Java FX. Artur Dudziński, Bartosz Janiak, Roger Zacharczyk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Java FX. Artur Dudziński, Bartosz Janiak, Roger Zacharczyk"

Transkrypt

1 Java FX Artur Dudziński, Bartosz Janiak, Roger Zacharczyk

2 Plan prezentacji 1.Rich Internet Application a)rozwój b)dostępne narzędzia 2.JavaFX a)charakterystyka b)platformy 3.JavaFX Script 4.Narzędzia JavaFX 5.Składnia 6.Przykłady praktyczne

3 Rich Internet Application Rok 2001 Cechy aplikacji desktopowej One-screen-application

4 RIA - rozwój

5 RIA - cechy Praca w trybie offline Efektywne wykorzystanie łączy Jednoekranowa prezentacja danych Brak przeładowywania strony Dowolna kolejność wprowadzania danych Bogaty interfejs graficzny

6 Przykłady Virtual Earth MS Popfly Adobe Photoshop Express

7 Narzędzia Adobe Flex Adobe Flash MXML ActionScript Expression Blend Silverligt WPF XAML + C# / VB.NET Parasoft WebKing testowanie

8 JavaFX Grudzień 2008 wersja 1.0 Maj 2009 wersja 1.2

9 JavaFX - cechy Pełna integracja z Java Runtime Zadziała wszędzie tam gdzie znajduje się JRE Skupienie na wizualnej zawartości aplikacji Szybkie tworzenie pełnych wyrazu GUI Bogaty zbiór bibliotek dla grafiki, mediów i web serwisów Wykorzystywanie bibliotek Javy Zalety bibliotek JavaFX połączone z bardzo szeroką funkcjonalnością oferowaną przez Java

10 Platform Diagram

11 Nie tylko Desktop JFX Mobile 12 luty 2009 jako część JavaFX 1.1 Integracja z JavaME JavaFX TV Tworzenie aplikacji skierowanych na platformy TV 2009/2010

12 Liczby W czerwcu 2009 ilość pobrań SKD sięgła Obecnie dostępna na 250mln komputerów Na świecie jest 2.6 miliarda(!) urządzeń mobilnych korzystających z Javy W 2008 roku 8 na 10 kupionych urządzeń mobilnych było opartych na technologii Java

13 JavaFX Script Skryptowy język programowania Sładnia przypominająca JavaScript W pełni zorientowany obiektowo Zawiera bardzo duże ilości efektów graficznych, statycznych i ruchomych Dostępny na zasadach Powszechnej Licencji Publicznej GNU Licencja open-source uzyskana w 2007r.

14 Designer Developer workflow Wsparcie we współpracy programista projektant, grafik itp. JavaFX pozwala na skupieniu się na kreatywności zamiast na programowaniu Możliwość przygotowania grafik i animacji w programach graficznych a następnie wyeksportowanie ich do formatu JavaFX Script

15 Narzędzia JavaFX (1) Netbeans IDE for JavaFX Zawiera JavaFX SDK oraz wiele przykładowych aplikacji JavaFX Netbeans Plugin

16 Narzędzia JavaFX (2) Inne środowiska programistyczne Wymagane JavaFX SDK zawierające kompilator, biblioteki uruchomieniowe, przykłady, emulator przenośnych urządzeń Eclipse - Plugin o wolnym kodzie

17 Narzędzia JavaFX (3) JavaFX Production Suite: pakiety narzędzi i pluginów Photoshop CS3, Illustrator CS3 JavaFX Media Factory: konwertowanie grafiki wektorowej (SVG) do JavaFX Script

18 Składnia Java FX Deklarowanie zmiennych Typy zmiennych Funkcje Sekwencje Operatory Wyrażenia Klasy i obiekty Tworzenia aplikacji graficznych

19 Deklarowanie zmiennych def numone = 100; def numtwo = 2; var result; Type inference

20 Typy zmiennych String Number i Integer Boolean Duration Void Null

21 Typy zmiennych: String (1) var s1 = 'Hello'; var s2 = "Hello"; Można osadzać apostrofy w cudzysłowie i odwrotnie var napis1 = 'ala"ma"kota'; var napis2 = "ala'ma'kota"; println(napis1); // ala ma kota println(napis2); // ala ma kota

22 Typy zmiennych: String (2) Wyrażenia osadzone def name = 'Joe'; var s = "Hello {name"; // s = 'Hello Joe' def answer = true; var s = "The answer is {if (answer) "Yes" else "No""; // s = 'The answer is Yes'

23 Typy zmiennych: String (3) Konkatenacja stringów def one = "This example "; def two = "joins two strings."; def three = "{one{two"; println(three); // 'This example joins two strings.'

24 Typy zmiennych: Number i Integer def numone = 1.0; // compiler will infer Number def numtwo = 1; // compiler will infer Integer Można jawnie zadeklarować typ zmiennej: def numone : Number = 1.0; def numtwo : Integer = 1; Pełna lista typów liczbowych: Byte, Short, Number, Integer, Long, Float, Double, Character

25 Typy zmiennych: Boolean var isasleep = true; Wyrażenie warunkowe: if (isasleep){ wakeup();

26 Typy zmiennych: Duration var a = 5ms; // 5 milliseconds var b = 10s; // 10 seconds var c = 30m; // 30 minutes var d = 1h; // 1 hour Przydatne przy tworzeniu animacji

27 Typy zmiennych: Void function printme() : Void { println("i don't return anything!"); Pisane z dużej litery!

28 Typy zmiennych: Null function checkarg(arg1: Address){ if(arg1 == null){ println("i received a null argument."); else{ println("the argument has a value.");

29 Funkcje: ogólna postać (1) Funkcja Void function nazwa_funkcji([argumenty]) { [ciało funkcji] lub function nazwa_funkcji([argumenty]) : Void { [ciało funkcji]

30 Funkcje: ogólna postać (2) Funkcja zwracająca wartość function nazwa_funkcji([argumenty]) { [ciało funkcji] return zwracana_wartość; lub function nazwa_funkcji([argumenty]) : zwracany_typ { [ciało funkcji] return zwracana_wartość;

31 Funkcje: przykład 1 def numone = 100; def numtwo = 2; var result; add(); // = 102 function add(){ result = numone + numtwo; println("{numone + {numtwo = {result");

32 Funkcje: przykład 2 function add(argone: Integer, argtwo: Integer) { var result = argone + argtwo; println("{argone + {argtwo = {result"); add(1,2); //1 + 2 = 3 function add(argone, argtwo) { var result = argone + argtwo; println("{argone + {argtwo = {result"); add(1,2); // = 3.0 Kolejność definiowania i wywoływania funkcji dowolna

33 Funkcje: wywołanie z linii komend //plik kalkulator.fx function run(args : String[]){ // Convert Strings to Integers def numone = java.lang.integer.parseint(args[0]); def numtwo = java.lang.integer.parseint(args[1]); // Invoke Functions add(numone,numtwo); function add(argone: Integer, argtwo: Integer){ var result = argone + argtwo; println("{argone + {argtwo = {result"); Wywołanie z linii komend javafxc kalkulator.fx javafx kalkulator 5 7

34 Sekwencje def weekdays = ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri"]; lub jawnie def weekdays: String[] = ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri"];

35 Sekwencje: spłaszczanie def days = [weekdays, ["Sat","Sun"]]; kompilator spłaszczy zagnieżdżoną sekwencję def days = ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"];

36 Sekwencje: skrócona notacja def nums = [1..100];

37 Sekwencje: używanie predykatów def nums = [1,2,3,4,5]; def numsgreaterthantwo = nums[n n > 2]; // [3,4,5]

38 Sekwencje: dostęp do elementów def days = ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"]; println(days[0]); println(days[1]); println(days[2]); println(days[3]); println(days[4]); println(days[5]); println(days[6]);

39 Sekwencje: operator sizeof def days = ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"]; println(sizeof days); //7

40 Sekwencje: wstawianie elementów var days = ["Mon"]; insert "Tue" into days; //["Mon","Tue"]; insert "Fri" into days; insert "Sat" into days; insert "Sun" into days; //["Mon","Tue","Fri","Sat","Sun"]; insert "Thu" before days[2]; // ["Mon","Tue","Thu","Fri","Sat","Sun"]; insert "Wed" after days[1]; // ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"];

41 Sekwencje: usuwanie elementów delete "Sun" from days; // ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"]; delete days[0]; //["Tue","Wed","Thu","Fri","Sat"]; delete days; //usuwa wszystkie elementy, ale nie samą sekwencję

42 Sekwencje: odwracanie var nums = [1..5]; reverse nums; //returns [5, 4, 3, 2, 1]

43 Sekwencje: porównywanie def seq1 = [1,2,3,4,5]; def seq2 = [1,2,3,4,5]; println(seq1 == seq2); //true def seq1 = [1,2,3,4,5]; def seq2 = [1,2,3,4,5,6]; println(seq1 == seq2); //false def seq1 = [1,2,3,4,5]; def seq2 = [1,3,2,4,5]; println(seq1 == seq2); //false

44 Sekwencje: cięcie def days = ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"]; def weekend = days[5..6]; def days = ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"]; def weekdays = days[0..<5]; def days = ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"]; def weekend = days[5..]; def days = ["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"]; def days2 = days[0..<];

45 Operatory (1) przypisania = arytmetyczne proste: + - * / mod result = result mod 7; złożone: += -= *= /= unarne (zapis prefiksowy i postfiksowy) not var success = false; println(success); // false println(not success); // true równości i relacji ==!= > >= < <=

46 Operatory (2) warunkowe and or def username = "foo"; def password = "bar"; if ((username == "foo") and (password == "bar")) { println("test 1: username AND password are correct"); if ((username == "foo") or (password == "bar")) { println("test 3: username OR password is correct"); instanceof def str1="hello"; println(str1 instanceof String); //true def num = 1031; println(num instanceof Integer); //true

47 Wyrażenia wyrażenie blokowe wyrażenie warunkowe if operatory zakresu pętla for pętla while Wyrażenia try, catch, finally

48 Wyrażenia: blokowe var nums = [5, 7, 3, 9]; var total = { var sum = 0; for (a in nums) { sum += a ; sum; println("total is {total."); //Total is 24

49 Wyrażenia: warunkowe if def age = 8; var ticketprice; if (age < 5 ) { ticketprice = 0; else if (age < 12 or age > 65) { ticketprice = 5; else { ticketprice = 10; println("age: {age Ticket Price: {ticketprice dollars."); // Age: 8 Ticket Price: 5 dollars.

50 Wyrażenia: operatory zakresu var nums = [1..10 step 2]; println(nums); // [ 1, 3, 5, 7, 9 ] var nums = [10..1 step -1]; println(nums); // [ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ] var nums = [10..1 step 1]; println(nums); //warning

51 Wyrażenia: pętla for var days =["Mon","Tue","Wed","Thu","Fri","Sat","Sun"]; for (day in days) { println(day);

52 Wyrażenia: pętla while var count = 0; while (count < 10) { println("count == {count"); count++;

53 Wyrażenia: try, catch, finally import java.lang.exception; try{ foo(); catch (e: Exception){ println("{e.getmessage() (but we caught it)"); finally{ println("we are now in the finally expression..."); println("the script is now executing as expected... "); function foo(){ var somethingweird = true; if(somethingweird){ throw new Exception("Something weird just happened!"); else{ println("we made it through the function."); //Something weird just happened! (but we caught it) //We are now in the finally expression... //The script is now executing as expected...

54 Klasy i obiekty Ogólny schemat klasy class nazwa_klasy{ [zmienne, stałe] [metody]

55 Klasy i obiekty: przykład (1) definicja klasy class Customer { var firstname: String; var lastname: String; var phonenum: Integer; function printname() { println("name: {firstname {lastname"); function printphonenum(){ println("phone: {phonenum");

56 Klasy i obiekty: przykład (2) inicjacja obiektu i wywołanie metod def customer = Customer { firstname: "John"; lastname: "Doe"; phonenum: "(408) " customer.printname(); customer.printphonenum();

57 Klasy i obiekty: dziedziczenie (1) abstract class Account { var balance: Number; function withdraw(amount: Number): Void { balance -= amount; class SavingsAccount extends Account { var penalty = 5.00; function checkminbalance() : Void { balance -= penalty; class CheckingAccount extends Account { override function withdraw(amount: Number) : Void { balance -= amount;

58 Klasy i obiekty: dziedziczenie (2) dziedziczenie wielokrotne mixin class MyNameMixin { var firstname = "John"; var lastname = "Doe"; function printname(){ println("my name is: {firstname {lastname"); mixin class MyAddressMixin { var address = "1 Main Street, Anytown USA"; function printaddress(){ println("my address is: {address"); class MyContact extends MyNameMixin, MyAddressMixin { def mycontact = MyContact{; mycontact.printname(); mycontact.printaddress();

59 Tworzenie aplikacji graficznych (1) Puste okno import javafx.stage.stage; //required to render a window import javafx.scene.scene; //required to display a circle in a window Stage { title: JavaFX Is Easy!" scene: Scene { width: 300 height: 250 content: [ ]

60 Tworzenie aplikacji graficznych (2) Efekt

61 Tworzenie aplikacji graficznych (3) Okno z kołem w środku import javafx.stage.stage; import javafx.scene.scene; import javafx.scene.shape.circle; import javafx.scene.paint.color; Stage { title: "JavaFX Is Easy!" scene: Scene { width: 300 height: 250 content: [ Circle { ] centerx: 150, centery: 120, radius: 80, fill: Color.MAROON, stroke: Color.INDIANRED, strokewidth: 10.0

62 Tworzenie aplikacji graficznych (4) Efekt

63 Tworzenie aplikacji graficznych (5) Efekt

64 Tworzenie aplikacji graficznych (6) Efekt

65 Tworzenie aplikacji graficznych (7) Efekt

66 Tworzenie aplikacji graficznych (8) Efekt

67 Linki

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Instytut Informatyki i Elektroniki. Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE... Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Język PL/SQL 1. UWAGI WSTĘPNE...3 2. BLOKI ANONIMOWE...3 2.1. Składnia... 3 2.2. Przykłady... 4 2.3. Najprostsze

Bardziej szczegółowo

Laboratorium specjalizacyjne

Laboratorium specjalizacyjne Akademia Górniczo Hutnicza Im. St. Staszica w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Automatyki Laboratorium specjalizacyjne Porównanie systemów relacyjnych baz danych PostgreSQL i Oracle Mirosław Jąkała Maciej

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Jak działa Microsoft.NET

Jak działa Microsoft.NET Łukasz Rajchel KEN Solutions 29 maja 2009 1 / 71 Abstrakt Historia.NET i C# Zasada działania.net Assembly CIL CTS CLS CLR Podstawy programowania w C# 2 / 71 Programowanie przed.net C/Win32 C++/MFC Visual

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodzie technik informatyk, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników.

Zanurkuj w Pythonie. Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Zanurkuj w Pythonie Stworzone na Wikibooks, bibliotece wolnych podręczników. Wydanie I z dnia 17 lutego 2008 Copyright c 2005-2008 użytkownicy Wikibooks. Permission is granted to copy, distribute and/or

Bardziej szczegółowo

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona

Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona Programowanie.NET Janusz Gołdasz Iwona Gołdasz.NET + Python = IronPython Dlaczego ktoś mógłby chcieć korzystać z Pythona na platformie.net? Z jakich mechanizmów (narzędziach) dostępnych w świecie.net może

Bardziej szczegółowo

Programowanie w jêzyku PL/SQL

Programowanie w jêzyku PL/SQL Oracle Database 11g. Programowanie w jêzyku PL/SQL Autor: Michael McLaughlin T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1938-2 Tytu³ orygina³u: Oracle Database 11g PL/SQL Programming Format: 168x237,

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 cechy warte odnotowania

IBM DB2 cechy warte odnotowania IBM DB2 cechy warte odnotowania v v v v v v Różne typy tabel w tym MDC - wielowymiarowe Podział jednej bazy danych na niezależne partycje nie tylko pojedynczej tabeli Łączenie pokrewnych instrukcji w jedną

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015

BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY. Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 ! BSX PRINTER PODRĘCZNIK PROGRAMISTY Autor: Karol Wierzchołowski 30 marca 2015 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 BSX PRINTER DLA PROGRAMISTÓW... 4 DLACZEGO WARTO UŻYĆ BSX PRINTER W SWOIM PROJEKCIE?... 4 NA CO POZWALA

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL

Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL i T-SQL POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Marta Bańkowska Nr albumu: 161484 Analiza porównawcza języków procedur składowanych PL/SQL, SQL PL, PL/pgSQL

Bardziej szczegółowo

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS

Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Leszek Klich Michał Andruchów Język C# W VISUAL STUDIO 2005 EXPRESS Programowanie aplikacji w środowisku.net 2.0 podstawy teoretyczne, opis środowiska Visual Studio, wstęp do języka C#, aplikacje konsolowe,

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195)

NARZĘDZIA PROGRAMOWANIE C++ WEB DEVELOPMENT WARSZTATY PROGRAMOWANIE JAVA SPIS TREŚCI 3/2011 (195) 3/2011 (195) SPIS TREŚCI NARZĘDZIA 4 Cucumber & Rspec z zewnątrz do środka aplikacji Rails. Od koncepcji biznesowej do kodu aplikacji Andrzej Sliwa Framework Ruby on Rails zyskał w ciągu kilku ostatnich

Bardziej szczegółowo

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1

IIC MAGAZINE. Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0. IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager IBM DB2 10.1 IIC MAGAZINE I B M I N N O V A T I O N C E N T E R Nr 3 2012 Tworzenie wieloplatformowych aplikacji mobilnych w Worklight 5.0 Marcin Łabeński str. 4 IBM Tivoli Storage Flash Copy Manager Gotowe rozwiązania

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT!

REKLAMA. www.sdjournal.pl. Posiadamy bazę 90 tysięcy specjalistów z różnych działów IT! REKLAMA Jeżeli jesteś zainteresowany/a reklamą swoich produktów w naszym magazynie Jeżeli jesteś zainteresowany/a wypromowaniem swojej marki wśród specjalistów IT Jeżeli szukasz klientów lub pracowników

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH

Plan wykładu PL/SQL. PL/SQL - historia TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Plan wykładu 2 TWORZENIE APLIKACJI BAZODANOWYCH Wykład 2: Wprowadzenie do PL/SQL: bloki anonimowe, zmienne, kursory Wprowadzenie do PL/SQL Bloki Podstawowe składowe języka Zmienne i stałe Kursory Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej

Interfejsy. Programowanie obiektowe. Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej Programowanie obiektowe Interfejsy Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski pwr.wroc.pl Interfejsy Autor: Paweł Rogaliński Instytut Informatyki,

Bardziej szczegółowo

XQuery konkurencja dla SQL?

XQuery konkurencja dla SQL? XQuery konkurencja dla SQL? Wprowadzenie czym jest XQuery? Podstawy składni języka XQuery XQuery konkurencja dla SQL? Tomasz Traczyk UŜycie XQuery XQuery w Oracle 10g r. 2 Oracle XML Query Service Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

PROJEKT INŻYNIERSKI AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej PROJEKT INŻYNIERSKI pt. Opracowanie aplikacji dla systemu Apple ios do obróbki zdjęć z

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Konstrukcja Systemów Rozproszonych. Wykład 2 Podstawy środowiska i współbieżność w.net

Projektowanie i Konstrukcja Systemów Rozproszonych. Wykład 2 Podstawy środowiska i współbieżność w.net Projektowanie i Konstrukcja Systemów Rozproszonych Wykład 2 Podstawy środowiska i współbieżność w.net 1 Co to jest.net? Rozwiązanie kompleksowe języki programowania C#, VB.NET, J#, MC++,... środowisko

Bardziej szczegółowo

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe

Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe Programowanie wizualne Borland C++ Builder Materiały szkoleniowe 1 1. Spis treści Programowanie wizualne Borland C++ Builder 1. Spis treści... 2 2. Wstęp... 4 3. Środowisko Borland C++ Builder... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod

Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod MODUŁ 4 - TWORZENIE OBIEKTÓW I METOD 32 Moduł 4 - Tworzenie obiektów i metod Zawartość jednostki Po zrealizowaniu jednostki będziesz w stanie: wskazać różnice między zmienną typu prostego, a obiektem (zmienną

Bardziej szczegółowo

Definiowanie własnych klas

Definiowanie własnych klas Programowanie obiektowe Definiowanie własnych klas Paweł Rogaliński Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechniki Wrocławskiej pawel.rogalinski @ pwr.wroc.pl Definiowanie własnych klas Autor:

Bardziej szczegółowo

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008

Flex 3. Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki. Kraków, 2008 Flex 3 Piotr Strzelczyk Wydział EAIiE Katedra Automatyki Kraków, 2008 Flex 3 czyli co to jest? RIA (Rich Internet Application) Jest to aplikacja webowa posiadająca moŝliwości aplikacji desktopowej. UmoŜliwia

Bardziej szczegółowo

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project

QGIS User Guide. Wydanie 2.2. QGIS Project QGIS User Guide Wydanie 2.2 QGIS Project December 04 2014 Spis treści 1 Preambuła 3 2 Przyjęte oznaczenia 5 2.1 Oznaczenia GUI........................................... 5 2.2 Oznaczenia tekstu i klawiszy.....................................

Bardziej szczegółowo

F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne))

F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne)) F# programowanie funkcyjne w.net ((bo każdy lubi programowanie funkcyjne)) Marek Sawerwain Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski e-mail : M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl

Bardziej szczegółowo