ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK"

Transkrypt

1

2 ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

3

4 ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007

5 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Autorzy rozdzia ów: mgr in. Aneta Sapiƒska-Âliwa, Stowarzyszenie Gmin Polska Sieç Energie Cités mgr in. Piotr Krzeczkowski, Polski Zwiàzek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Ârodowiska dr in. Zdzis aw Zàber, DR ZÑBER Sp. z o.o. dr in. Miros aw Janowski, Wydzia Geologii, Geofizyki i Ochrony Ârodowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza dr in. Wies aw Bujakowski, Zak ad Energetyki Odnawialnej, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energià, Polska Akademia Nauk dr in. Tomasz Âliwa, Wydzia Wiertnictwa, Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza dr in. S awomir Obidziƒski, Wydzia Mechaniczny, Politechnika Bia ostocka Recenzja naukowa: prof. dr hab. Jan Pawlak Wydanie i opracowanie publikacji wspó finansowane z Europejskiego Funduszu Spo ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz ze Êrodków bud etu paƒstwa. ISBN Redakcja: Aneta Sapiƒska-Âliwa Projekt ok adki: D.A.G. studio Sk ad, druk: rainbow studio COPYRIGHT BY STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS egzemplarz bezp atny 4

6 Spis treêci Spis treêci Wst p WPROWADZENIE (Aneta Sapiƒska-Âliwa) ENERGIA WODNA (Piotr Krzeczkowski) Charakterystyka Historia ko a wodnego na Êwiecie i w Polsce Narodziny turbin wodnych i ich rozwój Ogólna charakterystyka elektrowni wodnych Energetyka wodna na Êwiecie Energetyka wodna w Polsce Potencja energetyczny na terenie Ma opolski Górna Wis a i jej wa niejsze dop ywy Obiekty hydrotechniczne w województwie ma opolskim Energetyka wodna w województwie ma opolskim Technologie dobór turbin wodnych Procedury zwiàzane z inwestycjami dotyczàcymi wykorzystania energii wodnej Bibliografia ENERGIA WIATROWA (Zdzis aw Zàber) Charakterystyka Potencja energetyczny na terenie Ma opolski Technologia Formalne procedury wdra ania inwestycji (procedury, problemy, ryzyko...) Bibliografia ENERGIA S ONECZNA (Miros aw Janowski) Charakterystyka Potencja energii s onecznej na terenie Ma opolski Technologia Systemy pasywne BezpoÊrednie pozyskiwanie ciep a Systemy ze Êcianami kolektorowo-magazynowymi Systemy z termosyfonowym ogrzewaniem powietrznym

7 Spis treêci Systemy z przeszklonymi przybudówkami (szklarnie, oran erie) Systemy z przep ywem powietrza wokó lub wewnàtrz budynku Systemy fototermiczne Kolektory p askie Kolektory p askie pró niowe Kolektory p askie pró niowo-rurowe Rozwiàzania systemów fototermicznych Systemy fotowoltaiczne Formalne procedury wdra ania inwestycji Bibliografia ENERGIA GEOTERMALNA (Wies aw Bujakowski) Wst p Zasoby energii geotermalnej w Polsce Wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce Przeglàd wykorzystania energii geotermalnej w Polsce Wody geotermalne w Ma opolsce Formalne aspekty zagospodarowania z o a wód geotermalnych Bibliografia POMPY CIEP A (Tomasz Âliwa) Wst p Zasada dzia ania Budowa spr arkowej pompy ciep a Czynnik roboczy èród a ciep a niskotemperaturowego NoÊnik ciep a NoÊnik ciep a niskotemperaturowego a efektywnoêç pompy ciep a Rodzaje êróde ciep a niskotemperaturowego Wybrane przyk ady wykorzystania êróde ciep a niskotemperaturowego Ciep o z górotworu Ciep o z wód g binowych Ciep o z wód powierzchniowych Powietrze atmosferyczne Powietrze wentylacyjne Ciep o powrotne w systemach grzewczych

8 Spis treêci Wykorzystanie instalacji c.o Lodowisko-p ywalnia Ciep o z odpadów Ciep o z instalacji infrastrukturalnych KoherentnoÊç êróde ciep a niskotemperaturowego Odbiorcy ciep a Systemy ciàg ego zasilania w ciep o Systemy cyklicznego zasilania w ciep o Systemy ciàg ego ch odzenia i zasilania w ciep o Systemy cyklicznego ch odzenia i zasilania w ciep o Systemy grzewcze lub grzewczo-ch odnicze z magazynowaniem ciep a EfektywnoÊç energetyczna i ekonomiczna pomp ciep a Koszty inwestycyjne Koszty eksploatacyjne Zagadnienia formalne dotyczàce stosowania pomp ciep a Bibliografia BIOMASA (S awomir Obidziƒski) Charakterystyka Potencja energetyczny biomasy na terenie Ma opolski Technologie Formalne procedury wdra ania inwestycji (procedury, problemy, ryzyko...) Bibliografia PROCEDURY ZWIÑZANE Z INWESTYCJAMI W GMINIE Z ZAKRESU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (Piotr Krzeczkowski) Elektrownie wodne Tryb uzyskiwania dokumentów dotyczàcych planowania i zagospodarowania przestrzennego Procedury zwiàzane z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz sposobu zagospodarowania terenu i warunków zabudowy dla innych inwestycji Procedury zwiàzane z inwestycjami w gminach posiadajàcych miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Post powanie w sprawie oceny oddzia ywania na Êrodowisko planowanych przedsi wzi ç Tryb nabywania prawa do gruntu pod inwestycje zwiàzane z budowà elektrowni wodnych poprzez zakup, dzier aw, u ytkowanie Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budow

9 Spis treêci Post powanie w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnych èród ach Energii Elektrownie wiatrowe Tryb nabywania gruntu pod inwestycje wiatrowe Tryb uzyskiwania dokumentów dotyczàcych planowania i zagospodarowania przestrzennego Oznakowanie elektrowni wiatrowych Post powanie w sprawie oceny oddzia ywania na Êrodowisko planowanych przedsi wzi ç Wydanie pozwolenia na emitowanie ha asu do Êrodowiska Wydanie pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych do Êrodowiska Post powanie w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnych èród ach Energii Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budow Kolektory s oneczne Biomasa Procedury formalno-prawne dotyczàce budowy biogazowi Procedury zwiàzane z wydaniem decyzji o Êrodowiskowych uwarunkowaniach Wymagania zwiàzane z kot ami na biomas Post powanie w sprawie wydawania koncesji na prowadzenie dzia alnoêci gospodarczej w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w Odnawialnych èród ach Energii Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budow Energia geotermalna Nabywanie w asnoêci u ytkowania Wydawanie koncesji Prace geologiczne i hydrogeologiczne Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia wodnoprawnego Post powanie w sprawie uzyskania pozwolenia na budow Bibliografia PRZEGLÑD KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH èróde FINANSOWANIA INWESTYCJI ZWIÑZANYCH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH èróde ENERGII (Aneta Sapiƒska-Âliwa) Wprowadzenie Ârodki krajowe Ârodki zagraniczne Bibliografia

10 Wst p Niniejszy poradnik pt., który zosta przygotowany i wydany przez Stowarzyszenie Gmin Polska Sieç Energie Cités, stanowi efekt dzia aƒ podj tych w projekcie pt. Energia odnawialna transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych. Projekt realizowano w latach w ramach Dzia ania 2.6. ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. Poglàdy w nim wyra one nie odzwierciedlajà oficjalnego stanowiska Unii Europejskiej. Partnerem projektu by Zak ad Surowców Energetycznych Wydzia u Geologii, Geofizyki i Ochrony Ârodowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Polski Zwiàzek Pracodawców Sektora Energetyki Odnawialnej i Ochrony Ârodowiska. Projekt by wspó finansowany z Europejskiego Funduszu Spo ecznego Unii Europejskiej oraz Êrodków bud etu paƒstwa. G ównym celem tej publikacji jest wskazanie mo liwych rozwiàzaƒ z zakresu energetyki odnawialnej. Autorzy poradnika pragnà zwróciç uwag na fakt, e wcià poszukuje si najlepszych dost pnych technik. Post p w ka dej dziedzinie ycia, szczególnie w obszarze rozwiàzaƒ technicznych, otwiera wcià nowe mo liwoêci okie znania natury i wykorzystania choç w cz Êci jej zasobów na potrzeby cz owieka, szczególnie w zakresie pozyskiwania energii. Wybór êród a energii i techniki jego wykorzystania powinien byç poparty zarówno wczeêniejszà analizà dotyczàcà mo liwoêci zastosowania rozwiàzaƒ projektowych, jak równie wynikami analizy ekonomicznej. Analiza taka powinna uwzgl dniaç mo liwe formy wsparcia finansowego danej inwestycji. Wskaêniki op acalno- Êci mogà znacznie si zmieniç, jeêli np. inwestor pozyska bezzwrotnà pomoc lub preferencyjnà po yczk. Dlatego nale y poszukiwaç rozmaitych Êrodków finansowych na realizacj inwestycji z zakresu odnawialnych êróde energii w instytucjach krajowych i zagranicznych. Trzeba pami taç, e odnawialne êród a energii stanowià zawsze potencja lokalny. Zatem rozwiàzania dotyczàce pozyskania danego typu energii odnawialnej, które sprawdzi y si w jednym miejscu, niekoniecznie stanowiç b dà dobre rozwiàzania dla innej spo ecznoêci. W odnalezieniu interesujàcej Czytelnika tematyki pomocny b dzie szczegó owy spis treêci oraz w wi kszoêci rozdzia ów spis literatury, który u atwi wyszukanie dodatkowych publikacji umo liwiajàcych pog bienie wiedzy z danego zakresu. Maria Stankiewicz Koordynator Projektu Dyrektor Biura Pawe Woêniak Kierownik Projektu 9

11 10

12 Wprowadzenie 1. WPROWADZENIE Stowarzyszenie Gmin Polska Sieç Energie Cités w okresie od marca 2005 r. do grudnia 2006 r. realizowa o projekt pn. Energia odnawialna transfer wiedzy i technologii dla regionalnych strategii innowacyjnych, w ramach którego przeprowadzono 22 szkolenia w ka dym powiecie Ma opolski. Na szkoleniach wyg aszane by y referaty dotyczàce: energii wodnej, energii wiatrowej, energii s onecznej, energii geotermalnej, pomp ciep a, biomasy, inwestycji w gminie, finansowania inwestycji zwiàzanych z energià odnawialnà. Du e zainteresowanie szkoleniami i poruszonà tam tematykà ma swoje odzwierciedlenie w wydaniu niniejszego poradnika. Na obszarze Ma opolski istniejà przyk ady praktycznego wykorzystania energii odnawialnej. Krótki przeglàd ich wykorzystania przytoczono poni ej za opracowaniem pt. Program ochrony Êrodowiska województwa ma opolskiego, który przedstawia polityk d ugoterminowà do roku 2012 oraz strategi wdro eniowà na lata Ma opolska le y w po udniowej cz Êci Polski. Graniczy z województwami: Êlàskim, Êwi tokrzyskim i podkarpackim oraz z Republikà S owacji. Województwo zajmuje powierzchni km 2 i jest jednym z mniejszych regionów Polski (12. miejsce w kraju). Pod wzgl dem liczby mieszkaƒców (3 mln 254 tys. osób) Ma opolska znajduje si na 4. miejscu w Polsce, dlatego te g stoêç zaludnienia jest tu jednà z najwy szych w kraju (Ma opolska 214 osób/km 2, Êrednia krajowa 122 osób/km 2 ). Województwo ma opolskie zajmuje 3. miejsce w kraju pod wzgl dem emisji py- ów i 4. miejsce pod wzgl dem emisji gazów (za Êlàskim, ódzkim i mazowieckim). Od roku 1999 do roku 2003 mo na zauwa yç niewielki, lecz systematyczny spadek emisji zanieczyszczeƒ pochodzàcych ze spalania paliw. Struktura emisji zanieczyszczeƒ kszta tuje si w sposób nast pujàcy: przemys 49,0%, energetyka 39,7%, gospodarka komunalna 6,0%. 11

13 Wprowadzenie W ostatnich latach w województwie ma opolskim zauwa yç mo na znaczny wzrost udzia u energii pochodzàcej ze êróde odnawialnych w bilansie energetycznym. Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej z wrzeênia 2000 r. zak ada, e do koƒca 2010 r. 7,5% ca ej energii zu ywanej w Polsce pochodziç b dzie ze êróde odnawialnych (dla porównania w UE 12%). Pod wzgl dem wykorzystania odnawialnych êróde energii województwo ma opolskie zajmuje czwartà pozycj w kraju po województwach: pomorskim (32,8%), Êlàskim (24,7%) i kujawsko-pomorskim (9,7%), a przed województwami: zachodniopomorskim (7,5%) i podkarpackim (6,7%). Na terenie województwa ma opolskiego dzia a 13 elektrowni wodnych o mocy powy ej 0,1 MW ka da, z których najwi ksza jest elektrownia w Niedzicy o mocy 92,80 MW. W województwie ma opolskim od roku 1994 wykorzystuje si energi geotermalnà. Pierwsza tego typu instalacja zosta a uruchomiona w miejscowoêci Baƒska Ni na. Obecnie funkcjonuje jako PEC Geotermia Podhalaƒska SA. Pompy ciep a wykorzystuje si do ogrzewania wody u ytkowej i do centralnego ogrzewania w budynkach jednorodzinnych, a tak e w innych obiektach. Jako przyk ady w Ma opolsce przytoczyç mo na instalacje m.in. w Zamku w Niepo omicach oraz w szko ach w Miechowie i Jordanowie. Wzrasta równie wykorzystanie biomasy na cele energetyczne. I tak dla przyk adu s oma wykorzystywana jest w Ma opolsce w 10 ciep owniach osiedlowych o àcznej mocy zainstalowanej nieprzekraczajàcej 13 MW. Przyk adem wykorzystania energii s onecznej jest gmina Miechów, w której w oko o pi çdziesi ciu gospodarstwach zamontowano kolektory s oneczne. Niestety brakuje dok adnych danych dotyczàcych àcznej mocy zainstalowanych kolektorów, co wynika z braku ewidencjonowania instalacji solarnych montowanych przez indywidualnych odbiorców energii. Z punktu widzenia wykorzystania energii wiatru województwo ma opolskie zlokalizowane jest g ównie w strefie niekorzystnej i wybitnie niekorzystnej, o ma ych zasobach energetycznych wiatru. Jednak e na terenach po udniowych województwa wyst pujà lokalne strefy, w których potencja wiatru jest znaczàcy. Na obszarze Ma opolski w Rytrze uruchomiono w 1992 r. elektrowni wiatrowà o mocy nominalnej 150 kw, a na Przys opie w Zawoi w 1996 r. elektrowni o mocy nominalnej 160 kw. Produkcja energii elektrycznej z odnawialnych êróde jest w Ma opolsce du a w porównaniu ze Êrednià krajowà (2,3%), ale wcià zbyt ma a jeêli wziàç pod uwag istniejàcy w województwie potencja. 12

14 Energia wodna 2. ENERGIA WODNA Pozyskiwanie energii z wody zacz o si prawie 2000 lat temu. Wówczas ko a wodne nap dza y arna w m ynach. Póêniej, po kolejnych kilkuset latach prób i do- Êwiadczeƒ z wykorzystywaniem si y wody, zacz to wykorzystywaç t si natury do innych zadaƒ. W dolinach rzek powstawa y oprócz m ynów kuênie, tartaki i inne urzàdzenia. Wspó czeênie maszynà odpowiadajàcà za pozyskiwanie energii z wód jest turbina wodna wspó pracujàca z pot nymi generatorami w elektrowniach wodnych. W Europie sà kraje (np. Norwegia), gdzie w ten sposób produkuje si zdecydowanà wi kszoêç energii Charakterystyka Na Êwiecie istnieje oko o 1,4 mld km 3 wody (Bajkiewicz Grabowska 1993). Jest ona niezb dna do ycia, które zresztà zacz o si w aênie w niej rozwijaç. Cz owiek potrzebuje wody na ka dym kroku: w gospodarstwie domowym, w rolnictwie, w przemyêle, do celów sanitarnych, do transportu i rekreacji. Nie zawsze pami tamy jednak, e Êwiatowe zasoby wody to tak e wielki magazyn energii, z którego wspó czeênie pochodzi oko o 20% globalnej energii elektrycznej (Szramka 1999) Historia ko a wodnego na Êwiecie i w Polsce Pierwszà maszynà nap dowà, która zastàpi a si mi Êni ludzkich, a nast pnie zwierzàt, by o ko o wodne. Na poczàtku ko o s u y o do czerpania wody oraz do mielenia zbó. Pierwsze ko a wodne: M yn rzymski (m yn Witruwiusza I wiek p.n.e.), powsta na terenach paƒstwa rzymskiego, jako m yn z ko em wodnym o osi poziomej wyposa ony w przek adni z batà, poprzez którà nap dzano m yƒski kamieƒ bie nikowy osadzony na drugim wale pionowym (Marcus Witruwiusz polio: Architektura z lat p.n.e.). M yn turecki (m yn grecki, m yn turbinowy) powsta na terenach Ma ej Azji (rys.1) (Hoffmann 1991) ko o wodne o wale pionowym wraz z kamieniem bie nikowym, wyposa one w wirnik obracajàcy si w p aszczyênie poziomej, do które- 13

15 Energia wodna go doprowadzano wod rurà o znacznym nachyleniu. Wirniki te by y ko ami wodnymi typu natryskowego, woda uderza a w zamocowane na ich obwodzie liczne pó czarki lub ukoêne deseczki. Rys.1. Natryskowe ko o wodne (m yn turecki) 1 natrysk wody, 2 opatki. Rys.2. Typy kó wodnych (Hoffmann 1991) 1. nasi bierne, 2. Êródsi bierne, 3. podsi bierne. Ko o wodne Wa aska z Podhala (Jost 1978). Ko o to wraz z ca à gamà innych urzàdzeƒ wodnoenergetycznych Podhala opisa Henryk Jost w swej ksià ce pt. Ludowe urzàdzenia energetyczne i mechaniczne o nap dzie wodnym na Podhalu. Ko a wodne nap dza y najró niejsze urzàdzenia w zak adach przetwórczych (np. m yny zbo owe i prochowe, folusze) oraz w tartakach i kuêniach zwanych te m otowniami. Pod koniec Êredniowiecza ko a wodne sta y si najwa niejszym êród em mocy mechanicznej, osiàgajàc moce rz du kilkudziesi ciu kilowatów. 14

16 Energia wodna Przyczyni y si w znacznej mierze do uprzemys owienia Europy Zachodniej, tym samym do wzrostu jej znaczenia gospodarczego. Póêniej, poza m ynami wodnymi, energia ta znalaz a zastosowanie w kuêniach i tartakach. W Skandynawii u ywano jej do nap dzania pi podczas wielkich wyr bów lasów. Na ziemiach polskich pierwsza udokumentowana informacja o m ynie nap dzanym wodà pochodzi z 1264 roku i dotyczy Rys. 3. Ko o wodne Wa aska 1 rynna doprowadzajàca wod, 2 odprowadzenie wody. rzeki Czarnej w Po aƒcu. Kilka wieków póêniej takich m ynów by o w Polsce kilkanaêcie tysi cy. Zazwyczaj towarzyszy y im konstrukcje pi trzàce wod, a w ich sàsiedztwie cz sto zak adano stawy rybne. M yny wodne i m ocarnie, a póêniej tak e tartaki i urzàdzenia hutnicze nap dzane energià wody bardzo silnie wspiera y rozwój gospodarczy Narodziny turbin wodnych i ich rozwój Ko a wodne da y poczàtek rozwojowi turbin wodnych, czego podstawà by y prace teoretyczne D. Bernoulliego (1730 r.) i L. Eulera, który po raz pierwszy zastosowa aparat kierowniczy oraz doêwiadczenia J. Segnera (m ynek Segnera z 1750 r.) i prof. Bourdina (1824 r.), który tym silnikom nada nazw turbina. Turbina wodna (turbina hydrauliczna) silnik wodny przetwarzajàcy energi mechanicznà wody na ruch obrotowy za pomocà wirnika z opatkami. Pierwsze turbiny wodne zastosowane w przemyêle: turbina B. Foumeyrona (1827 r.) z promieniowym przep ywem wody, turbina Girarda, która jest typowà turbinà o przep ywie osiowym. Wed ug krajowych badaƒ jej wynalazcà jest Filip Girard, który w latach przebywa w Polsce, a w 1828 r. opracowa i zainstalowa dwie turbiny wodne wg swego pomys u w dobrach gen. Ludwika Paca w Dowspudzie, jako nap d wielkich m ocarni (Hoffmann 1985). Historycy francuscy twierdzà natomiast, e ten typ turbiny wynalaz Louiz-Dominique Girard w 1853 r., turbina Jonuala opracowana przez Henschela w 1841 r., w swej konstrukcji zastosowa on po raz pierwszy sto kowà rur ssawnà, zwanà poczàtkowo osiowym dyfusorem. 15

17 Energia wodna Turbiny wodne dzieli si na: akcyjne np. stosowane przy du ych spadkach, w których wirnik z wkl s ymi opatkami zasilany jest stycznie strumieniem wody z dyszy, reakcyjne, turbina Francisa dla Êrednich spadków, turbina Kaplana, turbina Êmig owa dla ma ych spadków, turbina Tesli, turbina talerzowa szczególny przy- Rys.4. Turbina Peltona (Kopecki 1976) padek turbiny hydraulicznej. W 1881 roku za pomocà dynama pod àczonego do znajdujàcej si w m ynie zbo owym turbiny oêwietlono ulice amerykaƒskiego miasta Niagara Falls, a w roku 1882 uruchomiono pierwszà na Êwiecie elektrowni wodnà instalacj na rzece Fox River w Appleton (stan Wisconsin). Wspó czesny zwrot ku odnawialnym êród om energii (OZE) sprawia, e równie energia wody budzi coraz wi ksze zainteresowanie Ogólna charakterystyka elektrowni wodnych Energetyka wodna (hydroenergetyka) zajmuje si pozyskiwaniem energii wód i jej przetwarzaniem na energi mechanicznà i elektrycznà w elektrowniach wodnych. IloÊç wytworzonej energii uzale niona jest od wielkoêci przep ywów oraz spadu mierzonego jako ró nica poziomów wody górnej i dolnej z uwzgl dnieniem strat przep ywu. W zwiàzku z tym moc teoretyczna rozpatrywanego cieku wodnego wyra ana jest wzorem (Hoffmann 1991): gdzie: Q Êr wieloletni przep yw Êredni, m 3 /s H Êr spad analizowanego odcinka rzeki, m. 16

18 Energia wodna Rys.5. Schemat dzia ania elektrowni wodnej (www.energiaodnawialna.com.pl) Oznaczenia: 1 uj cie rurowe dop yw wody, 2 fundamenty zapory, 3 cokó zapory, 4 wirnik/ opatki turbiny, 5 mechanizm regulacji skoku opatek turbiny/przek adnia z bata, 6 wa turbiny, 7 wylot wody spod turbiny, 8 przepust wody/przelew górny, 9 generator i wyprowadzenie energii elektrycznej z elektrowni, 10 stacja transformatorowa i przy àcze do sieci energetycznej, 11- przesy energii elektrycznej/sieç energetyczna, 12 lokalna sieç odbiorcza. Podzia elektrowni wodnych Elektrownie wodne cechuje wyjàtkowa ró norodnoêç rozwiàzaƒ, wynikajàca z koniecznoêci ka dorazowego dostosowania si do istniejàcych warunków lokalnych. W zwiàzku z tym elektrownie wodne mo emy podzieliç ze wzgl du na ró ne kryteria. Podzia elektrowni wodnych ze wzgl du na wielkoêç spadu: elektrownie o niskim spadzie, nie przekraczajàcym 15 m, elektrownie o Êrednim spadzie m, elektrownie o wysokim spadzie, przekraczajàcym 50 m. Podzia elektrowni wodnych ze wzgl du na charakter przep ywu: 1. Elektrownie z naturalnym dop ywem wody: elektrownie regulacyjne inaczej zbiornikowe, co znaczy, e przed elektrownià znajduje si zbiornik wodny, który wyrównuje sezonowe ró nice w iloêci p ynàcej wody, 17

19 Energia wodna elektrownie przep ywowe, które nie posiadajà zbiornika, wi c iloêç wyprodukowanej energii zale y od iloêci wody p ynàcej w rzece w danym momencie. 2. Elektrownie szczytowo-pompowe, które znajdujà si pomi dzy dwoma zbiornikami wodnymi tzn. górnym i dolnym. Te elektrownie umo liwiajà kumulacj energii w okresie ma ego zapotrzebowania na nià przez pompowanie wody ze zbiornika dolnego do górnego. Natomiast w okresie wi kszego zapotrzebowania energia wyzwalana jest przez spuszczanie wody ze zbiornika górnego do dolnego za pomocà turbin wodnych. Zalety stosowania elektrowni wodnych to: wytwarzanie czystej energii elektrycznej brak emisji jakichkolwiek gazów lub wytwarzania Êcieków, zu ywanie niewielkich iloêci energii na potrzeby w asne, ok. 0,5-1%, podczas gdy zu ycie w przypadku elektrowni tradycyjnych wynosi ok.10%, niewielka pracoch onnoêç do ich obs ugi wystarcza sporadyczny nadzór techniczny, wykorzystanie energii przez lokalnych odbiorców tak, e mo na mówiç o minimalnych stratach przesy u, awaryjne êród o energii w przypadku uszkodzenia sieci przesy owej, regulacja stosunków wodnych w najbli szej okolicy poprzez podniesienie wody gruntowej w okolicach cofki, przy budowli pi trzàcej powstanie zbiornik wodny, który stajàc si cennym elementem krajobrazu mo e decydowaç o rozwoju turystyki i rekreacji w danym regionie, pobudzanie aktywnoêci w Êrodowisku wiejskim (nowe miejsca pracy, obiekty towarzyszàce), budowla pi trzàca mo e równie w pewnym stopniu zmniejszyç stopieƒ zatapiania okolic w przypadku wyst powania powodzi. Negatywne oddzia ywanie elektrowni wodnych zwiàzane jest: ze zmniejszeniem naturalnego przep ywu wody, co niekorzystnie mo e wp ynàç na istniejàcà biocenoz rzeki (kumulacja glonów pobierajàcych tlen mo e prowadziç do masowego Êni cia ryb, gromadzenia si osadów dennych itd.), z wystàpieniem erozji brzegów oraz zatapianiem nadbrze nych siedlisk l gowych ptaków w przypadku podniesienia si poziomu wody. Powy ej wymienione wady majà istotne znaczenie przy budowie du ych przyzaporowych elektrowni wodnych, których wielkoêç proporcjonalnie wp ywa na kumulacj negatywnego oddzia ywania. 18

20 Energia wodna Budujàc elektrowni wodnà okreêlamy jej potencja teoretyczny, który pomniejszony o pewne straty i ograniczenia okreêla si mianem potencja u technicznego. Najwa niejsze ograniczenia i straty majàce wp yw na oszacowanie potencja u technicznego to: nierównomiernoêç naturalnych przep ywów w czasie, naturalna zmiennoêç spadów, sprawnoêç urzàdzeƒ, istniejàce warunki terenowe (zabudowa), bezzwrotny pobór wody dla celów nieenergetycznych, zmiennoêç spadu wynikajàca z gospodarki wodnej w zbiornikach, koniecznoêç zapewnienia minimalnego przep ywu wody w korycie rzeki poza elektrownià Energetyka wodna na Êwiecie Aktualnie potencja hydroenergetyczny Êwiata szacuje si na ok TW. Z tego potencja u wykorzystuje si i przetwarza na energi elektrycznà 0,152 TW, co stanowi zaledwie 5,5%. Obecnie energetyka wodna dostarcza ok. 2% Êwiatowego zu ycia energii i ok. 20% Êwiatowej produkcji energii elektrycznej POTENCJA [GWh/ROK] Ca kowity teoretyczny potencja hydroenergetyczny Potencja hydroenergetyczny technicznie mo liwy do wykorzystania Potencja hydroenergetyczny op acalny do wykorzystania Austria Czechy Estonia Francja Islandia Litwa otwa Niemcy Norwegia POLSKA KRAJ Rosja (z Azjà) S owacja Szwajcaria Szwecja Turcja (z Azjà) Ukraina W gry Rys.6. Potencja hydroenergetyczny w Europie (1999 rok) w GWh/rok (Word Atlas 2000) 19

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

Rozwój małych elektrowni wodnych w kontekście sytemu wsparcia OZE

Rozwój małych elektrowni wodnych w kontekście sytemu wsparcia OZE Rozwój małych elektrowni wodnych w kontekście sytemu wsparcia OZE Radosław Koropis Poznań 28.05.2013 r. DOTYCHCZASOWE WARUNKI SYSTEMU WSPARCIA ANALIZA RENTOWNOŚCI MEW ILE KOSZTUJE ZANIECHANIE SYSTEMU WSPARCIA?

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne

Dr inż. Andrzej Tatarek. Siłownie cieplne Dr inż. Andrzej Tatarek Siłownie cieplne 1 Wykład 3 Sposoby podwyższania sprawności elektrowni 2 Zwiększenie sprawności Metody zwiększenia sprawności elektrowni: 1. podnoszenie temperatury i ciśnienia

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku

Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku II Międzynarodowe Forum Ekologiczne Kołobrzeg, 17.09 2015 roku Panel Legislacyjne warunki rozwoju OZE Perspektywy rozwoju OZE w świetle ustawy z 20 lutego 2015 roku Grzegorz Wiśniewski Instytut Energetyki

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa świętokrzyskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI

WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI HYDRO-POMP WYBRANE MODERNIZACJE POMP GŁÓWNEGO OBIEGU PARA-WODA ELEKTROWNI ANDRZEJ BŁASZCZYK GRZEGORZ KOŹBA MARIUSZ NAWROCKI ADAM PAPIERSKI ARTUR STANISZEWSKI MARIUSZ SUSIK DARIUSZ WOŹNIAK Licheń 2013 Modernizacje

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych

Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Wymagania z zakresu ocen oddziaływania na środowisko przy realizacji i likwidacji farm wiatrowych Andrzej Dziura Zastępca Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Przedsięwzięcia wymagające oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii Cel programu Dofinansowanie dużych inwestycji wpisujących się w cele: Zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Polacy o źródłach energii odnawialnej

Polacy o źródłach energii odnawialnej Polacy o źródłach energii odnawialnej Wyniki badania opinii publicznej 2013 r. Wycinek z: Krajowego Planu Rozwoju Mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii do 2020 roku Warszawa 2013 Polacy o przydomowych

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 51 1978 Poz. 457 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 kwietnia 2008 r.

Monitor Polski Nr 51 1978 Poz. 457 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 kwietnia 2008 r. Monitor Polski Nr 51 1978 Poz. 457 457 OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI 1) z dnia 21 kwietnia 2008 r. w sprawie raportu zawierajàcego analiz realizacji celów iloêciowych i osiàgni tych wyników w zakresie

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH

POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Chemiczny LABORATORIUM PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Ludwik Synoradzki Jerzy Wisialski EKONOMIKA Zasada opłacalności Na początku każdego

Bardziej szczegółowo

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Mielca PO CO MIASTU MIELEC PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ? Pozwala na inwentaryzację emisji (różne od stężenie) gazów cieplarnianych, głównie CO2, innych substancji

Bardziej szczegółowo

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW

Przykładowa analiza zwrotu inwestycji na instalację fotowoltaiczną o łącznej mocy 40kW EKOSERW BIS Sp j Rososzyca ul Koscielna 12 tel/fax: ekoserw@ekoserwcompl wwwekoserwcompl Spis streści: 1 Informacje Wstępne 2 Lokalizacja 3 Symulacja Instalacji 31 Wstęp 32 Instalacja On-Grid po wejściu

Bardziej szczegółowo

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020

Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 Raport z realizacji Planu działań na rzecz zrównoważonej energii (SEAP) dla Miasta Bydgoszczy na lata 2012 2020 FORUM Bydgoskie Dni Energii Roman Adrych Główny specjalista ds. zarządzania energią Energetyk

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH

GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH GĄSKI, GMINA MIELNO, 650M OD MORZA 58 DZIAŁEK BUDOWLANYCH I REKREACYJNYCH Najtańsza działka: 51.000zł Najmniejsza działka: 708m2 Zostały 42 wolne działki. 10 działek posiada WZ na budowę domu jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

Egzamin dyplomowy pytania

Egzamin dyplomowy pytania Egzamin dyplomowy pytania 1. Równania ruchu punktu. Równanie ruchu bryły sztywnej. Stopnie swobody. 2. Tarcie. Rodzaje tarcia. Prawa fizyki dotyczące tarcia. 3. Praca. Energia: mechaniczna, elektryczna,

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r.

Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI. z dnia 29 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 16 lutego 2016 r. Poz. 775 UCHWAŁA NR XIV/120/16 RADY GMINY MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2010 r. BAS-WAL-1014/10 Informacja prawna w sprawie przepisów regulujących problematykę umiejscawiania farm wiatrowych W obecnym stanie prawnym brak jest odrębnych przepisów regulujących

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Gaz łupkowy w województwie pomorskim

Gaz łupkowy w województwie pomorskim Gaz łupkowy w województwie pomorskim 1 Prezentacja wyników badania Samorządów, partnerów Samorządu Województwa Pomorskiego oraz koncesjonariuszy Charakterystyka grup 2 18% 82% Samorządy Partnerzy SWP n=63

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2?

Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Kto poniesie koszty redukcji emisji CO2? Autor: prof. dr hab. inŝ. Władysław Mielczarski, W zasadzie kaŝdy dziennikarz powtarza znaną formułę, Ŝe nie ma darmowych obiadów 1. Co oznacza, Ŝe kaŝde podejmowane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka

POROZUMIENIE. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka POROZUMIENIE Załącznik do uchwały Nr XLVIII/1342/2012 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie przebudowy rowu U-1 wraz z budową zbiornika retencyjnego w dolinie rzeki Raszynka Zawarte

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU

RAPORT Z WYKONANIA W LATACH 2005-2006 PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2003-2006 UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU UWARUNKOWANIA SPORZĄDZENIA RAPORTU Ustawa z dnia 21 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska (t. jedn. Dz. U. 2006. 129.902) w Art. 18 ust. 2 stanowi: Z wykonania programów ochrony środowiska organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. 1132 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 sierpnia 2006 r. w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na post powanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Powierzchnia nieruchomości Informacje dotyczące nieruchomości Nazwa lokalizacji Miasto / Gmina Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii

Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Andrzej Wiszniewski Korzyści energetyczne, ekonomiczne i środowiskowe stosowania technologii kogeneracji i trigeneracji w rozproszonych źródłach energii Definicja Kogeneracja CHP (Combined Heat and Power)

Bardziej szczegółowo

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego

Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Ciepło systemowe na rynku energii w przyszłości skutki pakietu energetyczno-klimatycznego Bogusław Regulski Wiceprezes Zarządu IGCP Sosnowiec 17 listopada 2009 Zawartość prezentacji 1. Implikacje pakietowe

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

GENESIS SOLAR INVERTER

GENESIS SOLAR INVERTER SYSTEM SOLARNY - 800 kw GENESIS SOLAR INVERTER KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI SPRZEDAWAJ ENERGIĘ Z ZYSKIEM Systemy fotowoltaiczne to nie tylko sposób na obniżenie rachunków za prąd, to również sposób na

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZ Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Koninie 62-510 Konin, ul. Poznańska 49 WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z udzielania dotacji celowej w 2015r. na zadania związane ze zmianą systemu ogrzewania na proekologiczne, zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Monitoring zanieczyszczenia wód i powietrza w obrębie zabudowy mieszkaniowej w km 286+370 autostrady A2 po stronie południowej w Złotogórskim Obszarze Chronionego Krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO

Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Gruntowy wymiennik ciepła PROVENT- GEO Bezprzeponowy Płytowy Gruntowy Wymiennik Ciepła PROVENT-GEO to unikatowe, oryginalne rozwiązanie umożliwiające pozyskanie zawartego gruncie chłodu latem oraz ciepła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych

Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 13 Dynamika wzrostu cen nośników energetycznych W 880.13 2/24 SPIS TREŚCI 13.1

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482.

1.2. Zakres stosowania z podaniem ograniczeń Badaniu nośności można poddać każdy pal, który spełnia wymogi normy PN-83/B- 02482. Akredytacja PCA nr AB 425 na wykonywanie badań nośności pali. Krótki opis PROCEDURY BADAWCZEJ Postanowienia ogólne 1.1. Określenie badanej cechy Nośność pala - jest to zdolność pala do przenoszenia obciążeń.

Bardziej szczegółowo

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca

4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca 4.3. Warunki życia Katarzyna Gorczyca [w] Małe i średnie w policentrycznym rozwoju Polski, G.Korzeniak (red), Instytut Rozwoju Miast, Kraków 2014, str. 88-96 W publikacji zostały zaprezentowane wyniki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ

POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot 16-18 grudnia 2013 POTENCJAŁ ENERGETYCZNY GOSPODARKI KOMUNALNEJ ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki ściekowej Andrzej Wójtowicz SAMORZĄD JAKO KONSUMENT I PRODUCENT ENERGII

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA I WIRBET SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA. 2 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.... 3 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.... 3 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA....

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podlaskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jacek Dach, mgr inż. Andrzej Lewicki, dr inż. Krzysztof Pilarski

Dr hab. inż. Jacek Dach, mgr inż. Andrzej Lewicki, dr inż. Krzysztof Pilarski ANALIZA UZYSKU BIOGAZU I METANU Z ŻYTA MIESZAŃCOWEGO (GPS I ŚRUTA ZIARNA), KISZONKI KUKURYDZY ORAZ RÓŻNYCH MIESZANIN TYCH SUBSTRATÓW Dr hab. inż. Jacek Dach, mgr inż. Andrzej Lewicki, dr inż. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.)

BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) BIZNES PLAN PRZEDSIĘWZIĘCIA (obowiązuje od dnia 28.11.2011 r.) I. INFORMACJE OGÓLNE Pełna nazwa Wnioskodawcy/Imię i nazwisko II. OPIS DZIAŁALNOŚCI I PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. KRÓTKI OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu: Rozwój i poprawa przewagi konkurencyjnej firmy BLOKMAN poprzez modernizacje i zakup specjalistycznego wyposażenia warsztatowego realizowanego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo