Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa, dnia 21 października 2011r. Zatwierdzono.. 1 S t r o n a

2 1. Zamawiający Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. Ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa tel.: , faks: Osoby ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie zamówienia 2.1 Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest p. Marek Sobiech - tel.: Język postępowania oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 3.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę W niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, pisemnie lub faksem (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.4) Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem: - złożenie Oferty; - zmiana Oferty; - powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; - uzupełnienie oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy prośbę o potwierdzenie doręczenia oświadczenia lub dokumentu przekazanego faksem, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji faksem lub pisemnie. 3.6 Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji faksem lub pisemnie Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej 2 S t r o n a

3 do kontaktów z Wykonawcami, w tym odpowiednio na wskazany w niniejszej SIWZ lub nr faksu. 4. Tryb udzielenia zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia 4.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) zwanej dalej ustawą W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: a) w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr w dniu 21 października r. b) na stronie internetowej: w dniu 21 października 2011 r. c) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 21 października 2011 r. 5. Opis przedmiotu zamówienia 5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa: a) 13 szt. komputerów stacjonarnych (jednostka centralna) typ 1 b) 14 szt. monitorów, c) 2 szt. drukarek laserowych, d) 1 szt. komputerów stacjonarnych (jednostka centralna) typ 2 e) 4 szt. komputerów przenośnych typu laptop f) 1 szt. UPS g) 16 szt. Napędów DVD - RW h) 16 szt. pamięci RAM typ 1 i) 16 szt. pamięci RAM typ 2 j) 40 szt. klawiatur k) 16 szt. myszy laserowej l) 2 szt. faksów m) 6 szt. kamer internetowych 5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 5.3 Gwarancja na dostarczony sprzęt liczona jest od dnia protokolarnego odbioru sprzętu. 3 S t r o n a

4 5.4 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nomenklatura komputery osobiste, monitory ekranowe, drukarki laserowe, urządzenia sieciowe, urządzenia multimedialne, pamięci SDRAM urządzenia do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD) urządzenia faksowe telefaksy myszka komputerowa klawiatura komputerowa 5.5 Warunki gwarancji. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu pisemnej gwarancji na zamawiany sprzęt na następujących warunkach: a) gwarancja na jednostki centralne typ 1 i 2 minimum 36 miesięcy. b) gwarancja na monitory minimum 36 miesięcy. c) gwarancja na laserowe drukarki minimum 36 miesięcy. d) gwarancja na laptopy minimum 36 miesięcy. e) gwarancja na UPS minimum 36 miesięcy (na akumulatory minimum 12 miesięcy). f) gwarancja na napędy DVD - RW minimum 36 miesięcy. g) gwarancja na pamięć RAM typ 1 i 2 minimum 36 miesięcy. h) Gwarancja na klawiatury minimum 36 miesięcy i) Gwarancje na mysz laserową minimum 36 miesięcy j) Gwarancja na faks minimum 36 miesięcy k) Gwarancja na kamerę internetową minimum 36 miesięcy. Termin biegu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu. 5.6 Sprzęt ma być zaoferowany w postaci jednowariantowej opcji zaproponowanej przez Wykonawcę, tzn. z podaniem konkretnych wartości parametrów (załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca wypełnia i załącza do oferty opis oferowanego sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz) w celu potwierdzenia, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymogi Zamawiającego. 5.7 Deklaracje zgodności (CE). Oferowany przedmiot zamówienia będzie posiadał wymagane na terenie RP certyfikaty zgodne z CE. 4 S t r o n a

5 5.8 Serwis. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługi serwisu na następujących zasadach. Reakcja serwisu będzie wynosić następujący czas: a) na awarię serwera zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin od chwili zgłoszenia. b) na awarię pozostałego sprzętu komputerowego zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin. Za czas reakcji serwisu Zamawiający uznaje czas, w którym zgłoszona awaria zostanie naprawiona. W przypadku, gdy naprawa sprzętu przekroczy terminy określone w pkt.5.7 lit. a, Wykonawca zapewni na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który uległ awarii. W przypadku, gdy dany sprzęt ulegnie awarii trzy razy w ciągu okresu gwarancji, Wykonawca będzie miał obowiązek wymienić ten sprzęt na nowy o nie gorszych parametrach technicznych. 6. Termin realizacji zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni od dnia podpisania umowy. 7. Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 7.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 7.2 Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, wykonali z należytą starannością co najmniej 2 (dwie) dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż PLN brutto każda dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zapewnią usługi serwisu na następujących zasadach. Reakcja serwisu będzie wynosić następujący czas: a) na awarię serwera zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin od chwili zgłoszenia. a) na awarię pozostałego sprzętu komputerowego zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin sytuacji ekonomicznej i finansowej; UWAGA: Wykonawca może wykazać się spełnianiem warunków określonych w pkt i polegając na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 5 S t r o n a

6 łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu m.in. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt.8 niniejszej SIWZ, dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 8. Dokumenty i oświadczenia Wymagane w postępowaniu 8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy, Wykonawca ofertą następujące dokumenty: składa wraz z Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy, zgodny z załącznikiem nr 2a do specyfikacji Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2b do specyfikacji Wykaz zrealizowanych dostaw sprzętu komputerowego potwierdzający spełnienie przez Wykonawców warunku określonego w pkt zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej specyfikacji wykaz zrealizowanych dostaw Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie zrealizowanych dostaw zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, listy polecające itp.) Oświadczenie o zapewnieniu serwisu zgodne z załącznikiem nr 6 do specyfikacji. a) na awarię serwera zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin od chwili zgłoszenia. b) na awarię pozostałego sprzętu komputerowego zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie) tego podmiotu do oddania Wykonawcy zasobów wiedzy i doświadczenia na okres wykonania zamówienia; 6 S t r o n a

7 Dokumenty, o których mowa w pkt , mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę, a jeśli jest to wymagane osoby, uprawnione do podpisania oferty). Oświadczenia, o których mowa w pkt , i oraz wykaz zrealizowanych dostaw (pkt ) należy przedstawić w formie oryginału. 9. Oferta wspólna 9.1 Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią jednego z Wykonawców jako Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.2 Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem powinny być załączone do oferty Nie dopuszcza się potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa przez Pełnomocnika. 9.3 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z Wykonawcą Pełnomocnikiem. 10. Wykonawcy Zagraniczni 10.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie, , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 10.2 Dokument, o którym mowa w pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku dokumentu, o których mowa w tym punkcie, termin wystawienia tego dokumentu określony w pkt.10.2 stosuje się odpowiednio. 11. Zasady przygotowania oferty i sposób obliczenia ceny oferty Oferta musi zawierać co najmniej: 7 S t r o n a

8 a) informacje wymagane w formularzu oferty, udostępnionym Wykonawcom w załączniku nr 1 b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymagane niniejszą SIWZ; c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. d) wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7 e) wypełniony i podpisany formularz opis techniczny oferowanego sprzętu stanowiący załącznik nr Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę brutto (z podatkiem VAT obliczonym zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu oferty) w PLN, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w formularzu cenowym zawierającym: a) Cenę jednostkową za 1 szt. jednostki centralnej typ 1, kwotę netto za oferowane 13 jednostek centralnych typ 1 oraz cenę brutto za ten sprzęt. b) Cenę netto za 1 monitor, kwotę netto za oferowane 14 monitorów przeznaczonych dla pracowni komputerowej oraz cenę brutto za ten sprzęt. c) Cenę netto za oferowaną drukarkę laserową, kwotę netto za oferowane 2 drukarki oraz cenę brutto za ten sprzęt. d) Cenę netto za oferowaną 1 szt. jednostki centralnej typ 2, kwotę netto oraz cenę brutto za ten sprzęt. e) Cenę netto za oferowaną 1 szt. Komputera typu laptop, kwotę netto za oferowane 4 laptopy oraz cenę brutto za ten sprzęt. f) Cenę netto za oferowany UPS, kwotę netto za 1 szt. UPS oraz cenę brutto za ten sprzęt. g) Cenę netto za oferowany napęd DVD - RW, kwotę netto za 16 napędów oraz cenę brutto za ten sprzęt. h) Cenę netto za oferowaną 1 szt. pamięci RAM typ 1, kwotę netto za 16 szt. pamięci oraz cenę brutto za ten sprzęt. i) Cenę netto za oferowaną 1 szt. pamięci RAM typ 2, kwotę netto za 16 szt. pamięci oraz cenę brutto za ten sprzęt. 8 S t r o n a

9 j) Cenę netto za oferowaną 1 szt. Klawiatury, kwotę netto za 40 szt. Klawiatur oraz cenę brutto za ten sprzęt. k) Cenę netto za ofertowaną 1 szt. Myszy laserowej, kwotę netto za 16 szt. Myszy oraz cenę brutto za ten sprzęt. l) Cenę netto za 1 szt. Faksu, kwotę netto za 2 szt. Faksów oraz cenę brutto za ten sprzęt. m) Cenę netto za 1 szt. Kamery internetowej, kwotę netto za 6 szt. Kamer oraz cenę brutto za ten sprzęt. Następnie należy zsumować wartości brutto wyliczone dla poszczególnych pozycji w tej tabeli. Tak wyliczone kwoty brutto należy zsumować w łączną cenę brutto za realizację całego zamówienia. W ten sposób wyliczoną cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia Wykonawca przenosi do formularza oferty Cena Oferty uwzględni wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w tym m.in. koszt dostarczenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, koszt dostarczenia i zainstalowania oraz uruchomienia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wszelkie inne nie wymienione w SIWZ koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotowego zamówienia Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wszystkie ceny w Ofercie winny być podane w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich. Złożenie Oferty z ceną w walucie obcej spowoduje uznanie Oferty za niezgodną z treścią SIWZ i jej odrzucenie Cena brutto Oferty podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji Oferta musi zostać sporządzona w sposób czytelny np. na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na formularzach stanowiących wzory będące załącznikami do niniejszej specyfikacji) muszą zostać podpisane zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumentem właściwym dla formy organizacyjnej lub ustanowionego pełnomocnika 11.9 W przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy pomocy korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby uprawnione 9 S t r o n a

10 11.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za brak zachowania tego wymogu przez Wykonawców W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz ze zm.) i dołączone do oferty w tym samym opakowaniu jednak wyodrębnione od pozostałych dokumentów stanowiących ofertę Wszelkie oświadczenia i dokumenty, powinny zostać podpisane w sposób umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż będzie się starał o zwolnienie z podatku VAT na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia (Dz.U. Nr 54 z 2004r. poz. 535 ze zm.) art. 83 ust 1 pkt. 26 w sprawie nabywania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania. 12. Opakowanie oferty Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert Opakowanie powinno zostać oznakowane jako OFERTA oraz opatrzone: nazwą przedmiotu zamówienia, numerem postępowania oraz zawierać co najmniej nazwę Wykonawcy, adres (siedzibę), numer telefonu oraz numer faksu Opakowanie należy zaadresować i opatrzeć (opisać) według poniższego wzoru: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka Warszawa Numer postępowania ZP/02/11 Oferta na dostawę sprzętu komputerowego Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. 4 listopada 2011 r.godz (godzina i data otwarcia ofert) 10 S t r o n a

11 13. Wadium W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 14. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 14.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Treść zapytania oraz odpowiedzi Zamawiający przekaże Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ, wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w siedzibie Zamawiającego oraz zamieści na swojej witrynie internetowej pod adresem wobec czego zwraca się do wykonawców o szczególną staranność i monitorowanie witryny internetowej Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego stanie się integralną częścią SIWZ oraz zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców będą podlegały nowemu terminowi - z wyłączeniem terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, bowiem zgodnie z art. 38 ust. 1 b ustawy przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na jego bieg O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej: 11 S t r o n a

12 15. Waluty obce Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia będą odbywały się w PLN. 16. Miejsce i termin składania ofert 16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa w sekretariacie tj. pok. Nr Termin składania ofert upływa dnia 4 listopada 2011 r. o godz W przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie i bez otwierania. 17. Miejsce i termin otwarcia ofert 17.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa w pokoju nr Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2011 r. o godz Termin związania ofertą 18.1 Okres związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres 60 dni. 19. Zmiana i wycofanie oferty 19.1 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 12 S t r o n a

13 19.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty bądź wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, iż na opakowaniu (kopercie) Wykonawca zaznaczy dodatkowo zmiana/wycofanie. 20. Kryteria oceny ofert 20.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za realizację całości dostawy 100 % 20.2 Oferty oceniane będą według następującego wzoru: (cena brutto oferty najkorzystniejszej : cena brutto oferty badanej) x Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy oraz istotne postanowienia umowy O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego oddzielnym pismem Wzór umowy zawarty został w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom. Wykonawca na formularzu oferty potwierdza przyjęcie postanowień zawartych w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy wyłącznie na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, w tym: Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, 22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13 S t r o n a

14 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 23.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 24. Inne postanowienia Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. 25. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia na zasadach określonych w art. 151a ustawy. 26. Wykaz załączników Załącznikami do niniejszej specyfikacji, stanowiącymi jej integralną część są: a) Formularz oferty załącznik nr 1 b) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy załącznik nr 2a c) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2b d) Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 e) Wzór umowy załącznik nr 4 f) Wykaz dostaw zrealizowanych przez wykonawców załącznik nr 5 g) Oświadczenie o zapewnieniu serwisu i o spełnianiu przez oferowany sprzęt wymagań zamawiającego załącznik nr 6 h) Formularz cenowy załącznik nr 7 i) Opis techniczny oferowanego sprzętu załącznik nr 8 14 S t r o n a

15 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 do SIWZ Składając ofertę (w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymienić wszystkich wykonawców składających ofertę w przypadku podmiotu występującego samodzielnie wypełnić tylko pozycję nr 1) 1 Nazwa Wykonawcy: z siedzibą: Nazwa Wykonawcy z siedzibą dla Zamawiającego, którym jest Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa, w prowadzonym postępowaniu nr ZP/02/11 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: Netto:. Stawka VAT kwota VAT. Brutto:... słownie złotych brutto: W cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w specyfikacji. 2. Przedmiot zamówienia zostanie przez nas zrealizowany w terminie nie później niż 15 dni od dnia podpisania umowy. 3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 4. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Akceptujemy treść wzoru umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 15 S t r o n a

16 6. Informujemy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy wykonać przy pomocy podwykonawców: (wpisać zakres prac lub nie dotyczy ) Ofertę składamy na... ponumerowanych stronach w sposób ciągły, wraz z załącznikami które stanowią: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)......, dn (Imię i nazwisko oraz podpis ) 16 S t r o n a

17 ... Załącznik nr 2a do SIWZ pieczęć wykonawcy Oświadczenie Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę sprzętu komputerowego, reprezentując wykonawcę (nazwa):... oświadczam(-y), że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz z późn. zm.) Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 17 S t r o n a

18 Załącznik nr 2b do SIWZ... pieczęć wykonawcy Oświadczenie Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa sprzętu komputerowego, reprezentując wykonawcę (nazwa):... oświadczam, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.). tzn.: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 18 S t r o n a

19 Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Wymogi techniczne dot. zamawianego sprzętu Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu o następujących parametrach technicznych: Monitor Monitor w ilości 14 sztuk o następujących minimalnych parametrach technicznych: Typ ekranu (panoramiczny) Ekran TN 22 Rozmiar plamki Jasność max. 0,27 mm min. 300 cd/m2 Kontrast min. 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) Czas reakcji matrycy min. 160/160 stopni max 5ms Rozdzielczość maksymalna min x 1000 Częstotliwość odświeżania poziomego Częstotliwość odświeżania pionowego Złącze Głośniki Gwarancja Certyfikaty Inne min. zakres khz min. zakres Hz 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI, Komplet kabli D-Sub i DVI Brak 3 lata, serwis na miejscu u klienta TCO 03, ISO lub inne równoważne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta monitora 19 S t r o n a

20 Komputer - typ 1 w ilości 13 sztuk o następujących minimalnych parametrach technicznych Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, Wyposażona w złącza: PCI Express x16 1szt; PCI Express x1 1szt; PCI - 2 szt; DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM 4 szt; SATA II 4 szt; płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora. Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, częstotliwość szyny systemowej FSB min. 1333MHz pamięć L2 4MB lub inny równoważny wydajnościowo Pamięć RAM Dysk twardy 4GB DDR3 (2x2GB) Dual Channel Min 500GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 32MB cache; Karta graficzna 512MB (128bit), HDTV, DVI, PCI-E, zgodna z DX 11.0 Karta dźwiękowa Karta sieciowa Zintegrowana; 100/1000 Ethernet (zintegrowana); Porty 1xRS232; 2xPS/2; min. 6 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i min. 4 z tyłu, port sieciowy, UWAGA: Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Mysz Napęd optyczny Klawiatura PS/2 w układzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta Mysz laserowa PS/2 z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) trwale oznaczona logo producenta Nagrywarka DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt 20 S t r o n a

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa. "zakup komputerów"

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa. zakup komputerów ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa zaprasza do składania ofert w ramach rozeznania rynku na: "zakup komputerów" I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu

Formularz cenowy Pakiet nr 4. Zestawienie parametrów technicznych oferowanego sprzętu ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 4 Formularz cenowy Pakiet nr 4 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny

Załącznik Nr 2 do SIWZ. Sprzęt komputerowy i peryferyjny Sprzęt komputerowy i peryferyjny Komputery stacjonarne 44 szt. Nazwa podzespołu Wymagana wartość minimalna 1 Obudowa typu desktop / tower pracująca w pozycji pionowej i poziomej, 1 zewnętrzna zatoka na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe. dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 4.02.2014. Szkoła Podstawowa nr 6 im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Bardziej szczegółowo

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Pierwszy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance Olszanka 42 08-207 Olszanka ops.olszanka@poczta.fm Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance zwraca się z zapytaniem o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer

Zapytanie ofertowe. Nazwa produktu Opis oraz wymagane parametry techniczne ilość Komputer Znak sprawy: SP.253.07.16 Przytoczna, dnia 20.07.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Sztum, dnia 21-01-2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE (pieczęć Zamawiającego) Sztum, dnia 21-01-2015r. Znak sprawy ON.272.1.1.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: Zakup i dostawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa FPwu.3421-13/10 Projekt Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 294503-2010 Data zamieszczenia: 20.10.2010 r. Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawa Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Vat % Słownie złotych:...

Vat % Słownie złotych:... PAKIET NR 1 1 Sprzęt komputerowy PC szt. 13 Słownie złotych:... -Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC L.p. Komponent Parametry wymagane oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.)

Na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) Dubicze Cerkiewne, 4 grudzień 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2013 na zakup, dostawę i montaż komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego wraz z dodatkowymi tonerami oraz zakup czytnika kodów kreskowych Na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Komputer stacjonarny PC 2 sztuki Procesor Minimum 3800 punktów w teście wydajności zamieszonym na stronie http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA NR PO-II-370/ZZP-3/33/13 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U.z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT

Pakiet nr 3. Formularz cenowy. Załącznik Nr 3. Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego. Podatek VAT ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik Nr 3 Przetarg nieograniczony nr ZP 4/08p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Pakiet nr 3 Formularz cenowy Lp. Wyszczególnienie Cena netto Zestaw nr 1 Zestaw nr 2 Drukarka

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 4 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ III, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14

IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 ZESPÓŁ SZKÓŁ POLIGRAFICZNYCH IM.JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 00-178 WARSZAWA UL.STAWKI 14 Warszawa, dnia 05.09.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania

Bardziej szczegółowo

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA

Karta sieciowa, 10/100/1000Mbit Dopuszcza się możliwość stosowania kart sieciowych zintegrowanych z płyta główną 8. Nagrywarka DVD+-RW DL SATA CZEŚĆ I Komputer PC Procesor w architekturze x86 Częstotliwość taktowania procesora nie mniejsza niż: 2,6GHz Ilość rdzeni: 4 Technologia zapewniającą oszczędność energii lub procesor równoważny wydajnościowo

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY

znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY znak postępowania OIGd-2800-6/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Notebook nr 1. Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU Pamięć RAM Typ dysku twardego Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Notebook nr 1 5 szt. fabrycznie nowe (P1) Notebook nr 1 Procesor Ilość punktów uzyskanych w teście 3Dmark06 CPU -3100 Typ dysku twardego 8 GB SSD 256

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014

Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 Załącznik nr 1 do Zaproszenia nr 03/07/2014 FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY Zamawiający wymaga dostawy urządzeń komputerowych w podanej niżej ilości oraz o określonych poniżej parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.13 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax...

FORMULARZ OFERTY. Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*... NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel... Fax... Załącznik nr 2 (pieczęć ) FORMULARZ OFERTY Nazwa i siedziba Wykonawcy lub Wykonawców*.................. NIP... REGON... Nr konta... Bank... Tel.... Fax. e-mail:... składając ofertę na rzecz Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza 4 sztuki Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie

Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Pieczątka firmowa Wykonawcy Nr fax:... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y na zadanie pn.: Dostawa 16 fabrycznie nowych komputerów stacjonarnych dla Gimnazjum Nr 2

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie

Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na potrzeby Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Pawłowie Pawłów, 27-225 Pawłów tel. 41 272 16 20 fax. 41 272 16 20 Pawłów, dn. 11.06.2012 r. Zaproszenie do składania ofert Dostawa sprzętu komputerowego i drukarek na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro Gdańsk, dnia. 08.12.2011 r. SE.EA/24/241/02/TK/11 ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę sprzętu komputerowego o wartości poniżej 14.000 euro 1. Zamawiający: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Numer sprawy: DGA/11/09 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik A do SIWZ A. Komputer stacjonarny (1 szt.) procesor stacjonarny, czterordzeniowy klasy x86 osiągający min. 3900 pkt. w teście pamięć

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego. 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego sprzętu komputerowego oraz audiowizualnego 1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: b) REGON: c) kod, miejscowość, województwo, powiat:,,, d) ulica, nr:,,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o.

Załącznik nr 2. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na Informatyzację Szpitala Mazowieckiego w Garwolinie sp. z o.o. Wymagania dla sprzętu komputerowego 1. Serwer Bazodanowy ilość sztuk 1 szt.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwoju Zasobów Ludzkich ZAMAWIAJĄCY Nazwa Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem Adres: ul. Hirszfelda 11 Miejscowość Warszawa Telefon (22) 855 49 16 wew. 108 Poczta elektroniczna (e-mail) k.dzianachsliwa@wszp.edu.pl Nazwisko osoby

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym

Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym zał. nr 2 do SIWZ WITD.WAT.272.4.2011 Opis przedmiotu zamówienia, będący jednocześnie formularzem cenowym Na dostawę laptopów, komputerów stacjonarnych, oprogramowania i urządzeń wielofunkcyjnych wraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) Załącznik Nr 1A SPECYFIKACJA TECHNICZNA (minimalne parametry techniczne) I. Urządzenie wielofunkcyjne 1 szt. Cechy produktu Ogólne Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4) Szybkość urządzenia,

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:...

OFERTA. Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres siedziby:... NIP:... REGON:... Nr postępowania: ZSMI.271.6.2014 Załącznik nr 1 do SIWZ... dnia..... pieczątka firmy Zespół Szkół Mechaniczno- Informatycznych ul. Marcinkowskiego 1 84-300 Lębork woj. pomorskie I. Dane dotyczące Wykonawcy:

Bardziej szczegółowo

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB

minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz Min. 1000 GB SATA 5400 obr. Express Cache 8 GB ROZDZIAŁ IV OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część I Komputer przenośny (laptop) - 2 szt. Dysk twardy osiągający co najmniej 7840 punktów w teście wg cpubenchmark.net minimum 16GB pamięci DDR3 SDRAM 1600 MHz

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Załącznik Nr 2 do SIWZ Zestawienie wymaganych parametrów technicznych dla Pakietu nr 1 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr 63/ZP/2013 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Notebook

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan).

ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja, instalacją wykonaniem sieci (elektrycznej/lan). GMINA LUBYCZA KRÓLEWSKA ul. Kolejowa 1 22-680 Lubycza Królewska Tel. 84 66 17 002 Lubycza Królewska, 10.10.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE ( dotyczy zamówienia sprzętu komputerowego wraz z montażem adaptacja,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej

PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Załącznik nr 4 do SIWZ Pieczęć Wykonawcy strona z ogólnej liczby stron 1 L.P. NAZWA ASORTYMENTU Opis urządzeń technicznych minimalne wymagania ILOŚĆ PAKIET nr 15 Instytut Fizyki Teoretycznej Zaoferowana

Bardziej szczegółowo

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ZAPYTANIE OFERTOWE na sprzedaż i dostawę 29 zestawów komputerowych z wyposażeniem i oprogramowaniem w ramach projektu pn. Drugi etap modernizacji zarządzania, komunikacji i systemu informacyjnego OPZZ,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr..

Załącznik 2 WZÓR. UMOWA nr.. Załącznik 2 WZÓR UMOWA nr.. zawarta w dniu 2014 r. w Białymstoku, pomiędzy: Szkołą Podstawową Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku z siedzibą: 15-863 Białystok ul. Radzymińska 11, Regon: 000735635,

Bardziej szczegółowo

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia.

Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. Numer sprawy: DGA/11/09 Załącznik nr 2 do formularza oferty Niniejszy załącznik zawiera opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia. A. Komputer stacjonarny (1 szt.)typ*.. procesor stacjonarny, czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. Lębork, dnia 29.05.2007r. OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W LĘBORKU. ZAMAWIAJĄCY: Powiatowy Urząd Pracy ul.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10

Załącznik nr 1. Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 Załącznik nr 1 Pakiet nr 1 Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego PC - 32bit szt.10 L.p. Komponent Parametry wymagane Wartość oferowana 1 Obudowa miniatx/microatx/atx -dwa porty USB 2.0/3.0 wyprowadzone

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej

Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej Załącznik nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Dostawa 6 szt. komputerów stacjonarnych do pracy biurowej L.p. Komponent 1. Wydajność obliczeniowa jednostki Komputer uzyskujący w teście

Bardziej szczegółowo

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I

znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I znak postępowania OIGd-2800-15/13 załącznik nr 2 FORMULARZ OFERTY CZĘŚĆ I, dnia (miejscowość) (data) Wykonawca,......, (pełna nazwa, firma, imię i nazwisko wykonawcy albo wykonawców wspólnie ubiegających

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania

Załącznik nr 2 do SIWZ. Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania Załącznik nr 2 do SIWZ Wykaz zamawianego sprzętu oraz oprogramowania 1. Komputerowa stacja robocza: 4 szt Ilość zainstalowanych procesorów: 1 szt.; Maksymalna ilość procesorów: 1 szt.; Typ zainstalowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wilczyn, ul. Strzelińska 12 D, 62-550 Wilczyn, woj. wielkopolskie, tel. 63 26 83 032,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro. Znak sprawy KG.261.5.2015 Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do 30 000 euro Znak sprawy KG.261.5.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup i dostawę a) 20 kompletów komputerów typu All in One z systemem

Bardziej szczegółowo

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja

Lp. Urządzenie Ilość Konfiguracja Opis przedmiotu zamówienia nie odnosi się do określonych znaków towarowych czy rodzajów, które są przedmiotem zamówienia. Przedstawione parametry są minimalnymi dopuszczalnymi i maja charakter informacyjny,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Poznań, 30.01.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający INTERPLASTIK Sp. z o. o. ul. Klemensa Janickiego 20B, 60-542 Poznań NIP 781-18-48-779, REGON 634477033, KRS 0000351064 m.judek@interplastik.pl II.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Dla części I ZAŁĄCZNIK NR 2 do Formularza oferty Przedmiot 1. Urządzenie wielofunkcyjne Urządzenie wielofunkcyjne A3 kolor laser spełnianie wymagań określonych przez Podstawowe funkcje urządzenia Drukowanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W RYKACH

ZARZĄD POWIATU W RYKACH ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA: OKREŚLANIE WARTOŚCI POJAZDÓW USUNIĘTYCH Z DRÓG W TRYBIE ART. 130A USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM- ZNAK SPRAWY: RM.272.5.2013 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO POWIAT RYCKI

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych.

Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. 1. Komputer stacjonarny: a) typ 1 (36szt.) Typ Zastosowanie Stacjonarny. Komputer będzie wykorzystywany na potrzeby aplikacji: biurowych, obliczeniowych, multimedialnych. Wydajność Komputer powinien osiągać

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalwincentego.pl Gdynia: Przedmiotem niniejszego zamówienia są sukcesywne dostawy nowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl 1 z 9 2015-12-01 14:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: WFA.2420.12.2015.JR Dostawa, instalacja i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt.

Zakres rzeczowy. Zał. 6. Komputer biurkowy - 10 szt. Zakres rzeczowy Zał. 6 Komputer biurkowy - 10 szt. Wydajność obliczeniowa Pamięć operacyjna Karta graficzna Pamięć masowa Napęd optyczny Karat dźwiękowa Porty I/O Sieć Zasilanie Niezawodność i jakość wytwarzania

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA postępowania o udzielenie zamówienia na sukcesywne dostawy pasków testowych do pomiaru poziomu cholesterolu i poziomu glukozy we krwi metodą paskową

Bardziej szczegółowo

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt.

1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Lp. 1. Komputer przenośny (notebook) 14 szt. Część składowa / cechy podstawowe 1 PROCESOR 2 DYSK TWARDY [Dell Precision M4300] Parametry nie gorsze niż Intel Core i5 (2.60GHz/3MB/1066MHz) lub równoważny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10

ZAPYTANIE O CENĘ PCPR.POKL.342/ /10 PCPR.POKL.342/ /10 ZAPYTANIE O CENĘ Szanowni Państwo! Rozpoczynając realizację projektu Twoja szansa na sukces współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego jesteśmy zainteresowani zakupem

Bardziej szczegółowo

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia 11.10.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU V-DAG-343/28/2007 Człuchów, dnia.0.2007r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Przedmiot zamówienia: Zakup, dostawa i montaż sprzętu komputerowego.. Nazwa (firma) i adres zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy,

Bardziej szczegółowo

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów

Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane minimum. 1. Kompletny zestaw komputerowy z systemem operacyjnym. 15 kompletów Część A. Sprzęt dla informatyków zgodne z zapytaniem ofertowym nr 08/2013/01 z dnia 03.09.2013 r. w ramach projektu Szkoła, staż, praca Twoja droga do sukcesu! Lp. Sprzęt Liczba sztuk Parametr Wymagane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami.

Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i akcesoriami. Płock 6.12.2012r Szkoła Podstawowa im. Druha Wacława Milke w Płocku 09-402 Płock ul. 1 Maja 11 Telefon: 24/2624015 NIP 774-26-62-473 www.sp6plock.pl Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu poleasingowych zestawów

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa centralna. Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Numer ogłoszenia: 392064-2012; data zamieszczenia: 10.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo...

OFERTA ... ... b) Zarejestrowany adres wykonawcy ... tel. (kier.)...fax... internet: http://... e-mail:... Regon... NIP... ...województwo... Z a ł ą c z n i k n r 2 S I W Z OFERTA Sprawa nr ZDW-DI-3-271-82/12 1. Dane wykonawcy : a) Zarejestrowana nazwa wykonawcy Zamawiający : Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków www.zdw.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka

Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia. Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1. Komputer przenośny. Ilość 1 sztuka Załącznik nr 6 Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia Pakiet 1 (Gdańsk) Tabela 1 Komputer przenośny Lp. Opis minimalnych wymagań lub konfiguracji 1. W zakresie zastosowania 1.1. Komputer będzie wykorzystywany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ

POWIATOWE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej Świdnik, dn. 12.10.2010 r. ul. Szkolna 1 21-045 Świdnik Dotyczy: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w związku z realizacją projektu Szkoła przy lotnisku

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr sprawy RBiGK 2104/15/10. nazwa zamawiającego Grębocice, dnia 29.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy RBiGK 2104/15/10 1. Zamawiający Urząd Gminy Grębocice, ul. Głogowska 3, 59-150 Grębocice nazwa zamawiającego zaprasza do złożenia oferty na: 2.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Postępowanie numer: WIChiP/390-4/14 Szczególne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Sprzęt powinien być produktem wysokiej jakości, musi być fabrycznie nowy, wolny od wad

Bardziej szczegółowo

Kraków r. PT.II KB

Kraków r. PT.II KB Kraków 29.03.2011 r. PT.II.272.1.2011.KB Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup i montaż sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem,

Bardziej szczegółowo

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r.

W Y K O N A W C Y MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI. Komisja Przetargowa. Sygn.: 30/dost./2008. BA/zp/19038/2008. Warszawa, 06 listopada 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Komisja Przetargowa Sygn.: 30/dost./2008 BA/zp/19038/2008 Warszawa, 06 listopada 2008 r. W Y K O N A W C Y Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro

FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro Żnin, dnia 8 października 2010r. OR.3431-43 /10 A/A FORMULARZ ZAPYTANIA OFERTOWEGO o wartości zamówienia poniżej 14 000 euro na sprzedaż i dostawę komputerów przenośnych, drukarki laserowej oraz oprogramowania

Bardziej szczegółowo

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE

A. ZESTAWY KOMPUTEROWE DOA.III.272.1.92.2011 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA ZESTAWY KOMPUTEROWE I KOMPUTERY PRZENOŚNE A. ZESTAWY KOMPUTEROWE ZESTAW KOMPUTEROWY I szt. 49 1. Komputer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo