PROJEKT SPRAWOZDANIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT SPRAWOZDANIA"

Transkrypt

1 PARLAMENT EUROPEJSKI Komisja Spraw Zagranicznych /2001(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stosunków UE Rosja (2015/2001(INI)) Komisja Spraw Zagranicznych Sprawozdawca: Gabrielius Landsbergis PR\ doc PE v04-00 Zjednoczona w różnorodności

2 PR_INI SPIS TREŚCI Strona PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO...3 PE v /7 PR\ doc

3 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO w sprawie stosunków UE Rosja (2015/2001(INI)) Parlament Europejski, uwzględniając swoje rezolucje: z dnia 13 grudnia 2012 r. zawierającą zalecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady, Komisji oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych w sprawie negocjacji dotyczących nowej umowy między UE a Rosją 1, z dnia 12 września 2013 r. w sprawie nacisku, jaki Rosja wywiera na kraje Partnerstwa Wschodniego (w kontekście zbliżającego się szczytu Partnerstwa Wschodniego w Wilnie) 2, z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie szczytu UE-Rosja 3 oraz z dnia 18 września 2014 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie i stanu stosunków UE-Rosja 4, uwzględniając konkluzje i oświadczenia Rady Europejskiej (Sprawy Zagraniczne) i przywódców G7 z ostatnich 18 miesięcy na temat sytuacji na Ukrainie i stosunków z Rosją, uwzględniając porozumienia osiągnięte w Mińsku w dniu 5 września 2014 r. i w dniu 12 lutego 2015 r. 5, uwzględniając rezolucje przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w dniu 27 marca 2014 r. 6 i przez Radę Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych w dniu 17 lutego 2015 r. 7, uwzględniając art. 52 Regulaminu, uwzględniając projekt sprawozdania Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0000/2015), A. mając na uwadze, że UE od dziesięcioleci stara się zbudować korzystne dla obu stron strategiczne partnerstwo z Rosją, oparte na wspólnych wartościach i zasadach oraz na wspólnych interesach; mając na uwadze, że UE pozostaje otwarta na takie relacje i na prowadzący do nich dialog oraz pragnie powrócić na drogę współpracy z Rosją; B. mając na uwadze, że w reakcji na atak na Gruzję oraz naruszenie jej integralności terytorialnej przez Rosję w 2008 r., a także pomimo tego UE opowiedziała się za modelem zacieśnionej współpracy w celu uspokojenia Rosji; mając na uwadze, że w związku z tym zamiast podejmować restrykcyjne działania, podjęto lub rozszerzono wiele przychylnych inicjatyw służących pogłębieniu współpracy, takich jak wspólne przestrzenie, partnerstwo na rzecz modernizacji, negocjacje dotyczące nowej umowy między UE a Rosją i dialog w sprawie praw człowieka; 1 Teksty przyjęte, P7_TA(2012) Teksty przyjęte, P7_TA(2013) Teksty przyjęte, P7_TA-PROV(2014) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2014) Protokół w sprawie wyniku konsultacji trójstronnej grupy kontaktowej podpisany dnia 5 września 2014 r. oraz Pakiet działań na rzecz wdrożenia porozumień z Mińska przyjęty dnia 12 lutego 2015 r. 6 Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ A/RES/68/262 w sprawie integralności terytorialnej Ukrainy. 7 Rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ S/RES/2202(2015). PR\ doc 3/7 PE v04-00

4 C. mając na uwadze, że Rosja bezprawnie anektując Krym i prowadząc niewypowiedzianą wojnę z Ukrainą, w której uczestniczą bezpośrednio rosyjskie jednostki wojskowe, oraz umyślnie destabilizując to sąsiednie suwerenne i niepodległe państwo poważnie i na długo pogorszyła stosunki z UE, ponieważ naruszyła podstawowe zasady europejskiego ładu bezpieczeństwa i nie dotrzymała zobowiązań międzynarodowych, zwłaszcza zobowiązań na mocy Karty Narodów Zjednoczonych, Aktu Końcowego z Helsinek i memorandum budapeszteńskiego; D. mając na uwadze, że Rosja jest podżegaczem i bezpośrednią lub pośrednią stroną wielu zamrożonych konfliktów w swoim sąsiedztwie w Naddniestrzu, Osetii Południowej, Abchazji i Górskim Karabachu co stanowi poważną przeszkodę w rozwoju i zapewnieniu stabilności odnośnych państw sąsiedzkich; E. mając na uwadze, że w reakcji na zawoalowaną inwazję Rosji na Ukrainę UE przyjęła stopniowo serię restrykcyjnych środków; mając na uwadze, że w reakcji na agresję Rosji wiele innych krajów przyjęło podobne sankcje; F. mając na uwadze, że te restrykcyjne, ukierunkowane środki nie są wymierzone w ludność rosyjską, ale mają na celu wpłynięcie na zmianę rosyjskiej polityki względem wspólnego sąsiedztwa oraz działań w nim prowadzonych; mając na uwadze, że sankcje można by częściowo lub całkowicie uchylić, gdyby tylko Rosja zobowiązała się do pełnego i uczciwego wdrożenia postanowień porozumień z Mińska oraz do oddania Krymu Ukrainie; mając na uwadze, że sankcje zostaną zaostrzone, jeśli Rosja postanowi uczynić inaczej i nie podejmie żadnych pozytywnych działań w celu zmiany swojej polityki; G. mając na uwadze, że UE zdecydowanie popiera przystąpienie Rosji do różnych międzynarodowych organizacji i forów, jak G8, G20 czy WTO, oraz udział w ich pracach; mając na uwadze, że ta strategia włączania Rosji do międzynarodowych organów decyzyjnych nie przyniosła oczekiwanych rezultatów, a wręcz spowodowała napięcia wynikające ze zwyczajowego łamania zasad przez Rosję, tj. z nieprzestrzegania standardów i zobowiązań WTO (poprzez wprowadzenie licznych środków dyskryminacyjnych przeciwko poszczególnym państwom członkowskim UE i innym krajom w sąsiedztwie), z niewykonania ponad tysiąca wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka itp.; H. mając na uwadze, że Rosja opracowała strategie polityczne i instrumenty na rzecz nowego rodzaju wojny hybrydowej i aktywnie używa tych strategii i instrumentów, celowo zacierając granice między działaniami militarnymi/paramilitarnymi a aktywnością polityczną, używając informacji w charakterze broni (informacji dobrowolnie zniekształcanych i rozpowszechnianych w celu wyrządzenia szkód strukturom społecznym, politycznym i instytucjonalnym), wykorzystując zawodowych podżegaczy do rewolty w innych krajach, destabilizując grupy lokalnych mniejszości językowych za granicą, kontrolując przestrzeń informacyjną oraz łącząc wojnę cybernetyczną ze środkami wojskowymi; I. mając na uwadze, że wkroczenie rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną państw członkowskich UE i NATO zagraża bezpieczeństwu lotów cywilnych; PE v /7 PR\ doc

5 J. mając na uwadze, że Federacja Rosyjska znajduje się na 148 miejscu ze 180 w światowym rankingu wolności prasy z 2014 r.; mając na uwadze, że znacznie zwiększono środki finansowe na kontrolowane przez państwo środki masowego przekazu i upowszechniono ich stosowanie; 1. powtarza, że w świetle bezpośredniego i pośredniego zaangażowania Rosji w wojnę na Ukrainie, prowadzącego do umyślnego naruszania podstawowych zasad i wartości demokratycznych wyznawanych przez UE i szeroko podzielanych na szczeblu międzynarodowym, UE nie może rozważać powrotu do normalnych relacji; apeluje do UE o ponowną krytyczną ocenę jej stosunków z Rosją oraz o jak najszybsze opracowanie planu awaryjnego opartego na miękkiej sile, aby przeciwdziałać agresywnej i prowadzącej do podziałów polityce realizowanej przez Rosję w stosunku do UE i jej partnerów; 2. podkreśla, że w obecnej sytuacji Rosja, z powodu swoich działań, nie może już być traktowana jako partner strategiczny ani uważana za takiego partnera; wskazuje, że partnerstwa strategiczne są możliwe jedynie z krajami, które nie naruszają porządku międzynarodowego, który opiera się na demokracji, suwerenności państwa (co obejmuje wybór wewnętrznego porządku konstytucyjnego i kierunków polityki zagranicznej), nienaruszalności granic państwowych, poszanowaniu praworządności i zasad handlu międzynarodowego oraz na wzajemnym zaufaniu; 3. jest głęboko zaniepokojony tym, że Rosja teraz otwarcie zachowuje się i działa, jakby była nie partnerem, ale rywalem międzynarodowej społeczności demokratycznej kwestionującym obecny porządek międzynarodowy, oraz że kraj ten podejmuje się ponownego wyznaczania granic w Europie; wyraża poważne obawy w związku z tendencją władz Rosji do systematycznego dyskredytowania demokracji liberalnej i do uważania demokratycznych krajów sąsiadujących za zagrożenie dla jej własnego porządku; 4. podkreśla, że stosunki UE-Rosja muszą odtąd opierać się na praworządności i obwarowanym warunkami dialogu, w ramach którego UE będzie gotowa do wznowienia współpracy z władzami w Moskwie, pod warunkiem że Rosja jednoznacznie i bez udawania przyjmie swoją część odpowiedzialności i w pełni wdroży porozumienia z Mińska; podkreśla, że w celu dopilnowania, aby taki dialog jeśli dojdzie do jego wznowienia (czego warunkiem wstępnym byłoby zwrócenie Krymu Ukrainie) nie był prowadzony kosztem europejskich wartości i standardów oraz zobowiązań międzynarodowych, konieczne byłoby bardzo wyraźne określenie, czego UE oczekuje od Rosji, oraz określenie środków odwetowych, jakie UE podjęłaby w razie niewywiązania się przez Rosję z jej zobowiązań; 5. wyraża uznanie w związku z solidarnością i jednością wykazaną przez państwa członkowskie w kontekście niewypowiedzianej wojny Rosji z Ukrainą, co umożliwiło przyjęcie, a następnie rozszerzenie środków zaradczych; apeluje do państw członkowskich o potraktowanie ochrony tej jedności w sposób absolutnie priorytetowy; powtarza, że jedność i solidarność państw członkowskich oraz Unii z krajami Partnerstwa Wschodniego ma podstawowe znaczenie dla zapewnienia skuteczności strategii politycznych UE i jej zdolności do przeciwstawiania się zewnętrznym PR\ doc 5/7 PE v04-00

6 wyzwaniom i presjom; 6. w tym względzie podkreśla, że umocnienie wewnętrznych strategii politycznych, zwłaszcza poprzez ściślejszą integrację, jest podstawą skutecznej i udanej polityki zewnętrznej UE; zatem wzywa państwa członkowskie do nieustawania w wysiłkach i do ich zintensyfikowania z myślą o skutecznym wyeliminowaniu wąskich gardeł w zakresie podejmowania decyzji oraz o konsolidacji wspólnych strategii politycznych w celu zmniejszenia do minimum podatności tych strategii na zagrożenia i zmaksymalizowania ich odporności, zwłaszcza w obszarach handlu, usług i transakcji finansowych, migracji, energii, zarządzania granicami zewnętrznymi, bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa cybernetycznego; 7. zdecydowanie popiera szybkie utworzenie silnej europejskiej unii energetycznej, zwłaszcza wzajemnych powiązań pomiędzy krajowymi sieciami energetycznymi, aby znacznie ograniczyć uzależnienie poszczególnych państw członkowskich od zewnętrznych dostawców energii; jest głęboko przekonany, że kruchość europejskiej solidarności i wyzwania, przed jakimi ona stoi, a także zagrożenia dla poszczególnych państw członkowskich wiążące się z bezprawnym wykorzystywaniem energii jako politycznej i dyplomatycznej karty przetargowej można skutecznie zwalczać jedynie poprzez pełne wdrożenie trzeciego pakietu energetycznego oraz ukończenie przejrzystego, zintegrowanego, zsynchronizowanego i odpornego europejskiego wewnętrznego rynku energii; 8. podkreśla znaczenie zawieszenia współpracy z Rosją w sektorze obrony i wzywa państwa członkowskie do powstrzymania się od podejmowania jakichkolwiek decyzji, które mogłyby zagrozić temu jednolitemu stanowisku; jest zatem zdania, że porozumienia dotyczące współpracy w zakresie obrony między niektórymi państwami członkowskimi a Rosją pomimo ich bezdyskusyjnie dwustronnego charakteru powinny być uważnie oceniane na szczeblu UE, aby określić odpowiednie i spójne podejście; wzywa do dalszego konsolidowania współpracy UE z NATO; 9. jest głęboko zaniepokojony coraz większymi ograniczeniami nakładanymi na wolne media, zaostrzaniem kontroli mediów internetowych, wykorzystywaniem przymusu do ograniczania bezstronnego reporterstwa oraz degradacją standardów dziennikarstwa w Rosji, a także coraz większym monopolem, jaki na informacje dostępne za granicą dla odbiorców rosyjskojęzycznych mają państwowe środki masowego przekazu; ubolewa nad tym, że rosyjskie media kontrolowane przez państwo stały się podmiotami sfery informacji UE, choć nie przestrzegają norm niezależnego dziennikarstwa, w tym normy odrzucającej nawoływanie do nienawiści; 10. ponownie apeluje o rozwijanie unijnych zdolności rozpoznawania informacji używanych w charakterze broni oraz o przygotowanie planów awaryjnych dotyczących informacji, w tym o umocnienie zdolności analitycznych i monitorujących, zwłaszcza w języku rosyjskim, aby móc rozpoznać umyślnie zniekształcone informacje oraz szybko i odpowiednio na nie zareagować; zwraca się do Komisji o niezwłoczne przeznaczenie odpowiednich środków na konkretne projekty mające na celu przeciwdziałanie rosyjskiej propagandzie w UE i za granicą; wzywa Komisję i państwa członkowskie, by opracowały również mechanizm umożliwiający gromadzenie, monitorowanie i PE v /7 PR\ doc

7 przekazywanie danych dotyczących finansowej, politycznej czy technicznej pomocy świadczonej przez Rosję partiom politycznym i innym organizacjom w UE, aby ocenić zaangażowanie Rosji w życie polityczne i debatę publiczną w Europie oraz jej wpływ na nie; 11. apeluje do UE o zapewnienie wsparcia projektom oddolnym mającym na celu rozwijanie wysokich standardów dziennikarskich, wolności mediów oraz bezstronnych i wiarygodnych informacji w Rosji, a także przeciwdziałanie propagandzie w UE i w krajach Partnerstwa Wschodniego; wspiera inicjatywę mającą na celu rozwijanie rosyjskojęzycznych kanałów medialnych, stanowiących wiarygodną i dostępną alternatywę dla nieobiektywnych informacji kierowanych do rosyjskojęzycznych mniejszości w UE i w krajach Partnerstwa Wschodniego; 12. powtarza, że bezwzględne poszanowanie praworządności jest główną i fundamentalną zasadą UE, oraz odrzuca podejmowane w przeszłości próby pragmatycznej interpretacji zasad, aby zadowolić Rosję jako partnera handlowego; apeluje zatem o ścisłe, szybkie i bezwarunkowe przestrzeganie praworządności w przypadku jakiegokolwiek naruszenia zasad oraz zasady wolnej i uczciwej konkurencji, w tym w postępowaniach przeciwko Gazpromowi; 13. wyraża głębokie ubolewanie z powodu sytuacji w zakresie praw człowieka i praworządności w Rosji i zdecydowanie potępia rozprawianie się z niezależnym społeczeństwem obywatelskim oraz stałe i przybierające różne formy represje wobec aktywistów, oponentów politycznych i osób krytykujących reżim, które w niektórych przypadkach doprowadziły do ich zamordowania (Anna Politkowska, Natalia Estemirowa, Borys Niemcow, Siergiej Magnicki, Aleksander Litwinienko i inni); domaga się odpowiednich i niezależnych śledztw dotyczących wszystkich zabójstw działaczy politycznych, dziennikarzy i osób zgłaszających przypadki naruszenia; ponownie apeluje do Rady o wypełnienie zobowiązania do ochrony tych zasad oraz o przyjęcie restrykcyjnych środków wobec urzędników zamieszanych w dobrze udokumentowaną sprawę Siergieja Magnickiego; 14. podkreśla znaczenie oferowania stałego politycznego i finansowego wsparcia dla niezależnych działaczy społeczeństwa obywatelskiego, mediów i organizacji pozarządowych; zachęca UE do nawiązania współpracy z rosyjskimi urzędnikami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego skłonnymi do opracowania alternatywnej wizji politycznych i dyplomatycznych stosunków z UE; 15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, rządowi i parlamentowi Federacji Rosyjskiej oraz rządom i parlamentom krajów Partnerstwa Wschodniego. PR\ doc 7/7 PE v04-00

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej

RESOL-VI/ sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA. Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej RESOL-VI/020 122. sesja plenarna w dniach 22 i 23 marca 2017 r. REZOLUCJA Praworządność w UE z perspektywy lokalnej i regionalnej COR-2017-00961-00-01-RES-TRA (EN) 1/5 Rezolucja Europejskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

11238/16 dh/mak 1 DGC 1

11238/16 dh/mak 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11238/16 COAFR 220 CFSP/PESC 618 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10907/16 Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0436/2014 PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia B7-0436/2014 PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 15.4.2014 B7-0436/2014 PROJEKT REZOLUCJI złoŝony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji/ wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 30.1.2014 2013/0120B(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0151B(NLE) 9.9.2014 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia w imieniu

Bardziej szczegółowo

11246/16 dh/en 1 DGC 1

11246/16 dh/en 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 18 lipca 2016 r. (OR. en) 11246/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 18 lipca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10998/16 Dotyczy: Pakistan Konkluzje Rady

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2016/2030(INI) 2.5.2016 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnej komunikacji strategicznej w celu przeciwdziałania wrogiej propagandzie stron trzecich

Bardziej szczegółowo

B7-0128/2009 } B7-0129/2009 } B7-0130/2009 } B7-0131/2009 } B7-0132/2009 } RC1/Am. 1

B7-0128/2009 } B7-0129/2009 } B7-0130/2009 } B7-0131/2009 } B7-0132/2009 } RC1/Am. 1 B7-0132/2009 } RC1/Am. 1 1 Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba Punkt F preambuły F. mając na uwadze, że niebywale ważne jest, by UE mówiła jednym głosem, wykazała głęboką

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 16 lipca 2014 r. (OR. en) EUCO 147/14 CO EUR 9 CONCL 3 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej (16 lipca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2017/2035(INI) 13.7.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierającego projekt rezolucji nieustawodawczej w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2017/2121(INI) 4.7.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie sprawozdania rocznego w sprawie realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Kontroli Budżetowej 22.1.2015 2014/2104(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy 2013

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Spraw Zagranicznych 2009 2008/2239(INI) 12.12.2008 POPRAWKI 1-22 Giorgos Dimitrakopoulos (PE414.226v01-00) w sprawie drugiego strategicznego przeglądu energetycznego (2008/2239(INI))

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2015/2036(INI) 6.3.2015 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie strategicznej sytuacji militarnej w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Kultury i Edukacji 2009 2007/2253(INI) 7.3.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie koncentracji i pluralizmu mediów w Unii Europejskiej (2007/2253(INI)) Komisja Kultury i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 14.10.2013 2013/2183(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie unijnego harmonogramu działań przeciwko homofobii

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 listopada 2014 r. (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 NOTA Od: Do: Dotyczy: Prezydencja Rada Zapewnienie poszanowania praworządności I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014 2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2016/2067(INI) 29.7.2016 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (na podstawie sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

P8_TA-PROV(2014)0009 Sytuacja na Ukrainie

P8_TA-PROV(2014)0009 Sytuacja na Ukrainie P8_TA-PROV(2014)0009 Sytuacja na Ukrainie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie Ukrainy (2014/2717(RSP)) Parlament Europejski, uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe. Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu

TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe. Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE Wydanie tymczasowe P8_TA-PROV(2016)0045 Sprawa zaginionych wydawców książek w Hongkongu Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

9101/16 ap/pas/en 1 DG C 1

9101/16 ap/pas/en 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 23 maja 2016 r. (OR. fr) 9101/16 COAFR 136 CFSP/PESC 402 RELEX 410 COHOM 52 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 23 maja 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.:

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 4.8.2016 r. JOIN(2016) 38 final 2016/0243 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie zawarcia,

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

TEKSTY PRZYJĘTE. Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2016)0344 Niedawne wydarzenia w Polsce i ich wpływ na prawa podstawowe określone w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI 21.12.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 348 E/1 I (Rezolucje, zalecenia i opinie) REZOLUCJE PARLAMENT EUROPEJSKI Sytuacja na Ukrainie P7_TA(2010)0035 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Handlu Międzynarodowego 2017/0000(INI) 22.6.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie mandatu negocjacyjnego do prowadzenia negocjacji handlowych UE z Australią (2017/0000(INI))

Bardziej szczegółowo

Doposażanie samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe ***I

Doposażanie samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe ***I 27.3.2008 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 76 E/95 P6_TA(2007)0177 Doposażanie samochodów ciężarowych w lusterka samochodowe ***I Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego z dnia 10 maja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 2009/2120(DEC) 3.2.2010 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Fundacji Kształcenia za rok budżetowy

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 15.2.2017 r. JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF

PL Zjednoczona w różnorodności PL A8-0062/9. Poprawka. Louis Aliot w imieniu grupy ENF 7.6.2017 A8-0062/9 9 za rok 2016 dotyczące Kosowa Motyw B B. mając na uwadze, że (potencjalne) kraje kandydujące są oceniane na podstawie własnych osiągnięć, oraz mając na uwadze, że harmonogram akcesji

Bardziej szczegółowo

15169/15 pas/en 1 DG C 2B

15169/15 pas/en 1 DG C 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 grudnia 2015 r. (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15011/15

Bardziej szczegółowo

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA

***I PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 2015/0026(COD) 4.3.2015 ***I PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego

Bardziej szczegółowo

10482/16 mo/zm 1 DGC 1

10482/16 mo/zm 1 DGC 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10482/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10134/16 Dotyczy: Mjanma/Birma COASI

Bardziej szczegółowo

TEKSTY PRZYJĘTE. Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich

TEKSTY PRZYJĘTE. Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich Parlament Europejski 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2016)0043 Sytuacja w zakresie praw człowieka na Krymie, w szczególności sytuacja Tatarów krymskich Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 4 lutego

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO

Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO 11.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 72 E/77 Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO P7_TA(2012)0409 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012

Bardziej szczegółowo

Zalecenie dla Rady w sprawie nowej umowy między UE a Rosją

Zalecenie dla Rady w sprawie nowej umowy między UE a Rosją 27.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 137 E/29 3. wzywa Komisję do wspierania konferencji regionalnych we współpracy z władzami regionalnymi i lokalnym społeczeństwem obywatelskim; 4. wzywa do

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Spraw Zagranicznych 2017/2123(INI) 28.7.2017 PROJEKT SPRAWOZDANIA Sprawozdanie roczne w sprawie realizacji wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (2017/2123(INI))

Bardziej szczegółowo

Komisja Europejska. Komunikat prasowy. Praworządność: Komisja Europejska staje w obronie niezależności sądów w Polsce

Komisja Europejska. Komunikat prasowy. Praworządność: Komisja Europejska staje w obronie niezależności sądów w Polsce Bruksela, 20 grudnia 2017 r. Komisja Europejska Komunikat prasowy Praworządność: Komisja Europejska staje w obronie niezależności sądów w Polsce Przez blisko dwa lata Komisja wielokrotnie podejmowała starania

Bardziej szczegółowo

W załączeniu delegacje otrzymują oświadczenie przyjęte podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (11 marca 2011 r.).

W załączeniu delegacje otrzymują oświadczenie przyjęte podczas nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej (11 marca 2011 r.). RADA EUROPEJSKA Bruksela, 11 marca 2011 r. (OR. en) EUCO 7/11 CO EUR 5 CONCL 2 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: NADZWYCZAJNE POSIEDZENIE RADY EUROPEJSKIEJ 11 MARCA

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Wspólny wniosek DECYZJA RADY

Wspólny wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Bruksela, dnia 21.9.2016 r. JOIN(2016) 42 final 2016/0297 (NLE) Wspólny wniosek DECYZJA RADY w sprawie podpisania,

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH

DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH DEKLARACJA PRAW OSÓB NALEŻĄCYCH DO MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH LUB ETNICZNYCH, RELIGIJNYCH I JĘZYKOWYCH rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 47/135 przyjęta i proklamowana w dniu 10 grudnia 1992 roku Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. dla Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 2013/0027(COD) 2.9.2013 PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.12.2011 KOM(2011) 911 wersja ostateczna 2011/0447 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY w sprawie oświadczenia o wyrażeniu przez państwa członkowskie, w interesie Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 23.5.2017 2013/0448(NLE) *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na przedmiotowym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na przedmiotowym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 20 marca 2015 r. (OR. en) EUCO 11/15 CO EUR 1 CONCL 1 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Posiedzenie Rady Europejskiej (19 i 20 marca 2015

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet

KOMUNIKAT KOMISJI. Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 5.3.2010 KOM(2010)78 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI Zwiększone zaangażowanie na rzecz równości między kobietami i mężczyznami Karta Kobiet Deklaracja Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

10392/16 mi/zm 1 DG C 1

10392/16 mi/zm 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Luksemburg, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10392/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 10339/16 Dotyczy: DEVGEN 139 COHAFA

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

6791/17 jp/mo/gt 1 DG C 1

6791/17 jp/mo/gt 1 DG C 1 Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 marca 2017 r. (OR. fr) 6791/17 COAFR 84 CFSP/PESC 196 RELEX 186 COHOM 27 COHAFA 12 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 6 marca 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 24.9.2013 2013/2116(INI) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie stosowania dyrektywy 2005/29/WE dotyczącej nieuczciwych praktykach

Bardziej szczegółowo

Czwarta konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych

Czwarta konferencja Organizacji Narodów Zjednoczonych na temat krajów najsłabiej rozwiniętych 2.10.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 296 E/85 13. wzywa Unię Europejską i jej państwa członkowskie do poparcia pokojowych demokratycznych aspiracji obywateli Bahrajnu, Jemenu i Syrii, do dokonania

Bardziej szczegółowo

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r.

Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. KW Razem Obietnice wyborcze wobec krajów Partnerstwa Wschodniego i Rosji: Kampania wyborcza do Sejmu i Senatu przed wyborami 25 października 2015 r. pytania do Komitetów Wyborczych Priorytety polskiej

Bardziej szczegółowo

f. nowe prawo wyborcze spełniało europejskie normy demokracji oraz było zgodne z zasadą dotyczącą zmiany politycznej;

f. nowe prawo wyborcze spełniało europejskie normy demokracji oraz było zgodne z zasadą dotyczącą zmiany politycznej; C 249 E/30 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.8.2013 f. nowe prawo wyborcze spełniało europejskie normy demokracji oraz było zgodne z zasadą dotyczącą zmiany politycznej; g. prawo do organizowania

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP)) (2016/C 300/06)

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP)) (2016/C 300/06) 18.8.2016 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 300/27 P8_TA(2015)0011 Sytuacja na Ukrainie Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2965(RSP))

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej

Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej PARLAMENT EUROPEJSKI 2014-2019 TEKSTY PRZYJĘTE P8_TA(2015)0095 Międzynarodowy Dzień Romów - wrogość wobec Romów w Europie i uznanie przez UE dnia pamięci ludobójstwa Romów w czasie II wojny światowej Rezolucja

Bardziej szczegółowo

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r.

Rada proszona jest o przyjęcie projektu konkluzji w wersji zawartej w załączniku na swoim posiedzeniu 7 marca 2016 r. Rada Unii Europejskiej Bruksela, 7 marca 2016 r. 6255/1/16 REV 1 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM 13 FREMP 34 NOTA Od: Komitet Stałych Przedstawicieli Do: Rada Nr poprz. dok.: 6255/16 SOC 81 GENDER 13 ANTIDISCRIM

Bardziej szczegółowo

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie

. omasz Stępniewskr. ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG. ^, w pozimnowojennym świecie . omasz Stępniewskr ^ Geopolityka regionu MORZA CZARNEG ^, w pozimnowojennym świecie Wstęp 11 Geopolityka jako przedmiot badań - wprowadzenie 23 CZĘŚĆ 1 (Geo)polityka państw nadbrzeżnych regionu Morza

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć

Uwarunkowania historyczne, polityczne i ekonomiczne stosunków UE-Rosja. 1.Rosyjskie zasoby surowców energetycznych oraz zarys historyczny odkryć Spis treści: Wstęp Rozdział I Znaczenie problemów energetycznych dla bezpieczeństwa państw 1.Energia, gospodarka, bezpieczeństwo 1.1.Energia, jej źródła i ich znaczenie dla człowieka i gospodarki 1.2.Energia

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo

ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY

ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY UCZELNIA ŁAZARSKIEGO 14.12.2016 R. Stanisław Koziej ROSYJSKA DOKTRYNA MILITARNA NA POTRZEBY NOWEJ ZIMNEJ WOJNY Tezy do dyskusji na seminarium katedralnym Plan Geneza i istota nowej (hybrydowej) zimnej

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK

STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 2017/2025(INI) 4.5.2017 STANOWISKO W FORMIE POPRAWEK Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia dla Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO. na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. dotyczący KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 11.4.2016 r. COM(2016) 214 final 2012/0011 (COD) KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO na podstawie art. 294 ust. 6 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA BRUKSELA. Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK

KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA BRUKSELA. Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK KOMISJA WSPÓŁPRACY PARLAMENTARNEJ UE-UKRAINA Czternaste posiedzenie 22-23 marca 2010 r. BRUKSELA Współprzewodniczący: Paweł KOWAL i Borys TARASIUK Oświadczenie końcowe i zalecenia zgodnie z art. 90 umowy

Bardziej szczegółowo

Szczyt UE-Rosja w Sztokholmie w dniu 18 listopada 2009 r.

Szczyt UE-Rosja w Sztokholmie w dniu 18 listopada 2009 r. C 271 E/2 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 7.10.2010 2. jest zdania, iż ten program roczny wykracza poza uprawnienia wykonawcze przewidziane w decyzji 1999/468/WE; 3. wzywa Komisję do wycofania projektu

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej

Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej PIERWSZA POLSKA PREZYDENCJA W UNII EUROPEJSKIEJ UWARUNKOWANIA PROCESY DECYZYJNE OSIĄGNIĘCIA I NIEPOWODZENIA Janusz Józef Węc Pierwsza polska prezydencja w Unii Europejskiej Uwarunkowania Procesy decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 18 marca 2016 r. (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Posiedzenie Rady Europejskiej (17 i 18 marca

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 30 sierpnia 2014 r. (OR. en) EUCO 163/14 CO EUR 11 CONCL 4 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Specjalne posiedzenie Rady Europejskiej (30 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2015 r. (OR. fr)

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2015 r. (OR. fr) Conseil UE Rada Unii Europejskiej Bruksela, 11 grudnia 2015 r. (OR. fr) 14761/15 LIMITE PUBLIC PV CONS 68 RELEX 984 PROJEKT PROTOKOŁU Dotyczy: 3430. posiedzenie Rady Unii Europejskiej (SPRAWY ZAGRANICZNE),

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C

9635/17 ds/ppa/mak 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9635/17 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Nr poprz. dok.: Dotyczy: Delegacje CULT 76 RELEX 457 DEVGEN 118 COMPET

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIKI SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 21.2.2014 r. COM(2014) 96 final ANNEES 1 to 2 ZAŁĄCZNIKI do SPRAWOZDANIA KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014. Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 21.11.2013 2013/0165(COD) PROJEKT OPINII Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zbliŝających się wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2505(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zbliŝających się wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2505(RSP)) P7_TA(2012)0054 Sytuacja w Rosji Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie zbliŝających się wyborów prezydenckich w Rosji (2012/2505(RSP)) Parlament Europejski, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI

Dokument z posiedzenia PROJEKT REZOLUCJI Parlament Europejski 2014-2019 Dokument z posiedzenia B8-0670/2017 6.12.2017 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Handlu Międzynarodowego 2016/0067(NLE) 4.4.2016 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia, w imieniu Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014 2019 Komisja Prawna 2016/0061(NLE) 29.3.2016 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej do podjęcia wzmocnionej współpracy w obszarze jurysdykcji,

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Rozwoju 2009 2008/2135(INI) 11.11.2008 POPRAWKI 1-16 Filip Kaczmarek (PE414.227v01-00) w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami (2008/2135(INI)) AM\752443.doc

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków pomiędzy Unią Europejską a Rosją (2004/2170(INI))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków pomiędzy Unią Europejską a Rosją (2004/2170(INI)) P6_TA(2005)0207 Stosunki UE/Rosja Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków pomiędzy Unią Europejską a Rosją (2004/2170(INI)) Parlament Europejski, uwzględniając Układ o partnerstwie i współpracy

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO

Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO P7_TA-PROV(2012)0409 Stosunki handlowe UE-Rosja w następstwie przystąpienia Rosji do WTO Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 października 2012 r. w sprawie stosunków handlowych UE-Rosja po przystąpieniu

Bardziej szczegółowo

Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję

Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję C 407/74 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.11.2016 P8_TA(2015)0232 Strategiczna sytuacja militarna w basenie Morza Czarnego po bezprawnej aneksji Krymu przez Rosję Rezolucja Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE OBYWATELSTWO UNII EUROPEJSKIEJ Każda osoba będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej jest obywatelem europejskim. Obywatelstwo Unii Europejskiej uzupełnia

Bardziej szczegółowo

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ

NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ NEGOCJACJE W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA BUŁGARII I RUMUNII DO UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 31 marca 2005 r. (OR. en) AA 12/2/05 REV 2 TRAKTAT O PRZYSTĄPIENIU: PROTOKÓŁ, ZAŁĄCZNIK IX PROJEKTY AKTÓW PRAWODAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA WSPÓLNE ZGROMADZENIE PARLAMENTARNE AKP UE Komisja ds. Politycznych 30.10.2013 PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie rozprzestrzeniania się terroryzmu na świecie: rola internetu i mediów społecznościowych Współsprawozdawcy:

Bardziej szczegółowo

9630/17 ds/bc/mk 1 DGE 1C

9630/17 ds/bc/mk 1 DGE 1C Rada Unii Europejskiej Bruksela, 24 maja 2017 r. (OR. en) 9630/17 JEUN 76 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 24 maja 2017 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 8035/17 JEUN 48 Dotyczy: Konkluzje

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA TRAKTATOWE DOTYCZĄCE WPBIO

POSTANOWIENIA TRAKTATOWE DOTYCZĄCE WPBIO WSPÓLNA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony (WPBiO) wyznacza ramy politycznych i wojskowych struktur UE, a także operacji wojskowych i misji cywilnych za granicą.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPRAWOZDANIA

PROJEKT SPRAWOZDANIA PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Kontroli Budżetowej 24.1.2013 2012/2183(DEC) PROJEKT SPRAWOZDANIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL B7- złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

PROJEKT REZOLUCJI. PL Zjednoczona w różnorodności PL B7- złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 16.12.2011 B7- PROJEKT REZOLUCJI złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu w sprawie pracy dzieci w sektorze produkcji kakao Vital Moreira RE\887446.doc

Bardziej szczegółowo

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem

Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Rola sieci organizacji pozarządowych w budowaniu klimatu współpracy III sektora z samorządem Włodzimierz Puzyna Udział III sektora w kreowaniu polityk publicznych 16. 06. 2015 Plan prezentacji Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Ukrainy (2012/2658(RSP))

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Ukrainy (2012/2658(RSP)) P7_TA(2012)0221 Sytuacja na Ukrainie, sprawa Julii Tymoszenko Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie Ukrainy (2012/2658(RSP)) Parlament Europejski, uwzględniając swoje poprzednie

Bardziej szczegółowo

P6_TA(2008)0396 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sytuacji w Gruzji (2009/C 295 E/08)

P6_TA(2008)0396 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sytuacji w Gruzji (2009/C 295 E/08) C 295 E/26 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.12.2009 Sytuacja w Gruzji P6_TA(2008)0396 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 3 września 2008 r. w sprawie sytuacji w Gruzji (2009/C 295 E/08) Parlament

Bardziej szczegółowo

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

*** PROJEKT ZALECENIA

*** PROJEKT ZALECENIA Parlament Europejski 2014-2019 Komisja Rybołówstwa 2016/0192(NLE) 19.9.2016 *** PROJEKT ZALECENIA w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Królestwem Norwegii w

Bardziej szczegółowo

Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę. Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005

Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę. Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005 Środkowoeuropejskie debaty o rozszerzeniu UE o Turcję i Ukrainę Piotr Kaźmierkiewicz 5 grudnia 2005 Nowi członkowie bardziej gotowi poprzeć dalsze rozszerzenie Za dalszym rozszerzeniem Za wstąpieniem Turcji

Bardziej szczegółowo

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP

Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP Spis treści: WYKAZ SKRÓTÓW WSTĘP ROZDZIAŁ I. RELACJA ZALEŻNOŚCI W NAUCE O STOSUNKACH MIĘDZYNARODOWYCH 1.Pojęcie zależności 2. Historyczne i współczesne formy zależności 2.1. Okres przedwestfalski 2.2.

Bardziej szczegółowo