FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH"

Transkrypt

1 FUNDUSZ GRANIC ZEWNĘTRZNYCH I. Ogólna informacja na temat Funduszu Granic Zewnętrznych Podstawę prawną dla wykorzystania przez Polskę środków z Funduszu Granic Zewnętrznych stanowi Decyzja nr 574/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 maja 2007 r. ustanawiająca Fundusz Granic Zewnętrznych na lata jako część programu ogólnego Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi". Kluczowe działania i potencjalnych beneficjentów określa Program Wieloletni, na podstawie którego przygotowywane są Programy Roczne (PR). Komisja Europejska zatwierdziła PR na lata 2007 i Projekty mogą być realizowane w ramach jednego lub kilku programów rocznych (projekty wieloletnie). Zgodnie z Programem Wieloletnim Funduszu Granic Zewnętrznych zidentyfikowano m.in. następujące cele operacyjne, które powinny zostać osiągnięte dzięki realizacji projektów w ramach FGZ: Utrzymanie wysokiego standardu kontroli i skutecznej ochrony zewnętrznej granicy UE oraz zapewnienie bezpieczeństwa Strefy Schengen. Wsparcie tworzenia systemów teleinformatycznych koniecznych dla pełnego wdrożenia instrumentów prawnych wspólnoty w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznej granicy. Podniesienie kwalifikacji służb wykonujących zadania związane z ochroną granicy i Strefy Schengen. Potencjalnymi beneficjentami Funduszu są: Straż Graniczna, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Finansów (służba celna), Policja, wojewodowie, Urząd ds. Cudzoziemców. Nabór projektów w ramach FGZ odbywa się w procedurze bezkonkursowej. Dofinansowanie mogą otrzymać jedynie projekty, które zostały uwzględnione w poszczególnych programach rocznych, zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Ogólna kwota dostępna dla Polski w latach w ramach Funduszu wynosi około 78 milionów euro. Podział środków na projekty realizowane w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych wynosi: finansowanie UE 75% wkład własny 25% Zgodnie z systemem zarządzania i kontroli przygotowanym na potrzeby wdrażania Programu SOLID (nadrzędnego do FGZ), Instytucją Odpowiedzialną dla Funduszu jest Departament Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej MSWiA, który przekazał część zadań dotyczących obsługi Funduszu Władzy Wdrażającej Programy Europejskie jako Instytucji Delegowanej. II. Projekty Komendy Głównej Policji finansowane w ramach Funduszu Granic Zewnętrznych Polska Policja administruje i odpowiada za funkcjonowanie szeregu systemów informatycznych dostępnych dla innych upoważnionych podmiotów, pełniących kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa w kraju oraz na terenie całej strefy Schengen. Należy do nich między innymi Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej. Jest to system komputerowy umożliwiający szybkie wykrywanie sprawców przestępstw na podstawie pozostawionych przez nich na miejscu zdarzenia śladów linii papilarnych, ustalenie tożsamości osób zatrzymanych, kontrolę na przejściach granicznych, oraz identyfikację zwłok.

2 Tytuł projektu: Upgrade systemu AFIS Projekt realizowany z Programu Rocznego 2007 i Porozumienie Finansowe 2/FGZ/2009 podpisane w dniu 26 maja 2009 roku. instalację nowej wersji aplikacji obsługującej AFIS w jednostce centralnej systemu oraz modernizację sprzętu komputerowego obsługującego jednostkę centralną; zakup pełnofunkcyjnych stanowisk terenowych oraz stanowisk centralnych (komputer PC + monitor + skaner + urządzenie do biometrycznego logowania na podstawie linii papilarnych); zakup terenowych workflow; szkolenia z zakresu nowej aplikacji dla administratorów centralnych systemu oraz dla użytkowników. Realizacja projektu przyczyni się do: wyposażenia jednostek Policji i Straży Granicznej w urządzenia do elektronicznego daktyloskopowania oraz w terminale do elektronicznego sprawdzania danych identyfikacyjnych osób; polepszenia ochrony bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej oraz lepszego zabezpieczenia jej granic zewnętrznych; zagwarantowania właściwego tempa przesyłania i udostępniania danych rejestrowanych w systemie AFIS; szybszego ustalenia tożsamości osób, wykrywania sprawców przestępstw oraz usprawni kontrolę ruchu cudzoziemców. Tytuł projektu: Wdrożenie do eksploatacji skorowidza DAKTYL III Projekt realizowany z Programu Rocznego 2008 i Porozumienie Finansowe 1/FGZ/2010 podpisane w dniu 29 stycznia 2010 roku. zakup serwerów bazodanowych; przeprowadzenie szkoleń z zakresu administrowania i eksploatacji systemu. Realizacja projektu przyczyni się do: budowy i wdrożenia do eksploatacji jednego uniwersalnego skorowidza DAKTYL III (skorowidz do gromadzenia danych osób daktyloskopowanych); utworzenia pełnej, ujednoliconej bazy danych osobowych spójnej z systemem AFIS, pozwalającej na szybką i jednoznaczną weryfikację tożsamości osób, która będzie miała zaimplementowane mechanizmy zapewniające kontrolę praw dostępu wraz z możliwością śledzenia wykonywanych na niej operacji; gromadzenia i udostępniania danych osobowych osób daktyloskopowanych na terenie Polski przez Policję, Straż Graniczną, Żandarmerię Wojskowej oraz innych upoważnionych do tego podmiotów; usprawnienia realizacji podstawowych zadańpolicji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej oraz innych upoważnionych do tego podmiotów (prokuratury, sądom, Służby Więziennej, ABW, CBA, Urzędu ds. Cudzoziemców), a także do lepszego zabezpieczenia granicy zewnętrznej Unii Europejskiej. Tytuł projektu: Przeszkolenie policjantów, w szczególności w zakresie wykonywania przepisów dorobku prawnego Schengen oraz wymiany informacji i wykorzystania Systemu Informacyjnego Schengen Projekt realizowany z Programu Rocznego 2007 i Porozumienie Finansowe 7/FGZ/2009 podpisane w dniu 2 lipca 2009 roku.

3 Dla zapewnienia ochrony bezpieczeństwa obywateli Unii Europejskiej oraz zabezpieczenia jej granic zewnętrznych konieczna jest współpraca policji i innych służb Państw Członkowskich UE w regionach przygranicznych w zakresie rozpoznawania i zwalczanie czynów karalnych (art. 39 Konwencji Wykonawczej Schengen). Przedmiotowa współpraca obejmuje: przekazywania we właściwym czasie informacji związanych z obserwacją i pościgiem transgranicznym (art. 44 Konwencji Wykonawczej Schengen); wspólne działania w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości związanej z nielegalnym handlem i przemytem środków odurzających (m.in. art. 70 i 71 Konwencji Wykonawczej Schengen). Nielegalny handel i przemyt, a w szczególności handel i przemyt ludzi oraz środków odurzających prowadzony jest przez zorganizowane, szczególnie niebezpieczne grupy przestępcze. Przy zwalczaniu tego typu przestępczości zasadniczą rolę odgrywają komórki organizacyjne Policji i Straży Granicznej. Istotnym elementem skutecznego zwalczania przestępczości zorganizowanej i przeciwdziałania zamachom antyterrorystycznym jest wspólne wypracowanie algorytmu postępowania. Zgodnie z zapisami Programów Rocznych FGZ, funkcjonariusze jednostek antyterrorystycznych Policji, kierownicy komórek organizacyjnych, jednostek terenowych Policji i przedstawiciele kierownictwa Straży Granicznej, jak również przedstawiciele służb pozapolicyjnych wykonujących działania o charakterze antyterrorystycznym, w ramach przedmiotowego projektu pozyskali wiedzę i umiejętności w zakresie: struktur organizacyjnych nadgranicznych jednostek Policji (w tym jednostek antyterrorystycznych państw - stron Układu z Schengen - zapoznanie się z funkcjonowaniem i zasadami dowodzenia i kierowania w trakcie prowadzenia działań pościgowych i transgranicznych), zasad i procedur współpracy, koordynacji działań, wypracowania wspólnej taktyki działania oraz standardów wyposażenia specjalistycznego. Powyższe bloki tematyczne zostały zrealizowane w ramach następujących szkoleń szczegółowych: 1. Planowanie i dowodzenie operacjami w przypadku prowadzenia działań w obszarze przygranicznym Państwa; 2. Działanie bojowe w rejonie przygranicznym z wykorzystaniem elementów taktyki zielonej; 3. Załamanie się działań i pierwsza pomoc przedmedyczna w trakcie realizacji działań w terenie przygodnym. 4. Kurs jazdy pojazdami terenowymi w terenie trudnodostępnym, wymagający specjalistycznych umiejętności. 5. Realizacja działań w przypadku wystąpienia zagrożeń terrorystycznych z użyciem materiałów promieniotwórczych i jądrowych na terenach przygranicznych. Szkolenie było istotnym wkładem merytorycznym poszerzającym umiejętności policjantów w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z udziałem materiałów chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych (CBRN). 6. Wymiana informacji i wykorzystanie Systemu Informacyjnego Schengen w działaniach antyterrorystycznych ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania oraz zasad dowodzenia i kierowania w trakcie prowadzenia działań pościgowych i transgranicznych szkolenie było skierowane do kadry kierowniczej jednostek organizacyjnych Policji i Straży Granicznej. Tytuł projektu: Budowa centrum zapasowego Krajowej Sieci AFIS - I etap - Zakup i dostawa komponentów sprzętowych oraz licencji na oprogramowanie na potrzeby budowy Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS Projekt jest pierwszym z trzech etapów przedsięwzięcia, którego celem jest utworzenie Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS. Projekt realizowany z Programu Rocznego Porozumienie Finansowe 11/FGZ/2011 podpisane w dniu 20 czerwca 2011 roku. zakup sprzętu umożliwiającego utworzenie kopii danych daktyloskopijnych zgromadzonych w bazie danych systemu AFIS wraz z niezbędnym oprogramowaniem systemowym,

4 zakup infrastruktury umożliwiającej wydajny i niezawodny dostęp do utworzonej kopii bazy danych AFIS. Tytuł projektu: Budowa centrum zapasowego Krajowej Sieci AFIS - II etap zakup platformy wirtualizacyjnej i sprzętu sieciowego Projekt jest kolejnym etapem przedsięwzięcia, którego celem jest utworzenie Centrum Zapasowego Krajowej Sieci AFIS. Projekt realizowany z Programu Rocznego Porozumienie Finansowe 13/FGZ/2011 podpisane w dniu 12 września 2011 roku. zakup specjalistycznej platformy sprzętowej umożliwiającej rekonfigurację Jednostki Centralnej AFIS w ramach Centrum Zapasowego, w tym infrastruktury sieciowej, która umożliwi niezawodne i wydajne połączenie pomiędzy istniejącym Centrum Podstawowym Jednostki Centralnej AFIS a planowanym Centrum Zapasowym AFIS. Realizacja projektów Budowa centrum zapasowego Krajowej Sieci AFIS - etap I i II przyczyni się do: zachowania bezpieczeństwa i ciągłości pracy oraz zapobieżenia utraty dostępu do danych zgromadzonych w bazach systemu AFIS, w przypadku niespodziewanej awarii Jednostki Centralnej AFIS lub nieprzewidzianej katastrofy, a także wykonywanie backupów danych w trybie on-line, zwiększenia gwarancji niezawodnej obsługi zapytań z terminali do szybkiej identyfikacji osób oraz przesyłek z urządzeń Live Scan, kierowanych przez Straż Graniczną i Policję, umożliwienia uruchamianie w ramach Systemu AFIS nowych funkcjonalności. Tytuł projektu:,,wspólne warsztaty szkoleniowe służb w kontekście wymagań sytuacji granicznej Projekt realizowany z Programu Rocznego Porozumienie Finansowe 18/FGZ/2011 podpisane w dniu 3 sierpnia 2011 roku. Całkowita wartość projektu wynosi: zł, w tym: dofinansowanie FGZ: zł, współfinansowanie: zł. Zasadniczym celem przedsięwzięcia było między innymi: podniesienie skuteczności reagowania i gotowości Policji, Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowa do współdziałania w trakcie wykonywania zadań związanych z ochroną granicy zewnętrznej UE i całego obszaru Schengen; doskonalenie taktyki prowadzenia działań porządkowych, z wykorzystaniem siłi środków własnych komend powiatowych (miejskich) Policji oraz jednostek wykonujących funkcje odwodu centralnego Komendanta Głównego Policji, właściwych miejscowo oddziałów Straży Granicznej oraz Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej; weryfikacja funkcjonalności i doskonalenie systemu obiegu informacji oraz zgrywanie działań porządkowych; praktyczne doskonalenie umiejętności prowadzenia negocjacji; doskonalenie umiejętności wspólnego prowadzenia działań zespołowych przez pododdziały wywodzące się z różnych oddziałów prewencji Policji. Zakres tematyczny planowanych szkoleń był związany z ochroną granicy zewnętrznej UE, a przygotowane scenariusze ćwiczeń dotyczyły zakłóceń porządku publicznego jakie mogą mieć miejsce w trakcie przemieszczania się zorganizowanych grup turystów czy też uczestników imprez masowych. Projekt obejmował przeprowadzenie ćwiczeń pododdziałów OPP oraz szkolenia i seminarium podsumowującego przedsięwzięcie.

5 Przewidziane programem ćwiczenia zgrywające odbyły się na terenie KWP w Lublinie i Rzeszowie w okresie styczeń kwiecień 2012 r. Łącznie odbyło się trzynaście jednodniowych ćwiczeń, z udziałem jednostek terenowych Policji, oddziałów Policji, w tym także z województw ościennych oraz jednostek Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. W manewrach uczestniczyło łącznie ponad osób. Dziewięć ćwiczeń zorganizowano na obszarze województwa lubelskiego na terenie komend powiatowych (miejskich) Policji w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Puławach, Tomaszowie Lubelskim. KWP w Rzeszowie zorganizowała cztery ćwiczenia w rejonach KPP (KMP) w Dębicy, Mielcu, Przemyślu i Tarnobrzegu. Znaczną część środków projektu FGZ wydatkowano na zakup nowego sprzętu. Zakupiono ręczne urządzenia rozgłaszające, dwa rodzaje sprzętu oświetleniowego oraz zestawy do rejestracji działań. Wymieniony sprzęt został rozdysponowany pomiędzy jednostki Policji bezpośrednio uczestniczące w przedsięwzięciu i był wykorzystywany w trakcie ćwiczeń. Projekt zakończyło szkolenie i seminarium, w którym uczestniczyło łącznie 103 policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy Żandarmerii Wojskowej. Podczas trzydniowego spotkania szczegółowo omówiono przebieg poszczególnych ćwiczeń zgrywających. Odrębne prezentacje poświęcone były najważniejszym aspektom przygotowania jednostek Policji do prowadzenia akcji (operacji) policyjnych, szkoleniu oddziałów Policji prowadzeniu negocjacji oraz zbiorowemu użyciu środków przymusu bezpośredniego. Odrębne prezentacje przygotowali reprezentanci Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Realizacja projektu wzbogaciła cykl przygotowań Policji i innych służb publicznych do operacji porządkowych. Udział w ćwiczeniach umożliwił praktyczną weryfikację umiejętności, jakie prezentują pododdziały poszczególnych służb, a także umożliwi sprawdzenie możliwości wspólnego działania sił Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Woskowej. Całość materiałów zaprezentowanych podczas seminarium zostanie rozpowszechniona i wykorzystana w trakcie szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji, Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej. Tytuł projektu: "Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze granicy UE" Projekt został realizowany w ramach Programu Rocznego Porozumienie Finansowe podpisane w dniu 28 lutego 2012 r. Całkowita wartość projektu wyniosła: zł, w tym: finansowanie z FGZ zł i współfinansowanie zł. W ramach przedsięwzięcia, które zostało zrealizowane w roku 2012, zakupiono cyfrowy sprzęt radiokomunikacyjny (radiotelefony noszone i radiotelefony przewoźne wraz z oprogramowaniem oraz zestawami do ich programowania i strojenia) w standardzie zgodnym z systemami Straży Granicznej (ETSI DMR). Sprzęt jest użytkowany przez wytypowane jednostki Policji współpracujące ze Strażą Graniczną i znajdujące się w obrębie województw nadgranicznych (zachodnio-pomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie). Tytuł projektu: "Doposażenie przygranicznych jednostek Policji w sprzęt radiokomunikacyjny służący poprawie możliwości komunikacji radiowej w obszarze zewnętrznej granicy UE (II etap)" Projekt został realizowany w ramach Programu Rocznego Porozumienie Finansowe podpisane w dniu 21 lutego 2013 r. Całkowita wartość projektu wyniosła: ,41 zł, w tym: finansowanie z FGZ ,56 zł i współfinansowanie ,85 zł. Projekt jest kontynuacją przedsięwzięcia zrealizowanego w ramach Programu Rocznego FGZ 2010.

6 W ramach projektu, zrealizowanego w roku 2014, zakupiono cyfrowy sprzęt radiokomunikacyjny zgodny ze standardem ETSI DMR. Sprzęt ten użytkowany jest przez jednostki Policji w obszarach przygranicznych województw: warmińsko-mazurskiego i podlaskiego (radiotelefony noszone oraz radiotelefony przewoźne wraz akcesoriami, zestawami do ich programowania i strojenia, a także infrastruktura zapewniająca odpowiednie zasięgi radiowe dla dostarczonych radiotelefonów). Celem powyższych projektów radiokomunikacyjnych jest poprawa interoperacyjności służb Policji i Straży Granicznej w zakresie wymiany informacji drogą radiową. Wpłynie to na zapewnienie jednolitej kontroli granic zewnętrznych, spełniającej wysokie standardy jakości oraz elastycznego ruchu transgranicznego. Sprzęt przeznaczony jest w głównej mierze do wykorzystywania w działaniach związanych z ochroną granic i do współpracy ze Strażą Graniczną.,,Bezgraniczne bezpieczeństwo Tytuł projektu:,,modernizacja Krajowego Systemu Informatycznego Projekt realizowany z Programu Rocznego Porozumienie Finansowe nr 22/FGZ/2012 podpisane w dniu 29 czerwca 2012 r. Całkowita wartość projektu wyniosła: ,11 zł, w tym: finansowanie z FGZ ,33 zł i współfinansowanie ,78 zł. W ramach projektu dokonano modernizacji Krajowego Systemu Informatycznego w zakresie dostosowania KSI do wymagań nałożonych przez KE związanych z wdrożeniem do produkcyjnego uruchomienia systemu SIS II. Ponadto należy pamiętać, że przedmiotowy projekt był wypełnieniem zobowiązań międzynarodowych Polski wynikających z tytułu członkowstwa w Unii Europejskiej. SIS II przetwarza obok danych tekstowych również dane, np. biometryczne (fotografie i odciski palców). W SIS II wprowadzone zostały również nowe kategorie przedmiotów i dokumentów gromadzonych w systemie oraz dodana zastała możliwość tworzenia logicznych powiązań pomiędzy obiektami zamieszczonymi w nim, np. poszukiwanym przedmiotem i przestępcą. Zakres projektu obejmował cztery zadania: rozbudowę istniejącej infrastruktury: w tym: zakup m.in. serwerów, macierzy, bibliotek, switchy FC, kart HSM, zakup urządzeń sieciowych LAN: w tym: zakup m.in. routerów brzegowych Policji, switchy, modułów, serwera dla systemu zarządzania CISCO Works wraz z oprogramowaniem, 4 przenośnych stanowisk roboczych, rozbudowę infrastruktury teletransmisyjnej, która realizuje połączenie sieciowe między ośrodkiem podstawowym a ośrodkiem zapasowym KSI, zakup licencji wraz ze wsparciem technicznym dla środowiska produkcyjnego na potrzeby rozbudowy KSI. Realizacja projektu umożliwiła uprawnionym na mocy ustawy o SIS i VIS podmiotom administracji państwowych korzystanie z Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), a tym samym wzmocniła działania podejmowane przez te organy. Powyższe, zgodnie z zapisami Programu Wieloletniego FGZ, zapewniło udział Polski w Systemie informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II), który zakłada wprowadzenie nowych, innowacyjnych elementów, takich jak użycie danych biometrycznych czy tzw. łączność wpisów co zwiększy możliwość i niezawodność wcześniejszej wersji Systemu Informacyjnego Schengen. Ocena: 5/5 (1) Tweetnij

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E a) wprowadzenie Potrzeba przyjęcia ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen i Systemie Informacji Wizowej wynika z członkostwa Polski w Unii

Bardziej szczegółowo

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji

Istotą działań GSP KGP jest wykonywanie zadań związanych. Główny Sztab Policji struktura i zadania GSP kgp Główny Sztab Policji DZIAŁALNOŚĆ GŁÓWNEGO SZTABU POLICJI KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI W 2013 R. ORAZ PERSPEKTYWY NA ROK 2014 Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji (GSP KGP)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 2013 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA ZA 213 ROK Warszawa, czerwiec 214 2 Spis treści I. Podstawy prawne działalności Funduszu 7 II. Ogólne informacje o Funduszu 8 II.1. Struktura organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 grudnia 2014 r. Poz. 1218 UCHWAŁA NR 252 RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie Narodowego Programu Antyterrorystycznego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5

PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SEMESTR 3 5 Załącznik nr 5a PROGRAM PRAKTYKI STUDENCKIEJ DLA STUDENTÓW BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO SZCZECIŃSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ COLLEGIUM BALTICUM SEMESTR 3 5 Kierunek: Bezpieczeństwo Wewnętrzne Specjalizacja: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku. Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr 218/2006 Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2006 roku Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok

Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Departament Strategii Plan pracy Najwyższej Izby Kontroli na 2014 rok Załącznik do uchwały Kolegium Najwyższej Izby Kontroli z dnia 11 grudnia 2013 r. WARSZAWA GRUDZIEŃ 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla projektu Wprowadzanie nowoczesnego systemu informatycznego oraz e-usług w SPZOZ Szpital Psychiatryczny w Toszku celem podniesienia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM

DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM KPB-4101-01-00/2013 Nr ewid. 5/2014/P/13/100/KPB Informacja o wynikach kontroli DZIAŁANIA POLICJI NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA OBYWATELI W RUCHU DROGOWYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 767/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. 1 z 27 2014-06-09 14:20 Wydruk z 2014.06.09 Dz.U.UE.L.2008.218.60 - Wizowy System Informacyjny (VIS) oraz wymiana danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 2 do SIWZ Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze OIS RZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/6(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY

PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W POLSCE POTRZEBY, ROZWIĄZANIA, PERSPEKTYWY Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2011 PANEL DYSKUSYJNY INFORMATYZACJA ADMINISTRACJI

Bardziej szczegółowo

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów

Dostępdoinformacji. Programów Operacyjnych. w ramach16regionalnych. systemy wyboru projektów. orazsystemywyboruprojektów Dostępdoinformacji orazsystemywyboruprojektów systemy wyboru projektów w ramach16regionalnych w Programów Regionalnych Operacyjnych Programów Operacyjnych Pracazbiorowapodredakcją: MałgorzatyBrennek Marzec2009

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji nr 11-245- Poz. 52 i 53 DZIENNIK URZEDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI TREŚĆ: Poz.: DECYZJE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI 52 nr 199 z dnia 4 czerwca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA WYSOKI PRZEDSTAWICIEL UNII DO SPRAW ZAGRANICZNYCH I POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA Strasburg, dnia 28.4.2015 r. JOIN(2015) 17 final WSPÓLNY KOMUNIKAT DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY Budowanie

Bardziej szczegółowo