA SZYMKOWICZ Spis treści: strona 2 Wstęp... 3 1. Opis innowacji... 4 2.

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA MĄDRA SÓWKA CZYLI WESOŁA MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU

INNOWACJA PEDAGOGICZNA MĄDRA SÓWKA CZYLI WESOŁA MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU INNOWACJA PEDAGOGICZNA MĄDRA SÓWKA CZYLI WESOŁA MATEMATYKA W PRZEDSZKOLU ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DUNOWIE mgr EWA SZYMKOWICZ Spis treści: strona Wstęp... 3 1. Opis innowacji... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką. Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie.

Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką. Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. Program koła matematycznego,, Zabawy z matematyką Realizowanego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie. Wstęp : Matematyka w przedszkolu jest nieodzownym elementem życia codziennego każdego

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny Gry i zabawy matematyczne

Program edukacyjny Gry i zabawy matematyczne mgr Anna Szymczak mgr Justyna Niewęgłowska Przedszkole nr 86 Tęczowy Świat w Poznaniu Program edukacyjny Gry i zabawy matematyczne - - Poznań 2016 1 Założenia programowe Program ten jest zgodny z podstawą

Bardziej szczegółowo

Część pierwsza. Wprowadzenie do intensywnego wspomagania rozwoju umysłowego oraz edukacji matematycznej dzieci

Część pierwsza. Wprowadzenie do intensywnego wspomagania rozwoju umysłowego oraz edukacji matematycznej dzieci Spis treści WSTĘP Przyczyny, dla których należało napisać tę książkę. Jak wpisuje się ona w nową rzeczywistość edukacyjną w wychowaniu przedszkolnym i w nauczaniu początkowym dzieci. Dlaczego książka ta

Bardziej szczegółowo

MATEMATYKA to naprawdę nie jest trudne

MATEMATYKA to naprawdę nie jest trudne MATEMATYKA to naprawdę nie jest trudne Innowacja pedagogiczna o charakterze metodycznym z zakresu edukacji matematycznej realizowana w Szkole Podstawowej w Zamościu w 01.03.2016 30.06.2017 Wiedza jest

Bardziej szczegółowo

W przyszłość bez barier

W przyszłość bez barier Program zajęć dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych w klasach I III w Szkole Podstawowej w Łysowie realizowany w ramach projektu W przyszłość bez barier PO KL.09.01.02-14-071/13

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B

Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B . Program zajęć wyrównawczych z zakresu edukacji polonistycznej i matematycznej w kształceniu zintegrowanym klasa III B Program powstał w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci z brakami w wiadomościach

Bardziej szczegółowo

Program kółka matematycznego kl. I III

Program kółka matematycznego kl. I III Literka.pl Program kółka matematycznego kl. I III Data dodania: 2011-01-12 18:28:44 Autor: Małgorzata Szumlak Program kółka matematycznego Mały mistrz matematyki dla klas I-III edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach

PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach PSO Edukacji Wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im Marii Kotlarz w Tychnowach CELE EDUKACYJNE 1. Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie: a) umiejętności poprawnego

Bardziej szczegółowo

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej

w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej Program zajęć matematycznych realizowanych w ramach projektu,,indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Trzemesnej. Nazwa i forma kształcenia: Zajęcia dla dzieci

Bardziej szczegółowo

Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej Zajęcia warsztatowe

Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej Zajęcia warsztatowe Dziecięca matematyka wg Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej Zajęcia warsztatowe Dziecięca matematyka według Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej Wstęp Przedszkole odgrywa znaczącą rolę w rozbudowywaniu matematycznej

Bardziej szczegółowo

Wtorkowy maraton matematyczny

Wtorkowy maraton matematyczny Wtorkowy maraton matematyczny Innowacja pedagogiczna o charakterze programowym z zakresu edukacji matematycznej realizowana w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w roku szkolnym 2013/2014 I. Autorki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL.

PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL. PROGRAM ZAJĘĆ ROZWIJAJĄCYCH ZAINTERESOWANIA UCZNIÓW WYBITNIE UZDOLNIONYCH PRZYRODNICZO I MATEMATYCZNIE W KLASIE DRUGIEJ W ROKU SZKOL. 2012/2013 Prowadząca: Małgorzata Górka Tygodniowy wymiar godzin: 2

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Szkoła Podstawowa nr.. w. I ETAP EDUKACYJNY EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA ZALECANE WARUNKI I SPOSOBY REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ Lp. 1 2 3 Treść zalecenia Nauczyciele uczący w klasie I szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

Matematyka i gry komputerowe

Matematyka i gry komputerowe Matematyka i gry komputerowe Program matematyki w klasach I-III z wykorzystaniem gier komputerowe Autor: mgr Małgorzata Szkabara Wstęp Innowacja programowa pt. Matematyka i gry komputerowe jest propozycją

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017

KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 EDUKACJA POLONISTYCZNA KRYTERIA OCENIANIA W KLASIE I w roku szkolnym 2016/2017 wypowiada myśli w formie wielozdaniowej, spójnej wypowiedzi ustnej zbudowanej ze zdań złożonych; z uwagą słucha długich wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek. w przedszkolu. w klasie I. przygotowuje się do nauki czytania, pisania i matematyki. uczy się czytania, pisania i matematyki

Sześciolatek. w przedszkolu. w klasie I. przygotowuje się do nauki czytania, pisania i matematyki. uczy się czytania, pisania i matematyki Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność. Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. Nie żądaj, lecz przekonuj. Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo

Bardziej szczegółowo

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI. dr Barbara Wolny

Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI. dr Barbara Wolny Nowa Podstawa Programowa Kształcenia Ogólnego Edukacja wczesnoszkolna ZALECANE WARUNKI I SPOSÓB REALIZACJI dr Barbara Wolny Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ

INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ INNOWACJA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNA Z PLASTYKI W RAMACH GODZIN PRZEZNACZONYCH NA KÓŁKO ZAINTERESOWAŃ Gimnazjum nr 7 im. Króla Jana III Sobieskiego w Rzeszowie przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 ZAŁĄCZNIK DO STATUTU SZKOŁY ZASADY OCENIANIA W KLASACH I - III W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 1. W klasach I - III szkoły podstawowej śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami

Bardziej szczegółowo

Dla uczniów Szkoły Podstawowej

Dla uczniów Szkoły Podstawowej GIMNAZJUM W ZESPOLE SZKÓŁ W RUSKU PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH Z MATEMATYKI Dla uczniów Szkoły Podstawowej Cele ogólne: CELE KSZTAŁCENIA 1. Rozbudzanie i kształtowanie zainteresowań matematycznych. 2.

Bardziej szczegółowo

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA

KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA Wymagania edukacyjne dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej. KLASA I I. EDUKACJA POLONISTYCZNA 1.Poziom bardzo wysoki Czytanie: czyta płynnie, zdaniami, bez przygotowania, z odpowiednią intonacją. Pisanie:

Bardziej szczegółowo

promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego,

promowanie koła jako atrakcyjnej formy spędzania czasu wolnego, Program koła matematycznego dla uczniów klas III w ramach projektu Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji w Szkole Podstawowej nr 2 im. J. Korczaka w Nowej Rudzie

Bardziej szczegółowo

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej KURSY I SZKOLENIA PRZEDMIOTOWE Wychowanie przedszkolne Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w przedszkolu Cel szkolenia Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14

Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak mgr Ewa Niedźwiedzka. Strona 1 z 14 Raport z Ogólnopolskiego Sprawdzianu Kompetencji Trzecioklasisty Operon w roku szkolnym 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Pruszkowie Opracowanie: mgr Joanna Jakubiak-Karolak

Bardziej szczegółowo

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Program dodatkowych zajęć z matematyki Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Zajęcia realizowane w ramach projektu One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim -

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej. Baw się z nami małymi matematykami realizowanej w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016

Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej. Baw się z nami małymi matematykami realizowanej w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016 Sprawozdanie z realizacji innowacji pedagogicznej Baw się z nami małymi matematykami realizowanej w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016 Miejsce realizacji: Zespół Szkół w Iwanowicach Przedszkole Autorki

Bardziej szczegółowo

Reforma edukacji

Reforma edukacji Reforma edukacji Zmiana programowa 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLAS I III W klasach I-III ocena klasyfikacyjna śródroczna i końcoworoczna jest oceną opisową. Ocena śródroczna sporządzana jest po zakończeniu semestru na specjalnie przygotowanym

Bardziej szczegółowo

Witaj pierwsza klaso!

Witaj pierwsza klaso! Witaj pierwsza klaso! Aktywność sześciolatka w przedszkolu i w szkole: Przedszkole - dziecko: rozwija się emocjonalnie i społecznie, rozwija motorykę dużą i małą, rozwija pamięć, myślenie, spostrzegawczość,

Bardziej szczegółowo

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4

Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Matematyka Fragmenty programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 Anna Konstantynowicz, Adam Konstantynowicz, Bożena Kiljańska, Małgorzata Pająk, Grażyna Ukleja [ ] 2. Szczegółowe cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz.

Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 roku ( Dz. U. z dnia 15 stycznia 20009r. Nr 4, poz. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego Załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM WYKORZYSTANIE KOMPUTERA W EDUKACJI DZIECI W MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM W podstawie programowej w nauczaniu zintegrowanym nie przewiduje się typowej informatyki, czy technologii informacyjnej, charakterystycznych

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla grupy 5.3. zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla grupy 5.3. zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla grupy 5.3 zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu " One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim - program rozwijania kompetencji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA rok szk. 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA rok szk. 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 24 SŁUPSKI NIEDŹWIADEK SZCZĘŚCIA rok szk. 2015/2016 Temat: Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci przez kształcenie ich uzdolnień matematycznych Zadania i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 1 /z oddziałami integracyjnymi/ w GORLICACH Każde dziecko ma prawo do pełnego dostępu do edukacji bez względu na to, jaki prezentuje potencjał rozwojowy. Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Jak zadbać o spójność nauczania matematyki między szkołą podstawową a gimnazjum?

Jak zadbać o spójność nauczania matematyki między szkołą podstawową a gimnazjum? Jak zadbać o spójność nauczania matematyki między szkołą podstawową a gimnazjum? Rok szkolny 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 P odstawa z XII 2008 P odstawa z VII 2007 kl. 1 KZ kl. 2,3 KZ kl. 1

Bardziej szczegółowo

16. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. II

16. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. II 80 Mirosław Dąbrowski 16. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. II Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

Bardziej szczegółowo

Celem wychowania przedszkolnego jest:

Celem wychowania przedszkolnego jest: Podstawa programowa Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016

Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Program naprawczy w klasach I-III w Szkole Podstawowej w Niegowici na rok szkolny 2015/2016 Zespół nauczycieli klas 0-III po przeanalizowaniu wyników sprawdzianu OBUT klasy III oraz wymianie doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb.

Obok zadań wychowawczych i profilaktycznych nauczyciele wykonują również działania opiekuńcze odpowiednio do istniejących potrzeb. Szkoła Podstawowa nr 7 im. H. Raszki w Szczecinie łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Celem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I III Matematyka jest wszędzie Prowadzący: mgr Elżbieta Wójcik

Sprawozdanie Zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas I III Matematyka jest wszędzie Prowadzący: mgr Elżbieta Wójcik Bądź twórczy obserwuj, odkrywaj i działaj, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Ocena poziomu rozwoju podstawowych zdolności arytmetycznych w oparciu o baterie testów wydawnictwa PROMATHEMATICA

Ocena poziomu rozwoju podstawowych zdolności arytmetycznych w oparciu o baterie testów wydawnictwa PROMATHEMATICA Ocena poziomu rozwoju podstawowych zdolności arytmetycznych w oparciu o baterie testów wydawnictwa PROMATHEMATICA Profil arytmetyczny U Test Porównywania Ilości Figur określa: Proces rozumienia liczb na

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów klas I

Kryteria oceniania uczniów klas I Kryteria oceniania uczniów klas I ( ZGODNE Z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

Edukacja matematyczna

Edukacja matematyczna Edukacja matematyczna 1 Klasa 1 Klasa 2 Klasa3 I półrocze I półrocze I półrocze posługuje się określeniami: mniej, więcej, tyle samo; porównuje liczby, wpisuje znaki , = wykonuje obliczenia z okienkami

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015

Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Plan nadzoru pedagogicznego Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Lipinach w roku szkolnym 2014/2015 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III

SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III SZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLAS I III w Szkole Podstawowej nr 2. im. Jana Pawła II w Twardogórze ZASADY OCENIANIA 1. Nauczyciele w pierwszym tygodniu każdego roku informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Gra w kolory program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Gra w kolory program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej 1. Informacje wstępne: Data 12 II 2013 Klasa II c 2. Realizowany program nauczania Gra w kolory program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Autorka Ewa Stolarczyk

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy

Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy P O D S TT A W Y N A U C ZZ A N I A M A TT E M A TT Y K I Kod przedmiotu: 05.1-WP-PED-PNM Typ przedmiotu: specjalnościowy Język nauczania: polski Odpowiedzialny za przedmiot: nauczyciel akademicki prowadzący

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO nr 35 W SOSNOWCU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych 1. Ustawa o systemie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich

Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich Zespół Szkół nr 7 im. 16. Pułku Ułanów Wielkopolskich ,,Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki. (Glenn Doman) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla grupy 4.2. Metoda projektu w nauczaniu matematyki. zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu

Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla grupy 4.2. Metoda projektu w nauczaniu matematyki. zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu Program zajęć wyrównawczych z matematyki dla grupy 4. Metoda projektu w nauczaniu matematyki zajęcia pozalekcyjne realizowane w ramach projektu " One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB

Rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB Rok szkolny 2013/2014 PLAN PRACY ZAJĘĆ PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO DLA UCZNIÓW KLASY IIIB Zajęcia realizowane w ramach godzin karcianych nauczyciela w wymiarze 2 godzin tygodniowo (środy

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 9 W SIEDLCACH Wszystkiego, co naprawdę trzeba wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu- o tym jak żyć co robić, jak postępować, współżyć z innymi patrzeć, odczuwać,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015

RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 RAPORT Z DIAGNOZY GOTOWOŚCI SZKOLNEJ UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH ROK SZKOLNY 2014/2015 Do diagnozy wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystano zadania z pięciu obszarów: I. Komunikowanie się II. Umiejętności

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA MALI MATEMATYCY

INNOWACJA PEDAGOGICZNA MALI MATEMATYCY INNOWACJA PEDAGOGICZNA MALI MATEMATYCY Miejsce realizacji: Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi w Rudzie Śląskiej Termin realizacji: wrzesień 2016 r. czerwiec 2018 r. Autor: Grażyna Gierszewska

Bardziej szczegółowo

RENÉ THOM EDUKACJA MATEMATYCZNA

RENÉ THOM EDUKACJA MATEMATYCZNA W szkole nie matematyka ma być nowoczesna, ale jej NAUCZANIE. RENÉ THOM EDUKACJA MATEMATYCZNA GRY MATEMATYCZNE NAUKA POPRZEZ ZABAWĘ Stosowanie gier matematycznych doskonali sprawność rachunkową uczniów

Bardziej szczegółowo

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu

Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Metodyka edukacji matematycznej w przedszkolu Kod przedmiotu 05.1-WP-PEDP-MP2-K_genT49SA Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia

Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne Ramowy program szkolenia Projekt Podkarpackie Szkolenie Informatyczno - Metodyczne 2009-2011 Ramowy program szkolenia Nauczyciele świetlic Moduł Temat Zagadnienia I. II. 1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym

Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym Hanna Łukasiewicz HaniaLukasiewicz@interia.pl. Wykorzystanie programu Paint na lekcjach matematyki w nauczaniu zintegrowanym "Technologia informacyjna może wspomagać i wzbogacać wszechstronny rozwój uczniów,

Bardziej szczegółowo

32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE

32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE 32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE 143 Małgorzata Sieńczewska 32. ZBIERAMY DANE W NASZEJ KLASIE I SZKOLE CZYLI O TYM, JAK SIĘ TWORZY WYKRESY SŁUPKOWE

Bardziej szczegółowo

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda

Legionowo, r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Legionowo, 23.02.2016 r. mgr Alicja Sitkowska-Warda Program innowacji Obserwuję, badam, odkrywam jest skierowany do uczniów I etapu edukacyjnego. Program innowacji będzie realizowany podczas zajęć pozalekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180

PLAN KIERUNKOWY. Liczba godzin: 180 Klasa V Matematyka Liczba godzin: 180 PLAN KIERUNKOWY Wstępne Wykonuje działania pamięciowo i pisemnie w zbiorze liczb naturalnych Zna i stosuje reguły kolejności wykonywania działań Posługuje się ułamkami

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW OBUT 2013, TIMSS, PIRLS

UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW OBUT 2013, TIMSS, PIRLS UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW OBUT 2013, TIMSS, PIRLS Po co OBUT Cele OBUT dostarczenie szkołom: profesjonalnych narzędzi badania umiejętności językowych i matematycznych trzecioklasistów danych pozwalających

Bardziej szczegółowo

Funkodowanie dla najmłodszych, czyli jak rozwijać myślenie komputacyjne poprzez zabawę i ruch w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym

Funkodowanie dla najmłodszych, czyli jak rozwijać myślenie komputacyjne poprzez zabawę i ruch w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym Funkodowanie dla najmłodszych, czyli jak rozwijać myślenie komputacyjne poprzez zabawę i ruch w edukacji wczesnoszkolnej i wychowaniu przedszkolnym Andrzej Peć CZYM JEST MAGICZNY DYWAN? Magiczny Dywan

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia wybrane nauczania matematyki Kod przedmiotu

Zagadnienia wybrane nauczania matematyki Kod przedmiotu Zagadnienia wybrane nauczania matematyki - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zagadnienia wybrane nauczania matematyki Kod przedmiotu 05.1-WP-EEiTP-ZWNM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej 1. Informacje wstępne: Data 5 III 2013 Klasa II c 2. Realizowany program nauczania Gra w kolory program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Autorka Ewa Stolarczyk

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju;

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH. dla klas IV-VI. 2. Systematyczne dokumentowanie postępów uczenia się. 3. Motywowanie do rozwoju; PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ KOMPUTEROWYCH 1. Cele oceniania: dla klas IV-VI 1. Bieżące, okresowe, roczne rozpoznanie i określenie poziomu opanowania kompetencji przewidzianych programem nauczania;

Bardziej szczegółowo

JAK PAKIET EDUKACYJNY GRAMY W PIKTOGRAMY REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

JAK PAKIET EDUKACYJNY GRAMY W PIKTOGRAMY REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 8 Rozdział 6. REALIZUJE PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W podstawie programowej kształcenia ogólnego zakłada się, że etap wczesnej edukacji najmłodszych w szkole dzieci służy ukształtowaniu systemu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych

EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA W JĘZYKU ANGIELSKIM- Założenia programowe w klasach dwujęzycznych Wstęp Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej w języku angielskim dotyczy uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z FIZYKI GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 Przedmiotowy System Oceniania z fizyki jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr13

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA NR 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. Edukacja matematyczna z metodyką

ZAJĘCIA NR 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. Edukacja matematyczna z metodyką ZAJĘCIA NR 1 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Edukacja matematyczna z metodyką Kształcenie w szkole podstawowej Edukacja wczesnoszkolna (klasy I III) Kształcenie ogólne w szkole podstawowej Edukacja

Bardziej szczegółowo

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Program dodatkowych zajęć z matematyki Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Zajęcia realizowane w ramach projektu One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim -

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA ZAJĘCIA KOMPUTEROWE Szkoła podstawowa I etap kształcenia: Klasy I-III Opracowanie: Justyna Tatar Zajęcia komputerowe w Szkole Podstawowej w Bukowie realizowane są wg programu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Program dodatkowych zajęć z matematyki Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Zajęcia realizowane w ramach projektu One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim -

Bardziej szczegółowo

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły

Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Sześciolatek i siedmiolatek idą do szkoły Dzieci 6-letnie obowiązkowo pójdą do szkoły 1 września 2012 roku W latach 2009-2011 o wcześniejszym pójściu dziecka do szkoły zdecydują RODZICE i Dyrektor Szkoły

Bardziej szczegółowo

DOMINO MATEMATYCZNE PRZEZNACZENIE dla dzieci na zajęcia pozalekcyjne indywidualne i grupowe 1. DOMI dopełnianie do klocków, 56 zadań

DOMINO MATEMATYCZNE PRZEZNACZENIE dla dzieci na zajęcia pozalekcyjne indywidualne i grupowe 1. DOMI dopełnianie do klocków, 56 zadań DOMINO MATEMATYCZNE PRZEZNACZENIE dla dzieci na zajęcia pozalekcyjne indywidualne i grupowe 1. DOMI dopełnianie do 30 28 klocków, 56 zadań Prosta, powszechnienie znana, a jednocześnie atrakcyjna forma

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach.

Scenariusz lekcji matematyki Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach. Scenariusz lekcji matematyki Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach. Opracowała: mgr inż. Monika Grzegorczyk 1. Temat lekcji: Równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą w zadaniach.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ Podstawa prawna 1. Rozporządzenie MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. 2. Statut szkoły. 3. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I

Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I słuchanie POLONISTYCZNA mówienie czytanie Rodzaj edukacji Umiejętności Wewnątrzszkolne ocenianie postępów ucznia klasy I niedostateczna [1] dopuszczająca [2] dostateczna [3] dobra [4] bardzo dobra [5]

Bardziej szczegółowo

20. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. I

20. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. I 98 Mirosław Dąbrowski 20. CO TU PASUJE CZYLI O DOSTRZEGANIU ZWIĄZKÓW, PODOBIEŃSTW I RÓŻNIC, CZ. I Cele ogólne w szkole podstawowej: zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE SZEŚCIOLATEK W SZKOLE Przyjazna adaptacja dziecka do nauki szkolnej ASPEKTY PRAWNE PODSTAWA PROGRAMOWA DLA KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Edukacja najmłodszych uczniów powinna umiejętnie splatać naukę z

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ V KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ V KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM ZAJĘĆ MATEMATYCZNYCH DLA UCZNIÓW Z DYSLEKSJĄ V KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała : Dorota Kochańska 1 WSTĘP Indywidualizacja procesu nauczania w pracy z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z CHEMII GIMNAZJUM NR 13 W GORZOWIE WLKP. rok szkolny 2014/ 2015 Przedmiotowy System Oceniania z chemii jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w Gimnazjum nr13

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki. Z realizacji innowacji pedagogicznej

RAPORT. Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki. Z realizacji innowacji pedagogicznej RAPORT Z realizacji innowacji pedagogicznej Komputerowe wspomaganie nauczania matematyki-innowacja z matematyki z elementami informatyki Autor: mgr Renata Ziółkowska Miejsce realizacji innowacji pedagogicznej:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Karta przedmiotu Instytut Pedagogiczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej

Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej Scenariusz zajęć z edukacji wczesnoszkolnej 1. Informacje wstępne: Data 29 V 2013 Klasa II c 2. Realizowany program nauczania Gra w kolory program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Autorka Ewa Stolarczyk

Bardziej szczegółowo

1 wskazuje dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych. 1 potrafi wskazać na osi liczbowej miejsce danej liczby.

1 wskazuje dziesiątki i jedności w liczbach dwucyfrowych. 1 potrafi wskazać na osi liczbowej miejsce danej liczby. Edukacja matematyczna Pojęcie i wiedza matematyczna: Kl. Wymagania Zgodne z oczekiwaniami ma trudności z uporządkowaniem liczb w zakresie od 0 do 0. nie zauważa, że jedna figura jest powiększeniem lub

Bardziej szczegółowo

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło

Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło Plan pracy kółka informatycznego dla klas I-III przy Szkole Podstawowej nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Opracowały: mgr Agnieszka Nowińska, mgr Agnieszka Maroszek-Skrzydło 2 Znaczenie technologii informacyjnej

Bardziej szczegółowo

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW

25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW 114 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Małgorzata Sieńczewska 25. CO NAM JEST POTRZEBNE W PODRÓŻY CZYLI O KLASYFIKOWANIU OBIEKTÓW Cele ogólne w szkole podstawowej zdobycie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY

PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY PRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CHORZEWIE W KLASACH IV VI I. Główne założenia PO... 2 II. Obszary aktywności podlegające ocenie... 2 III. Sposoby sprawdzania wiadomości i umiejętności

Bardziej szczegółowo

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce

-wdraża wnioski z analizy testów osiągnięć, a wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Szkole Podstawowej w Karpicku rok szkolny 2011/2012 Badane obszary i wymagania Obszar 1: EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP 00-389 Warszawa, ul. Smulikowskiego 6/8 Prowadzący : Katarzyna Żelichowska Przedmiot: metodyka zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej (ćwiczenia) semestr / zimowy 2011 r. Studia I stopnia Semestr V Liczba godzin: 30 ECTS 6 Rok akademicki 2011/2012

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE

PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE PROGRAM ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH DLA PAWŁA ROMAŃCZUKA UCZNIA KLASY I NA LATA SZKOLNE 2010-2012 OPRACOWAŁA mgr Elżbieta Chmiel strona 1 /6 Program opracowany na podstawie arkusza badania psychologicznego.

Bardziej szczegółowo

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce

Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Program dodatkowych zajęć z matematyki Pomyśl Policz - Pokaż, czyli eksperyment w matematyce Zajęcia realizowane w ramach projektu One Two Three - eksperymentujemy z matematyką i językiem angielskim -

Bardziej szczegółowo