IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena Wrocław

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena 11 50-950 Wrocław"

Transkrypt

1 IZBA CELNA WE WROCŁAWIU Wrocław, dnia 20 kwietnia 2012 r. Ul. Hercena Wrocław ILGW /12 Według rozdzielnika Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie i wdrożenie Systemu Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Ludzkimi HERMES2 w Służbie Celnej. Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, do Zamawiającego zostały wniesione niżej przytoczone pytania, na które Zamawiający udziela następujących odpowiedzi: Pytanie 1. : Jaka jest liczba osób, które będą korzystały z usług portalowych w roli przełożonego/kierownika komórki, czyli jako uczestnik typu SM? Zamawiający przewiduje, że maksymalną liczbą osób, które będą korzystały z usług portalowych w roli przełożonego/kierownika komórki będzie 1400 osób. Pytanie 2. : Czy Zamawiający dopuszcza pracę zdalną poprzez połączenie z siecią komputerową Zamawiającego z siedziby Wykonawcy poprzez połączenie VPN z siecią Zamawiającego? Nie. Pytanie 3. : Czy Zamawiający dopuszcza pracę zdalną poprzez sieć komputerową Ministerstwa Finansów, poprzez zorganizowanie miejsca pracy konsultantów w Warszawie, w jednym z biur Ministerstwa Finansów? Strona 1 z 53

2 Nie. Pytanie 4. : Czy Zamawiający dopuszcza przesunięcie terminu realizacji I Etapu tak, aby wydłużyć czas potrzebny na przygotowanie systemu do wdrożenia pilotowego? Czy okres ten może zostać wydłużony o 3 miesiące? Nie. Zamawiający nie przewiduje przesunięcia tego terminu. Pytanie 5. : Czy Zamawiający zapewni wyeksportowanie danych z istniejących systemów w jednym spójnym formacie określonym przez Wykonawcę? Nie. Zamawiający zapewni wyeksportowanie danych z istniejących systemów w formacie uzgodnionym w planie migracji. Pytanie 6. : Czy Zamawiający oddeleguje do projektu specjalistów odpowiedzialnych za uzupełnianie i korygowanie danych źródłowych migrowanych do systemu SAP? Tak. W zakresie uzgodnionym w planie migracji do oferowanego przez Wykonawcę systemu. Pytanie 7. : Czy Zamawiający będzie dokonywał na bieżąco w użytkowanych systemach korekty i uzupełnienia danych podlegających migracji, na podstawie informacji o błędach w danych uzyskanych od Wykonawcy po przeprowadzeniu migracji testowych? Informację o błędach uzyskiwanych od Wykonawcy po przeprowadzeniu migracji testowych zostaną przeanalizowane przez Zamawiającego i niezbędne korekty i uzupełnienia zostaną naniesione w użytkowanych przez Zamawiającego Systemach. Pytanie 8. : Czy Zamawiający oddeleguje specjalistów, którzy będą kontrolowali poprawność i kompletność danych przenoszonych do SAP w kolejnych cyklach migracji testowych, poprzez porównywanie danych w systemie SAP z danymi źródłowymi? Strona 2 z 53

3 Tak, w zakresie uzgodnionym w planie migracji do oferowanego przez Wykonawcę systemu. Pytanie 9. : Czy Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał kancelarię tajną? Nie. Zamawiający nie wymaga aby Wykonawca posiadał kancelarię tajną. Pytanie 10. : Czy Zamawiający wymaga, aby część konsultantów posiadała uprawnienia dostępu do informacji niejawnych na poziomie "zastrzeżone"? Nie. Zamawiający nie przewiduje przekazywania Wykonawcy informacji niejawnych na poziomie "zastrzeżone". Pytanie 11. : Czy Zamawiający wymaga, aby część konsultantów posiadała uprawnienia dostępu do informacji niejawnych na poziomie "poufne"? Nie. Zamawiający nie przewiduje przekazywania Wykonawcy informacji niejawnych na poziomie "poufne". Pytanie 12. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str. 4 SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I OZNACZEŃ Terminy lub zwroty, użyte w niniejszej Umowie, posiadają następujące znaczenie: Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania musi" należy przez to rozumieć bezwzględny nakaz realizacji takiego wymogu. Jeżeli w niniejszym dokumencie w zakresie wymogów względem Wykonawcy użyto sformułowania powinien", należy przez to rozumieć wymóg obowiązkowy, chyba że istnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymogu. Decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymogu należy do Zamawiającego. Strona 3 z 53

4 A. Czy w przypadku, gdy w dokumentacji pojawia się sformułowanie musi" i zaistnieją względy przemawiające za odstąpieniem od realizacji wymogu, przy czym decyzja o odstąpieniu w całości lub w części od danego wymogu będzie należeć do Zamawiającego, to czy możliwe będzie odstąpienie od danego wymogu? Jeżeli zaistnieje racjonalne uzasadnienie odstąpienia od wymogu (np. zmiany przepisów prawa, błąd Zamawiającego w opisie koncepcji, itp.) to realizacja wymogu, nawet jeżeli zawiera sformułowanie musi", może narazić Zamawiającego na straty. B. Jeżeli możliwe jest za zgodą Zamawiającego odstąpienie w całości lub w części od wymogów ze sformułowaniem musi" w przypadku zaistnienia względów przemawiających za odstąpieniem od danego wymogu, to czym różnić się będą wymogi ze sformułowaniem musi" od tych ze sformułowaniem powinien"? Ad. A. Zamawiający nie przewiduje zaistnienia względów przemawiających za odstąpieniem od realizacji wymogu. Ad. B. Odpowiedź została wyczerpana pod literą A. Pytanie 13. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str. 10 i 11 Ad 5.2. Zaprojektowanie Systemu zgodnie z wymaganiami Zamawiającego w zakresie opisanym w Specyfikacji Systemu HERMES2" obejmującym między innymi: ( ) c) Integrację z systemem finansowo-księgowym Zamawiającego, systemami obsługi bankowej i systemem Płatnik oraz wsparcie obsługi Portalu sprawozdawczego GUS itp., d) integrację z Podsystemem Danych Referencyjnych, PKI i hurtownią danych oraz Help Desk Zamawiającego oraz innymi systemami w zakresie określonym w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2. Strona 4 z 53

5 A. W związku z tym, że integracja jest bardzo istotnym elementem ceny oferowanego rozwiązania prosimy o jednoznaczne wymienienie systemów, z którymi ma być zintegrowany system HERMES2. W szczególności w cytowanym powyżej punkcie c) prosimy o usunięcie sformułowania itp." lub jego zamianę na jednoznaczne określenie zakresu integracji. W obecnym brzmieniu Zamawiający w oparciu o taki zapis punktu może żądać integracji z każdym systemem, a opis zamówienia powinien być konkretny umożliwiający wycenę niezbędnych prac w ofercie. B. Podobnie w cytowanym powyżej punkcie d) prosimy o dokładne wyspecyfikowanie systemów, z którymi ma być zintegrowane oprogramowanie HERMES2 w miejsce sformułowania: oraz innymi systemami w zakresie określonym w Załączniku nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikami w tym Specyfikacją Systemu HERMES2". Ad. A i B. Zapis w tej części dokumentu przedstawia ogólny zarys przedmiotu zamówienia. Systemy, z którymi ma być zintegrowany System HERMES2 zostały szczegółowo wymienione w dokumencie Specyfikacja Systemu HERMES2 stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ w rozdziałach dotyczących wymagań i integracji. Pytanie 14. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str Dokumentacja techniczna projektowa W ramach etapu pierwszego zostanie wytworzona następująca dokumentacja: Specyfikacja wymagań (funkcjonalnych oraz pozafunkcjonalnych) na podstawie uzgodnionego sposobu modelowania wymagań i przygotowanego w ustalonym narzędziu do zarządzania nimi; A. W związku z cytowanym powyżej wymaganiem prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi dostarczać w ramach projektu licencji na oprogramowanie narzędzi do modelowania wymagań do zarządzania nimi. B. Prosimy o potwierdzenie, że licencje dla uzgodnionych narzędzi do modelowania wymagań, wykorzystywanie przez Zmawiającego zostaną zapewnione przez Zamawiającego. Strona 5 z 53

6 C. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zaakceptuje narzędzia do modelowania wymagań zaproponowane i wykorzystywane przez Wykonawcę i nie będzie narzucał narzędzi, które będą powodowały dodatkowe koszty dla Wykonawcy. D. Jeżeli Zamawiający nie potwierdza zapisów z pytania C prosimy o wskazanie jakich narzędzi do modelowania wymagań będzie musiał używać Wykonawca, w celu kalkulacji zakupu niezbędnych licencji i uwzględnienia tego kosztu w ofercie. Ad. A. Wykonawca nie musi dostarczać w ramach projektu licencji na oprogramowanie narzędzi uzgodnionych z Zamawiającym do modelowania wymagań do zarządzania nimi. Ad. B. Zamawiający zapewni licencje dla uzgodnionych narzędzi do modelowania wymagań. Ad. C i D. Zamawiający nie dysponuje narzędziami do zarządzania wymaganiami. Specyfikacja wymagań winna być przygotowana w narzędziu Wykonawcy, uzgodnionym z wybranym Wykonawcą przez Kierownika Projektu. W przypadku, gdy brak jest uzgodnień, Zamawiający wskaże narzędzie Open Source owe, które nie spowoduje poniesienia zbędnych kosztów po stronie Wykonawcy. Pytanie 15. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str. 7 Portal HR System HR, System HRM/HCM Część systemu HERMES2 obejmująca portal samoobsługi pracowniczej i kierowniczej z platformą rozwoju aplikacji, zintegrowany z Systemem HR. Moduły zintegrowanego systemu zarządzania wraz z platformą rozwoju aplikacji w obszarach: 1. Kadr i zarządzania strukturą organizacji. 2. Płac (w tym obsługę budżetu zadaniowego). 3. Zarządzania szkoleniami i rozwojem kompetencji pracowniczych. 4. Raportowania i analiz. W związku z cytowanymi powyżej definicjami prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez platformę rozwoju aplikacji". Przez platformę rozwoju aplikacji" Zamawiający rozumie wyspecjalizowaną dla oferowanego Systemu platformę, narzędzie do rozwoju aplikacji i logiki biznesowej. Strona 6 z 53

7 Pytanie 16. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str Przedmiot Zamówienia obejmuje także zaprojektowanie, wykonanie/dostosowanie i wdrożenie Systemu obejmującego zintegrowane platformy: produkcyjną, testowoszkoleniową oraz deweloperską rozwoju aplikacji, wraz z przekazaniem kodu źródłowego wdrażanego Systemu w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego. Str Przedmiot Zamówienia obejmuje następujące elementy: ( ) 5.7. Przeniesienie praw autorskich i majątkowych. Str. 10 Ad 5.1. Dostarczenie licencji bezterminowych dla 330 użytkowników oferowanego Systemu HRM/HCM do obsługi około funkcjonariuszy i pracowników oraz licencji oferowanego Portalu HR samoobsługi pracowniczej i kierowniczej dla użytkowników w strukturze wielozakładowej, w zakresie określonym szczegółowo w 8 Istotnych Postanowień Umowy (Załącznik nr 8 do SIWZ) w następujących jednostkach organizacyjnych/lokalizacjach: Str W celu wykonania przedmiotu Umowy Wykonawca będzie zobowiązany w szczególności do: ( ) 6.4. Przekazania Zamawiającemu kodów źródłowych, licencji oraz pełnej dokumentacji technicznej składających się na System HERMES2. Str W skład Zamówienia wchodzi dostarczenie i skonfigurowanie środowiska produkcyjnego, testowo-szkoleniowego i rozwoju (deweloperskiego), wraz z przekazaniem kodu źródłowego wdrażanego Systemu w zakresie umożliwiającym jego samodzielną modyfikację i samodzielny rozwój przez Zamawiającego, na środowisku sprzętowym dostarczonym przez Zamawiającego. Str. 33 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć wraz z dostawą Systemu następujące towarzyszące elementy: Strona 7 z 53

8 ( ) kody źródłowe uwzględniające wszystkie zmiany. Dotyczy również zapisu: plik - 5. Załącznik nr 8 - Istotne Postanowienia Umowy.pdf str Wykonawca przenosi na Zamawiającego - w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy - w całości autorskie prawa majątkowe do każdego z Produktów/Zmian wytworzonych w wyniku realizacji Umowy, utrwalonych w jakiejkolwiek formie (w szczególności dokumentacji wytworzonej w ramach realizacji Umowy, oprogramowania), łącznie z prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, prawem do wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do kodów źródłowych oprogramowania w celu jego swobodnego wykorzystania i modyfikacji, od daty podpisania Protokołu Odbioru Systemu bez zastrzeżeń. 2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych na Zamawiającego, obejmuje wszelkie pola eksploatacji wskazane w art. 50 i 74 ust. 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w tym następujące pola eksploatacji: ( ) 2) w odniesieniu do oprogramowania (w tym zmian lub rozbudowy): wykorzystanie do realizacji zadań publicznych bez jakichkolwiek ograniczeń; wprowadzanie i zapisywanie w pamięci komputerów; odtwarzanie; utrwalanie; przekazywanie; przechowywanie; wyświetlanie; stosowanie; instalowanie i deinstalowanie oprogramowania; sporządzanie kopii zapasowej (kopii bezpieczeństwa); trwałe lub czasowe zwielokrotnienie w całości lub w części jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, tłumaczenie, przystosowywanie, zmiany układu lub jakiekolwiek inne zmiany, rozpowszechnianie, w tym użyczanie lub najem oraz publiczne udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 3) w odniesieniu do kodów źródłowych oprogramowania, w tym dostosowań COTS zrealizowanych przez Wykonawcę (rozumianych jako zbiory wartości parametrów i/lub kodu w pewnym języku oprogramowania przewidzianym przez dany COTS jako rozwiązanie do jego dostosowania dla konkretnego klienta): na wszystkich polach eksploatacji określonych powyżej dla dokumentacji i oprogramowania oraz na następujących polach eksploatacji: modyfikacji kodów źródłowych, ich kompilacji, testowania, wdrożenia, używania (oraz wykorzystywania na wszystkich polach eksploatacji określonych dla dokumentacji) wytworzonego w ten sposób wykonywalnego oprogramowania i przeprowadzania szkoleń w tym zakresie, wraz z prawem wykonywania zależnego prawa autorskiego oraz prawem do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do ww. produktów i ich zmian na wszystkich ww. polach eksploatacji. A. Prosimy o wyjaśnienie w związku z cytowanymi fragmentami do których komponentów Systemu Wykonawca ma przenieść prawa autorskie na Zamawiającego? Strona 8 z 53

9 W szczególności prosimy o odpowiedź: A1. Czy Wykonawca ma przenieść prawa autorskie na Zamawiającego tylko w zakresie oprogramowania wytworzonego w ramach projektu? A2. Czy w zakresie oprogramowania COTS (zarówno obejmującego funkcjonalność System HR jak i oprogramowania serwerów aplikacyjnych, systemów zarządzania relacyjną bazą danych) Wykonawca ma przekazać prawa autorskie? W jakim zakresie? B. Prosimy o odpowiedź do jakich komponentów oprogramowania systemu HERMES2 Wykonawca ma przekazać kody źródłowe? W szczególności prosimy o odpowiedź: B1. Czy kody źródłowe maja być przekazane jedynie do oprogramowania wytworzonego w ramach projektu? B2. Czy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe do całości oprogramowania COTS czy tylko do części dostosowanych do potrzeb Zamawiającego? B3. Czy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe oprogramowania serwerów aplikacyjnych koniecznych do uruchomienia logiki biznesowej? B4. Czy Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe systemu zarządzania relacyjną bazą danych? Ad A1. Szczegółowa odpowiedź na pytanie zawarta jest w 8 Istotnych postanowień umowy, stanowiącej załącznik nr 8 do SIWZ, w części dotyczącej praw autorskich. Ad A2. Wykonawca ma obowiązek przekazać prawa autorskie na oprogramowanie COTS wyłącznie w zakresie Zmian, jeżeli oprogramowanie to zostało dostosowane i zmodyfikowane na potrzeby oferowanego systemu. Ad B1. Nie, także do oprogramowania COTS w zakresie Zmian, jeżeli oprogramowanie to zostało dostosowane i zmodyfikowane na potrzeby oferowanego systemu. Ad B2. Wykonawca będzie zobowiązany przekazać kody źródłowe tylko do części oprogramowania COTS dostosowanych do potrzeb Zamawiającego. Strona 9 z 53

10 Ad B3. Tak, wyłącznie jeżeli oprogramowanie zostało dostosowane i zmodyfikowane na potrzeby oferowanego systemu i kod źródłowy jest niezbędny do wprowadzenia zmian. Ad B4. Tak, wyłącznie w przypadku zastosowania przez Wykonawcę systemu HERMES2 autorskich rozwiązań oprogramowania systemu zarządzania relacyjną bazą danych. Pytanie 17. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str Migracja danych W zakresie projektu budowy i wdrożenia Systemu HERMES2 przewidziana jest migracja danych. Migracja danych będzie polegać na przeniesieniu do Systemu HERMES2 wszystkich wymaganych przez Zamawiającego danych, w szczególności: pełnych danych kadrowych, danych dotyczących struktury organizacyjnej, hierarchii służbowej i opisu stanowiska pracy, danych płacowych z okresu 18 miesięcy, danych szkoleniowych, niezbędnych do uruchomienia Systemu HERMES2 i jego prawidłowego działania. Przed wykonaniem tego procesu Wykonawca przygotuje plan migracji danych i bilansu otwarcia, który umożliwi jej sprawną realizację we wszystkich jednostkach organizacyjnych objętych pilotem i wdrożeniem. Plan migracji danych i bilans otwarcia zostanie przygotowany dla każdego z eksploatowanych lokalnie systemów i każdej jednostki, z którego przeprowadzona będzie migracja danych do systemu centralnego. Proces migracji danych będzie podlegał weryfikacji kompletności, poprawności wykonania od strony technicznej oraz funkcjonalnej. Plan migracji zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu na minimum 14 dni przed rozpoczęciem pierwszej migracji do Pilota Systemu. Proces migracji danych zostanie zainicjowany na zlecenie Zamawiającego i potwierdzony Protokołem Odbioru - bez zastrzeżeń. W związku z cytowanym powyżej rozdziałem dotyczącym migracji prosimy o wyjaśnienie: A. Czy Zamawiający przygotuje dane do migracji w uzgodnionym na etapie projektu systemu formacie? Strona 10 z 53

11 B. Jeżeli Zamawiający nie przygotuje danych w uzgodnionym formacie, to czy Zamawiający udostępni Wykonawcy kompletną dokumentację techniczną eksploatowanych systemów opisująca struktury danych oraz semantykę danych zapisywanych w tych strukturach? C. Jeżeli Zamawiający nie przygotuje danych w uzgodnionym formacie, to czy Zamawiający zapewni wsparcie producentów oprogramowania, z którego będą migrowane dane? D. Co Zamawiający rozumie przez stwierdzenie pełne dane kadrowe"? Czy chodzi o wszystkie dane kadrowe możliwe do przeniesienia do nowego systemu umożliwiające poprawną obsługę kadrową aktualnie zatrudnionych pracowników? Jeżeli nie prosimy o podanie dokładnej definicji. E. Prosimy o potwierdzenie, że za poprawność danych źródłowych podlegających migracji odpowiedzialność ponosi Zamawiający. F. Czy Zamawiający dopuszcza migrację danych płacowych za 18 miesięcy w postaci agregatów umożliwiających poprawną sprawozdawczość i naliczanie płacy? G. Prosimy o scharakteryzowanie zakresu danych szkoleniowych podlegających migracji. I. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem bilansu otwarcia"? Ad. A. Tak. W zakresie uzgodnionym w planie migracji. Ad. B. W związku z twierdzącą odpowiedzią na pytanie A, pytanie B nie wymaga odpowiedzi. Ad. C. W związku z twierdzącą odpowiedzią na pytanie A, pytanie C nie wymaga odpowiedzi. Ad. D. Tak. Przez stwierdzenie pełne dane kadrowe" Zamawiający rozumie wszystkie dane kadrowe możliwe do przeniesienia do nowego systemu umożliwiające poprawną obsługę kadrową aktualnie zatrudnionych pracowników. Ad. E. Tak. Zamawiający potwierdza, że za poprawność danych źródłowych podlegających migracji odpowiedzialność ponosi Zamawiający. Ad. G. Zakres danych szkoleniowych podlegających migracji dotyczy danych pochodzących z systemów wymienionych w punktach i dokumentu Specyfikacja Systemu HERMES2 (załącznik nr 1 do OPZ). Ad. I. Zamawiający zdefiniował to pojęcie w punkcie 1. Słownik przyjętych skrótów i oznaczeń (załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia). Pytanie 18. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Strona 11 z 53

12 Str Dla każdej z jednostek objętych wdrożeniem w poszczególnych fazach Wykonawca: Integrację z innymi systemami w tym RCP (jeżeli jest używany w danej jednostce). Prosimy o podanie specyfikacji technicznej (opis systemu wejścia/wyjścia) wszystkich używanych systemów RCP z którymi ma być zintegrowany system HERMES2 umożliwiającą oszacowanie kosztów takiej integracji. Zamawiający zakłada, że integracja z lokalnymi systemami RCP używanymi obecnie w poszczególnych lokalizacjach Zamawiającego będzie odbywać za pomocą usług nr 12 i 13 wymienionych w rozdziale dokumentu Specyfikacja Systemu HERMES2 załącznik nr 1 do OPZ. W związku z powyższym Zamawiający nie widzi potrzeby przekazywania ich specyfikacji i opisu systemu wejścia/wyjścia. Pytanie 19. : Dotyczy zapisu: plik - 2. Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf Str. 15 i 16 Tabela 1. Ramowy Harmonogram realizacji Umowy A. W cytowanej powyżej tabeli zamieszczono terminy realizacji poszczególnych prac. Realizacja niektórych prac wymaga dostarczenie przez Zamawiającego innych elementów, z którymi ma współpracować system HERMES2 (np. system ZEFIR2, projekt INFRA, system ATENA, ECIP/SEAP PL, PKI, PDR, itp.). Z informacji zamieszczonych na stronach MF wynika, że dla niektórych z nich Zamawiający planuje dopiero rozpoczęcie procedury przetargowej. W związku z tym prosimy o potwierdzenie, że jeżeli Zamawiający nie dostarczy wymaganych komponentów leżących po jego stronie w wymaganym czasie potrzebnym dla realizacji zadań Wykonawcy w ramach projektu HERMES2 odpowiednie terminy ulegną przesunięciu i Wykonawca nie będzie ponosił z tego tytułu odpowiedzialności i żadnych dodatkowych kosztów. B. W ramach Fazy 2 - Pilotaż Systemu nie uwzględniono zadania dot. przygotowania materiałów szkoleniowych i przeprowadzenia szkoleń. Z kolei w rozdziale 2, Ad. 5.3 takie szkolenia przewidziano. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualne dokonanie stosownej zmiany. Strona 12 z 53

13 Ad. A. W przypadku braku możliwości dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych komponentów w określonych terminach z powodu opóźnienia leżącego po Zamawiającego, Wykonawca nie będzie ponosił odpowiedzialności i żadnych dodatkowych kosztów. Ad. B. Przygotowanie materiałów i szkolenia odbędzie się zgodnie z opracowanym planem szkolenia w fazie I. Pytanie 20. : Dotyczy zapisu: plik -OPZ_ZAL_3_Opis_architektury_obszaru_infrastruktury_technicznej.pdf Platforma programowa Wykonawca dostarczy pozostałą platformę programową, w stosunku do udostępnianej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA platformy sprzętowo-programowej. Dostarczona przez Wykonawcę platforma programowa oraz udostępniona przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA platforma sprzętowo-programowa będą tworzyć dedykowaną dla systemu HERMES2 infrastrukturę techniczną niezbędną do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk systemu HERMES2. Wykonawca w ramach platformy programowej dostarczy wraz z licencjami: oprogramowanie serwerów aplikacyjnych oraz oprogramowanie baz danych określone w definicjach bloków architektonicznych wyspecyfikowanych przez Wykonawcę w projekcie infrastruktury technicznej systemu HERMES2. inne oprogramowanie (niezdefiniowane w blokach architektonicznych), wyspecyfikowane przez Wykonawcę w projekcie infrastruktury technicznej systemu HERMES2, niezbędne do zbudowania, uruchomienia, przetestowania, wdrożenia i gwarantowania prawidłowego funkcjonowania wszystkich środowisk systemu HERMES2 W związku z cytowaną definicją prosimy o potwierdzenie, że w zawarta w dokumencie definicja platformy programowej jest wiążąca i dotyczy wszystkich dokumentów (w definicji pojęć zamieszczonej w opisie zamówienia i specyfikacji systemu takiej definicji nie ma) i że Wykonawca w ramach dostarczanego oprogramowania ma również dostarczyć: Strona 13 z 53

14 A1. oprogramowanie serwerów aplikacyjnych A2. oprogramowanie baz danych Zgodnie z powyższą definicją Wykonawca ma obowiązek dostarczyć oprogramowanie serwerów aplikacyjnych (poza systemem operacyjnym) oraz oprogramowanie bazodanowe. Pytanie 21. : Dotyczy zapisu: plik - OPZ_ZAL_3_Opis_architektury_obszaru_infrastruktury_technicznej.pdf Str. 4 Platforma sprzętowo-programowa Platforma sprzętowo-programowa udostępniona Wykonawcy przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA zostanie zbudowana na podstawie projektu infrastruktury technicznej systemu HERMES2 oraz technicznej architektury referencyjnej Parametry, skala oraz specyfikacja dostarczanej przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA platformy sprzętowoprogramowej dedykowanej dla systemu HERMES2 będą zgodne z parametrami, skalą oraz specyfikacją wybranych i zwymiarowanych bloków architektonicznych, przez Wykonawcę w projekcie infrastruktury technicznej systemu HERMES2. Zamawiający w ramach projektu INFRA udostępni Wykonawcy działającą platformę sprzętowo-programową składającą się z: Platformy serwerowej z systemami operacyjnymi Usług dostępowych Systemów infrastrukturalnych Systemy Infrastrukturalne Lista systemów infrastrukturalnych wspierających działanie systemu HERMES2: System komunikacji LAN/WAN, System komunikacji SAN, Bramka internetowa, System zabezpieczeń sieci, System deduplikacji i zabezpieczenia danych, S System backupowy, System wirtualizacji zasobów, System zarządzania infrastrukturą serwerową i aplikacyjną, System automatycznego wykrywania i zbierania informacji o elementach konfiguracji infrastruktury IT w bazie CMDB. System dystrybucji oprogramowania. Strona 14 z 53

15 A. W związku z cytowaną definicją prosimy o potwierdzenie, że zawarta w dokumencie definicja platformy sprzętowo-programowej i systemów infrastrukturalnych jest wiążąca i dotyczy wszystkich dokumentów (w definicji pojęć zamieszczonej w opisie zamówienia i specyfikacji systemu takiej definicji nie ma) i że Wykonawca w ramach dostarczanego oprogramowania nie będzie dostarczał systemów zawartych w definicji. B. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie wymagania zawarte w dokumentacji przetargowej dotyczące systemów komunikacji, oprogramowania i systemów backup systemów duplikacji i zabezpieczenia danych i innych systemów składających się na platformę sprzętowo-programową nie dotyczą oprogramowania dostarczanego w ramach systemu HEREMS2 a oprogramowania i środowiska dostarczanego przez Zamawiającego w ramach projektu INFRA. Wykonawca jest związany takimi wymaganiami jedynie w zakresie stworzenia Projektu Technicznego. Przykładowo wymaganie A-213: Wykonywanie kopii zapasowych danych bez konieczności wylogowania użytkowników, z możliwością odtworzenia backupu przyrostowego do dowolnego punktu w czasie z wykonanych wcześniej kopii zapasowych. nie dotyczy oprogramowania systemu HERMES2 a oprogramowania systemu infrastrukturalnego realizującego usługi backup. Ad. A Tak. Cytowana definicja obowiązuje również w pozostałych dokumentach, Wykonawca w ramach dostarczanego oprogramowania nie będzie dostarczał oprogramowania systemów infrastrukturalnych dostarczanych przez Zamawiającego. Ad. B. Tak. Zamawiający dostarczy systemy komunikacji, oprogramowanie i systemy backup systemy duplikacji i zabezpieczenia danych i inne systemy składające się na platformę sprzętowoprogramową, lecz Wykonawca będzie zobowiązany do wykorzystania i ujęcia tych systemów w docelowym PIT (Projekt Infrastruktury Technicznej) dla Systemu HERMES2 np. do definicji polityk backup. Strona 15 z 53

16 Pytanie 22. : Str. 35 Ponieważ zamieszczony w dokumentacji schemat jest zupełnie nieczytelny prosimy o udostępnienie czytelnego schematu. Strona 16 z 53

17 Pytanie 23. : Str Komponenty techniczne A. Prosimy o potwierdzenie, że wymienione w cytowanym rozdziale komponenty techniczne nie są przedmiotem zamówienia dotyczącego HERMES2 i zostaną zapewnione przez Zamawiającego. B. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace dotyczące komponentów technicznych oraz systemów dostarczanych przez Zamawiającego wymagane po stronie tych komponentów i systemów, a wynikające z integracji z systemem HERMES2 leżą po stronie Zamawiającego i nie muszą być uwzględniane w cenie oferty. Strona 17 z 53

18 AD.A. Komponenty wymienione w rozdziale w dokumencie Specyfikacja Systemu HERMES2 załącznik nr 1 do OPZ są przedmiotem zamówienia, do zastosowania dla komponentów technicznych w kontekście Systemu HERMES2. AD.B. Nie. Wykonawca w kontekście Systemu HERMES2 powinien uwzględnić wszelkie prace dotyczące komponentów technicznych oraz systemów dostarczanych przez Zamawiającego. Pytanie 24. : Str. 44 HRM/HCM (front-end i back-end): A. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez front-end systemu HRM/CSM. Prosimy o jednoznaczne wskazanie funkcjonalności, którą Zamawiający zalicza do front-end. B. Prosimy o szczegółowe wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez back-end systemu HRM/CSM. Prosimy o jednoznaczne wskazanie funkcjonalności, którą Zamawiający zalicza do back-end. Ad. A. i B. Zamawiający poprzez front-end rozumie ogólnie znane pojęcie oznaczające, że front-end jest odpowiedzialny za pobieranie danych od użytkownika oraz przekazanie ich do back-endu. Następnie back-end na podstawie tych danych wykonuje określone zadanie. Opcjonalnie front-end może pokazać użytkownikowi wyniki otrzymane od back-endu. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ze względu na różnorodność ról poszczególnych użytkowników oraz stosowanych rozwiązań w systemach klasy HRM/HCM, Zamawiający nie może jednoznacznie wskazać i przyporządkować funkcjonalności, które można zaliczyć do front-end lub back-end. Dlatego na stronie 44 w nawiasie podano łącznie funkcjonalności komponentów HRM/HCM i zapis ten ma charakter informacyjny, nienarzucający Wykonawcy sztywnych rozwiązań. Pytanie 25. : Str. 46 Obiekt Źródło Archiwizacja Konsolidacja Pracownik, dane pracownika HERMES2 TAK TAK Strona 18 z 53

19 Str. 53 Kopiowanie danych współdzielonych do systemów dziedzinowych powinno być możliwie jedynie wtedy, kiedy dane zmieniają swoją semantykę, stając się niezmiennym elementem innego obiektu informacyjnego (np. dane pracownika na dokumencie) i jedynie o tyle, o ile nie istnieje sposób zapewnienia niezmienności tych danych przez procedury zarządzania danymi współdzielonymi. A. W związku z cytowanymi fragmentami prosimy o potwierdzenie, że dane pracownika mają być zapisywane w bazie danych systemu HERMES2. B. Prosimy wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez Archiwizację i co oznacza, zaznaczenie w kolumnie Archiwizacja TAK? Ad. A. Tak. Zamawiający potwierdza, że dane pracownika mają być zapisywane w bazie danych systemu HERMES2. Ad. B. Zaznaczenie w kolumnie Archiwizacja TAK oznacza potrzebę archiwizacji tych danych. Przez Archiwizacje danych Zamawiający rozumie ogólnie znane pojęcie oznaczające czynność wykonywania kopii lub przenoszenia danych w/do pamięci masowej, np. w celu ich długotrwałego przechowywania. Pytanie 26. : Str. 52 W związku z założeniami intensywnej wymiany danych pomiędzy komponentami architektury SI SC w otoczeniu Systemu HERMES2 koniecznym jest nałożenie na tę sferę odpowiedniego zbioru reguł, których efektem będzie uporządkowanie dynamiki tej sfery działania HERMES2. W zakresie wymiany danych będziemy mieć do czynienia z: danymi współdzielonymi pomiędzy systemami (dane słownikowe, referencyjne, podstawowe), które posiadają jedną wartość, zawsze aktualną, dla których konieczne jest zapewnienie spójności cyklu życia, pojedyncze miejsce ich źródłowego przechowywania i mechanizm aktualizacji oraz które będą najprawdopodobniej wykorzystywane do konsolidacji dla celów analitycznych i raportowych; A. W związku z cytowanym fragmentem prosimy o wskazania z jakich danych współdzielonych, których źródłem jest inny system niż HERMES2, będzie korzystał system HERMES2? Prosimy o wymienienie kompletnej listy, ponieważ ma to kluczowe znaczenie przy wycenie prac dostosowania oprogramowania typu COTS do potrzeb Zamawiającego. Strona 19 z 53

20 B. W związku z cytowanym fragmentem prosimy o wskazania jakie dane rejestrowane w systemie HERMES2 będą stanowiły dane współdzielone wykorzystywane przez inne systemy? Prosimy o wymienienie kompletnej listy, ponieważ ma to kluczowe znaczenie przy wycenie prac dostosowania oprogramowania typu COTS do potrzeb Zamawiającego Ad. A. i B. Cytowany fragment ma charakter informacyjny, Zamawiający wskazał w wymaganiach w rozdziale 6 dokumentu Specyfikacja Systemu HERMES2 (załącznik nr 1 do OPZ) z jakimi systemami będzie występowała integracja i wymiana danych za pomocą wyspecyfikowanych usług, oraz rodzaj wymienianych tych danych. Pytanie 27. : Str Raporty zasilane danymi z systemu HERMES2 Założenia przekazywania danych źródłowych z Systemu HERMES2 do Systemu 2: 1. System HERMES2 będzie udostępniał dane surowe (detaliczne) do pobierania niskopoziomowego z repliki bazy danych transakcyjnej w strukturze relacyjnej. 2. System HERMES2 nie będzie przygotowywał danych do hurtowni, które wymagają proceduralnego przetwarzania. W związku z cytowanym fragmentem: A. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach prac w ramach ceny oferty w związku z integracją z systemem Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić replikę danych surowych w modelu 1:1 dla systemu B. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie prace związane z czyszczeniem, agregacją, łączeniem danych systemu HERMES2 z danymi innych systemów oraz wszelkie inne przetwarzanie tych danych, w tym budowa tabel faktów leży po stronie Zamawiającego i nie musi być kalkulowane w ramach ceny oferty. Ad. A. Nie. Zmawiający wyjaśnia, że system Hermes2 ma udostępniać dane surowe (detaliczne) do pobierania niskopoziomowego z repliki bazy danych transakcyjnej w strukturze relacyjnej dla systemu dokładny zakres tych danych zostanie ustalony w trakcie realizacji projektu. Strona 20 z 53

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2

Załącznik nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Załącznik nr do Opisu Przedmiotu Zamówienia Specyfikacja Systemu ZEFIR2 Spis treści SPIS TREŚCI. Wstęp...6.. Kontekst dokumentu... 6.2. Cel i przeznaczenie dokumentu... 6 2. Dokumenty obowiązujące i pomocnicze...7

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2

7\środo ff. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Studium Wykonalności Część 2 z 2 7\środo ff Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Studium Wykonalności Część 2 z 2 Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA

1. ROZBUDOWA POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SYSTEMU INFOMEDICA Strona1 Załącznik nr 1 do specyfikacji Ujednolicony opis przedmiotu zamówienia DZZ-382-60/12 Zamawiający za równoważny uzna system spełniający funkcjonalności wymienione w pkt. 3.8. W przypadku zaoferowania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Część II SIWZ Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: 1 WSTĘP... 3 1.1 SŁOWNIK TERMINÓW I SKRÓTÓW... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: SPECYFIKACJA ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie oprogramowania na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02

Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów. Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK. Wersja 1.02 Strategia Informatyzacji Urzędu Miasta Ciechanów Dokument główny OPRACOWANIE PRO-INFO JACEK FRĄCKOWIAK Wersja 1.02 SPIS TREŚCI: 1METRYKA DOKUMENTU...9 2ASPEKT FORMALNY OPRACOWANIA...10 2.1PODSTAWA FORMALNA...

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED

SIWZ Projekt umowy ZP/PN/46/2011/WED UMOWA NR... Załącznik nr 7 do SIWZ W dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1/8, będącą podatnikiem podatku VAT o numerze NIP 897-13-83-551: zwaną dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione.

WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE. Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Załącznik Nr 8 do SIWZ RZP WYMAGANIA TECHNICZNE I FUNKCJONALNE Wszystkie pozycje z tabel oznaczone Tak/ Nie lub oferowany parametr muszą zostać wypełnione. Dla pozycji Tak/Nie : Tak w przypadku, kiedy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I. System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Załącznik nr 1A POVIIG230/13/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ I System elektronicznego obiegu dokumentów oraz telefonia IP Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Zamawiający: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Oznaczenie sprawy: ZP.271.5.2012.BC. Zamawiający: Gmina Ząbkowice Śląskie z siedzibą : 57-200 Ząbkowice Śląskie ul. 1 Maja 15 tel.: + 48 74 8 165-317, faks + 48 74 815 54 45 www.zabkowiceslaskie.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia

SPECYFIKACJA. Istotnych Warunków Zamówienia Instytut Ogrodnictwa 96-100 Skierniewice, ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 tel. 46 833 20 21, fax 46 833 32 28 www.inhort.pl Nr postępowania: 50/ZP/2012 SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Załącznik nr 2A POVIIG230/11/2013 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WDROŻENIA I DOSTAWY CZĘŚĆ I Zamówienie obejmuje dostawę wraz z wdrożeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów oraz wyposażenie multimedialne

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert

Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Pytania i odpowiedzi, zmiana terminu składania ofert Warszawa, dnia 07.11.2014 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie i wdrożenie systemu zarządzania, archiwizacji i

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II

Zakup specjalistycznych usług personelu informatycznego Część I i II SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, na podstawie art. 39ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ:

Zmodyfikowany szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają następujące załączniki do SIWZ: MAZOWIECKI SZPITAL BRÓDNOWSKI W WARSZAWIE Sp. z o. o. 03-242 WARSZAWA, UL. KONDRATOWICZA 8 www.bip.brodnowski.pl FAX /22/ 326 58 34 DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH TEL. /22/ 326 53 53 NIP 5242688913 REGON 141983460

Bardziej szczegółowo