ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5"

Transkrypt

1 Inicjatywa POLSKIE OWS-5 TOWARZYSTWO kolejny etap rozwoju INFORMACJI i haronizacji PRZESTRZENNEJ specyfikacji OGC... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 5 65 INICJATYWA OWS-5 KOLEJNY ETAP ROZWOJU I HARMONIZACJI SPECYFIKACJI OGC DOTYCZ CYCH GEOPRZESTRZENNYCH US UG SIECIOWYCH OWS-5 INITIATIVE NEXT STAGE OF DEVELOPMENT AND HARMONIZATION OF OGC SPECIFICATIONS CONCERNING GEOSPATIAL WEB SERVICES Janusz Michalak Wydzia³ Geologii, Uniwersytet Warszawski S³owa kluczowe: standardy geoprzestrzenne, sieciowe us³ugi geoprzestrzenne, interoperacyjnoœæ us³ug Keywords: geospatial standards, web geospatial services, service interoperability Wprowadzenie Polskie Towarzystwo Inforacji Przestrzennej od roku 2006 jest cz³onkie Open Geospatial Consortiu. Jest to jedyny cz³onek OGC z Polski i z tego wzglêdu o na przyj¹æ, e PTIP reprezentuje ta polskie œrodowisko zajuj¹ce siê probleatyk¹ geoinforacji. Do roku 2006 rolê tê pe³ni³ Uniwersytet Warszawski, który przyst¹pi³ do OGC w roku 1997, czyli w okresie, gdy ta organizacja dopiero rozpoczyna³a swoj¹ dzia³alnoœæ. W tej sytuacji cz³onkostwo PTIP jest w pewny sensie kontynuacj¹ cz³onkostwa UW i nasza obecnoœæ w OGC trwa nieprzerwanie ju ponad 11 lat. W ty roku (2008) do OGC nale y 368 instytucji, organizacji i fir ze wszystkich czêœci œwiata, co sprawia, e jest to najwiêksza iêdzynarodowa organizacja zajuj¹ca siê zagadnieniai geoinforacji. Rola OGC w rozwoju geoatyki jest pierwszoplanowa, a zakres i szczegó³owoœæ prowadzonych prac s¹ tak wielkie, e nie o na ich przeceniæ. Szacuje siê, e w prograach badawczych i rozwojowych organizowanych i koordynowanych przez OGC uczestniczy znacznie ponad tysi¹c wysoko wykwalifikowanych specjalistów. G³ówny zadanie OGC jest opracowywanie uzgodnionych i zaakceptowanych specyfikacji dotycz¹cych probleatyki interoperacyjnoœci, czyli zdolnoœci do wspó³dzia³ania, w zakresie geoinforacji. Zakres ten jest ta rozuiany bardzo szeroko specyfikacje te dotycz¹ zarówno bardzo ogólnych odeli pojêciowych jak i szczegó³owych dokuentacji technicznych dotycz¹cych konkretnych ipleentacji. Znaczna czêœæ specyfikacji opracowanych w OGC jest nastêpnie przekazywana do Koitetu Technicznego ISO/TC211 i po zakoñczeniu procedur foralnych s¹ one przyjowane jako nory grupy ISO

2 66 Janusz Michalak Dzia³alnoœæ OGC jest podzielona na 3 g³ówne nurty: Progra specyfikacji i standardów obejuje on prace nad standardai OpenGIS, specyfikacj¹ abstrakcyjn¹, podstawowy odele referencyjny OpenGIS, wzorcowyi opracowaniai aplikacyjnyi, opracowaniai studialnyi i dokuentai przedstawiaj¹cyi oficjalne stanowisko OGC. Progra interoperacyjnoœci do tej grupy nale ¹ wszelkie inicjatywy w zakresie ró norodnych prac nad zastosowanie specyfikacji i standardów OGC. Inicjatywy te dotycz¹ wielu aspektów praktycznych, iêdzy innyi: poszukiwania nowych koncepcji ³¹czenia technologii geoinforatycznych z innyi technologiai, testowania aplikacji opartych na specyfikacjach ipleentacyjnych OGC, a tak e opracowywania korekt i uzupe³nieñ w tych specyfikacjach. Progra wspierania zastosowañ i upowszechniania rozwi¹zañ technologicznych obok podrêczników, seinariów i konferencji, istotn¹ czêœci¹ tego prograu jest organizowanie pokazów przedstawiaj¹cych dojrza³e zastosowania praktyczne, a tak e przygotowywanie ró norodnych ateria³ów dla prasy. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ dzia³ania dotycz¹ce interoperacyjnoœci, iêdzy innyi dlatego, e aj¹ one istotny wp³yw na pozosta³e dwa nurty prac, ale tak e dlatego, e aj¹ wielkie znaczenie praktyczne. Wyniki inicjatyw podejowanych w raach tych dzia³añ og¹ w wielu przypadkach byæ bezpoœrednio wykorzystane w praktyce lub stanowiæ wzorce dla ró nych projektów z zakresu zastosowañ technologii interoperacyjnych w systeach geoinforatycznych. Do wa niejszych inicjatyw tego nurtu nale ¹ inicjatywy dotycz¹ce us³ug sieciowych opartych na specyfikacjach OGC (OWS OGC Web Services). Jest to w³aœciwie szereg kolejnych inicjatyw nazywanych w ty przypadku fazai i obecnie (2008) rozpoczyna siê realizacjê fazy szóstej OWS-6. Poniewa na rezultaty prac w raach OWS-6 trzeba jeszcze poczekaæ, w dalszej czêœci artyku³u bêd¹ przedstawione wyniki faz poprzednich, a w szczególnoœci OWS-5. Ogólna koncepcja OWS Podjêcie pierwszej inicjatywy OWS by³o zwi¹zane z tragicznyi wydarzeniai 11 wrzeœnia 2001 w Nowy Jorku. Aerykañskie œrodowiska zajuj¹ce siê probleatyk¹ inforacji geoprzestrzennej uzna³y, e szybkie pozyskiwanie danych geoprzestrzennych dotycz¹cych aktualnej sytuacji, ich interoperacyjne przetwarzanie i ³¹czenie z danyi zawartyi w istniej¹cych bazach danych jest podstaw¹ wspoagania decyzji w sytuacjach kryzysowych. W ty czasie koncepcja by³a to tylko s³abo zarysowana wizja, której realizacja wyaga³a wielu prac studialnych, projektowych, testowych i standaryzacyjnych. W trakcie kolejnych faz nad urzeczywistnienie tej wizji obraz stawa³ siê coraz bardziej konkretny. W pocz¹tkowej fazie prac OWS koncepcja ta by³a okreœlana akronie CICE (Critical Infrastructure Collaborative Environent) i jej ogólny opis by³ ju polskieu œrodowisku przedstawiony (Michalak, 2003). Wczeœniejsze fazy OWS Pierwsza faza OWS-1.1 rozpoczê³a siê ju na jesieni 2001 i by³o to jedynie studiu w zakresie probleatyki geoprzestrzennych serwisów sieciowych pod k¹te szybkiego dostarczania geoinforacji do centrów zarz¹dzania kryzysowego (OGC, 2002a). Kolejna faza

3 Inicjatywa OWS-5 kolejny etap rozwoju i haronizacji specyfikacji OGC (OWS ) by³a jej kontynuacj¹ ukierunkowan¹ na integracjê szeregu us³ug ju w OGC opracowanych, ze szczególny uwzglêdnienie interoperacyjnego przetwarzania danych archiwalnych i bie ¹co nap³ywaj¹cych, a tak e ³¹czenia danych lokalnych z danyi pochodz¹cyi ze Ÿróde³ odleg³ych (OGC, 2002b). Prace tej fazy by³y ukierunkowane na analizê o liwoœci wykorzystania istniej¹cych œrodków (infrastruktur i systeów geoinforatycznych) na przyk³adzie trzech scenariuszy: poszukiwanie ruchoego niebezpiecznego obiektu w œrodowisku iejski, ocena potencjalnych zagro eñ zwi¹zanych z nadchodz¹cy tornado i trzeci scenariusz dotyczy³ dzia³añ ratowniczych w przypadku katastrofy zderzenia tankowca wioz¹cego toksyczny ³adunek z filare ostu. Do us³ug, które by³y w ty czasie opracowywane, nale a³y tak e powszechnie znane obecnie us³ugi: WMS (Web Map Service), WFS (Web Feature Service), WCS (Web Coverage Service) i równie niej znane, na przyk³ad zwi¹zane z przekazywanie danych z sensorów: SCS (Sensor Collection Service), SPS (Sensor Planning Service) i WNS (Web Notification Service). Inicjatywa OWS-2 (2003) ia³a za zadanie ulepszenie podstawowych us³ug OGC, iêdzy innyi przez wprowadzenie procedury transakcji do WFS i WCS (OGC, 2004). Tak rozszerzone us³ugi WFS-T (Web Feature Service Transactional) i WCS-T (Web Coverage Service Transactional) pozwalaj¹ klientowi wprowadzaæ odyfikacje do danych znajduj¹cych sie po stronie serwera. Inne zadania tej fazy to opracowanie zaawansowanego œrodowiska dla us³ug WMS, WFS, WCS i CS-W(Catalogue Service for the Web): zdefiniowanie profili SOAP (Siple Object Access Protocol) dla us³ug OGC, zdefiniowanie profili WSDL (Web Services Description Language) dla poleceñ GET i PUT protoko³u HTTP, opracowanie aplikacji WSDL dla profili SOAP, opracowanie ipleentacji us³ug OGC opartych na SOAP. Kolejny zadanie OWS-2 by³a próba zastosowania technologii UDDI (Universal Description, Discovery and Integration) do us³ug OGC. W ty przypadku do zadañ testowych opracowano dwa scenariusze. Pierwszy, z zakresu probleatyki œrodowiskowej, dotyczy³ po aru lasów w Kalifornii, a drugi dotyczy³ logistyki ilitarnej i polega³ na znalezieniu dróg dotarcie do ofiar powodzi w Bangladeszu. W raach kolejnej inicjatywy OWS-3 w roku 2005 prace koncentrowa³y siê nad zagadnieniai GeoDSS (Geospatial Decision Support Systes) obejuj¹c us³ugi DAS (Data Aggregation Service), FPS (Feature Portrayal Service), a tak e zagadnieniai GeoDRM (Geospatial Digital Rights Manageent), OpenLS (Open Location Services) i SAS (Sensor Alert Service). W ty przypadku scenariusz równie dotyczy³ groÿnego po aru w Kalifornii, ale ty raze w agazynie niebezpiecznych substancji cheicznych. Postawionyi zadaniai by³o zlokalizowanie po aru, okreœlenie stopnia zagro enia, wyznaczenie zasiêgu i kierunku rozprzestrzeniania siê toksycznej chury, ustalenie jej sk³adu cheicznego i podjêcie dzia³añ ochronnych (OGC, 2005). Zadania kolejnej inicjatywy OWS-4 (OGC, 2006) dotyczy³y: Dalszego rozwoju specyfikacji z zakresu zdalnych sensorów (SWE Sensor Web Enableent), a w ty jêzyka SensorML (Sensor Markup Language) i specyfikacji CSW/SR (CSW for Sensor Resources). GPW (Geo-Processing Workflow) przep³ywu zadañ (procesu dzia³añ) w ³añcuchach powi¹zanych ze sob¹ us³ug.

4 68 Janusz Michalak Rozwoju i testowania standardów dotycz¹cych GeoDSS (Geospatoal Decision Support Systes), a w ty probleatyki wielojêzycznoœci, wa nej dla œrodowiska europejskiego i prac nad przepisai ipleentacyjnyi dyrektywy INSPIRE. Dalszych prac nad GeoDRM (Geospatial Digital Rights Manageent) koncepcja dodania nowej warstwy poiêdzy warstw¹ protokó³u WWW a warstw¹ us³ug geoinforacyjnych. Zadanie tej warstwy by³oby nadzorowanie procesu okreœlania warunków udostêpniania geoinforacji, sprawdzanie autoryzacji i autentycznoœci klienta, a tak e ewentualna obs³uga transakcji zwi¹zanych z op³atai za udostêpniane dane. Nowego zagadnienia CAD/GIS/BIM dotycz¹cego powi¹zañ systeów geoinforatycznych z systeai typu CAD (Coputer Aided Design) i BIM (Building Inforation Model). Kontynuowania prac nad OpenLS (Open Location Services). W kolejnych fazach prac ogólna koncepcja wsponiana w poprzedni rozdziale zosta³a uszczegó³owiona i urealniona opracowanyi specyfikacjai, iêdzy innyi dla danych archiwalnych: WFS, WCS, CSW (Catalog Services for the Web) i dla danych bie ¹cych: SPS (Sensor Planning Service), SOS (Sensor Observation Service) i SAS (Sensor Alert Service). Bardziej dojrza³¹ wizjê tej koncepcji pokazano na rysunku. Dokuenty przedstawiaj¹ce wyniki prac ostatniej zakoñczonej faza OWS-5 (OGC, 2007) nie s¹ jeszcze dostêpne publicznie (wrzesieñ 2008) czekaj¹ na akceptacje Koitetu Technicznego (TC OGC) i z tego wzglêdu s¹ dostêpne jedynie dla cz³onków OGC. Jest ich ponad 40 i w wielu przypadkach s¹ to bardzo obszerne i szczegó³owe raporty, których przestudiowanie wyaga wielu dni udnej pracy. Tu warto nadieniæ, e dokuenty zwi¹zane z OWS-5 to tylko czêœæ tego, co czeka na akceptacje TC OGC. Kolejka dokuentów z³o onych od czerwca 2008 do wrzeœnia obejuje ponad sto pozycji i ich ³¹czna objêtoœæ wynosi oko³o 40 MB plików tekstowych. Probleatyka pi¹tej fazy inicjatywy OWS Z przedstawionego powy ej opisu poprzednich etapów OWS wynika, e postawione poszczególne zadania s¹ kontynuowane w kolejnych etapach. Opracowywanie tak szczegó- ³owych i precyzyjnych specyfikacji wyaga cyklicznoœci prowadzonych prac. Gdy przystêpuje sie do opracowania nowego zagadnienia, powstaje pierwsza robocza wersji specyfikacji, która jest nastêpnie testowana w pracach eksperyentalnych dla przyjêtych na ty etapie scenariuszy. Wynikie tych prac s¹ raporty przedstawiaj¹ce nie tyko osi¹gniêcia, ale tak e to, czego siê osi¹gn¹æ nie uda³o z podanie przyczyn niepowodzenia. Kolejny etap prac to koncepcja odyfikacji pierwszej roboczej wersji specyfikacji, tak e wiele uwag dotycz¹cych innych, czêsto ju zatwierdzonych, dokuentów, które by³y podstaw¹ prac nad dany zagadnienie. Jeden opracowywany projekt jest powi¹zany z wieloa innyi ju zakoñczonyi lub opracowywanyi równolegle. Powstaje w ten sposób skoplikowana sieæ wzajenych powi¹zañ i odwo³añ poiêdzy wieloa specyfikacjai. Takie cykle pracy prowadz¹ce do coraz bardziej dojrza³ych rozwi¹zañ og¹ siê powtarzaæ kilka razy. W pi¹tej fazie inicjatywy OWS wiele cz¹stkowych projektów osi¹gnê³o rezultaty dostatecznie dojrza³e i prawdopodobnie nie bêdzie potrzebna dalsza nad nii praca.

5 Inicjatywa OWS-5 kolejny etap rozwoju i haronizacji specyfikacji OGC... Rys. Nowsza koncepcja interoperacyjnego przetwarzania danych bie ¹cych wspólnie z danyi archiwalnyi rezultat prac fazy OWS-4 (Ÿród³o: archiwu dokuentów OGC) 69

6 70 Janusz Michalak Osi¹gniête w tej fazie wyniki o na w du y skrócie przedstawiæ nastêpuj¹co: Opracowano interfejsy SOAP (Siple Object Access Protocol) i WSDL (Web Services Description Language) dla czterech podstawowych us³ug: WMS (Web Map Service), WFS-T (Web Feature Service Transactional), WCS-T (Web Coverage Service Transactional) i WPS (Web Processing Services). Interfejsy te pozwoli³y dostosowaæ us³ugi do wspó³dzia³ania w œrodowisku us³ug powi¹zanych w ³añcuchy. Ipleentacje tych us³ug zosta³y wbudowane w systey geoinforatyczne dzia³aj¹ce zgodnie z tyi standardai. Wykazano poprawnoœæ przyjêtych rozwi¹zañ w zakresie ipleentacji i integracji szeregu standardów dotycz¹cych sensorów dzia³aj¹cych w raach SOS (Sensor Observations Service). Opracowano aplikacjê dla jêzyka BPEL (Business Process Execution Language) przeznaczon¹ do georeferencyjnego trybu pracy w œrodowisku SWE (Sensor Web Enableent). Pozwala to na zdefiniowanie przep³ywu zadañ w standardowy œrodowisku, dziêki któreu u ytkownik o e interaktywnie uzyskaæ podzbiór pikseli z us³ugi WCS (Web Coverage Service), udostêpniaj¹cej wyniki w foracie JPEG2000 (Joint Photographic Experts Group 2000) z zachowanie zgodnoœci obrazu z powi¹zanyi paraetrai sensora okreœlonyi w jego odelu. Dziêki teu o liwoœci precyzyjnego geopozycjonowania og¹ byæ realizowane w dynaiczny i interaktywny œrodowisku sieciowy. Specyfikacje OGC u yte w ty scenariuszu zawieraj¹ iêdzy innyi: WCS-T (Web Coverage Service Transactional) w wersji 1.1 z uwzglêdnienie wspó³dzia³ania z JPIP (JPEG2000 Interactive Protocol), CSW (Catalogue Service for the Web), WPS (Web Processing Services), SPS (Sensor Planning Service), SAS (Sensor Alert Service) i SOS (Sensor Observation Service). Wykazano skutecznoœæ przyjêtego odelu przep³ywu zadañ (workflow) na przyk³adzie jednego ze scenariuszy dotycz¹cego naturalnego po aru obserwowanego z pu³apu satelitarnego. Przep³yw zadañ obejowa³ us³ugi: SWE (w ty SPS, SOS), WFS, OPS-B (OGC Pubsub Service Basic), WPS i CSW. Wykazano o liwoœæ realizacji koncepcji zawartej w specyfikacji WCPS (Warrior Capability Sustainent Prograe) poprzez zaipleentowanie przypadków u ycia (use case) dotycz¹cych: ci¹gów czasowych sensora, obrazów teledetekcyjnych i danych oceanograficznych. Zaprojektowano i zaipleentowano proces przep³ywu zadañ przy poocy systeu Conflation i aplikacji jêzyka BPEL (Business Process Execution Language) dla wykazania dzia³ania ³añcucha us³ug i przep³ywu zadañ w odniesieniu do sieciowych us³ug przetwarzania (WPS Web Processing Services), a tak e interoperacyjnoœci us³ug z zastosowanie wielu ró nych standardów OGC dotycz¹cych tych us³ug. Zaprojektowano, zaipleentowano i poyœlnie przetestowano odel prezentacji danych, który zosta³ wykorzystany w us³udze katalogowej (CSW). Oprograowanie narzêdziowe dla scheatu aplikacyjnego UML-GML (UGAS UML- GML Application Schea) zosta³o ulepszone tak, aby og³o uwzglêdniaæ ograniczenia okreœlone w jêzyku OCL (Object Constrains Language) bêd¹cego rozszerzenie jêzyka UML (Unified Modeling Language), a tak e generowanie scheatów zgodnie z zasadai kodowania standardu ISO/TS i o liwoœæ uwzglêdniania istniej¹cych graatyk XML opartych na atrybutach.

7 Inicjatywa OWS-5 kolejny etap rozwoju i haronizacji specyfikacji OGC Przeanalizowano o liwoœci wykorzystania jêzyka KML (Keyhole Markup Language) do wyprowadzania danych z bazy geoinforacyjnej przy u yciu trzech istniej¹cych ju standardów: WMS dla poleceñ dostarczenia ca³ych zestawów danych, WFS- Filter dla wybranych ich czêœci i SLD (Style Language Descriptor) dla regu³ przekszta³cania ich fory. Opracowano ostateczn¹ wersjê propozycji nowego standardu OGC dla Geo-synchronizacji. Opracowano ogólny podstawowy odu³ dla us³ugi WFS i wielu innych odu³ów, których zadanie jest zabezpieczanie danych w œrodowisku sieciowy. W raach prograu cz¹stkowego dotycz¹cego analizy o liwoœci zastosowañ, testów interoperacyjnoœci i oceny wyników CITE (Copliance and Interoperability Test and Evaluation) opracowano 6 zestawów testowych dla ró nych zastosowañ dotycz¹cych specyfikacji: WCS 1.0, WCS 1.1, WFS 1.1 XLink, CSW ebrim/ profile (ebrim electronic business Registry Inforation Model), SOS 1.0 i SPS 1.0, a tak e 5 ipleentacji dotycz¹cych tych standardów. Opracowano 52 w pe³ni funkcjonalne koponenty. Koponenty te s¹ rezultate 5 cz¹stkowych projektów: Sensor Web Enableent (SWE), Geo Processing Workflow (GPW), Geo-Decision Support Systes (GeoDSS), Agile Geography i Copliance Testing (CITE). Ka dy z tych 5 projektów cz¹stkowych wniós³ istotny wk³ad w rozszerzanie i dopracowanie podstawowych standardów OGC. Ich uczestnicy przeprowadzili szereg eksperyentów z zakresu technologicznej integracji (TIE Technology Integration Experient) opracowanych koponentów. Ka dy koponent poddany testo by³ opracowany niezale nie przynajniej przez dwóch uczestników prograu. Wyniki prac s¹ przedstawione w 20 szczegó³owych opracowaniach technicznych. S¹ to techniczne specyfikacje lub raporty dotycz¹ce testowania i analiz. Wszystkie te raporty i inne dokuenty dotycz¹ce prograu OWS-5 zosta³y przekazane do TC (Technical Coittee) i oczekuj¹ obecnie (wrzesieñ 2008) na akceptacjê jako PD (Pending Docuents). Wiêkszoœæ z nich bêdzie w forie oficjalnych dokuentów OGC przekazana do otwartego przegl¹du publicznego w raach procedury OR (OGC Request) lub jako publikacje inicjuj¹ce dyskusje (Discussion Papers). Czêœæ tych opracowañ po zakoñczeniu wszystkich procedur zostanie przyjêta jako oficjalne standardy OGC. W inicjatywie OWS-5 uczestniczy³o czynnie 35 ró nego rodzaju uczestników: oœrodki badawcze i agencje rz¹dowe, organizacje iêdzynarodowe, uniwersytety i firy koercyjne. Ich role w OWS-5 by³y ró ne, w ty: sponsorowanie, projektowanie za³o eñ, realizacja lub testowanie i ocena. Rol¹ 7 instytucji sponsoruj¹cych by³o okreœlenie na wstêpie za³o eñ fazy OWS-5 i celu jaki a byæ w tej fazie osi¹gniêty. Oprócz czynnych uczestników, w prograie ty bra³o udzia³ bardzo wielu innych cz³onków OGC w rolach obserwatorów inicjatywy. Przygotowania do kolejnego etapu OWS-6 Po zakoñczeniu prac pi¹tej fazy OWS, Koitet Techniczny OGC dokona³ podsuowania dotychczasowych wyników faz poprzednich. Ocena ta wypad³a pozytywnie. Uznano, e zainicjowany w OGC progra dotycz¹cy interoperacyjnoœci w zakresie us³ug sieciowych

8 72 Janusz Michalak (OWS) jest prograe o zasiêgu globalny, aj¹cy bezpoœrednie zastosowanie praktyczne i istot¹ jego jest opracowywanie prototypowych rozwi¹zañ w szerokiej wspó³pracy ró nych zainteresowanych tyi zagadnieniai instytucji i organizacji. Cele te s¹ osi¹gane na drodze szybkiego opracowywania, testowania i udostêpniania sprawdzonych koncepcji, które z kolei staj¹ siê foralnyi specyfikacjai OGC. Pozytywny wynik tej oceny sk³ania do kontynuowania tego prograu. Przygotowania do kolejnej, ju szóstej, fazy inicjatywy OWS rozpoczê³y siê w kwietniu 2008, gdy jeszcze trwa³y prace koñcowe OWS-5. Zgodnie z przyjêtyi w OGC procedurai zosta³o og³oszone zaproszenie do sponsorowania tego prograu (CfS Call for Sponsors). W nastêpstwie tego odby³o siê szereg spotkañ z potencjalnyi sponsorai, których cele by³o okreœlenie ogólnego celu tej fazy i zadañ, które pozwolê ten cel osi¹gn¹æ. Najogólniej okreœlony cel to tworzenie sprzêtowych i prograowych œrodowisk (testbeds) dla przeprowadzania eksperyentów pozwalaj¹cych na ulepszanie wspólnej struktury pozwalaj¹cej na ³¹czenie ze sob¹ rozwi¹zañ z zakresu interoperacyjnoœci dotycz¹cej systeów geoinforatycznych z interoperacyjnyi rozwi¹zaniai bazuj¹cyi na okreœlaniu po³o enia (OGC, 2008). Po przeanalizowaniu wszystkich zg³oszonych na tych spotkaniach propozycji i sugestii zespó³ roboczy OGC zaproponowa³, aby inicjatywa OWS-6 by³a ukierunkowana na 5 g³ównych obszarów i w¹tków teatycznych, z których czêœæ ju by³a przediote faz poprzednich: Dostêp do sensorów za poœrednictwe sieci (SWE Sensor Web Enableent); Przep³yw zadañ w przetwarzaniu geoinforacji (GPW Geo Processing Workflow); Zarz¹dzanie inforacj¹ lotnicz¹ (AIM Aeronautical Inforation Manageent); Us³ugi zwi¹zane ze wspoaganie podejowania decyzji (DSS Decision Support Services); Probleatyka zgodnoœci aplikacji ze standardai, testowanie ich interoperacyjnoœci i ocena (CITE Copliance and Interoperability Test and Evaluation). Podsuowanie Przedstawiony tu przegl¹d prac prowadzonych w raach kolejnych faz inicjatywy OWS budzi szereg refleksji. Pierwsze wra enie to, e OGC jest wielk¹ fabryk¹ standardów ponadto produkcja tej fabryki roœnie z roku na rok. OWS to tylko jeden z wielu prograów kontynuowanych przez szereg lat. W rezultacie tych wszystkich prac powstaje pokaÿny zbiór standardów, specyfikacji, raportów technicznych i ró nych innych opracowañ. Dokuenty te s¹ ze sob¹ œciœle powi¹zane wielk¹ liczb¹ bezpoœrednich lub poœrednich odsy³aczy i odwo³añ. Niewielka konieczna poprawka w jednej nowopowstaj¹cej specyfikacji poci¹ga za sob¹ koniecznoœæ dokonania poprawek w wielu innych dokuentach. Przyk³ade o e byæ wprowadzenie paraetru LANG=, który pozwoli na spe³nienie wyagañ dotycz¹cych wielojêzycznoœci w protokó³ach us³ug przesy³ania geoinforacji. Poci¹gnê³o to koniecznoœæ wprowadzenia wielu poprawek w kilkudziesiêciu przyjêtych ju specyfikacjach. W tej sytuacji wynik prac OGC jawi siê jako niezwykle skoplikowany syste powi¹zanych ze sob¹ szczegó³owych i precyzyjnych scheatów, które okreœlaj¹ jednoznacznie zasady wspó³dzia³ania wielu bardzo ró nych systeów geoinforatycznych ró nych zarówno

9 Inicjatywa OWS-5 kolejny etap rozwoju i haronizacji specyfikacji OGC pod wzglêde architektury i technologii jak i pod wzglêde pe³nionych zadañ i sposobu realizacji tych zadañ. Przedstawiony powy ej proces ci¹gle trwa i jego rezultat staje siê z roku na rok coraz bardziej skoplikowany. Poszczególni realizatorzy projektów OGC pracuj¹ nad wydzielonyi fragentai wielkiej ca³oœci i o na przypuszczaæ, e ogarniêcie tej ca³oœci przez jedn¹ osobê z pe³ny zrozuienie szczegó³ów jest prawdopodobnie nieo liwe. Jako kolejna refleksja, rodzi siê pytanie: jak bêdzie to wygl¹da³o za kolejne kilka lat? Czy stopieñ skoplikowania probleatyki interoperacyjnoœci w zakresie geoinforacji bêdzie rós³ tak jak w ostatnich latach? Byæ o e powstanie nowa etodyka, która pozwoli na uproszczenie ca³ego tego zawi³ego uk³adu powi¹zanych ze sob¹ specyfikacji i standardów. Historia, oczywiœcie wspó³czesna, inforatyki zna takie sytuacje etody prograowania proceduralnego doprowadzi³y do powstawania systeów prograowych tak zawi³ych, e ich dalszy rozwój czêsto by³ nieo liwy. Kryzys ten zosta³ poyœlnie prze³aany przez wprowadzenie etodyk obiektowych, które s¹ dziœ stosowane powszechnie, tak e w zakresie systeów geoinforatycznych. Uwa na obserwacja prac prowadzonych w raach OGC pozwala jednak zauwa yæ szereg pozytywnych zjawisk, do których iêdzy innyi nale ¹: W procesie standaryzacji wyagane jest œcis³e okreœlenie obszaru teatycznego, którego opracowywany standard a dotyczyæ. Najczêœciej s¹siednie obszary s¹ objête innyi standardai lub wrêcz s¹ doen¹ innej dziedziny. W pracach OGC przejawia siê to ³¹czenie standardów dotycz¹cych geoinforacji z innyi standardai niegeoinforatycznyi, na przyk³ad: SOAP (Siple Object Access Protocol), WSDL (Web Services Description Language), UDDI (Universal Description, Discovery and Integration), CAD (Coputer Aided Design), BIM (Building Inforation Model), BPEL (Business Process Execution Language), JPEG2000 (Joint Photographic Experts Group 2000), JPIP (JPEG2000 Interactive Protocol) i ebrim (electronic business Registry Inforation Model). Takie podejœcie a podstawowe znaczenie dla realizacji interoperacyjnoœci, jest zgodne z zasad¹ ponownego u ycia (reuse) i zapobiega powstawaniu geoinforatycznych standardów dla zagadnieñ, które nie aja aspektu geoprzestrzennego. Szczególna dba³oœæ o wewnêtrzn¹ spójnoœæ wielkiej liczby dokuentów jest ta cech¹ doinuj¹c¹, dotyczy to nie tylko spójnoœci po iêdzy w³asnyi dokuentai OGC, ale tak e wzglêde dokuentów powstaj¹cych w innych organizacjach standaryzacyjnych, na przyk³ad: ISO/TC 211 (Koitet Techniczny Geographic inforation/ Geoatics), W3C (World Wide Web Consortiu), IETF (Internet Engineering Task Force), OMG (Object Manageent Group) i AMI-C (Autootive Multiedia Interface Collaboration). Takie podejœcie jest koniecznoœci¹, gdy prace dotycz¹ rozwoju z³o onego zbioru standardów o znaczeniu iêdzynarodowy. Nad spójnoœci¹ rozwijanych standardów pracuje wiele powo³anych do tego celu koisji i zespo³ów roboczych, iedzy innyi: OGC Architecture Board, Docuent Subcoittee, Copliance and Interoperability Testing and Evaluation Subcoittee, a tak e Revision Working Groups. Kolejna refleksja wyra a siê pytanie: w jaki stopniu przedstawione powy ej zagadnienia dotycz¹ nas polskiego œrodowiska zajuj¹cego siê geoinforacj¹? Lektura dokuentów zwi¹zanych z dyrektyw¹ INSPIRE wykazuje, e zwi¹zek ten jest prawie bezpoœredni. Bardzo niedawno o na by³o w naszy œrodowisku s³yszeæ g³osy, e dzia³alnoœæ OGC jest

10 74 Janusz Michalak dla nas szkodliwa i e zupe³nie inne standardy s¹ dla nas najbardziej odpowiednie. Na szczêœcie jest to ju przesz³oœæ i obecnie jest najwy szy czas, aby uznaæ, e prace prowadzone w OGC decyduj¹ o ty, jak w przysz³oœci bêdzie zbudowana nasza krajowa infrastruktura danych przestrzennych. Je eli z ró nych powodów nie uczestniczyy czynnie w tych pracach, to przynajniej powinniœy wystêpowaæ w roli obserwatorów i poznawaæ powstaj¹ce koncepcje i ich konkretne realizacje. Cz³onkostwo PTIP w OGC stanowi foraln¹ podstawê do takich dzia³añ. Literatura Michalak J., 2003: Podstawy etodyczne i technologiczne infrastruktur geoinforacyjnych. Roczniki Geoatyki, t. 1, z. 2, onografia, PTIP, Warszawa, 140 s. OGC, 2002a: OGC Web Services Initiative, Phase ows1.1 OGC, 2002b: Twenty-one Participants Join Sponsors to Kick off OGC Web Services 1.2 Initiative. OGC, 2004: OGC Web Services, Phase 2. OGC, 2005: OGC Web Services, Phase 3. OGC, 2006: OGC Web Services, Phase 4. OGC, 2007: OGC Web Services, Phase 5. OGC, 2008: OGC Web Services, Phase 6 (OWS-6) Request For Quotation and Call For Participation. /www.opengeospatial.org/standards/requests/50 Abstract The Polish Association for Spatial Inforation (PASI) has been the only eber of Open Geospatial Consortiu since PASI represents in OGC the Polish geospatial inforation counity. OGC is the biggest international organization conducting developent works on specifications and standards in the area of geoinforation. OGC plays a leading role in developent of geospatial systes interoperability and the scope and detail of conducted works could not be overestiated. The OWS (OGC Web Services Initiative) realized in the successive stages is one of the ost iportant progras of OGC. At present, the fifth stage of works (OWS-5) has been finished and preparations for the next stage (OWS-6) are in progress. This article presents the results of works in OWS-5 stage against the background of previous stages of the project, as well as the significance of the results of OWS-5 and of other projects realized in OGC for future architecture and future technologies of the Polish national geospatial data infrastructure. dr hab. Janusz Michalak

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW BAROMETR REGIONALNY 33 PODNOSZENIE EFEKTYWNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWA - PROJEKTOWANIE PROCESÓW mgr in. Adam Piekara, Doradca w programie EQUAL Podstaw¹ niniejszego artyku³u jest przyjêcie za- ³o enia, e ka

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl 1 z 6 2012-03-08 14:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gddkia.gov.pl Rzeszów: Wynajem i obsługa przenośnych toalet przy drogach

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców. przy Gimnazjum w Jasienicy. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Gimnazjum w Jasienicy Postanowienia ogólne 1. Rada Rodziców zwana dalej Radą a/ reprezentuje interesy ogółu rodziców, b/ wpływając na sprawy szkoły może przyczynić się do lepszej

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r.

Wyciąg z taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe dla Klientów Banku Spółdzielczego Ziemi Kaliskiej Stan aktualny na dzień 01.03.2011r. CZĘŚĆ 1 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I - Rachunek Oszczędnościowo Rozliczeniowy ROR. OTWARCIE I PROWADZENIE STANDARD JUNIOR (osoby

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu

I. INFORMACJA O KOMITECIE AUDYTU. Podstawa prawna dzialania Komitetu Audytu w Przewodniczący Jan Robert Halina Podsekretarz Sprawozdanie z realizacji zadań Komitetu Audytu dla dzialów administracja publiczna, informatyzacja, łączność, wyznania religijne oraz mniejszości narodowej

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC

Ewaluacja projektu szkoleniowego Międzykulturowe ABC 1. Definicja obiektu 2. Cele ewaluacji 3. Zakres przedmiotowy 4.Zakres czasowy Szkolenia dla 50 urzędników zatrudnionych w różnych departamentach i wydziałach Urzędu Miasta Lublina, obecnie lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL.

1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ JEST 1) SALESBEE TECHNOLOGIES SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE, UL. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE UDOSTĘPNIANIA MOŻLIWOŚCI PRZYSTĄPIENIA DO UMÓW UBEZPIECZENIA GRUPOWEGO ZAWARTYCH Z LINK4 S.A. ORAZ OBSŁUGI PŁATNOŚCI ONLINE 1. PODMIOTEM ŚWIADCZĄCYM

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Część I -ebxml. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Część I -ebxml Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie omówić potrzeby rynku B2B w zakresie przeprowadzania transakcji przez Internet zaprezentować architekturę ebxml wskazać na wady i zalety

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wschp.pl/ Jaroszowiec: Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi czym są procesy biznesowe: Part 1 Listopad 2012 Organizacja funkcjonalna Dotychczas na organizację patrzono z perspektywy realizowanych funkcji. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ. I. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków powoływanych na okres wspólnej kadencji. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza, zwana dalej Radą, sprawuje nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada działa na podstawie następujących przepisów: 1. Statutu

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE Załącznik nr 1 do zarządzenia dyrektora przedszkola nr 1/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA W ZARĘBIE PODSTAWA PRAWNA: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych.

Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. doradzamy, szkolimy, rozwijamy Systemy monitoringu wizyjnego Avigilon w zabezpieczeniu obiektów logistycznych. Właściciel tel. 722-529-820 e-mail: biuro@brb-doradztwobiznesowe.pl www.brb-doradztwobiznesowe.pl

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011

Regu g l u a l min i n w s w pó p ł ó p ł r p acy O ow o iązuje od dnia 08.07.2011 Regulamin współpracy Obowiązuje od dnia 08.07.2011 1 1. Wstęp Regulamin określa warunki współpracy z firmą Hubert Joachimiak HubiSoft. W przypadku niejasności, prosimy o kontakt. Dane kontaktowe znajdują

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka

POLITYKA JAKOŚCI. Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka POLITYKA JAKOŚCI Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyka System Zarządzania Jakością został zbudowany w oparciu o faktycznie realizowane procesy. Podstawowym zadaniem podczas budowy Systemu

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl

Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl Regulamin korzystania z serwisu http://www.monitorceidg.pl 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego http://www.monitorceidg.pl

Bardziej szczegółowo

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych

Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych Komunikacja systemów informatycznych przy pomocy usług sieciowych standardy i rozwiązania techniczne Paweł Soczewski Paweł Badowski Biuro Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Pojecie usługi pomoc

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym Magento (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz

Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz Realizacja projektów 8.3 PO IG na przykładzie Gminy Borzęcin Rafał Bakalarz 8. Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI ELEKTRONICZNEGO BIURA OBSŁUGI UCZESTNIKA BADANIA BIEGŁOŚCI 1. CO TO JEST ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI UCZESTNIKA (EBOU) Elektroniczne Biuro Obsługi Uczestnika to platforma umożliwiająca

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.

TWORZENIE I NADZOROWANIE DOKUMENTÓW SYSTEMOWYCH (PROCEDUR, KSIĘGI JAKOŚCI I KART USŁUG) SJ.0142.1.2013 Data: 23.10. SJ.0142.1.2013 Data: 23.10.2013 Strona 1 z 5 1. Cel i zakres 1.1. Cel Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością stosowana w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 517/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy)

Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Wrocławski Instytut Zastosowań Informacji Przestrzennej i Sztucznej Inteligencji Przekształcenie danych przestrzennych w interaktywne mapy dostępne na stronach www (WARSZTATY, poziom podstawowy) Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów

Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów 1 Autor: Aneta Para Szczegółowe wyjaśnienia dotyczące definicji MŚP i związanych z nią dylematów Jak powiedział Günter Verheugen Członek Komisji Europejskiej, Komisarz ds. przedsiębiorstw i przemysłu Mikroprzedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci

Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci ORUM LIDERÓW Hanna Kosarczyn* Wsparcie dla ma³ych i œrednich firm w ramach programów realizowanych przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoœci orum Programy liderów realizowane przez Polsk¹ Agencjê

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

TRICARE Overseas Program (TOP)

TRICARE Overseas Program (TOP) TRICARE Overseas Program (TOP) Krótka instrukcja dla dostawców usług obsługujących beneficjontów programu TOP Prime Remote TRICARE is a registered trademark of the Department of Defense, Defense Health

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK

Możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK Możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii Publikacja danych art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego

Testowanie i wdrażanie oprogramowania Emulator systemu bankowego Kamil Bednarz, Rafał Bukała, Rafał Liwerski, Maciej Maciejko, Marcin Pacułt, Krzysztof Pado 20 czerwca 2011 Plan prezentacji 1 Cel projektu 2 3 Narzędzia i technologie wykorzystane w projekcie 4 Cel projektu

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce.

Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Portal internetowy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w Polsce. Robert Wańczyk ProGea Consulting, ul. Pachońskiego 9, Kraków,, Koncepcja Serwisu (1) Firma ProGea Consulting przygotowała portal

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne.

Postanowienia ogólne. Regulamin udostępniania przez Bank Ochrony Środowiska S.A. elektronicznego kanału dystrybucji umożliwiającego Klientom Banku przystępowanie do Umowy grupowego ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach. w roku szkolnym 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełżycach w roku szkolnym 2013/2014 WYMAGANIE PLACÓWKA REALIZUJE KONCEPCJĘ PRACY Bełżyce 2014 SPIS TREŚCI: I Cele i zakres ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI stosowanie do przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI MIX LAN 2PAK 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji MIX LAN 2PAK, zwanej w dalszej części Regulaminu Promocją jest AP-MEDIA Andrzej Kuchta, Marcin Szmyd, Łukasz Sanocki Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie.

Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie. Szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Przykonie Gimnazjum im. Polskich Olimpijczyków w Przykonie. Strona 1 z 5 1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo