Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa"

Transkrypt

1 Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa, dnia 21 października 2011r. Zatwierdzono.. 1 S t r o n a

2 1. Zamawiający Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych. Ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa tel.: , faks: Osoby ze strony Zamawiającego do kontaktu w sprawie zamówienia 2.1 Osobą wyznaczoną do kontaktów w sprawie niniejszego postępowania jest p. Marek Sobiech - tel.: Język postępowania oraz sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami 3.1. Postępowanie jest prowadzone w języku polskim Wszelkie oświadczenia i dokumenty sporządzone w języku innym niż język polski muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski poświadczonymi przez Wykonawcę W niniejszym postępowaniu Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać oświadczenia i dokumenty, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, pisemnie lub faksem (z zastrzeżeniem postanowień pkt. 3.4) Forma pisemna wymagana jest dla niżej wymienionych czynności, dla których Zamawiający nie zezwala na komunikowanie się faksem: - złożenie Oferty; - zmiana Oferty; - powiadomienie Zamawiającego o wycofaniu złożonej przez Wykonawcę Oferty; - uzupełnienie oświadczeń i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 Ustawy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 3 Ustawy Zamawiający, jeśli otrzyma od Wykonawcy prośbę o potwierdzenie doręczenia oświadczenia lub dokumentu przekazanego faksem, niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania korespondencji faksem lub pisemnie. 3.6 Wykonawca, jeżeli otrzyma od Zamawiającego oświadczenie lub dokument faksem, ma obowiązek niezwłocznie potwierdzić fakt otrzymania tej korespondencji faksem lub pisemnie Wszelkie dokumenty i oświadczenia, w tym: wnioski, zawiadomienia, informacje, pytania i odpowiedzi, powinny być kierowane na adres osoby uprawnionej 2 S t r o n a

3 do kontaktów z Wykonawcami, w tym odpowiednio na wskazany w niniejszej SIWZ lub nr faksu. 4. Tryb udzielenia zamówienia i informacje o miejscu zamieszczenia ogłoszenia 4.1 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.) zwanej dalej ustawą W sprawach nie uregulowanych niniejszą SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone: a) w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr w dniu 21 października r. b) na stronie internetowej: w dniu 21 października 2011 r. c) na tablicy ogłoszeń Zamawiającego w dniu 21 października 2011 r. 5. Opis przedmiotu zamówienia 5.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego dla Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie. Na przedmiot zamówienia składa się dostawa: a) 13 szt. komputerów stacjonarnych (jednostka centralna) typ 1 b) 14 szt. monitorów, c) 2 szt. drukarek laserowych, d) 1 szt. komputerów stacjonarnych (jednostka centralna) typ 2 e) 4 szt. komputerów przenośnych typu laptop f) 1 szt. UPS g) 16 szt. Napędów DVD - RW h) 16 szt. pamięci RAM typ 1 i) 16 szt. pamięci RAM typ 2 j) 40 szt. klawiatur k) 16 szt. myszy laserowej l) 2 szt. faksów m) 6 szt. kamer internetowych 5.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej specyfikacji. 5.3 Gwarancja na dostarczony sprzęt liczona jest od dnia protokolarnego odbioru sprzętu. 3 S t r o n a

4 5.4 Przedmiot zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV Nomenklatura komputery osobiste, monitory ekranowe, drukarki laserowe, urządzenia sieciowe, urządzenia multimedialne, pamięci SDRAM urządzenia do odczytu i/lub wypalania uniwersalnych dysków wideo (DVD) urządzenia faksowe telefaksy myszka komputerowa klawiatura komputerowa 5.5 Warunki gwarancji. Zamawiający wymaga aby Wykonawca udzielił Zamawiającemu pisemnej gwarancji na zamawiany sprzęt na następujących warunkach: a) gwarancja na jednostki centralne typ 1 i 2 minimum 36 miesięcy. b) gwarancja na monitory minimum 36 miesięcy. c) gwarancja na laserowe drukarki minimum 36 miesięcy. d) gwarancja na laptopy minimum 36 miesięcy. e) gwarancja na UPS minimum 36 miesięcy (na akumulatory minimum 12 miesięcy). f) gwarancja na napędy DVD - RW minimum 36 miesięcy. g) gwarancja na pamięć RAM typ 1 i 2 minimum 36 miesięcy. h) Gwarancja na klawiatury minimum 36 miesięcy i) Gwarancje na mysz laserową minimum 36 miesięcy j) Gwarancja na faks minimum 36 miesięcy k) Gwarancja na kamerę internetową minimum 36 miesięcy. Termin biegu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru sprzętu. 5.6 Sprzęt ma być zaoferowany w postaci jednowariantowej opcji zaproponowanej przez Wykonawcę, tzn. z podaniem konkretnych wartości parametrów (załącznik nr 8 do SIWZ). Wykonawca wypełnia i załącza do oferty opis oferowanego sprzętu (zgodnie z załącznikiem nr 8 do siwz) w celu potwierdzenia, że oferowany przez niego sprzęt spełnia wymogi Zamawiającego. 5.7 Deklaracje zgodności (CE). Oferowany przedmiot zamówienia będzie posiadał wymagane na terenie RP certyfikaty zgodne z CE. 4 S t r o n a

5 5.8 Serwis. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni Zamawiającemu usługi serwisu na następujących zasadach. Reakcja serwisu będzie wynosić następujący czas: a) na awarię serwera zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin od chwili zgłoszenia. b) na awarię pozostałego sprzętu komputerowego zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin. Za czas reakcji serwisu Zamawiający uznaje czas, w którym zgłoszona awaria zostanie naprawiona. W przypadku, gdy naprawa sprzętu przekroczy terminy określone w pkt.5.7 lit. a, Wykonawca zapewni na własny koszt sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który uległ awarii. W przypadku, gdy dany sprzęt ulegnie awarii trzy razy w ciągu okresu gwarancji, Wykonawca będzie miał obowiązek wymienić ten sprzęt na nowy o nie gorszych parametrach technicznych. 6. Termin realizacji zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia wynosi 15 dni od dnia podpisania umowy. 7. Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy: 7.1 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy. 7.2 Spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykażą, iż w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania, wykonali z należytą starannością co najmniej 2 (dwie) dostawy sprzętu komputerowego o wartości nie mniejszej niż PLN brutto każda dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zapewnią usługi serwisu na następujących zasadach. Reakcja serwisu będzie wynosić następujący czas: a) na awarię serwera zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin od chwili zgłoszenia. a) na awarię pozostałego sprzętu komputerowego zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin sytuacji ekonomicznej i finansowej; UWAGA: Wykonawca może wykazać się spełnianiem warunków określonych w pkt i polegając na zasobach innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 5 S t r o n a

6 łączących go z nimi stosunków. W takiej sytuacji zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu m.in. pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków na podstawie dokumentów i oświadczeń, o których mowa w pkt.8 niniejszej SIWZ, dostarczonych przez Wykonawcę wraz z ofertą. 8. Dokumenty i oświadczenia Wymagane w postępowaniu 8.1. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.24 ust.1 ustawy, Wykonawca ofertą następujące dokumenty: składa wraz z Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy, zgodny z załącznikiem nr 2a do specyfikacji Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 8.2. W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca składa następujące dokumenty: Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy o treści zgodnej z załącznikiem nr 2b do specyfikacji Wykaz zrealizowanych dostaw sprzętu komputerowego potwierdzający spełnienie przez Wykonawców warunku określonego w pkt zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej specyfikacji wykaz zrealizowanych dostaw Dokumenty potwierdzające, że dostawy wymienione w wykazie zrealizowanych dostaw zostały wykonane z należytą starannością (np. referencje, listy polecające itp.) Oświadczenie o zapewnieniu serwisu zgodne z załącznikiem nr 6 do specyfikacji. a) na awarię serwera zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin od chwili zgłoszenia. b) na awarię pozostałego sprzętu komputerowego zgłoszoną przez Zamawiającego max 48 godzin Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu pisemne zobowiązanie (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie) tego podmiotu do oddania Wykonawcy zasobów wiedzy i doświadczenia na okres wykonania zamówienia; 6 S t r o n a

7 Dokumenty, o których mowa w pkt , mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę, a jeśli jest to wymagane osoby, uprawnione do podpisania oferty). Oświadczenia, o których mowa w pkt , i oraz wykaz zrealizowanych dostaw (pkt ) należy przedstawić w formie oryginału. 9. Oferta wspólna 9.1 Wykonawcy występujący wspólnie ustanowią jednego z Wykonawców jako Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.2 Oryginał pełnomocnictwa lub kopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem powinny być załączone do oferty Nie dopuszcza się potwierdzenia za zgodność z oryginałem kopii pełnomocnictwa przez Pełnomocnika. 9.3 Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z Wykonawcą Pełnomocnikiem. 10. Wykonawcy Zagraniczni 10.1 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w punkcie, , składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 10.2 Dokument, o którym mowa w pkt powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku dokumentu, o których mowa w tym punkcie, termin wystawienia tego dokumentu określony w pkt.10.2 stosuje się odpowiednio. 11. Zasady przygotowania oferty i sposób obliczenia ceny oferty Oferta musi zawierać co najmniej: 7 S t r o n a

8 a) informacje wymagane w formularzu oferty, udostępnionym Wykonawcom w załączniku nr 1 b) oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymagane niniejszą SIWZ; c) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Przyjmuje się, że pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem wszystkich kopii dokumentów składanych wraz z ofertą. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie. d) wypełniony i podpisany formularz cenowy stanowiący załącznik nr 7 e) wypełniony i podpisany formularz opis techniczny oferowanego sprzętu stanowiący załącznik nr Oferta powinna zawierać zgodnie z przedmiotem zamówienia cenę brutto (z podatkiem VAT obliczonym zgodnie z przepisami obowiązującymi w zakresie przedmiotu oferty) w PLN, obejmującą cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia na warunkach określonych we wzorze umowy, wyliczoną w formularzu cenowym zawierającym: a) Cenę jednostkową za 1 szt. jednostki centralnej typ 1, kwotę netto za oferowane 13 jednostek centralnych typ 1 oraz cenę brutto za ten sprzęt. b) Cenę netto za 1 monitor, kwotę netto za oferowane 14 monitorów przeznaczonych dla pracowni komputerowej oraz cenę brutto za ten sprzęt. c) Cenę netto za oferowaną drukarkę laserową, kwotę netto za oferowane 2 drukarki oraz cenę brutto za ten sprzęt. d) Cenę netto za oferowaną 1 szt. jednostki centralnej typ 2, kwotę netto oraz cenę brutto za ten sprzęt. e) Cenę netto za oferowaną 1 szt. Komputera typu laptop, kwotę netto za oferowane 4 laptopy oraz cenę brutto za ten sprzęt. f) Cenę netto za oferowany UPS, kwotę netto za 1 szt. UPS oraz cenę brutto za ten sprzęt. g) Cenę netto za oferowany napęd DVD - RW, kwotę netto za 16 napędów oraz cenę brutto za ten sprzęt. h) Cenę netto za oferowaną 1 szt. pamięci RAM typ 1, kwotę netto za 16 szt. pamięci oraz cenę brutto za ten sprzęt. i) Cenę netto za oferowaną 1 szt. pamięci RAM typ 2, kwotę netto za 16 szt. pamięci oraz cenę brutto za ten sprzęt. 8 S t r o n a

9 j) Cenę netto za oferowaną 1 szt. Klawiatury, kwotę netto za 40 szt. Klawiatur oraz cenę brutto za ten sprzęt. k) Cenę netto za ofertowaną 1 szt. Myszy laserowej, kwotę netto za 16 szt. Myszy oraz cenę brutto za ten sprzęt. l) Cenę netto za 1 szt. Faksu, kwotę netto za 2 szt. Faksów oraz cenę brutto za ten sprzęt. m) Cenę netto za 1 szt. Kamery internetowej, kwotę netto za 6 szt. Kamer oraz cenę brutto za ten sprzęt. Następnie należy zsumować wartości brutto wyliczone dla poszczególnych pozycji w tej tabeli. Tak wyliczone kwoty brutto należy zsumować w łączną cenę brutto za realizację całego zamówienia. W ten sposób wyliczoną cenę brutto za realizację całego przedmiotu zamówienia Wykonawca przenosi do formularza oferty Cena Oferty uwzględni wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę w tym m.in. koszt dostarczenia, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, koszt dostarczenia i zainstalowania oraz uruchomienia sprzętu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz wszelkie inne nie wymienione w SIWZ koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotowego zamówienia Wszystkie składniki cenowe określone w Ofercie powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku Wszystkie ceny w Ofercie winny być podane w złotych polskich. Wszelkie rozliczenia pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym będą wykonywane w złotych polskich. Złożenie Oferty z ceną w walucie obcej spowoduje uznanie Oferty za niezgodną z treścią SIWZ i jej odrzucenie Cena brutto Oferty podana przez Wykonawcę ustalana jest na cały okres obowiązywania umowy i nie podlega waloryzacji Oferta musi zostać sporządzona w sposób czytelny np. na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem Formularz oferty i wszystkie załączone dokumenty sporządzone przez Wykonawcę (również te złożone na formularzach stanowiących wzory będące załącznikami do niniejszej specyfikacji) muszą zostać podpisane zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumentem właściwym dla formy organizacyjnej lub ustanowionego pełnomocnika 11.9 W przypadku, gdy Wykonawca jest reprezentowany przez pełnomocnika do oferty musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy pomocy korektora) w ofercie muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę/osoby uprawnione 9 S t r o n a

10 11.11 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę Zaleca się ponumerowanie stron oferty oraz połączenie w sposób trwały wszystkich kart oferty. Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za brak zachowania tego wymogu przez Wykonawców W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r. nr 153, poz ze zm.) i dołączone do oferty w tym samym opakowaniu jednak wyodrębnione od pozostałych dokumentów stanowiących ofertę Wszelkie oświadczenia i dokumenty, powinny zostać podpisane w sposób umożliwiający ustalenie imienia i nazwiska osoby składającej podpis UWAGA: Zamawiający zastrzega, iż będzie się starał o zwolnienie z podatku VAT na podstawie Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia (Dz.U. Nr 54 z 2004r. poz. 535 ze zm.) art. 83 ust 1 pkt. 26 w sprawie nabywania sprzętu komputerowego, do którego stosuje się stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0% oraz warunków jej stosowania. 12. Opakowanie oferty Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (np. kopercie), uniemożliwiającym bezśladowe otwarcie i zapoznanie się z treścią oferty przed terminem składania ofert Opakowanie powinno zostać oznakowane jako OFERTA oraz opatrzone: nazwą przedmiotu zamówienia, numerem postępowania oraz zawierać co najmniej nazwę Wykonawcy, adres (siedzibę), numer telefonu oraz numer faksu Opakowanie należy zaadresować i opatrzeć (opisać) według poniższego wzoru: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka Warszawa Numer postępowania ZP/02/11 Oferta na dostawę sprzętu komputerowego Nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert, tj. 4 listopada 2011 r.godz (godzina i data otwarcia ofert) 10 S t r o n a

11 13. Wadium W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 14. Sposób udzielania wyjaśnień dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 14.1 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Treść zapytania oraz odpowiedzi Zamawiający przekaże Wykonawcy, który zwrócił się o wyjaśnienie treści SIWZ, wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia w siedzibie Zamawiającego oraz zamieści na swojej witrynie internetowej pod adresem wobec czego zwraca się do wykonawców o szczególną staranność i monitorowanie witryny internetowej Zamawiającego W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Każda zmiana wprowadzona przez Zamawiającego stanie się integralną częścią SIWZ oraz zostanie przekazana niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a także zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem: Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzanie zmian w ofertach. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawców będą podlegały nowemu terminowi - z wyłączeniem terminu składania wniosków o wyjaśnienie SIWZ, bowiem zgodnie z art. 38 ust. 1 b ustawy przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na jego bieg O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej: 11 S t r o n a

12 15. Waluty obce Zamawiający nie przewiduje możliwości rozliczenia z Wykonawcą w walutach obcych. Wszelkie rozliczenia będą odbywały się w PLN. 16. Miejsce i termin składania ofert 16.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.: w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa w sekretariacie tj. pok. Nr Termin składania ofert upływa dnia 4 listopada 2011 r. o godz W przypadku ofert przesłanych pocztą lub za pośrednictwem firmy kurierskiej liczy się data i godzina dostarczenia oferty pod wskazany adres Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone Wykonawcom niezwłocznie i bez otwierania. 17. Miejsce i termin otwarcia ofert 17.1 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego, tj.: w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa w pokoju nr Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 listopada 2011 r. o godz Termin związania ofertą 18.1 Okres związania ofertą wynosi 30 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o okres 60 dni. 19. Zmiana i wycofanie oferty 19.1 Przed upływem terminu składania ofert Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę. 12 S t r o n a

13 19.2 Powiadomienie o wprowadzeniu zmian do oferty bądź wycofaniu oferty powinno zostać złożone w sposób i formie przewidzianych dla złożenia oferty z zastrzeżeniem, iż na opakowaniu (kopercie) Wykonawca zaznaczy dodatkowo zmiana/wycofanie. 20. Kryteria oceny ofert 20.1 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną brutto za realizację całości dostawy 100 % 20.2 Oferty oceniane będą według następującego wzoru: (cena brutto oferty najkorzystniejszej : cena brutto oferty badanej) x Informacja o formalnościach dotyczących zawarcia umowy oraz istotne postanowienia umowy O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego oddzielnym pismem Wzór umowy zawarty został w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Postanowienia umowy ustalone we wzorze nie podlegają negocjacjom. Wykonawca na formularzu oferty potwierdza przyjęcie postanowień zawartych w załączniku nr 4 do niniejszej specyfikacji Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy wyłącznie na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ, w tym: Termin realizacji zamówienia może ulec zmianie w przypadku zaistnienia następujących okoliczności: 1) w razie zaistnienia zdarzeń niezależnych od stron, po dacie zawarcia umowy, o charakterze działania siły wyższej, 22. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy W niniejszym postępowaniu Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 13 S t r o n a

14 23. Pouczenie o środkach ochrony prawnej 23.1 Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. 24. Inne postanowienia Do spraw nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz z późn. zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy. 25. Zaliczki na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania niniejszego zamówienia na zasadach określonych w art. 151a ustawy. 26. Wykaz załączników Załącznikami do niniejszej specyfikacji, stanowiącymi jej integralną część są: a) Formularz oferty załącznik nr 1 b) Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art.24 ust.1 ustawy załącznik nr 2a c) Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 2b d) Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 3 e) Wzór umowy załącznik nr 4 f) Wykaz dostaw zrealizowanych przez wykonawców załącznik nr 5 g) Oświadczenie o zapewnieniu serwisu i o spełnianiu przez oferowany sprzęt wymagań zamawiającego załącznik nr 6 h) Formularz cenowy załącznik nr 7 i) Opis techniczny oferowanego sprzętu załącznik nr 8 14 S t r o n a

15 F O R M U L A R Z O F E R T O W Y Załącznik nr 1 do SIWZ Składając ofertę (w przypadku podmiotów występujących wspólnie wymienić wszystkich wykonawców składających ofertę w przypadku podmiotu występującego samodzielnie wypełnić tylko pozycję nr 1) 1 Nazwa Wykonawcy: z siedzibą: Nazwa Wykonawcy z siedzibą dla Zamawiającego, którym jest Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych ul. Gen. Zajączka 7, Warszawa, w prowadzonym postępowaniu nr ZP/02/11 o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. 1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: Netto:. Stawka VAT kwota VAT. Brutto:... słownie złotych brutto: W cenę wliczyliśmy wszystkie niezbędne koszty związane z realizacją zamówienia, o których mowa w specyfikacji. 2. Przedmiot zamówienia zostanie przez nas zrealizowany w terminie nie później niż 15 dni od dnia podpisania umowy. 3. Oświadczamy, iż zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz otrzymaliśmy wszelkie niezbędne informacje do przygotowania oferty. 4. Akceptujemy wskazany w SIWZ czas związania ofertą 30 dni. Termin ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 5. Akceptujemy treść wzoru umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do jej podpisania w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 15 S t r o n a

16 6. Informujemy, że niżej wymienione części zamówienia zamierzamy wykonać przy pomocy podwykonawców: (wpisać zakres prac lub nie dotyczy ) Ofertę składamy na... ponumerowanych stronach w sposób ciągły, wraz z załącznikami które stanowią: 1)... 2)... 3)... 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)......, dn (Imię i nazwisko oraz podpis ) 16 S t r o n a

17 ... Załącznik nr 2a do SIWZ pieczęć wykonawcy Oświadczenie Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę sprzętu komputerowego, reprezentując wykonawcę (nazwa):... oświadczam(-y), że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r., nr 223, poz z późn. zm.) Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 17 S t r o n a

18 Załącznik nr 2b do SIWZ... pieczęć wykonawcy Oświadczenie Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawa sprzętu komputerowego, reprezentując wykonawcę (nazwa):... oświadczam, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz ze zm.). tzn.: 1. posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2. posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie 3. dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, Data i podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 18 S t r o n a

19 Załącznik nr 3 Opis Przedmiotu Zamówienia Wymogi techniczne dot. zamawianego sprzętu Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa niżej wymienionego sprzętu o następujących parametrach technicznych: Monitor Monitor w ilości 14 sztuk o następujących minimalnych parametrach technicznych: Typ ekranu (panoramiczny) Ekran TN 22 Rozmiar plamki Jasność max. 0,27 mm min. 300 cd/m2 Kontrast min. 1000:1 Kąty widzenia (pion/poziom) Czas reakcji matrycy min. 160/160 stopni max 5ms Rozdzielczość maksymalna min x 1000 Częstotliwość odświeżania poziomego Częstotliwość odświeżania pionowego Złącze Głośniki Gwarancja Certyfikaty Inne min. zakres khz min. zakres Hz 15-stykowe złącze D-Sub, złącze DVI, Komplet kabli D-Sub i DVI Brak 3 lata, serwis na miejscu u klienta TCO 03, ISO lub inne równoważne Monitor musi posiadać trwałe oznaczenie logo producenta monitora 19 S t r o n a

20 Komputer - typ 1 w ilości 13 sztuk o następujących minimalnych parametrach technicznych Płyta główna Zaprojektowana na zlecenie producenta jednostki centralnej komputera, Wyposażona w złącza: PCI Express x16 1szt; PCI Express x1 1szt; PCI - 2 szt; DIMM, obsługa do 16GB pamięci RAM 4 szt; SATA II 4 szt; płyta musi być trwale oznaczona logo producenta komputera. Chipset Dostosowany do oferowanego procesora. Procesor Procesor minimum dwurdzeniowy, klasy x86, dedykowany do pracy w komputerach, taktowany zegarem co najmniej 3,2 GHz, częstotliwość szyny systemowej FSB min. 1333MHz pamięć L2 4MB lub inny równoważny wydajnościowo Pamięć RAM Dysk twardy 4GB DDR3 (2x2GB) Dual Channel Min 500GB, Serial ATA/300, 7200RPM, 32MB cache; Karta graficzna 512MB (128bit), HDTV, DVI, PCI-E, zgodna z DX 11.0 Karta dźwiękowa Karta sieciowa Zintegrowana; 100/1000 Ethernet (zintegrowana); Porty 1xRS232; 2xPS/2; min. 6 x USB, w tym min. 2 z przodu obudowy i min. 4 z tyłu, port sieciowy, UWAGA: Wymagana ilość i rozmieszczenie (na zewnątrz obudowy komputera) portów USB nie może być osiągnięta w wyniku stosowania konwerterów, przejściówek itp. Klawiatura Mysz Napęd optyczny Klawiatura PS/2 w układzie polski programisty trwale oznaczona logo producenta Mysz laserowa PS/2 z dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) trwale oznaczona logo producenta Nagrywarka DVD+/-RW z oprogramowaniem do nagrywania płyt 20 S t r o n a

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 86/ZP/2011 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na:

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ ul. Filtrowa 1 00-611 WARSZAWA. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ 00-611 WARSZAWA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania wraz z instalacją. Zatwierdził: ZASTĘPCA DYREKTORA ds. Organizacyjno-Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015

Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 Bydgoszcz, dnia 24 lipca 2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy LO-2/260/2/6/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Dęblin, dnia 21 października 2014 r.

Dęblin, dnia 21 października 2014 r. W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 21 października 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/69/2014 Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zamek Królewski w Warszawie Pomnik Historii i Kultury Narodowej

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1

Numer sprawy Zp/pn/80/2014 1 W YŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ZATWIERDZAM KANCLERZ WYŻSZEJ SZKOŁY OFICERSKIEJ SIŁ POWIETRZNYCH Dęblin, dnia 17 listopada 2014 r. mgr Waldemar Bieniek Nr sprawy Zp/pn/80/2014 Zamawiający: Wyższa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 270-36/205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, tel: 2/42-00- 33, fax: 2/430-38-85, http://www.inig.pl,

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O RÓWNOWARTOŚCI MNIEJSZEJ OD KWOT OKREŚLONYCH W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.

Bardziej szczegółowo

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

FILHARMONIA NARODOWA. 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA FILHARMONIA NARODOWA ZP/02/05/2015 00-950 Warszawa, ul. Jasna 5 tel. 022 5517100, faks 022 5517200 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poz. zm.) procedura jak

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości poniżej wyrażonej w złotych równowartości 200 000 Euro Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: IAM-ZP/109/2011 Instytut Adama Mickiewicza Ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu IT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZBA CELNA WE WROCŁAWIU ul. Hercena 11 50-950 Wrocław Wrocław, dnia 08.11.2013r. Z A T W I E R D Z A M : data zatwierdzenia: 12.11.2013r. Na oryginale podpisał Z-ca Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu Leszek

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo