IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena Wrocław

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław"

Transkrypt

1 IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena Wrocław ILGW /12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie i wdrożenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2 w Służbie Celnej. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1. : Jaka jest liczba osób, które będą korzystały z usług portalowych w roli przełożonego/kierownika komórki, czyli jako uczestnik typu SM? Zamawiający przewiduje, że maksymalną liczbą osób, które będą korzystały z usług portalowych w roli przełożonego/kierownika komórki będzie 1400 osób. Pytanie 2. : Czy Zamawiający dopuszcza pracę zdalną poprzez połączenie z siecią komputerową Zamawiającego z siedziby Wykonawcy poprzez połączenie VPN z siecią Zamawiającego? Nie. Pytanie 3. : Czy Zamawiający dopuszcza pracę zdalną poprzez sieć komputerową Ministerstwa Finansów, poprzez zorganizowanie miejsca pracy konsultantów w Warszawie, w jednym z biur Ministerstwa Finansów? Strona 1 z 53

2 Nie. Pytanie 4. : Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji I Etapu tak, aby wydłużyć czas potrzebny na przygotowanie systemu do wdrożenia pilotowego? Czy okres ten może zostać wydłużony o 3 miesiące? Nie. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia tego terminu. Pytanie 5. : Czy Zamawiający zapewni wyeksportowanie danych z istniejących systemów w jednym spójnym formacie określonym przez Wykonawcę? Nie. Zamawiający zapewni wyeksportowanie danych z istniejących systemów w formacie uzgodnionym w planie migracji. Pytanie 6. : Czy Zamawiający oddeleguje do projektu specjalistów odpowiedzialnych za uzupełnianie i korygowanie danych źródłowych migrowanych do systemu SAP? Tak. W zakresie uzgodnionym w planie migracji do oferowanego przez Wykonawcę systemu. Pytanie 7. : Czy Zamawiający będzie dokonywał na bieżąco w użytkowanych systemach korekty i uzupełnienia danych podlegających migracji, na podstawie informacji o błędach w danych uzyskanych od Wykonawcy po przeprowadzeniu migracji testowych? Informację o błędach uzyskiwanych od Wykonawcy po przeprowadzeniu migracji testowych zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego i niezbędne korekty i uzupełnienia zostaną naniesione w użytkowanych przez Zamawiającego Systemach. Pytanie 8. : Czy Zamawiający oddeleguje specjalistów, którzy będą kontrolowali poprawność i kompletność danych przenoszonych do SAP w kolejnych cyklach migracji testowych, poprzez porównywanie danych w systemie SAP z danymi źródłowymi? Strona 2 z 53

3 Tak, w zakresie uzgodnionym w planie migracji do oferowanego przez Wykonawcę systemu. Pytanie 9. : Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kancelarię tajną? Nie. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca posiadał kancelarię tajną. Pytanie 10. : Czy Zamawiający wymaga, aby część konsultantów posiadała uprawnienia dostępu do informacji niejawnych na poziomie "zastrzeżone"? Nie. Zamawiający nie przewiduje przekazywania Wykonawcy informacji niejawnych na poziomie "zastrzeżone". Pytanie 11. : Czy Zamawiający wymaga, aby część konsultantów posiadała uprawnienia dostępu do informacji niejawnych na poziomie "poufne"? Nie. Zamawiający nie przewiduje przekazywania Wykonawcy informacji niejawnych na poziomie "poufne". Pytanie 12. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str. 4 SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ Terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie: Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania musi" należy przez to rozumieć bezwzględny nakaz realizacji takiego wymogu. Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania powinien", należy przez to rozumieć wymóg obowiązkowy, chyba że istnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymogu. Decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymogu należy do Zamawiającego. Strona 3 z 53

4 A. Czy w przypadku, gdy w dokumentacji pojawia się sformułowanie musi" i zaistnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymogu, przy czym decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymogu będzie należeć do Zamawiającego, to czy możliwe będzie odstąpienie od danego wymogu? Jeżeli zaistnieje racjonalne uzasadnienie odstąpienia od wymogu (np. zmiany przepisów prawa, błąd Zamawiającego w opisie koncepcji, itp.) to realizacja wymogu, nawet jeżeli zawiera sformułowanie musi", może narazić Zamawiającego na straty. B. Jeżeli możliwe jest za zgodą Zamawiającego odstąpienie w całości lub w części od wymogów ze sformułowaniem musi" w przypadku zaistnienia względów przemawiających za odstąpieniem od danego wymogu, to czym różnić się będą wymogi ze sformułowaniem musi" od tych ze sformułowaniem powinien"? Ad. A. Zamawiający nie przewiduje zaistnienia względów przemawiających za odstąpieniem od realizacji wymogu. Ad. B. Odpowiedź została wyczerpana pod literą A. Pytanie 13. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str. 10 i 11 Ad 5.2. Zaprojektowanie Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Systemu HERMES2" obejmującym między innymi: ( ) c) Integrację z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, systemami obsługi bankowej i systemem Płatnik oraz wsparcie obsługi Portalu sprawozdawczego GUS itp., d) integrację z Podsystemem Danych Referencyjnych, PKI i hurtownią danych oraz Help Desk Zamawiającego oraz innymi systemami w zakresie określonym w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2. Strona 4 z 53

5 A. W związku z tym, że integracja jest bardzo istotnym elementem ceny oferowanego rozwiązania prosimy o jednoznaczne wymienienie systemów, z którymi ma być zintegrowany system HERMES2. W szczególności w cytowanym powyżej punkcie c) prosimy o usunięcie sformułowania itp." lub jego zamianę na jednoznaczne określenie zakresu integracji. W obecnym brzmieniu Zamawiający w oparciu o taki zapis punktu może żądać integracji z każdym systemem, a opis zamówienia powinien być konkretny umożliwiający wycenę niezbędnych prac w ofercie. B. Podobnie w cytowanym powyżej punkcie d) prosimy o dokładne wyspecyfikowanie systemów, z którymi ma być zintegrowane oprogramowanie HERMES2 w miejsce sformułowania: oraz innymi systemami w zakresie określonym w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2". Ad. A i B. Zapis w tej części dokumentu przedstawia ogólny zarys przedmiotu zamówienia. Systemy, z którymi ma być zintegrowany System HERMES2 zostały szczegółowo wymienione w dokumencie Specyfikacja Systemu HERMES2 stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ w rozdziałach dotyczących wymagań i integracji. Pytanie 14. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str Dokumentacja techniczna projektowa W ramach etapu pierwszego zostanie wytworzona następująca dokumentacja: Specyfikacja wymagań (funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych) na podstawie uzgodnionego sposobu modelowania wymagań i przygotowanego w ustalonym narzędziu do zarządzania nimi; A. W związku z cytowanym powyżej wymaganiem prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi dostarczać w ramach projektu licencji na oprogramowanie narzędzi do modelowania wymagań do zarządzania nimi. B. Prosimy o potwierdzenie, że licencje dla uzgodnionych narzędzi do modelowania wymagań, wykorzystywanie przez Zmawiającego zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Strona 5 z 53

6 C. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje narzędzia do modelowania wymagań zaproponowane i wykorzystywane przez Wykonawcę i nie będzie narzucał narzędzi, które będą powodowały dodatkowe koszty dla Wykonawcy. D. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza zapisów z pytania C prosimy o wskazanie jakich narzędzi do modelowania wymagań będzie musiał używać Wykonawca, w celu kalkulacji zakupu niezbędnych licencji i uwzględnienia tego kosztu w ofercie. Ad. A. Wykonawca nie musi dostarczać w ramach projektu licencji na oprogramowanie narzędzi uzgodnionych z Zamawiającym do modelowania wymagań do zarządzania nimi. Ad. B. Zamawiający zapewni licencje dla uzgodnionych narzędzi do modelowania wymagań. Ad. C i D. Zamawiający nie dysponuje narzędziami do zarządzania wymaganiami. Specyfikacja wymagań winna być przygotowana w narzędziu Wykonawcy, uzgodnionym z wybranym Wykonawcą przez Kierownika Projektu. W przypadku, gdy brak jest uzgodnień, Zamawiający wskaże narzędzie Open Source owe, które nie spowoduje poniesienia zbędnych kosztów po stronie Wykonawcy. Pytanie 15. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str. 7 Portal HR System HR, System HRM/HCM Część systemu HERMES2 obejmująca portal samoobsługi pracowniczej i kierowniczej z platformą rozwoju aplikacji, zintegrowany z Systemem HR. Moduły zintegrowanego systemu zarządzania wraz z platformą rozwoju aplikacji w obszarach: 1. Kadr i zarządzania strukturą organizacji. 2. Płac (w tym obsługę budżetu zadaniowego). 3. Zarządzania szkoleniami i rozwojem kompetencji pracowniczych. 4. Raportowania i analiz. W związku z cytowanymi powyżej definicjami prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez platformę rozwoju aplikacji". Przez platformę rozwoju aplikacji" Zamawiający rozumie wyspecjalizowaną dla oferowanego Systemu platformę, narzędzie do rozwoju aplikacji i logiki biznesowej. Strona 6 z 53

7 Pytanie 16. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str Przedmiot Zamówienia obejmuje także zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie i wdrożenie Systemu obejmującego zintegrowane platformy: produkcyjną, testowoszkoleniową oraz deweloperską rozwoju aplikacji, wraz z przekazaniem kodu źródłowego wdrażanego Systemu w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego. Str Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące elementy: ( ) 5.7. Przeniesienie praw autorskich i majątkowych. Str. 10 Ad 5.1. Dostarczenie licencji bezterminowych dla 330 użytkowników oferowanego Systemu HRM/HCM do obsługi około funkcjonariuszy i pracowników oraz licencji oferowanego Portalu HR samoobsługi pracowniczej i kierowniczej dla użytkowników w strukturze wielozakładowej, w zakresie określonym szczegółowo w 8 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) w następujących jednostkach organizacyjnych/lokalizacjach: Str W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: ( ) 6.4. Przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych, licencji oraz pełnej dokumentacji technicznej składających się na System HERMES2. Str W skład Zamówienia wchodzi dostarczenie i skonfigurowanie środowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego i rozwoju (deweloperskiego), wraz z przekazaniem kodu źródłowego wdrażanego Systemu w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego, na środowisku sprzętowym dostarczonym przez Zamawiającego. Str. 33 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą Systemu następujące towarzyszące elementy: Strona 7 z 53

8 ( ) kody źródłowe uwzględniające wszystkie zmiany. Dotyczy również zapisu: plik - 5. Załącznik nr 8 - Istotne Postanowienia Umowy.pdf str Wykonawca przenosi na Zamawiającego - w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy - w całości autorskie prawa majątkowe do każdego z Produktów/Zmian wytworzonych w wyniku realizacji Umowy, utrwalonych w jakiejkolwiek formie (w szczególności dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Umowy, oprogramowania), łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do kodów źródłowych oprogramowania w celu jego swobodnego wykorzystania i modyfikacji, od daty podpisania Protokołu Odbioru Systemu bez zastrzeżeń. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym następujące pola eksploatacji: ( ) 2) w odniesieniu do oprogramowania (w tym zmian lub rozbudowy): wykorzystanie do realizacji zadań publicznych bez jakichkolwiek ograniczeń; wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów; odtwarzanie; utrwalanie; przekazywanie; przechowywanie; wyświetlanie; stosowanie; instalowanie i deinstalowanie oprogramowania; sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa); trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 3) w odniesieniu do kodów źródłowych oprogramowania, w tym dostosowań COTS zrealizowanych przez Wykonawcę (rozumianych jako zbiory wartości parametrów i/lub kodu w pewnym języku oprogramowania przewidzianym przez dany COTS jako rozwiązanie do jego dostosowania dla konkretnego klienta): na wszystkich polach eksploatacji określonych powyżej dla dokumentacji i oprogramowania oraz na następujących polach eksploatacji: modyfikacji kodów źródłowych, ich kompilacji, testowania, wdrożenia, używania (oraz wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji określonych dla dokumentacji) wytworzonego w ten sposób wykonywalnego oprogramowania i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie, wraz z prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. produktów i ich zmian na wszystkich ww. polach eksploatacji. A. Prosimy o wyjaśnienie w związku z cytowanymi fragmentami do których komponentów Systemu Wykonawca ma przenieść prawa autorskie na Zamawiającego? Strona 8 z 53

9 W szczególności prosimy o odpowiedź: A1. Czy Wykonawca ma przenieść prawa autorskie na Zamawiającego tylko w zakresie oprogramowania wytworzonego w ramach projektu? A2. Czy w zakresie oprogramowania COTS (zarówno obejmującego funkcjonalność System HR jak i oprogramowania serwerów aplikacyjnych, systemów zarządzania relacyjną bazą danych) Wykonawca ma przekazać prawa autorskie? W jakim zakresie? B. Prosimy o odpowiedź do jakich komponentów oprogramowania systemu HERMES2 Wykonawca ma przekazać kody źródłowe? W szczególności prosimy o odpowiedź: B1. Czy kody źródłowe maja być przekazane jedynie do oprogramowania wytworzonego w ramach projektu? B2. Czy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe do całości oprogramowania COTS czy tylko do części dostosowanych do potrzeb Zamawiającego? B3. Czy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe oprogramowania serwerów aplikacyjnych koniecznych do uruchomienia logiki biznesowej? B4. Czy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe systemu zarządzania relacyjną bazą danych? Ad A1. Szczegółowa odpowiedź na pytanie zawarta jest w 8 Istotnych postanowień umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w części dotyczącej praw autorskich. Ad A2. Wykonawca ma obowiązek przekazać prawa autorskie na oprogramowanie COTS wyłącznie w zakresie Zmian, jeżeli oprogramowanie to zostało dostosowane i zmodyfikowane na potrzeby oferowanego systemu. Ad B1. Nie, także do oprogramowania COTS w zakresie Zmian, jeżeli oprogramowanie to zostało dostosowane i zmodyfikowane na potrzeby oferowanego systemu. Ad B2. Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe tylko do części oprogramowania COTS dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. Strona 9 z 53

10 Ad B3. Tak, wyłącznie jeżeli oprogramowanie zostało dostosowane i zmodyfikowane na potrzeby oferowanego systemu i kod źródłowy jest niezbędny do wprowadzenia zmian. Ad B4. Tak, wyłącznie w przypadku zastosowania przez Wykonawcę systemu HERMES2 autorskich rozwiązań oprogramowania systemu zarządzania relacyjną bazą danych. Pytanie 17. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str Migracja danych W zakresie projektu budowy i wdrożenia Systemu HERMES2 przewidziana jest migracja danych. Migracja danych będzie polegać na przeniesieniu do Systemu HERMES2 wszystkich wymaganych przez Zamawiającego danych, w szczególności: pełnych danych kadrowych, danych dotyczących struktury organizacyjnej, hierarchii służbowej i opisu stanowiska pracy, danych płacowych z okresu 18 miesięcy, danych szkoleniowych, niezbędnych do uruchomienia Systemu HERMES2 i jego prawidłowego działania. Przed wykonaniem tego procesu Wykonawca przygotuje plan migracji danych i bilansu otwarcia, który umożliwi jej sprawną realizację we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych pilotem i wdrożeniem. Plan migracji danych i bilans otwarcia zostanie przygotowany dla każdego z eksploatowanych lokalnie systemów i każdej jednostki, z którego przeprowadzona będzie migracja danych do systemu centralnego. Proces migracji danych będzie podlegał weryfikacji kompletności, poprawności wykonania od strony technicznej oraz funkcjonalnej. Plan migracji zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu na minimum 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej migracji do Pilota Systemu. Proces migracji danych zostanie zainicjowany na zlecenie Zamawiającego i potwierdzony Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń. W związku z cytowanym powyżej rozdziałem dotyczącym migracji prosimy o wyjaśnienie: A. Czy Zamawiający przygotuje dane do migracji w uzgodnionym na etapie projektu systemu formacie? Strona 10 z 53

11 B. Jeżeli Zamawiający nie przygotuje danych w uzgodnionym formacie, to czy Zamawiający udostępni Wykonawcy kompletną dokumentację techniczną eksploatowanych systemów opisująca struktury danych oraz semantykę danych zapisywanych w tych strukturach? C. Jeżeli Zamawiający nie przygotuje danych w uzgodnionym formacie, to czy Zamawiający zapewni wsparcie producentów oprogramowania, z którego będą migrowane dane? D. Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie pełne dane kadrowe"? Czy chodzi o wszystkie dane kadrowe możliwe do przeniesienia do nowego systemu umożliwiające poprawną obsługę kadrową aktualnie zatrudnionych pracowników? Jeżeli nie prosimy o podanie dokładnej definicji. E. Prosimy o potwierdzenie, że za poprawność danych źródłowych podlegających migracji odpowiedzialność ponosi Zamawiający. F. Czy Zamawiający dopuszcza migrację danych płacowych za 18 miesięcy w postaci agregatów umożliwiających poprawną sprawozdawczość i naliczanie płacy? G. Prosimy o scharakteryzowanie zakresu danych szkoleniowych podlegających migracji. I. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem bilansu otwarcia"? Ad. A. Tak. W zakresie uzgodnionym w planie migracji. Ad. B. W związku z twierdzącą odpowiedzią na pytanie A, pytanie B nie wymaga odpowiedzi. Ad. C. W związku z twierdzącą odpowiedzią na pytanie A, pytanie C nie wymaga odpowiedzi. Ad. D. Tak. Przez stwierdzenie pełne dane kadrowe" Zamawiający rozumie wszystkie dane kadrowe możliwe do przeniesienia do nowego systemu umożliwiające poprawną obsługę kadrową aktualnie zatrudnionych pracowników. Ad. E. Tak. Zamawiający potwierdza, że za poprawność danych źródłowych podlegających migracji odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Ad. G. Zakres danych szkoleniowych podlegających migracji dotyczy danych pochodzących z systemów wymienionych w punktach i dokumentu Specyfikacja Systemu HERMES2 (załącznik nr 1 do OPZ). Ad. I. Zamawiający zdefiniował to pojęcie w punkcie 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń (załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia). Pytanie 18. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Strona 11 z 53

12 Str Dla każdej z jednostek objętych wdrożeniem w poszczególnych fazach Wykonawca: Integrację z innymi systemami w tym RCP (jeżeli jest używany w danej jednostce). Prosimy o podanie specyfikacji technicznej (opis systemu wejścia/wyjścia) wszystkich używanych systemów RCP z którymi ma być zintegrowany system HERMES2 umożliwiającą oszacowanie kosztów takiej integracji. Zamawiający zakłada, że integracja z lokalnymi systemami RCP używanymi obecnie w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego będzie odbywać za pomocą usług nr 12 i 13 wymienionych w rozdziale dokumentu Specyfikacja Systemu HERMES2 załącznik nr 1 do OPZ. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby przekazywania ich specyfikacji i opisu systemu wejścia/wyjścia. Pytanie 19. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str. 15 i 16 Tabela 1. Ramowy Harmonogram realizacji Umowy A. W cytowanej powyżej tabeli zamieszczono terminy realizacji poszczególnych prac. Realizacja niektórych prac wymaga dostarczenie przez Zamawiającego innych elementów, z którymi ma współpracować system HERMES2 (np. system ZEFIR2, projekt INFRA, system ATENA, ECIP/SEAP PL, PKI, PDR, itp.). Z informacji zamieszczonych na stronach MF wynika, że dla niektórych z nich Zamawiający planuje dopiero rozpoczęcie procedury przetargowej. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający nie dostarczy wymaganych komponentów leżących po jego stronie w wymaganym czasie potrzebnym dla realizacji zadań Wykonawcy w ramach projektu HERMES2 odpowiednie terminy ulegną przesunięciu i Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialności i żadnych dodatkowych kosztów. B. W ramach Fazy 2 - Pilotaż Systemu nie uwzględniono zadania dot. przygotowania materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkoleń. Z kolei w rozdziale 2, Ad. 5.3 takie szkolenia przewidziano. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne dokonanie stosownej zmiany. Strona 12 z 53

13 Ad. A. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych komponentów w określonych terminach z powodu opóźnienia leżącego po Zamawiającego, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności i żadnych dodatkowych kosztów. Ad. B. Przygotowanie materiałów i szkolenia odbędzie się zgodnie z opracowanym planem szkolenia w fazie I. Pytanie 20. : Dotyczy zapisu: plik -OPZ_ZAL_3_Opis_architektury_obszaru_infrastruktury_technicznej.pdf Platforma programowa Wykonawca dostarczy pozostałą platformę programową, w stosunku do udostępnianej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA platformy sprzętowo-programowej. Dostarczona przez Wykonawcę platforma programowa oraz udostępniona przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA platforma sprzętowo-programowa będą tworzyć dedykowaną dla systemu HERMES2 infrastrukturę techniczną niezbędną do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk systemu HERMES2. Wykonawca w ramach platformy programowej dostarczy wraz z licencjami: oprogramowanie serwerów aplikacyjnych oraz oprogramowanie baz danych określone w definicjach bloków architektonicznych wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w projekcie infrastruktury technicznej systemu HERMES2. inne oprogramowanie (niezdefiniowane w blokach architektonicznych), wyspecyfikowane przez Wykonawcę w projekcie infrastruktury technicznej systemu HERMES2, niezbędne do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk systemu HERMES2 W związku z cytowaną definicją prosimy o potwierdzenie, że w zawarta w dokumencie definicja platformy programowej jest wiążąca i dotyczy wszystkich dokumentów (w definicji pojęć zamieszczonej w opisie zamówienia i specyfikacji systemu takiej definicji nie ma) i że Wykonawca w ramach dostarczanego oprogramowania ma również dostarczyć: Strona 13 z 53

14 A1. oprogramowanie serwerów aplikacyjnych A2. oprogramowanie baz danych Zgodnie z powyższą definicją Wykonawca ma obowiązek dostarczyć oprogramowanie serwerów aplikacyjnych (poza systemem operacyjnym) oraz oprogramowanie bazodanowe. Pytanie 21. : Dotyczy zapisu: plik - OPZ_ZAL_3_Opis_architektury_obszaru_infrastruktury_technicznej.pdf Str. 4 Platforma sprzętowo-programowa Platforma sprzętowo-programowa udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA zostanie zbudowana na podstawie projektu infrastruktury technicznej systemu HERMES2 oraz technicznej architektury referencyjnej Parametry, skala oraz specyfikacja dostarczanej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA platformy sprzętowoprogramowej dedykowanej dla systemu HERMES2 będą zgodne z parametrami, skalą oraz specyfikacją wybranych i zwymiarowanych bloków architektonicznych, przez Wykonawcę w projekcie infrastruktury technicznej systemu HERMES2. Zamawiający w ramach projektu INFRA udostępni Wykonawcy działającą platformę sprzętowo-programową składającą się z: Platformy serwerowej z systemami operacyjnymi Usług dostępowych Systemów infrastrukturalnych Systemy Infrastrukturalne Lista systemów infrastrukturalnych wspierających działanie systemu HERMES2: System komunikacji LAN/WAN, System komunikacji SAN, Bramka internetowa, System zabezpieczeń sieci, System deduplikacji i zabezpieczenia danych, S System backupowy, System wirtualizacji zasobów, System zarządzania infrastrukturą serwerową i aplikacyjną, System automatycznego wykrywania i zbierania informacji o elementach konfiguracji infrastruktury IT w bazie CMDB. System dystrybucji oprogramowania. Strona 14 z 53

15 A. W związku z cytowaną definicją prosimy o potwierdzenie, że zawarta w dokumencie definicja platformy sprzętowo-programowej i systemów infrastrukturalnych jest wiążąca i dotyczy wszystkich dokumentów (w definicji pojęć zamieszczonej w opisie zamówienia i specyfikacji systemu takiej definicji nie ma) i że Wykonawca w ramach dostarczanego oprogramowania nie będzie dostarczał systemów zawartych w definicji. B. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej dotyczące systemów komunikacji, oprogramowania i systemów backup systemów duplikacji i zabezpieczenia danych i innych systemów składających się na platformę sprzętowo-programową nie dotyczą oprogramowania dostarczanego w ramach systemu HEREMS2 a oprogramowania i środowiska dostarczanego przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA. Wykonawca jest związany takimi wymaganiami jedynie w zakresie stworzenia Projektu Technicznego. Przykładowo wymaganie A-213: Wykonywanie kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych. nie dotyczy oprogramowania systemu HERMES2 a oprogramowania systemu infrastrukturalnego realizującego usługi backup. Ad. A Tak. Cytowana definicja obowiązuje również w pozostałych dokumentach, Wykonawca w ramach dostarczanego oprogramowania nie będzie dostarczał oprogramowania systemów infrastrukturalnych dostarczanych przez Zamawiającego. Ad. B. Tak. Zamawiający dostarczy systemy komunikacji, oprogramowanie i systemy backup systemy duplikacji i zabezpieczenia danych i inne systemy składające się na platformę sprzętowoprogramową, lecz Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania i ujęcia tych systemów w docelowym PIT (Projekt Infrastruktury Technicznej) dla Systemu HERMES2 np. do definicji polityk backup. Strona 15 z 53

16 Pytanie 22. : Str. 35 Ponieważ zamieszczony w dokumentacji schemat jest zupełnie nieczytelny prosimy o udostępnienie czytelnego schematu. Strona 16 z 53

17 Pytanie 23. : Str Komponenty techniczne A. Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w cytowanym rozdziale komponenty techniczne nie są przedmiotem zamówienia dotyczącego HERMES2 i zostaną zapewnione przez Zamawiającego. B. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace dotyczące komponentów technicznych oraz systemów dostarczanych przez Zamawiającego wymagane po stronie tych komponentów i systemów, a wynikające z integracji z systemem HERMES2 leżą po stronie Zamawiającego i nie muszą być uwzględniane w cenie oferty. Strona 17 z 53

18 AD.A. Komponenty wymienione w rozdziale w dokumencie Specyfikacja Systemu HERMES2 załącznik nr 1 do OPZ są przedmiotem zamówienia, do zastosowania dla komponentów technicznych w kontekście Systemu HERMES2. AD.B. Nie. Wykonawca w kontekście Systemu HERMES2 powinien uwzględnić wszelkie prace dotyczące komponentów technicznych oraz systemów dostarczanych przez Zamawiającego. Pytanie 24. : Str. 44 HRM/HCM (front-end i back-end): A. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez front-end systemu HRM/CSM. Prosimy o jednoznaczne wskazanie funkcjonalności, którą Zamawiający zalicza do front-end. B. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez back-end systemu HRM/CSM. Prosimy o jednoznaczne wskazanie funkcjonalności, którą Zamawiający zalicza do back-end. Ad. A. i B. Zamawiający poprzez front-end rozumie ogólnie znane pojęcie oznaczające, że front-end jest odpowiedzialny za pobieranie danych od użytkownika oraz przekazanie ich do back-endu. Następnie back-end na podstawie tych danych wykonuje określone zadanie. Opcjonalnie front-end może pokazać użytkownikowi wyniki otrzymane od back-endu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na różnorodność ról poszczególnych użytkowników oraz stosowanych rozwiązań w systemach klasy HRM/HCM, Zamawiający nie może jednoznacznie wskazać i przyporządkować funkcjonalności, które można zaliczyć do front-end lub back-end. Dlatego na stronie 44 w nawiasie podano łącznie funkcjonalności komponentów HRM/HCM i zapis ten ma charakter informacyjny, nienarzucający Wykonawcy sztywnych rozwiązań. Pytanie 25. : Str. 46 Obiekt Źródło Archiwizacja Konsolidacja Pracownik, dane pracownika HERMES2 TAK TAK Strona 18 z 53

19 Str. 53 Kopiowanie danych współdzielonych do systemów dziedzinowych powinno być możliwie jedynie wtedy, kiedy dane zmieniają swoją semantykę, stając się niezmiennym elementem innego obiektu informacyjnego (np. dane pracownika na dokumencie) i jedynie o tyle, o ile nie istnieje sposób zapewnienia niezmienności tych danych przez procedury zarządzania danymi współdzielonymi. A. W związku z cytowanymi fragmentami prosimy o potwierdzenie, że dane pracownika mają być zapisywane w bazie danych systemu HERMES2. B. Prosimy wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez Archiwizację i co oznacza, zaznaczenie w kolumnie Archiwizacja TAK? Ad. A. Tak. Zamawiający potwierdza, że dane pracownika mają być zapisywane w bazie danych systemu HERMES2. Ad. B. Zaznaczenie w kolumnie Archiwizacja TAK oznacza potrzebę archiwizacji tych danych. Przez Archiwizacje danych Zamawiający rozumie ogólnie znane pojęcie oznaczające czynność wykonywania kopii lub przenoszenia danych w/do pamięci masowej, np. w celu ich długotrwałego przechowywania. Pytanie 26. : Str. 52 W związku z założeniami intensywnej wymiany danych pomiędzy komponentami architektury SI SC w otoczeniu Systemu HERMES2 koniecznym jest nałożenie na tę sferę odpowiedniego zbioru reguł, których efektem będzie uporządkowanie dynamiki tej sfery działania HERMES2. W zakresie wymiany danych będziemy mieć do czynienia z: danymi współdzielonymi pomiędzy systemami (dane słownikowe, referencyjne, podstawowe), które posiadają jedną wartość, zawsze aktualną, dla których konieczne jest zapewnienie spójności cyklu życia, pojedyncze miejsce ich źródłowego przechowywania i mechanizm aktualizacji oraz które będą najprawdopodobniej wykorzystywane do konsolidacji dla celów analitycznych i raportowych; A. W związku z cytowanym fragmentem prosimy o wskazania z jakich danych współdzielonych, których źródłem jest inny system niż HERMES2, będzie korzystał system HERMES2? Prosimy o wymienienie kompletnej listy, ponieważ ma to kluczowe znaczenie przy wycenie prac dostosowania oprogramowania typu COTS do potrzeb Zamawiającego. Strona 19 z 53

20 B. W związku z cytowanym fragmentem prosimy o wskazania jakie dane rejestrowane w systemie HERMES2 będą stanowiły dane współdzielone wykorzystywane przez inne systemy? Prosimy o wymienienie kompletnej listy, ponieważ ma to kluczowe znaczenie przy wycenie prac dostosowania oprogramowania typu COTS do potrzeb Zamawiającego Ad. A. i B. Cytowany fragment ma charakter informacyjny, Zamawiający wskazał w wymaganiach w rozdziale 6 dokumentu Specyfikacja Systemu HERMES2 (załącznik nr 1 do OPZ) z jakimi systemami będzie występowała integracja i wymiana danych za pomocą wyspecyfikowanych usług, oraz rodzaj wymienianych tych danych. Pytanie 27. : Str Raporty zasilane danymi z systemu HERMES2 Założenia przekazywania danych źródłowych z Systemu HERMES2 do Systemu 2: 1. System HERMES2 będzie udostępniał dane surowe (detaliczne) do pobierania niskopoziomowego z repliki bazy danych transakcyjnej w strukturze relacyjnej. 2. System HERMES2 nie będzie przygotowywał danych do hurtowni, które wymagają proceduralnego przetwarzania. W związku z cytowanym fragmentem: A. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach prac w ramach ceny oferty w związku z integracją z systemem Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić replikę danych surowych w modelu 1:1 dla systemu B. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace związane z czyszczeniem, agregacją, łączeniem danych systemu HERMES2 z danymi innych systemów oraz wszelkie inne przetwarzanie tych danych, w tym budowa tabel faktów leży po stronie Zamawiającego i nie musi być kalkulowane w ramach ceny oferty. Ad. A. Nie. Zmawiający wyjaśnia, że system Hermes2 ma udostępniać dane surowe (detaliczne) do pobierania niskopoziomowego z repliki bazy danych transakcyjnej w strukturze relacyjnej dla systemu dokładny zakres tych danych zostanie ustalony w trakcie realizacji projektu. Strona 20 z 53

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 17 maja 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie,

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie.

Zamawiający dysponuje szerokim spektrum rozwiązań infrastrukturalnych. Wykonawca uzyska dostęp do infrastruktury w niezbędnym zakresie. Prosimy o precyzyjne wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem bezterminowej i pełnej licencji, wraz z prawem do dysponowania dokumentacją i wprowadzaniem zmian? Na jakich polach eksploatacji ma

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia zakup badań w zakresie opracowania wersji serwera aplikacyjnego pod aplikację wektorową i obsługi wymiany treści multimedialnych w tymże serwerze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert

1. Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia/przedłużenie terminu składania ofert Sygnatura postępowania: BZP/31/DRI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 8 lipiec 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia... 20... r. SYSTEM HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń...4 2. Przedmiot zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy nr... z dnia... 20... r. SYSTEM HERMES2 Rozbudowa Pilota Systemu HERMES2 Opis przedmiotu zamówienia Spis treści SPIS TREŚCI 1. Słownik przyjętych skrótów

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2

Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu ZEFIR 2 Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Istotnych Postanowień Umowy Opis przedmiotu zamówienia na zaprojektowanie, realizację, dostawę, instalację, wdrożenie i wsparcie utrzymania oraz rozwój Systemu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ

Rozdział 3. ROZWÓJ APLIKACJI CENTRALNEJ Załącznik nr 2 do umowy nr 11/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU APLIKACJI CENTRALNEJ Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania realizacją umowy

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Ldz. 4462/DZP/2013 Olsztyn, dnia 10.09.2013 r. Do wiadomości wszystkich uczestników postępowania ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 1 do SIWZ 35-ILGW-253-150/2012 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Al. Krasińskiego 11b, 31-111 Kraków tel.: +48 12 62 90 194 fax.: +48 12 62 90 189 e- mail: projekt.osoz2@kra.mofnet.gov.pl www.e-clo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Pytania i wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, 11 kwietnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi wsparcia technicznego, utrzymania oraz rozwoju systemu Soprano, Phoenix oraz Register Plus

Bardziej szczegółowo

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015.

Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. Pytania w ramach opublikowania postępowania znak postępowania: WORD/D/23/144/W/2015. 1. Załącznik 2 - Warunki Gwarancji i Utrzymania czy linia Awaria powinna być również dostępna w dniu ustawowo wolnym

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA MILANÓWKA

URZĄD MIASTA MILANÓWKA URZĄD MIASTA MILANÓWKA Milanówek, dnia 22.08.2012 r. I.271.9.2012 Dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zintegrowany system zarządzania placówkami oświatowymi miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadań nazwanych określonych poniżej, a także utrzymanie Środowiska wirtualnego w standardzie określonym w załączniku nr 3 do Umowy. Zadanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Spis Treści. Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie opracowania koncepcji prezentacji video tras turystycznych wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM UZNANIU ODWOŁANIA W nawiązaniu do odwołania złożonego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. dotyczącego postępowania WZP-272.40.2014 na dostawę i wdrożenie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznesowych zachodzącymi między Wnioskodawcą a partnerami biznesowymi Wrocław, 28 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KIEZA MARCIN MARCIN KIEZA PRO - CHEMIA PPH z siedzibą w Marcinkowicach przy ulicy Letnia 8a (55-200, Oława I) realizując projekt pt. Wdrożenie systemu B2B

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF

STRATEGIA zamówień publicznych w przedsięwzięciach informatycznych MF Warszawa, 10 grudnia 2014 r. STRATEGIA zamówień publicznych Robert Kietliński Zastępca Dyrektora Departament Informatyzacji Usług Publicznych Z czym mamy do czynienia? Skala informatycznych zamówień w

Bardziej szczegółowo

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan wdrożenia. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan wdrożenia M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 3 1.1 Cel.......................................... 3 1.2 Zakres........................................

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA GMINĄ - FRONT I BACK OFFICE W TYM SZKOLENIE UŻYTKOWNIKÓW Urząd Gminy Rajcza ul. Górska 1 34-370 Rajcza Odpowiedź na zapytania dotyczące treści SIWZ! Działając na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Wrocław, dnia 07.01.2014 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO

BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO BURMISTRZ DRAWSKA POMORSKIEGO Drawsko Pomorskie, dnia 26.06.2013 r. URN. 271.8.4.2013.DP Wykonawcy biorący udział w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Budowa i wdrożenie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II

O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Warszawa, dnia 21.02.2011 r. BF/AS-ZP/-066-22/11 Znak sprawy 05/11 Wykonawcy O D P O W I E D ZI na zapytania w sprawie SIWZ cz II Uprzejmie informujemy, i w dniach 15 i 16. 02.2011r. do Zamawiaj cego wp

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa 993200/UE/UE/1/2009/18/Z2/370/IN-462/2012 Warszawa, dnia 04 czerwca 2012 r. Informacja dla Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych

Szablon Planu Testów Akceptacyjnych Szablon Planu Testów Akceptacyjnych strona 1 z 10 SPIS TREŚCI: 1 WPROWADZENIE 3 2 STRATEGIA TESTÓW AKCEPTACYJNYCH 4 2.1 Założenia do przeprowadzenia testów akceptacyjnych 4 2.1.1 Warunki przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU>

PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.3 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN WDROśENIA SYSTEMU PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i odpowiedzi na zadane pytania w dniu 07.10.2015r. Koszalin, 09.10.2015r. W dniu 07.10.2015r. wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na dostawę gotowego systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi egzaminów państwowych.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne?

2. Jakie i ile licencji Oracle 10g posiada zamawiający i czy posiada do tych licencji wsparcie techniczne? Strona 1 Or.V.271.29.2013 Ostrowiec Świętokrzyski, 11.09.2013 r. Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 157-273788 z dnia 14.08.2013)

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r.

MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. MINISTERSTWO ZDROWIA Warszawa, 21-09-2012 r. Biuro Administracyjno - Gospodarcze MZ-AGZ-270-5809- 8/JP/12 WSZYSCY WYKONAWCY Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: 21/2014 Maków Mazowiecki, dnia 8 grudnia 2014r. ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.-

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu.

Architektura Systemu. Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura Systemu Architektura systemu umożliwia kontrolowanie iteracyjnego i przyrostowego procesu tworzenia systemu. Architektura jest zbiorem decyzji dotyczących: organizacji systemu komputerowego,

Bardziej szczegółowo

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu

Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu Załącznik nr 2 do Umowy nr CUI/.../.../.../2014 z dnia r. Zakres wymagań dotyczących Dokumentacji Systemu 1. Uwagi i wymagania ogólne 1. Dokumentacja musi zostać dostarczona w wersji elektronicznej edytowalnej

Bardziej szczegółowo

GoBiz System platforma współpracy marektingowej

GoBiz System platforma współpracy marektingowej GoBiz System platforma współpracy marektingowej Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel platformy... 2 3. Główni odbiorcy systemu... 2 4. Przedmiot zamówienia...

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Wykład 6 Organizacja pracy w dziale wytwarzania oprogramowania - przykład studialny Cel: Opracowanie szczegółowych zaleceń i procedur normujących pracę działu wytwarzania oprogramowania w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../...

Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Do Wykonawców Wrocław, 29 lipca 2014r. CUI-DOAZ.331.10.2014 CUI/ZP/PN/10/2014/.../... Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na: Dostawa platformy dla wykonywania analiz klasy Business

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech

Zapytanie ofertowe. w ramach realizacji projektu Zarzadzanie projektami przyszłością firmy Small Business System Damian Lemiech .. (otrzymałem dnia, pieczątka, podpis) Ostrów, 10.06.2014r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) Zaprojektowanie i wykonanie systemu B2B w ramach

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r.

SEO.341-4/06 Gryfino, dnia 27 czerwca 2006r. projekt e-gryfino I wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie GRYFINO Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego działanie

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ Warszawa, dn. 17 lipca 2015 r. WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ dot. Postępowania o udzielenie zamówienia na Dostawę oprogramowania na potrzeby projektu Poprawa dostępności i jakości usług

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o.

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ. w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach sp. z o.o. ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice tel. 032/245 50 41 do 5, tel/fax: 032/245 34 40 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A.

Zapytanie Ofertowe dotyczące. w PKN ORLEN S.A. Zapytanie Ofertowe dotyczące Wdrożenia narzędzia informatycznego wspierającego procesy zarządzania rozwojem pracowników - etap II (talenty, sukcesje) w PKN ORLEN S.A. nr ref: 10248555 Płock, 25.09.2012

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy

Biała Podlaska 07.08.2015 r. AD.2312.01.2015.UW. Wykonawcy AD.2312.01.2015.UW Biała Podlaska 07.08.2015 r. Wykonawcy W odpowiedzi na Państwa Zapytania do treści SIWZ przetargu pn System teleinformatyczny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Białej Podlaskiej,

Bardziej szczegółowo

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław

IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 30 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław 450000-ILGW-253-12/12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje Inwestujemy w waszą przyszłość Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmiotu zamówienia Zakup badań w zakresie przygotowania i przeprowadzenia pomiarów terenowych GPS wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego Spis Treści 1. Sposób wykonania

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9

Instrukcja dla Oferenta. Strona 1 z 9 Definicje Instrukcja dla Oferenta System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanowe, etc.) obejmujący całą funkcjonalność wskazaną we wszystkich

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com.

WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@ wod-kiel.com. WODOCIĄGI KIELECKIE Sp. z o.o. ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce tel.: +48 41 36 531 00; fax: +48 41 34 552 20; e-mail: wodkiel@wod-kiel.com.pl REGON 290856791 NIP 959 116 49 32 Sąd Rejonowy w Kielcach X

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1b. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2

Załącznik nr 1b. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2 Załącznik nr 1b SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Pozycja 2 I. Określenie przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest wybór eksperta ds. projektowania systemów informatycznych do realizacji

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Oferenta

Instrukcja dla Oferenta Instrukcja dla Oferenta Definicje System B2B cały system informatyczny (zarówno software autorski, jak i licencje serwerowe, stanowiskowe, bazodanow Instrukcja. Należy wypełnić WSZYSTKIE POLA oznaczone

Bardziej szczegółowo