Program specjalizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program specjalizacji"

Transkrypt

1 CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ HEMATOLOGII MEDYCZNEJ Program dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację II stopnia w diagnostyce laboratoryjnej lub analityce klinicznej albo tytuł specjalisty w laboratoryjnej diagnostyce medycznej Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Wiesław Jędrzejczak Dr hab. Milena Dąbrowska Dr med. Jadwiga Nowicka Prof. dr hab. Danuta Rość Warszawa 2004

2 1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE A) Cele kształcenia specjalizacyjnego Cele edukacyjne Celem kształcenia specjalizacyjnego diagnostów laboratoryjnych w laboratoryjnej hematologii medycznej jest uzyskanie wysokich kwalifikacji, umożliwiających zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną udział w doborze badań laboratoryjnych, ich wykonywanie lub nadzorowanie wykonania oraz interpretację ze szczególnym uwzględnieniem czynników interferujących. W dążeniu do osiągnięcia tego celu zakłada się uzyskanie przez specjalizującego się diagnostę laboratoryjnego pełnego zakresu wymaganej wiedzy oraz wymaganych umiejętności praktycznych, nakreślonych przez niniejszy program. Ponadto założeniem kształcenia specjalizacyjnego jest rozwijanie pożądanych cech osobowości specjalizującego się diagnosty laboratoryjnego, kształtowanie postaw etycznych, wypracowanie obowiązku ciągłego samokształcenia, poszerzania i pogłębiania wiedzy i umiejętności praktycznych oraz wprowadzania nowych osiągnięć do praktyki zawodowej. Uzyskane kompetencje Celem studiów specjalizacyjnych jest uzyskanie przez diagnostę laboratoryjnego szczególnych kwalifikacji w dziedzinie laboratoryjnej hematologii medycznej umożliwiających, zgodnie ze współczesną wiedzą medyczną: udział w doborze badań laboratoryjnych przydatnych w rozpoznawaniu i kontroli efektywności leczenia nowotworowych i nienowotworowych chorób krwi oraz zaburzeń hematologicznych występujących w pierwotnych chorobach innych narządów, wykonywanie tych badań lub nadzorowanie ich wykonania, wdrażanie nowych badań, zgodnie z zaleceniami komitetów ds. standaryzacji w hematologii, laboratoryjną interpretację wyników tych badań ze szczególnym uwzględnieniem czynników interferujących oraz samodzielne rozwiązywanie problemów związanych ze wszystkimi etapami prowadzącymi do powstania wyniku, od chwili pobrania materiału, poprzez proces analityczny do końcowej autoryzacji i interpretacji wyniku, współdziałanie w tworzeniu algorytmów postępowania w skład których wchodzą laboratoryjne badania hematologiczne, udzielanie konsultacji w zakresie doboru badań hematologicznych, technik ich wykonania i laboratoryjnej interpretacji wyników, prowadzenie indywidualnej lub grupowej praktyki laboratoryjnej w dziedzinie hematologii laboratoryjnej, kierowanie laboratorium hematologicznym, kierowanie specjalizacją w laboratoryjnej hematologii medycznej innych diagnostów, uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym innych pracowników medycznych. Rozwijanie pożądanych cech osobowości Specjalizujący się diagnosta będzie rozwijał pożądane cechy osobowości: umiejętność współpracy ze zleceniodawcami badań i odbiorcami wyników badań, przyjmowanie odpowiedzialności za postępowanie swoje i podległego mu zespołu, CMKP

3 umiejętność zorganizowania warsztatu pracy sobie i podległemu zespołowi, kierowanie się w swoich działaniach wyłącznie dobrem chorego, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do badań i ich poufności. Po uzyskaniu specjalizacji diagnosta laboratoryjny będzie realizował następujące cele edukacyjne: będzie stale aktualizował posiadaną wiedzę w oparciu o samokształcenie, uczestnictwo w kursach kształcenia ustawicznego oraz sympozjach i zjazdach naukowych, będzie dzielił się swoim doświadczeniem zawodowym poprzez publikacje, wykłady, udział w konferencjach, będzie dbał o stałe aktualizowanie i podnoszenie kwalifikacji podległego mu personelu poprzez opracowanie i realizowanie systemu szkoleń. B) Czas trwania specjalizacji Specjalizacja w zakresie laboratoryjnej hematologii medycznej dla diagnostów posiadających specjalizację II stopnia w diagnostyce laboratoryjnej lub analityce klinicznej albo tytuł specjalisty w laboratoryjnej diagnostyce medycznej trwa 3 lata (w tym staże, kursy i urlopy). C) Wymagana wiedza Oczekuje się, że diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w laboratoryjnej hematologii medycznej wykaże się wiedzą w zakresie poniższych zagadnień: I. Wiadomości ogólne z laboratoryjnej hematologii medycznej 1. Zasady organizacji laboratorium z uwzględnieniem systemu sterowania jakością (organizacja pracy, określenie zadań i odpowiedzialności, obieg informacji, dobór badań i ich walidacja, rejestracja i archiwizacja wyników, wyliczanie kosztów badań oraz zasady bezpieczeństwa pracy dla pacjentów i personelu). 2. Wdrażanie systemu sterowania jakością zgodnie z normą ISO/ EN/PN i opracowanie księgi jakości. Pojęcie akredytacji. 3. Walidacja badań oferowanych przez laboratorium po rozpoznaniu oczekiwań zleceniodawcy: techniki instrumentalne w laboratorium hematologicznym (zastosowanie wirówek, łaźni wodnych, spektrofotometrów, aparatów do barwienia rozmazów), automatyzacja w laboratorium hematologicznym, techniki pomiarowe (typy analizatorów hematologicznych, koagulologicznych, cytometrów przepływowych). personel: wykształcenie i kompetencje, szacowanie budżetu niepewności fazy przedanalitycznej i postanalitycznej (ocena wiarygodności badań, czynniki wpływające na wynik badania laboratoryjnego z uwzględnieniem błędów analitycznych i pozaanalitycznych, pojęcie zmienności wewnątrz- i międzyosobniczej oraz rytmów biologicznych, interferencje zewnątrz- i wewnątrzpochodne (czynniki środowiskowe, leki) wpływające na wynik laboratoryjny, ocena wiarygodności wyników i ich użyteczności diagnostycznej. Sposoby wyznaczania zakresów wartości referencyjnych, wartości decyzyjne, dopuszczalne granice błędów, sposoby ich definiowania i oceny, procedury CMKP

4 naprawcze, pojęcie czułości, swoistości diagnostycznej oraz wartości predykcyjnej, interpretacja krzywych ROC. 4. Procedury ogólne (zasady pobierania i przechowywania materiału z uwzględnieniem przygotowania pacjenta, doboru odpowiednich antykoagulantów i środków konserwujących, zasady pracy z materiałem biologicznym, systemy informatyczne w laboratorium hematologicznym). II. Podstawy naukowe hematologii. 1. Hematopoeza: definicja komórki macierzystej, podścielisko krwiotwórcze, szeregi rozwojowe i kinetyka komórek, apoptoza, geny regulujące krwiotworzenie, onkogeny i antyonkogeny. Regulacja hematopoezy przez cytokiny i cząstki adhezyjne. 2. Immunologia: odporność komórkowa i humoralna z uwzględnieniem stosowanych testów diagnostycznych, główny układ antygenów tkankowych, autoagresja. 3. Mechanizmy krzepnięcia i fibrynolizy. Udział płytek krwi. III. Diagnostyka chorób krwi - logistyka diagnostyczna i interpretacja wyników badań. 1. Parametry morfologiczne krwi obwodowej i szpiku, normy (z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta). 2. Oznaczanie morfologii krwi oraz wyliczanie i interpretacja wskaźników hematologicznych. 3. Retykulocyty - oznaczanie i znaczenie diagnostyczne. 4. Wykonanie, ocena i interpretacja leukogramów i mielogramów. 5. Zastosowanie badań biochemicznych, cytochemicznych, immunologicznych (z uwzględnieniem cytometrii przepływowej), molekularnych (PCR) i cytogenetycznych w laboratoryjnej diagnostyce hematologicznej. 6. Diagnostyka zaburzeń hemostazy z uwzględnieniem różnych metod pomiarowych. 7. Monitorowanie leczenia nienowotworowych i nowotworowych chorób krwi. IV. Szczegółowa wiedza o patofizjologii, diagnostyce i strategii leczenia poszczególnych chorób krwi. 1. Definicja niedokrwistości: podziały, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, monitorowanie leczenia niedokrwistości niedoborowych, hemolitycznych, pokrwotocznych, hipo- i aplastycznych. 2. Zaburzenia gospodarki żelazem - laboratoryjna ocena zasobów Fe w ustroju. 3. Hemoglobinopatie, talasemie i enzymopatie: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie. 4. Definicja pancytopenii i granulocytopenii: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, 5. Morfologiczne i czynnościowe zaburzenia w układzie białokrwinkowym i ich diagnostyka. 6. Definicja małopłytkowości: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, 7. Niedobory odporności wrodzone i nabyte: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, CMKP

5 8. Definicja przewlekłych zespołów mieloproliferacyjnych: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, 9. Definicja zespołów mielodysplastycznych: podziały, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, 10. Definicja ostrej białaczki nielimfoblastycznej: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Diagnostyka choroby resztkowej (MRD) i oporności wielolekowej (MDR). 11. Definicja ostrej białaczki limfoblastycznej: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Diagnostyka choroby resztkowej (MRD) i oporności wielolekowej (MDR). 12. Definicja chłoniaków ziarniczych i nieziarniczych: podziały, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, 13. Gammapatie mono- i poliklonalne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, 14. Definicja przewlekłej białaczki limfatycznej: podział, patogeneza, diagnostyka, czynniki rokownicze, różnicowanie, 15. AIDS: patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, 16. Naczyniowe i płytkowe skazy krwotoczne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie. 17. Wrodzone osoczowe skazy krwotoczne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, 18. Nabyte osoczowe skazy krwotoczne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, 19. Definicja trombofilii: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, monitorowanie leczenia. 20. Zasady monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego, fibrynolitycznego oraz przeciwpłytkowego: dobór badań, interpretacja wyników. 21. Diagnostyka żylnej choroby zatorowo-zakrzepowej i nadkrzepliwości. V. Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych uzyskiwanych z innych źródeł. 1. Wskazania do przeszczepiania allogenicznych i autologicznych komórek krwiotwórczych. 2. Zasady poszukiwania dawcy komórek krwiotwórczych. Źródła komórek krwiotwórczych, ich zalety i ograniczenia. 3. Badania laboratoryjne w kwalifikacji do przeszczepienia komórek krwiotwórczych auto- i allogenicznych. 4. Badania laboratoryjne w prowadzeniu chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. 5. Układ HLA, metody serologiczne i molekularne ich oznaczania. VI. Immunohematologia i transfuzjologia 1. Zróżnicowanie antygenowe krwinek czerwonych, płytek krwi, granulocytów, metody serologiczne i molekularne ich oznaczania. 2. Alloimmunizacja i autoimmunizacja w zakresie komórek krwi. 3. Preparaty krwiopochodne: charakterystyka, preparatyka i zasady stosowania. CMKP

6 4. Zasady i stosowane metody zapewniające bezpieczeństwo i skuteczność przetaczania preparatów krwinek, w tym płytek krwi. 5. Konflikty matczyno-płodowe w zakresie komórek krwi metody diagnostyczne (serologiczne i molekularne, nieinwazyjne i inwazyjne). 6. Nowoczesne metody immunologiczne i molekularne stosowane w transfuzjologii. 7. Diagnostyka i monitorowanie powikłań poprzetoczeniowych i poprzeszczepowych. VII. Powikłania hematologiczne w przebiegu chorób o różnej etiologii. 1. Laboratoryjna diagnostyka hematologiczna w położnictwie i ginekologii. 2. Laboratoryjna diagnostyka hematologiczna u chorych chirurgicznych. 3. Laboratoryjna diagnostyka hematologiczna w chorobach narządowych (wątroba, nerki, itd.). 4. Laboratoryjna diagnostyka hematologiczna w chorobach autoimmunizacyjnych. 5. Laboratoryjna diagnostyka hematologiczna w nowotworach litych. 6. Odrębności hematologiczne u dzieci. 7. Laboratoryjna diagnostyka hematologiczna w chorobach zawodowych. D) Wymagane umiejętności praktyczne Oczekuje się, że diagnosta laboratoryjny po ukończeniu specjalizacji w zakresie laboratoryjnej hematologii medycznej wykaże się umiejętnością: 1) biegłego pobierania krwi żylnej i włośniczkowej (z palca, płatka ucha, pięty - u noworodków) i zabezpieczania materiału zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2) biegłego wykonania badania morfologii krwi metodą automatyczną i manualną oraz jego interpretacji, 3) biegłego wykonania rozmazu krwi obwodowej i szpiku i ich oceny, 4) biegłego wykonania badań cytochemicznych i cytoenzymatycznych oraz ich oceny, 5) wykonania badań immunofenotypowych i ich oceny, 6) biegłego wykonania badania standaryzowanego czasu krwawienia i interpretacji wyniku, 7) wykonania badania Hb wolnej, HbF, MetHb, karboksy-hb, testu glicerolowego, elektroforezy Hb, przeciwciał antyfosfolipidowych oraz interpretacji wyników, 8) biegłego wykonania badań koagulologicznych (APTT, PT, TT, APC-R, czas lizy skrzepu euglobulin, fibrynogen, ATIII, dimer-d, aktywność i/lub stężenie czynników krzepnięcia, funkcja płytek) i interpretacji wyników, 9) biegłego wykonania badań grup krwi i dobrania krwi do przetoczenia, 10) biegłej interpretacji wyników badań morfologicznych, cytologicznych (leukogram, mielogram, cytochemia, immunofenotypowanie), biochemicznych, koagulologicznych, 11) biegłego tworzenia algorytmów postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu, różnicowaniu i monitorowaniu leczenia chorób krwi, 12) biegłego posługiwania się współczesnymi technikami diagnostyki hematologicznej, 13) biegłego posługiwania się systemem informatycznym w laboratorium hematologicznym, 14) praktycznego stosowania metod zapewniania jakości badań, 15) dokumentowania badań laboratoryjnych i ich archiwizacji. CMKP

7 2. PLAN KSZTAŁCENIA Nazwa modułu nauczania I. Laboratoryjna diagnostyka zaburzeń erytropoezy. II. Laboratoryjna diagnostyka zaburzeń układu białokrwinkowego Nazwa kursu 1) Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości 2) Diagnostyka hemoglobinopatii, talasemii i enzymopatii krwinkowych. 1) Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń układu granulocytarnego. 2) Diagnostyka laboratoryjna chorób limfoproliferacyjnych Czas trwania kursu/rok kształcenia 5 dni/i 4 dni/i 5 dni/i 5 dni/i Nazwa stażu 1) Staż kierunkowy w pracowni morfologii 2) Staż kierunkowy w pracowni diagnostyki hemoglobinopatii, talasemii i enzymopatii krwinkowych. 1) Staż kierunkowy w pracowni cytomorfologii Czas trwania stażu 3 miesiące 2 tygodnie 8 miesięcy 3) Badanie cytologiczne szpiku 5 dni/ii III. Laboratoryjna diagnostyka zaburzeń hemostazy 4) Diagnostyka immunofenotypowa. 5) Diagnostyka cytogenetyczna i molekularna nowotworów krwi 1) Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy 5 dni/ii 5 dni/iii 5 dni/ii 2) Staż kierunkowy w pracowni cytometrii przepływowej. 3) Staż kierunkowy w pracowni cytogenetyki 4) Staż kierunkowy w pracowni biologii molekularnej 1) Staż kierunkowy w pracowni hemostazy 4 miesiące 2 tygodnie 3 tygodnie 3 miesiące 2) Diagnostyka wrodzonej i nabytej trombofilii 5 dni/ii 2) Staż kierunkowy w pracowni diagnostyki trombofilii 2 tygodnie CMKP

8 IV. Podstawy immunohematologii transfuzjologii i transplantologii 1) Immunohematologia i transfuzjologia 2) Przeszczepianie komórek krwiotwórczych 5 dni/ii 2 dni/ii 1) Staż kierunkowy w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa 2) Staż kierunkowy w ośrodku przeszczepiania szpiku 4 tygodnie 4 tygodnie V. Organizacja laboratorium hematologicznego 1) Zasady organizacji pracy i zarządzania w laboratorium medycznym. Systemy sterowania jakością. 4 dni/iii 1) Staż kierunkowy w oddziale hematologii 3 miesiące 3. PROGRAM KSZTAŁCENIA Program podstawowego stażu specjalizacyjnego a) Zakres wiedzy teoretycznej Zakres wiedzy teoretycznej będącej przedmiotem podstawowego stażu specjalizacyjnego obejmuje zagadnienia przedstawione w punkcie 1. C (Wymagana wiedza) oraz wszystkie zagadnienia przedstawiane w ramach modułów specjalizacji. b) Wykaz umiejętności praktycznych W czasie stażu diagnosta laboratoryjny powinien nabyć umiejętności praktyczne przedstawione w punkcie 1. D (Wymagane umiejętności praktyczne) oraz umiejętności przedstawione w ramach modułów. c) Miejsce podstawowego stażu specjalizacyjnego Miejscem podstawowego stażu specjalizacyjnego jest miejsce pracy, którym może być jednostka prowadząca działalność diagnostyczną dla oddziałów szpitali i oddziałów klinicznych, w tym oddziału lub kliniki i poradni hematologicznej. d) Czas trwania podstawowego stażu specjalizacyjnego Wymagany czas trwania stażu specjalizacyjnego wynosi 3 lata. Podzielony jest na kształcenie i zdobywanie niezbędnego doświadczenia zawodowego w wyżej wymienionej placówce oraz czas spędzony na kursach specjalizacyjnych, stażach kierunkowych i poświęcony na samokształcenie, przygotowanie pracy poglądowej, studiowanie zalecanego piśmiennictwa i uczestniczenie w innych formach kształcenia wskazanych przez kierownika specjalizacji. e) Sposób zaliczenia podstawowego stażu specjalizacyjnego Zaliczenie podstawowego stażu specjalizacyjnego następuje na podstawie: zaliczenia z oceną pozytywną wszystkich kursów specjalizacyjnych i staży kierunkowych objętych programem specjalizacji, przedłożenia przygotowanej pracy poglądowej lub oryginalnej zaliczonej pozytywnie przez kierownika specjalizacji, CMKP

9 przedstawienia potwierdzenia uczestnictwa w konferencjach naukowo-szkoleniowych i / lub zjazdach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów, zaliczenia praktycznej znajomości języka obcego na podstawie zaświadczenia ze studium języków obcych, pozytywnej opinii dotyczącej przebiegu specjalizacji i uzyskanych przez diagnostę laboratoryjnego umiejętności wydanej przez kierownika specjalizacji, zaliczenia specjalizacji w formie kolokwium końcowego u kierownika specjalizacji i uzyskanie dopuszczenia do egzaminu państwowego. Program poszczególnych modułów specjalizacji Moduł I. Laboratoryjna diagnostyka zaburzeń erytropoezy Cele modułu: Uzupełnienie wiedzy z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki hematologicznej, wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapoznanie się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości prowadzoną w pracowni morfologii oraz pracowni diagnostyki hemoglobinopatii, talasemii i enzymopatii krwinkowych. Nabycie umiejętności praktycznych objętych programem tego modułu. Moduł realizowany jest w formie 2 kursów specjalizacyjnych i 2 staży kierunkowych. 1) Kurs specjalizacyjny: Diagnostyka laboratoryjna niedokrwistości a) Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Hematopoeza, apoptoza, hemoliza. Niedokrwistości: podziały, patogeneza. Szereg rozwojowy erytrocytów (cytomorfologia form rozwojowych). Parametry morfologiczne krwi obwodowej i szpiku, normy (z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta). Znaczenie diagnostyczne, metody oceny i interpretacja wyników retykulocytów. Metabolizm żelaza, jego rola w organizmie, ocena zasobów w ustroju. Diagnostyka niedokrwistości z niedoboru i zaburzeń wykorzystania żelaza (w tym ACDniedokrwistość w przebiegu chorób przewlekłych). Diagnostyka niedokrwistości aplastycznej. Diagnostyka niedokrwistości megaloblastycznych. Diagnostyka niedokrwistości hemolitycznych. b) W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: oceny i interpretacji zmian w morfologii erytrocytów barwionych MGG, oceny preparatów krwi obwodowej i szpiku w w/w niedokrwistościach, interpretacji wyników badań morfologicznych, cytologicznych i biochemicznych przydatnych w rozpoznawaniu, różnicowaniu i monitorowaniu leczenia niedokrwistości. CMKP

10 c) Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5 dni, I rok specjalizacji. Miejsce kształcenia: w jednostce prowadzącej działalność diagnostyczną (zgodną z tematyką kursu) dla oddziałów szpitali klinicznych, w tym oddziału i poradni hematologicznej. Osoby prowadzące: Zajęcia prowadzi zespół złożony z trzech nauczycieli akademickich posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, prowadzących działalność naukową, dydaktyczną i usługową zgodną z tematyką kursu, w tym, co najmniej dwóch specjalistów z hematologii lub diagnostyki laboratoryjnej/ analityki klinicznej. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania badań objętych programem kursu. 2) Kurs specjalizacyjny: Diagnostyka hemoglobinopatii, talasemii i enzymopatii krwinkowych a) Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę Hemoglobinopatie, talasemie i enzymopatie krwinkowe: patogeneza i objawy kliniczne. Hemoglobina: biosynteza, struktura, funkcja, degradacja. Pochodne hemoglobiny. Zaburzenia syntezy i budowy hemoglobiny. Anomalie cyklu glikolizy i metabolizmu nukleotydów w krwinkach czerwonych. Badania laboratoryjne użyteczne w diagnostyce. b) W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: wykonania elektroforezy Hb i interpretacji wyników, oceny Hb wolnej, HbF, MetHb, karboksy-hb. c) Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Pomoce dydaktyczne: jednostka kształcąca zapewnia aparaturę specjalistyczną do realizacji programu kursu Osoby prowadzące: zajęcia prowadzi zespół złożony z co najmniej dwóch specjalistów prowadzących działalność usługową zgodną z tematyką kursu. Czas trwania kursu: 4 dni, I rok specjalizacji. Miejsce kształcenia: w jednostce prowadzącej rutynową działalność diagnostyczną zgodną z tematyką kursu. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania i interpretacji badań objętych programem kursu. 1) Staż kierunkowy w pracowni morfologii Program stażu W ramach stażu diagnosta laboratoryjny uzupełni wiedzę z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki hematologicznej, wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapozna się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości prowadzoną w pracowni morfologii oraz nabędzie umiejętności praktyczne objęte programem stażu. CMKP

11 Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Niedokrwistości: podziały, patogeneza. Szereg rozwojowy erytrocytów. Parametry morfologiczne krwi obwodowej i szpiku, normy (z uwzględnieniem wieku i płci pacjenta). Oznaczanie morfologii, wyliczanie i interpretacja wskaźników hematologicznych. Znaczenie diagnostyczne, metody oceny i interpretacja wyników retykulocytów. Małopłytkowości: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, monitorowanie leczenia. Ocena i interpretacja zmian w morfologii erytrocytów barwionych MGG. Metabolizm żelaza, jego rola w organizmie, ocena zasobów w ustroju. Diagnostyka niedokrwistości z niedoboru i zaburzeń wykorzystania żelaza. Diagnostyka niedokrwistości megaloblastycznych. Diagnostyka niedokrwistości hemolitycznych. Ocena mikroskopowa preparatów krwi obwodowej i szpiku w niedokrwistościach. Interpretacja wyników badań morfologicznych i cytologicznych przydatnych w rozpoznawaniu, różnicowaniu i monitorowaniu leczenia niedokrwistości niedoborowych, hemolitycznych, pokrwotocznych, hipo- i aplastycznych. Odrębności morfologii krwi u chorych chirurgicznych. Odrębności morfologii krwi w chorobach narządowych (wątroba, nerki, itd.). Odrębności morfologii krwi w położnictwie i ginekologii. Odrębności morfologii krwi u chorych z nowotworami litymi. Odrębności hematologiczne u dzieci. Laboratoryjna diagnostyka hematologiczna w chorobach zawodowych. W czasie stażu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętności: pobierania krwi żylnej i włośniczkowej (z palca, płatka ucha, pięty - u noworodków), oceny czynników analitycznych i pozaanalitycznych, wpływających na wynik morfologii krwi, wykonania badania morfologii krwi metodą automatyczną i manualną oraz jego interpretacji, wykonania i laboratoryjnej oceny mielogramów w niedokrwistościach, tworzenia laboratoryjnych algorytmów postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu, różnicowaniu i monitorowaniu leczenia niedokrwistości, oceny wpływu i dynamiki zastosowanego leczenia niedokrwistości na wynik morfologii, retykulocytów i mielogramu, posługiwania się metodami zapewniającymi jakość badań morfologii krwi, oceny wiarygodności wyniku morfologii krwi, prowadzenia dokumentacji w pracowni morfologii, posługiwania się systemami informatycznymi w pracowni morfologii. CMKP

12 Forma zaliczenia stażu Zaliczenie stażu kierunkowego odbywa się u kierownika specjalizacji lub osoby przez niego wyznaczonej w formie kolokwium i sprawdzianu praktycznego a oceny wpisywane są do karty specjalizacyjnej. Kolokwium: z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu. Sprawdzian praktyczny: potwierdzenie wykonania wyżej wymienionych badań i stosowania procedur. d) Wskazówki dotyczące realizacji programu stażu Czas trwania stażu: 3 miesiące. Miejsce stażu: akredytowane laboratorium medyczne z pracownią hematologii. 2) Staż kierunkowy w pracowni diagnostyki hemoglobinopatii, talasemii i enzymopatii krwinkowych Program stażu W ramach stażu diagnosta laboratoryjny uzupełni wiedzę z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki hemoglobinopatii, talasemii i enzymopatii krwinkowych, wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapozna się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości prowadzoną w Pracowni diagnostyki w/w zaburzeń oraz nabędzie umiejętności praktyczne objęte programem stażu. Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Hemoglobinopatie, talasemie, enzymopatie krwinkowe: patogeneza i objawy kliniczne. Hemoglobina: biosynteza, struktura, funkcja, degradacja. Pochodne hemoglobiny. Zaburzenia syntezy i budowy hemoglobiny. Anomalie cyklu glikolizy i metabolizmu nukleotydów w krwinkach czerwonych. Badania laboratoryjne użyteczne w diagnostyce. W czasie stażu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętności: wykonania elektroforezy Hb i interpretacji wyników, oceny Hb wolnej, HbF, MetHb, karboksy-hb. Forma zaliczenia stażu Zaliczenie stażu kierunkowego odbywa się u kierownika specjalizacji lub osoby przez niego wyznaczonej w formie kolokwium i sprawdzianu praktycznego a oceny wpisywane są do karty specjalizacyjnej. Kolokwium: z wiedzy teoretycznej objętej programem stażu. Sprawdzian praktyczny: potwierdzenie wykonania wyżej wymienionych badań i stosowania procedur. CMKP

13 Wskazówki dotyczące realizacji programu stażu Czas trwania stażu: 2 tygodnie. Miejsce stażu: akredytowane laboratorium diagnostyczne, które ma możliwość realizacji programu specjalizacji w tym zakresie. Moduł II. Laboratoryjna diagnostyka zaburzeń układu białokrwinkowego Cele modułu: Uzupełnienie wiedzy z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki cytologicznej, cytometrycznej, cytogenetycznej i molekularnej, wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapoznanie się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości, prowadzoną w pracowni cytomorfologii, cytometrii i biologii molekularnej. Nabycie umiejętności praktycznych objętych programem modułu. Moduł realizowany jest w formie 5 kursów specjalizacyjnych i 4 staży kierunkowych. 1) Kurs specjalizacyjny: Diagnostyka laboratoryjna zaburzeń układu granulocytowego Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Granulopoeza, cytomorfologia form rozwojowych granulocytów. Morfologiczne i czynnościowe zaburzenia w układzie białokrwinkowym. Pancytopenie i granulocytopenie: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Zespoły mielodysplastyczne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Ostre białaczki nielimfoblastyczne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Zastosowanie badań biochemicznych, cytochemicznych i cytoenzymatycznych w laboratoryjnej diagnostyce zaburzeń układu białokrwinkowego. W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: wykonania, oceny i interpretacji leukogramów i mielogramów w w/w patologiach, laboratoryjnej interpretacji wyników badań przydatnych w rozpoznawaniu zaburzeń układu granulocytarnego, ich różnicowaniu i monitorowaniu leczenia. Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5 dni, I rok specjalizacji. Miejsce kształcenia: w jednostkach akredytowanych, po zatwierdzeniu przez konsultanta krajowego. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania badań objętych programem kursu. CMKP

14 2) Kurs specjalizacyjny: Diagnostyka laboratoryjna chorób limfoproliferacyjnych Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Limfopoeza, cytomorfologia form rozwojowych limfocyta. Ostra białaczka limfoblastyczna: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Chłoniaki: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Gammapatie mono- i poliklonalne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Przewlekłe białaczki limfocytowe: podział, patogeneza, diagnostyka, czynniki rokownicze, różnicowanie, Zastosowanie badań biochemicznych, cytochemicznych i cytoenzymatycznych w laboratoryjnej diagnostyce chorób limfoproliferacyjnych. W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: wykonania, oceny i interpretacji leukogramów i mielogramów w w/w patologiach, laboratoryjnej interpretacji wyników badań przydatnych w rozpoznawaniu chorób limfoproliferacyjnych, ich różnicowaniu i monitorowaniu leczenia. Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5 dni, I rok specjalizacji. Miejsce kształcenia: w jednostkach akredytowanych, po zatwierdzeniu przez konsultanta krajowego. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania procedur objętych programem kursu. 3) Kurs specjalizacyjny: Badanie cytologiczne szpiku Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Warunki, którym musi odpowiadać prawidłowo wykonany rozmaz szpiku, sposób barwienia. Różnicowanie szeregów komórkowych. Barwienia cytochemiczne: POX, FAG, Esterazy, Sudan, PAS, FK, syderoblasty. Ocena preparatów w nienowotworowych i nowotworowych chorobach krwi. Ocena mielogramu w przebiegu chorób innych narządów, w tym przerzuty nowotworowe do szpiku. W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: barwienia POX, FAG, Esterazy, Sudan, PAS, FK, syderoblastów i interpretacji wyników, oceny preparatów szpiku w nienowotworowych i nowotworowych chorobach krwi. Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5dni, II rok specjalizacji. CMKP

15 Miejsce kształcenia: w jednostkach akredytowanych, po zatwierdzeniu przez konsultanta krajowego. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania procedur objętych programem kursu. 4). Kurs specjalizacyjny: Diagnostyka immunofenotypowa Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Techniczne podstawy cytometrii przepływowej. Antygeny różnicowania wykorzystywane w diagnostyce hematologicznej (w tym antygeny płytkowe). Immunofenotypowa diagnostyka ostrych białaczek. Immunofenotypowa diagnostyka chłoniaków. Ocena ilościowa komórek CD34-dodatnich. Diagnostyka choroby resztkowej (MRD) i oporności wielolekowej (MDR). Badanie subpopulacji limfocytów (w tym u nieleczonych i leczonych pacjentów z AIDS). Ocena niedoborów odporności humoralnej i komórkowej. Diagnostyka nocnej napadowej hemoglobinurii. W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: wykonania i interpretacji badań cytometrycznych objętych programem kursu. Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5 dni, II rok specjalizacji. Miejsce kształcenia: w jednostkach akredytowanych, po zatwierdzeniu przez konsultanta krajowego. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania procedur objętych programem kursu. 5). Kurs specjalizacyjny: Diagnostyka cytogenetyczna i molekularna nowotworów krwi Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Patogeneza nowotworów krwi podstawy molekularne. Klasyfikacja nowotworów krwi wg WHO. Podstawy technik cytogenetycznych: cytogenetyki konwencjonalnej i molekularnej. Cytogenetyka białaczek, zespołów mielodysplastycznych i chłoniaków. Diagnostyka molekularna białaczek, zespołów mielodysplastycznych i chłoniaków. Monitorowanie leczenia białaczek: ocena remisji genetycznej i choroby resztkowej. Aberracje chromosomowe jako niezależny czynnik prognostyczny. Ocena chimeryzmu po allotransplantacji komórek krwiotwórczych. CMKP

16 W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: Oceny remisji genetycznej i choroby resztkowej. Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5 dni, III rok specjalizacji. Miejsce kształcenia: w jednostkach akredytowanych, po zatwierdzeniu przez konsultanta krajowego. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania procedur objętych programem kursu. 1) Staż kierunkowy w pracowni cytomorfologii Cel stażu W ramach stażu diagnosta laboratoryjny uzupełni wiedzę z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki cytologicznej, wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapozna się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości prowadzoną w pracowni cytomorfologii oraz nabędzie umiejętności praktyczne objęte programem stażu. Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Pancytopenie i granulocytopenie: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Morfologiczne i czynnościowe zaburzenia w układzie białokrwinkowym. Zastosowanie badań biochemicznych, cytochemicznych i cytoenzymatycznych w laboratoryjnej diagnostyce zaburzeń układu białokrwinkowego. Przewlekłe zespoły mieloproliferacyjne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Zespoły mielodysplastyczne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Ostra białaczka nielimfoblastyczna: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Ostra białaczka limfoblastyczna: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Chłoniaki ziarnicze i nieziarnicze: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Przewlekła białaczka limfocytowa: podział, patogeneza, diagnostyka, czynniki rokownicze, różnicowanie, Gammapatie mono- i poliklonalne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Wykonanie, ocena i interpretacja leukogramów i mielogramów w w/w patologiach. Interpretacja wyników badań przydatnych w rozpoznawaniu zaburzeń układu białokrwinkowego, ich różnicowaniu i monitorowaniu leczenia. CMKP

17 W czasie stażu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętności: oceny czynników analitycznych i pozaanalitycznych, wpływających na wiarygodność leukogramu i mielogramu, wykonania rozmazu krwi obwodowej, płynów z jam ciała i szpiku i ich oceny (potwierdzone prawidłowe policzenie i interpretacja co najmniej 100 mielogramów w różnych chorobach krwi), wykonania badań cytochemicznych i ich oceny, doboru badań przydatnych w rozpoznawaniu i kontroli efektywności leczenia wyżej wymienionych jednostek chorobowych, zbiorczej interpretacji wyników badań morfologicznych, cytologicznych (leukogram, mielogram), cytochemicznych i cytoenzymatycznych w wyżej wymienionych jednostkach chorobowych, oceny wartości parametrów morfologii krwi, decydujących o kontynuowaniu lub przerwaniu leczenia cytoredukcyjnego, posługiwania się metodami zapewniającymi jakość badań w pracowni cytomorfologii, prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej w pracowni cytomorfologii, posługiwania się systemami informatycznymi w pracowni cytomorfologii. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwia z wiedzy teoretycznej b) potwierdzenie znajomości wyżej wymienionych procedur. Czas trwania stażu: 8 miesięcy. Miejsce stażu: akredytowane laboratorium medyczne z pracownią cytomorfologii. 2) Staż kierunkowy w pracowni cytometrii przepływowej. Cel stażu W ramach stażu diagnosta laboratoryjny uzupełni wiedzę z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki cytometrycznej, wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapozna się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości prowadzoną w pracowni cytometrii przepływowej oraz nabędzie umiejętności praktyczne objęte programem stażu. Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Techniczne podstawy cytometrii przepływowej. Antygeny różnicowania wykorzystywane w diagnostyce hematologicznej (w tym cytometryczna ocena czynności płytek). Immunofenotypowa diagnostyka ostrych białaczek. Immunofenotypowa diagnostyka chłoniaków. Ocena ilościowa komórek CD34-dodatnich. Diagnostyka choroby resztkowej (MRD) i oporności wielolekowej (MDR). Badanie subpopulacji limfocytów (w tym u nieleczonych i leczonych pacjentów z AIDS). Niedobory odporności wrodzone i nabyte: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, CMKP

18 Ocena niedoborów odporności humoralnej i komórkowej. Diagnostyka nocnej napadowej hemoglobinurii. W czasie stażu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętności: wykonania badań immunofenotypowych, przygotowania wyniku i jego laboratoryjnej interpretacji, tworzenia algorytmów postępowania w cytometrycznej diagnostyce chorób krwi i niedoborów immunologicznych, zbiorczej, laboratoryjnej interpretacji wyników badań morfologicznych, cytologicznych i cytometrycznych, posługiwania się metodami zapewniającymi jakość badań cytometrycznych, prowadzenia dokumentacji w pracowni cytometrii przepływowej. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwia z wiedzy teoretycznej b) potwierdzenie znajomości wyżej wymienionych procedur. Czas trwania stażu: 4 miesiące. Miejsce stażu: akredytowane laboratorium diagnostyczne, które ma możliwość realizacji programu specjalizacji w tym zakresie. 3) Staż kierunkowy w pracowni cytogenetyki Cel stażu W ramach stażu diagnosta laboratoryjny uzupełni wiedzę z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki cytogenetycznej, wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapozna się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości prowadzoną w pracowni cytogenetyki oraz nabędzie umiejętności praktyczne objęte programem stażu. Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Pobieranie i transport materiału do badań. Schematy hodowli komórkowych. Techniki badań (prążki G i C, cytogenetyka molekularna). Podstawowe elementy nomenklatury ISDN, zasady formułowania wyniku. Aberracje chromosomowe: swoiste i/lub typowe dla poszczególnych jednostek chorobowych, wartość prognostyczna. Badania cytogenetyczne w monitorowaniu leczenia chorych na ostre białaczki, przewlekłą białaczkę szpikową oraz inne choroby układu krwiotwórczego ze zmianami cytogenetycznymi. Znajomość czynników wpływających na wiarygodność wyniku badania cytogenetycznego. W czasie stażu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: interpretacji wyniku badania cytogenetycznego. CMKP

19 Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwia z wiedzy teoretycznej b) potwierdzenie znajomości wyżej wymienionych procedur. Czas trwania stażu: 2 tygodnie Miejsce stażu: akredytowane laboratorium diagnostyczne, które ma możliwość realizacji programu specjalizacji w tym zakresie. 4) Staż kierunkowy w pracowni biologii molekularnej Cel stażu Poznanie znaczenia biologii molekularnej w diagnostyce hematologicznej oraz opanowanie podstawowych umiejętności warunkujących ich wykorzystanie. Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Struktura i funkcje genów. Geny regulujące hematopoezę. Onkogeny i antyonkogeny istotne w patogenezie nowotworów. Teoria reakcji łańcuchowej polimerazy oraz PCR w czasie rzeczywistym. Zasady przygotowania starterów do badania PCR. Zasady sekwencjonowania kwasów nukleinowych i ich wykorzystanie w diagnostyce hematologicznej. W czasie stażu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętności: pobierania materiału do izolacji DNA i RNA, przechowywania materiału do badania DNA i RNA, izolacja DNA, izolacja RNA, badania RT-PCR na bcr/abl. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwia z wiedzy objętej programem stażu, b) sprawdzian praktyczny: potwierdzenie umiejętności wykonania wyżej wymienionych badań. Czas trwania stażu: 3 tygodnie Miejsce stażu: akredytowane laboratorium diagnostyczne, które ma możliwość realizacji programu stażu. Moduł III. Laboratoryjna diagnostyka zaburzeń hemostazy Cele modułu: Uzupełnienie wiedzy z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki hemostazy wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapoznanie się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości prowadzoną w pracowni hemostazy. Nabycie umiejętności praktycznych objętych programem tego modułu. Moduł realizowany jest w formie 2 kursów specjalizacyjnych i 2 staży kierunkowych. CMKP

20 1) Kurs specjalizacyjny: Diagnostyka laboratoryjna wrodzonych i nabytych zaburzeń hemostazy Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę Mechanizmy krzepnięcia i fibrynolizy. Zaburzenia hemostazy jako czynnik ryzyka miażdżycy. Mechanizmy i skutki działania promieniowania jonizującego na układ krwiotwórczy. Metody pomiarowe w badaniach układu krzepnięcia i fibrynolizy. Diagnostyka wrodzonych i nabytych zaburzeń krzepnięcia (naczyniowych, płytkowych i osoczowych). Hemostaza w ciąży i połogu. Diagnostyka złożonych skaz krwotocznych (DIC). Laboratoryjna kontrola leczenia przeciwzakrzepowego. W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: Laboratoryjnej interpretacji wyników badań przydatnych w rozpoznawaniu i różnicowaniu zaburzeń hemostazy. Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5 dni, II rok specjalizacji. Miejsce kształcenia: w jednostkach akredytowanych, po zatwierdzeniu przez konsultanta krajowego. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania procedur objętych programem kursu. 2) Kurs specjalizacyjny: Diagnostyka wrodzonej i nabytej trombofilii Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę Przyczyny i diagnostyka wrodzonej trombofilii: niedobór naturalnych inhibitorów krzepnięcia (antytrombiny III, białka C, białka S), oporność na aktywne białko C, mutacja Leiden genu czynnika V, polimorfizm genu protrombiny, zwiększona aktywność czynnika VII i VIII hyperhomocysteinemia). Nabyta trombofilia zespół antyfosfolipidowy, laboratoryjne kryteria diagnostyczne (diagnostyka antykoagulanta toczniowego, przeciwciał antyfosfolipidowych i antykardiolipinowych). W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: wykonania oraz interpretacji wyników badań objętych programem kursu (z wyjątkiem badań genetycznych i oznaczania stężenia homocysteiny). Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5 dni, II rok specjalizacji. CMKP

21 Miejsce kształcenia: w jednostkach akredytowanych, po zatwierdzeniu przez konsultanta krajowego. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania procedur objętych programem kursu. 1) Staż kierunkowy w pracowni hemostazy Cel stażu W ramach stażu diagnosta laboratoryjny uzupełni wiedzę z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki hemostazy, wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapozna się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości prowadzoną w pracowni hemostazy oraz nabędzie umiejętności praktyczne objęte programem stażu. Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Hemostaza - teoria, diagnostyka zaburzeń. Metody pomiarowe w badaniach układu krzepnięcia i fibrynolizy. Płytkowe i naczyniowe skazy krwotoczne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie. Wrodzone osoczowe skazy krwotoczne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Nabyte osoczowe skazy krwotoczne: podział, patogeneza, diagnostyka, różnicowanie, Diagnostyka hemostazy u chorych chirurgicznych. Diagnostyka hemostazy w chorobach narządowych (wątroba, nerki, itd.). Diagnostyka hemostazy w położnictwie i ginekologii. Diagnostyka hemostazy u chorych nowotworowych. Zasady monitorowania leczenia przeciwkrzepliwego, fibrynolitycznego oraz przeciwpłytkowego: dobór badań, interpretacja wyników. W czasie stażu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętności: oceny czynników przedlaboratoryjnych i laboratoryjnych, wpływających na wiarygodność wyników badań koagulologicznych, pobierania krwi na badanie hemostazy, wykonania badania standaryzowanego czasu krwawienia i interpretacji wyniku, wykonania badań koagulologicznych (APTT, PT, TT czas lizy skrzepu euglobulin, fibrynogen, ATIII, dimer-d, aktywność i/lub stężenie czynników krzepnięcia, czynność płytek) i interpretacji wyników, zbiorczej interpretacji wyników badań koagulologicznych, tworzenia algorytmów postępowania diagnostycznego w rozpoznawaniu, różnicowaniu i monitorowaniu leczenia zaburzeń hemostazy, oceny wpływu leczenia heparyną i doustnymi antykoagulantami na wyniki badań (PLT, INR, APTT(R), posługiwania się metodami zapewniającymi jakość badań koagulologicznych, CMKP

22 oceny wiarygodności badań koagulologicznych, prowadzenia dokumentacji laboratoryjnej w pracowni hemostazy. Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwia z wiedzy teoretycznej b) potwierdzenie znajomości wyżej wymienionych procedur. Czas trwania stażu: 3 miesiące. Miejsce stażu: akredytowane laboratorium medyczne z pracownią hemostazy. 2) Staż kierunkowy w pracowni diagnostyki trombofilii Program stażu W ramach stażu diagnosta laboratoryjny uzupełni wiedzę z zakresu wiadomości ogólnych oraz diagnostyki trombofilii, wyszczególnionych w programie specjalizacji. Zapozna się z wyposażeniem, organizacją pracy i kontrolą jakości prowadzoną w pracowni diagnostyki trombofilii oraz nabędzie umiejętności praktyczne objęte programem stażu. Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę Przyczyny i diagnostyka wrodzonej trombofilii: niedobór naturalnych inhibitorów krzepnięcia (antytrombiny III, białka C, białka S), oporność na aktywne białko C, mutacja Leiden genu czynnika V, polimorfizm genu protrombiny, zwiększona aktywność czynnika VII i VIII, hyperhomocysteinemia). Nabyta trombofilia zespół antyfosfolipidowy, laboratoryjne kryteria diagnostyczne (diagnostyka antykoagulanta toczniowego, przeciwciał antyfosfolipidowych i antykardiolipinowych). W czasie stażu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: wykonania oraz interpretacji wyników badań objętych programem kursu (z wyjątkiem badań genetycznych i oznaczania stężenia homocysteiny). Forma zaliczenia stażu u kierownika stażu: a) kolokwia z wiedzy teoretycznej b) potwierdzenie znajomości wyżej wymienionych procedur. Czas trwania stażu: 2 tygodnie. Miejsce stażu: akredytowane laboratorium diagnostyczne, które ma możliwość realizacji programu specjalizacji w tym zakresie. Moduł IV. Podstawy immunohematologii, transfuzjologii i transplantologii Cele modułu: Przyswojenie zasad pracy pracowni immunohematologii oraz specyfiki badań laboratoryjnych związanych z procedurami leczenia preparatami krwiopochodnymi, aferezami leczniczymi, przeszczepianiem szpiku i komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej oraz pępowinowej. Nabycie umiejętności praktycznych objętych programem tego modułu. Moduł realizowany jest w formie 2 kursów specjalizacyjnych i 2 staży kierunkowych. CMKP

23 1) Kurs specjalizacyjny: Immunohematologia i transfuzjologia Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Zróżnicowanie antygenowe krwinek czerwonych, płytek krwi, granulocytów, metody serologiczne i molekularne ich oznaczania. Alloimmunizacja i autoimmunizacja w zakresie komórek krwi. Preparaty krwiopochodne: charakterystyka, preparatyka i zasady stosowania. Zasady i stosowane metody zapewniające bezpieczeństwo i skuteczność przetaczania preparatów krwinek, w tym płytek krwi. Konflikty matczyno-płodowe w zakresie komórek krwi metody diagnostyczne (serologiczne i molekularne, nieinwazyjne i inwazyjne). Nowoczesne metody immunologiczne i molekularne stosowane w transfuzjologii. Diagnostyka i monitorowanie powikłań poprzetoczeniowych i poprzeszczepowych. Przeciwciała indukowane lekami. Wskazania do aferez leczniczych (leukafereza, erytrocytafereza, trombocytafereza, plazmafereza, granulocytafereza). W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: oznaczania grup krwi, wykrywania i identyfikacji allo- i autoprzeciwciał czerwonokrwinkowych, wykonania próby zgodności przed przetoczeniem krwi, wykonania testów przesiewowych dla diagnostyki nocnej napadowej hemoglobinurii, wykrywania przeciwciał antylimfocytarnych, wykrywania przeciwciał przeciwpłytkowych, wykonania reakcji PCR, wykonania testu glicerolowego. Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5 dni, II rok specjalizacji. Miejsce kształcenia: w akredytowanych jednostkach krwiodawstwa i krwiolecznictwa, po zatwierdzeniu przez konsultanta krajowego. Forma zaliczenia kursu: kolokwium z wiedzy teoretycznej i sprawdzian praktyczny z wykonania procedur objętych programem kursu. 2) Kurs specjalizacyjny: Przeszczepianie komórek krwiotwórczych Zakres wiedzy W czasie kursu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Koncepcja krwiotwórczej komórki macierzystej. Podścielisko krwiotwórcze. Szeregi rozwojowe i kinetyka komórek krwi. Regulacja krwiotworzenia przez cytokiny i cząstki adhezyjne. Geny regulujące krwiotworzenie, onkogeny i antyonkogeny. CMKP

24 Apoptoza. Źródła komórek krwiotwórczych, ich zalety i ograniczenia. Wskazania do przeszczepiania allogenicznych i autologicznych komórek krwiotwórczych. Zasady poszukiwania dawcy komórek krwiotwórczych. Badania laboratoryjne w kwalifikacji do przeszczepień komórek krwiotwórczych auto- i allogenicznych. Badania laboratoryjne w prowadzeniu chorych po przeszczepieniu komórek krwiotwórczych. Zasady preparowania komórek krwiotwórczych. Zasady zamrażania, przechowywania i rozmrażania komórek krwiotwórczych. Układ HLA, metody serologiczne i molekularne ich oznaczania. Aspekty prawne pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek krwiotwórczych. W czasie kursu diagnosta laboratoryjny nabędzie umiejętność: interpretacji badań HLA w doborze dawcy i biorcy komórek krwiotwórczych. oceny potencjału proliferacyjnego w materiale przeszczepowym. Wskazówki dotyczące sposobu realizacji programu kursu Czas trwania kursu: 5 dni, II rok specjalizacji. Miejsce kształcenia: akredytowane ośrodki przeszczepiania szpiku po zatwierdzeniu przez konsultanta krajowego. Forma zaliczenia kursu: a) kolokwium z wiedzy objętej programem kursu przeprowadzane przez kierownika kursu, b) potwierdzenie wykonania procedur objętych programem kursu. 1) Staż kierunkowy w regionalnym centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa Cel stażu W ramach stażu diagnosta laboratoryjny przyswaja zasady pracy w pracowni immunohematologii oraz specyfiki badań laboratoryjnych związanych z procedurami leczenia preparatami krwiopochodnymi, aferezami leczniczymi, przeszczepianiem szpiku i komórek krwiotwórczych. Nabywa umiejętności praktyczne objęte programem tego modułu. Zakres wiedzy teoretycznej W czasie stażu diagnosta laboratoryjny opanuje przedstawioną poniżej wiedzę. Zróżnicowanie antygenowe krwinek czerwonych, płytek krwi, granulocytów, metody serologiczne i molekularne ich oznaczania. Alloimmunizacja i autoimmunizacja w zakresie komórek krwi. Konflikty matczyno-płodowe w zakresie komórek krwi metody diagnostyczne (serologiczne i molekularne, nieinwazyjne i inwazyjne). Preparaty krwiopochodne: charakterystyka, preparatyka i zasady stosowania. Zasady i stosowane metody zapewniające bezpieczeństwo i skuteczność przetaczania preparatów krwinek, w tym płytek krwi. Nowoczesne metody immunologiczne i molekularne stosowane w transfuzjologii. CMKP

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z HEMATOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z HEMATOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Hematologia laboratoryjna

Hematologia laboratoryjna Hematologia laboratoryjna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np. Zdrowie publiczne I stopnia profil praktyczny, studia stacjonarne):

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w HEMATOLOGII Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł Warszawa 2003 Program specjalizacji przygotował zespół

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka hematologiczna

Diagnostyka hematologiczna Diagnostyka hematologiczna 1. Metryczka Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Program kształcenia (kierunek studiów, poziom i profil kształcenia, forma studiów, np.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU OBOWIĄZKOWEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2015/2016 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY dla studentów V roku 1. NAZWA PRZEDMIOTU : HEMATOLOGIA 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek )

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI:

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 NAZWA JEDNOSTKI: 1. Adres jednostki: Adres: 60-569 Poznań, ul, Szamarzewskiego 82/84 Tel. /Fax: 61/8549383, 61/8549356 Strona WWW: www.hematologia.ump.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ TRANSFUZJOLOGII MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Doc. dr hab. Magdalena Łętowska Prof.

Bardziej szczegółowo

Część praktyczna: Metody pozyskiwania komórek do badań laboratoryjnych cz. I

Część praktyczna: Metody pozyskiwania komórek do badań laboratoryjnych cz. I Ćwiczenie 1 Część teoretyczna: Budowa i funkcje układu odpornościowego 1. Układ odpornościowy - główne funkcje, typy odpowiedzi immunologicznej, etapy odpowiedzi odpornościowej. 2. Komórki układu immunologicznego.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w diagnostyce

Bardziej szczegółowo

WIEDZA K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14

WIEDZA K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 WIEDZA K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 K_W06 K_W07 K_W08 K_W09 K_W10 K_W11 K_W12 K_W13 K_W14 Zna prawidłową budowę i funkcję komórek, tkanek, narządów i układów organizmu ludzkiego oraz rozumie współzależności

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ Program podstawowy Program przygotował zespół ekspertów Prof. dr hab. Dagna Bobilewicz Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ANALITYKA MEDYCZNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ANALITYKA MEDYCZNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY Załącznik nr 6 WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ANALITYKA MEDYCZNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE PROFIL PRAKTYCZNY Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów analityka

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak

Spis treści. Wiesław W. Jędrzejczak, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 1 Wprowadzenie. Personel i instytucje 13, Tadeusz Robak, Maria Podolak-Dawidziak ROZDZIAŁ 2 Program specjalizacji z hematologii 15, Andrzej Hellmann, Iwona Hus, Jadwiga Dwilewicz-Trojaczek ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Nazwa modułu Genetyka medyczna Obowiązkowy Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny

Bardziej szczegółowo

Immunologia - opis przedmiotu

Immunologia - opis przedmiotu Immunologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Immunologia Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-Imm Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj studiów

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Analityka Medyczna

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Analityka Medyczna Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 52/13 Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku Analityka Medyczna i ich relacje z obszarowymi efektami kształcenia Jednostka prowadząca kształcenie Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Norma ISO 9001/2008 w aspekcie akredytacji Ministerstwa

Norma ISO 9001/2008 w aspekcie akredytacji Ministerstwa SYMPOZJUM CCJ "DOSKONALENIE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA" Norma ISO 9001/2008 w aspekcie akredytacji Ministerstwa mgr Agnieszka Goller Zakład Transfuzjologii Klinicznej Wojskowego Instytutu Medycznego KOŚCIELISKO,

Bardziej szczegółowo

TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OBSZAROWYCH

TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OBSZAROWYCH TABELA ODNIESIENIA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNKOWYCH DO EFEKTÓW KSZTAŁCENIA OBSZAROWYCH Nazwa Wydziału/ nazwa studiów Poziom Profil kierunkowych K_W01 K_W02 WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM ANALITYKI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW

PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW PROGRAM SZKOLENIA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH DOKONUJĄCYCH PRZETACZANIA KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW opracowany przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w dniu 27 kwietnia 2005r. 1.Szkolenie podstawowe SZKOLENIE

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w pediatrii Warszawa

Bardziej szczegółowo

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu

Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Genetyka kliniczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Genetyka kliniczna Kod przedmiotu 12.9-WL-Lek-GK Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Kierunek Lekarski Profil praktyczny Rodzaj

Bardziej szczegółowo

HEMATOLOGIA LABORATORYJNA LABORATORY HEMATOLOGY. Analityka Medyczna

HEMATOLOGIA LABORATORYJNA LABORATORY HEMATOLOGY. Analityka Medyczna Nazwa modułu/przedmiotu Sylabus Opis przedmiotu kształcenia HEMATOLOGIA LABORATORYJNA LABORATORY HEMATOLOGY Grupa szczegółowych efektów kształcenia Kod grupy Nazwa grupy Wydział Kierunek studiów Specjalności

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem Wymagania Czynności zawodowe Ścieżka rozwoju Specjalizacja W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem 227101. Opis Diagnosta laboratoryjny - osoba, która wykonuje

Bardziej szczegółowo

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych

u Czynniki ryzyka wystąpienia zakrzepicy? - przykłady cech osobniczych i stanów klinicznych - przykłady interwencji diagnostycznych i leczniczych 1 TROMBOFILIA 2 Trombofilia = nadkrzepliwość u Genetycznie uwarunkowana lub nabyta skłonność do występowania zakrzepicy żylnej, rzadko tętniczej, spowodowana nieprawidłowościami hematologicznymi 3 4 5

Bardziej szczegółowo

l.p. ID Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań

l.p. ID Kod ICD Nazwa Świadczenia Cena Jednostka organizacyjna Pracownia/grupa badań Cennik na rok 2017 świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych oraz udzielanych w ramach zawieranych umów DIAGNOSTYKA HEMATOLOGICZNA ul. Kopernika 17 Pracownia Cytometrii Przepływowej

Bardziej szczegółowo

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski

Wyklady IIIL 2016/ :00-16:30 środa Wprowadzenie do immunologii Prof. dr hab. med. ML Kowalski III rok Wydział Lekarski Immunologia ogólna z podstawami immunologii klinicznej i alergologii rok akademicki 2016/17 PROGRAM WYKŁADÓW Nr data godzina dzień tygodnia Wyklady IIIL 2016/2017 tytuł Wykladowca

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis w rejestrze

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ANALITYKI MEDYCZNEJ GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ANALITYKI MEDYCZNEJ GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA STUDIA PODYPLOMOWE W ZAKRESIE ANALITYKI MEDYCZNEJ GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH WYKAZANE JEST W JAKIM ZAKRESIE DANY EFEKT KSZTAŁCENIA JEST REALIZOWANY W PROGRAMIE NAUCZANIA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Instytut prowadzi działalność: diagnostyczną,

Instytut prowadzi działalność: diagnostyczną, Zakład Immunologii Hematologicznej i Transfuzjologicznej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii Instytut Hematologii i Transfuzjologii, utworzony w 1951 r., jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2013 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2013 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017

PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY I PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA KIERUNKU LEKARSKIM ROK AKADEMICKI 2016/2017 1. NAZWA PRZEDMIOTU : Krwiolecznictwo-aspekty praktyczne 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z KARDIOLOGII

Program specjalizacji z KARDIOLOGII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z KARDIOLOGII Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2015 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2015 roku Aneks obowiązuje od 21 października 2015 roku SPIS

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY ODDZIAŁ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

TREŚCI KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOW PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH

TREŚCI KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOW PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH TREŚCI KSZTAŁCENIA PRZEDMIOTOW PODSTAWOWYCH I KIERUNKOWYCH A.RZEDMIOTYPODSTAWOWE 1.Anatomia. Podstawy anatomii prawidłowej organizmu ludzkiego anatomia układów. Elementy anatomii funkcjonalnej i rozwojowej.

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA UNIWERSYTET MEDYCZNY IM. K. MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY ODDZIAŁ MEDYCYNY LABORATORYJNEJ KIERUNEK ANALITYKA MEDYCZNA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE ROK AKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Układ krwiotwórczy i limfatyczny

Układ krwiotwórczy i limfatyczny WH Układ krwiotwórczy i limfatyczny Klasyfikuj prace ogólne dotyczące układu krwiotwórczego i limfatycznego, a także chorób i zaburzeń układu krwiotwórczego i limfatycznego u dzieci w WS 300. Opieka pielęgniarska

Bardziej szczegółowo

WYCIECZKA DO LABORATORIUM

WYCIECZKA DO LABORATORIUM WYCIECZKA DO LABORATORIUM W ramach projektu e-szkoła udaliśmy się do laboratorium w Krotoszynie na ul. Bolewskiego Mieliśmy okazję przeprowadzić wywiad z kierowniczką laboratorium Panią Hanną Czubak Oprowadzała

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia Absolwent studiów podyplomowych

Opis efektów kształcenia Absolwent studiów podyplomowych Nazwa Wydziału: Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Nazwa kierunku studiów: Analityka medyczna Obszar kształcenia w zakresie: Nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)2) Dz.U.07.138.973 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)2) z dnia 16 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania i przeszczepiania komórek, tkanek i narządów Na podstawie art. 36

Bardziej szczegółowo

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową

Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Aktywność fosfatazy alkalicznej w neutrofilach u pacjentów z przewlekłą białaczką szpikową Radosław Charkiewicz praca magisterska Zakład Diagnostyki Hematologicznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Przewlekła

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ

Program specjalizacji DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym Warszawa 2003 Program specjalizacji przygotował zespół

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ

Program specjalizacji DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w DIAGNOSTYCE LABORATORYJNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w analityce klinicznej Warszawa 2003 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w chirurgii dziecięcej, chirurgii

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka zakażeń EBV

Diagnostyka zakażeń EBV Diagnostyka zakażeń EBV Jakie wyróżniamy główne konsekwencje kliniczne zakażenia EBV: 1) Mononukleoza zakaźna 2) Chłoniak Burkitta 3) Potransplantacyjny zespół limfoproliferacyjny Jakie są charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG

CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG REGIONALNE CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W LUBLINIE CENNIK KRWI I JEJ SKŁADNIKÓW ORAZ USŁUG na 2016 rok Obowiązuje od: 01 stycznia 2016 roku SPIS TREŚCI I. Badania laboratoryjne II. III. Krew

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy posiadających specjalizację I stopnia w: anestezjologii i intensywnej terapii, analityce

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 1 Standardy nauczania dla kierunku studiów: analityka medyczna STUDIA ZAWODOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia zawodowe na kierunku analityka medyczna trwają nie mniej niż 3 lata (6 semestrów).

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu Sylabus 2011/2012

Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu Sylabus 2011/2012 Uniwersytet Medyczny w Łodzi Wydział Nauk o Zdrowiu Sylabus 2011/2012 1. Nazwa jednostki realizującej przedmiot (adres, telefon, e-mail): Zakład Zaburzeń Krzepnięcia Krwi Katedra Diagnostyki Laboratoryjnej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA

DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA DIAGNOSTYKA SEROLOGICZNA PACJENTÓW W OKRESIE OKOŁOPRZESZCZEPOWYM Katarzyna Popko Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego WUM ZASADY DOBORU DAWCÓW KOMÓREK KRWIOTWÓRCZYCH

Bardziej szczegółowo

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r.

Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień r. Lista medycznych laboratoriów diagnostycznych, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na prowadzenie działalności - stan na dzień 30.06.2017 r. BIAŁYSTOK Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

Bardziej szczegółowo

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania

S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA. w Raciborzu. Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania Załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia13 sierpnia.2004 r. (poz. 91) S T A T U T REGIONALNEGO CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA w Raciborzu Rozdział I Nazwa, siedziba, obszar działania 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 opis programu MINISTERSTWO ZDROWIA DEPARTAMENT POLITYKI ZDROWOTNEJ Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: WDROŻENIE PROGRAMU KONTROLI JAKOŚCI W DIAGNOSTYCE

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSPLANTOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu

Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Choroby wewnętrzne - gastroenterologia Kod przedmiotu 12.0-WL-Lek-ChW-G Wydział Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych

WIEDZA. wskazuje lokalizacje przebiegu procesów komórkowych Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Opis zakładanych efektów kształcenia na studiach podyplomowych Nazwa studiów: Medycyna Molekularna w Praktyce Klinicznej Typ studiów:

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( I MMUNOLOGIA ) I nforma cje ogólne

S YL AB US MODUŁ U ( I MMUNOLOGIA ) I nforma cje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /2012 S YL AB US MODUŁ U ( I MMUNOLOGIA ) I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KURSU DOSKONALĄCEGO DLA LEKARZY

RAMOWY PROGRAM KURSU DOSKONALĄCEGO DLA LEKARZY RAMOWY PROGRAM KURSU DOSKONALĄCEGO DLA LEKARZY pt Aktualne wytyczne w diagnostyce histopatologicznej związanej z przeszczepioną nerką oraz przeszczepioną wątrobą AUTOR dr hab. n. med. Agnieszka Perkowska-Ptasińska

Bardziej szczegółowo

DOPROWADZAJĄC POKARMY DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ORGANIZMU KREW PEŁNI ROLĘ KELNERA. Humor z zeszytów szkolnych (IV klasa)

DOPROWADZAJĄC POKARMY DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ORGANIZMU KREW PEŁNI ROLĘ KELNERA. Humor z zeszytów szkolnych (IV klasa) DOPROWADZAJĄC POKARMY DO WSZYSTKICH ZAKĄTKÓW ORGANIZMU KREW PEŁNI ROLĘ KELNERA Humor z zeszytów szkolnych (IV klasa) NAJCZĘSTSZE BŁĘDY W DIAGNOSTYCE I LECZENIU NIEDOKRWISTOŚCI Prof. dr hab.med. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

S YL AB US IMMU NO PATOLOGI A I nforma cje ogólne

S YL AB US IMMU NO PATOLOGI A I nforma cje ogólne S YL AB US IMMU NO PATOLOGI A I nforma cje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa modułu Obowiązkowy Wydział Lekarsko-Biotechnologiczny

Bardziej szczegółowo

Część A Programy lekowe

Część A Programy lekowe Wymagania wobec świadczeniodawców udzielających z zakresu programów zdrowotnych (lekowych) Część A Programy lekowe 1.1 WARUNKI WYMAGANE 1. LECZENIE PRZEWLEKŁEGO WZW TYPU B 1.1.1 wymagania formalne Wpis

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 października 2016 r. Poz. 1674 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków pobierania, przechowywania

Bardziej szczegółowo

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych

2. Pobieranie materiału do badań laboratoryjnych Załącznik nr 3 Standardy jakości w zakresie czynności laboratoryjnej genetyki medycznej, oceny ich jakości i wartości diagnostycznej oraz laboratoryjnej interpretacji i autoryzacji wyniku badań 1. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy):

Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): CHOROBY WEWNĘTRZNE WNM, rok akademicki 2016/2017; 5 rok studiów, kierunek lekarski Liczba godzin dydaktycznych w roku akademickim 2016/2017 semestr IX (zimowy): wykłady seminaria ćwiczenia 64 12 20 1 /

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY : ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I FUNKCJONALNE REFERENCYJNEGO LABORATORIUM IMMUNOLOGICZNEGO

STAŻ KIERUNKOWY : ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I FUNKCJONALNE REFERENCYJNEGO LABORATORIUM IMMUNOLOGICZNEGO Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA (stan

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE.

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AM W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ I IMMUNOLOGII KLINICZNEJ WIEKU ROZOJOWEGO AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE. ZAKŁAD DIAGNOSTYKI LABORATOTORYJNEJ WYDZIAŁU NAUKI O ZDROWIU AKADEMII MEDYCZNEJ W WARSZAWIE Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek

Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek Kościółek Justyna Truszkowska Dominika Kl. II Ek CZYM JEST RAK KRWI? Rak krwi - nowotwór, który atakuje system krwionośny oraz samą krew, szpik kostny i układ limfatyczny. Rozróżniamy wiele rodzajów raka

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji z ONKOLOGII KLINICZNEJ

Program specjalizacji z ONKOLOGII KLINICZNEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z ONKOLOGII KLINICZNEJ Warszawa 1999 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 1999 Program specjalizacji przygotował

Bardziej szczegółowo

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi?

Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 1 Zaburzenia hemostazy skazy krwotoczne płytkowe 2 Jaka jest prawidłowa liczba płytek krwi we krwi obwodowej? Jakie jest nasilenie skazy krwotocznej w zależności od liczby płytek krwi? 3 4 Różnicowanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE I. WYMAGANIA OGÓLNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO - PROGRAMOWE Studia podyplomowe na kierunku analityka medyczna dla osób posiadających tytuł zawodowy magistra biologii, biotechnologii, chemii, farmacji, weterynarii,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ORTODONCJI

Program specjalizacji w ORTODONCJI CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ORTODONCJI Dla lekarzy stomatologów posiadających specjalizację I stopnia w chirurgii stomatologicznej Warszawa 1999 (c) Copyrigth by

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna

Przedmiot: GENETYKA. I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Przedmiot: GENETYKA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom (np. pierwszego lub drugiego

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji w ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ

Program specjalizacji w ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w ONKOLOGII I HEMATOLOGII DZIECIĘCEJ Warszawa 2000 (c) Copyright by Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa 2000 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

KREW II ZABURZENIA HEMOSTAZY

KREW II ZABURZENIA HEMOSTAZY KREW II ZABURZENIA HEMOSTAZY HEMOSTAZA DEFINICJA Całość procesów związanych z utrzymaniem krwi w stanie płynnym w obrębie łożyska naczyniowego 1 HEMOSTAZA ZAŁOŻENIA Mechanizmy hemostazy są aktywowane Jedynie

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w LABORATORYJNEJ GENETYCE MEDYCZNEJ Program uzupełniający dla diagnostów laboratoryjnych posiadających specjalizację I stopnia w mikrobiologii

Bardziej szczegółowo

STAŻ KIERUNKOWY : ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I FUNKCJONALNE REFERENCYJNEGO LABORATORIUM IMMUNOLOGICZNEGO

STAŻ KIERUNKOWY : ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE I FUNKCJONALNE REFERENCYJNEGO LABORATORIUM IMMUNOLOGICZNEGO Lista ministra właściwego do spraw zdrowia podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży kierunkowych w ramach specjalizacji diagnostów laboratoryjnych w dziedzinie: LABORATORYJNA IMMUNOLOGIA MEDYCZNA (stan

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT

Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Maria Podolak-Dawidziak Diagnostyka różnicowa przedłużonego APTT Katedra i Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku AM, Wrocław Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji APTT czas

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 618 Poz. 51 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Studia podyplomowe: Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych Głównym celem studiów podyplomowych Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych jest przekazanie słuchaczom

Bardziej szczegółowo

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne

S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Załącznik Nr 3 do Uchwały Senatu PUM 14/2012 S YLABUS MODUŁU (PRZEDMIOTU) I nformacje ogólne Kod modułu Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok studiów Nazwa

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: - 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Immunologia komórkowa

Immunologia komórkowa Immunologia komórkowa ocena immunofenotypu komórek Mariusz Kaczmarek Immunofenotyp Definicja I Charakterystyczny zbiór antygenów stanowiących elementy różnych struktur komórki, związany z jej różnicowaniem,

Bardziej szczegółowo

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych

Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Karolina Klara Radomska Ocena immunologiczna i genetyczna białaczkowych komórek macierzystych Streszczenie Wstęp Ostre białaczki szpikowe (Acute Myeloid Leukemia, AML) to grupa nowotworów mieloidalnych,

Bardziej szczegółowo

w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ

w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ Załącznik do komunikatu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. (poz. 21) P r o g r a m n a u c z a n i a zawodowego kształcenia podyplomowego w zakresie ANALITYKI MEDYCZNEJ Warszawa 2005 ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje w roku akademickim 2012/2013 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Zdrowia Karta przedmiotu obowiązuje w roku akademickim 2012/201 Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Profil: Praktyczny Forma studiów: Stacjonarne Kod

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PATOLOGII PIELĘGNIARSTWO

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PATOLOGII PIELĘGNIARSTWO TEMATYKA WYKŁADÓW Z PATOLOGII PIELĘGNIARSTWO 2016-2017 WYKŁAD NR 1 6. X. 2016 I Wprowadzenie do patofizjologii 1. Pojęcia: zdrowie, choroba, etiologia, patogeneza, symptomatologia 2. Etapy i klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2 0 MODUŁ II Profilaktyka i 5 2. Czynniki ryzyka chorób nowotworowych HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-28

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych.

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3. Poznanie sposobów i typów hodowli komórek i tkanek zwierzęcych oraz metodyki pracy w warunkach sterylnych. Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. HODOWLE KOMÓREK I TKANEK CELL AND TISSUE CULTURE Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Anna Barbasz Zespół dydaktyczny dr Anna Barbasz

Bardziej szczegółowo

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Analityka Medyczna

OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Analityka Medyczna OPIS KIERUNKU STUDIÓW: Analityka Medyczna Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka kierunku studiów 2. Warunki rekrutacji na studia 3. Program kształcenia: I. opis zakładanych efektów kształcenia II. program

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej

HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO. Przedmiot/Tematyka zajęć. 2. Wskazania do interwencji psychoonkologicznej HARMONOGRAM KURSU KWALIFIKACYJNEGO Nazwa kursu: Kod kursu: Miejsce kursu: zajęcia teoretyczne: ćwiczenia: staż: Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek PiP/.4/11/1-27

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej u dorosłych imatinibem 1.1 Kryteria kwalifikacji Świadczeniobiorcy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALIZACJI Rozdział I SPOSÓB NABORU OSÓB NA SPECJALIZACJĘ 1 Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez kierownika jednostki kształcącej. 2

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PATOLOGII FIZJOTERAPIA

TEMATYKA WYKŁADÓW Z PATOLOGII FIZJOTERAPIA TEMATYKA WYKŁADÓW Z PATOLOGII FIZJOTERAPIA 2017-2018 Prof. dr hab. med. Jolanta Jaworek Środa 14.00-16.30 WYKŁAD NR 1-25.X.2017 1. Niewydolność krążenia pochodzenia sercowego: definicja, epidemiologia,

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji

Program specjalizacji CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w TRANSFUZJOLOGII KLINICZNEJ Program dla lekarzy: posiadających specjalizację II stopnia w anestezjologii i intensywnej terapii, chemioterapii

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami immunologii

SYLABUS. DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Biologia medyczna z elementami immunologii SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Biologia medyczna z elementami immunologii Kod przedmiotu/ modułu* Wydział

Bardziej szczegółowo

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH

NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Załącznik nr 1 MINISTERSTWO ZDROWIA Nazwa programu: NARODOWY PROGRAM ZWALCZANIA CHORÓB NOWOTWOROWYCH Nazwa zadania: PROGRAM WYKRYWANIA I ROZPOZNAWANIA CHŁONIAKÓW ZŁOŚLIWYCH W POLSCE Dokument programu zdrowotnego

Bardziej szczegółowo

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1)

LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) Dziennik Urzędowy Ministra Zdrowia 624 Poz. 71 Załącznik B.14. LECZENIE PRZEWLEKŁEJ BIAŁACZKI SZPIKOWEJ (ICD-10 C 92.1) ŚWIADCZENIOBIORCY 1. Leczenie przewlekłej białaczki szpikowej dazatynibem 1.1. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Sylabus SEROLOGIA GRUP KRWI I TRANSFUZJOLOGIA BLOOD GROUP SEROLOGY AND TRANSFUSIOLOGY

Sylabus SEROLOGIA GRUP KRWI I TRANSFUZJOLOGIA BLOOD GROUP SEROLOGY AND TRANSFUSIOLOGY Nazwa modułu/przedmiotu Wydział Kierunek studiów Specjalności Sylabus Opis przedmiotu kształcenia SEROLOGIA GRUP KRWI I TRANSFUZJOLOGIA BLOOD GROUP SEROLOGY AND TRANSFUSIOLOGY Poziom studiów jednolite

Bardziej szczegółowo