ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK"

Transkrypt

1

2 ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

3

4 ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007

5 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Autorzy rozdzia ów: mgr in. Aneta Sapiƒska-Âliwa, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieç Energie Cités mgr in. Piotr Krzeczkowski, Polski Zwiàzek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Ârodowiska dr in. Zdzis aw Zàber, DR ZÑBER Sp. z o.o. dr in. Miros aw Janowski, Wydzia Geologii, Geofizyki i Ochrony Ârodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza dr in. Wies aw Bujakowski, Zak ad Energetyki Odnawialnej, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energià, Polska Akademia Nauk dr in. Tomasz Âliwa, Wydzia Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza dr in. S awomir Obidziƒski, Wydzia Mechaniczny, Politechnika Bia ostocka Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan Pawlak Wydanie i opracowanie publikacji wspó finansowane z Europejskiego Funduszu Spo ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze Êrodków bud etu paƒstwa. ISBN Redakcja: Aneta Sapiƒska-Âliwa Projekt ok adki: D.A.G. studio Sk ad, druk: rainbow studio COPYRIGHT BY STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS egzemplarz bezp atny 4

6 Spis treêci Spis treêci Wst p WPROWADZENIE (Aneta Sapiƒska-Âliwa) ENERGIA WODNA (Piotr Krzeczkowski) Charakterystyka Historia ko a wodnego na Êwiecie i w Polsce Narodziny turbin wodnych i ich rozwój Ogólna charakterystyka elektrowni wodnych Energetyka wodna na Êwiecie Energetyka wodna w Polsce Potencja energetyczny na terenie Ma opolski Górna Wis a i jej wa niejsze dop ywy Obiekty hydrotechniczne w województwie ma opolskim Energetyka wodna w województwie ma opolskim Technologie dobór turbin wodnych Procedury zwiàzane z inwestycjami dotyczàcymi wykorzystania energii wodnej Bibliografia ENERGIA WIATROWA (Zdzis aw Zàber) Charakterystyka Potencja energetyczny na terenie Ma opolski Technologia Formalne procedury wdra ania inwestycji (procedury, problemy, ryzyko...) Bibliografia ENERGIA S ONECZNA (Miros aw Janowski) Charakterystyka Potencja energii s onecznej na terenie Ma opolski Technologia Systemy pasywne BezpoÊrednie pozyskiwanie ciep a Systemy ze Êcianami kolektorowo-magazynowymi Systemy z termosyfonowym ogrzewaniem powietrznym

7 Spis treêci Systemy z przeszklonymi przybudówkami (szklarnie, oran erie) Systemy z przep ywem powietrza wokó lub wewnàtrz budynku Systemy fototermiczne Kolektory p askie Kolektory p askie pró niowe Kolektory p askie pró niowo-rurowe Rozwiàzania systemów fototermicznych Systemy fotowoltaiczne Formalne procedury wdra ania inwestycji Bibliografia ENERGIA GEOTERMALNA (Wies aw Bujakowski) Wst p Zasoby energii geotermalnej w Polsce Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce Przeglàd wykorzystania energii geotermalnej w Polsce Wody geotermalne w Ma opolsce Formalne aspekty zagospodarowania z o a wód geotermalnych Bibliografia POMPY CIEP A (Tomasz Âliwa) Wst p Zasada dzia ania Budowa spr arkowej pompy ciep a Czynnik roboczy èród a ciep a niskotemperaturowego NoÊnik ciep a NoÊnik ciep a niskotemperaturowego a efektywnoêç pompy ciep a Rodzaje êróde ciep a niskotemperaturowego Wybrane przyk ady wykorzystania êróde ciep a niskotemperaturowego Ciep o z górotworu Ciep o z wód g binowych Ciep o z wód powierzchniowych Powietrze atmosferyczne Powietrze wentylacyjne Ciep o powrotne w systemach grzewczych

8 Spis treêci Wykorzystanie instalacji c.o Lodowisko-p ywalnia Ciep o z odpadów Ciep o z instalacji infrastrukturalnych KoherentnoÊç êróde ciep a niskotemperaturowego Odbiorcy ciep a Systemy ciàg ego zasilania w ciep o Systemy cyklicznego zasilania w ciep o Systemy ciàg ego ch odzenia i zasilania w ciep o Systemy cyklicznego ch odzenia i zasilania w ciep o Systemy grzewcze lub grzewczo-ch odnicze z magazynowaniem ciep a EfektywnoÊç energetyczna i ekonomiczna pomp ciep a Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne Zagadnienia formalne dotyczàce stosowania pomp ciep a Bibliografia BIOMASA (S awomir Obidziƒski) Charakterystyka Potencja energetyczny biomasy na terenie Ma opolski Technologie Formalne procedury wdra ania inwestycji (procedury, problemy, ryzyko...) Bibliografia PROCEDURY ZWIÑZANE Z INWESTYCJAMI W GMINIE Z ZAKRESU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (Piotr Krzeczkowski) Elektrownie wodne Tryb uzyskiwania dokumentów dotyczàcych planowania i zagospodarowania przestrzennego Procedury zwiàzane z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla innych inwestycji Procedury zwiàzane z inwestycjami w gminach posiadajàcych miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Post powanie w sprawie oceny oddzia ywania na Êrodowisko planowanych przedsi wzi ç Tryb nabywania prawa do gruntu pod inwestycje zwiàzane z budowà elektrowni wodnych poprzez zakup, dzier aw, u ytkowanie Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budow

9 Spis treêci Post powanie w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnych èród ach Energii Elektrownie wiatrowe Tryb nabywania gruntu pod inwestycje wiatrowe Tryb uzyskiwania dokumentów dotyczàcych planowania i zagospodarowania przestrzennego Oznakowanie elektrowni wiatrowych Post powanie w sprawie oceny oddzia ywania na Êrodowisko planowanych przedsi wzi ç Wydanie pozwolenia na emitowanie ha asu do Êrodowiska Wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do Êrodowiska Post powanie w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnych èród ach Energii Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budow Kolektory s oneczne Biomasa Procedury formalno-prawne dotyczàce budowy biogazowi Procedury zwiàzane z wydaniem decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach Wymagania zwiàzane z kot ami na biomas Post powanie w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnych èród ach Energii Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budow Energia geotermalna Nabywanie w asnoêci u ytkowania Wydawanie koncesji Prace geologiczne i hydrogeologiczne Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budow Bibliografia PRZEGLÑD KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH èróde FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIÑZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH èróde ENERGII (Aneta Sapiƒska-Âliwa) Wprowadzenie Ârodki krajowe Ârodki zagraniczne Bibliografia

10 Wst p Niniejszy poradnik pt., który zosta przygotowany i wydany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieç Energie Cités, stanowi efekt dzia aƒ podj tych w projekcie pt. Energia odnawialna transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych. Projekt realizowano w latach w ramach Dzia ania 2.6. ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. Poglàdy w nim wyra one nie odzwierciedlajà oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Partnerem projektu by Zak ad Surowców Energetycznych Wydzia u Geologii, Geofizyki i Ochrony Ârodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Polski Zwiàzek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Ârodowiska. Projekt by wspó finansowany z Europejskiego Funduszu Spo ecznego Unii Europejskiej oraz Êrodków bud etu paƒstwa. G ównym celem tej publikacji jest wskazanie mo liwych rozwiàzaƒ z zakresu energetyki odnawialnej. Autorzy poradnika pragnà zwróciç uwag na fakt, e wcià poszukuje si najlepszych dost pnych technik. Post p w ka dej dziedzinie ycia, szczególnie w obszarze rozwiàzaƒ technicznych, otwiera wcià nowe mo liwoêci okie znania natury i wykorzystania choç w cz Êci jej zasobów na potrzeby cz owieka, szczególnie w zakresie pozyskiwania energii. Wybór êród a energii i techniki jego wykorzystania powinien byç poparty zarówno wczeêniejszà analizà dotyczàcà mo liwoêci zastosowania rozwiàzaƒ projektowych, jak równie wynikami analizy ekonomicznej. Analiza taka powinna uwzgl dniaç mo liwe formy wsparcia finansowego danej inwestycji. Wskaêniki op acalno- Êci mogà znacznie si zmieniç, jeêli np. inwestor pozyska bezzwrotnà pomoc lub preferencyjnà po yczk. Dlatego nale y poszukiwaç rozmaitych Êrodków finansowych na realizacj inwestycji z zakresu odnawialnych êróde energii w instytucjach krajowych i zagranicznych. Trzeba pami taç, e odnawialne êród a energii stanowià zawsze potencja lokalny. Zatem rozwiàzania dotyczàce pozyskania danego typu energii odnawialnej, które sprawdzi y si w jednym miejscu, niekoniecznie stanowiç b dà dobre rozwiàzania dla innej spo ecznoêci. W odnalezieniu interesujàcej Czytelnika tematyki pomocny b dzie szczegó owy spis treêci oraz w wi kszoêci rozdzia ów spis literatury, który u atwi wyszukanie dodatkowych publikacji umo liwiajàcych pog bienie wiedzy z danego zakresu. Maria Stankiewicz Koordynator Projektu Dyrektor Biura Pawe Woêniak Kierownik Projektu 9

11 10

12 Wprowadzenie 1. WPROWADZENIE Stowarzyszenie Gmin Polska Sieç Energie Cités w okresie od marca 2005 r. do grudnia 2006 r. realizowa o projekt pn. Energia odnawialna transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych, w ramach którego przeprowadzono 22 szkolenia w ka dym powiecie Ma opolski. Na szkoleniach wyg aszane by y referaty dotyczàce: energii wodnej, energii wiatrowej, energii s onecznej, energii geotermalnej, pomp ciep a, biomasy, inwestycji w gminie, finansowania inwestycji zwiàzanych z energià odnawialnà. Du e zainteresowanie szkoleniami i poruszonà tam tematykà ma swoje odzwierciedlenie w wydaniu niniejszego poradnika. Na obszarze Ma opolski istniejà przyk ady praktycznego wykorzystania energii odnawialnej. Krótki przeglàd ich wykorzystania przytoczono poni ej za opracowaniem pt. Program ochrony Êrodowiska województwa ma opolskiego, który przedstawia polityk d ugoterminowà do roku 2012 oraz strategi wdro eniowà na lata Ma opolska le y w po udniowej cz Êci Polski. Graniczy z województwami: Êlàskim, Êwi tokrzyskim i podkarpackim oraz z Republikà S owacji. Województwo zajmuje powierzchni km 2 i jest jednym z mniejszych regionów Polski (12. miejsce w kraju). Pod wzgl dem liczby mieszkaƒców (3 mln 254 tys. osób) Ma opolska znajduje si na 4. miejscu w Polsce, dlatego te g stoêç zaludnienia jest tu jednà z najwy szych w kraju (Ma opolska 214 osób/km 2, Êrednia krajowa 122 osób/km 2 ). Województwo ma opolskie zajmuje 3. miejsce w kraju pod wzgl dem emisji py- ów i 4. miejsce pod wzgl dem emisji gazów (za Êlàskim, ódzkim i mazowieckim). Od roku 1999 do roku 2003 mo na zauwa yç niewielki, lecz systematyczny spadek emisji zanieczyszczeƒ pochodzàcych ze spalania paliw. Struktura emisji zanieczyszczeƒ kszta tuje si w sposób nast pujàcy: przemys 49,0%, energetyka 39,7%, gospodarka komunalna 6,0%. 11

13 Wprowadzenie W ostatnich latach w województwie ma opolskim zauwa yç mo na znaczny wzrost udzia u energii pochodzàcej ze êróde odnawialnych w bilansie energetycznym. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej z wrzeênia 2000 r. zak ada, e do koƒca 2010 r. 7,5% ca ej energii zu ywanej w Polsce pochodziç b dzie ze êróde odnawialnych (dla porównania w UE 12%). Pod wzgl dem wykorzystania odnawialnych êróde energii województwo ma opolskie zajmuje czwartà pozycj w kraju po województwach: pomorskim (32,8%), Êlàskim (24,7%) i kujawsko-pomorskim (9,7%), a przed województwami: zachodniopomorskim (7,5%) i podkarpackim (6,7%). Na terenie województwa ma opolskiego dzia a 13 elektrowni wodnych o mocy powy ej 0,1 MW ka da, z których najwi ksza jest elektrownia w Niedzicy o mocy 92,80 MW. W województwie ma opolskim od roku 1994 wykorzystuje si energi geotermalnà. Pierwsza tego typu instalacja zosta a uruchomiona w miejscowoêci Baƒska Ni na. Obecnie funkcjonuje jako PEC Geotermia Podhalaƒska SA. Pompy ciep a wykorzystuje si do ogrzewania wody u ytkowej i do centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych, a tak e w innych obiektach. Jako przyk ady w Ma opolsce przytoczyç mo na instalacje m.in. w Zamku w Niepo omicach oraz w szko ach w Miechowie i Jordanowie. Wzrasta równie wykorzystanie biomasy na cele energetyczne. I tak dla przyk adu s oma wykorzystywana jest w Ma opolsce w 10 ciep owniach osiedlowych o àcznej mocy zainstalowanej nieprzekraczajàcej 13 MW. Przyk adem wykorzystania energii s onecznej jest gmina Miechów, w której w oko o pi çdziesi ciu gospodarstwach zamontowano kolektory s oneczne. Niestety brakuje dok adnych danych dotyczàcych àcznej mocy zainstalowanych kolektorów, co wynika z braku ewidencjonowania instalacji solarnych montowanych przez indywidualnych odbiorców energii. Z punktu widzenia wykorzystania energii wiatru województwo ma opolskie zlokalizowane jest g ównie w strefie niekorzystnej i wybitnie niekorzystnej, o ma ych zasobach energetycznych wiatru. Jednak e na terenach po udniowych województwa wyst pujà lokalne strefy, w których potencja wiatru jest znaczàcy. Na obszarze Ma opolski w Rytrze uruchomiono w 1992 r. elektrowni wiatrowà o mocy nominalnej 150 kw, a na Przys opie w Zawoi w 1996 r. elektrowni o mocy nominalnej 160 kw. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych êróde jest w Ma opolsce du a w porównaniu ze Êrednià krajowà (2,3%), ale wcià zbyt ma a jeêli wziàç pod uwag istniejàcy w województwie potencja. 12

14 Energia wodna 2. ENERGIA WODNA Pozyskiwanie energii z wody zacz o si prawie 2000 lat temu. Wówczas ko a wodne nap dza y arna w m ynach. Póêniej, po kolejnych kilkuset latach prób i do- Êwiadczeƒ z wykorzystywaniem si y wody, zacz to wykorzystywaç t si natury do innych zadaƒ. W dolinach rzek powstawa y oprócz m ynów kuênie, tartaki i inne urzàdzenia. Wspó czeênie maszynà odpowiadajàcà za pozyskiwanie energii z wód jest turbina wodna wspó pracujàca z pot nymi generatorami w elektrowniach wodnych. W Europie sà kraje (np. Norwegia), gdzie w ten sposób produkuje si zdecydowanà wi kszoêç energii Charakterystyka Na Êwiecie istnieje oko o 1,4 mld km 3 wody (Bajkiewicz Grabowska 1993). Jest ona niezb dna do ycia, które zresztà zacz o si w aênie w niej rozwijaç. Cz owiek potrzebuje wody na ka dym kroku: w gospodarstwie domowym, w rolnictwie, w przemyêle, do celów sanitarnych, do transportu i rekreacji. Nie zawsze pami tamy jednak, e Êwiatowe zasoby wody to tak e wielki magazyn energii, z którego wspó czeênie pochodzi oko o 20% globalnej energii elektrycznej (Szramka 1999) Historia ko a wodnego na Êwiecie i w Polsce Pierwszà maszynà nap dowà, która zastàpi a si mi Êni ludzkich, a nast pnie zwierzàt, by o ko o wodne. Na poczàtku ko o s u y o do czerpania wody oraz do mielenia zbó. Pierwsze ko a wodne: M yn rzymski (m yn Witruwiusza I wiek p.n.e.), powsta na terenach paƒstwa rzymskiego, jako m yn z ko em wodnym o osi poziomej wyposa ony w przek adni z batà, poprzez którà nap dzano m yƒski kamieƒ bie nikowy osadzony na drugim wale pionowym (Marcus Witruwiusz polio: Architektura z lat p.n.e.). M yn turecki (m yn grecki, m yn turbinowy) powsta na terenach Ma ej Azji (rys.1) (Hoffmann 1991) ko o wodne o wale pionowym wraz z kamieniem bie nikowym, wyposa one w wirnik obracajàcy si w p aszczyênie poziomej, do które- 13

15 Energia wodna go doprowadzano wod rurà o znacznym nachyleniu. Wirniki te by y ko ami wodnymi typu natryskowego, woda uderza a w zamocowane na ich obwodzie liczne pó czarki lub ukoêne deseczki. Rys.1. Natryskowe ko o wodne (m yn turecki) 1 natrysk wody, 2 opatki. Rys.2. Typy kó wodnych (Hoffmann 1991) 1. nasi bierne, 2. Êródsi bierne, 3. podsi bierne. Ko o wodne Wa aska z Podhala (Jost 1978). Ko o to wraz z ca à gamà innych urzàdzeƒ wodnoenergetycznych Podhala opisa Henryk Jost w swej ksià ce pt. Ludowe urzàdzenia energetyczne i mechaniczne o nap dzie wodnym na Podhalu. Ko a wodne nap dza y najró niejsze urzàdzenia w zak adach przetwórczych (np. m yny zbo owe i prochowe, folusze) oraz w tartakach i kuêniach zwanych te m otowniami. Pod koniec Êredniowiecza ko a wodne sta y si najwa niejszym êród em mocy mechanicznej, osiàgajàc moce rz du kilkudziesi ciu kilowatów. 14

16 Energia wodna Przyczyni y si w znacznej mierze do uprzemys owienia Europy Zachodniej, tym samym do wzrostu jej znaczenia gospodarczego. Póêniej, poza m ynami wodnymi, energia ta znalaz a zastosowanie w kuêniach i tartakach. W Skandynawii u ywano jej do nap dzania pi podczas wielkich wyr bów lasów. Na ziemiach polskich pierwsza udokumentowana informacja o m ynie nap dzanym wodà pochodzi z 1264 roku i dotyczy Rys. 3. Ko o wodne Wa aska 1 rynna doprowadzajàca wod, 2 odprowadzenie wody. rzeki Czarnej w Po aƒcu. Kilka wieków póêniej takich m ynów by o w Polsce kilkanaêcie tysi cy. Zazwyczaj towarzyszy y im konstrukcje pi trzàce wod, a w ich sàsiedztwie cz sto zak adano stawy rybne. M yny wodne i m ocarnie, a póêniej tak e tartaki i urzàdzenia hutnicze nap dzane energià wody bardzo silnie wspiera y rozwój gospodarczy Narodziny turbin wodnych i ich rozwój Ko a wodne da y poczàtek rozwojowi turbin wodnych, czego podstawà by y prace teoretyczne D. Bernoulliego (1730 r.) i L. Eulera, który po raz pierwszy zastosowa aparat kierowniczy oraz doêwiadczenia J. Segnera (m ynek Segnera z 1750 r.) i prof. Bourdina (1824 r.), który tym silnikom nada nazw turbina. Turbina wodna (turbina hydrauliczna) silnik wodny przetwarzajàcy energi mechanicznà wody na ruch obrotowy za pomocà wirnika z opatkami. Pierwsze turbiny wodne zastosowane w przemyêle: turbina B. Foumeyrona (1827 r.) z promieniowym przep ywem wody, turbina Girarda, która jest typowà turbinà o przep ywie osiowym. Wed ug krajowych badaƒ jej wynalazcà jest Filip Girard, który w latach przebywa w Polsce, a w 1828 r. opracowa i zainstalowa dwie turbiny wodne wg swego pomys u w dobrach gen. Ludwika Paca w Dowspudzie, jako nap d wielkich m ocarni (Hoffmann 1985). Historycy francuscy twierdzà natomiast, e ten typ turbiny wynalaz Louiz-Dominique Girard w 1853 r., turbina Jonuala opracowana przez Henschela w 1841 r., w swej konstrukcji zastosowa on po raz pierwszy sto kowà rur ssawnà, zwanà poczàtkowo osiowym dyfusorem. 15

17 Energia wodna Turbiny wodne dzieli si na: akcyjne np. stosowane przy du ych spadkach, w których wirnik z wkl s ymi opatkami zasilany jest stycznie strumieniem wody z dyszy, reakcyjne, turbina Francisa dla Êrednich spadków, turbina Kaplana, turbina Êmig owa dla ma ych spadków, turbina Tesli, turbina talerzowa szczególny przy- Rys.4. Turbina Peltona (Kopecki 1976) padek turbiny hydraulicznej. W 1881 roku za pomocà dynama pod àczonego do znajdujàcej si w m ynie zbo owym turbiny oêwietlono ulice amerykaƒskiego miasta Niagara Falls, a w roku 1882 uruchomiono pierwszà na Êwiecie elektrowni wodnà instalacj na rzece Fox River w Appleton (stan Wisconsin). Wspó czesny zwrot ku odnawialnym êród om energii (OZE) sprawia, e równie energia wody budzi coraz wi ksze zainteresowanie Ogólna charakterystyka elektrowni wodnych Energetyka wodna (hydroenergetyka) zajmuje si pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energi mechanicznà i elektrycznà w elektrowniach wodnych. IloÊç wytworzonej energii uzale niona jest od wielkoêci przep ywów oraz spadu mierzonego jako ró nica poziomów wody górnej i dolnej z uwzgl dnieniem strat przep ywu. W zwiàzku z tym moc teoretyczna rozpatrywanego cieku wodnego wyra ana jest wzorem (Hoffmann 1991): gdzie: Q Êr wieloletni przep yw Êredni, m 3 /s H Êr spad analizowanego odcinka rzeki, m. 16

18 Energia wodna Rys.5. Schemat dzia ania elektrowni wodnej (www.energiaodnawialna.com.pl) Oznaczenia: 1 uj cie rurowe dop yw wody, 2 fundamenty zapory, 3 cokó zapory, 4 wirnik/ opatki turbiny, 5 mechanizm regulacji skoku opatek turbiny/przek adnia z bata, 6 wa turbiny, 7 wylot wody spod turbiny, 8 przepust wody/przelew górny, 9 generator i wyprowadzenie energii elektrycznej z elektrowni, 10 stacja transformatorowa i przy àcze do sieci energetycznej, 11- przesy energii elektrycznej/sieç energetyczna, 12 lokalna sieç odbiorcza. Podzia elektrowni wodnych Elektrownie wodne cechuje wyjàtkowa ró norodnoêç rozwiàzaƒ, wynikajàca z koniecznoêci ka dorazowego dostosowania si do istniejàcych warunków lokalnych. W zwiàzku z tym elektrownie wodne mo emy podzieliç ze wzgl du na ró ne kryteria. Podzia elektrowni wodnych ze wzgl du na wielkoêç spadu: elektrownie o niskim spadzie, nie przekraczajàcym 15 m, elektrownie o Êrednim spadzie m, elektrownie o wysokim spadzie, przekraczajàcym 50 m. Podzia elektrowni wodnych ze wzgl du na charakter przep ywu: 1. Elektrownie z naturalnym dop ywem wody: elektrownie regulacyjne inaczej zbiornikowe, co znaczy, e przed elektrownià znajduje si zbiornik wodny, który wyrównuje sezonowe ró nice w iloêci p ynàcej wody, 17

19 Energia wodna elektrownie przep ywowe, które nie posiadajà zbiornika, wi c iloêç wyprodukowanej energii zale y od iloêci wody p ynàcej w rzece w danym momencie. 2. Elektrownie szczytowo-pompowe, które znajdujà si pomi dzy dwoma zbiornikami wodnymi tzn. górnym i dolnym. Te elektrownie umo liwiajà kumulacj energii w okresie ma ego zapotrzebowania na nià przez pompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego. Natomiast w okresie wi kszego zapotrzebowania energia wyzwalana jest przez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego za pomocà turbin wodnych. Zalety stosowania elektrowni wodnych to: wytwarzanie czystej energii elektrycznej brak emisji jakichkolwiek gazów lub wytwarzania Êcieków, zu ywanie niewielkich iloêci energii na potrzeby w asne, ok. 0,5-1%, podczas gdy zu ycie w przypadku elektrowni tradycyjnych wynosi ok.10%, niewielka pracoch onnoêç do ich obs ugi wystarcza sporadyczny nadzór techniczny, wykorzystanie energii przez lokalnych odbiorców tak, e mo na mówiç o minimalnych stratach przesy u, awaryjne êród o energii w przypadku uszkodzenia sieci przesy owej, regulacja stosunków wodnych w najbli szej okolicy poprzez podniesienie wody gruntowej w okolicach cofki, przy budowli pi trzàcej powstanie zbiornik wodny, który stajàc si cennym elementem krajobrazu mo e decydowaç o rozwoju turystyki i rekreacji w danym regionie, pobudzanie aktywnoêci w Êrodowisku wiejskim (nowe miejsca pracy, obiekty towarzyszàce), budowla pi trzàca mo e równie w pewnym stopniu zmniejszyç stopieƒ zatapiania okolic w przypadku wyst powania powodzi. Negatywne oddzia ywanie elektrowni wodnych zwiàzane jest: ze zmniejszeniem naturalnego przep ywu wody, co niekorzystnie mo e wp ynàç na istniejàcà biocenoz rzeki (kumulacja glonów pobierajàcych tlen mo e prowadziç do masowego Êni cia ryb, gromadzenia si osadów dennych itd.), z wystàpieniem erozji brzegów oraz zatapianiem nadbrze nych siedlisk l gowych ptaków w przypadku podniesienia si poziomu wody. Powy ej wymienione wady majà istotne znaczenie przy budowie du ych przyzaporowych elektrowni wodnych, których wielkoêç proporcjonalnie wp ywa na kumulacj negatywnego oddzia ywania. 18

20 Energia wodna Budujàc elektrowni wodnà okreêlamy jej potencja teoretyczny, który pomniejszony o pewne straty i ograniczenia okreêla si mianem potencja u technicznego. Najwa niejsze ograniczenia i straty majàce wp yw na oszacowanie potencja u technicznego to: nierównomiernoêç naturalnych przep ywów w czasie, naturalna zmiennoêç spadów, sprawnoêç urzàdzeƒ, istniejàce warunki terenowe (zabudowa), bezzwrotny pobór wody dla celów nieenergetycznych, zmiennoêç spadu wynikajàca z gospodarki wodnej w zbiornikach, koniecznoêç zapewnienia minimalnego przep ywu wody w korycie rzeki poza elektrownià Energetyka wodna na Êwiecie Aktualnie potencja hydroenergetyczny Êwiata szacuje si na ok TW. Z tego potencja u wykorzystuje si i przetwarza na energi elektrycznà 0,152 TW, co stanowi zaledwie 5,5%. Obecnie energetyka wodna dostarcza ok. 2% Êwiatowego zu ycia energii i ok. 20% Êwiatowej produkcji energii elektrycznej POTENCJA [GWh/ROK] Ca kowity teoretyczny potencja hydroenergetyczny Potencja hydroenergetyczny technicznie mo liwy do wykorzystania Potencja hydroenergetyczny op acalny do wykorzystania Austria Czechy Estonia Francja Islandia Litwa otwa Niemcy Norwegia POLSKA KRAJ Rosja (z Azjà) S owacja Szwajcaria Szwecja Turcja (z Azjà) Ukraina W gry Rys.6. Potencja hydroenergetyczny w Europie (1999 rok) w GWh/rok (Word Atlas 2000) 19

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

KtoÊ inny decyduje za nas

KtoÊ inny decyduje za nas Nr 6,7 (49,50) czerwiec-lipiec 2005 temat numeru: ódzki rolnik w UE wywiad miesiàca: KtoÊ inny decyduje za nas Agroturystyka Na zaproszenie kraju zwiàzkowego Styria w miejscowoêci Ramsau w Austrii goêcili

Bardziej szczegółowo

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r.

Raport. o stabilnoêci systemu finansowego. czerwiec 2001 grudzieƒ 2002. Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Raport o stabilnoêci systemu finansowego czerwiec 2001 grudzieƒ 2002 Warszawa, sierpieƒ 2003 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Andrzeja S awiƒskiego Paw a Wyczaƒskiego Autorzy Raportu: Tomasz

Bardziej szczegółowo

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach?

Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady i najlepsze praktyki wspó pracy samorzàdów z przedstawicielami spo ecznoêci lokalnych Jak prowadziç konsultacje spo eczne w samorzàdach? Zasady

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro

Raport. na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Raport na temat korzyêci i kosztów przystàpienia Polski do strefy euro Warszawa, luty 2004 Opracowanie pod redakcjà: Jakuba Borowskiego Zespó autorski: Jakub Borowski Micha Brzoza-Brzezina Anna Czoga a

Bardziej szczegółowo

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999

STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 STAN SEKTORA MSP W 1999 ROKU TENDENCJE ROZWOJOWE W LATACH 1994 1999 Praca zbiorowa pod redakcjà naukowà doc. dr hab. Józefa CHMIELA Konsultacja naukowa: prof. dr hab. Leszek ZIENKOWSKI Warszawa 2001 Autorzy:

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja

Drodzy Czytelnicy, W NUMERZE. Redakcja Drodzy Czytelnicy, Oddajemy w wasze r ce pierwszy w 2004 roku numer Spo eczeƒstwa dla Wszystkich. Cieszymy si, e od teraz pismo b dzie tak e kolorowe w Êrodku. Ten numer zawiera informacje i podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie.

Sto Renowacje. Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów. Budowaç Êwiadomie. Rok III Nr 1/2007 Sto Renowacje Czasopismo wykonawców, architektów i konserwatorów Trudna sztuka osuszania zawilgoconych murów Okiem eksperta str. 3 Renowacja elewacji Ratusza i Bramy Opatowskiej w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach

Zwalczanie chwastów na àkach i pastwiskach NR 11, KWARTA IV 2001 M A G A Z Y N D O W A G R O S C I E N C E S Drodzy Czytelnicy! Oddajemy w Paƒstwa r ce ostatni numer Dobrej Uprawy w tym roku. Przed nami uroczysty okres Âwiàt Bo ego Narodzenia oraz

Bardziej szczegółowo

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW

Prace OSW / CES Studies. Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH Centre for Eastern Studies Prace OSW / CES Studies P R A C E OSW CES Kazachstan: regionalny przyk ad sukcesu Kazakhstan: the regional success story Tad ykistan: czas próby Tajikistan:

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury

Kultura. 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury 6.1 Kazimierz Krzysztofek Dost p do kultury W dzisiejszym Êwiecie mamy do czynienia z dwoma typami uczestnictwa w kulturze, która na wi kszoêci obszarów naszej planety pozostaje jeszcze kulturà analogowà,

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo