ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach"

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor Sądu Rejonowego w Kartuzach Kartuzy dnia r.

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki Kartuzy NIP tel./fax strona internetowa: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zgodnie z regulacjami art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ustawy nie stosuje się do zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: ; ; ; ; ; ; ; ; ; , Szczegółowy opis zamówienia zawarto w załączniku do Zapytania. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji zamówienia do dnia 19/12/2014r. 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 6. OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.1. Wykonawca w celu potwierdzenia, że posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności, posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia składa: 1) wypełniony, podpisany i opieczętowany druk formularza ofertowego wg wzoru na zał. nr 1 do Zapytania (oryginał). 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego dokumenty j/w składa co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie Inne dokumenty, które żąda Zamawiający nie wymienione w punkcie 1: - oryginał pełnomocnictwa lub kopię poświadczoną notarialnie, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo musi wskazywać Pełnomocnika, musi wymieniać wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie oraz każdy z tych Wykonawców musi potwierdzić podpisem ustanowienie pełnomocnictwa (włącznie z podpisem podmiotu

3 umocowanego na podstawie pełnomocnictwa, jeżeli jest on jednym z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Ponadto Pełnomocnictwo w szczególności powinno wskazywać czy dotyczy: reprezentowania wszystkich Wykonawców w postępowaniu i zawarcia umowy o zamówienie publiczne w ich imieniu, czy tylko reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku spółek cywilnych należy dołączyć umowę spółki cywilnej, w której będą dane o sposobie reprezentacji spółki na zewnątrz, 6.3. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Wszystkie dokumenty muszą być aktualne w terminie składania ofert Dokumenty będą składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Złożenie nieprawdziwych informacji mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania przez Wykonawcę powoduje, iż złożona oferta nie będzie rozpatrywana. 7. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 7.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej Zamawiający dopuszcza przekazywanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień drogą elektroniczną na adres w postępowaniu o udzielenie zamówienia Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych z Zapytaniem, przedmiotem zamówienia, sposobem przygotowania i złożenia ofert, kierując swoje zapytania na piśmie lub drogą elektroniczną. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem najpóźniej na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że zapytanie zostanie skierowane nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Odpowiedź zostanie bez wskazania źródła zapytania udostępniona na stronie WWW zamawiającego Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest: Radosław Zaborowski Informatyk, 8. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 8.1. Termin związania złożoną ofertą wynosi 30 dni. 9. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 9.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności Oferta wraz z załącznikami musi być czytelna Oferta wraz załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy. Upoważnienie do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa powinna być poświadczona notarialnie).

4 9.5. Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona w języku polskim. Każdy dokument składający się na ofertę sporządzony w innym języku niż język polski winien być złożony wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. W razie wątpliwości uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę Zaleca się, by każda zawierająca jakąkolwiek treść strona oferty była podpisana lub parafowana przez wykonawcę. Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, etc powinny być parafowane przez wykonawcę. Zaleca się, by nie używać w ofercie korektora Zaleca się, aby strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003r. nr 153 poz. 1503)" i dołączone do oferty, zaleca się, aby były trwale, oddzielnie spięte. Zgodnie z tym przepisem przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę Oferta wraz z załącznikami biorąca udział w postępowaniu o zamówienie publiczne stanowi własność Zamawiającego. 10. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w zamkniętej kopercie oznaczonej Zapytanie w/s dostawy sprzętu komputerowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ul. Kościuszki 26, pokój numer 16 w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. godzina 9: Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu r. o godzinie 9: Oferty złożone po upływie terminu do składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z uwzględnieniem podatku VAT (jeżeli występuje) Cena podana w ofercie będzie obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia Cena może być tylko jedna. 12. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT Zamawiający dokona oceny ofert zgodnie z warunkami określonymi w Zapytaniu. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami przypisując im odpowiednio wagi procentowe: 1) cena ofertowa brutto 100% Oferty oceniane będą punktowo, maksymalną ilość 100 punktów może osiągnąć Wykonawca, który zaproponuje w ofercie najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia Punkty będą przyznawane wg następujących zasad: 1) kryterium cena: Cena oferowana minimalna brutto Cena = x 100 pkt Cena badanej oferty brutto

5 12.5. Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zamówienia w ilościach mniejszych niż określonych w opisie przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia dla wybranych pozycji. Powyższe podyktowane będzie aktualną sytuacją finansową zamawiającego. 13. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Umowa z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zawarta zostanie w terminie nie krótszym niż 2 dni od dnia umieszczenia informacji o wyborze oferty na stronie internetowej Zamawiającego. W przypadku uchylania się wykonawcy od zawarcia umowy Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny Wykonawca jest obowiązany do skontaktowania się z zamawiającym w terminie wskazanym w zaproszeniu w celu uzgodnienia wszystkich szczegółowych kwestii zawieranej umowy, przy czym w umowie nie mogą być zawarte mniej korzystne postanowienia niż w istotnych postanowieniach umowy. 14. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH Projekt umowy w sprawie zamówienia publicznego stanowi załącznik nr 2 do Zapytania. 15. OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH. Zamawiający nie podzielił zamówienia na poszczególne części i nie dopuszcza składania ofert częściowych. 16. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIANIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 17. ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ LUB STRONY INTERNETOWEJ ZAMAWIAJĄCEGO, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA POROZUMIEWANIE SIĘ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Adres poczty internetowej: Adres strony internetowej: 18. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ROZLICZENIA W WALUTACH OBCYCH. Rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich. 19. INFORMACJA O WYSOKOŚCI ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY PRZEWIDUJE ICH ZWROT. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w Zapytaniu obciążają wyłącznie Oferenta. 20. ŻĄDANIE WSKAZANIA PRZEZ WYKONAWCĘ W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓREJ WYKONANIE POWIERZY PODWYKONAWCOM. Zamawiający wymaga, aby wszystkie elementy zamówienia były wykonywane przez wykonawcę składającego ofertę i nie wyraża zgody na powierzenie jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom. 21. INFORMACJA DOTYCZĄCA ZALICZEK NA POCZET WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 22. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA Załącznik nr 1 - Formularz oferty, Załącznik nr 2 - Projekt umowy Załącznik nr 3 Specyfikacja zamówienia

6 Załącznik nr 1 do Zapytania FORMULARZ OFERTY... (Pieczęć firmowa Wykonawcy) Nazwa Wykonawcy/Wykonawców - w przypadku oferty wspólnej:... Adres*:... telefon*:... REGON*:... NIP*: fax*:... *- w przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące Pełnomocnika Wykonawcy W odpowiedzi na Zapytanie na dostawę sprzętu komputerowego w Sądzie Rejonowym w Kartuzach 1. Oświadczamy, że akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w Zapytaniu. 2. Składamy ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Zapytaniu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy, na następujących warunkach: Lp Opis ilość Cena jednostkowa brutto* Wartość brutto 1 Zestaw komputerowy z monitorem 20 szt. 2 Laptop 10 szt. 3 Przełącznik sieciowy 2 szt. 4 Dysk Twardy 2 TB 8 szt. 5 Dysk Twardy 1 TB 8 szt. 6 Monitor 22 cale z głośnikami 6 szt. 7 Drukarka 24 szt. 8 Skaner sieciowy 4 szt. Razem * Z uwagi, iż zamówienie finansowane jest z bieżących środków, jednostkowa wartość poszczególnych pozycji nie może przekraczać 3.500,00 zł brutto. Wartość brutto realizacji całości przedmiotu zamówienia wynosi:... PLN (słownie:.. PLN)

7 Zaoferowana cena brutto obejmuje cały przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi składnikami, w tym obowiązujący podatek VAT. jej kosztami i 3. Oświadczamy, że powyższe ceny brutto zawierają wszystkie koszty jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty. Ceny brutto nie ulegną zwiększeniu w okresie trwania umowy w przypadku zmiany przepisów prawa dotyczących podatku VAT. 4. Oświadczamy, że dostarczymy przedmiot zamówienia w terminie do r. 5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z Zapytaniem otrzymanym od zamawiającego i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń. 6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Zapytaniu - 21 dni licząc od dostarczenia faktury zamawiającemu. 7. Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 8. Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 9. Oświadczamy, że niniejsza oferta zawiera na stronach nr od do informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 10. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w załączniku nr 2 do Zapytania i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Zapytaniu, w miejscu i terminie wyznaczonym przez zamawiającego. 11. Ofertę niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 12. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: dnia 2014 roku.. Podpis osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy Informacja dla Wykonawcy: Formularz oferty musi być podpisany przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania firmy.

8 UMOWA NR zawarta w dniu roku Załącznik nr 2 pomiędzy: Sądem Rejonowym w Kartuzach Kartuzy ul. Kościuszki 26, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez : 1. Dyrektora Sądu Rejonowego w Kartuzach Piotra Kryszewskiego a przedsiębiorstwem. z siedzibą w. NIP.. zwanym dalej WYKONAWCĄ reprezentowanym przez: o następującej treści: W wyniku przeprowadzonego postępowania w formie zapytania ofertowego na dostawę sprzętu komputerowego została zawarta niniejsza umowa, zgodnie z kryteriami podanymi w Zapytaniu i w ofercie Wykonawcy. 1. Wykonawca dostarczy:..... Szczegółowy opis parametrów technicznych stanowi załącznik do umowy Wykonawca dostarczy sprzęt, o którym mowa w ust.2. niniejszego paragrafu, stanowiący przedmiot niniejszej umowy do siedziby Sądu w miejsce wskazane tj.: 2 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości brutto.. zł. słownie : Kwota określona w ust.1 zawiera: wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia z uwzględnieniem postanowień zawartych w niniejszej umowie, wynikające wprost z określonego zakresu rzeczowego, jak również inne elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania, w tym również koszt dostawy, koszt opakowania, ubezpieczenia na czas transportu sprzętu do siedziby Zamawiającego, rozładunku, wnoszenia sprzętu do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego, koszty przeglądów gwarancyjnych oraz wszelkie należne cła i podatki. 3. Wynagrodzenie nie podlega waloryzacji ze względu na inflację.

9 3 Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia. grudnia 2014 roku Strony uzgadniają, że w trakcie realizacji niniejszej umowy poniższe dokumenty będą uważane za jej elementy (tworzące niniejszą umowę) oraz że będą interpretowane jako część umowy w następującej kolejności ich ważności: a. umowa, b. Zapytanie,(opis zamówienia) c. oferta Wykonawcy, d. korespondencja dotycząca przedmiotowego postępowania (ustalenia wynikające z korespondencji są nadrzędne w stosunku do dokumentu, który modyfikują) Do współpracy merytorycznej przy realizacji niniejszej umowy upoważnieni są ze strony ZAMAWIAJĄCEGO: Radosław Zaborowski Informatyk 2. Do współpracy merytorycznej przy realizacji niniejszej umowy upoważnieni są ze strony WYKONAWCY: a.... b Wykonawca zobowiązuje się do: 6 a. dostawy sprzętu fabrycznie nowego pochodzących z bieżącej produkcji; b. dostarczenia urządzeń, stanowiących przedmiot zamówienia, zakupionego w oficjalnym kanale sprzedaży producenta na rynek polski i posiadającego pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Rzeczpospolitej Polskiej; c. naprawy, w razie wystąpienia awarii urządzeń objętych gwarancją, w sposób zgodny z wytycznymi zawartymi w 7 niniejszej umowy Postępowanie w razie awarii sprzętu w okresie gwarancji: a. W przypadku awarii sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do jej usunięcia w godzinach pracy instytucji. b. Wykonawca przystąpi do naprawy gwarancyjnej sprzętu w siedzibie instytucji, w której wystąpiła awaria w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego. c. Wykonawca jest zobowiązany jeżeli zajdzie taka konieczność do dostarczenia uszkodzonego sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego w celu jego naprawy gwarancyjnej oraz do dostarczenia jego i uruchomienia w dotychczasowym miejscu. Wykonawca nie ma prawa żądania z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia. d. W przypadku dokonania naprawy poprzez wymianę elementów w sprzęcie muszą zostać zainstalowane fabrycznie nowe, identyczne elementy, lub za zgodą ZAMAWIAJĄCEGO, fabrycznie nowe elementy o parametrach równoważnych lub lepszych tego samego producenta. e. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu, jego części (podzespołu) gwarancja na tę sprzęt, część (podzespół) biegnie od dnia wymiany. f. Czas naprawy wyłączony z okresu gwarancyjnego. Czas trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy. g. Wszelkie koszty naprawy, w tym koszty transportu, ponosi WYKONAWCA. h. W wypadku dostarczenia sprzętu zastępczego WYKONAWCA zobowiązuje się do usunięcia awarii/wady/usterki w terminie nie dłuższym, niż 6 tygodni od dnia zgłoszenia awarii/wady/usterki. i. W przypadku niewykonania naprawy w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia wady/awarii/usterki sprzętu WYKONAWCA zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o co

10 najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych w terminie 3 dni od wystąpienia okoliczności powodujących wymianę. j. W przypadku ponownego wystąpienia wady/awarii/usterki sprzętu po wykonaniu 3 napraw Wykonawca zobowiązany jest do wymiany sprzętu na nowy, wolny od wad, o co najmniej takich samych parametrach i funkcjach użytkowych w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia. Na sprzęt ten okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia go, zainstalowania, uruchomienia oraz stwierdzenia poprawności działania i braku uszkodzeń mechanicznych. k. Usunięcie awarii/wady/usterki, dostarczenie sprzętu zastępczego, wymiana na sprzęt nowy, wolny od wad, wymiana podzespołu obejmuje również zainstalowanie i uruchomienie sprzętu w miejscu użytkowania Wykonawca udziela Zamawiającemu na prawidłowe działanie dostarczonego sprzętu gwarancji, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zawartymi w Zapytaniu licząc od daty odbioru przedmiotu umowy, tj. od daty podpisania protokołu odbioru dostawy sprzętu bez zastrzeżeń Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy: a. Wykonawca zawiadomi pisemnie Zamawiającego, o terminie dostawy przedmiotu umowy przynajmniej dwa dni wcześniej; b. dostawa zostanie zrealizowana jednorazowo w dniu pracy instytucji - Zamawiającego, w godzinach od 8:00 do 15:00 w miejsce wskazane. c. po dostarczeniu sprzętu, Wykonawca i osoba upoważniona ze strony Zamawiającego, dokonają odbioru dostawy i podpiszą protokół odbioru dostawy sprzętu, stanowiący Załącznik do umowy; d. wszelkie zastrzeżenia ilościowo jakościowe wobec przedmiotu dostawy osoba upoważniona ze strony Zamawiającego zgłosi Wykonawcy w protokole, jeżeli stwierdzi, że przedmiot umowy nie odpowiada wymaganiom Zamawiającego, zawartym w Zapytaniu. e. w razie zgłoszenia zastrzeżeń w protokole odbioru, Zamawiający może pisemnie wyznaczyć Wykonawcy stosowny termin, w celu usunięcia stwierdzonych protokołem nieprawidłowości w dostarczonym przedmiocie dostawy. Wykonawca zobowiązuje się usunąć nieprawidłowości w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. f. w uzgodnionym terminie, po dostarczeniu przedmiotu umowy do Zamawiającego bez zastrzeżeń, Wykonawca i Zamawiający podpiszą końcowy protokół odbioru przedmiotu umowy, co równoznaczne będzie z uznaniem zamówienia za należycie wykonane; g. do dostawy przedmiotu umowy Wykonawca dodatkowo dołączy: nośniki do wymaganego oprogramowania, licencje do oprogramowania, dokumenty potwierdzające gwarancje na zamontowany sprzęt informatyczny Rozliczenie przedmiotowego zamówienia nastąpi jednorazowo na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu przez przedstawiciela Zamawiającego protokołu odbioru dostawy przedmiotu umowy, bez zastrzeżeń oraz po dostarczeniu wymaganych dokumentów. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy nastąpi przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 3. Faktura płatna będzie w terminie do 21 dni od daty wpływu do Zamawiającego faktury wraz z protokołem odbioru dostawy sprzętu, o których mowa w ust.1 niniejszego paragrafu. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z należnego wynagrodzenia Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następującym wypadku i wysokości: a. w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę albo odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, Zamawiający może domagać się od Wykonawcy kary umownej w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 2 ust. 1 niniejszej umowy. b. w przypadku opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 2 % wartości brutto zamówienia za każdy dzień opóźnienia. c. w przypadku niedotrzymania terminów serwisu, o których mowa w 7 niniejszej umowy, WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 0,5 % wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

11 d. jeżeli szkoda, powstała z winy WYKONAWCY, przekroczy wysokość kar umownych ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym. e. W przypadku braku dostawy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy i naliczyć karę w wysokości 20% wartości zamówienia brutto. 2. Zasady ustalania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać będą o przepisy Kodeksu Cywilnego. 12 Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w razie wystąpienia istotnej okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności gdy przedmiotowa dostawa nie zostanie zrealizowana w terminie do 19 grudnia 2014 r. 13 Zmiany postanowień zawartej umowy możliwe będą w formie pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. 14 Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Strona odstępująca zobowiązana jest podać pisemne uzasadnienie swojej decyzji. 15 Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 16 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 17 Powstałe spory strony poddawać będą rozstrzygnięciu sądów powszechnych, właściwych dla siedziby Zamawiającego. 18 Umowa została sporządzona w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy. Wykonawca Zamawiający

12 PROTOKÓŁ ODBIORU ILOŚCIOWEGO / JAKOŚCIOWEGO* WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY W dniu roku, przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego przeprowadzili odbiór ilościowy/jakościowy* sprzętu dostarczonego na podstawie umowy nr. z dnia r. 1. Przedmiot dostawy i odbioru: Numer zestawu Składniki zestawu Numery seryjne 2. Konfiguracja i wyposażenie dostarczonego sprzętu jest zgodna ze specyfikacją zawartą w/w umowie. 3. Data podpisania protokołu jest datą rozpoczęcia okresu gwarancyjnego. 4. Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. w imieniu: Wykonawcy w imieniu: Zamawiającego Imię i nazwisko pieczątka firmowa i podpis Imię i nazwisko pieczątka firmowa i podpis * niepotrzebne skreślić

13 Opis przedmiotu zamówienia - Opis wymagań minimalnych 1. Zestaw komputerowy z monitorem - 20 szt. Komputer stacjonarny wraz z monitorem. Lp. Nazwa Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów komponentu 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 3 2. Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, aplikacji graficznych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej. 3. Wydajność obliczeniowa Zaoferowany procesor musi uzyskiwać jednocześnie w teście Passmark CPU Mark min.: 7240pkt (wynik zaproponowanego procesora musi znajdować sie na stronie wydruk ze 4. Pamięć operacyjna strony należy dołączyć do oferty. Co najmniej 8GB z możliwością rozbudowy do min 32GB, dwa sloty wolne 5. Parametry Min. 1x128 GB SSD pamięci masowej 6. Grafika Karta graficzna powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem co najmniej DirectX 11.1, OpenGL 4.0, OpenCL 1.2;dopuszcza się by pamięć karty graficznej była współdzielona z pamięcią RAM 7. Wyposażenie multimedialne Karta dźwiękowa,, wewnętrzny głośnik co najmniej 2W w obudowie komputera Porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz na tylnym panelu obudowy. 8. Obudowa z obsługą kart PCI Express o pełnym profilu, wyposażona w min. 4 kieszenie: 2 szt 5,25 zewnętrzne pełnych wymiarów [nie dopuszcza się wnęk typu slim, Zamawiający w przyszłości przewiduje rozbudowe o wyjmowana kieszeń dedykowanych dla dysków 3,5 ] i 2 szt 3,5 wewnętrzne, Obudowa powinna fabrycznie umożliwiać montaż min 2 szt. dysku 3,5 lub dysków 2,5 Objętości obudowy maksymalnie 27 litrów, waga max 11 kg, Zasilacz o mocy max. 390W pracujący w sieci 230V 50/60Hz prądu zmiennego i efektywności min. 90% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywności min. 87% przy obciążeniu zasilacza na poziomie 100%, Moduł konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalać na demontaż kart rozszerzeń, napędu optycznego i 3,5 dysku twardego bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycia wkrętów, śrub motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi być otwierana bez konieczności użycia narzędzi (wyklucza się użycie standardowych wkrętów, śrub motylkowych) oraz powinna posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera. Obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona) oraz kłódki (oczko w obudowie do założenia kłódki). Obudowa musi być wyposażona w zamek szybkiego dostępu który nie wystaje poza obrys obudowy i musi być usytuowany na bocznym panelu. Obudowa musi posiadać wbudowany dźwiękowy system diagnostyczny, służący do sygnalizowania i diagnozowania problemów z komputerem i jego komponentami, a w szczególności musi sygnalizować: - uszkodzenie lub brak pamięci RAM - uszkodzenie złączy PCI i PCIe, płyty głównej - uszkodzenie kontrolera Video - uszkodzenie dysku twardego - awarię BIOS u - awarię procesora Oferowany system diagnostyczny nie może wykorzystywać minimalnej ilości wolnych slotów wymaganych w specyfikacji, Każdy komputer powinien być oznaczony niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi być wpisany na stałe w BIOS. 9. Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Oferowane modele komputerów muszą poprawnie współpracować z systemem operacyjnym Windows 7 oraz Windows 8

14 10. BIOS BIOS zgodny ze specyfikacją UEFI Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: wersji BIOS, nr seryjnym komputera wraz z datą jego wyprodukowania, ilości i sposobu obłożenia slotów pamięciami RAM, typie procesora wraz z informacją o ilości rdzeni, wielkości pamięci cache L2 i L3, pojemności zainstalowanego dysku twardego rodzajach napędów optycznych MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej kontrolerze audio Funkcja blokowania wejścia do BIOS oraz blokowania startu systemu operacyjnego, (gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS) Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI. Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu, administratora oraz dysku twardego oraz możliwość ustawienia następujących zależności pomiędzy nimi: brak możliwości zmiany hasła pozwalającego na uruchomienie systemu bez podania hasła administratora. Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowy tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe. Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Możliwość ustawienia portów USB w trybie no BOOT, czyli podczas startu komputer nie wykrywa urządzeń bootujących typu USB, natomiast po uruchomieniu systemu operacyjnego porty USB są aktywne. Możliwość wyłączania portów USB w tym: wszystkich portów, tylko portów znajdujących się na przodzie obudowy, tylko tylnych portów. 11. Bezpieczeństwo Zintegrowany z płytą główną dedykowany układ sprzętowy służący do tworzenia i zarządzania wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadać możliwość szyfrowania poufnych dokumentów przechowywanych na dysku twardym przy użyciu klucza sprzętowego. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający jednoczesne przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego. System opatrzony min. o funkcjonalność : - sprawdzenie Master Boot Record na gotowość do uruchomienia oferowanego systemu operacyjnego, - test procesora [ min. cache ] - test pamięci, - test wentylatora dla procesora - test wentylatora dodatkowego - test napędu - test portów USB - test dysku twardego - test podłączonych kabli. Obudowa w jednostce centralnej musi posiadać czujnik otwarcia obudowy współpracujący z oprogramowaniem zarządzająco diagnostycznym producenta komputera 12. Wirtualizacja Sprzętowe wsparcie technologii wirtualizacji 13. Głośność jednostki 14. Warunki gwarancji Głośność jednostki centralnej mierzona zgodnie z normą ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z normą ISO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynosząca maksymalnie 22 db 3 lata gwarancji NBD (Next Business Day) Na czas naprawy urządzeń poza miejscem ich użytkowania urządzenia zabierane będą bez dysku twardego. Po zwrocie naprawionego sprzętu dysk twardy zostanie ponownie zamontowany przez Wykonawcę, po czym nastąpi sprawdzenie poprawności funkcjonowania naprawionego sprzętu.

15 15. Wsparcie techniczne producenta W przypadku nieodwracalnej awarii dysku twardego będzie on wymieniony przez Wykonawcę na nowy, wolny od wad, o parametrach nie gorszych niż dysk, który uległ awarii. Uszkodzony dysk twardy nie będzie podlegał zwrotowi Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w którym zwrotowi będą podlegały pokrywy dysków twardych i/lub elektronika, natomiast same fizyczne nośniki (talerze dysków) będą pozostawały u Zamawiającego Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u Wykonawcy, producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie Wykonawcy lub producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera 16. Wymagania dodatkowe 17. Certyfikaty i dokumenty System operacyjny Windows 8 Professional 64bit PL wraz z downgrade do Windows 7 Professional 64bit PL, zainstalowany system operacyjny nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik do systemu Windows 7 lub system równoważny. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: Microsoft Office Professional w wersjach od 2007 do 2013 (każdy z jego komponentów) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom (http://www.orcom.pl/sadownictwo.php) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit (http://www.albit.kielce.pl/) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic (http://www.macrologic.pl/#) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor (http://praetor.net.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=5&itemid=54) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda (http://currenda.pl/?page_id=35) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy ZETO Świdnica (http://www.zeto.swidnica.pl/index.php?id=49,0,0,1,0,0) Ważna uwaga: Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. Zamawiający jednocześnie wymaga umożliwienia: - Łączenia z sieciami firmowymi przy użyciu funkcji przyłączania do domeny min. 1 x RS232, min. 1 x VGA, min. 2 x PS/2, min. 2 x DisplayPort v1.1a; min. 10 portów USB wyprowadzonych na zewnątrz komputera w tym min 4 porty USB 3.0; min. 4 porty z przodu obudowy w tym 2 porty USB 3.0 i 6 portów na tylnym panelu w tym min 2 porty USB 3.0, wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. porty słuchawek i mikrofonu na przednim oraz tylnym panelu obudowy. Komputer musi umożliwiać jego rozbudowę w postaci dedykowanych kart PCIe np. kartę WiFi a/b/g/n Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45, zintegrowana z płytą główną, wspierająca obsługę WoL (funkcja włączana przez użytkownika), PXE 2.1, umożliwiająca zdalny dostęp do wbudowanej sprzętowej technologii zarządzania komputerem z poziomu konsoli zarządzania - niezależnie od stanu zasilania komputera - łącznie z obsługą stanu S3 (uśpienie) oraz S4-S5 (hibernacja i wyłączenie); Płyta główna wyposażona w: min 2 złącza PCI Express x16 Gen.3 w tym jedno elektrycznie jak PCIe x4, min. 1 slot PCI Express x16 wolny; min. 1 wolne złącze PCI Epress x 1, min. 1 wolne złącze PCI 32bit, min. 4 złącza pamięci z obsługą min 32GB pamięci RAM, min. 4 złącza SATA w tym 2 szt SATA 3.0; Zintegrowany z płytą główną kontroler RAID 0 i RAID 1 Klawiatura USB w układzie polski programisty Mysz optyczna USB z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Nagrywarka DVD +/-RW pełnowymiarowa, nie dopuszcza się napedów typu Slim Dołączony nośnik ze sterownikami 1. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań producenta urządzenia z normami jakościowymi, otwierdzające wdrożenie przez producenta oferowanego produktu

16 1. Typ i rodzaj ekranu 2. Proporcje wymiarów matrycy 3. Rozmiar plamki (maksymalnie) 4. Jasność (minimalnie) 5. Kontrast (minimalnie) 6. Kąty widzenia (pion/poziom) (minimalnie) 7. Kąt pochylenia (w zakresie)/ obrotu (w zakresie) 8. Maksymalny czas reakcji matrycy 9. Rozdzielczość obsługiwana: 10. Ilość koloru [mln] (minimalna) normy PN - EN ISO 001:2008 lub równoważnej, w zakresie co najmniej produkcji sprzętu komputerowego certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla producenta urządzenia 2. Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań Wykonawcy z normami jakościowymi PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważnymi w zakresie dystrybucji sprzętu komputerowego certyfikat ISO 9001:2008 lub równoważny dla Wykonawcy 3. Deklaracja zgodności CE oferowanego urządzenia 4. Dokument poświadczający głośność oferowanego urządzenia na poziomie maksymalnie 21 db z pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego IDLE pomiar zgodny z normą PN-EN ISO 7779 lub równoważną oraz wykazany zgodnie z normą PN-EN ISO 9296 lub równoważną (w szczególności raport badawczy potwierdzający powyższe wymagania); 5. Dokument poświadczający poprawną współpracę oferowanego modelu urządzenia z systemem operacyjnym Windows 7 oraz 8 (dopuszcza się wydruk lub zrzut ekranu ze strony internetowej Microsoft WHCL); 6. Karta katalogowa urządzenia MONITOR Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą TFT 24 IPS 16:10 Nie większa niż 0,27 mm 250 cd/m2 1000:1 typowy 178/178 stopni Nachylenie: co najmniej od 5 do +30 stopni; Obrót ± 180 stopni Nie większy niż 8ms (szary do szarego), 1920 x ,7 11. Bezpieczeństwo Monitor musi być wyposażony w tzw. Kensington Slot 12. Złącza VGA, DVI-D, DisplayPort, wbudowany hub USB co najmniej 3 porty wersja co najmniej Gwarancja 3 lata gwarancji NBD (Next Business Day) 14. Certyfikaty i Dokumenty: dot. dokumenty 1) dot. Normy PN-EN ISO 9001:2008 dla producenta 2) dot. Normy Energy Star 3) dot. Normy TCO 4) dot. zgodności CE 15. Inne Zdejmowana podstawa oraz otwory montażowe w obudowie VESA 100mm

17 2. Laptop 10 szt. Zastosowanie Typ sprzętu Procesor Pamięć RAM Dysk Grafika BIOS Bateria Karta Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do Internetu oraz poczty elektronicznej, Typ: Komputer przenośny typu notebook (laptop) z ekranem 15,6" o rozdzielczości min. 1366x768, matryca matowa. Min. dwurdzeniowy o wydajności min pkt w teście PassMark (testy z ) wydruk dołączony do oferty Pamięć operacyjna: 4GB możliwość rozbudowy do min 16GB, Parametry pamięci masowej: Min. 500GB, zawierający partycję RECOVERY umożliwiającą odtworzenie systemu operacyjnego fabrycznie zainstalowanego na komputerze po awarii bez dodatkowych nośników. Grafika powinna umożliwiać równoczesną pracę na 2 monitorach, a także wsparcie dla DX11.1, OpenGL 4.0 BIOS: Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych odczytania z BIOS informacji o: modelu komputera, nr seryjnego komputera wersji BIOS, modelu procesora wraz z informacjami o prędkościach Informacji o ilości i taktowaniu pamięci RAM MAC adresie zintegrowanej karty sieciowej Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z USB Możliwość włączenia/wyłączenia hasła dla dysku twardego, Możliwość - bez potrzeby uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych - ustawienia hasła na poziomie administratora i dysku twardego, Musi posiadać możliwość ustawienia zależności pomiędzy hasłem administratora a hasłem systemowym tak, aby nie było możliwe wprowadzenie zmian w BIOS wyłącznie po podaniu hasła systemowego. Funkcja ta ma wymuszać podanie hasła administratora przy próbie zmiany ustawień BIOS w sytuacji, gdy zostało podane hasło systemowe 6-cell, min. 48WHr, Li-Ion Czas pracy na baterii min 5 godzin, zasilacz o mocy min. 65W Karta dźwiękowa, wbudowane dwa głośniki

18 dźwiękowa Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami Waga i wymiary Oferowane modele komputerów muszą posiadać certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 64bit oraz Windows bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Waga max 2,4kg z baterią 6-cell Bezpieczeństwo Złącze typu Kensington Lock lub równoważne Wymagania dodatkowe System operacyjny Wbudowane porty i złącza Torba dostosowana do oferowanego notebooka z komorą główną i dodatkową kieszenią Kabel sieciowy RJ45 kat 5e UTP o długości min 3m System operacyjny Windows 8 Pro 64 bit PL wraz z downgrade do Windows 7 PRO 64 bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft + nośnik do systemu Windows 7 lub system równoważny. Przez równoważność rozumie się funkcjonalność, jaką oferuje wymagany w SIWZ system operacyjny, w szczególności możliwość uruchomienia następujących rodzajów oprogramowania: Microsoft Office Professional w wersjach od 2003 do 2013 (każdy z komponentów) Oprogramowanie dla sądownictwa firmy OrCom Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Albit Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Macrologic Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Praetor Oprogramowanie dla sądownictwa firmy Currenda Uwaga; Zamawiający nie dopuszcza stosowania emulatorów ani środowisk wirtualnych do uruchomienia wymienionego wcześniej oprogramowania. Min. 4x USB (w tym min. 3 typu 3.0 oraz 1 z możliwością ładowania zewnętrznych urządzeń bezpośrednio z portu USB komputera) RJ-45 VGA HDMI Czytnik kart multimedialnych min. 4 w 1 Audio: line-in/mikrofon Audio: line-out/słuchawki Kamera HD z mikrofonem wbudowana w obudowę matrycy Karta sieciowa LAN 10/100/1000 Ethernet RJ 45 zintegrowana z płytą główną Karta sieciowa WLAN b/g/n, zintegrowany z płytą główną lub w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express; Zintegrowana w postaci wewnętrznego modułu mini-pci Express karta sieci WLAN obsługująca łącznie standardy IEEE a/b/g/n w konfiguracji anten 2x2 lub 3x3. Karta WLAN musi obsługiwać jednoczesną pracę w trybie połączenia do punktu dostępowego WLAN AP (Infrastructure) dla dostępu do sieci firmowej/sieci internet oraz trybie MS Windows 7 VirtualWiFi - tworzyć własny punkt dostępowy (Soft Access Point) dla połączenia z urządzeniami pomocniczymi (aparat komórkowy,

19 Normy i standardy Gwarancja itp) zapewniając możliwość udostępniania połączenia Internetowego dla urządzeń pomocniczych. Klawiatura układ US -QWERTY, min 106 klawisze z wydzielonym blokiem klawiatury numerycznej. Touchpad Bluetooth EDR, Zintegrowany moduł TPM Napęd optyczny DVD +/- RW, zamawiający nie dopuszcza rozwiązania typu slot Komputery mają spełniać normy i posiadać deklaracje zgodności (lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie norm) w zakresie: Deklaracja zgodności CE certyfikat Microsoft, potwierdzający poprawną współpracę oferowanych modeli komputerów z systemem operacyjnym Windows 7 64bit oraz Windows bit (załączyć wydruk ze strony Microsoft WHCL) Być wykonane/wyprodukowane w systemie zapewnienia jakości ISO 9001 i ISO Gwarancja Komputer musi posiadać pakiet serwisowy oferujący następujące warunki gwarancji. - Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę realizowana w miejscu eksploatacji sprzętu, z gwarantowanym przez producenta czasem reakcji w drugim z rzędu dniu roboczym. - W przypadku awarii dysk twardy zostaje u użytkownika a serwis dostarcza nowy dysk - Pakiet serwisowy winien być składnikiem komputera oraz ma być przypisany do sprzętu na etapie jego produkcji bez konieczności późniejszego aktywowania, rejestrowania lub innych działań ze strony użytkownika - Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera dokumenty potwierdzające załączyć do oferty - Dostępność części zapasowych do 3 lat od zakupu komputera. - Komputer nie będzie posiadał plomb lub innych elementów ograniczających dostęp do wnętrza - Udzielona gwarancja nie będzie ograniczała w rozbudowie lub rekonfiguracji komputera o ile będą one wykonywane zgodnie z wymogami technicznymi producenta - Możliwość realizacji gwarancji bezpośrednio przez serwis producenta z pominięciem dostawcy - Możliwość pobierania dokumentacji i sterowników z jednej lokalizacji w sieci Internet - Możliwość uzyskania pomocy technicznej producenta w języku polskim - Możliwość aktualizacji i pobrania sterowników do oferowanego modelu komputera w najnowszych certyfikowanych wersjach bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www

20 Inne producenta komputera - Możliwość weryfikacji czasu obowiązywania i reżimu gwarancji bezpośrednio z sieci Internet za pośrednictwem strony www producenta komputera Jako potwierdzenie udzielenia wyżej wymienionych warunków serwisowych oferent dołączy do oferty stosowne oświadczenie upoważnionego przedstawiciela producenta sprzętu. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. Wszystkie komponenty i podzespoły komputera muszą pochodzić od jednego producenta lub muszą być przez niego certyfikowane.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min.

Oferowany model komputera... Producent... Oferowany model monitora... Producent monitora... 4GB z możliwością rozbudowy do min. Specyfikacja 1.1 Stacja robocza Łącznie 50 szt. Oferowany model komputera... Producent...... Oferowany model monitora...... Producent monitora...... Lp. 1. 2. 3. Nazwa komponentu Zastosowanie Pamięć operacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY

Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY Warszawa, dnia 25/09/2015r. Znak pisma: ZZP/ZP/143/ 706 /15 WYKONAWCY DOT. POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ZNAK: ZZP-143/15 Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia uprzejmie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Sygn. Sprawy: (ZW/29/2014) Załącznik Nr 2 (do Zaproszenia do złożenia oferty Nr 2 do Umowy). / pieczęć firmowa Wykonawcy/ Sąd Rejonowy w Siedlcach ul. B-pa I. Świrskiego 17 08-110 Siedlce SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

FORMULARZ OFERTOWY. DOSTAWA do siedziby Zamawiającego Zestaw komputerowy z oprogramowaniem SZTUK : 15 kategoria wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) PO 0420 1/13 Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Nazwa zamówienia :DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ORAZ WYKONANIE USŁUG INFORMATYCZNYCH W POWIATOWYM URZEDZIE PRACY W KOLBUSZOWEJ Przetarg nieograniczony Data

Bardziej szczegółowo

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,

Min 24-bitowa Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną, Siemiatycze, 08.05.2014 r. Wykonawcy Uczestniczący w postępowaniu o udzielenie zamówienia Nasz znak: Zm.271.5.2014 Pytanie 1: Dotyczy: Załącznik nr 6 do SIWZ: Komputer Stacjonarny typ I- 200 szt. Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia I. Zestaw komputerowy 8 szt. 1. Komputer osobisty do zastosowań biurowych Lp. Nazwa parametru Wymagane minimalne parametry techniczne 1 2 3 1 Zainstalowany system operacyjny

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem.

Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole. Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Gmina Cegłów w związku z realizacją projektu pn. Moje Przyjazne Przedszkole Zaprasza do składania ofert na dostawę laptopa wraz z oprogramowaniem. Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt. Specyfikacja Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Laptop typ I - 34 szt Laptop typ II 6 szt Specyfikacja Laptop typ I Łącznie: 34 szt. Oferowany model... Producent... Lp. Nazwa komponentu Wymagane

Bardziej szczegółowo

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27

Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Zestawy komputerowe z monitorem liczba sztuk: 27 Nazwa komponentu Typ / model / symbol / producent Wymagane minimalne parametry techniczne komputera Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu

SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu SUKCESYWNA DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Opis techniczny oferowanego sprzętu Zestaw komputerowy (konfiguracja nr 1) Dell OptiPlex 3020MT 1. Płyta główna Wyposażona w: 1 wolne - pełne złącze PCI Express

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH Załącznik nr 1B do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIU PARAMETRÓW TECHNICZNYCH 1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostarczenie i przeniesienie na własność Zamawiającego sprzętu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014

ZTM-przetarg nieograniczony nr 94/2014 Przedmiot zamówienia dla części I 1. Komputer (A) szt. 33 Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu

Bardziej szczegółowo

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę.

min. 8 GB, możliwość rozbudowy do min 16 GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. 1. Komputery typu AIO (All In One) 3 Dysk twardy Komputer powinien osiągać w teście wydajności Passmark CPU Mark (wynik dostępny: http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php) co najmniej wynik 6110 punktów

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt.

1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. 1. Zestaw komputerowy z monitorem 2szt. WYPOSAŻENIE SALI WIEJSKIEJ W PIESZCZU Cena jednostkowa brutto ilość Wartość brutto Model, symbol/nazwa oraz producent 1 Zestaw komputerowy z monitorem 2 Lp. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta.

Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów. Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/03/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ 2. Zastosowanie Komputer stacjonarny.

Bardziej szczegółowo

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe

Komputery stacjonarne - zestawy komputerowe UWAGA!!! Ceny za poniższy sprzęt nie obejmują ceny za program Microsoft Office Pro Plus 2016. W celu zakupu tego oprogramowania należy wystawić oddzielny wniosek na kwotę 330 zł. (brutto). Na poniższy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Realizowany projekt polegał będzie na: optymalizacji procesów biznesowych, poprzez integrację systemu informatycznego firmy ZWSE Rzeszów Sp. z o.o. z systemami firm

Bardziej szczegółowo

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16,

4. Płyta Główna Zaprojektowana przez producenta jednostki centralnej komputera, wyposażona w min. 1 złącze PCI Express 3.0 x16, Załącznik nr 1A do SIWZ Numer sprawy: VII.G.211/02/13 Opis przedmiotu zamówienia KOMPUTER Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080.

ZAPYTANIE o CENĘ. SPECYFIKACJA (wymagane minimalne parametry techniczne komputerów all in one) Przekątna: min 19 cali Rozdzielczość: FHD 1920 x 1080. Nr sprawy: Prz/0/0 Dębe, dnia 00r ZAPYTANIE o CENĘ Na podstawie art ustawy z dnia stycznia 00 r Prawo zamówień publicznych (DZ U Nr poz ) Szkoła Podstawowa w Dębem zaprasza do wzięcia udziału w przetargu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wsparcie na starcie. Grupa I Komputery stacjonarne SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup komputera stacjonarnego, drukarki oraz materiałów eksploatacyjnych w ramach projektu pn.: Wsparcie na starcie współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB,

wcześniejszego niż na dzień 1.12.2015 r. zainstalowane co najmniej 8 GB, zawiera minimalne parametry techniczne jakie musi spełniać oferowany sprzęt/podzespoły. W szczególności oznacza to iż: a) Wykonawca może zaoferować sprzęt o lepszych parametrach ( np. większa ilość pamięci,

Bardziej szczegółowo

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA

ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA ZFE-II.042.2.4.2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS ZAMÓWIENIA I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia: 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art. 70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego drukarki na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego drukarki na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego drukarki na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski

Bardziej szczegółowo

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe

Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice. Nr zapytania ofertowego 37/2015. Zapytanie ofertowe Katowice, 2015-10-05 r. BetaMed S.A. Ul. Mikołowska 100A/802 40-065 Katowice Nr zapytania ofertowego 37/2015 Zapytanie ofertowe W związku z zamiarem zakupu przez BetaMed S.A. z siedzibą w Katowicach zestawów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01

Specyfikacja Zestaw komputerowy mały PC2.01 Autor: DSI Data: 2014.09.01 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Zastosowanie Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1

PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 L.p. PARAMETRY TECHNICZNE dla 60 komputerów stacjonarnych w obudowach typu AIO przedmiot 1 Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne przez Zamawiającego Załącznik nr 7 do SIWZ Oferowane

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Do Wykonawców Wrocław, 16.03.2016r. CUI-DOAZ.331.3.2016 CUI/ZP/PN/3/2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach umowy ramowej Działając na

Bardziej szczegółowo

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU

DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU DYREKTOR SĄDU OKRĘGOWEGO W POZNANIU Al. Marcinkowskiego 32 61-745 Poznań tel. 61 85 66 004 fax. 61 85 66 087 e-mail: sekr.dyr@poznan.so.gov.pl Poznań, dnia 19 października 2012 r. ZP-226-30/12 Wszyscy

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model

Parametr oferowany. p. 1 Stacja robocza. Producent... Model L Nazwa p. 1 Stacja robocza Parametry Ilość Konfiguracja sprzętowa i programowa / wymagania minimalne / 9 szt. Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia DZP.381.65.2012.DW Załącznik nr 2 Lp. Nazwa komponentu komputery konfiguracji pierwszej 300 szt. (z syst. operac. i bez syst. operac. - łącznie) Model oferowany: DELL OPTIPLEX

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 5 do SIWZ sprawa: Prez. BG 2317-11/13 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Instrukcja wypełniania tabeli: Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia kolumny 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 6/pokl/2014 Specyfikacja warunków dla poszczególnych części zamówienia, o których mowa w rozdziale 2, ust. 2, Zapytania ofertowego I) Komputer przenośny (laptop)

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego.

FORMULARZ OFERTOWY. Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Załącznik Nr 1 do SIWZ.. FORMULARZ OFERTOWY Uwaga, wymaga się aby przedmiot umowy był fabrycznie nowy. Opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne wymagania Zamawiającego. Lp Opis Producent / nazwa modelu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Sygn. Sprawy: (Zam. Publ.5/2012) Załącznik nr 2 (do formularza ofertowego) (pieczęć firmowa Oferenta) SPECYFIKACJA TECHNICZNA L.p. 1 Zamówienie obejmuje dostawę do Sądu Rejonowego w Siedlcach pięciu zestawów

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania dla wszystkich elementów zakresu zadania:

W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania dla wszystkich elementów zakresu zadania: Zał. nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa Specyfikacja Techniczna (SST) W niniejszym dokumencie przedstawiono szczegółowe wymagania dla wszystkich elementów zakresu zadania:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław fax: +48 71 721-58-11 Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: SOP/2021/8998/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja: Zestaw komputerowy PC1.01 Autor: DSI Data:

Specyfikacja: Zestaw komputerowy PC1.01 Autor: DSI Data: Nazwa komponentu Typ Zastosowanie Procesor Pamięć operacyjna RAM Parametry pamieci masowej Wydajność grafiki Wyposażenie multimedialne Obudowa Zgodność systemami operacyjnymi standardami z i Wymagane minimalne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

a b c d e f g = e*f /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ /wskazać oferowany system operacyjny/

a b c d e f g = e*f /wpisać: model, symbol, producent urządzenia/ /wskazać oferowany system operacyjny/ Lp. Nazwa Komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta. 2. Zastosowania Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta

Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia specyfikacja techniczna 1. Oferowane przedmioty muszą spełniać wymagania, określone w opisie przedmiotu zamówienia. Nazwa własna użyta w opisie, określająca typ

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r.

Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY www.kz.rcre.opolskie.pl Nr sprawy 75/ZP/RCRE/POKL9.2/2015 Opole, 19.10.2015 r. Dotyczy: dostawy sprzętu komputerowego i multimedialnego na potrzeby Projektu

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz.

Nr postępowania: DZP.272-27/14. Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy. Opis przedmiotu zamówienia. LAPTOPY 3 szt. (poz. Nr postępowania: DZP.272-27/14 Załącznik nr 2 do SIWZ/załącznik nr 2 do umowy Opis przedmiotu zamówienia LAPTOPY 3 szt. (poz. 1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Laptop. W ofercie

Bardziej szczegółowo

1 Specyfikacja techniczna sprzętu

1 Specyfikacja techniczna sprzętu Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej opisanych urządzeń o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wyspecyfikowane. Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1

Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu: Tabela nr 1 Załącznik nr 8 (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego sprzętu Przedmiot postępowania: Dostawa fabrycznie nowego sprzętu informatycznego na potrzeby Komendy Wojewódzkiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne.

Komputer przenośny musi spełniać następujące wymagania minimalne. Część I - Zadanie nr 2.2: Komputer przenośny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę wraz z uruchomieniem Komputerów

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań:

1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych wymagań: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1A do SIWZ Część 1: Dostawa notebooków w ilości 7 sztuk o parametrach nie gorszych niż: 1.1 Notebook 13,3-3 sztuki Nazwa podzespołu / Opis minimalnych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 100 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej 1. Wydajność obliczeniowa Komputer uzyskujący w teście SYSMark 2012 Rating min. 95 pkt. Wykonawca załączy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz

Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Oznaczenie zamówienia: KS.I.4.334-19/10 Kraków dnia 26 stycznia 2011 r. Odpowiedzi na zapytania Wykonawców i zmiana siwz Dotyczy: zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego nt. Dostawa

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Krosno Odrzańskie, dnia 15.10.2013r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krośnie Odrzańskim ul. Szkolna 1, 66-600 Krosno Odrzańskie Tel 68383 5052, fax 68 383 5022 adres e-mail: sekretariatzsp@op.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu Ochrona bioróżnorodności siedlisk trawiastych wschodniej Lubelszczyzny, dofinansowanego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1)

Opis przedmiotu zamówienia. Znak sprawy: DZP.272-6/14. Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia Znak sprawy: DZP.272-6/14 Komputer stacjonarny 5 sztuk (poz.1) Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania) Typ: Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla Miejskiego Załącznik nr 2 do Regulaminu ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający -, zaprasza do złożenia oferty dla zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Zestaw komputerowy A składających się z jednostki centralnej oraz monitora i UPS zgodnych z poniższą specyfikacją: Jednostka centralna: 1. Komplet zestawu

Bardziej szczegółowo

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera

-Zintegrowana -w standardzie High Definition -możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS -wewnętrzny głośnik w obudowie komputera Część I ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy, jednak nie później niż do 21 grudnia 2012 r., fabrycznie nowych 3 szt. stacji roboczych z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Zamiany w SIWZ II. Przedmiot zamówienia 2. Specyfikacja techniczna Komputera klasy PC (jednostka centralna) Komputer stacjonarny klasy PC Ilość sztuk 13 biurowych, aplikacji do tworzenia grafiki 2D oraz

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013

Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 Toruń, dnia 4 marca 2013r. Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.torun.pl Zapytanie ofertowe nr 6/WSB/JAK/2013 1. Zamawiający: Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto

Zadanie Nr 1. Ilość. Oferowany sprzęt: nazwa, model/typ. cena jedn. brutto. Laptop z oprogramowaniem o parametrach. wartość brutto Zadanie Nr 1 Lp 1. Laptop z oprogramowaniem o parametrach Procesor (taktowanie) Min.2,3 GHz Procesor (pamięć cache L2/L3) min. 512 kb/3072 kb Procesor (ilość rdzeni/wątków) min. 2/4 Procesor (sprzętowa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I

Zarząd Powiatu Starogardzkiego w Starogardzie Gdańskim ul. Kościuszki Starogard Gdański. Oferta. Znak sprawy: OR-I Znak sprawy: OR-I.2601.6.2013 Załącznik nr 1 do siwz... (pełna nazwa Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy). (miejscowość, data) Nr NIP... Nr konta bankowego... Nr telefonu... Nr telefax lub adres e-mail

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (uwzględniający zmiany treści SIWZ z 08.07.2016 r.) Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowych tj. nieużywanych i sprawnych technicznie urządzeń komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1

FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 ... (oznaczenie wykonawcy) FORMULARZ TECHNICZNY (FT) Część II 1. PAKIET NR 1 Formularz techniczny dla pakietu nr 1 1. Notebook typ I Oferowane parametry Ilość sztuk: 21 Nazwa producenta i model: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej

Lp. Nazwa komponentu. 5. Parametry pamięci masowej Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne komputerów dla stacji roboczej administracja 1. Typ Komputer stacjonarny. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta 2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Załącznik nr 2 do SIWZ ZP.342-7/PW/14 Kody CPV: SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Dostawa laptopów z oprogramowaniem oraz projektora mobilnego 30213100-6 komputery przenośne 48620000-0 systemy

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do Formularza Ofertowego Dostawa zestawów komputerów stacjonarnych - planowany zakup 4 sztuki Oferowany sprzęt pochodzi od tego samego producenta, jest fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka.

Załącznik Nr 7 do SIWZ. 1. Laptop z oprogramowaniem 1 sztuka. Załącznik Nr 7 do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) Specyfikacja techniczna oferowanego sprzętu komputerowego w postepowaniu o udzielenie zamówienia ublicznego prowadznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część 1. Wymagane minimalne parametry techniczne

Opis przedmiotu zamówienia Część 1. Wymagane minimalne parametry techniczne Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Nazwa komponentu Komputer stacjonarny Szt. 1 Typ Procesor Pamięć masowa Pamięć RAM Grafika Obsługa wideo Dźwięk Komunikacja Wymagania elektryczne System

Bardziej szczegółowo