Rozproszone środowisko dla biologii systemów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozproszone środowisko dla biologii systemów"

Transkrypt

1 Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Lula Nr albumu: Rozproszone środowisko dla biologii systemów Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana pod kierunkiem dr hab. Anny Gambin Instytut Informatyki Listopad 2009

2 Oświadczenie kierującego pracą Potwierdzam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i kwalifikuje się do przedstawienia jej w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. Data Podpis kierującego pracą Oświadczenie autora (autorów) pracy Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie samodzielnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami. Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni. Oświadczam ponadto, że niniejsza wersja pracy jest identyczna z załączoną wersją elektroniczną. Data Podpis autora (autorów) pracy

3 Streszczenie W pracy zostało opisane środowisko do przeprowadzania rozproszonych eksperymentów in silico. Środowisko pozwala na wykonywanie długotrwałych obliczeń, wspiera równoległe ich przetwarzanie i zapewnia powtarzalność. W oparciu o opisywaną aplikację zaimplementowano operacje umożliwiające wykonanie analizy wrażliwości modelów szlaków sygnałowych na zaburzenia parametrów. Aplikacja utworzona była z myślą o dalszym jej rozszerzaniu o nowe typy obliczeń. Implementacja środowiska oparta była o narzędzia związane z platformą Java Enerprise Edition (JEE) [23]. Do pracy dołączono opis przykładowych eksperymentów wykonanych za pomocą zaimplementowanego środowiska. Słowa kluczowe taverna, biologia systemów, szlaki sygnałowe, prism model checker, mathematica, java, web service, jms 11.3 Informatyka Dziedzina pracy (kody wg programu Socrates-Erasmus) D. Software D.3. PROGRAMMING LANGUAGES D.3.3. Language Constructs and Features Klasyfikacja tematyczna Distributed enviroment for system biology Tytuł pracy w języku angielskim

4

5 Spis treści Wprowadzenie Aplikacja Cele pracy Zarys funkcjonalności systemu Protokół komunikacyjny Wywołanie synchroniczne Wywołanie asynchroniczne Wykonanie obliczenia Moduły Taverna Kolejka JMS WebService Robotnik Nadzorca Zastosowanie Problem biologiczny Wieloparametrowa analiza wrażliwości Podejście deterministyczne Podejście stochastyczne Probabilistyczna weryfikacja modelowa PRISM Eksperymenty Podejście deterministyczne Operacje Przepływ czynności algorytmu MPSA Eksperyment Wyniki Podejście stochastyczne Model Specyfikacja Operacje Przepływ czynności Eksperyment Wyniki Eksperyment badający wydajność systemu

6 4. Podsumowanie A. Kompilacja, instalacja i sposób użycia A.1. Konfiguracja A.1.1. moduł webservice A.1.2. moduł register A.1.3. moduł mathematica A.1.4. moduł odesolver A.1.5. moduł prism A.2. Kolejka A.3. Budowa źródeł A.4. Testy A.5. Kontroler serwletów A.6. Uruchomienie B. Instalacja aplikacji klienta C. Dodawanie nowych operacji D. Model w PRISMie E. Opis wdrożenia F. Zawartość płyty CD Bibliografia

7 Wprowadzenie W pracy opisywany jest system do wykonywania złożonych obliczeń. System tworzony był z myślą o zastosowaniu go do obliczeń z zakresu biologii systemów. Jest to kontynuacja prac rozpoczętych w publikacji [4]. Przedstawiono tam implementację algorytmu wieloparametrowej analizy wrażliwości (ang. Multi-Parameter Sensitivity Analysis - MPSA) [7] w oparciu o symulacje wykorzystujące równania różniczkowe. Pożądane było rozszerzenie systemu o możliwość wykonania symulacji stochastycznych. W podejściu stochastycznym wykorzystywana miała być probabilistyczna weryfikacja modelowa (ang. probablistic model checking) [3]. Pozwalałoby to na wykonywanie zaawansowanej analizy jakościowej problemu (w trakcie wykonywania symulacji można badać spełnialność formuły zadanej w logice temporalnej). Zastosowanie probabilistycznej weryfikacji modelowej okazało się jednak złożone obliczeniowo. W trakcie symulacji budowana jest rozległa przestrzeń stanów. Eksploracja jej wymaga dużej mocy obliczeniowej i dużo pamięci. Wymusiło to zmianę architektury systemu dostarczonego w [4]. Konieczne było wspieranie długich obliczeń i wykonywanie równoległe niezależnych operacji. Efektem tych zmian jest dostarczony system. Praca podzielona została na 4 rozdziały i 6 dodatków. W rozdziale pierwszym opisano implementację systemu. W rozdziale drugim znajduje się omówienie problemu biologicznego motywującego napisanie systemu. Umieszczono tu również opis dwóch podejść do jego rozwiązania. W rozdziale trzecim zawarto opis eksperymentów obrazujących wykorzystanie systemu. W ostatnim rozdziale znajduje się podsumowanie całej pracy. W dodatkach umieszczono przydatne uzupełnienia. W dodatku pierwszym opisany jest proces kompilacji i instalacji. W drugim dodatku znajduje się opis instalacji z punktu widzenia klienta systemu. Trzeci dodatek stanowi kurs dodawania nowych operacji. W czwartym dodatku zawarto definicję modelu szlaku sygnałowego w PRISMie [17]. Piąty dodatek omawia wdrożenie systemu na serwerach Centrum Doskonałości BioExploratorium [5]. W ostatnim dodatku opisano zawartość płyty CD dołączonej do pracy. 5

8

9 Rozdział 1 Aplikacja 1.1. Cele pracy Głównym celem mojej pracy było stworzenie środowiska usprawniającego wykonywanie eksperymentów in silico z zakresu biologii systemów. Ze względu na charakter obliczeń aplikacja powinna: umożliwiać wykonywanie eksperymentów wymagających dużej mocy obliczeniowej, umożliwiać równoległe przeprowadzanie obliczeń, umożliwiać asynchroniczne wykonywanie długotrwałych obliczeń, być skalowalna i składać się z luźno powiązanych komponentów, umożliwiać rozszerzanie środowiska o kolejne operacje obliczeniowe, zapewnić powtarzalność wykonywania eksperymentów, być dostępna dla szerokiej grupy użytkowników Zarys funkcjonalności systemu Poniżej przedstawię zarys głównych funkcjonalności systemu. Szerszy opis poszczególnych modułów znajduje się w dalszej części rozdziału. System można podzielić na dwie główne części - część klienta i część serwerową. Część klienta stanowi aplikacja Taverna [28]. Posiada ona graficzny interfejs użytkownika umożliwiający wywoływanie operacji udostępnianych przez część serwerową systemu. Aplikacja pozwala łączyć wykonanie tych operacji w przepływy czynności (ang. workflow). W ten sposób możliwe jest formalne zdefiniowanie eksperymentu. W części serwerowej zaimplementowane zostały operacje wykonujące właściwe obliczenia. Aby możliwe było odpowiednie wykonywanie operacji, konieczne było utworzenie oprogramowania nadzorującego i zarządzającego obliczeniami. W rozdziale tym skupiam się na opisie właśnie tego oprogramowania. Opis implementacji poszczególnych operacji obliczeniowych można znaleźć w rozdziale poświęconym eksperymentom. Część serwerowa podzielona została na cztery luźno powiązane moduły funkcjonalne. Są to moduły: WebService, Kolejka, Nadzorca i Robotnik. Implementacja modułów oparta została o narzędzia wywodzące się z platformy Java Enterprise Edition (JEE) [23]. Szkic architektury przedstawiony został na rysunku

10 Rysunek 1.1: Szkic architektury 8

11 Moduł WebService udostępnia operacje obliczeniowe aplikacji klienta. Operacje udostępniane są poprzez usługi sieciowe (ang. web services). Moduł odpowiedzialny jest za komunikację z klientem, przetwarzanie wywołań klienta na komunikaty zrozumiałe dla modułów liczących i przetwarzanie wyników obliczeń na odpowiedzi usług sieciowych. Moduły części serwerowej komunikują się między sobą za pomocą komunikatów JMS (ang. Java Message Service)[24]. Implementacja komunikacji znajduje się wewnątrz modułu Kolejka. Właściwe obliczenia wykonywane są przez moduły Robotników. Pobierają one z kolejki zlecenia wykonania obliczeń. Po wykonaniu obliczeń zwracają do kolejki komunikaty z wynikami. W dostarczonym przeze mnie systemie zaimplementowane są trzy typy modułu Robotnik. Są to podprojekty Mathematica, ODESolver i Prism. Wszystkie te moduły w wykonywanych obliczeniach korzystają z aplikacji zewnętrznych (od których przejęły nazwy) i udostępniają różne funkcjonalności. Moduł Nadzorcy używany jest do zarządzania operacjami asynchronicznymi. Opis pojęcia operacja asynchroniczna znajduje się w następnym podrozdziale. W systemie może działać jednocześnie wiele instancji każdego modułu. Wszystkie moduły mogą być uruchomione na osobnych maszynach. Jedynym założeniem jest możliwość komunikacji pomiędzy komputerami za pomocą sieci TCP/IP. Właściwie skonfigurowany system umożliwia rozproszenie obliczeń i zwielokrotnienie mocy obliczeniowej. W razie potrzeby można zwiększyć lub zmniejszyć liczbę modułów liczących. Zapewnia to skalowalność i zmniejsza podatność systemu na awarie Protokół komunikacyjny Kluczowym dla poznania działania systemu jest zrozumienie funkcjonowania protokołu komunikacyjnego modułów. W systemie wspierane są dwa typy operacji: operacje synchroniczne i operacje asynchroniczne. Poprzez operacje synchroniczne rozumiem operacje, w których wyniki obliczeń zwracane są od razu. Klient oczekuje na wykonanie obliczeń i po ich ukończeniu odbiera wyniki. Operacje asynchroniczne działają w inny sposób. Wywołanie operacji jest jedynie zleceniem wykonania obliczenia. Klient nie oczekuje na wyniki. Zwracane są one za pomocą wiadomości . Każdy typ operacji ma odmienny protokół komunikacyjny. Poniżej przedstawię opis kolejnych kroków działania systemu po otrzymaniu zlecenia wykonania obliczenia. Klient wywołuje metodę web service u. Wywołanie przechwytywane jest przez moduł WebService. Parametry wywołania tłumaczone są na komunikaty JMS. Pojedyncze wywołanie może spowodować stworzenie wielu komunikatów. Na przykład, gdy celem wywołania było wykonanie symulacji modelu z różnymi parametrami, dla każdego zestawu parametrów może zostać stworzony osobny komunikat. Każdy komunikat zaopatrywany jest w sygnaturę typu operacji. Określany jest adres kolejki docelowej i jej nazwa. W tym momencie scenariusz się rozgałęzia w zależności od charakteru operacji. 9

12 Wywołanie synchroniczne W przypadku wywołania synchronicznego: Tworzona jest tymczasowa kolejka, niedostępna dla innych procesów. Do każdego komunikatu dołączany jest adres tej kolejki, jako adres zwrotny wyników. Komunikaty umieszczane są w docelowej kolejce. Proces web service u oczekuje na pojawienie się wyników wszystkich komunikatów w tymczasowej kolejce. Po odebraniu wszystkich komunikatów z wynikami tworzona jest na ich podstawie odpowiedź metody web service u. Wynik zwracany jest oczekującemu klientowi Wywołanie asynchroniczne W przypadku wywołania asynchronicznego: Rejestruje się wykonywane obliczenie w module Nadzorcy. Rejestracja polega na wysłaniu wiadomości do kolejki Nadzorcy, przeznaczonej do rejestrowania zgłoszeń. Wiadomość taka zawiera typ obliczenia, liczbę komunikatów wchodzących w skład obliczenia oraz adres pod jaki należy wysłać wyniki. Moduł Nadzorcy przekazuje komunikat zwrotny, którego treścią jest identyfikator zarejestrowanych obliczeń. Do każdego komunikatu dołączany jest adres kolejki Nadzorcy przeznaczonej do odbierania wyników, jako adres zwrotny rezultatów. Nadawany jest również identyfikator obliczeń. Komunikaty umieszczane są w docelowej kolejce. Proces web service u kończy tu swoje działanie. Wynikami zajmie się moduł Nadzorcy. Moduł Nadzorcy oczekuje na komunikaty w dwóch kolejkach. Pierwsza służy do rejestracji obliczeń, druga do zgłaszania wyników. Gdy w kolejce rejestracyjnej pojawi się komunikat, rejestrowany jest nadzór nad obliczeniem. Nadawany jest identyfikator obliczeń. Zapisywany jest identyfikator i typ obliczenia, adres i liczba oczekiwanych wyników. Gdy w kolejce na wyniki pojawi się komunikat, sprawdzany jest identyfikator obliczenia. Komunikat trafia do wyników o tym samym identyfikatorze. Gdy obliczenie nie było jeszcze zarejestrowane, komunikat jest zapisywany w pomocniczym buforze. Co pewien czas struktura danych gromadząca wyniki przeglądana jest w celu znalezienia skompletowanych obliczeń. Z kompletnych wyników tworzona jest wiadomość , która następnie wysyłana jest pod odpowiedni adres. 10

13 Wykonanie obliczenia Obliczenia wykonywane są w sposób niezależny od charakteru operacji (synchroniczny, asynchroniczny). Moduł obliczeniowy wspiera określone typy operacji. Dla każdego typu potrafi stworzyć proces liczący. Moduł oczekuje na pojawienie się komunikatu w kolejce. Gdy przyjdzie komunikat, sprawdzany jest jego typ. Jeśli dany typ jest wspierany, uruchamiany jest proces liczący. Jako parametr przekazuje się treść komunikatu. Gdy dany typ nie jest wspierany komunikat jest ignorowany. Po wykonaniu obliczeń budowany jest komunikat zwrotny o treści będącej wynikiem obliczenia. Komunikatowi nadawany jest taki sam identyfikator i typ, jaki miał komunikat inicjalizujący obliczenia. W przypadku wystąpienia błędu w trakcie obliczeń, treścią komunikatu zwrotnego jest wiadomość wyjątku. Komunikat wynikowy wysyłany jest pod adres zawarty w komunikacie inicjalizującym obliczenia Moduły Taverna Taverna [28] jest graficznym środowiskiem do konstruowania schematów eksperymentów in silico. Stworzona została przez, związany z uniwersytetem w Manchesterze, zespół mygrid. Głównymi celami działania Taverny są: sformalizowanie wykonywania eksperymentów, zapewnienie możliwości powtarzania eksperymentów, umożliwienie ponownego wykorzystania stworzonych przez społeczność modułów obliczeniowych. Filozofia programu oparta jest na definiowaniu przepływów czynności (ang. workflow). Przepływ czynności składa się ze zbioru procesorów. Przez procesor należy rozumieć jednostkę wykonującą ściśle określone obliczenie. Procesor przyjmuje dane wejściowe i zwraca wynik. Wyniki jednego procesora mogą być danymi wejściowymi kolejnego procesora. W ten sposób można skonstruować sieć procesorów powiązanych wejściami i wyjściami. Są to właśnie przepływy czynności. Sieć taka może realizować wykonanie złożonego eksperymentu. Taverna obsługuje różnego rodzaju procesory. Szczególnie istotne są procesory wywołujące metody web service ów. Aby zdefiniować taki procesor w Tavernie, należy za pomocą menu dodać plik WSDL (ang. Web Service Definition Language)[31] z definicją serwisu. Taverna, na podstawie tego pliku, utworzy po jednym procesorze dla każdej metody. Za pomocą innego typu procesorów można między innymi wczytywać pliki, definiować stałe, dokonywać prostych operacji na listach itd. Bardzo użyteczna jest możliwość definiowania procesorów w oparciu o BeanShell[1] prosty język skryptowy z dynamicznym typowaniem, składnią podobny do Javy. Umożliwia on np. przetwarzanie danych wejściowych lub wyników do wymaganego formatu. Taverna umożliwia zagnieżdżanie przepływów czynności. Zagnieżdżony przepływ traktowany jest jak zwykły procesor. 11

14 Przepływy czynności w Tavernie definiuje się za pomocą graficznego menu. Odnajduje się na liście właściwy procesor i przeciąga się go na okno przepływu. Aby połączyć dwa procesory należy wybrać wyjście jednego z nich i połączyć z wejściem drugiego. Możliwe jest ustawienie wartości domyślnych dla wybranych przez użytkownika wejść procesorów. Definicja przepływu czynności zapisywana jest w języku Scufl[29]. Jest to język oparty o XML. Jego składnia jest dość rozwlekała i mało czytelna, ale mimo to jest możliwe ręczne definiowanie i edycja przepływów. Taverna wyposażona jest w moduł wykonujący eksperymenty. Moduł ten wywołuje kolejne procesory zwracając ostateczny wynik przepływu lub informację o błędzie, jeśli taki wystąpił. Możliwe jest zapisanie wyników eksperymentu. Taverna umożliwia ścisłą definicję eksperymentu i zapewnia jego powtarzalność. Jest narzędziem powszechnie stosowanym w bioinformatyce, dlatego też stworzone przeze mnie środowisko zintegrowane zostało z Taverną. Do pracy dołączone są definicje przykładowych przepływów. Integralną częścią Taverny i części serwerowej jest plik WSDL definiujący sygnatury metod udostępnianych przez web service. W ten sposób udostępniane są Tavernie procesory wykonujące obliczenia zaimplementowane w części serwerowej Kolejka JMS Java Message Service (JMS) [24] jest rozwiązaniem będącym częścią standardu Enterprise Java Beans 3.0 [22]. Dostarcza protokoły komunikacyjne oparte na wymianie komunikatów poprzez sieć TCP/IP. Zaimplementowane są tu dwa typy rozgłaszania komunikatów, poprzez kolejki (ang. Queue) i tematy (ang. Topic). Komunikacja poprzez kolejkę stosowana jest w przypadku gdy komunikat może być odebrany przez dowolnego klienta kolejki, nie może być utracony i musi być przetworzony przez dokładnie jednego klienta. W modelu tym klienci czekają na pojawienie się komunikatu w kolejce. Gdy taki zostanie umieszczony w kolejce, zarządca kolejki wybiera jednego z klientów i przekazuje mu komunikat. Sposób rozdziału komunikatów pomiędzy klientów nie jest określony w standardzie i zależny jest od używanej implementacji. Gdy w chwili pojawienia się komunikatu nie ma oczekującego klienta, komunikat jest kolejkowany. Zostanie on skonsumowany, gdy pojawi się klient. Komunikacja z użyciem tematów ma charakter rozgłaszania wiadomości. Komunikat umieszczony w temacie rozsyłany jest do wszystkich zarejestrowanych klientów (zwanych subskrybentami). Gdy klient nie jest zarejestrowany w chwili przyjścia komunikatu, nie otrzyma go. Istnieje modyfikacja (ang. persistence topic) pozwalająca na utrwalanie komunikatów. Wówczas możliwe jest zawieszenie oczekiwania na komunikaty, ponowne wznowienie i odebranie komunikatów, które się w tym czasie pojawiły w temacie. Dla zaimplementowanego przeze mnie systemu właściwym modelem komunikacji jest model z kolejką. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze zleceniami wykonania obliczeń, które mogą być obsłużone przez dowolny, oczekujący proces obliczeniowy. Obliczenie ma być wykonane dokładnie raz. Zastosowanie kolejki pozwala na rozproszenie poszczególnych modułów i ograniczenie powiązań pomiędzy nimi. Dodatkowo możliwa jest łatwa skalowalność liczby modułów. W systemie używana jest implementacja ActiveMQ[11] standardu JMS. W skład modułu Kolejka wchodzą dwa podprojekty: producer i consumer. Zaimplementowana jest w nich warstwa komunikacji wykorzystująca kolejkę. Najważniejszą klasą podprojektu consumer jest klasa Consumer. Klasa implementuje dwa interfejsy Runnable i MessageListener. Zaprojektowana została z myślą o uruchamianiu jej 12

15 w osobnym wątku. W konstruktorze przyjmuje dwa parametry: adres i nazwę kolejki. Po uruchomieniu (wywołanie metody run) tworzy sesję, łączy się z kolejką i oczekuje na komunikaty. W chwili pojawienia się komunikatu w kolejce, wywoływana jest metoda onmessage. Jest to metoda abstrakcyjna. Jej implementacja zależna jest od zastosowania klasy Consumer i powinna zostać dostarczona przez klasę dziedziczącą. Ważną metodą jest metoda reply. Pozwala ona odpowiedzieć na otrzymany komunikat. W podprojekcie producer znajduje się klasa Producer odpowiedzialna za rozsyłanie komunikatów i odbieranie odpowiedzi. W konstruktorze klasy podawane są: adres i nazwa kolejki do której ma zostać wysłana wiadomość i nazwa kolejki, do której zwrócone mają być wyniki. Gdy nie poda się ostatniego parametru, tworzona jest tymczasowa kolejka i to ona będzie gromadziła wyniki. Wysyłanie komunikatów odbywa się za pomocą wywołania metody send. Odbieranie wyników następuje poprzez wywołanie metody receive. Po zakończeniu korzystania z instancji klasy Producer należy wywołać na niej metodę close. W pozostałych modułach klasy Producer i Consumer są wyłącznym sposobem korzystania z kolejki JMS WebService Głównym zadaniem modułu jest tłumaczenie wywołań klienta na wywołania operacji obliczeniowych i wyników tych operacji na wyniki rozumiane przez klienta. Jest to implementacja końca web service u (ang. endpoint). Moduł uruchomiony jest na kontenerze serwletów. Komunikacja z klientem odbywa się za pomocą protokołu SOAP [32], a z częścią serwerową za pomocą komunikatów JMS. Moduł wspiera operacje synchroniczne i asynchroniczne. Stykiem części klienta i serwerowej jest definicja pliku WSDL[31]. Zawarte są w nim sygnatury wszystkich metod udostępnianych przez system. Moduł tworzony był zgodnie z podejściem WSDL first approach. Plik WSDL napisany był ręcznie, a na jego podstawie wygenerowane zostały klasy reprezentujące parametry i wyniki metod. Wygenerowany został także szkielet klasy implementującej koniec web service u. Do obsługi web service u wykorzystywany jest zrąb (ang. framework) CXF[9]. Jest on zgodny ze standardem JAX-WS (ang. Java API for XML Web Services)[25]. Źródła po zbudowaniu są zwykłym archiwum war. Mogą być uruchamiane na dowolnym kontenerze serwletów. Konfiguracja zrębu znajduje się w katalogu WEB-INF w plikach web.xml i cxf-servlet.xml. Dla każdego typu operacji należy zapewnić kod przekształcający parametry metody web service u na komunikaty JMS oraz komunikaty JMS na wyniki metody web service u. W systemie zakłada się, że komunikaty przesyłane między modułami są napisami. System dostarcza dwie generyczne klasy: ServiceMessage i rozszerzającą ją klasę WSMessage. Zapewniają one całą obsługę wymiany komunikatów. Implementację przetwarzania synchronicznego dostarcza metoda process, zaś asynchronicznego metoda asyncprocess. Klasa ServiceMessage operuje na komunikatach będących napisami. Klasa WSMessage ma zaimplementowane metody przekształcające za pomocą JAXB (ang. Java Architecture for XML Binding)[26] klasy na dokumenty XML. Dokumenty te traktowane są jako treść komunikatów. Oprócz zmiany formatu parametrów wywołania operacji, klasy te oferują możliwość zdefiniowania większej liczby komunikatów w celu np. zrównoleglenia wykonania operacji. Dla każdej operacji dostępnej w systemie zdefiniowana została klasa rozszerzająca klasę WSMessage. Ciało metody web service u implementującej daną operację sprowadza się do wywołania metody process lub asyncprocess tejże klasy. Rozszerzenie klasy WSMessage jest najprostszym sposobem zdefiniowania nowej operacji obliczeniowej. 13

16 Robotnik Jest to właściwy moduł liczący. Jego zadaniem jest pobieranie komunikatów z odpowiedniej kolejki, przetwarzanie treści komunikatu, wywołanie obliczeń i zwrócenie wyników w żądanym formacie. Do obsługi poszczególnych typów obliczeń służą klasy implementujące interfejs Worker. Interfejs ten posiada jedną metodę execute. Jako parametr przekazywany jest tu napis będący treścią komunikatu zlecającego obliczenia. Wynikiem jest również napis, na podstawie którego buduje się treść zwrotnego komunikatu. W ciele tej metody należy umieszczać właściwe obliczenia. Typowe parametry i wyniki są dokumentami XML. Dlatego dostarczona jest klasa abstrakcyjna AbstractWorker implementująca interfejs Worker, która dokonuje konwersji dokumentów XML na klasy i klas na dokumenty XML. Klasa parametryzowana jest typem parametrów i wyników. Do tłumaczenia używana jest klasa ObjectTranslator. Rozszerzając klasę AbstractWorker, kod wykonujący właściwe obliczenia należy umieścić wewnątrz metody doexecute. Z interfejsem Worker powiązany jest interfejs WorkerFactory. Jego zadaniem jest stworzenie i odpowiednie zainicjalizowanie instancji implementacji interfejsu Worker. Realizowane jest to wewnątrz metody getworker. Interfejs WorkerFactory realizuje wzorzec projektowy fabryka abstrakcyjna[13]. Metoda getworker jest jej metodą wytwórczą. W dalszej części podrozdziału realizacje interfejsu WorkerFactory nazywane będą fabrykami. Klasa TaskConsumer odpowiedzialna jest za komunikację z kolejką. Rozszerza ona klasę Consumer opisaną w podrozdziale poświęconym modułowi Kolejka. Bardzo ważną metodą tej klasy jest metoda registerfactory. Rejestruje ona fabryki tworzące klasy liczące. Rejestracja polega na podaniu w parametrach: napisu będącego identyfikatorem typu obliczenia i instancji fabryki tworzącej klasy obliczeniowe właściwe dla danego typu. Klasa TaskConsumer implementuje metodę onmessage. W jej treści następuje wyłuskanie z komunikatu typu i treści zlecenia. Sprawdzane jest, czy dla danego typu zarejestrowano fabrykę WorkerFactory i jeśli tak, to tworzona jest instancja klasy Worker. Realizowane jest to poprzez wywołanie metody getworker fabryki. Następnie na stworzonej instancji wywoływana jest metoda execute z parametrem będącym treścią komunikatu. Wynik tej metody jest zwracany za pomocą metody reply klasy TaskConsumer. Klasa TaskConsumer implementuje interfejs Runable (implementacja tego interfejsu dziedziczona jest po klasie Consumer). Klasa ta przeznaczona jest do uruchamiania w odrębnym wątku. Istnieje możliwość jednoczesnego uruchomienia wielu wątków wykonujących obliczenia. Możliwość taką realizuje klasa TaskConsumerManager Nadzorca Moduł obsługuje wyniki operacji wykonywanych asynchroniczne. Przez operacje asynchroniczne rozumiem operacje zdefiniowane w podrozdziale opisującym protokół komunikacyjny. Do jego zadań należy rejestracja obliczeń, odbieranie wyników i wysyłanie wiadomości z wynikami. Wszystkie zadania realizowane są w osobnych wątkach. Wątki operują na strukturze danych zaimplementowanej w klasie Register. Struktura ta służy do przechowywania informacji o zarejestrowanych obliczeniach i odebranych wynikach. Zaimplementowana została zgodnie ze wzorcem projektowym singleton[13]. Oznacza to, że w systemie istnieje tylko jedna instancja klasy Register (konstruktor jest metodą prywatną). Obliczenie reprezentowane jest poprzez interfejs Computation. Kluczowymi metodami tego interfejsu są addanswer i iscomplete. Za pomocą pierwszej dodawane są otrzymane wyniki. Za pomocą drugiej sprawdza się, czy skompletowano już wszystkie wyniki. Bardzo 14

17 ważną metodą jest również getresult zwracająca dla ukończonych obliczeń treść wiadomości . Dla każdego typu obliczenia powinna istnieć klasa realizująca wzorzec projektowy fabryka konkretna[13]. Klasa taka, nazywana dalej fabryką, implementuje interfejs ComputationFactory (będący realizacją wzorca projektowego fabryka abstrakcyjna). Jej zadaniem jest zwracanie instancji odpowiedniej klasy implementującej interfejs Computation. Rejestracją nowych obliczeń zajmuje się klasa Recorder. Rozszerza ona klasę Consumer. Oczekuje ona na pojawienie się wiadomości w kolejce przeznaczonej do rejestracji. Wiadomość rejestracyjna zawiera informacje o typie obliczenia, liczbie spodziewanych wyników i adresie docelowego odbiorcy. W momencie pojawienia się wiadomości wywoływana jest metoda onmessage. W jej wnętrzu następuje nadanie identyfikatora obliczeniu (metoda getid klasy Register) i zarejestrowanie obliczenia (metoda regist klasy Register). Rejestracja polega na utworzeniu, na podstawie treści komunikatu rejestrującego, obiektu implementującego interfejs Computation. Obiekt ten reprezentować będzie rozpoczęte obliczenie. Tworzony jest poprzez wywołanie metody wytwórczej fabryki przypisanej do danego typu obliczenia. Za odbieranie wyników odpowiedzialna jest klasa Receiver. Ona również rozszerza klasę Consumer. Odbiera ona komunikaty pojawiające się w kolejce przeznaczonej na wyniki. Po nadejściu komunikatu wywoływana jest metoda onmessage. Wyłuskiwane są tu: identyfikator obliczenia, treść komunikatu będąca właściwym wynikiem. Wartości te są parametrami metody addanswer klasy Register. Wewnątrz metody, na podstawie identyfikatora odnajdywane jest zarejestrowane obliczenie i wywołana jest na klasie reprezentującej to obliczenie metoda addanswer dodająca nowy wynik. Gdy obliczenie nie było jeszcze zarejestrowane, wynik jest zapisywany w pomocniczej liście. W momencie rejestracji obliczenia o danym identyfikatorze zostanie przekazany do tego obliczenia. Co pewien czas ze struktury danych reprezentującej obliczenia usuwane są zakończone obliczenia. Wykonuje się to poprzez wywołanie metody popallcompletedcomputation klasy Register. Dla każdego skompletowanego obliczenia tworzy się wiadomość , a następnie się ją wysyła. Czynności te wykonywane są poprzez wątek Sender. Do wysyłania wiadomości używana jest biblioteka JavaMail w wersji 1.2. Konfigurację konta , z którego wysyłane są wiadomości, można znaleźć w pliku konfiguracyjnym register.properties podprojektu register. 15

18

19 Rozdział 2 Zastosowanie W rozdziale tym opiszę problem biologiczny, którego analiza była podstawą do stworzenia systemu. Opiszę dwa podejścia do wykonania analizy: deterministyczne (oparte na pracy [4]) i stochastyczne (oparte o probabilistyczną weryfikację modelową[3]) Problem biologiczny Biologia systemów jest młodą nauką interdyscyplinarną badającą systemy biologiczne w ujęciu holistycznym. Badane są tu interakcje pomiędzy składnikami systemu i ich wpływ na funkcjonowanie systemu jako całości. Takie podejście pozwala na lepsze zrozumienie działania systemu biologicznego i pozwala na poznanie mechanizmów sterujących jego funkcjonowaniem. Typowym przedmiotem badań z zakresu biologii systemów są szlaki sygnałowe. Jest to złożony zbiór reakcji biochemicznych zachodzących wewnątrz komórki. Zajście jednej reakcji może uruchamiać lub hamować zajście innej reakcji. Pojawienie się odpowiednich czynników zapoczątkowuje kaskadę reakcji. Niewielkie zaburzenie ilości stężeń poszczególnych związków chemicznych może diametralnie zmienić funkcjonowanie całej komórki. Szlaki sygnałowe sterują wieloma procesami zachodzącymi w organizmie, na przykład reakcjami immunologicznymi. Ich poznanie może mieć kluczowe znaczenie we właściwym leczeniu wielu chorób. Problem modelowania szlaków sygnałowych jest złożony. Typowy szlak sygnałowy składa się bowiem z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset powiązanych ze sobą reakcji. Aby przedstawić problem posłużę się prostym przykładem reakcji enzymatycznej. S + E k 1 k 1 SE k 2 P + E (2.1) Przez S oznaczam substrat, przez E enzym, zaś przez P produkt reakcji. Literki k z indeksem symbolizują stałe reakcji odpowiadające szybkości jej zachodzenia. Zajście reakcji zależne jest od stężenia substratów i enzymów pełniących rolę katalizatora. Substraty mogą łączyć się z enzymami tworząc stany pośrednie. Przeważnie wszystkie reakcje składowe są odwracalne. Wszystkie też zachodzą z różną prędkością. Dla tego przykładu, model reakcji zależny jest od stężenia substratów, enzymów i stałych reakcji k 1, k 1, k 2. Każda z tych wartości ma wpływ na finalne stężenie produktu. Wpływ może być jednak zróżnicowany. Może okazać się, że zaburzenie jednego parametru nie ma wielkiego wpływu na zmianę ilości produktów w czasie, natomiast zaburzenie innego może spowodować diametralne zmiany przyrostu produktu. Wiedza o tym, które parametry mają największy wpływ na funkcjonowanie szlaku sygnałowego, jest kluczowa do poznania mechanizmów sterujących jego działaniem. 17

20 2.2. Wieloparametrowa analiza wrażliwości W celu zbadania zależności modelu od parametrów wykonuje się analizę wrażliwości modelu. Istnieją różne podejścia do tego zadania. Najprostszym z nich jest analiza lokalna, polegająca na zaburzaniu pojedynczego parametru i obserwacji zmiany wyników. Sprowadza się to do policzenia pochodnych cząstkowych. Z uwagi na złożoność reakcji wchodzących w skład szlaku sygnałowego i wzajemne powiązania między reakcjami, takie podejście może okazać się niewystarczające. Konieczne może się okazać badanie wpływu zaburzenia wartości kilku parametrów jednocześnie. Takie podejście nazywa się wieloparametrową analizą wrażliwości (ang. Multi-Parameter Sensitivity Analysis, w skrócie MPSA)[7]. W dalszej części pracy do określenia tego podejścia będę używał skrótu MPSA. W dużym uogólnieniu schemat algorytmu MPSA można przedstawić następująco: wybranie zaburzanych parametrów, dla każdego parametru wygenerowanie wartości przyjmowanych przez ten parametr, dla każdego zestawu wartości parametrów wykonanie symulacji modelu, porównanie każdego wyniku symulacji z wynikiem referencyjnym (otrzymanym na przykład poprzez symulację niezaburzonego modelu), sporządzenie rankingu parametrów na podstawie poprzedniego kroku. Poszczególne metody różnią się w sposobie wykonywania kolejnych kroków algorytmu. W mojej pracy rozważane są dwie realizacje algorytmu MPSA: deterministyczna wykorzystująca równania różniczkowe i probabilistyczna wykorzystująca procesy stochastyczne Podejście deterministyczne Implementacji algorytmu MPSA, w podejściu deterministycznym, poświęcona została praca [4]. W realizacji algorytmu MPSA, przedstawionej w tej pracy, dla każdego parametru określano zakres wartości jakie on przyjmował i wybierano w sposób losowy żądaną liczbę punktów. Dla każdego zestawu wartości parametrów symulowano model za pomocą równań różniczkowych z wykorzystaniem narzędzia ODESolver[20]. Otrzymano w ten sposób trajektorie stężeń poszczególnych substancji w punktach czasowych. Dla wyniku każdej symulacji obliczana była (jako błąd średniokwadratowy) odległość trajektorii tego wyniku od trajektorii referencyjnej. W ten sposób dla każdej symulacji otrzymywano liczbę obrazującą jak wynik symulacji odległy był od wyniku referencyjnego. Następny krok polegał na podziale zbiorów parametrów na dwie grupy: akceptowalną i nieakceptowalną. Kryterium podziału była otrzymana wcześniej odległość od wyniku referencyjnego. Jeśli dla zbioru wartości parametrów odległość ta była większa od mediany z wszystkich odległości, to zbiór zostawał uznany za nieakceptowalny. W przeciwnym przypadku zbiór uznawano za akceptowalny. Ostatnim krokiem było wyznaczenie rankingu wrażliwości parametrów. Dla poszczególnych parametrów badało się zależność pomiędzy wartością parametru a podziałem zbiorów parametrów zawierających tę wartość, na grupy akceptowalną i nieakceptowalną. Zależność ta była mierzona za pomocą korelacji Pearsona lub za pomocą statystyki Kołmogorowa-Smirnowa. Pełny opis metodologii można znaleźć w [7]. 18

21 2.4. Podejście stochastyczne Podejście stochastyczne różni się od deterministycznego głównie sposobem wykonywania symulacji. Zamiast równań różniczkowych stosuje się tu łańcuchy Markowa. W podrozdziale tym opiszę szkic idei probabilistycznej weryfikacji modelowej. Opiszę również narzędzie PRISM[17] wykorzystujące to podejście Probabilistyczna weryfikacja modelowa Jest to technika formalnej weryfikacji systemów stochastycznych. Oparta jest na sprawdzaniu poprawności zadanego modelu w kontekście żądanej specyfikacji. Wymaga dwóch zbiorów danych. Pierwszym jest definicja modelu, drugim opis specyfikacji, jaką model ma spełniać. Model zazwyczaj opisywany jest w językach wyższego rzędu takich jak algebra procesów, czy sieci Petriego. Specyfikacja zawiera zbiór własności, które określają oczekiwane zachowanie modelu. Wygodnym jest przedstawianie tych własności za pomocą logiki temporalnej. Na podstawie definicji modelu w procesie weryfikacji modelowej budowany jest automat, w którym stany odpowiadają możliwym konfiguracjom modelu, zaś tranzycje obrazują możliwe zmiany konfiguracji. Spełnienie specyfikacji badane jest poprzez eksplorację przestrzeni stanów i sprawdzanie zachodzenia własności w poszczególnych konfiguracjach. W probabilistycznej weryfikacji modelowej, z tranzycjami wiąże się dodatkowo informację o prawdopodobieństwie ich zajścia w czasie. Matematycznym modelem jest tu łańcuch Markowa z czasem ciągłym (ang. Continuous Time Markov Chain, w skrócie CTMC)[3]. Każdej tranzycji łańcucha przyporządkowuje się nieujemną liczbę rzeczywistą będącą parametrem w rozkładzie wykładniczym prawdopodobieństwa zajścia tej tranzycji w czasie t. Łańcuch Markowa z czasem ciągłym można zdefiniować jako krotkę (S, R, L), gdzie: S jest skończonym zbiorem stanów, R: (S S) R 0 jest macierzą parametrów powiązanych z tranzycjami, L: S 2 AP jest funkcją etykietującą, przyporządkowującą każdemu stanowi podzbiór danego, skończonego zbioru etykiet AP. Macierz R przyporządkowuje każdej tranzycji parametr rozkładu wykładniczego prawdopodobieństwa jej zajścia. Gdy między dwoma stanami nie ma tranzycji, przyporządkowywana jest liczba 0. Prawdopodobieństwo, że w ciągu t jednostek czasu tranzycja pomiędzy stanami s i s zostanie wykorzystana wynosi 1 e R(s,s ). Zazwyczaj dla stanu s istnieje wiele stanów s takich, że R(s, s ) > 0. W takim przypadku może być wybrana dowolna tranzycja. Wybór tranzycji implikuje dalsze zachowanie łańcucha. Sytuację taką nazywa się wyścigiem (ang. race condition). Czas spędzony w stanie s przed przejściem do innego stanu jest zmienną losową o rozkładzie wykładniczym z parametrem E(s) = s S R(s, s ). Parametr ten nazywany jest parametrem wyjścia (ang. exit rate). Prawdopodobieństwo wyjścia ze stanu s za pomocą tranzycji s dane jest wzorem R(s, s )/E(s). Funkcja etykietująca nadaje stanom określony zbiór etykiet. Poprzez etykietę należy rozumieć pewną własność nadawaną stanowi. Łańcuchy Markowa z czasem ciągłym można rozszerzyć o tzw. funkcje nagrody (ang. reward function). Polegają one na przyznawaniu bonusów za przebywanie w określonym stanie lub przechodzenie przez określoną tranzycję. Rozszerzenie to pozwala na analizę ilościową modelowanego problemu. Funkcje nagrody promują stany bądź tranzycje spełniające określone własności. Formalnie jest to para funkcji (ρ, ι), gdzie: 19

22 ρ: S R 0 jest stanową funkcją nagrody ι: (S S) R 0 jest tranzycyjną funkcją nagrody Specyfikację, którą spełniać ma model zdefiniowany za pomocą łańcucha Markowa z czasem ciągłym, zapisuje się z użyciem logiki CSL (ang. Continuous Stochastic Logic)[3]. Aby móc korzystać w specyfikacji z funkcji nagrody należy dodatkowo rozszerzyć używaną logikę o obsługę tych funkcji. Składnię logiki CSL można zdefiniować następująco: Φ ::= true a Φ Φ Φ P p [φ] S p [Φ] φ ::= X Φ Φ U I Φ gdzie a jest etykietą, {<,, >, }, p [0; 1] zaś I R 0. Logika CSL posiada dwa typy formuł: formuły stanowe (ang. state formula) oznaczone przez Φ i formuły ścieżkowe (ang. path formula) oznaczone przez φ. Symbol P p [φ] definiuje formułę, którą intuicyjnie można opisać jako: prawdopodobieństwo spełnienia formuły ścieżkowej φ jest w relacji z wartością p. Operator S opisuje prawdopodobieństwo przebywania w określonym stanie przy czasie granicznym. Symbol S p [Φ] należy rozumieć jako: prawdopodobieństwo pozostania przy czasie granicznym w stanie spełniającym formułę stanową Φ jest w relacji z wartością p. Formuły ścieżkowe korzystają ze standardowych operatorów logiki temporalnej X i U. Symbol X Φ definiuje formułę: w następnym stanie spełniona jest formuła Φ. Symbol Φ U I Ψ wprowadza formułę o znaczeniu semantycznym: Ψ jest spełniona w pewnej chwili czasowej z przedziału I i Φ jest spełniona we wszystkich poprzedzających chwilach z tego przedziału. Rozszerzenie logiki CSL o funkcje nagrody dodaje formuły o składni: R r [C t ] R r [I =t ] R r [F Φ] R r [S] gdzie {<,, >, }, r, t R 0, a Φ jest stanową formułą CSL. Intuicyjnie powyższe formuły można interpretować następująco: R r [C t ] - stan s spełnia formułę jeśli skumulowana nagroda, do chwili upłynięcia czasu t, jest w relacji z wartością r, R r [I =t ] - stan s spełnia formułę jeśli oczekiwana wartość nagrody, w chwili t, jest w relacji z wartością r, R r [F Φ] - stan s spełnia formułę jeśli skumulowana nagroda, do chwili osiągnięcia pierwszego stanu spełniającego formułę Φ, jest w relacji z wartością r, R r [S] - stan s spełnia formułę jeśli, średnia oczekiwana wartość nagrody w czasie granicznym jest w relacji z wartością r. Formalne definicje wszystkich formuł logiki CSL można znaleźć w [18]. Skonstruowana została tu przestrzeń probabilistyczna, omówiono relację spełnialności formuł i realizację algorytmu weryfikacji modelowej w oparciu o logikę CSL i łańcuchy Markowa z czasem ciągłym. W pracy tej opisano również rozszerzenie logiki CSL o obsługę funkcji nagrody. 20

23 PRISM PRISM [17] jest narzędziem rozwijanym na uniwersytetach w Birmingham i Oxfordzie. Wspiera on wykonywanie probabilistycznej weryfikacji modelowej. Obsługuje wiele typów modeli, również łańcuchy Markowa z czasem ciągłym. PRISM posiada własny wysokopoziomowy język definicji modelu. Wspiera rozszerzenia modelu o funkcje nagrody zarówno przy definiowaniu modelu jak i specyfikacji. Wykorzystywane są tu dwa typy obliczeń oparte na algorytmach grafowych i numerycznych. Algorytmy teorii grafów wykorzystywane są do weryfikacji modelowej. Stosują się w ujęciu jakościowym problemu. Wykonywane jest tu standardowe budowanie i eksploracja przestrzeni stanów. Algorytmów numerycznych używa się w celu zapewnienia analizy ilościowej problemu (obliczenia prawdopodobieństw i funkcji nagrody). Najczęściej konieczne jest numeryczne rozwiązywanie układów równań liniowych. Narzędzie posiada graficzny interfejs użytkownika, lecz może być również uruchamiane z konsoli. Aktualną, w chwili tworzenia pracy, była wersja 3.2. Z ciekawszych funkcjonalności tej wersji należy wymienić: możliwość konwersji różnych języków definicji modelu do języka wspieranego przez PRISM (w tym konwersja z SBML), udostępnienie modułu symulacji, rysowanie wykresów funkcji dostępne za pomocą interfejsu graficznego. W następnych akapitach omówię sposób definiowania modelu i specyfikacji w PRISMie. Definicje modelu Model w PRISMie składa się z definicji modułów. Każdy moduł posiada zbiór zmiennych o skończonym zakresie wartości. Stan modułu określony jest przez wartości tych zmiennych. Stan całego modelu odpowiada wartościom wszystkich zmiennych z każdego modułu. Zbiór wszystkich zmiennych modelu oznaczmy przez V. Definicja modułu składa się z komend postaci: [akcja] warunek parametr : przypisanie; Napis akcja oznacza opcjonalną etykietę akcji. Napis warunek symbolizuje predykat określony na zbiorze zmiennych V. Napis parametr jest wyrażeniem, którego wynikiem jest nieujemna liczba rzeczywista, zaś przypisanie jest operacją uaktualniającą stan, czyli wartości zmiennych modelu. Wyrażenie ukryte pod napisem przypisanie ma postać: (x 1 = u 1) & (x 2 = u 2) &... & (x k = u k) gdzie x 1, x 2,..., x k V, zaś u 1, u 2,..., u k są funkcjami określonymi na zbiorze V. W danym stanie, komenda jest aktywna, gdy spełniony jest predykat warunek. Dla aktywnej komendy, operacja przypisanie może zostać wykonana z prawdopodobieństwem zależnym od parametru parametr. Etykieta akcja używana jest do zapewnienia synchronizacji pomiędzy modułami przetwarzanymi równolegle. Przykładowy model zdefiniowany w PRISMie mógłby wyglądać tak: 1 const i n t N; // d e f i n c j a s t a l e j 2 Listing 2.1: przykładowa definicja modelu w PRISMie 21

24 3 module TEST 4 5 k : [ 0.. N] i n i t N; // d e f i n i c j a zmiennej 6 7 [ k ] k>0 > 1 : ( k =k 1); // d e f i n i c j a komendy 8 9 endmodule Funkcje nagrody Funkcje nagrody definiuje się za pomocą składni rewards nazwa nagrody def inicje endrewards gdzie def inicje są jedną lub więcej stanową funkcją nagrody o składni definicji warunek : nagroda; oraz/lub tranzycja funkcją nagrody o składni definicji [akcja] warunek : nagroda; Napis warunek oznacza predykat określony na zmiennych modelu. Napis nagroda symbolizuje wyrażenie o wartości rzeczywistej, mogące zawierać zmienne i stałe zdefiniowane w module. Napis akcja jest etykietą akcji występującej wcześniej w definicji jednej z komend modułu. Gdy stan spełnia predykat warunek zmienna powiązana ze stanową nagrodą zwiększana jest o wartość nagroda. Dzieje się tak dla każdej definicji stanowej funkcji nagrody. Analogicznie gdy wykonywana jest komenda powiązana z akcja o etykiecie akcja i spełniony jest predykat warunek, zmienna powiązana z tranzycyjną nagrodą, zwiększana jest o wartość nagroda. Definicja funkcji nagrody dla przykładowego modelu mogłaby wyglądać tak: 1 rewards nagroda 2 Listing 2.2: przykładowa definicja funkcji nagrody w PRISMIE 3 t r u e : N k ; \\ stanowa f u n k c j a nagrody 4 [ k ] t r u e : 1 ; \\ t r a n z y c y j n a f u n k c j a nagrody 5 6 endrewards Specyfikacja PRISM do definiowania specyfikacji modeli, opartych o łańcuchy Markowa z czasem ciągłym, używa logiki CSL (ang. Continuous Stochastic Logic)[3] rozszerzonej o wsparcie dla funkcji nagrody. Oprócz możliwości sprawdzania spełnialności formuł, udostępniona jest opcja wyliczania prawdopodobieństw i wartości funkcji nagrody zadanych w formułach. Uzyskuje się to poprzez zastąpienie znaczka relacji symbolem =?, dla formuł typu P, S i R. Poniżej przedstawię kilka przykładów formuł: k = N P 0.9 [(k = N) U (k < N)] - jeśli wartość zmiennej k wynosi N, to prawdopodobieństwo zmniejszenia się tej wartości jest mniejsze od 0.9, S =? [k = 1] - jakie jest prawdopodobieństwo, że w czasie granicznym zmienna k będzie miała wartość 1, 22

25 R { nagroda }=? [C t ] - jaka jest oczekiwana skumulowana wartość nagrody nagroda w chwili upłynięcia czasu t, R { czas }=? [F (k = 2)] - jaka jest oczekiwana skumulowana wartość nagrody czas, w chwili osiągnięcia przez zmienną k wartości 2 po raz pierwszy, (k = N) R { reaction } 0 [I t ] - jeśli zmienna k ma wartość N, to po upływie czasu t oczekiwana wartość nagrody reaction jest większa od 0, R { reactions }=? [S] - jaka jest średnia wartość nagrody reactions w czasie granicznym. 23

26

27 Rozdział 3 Eksperymenty Wraz z systemem została dostarczona implementacja operacji obliczeniowych pozwalających na wykonanie analizy wrażliwości opartej na algorytmie MPSA przedstawionym w poprzednim rozdziale. Zaimplementowane operacje umożliwiają wykonanie zarówno podejścia deterministycznego jak i stochastycznego Podejście deterministyczne W systemie zaadoptowana została implementacja eksperymentu z pracy [4]. Kod operacji utworzonych w tej pracy został przystosowany do wymogów architektury systemu. Ich sygnatury i funkcjonalność nie zmieniły się. Operacje obliczeniowe zostały podzielone na dwa moduły: Mathematica i ODESolver. W pierwszym module znajdują się operacje wykorzystujące w swym działaniu pakiet Mathematica[30]. W drugim zgromadzono kod wykonujący symulacje za pomocą programu ODESolver[20] Operacje Poniżej przedstawię listę operacji wraz z krótkim opisem ich działania i implementacji. Są to zaadoptowane operacje pochodzące z aplikacji dostarczonej razem z pracą [4]. Szerszy opis operacji znajduje się w podrozdziale 1.4 pracy [4]. sampleparams Otrzymuje listę parametrów wraz z zakresami wartości jakie dany parametr może przyjmować. Dla każdego parametru generowane są losowe wartości. Zwracane są wektory wartości parametrów utworzone poprzez połączenie wszystkich możliwych wygenerowanych wartości (każdy z każdym). Metodę web service u powiązaną z tą operacją obsługuje klasa SampleParamsMessage. Operacja zaimplementowana jest w podprojekcie mathematica w klasie SampleParamsWorker. simulate Wykonuje symulacje modelu za pomocą programu ODESolver[20]. Wejściem metody jest plik w formacie SBML[15]. Zwracana jest tzw. trajektoria czyli lista wartości stężenia poszczególnych elementów modelu w różnych punktach czasowych. Metodę web service u powiązaną z tą operacją obsługuje klasa SimulateMessage. Operacja zaimplementowana jest w podprojekcie odesolver w klasie SimulateWorker. plottrajectories Zadaniem operacji jest narysowanie wykresu na podstawie dostarczonych w parametrze danych. Do rysowania wykresu używany jest pakiet Mathematica. Metodę web service u powiązaną z tą operacją obsługuje klasa PlotTrajectoriesMessage. 25

28 Operacja zaimplementowana została w klasie PlotTrajectoriesWorker podprojektu mathematica. selectobservables Zadaniem operacji jest przekształcenie wyników symulacji do postaci, która faktycznie jest obserwowana. Na przykład w eksperymencie możliwe jest jedynie mierzenie łącznego stężenia kilku substancji. W celu porównania wyników symulacji z wynikami tego eksperymentu należy przekształcić stężenia substancji na sumę ich stężeń. Operacja ta odpowiada właśnie za taką konwersję. Aktualnie operacja działa identycznościowo. Metodę web service u powiązaną z tą operacją obsługuje klasa SelectObservablesMessage. Operacja zaimplementowana jest w podprojekcie mathematica w klasie SelectObservablesWorker. calctrajectoriesdistance Operacja oblicza różnicę pomiędzy dwiema trajektoriami jako błąd średniokwadratowy. Metodę web service u powiązaną z tą operacją obsługuje klasa CalcTrajectoriesDistMessage. Operacja zaimplementowana jest w podprojekcie mathematica w klasie CalcTrajectoriesDistWorker. selecttreshold Operacja na podstawie dostarczonych danych (listy liczb rzeczywistych) oblicza wartość progową, jako medianę wszystkich liczb z listy. Metodę web service u powiązaną z tą operacją obsługuje klasa SelectThresholdMessage. Operacja zaimplementowana jest w podprojekcie mathematica w klasie SelectThresholdWorker. classifysamples Operacja dzieli zbiory trajektorii na grupy akceptowalną i nieakceptowalną. Podział przeprowadzany jest na podstawie podanej wartości progowej. Metodę web service u powiązaną z tą operacją obsługuje klasa ClassifySamplesMessage. Operacja zaimplementowana jest w podprojekcie mathematica w klasie ClassifySamplesWorker. calcsensitivity Operacja oblicza wrażliwość poszczególnych parametrów i generuje odpowiednie wykresy. W obliczeniach wykorzystywana jest korelacja Pearsona i statystyka Kołmogorowa-Smirnowa. Metodę web service u powiązaną z tą operacją obsługuje klasa SimulateMessage. Operacja zaimplementowana jest w podprojekcie mathematica w klasie SimulateWorker Przepływ czynności algorytmu MPSA Rysunek 3.1 przedstawia przepływ czynności, napisany w programie Taverna, realizujący wykonanie deterministycznego podejścia do algorytmu MPSA. Procesory oznaczone kolorem jasnoniebieskim przechowują stałe. Procesor ModelURL przechowuje ścieżkę do pliku z modelem, procesory Simulate simtp i Simulate simt agregują stałe parametryzujące symulacje, a procesory ObservablesFormula i ObservablesNames parametry procesora SelectObservables. Procesory oznaczone kolorem fioletowym wywołują metody web service ów. Kolor pomarańczowy symbolizuje procesory wykorzystujące Bean- Shell, zaś kolor niebieski procesor wykonujący wbudowaną w Tavernę operację na plikach. Wyjścia przepływu umieszczone są na dole rysunku i oznaczone są jasnoniebieskim kolorem z zielonym trójkątem. Procesor getsbmlstring wczytuje zawartość modelu ze ścieżki podanej w parametrze wejściowym i zwraca treść pliku jako napis. Napis ten jest wejściem procesorów GetParamList, setparams i SimulateOrginalModel. Procesor GetParamsList pobiera z modelu listę parametrów. Wykorzystywana jest tu biblioteka libsbml[2] (biblioteka ta wspierana jest jedynie przez Tavernę 1.7, w wersji

29 Rysunek 3.1: Przepływ czynności realizujący wykonanie deterministycznego podejścia do algorytmu MPSA nie jest ona już dostępna). W procesorach selectparams i selectparamsrange użytkownik proszony jest o wybór parametrów i określenie zasięgu przyjmowanych przez parametry wartości. Następnie wywoływany jest procesor SampleParams generujący zbiory wartości parametrów na podstawie zakresów wartości. W kolejnym kroku wykonywana jest pętla po wszystkich wartościach ze zbioru pochodzącego z poprzedniej operacji. Wewnątrz procesora setparams wartości parametrów podstawiane są do modelu. Procesor SimulateNewModel dokonuje symulacji otrzymanego w poprzednim kroku modelu. Wyniki symulacji filtrowane są za pomocą procesora SelectObsevablesNew. Przefiltrowane wyniki kierowane są do procesora PlotTrajectoriesNew, w którym na ich podstawie rysowane są wykresy. Wykresy te stanowią jedno z wyjść przepływu. 27

30 Równolegle do operacji z poprzedniego akapitu wykonywana jest symulacja niezaburzonego modelu. Model trafia do procesora SimulateOrginalModel. Wyniki symulacji filtrowane są wewnątrz procesora SelectObserveblesOrginal. Również tutaj rysowane są wykresy na podstawie wyników symulacji. Realizuje to procesor PlotTrajectoriesOrginal. Wykres, będący wynikiem działania tego procesora, jest jednym z wyjść przepływu. Przefiltrowane wyniki wszystkich symulacji trafiają do procesora CalcTrajectoriesDistance. Kończy tu się pętla rozpoczęta po wywołaniu procesora setparams. Wewnątrz tego procesora obliczane są odległości pomiędzy poszczególnymi trajektoriami. Odległości te stanowią wejście procesorów SelectTreshold i ClassifySamples. W pierwszym na podstawie odległości obliczana jest wartość progowa. W drugim na podstawie odległości i wartości progowej dokonywana jest klasyfikacja zbiorów wartości pochodzących z procesora SampleParams. Ostatnim krokiem jest wywołanie procesora CalcSensitivity obliczającego wrażliwość parametrów. Procesor zwraca wykresy częstotliwości (wyjście przepływu frequencyplots) oraz obliczoną wrażliwość (wyjście przepływu sensitivity). Przepływ odwołuje się do web service u wdrożonego na serwerze Centrum Doskonałości BioExploratorium[5] (opis wdrożenia znajduje się w dodatku E). Plik z przepływem dołączony jest na płycie CD w katalogu workflows źródeł Eksperyment Poniżej powtórzę eksperyment wykonany w pracy [4]. Eksperyment opiera się na doświadczeniu zawartym w pracy [7]. Jest to wykonanie analizy wrażliwości parametrów dla prostego modelu reakcji enzymatycznej. Model przedstawiony jest na rysunku 3.2. Definicja modelu Rysunek 3.2: Model reakcji enzymatycznej zapisana jest w formacie SBML [15]. Plik z modelem znajduje się na dołączonej płycie CD. Dokonamy analizy wrażliwości modelu na zaburzanie parametrów k1 i k3. W tym celu wykonamy przepływ opisany w poprzednim podrozdziale. Przepływ należy odpowiednio sparametryzować. Poniższe parametry podaję za [4]. 28

31 Parametr Wartość Simulate simt 10 Simulate simtp 24 selectparams subset custom selectparamsrange defaultn 2 selectparamsrange defaultlowerbound - selectparamsrange defaultupperbound - selectparamsrange usedefault - SelectThreshold method mean SampleParams distribution uniform SampleParams method MC CARTESIAN SampleParams nr 20 SampleParams scale LIN CalcSensitivity generateplots true CalcTrajectoriesDistance distancefunction meansquare SelectObservablesNew method custom ObservablesFormulas $m1,$m2,$m3,$m4 ObservablesNames substrate,enzyme,es-complex,product Wyniki Wykonanie eksperymentu, na komputerze wyposażonym w 8 GB pamięci RAM i w 4-rdzeniowy procesor (Dual-Core AMD Opteron(tm) Processor 2218 ) o mocy 2.6 GHz, zajmuje około 40 minut. Na wyjściach przepływu zwracane są: wykresy trajektorii oryginalnego i zaburzonego modelu (400 wykresów, dla każdego zaburzenia parametrów jeden wykres), obliczona wrażliwość parametrów i wykresy częstotliwości. Na listingu 3.1 przedstawiony jest wynik obliczeń wrażliwości parametrów. 1 <paramrankinglist> Listing 3.1: sensitivity.xml 2 <paramranking s e n s i t i v i t y F u n c t i o n= Kolmogorov Smirnov > 3 <paramlist> 4 <param lowerbound= name= k r e a c t i o n= k1 5 s e n s i t i v i t y= upperbound= value= /> 7 <param lowerbound= name= k r e a c t i o n= k3 8 s e n s i t i v i t y= upperbound= value= /> 10 </ paramlist> 11 </ paramranking> 12 <paramranking s e n s i t i v i t y F u n c t i o n= Pearson c o r r e l a t i o n > 13 <paramlist> 14 <param lowerbound= name= k r e a c t i o n= k1 15 s e n s i t i v i t y= upperbound= value= /> 17 <param lowerbound= name= k r e a c t i o n= k3 18 s e n s i t i v i t y= upperbound= value= /> 20 </ paramlist> 21 </ paramranking> 22 </ paramrankinglist> Wyniki należy interpretować następująco. Model jest wrażliwy na zaburzenia parametru, gdy wynik testu Kołmogorowa-Smironowa jest wysoki, a wynik korelacja Pearsona niski. Z 29

32 wyników z listingu 3.1 wynika, że model jest bardziej wrażliwy na zaburzenia parametru k3, niż na zaburzenia parametru k1. W pracy [7] dla parametrów k1 i k3 otrzymano wrażliwości, mierzone za pomocą korelacji Perasona, równe odpowiednio i Zatem nasz eksperyment nie potwierdził wyników z tej pracy. Na rysunku 3.3 załączone zostały wykresy częstotliwości będące wynikiem przeprowadzonego eksperymentu. Dla porównania, na rysunku 3.4 załączone zostały wykresy pochodzące z pracy [7]. Rysunek 3.3: Wykresy częstotliwości będące wynikiem eksperymentu. Rysunek 3.4: Wykresy częstotliwości pochodzące z pracy [7]. 30

33 3.2. Podejście stochastyczne Do zobrazowania działania systemu w podejściu stochastycznym przedstawię eksperyment polegający na weryfikacji modelu opartego o szlak sygnałowy MAPK. Dane do eksperymentu pochodzą z [21]. Do wykonania eksperymentu konieczne było dodanie nowych operacji obliczeniowych. Zaimplementowane są one w dwóch modułach: Mathematica i Prism. W pierwszym module znajdują się operacje rysujące wykresy. W drugim zgromadzono kod wykonujący symulacje za pomocą programu PRISM Model Za model eksperymentu przyjmujemy model zdefiniowany na stronie [21]. Opisuje on szlak sygnałowy kinazy MAP (ang. Mitogean-Activated Protien). Szlak ten odpowiedzialny jest między innymi za wzrost wielu typów komórek. Składa się on z molekuł: kinazy kinazy MAPK (MAPKKK), kinazy MAPK (MAPKK) i MAPK. Szlak inicjalizowany jest poprzez fosforylację MAPKKK. W wyniku tego aktywowany jest MAPKK poprzez fosforylację dwóch reszt serynowych. Następnie aktywowany jest MAPK poprzez fosforylację reszt treoniny i tyrozyny. Szlak może zostać wywołany poprzez między innymi czynniki wzrostu, neurotransmitery i cytokiny. Schemat szlaku przedstawiony jest na rysunku 3.5. Rysunek 3.5: Model szlaku sygnałowego MAPK Przy definiowaniu modelu zastosowano podejście populacyjne. Zapobiega to problemowi eksplozji przestrzeni stanów. Każdy podstawowy element szlaku sygnałowego modelowany jest poprzez osobny moduł. Reakcje pomiędzy elementami szlaku modelowane są za pomocą zsynchronizowanych komend modułów. W modelu zawarte zostało pięć funkcji nagrody: activated - przypisuje każdemu stanowi ilość aktywowanego MAPK, activated squared - przypisuje każdemu stanowi kwadrat ilości aktywowanego MAPK (potrzebne do obliczenia wariancji i odchylenia standardowego), percentage - przypisuje każdemu stanowi procent aktywowanego MAPK, reactions - przypisuje nagrodę równą 1 wszystkim tranzycjom odpowiadającym reakcjom pomiędzy MAPK i MAPKK, time - przypisuje każdemu stanowi nagrodę równą 1. 31

34 Definicja modelu w PRISMie dołączona jest w załączniku D Specyfikacja W eksperymencie będą badane następujące właściwości: ilość i odchylenie standardowe aktywowanego MAPK w czasie t, oczekiwany procent aktywowanego MAPK w czasie t, oczekiwana liczba reakcji pomiędzy MAPK i MAPKK w czasie t, oczekiwany czas do aktywowania wszystkich cząsteczek MAPK. Własności te można zapisać za pomocą logiki CSL następująco: 1 const double t ; // time bound 2 Listing 3.2: specification.csl 3 // the expected amount o f a c t i v a t e d MAPK at time t 4 R{ a c t i v a t e d }=?[ I=t ] 5 // the expected amount squared o f a c t i v a t e d MAPK at time t ( used to c a l c u l a t e 6 // standard d e v i a t i o n ) 7 R{ a c t i v a t e d s q u a r e d }=?[ I=t ] 8 // the expected percentage o f a c t i v a t e d MAPK at time t 9 R{ percentage }=?[ I=t ] 10 // the expected number o f r e a c t i o n s between MAPK and MAKK by time t 11 R{ r e a c t i o n s }=?[ C<=t ] 12 // the expected time u n t i l a l l MAPK are a c t i v a t e d at the same time i n s t a n t 13 R{ time }=?[F kpp=n ] Operacje Do wykonania symulacji z użyciem PRISMa konieczne było zaimplementowanie poniższych operacji. simulateprism operacja wykonująca symulacje za pomocą programu PRISM. Operacja ma charakter synchroniczny(patrz rozdział 1.3). Jako parametr przyjmowana jest: definicja modelu w języku PRISMa, definicja specyfikacji z wykorzystaniem logiki CSL, lista par: stała i niepusty zbiór przyjmowanych przez stałą wartości. Spośród wartości stałych tworzy się wszystkie możliwe kombinacje par stała-wartość. Model i specyfikacja wymagają nadania wartości dla wszystkich zdefiniowanych w nich stałych. Z kombinacji par stała-wartość konstruuje się unikalne listy nadające wartości stałym modelu i specyfikacji. Dla każdej takiej listy wykonywana jest symulacja. Symulacje mogą być wykonywane niezależnie. Dla każdej symulacji tworzony jest więc osobny komunikat zawierający definicję modelu, treść specyfikacji i listę par stała-wartość. Operacja zwraca listę wyników poszczególnych symulacji. Na wynik symulacji składa się lista wartości stałych wykorzystanych w symulacji i lista wyników każdej formuły ze specyfikacji. Implementacja operacji znajduje się w klasie SimulatePrismMessage znajdującej się w module webservice oraz wewnątrz klasy SimulatePrismWorker w module prism. 32

35 asyncsimulateprism jest to asynchroniczna wersja operacji simulateprism (patrz rozdział 1.3). Symulacje z wykorzystaniem programu PRISM są czasochłonne. Operacje synchroniczne nie powinny trwać dłużej niż 5 minut. Po czasie oczekiwania na wyniki dłuższym niż 5 minut zwracany jest wyjątek przekroczenia czasu oczekiwania. Operacja stosowana jest więc do długotrwałych symulacji. Operacja przyjmuje dodatkowy parametr będący adresem , pod który należy wysłać skompletowane wyniki. Wyniki zwracane em są w identycznym formacie jak wyniki operacji synchronicznej. Operacja zaimplementowana jest z wykorzystaniem klas implementujących operację simulateprism. Dodatkowo do kompletowania wyników wykorzystywana jest klasa SimulatePrismComputation modułu register. plotchart zadaniem operacji jest rysowanie wykresów. Wspierane są wykresy dwuwymiarowe i trójwymiarowe. Jako parametry przyjmowane są: jedna lub dwie etykiety osi co najmniej jedna etykieta wykresów zbiór punktów wykresów Każdy punkt składa się z listy etykietowanych wartości. Na podstawie etykiet osi oraz wykresów wybiera się odpowiednie wartości z punktów i buduje się na ich podstawie wykresy. Wynik operacji to binarny plik zawierający obrazek z wykresem w formacie PNG. Operacja zaimplementowana jest wewnątrz klasy PlotChartMessage znajdującej się w module webservice oraz w klasie PlotCharWorker w module mathematica Przepływ czynności Eksperyment realizowany jest z użyciem dwóch przepływów. Pierwszy służy do wywołania w sposób asynchroniczny symulacji modelu. Drugi służy do rysowania wykresów na podstawie zwróconych poprzez wyników obliczeń. Podział eksperymentu na dwa przepływy był konieczny ze względu na czasochłonność wykonywania symulacji. Zastosowanie operacji synchronicznej możliwe byłoby jedynie dla mało skomplikowanych symulacji (po 5 minutach trwania operacji zwracany jest bowiem wyjątek przekroczenia czasu oczekiwania). Na dołączonej płycie znajduje się również synchroniczna wersja przepływu. Omówmy najpierw przepływ wykonujący asynchronicznie symulacje. Procesory formulapath, modelpath, , constants gromadzą stałe. Są to odpowiednio: ścieżka do pliku z definicją specyfikacji, ścieżka do pliku z definicją modelu, adres , lista stałych modelu i formuły. Procesory getformula i getmodel na podstawie ścieżek wczytują odpowiednie pliki. Procesor setconstantvalue prosi użytkownika o określenie wartości stałych modelu i formuły. Zadaniem procesora simulateprismparamsxml jest skumulowanie wszystkich parametrów wywołania procesora asyncsimulateprism. Ostatni procesor wywołuje operację web service u. Kończy to działanie przepływu. Przepływ rysujący wykresy ma jedno wejście. Należy w nim podać plik z wynikami odesłany przez . Procesor calcstandarddeviation oblicza odchylenie standardowe wyników z etykietą activated. Procesor selectresult pozwala na wybranie spośród wyników danych do wykresu. Procesory plotchartparamsxml, plotchartresultxml i Decode base64 to byte mają charakter pomocniczy i służą do odpowiedniej konwersji parametrów i wyników. Procesor plotchart wywołuje poprzez web service operację plotchart. Jej wynikiem jest wykres przekazanych w parametrze danych. 33

36 Rysunek 3.6: Przepływy symulacji z wykorzystaniem PRISMa, po lewej wywołujący asynchroniczną symulację modelu, po prawej rysujący wykresy na podstawie wyników Eksperyment Powtórzę tutaj eksperyment pochodzący z [21]. Polegać on będzie na wykonaniu przepływu czynności z poprzedniego rozdziału. Modelem eksperymentu będzie model opisany w podrozdziale Model wyrażony za pomocą języka PRISM znajduje się w załączniku D. Weryfikacji modelowej będziemy dokonywać względem specyfikacji opisanej w podrozdziale Model i specyfikacja posiadają dwa parametry N i t. W eksperymencie parametr N przyjmuje wartości 1, 2, 3, 4, zaś parametr t przyjmuje wartości 1, 2,..., Wyniki Eksperyment zwraca dwa rodzaje wyników. Pierwszym są wartości formuł wyliczone w trakcie symulacji modelu z różnymi parametrami. Drugim są wykresy tych wartości. Dalej załączam kilka wykresów, będących wynikami eksperymentu. Na rysunku 3.7 przedstawiono wyniki formuły R{"activated"}=?[ I=t ] dla parametru N równego 4. Formuła ta wylicza oczekiwaną liczbę aktywowanych molekuł MAPK w czasie t. Dodatkowo umieszczono wykresy wartości różniących się o odchylenie standardowe od badanej własności. Dla porównania zamieszczono wyniki pochodzące z [21]. Rysunek 3.8 przedstawia wykres tej samej formuły dla nieustalonego parametru N. Na rysunku 3.9 umieszczo- 34

37 Rysunek 3.7: Oczekiwana liczba aktywowanych molekuł MAPK w czasie t dla parametru N równego 4. U góry wynik eksperymentu, na dole wykres pochodzący z [21]. 35

38 Rysunek 3.8: Oczekiwana liczba aktywowanych molekuł MAPK w czasie t dla nieustalonego parametru N. 36

39 Rysunek 3.9: Odchylenie standardowe liczby aktywowanych molekuł MAPK. U góry wynik eksperymentu, na dole wykres pochodzący z [21]. 37

40 Rysunek 3.10: Wykres oczekiwanego procentowego udziału aktywowanych molekuł MAPK w czasie t. U góry wynik eksperymentu, na dole wykres pochodzący z [21]. 38

41 Rysunek 3.11: Oczekiwana liczba reakcji pomiędzy MAPK i MAPKK w czasie t. U góry wynik eksperymentu, na dole wykres pochodzący z [21]. 39

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com)

Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Sławomir Pawlikowski (Slawomir.Pawlikowski@pl.ibm.com) Pomiary wydajności aplikacji dla WebSphere Process Server z użyciem narzędzia Request Metrics Narzędzie Request Metrics (Metryki żądań), wprowadzone

Bardziej szczegółowo

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów

1. Procesy biznesowe modelowanie procesów Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Informatyczne Wspomaganie Zarządzania Logistycznego Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Informatyczne Wspomaganie Zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr...

PRACA MAGISTERSKA. Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Nr... POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Zestaw narzędzi programistycznych do generowania mobilnych aplikacji Student Szymon Nieradka Nr albumu 4868 Promotor prof. dr

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky

Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Michał Ziółkowski Nr albumu: 209442 Migracja do systemu DB2 i optymalizacja bazy danych eksperymentu π of the Sky Praca magisterska na

Bardziej szczegółowo

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela

Weronika Ewertowska. Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela Informatyka i technologia informacyjna Podyplomowe studia kwalifikacyjne Weronika Ewertowska Platforma Moodle w szkole przewodnik nauczyciela PRACA DYPLOMOWA PROMOTOR mgr Tomasz Piłka POZNAŃ 2010/2011

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Rok akademicki: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 2003/2004 Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Praca dyplomowa inżynierska Krzysztof Ślusarczyk Opracowanie,

Bardziej szczegółowo

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne

5. Podstawowe pakiety informatyczne, statystyczne i ekonometryczne Zestaw zagadnień informatycznych na egzamin magisterski 2004/2005 1. Dynamiczne struktury danych Opracowanie: Ania Zawrzykraj 2. Charakterystyka popularnych języków programowania Opracowanie: Jarosław

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra Inżynierii Oprogramowania Imię i nazwisko dyplomanta: Nr albumu: Rodzaj studiów: Kierunek studiów: Wojciech Basałaj 78421/ETI

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski

Grafowa baza danych. Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski Grafowa baza danych Joanna Kącka, Paweł Barszcz, Marcin Lewandowski Krystian Lieber, Jakub Pawłot Michał Staroń, Maciej Szawłowski 27 marca 2012 ii Spis treści Wstęp 1 1 Grafowe bazy danych 3 1.1 Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI

AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI AKADEMIA PEDAGOGICZNA w KRAKOWIE Im. Komisji Edukacji Narodowej WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-FIZYCZNO- TECHNICZNY INSTYTUT TECHNIKI TOMASZ RUTKOWSKI TECHNIKI INTEGRACJI BAZ DANYCH I SYNCHRONIZACJI PRZESYŁANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6.

Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. 1.1. Wymagania dotyczące zarządzania siecią...i... 12 1.2. Systemy zarządzania siecią...i... 17 1.3. Układ książki...i...i. 25 Dodatek

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny portal uczelni

Wewnętrzny portal uczelni Wewnętrzny portal uczelni Przegląd tematyki z perspektywy Uniwersytetu Warszawskiego Materiały z prac Zespołu Rektorskiego do spraw portalu wewnętrznego Uniwersytetu Warszawskiego Warszawa, 2007 1 Główne

Bardziej szczegółowo