DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM)"

Transkrypt

1 W YDANIE MAGAZYNOW E SOBOTA PONIEDZIA EK 8 10 KWIETNIA 2006 r. DZIENNIK POLSKI NA LITWIE. UKAZUJE SI OD 1 LIPCA 1953 ROKU Nr 67 (15370) Cena 1,50 Lt (w tym 5% PVM) Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio a pw. Êw. Teresy (cz. II) Sanktuarium potrzebuje pomocy Artyku o panoszàcych si w sanktuarium Ostrobramskim ebrakach, który ukaza si w Kurierze 25 marca, wywo a fal oburzenia czytelników naszego dziennika. Na temat tego, w jaki sposób mo na by rozwiàzaç ten problem, zasi gn liêmy opinii zarówno u przedstawicieli w adz Êwieckich, jak i duchowieƒstwa. A krew we mnie zakipia a, gdy przeczyta am artyku Ubikacja w sanktuarium. Pierwsze, co przysz o do g owy, to e i wy szkalujecie koêció. Przecie napisaliêcie straszne rzeczy. Ale potem, gdy troch och on am, przypomnia am sobie, e rzeczywiêcie pod Ostrà Bramà a roi si od ebraków. Mieszkam w rejonie solecznickim i nie tak cz sto tam bywam, ale gdy przyje d am, to prawie zawsze widz ebraków z wyciàgni tà r kà. I czasami jak mam to i sama daj im po kilka centów. Nawet mi do g owy nie przysz o, e oni w tym Êwi tym miejscu wyprawiajà jeszcze bardziej okropne rzeczy ni ebranie. Z tym coê trzeba robiç! mówi a nam przez telefon pani Stanis awa z Jaszun. W ciàgu ostatnich tygodni redakcja otrzyma a sporo podobnych telefonów, w których czytelnicy wyra ali swe opinie na temat artyku u o sytuacji wokó Ostrobramskiego sanktuarium. Wszyscy byli zgodni, e tak dalej byç nie mo e. Psuje opinie o Wilnie Jak napisaliêmy przed dwoma tygodniami, oblegajàcy Ostrobramskie sanktuarium ebracy nie tylko terroryzujà wiernych wymuszajàc Mieszkaƒcy Wileƒszczyzny kochajà las Razem z drzewem wyrastam Lasom zagra a niebezpieczeƒstwo, jeêli cz owiek nie przestanie ich niszczyç. W aênie lasy by y g ównym tematem piàtego, tradycyjnego ju spotkania pracowników NadleÊnictwa G ównego oraz Wileƒskiego. Odbywa si ka dej wiosny i stanowi swoiste podsumowanie pracy za rok, jest okazjà do zaakcentowania problemów zwiàzanych z ochronà lasów, stanowiàcych najwi ksze bogactwo Litwy. Podczas tegorocznego spotkania, które odby o si we wtorek i zosta o zainaugurowne przez zast pc nadleêniczego Litwy Zdzis awa Truskauskasa, nie tylko poruszano aktualne problemy ochrony lasów i przyrody, ale te wr czono nagrody i dyplomy pamiàtkowe m odocianym zwyci zcom konkursów Razem z drzewem wyrastam i Szpakówka dla ma ego ptaszka. (Dokoƒczenie na str. 6) Okolice Ostrej Bramy i pobliskiego monasteru Âw. Ducha patroluje samochód miejskiej s u by socjalnej Fot. Marian Paluszkiewicz Czynna w holu wystawa szpakówek Domek dla ma ego ptaszka budzi a zainteresowanie ch opców Fot. Marian Paluszkiewicz od nich ja mu n, ale nawet za atwiajà swe potrzeby fizjologiczne w koêciele pw. Êw. Teresy. Jak alarmujà parafianie i pielgrzymi z Polski, panoszàce si w koêciele osoby asocjalne czujà si niemal e pe noprawnymi gospodarzami koêcio a, co w ewidentny sposób psuje opini o naszym mieêcie w oczach goêci z ca ego Êwiata odwiedzajàcych Ostrà Bram. Ksiàdz to nie policjant Potrzebujemy pomocy. Ksi om trudno jest wykonywaç funkcje policjantów. (Dokoƒczenie na str. 11) Skandal prorektorów w Uniwersytecie Witolda Wielkiego Uniknà odpowiedzialnoêci W Kowieƒskim Uniwersytecie Witolda Wielkiego (UWW) dosz o do skandalu z powodu uposa eƒ kierowników administracji tej uczelni, które dziesi ciokrotnie przekraczajà wynagrodzenia szeregowych wyk adowców. Opublikowane w piàtek dane Êwiadczà o tym, e roczne wynagrodzenia niektórych prorektorów uniwersytetu przekracza çwierç miliona. Jak twierdzà przedstawiciele wspólnoty akademickiej, takie wynagrodzenia kierownictwa sà razy wi ksze ni wyk adowców. Wed ug danych Kontroli Paƒstwowej w 2004 r. prorektor UWW ds. kontaktów mi dzynarodowych rocznie wraz z dodatkami otrzyma ponad 255 tys. Lt, prorektor ds. studiów przesz o 252 tys. Lt. Prorektor ds. nauki otrzyma nieco mniej ponad 126 tys. Lt, rektor 158 tys. Lt. Fakt, e prorektorzy potrafili zarobiç ponad çwierç miliona, szokuje szeregowego wyk adowc UWW, jak równie mnie powiedzia na piàtkowej konferencji prasowej w Sejmie cz onek senatu UWW Tadas Klimas. Powiedzia on, e informacja na temat uposa eƒ kierownictwa, jak te innych spraw finansowych uniwersytetu senatowi, jako naczelnej instytucji samorzàdu, nie by a udzielana. Jak poinformowa przedstawiciel senatu, UWW, zarówno jak i pogrà ona w skandalu przywilejów kancelaria sejmowa, posiada w asne samochody, tylko nie wiadomo, komu one s u à. Jak twierdzi przewodniczàcy Litewskiego Zwiàzku Naukowców Antanas Kulakauskas, na razie nie ma mo liwoêci po o enia kresu samowoli kierownictwa wy szych uczelni. Przewodniczàcy Zwiàzku Naukowców jest przekonany, e kierownicy administracji otrzymujàcy bajoƒskie sumy uniknà odpowiedzialnoêci, gdy si oka e, e dodatki do wynagrodzeƒ zosta y naliczone bez kolizji z prawem. Zdaniem Kulakauskasa w tej sytuacji nale y te uwzgl dniç spraw etyki. BNS W NUMERZE Wywiad Sentencja 5 KoÊció katolicki w rok po Kwietniu Rozmowa z profesorem Uniwersytetu im. Kardyna a Stefana Wyszyƒskiego i redaktorem naczelnym pisma Christianitas Paw em Milcarkiem. Spo eczeƒstwo PrzekreÊlone marzenia 8 Nieprzypadkowo mówi si, e w ca oêci nikt nie potrafi odgadnàç tajemniczych kroków Êmierci. Ka da osoba spotyka si z nià eb w eb, nie omija ona adnego domu, adnej rodziny, pozostawiajàc po sobie Êlady alu, bólu, samotnoêci. Smacznego! W najlepszej tradycji narodowej 16 Mistrz sztuki kulinarnej S awomir Kowalik zapewni, i czuje si odpowiedzialny za jakoêç kuchni i b dzie s u y klientom w ka dym momencie. ycie ka dego cz owieka jest baênià napisanà r kà samego Boga. Hans Christian Andersen

2 2 KRAJ Minà tydzieƒ... Wiosna wst puje w swe odwieczne, choç tego roku mocno spóênione w egzekutywie prawa. Ju przylecia y szpaki (bez zaêwiadczenia lekarskiego, wi c kto ich tam wie, jak z ich zdrowiem), pokaza y si na polach bociany. Z tymi nie tylko my mo emy mieç k opot, ale i one same. W adze orzek y mianowicie, e gniazd bocianich na poko chozowych wie ach ciênieƒ byç nie mo e. Bo istnieje niebezpieczeƒstwo trafienia wirusa ptasiej grypy do wody pitnej. Niby racja, troch straszno, ale jakie jest w tej materii w adz zalecenie? Otó gniazda zamieszka e nale y z wie usunàç i przenieêç w inne odpowiednie miejsce. Nale y rozumieç, e b dzie to zadanie dla struktur samorzàdowych, czyli starostw. Wi c starostwo ma zakupiç potrzebnej wielkoêci s up, wynajàç maszyn do wywiercenia w ziemi dziury, przymocowaç do wierzcho ka s upa metalowà platform, wynajàç dêwig, by s up postawi i gniazdo przeniós (ostro nie, nie zburzyç!), a potem czekaç, czy bociany nowà kwater zaakceptujà. Mo liwy te jest i drugi wariant: znaleêç odwa nego, który na wie wdrapie si i zrzuci gniazdo na ziemi, by je zaraz spaliç. Który wariant jest bardziej realny? W aênie... A jak od dawna wiadomo, w paƒstwie, w którym niszczone sà gniazda bocianie i jaskó cze, dobrze dziaç si nie mo e. Gniazda bocianie znalaz y si poza prawem dopiero ostatnio. Natomiast prawo o nielegalnych siedzibach ludzkich istnieje ju dawno. I adna nie zosta a jeszcze zburzona. Choçby zbudowana by a z pogwa ceniem ca ego kompletu przepisów. W s onecznej Italii wysadzajà w powietrze nawet wielopi trowe gmachy, jeêli zosta y zbudowane bez pozwolenia i tamtejsza mafia nic na to nie poradzi. I czyja mafia silniejsza sycylijska czy wileƒsko-kowieƒska? Cz onkowie Cosa Nostry muszà si maskowaç i kryç. Nasza mafia funkcjonuje oficjalnie i publicznie. Departament Statystyki donosi, e armia biurokratów znów nam uros a i zaraz osiàgnie 30 tysi cy. Wszyscy naoko o z biurokracjà walczà, etaty redukujà, komputery wprowadzajà, co to ka dy dziesi ciu urz dników zastàpi, a ci si p odzà jak, nie przymierzajàc, króliki. Tylko króliki sà mniej wymagajàce i zadowolà si byle liêciem kapusty. Biurokrata zaê potrzebuje i pensji kilkutysi cznej, i dochodów w kopercie. Chyba jednak ten ustrój republikaƒski nam nie s u y. Coraz wi ksza jednak nadzieja, e ju d ugo nie potrwa. W Australii objawi si mianowicie kolejny pretendent do litewskiego tronu, niejaki Roman I, w cywilu Ronald Mann. Ju og osi Litw królestwem i przes a odpowiednie dokumenty do litewskich w adz, w chwili obecnej chyba ju tymczasowych. Król utrzymuje si na razie z tego, e sprzedaje ksià ce tytu y i królewskie odznaczenia. Bierze doêç drogo, bo po dwa miliony sztuka, ale jak si potargowaç, to mo na zbiç cen i do miliona. Z milionami ma k opot eksprezydencka para paƒstwa KwaÊniewskich. Otó prokuratorzy bardzo chcieliby si dowiedzieç dwóch rzeczy: gdzie si podzia y miliony z konta instytucji, której u schy ku PRL przewodzi obiecujàcy komunista KwaÊniewski Aleksander, oraz skàd si wzi y miliony na koncie instytucji dobroczynnej kierowanej przez ma onk eurodemokraty KwaÊniewskiego Aleksandra w okresie pe nienia przez niego funkcji g owy paƒstwa. Ciekawscy sà ci prokuratorzy, doprawdy. Nie dajà spokojnie rzàdziç równie Putinowi. JakiÊ wêcibski profesor wygrzeba mianowicie, e jego rozprawa doktorska zosta a kawa kami zer ni ta z jakiejê ksià ki zagranicznego autora, bez wskazania tego w przypisach. Putin jak Putin, ale ten, kto mu doktorat pisa, po apach dostanie na pewno. Konflikt polsko-litewski rozgorza ostatnio w Augustowie. Pani Michniewicz poda a do sàdu pana Pirsztuka, weterynarza, e rzuci urok na jej Zuzi (szepta jej coê do ucha w oborze) i teraz Zuzia przesta a dawaç mleko. Poszkodowana domaga si odczynienia uroku i kompensaty za niedodane mleczko. Obserwator Adres redakcji Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax ISSN Redaktor naczelny Aleksander Borowik (tel , Dziennikarze: Kry sty na Ada mo wicz za st. re d. na cz. (tel , He le na G ad kow ska, Sabina Juchniewicz Irena Mikulewicz Ro bert Mic kie wicz Irena Smilginis, Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Wspó pracownicy: Da nu ta Ka mi le wicz, Ma go rza ta Ko zicz, Ja dwi ga Pod most ko, Jan Sienkiewicz, Ali na So bo lew ska, Ju lit ta Tryk Sekretariat: Wan da Za jàcz kow ska tel ), Zygmunt danowicz (se rier wi len ski.lt, tel ) se kre tarze odpowiedzialni, Daniel Mackiewicz zast. sekr., Ro man Ostro uch, Alina Baniukiewicz, Edgar Jarmo owski a ma nie kom pu te ro we, Lu cja Stan ke vičiūtė projektant graficzny, Walentyna Ma ul, Halina Taukin sk ad komputerowy, Barbara Mintautienė t umacz, Bronis awa Michaj owska, Iwona Aleksandrowicz korekta Zbi gniew Mar ko wicz pro mo cja (tel ), Da riusz Gusz cza re kla ma (tel , e-ma il: re kla rier wi len ski.lt), Andrzej Podworski kol por ta -pre nu me ra ta (tel , e-ma il: kol rier wi len ski.lt). Ma te ria ów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tekstów. Za treêç og o szeƒ re dak cja nie od po wiada. Opi nie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze sà zbie ne z opi nià re dak cji. Sekretarz odpowiedzialny wydania Zygmunt danowicz Wydawca Vš Į Kurier Wilenski. Dy rek tor spółki Ro man Ba ra now ski (tel ). Druk UAB KLION Dział promocji, reklamy, kolporta u i prenumeraty Vš Į Vilnijos žodis Wsparcie finansowe Senat RP i Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie Ekranas inicjuje upad oêç Nie wytrzyma konkurencji Niechaj si wszystko na lepsze odmieni, Panie i Bo e, abyêmy w Tobie znaleêli odpocznienie! Êw. Jan od Krzy a àczymy si w smutku z rodzinà zmar ego Senatora RP V kadencji Witolda Feliksa G adkowskiego. Niech Chrystus Zmartwychwsta y da mu radoêç ycia wiecznego, a rodzinie ukojenie w bólu. Samorzàd rejonu wileƒskiego Pogrà ona w kryzysie finansowym jedna z najwi kszych krajowych spó ek produkcji kineskopów Ekranas, która na przestrzeni ostatnich lat bez powodzenia usi owa a przetrzymaç nieprzychylne tendencje na Êwiatowym rynku elektronicznym, inicjuje upad oêç przedsi biorstwa. Takà decyzj podjà w piàtek zarzàd przedsi biorstwa. Jego dyrektor generalny Eimutis Îvybas zwróci si do Poniewieskiego Sàdu Okr gowego w sprawie upad oêci, o czym za poêrednictwem Wileƒskiej Gie dy Papierów WartoÊciowych poinformowa Ekranas. Jak twierdzi Ekranas, spó ka nie mo e w czas zap aciç za otrzymane towary, zwróciç kredytów oraz wywiàzaç si z innych zobowiàzaƒ majàtkowych, a brak Êrodków obrotowych mimo odnotowanego w tym roku wzrostu popytu na kineskopy, nie pozwala pracowaç rentownie. Ponadto sytuacj znacznie pogorszy a awaria piecu do produkcji szk a. W pierwszym kwartale tego roku spó ka sprzeda a 1,2 mln kineskopów, czyli o 44 proc. wi cej w porównaniu z odpowiednim okresem 2005 r. Starania spó ki nie by y jednak dostateczne dla zapewnienia rentownoêci Ekranasu, który nie Rada Sàdów zaaprobowa a odwo anie s dziego Fakty by y znane Obradujàca w piàtek Rada Sàdów zaaprobowa a odwo anie Valentasa Margeviãiusa ze stanowiska s dziego i przewodniczàcego Sàdu Dzielnicowego rejonu bir aƒskiego. Dziennikarzy poinformowa o tym sam Margeviãius, który uczestniczy w posiedzeniu. S dziów mianuje i odwo uje prezydent na wniosek Rady Sàdów. Margeviãius by zaskoczony przed u eniem jego kadencji w czerwcu ub. roku. Nie myêla em, e mianujà. Fakty by y znane powiedzia. Margeviãius podanie o dymisj wr czy w czwartek. Ujawnione wàtpliwoêci odnoênie przydatnoêci Margeviãiusa do pe nienia obowiàzków s dziego spowodowa y tarcia mi dzy Urz dem Prezydenta, Radà Sàdów oraz przewodniczàcym Sàdu Najwy szego Vytautasem Greiãiusem. Valdas Adamkus publicznie oêwiadczy, e nie ufa Greiãiusowi, Udaremniono przemyt na przejêciu granicznym w Budzisku Jecha po jab ka Na trzy miesiàce trafi do aresztu w Suwa kach (podlaskie) 45-letni Litwin, którego zatrzymano na przejêciu granicznym z Litwà w Budzisku podczas próby przemytu w ci arówce czterystu litrów BMK, pó produktu do wyrobu amfetaminy poinformowa w piàtek rzecznik prasowy podlaskiej policji Jacek Dobrzyƒski. Policja szacuje, e z takiej iloêci BMK mo na by oby wyprodukowaç czterysta kilogramów amfetaminy o bardzo wysokim procencie czystoêci. Z tak pot nej iloêci narkotyku, po przetworzeniu, powsta yby cztery miliony dzia ek dilerskich o detalicznej wartoêci rynkowej przesz o dwadzieêcia milionów z otych doda Dobrzyƒski. Do zatrzymania dosz o dzi ki wspó pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Âledczego z Suwa k Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. W redakcji naszej gazety cz sto goêcimy grupy uczniów z polskich szkó na Litwie. Zwiedzajàc redakcj Kuriera Wileƒskiego, uczniowie majà okazj zobaczyç jak powstaje dziennik poobserwowaç prac dziennikarzy, zapoznaç si z historià gazety, zajrzeç do dzia ów redakcyjnych. Wczoraj redakcj Kuriera odwiedzi a grupa uczniów 5-8 klas z Maguƒskiej Szko y Podstawowej z rejonu Êwi ciaƒskiego. Uczniowie oraz zespó pedagogiczny Wies aw Dubicki, Teresa Gajlun, Maria Kamaiszko ze szczerym zainteresowaniem zapoznali si z kuchnià redakcyjnà. Na po egnanie grupa uczniów zrobi a pamiàtkowe zdj cia w redakcji Kuriera oraz w przede dniu Niedzieli Palmowej sprezentowa a pi knà pó torametrowà palm wielkanocnà. Tekst i zdj cie W. M. potrafi sprostaç konkurencji z producentami krajów Azji Po udniowo- Wschodniej oraz Ameryki aciƒskiej. Zarzàd Ekranasu z powodu pogorszenia si sytuacji finansowej w piàtek postanowi równie prosiç Wileƒskà Gie d Papierów WartoÊciowych o przeniesienie akcji przedsi biorstwa z presti owej oficjalnej listy handlowej do bie àcej. Marcowe pog oski o mo liwej upad oêci Ekranasu, który d u ny jest bankom oko o 200 mln Lt, wzbudzi y panik równie wêród wierzycieli. Odzyskaç d ugi od Ekranasu chcà nie tylko banki, ale te liczni dostawcy surowca. BNS który przewodniczy równie Radzie Sejmu. Tymczasem przewodniczàcy Sejmu popar Greiãiusa. W przesz oêci przeciwko Margeviãiusowi by a wytoczona sprawa karna, by on zwolniony z sowieckiej milicji za kompromitacj miana funkcjonariusza. W czerwcu ub. roku Rada Sàdów zaleci a prezydentowi mianowanie Margeviãiusa na s dziego Sàdu Dzielnicowego rejonu bir aƒskiego do chwili ukoƒczenia 65 lat. BNS i Stra y Granicznej. Przemyt by ukryty w jednym ze zbiorników paliwowych ci arówki Scania na litewskich numerach rejestracyjnych, którego kierowca mówi, e jedzie po transport jab ek w okolice Grójca. Policja podejrzewa, e narkotyk mia byç wyprodukowany i wprowadzony do obrotu na terenie Polski. Zatrzymanemu Litwinowi grozi do pi ciu lat wi zienia. PAP Wyrazy szczerego wspó czucia Rodzinie i bliskim z powodu niespodziewanej Êmierci naszego Wielkiego Przyjaciela senatora Witolda G adkowskiego sk adajà wychowankowie, personel i dyrekcja Domu Dziecka w Podbrodziu.

3 Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. KRAJ Akcja przeznaczania 2 proc. Êrodków od podatku dochodowego osób fizycznych Kolejny sprawdzian jednoêci 3 Szanowni Paƒstwo! Uprzejmie zwracamy si do Was z proêbà o skierowanie na konto Wileƒskiego Oddzia u Rejonowego Zwiàzku Polaków na Litwie 2 proc. p aconego przez Was podatku dochodowego. Powy sze procenty b dà odliczane od ju wp aconego do Inspekcji Podatkowej podatku dochodowego, tak wi c adnych kosztów dodatkowych nie b dzie. Podanie-blankiet (forma FR0512) ze wskazaniem organizacji, na którà Inspekcja Podatkowa ma przeliczyç 2 proc., mo e wype niç ka da osoba pracujàca. Wype niony blankiet nale y dostarczyç do dzia u Inspekcji Podatkowej, do którego p aci podatek pracodawca, lub wys aç pocztà. Osoby corocznie deklarujàce mienie mogà t form za àczyç do deklaracji. Otrzymane z Inspekcji Podatkowej pieniàdze b dà skierowane na rozwój oêwiaty i kultury polskiej na Wileƒszczyênie, umo liwià zwi kszyç iloêç i jakoêç imprez oêwiatowych, kulturalnych, m odzie owych, sportowych, organizowanych przez ZPL jak te wspólnie z AWPL, Macierz Szkolnà i innymi polskimi organizacjami. Zarzàd WOR ZPL Sprawozdanie wykorzystania funduszy z 2 proc. od podatku w latach I. Wp yn o na konto Wileƒskiego Oddzia u Rejonowego z 2 proc. od podatku: (2004 r.) ,92 Lt. II. Wydatki oddzia u z przelewu 2 proc.: NP Nazwa organizacji Wydatki Lt Wydatki 2004 r.: 1. Zlot Turystyczny Rodzin 8000,01 Ogó em: 8000,01 Wydatki 2005 r.: 1. Polskie Studio Teatralne (koszta wyjazdu na wyst p do Niemiec) Remont koêcio a w Turmontach (Jezioroski Oddzia Rejonowy ZPL) I tura Czes aw Tomaszewicz (ko o Cz. Bór) op acanie wydatków rehabilitacyjnych po wypadku dla córki Ko o Mejszago a (impreza wielkanocna) Op acanie informacji w Kurierze Wileƒskim o zbieraniu 2 proc. od podatku dochodowego 407,81 6. III Festyn Kultury Polskiej w Kiejdanach Remont koêcio a w Tyl ach (Jezioroski Oddzia Rejonowy ZPL) Odnowienie trzech pomników o nierzy AK w Bujwidzach Op ata us ug transportowych cz onkom Uniwersytetu Trzeciego Wieku (wyjazd do Polski) Letnia Parafiada ko a ZPL awaryszki Impreza Âwi tojaƒska ko a ZPL Rzesza Impreza Âwi tojaƒska ko a Miedniki Impreza Âwi tojaƒska ko a Niemie i Skojdziszki Festyn Kultury Polskiej oddzia ZPL r. trocki III Sportowe Igrzyska ko a Stare Troki (Trocki Oddzia ZPL) Âwi to Rodzin w Kowalczukach Pielgrzymka do Polski ko o Rzesza (us ugi transportowe) Wyprawki dla pierwszaków m. Wilna i Wileƒszczyzny (900 plecaków wyposa onych ka dy w: piórnik, o ówek, d ugopis, pióro, klej, gumk, linijk, 2 zeszyty w kratk, 2 w linijk, blok rysunkowy, akwarele, kolorowy papier 37601, Remont koêcio a w Turmontach (Jezioroski Oddzia Rejonowy ZPL) II tura Âwi to do ynkowe ko a ZPL Miedniki Us ugi transportowe cz onkom ZPL ko a awaryszki na spotkanie m odzie owe cz onków ZPL Prezenty bo onarodzeniowe dla dzieci ko a awaryszki Op atek bo onarodzeniowy w kole Rukojnie 200 Wydatki za 2005 r. ogó em: ,47 àcznie za 2004 i 2005 r. wydano: ,48 Przewodniczàcy Sejmu w roli inicjatora reform Interpelacji si nie obawia Z nastaniem nowego roku rozpoczà si nowy etap akcji obywatelskiej o przelewie 2 proc. od podatku dochodowego na konto organizacji spo ecznych. Jak ju informowaliêmy, sprawnie przeprowadzone dzia ania w tym kierunku w latach poprzednich oraz zrozumienie, z jakimi spotka y si one w Êrodowisku polskim, da y pomyêlny wynik. Wileƒski Oddzia Rejonowy ZPL w roku 2004 otrzyma rekordowe poparcie w powiecie wileƒskim i trzecie w republice, zaê w roku 2005 rezultat wspólnych staraƒ cz onków oddzia u i sympatyków zosta podwojony, a oddzia po uzbieraniu 265 tys. Lt osiàgnà pierwsze miejsce spoêród kilku tysi cy organizacji pozarzàdowych, z czego jako Polacy mo emy byç dumni. OczywiÊcie, taki stan rzeczy cieszy nie wszystkich. Niezale noêç finansowa, którà uzyskuje oddzia, a dzi ki temu mo e rozwijaç swà dzia alnoêç, w tym te wspierajàc inne oddzia y i polskie organizacje spo eczne, sta a si ostatnio solà w oku wielu przeciwników jednoêci i solidarnoêci polskiego spo eczeƒstwa na Litwie. W prasie, niestety, nie tylko litewskiej, pojawi o si szereg wypowiedzi, których celem by o m. in. wprowadzenie zamieszania co do w aêciwych intencji organizatorów akcji i oskar anie ich o stosowanie przymusu podczas kampanii agitacyjnej. Szerzàc rozmaite pog oski na ten temat, starano si wyperswadowaç ogó owi spo ecznoêci polskiej nierozsàdnoêç przeznaczania Êrodków na konto tego jednego oddzia u ZPL. Spróbujmy zatem zastanowiç si d u ej nad tà kwestià: dlaczego warto przekazywaç 2 proc. od podatku dla Wileƒskiego Oddzia u Rejonowego. Stanowi on najwi kszà i najpr niej dzia ajàcà struktur w Zwiàzku Polaków na Litwie, od wielu lat zas u enie cieszàc si najwi kszym poparciem i zaufaniem nie tylko w rejonie, lecz i wêród rodaków w innych oddzia ach. Od rozpocz cia akcji organizacyjnie i rozliczeniowo wykaza si przejrzystoêcià i solidarnoêcià: Zarzàd oddzia u wypracowa racjonalny system zarówno w przydzielaniu Êrodków, jak i rozliczaniu si za ich wykorzystanie. Wszystkie decyzje Przewodniczàcy Sejmu Artappleras Paulauskas nie rozumie inicjatywy opozycji odwo ania go z powodu skandalu wokó przywilejów w kancelarii sejmowej. Przewodniczàcy Sejmu powiedzia, e sam jest inicjatorem reform w kancelarii, jako pierwszy zaczà wyjaêniaç skandaliczne fakty w pracy kancelarii. Zaznaczy on, e negatywnymi sprawami w kancelarii zainteresowa si wczeêniej ni media. Szef parlamentu, któremu opozycja inicjuje interpelacj, powiedzia, e pad ofiarà swojej inicjatywy zmiany trybu pracy kancelarii, który pozosta od czasów sowieckich. Jak poinformowa rzecznik prasowy przewodniczàcego Sejmu Arvydas Îilinskas, Paulauskas odpowiedzialnemu za porzàdek obrad swemu zast pcy âeslovasowi Jur ònasowi zaproponowa omówienie sprawy wotum nieufnoêci na wtorkowym posiedzeniu. Sam przewodniczàcy Sejmu nie obawia si interpelacji twierdzi, e si nie trzyma kurczowo stanowiska marsza ka Sejmu. BNS by y podejmowane na wspólnych posiedzeniach 31-osobowego Zarzàdu w wyznaczonym terminie prowadzono rozliczenia kontrolowane przez komisj rewizyjnà oddzia u. Dzi ki temu ka dy, kto wspar oddzia finansowo wiedzia, e pieniàdze nie zosta y zmarnowane, zaê nawet niewielkie sumy zebrane spo em pozwoli y osiàgnàç dobry koƒcowy wynik. A przecie majàc tak solidne wyniki mo na pomyêleç o godnym upami tnieniu imienia naszego Wielkiego Rodaka Jana Paw a II budowie pomnika-memoria u w Wilnie. Czy tak by oby w przypadku, gdyby ta inicjatywa rozproszy a si po dziesiàtkach szkó i organizacji? Ró norodna pomoc, z której skorzystano dzi ki zgromadzonym Êrodkom, si gn a równie innych oddzia ów i organizacji, s abszych organizacyjnie i posiadajàcych mniejsze mo liwoêci finansowe. Tak wi c ponad po ow wykorzystanych dotychczas Êrodków wydano na pilne potrzeby rodaków w innych oddzia ach: remonty koêcio ów, wsparcie festynów, wyprawki szkolne. KtoÊ mo e zadaç pytanie: dlaczego w pierwszej kolejnoêci uwzgl dniono potrzeby parafii spoza rejonu. Otó takie potrzeby w rejonie wileƒskim wspiera samorzàd, który przeznaczy na remonty Êwiàtyƒ ok. 300 tys. litów, zaê samorzàdy w innych, jak np. jezioroski, rejonach tak wielkiej pomocy nie Êwiadczà, parafie sà nieliczne, a wierni sà mniej zamo ni. Co zaê tyczy koêcio ów w samym Wilnie, nale y zdawaç spraw, e jak dotychczas sà one utrzymywane przewa nie wysi kiem wiernych narodowoêci polskiej, z których zdaniem, jak wiemy, w KoÊciele na Litwie nie zawsze si liczà. Przy dodatkowym wsparciu kosztem przelewu 2 proc. w czym, zaznaczmy, nie ma nic z ego mo e si okazaç, i inni wierni przeznaczà swoje Êrodki na Sàjappledis czy jakàê organizacj przemys owców. Nie zamyka to dla nas mo liwoêci wspierania wileƒskich Êwiàtyƒ, trzeba jednak, by nasza inicjatywa by a widoczna: to zosta o zrobione za pieniàdze Polaków poprzez struktury ZPL. Powstajà równie pytania o wp acaniu 2 proc. Êrodków przez Z okazji Pi knego Jubileuszu nauczycieli i rodziców uczniów, co ostatnio sta o si jednym z kierunków nagonki na ZPL. Otó warto zdaç spraw, e o szko y i szkolnictwo winny przede wszystkim troszczyç si samorzàdy, do których bud etu idà podatki wszystkich pracujàcych. ZaÊ zbierane 2 proc. od podatku majà wspieraç nie bud et paƒstwa (czy samorzàdu), lecz spo eczne organizacje pozarzàdowe, jakim jest w tym przypadku ZPL. W rejonie wileƒskim ta sprawa zosta a rozwa ona pomi dzy samorzàdem i szko ami, w wyniku czego uzyskano konsensus: samorzàd troszczy si o stan szkó, baz materialnà, komputeryzacj, remonty itp., z kolei 2 proc. sà przeznaczane na organizacje spo eczne. Zupe nym nieporozumieniem wyglàda zagospodarowanie tych pieni dzy w samym Wilnie, co jest faktycznie wypaczeniem samej idei tej akcji. Praktycznie rodzice i nauczyciele sà agitowani, by przeznaczali swe Êrodki na przys owiowe atanie dziur czy malowanie Êcian. W ten sposób samorzàd ma ten problem z g owy nie przydzielajàc pieni dzy na remonty, a Êciàgajàc ich z rodziców i nauczycieli. Czy rozsàdnie zatem post pujemy wyr czajàc samorzàd? Nie przelewajàc pieni dzy na ZPL organizacja otrzyma ich mniej, a przejmujàc na siebie obowiàzki samorzàdu stwarzamy warunki, by pieniàdze z bud etu nie by y przeznaczane na rzeczywiste potrzeby, lecz sz y do kieszeni np. kumpli z Rubikonu lub inne wàtpliwe wydatki. Akcja przelewu 2 proc. od podatku ma nie tylko du e znaczenie materialne. Jest ona równie wa na dla spo ecznoêci polskiej jako sprawdzian i demonstracja jednoêci i solidarnoêci nas Polaków na Litwie. Nie dajmy si nabraç na podsuwane wàtpliwe has a yczliwych doradców, którym marzy si widzieç spo ecznoêç polskà rozproszonà, niezdolnà do konkretnych czynów. Wspierajmy nasze polskie organizacje i tym samym poka my naszym oponentom, e jesteêmy silni jednoêcià i màdrym podejêciem do tej sprawy! Czes awa Paczkowska Rekwizyty Wileƒskiego Oddzia u Rejonowego Zwiàzku Polaków na Litwie Lietuvos Lenk Rinkim Akcija Kod.: Adres: Naugarduko 76, Vilnius Tel. /fax Waldemarowi Januszewskiemu radosne yczenia, aby ka dy rok przynosi wszystko to, co w yciu najpi kniejsze: radoêç, szcz Êcie i mi oêç yczà przyjaciele

4 4 POLACY NA ÂWIECIE Polski film nagrodzony na Festiwalu Filmów o Mi ości w Weronie Doskona e popo udnie Polski film pt. Doskona e popo udnie w re yserii Przemys awa Wojcieszka otrzyma Nagrod Jury M odzie- owego na 10. Mi dzynarodowym Festiwalu Filmów o Mi oêci w Weronie we W oszech. To nie jest film komercyjny ani komedia w stylu Nigdy w yciu, lecz próba krytycznego skomentowania tego, co dzieje si w Polsce powiedzia PAP re yser. Doskona e popo udnie to historia planujàcej Êlub pary dwudziestokilkulatków, którzy prowadzà ma e wydawnictwo literackie, oraz ich rozwiedzionych rodziców. Wojcieszek jest tak e autorem scenariusza do tego filmu. Jak powiedzia, pisa ten scenariusz z myêlà, e sfilmuje go Andrzej Wajda. To opowieêç o ludziach, których losy mog yby byç kontynuacjà losów dwójki g ównych bohaterów Cz owieka z elaza Andrzeja Wajdy wyjaêni Wojcieszek. Wajda nie by jednak zainteresowany zarysem scenariusza, który przedstawi mu Wojcieszek. 32-letni re yser postanowi wi c zrealizowaç na podstawie tej historii w asny film. Doskona e popo udnie to, jak wyjaênia re yser, spojrzenie na dzisiejszà Polsk z punktu Bia oruś: Zwolnieni z aresztu Polacy wracajà do kraju Dwa powroty. Dwa zakazy Zwolnieni z bia oruskiego aresztu Polacy sta ystka Gazety Wyborczej Weronika Samoliƒska i student Piotr Dudanowicz jeszcze w tym tygodniu wracajà do kraju dowiedzia a si w Êrod PAP. Oboje dostali zakaz wjazdu na Bia oruê: Samoliƒska na rok, Dudanowicz na pi ç lat. Samoliƒska, która wysz a z aresztu w nocy z niedzieli na poniedzia ek, pojecha a w Êrod do Grodna, gdzie mieszka a przed przyjazdem do Miƒska. W czwartek rano pociàgiem wyjecha a do Polski, gdzie w Kuênicy Bia ostockiej na nià czekali koledzy z GW. Poniewa 27 marca skoƒczy a jej si wiza, musia a sobie wyrobiç nowà, dlatego przez kilka dni pozostawa a jeszcze w Miƒsku. Dudanowicz wyszed na wolnoêç w Êrod nad ranem. W ciàgu dnia by w biurze imigracyjnym, gdzie oddano mu paszport i wbito pieczàtk z nakazem wyjazdu do 7 kwietnia. W piàtek konsul Krzysztof Obszaƒski odwióz go samochodem do kraju. Wed ug konsula, zgodnie z obowiàzujàcà procedurà, przy przekraczaniu granicy Samoliƒskiej i Dudanowiczowi zostanà anulowane wizy. Sta ystka GW z Lublina zosta a zatrzymana przez milicj 24 marca, podczas likwidacji miasteczka namiotowego opozycji bia oruskiej na Placu Paêdziernikowym w Miƒsku. Trzy dni póêniej sàd skaza jà na 10 dni aresztu. Dudanowicza, studenta filologii bia oruskiej na Uniwersytecie Warszawskim, milicja Wi cej Polaków w Chinach ni Chiƒczyków w Polsce W Warszawie i Pekinie W 2005 roku Chiny odwiedzi o kilkanaêcie tysi cy Polaków; dwa razy wi cej ni Chiƒczyków, którzy w tym czasie przebywali w Polsce powiedzia PAP dyrektor Departamentu Konsularnego i Polonii MSZ Tomasz Lis, który przebywa w Pekinie na jednodniowych konsultacjach konsularnych. Lis oceni jako sympatycznà atmosfer rozmów z chiƒskimi partnerami, które przypad y kilka dni po oficjalnej wizycie w Chinach szefa polskiej dyplomacji Stefana Mellera. Jego zdaniem w dziedzinie konsularnej mi dzy Warszawà a Pekinem nie ma powa niejszych problemów. Lis podkreêli jedynie, e strona chiƒska nie kwapi si, by podpisaç z nami umow o readmisji obywateli. Powo uje si przy tym na fakt, e skoro Polska jest cz onkiem Unii Europejskiej, to nie ma powodu zawieraç osobnej umowy; UE jako ca oêç uregulowa a z Pekinem kwesti readmisji. JednoczeÊnie polski dyplomata wskaza na Êladowy charakter odmów wizowych dla widzenia pi çdziesi ciolatków oraz ludzi bardzo m odych ludzi, dwudziestolatków. To spojrzenie krytyczne, ale jednoczeênie nie pozbawione wyrozumia oêci powiedzia PAP Wojcieszek. Re yser przedstawi w nim histori 22-letniego Miko aja, który wraz ze swojà dziewczynà Annà i wspólnikiem KrzyÊkiem prowadzi ma e wydawnictwo literackie na przedmieêciach Gliwic. Miko aj i Anna sà w trakcie przygotowaƒ do Êlubu. JednoczeÊnie muszà walczyç o przetrwanie wydawnictwa, poniewa pierwsza opublikowana przez nie ksià ka ponios a komercyjnà kl sk. Do mieszkajàcej w Warszawie matki Miko aja, Teresy, przyje d a jej by y mà, Andrzej. Otrzyma zaproszenie na Êlub Miko aja i chce tam byç razem z Teresà. W rolach g ównych wystàpili: Jerzy Stuhr (Andrzej), Micha Czernecki (Miko aj), Magdalena Pop awska (Anna) i Ma gorzata Dobrowolska (Maria). 10. Mi dzynarodowy Festiwal Filmów o Mi oêci w Weronie (Festival Cinematografico Internazionale Schermi d Amore) odbywa si w dniach 24 marca 2 kwietnia. Nagrod dla Doskona ego popo udnia odebra w imieniu re ysera aktor Jerzy Stuhr. Wojcieszek, który re yseruje tak e sztuki teatralne, pracuje obecnie nad spektaklem pt. Osobisty Jezus. Spektakl ten b dzie mia premier pod koniec maja w Teatrze im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy. To wspó czesna historia o m odym ch opaku, który wychodzi z wi zienia i próbuje na nowo u o yç sobie ycie wyjaêni re yser. Wojcieszek (ur. 1974), re yser i scenarzysta, studiowa polonistyk na Uniwersytecie Jagielloƒskim oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Wroc awskim. Debiutowa w 1999 roku filmem Zabij ich wszystkich na podstawie w asnego scenariusza. Zdoby za ten film Grand Prix na Festiwalu Amatorskich Filmów Fabularnych Kino poza kinem w Zielonej Górze. Jego kolejne filmy to G oêniej od bomb (2001) i W dó kolorowym wzgórzem (2004). Wojcieszek napisa tak e scenariusz do filmu Poniedzia ek (1998) w re yserii Witolda Adamka. zatrzyma a 21 marca nad ranem. W protokole milicyjnym zapisano, e zosta aresztowany na Placu Paêdziernikowym, czemu on zaprzecza. PodkreÊla, e na placu nie by, lecz zosta zatrzymany dwie przecznice dalej. Obu Polaków skazano za udzia w nielegalnym zgromadzeniu. Zarzucono im te wznoszenie antypaƒstwowych hase : Niech yje Bia oruê! i Precz z ukaszenkà!. Dudanowicza oskar ano równie o stawianie oporu milicji. W obu sprawach Êwiadkami byli milicjanci, choç i Samoliƒska, i Dudanowicz podkreêlali na rozprawach, e nigdy przedtem tych ludzi nie widzieli. Sàd zaliczy im na poczet kary pobyt w areszcie przed rozprawà. Chiƒczyków, pragnàcych pojechaç do Polski. Jego rozmówcy skar yli si jedynie na utrudnienia zwiàzane z uzyskiwaniem prawa do pracy w Polsce przez chiƒskich przedsi biorców. W opinii Lisa, Chiƒczycy zainteresowani sà rozwojem turystyki przyjazdowej do Polski. Nie ukrywajà, e wymagajà komfortu podró y i pobytu. Dwustronne konsultacje konsularne odbywajà si co roku, regularnie od poczàtku lat 90.; na przemian w Warszawie i Pekinie. Stron na podstawie PAP przygotowa a Wanda Zajàczkowska Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. USA: Senatorowie za zniesieniem wiz dla Polaków Bezpieczniejszy sojusz Dwoje amerykaƒskich senatorów Barbara Mikulski z Partii Demokratycznej i Rick Santorum z Partii Republikaƒskiej wnios o kolejny projekt ustawy o rozszerzeniu na obywateli polskich programu bezwizowego ruchu podró nego do USA. Mikulski i Santorum do àczyli swój projekt jako poprawk do ustawy o reformie imigracji, która zosta a niedawno przeg osowana w senackiej Komisji Wymiaru SprawiedliwoÊci i obecnie jest przedmiotem burzliwej debaty na plenum Senatu. Ustaw imigracyjnà, przewidujàcà m. in. legalizacj tymczasowej pracy w USA obcokrajowców bez prawa pracy i pobytu, mocno popiera Polonia amerykaƒska. Droga do jej uchwalenia jest jednak jeszcze daleka ze wzgl du na silny opór przeciwników, zw aszcza Republikanów, zdaniem których ustawa sprowadza si do amnestii dla nielegalnych imigrantów. Gdyby Polsk w àczono do programu ruchu bezwizowego, obejmujàcego na razie tylko 27 paƒstw, jej obywatele mogliby przyje d aç do USA bez wiz na 60 dni w celu turystycznym, odwiedzenia rodziny lub za atwienia interesów. Zdaniem senatorów, wizy dla Polaków nale y znieêç, gdy przybywajàc do USA nie stanowià oni adnego zagro enia terrorystycznego; by by to tak e wyraz wdzi cznoêci za sojuszniczà pomoc Polski w Iraku i Afganistanie. Wiemy, e nasze granice nie b dà mniej bezpieczne z powodu Polaków odwiedzajàcych nasz kraj. Wiemy jednak, e dzi ki ustawie proponowanej przez nas, nasz sojusz (z Polskà) b dzie bezpieczniejszy oêwiadczy a senator Mikulski. Polska nie jest jakimê reliktem komunizmu ani krajem trzeciego Êwiata ebrzàcym o ja mu n. Zimna wojna jest skoƒczona. Polska jest wolnym i demokratycznym krajem. Jest naszym sojusznikiem w NATO i cz onkiem Unii Europejskiej. Tymczasem amerykaƒska polityka wizowa nadal traktuje Polsk jak obywatela drugiej klasy powiedzia a pani senator. Propozycja apelu o nowe śledztwo w sprawie Katynia Ambasada RP milczy Strona bia oruska przejawi a dobrà wol Maszkiewicz jest wolny Bia oruskie MSZ poinformowa o, e by y ambasador RP w Miƒsku Mariusz Maszkiewicz jest wolny. Przedstawiciele polskiej ambasady zabrali go do polskiej placówki. Maszkiewicz zamierza wracaç do kraju w sobot rano samochodem. Po wyjêciu ze szpitala zapewni, e czuje si dobrze. Opieka w szpitalu by a dobra. Mo na powiedzieç, e bia oruscy lekarze wyrwali mnie z ràk milicji powiedzia po przyjeêdzie do ambasady RP w Miƒsku. Na temat okolicznoêci zatrzymania i pobytu w areszcie nie chcia si wypowiadaç, dopóki znajduje si jeszcze na terytorium Bia orusi. Maszkiewicz wià e swoje uwolnienie z sobotnià inauguracjà prezydenta Alaksandra ukaszenki na trzecià kadencj. Wed ug niego, w adze bia oruskie Ambasada RP w Waszyngtonie nie zaj a stanowiska w sprawie pomys u, eby rzàd polski zwróci si za poêrednictwem Polonii amerykaƒskiej do Kongresu USA o wznowienie Êledztwa w sprawie zbrodni katyƒskiej. Nie komentujemy tej sprawy powiedzia PAP zast pca ambasadora Bogus aw Winid. Prezes Kongresu Polonii Amerykaƒskiej Frank Spula powiedzia, e jeêli pojawià si jakieê nowe dokumenty w sprawie masakry w Katyniu, KPA zastanowi si nad wystosowaniem apelu do Kongresu o nowe dochodzenie. Przypomnia jednak, e spraw gruntownie zbada a ju komisja Kongresu w 1951 r. Pot pi a ona wówczas sowieckà zbrodni. Ta kwestia zosta a rozwiàzana ponad 50 lat temu, kiedy komisja Kongresu amerykaƒskiego bada a spraw mordu w Katyniu i sporzàdzi a raport, opublikowany w ca ym kraju i na ca ym Êwiecie. Jaki mia by byç cel nowego dochodzenia? powiedzia w rozmowie z PAP prezes Spula. Pomys nacisków na wznowienie Êledztwa w USA wysunà amerykaƒski ekspert Allen Paul, autor ksià ki o Katyniu pt. Katyƒ. Stalinowska masakra i triumf prawdy, wydanej w tych dniach w Polsce. Jego zdaniem, by by to m.in. sposób na Ustalenie prawdziwych zamiarów prezydenta Putina, Potrzebujemy bardziej szczegó owych informacji co do tego, czy sà jakieê nowe dowody. ChcielibyÊmy je najpierw zobaczyç. Trzeba by je przejrzeç i wtedy podjàç decyzj (co do ewentualnego Êledztwa) powiedzia Frank Spula. Dzia acze polonijni wàtpià jednak, aby Kongres znalaz obecnie czas na badanie sprawy sowieckiej zbrodni sprzed 66 lat. Mo na oczywiêcie zaapelowaç o nowe Êledztwo, ale jaki b dzie tego efekt, to inna sprawa. Kongres ma teraz tyle innych spraw powiedzia PAP prezes waszyngtoƒskiego oddza u KPA, Tadeusz Mirecki. wola y uniknàç powa nych zadra nieƒ w tym dniu. Tymczasem zast pczyni rzecznika polskiego MSZ Justyna Lewaƒska powiedzia a w rozmowie z PAP, e Maszkiewicz zosta uwolniony dzi ki dzia aniom polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. DziÊ Maszkiewicza wypisano ze szpitala w Miƒsku. Trafi tam z aresztu, gdzie odbywa kar 15 dni pozbawienia wolnoêci za udzia w proteêcie bia oruskiej opozycji. Strona bia oruska przejawi a dobrà wol powiedzia rzecznik bia oruskiego MSZ Andrej Papou, komentujàc decyzje w adz bia oruskich o uwolnieniu by ego ambasadora RP w Miƒsku Mariusza Maszkiewicza. PodkreÊli, e w adze bia oruskie uczyni y to, mimo e Maszkiewicz przyjecha na Bia oruê jako osoba prywatna i naruszy bia oruskie prawo.

5 Sonota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. WYWIAD 5 Rozmowa z profesorem Uniwersytetu im. Kardyna a Stefana Wyszyƒskiego i redaktorem naczelnym pisma Christianitas Paw em Milcarkiem KoÊció katolicki w rok po Kwietniu Mamy ostatnie dni Wielkiego Postu i rok po Êmierci Jana Paw a II, jak te dwa wydarzenia KoÊció wià e z Wielkim Postem? Czy Êwiat chrzeêcijaƒski nie jest obecnie troch zagubiony? Niektórzy komentatorzy ju od kilku lat ostrzegali, e Êmierç Papie a mo e skutkowaç pot nymi perturbacjami dla KoÊcio a powszechnego i dla KoÊcio a w Polsce. Wielu obawia o si, czy nie b dzie to oznacza o poczàtek zmierzchu katolicyzmu polskiego i nie tylko polskiego. Mo na powiedzieç, e sporo prób jest jeszcze przed nami, ale wydaje mi si, e te przewidywania si nie spe ni y. Na szcz Êcie, KoÊció ma godnego nast pc Jana Paw a, który prowadzi lini swego poprzednika, robi nacisk na te same wartoêci. Benedykt XVI szybko podbi serca wiernych i choç zosta y wprowadzone pewne zmiany akcentów, ale nie by o i nie ma adnej rewolucji. Wr cz odwrotnie, aktualny papie przypomina KoÊcio owi, e przyda oby si wi cej czerpaç z tradycji. MyÊl wi c, e nie ma powodu do jakiegokolwiek zagubienia, wr cz odwrotnie. W tych ostatnich dniach Postu mamy doskona à okazj do podwójnych rekolekcji: tych tradycyjnych wielkopostnych i tych drugich zwiàzanych z yciem i naukà Jana Paw a II. Te dwa wydarzenia wprost zaz biajà si ze sobà i sà nierozerwalne. A jednak wielu mówi o pewnych k opotach KoÊcio a katolickiego w ogóle. Z jakimi problemami styka si obecnie KoÊció w Polsce? Nale a oby wyodr bniç dwa najwa niejsze elementy: sytuacj zewn trznà i sytuacjà wewn trznà. JeÊli chodzi o t pierwszà, to na poczàtku XXI wieku nie sposób przymykaç oczu na niemi osiernà dechrystianizacj. JeÊli po II Soborze snuto wiele optymistycznych prognoz, to ostatnio wszystko zacz o przybieraç postaç agresywnego totalitaryzmu. Przed tym niejednokrotnie przestrzega Jan Pawe II. Zmiana definicji ma eƒstwa, poglàdu na rodzin, to, e Unia usuwa ze stanowisk niewygodnych sobie ludzi, czyli tych co bardziej aktywnie bronià stanowiska KoÊcio a itp. I nie sà to ju sprawy tylko KoÊcio a, a ca ego spo eczeƒstwa. Zmianie uleg a te sytuacja wewn trzna KoÊcio a w Polsce. Jeszcze do niedawna KoÊció polski opiera si na dwóch bardzo silnych autorytetach: kardynale Stefanie Wyszyƒskim i Papie u Janie Pawle II. Aktualnie zosta z obydwu osierocony. DziÊ praktycznie Polska nie ma adnego wi kszego autorytetu w sferze KoÊcio a. Jest prymas, sà biskupi, ale takiej jednej osoby, wokó której skupia yby si duchowieƒstwo, klasztory i ca y lud wierny, nie ma. Na gwa t wi c potrzebujemy autorytetów. W Polsce rzeczywiêcie potrzeba nowych autorytetów, ale Êwiat katolicki generalnie chyba ju ma nowy autorytet i jest nim Benedykt XVI. Czy Polska jest zadowolona z papie a i czy jest on dla niej autorytetem? U mieszkaƒca Podbrodzia stwierdzono legioneloz Choroba legionistów Na oddziale intensywnej terapii Wileƒskich Uniwersyteckich Klinik Santoryskich jest leczony m czyzna cierpiàcy na rzadko spotykanà chorob zakaênà stwierdzono u niego legioneloz. Stan 40-letniego m czyzny, mieszkaƒca Podbrodzia (rejon Êwi ciaƒski) jest ci ki. Chory ma niewyraênà mow, jest pod àczony do aparatu sztucznego oddychania. Badania potwierdzi y podejrzenie legionelozy. Przypuszczalnie tà rzadko spotykanà chorobà m czyzna zarazi si podczas kuracji na poczàtku marca w sanatorium Eglò w Druskiennikach. Laboratorium mikrobiologiczne Narodowego Centrum Badaƒ Zdrowia zbada o próbki wody, pobrane z mieszkania pacjenta oraz z sanatorium Eglò. Zarazki tej choroby stwierdzono w próbkach wody pobranej z sanatorium. Legioneloza To, co dzieje si w KoÊciele, jest sprawà ca ego spo eczeƒstwa powiedzia Pawe Milcarek Fot. Zbigniew Markowicz jest ostrà chorobà zakaênà, której towarzyszà goràczka, kaszel, zapalenie p uc, ból mi Êni. Najcz Êciej bakterie legionelozy gnie d à si w zbiornikach wody goràcej i zimnej. Bakteria rozmna ajà si w wodzie o temperaturze stopni. Bakterie przestajà si rozmna aç, gdy temperatura wody si ga 51 stopni, a ginà po przekroczeniu 60 stopni. Gdy si okaza o, e w sanatorium druskiennickim sà zarazki tej rzadkiej choroby, temperatur goràcej wody zwi kszono do maksymalnej 70 stopni. Basen i wann, w której si kàpa m czyzna, zamkni to na renowacj. Choroba legionistów na Litwie wyst puje bardzo rzadko. Bakterie legionelozy znalezione w lipcu 2004 r. w szawelskim hotelu wystraszy y o nierzy Lotnictwa Wojskowego Danii, strzegàcych przestrzeni powietrznej krajów ba tyckich. BNS Polska jest zadowolona z nowego papie a i z jego nauk. Zresztà, KoÊció w Polsce zawsze by bardzo papieski, bez wzgl du na to, kto by papie em. Owszem, szczególnie papieski by przy Janie Pawle II, ale takim te pozosta i przy Benedykcie XVI. Aktualny papie te otacza Polsk swojà szczególnà troskà. To on w aênie przypomnia polskim hierarchom, e majà du e tradycje chrzeêcijaƒskie i dlatego powinni je przekazywaç innym krajom unijnym, s u yç misjà. Chodzi tu o starà obecnoêç i nowà misyjnoêç. Z tà formà KoÊció wchodzi do dialogu z dwiema pot gami tego Êwiata: Êwiatem demokracji liberalnej i zbuntowanym Êwiatem fundamentalizmu islamskiego. Moim zdaniem, êród em rzeczywistego kryzysu w KoÊciele mo e byç bezruch, inercja i brak inicjatywy. Tym bardziej, e we wspó czesnym Êwiecie wydarzenia zmieniajà si szybko i wcià przynoszà problemy b dàce dramatycznymi wyzwaniami dla sumienia wiernych. KoÊció, który by nie próbowa dawaç wyraênych odpowiedzi na konkretne sytuacje, staje si nieobecny w yciu narodowym i w ten sposób sam zamyka si w kruchcie. W tym kontekêcie nale a oby te patrzeç na dzisiejszà s aboêç mediów koêcielnych. Wydaje mi si, e Polska ma dostatecznie sporo prasy katolickiej, sà transmitowane katolickie audycje w telewizji, jest Radio Maryja itp. I tak i nie. Generalnie KoÊció ma s abe media katolickie. Praktycznie nie ma autorytatywnego g osu KoÊcio a mediów autoryzowanych. W tej chwili jest pewne rozproszenie autorytetów, a powstajàce oddzielne media, to cz sto regionalne i na wpó komercyjne, niepodlegajàce Prymasowi Polski. Skoro poruszyliêmy problem mediów, to zatrzymajmy si na chwil przy Radiu Maryja, które jest doêç kontrowersyjnie przez wielu odbierane. O co w aêciwie bardziej chodzi: o samo radio, czy o osob ojca Rydzyka? Jest to sprawa bardzo delikatna. Nie chcia bym tu wyst powaç w roli krytyka, choç pewne ich rzeczy krytykowa em. Generalnie radio ma bardzo du o dobrej energii i pomys ów, umie szybko reagowaç na sytuacj i utrzymaç kontakt ze s uchaczami. Nikt jednak nie twierdzi, e zawsze wszystko tam jest udane. Media ojca Rydzyka powsta y w aênie dlatego, e KoÊció w Polsce nie mia pomys u na masowe media. Media te dzia ajà troch obok KoÊcio a i nie podlegajà Prymasowi i to chyba poniekàd dlatego obie strony cz sto krytycznie na siebie patrzà. Mo na Radio Maryja lubiç lub nie lubiç, ale powsta o ono w aênie dlatego, e KoÊció polski nie wzià w por tej inicjatywy w swoje r ce. Moim zdaniem, jest to du y b àd, ale mo na go jeszcze naprawiç, tylko potrzeba jakiegoê wi kszego autorytetu z zaci ciem i iskierkà. Jednym z zarzutów, jakie cz sto ludzie stawiajà wspó czesnemu KoÊcio owi, jest to, e KoÊció jest zacofany, nie rozumie Pomnik Jana Paw a II wotum podzi kowania wspó czesnej m odzie y, ich problemów i nie idzie za post pem. Niektórzy robili takie zarzuty nawet Papie owi Janowi Paw owi II. Jak z tym w aêciwie jest? Tu nale a oby si zastanowiç, czy poprawnie rozumujemy post powoêç. KoÊció ma pewne zasady, których powinien si przytrzymywaç i nie mo e ich unowoczeêniç. Przecie nikt nie da prawa zmieniç Dziesi ciu Bo ych Przykazaƒ, bo sà one dane przez samego Boga i stanowià podstaw naszej wiary. Nie mo na tego unowoczeêniç i np. pozwoliç na zabijanie nienarodzonych dzieci. KoÊció nie mo e te byç post powy w kwestii instytucji ma eƒstwa i pozwoliç na rozwody, by dzieci ros y bez rodziców. Sà te i tacy, którzy uwa ajà, e post powoêç to np. homoseksualizm i àdajà legalizacji ich zwiàzków ma eƒskich. Wszak nie na tym post p powinien polegaç. Moim zdaniem, post powy KoÊció powinien byç zawsze blisko cz owieka, powinien mu pomóc wyjêç z ka dej trudnej sytuacji nie amiàc przy tym podstawowych zasad wiary. MyÊl, e z tym post pem KoÊcio a jest bardzo podobnie jak z demokracjà, na którà ka dy si powo uje, ale daleko nie ka dy jà rozumie. Sà np. tacy, którzy twierdzà, e mamy demokracj w kraju, a wi c robi co chc : mog paliç w autobusie, piç piwo itp. i nikt nie ma prawa ograniczaç moich praw. W temacie Papie a na pytanie odpowiem pytaniem: JeÊli zdaniem niektórych, Papie by zbyt konserwatywny i nie rozumia m odzie y, to jak wówczas zrozumieç fakt, gdy przed rokiem miliony m odych ludzi ró nych narodowoêci i wyznaƒ dniem i nocà czuwa o przy umierajàcym Papie u, jak rozumieç, e w rocznic Êmierci na wszystkich placach i w koêcio ach na modlitwie by o w aênie najwi cej m odzie y? MyÊl, e nie o post powoêç tu chodzi, a o te g bokie zrozumienie spraw ludzkich i o t ogromnà mi oêç emanujàca w stron ka dego cz owieka. Julitta Tryk Nie tylko dla tych, którzy przekroczyli próg nadziei, lecz i dla wszystkich, którzy sà i b dà w poszukiwaniu Chrystusa, prawdy i celu ycia. Nie l kajcie si Zakupcie cegie ki ziarenko do ziarenka na pierwszy pomnik ku czci Wielkiego Jana Paw a II na Litwie, które rozprowadza m odzie harcerska Wileƒskiego Hufca Maryi. Odlew z bràzu o wysokoêci ponad 2 metry, papie z ramionami wyciàgni tymi postawiony na cokole przed Êwiàtynià Mi osierdzia Bo ego w Kowalczukach. Kontakt z hufcowymi: pwd. Albert Narwojsz (kom ), pwd. Dorota Siwiƒska (kom ) Mo na te bezpoêrednio wp acaç na konto bankowe organizacji spo ecznej Forum Polskiej M odzie y na Litwie (Lietuvos lenk jaunimo forumas, imonòs kodas ): Vilniaus Bankas, LT , z dopiskiem Pomnik

6 6 YCIE WILE SZCZYZNY Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Mieszkaƒcy Wileƒszczyzny kochajà las Razem z drzewem wyrastam (Dokoƒczenie ze str. 1) Czy aby Nie b dzie nas, b dzie las? Lasu i ludzi nigdy nie zabraknie g osi stare porzekad o, a inne uzupe nia: Nie by o nas by las. Nie b dzie nas b dzie las. Jednak nie sà tak optymistycznie nastawieni ci, którzy majà na co dzieƒ do czynienia z lasami. Ochrona paƒstwowych i zarezerwowanych lasów stanowi jeden z najpowa niejszych problemów podkreêli w swoim przemówieniu Raimondas Ribaãiauskas, nadleêniczy Wileƒskiego LeÊnictwa. Ju w roku bie àcym wykryto 55 przypadków samowolnych wyr bów lasów. Skradziono 192 metrów szeêciennych paƒstwowego lasu. Co prawda, znacznà cz Êç tych kradzie y wykryto, jednak zniszczony las niepr dko odroênie ubolewa nadleêniczy. Warto nadmieniç, e we w oêciach Wileƒskiego NadleÊnictwa znajduje si ha lasów administrowanych, czyli b dàcych na ewidencji ha to lasy paƒstwowe, ha prywatne, a ha zarezerwowane, to znaczy oczekujàce na swoich w aêcicieli. Ciekawe dane przedstawi nadleêniczy o podleg ych mu posiad oêciach. Na terenie Wileƒskiego NadleÊnictwa rozlokowana jest cz Êç stolicy z jej mieszkaƒcami oraz doêç g sto zaludniony rejon wileƒski, zamieszka y przez ponad tys. osób. Zrozumia e, e zarówno mieszkaƒcy miasta, jak te rejonu swój odpoczynek àczà z przebywaniem na Êwie ym powietrzu, to znaczy w lasach, na przyrodzie, w pobli u zbiorników wodnych. Ponadto na terenie nadleênictwa znajdujà si 333 stowarzyszenia ogródków dzia kowych. Zaledwie niewielu ich przewodniczàcych nale ycie troszczy si o wywóz Êmieci i odpadów. W rejonie wileƒskim znajduje si tylko 9 legalnych zsypisk Êmieci, natomiast w 13 miejscach (najcz Êciej na zalesionym terenie) samowolnie urzàdzono wysypiska, na które oprócz Êmieci wyrzuca si te tynk, stare ceg y i inne odpady budowlane. Wspó praca z samorzàdem Grupa nagrodzonych uczniów szkó podwileƒskich z kierownictwem powiatu i nadleênictwa S owa podzi ki wraz z dyplomem honorowym od nadleênictwa skierowano pod adresem mera samorzàdu rejonu wileƒskiego Marii RekÊç. (Szkoda, e na imprezie nie by o przedstawicieli administracji samorzàdu, pod którego adresem pad o sporo pochwa. Nikt te nie odebra dyplomu honorowego). Wed ug Raimondasa Ribaãiauskasa umowa zawarta mi dzy samorzàdem i LeÊnictwem Wileƒskim przynosi pozytywne wyniki nie tylko pod wzgl dem ochrony lasów, ale te odnawiania ich drzewostanu, zalesiania nowych terenów. Z pozwolenia samorzàdu leênictwu przyznano 100 ha nieuprawnych u ytków rolnych, nadajàcych si do hodowania lasów. Dzi ki temu Wileƒskie LeÊnictwo rozpocz o realizowaç program zwi kszania terenów leênych. M odymi drzewkami zasadzono 33 ha lasu. Co roku we w asnej szkó ce leênej hoduje si 1,4 mln sadzonek. Nie ma wi c problemu z odsadzaniem lasów. Problem, jak wiadomo, istnieje z przywracaniem prawa w asnoêci do lasów i terenów zalesionych. O tym jednak podczas spotkania nikt nie wspomnia, chocia setki pretendentów czekajà, a Ïemetvarka rejonu wileƒskiego zakoƒczy rozpocz te przed 14 laty rozpatrywanie wniosków o zwrocie w aêcicielom ziemi i lasów. Wiejskie dzieci kochajà las WÊród 17 kó ek m odocianych mi oêników lasu, dzia ajàcych na terenie NadleÊnictwa Wileƒskiego, jednym z najbardziej zaanga owanych okaza o si kó ko Szko y Podstawowej w Duksztach. Obecna na imprezie wraz z grupà uczniów dyrektor Czes awa Bartosewicz powiedzia a Kurierowi, e w sta ym kontakcie ze szko à sà leêniczy Duksztaƒskiego LeÊnictwa Gintautas Versekienas Kierownicy Asocjacji Producentów Biopaliwa Litwy wr czyli nadleêniczemu Ribaãiauskasowi (na zdj ciu w Êrodku) nowoczesnà lunet do obserwacji terenu, yczàc, by by a przydatnà w ochronie leênych w oêci oraz gajowy Witold Butkiewicz. Spotykajà si z cz onkami kó ka mi oêników lasu, rozmawiajà o ochronie przyrody, zaszczepiajà mi oêç do niej. Gdy zosta og oszony konkurs rysunków Razem z drzewem wyrastam, uczniowie klas IV-X pod kierownictwem nauczycielki rysunków Ireny ygis wzi li w nim aktywny udzia i kilku z nich m. in. Rafa Kowalewski, Czes aw Jodko, Miros aw Zenowicz, Andrzej Wojtkiewicz zdoby o nagrody i dyplomy honorowe naczelnika powiatu wileƒskiego Gintarasa Gibasa oraz leênictwa. A nagrody nie lada jakie podró do Morskiego Muzeum w K ajpedzie oraz do S owacji, upominki i ksià ki. WÊród zwyci zców konkursu rysunków znalaz y si te uczennice Szumskiej Szko y Podstawowej Diana uk i Justyna Boroszko (nauczyciel Józef Zienkiewicz), uczennica Turgielskiej Szko y Âredniej Swiet ana Szatkiewicz, a tak e Witalik Niewiadomski z Rakaƒc oraz inni uczniowie szkó rejonu wileƒskiego. W podmiejskich lasach najwi cej wandali Jak si bronicie przed nielegalnym wyr bem lasu, przed niszczycielami przyrody? z takim pytaniem Kurier zwróci si do suderwskiego leêniczego Leonarda Szyd owskiego. Rzadko udaje si zatrzymaç sprawców na goràcym uczynku i ukaraç grzywnà pieni nà, jest ich zbyt wielu. Latem matka-natura mocno cierpi od najêcia miejskich wandali, od zach annych zbieraczy jagód i grzybów. Z kolei las cierpi od z odziei. Niektórym wystarcza jedno-drugie bierwiono, inni zdà à wyniszczyç ca e po acie. Grabie ców czasami udaje si z apaç, drzewa odsadzamy. Na pytanie Kuriera, dlaczego tak masowo sà wycinane lasy na terenach podwileƒskich, leêniczy wyt umaczy, e sà to planowane przedsi wzi cia. Drzewa cierpià na rozmaite choroby, wi c najcz Êciej pod nó idà ca e dzia ki chorych drew, które póêniej obowiàzkowo sà odsadzane. Jadwiga Podmostko Fot. Marian Paluszkiewicz VII Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i M odzie y Szkolnej na Litwie Rudziszki-2006 Uprzejmie informujemy, e w dniu 10 marca 2006 roku w siedzibie Stowarzyszenia Nauczycieli Macierz Szkolna odby y si przes uchania kwalifikacyjne osób zg oszonych o udzia w VII Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i M odzie y Szkolnej Rudziszki Do fina u zostali zakwalifikowani nast pujàcy uczestnicy: 1. Boguszko Aneta, Wileƒska 12. Zawalska Asia, Szko a-przedszkole Szko a Ârednia w Lazdynai (Tabliczka muzyczka) 2. Dawsewicz Karolina, Szko a- Przedszkole altinòlis (Pociàg) 3. Froƒska Ewelina, Szko a Ârednia im. Juliusza S owackiego w Bezdanach (Moja klasa) 4. Galin Elana, Szko a Ârednia w altinòlis (Baloniki) 13. Bez apowicz ustina, Rudziska Szko a Ârednia (A w parkach) 14. Bujko Agata, Szko a Ârednia im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (Pozytywnie tak) 15. Grodê El bieta, Szko a Podstawowa im. Jana Paw a II (Cyber) Niemie u (Bratek-gagatek) 16. Klimaszewska Karolina, 5. Jodko Monika, Szko a Ârednia im. J. Kraszewskiego (Cza-cza) Wileƒska Szko a Ârednia w Lazdynai (B dzie lepszy sen) 6. Kirkiewicz Tomasz, Szko a 17. Kazakiewicz Ania, Szko a Ârednia w Mickunach (Kolorowe lato) 7. Maksymowicz Tomasz, Szko a- Przedszkole altinòlis (Dziadkowe bajeczki) Ârednia im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (Rzeka marzeƒ) 18. Piotrowska Elwira, Szko a Podstawowa im. Jana Paw a II (Bajeczna 8. Matulewicz Izabela, Szko a kraina) Ârednia w Po ukniu (Na trzepaku) 9. Romaszewska Katarzyna, Szko a- 19. Pop awska El bieta, Szko a Ârednia im. Ferdynanda Ruszczyca w Przedszkole altinòlis (Familijny Rudominie (B dzie lepszy dzieƒ) blues) 20. Potejko Micha, Szko a Ârednia 10. Rawdo Agnija, Salininkajska Szko a Ârednia (Deszczowe poca unki) 11. Siemaszka An elika, Wileƒska Szko a Ârednia w Lazdynai (Moja mama jest artystkà) w Mickunach (Czuj g ód) 21. Saszenko Monika, Rudziska Szko a Ârednia (Piosenka drewnianych lalek) 22. Suboãiappletò Marta, Szko a Ârednia w Mickunach (Gdy le na pla y) 23. Tarasowa Karolina, Wileƒska Szko a Ârednia w Lazdynai (Dziki kot) 24. Ulaitò Barbara, Szko a Podstawowa im. Jana Paw a II (Âmieszna piosenka) 25. Banach Marlena, Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Zalewie, Polska (Ma goêka) 26. Baranowska Ewa, Szko a Podstawowa w Starych Trokach (Do zakochania jeden krok) 27. Breiwo Ingrida, Wileƒska Szko a Ârednia w Lazdynai (Zimno) 28. Bujnicka Barbara, Szko a Podstawowa w Borskunach (Dwa serduszka) 29. Garku -Gurewicz Sofija, otwa (WymyÊli am ci w gniewie) 30. Gedwidz Janina, Wileƒska Szko a Ârednia w Lazdynai (Szalone nastki) 31. Eliminowicz Katarzyna, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Zalewie, Polska (Sing) 32. Jankowska Wies awa, Szko a Ârednia w Mickunach (Przetaƒczyç z tobà chc ) 33. Nejmo Wiktorija, Szko a Podstawowa im. Jana Paw a II (Nasze zwierzaki) 34. Ogint Tomasz, Szko a Podstawowa im. Jana Paw a II (Parostatek) 35. Pacyno Alina, Szko a Ârednia w Awi eniach (Ko ysz nas, ziemio) 36. Piotrowska Ewelina, Szko a Podstawowa im. Jana Paw a II (Mój sen jak ognisko) 37. Przybu ek Aurelia, Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Zalewie, Polska (Zawsze gdzieê) 38. Romanowska Karolina, Szko a Podstawowa im. Jana Paw a II (Zawsze pójd w twojà stron ) 39. Soko owicz Magda, Gimnazjum im. J. Âniadeckiego w Solecznikach (Baw si z nami, piosenkami) 40. Ab om Sabina, Wileƒska Szko a Ârednia w Lazdynai (Leç na supernowà) 41. Bogdziewicz Monika, Szko a Ârednia im. W. Syrokomli (RadoÊç najpi kniejszych lat) 42. Gorid Nade da, Szko a Ârednia w Niemie u (Dziewczyny-ch opaki) 43. Ignatowicz Ina, Wileƒska Szko a Ârednia w Lazdynai (Nowa baêƒ) 44. Krupiczowicz I ona, Szko a Podstawowa w Starych Trokach (Do ezki ezka) 45. Kutysz Agnieszka, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie (Zawsze tam gdzie ty) 46. Mizgier Karolina, Miejsko- Gminne Centrum Kultury i Sportu w Zalewie, Polska (Dwie t sknoty) 47. Parafianowicz Iwona, Gimnazjum im. A. Mickiewicza w Wilnie (Otwórz swój Êwiat) 48. Szagun Justyn, Rudziska Szko a Ârednia (Ta sama chwila) 49. Serikowa Anna, Gimnazjum im. Jana Paw a II w Wilnie (Ma goêka) 50. Îemaitytò Katrina, Su aƒska Szko a Ârednia (Kasztany) Fina VII Festiwalu Rudziszki odb dzie si w dniu 29 kwietnia 2006 roku, tradycyjnie w Szkole Âredniej w Rudziszkach. Rejestracja uczestników od godz Organizatorzy

7 Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Gospodarczy temat tygodnia Mo ejski rebus Sytuacja wokó sprzeda y rafinerii w M o e j k a c h przesz a w tym tygodniu z fazy poufnych negocjacji i zakulisowych intryg do serii publicznych oskar eƒ i otwartej nerwowoêci, szeroko komentowanych w mediach. Pozwala to sàdziç, e w najbli szym czasie powinno nastàpiç jakieê przesilenie, karty bowiem praktycznie zosta y otwarte. W rozgrywce bierze udzia kilka stron: bankrutujàcy Jukos, rzàd litewski z premierem Brazauskasem na czele, PKN Orlen, Kazmunaigaz, Lukoil, TNK, gdzieê tam czai si Uspaskich ze swoja partià i za horyzontem czuwa Kreml, który wcale nie ma zamiaru pozostaç, jak si wydaje, biernym obserwatorem wydarzeƒ. Mo na pokrótce scharakteryzowaç, jakie sà intencje i mo liwoêci uczestników imprezy zak adajàc, e PKN Orlen zaoferowa najwy szà cen za rafineri. Jukos chce sprzedaç akcje, przy tym jak najdro ej, obawia si jednak coraz bardziej Kremla i nie chce nacjonalizacji, którà zagrozi premier Brazauskas. Sprzeda by rzàdowi, ale gdy to zrobi za mniejszà cen ni ta oferowana przez Orlen, zostanie pozwany do sàdu przez swych drobnych wierzycieli, którzy s usznie zarzucà, e móg zarobiç wi cej. Rzàd litewski chce zarobiç miliard USD ze sprzeda y swojego pakietu akcji i nie chce s yszeç o Orlenie, opór ten staje si przy tym coraz bardziej irracjonalny. Dosz o do tego, e premier w czwartek publicznie oêwiadczy, e nie otrzyma pisemnej oferty Orlenu, która tymczasem dzieƒ wczeêniej by a ju w OPINIE kancelarii premiera. Argument przeciwko Orlenowi jest jeden brak gwarancji dostaw ropy. PKN Orlen chce kupiç akcje i daje za to wysokà cen dlatego, e w razie w àczenia mo ejskiej rafinerii w struktur polskiego koncernu sumaryczne zyski ca ego giganta wzrosnà w wi kszym stopniu ni w razie prostego dodania mocy przerobowych litewskiej rafinerii. W takim przypadku tak e pod polskà kontrolà okaza yby si praktycznie wszystkie w tej cz Êci Europy ropociàgi z Rosji na Zachód, co ma swojà wymow strategicznà. Orlen nigdy nie mia k opotów z dostawami ropy, nie widzi i teraz z tym problemów. Kazmunaigaz chce dostaç si ze swojà ropà do zachodnich rynków i po to potrzebne mu sà Mo ejki, tyle, e bardziej interesuje go w istocie rura oraz terminal. Nie bardzo tego chce Kreml, któremu konkurencja w tym Wyjście naj atwiejsze: zabroniç Godzina policyjna dla nastolatków biznesie nie jest w ogóle potrzebna, co zresztà ju zaowocowa o problemami z tranzytem kazachskiej ropy do litewskiej rafinerii. Lukoil chce i zawsze chcia zostaç w aêcicielem rafinerii, poniewa ma i rop, i sieç stacji paliwowych w krajach ba tyckich, brakuje mu tylko ogniwa poêredniego przerobu. Ma problem, poniewa politycznie nie jest dobrze na Litwie widziany, w dodatku jego oferta cenowa okaza a si Êmieszna. TNK niby jest widziany lepiej, nie zaoferowa jednak powa nej sumy tak e. Jest podejrzenie, e to Kreml zakaza rosyjskim kompaniom zakupu tego pakietu akcji za wi kszà sum, nie chce bowiem w ten sposób wzbogacaç swego wroga, Jukosu. Uspaskich, jak widaç, pomimo tego, e jest w tej chwili osobà prywatnà, nie ma zamiaru dopuêciç do przeprowadzenia transakcji bez swego udzia u. Ma zupe nie niez y 7 argument wi kszoêç w Sejmie, która jest w stanie zablokowaç ka dà nieprzychylnà mu ustaw. Tyle, e ten argument jest silny wy àcznie w tym przypadku, gdy decyzja b dzie wymagaç uczestnictwa Sejmu. Kreml zaê, ostatni uczestnik imprezy, wyraênie uzna, e mo na ca y majdan przejàç za d ugi Jukosu poprzez Rosneft i po krzyku. Za darmo. Co ciekawe, wszystko to nie jest dla nikogo tajemnicà. Czas jednak p ynie, a transakcji ciàgle nie ma. Czas przy tym, co wypada podkreêliç, pracuje na korzyêç Kremla, bowiem po wykupie d ugów Jukosu przez Rosneft wszystkie decyzje b dà ju zapadaç w Moskwie i ju nied ugo zapewne zostanie og oszone bankructwo Jukosu. Wówczas dopiero nastàpià prawdziwe k opoty. Artur P okszto Kto mówi, e Litwinom brak poczucia humoru? Fa sz to i oszczerstwo. Twórcy francuskich komedii i mi oênicy angielskich wyszukanych i dystyngowanych artów mogà Êmia o podaç si do dymisji. Na Litwie mamy propozycj wprowadzenia godziny policyjnej dla nastolatków. Czyli, jak by nie by o, doêç drastycznego ograniczenia swobody dzieciarni. A z o y jà kto? Urzàd Kontrolera Ochrony Praw Dziecka. Nie jest to, oczywiêcie, jedyna rzecz w naszym paƒstwie, która stoi na g owie. Niektórzy twierdzà nawet, e w ogóle ma o ju zosta o u nas stref normalnoêci: z odzieje i hochsztaplerzy stanowià prawo, apownicy w togach i mundurach go strzegà, biskupi zak adajà piwiarnie i kradnà z koêcio ów obrazy, proêci ludzie od dawna sà przekonani, e w adza kradnie i k amie, a mimo to ciàgle jej wierzà i w wyborach mandatem zaufania obdarzajà. Zatem to, i instytucja, majàca broniç praw dziecka, wyst puje z inicjatywà ich drastycznego uszczuplenia, adnie si wpisuje w ogólny kontekst i nie powinno nikogo szokowaç. eby by o jasne od poczàtku: smarkacze na ulicy w porze bliskiej pó nocy to, wed ug mnie, rzecz nienormalna i niedobra. Ale czym, prosz mi powiedzieç, lepsza, kiedy dzieci pozbawione sà opieki przez ca y dzieƒ? Bo rodzice ci ko harujà na hiszpaƒskich plantacjach, irlandzkich farmach, niemieckich budowach. Nie ka da babcia z dziadkiem sà na tyle wawi, by zostawionych ich Widziane z Polski Trzepanie worków Od wyborów parlamentarnych w Polsce min o adnych par miesi cy i to z ok adem, a scena polityczna co i raz podskakuje od wyczynów liderów partii. Ju -ju zdaje si b dà przedterminowe wybory, a tymczasem ktoê agodnieje i chwali Prawo i SprawiedliwoÊç, parti, która minimalnie, ale wygra a dos ownie wszystko. Czy mo na rzàdziç majàc tak zwany rzàd mniejszoêciowy? Polska udowadnia, e tak. Czy Polacy sà zadowoleni z prezydenta i premiera? Sonda e wskazujà na bardzo wysokie poparcie obu panów. Platforma Obywatelska, która tak ufa a przedwyborczym sonda om, jak niepocieszona panienka przebiera nogami w miejscu. Bo ju -ju by prezydent i premier, a lud miast i wsi zag osowa inaczej. W tym polskim tyglu zdaje si najwi cej jednak miesza Andrzej Lepper, szef Samoobrony RP. Temu ostatniemu niewa ne z kim, aby tylko rzàdziç, no mo e inaczej, wspó rzàdziç. Takà ju ma konstrukcj Lepper, e po latach sp dzonych na drogowych protestach i blokadach, potrafi w ostatnich miesiàcach zmieniç swój w asny wizerunek i partii. Za chiƒskiego boga jednak w uk ad z Lepperem nie chce wchodziç wicepremier, minister finansów prof. Zyta Gilowska, ta sama, co uciek a z PO. Dlaczego? Zarówno Lepper jak i pani profesor majà wizj na temat finansów publicznych, bud etu, ale z tà ró nicà, e ka dy z nich inne. Gilowska jest ekonomistà, Lepper opiece smyków dopilnowaç. Rodzice niekoniecznie zresztà muszà pracowaç za granicà, choç takich ju rzesza. Mamy kapitalizm. Jeden y y z siebie wypruwa, by rodzin przekarmiç, inny czyni to samo, ale dla pomno enia majàtku. Jeden uczniak wstydzi si w szkole, e ubranie ma za skromne, inny podje d a luksusowà limuzynà i drwi z nauczycieli, e jeêli samochód i majà, to klekoczàcego grata. I oni majà go ycia uczyç?! Nie Êledz na bie àco prac socjologów, ale coê mi si wydaje, e przegapili bardzo wdzi czny obiekt badaƒ: tak zwany syndrom garuƒski. Jest to zjawisko o skali znacznie szerszej ni zasi g targowiska, to ca a filozofia, system wartoêci. I czemu pani mówi, e mój syn êle uczy si? To ja jemu zeszyty niemieckie, najdro sze kupiwszy i kurtka skórzana!. Ludzie wyje d ajà na zarobki i by ym kierownikiem paƒstwowego gospodarstwa rolnego, a w dodatku chyba najwi kszym populistà w kraju nad Wis à. To, co si dzieje z kolei pomi dzy PiS i Platformà, te przypomina zwyk e trzepanie worków, a mo e jednak troch màki si wysypie i wspólnie upieczemy chleb? Platforma Obywatelska leczy ura one ambicje, ale wszystko wskazuje jednak na to, e wczeêniej czy póêniej panowie Jaros aw Kaczyƒski i Donald Tusk podadzà sobie r ce i podejmà wspólnà robot dla Polski. Gdyby jednak ycie napisa o inny scenariusz, to psu na bud idea y wszelkich prawicowych partii politycznych. Znajomy yd, poeta, etyk Aleksander Rozenfeld powiedzia mi, e w takich sytuacjach na bok nale y odstawiç animozje, ambicje osobiste, bo niebawem ponownie na scen wróci lewica, komuniêci i zostawiajà dzieci. Rodzice winni czy rzàd, który nie potrafi godziwych zarobków w kraju zapewniç? Nastolatki ca ymi dniami wa sajà si po ulicy. A co majà robiç, dokàd majà pójêç? Wszyscy do szko y koszykówki? P atna, a i nie ka dy ma predyspozycje do tej narodowej religii, wymagajàcej nienormalnego wzrostu i ma piej zr cznoêci. Co doroêli mogà ma ym zaproponowaç, czym zajàç? W aênie. Z otwarciem granic run o na nas ca e zachodnie Êmiecie i brud: przez telewizj, sekty, ró nego autoramentu organizacje. Na miejscu doêç mamy gorliwych idiotów i op acanych cyników, którzy to wszystko propagujà i wdra ajà. Gejowskie Êluby, profanacja KoÊcio a, zabijanie wiary, niszczenie tradycyjnej rodziny. Narzucanie norm zachowaƒ i wartoêci, które majà nas w ostatecznym efekcie zeszmaciç, wyja owiç z tego, co wêród nas i w Polski Teatr w Wilnie zaprasza nas najcenniejsze i uczyniç wy àcznie bezmyêlnymi konsumentami podrzucanych nam trzeciorz dnych bubli. W aênie w tym miejscu obroƒcy dzieci musieliby biç na alarm, wspólnie z KoÊcio em ratowaç dzieci ce dusze. Cisza. Ani s owa. Z adnej strony. Naród spija si, degeneruje, wymiera, dzieci p odzà na p czki tylko debilowaci alkoholicy by mieç pieniàdze na wódk. Obchodzi to kogoê, jakàê s u b, jakàê instytucj? Owszem, mo e rzàd: obrót w handlu alkoholem to wp ywy do bud etu. Na zasi ki dla pijanych wielodzietnych. Mamy jakàê polityk prorodzinnà? A co to takiego? zdziwià si szczerze mi oêciwie nam panujàcy. A potem mo e dodadzà: no przecie b dzie godzina policyjna dla dzieci. Czy to nie urocze poczucie humoru? Jan Sienkiewicz kombatanci z poprzednich programów ekonomicznego rozwoju Polski. I co wtedy? No niby to naturalne w demokracji, e po kadencji rozliczeniem sà g osy obywateli. Oby tylko nie by a to przerwana kadencja. Bo kto jak kto, ale my, Polacy, na co dzieƒ nie umiemy sami siebie szanowaç. Przy czym zatem ekonomia i rzeczone wy ej dwa nazwiska? Wiadomo, ten ma w adz, kto ma kas. Przeci tny Polak yje na kraw dzi ubóstwa, albo nawet i poni ej. KtóregoÊ dnia, nie daj Bo e, mo e byç powtórka z Gdaƒska, Szczecina czy Jastrz bia. MyÊl, e rzàd RP doskonale zdaje sobie z tego spraw. Krzysztof Subocz w dniu 9 kwietnia na godz do Domu Kultury Polskiej na spektakl Gwa tu, co si dzieje! A. Fredry. Zebrane Êrodki ze spektaklu zostanà przeznaczone na rzecz pomnika Jana Paw a II. Cena biletów 5 litów

8 8 SPO ECZE STWO Niechaj pami ç o Nich nigdy nie zaginie... Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. PrzekreÊlone marzenia Nieprzypadkowo mówi si, e w ca oêci nikt nie potrafi odgadnàç tajemniczych kroków Êmierci. Ka da osoba spotyka si z nià eb w eb, nie omija ona adnego domu, adnej rodziny, pozostawiajàc po sobie Êlady alu, bólu, samotnoêci. a oba i zy sà jej najwierniejszymi przyjació mi i kroczà przez ycie, ogarniajàc ludzi niezmiernym alem. Staranne, akuratne i kole eƒskie W parafii awaryskiej we wsi Tauria 16 marca po po udniu rodzin Szab owskich nawiedzi a ogromna tragedia zgin y naraz 4 osoby: dziadkowie oraz dwie wnuczki. Wszyscy zatruli si czadem. Dziewczynki by y maturzystkami awaryskiej Szko y Âredniej. Nag a, niespodziewana i bezlitosna Êmierç wyrwa a spoêród nas dwie przyjació ki, córki, wnuczki, wychowanki. Zabra a je spoêród naszego grona, ale nie wyrwa a ich z naszych serc i pami ci. B dà one w naszej pami ci wiecznie m ode, pi kne i uêmiechni te, ich m ode oczy pe ne nadziei na szcz Êliwà przysz oêç nigdy nie utracà swego blasku. NieobecnoÊç Kasi i Ani jest bardzo odczuwalna, jak w szkole, tak i w gronie przyjació, nie mówi ju o rodzinie. Dlaczego tak t sknimy za nimi? By y to dziewczyny nadzwyczaj staranne, akuratne, pracowite i kole eƒskie. Ma o jest takich ludzi, jakimi by y siostry Szab owskie. Nadzwyczaj wyrozumia a Kasia, która przede wszystkim troszczy a si o innych, bardzo kocha a ma e dzieci, nigdy nie odmówi a pomocy temu, kto jej potrzebowa. By a nadzwyczaj wyrozumia a i askawa jednoczeênie. Zawsze i wsz dzie stara a si zachowywaç nale ycie, umia a zach ciç m odzie do dobrych uczynków. Umia a przytuliç jak mama, chocia najcz Êciej i nie wiedzia a, o jaki problem chodzi, gdy by a daleka od tego szalonego Êwiata, od grzechu, mia a swoje prawdy i idea y. Wyró nia a si swoim talentem dobrej kucharki, rzadkoêcià jest dzisiaj, aby dziewi tnastoletnia dziewczyna pasjonowa a si przygotowaniem smako yków. Cieszy a nas zawsze swoimi wypiekami. PracowitoÊci, którà posiada a Kasia, wielu z nas jej zazdroêci. Mia a trudne dzieciƒstwo, wiele chorowa a, natomiast potrafi a zachowaç pogod ducha, radoêç ycia i nadziej. W oczach Kasi by zawsze blask radoêci. Uwielbia a wiosn... Ania to by a dusza towarzystwa. Lubi a aktywny i szybki tryb ycia. Uwielbia a Êpiewaç, taƒczyç, weseliç si. Darzy a swoim uêmiechem otaczajàcy Êwiat, dodawa a kolorów ycia. Umia a zorganizowaç doskona e zabawy, zebraç przyjació, a mia a ich wielu. W kr gu lektur Nowy prezent dla turystów Prezentem tym b dzie zapewne najnowsza pozycja pt. Litwa. Podró sentymentalna Mieczys awa Jackiewicza. Ukaza a si ona na pó kach ksi garni wileƒskich, a wczeêniej zasygnalizowana zosta a podczas kiermaszu ksià ki polskiej zorganizowanego w Domu Kultury Polskiej. Oto mamy przed sobà adnà wizualnie edycj spod znaku Ex Libris Galeria Polskiej Ksià ki Sp. z o. o. (Warszawa, 2006, s. 471). We wst pie autor nadmienia, e inspiracjà do napisania pos u y a podró po Litwie z nie yjàcym dziê, Markiem Karpiem, majàcym historyczne powiàzania z rodami litewskimi tego nazwiska. Podró ta mia a byç dla autora bodêcem do zg biania Êladów Polaków rozrzuconych po ca ej Litwie. Owocem tej penetracji sta a si owa pozycja. Po zapoznaniu si z nià bli ej nale y stwierdziç, e jest to cenna ksià ka dla turysty. Przypomniano w niej w lapidarnym skrócie dzieje Litwy, przybli ono w tym obecnoêç tu Êladów polskich wczoraj i dziê. Materia zosta roz o ony wg obecnego podzia u administracyjnego czyli 10 okr gów, a w nich poszczególnych rejonów i w nich z kolei poszczególne miejscowoêci godne zwrócenia uwagi zwiedzajàcego. W ten sposób okr g wileƒski obejmuje 8 rejonów Edycja zasygnalizowana zosta a podczas kiermaszu ksià ki polskiej zorganizowanego w Domu Kultury Polskiej Fot. M. P. i Wilno. Praktycznie jest to mniej wygodne. Bo oto wje d ajàcy turysta w Ogrodnikach, jak zaczyna relacj wprowadzajàcà autor, nie musi znaç tego podzia u, raczej b dzie szuka wg alfabetu poszczególnej interesujàcej go miejscowoêci. Dla przyk adu, Varniai Wornie. Nie musi wszak on wiedzieç, e te si znajdujà w telszewskim okr gu i rejonie tym e. Ale za ó my, e zaglàda do mapki... A tej ani Êladu w wydaniu! Nie ma wcale ilustracji, choç te dla oszcz dnoêci stron mo na ostatecznie pominàç. Niemniej czytajàc i wnikajàc w opis poszczególnych elementów pa aców czy obiektów sakralnych chcia oby si je skonfrontowaç z wizerunkiem Ania i Kasia by y maturzystkami awaryskiej Szko y Âredniej Fot. archiwum Umia a zaprzyjaêniç ludzi. Uwielbia a wiosn, jej barwy, bo sama by a jak p omyk wiosennego s oƒca, zawsze uêmiechni ta i zadowolona. OsobiÊcie nie potrafi wstrzymaç ez przy tych wspomnieniach. Powierza yêmy sobie najskrytsze sekrety. Ania umia a zawsze wys uchaç i potrafi a pomóc, doradziç, wspó czuç. Nigdy nie zostawia a innej osoby w biedzie, by a odwa na, mog a stanàç w obronie lub poprosiç za kogoê. Mog a wziàç za r k i powiedzieç: Âwiat jest cudowny, w ka dej sytuacji mo na znaleêç wyjêcie te s owa by y jej has em yciowym. Bóg Je bardzo kocha Wszystkie Êwi ta, imprezy obie wykonanym choçby piórkiem, nie mówiàc o dobrym zdj ciu czarnobia ym, a lepiej kolorowym. Mieczys aw Jackiewicz okreêla swà edycj nietypowym przewodnikiem, czy dajàc ów drugi tytu sentymentalnej podró y. Jest to jednak w Êcis ym tego s owa znaczeniu informacja, nierzadko doêç powierzchowna. Podró e sentymentalne nale a y do innych czasów, jakie np. przedsi wzià Teogfil Gautier do Hiszpani, czy tak wielu innych do W och, jak choçby Józef Ignacy Kraszewski czy on e profesor Micha Wiszniewski albo ktoê z nowoczeêniejszych czasów, jak Jaros aw Iwaszkiewicz. Trzecie okreêlenie encyklopedyczna opowieêç. Zale y, co rozumieç przez t opowieêç. Gdyby mia o ono jakiê pierwiastek osobisty w tej opowieêci. Trudno to jakoê porównaç z fundamentalnà edycjà istniejàcà na rynku ksi garskim pt. Encyklopedia Kresów ze s owem wst pnym Stanis awa Lema, a obejmujàcà ca okszta t tych dawnych kresów. Lektura wywo uje szereg refleksji konstatacj dziejów naszej ziemi, jej faktów, ciàg oêci spraw, jak np. grabie y, odbudowy i kolejnych zniszczeƒ, szczególnie powtarzajàcych si na materialnej tkance naszych miasteczek, które w innym uk adzie by yby dziê zapewne miastami. Litwa wszak nie nale y do zbyt zurbanizowanych siostry sp dza y razem w gronie rodzinnym lub wêród przyjació. Ich mama by a zawsze dumna, e ma takie córki. Jeszcze przed miesiàcem matka cieszy a si, widzàc szcz Êliwe twarzyczki swoich córek bawiàcych si z przyjació kami na wieczorze absolwentów. Tyle mia y wspólnych planów, a teraz nie ma ich i zdawa oby si, jakby niczego nie by o. Marzenia... M odzi ludzie marzà chyba najwi cej, ich marzenia sà szczere, ogromne, jasne. Pami tam wiele wieczorów sp dzonych w krainie marzeƒ. Wyobra a yêmy, jak cudownie zabawimy si jedna u drugiej na weselu, jak b dziemy przyjaêniç si, gdy za o ymy w asne rodziny. Nieoczekiwana Êmierç przekreêli a wszystko nasze wspólne plany i nadzieje. MyÊl teraz o tym, e tam, w niebie, dziewczynkom jest dobrze. Mnóstwo kwiatów, tonàcych we zach rozpaczy, bia a sukienka, wianuszek na g owie i trumna takie by o ostatnie po egnanie. A póêniej ziemia je zasypa a. Nad rzekà si urodzi y, nad rzekà mieszka y, nad rzekà zosta y pochowane. I tylko pami ç po nich zosta a. Bóg Je chyba bardzo kocha, gdy tak wczeênie zabra do siebie. Mamy nadziej, e one cieszà si radoêcià nieba, teraz mo emy mówiç, e przyjació mamy nie tylko na ziemi, ale równie w niebie. Pomogli podzieliç ból i smutek Korzystajàc z okazji, w imieniu stroskanych matki i brata moich przyjació ek wyra am szczere podzi kowania wszystkim, którzy przyczynili si do przygotowania pogrzebu. Dzi kujemy równie proboszczowi parafii awaryskiej, który podtrzyma wszystkich na duchu. Odprawi wiele mszy za dusze zmar ych dziewczàt, g osi cudowne kazania o yciu wiecznym. Odprawi kilka mszy w intencji maturzystów awaryskiej szko y, by nie upadali na duchu w trudnych chwilach roz àki z kole ankami. Cieszy bardzo, e ludzie w dobie obecnej potrafià podzieliç ból i smutek, nie sà oboj tni wobec tragedii bliêniego. Pami ç o Nich niechaj nigdy nie zaginie... Przyjació ka Alina Grabowska paƒstw. Na ich los wp yn y lata najazdów 1655 roku, zabory, dwie wojny, jakie przewali y przez nasz kraj. Autor mówi o zniszczeniach pa acu w Jaszunach, powo ujàc si na Romana Aftanazego. Pisze za nim, e w 1939 r. dwór zosta rozgrabiony przez starowierców mieszkaƒców sàsiedniej wsi Gaj. Zaglàdam do stosownego tomu wieloksi gu Dziejów rezydencji..., by sprawdziç, skàd te informacje czerpa Aftanazy? Informowa a go Helena z Wagnerów (Soleczniki W.) Dowgia owa. Ostatnimi do 1939 r. w Jaszunach w aêcicielami by a Anna So tanowa z dzieçmi (ur. 1926, 1928 i 1932). Nie kwestionuj przez nià podanych faktów, ale wola abym je mieç z lokalnych na dziê êróde. Ludzie wszak nie wymarli, jakaê wiedza pozosta a. Zdarza si, e tekst jest mocno lakoniczny. W przypadku Wilna np. dotyczy to koêcio a Mi osierdzia Bo ego, d. Âw. Trójcy. Oto fragment: W 1848 koêció przebudowano. W 1919 r. zwrócono katolikom r. zniszczono Êrodkowà cz Êç fasady z portalem. Póêniej odbudowano, koêció czynny, kuria umieêci a w nim sanktuarium Mi osierdzia Bo ego. Tu przeniesiony zosta w 2005 r. obraz Jezu, ufam Tobie p dzla E. Kazimierowskiego. Przy opisie koêcio a Êw. Jerzego w Wilnie chcia oby si znaleêç wzmiank o pa acu Ogiƒskiej, skoro mowa o tylu innych tego typu obiektach wileƒskich. Zdarzajà si b dy korektorskie, co dzisiaj, niestety, jest nagminne w sztuce wydawniczej. Podam tylko dwa, bardziej zabawne przypadki jej braku P ac Prezydencki (s. 92), prezydent RP Ignacy MoÊciki (st. 129). Czytelnik askaw sam sobie w aêciwie odczytaç. Napisa am zabawne, ale mo e dla zabawnego czytelnika. Dla wydawcy chyba niekoniecznie... Spis treêci zawiera tylko nazwy w asne litewskie. Wydaje mi si, e nie by oby wi kszym naruszeniem poprawnoêci politycznej, gdyby obok zawiera y równie historycznie utarte nazwy po polsku, zw aszcza, e wewnàtrz ka da nazwa ma w nawiasie taki odpowiednik. Turysta polski, znajàcy na ogó te nazwy, w praktyce b dzie szuka je po polsku, wi c nie szkodzi oby nast pnym wydaniu do tego si zastosowaç. Sumujàc, trzeba podkreêliç wa noêç tak szczegó owej ewidencji naszej historycznej spuêcizny zawartej w przewodniku. Kolejny raz przypomina zjawiska, fakty itp., a co za tym idzie zach ca do wybrania si w podró dla poznania dorobku naszych poprzedników. Nie ulega wàtpliwoêci, e ta ksià ka ma niewàtpliwà wartoêç i dobrze by by o, gdyby znalaz a si na pó ce ka dego rodaka. Danuta Werowska

9 Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. REKLAMA 9 Agrotiekimas najszersza oferta dla podwileƒskich rolników Od ig y do traktora Spó ka Agrotiekimas ju od ponad 50 lat sprzedaje podwileƒskim rolnikom sprz t rolniczy i budowlany. Firma mo e zaopatrzyç praktycznie we wszystko co potrzebuje rolnik. Na dzieƒ dzisiejszy to centrum handlowe w Kirtimai przy ulicy S. Dariaus i S. Giròno 93 oferuje ponad nazw towarów. Dla swych klientów mo emy zaproponowaç wszystko od ig y do traktora w sumie ponad nazw towarów mówià w AB Agrotiekimas, najwi kszej w Wilnie i na Wileƒszczyênie spó ce sprzedajàcej towary dla rolnictwa. Maszyny rolnicze, urzàdzenia, ciàgniki, naczepy. Do tego dochodzi niesamowita iloêç cz Êci zamiennych, wyposa enie dla nowoczesnych farm i to zarówno tych du ych na skal przemys owà jak te ma ych. W centrum towarowym Agrotiekimas mo na tak e nabyç najzwyklejsze instrumenty do pracy w ogrodzie opaty, grabie, motyki inny sprz t ogrodowy, nawozy sztuczne. W spory asortyment jest zaopatrzony dzia z materia ami budowlanymi: ceg y, cement, dachówka, gwoêdzie, druty, rury, tapety, kafelki, farby, kable elektryczne, kaloryfery, pompy, wentylatory, kàtowniki, blach i do tego bogaty asortyment instrumentów budowlanych. W Agrotiekimas szczególnie szczycà si z tego, e sà jednà z nie wielu firm na Litwie, która ma bardzo szeroki asortyment cz Êci zamiennych do samochodów wyprodukowanych w czasach sowieckich i posowieckich. Prosz sobie wyobraziç, e podczas siewu, czy niw u rolnika w starym wys u onym samochodzie czy traktorze wysiada jakaê W Agrotiekimas szczególnie szczycà si tym, e jest to jedna z niewielu firm na Litwie, która ma bardzo szeroki asortyment cz Êci zamiennych do samochodów wyprodukowanych w czasach sowieckich i poradzieckich nawet niedu a, warta kilkadziesiàt litów cz Êç zamienna. To prawdziwa kl ska na polu. W dzisiejszych czasach nie ma problemu z nabyciem cz Êci zamiennych do pojazdów wyprodukowanych w Europie Zachodniej, Japonii, USA albo Korei, ale powsta nowy z dostawami cz Êci zamiennych do samochodów produkcji sowieckiej oraz wyprodukowanych w krajach WNP mówi dyrektor generalny Agrotiekimas Pranas Pa keviãius. Aby rozwiàzaç ten problem nale y udaç si do centrum handlowego przy ulicy S. Dariaus i S. Giròno 93. Cz Êci zamienne do sowieckich samochodów, ci arówek, traktorów produkowano w zak adach rozsianych po ca ym by ym ZSSR wi c, aby zebraç wszystko w jednym miejscu to by nie lada wysi ek naszych pracowników z dumà mówià w Agrotiekimas. Aktualnie w magazynach firmy sà cz Êci zamienne do: UAZ: 452; 469; 31512; 3303; 3962; 3741 (w tym nadwozia i kabiny) GAZ: 24; 52; 53; 24-01; 3102; GAZEL 3302; RAF 2203; 22038; MOSKWICZ 412; 2141; 2140; 2715; ZIL 130; 131; 133; 4331; 5301; MAZ 500; 6303; 53363; 53366; 64229; 54323; 5516; 5551;53371;5337; URAL 375; KRAZ 256; PAZ 652; 672; 3205; KAMAZ 5320; 53212; 54112; 5410; 5511; VAZ i innych. Agrotiekimas jest oficjalnym przedstawicielem bia oruskiego zak adu MAZ na Litwie, wi c proponuje szerokà ofert tych samochodów. W centrum handlowym mo na kupiç równie ciàgniki: MTZ 80/82, LTZ 60, T30-69, T30-80A, VTZ 2027, VTZ 2032, VTZ 2048A, MTZ 092, MTZ 112. U rolników na Wileƒszczyênie cieszà si popularnoêcià urzàdzenia i maszyny polskiej produkcji. I Dla swych klientów mo emy zaoferowaç wszystko, co potrzebuje rolnik od ig y do traktora w sumie ponad nazw towarów mówià w AB Agrotiekimas sàdz, e to nie tylko z patriotyzmu. Bo jak wiadomo, wi kszoêç z nich sà to Polacy. JakoÊç i cena polskiego sprz tu mieêci si w granicach mi dzy zachodnim, a tym wyprodukowanym w krajach WNP. Wi kszoêç rolników w tym regionie jeszcze nie mo e sobie pozwoliç na bardziej jakoêciowy, ale dro szy sprz t zachodni, ale ju nie chce pracowaç na tym zza wschodniej granicy, wi c wybór cz sto pada na jakoêciowà i niedrogà polskà produkcj majàcà ju certyfikaty Unii Europejskiej opowiada dyrektor ds. komercji Rimas Antulis. Jednak nie tylko szeroki asortyment towarów przyciàga klientów na S. Dariaus i S. Giròno 93, ale tak e niskie ceny i bogata oferta us ug. Ceny w naszym centrum sà ni sze ni w innych podobnych domach towarowych w Wilnie. Osiàgamy to dzi ki ni szej mar y oraz, e hurtowo zakupujemy wi ksze iloêci towaru t umaczà w Agrotiekimas. Dla swych sta ych klientów proponujà szeroki system zni ek oraz towar na raty. Firma równie oferuje kredyty. Na yczenie klienta zakup dostarcza si na wskazane przez niego miejsce. Ostatnio odczuliêmy, e dzi ki przystàpieniu do UE zacz o odradzaç si rolnictwo tak e na Wileƒszczyênie. Dzisiejsza sytuacja jest znacznie lepsza ni, powiedzmy, przed 10 czy nawet 5 laty. U rolników i to nawet nie tylko u tych du ych, pojawi y si pieniàdze, które inwestujà w rozwój swych gospodarstw. Europejskie programy sà obliczone nie tylko na wi ksze gospodarstwa, ale tak e na te ma e. Wbrew pozorom, uzyskanie unijnych pieni dzy zupe nie nie jest tak trudne, trzeba po prostu zdecydowaç si na ten pierwszy krok. Ze swej strony chc podkreêliç, e specjaliêci Agrotiekimas konsultujà rolników w kwestiach udzia u w unijnych programach mówi Rimas Antulis. Robert Mickiewicz Fot. Marian Paluszkiewicz (Zam. 997) Trwa dziewiàta edycja tradycyjnego i popularnego konkursu naszego dziennika Moje dziecko w obiektywie. W trakcie trwania konkursu b dziemy publikowaç zdj cia Tradycyjny konkurs fotograficzny Kuriera Wileƒskiego Moje dziecko w obiektywie dzieci. Warunki sà dwa wiek dziecka nie powinien przekraczaç 10 lat (na 2 czerwca 2006 r.), liczba zdj ç równie jest ograniczona prosimy przysy aç maksymalnie 2 zdj cia dziecka. Konkurs Moje dziecko w obiektywie Imi, nazwisko... Dzieƒ, miesiàc, rok urodzenia... Adres, telefon... Krótki podpis pod zdj cie Gravel przedstawia nowà piosenk Uwaga! Do ka dej fotografii nale y do o yç wyci ty z gazety i wype niony kupon (nie kserowaç) z oryginalnym podpisem. Zdj cia prosimy wysy aç na adres redakcji Kuriera Wileƒskiego : Birbyni 4a, Vilnius-30 Lietuva, z dopiskiem Moje dziecko w obiektywie lub przynieêç osobiêcie do kierownika dzia u promocji Zbigniewa Markowicza (tel ). Termin przyjmowania zg oszeƒ mija 15 kwietnia 2006 roku. Redakcja W sobot, 8 kwietnia pierwszy program telewizji litewskiej LRT o godzinie 21. wyemituje audycj Lietuvos dain de imtukas, w której mi dzy innymi swojà nowy utwór przedstawi znany ju czytelnikowi Kuriera zespó rockowy Gravel. PrzygotowaliÊmy kilka nowych piosenek, którà z nich zagramy zdecydujemy w aêciwie podczas koncertu. Na pewno b dzie to niespodzianka powiedzia Kurierowi lider zespo u Tomek Sinicki. W. M.

10 10 REPORTA Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Zbawienie dla zdrajcy? Kim by Judasz Judasz nie zdradzi Jezusa jedynie dlatego, e jak czytamy w PiÊmie Âwi tym po akomi si na 30 srebrników, za które w Judei mo na by o kupiç niewolnika. Staro ytny manuskrypt Ewangelii Judasza, którego t umaczenie tu przed Wielkanocà uka e si w trzech j zykach: angielskim, niemieckim i francuskim, sugeruje, e aposto z Kariotu wyda Chrystusa na Êmierç, by ten zgodnie z nakazem boskiej si y cierpieniem zbawi ludzkoêç. Uwa a nawet, e zach ca go do tego sam Jezus podczas ostatniej wieczerzy s owami: co chcesz czyniç, czyƒ pr dzej. OpuÊci wieczernik, doprowadzi oprawców do Ogrodu Oliwnego i poca unkiem wskaza Nazareƒczyka. Zbrodzieƒ najsro ej m czony w samej paszczy Lucyfera, jak mówi o nim Dante Alighieri, nie by zatem zdrajcà, z odziejem i synem zatracenia, lecz wykonawcà woli Stwórcy, najbardziej zaufanym uczniem Jezusa! Mario-Jean Roberty, dyrektor fundacji Maecenas for Ancient Art w Bazylei, w aêciciel r kopisu, powiedzia przed oficjalnà prezentacjà ksià ki, (która odby a si 6 kwietnia w Waszyngtonie), e Ewangelia Judasza wyjawi nieznane dotychczas fakty z ycia Jezusa, widzianego oczyma aposto a z Kariotu (miejscowoêci w po udniowej Judei). Manuskrypt, uznany za herezj w II wieku, liczy 62 strony papirusu i zawiera kilka dialogów mi dzy Jezusem i Judaszem. Roberty chce zarobiç na r kopisie podobnie jak Dan Brown na Kodzie Leonarda da Vinci. Dotychczas sprzedano ponad 30 mln egzemplarzy bestselleru Browna, a roczne dochody ze sprzeda y ocenia si co najmniej na 100 mln dolarów. Na maj zapowiadano te premier filmu b dàcego ekranizacjà ksià ki. Czy Ewangelia Judasza oka e si jeszcze wi kszà medialnà sensacjà? Nie doprowadzi ona do nowej interpretacji chrzeêcijaƒstwa, ale to nie jest humbug. Jak ka dy historyk mam zaufanie do tekstów, zw aszcza jeêli paleograficznie i j zykowo sà dobrze udokumentowane, a tym razem wszystko na to wskazuje mówi ks. prof. Wincenty Myszor z Uniwersytetu Âlàskiego w Katowicach. Historyk chrzeêcijaƒstwa jest gotowy przet umaczyç Ewangeli Judasza na polski, gdy uka e si ona w j zyku koptyjskim. Objawienie zdrady Ewangelia Judasza nale y do najstarszych dokumentów chrzeêcijaƒskich, jakie do tej pory odnaleziono, i od poczàtku budzi wiele emocji. W pierwszych wiekach chrzeêcijaƒstwa za jej posiadanie mo na by o nawet zap aciç yciem. Pierwsza i od razu negatywna wzmianka o niej pochodzi z 180 r. W dziele Przeciwko herezjom Êw. Ireneusz uzna jà za fa szywe Êwiadectwo. Trzy niewielkie fragmenty tej ewangelii sugerujà, e Judasz jako jedyny z aposto ów mia tajne objawienia i dzi ki nim wiedzia o Leonardo da Vinci ( ) Ostatnia wieczerza, roli Jezusa jako Zbawiciela. Przes anie tych s ów nie by o zgodne z Pismem Âwi tym, dlatego Ewangeli Judasza pot piono. Podobnie jak jej autorów, cz onków gnostyckiej sekty kainitów, dzia ajàcej w I i II wieku na wschodzie cesarstwa rzymskiego, g ównie w Syrii i Egipcie. Kainici przedstawiali negatywne postaci biblijne jako dobre, s usznie spiskujàce przeciw starotestamentowemu Bogu, który by z y (stworzy z y Êwiat materialny), zazdrosny i podst pny wobec ludzi mówi prof. Myszor. Inna gnostycka sekta uwa a a Ofisa, w a, który skusi Ew, za wcielenie boskiej màdroêci. Wed ug tych gnostyków, Judasz przez zdrad mia zmusiç Jezusa do dokonania cudu albo chcia, by ujawni, e jest Synem Bo ym. Taki wàtek znajduj w obecnie t umaczonym przeze mnie utworze gnostyckim z tzw. koptyjskiej biblioteki z Nag Hammadi MyÊl naszej Wielkiej Mocy mówi prof. Myszor. Handel ewangelià Ewangelia Judasza by a tak obrazoburcza, e posàdzano Watykan o jej ukrywanie. Dopiero w latach 50. XX wieku jej kopia w j zyku koptyjskim trafi a w r ce antykwariuszy w Kairze (podobno egipscy rolnicy znaleêli jà w jaskini nieopodal Benhasy zamkni tà w kamiennym pojemniku). Datowanie metodà radiow glowà wykaza o, e dokument jest autentyczny i pochodzi z III lub IV wieku. Przez kilkadziesiàt lat handlarze dzie sztuki próbowali jà sprzedaç, ale na kupno manuskryptu nie zdecydowa y si nawet bogate uczelnie z USA. Antykwariusze rwali dzie o na cz Êci i po fragmencie oferowali na czarnym rynku. Cz Êç r kopisu zosta a bezpowrotnie zniszczona, ale niektóre fragmenty w latach 80. przemycono z Egiptu i zacz to oferowaç naukowcom europejskim i amerykaƒskim, windujàc cen do 7 mln dolarów. W 1983 r. w hotelu w Genewie koptolog prof. Stephen Emmel obejrza staro ytne manuskrypty zawini te w gazety i zapakowane w pude ka po butach. Jeden z nich by fragmentem zaginionej Ewangelii Judasza. Ten sam r kopis oglàda te prof. James Robinson, religioznawca z Claremont Graduate University w Kalifornii. Handlarze àdali za niego nawet 10 mln dolarów, zbi em cen do 3 mln dolarów, ale mojego uniwersytetu nie by o staç na tak kosztowny zakup powiedzia w rozmowie z Wprost amerykaƒski specjalista. Manuskrypt kupi dopiero Mario-Jean Roberty, który postanowi zrobiç na nim interes. Przygotowa t umaczenie ewangelii wspólnie z National Geographic i prof. Rudolphem Kasserem, koptologiem z uniwersytetu w Genewie. Prof. James Robinson, nie czekajàc na t umaczenie r kopisu, napisa ksià k The Sectrets of Judas, która na poczàtku kwietnia trafi do ksi garƒ w USA. Jego zdaniem, Ewangelia Judasza nie wniesie wiele nowego do chrzeêcijaƒstwa, bo powsta a zbyt póêno, a najbardziej liczà si relacje z pierwszego wieku, czyli z poczàtków chrzeêcijaƒstwa. Pierwotna prawda W po owie II wieku powsta o tak wiele opowieêci o yciu Jezusa, e sami chrzeêcijanie zacz li si zastanawiaç, co jest naprawd wartoêciowe. Nazwano je wtedy ewangeliami, a ich autorstwo przypisywano aposto om lub osobom z otoczenia Jezusa. W staro ytnoêci nie uwa ano tego za fa szerstwo, lecz za tzw. autoryzacj mówi dr Marek Baraniak, biblista z Papieskiego Wydzia u Teologicznego Bobolanum. Dopiero na synodzie w Kartaginie w 397 r. ustalono tzw. kanon Nowego Testamentu. SpoÊród ponad 30 pism w jego sk ad wesz y te, które przez pierwsze wieki by y czytane w ca ym Êwiecie chrzeêcijaƒskim. Musia y spe niaç kryterium apostolicznoêci, czyli mia y byç zwiàzane z tradycjà przekazywanà przez aposto ów i pisane przez samych aposto ów lub ludzi ukszta towanych przez nich w wierze. Fot. archiwum Zawarta w pismach kanonicznych nauka musia a byç zgodna z naukà pierwszych Êwiadków Chrystusa. Za kanoniczne, czyli prawdziwe, uznano wtedy cztery ewangelie: Mateusza, Marka, ukasza i Jana. Ale nawet i te ksi gi by y póêniej wielokrotnie zmieniane. Wcià te pojawia y si oskar enia, e KoÊció oszukuje wiernych i ukrywa znanà pierwszym chrzeêcijanom pierwotnà prawd. Takich posàdzeƒ pojawia si najwi cej, gdy archeolodzy lub antykwariusze natrafià na manuskrypty wykluczone z oficjalnej nauki KoÊcio a. Teologowie przekonujà o odwrotnym Dan Brown wykorzysta w swej powieêci Ewangeli Filipa, wykl tà jak Ewangelia Judasza. Znajduje si w niej cytat: Zbawiciel ukocha Mari Magdalen bardziej ani eli wszystkich pozosta ych uczniów i cz stokroç ca owa jà w usta. Autor Kodu Leonarda da Vinci na tej podstawie wysnu wniosek o wspó yciu Jezusa z Marià Magdalenà, choç teologowie i bibliêci przekonujà, e Ewangelia Filipa, jak wszystkie teksty gnostyckie, mówi o czymê odwrotnym o negacji cia a i seksualnoêci! Poca unek jest metaforà oznaczajàcà, e Bóg przekazuje swego ducha cz owiekowi. Ewangelia Tomasza, odkryta w 1945 r. w Nag Hammadi w Egipcie wraz z 52 innymi pismami gnostyckimi, zawiera a 114 wypowiedzi przypisywanych Chrystusowi, z których wi kszoêç zdaniem teologów mog aby wejêç do Nowego Testamentu. Pochodzi z tego samego êród a (tzw. êród a Q), zwierajàcego wypowiedzi Chrystusa spisane ok. 50 r. Niektóre z nich sà powtórzeniem tego, co znajduje si w ewangeliach wed ug Mateusza i ukasza, jak przypowieêç o siewcy. Przerabianie Biblii Ewangelia Judasza nie jest czymê w rodzaju mitycznego Êwi tego Graala, uwa anego za symbol tajemnej wiedzy, od wieków skrywanej przed wiernymi przez KoÊció katolicki. Ale nie mo na jej odrzucaç mówi prof. Wincenty Myszor. Nawet jeêli spowoduje kolejnà fal skandalizujàcej twórczoêci, mo e si staç pretekstem do nowych interpretacji. Tym bardziej e dotychczasowa literatura teologiczna pomija Judasza. Niektórzy bibliêci uwa ajà, e jest on postacià wymyêlonà, a ewangeliczny opis post pku Judasza jest zabiegiem autorów biblijnych, by podkreêliç, e sk onnoêç do zdrady drzemie w ka dym cz owieku. EwangeliÊci o Judaszu wypowiadajà si rzadko i raczej negatywnie. Nawet Jezus mówi, e lepiej by oby, gdyby si nie narodzi, i jednoczeênie potwierdza jego znaczenie w historii zbawienia, stwierdzajàc, e wybra go, by dzi ki niemu spe ni y si proroctwa. Gnostycy uznali, e to Judasz posiad wiedz doskona à (gnosis po grecku znaczy wiedza ), gdy otrzyma od Chrystusa objawienia, o czym te mówi Ewangelia Judasza. Wed ug prawos awnego teologa Sergiusza Bu gakowa, Judasz uwa a Jezusa za mesjasza politycznego, który ma wyzwoliç ydów spod jarzma Rzymu. Niepokoi o go, e Jezus zamiast dzia aç, mówi o czekajàcym go cierpieniu. Âmierç mistrza oznacza a dla niego kl sk Izraela. Dlatego postanowi sprowokowaç Jezusa do dzia ania. Spostrzeg swój b àd dopiero wtedy, gdy Jezus zosta pojmany i ukrzy owany. Tajemnica zdrady Dotychczas bibliêci nieêmia o wysuwali tez, e Jezus wybaczy Judaszowi i nakaza mu iêç na pustyni, by si oczyêci z win. Ernest Renan, autor ksià ki ywot Jezusa, jako jeden z niewielu sugeruje, e tkwi coê niesprawiedliwego w klàtwach, jakie spadajà na g ow Judasza. Krok aposto a by bardziej niezr czny ni z y. Judasz nie by pozbawiony moralnoêci, skoro dostrzeg szy skutki swego b du, a owa i odebra sobie ycie. Skoro Chrystus umar za wszystkich, to tak e za tego, który go zdradzi. O tajemnicy zdrady i przebaczenia Judaszowi wspominano w KoÊciele, ale o rehabilitacji niewiernego aposto a nigdy nie by o mowy mówi prof. Wincenty Myszor. Czy nadszed czas na nowà interpretacj historii Judasza? W Ewangelii Judasza zdrada aposto a z Kariotu jest okreêlana jako mysterion prodosias, czyli tajemnica zdrady. Jan Pawe II w ksià ce Przekroczyç próg nadziei zwraca uwag, e jeêli nawet Chrystus mówi o zdradzie Judasza: lepiej dla tego cz owieka, gdyby si nie narodzi, to równie i to sformu owanie nie musi byç rozumiane w sensie wiecznego pot pienia. Ten problem jest wa ny dla ka dego chrzeêcijanina z osobna, a tak e dla polskiego KoÊcio a i ca ego spo eczeƒstwa, choçby wobec zdrady, donosicielstwa i krzywdy, którà agenci SB wyrzàdzili wielu ludziom w PRL. Pytanie tylko, czy zbawieni mogà zostaç wszyscy ludzie, jeêli zaufajà nieskoƒczonemu mi osierdziu Boga? Zbigniew Wojtasiƒski Monika Florek-Moskal Wprost

11 Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. REPORTA 11 Profanacja kaplicy Ostrobramskiej i koêcio a pw. Êw. Teresy (cz. II) Sanktuarium potrzebuje pomocy (Dokoƒczenie ze str. 1) Nam samym nie jest atwo daç rady z tym zjawiskiem. Chocia powiem, e równie w asnymi skromnymi si ami staramy si podtrzymywaç porzàdek. Przed kilkoma laty by o jeszcze gorzej. ebrzàcych by o znacznie wi cej. Robimy co mo emy, ale trzeba pami taç, e koêcio y od zawsze by y tym miejscem, gdzie ludzie szukali pomocy w trudnych chwilach. Szkoda, e teraz zacz to tego nadu ywaç powiedzia podczas spotkania z przedstawicielem Kuriera w zakrystii sanktuarium Ostrobramskiego proboszcz koêcio a pw. Êw. Teresy i rektor kaplicy Ostrobramskiej ksiàdz pra at Edvardas Rydzikas. W spotkaniu równie wzi li udzia : ksiàdz wikary Andrzej Bogdziewicz, kapelan litewskiej policji ksiàdz Au vydas Belickas oraz Êwieccy pracownicy sanktuarium. Brak si i Êrodków To by bardzo krzywdzàcy nas tytu Ubikacja w sanktuarium. Ale musimy przyznaç, e fakty opisane w artykule sà generalnie prawdziwe. To jest du y problem. Jednak nie chcielibyêmy, eby to tak wyglàda o, e ca a wina le y tylko na w adzach tej parafii. My nie mamy ani wystarczajàco si, ani Êrodków, aby rozwiàzaç ten problem mówià ksi a. Codziennie ich przeganiamy, ka dego ju znamy z twarzy. Ale to przekracza nasze si y. Oni wracajà i gro à, e zemszczà si na nas narzekajà sprzàtajàce w koêciele panie Teresa i Aldona. Podobne boje staczajà równie ksi a i zakrystianie. W koêciele nie pracuje tyle osób, eby jednoczeênie Êledziç, co si dzieje w ka dym kàcie. To jest fizycznie niemo liwe mówi ksiàdz pra at Edvardas Rydzikas. Kamery z odsieczà Zdaniem przedstawicieli koêcio a, du ym krokiem do przodu by oby zamontowanie wewnàtrz Êwiàtyni kamer wideo, dzi ki którym mo na by oby obserwowaç najdalsze zakàtki rozleg ego sanktuarium. Ale na to sà potrzebne spore pieniàdze. Obiecujà nam kamery, ale kiedy ten projekt zostanie zrealizowany, wcià nie wiemy. Nasz koêció nie ma na to w asnych pieni dzy. Mamy spore k opoty finansowe narzeka ksiàdz pra at. Jednak kamery wewnàtrz Êwiàtyni nie rozwià à ca ego problemu. Cz Êç ebraków pracuje na ulicy i jak mówi ks. Edvardas, moja w adza koƒczy si na progu sanktuarium. Za drzwiami zaczyna si miasto. Ksiàdz wikary Bogdziewicz zauwa a: Prosz zobaczyç, ile policyjnych kamer wideo zawieszono wokó koêcio a i kaplicy. Policja praktycznie widzi wszystko, co tutaj si dzieje. Ale najcz Êciej stró e porzàdku reagujà wtedy, gdy ktoê przy koêciele nie tak zaparkuje samochód. Patrol zjawia si natychmiast. Nie tyko Êrodki policyjne Ksi a uwa ajà, e problemu nie da si rozwiàzaç wy àcznie Êrodkami policyjnymi. Ci, którzy tu stojà, potrzebujà równie pomocy socjalnej. Wiadomo, e oni odzwyczaili si od pracy i wolà ebraç zamiast pracowaç. Wiemy równie, e wielu z nich pieniàdze zebrane pod koêcio em wydaje nie na chleb, a na alkohol, narkotyki. Ale i z takimi ludêmi te trzeba pracowaç, oni równie potrzebujà pomocy. Wiadomo, e to jest trudne zadanie, ale t robot trzeba wykonywaç i paƒstwo musia oby zwracaç na to wi cej uwagi uwa ajà kap ani. To jest biznes Artappleras Melianas, zast pca kierownika Departamentu ds. Ochrony Zdrowia i Opieki Socjalnej wileƒskiego samorzàdu uwa a, e ebracy panoszàcy si pod Ostrà Bramà to nie socjalny problem. Powiem bez ogródek, e to jest biznes, a nie problem socjalny. Te osoby, które tam stojà, nie majà problemów socjalnych, one po prostu robià tam niez e pieniàdze. Przed kilkoma laty robiliêmy badanie, z którego wynika, e ebrzàcy w tym miejscu w ciàgu jednego dnia zarabia po kilkaset litów. Wi c takim ludziom nie jest potrzebna pomoc socjalna dach nad g owà w domu noclegowym czy darmowe obiady. Pracownicy naszego departamentu dobrze znajà ten kontyngent powiedzia Kurierowi Melianas. Przedstawiciel w adz miejskich uwa a, e najbardziej efektywnym sposobem rozwiàzania problemu ebraków sà bardziej aktywne dzia ania policji. Jak to zwalczyç? Przed kilkoma miesiàcami prowadziliêmy informacyjnà akcj, aby ludzie przychodzàcy do Ostrej Bramy po prostu nie dawali pieni dzy ebrakom. Jak nie dostanà pieni dzy, to stracà interes siedzenia pod koêcio em i problem si rozwià e. Ale niestety mamy sytuacj, jakà mamy. Sàdz, e tu raczej potrzebna Êcis a wspó praca policji i w adz koêcielnych, bo uwa am, e to raczej sprawa policji mówi zast pca kierownika Departamentu ds. Ochrony Zdrowia i Opieki Socjalnej wileƒskiego samorzàdu. *** W piàtek wieczorem, gdy Policyjne kamery wideo zawieszone wokó koêcio a i kaplicy jak na razie niewiele pomagajà w zaprowadzeniu porzàdku w okolicach Ostrej Bramy Fot. Marian Paluszkiewicz odwiedziliêmy sanktuarium, nie zauwa yliêmy w jego okolicach adnego ebraka. Okolice Ostrej Bramy i pobliskiego monasteru Âw. Ducha patrolowa samochód miejskiej s u by socjalnej, w którym uda o si równie zauwa yç funkcjonariusza policji. Równie parafianie koêcio a pw. Êw. Teresy twierdzà, e ostatnio daje si zauwa yç, i wewnàtrz i wokó Êwiàtyni sytuacja si normalizuje. Robert Mickiewicz Regulamin konkursu literackiego Konkurs og oszony zostaje 2 kwietnia 2006 r., w pierwszà rocznic Êmierci Jana Paw a II, jest adresowany do uczniów szkó polskich i litewskich w wieku lat. 1. Cele konkursu: Upowszechnienie wêród m odzie y na Litwie wiedzy o dzia alnoêci Jana Paw a II. Ukazanie znaczenia wielkiego Polaka dla przemian w Europie. Stworzenie p aszczyzny spotkaƒ i dyskusji mi dzy Polakami i Litwinami. Promowanie postaw i wartoêci zgodnych z przes aniem Jana Paw a II. 2. Uczestnicy konkursu wyst pujà w dwóch kategoriach wiekowych: kategoria starsza osoby urodzone mi dzy 2. IV a 2. IV kategoria m odsza osoby urodzone mi dzy 2. IV a 2. IV Uczestnicy konkursu powinni przygotowaç prac pisemnà obejmujàcà w asne refleksje na jeden z podanych tematów: a) Jak rozumiem skierowane do m odzie y wezwanie Jana Paw a II Musicie od siebie wymagaç, nawet gdyby inni od was nie wymagali. b) Wp yw pontyfikatu Jana Paw a II na przemiany na Litwie. c) Znaczenie pontyfikatu Jana Paw a II dla stosunków mi dzy Polskà a Litwà. Jan Pawe II autorytet moralny d) Wizja Europy wed ug Jana Paw a II. e) Nauczanie Jana Paw a II, a moje ycie. 4. Obj toêç pracy 3-5 stron maszynopisu (format A4, wielkoêç czcionki 12, Times New Roman, marginesy 2,5 cm). Strony muszà byç ponumerowane. Praca powinna byç opatrzona stronà tytu owà wraz z danymi uczestnika wymienionymi w 13 punkcie regulaminu. 5. Prace na konkurs powinny zostaç dostarczone w kopercie na adres INSTYTUTU POLSKIEGO (Wilno, DidÏioji g. 23) w nieprzekraczalnym terminie do 27 kwietnia br. (godz ) z dopiskiem Konkurs Literacki. Jan Pawe II autorytet moralny. 6. O zakwalifikowaniu prac do konkursu i o podziale nagród decyduje jury. 7. Kryteria oceny prac przez jury: jasnoêç wywodu, dobór argumentacji, stylistyka. 8. Wyniki konkursu zostanà og oszone na stronach internetowych Instytutu Polskiego do dnia 5 maja br. 9. Laureaci b dà mogli zaprezentowaç swoje prace podczas debaty wraz z zaproszonymi goêçmi oraz publicznoêcià. O terminie i miejscu debaty laureaci zostanà powiadomieni po og oszeniu wyników konkursu. 10. Jury przyzna nast pujàce nagrody w dwóch kategoriach wiekowych: a) dla prac w j zyku polskim kategoria starsza: miejsce I nagroda: odtwarzacz MP-3 miejsce II nagroda: odtwarzacz CD miejsce III nagroda: Êpiwór miejsca IV V nagrody: albumy miejsca VI X nagrody: ksià ki kategoria m odsza: miejsce I nagroda: odtwarzacz MP-3 miejsce II nagroda: odtwarzacz CD miejsce III nagroda: Êpiwór miejsca IV V nagrody: albumy miejsca VI X nagrody: ksià ki b) dla prac w j zyku litewskim kategoria starsza: miejsce I nagroda: odtwarzacz MP-3 miejsce II nagroda: odtwarzacz CD miejsce III nagroda: Êpiwór miejsca IV V nagrody: albumy miejsca VI X nagrody: ksià ki kategoria m odsza: miejsce I nagroda: odtwarzacz MP-3 miejsce II nagroda: odtwarzacz CD miejsce III nagroda: Êpiwór miejsca IV V nagrody: albumy miejsca VI X nagrody: ksià ki 11. Uroczyste wr czenie nagród nastàpi podczas otwarcia wystawy poêwi conej Janowi Paw owi II w dniu 31 maja 2006 r. w Muzeum Sztuki U ytkowej (Taikomosios Dailòs Muziejus; Wilno, Arsenalo g. 3 A). 12. Organizatorzy konkursu zastrzegajà sobie prawo publikacji prac w cz Êci lub w ca oêci na stronach internetowych, w opracowaniach i w Êrodkach masowego przekazu. 13. Nades anie pracy konkursowej jest równoznaczne z wyra eniem zgody przez uczestnika konkursu na wykorzystywanie, przetwarzanie i publikowanie jego danych osobowych (imienia i nazwiska, daty urodzenia, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz nazwy szko y) przez Organizatorów na potrzeby konkursu oraz w póêniejszej jego promocji. 14. Udzia w konkursie oznacza zgod na stosowanie si do wszystkich postanowieƒ tego regulaminu. 15. Organizatorzy nie pokrywajà kosztów zwiàzanych z uczestniczeniem w adnym z etapów konkursu. 16. Interpretacji regulaminu dokonujà organizatorzy. ORGANIZATOR: INSTYTUT POLSKI DidÏioji g. 23 LT Vilnius tel , WSPÓ ORGANIZATOR: KLUB STUDENTÓW POLSKICH Naugarduko g. 76 LT-2006 Vilnius PATRONAT MEDIALNY: KURIER WILE SKI RADIO ZNAD WILII

12 12 SPORT Sprintem Na szkoleniowym obozie w Po àdze pi karze wileƒskiej dru yny Vilnius w meczu towarzyskim pokonali zawodników z otewskiego klubu Metalurgs z wynikiem 2:0. Na mi dzynarodowym wielodniowym wyêcigu kolarskim Settimana Cickista Lombarda, które po raz 36. sà przeprowadzane we W oszech, trzecie miejsce w ogólnej klasyfikacji zajmuje litewski kolarz Dràsutis StundÏia. Ma on tylko dwie sekundy straty do lidera wyêcigu Holendra Toma Stasnijdera. Drugie zwyci stwo z rz du na indywidualnych mistrzostwach Êwiata w szachach odniós reprezentant Litwy arapplenas ulskis, który w trzeciej rundzie pokona Rosjanina Konstantyna Sakajewa. Australijska sztafeta kobiet wynikiem 3.51,84 ustanowi a rekord Êwiata na 4x100 m stylem zmiennym w trzecim dniu p ywackich mistrzostw Êwiata na krótkim basenie w Szanghaju. Tayliah Zimmer, Jade Edmistone, Jessicah Schipper i Lisbeth Lenton poprawi y a o 3,11 s rekord innej australijskiej sztafety z MÂ w Indianapolis w 2004 roku. Trener pi karskiej reprezentacji Hiszpanii Luis Aragones og osi nazwiska 33 pi karzy, którzy znaleêli si w szerokiej kadrze na mistrzostwa Êwiata w Niemczech. Trzykrotny mistrz Êwiata Hiszpan Oscar Freire z grupy Rabobank wygra po finiszu z peletonu czwarty etap zaliczanego do Pro Tour wyêcigu kolarskiego Dooko a Kraju Basków. Dwa bratobójcze pojedynki pomi dzy polskimi szachistami Bart omiejem Heberlà i Robertem Kempiƒskim oraz Bart omiejem Maciejà i Paw em Czarnotà stoczone w 3. rundzie 7. mistrzostw Europy w tureckim Kusadasi nad Morzem Egejskim zakoƒczy y si remisami. Klub pi karski Manchester United podpisa wartà 80,6 milionów euro czteroletnià umow z firmà ubezpieczeniowà American International Group Inc. Zgodnie z kontraktem jej logo b dzie od sezonu 2006/07 widnia o na koszulkach Czerwonych diab ów. Jeden z najlepszych polskich kolarzy ostatnich lat Piotr Wadecki postanowi zakoƒczyç karier. Po raz ostatni wystartuje 25 czerwca w wyêcigu o mistrzostwo Polski elity w Kielcach. Komisja Ligi pi karskiej Ekstraklasy SA zdecydowa a o umorzeniu sprawy rzekomego rasistowskiego zachowania Tomasza K osa podczas meczu Pogoƒ Szczecin Wis a Kraków (1:2) ze wzgl du na brak materia u dowodowego w sprawie. u lowiec Adriany Toruƒ Krzysztof S aboƒ wygra w Grudziàdzu jeden z dwóch turniejów fina owych krajowych eliminacji do indywidualnych mistrzostw Europy. Awans uzyskali tak e Robert KoÊciecha (BT Polonia Bydgoszcz), Krzysztof Jab oƒski (BT Polonia Bydgoszcz) i Mariusz Puszakowski (Adriana Toruƒ). 80-letnia sportsmenka szykuje si do letniego sezonu Lekkoatletyczna babcia 80-letnia amerykaƒska lekkoatletka Johnnye Valien, po udanym dla niej sezonie zimowym, szykuje si do letniego. Ma nadziej uzyskaç jeszcze lepsze wyniki ani eli w startach pod dachem. Niedawno w Bostonie, podczas halowych mistrzostw USA weteranów, zwyci y a w szeêciu konkurencjach w kategorii lata. W skoku o tyczce pokona a wysokoêç 1,35 m, wzwy 94 cm, 60 m przebieg a w 12,96, pchn a kul na odleg oêç 5,67 m, skoczy a w dal 2,45 m, a w trójskoku pobi a rekord Êwiata w kategorii lata rezultatem 5,57 m. Po tych sukcesach Amerykaƒskie Stowarzyszenie Lekkiej Atletyki (USATF) uzna o Valien najlepszà zawodniczkà tygodnia. Co ciekawe, 80-letnia mieszkanka Los Angeles nigdy profesjonalnie nie uprawia a lekkiej atletyki. Dorasta a w Houston i od kiedy pami ta sp dza a d ugie godziny w lokalnej hali lekkoatletycznej i na bie ni. Podczas studiów w Alabamie w latach 40. trenowa a p ywanie i koszykówk. Jej ulubionà konkurencjà by bieg przez p otki. Prawdziwà inspiracjà by y dla niej igrzyska olimpijskie w 1948 roku, gdzie startowa o kilku jej kolegów. Po imprezie, w wieku 22 lat, przenios a si do Los Angeles i próbowa a zapisaç si do klubu lekkoatletycznego. Nikt jej nie chcia. Mówili, e jestem za stara wspomina Valien. To jà skutecznie zniech ci o na d ugie lata. Skoƒczy a studia na Uniwersytecie Kalifornijskim, ze specjalizacjà rekreacja. W 1987 roku przesz a na emerytur. Trzy lata póêniej przeczyta a tekst o Êwiatowych igrzyskach weteranów i po kn a bakcyl. Mia a wtedy 64 lata. Od tego czasu regularnie startuje w ró nych zawodach, tak e w mistrzostwach Êwiata i Êwiatowych igrzyskach weteranów. Zdoby a w nich kilkadziesiàt medali. Nie prowadz ewidencji, ale pewnie zebra oby si oko o 30 medali i kilkanaêcie rekordów Êwiata mówi lekkoatletyczna babcia. Euroliga koszykarzy CSKA Moskwa w Final Four David Vanterpool, napastnik klubu CSKA Moskwa, rzuca do kosza, a przeszkodziç mu próbowa obroƒca Efes Pilsen Henry Domercant Fot. EPA-ELTA Zespó CSKA Moskwa zosta pierwszym uczestnikiem turnieju Final Four Euroligi koszykarzy. Zawodnicy z Moskwy pokonali na wyjeêdzie Efes Pilsen Stambu 75:71 i wygrali rywalizacj 2-0. Koszykarze Olympiakosu Pireus pokonali Maccabi Tel Awiw 76:70 i wyrównali stan rywalizacji na 1-1. Decydujàcy mecz odb dzie si 13 kwietnia w Tel Awiwie. Rewan uda si równie koszykarzom Realu Madryt, którzy przed w asnà publicznoêcià wygrali z FC Barcelonà 84:78. O awansie od Final Four zadecyduje trzecie spotkanie 13 kwietnia w Barcelonie. O czwarte miejsce w fina owym turnieju walczà TAU Ceramica Vitoria i Panathinaikos Ateny. W drugim spotkaniu koszykarze Ceramiki wygrali 85:79 i podtrzymali szanse na awans. Ostatni mecz odb dzie si 12 kwietnia w Atenach. Turniej Final Four odb dzie si w dniach kwietnia w Pradze. wyniki meczów 1/4 fina u: Efes Pilsen Stambu CSKA Moskwa 71:75 (37:40) stan rywalizacji: 0-2. Awans: CSKA Moskwa. Olympiakos Pireus Maccabi Tel Awiw 76:70 (35:30) stan rywalizacji: 1-1. Trzeci mecz 13 kwietnia w Tel Awiwie. Real Madryt FC Barcelona 84:78 (34:37) stan rywalizacji: 1-1. Trzeci mecz 13 kwietnia w Barcelonie. TAU Ceramica Vitoria Panathinaikos Ateny 85:79 (42:35) stan rywalizacji: 1-1. Trzeci mecz 12 kwietnia w Atenach. Puchar UEFA Dramat Szwajcarów Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Fragment meczu Zenita St. Peterburg z FC Sewillà, który odbywa si w trudnych warunkach atmosferycznych, gdy pada Ênieg Fot. EPA-ELTA Kluby FC Sewilla, Steaua Bukareszt, Middlesbrough oraz Schalke 04 Gelsenkirchen zosta y pó finalistami pi karskiego Pucharu UEFA. Sewilla zremisowa a na wyjeêdzie z Zenitem St. Petersburg 1:1. Pierwsze spotkanie zakoƒczy o si zwyci stwem hiszpaƒskiego klubu 4:1. W pó finale Hiszpanie zmierzà si z Schalke, które wyeliminowa o bu garski Lewski Sofia. Drugà par stworzà Steaua i Middlesbrough. Ekipa ze stolicy Rumunii okaza a si lepsza od lokalnego rywala Rapidu Bukareszt, natomiast Anglicy wyeliminowali szwajcarski Basel. Steaua z Rapidem dwukrotnie zremisowa a w pierwszym meczu 1:1, a u siebie 0:0. Ten ostatni mecz mia dramatyczny przebieg. Gdy w 23. minucie Eduardo strzeli bramk dla Basel, wydawa o si, e losy dwumeczu sà ju rozstrzygni te, poniewa w pierwszym pojedynku lepsi byli Szwajcarzy, którzy pokonali Anglików 2:0. Wprawdzie jeszcze przed przerwà wyrówna Australijczyk Mark Viduka, ale gospodarzom do awansu brakowa o jeszcze trzech bramek. W 57. minucie australijski napastnik zdoby swojego drugiego gola i Middlesbrough obj o prowadzenie. Decydujàcy moment meczu mia miejsce w 73. minucie, gdy czerwonà kartkà ukarany zosta obroƒca Basel Daniel Majstorovic. Grajàcy w os abieniu pi karze z Bazylei starali si zachowaç korzystny wynik, jednak nieustanne ataki Middlesbrough przynios y efekt. Najpierw, w 79. minucie gola zdoby Jimmy Floyd Hasselbaink, a rozstrzygajàca bramka pad a w 90. minucie po dobitce wprowadzonego na boisko w 67. minucie Massimo Maccarone. W aêciwie ju po pierwszym meczu w Sofii, wygranym przez Schalke 3:1, niemiecki zespó móg czuç si pewny awansu. Rewan zakoƒczy si remisem 1:1, a Schalke kontrolowa o sytuacj. W 25. minucie goêcie obj li prowadzenie po strzale Emila Ange owa. Póêniej Êwietne sytuacje do wyrównania mieli Kevin Kuranyi i Soren Larsen, ale uda o si to dopiero w 58. minucie Lincolnowi. Pary 1/2 fina u Pucharu UEFA (pierwsze spotkania 20.04, rewan e 27.04): Schalke FC Sewilla; Steaua Middlesbrough. Fina odb dzie si 10 maja w Eindhoven. Oficjalnym gospodarzem spotkania b dzie lepszy z pary Steaua Middlesbrough. Nieudany start litewskich pi cioboistów w Anglii Awansu nie zdobyli Nie uda o si zakwalifikowaç do sobotnich fina ów zawodów w pi cioboju nowoczesnym reprezentantom Litwy, które w miniony czwartek rozpocz y si w Anglii. Zawody w pi cioboju nowoczesnym w Anglii sà drugim etapem Pucharu Âwiata. W zawodach kwalifikacyjnych najlepiej wypad Justinas Kinderis, który zgromadzi 4160 (bez konkurencji jeêdzieckiej) i w grupie A zajà 12 miejsce wêród 24 startujàcych. W strzelaniu Kinderis uplasowa si na pozycji 23, w szermierce by trzeci, dopiero 14 miejsce Czeska tenisistka oskar ona o kradzie Szuka y azienki? Czeska tenisistka Katerina Bohmova zosta a zatrzymana przez amerykaƒskà policj pod zarzutem kradzie y w sklepie w Jacksonville. Wspólnie z matkà mia y zosta y oskar one o kradzie ubraƒ i bi uterii wartych 450 dolarów. 19-letnia Bohmowa, która we wtorek odpad a w drugiej rundzie turnieju WTA w Amelia Islanda przegrywajàc z Rosjankà Nadie dà Pietrowà 1:6, 7:6 (8-6), 3:6, zosta a aresztowana w czwartek. Po wp aceniu pi ciu tysi cy dolarów kaucji opuêci a areszt. Zarówno tenisistce, jak i jej zajà w p ywaniu i powtórnie by trzeci w biegu prze ajowym. Vytautas Stanislovaitis w grupie B zajà 17 miejsce wêród 26 pi cioboistów z baga em punktowym W strzelaniu Stanislovaitis zajà 9 miejsce, w szermierce 20, w p ywaniu 22 i w biegu 8. Obaj nasi pi cioboiêci zostali za burtà, gdy do fina ów z grupy A awansowa o 10 sportowców, a z grup B i C po 11. W ogólnej klasyfikacji wêród 75 startujàcych Kinderis zajà 24 pozycj, a Stanislovaitis podzieli miejsca Z.. matce postawiono zarzut kradzie y. Obie zosta y zatrzymane przez pracownika ochrony, który zauwa y, e wesz y z ubraniami do przymierzalni, gdzie po upchni ciu ich w dwie torby chcia y opuêciç sklep nie p acàc. Próbowa y ukraêç dwie pary spodni, dwa swetry, koszul oraz kolczyki. Ich zachowanie zarejestrowa y kamery monitorujàce sklep. Bohmova i jej matka, by a tenisistka, potwierdzi y, e zapakowa y towar do toreb. T umaczy y jednak, e szuka y azienki i by y przekonane, e zap aciç muszà dopiero przy opuszczaniu centrum handlowego.

13 Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Praktyczne porady Opony na lato MOTORYZACJA Rocznica rekordu 13 Dooko a ko a Nadesz a wiosna. Czas wi c wymieniç opony zimowe na letnie. Dlaczego nale y wymieniaç opony z zimowych na letnie? Z dwóch powodów bezpieczeƒstwa oraz oszcz dnoêci. Trudno jest wyprodukowaç gum, która zachowa aby dobre w aêciwoêci w du ej skali temperatur. Dlatego producenci opon oferujà ró ne produkty przeznaczone do u ytkowania w lecie oraz w zimie. Podczas letnich upa ów opona mo e rozgrzaç si nawet do temperatury C. Z kolei w zimie, temperatury w naszym kraju mogà spadaç nawet poni ej minus 30 C. Opona zimowa i letnia zachowuje odpowiednià elastycznoêç i przyczepnoêç w tych temperaturach, do jakich zosta a przeznaczona. Samochody z oponami zimowymi na suchej, rozgrzanej powierzchni majà d u szà drog hamowania, ni auta z oponami letnimi. Opony zimowe w wysokich temperaturach sà zbyt mi kkie i powodujà przedwczesne zu ywanie si bie nika. Warto pami taç Dbaç o prawid owe ciênienie w oponach, Nie ruszaç ani nie hamowaç zbyt gwa townie, Nie pokonywaç zakr tów ze zbyt du à pr dkoêcià powodujàcà cz Êciowà utrat przyczepnoêci, Nie prze adowywaç pojazdu, Naje d aç na kraw niki wolno, Dbaç o w aêciwà geometri zawieszenia. Trolejbusy ju majà tablice rejestracyjne Unijne standardy Na ulicach Wilna jest nieco niezwyk y widok trolejbusy je d à z numerami rejestracyjnymi. Ten Êrodek zastosowano po tym, gdy minister spraw wewn trznych w grudniu ub. roku skorygowa ustaw O rejestracji Êrodków transportu. WczeÊniej na Litwie rejestracja paƒstwowa obowiàzywa a wszystkie motorowe pojazdy, z wyjàtkiem trolejbusów. W toku uzgadniania litewskich aktów prawnych z unijnymi standardami, postanowiono zarejestrowaç te trolejbusy. Spó ka Vilniaus trolejbusai na wdro enie tej nowoêci wyda a przesz o 25 tys. Lt. Dyrektor techniczny Vilniaus troleibusai Jurij Komarow powiedzia, e z 319 troleibusów w dwóch sto ecznych zajezdniach trolejbusowych numer paƒstwowy ma 130. Jednak e numery je d àcych ulicami stolicy trolejbusów nie sà Najlepiej jest zmieniaç nie same opony, a ca e ko a opony z obr czami. Fot. Marian Paluszkiewicz Kiedy zmieniaç? Nie ma sztywnej regu y. Zaleca si zak adaç opony letnie wtedy, gdy Êrednia temperatura dobowa utrzymuje si na poziomie +7 C przez kilka dni. Najlepiej jest zmieniaç nie same opony, a ca e ko a opony z obr czami. Unika si wtedy ryzyka uszkodzenia opony oraz wywa ania kó, a operacja zmiany kó kosztuje taniej. Trzeba jednak wczeêniej zainwestowaç w dodatkowe obr cze do opon zimowych i letnich. Dbaj o opony Przy ocenie stanu opon bierzemy pod uwag dwa podstawowe parametry wysokoêç bie nika oraz ogólny stan gumy (uszkodzenia mechaniczne oraz mikrop kni cia). Bezpiecznà g bokoêç bie nika zgodne z wymogami przepisów ruchu drogowego, gdy sà nie oêwietlone. Komarow twierdzi, e inspekcja drogowa zezwoli a spó ce nie instalowaç oêwietlenia numerów trolejbusów. W Wilnie wymogom przepisów ruchu drogowego odpowiada tylko 45 nowych polskich trolejbusów Solaris. Zagadni ci w Wilnie kierowcy i pasa erowie trolejbusów majà wàtpliwoêci co do potrzeby numerów rejestracyjnych. Wszak to niczego nie zmienia, ka dy trolejbus posiada numer gara owy, wed ug którego by identyfikowany. Nikt nie zamierza kraêç go i jechaç nim do Jewja. KtoÊ, jak widaç, chcia na tym zarobiç dziwi si pewien wilnianin. Wszystkie numery trolejbusów wileƒskich majà litery BNA. Te same litery posiada te przedsi biorstwo BNA Ergo, zarzàdzane przez on mera Wilna mo na oceniç przyglàdajàc si wskaênikom TWI (ang. Tread Wear Indicator). Sà to miejsca, gdzie znajdujà si wysokie na 1,6 mm zgrubienia w szczelinach na Êrodku bie nika. JeÊli sà one na poziomie bie nika, opona nadaje si do wymiany. Na barku opony (z boku tu przy powierzchni tocznej) znajdujà si litery TWI lub trójkàty, które pokazujà miejsce umieszczenia wskaênika. Starcie opony do przepisowych 1,6 mm wskazuje na bezwzgl dnà koniecznoêç wymiany, natomiast specjaliêci zalecajà, eby minimalna g bokoêç bie nika letniej opony nie by a mniejsza ni 3 mm. Mimo e czasem bie nik ma wystarczajàcà g bokoêç, do wymiany b dà si kwalifikowa y te opony, które majà wszelkie uszkodzenia mechaniczne oraz mikrop kni cia powsta e wraz z wiekiem. Nawet nie u ywana opona po ok. 5 latach nie nadaje si do za o enia do samochodu, gdy guma po prostu sparcia a. Producenci opon z regu y udzielajà 2-letniej gwarancji. Trudny wybór W instrukcji obs ugi ka dego samochodu opisane sà warianty ogumienia, które zaleca producent (rozmiar oraz indeks noênoêci oraz pr dkoêci). Niedopuszczalne jest zak adanie opon o ni szych indeksach pr dkoêci ni zalecane. Ceny letnich opon zale à od kilku czynników rozmiaru, indeksu pr dkoêci oraz noênoêci, a tak e marki. Ogumienie tego samego rozmiaru, ale ze stosunkowo niskim indeksem pr dkoêci popularnej marki mo e kosztowaç nawet kilkakrotnie mniej ni markowa opona przeznaczona do sportowej jazdy. Tak wi c, ka dy mo e znaleêç w ofercie opony odpowiednie zarówno dla posiadanego auta jak i... na kieszeƒ. Przechowywanie opon Ko a (opony na felgach) powinny byç sk adowane w pozycji le àcej lub wisieç, Opony bez obr czy nale y przechowywaç w pozycji pionowej, przy czym nale y je czasami przekr caç, aby zapobiec odciskom, Miejsce przechowywania powinno byç ciemne i ch odne, Nale y unikaç kontaktu z olejami, materia ami nap dowymi i chemikaliami, poniewa substancje te mogà spowodowaç uszkodzenie gumy. Wszystkie numery trolejbusów wileƒskich majà litery BNA. Te same litery posiada te przedsi biorstwo BNA Ergo, zarzàdzane przez on mera Wilna Agnò Zuokienò Fot. archiwum Agnò Zuokienò. Komarow nazwa to zbiegiem okolicznoêci. ProsiliÊmy Regitr, aby cyfry numerów trolejbusu by y zgodne z numerem inwentaryzacyjnym. Jak si okaza o, jedynà wolnà serià z po àdanymi przez nas cyframi jest BNA t umaczy Komarow. Stron na podstawie inf. w. PAP i BNS przygotowa Daniel Mackiewicz Za kilka dni minie 95. rocznica ustanowienia rekordu pr dkoêci samochodu 228,1 km/h. Sta o si to 23 kwietnia 1911 r. w USA. To zadziwiajàce, e blisko 100 lat temu samochód móg jechaç z tak du à pr dkoêcià. By to specjalny model przystosowany do bicia rekordu pr dkoêci nazwany Blitzen- Benz (b yskawiczny Benz), którym kierowca Bob Burman ustanowi ów rewelacyjny rekord pr dkoêci ze startu lotnego w Daytona Beach na Florydzie. Ciekawe, e rekord ten zosta pobity dopiero w 1919 r. Blitzen-Benz by nap dzany 4-cylindrowym silnikiem o pojemnoêci 21.5 l (to nie pomy ka), który osiàga moc maksymalnà 200 KM uzyskiwana przy 1600 obr. /min. Jednà z najprostszych metod podniesienia mocy jest zwi kszenie pojemnoêci skokowej, niestety kosztem zu ycia paliwa. W tamtych czasach nikt si tym nie przejmowa. Yes! z 355-konnym silnikiem Niemiecka firma Funke- &Will AG na zbli ajàcym si salonie motoryzacyjnym w Lipsku zaprezentuje drugà generacj roadstera Yes! Podobnie jak poprzednia wersja nowy Yes! bazuje na przestrzennej aluminiowej ramie, która zosta a zabudowana panelami GRP. Dzi ki temu ca y pojazd wa y tylko 900 kg. Jako êród o nap du tego pojazdu s u y pochodzàcy od Audi silnik V6 o pojemnoêci 3.2 l i mocy 255 KM. Dzi ki niemu Yes! przyspiesza do 100 km/h w ciàgu 4.9 s. Dost pne b dzie równie wersja Turbo o mocy 355 KM. Ten samochód osiàga pr dkoêç 281 km/h. Wadliwe Sceniki W niemal 6 tys. samochodach Renault Scenic i Grand Scenic mocowanie pasów bezpieczeƒstwa mo e byç wadliwe. Usterka mo e wystàpiç w autach wyprodukowanych w okresie od 1 lutego 2003 r. do 12 grudnia 2005 r. Z powodu luzu w mocowaniu zamków pasów bezpieczeƒstwa tylnych foteli, mo e dojêç do odkr cenia si Êruby przytwierdzajàcej zamek, co w istotny sposób wp ywa na bezpieczeƒstwo pasa erów.

14 Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Czy potrafisz zarzàdzaç czasem? ROZRYWKA Sponsor nagród firma Smagutis : wyroby okazyjne, produkcja reklamy. Wszelka informacja pod. tel. /faks ; www. smagutis. lt, tel. kom C o t y g o d n i o w e losowanie nagród za rozwiàzanie krzy ówki. Kupon z rozwiàzaniem krzy ówki nale y nadsy aç do 13 kwietnia (decyduje data stempla pocztowego). Wyniki zamieêcimy 22 kwietnia. R o z w i à z a n i e krzy ówki z 25 marca 1. Kiedy masz do wykonania kilka rzeczy na raz: a) Biegasz nerwowo po pokoju (1) b) Robisz plan zaj ç na kartce (3) c) Cz Êç spraw odk adasz na nast pny dzieƒ (2) 2. Bez którego z przedmiotów nie wyobra asz sobie ycia: a) Zegarek (2) b) Kalendarz (3) c) Telefon komórkowy (1) 3. Który z zawodów wydaje ci si najbardziej nudny: a) Bibliotekarz (1) b) Ksi gowy (2) c) Przedstawiciel handlowy (3) 4. Jutro masz egzamin, a koledzy zapraszajà ci na imprez. Co robisz? a) Idziesz i bawisz si do póênych godzin nocnych (1) b) Pozostajesz w domu, aby si uczyç (3) c) W po owie imprezy wracasz do domu, eby si uczyç (2) 5. Kiedy widzisz osob ob o onà ksià kami, myêlisz: a) Marnuje tylko czas (1) b) Uparcie dà y do celu (3) c) Pewnie ma jutro egzamin (2) 6. Kiedy masz wolny czas, najch tniej: a) Idziesz na si owni lub basen (3) b) Oglàdasz telewizj (1) c) Postanawiasz wybraç si na dyskotek (2) 7. W weekendy zwykle: a) Postanawiasz nadrobiç zaleg oêci i Êpisz do po udnia (1) b) Znajdujesz czas na imprezy (3) c) Jedziesz ze znajomymi na zakupy (2) Je eli uzyska eê 7 14 pkt. Czas, jak mówi powiedzenie przelatuje Ci przez palce. Masz trudnoêci z jego w aêciwym wykorzystaniem. Postaraj si skupiç na sprawach najbardziej istotnych, które musisz wykonaç w danym dniu, a rzeczy mniej istotne odk adaj na sam koniec. Wi cej energii wk adaj w to, co przynosi ci korzyêci. Zacznij notowaç w kalendarzu sprawy, które masz wykonaç nast pnego dnia, wtedy o wiele atwiej b dzie ci ustaliç kolejnoêç wykonywania obowiàzków. Je eli uzyska eê pomi dzy pkt. Maksyma czas to pieniàdz nie jest ci obca, choç nie zawsze o niej pami tasz. Czasem, kiedy wpadniesz w wir ciàg ych imprez, zaniedbujesz swoje obowiàzki zwiàzane z pracà. W zwiàzku z tym potem nie potrafisz si pozbieraç i ci ko ci jest zapanowaç nad nadmiernà iloêcià obowiàzków do wykonania. Mo e warto czasem przystopowaç i wybieraç z ycia tylko to, co jest dla ciebie naprawd korzystne. Je eli uzyska eê powy ej 20 pkt. Doskonale organizujesz swój czas. JesteÊ zdyscyplinowany i sumienny. Masz jasno okreêlone cele, do których wytrwale zmierzasz. Umiesz w aêciwie dzieliç swój czas mi dzy prac, nauk i rozrywk. Nie zaniedbujàc adnej z tych dziedzin jednoczeênie czerpiesz zadowolenie z prowadzonego trybu ycia. åwicz umys, póki czas W której figurze ukrytych jest wi cej trójkàtów? Rozwiàzanie zadania na str. 20 Litery z pól ponumerowanych od 1 do 22 utworzà rozwiàzanie dokoƒczenie wiersza. U o y Kazimierz Wo odko Gwiazdy mówià, e... BARAN. Postawisz na swoim w pracy i w mi oêci nikt nie powstrzyma Twego p du do sukcesu. Samotni niech uwa nie przyglàdajà si nowym znajomoêciom mo e gdzieê kryje si mi oêç? Zdrowie dopisze, poszcz Êci si w pracy zawodowej. BYK. Pojawià si nowe mo liwoêci, szanse na podró e, spotkania z ciekawymi ludêmi. Twój umys b dzie b yskotliwy, przedsi biorczoêç wzroênie. W drugiej po owie miesiàca mo liwe rewelacyjne inwestycje. BLIèNI TA. Trzeba b dzie rozwiàzaç zaleg e sprawy, dokoƒczyç to, co wczeêniej zosta o zacz te. W mi oêci cisza. JeÊli masz partnera, szanuj go, jeêli nie teraz raczej go nie znajdziesz. Wskazany wypoczynek. RAK. Nie bój si nowych wyzwaƒ, które niesie ycie. Wiele planów, zw aszcza tych z ubieg ego roku, uda Ci si wprowadziç w ycie. W pracy otworzà si nowe mo liwoêci, nie obawiaj si zdecydowanych kroków. LEW. W pracy wskazane pilnowanie dotychczasowych pozycji, chyba e atmosfera zrobi si nie do wytrzymania. Z takich miejsc uciekaj. Osoby obcià one chronicznymi dolegliwoêciami muszà si liczyç z ich zaostrzeniem. PANNA. W domu przyjemna atmosfera, w starych zwiàzkach mi e o ywienie. Cz Êç osób odczuje przyp yw energii. W pracy najlepiej b dzie si wiod o Pannom z poczàtku znaku. Nie planujcie wielkich wydatków, mo ecie si za to czegoê nauczyç. Najlepsze w tym tygodniu Êroda, czwartek i piàtek. Poziomo: komar, Zula, kareta, Esus, peleton, bekon, sobek, nagana, fa, jaz, Newa, kot, bo a, Zara, spelunka, okara, okap, Ira, elita, Onon, skala. Pionowo: kapelan, po, worek, ebek, melon, Wola, Atena, a ur, arat, Ana, Osada, Zenon, Zaor, lok, fus, bajka, kalina, Lule, aorta, atol, pas, krzta, Parana. Has o:... zostaniesz filozofem (dokoƒczenie sentencji). WÊród Czytelników, którzy nades ali prawid owe rozwiàzanie krzy ówki z 25 marca, zosta y rozlosowane nagrody. Tym razem ufundowa a je firma Smagutis wyroby okazyjne, produkcja reklamy. Zwyci zcami zostali: Helena Bogdziun, Edward Mackiewicz, Eugeniusz Rymszewicz. Uwaga, osoby p r z y s y a j à c e rozwiàzania krzy ówek, prosimy o podanie imienia, nazwiska, adresu, a tak e w miar mo liwoêci numeru telefonu. W losowaniu nagród za rozwiàzanie krzy ówki nie mogà uczestniczyç pracownicy redakcji oraz cz onkowie ich rodzin. WAGA. Wagi z drugiej dekady majà zapewnionà oboj tnoêç gwiazd co sobie wywalczycie, to b dziecie mieç. Wagi z trzeciej dekady czeka miesiàc mi ej beztroski, a te z pierwszej mogà si spodziewaç sukcesów w pracy, po àczonych z sukcesem finansowym. SKORPION. Czeka Ci wiele szcz Êcia, zdob dziesz dobre doêwiadczenia, mo e pozyskasz nowych przyjació. Mo liwa mi oêç, jakieê flirty i burzliwe romanse. Samotni niech nie przegapià szansy na sta y zwiàzek. Wiele osób oka e Ci ciep e uczucia. STRZELEC. Wi kszoêç Strzelców b dzie rozwiàzywaç swoje problemy. Zw aszcza osoby z pierwszej dekady mogà uzyskaç spore sukcesy w pracy oraz w mi oêci, a sytuacja materialna mo e si znaczàco poprawiç. Osoby z drugiej dekady muszà uwa aç na wydatki oraz stosunki w rodzinie, gwiazdy troch przeszkadzajà w spokojnym yciu. KOZIORO EC. Wskazana ostro noêç, unikanie brawury. JeÊli otrzymasz propozycje zmiany pracy, dok adnie oceƒ, czy jest to dla Ciebie korzystne. W domu yczliwy, pogodny nastrój, osoby samotne majà okazj do nawiàzania ciekawych, choç raczej pozbawionych perspektyw zwiàzków. WODNIK. Wodnikom z pierwszej dekady nie ma czego zazdroêciç mogà pope niaç b dy, w pracy nie b dzie im atwo wyjêç na prostà, a do domu wprowadzà nerwowà atmosfer. RYBY. Wskazana ostro noêç i staranne rozwa anie ka dej decyzji. Osoby z drugiej dekady mogà spaç spokojnie, a jeêli nie lubià decydowaç, niech pozostawià sprawy swojemu biegowi.

15 16 SMACZNEGO! W Wilnie otwarto polskà restauracj Pan Tadeusz Ponas Tadas W najlepszej tradycji narodowej Przed tygodniem w Domu Kultury Polskiej otworzy a podwoje nowa restauracja Pan Tadeusz Ponas Tadas. Jak ju sama nazwa podpowiada jest to restauracja, która b dzie propagowa a najlepsze tradycje polskiej sztuki kulinarnej tej, jaka panowa a za czasów Wieszcza Adama Mickiewicza jak te tej, którà kultywujà wspó czesne pokolenia Polaków. Poniewa Pan Tadeusz jest bohaterem powieêci, której rzecz dzieje si na Litwie, nie sposób by oby pominàç specja ów w aêciwych kuchni litewskiej. Tak wi c, takowe równie zosta y umieszczone w menu nowej restauracji. GoÊcie bioràcy udzia w ceremonii otwarcia Pana Tadeusza z przyjemnoêcià smakowali wykwintnych potraw z ryb, wszelkich rodzajów mi sa, warzyw, owoców i etc., cieszàc si przy tym, i nasza bogata i ró norodna narodowa kuchnia polska doczeka a odpowiedniego umiejscowienia w drogim sercu ka dego Polaka mieêcie. Mistrz sztuki kulinarnej S awomir Kowalik zapewni, i czuje si odpowiedzialny za jakoêç kuchni i b dzie s u y klientom w ka dym momencie, czy to przy wyborze daƒ na bankiety i przyj cia, czy to codziennie polecajàc im to, co jest najlepsze. B d prosi o wszelkie mo liwe uwagi odnoênie propozycji, które chcielibyêcie Paƒstwo widzieç w naszej restauracji yczliwie zach cajàc do spróbowania pysznych potraw mówi szef kuchni restauracji Pan Tadeusz. Jagni cina danie firmowe Restauracja b dzie miejscem, gdzie mo na b dzie zjeêç oryginalne polskie potrawy zrobione przez kucharzy miejscowych na podstawie polskich receptur... Fot. Marian Paluszkiewicz W rozmowie z Kurierem mistrz kuchni zaznaczy, i specjalnoêcià restauracji o podwójnej polsko-litewskiej nazwie b dzie jagni cina w sosie mi towym Pan Tadeusz. Oprócz tego, restauracja b dzie serwowa a wiele potraw z kuchni polskiej, przyrzàdzonych wed ug receptur staropolskich, takich jak choçby pol dwiczki wieprzowe w tymianku albo kaczka pieczona z jab kami... OczywiÊcie nie obejdzie si bez tradycyjnej narodowej zupy flaków oraz wielu innych ciekawych smakowitych daƒ, których na razie nie chcia nam zdradziç pan S awomir. Zapewni jednak, e ceny tych przysmaków b dà umiarkowane. Ârednia cena dania goràcego b dzie oscylowaç w granicach 20 Lt. W menu smakosze znajdà równie kilka daƒ dro szych. Mi dzy innymi b dzie to stek z pol dwicy wo owej, sola gotowana, sola sma ona i in. Dla osób przyje d ajàcych z Polski b dziemy mieli kuchni litewskà: cepeliny, bliny ziemniaczane, kugelis, czyli babka ziemniaczana i jeszcze kilka innych ciekawostek. Na pewno w starych przepisach znajdziemy jeszcze jakieê szczególne specja y z kuchni litewskiej, które postaramy si wciàgnàç do naszego menu zapowiada S awomir Kowalik. Z kuchni polsko-litewskiej Mistrz kuchni w restauracji Pan Tadeusz pochodzi z Polski. Przyjecha na Litw na okres trzech miesi cy, ale tak si u o y o, e zosta na d u ej. Za pó tora roku, odkàd zamieszka na Litwie zg bi tutejsze obyczaje gastronomiczne i polubi dania z naszej rodzimej kuchni. SpoÊród daƒ, których zasmakowa na Litwie najbardziej chwali cepeliny, których w Polsce nie ma. Owszem sà podobne do nich pyzy, ale sam sposób ich przygotowania jest ca kiem odmienny. Dawno, dawno temu w Polsce podawano kiszk nadziewanà ziemniakami. Wed ug znawcy kuchni, by o to coê bardzo podobnego do vedarai, jednak smak kiszki przyrzàdzanej na Litwie jest zupe nie inny i lepszy. Mimo, e kuchnia litewska jest ciekawa, jako Polaka bola o mnie serce, e w Domu Kultury Polskiej poza granicami Polski nie ma dobrej kuchni polskiej i praktycznie w ca ym Wilnie nie ma mo liwoêci zjedzenia polskich daƒ. Dzisiaj niezmiernie si ciesz, e ta restauracja b dzie miejscem, gdzie mo na b dzie zjeêç oryginalne polskie potrawy zrobione przez kucharzy miejscowych na podstawie polskich receptur... pod moim czujnym okiem z uêmiechem stwierdza S awomir Kowalik. Atmosfera i jedzenie z duszà Cieszy i napawa dumà fakt, i na miejscu nie cieszàcej si dobrà s awà restauracji Polonezas, tak naprawd niewiele wspólnego majàcej z polskimi obyczajami gastronomicznymi, w Wilnie pojawi si gustowny Pan Tadeusz, który tak samo jak i Dom Polski b dzie miejscem spotkaƒ Rodaków oraz goêci przybywajàcych na Litw. Adam Mickiewicz swà epopej Pan Tadeusz napisa na poczàtku XIX wieku. To by okres politycznych zmian w Europie, poczàtek wielkich zrywów narodowowyzwoleƒczych. Zak adajàc t restauracj mieliêmy takà myêl, by w progach tej restauracji, noszàcej imi bohatera patriotycznej powieêci narodowej, wszystkich zjednoczyç, by przedstawiciele ró nych narodowoêci mogli tutaj znaleêç przyjemny zakàtek dla sp dzenia czasu mówi Iliana Kirzowa, dyrektor ds. komercyjnych restauracji Pan Tadeusz Ponas Tadas, przypominajàc jednoczeênie, e polska restauracja jest czynna codziennie od godziny do Tajemnic sztuki kulinarnej mo e zg biç nie ka dy, mimo e ten rodzaj sztuki towarzyszy nam ka dego dnia, od rana do wieczora. Mylne przekonanie o tym, e jedzenie powinno zaspokajaç g ód, sprowadza nieraz t sztuk do rangi codziennego rutynowego pitraszenia. A przecie danie przyrzàdzone z sercem i pi knie podane daje cz owiekowi coê wi cej ni tylko jako posi ek. Potrawy przyrzàdzone z duszà i mi a serdeczna atmosfera z brzmieniem fortepianu w tle, adnie urzàdzone wn trze restauracji to w aênie jest ta jakoêç, jakà ju dzisiaj oferujà nam w aêciciele i pracownicy tego nowego lokalu w Wilnie. Irena Mikulewicz Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Cz owiek ze smakiem Desery na Êwi ta Bohater dzisiejszej rubryki Cz owiek ze smakiem, S awomir Kowalik, mistrz kuchni w nowo otwartej restauracji Pan Tadeusz naszym Czytelnikom poleca dwa pyszne desery. Pan S awomir sam przyznaje, e wykonanie puddingu czekoladowego oraz mazurka zabiera troch czasu, ale sà to specja y, które w sam raz pasujà na Âwi ta Wielkanocne. Do Êwiàt mamy jeszcze ca y tydzieƒ. W ciàgu tego czasu mo emy kupiç wszystkie sk adniki potrzebne do przyrzàdzenia tych zaiste boskich deserów. Na pewno warto si staraç! Smacznego! I. M. Sk adniki na pudding mas o 270 g czekolada 270 g cukier130 g màka pszenna typ g orzechy laskowe 120 g jajka 320 g màka kukurydziana 20 g Na sos wiêniowy: wiênie mro one 400 g Pyszny Êliwkowo-orzechowy mazurek na wielkanocne Êwi towanie Sk adniki na ciasto: 1/2 kg maki kostka margaryny 3/4 szklanki cukru 2 jajka Pudding czekoladowy S awomir Kowalik, mistrz kuchni w restauracji Pan Tadeusz twierdzi, e zawód, który od ponad dziesi ciu lat uprawia, ciàgle odkrywa przed nim nowe tajemnice Fot. Marian Paluszkiewicz cukier 150 g sok wiêniowy 500 g màka ziemniaczana 30 g Dodatki na talerz: lody waniliowe 30 g sos wiêniowy 30 g siekane orzeszki pistacjowe 2 plastry pomaraƒczy owoc dumplainio 1 szt. Przygotowanie puddingu Czekolad rozpuszczamy z mas em w kàpieli wodnej, z jajek oddzielamy ó tka i ucieramy je z cukrem, nast pnie dodajemy posiekane orzechy laskowe, màk kukurydzianà i roztopionà czekolad, màk pszennà i ubità pian z bia ek, wszystko dok adnie mieszamy. Foremki do pieczenia smarujemy mas em i oprószamy màkà, wlewamy ciasto do foremek i pieczemy w piecu w temperaturze 200 C oko o 8-12 minut. Przygotowanie sosu wiêniowego Cukier karmelizujemy w rondlu na z oty kolor, dodajemy do niego sok wiêniowy, mro one wiênie i wszystko zagotowujemy ciàgle mieszajàc do momentu rozpuszczenia si karmelu. Nast pnie zag szczamy zawiesinà z màki ziemniaczanej i wody, zagotowujemy i odstawiamy do ostygni cia. Sposób podania Dwa plastry pomaraƒczy ze skórà gruboêci oko o 5-7 mm obsma amy z obydwu stron. W Êrodkowej cz Êci talerza uk adamy wyj ty z foremki upieczony keks puddingowy, po dwóch przeciwleg ych bokach talerza nak adamy goràcy sos po oko o 15 g z ka dej strony, nast pnie na keks puddingowy nak adamy lody waniliowe, a na wierzch dodajemy owoc dumplainio. Smacznego! Sk adniki na wierzch mazurka: d em Êliwkowy 5 bia ek niepe na szklanka cukru cukier waniliowy 10 dkg orzechów w oskich Z przesianej màki, cukru, margaryny i jajek zagniatamy ciasto, które wk adamy do woreczka foliowego i umieszczamy na godzin w lodówce. Spód od mazurka pieczemy a nabierze z otej barwy w temperaturze 200 C. Jeszcze ciep y placek smarujemy d emem Êliwkowym. Z bia ek ubijamy pian, a gdy jest ju sztywna, dodajemy cukier, cukier waniliowy i ubijamy jeszcze oko o minuty. Ubità pian rozk adamy na posmarowanym d emem placku, posypujemy posiekanymi w oskimi orzechami i wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 100 C, by piana wysch a i lekko si zrumieni a. Smacznego!

16 Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Kościo y wileƒskie Rozk ad dy urów ksi y W koêcio ach parafialnych Katedra Wileƒska, Pl. Katedralny 1, (tel ). Godz i Parafia Serca Jezusowego, ul. Gerosios Vilties 17, (tel ). Godz i Parafia Ducha Âwi tego, ul. Dominikon 8, (tel ). Godz i Parafia Chrystusa Króla, ul. varioji 3, (tel ). Godz Parafia odnalezienia Krzy a Âwi tego, ul. Kalvarij 327, (tel ). Godz i Parafia Niepokalanego Pocz cia NMP, ul. Sòli 17, (tel ). Godz i Parafia Êw. Rafa a, ul. nipi ki 1, (tel ). Godz i Parafia Êw. Józefa, Tolminkiemio 4 (Pilaitò), (tel ). Godz Parafia Êw. Êw. Piotra i Paw a, ul. Antakalnio 1, tel. ( ). Godz i Parafia Êw. Bart omieja, ul. UÏupio 17a. Godz Parafia Êw. Miko aja, ul. Mikolojaus 4, (tel ). Godz kwietnia Niedziela Palmowa Ga àzka oliwna Niedziela Palmowa przypada zwykle na tydzieƒ przed Wielkanocà i zwana jest jeszcze cz sto Niedzielà Kwietnà, poniewa najcz Êciej przypada w kwietniu. Od tej niedzieli rozpoczyna si Wielki Tydzieƒ. Jest on szczególny w roku liturgicznym, bo przypomina o tajemnicy M ki i Âmierci Chrystusa, przez co pokonywana jest Êmierç i poprzez Zmartwychwstanie odnawia si ycie. W t niedziel KoÊció przypomina wjazd Jezusa na oêlicy do Jerozolimy. Zebrany t um wita Go wówczas ga àzkami palm oliwkowych, które rzuca Mu pod nogi wo ajàc Hosanna. Na t pamiàtk KoÊció tej niedzieli Êwi ci palmy Oktawa Mi osierdzia Bo ego Akt zawierzenia 17 sierpnia 2002 roku Ojciec Âwi ty Jan Pawe II dokona uroczystego aktu zawierzenia Êwiata Bo emu Mi osierdziu oraz konsekracji Sanktuarium Bo ego Mi osierdzia w Krakowie agiewnikach. UroczystoÊç Mi osierdzia Bo ego przypada zawsze w pierwszà niedziel po Wielkanocy, a ustanowi to sam Pan Jezus. W lutym 1931 roku Pan Jezus ukazujàc si siostrze Faustynie poleci namalowanie obrazu Mi osierdzia Bo ego ukazujàc jego wzór w wizji. Natomiast wrzeênia 1935 roku w Wilnie Pan Jezus podyktowa Faustynie Koronk do Mi osierdzia Bo ego jako modlitw za przeb aganie i uêmierzenie gniewu 9.00 i Parafia Êw. Jana Bosko, ul. Erfurto 3, (tel ). Godz i Parafia Êw. Franciszka z Asy u (Bernardynów), ul. Maironio 10, (tel ). Ksiàdz dy uruje w dni zwyk e w godz i , w soboty i niedziele w godz Parafia Ostrobramska, ul. Au ros Vart 14, (tel ). Godz i Parafia b. Jerzego Matulewicza, ul. Matulaiãio 3, (tel ). Godz Parafia Wszystkich Âwi tych, ul. Rapplednink 20/1, (tel ). Godz Parafia Maryji Królowej Pokoju, ul. Parko 15, (tel ). Godz Parafia Êw. Kazimierza w Nowej Wilejce, ul. Palydovo 15, (tel ). Godz KoÊcio y nie majàce parafii KoÊció Mi osierdzia Bo ego, ul. Dominikon 12. KoÊció codziennie otwarty od 8.00 do 18.00, w niedziele od do KoÊció Êw. Trójcy (Dom rekolekcyjny w Trynopolu), ul. Verki 70, (tel ). Telefonicznie mo na i ga àzki wierzbowe, które potem wierni przez ca y rok przechowujà w swych domach. W Niedziel Palmowà w koêcio ach zamiast Ewangelii jest czytany opis M ki Bo ego, za grzechy nasze, naszych bliskich i ca ego Êwiata. Przekazujàc t modlitw Faustynie, Pan Jezus obieca, e kto Koronk b dzie cz sto odmawia, dostàpi mi osierdzia w godzin Êmierci. Pan Jezus godzin ustanowi jako Godzin swego mi osierdzia i zaleca, aby ka dego dnia o tej godzinie dusze wierne, choç przez krótkà chwil, zwraca y si myêlami do Niego. Biskupi Litwy i duchowieƒstwo zwracajà si z apelem do wszystkich wiernych, by od przysz ego poniedzia ku rozpocz li odmawianie Koronki do Mi osierdzia Bo ego. W koêciele pw. Ducha Âwi tego codziennie koronka b dzie odmawiana i odprawiana Msza Êw. do Mi osierdzia Bo ego o godzinie INFORMATOR si tu umówiç na odprawienie jedno lub kilkudniowych rekolekcji podczas Wielkiego Postu i nie tylko. KoÊció Êw. Krzy a (Sióstr Ubogich), ul. S. Daukanto 1, (tel ). Godz KoÊció Wniebowzi cia Maryji Panny (Franciszkaƒski), ul. Trak 9/1, (tel ). Godz KoÊció Êw. Êw. Janów, (tel ). Godz KoÊció Êw. Kazimierza (Jezuicki), ul DidÏioji 34, (tel ). KoÊció w zwyk e dni jest otwarty od do W niedziel od 9.00 do W tych godzinach te dy uruje ksiàdz. KoÊció Êw. Anny, ul. Maironio 8, (tel ). KoÊció w zwyk e dni otwarty od 1 maja do 1 paêdziernika w godzinach: (z wyjàtkiem poniedzia ków. W pozosta ych miesiàcach koêció w zwyk e dni bywa otwarty od 17.30, w niedziele od 8.30 do W tych te godzinach dy uruje ksiàdz. Kaplica Ojca Mi osiernego w Klinice w Santaryszkach, (tel ). W dni powszednie ksiàdz jest od godz do 17.30, w niedziele od do KoÊció pw. Franciszkanów, ul. Trak 9. Prócz soboty i niedzieli codziennie od godz do ksiàdz s ucha spowiedzi. J. T. Pana Jezusa wed ug Êw. Mateusza. I dlatego KoÊció nazywa jeszcze t niedziel Niedzielà M ki Paƒskiej. J. T. Fot. Marian Paluszkiewicz Natomiast centralne obchody w Wilnie odb dà si w Sanktuarium Mi osierdzia Bo ego przy ul. Dominikon 12. Codziennie o godzinie b dzie po polsku odmawiana Koronka do Mi osierdzia Bo ego, a o odprawiana Msza Êw. równie do Mi osierdzia Bo ego. Prócz tego b dà godziny modlitw i skupienia dla pielgrzymów, którzy uprzednio zg osili swoje uczestnictwo. W piàtek, 21 kwietnia Msz Êw. w Sanktuarium Mi osierdzia Bo ego w j zyku polskim o godzinie b dzie celebrowa biskup Juozas Tunaitis, natomiast w uroczystoêç Mi osierdzia Bo ego 23 kwietnia o Msz Êw. w j zyku polskim odprawi kardyna Audrys Juozas Baãkis. Julitta Tryk Niedzielne Msze Êw. w j zyku polskim 17 W koêcio ach wileƒskich KoÊció pw. Êw. Bart omieja, UÏupio 17a (Zarzecze), godz ; KoÊció pw. Chrystusa Króla, ul. varioji 3 (Kolonia Wileƒska), tel. (8-5) , godz. 9.00; KoÊció pw. Ducha Âwi tego (podominikaƒski), ul. Dominikon 8 (Starówka), tel. (8-5) , godz. 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00; KoÊció pw. b. Jerzego Matulewicza, pl. Matuleviãiaus (Wirszuliszki), tel. (8-5) , godz. 8.00, 14.00; KoÊció pw. Êw. Jana Bosko, ul. Erfurto 3 (Lazdynai), tel. (8-5) , godz. 9.30, 13.00; KoÊció pw. Êw. Józefa, ul. Tolmienkiemio 4 (Zameczek), tel. (8-5) , godz. 10, 13, KoÊció pw. Jakuba i Filipa, Luki ki 10 a, (Centrum) tel , godz ; KoÊció pw. Êw. Kazimierza, ul. Palydovo 15 (Nowa Wilejka), tel. (8-5) , godz. 9.00, 13.00; KoÊció pw. Królowej Pokoju, ul. Parko 15 (Nowa Wilejka), godz , godz ; KoÊció pw. Mi osierdzia Bo ego, ul. Dominikon 12 (Starówka), godz ; KoÊció pw. Niepokalanego Pocz cia NMP, ul. Seli 17 (Zwierzyniec), (8-5) , godz. 8.30, 13.00; KoÊció pw. Odnalezienia Krzy a Êw., ul. Kalvarij 225 (Jerozolimka) tel. (8-5) , godz. 9.00, 13.30; KoÊció pw. Êw. Êw. Piotra i Paw a, ul. Antakalnio 1 (Antokol), tel. (8-5) , godz. 8.30, 13.00; KoÊció pw. Êw. Rafa a, ul. Upòs 1 (Ânipiszki), tel. (8-5) , godz. 8.00, 9.00, 13.00, 19.00; KoÊció pw. Serca Jezusowego, ul. Gerosios Vilties 17 (Dobra Rada), tel. (8-5) , godz ; KoÊció pw. Êw. Teresy (Ostra Brama), ul. Au ros Vart 14 (Starówka), tel. (8-5) , godz. 9.00, 13.00, 17.30; KoÊció pw. Wniebowzi cia NMP, ul. Trak 9 (Starówka), godz , 13.00; KoÊció pw. Wszystkich Âwi tych, ul. Rudnink 20 (Starówka), tel. (8-5) , godz W koêcio ach Wileƒszczyzny Bezdany koêció pw. NajÊwi tszej Maryi Matki Mi osiernej Ostrobramskiej, godz ; Bujwidze koêció pw. Êw. Jerzego, godz ; Butrymaƒce koêció pw. Êw. Micha a, godz i 13.00; Dukszty koêció pw. Êw. Anny, godz. 9.30; Dziewieniszki koêció pw. MB. Ró aƒcowej tel. ( 8380) godz ; Ejszyszki koêció pw. Wniebowstàpienia Paƒskiego, tel. (8 380) , godz. 8.30, 12.00, 18.00; Grzegorzewo kaplica pw. Ducha Âwi tego, godz ; Jaszuny koêció pw. Êw. Anny, tel , godz. 8.00, 9.30, 11.30; J czmieniszki koêció pw. Êw. Antoniego, godz. 9.00; Kamionka koêció pw. Êw. Teresy, godz ; Kiena koêció pw. Matki Bo ej Mi osierdzia; godz ; KoleÊniki koêció pw. Niepokalanego Pocz cia NMP, tel. (8-380) , godz ; Korko yszki koêció pw. Êw. Êw. Piotra i Paw a, godz ; Korwie koêció pw. Êw. Êw. Piotra i Paw a, godz ; Kowalczuki koêció pw. Mi osierdzia Bo ego, godz ; Landwarów koêció pw. Zwiastowania NMP, tel. (8-528) , godz ; awaryszki koêció pw. Êw. Jana Chrzciciela, godz. 7.30, 12.00; Ma e Soleczniki koêció pw. Êw. Jerzego, godz ; Mejszago a koêció pw. Wniebowzi cia NMP, tel. (8-5) , godz ; Mickuny koêció pw. Wniebowzi cia NMP, tel. (8-5) , godz. 9.00, 11.00; Miedniki koêció pw. Trójcy Êw., tel. (8-5) , godz. 9.00, 12.15, 16.00; MoÊciszki kaplica pw. Matki Bo ej Królowej Rodzin, godz. 9.00; Niemenczyn koêció pw. Êw. Micha a Archanio a, tel. (8-5) , godz. 9.00, 10.30; Olany koêció pw. Niepokolanego Pocz cia NMP, godz 10.45; Podborze koêció pw. Wniebowzi cia NMP, godz 11.00; Podbrzezie koêció pw. Serca Jezusowego, tel. (8-5) , godz ; Po uknie koêció pw. Êw. Jana, godz. 9.00; Porudomino koêció pw. Przemienienia Paƒskiego, godz 10.30; Podbrodzie koêció pw. Êw. Józefa, tel. (8-387) , godz ; Powiewiórka koêció pw. Êw. Kazimierza, godz. 9.00; Rudomino koêció pw. M. B. Dobrej Rady, tel. (8-5) , godz. 8.00, 12.00; Rudniki koêció pw. Trójcy Êw., tel. (8-380) , godz ; Rudziszki koêció pw. NajÊwi tszego Serca Jezusa, tel. (8-528) , godz ; Rukojnie koêció pw. Êw. Micha a Archanio a, tel. (8-5) , godz. 9.00, 11.30; Rzesza koêció pw. Êw. Stanis awa, tel. (8-5) , godz., 11.30; Skojdziszki kaplica pw. Êw. Faustyny, tel. (8-5) , godz ; Soleczniki koêció pw. Êw. Piotra Aposto a, godz. 7.30, 10.30, 12.00, 17.00; Su any koêció pw. Êw. Feliksa, tel. (8-5) , godz. 9.00; 11.00; Suderwa koêció pw. Trójcy Âwi tej, tel. (8-5) , godz ; Szumsk koêció pw. Êw. Micha a Archanio a, tel. (8-5) , godz. 8.00, 12.15; Szy any koêció pw. Wniebowzi cia MP. godz ; Âwi ciany koêció pw. Wszystkicz Âwi tych. godz. 9.00; Nowe Âwi ciany koêció pw. Âw. Edwarda. godz. 9.30; Turgiele koêció pw. Wniebowzi cia NMP, tel. (8-380) , godz. 9.00; Tabaryszki koêció pw. Êw. Micha a, tel. (8-380) , godz Troki koêció pw. Nawiedzenia NMP, tel. (8-528) , godz ; Stare Troki koêció pw. Zwiastowania Paƒskiego i Êw. Benedykta, tel. (8-528) , godz ; Wojdaty koêció pw. Nawrócenia Êw. Paw a, tel. (8-5) , godz W koêcio ach Auksztoty Gajdy koêció pw. Jezusa ukrzy owanego, godz ; Turmonty koêció pw. Serca Jezusowego, godz. 8.45; Wisaginas koêció pw. Êw. Paw a Aposto a, 10.00; Kowno koêció pw. Êw. Krzy a, ul. Giedymina 1, (tel ), godz W koêcio ach Dzukiji Druskieniki koêció pw. Matki Bo ej Szkaplernej, godz ; W koêcio ach na mudzi K ajpeda koêció pw. Êw. Józefa Robotnika, ul. Smiltelòs 27, tel. (8-46) , godz Uprzejmie prosimy zarówno ksi y, jak i parafian zawiadamiaç redakcj o zmianach w rozk adzie nabo eƒstw. J. T.

17 18 REKLAMA Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Firma zatrudni kierowców do mi dzynarodowych przewozów adunków. Obowiàzkowe prawo jazdy kat. C, E. Vilnius, tel (Zam. 722) Skupujemy las. Pomagamy w za atwieniu dokumentów. Wyràb lasu. Transport oraz pomoc w realizacji. Vilnius, tel , (Zam. 982) Kupi dzia k ziemi w rejonie wileƒskim. Proponowaç ró ne warianty dzia ek. Rozliczenie od razu. Tel Zam. 976 W gminie mejszagolskiej sprzedam ziemi 1,85 ha. Nieopodal trasa gazu ziemnego i elektrycznoêç. Tel (Zam. 992)... on rozda mi oêç (...) Sakramentalnà moc on poka e, Âwiat wziàwszy w d oƒ. Wileƒska Szko a Ârednia im. J. I. Kraszewskiego zaprasza na koncert poêwi cony uczczeniu pami ci Jana Paw a II. UroczystoÊç odb dzie si 8 kwietnia o godz w Domu Kultury w Nowej Wilejce. Organizatorzy

18 Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. ZDROWIE Geromeda. Badania medyczne. Echoskopia. LekarzespecjaliÊci. Vilnius, Naugarduko 50-11, tel , Gabinet medyczny Rostowych. Porady, badania, leczenie. Ginekologia, wenerologia, grzybica skóry i paznokci. Vilnius, Matulaiãio 11 (obok sklepu Mada ). Tel , (wieczorem), KUPNO/SPRZEDA Kupi dzia k ziemi w rejonie wileƒskim lub szyrwinckim. Proponowaç ró ne warianty. Vilnius, tel Sprzedam w bardzo dobrym stanie Mazd 323, silnik 1,4, 1997 r. prod., przebieg km, dwa systemy alarmowe, nowe opony. Vilnius, tel , (po godz ). Sprzedam dom produkcji alytuskiej, 0,5 ha ziemi, staw, przy szosie Wilno-Soleczniki. Tel Sprzedam paszowe i nasienne: j czmieƒ, pszenic jarà, groch, ubin, owies, gryk, ziemniaki nasienne. Tel , , Sprzedam siano. Tel Kupi dawne: pocztówki, fotografie i banknoty. Tel Tanio sprzedam u ywany rega Neris (3 cz Êci) w dobrym stanie. Vilnius, tel Sprzedam dzia k ziemi (29 ha) 10 km od Niemenczyna, rej. wileƒski. Tel Sprzedam traktor T-40 i SAK Tel Kupi naturalne w osy d ugoêci od 37 cm. Vilnius, ul. Kalvarij 11 (fryzjernia w podwórku), 13 kwietnia Tel Sprzedamy lub wydzier- awimy 500 m kw. gmachu administracyjnego, mo na cz Êciami. Sprzeda 1500 Lt/ m kw. Dzier awa 6 Lt/m kw. Tel US UGI Naprawiamy kuchenki elektryczne, mikrofalowe, pralki automatyczne, bojlery. Bez dni wolnych. Vilnius, tel , , Niedrogo i dobrze naprawiam telewizory w domu. Wezwanie bezp atne. Vilnius, tel , Drzwi (sosnowe, wewn trzne). Tanio. Dostawa i monta. Tel DoÊwiadczony specjalista pomo e sprzedaç ziemi, dom i in., za atwiç sprawy prawne i notarialne. Kupuj ziemi. Vilnius, tel Zespó Stary, ale Jary gra weso à muzyk na weselach i uroczystoêciach. Vilnius, tel , Wró enie z kart. Pomoc w rozwiàzywaniu ró nych problemów yciowych. Vilnius, tel Proponuj wspó prac. Pisz i uk adam teksty. Sk adam teksty w j z. polskim, litewskim, rosyjskim. Tel Sklep Drzwi DOMAS. Drzwi wewn trzne. Wszystkie us ugi. Pl. J. Matulaiãio 5; tel. (8 5) , Instalujemy nowoczesne anteny telewizyjne: lokalne i satelitarne. Vilnius, tel , BP. T Juwetura zaprasza kwietnia do Krakowa- OG OSZENIA agiewnik-cz stochowy-gidle. Cena: 130 Lt + 30 z. Vilnius, ul. Bazilijon 3, tel , od 19.00, tel. kom Kawiarnia na Starówce Wileƒskiej niedrogo organizuje przyj cia, bankiety, a obne obiady. Tel , PRACA Do pracy w Anglii w hotelach, fabrykach, magazynach, rolnictwie. Nilara Lic L-63 Vilnius, tel , , Oddzia krawiecki w Nowej Wilejce zatrudni krawcowe, prasowaczki, kontrolera produkcji z doêwiadczeniem pracy, obrzezacza nitek. Dobre warunki. W czas wyp acane wynagrodzenie. Vilnius, tel , Pracownia montowania opon zatrudni pracownika. Mo e byç bez doêwiadczenia pracy. Tel Hotel Runmis zatrudni stró a do parkingu samochodowego, który zna si na hydraulice. Tel Proponujemy rozpowszechnianie kosmetyków firmy AVON na atrakcyjnych warunkach. Tel RÓ NE Z okazji 20-lecia ukoƒczenia szko y, 28 promocja Szk. Âr. im. W. Syrokomli (by a dziewi tnastka ) organizuje spotkanie absolwentów. Kontakt: Jaros aw Szostko, tel Firma handlowa z Polski poszukuje do wspó pracy przedstawicieli na terenie Litwy. Wskazane prowadzenie w asnej dzia alnoêci gospodarczej. Oferty prosz przesy aç na adres lub faks Aktywowana woda êród em zdrowia 19 O wodzie, jak si wydaje, wiemy doprawdy niema o. Niewielu s ysza o jednak o tym, e woda mo e byç poddana aktywacji i nabyç przez to nowe, unikatowe w aêciwoêci. W wyniku elektrolizy woda nie tylko warunkowo rozk ada si na dwie cz Êci sk adowe zasadowà i kwasowà, ale te otrzymuje s aby adunek elektryczny. Stan takiej wody ró ni si od zwyk ego, tj. woda staje si aktywowanà. JeÊli woda pitna pogoêci w elektrolizerze (modyfikacje A i K), w jego ró nych naczyniach jednoczeênie powstaje aktywowana woda o dwóch cechach. Jest to woda zasadowa, posiadajàca s aby adunek ujemny, zwana ywà i woda kwasowa, czyli nie ywa, ze s abym adunkiem dodatnim. Woda ywa (Ph=9-11) wp ywa na ca y organizm, pobudza regeneracj komórek, agodnie podnosi ciênienie, goi ró ne zadraêni cia, rany, a tak e wrzody o àdka i dwunastnicy. Stàd pochodzi jej nazwa ywa woda. ywa woda reguluje iloêç wapnia we krwi, którego nadmiar wp ywa na rozwój takich chorób, jak osteochondroza, ateroskleroza, polialtretyzm. W tej wodzie powstaje osad, którego obfitoêç Êwiadczy o zanieczyszczeniu wody pitnej. Wp yw wody martwej (ph=2-5) jest odwrotny: dzia a uspokajajàco, obni a ciênienie, posiada w aêciwoêci dezynfekujàce. Martwa woda stopniowo rozpuszcza kamienie, agodzi bóle stawów. W razie kataru, bólu gard a, ataku grypy ta woda z pewnoêcià pomo e. Dzi ki regularnemu p ukaniu jamy ustnej przestajà krwawiç dziàs a, rozpuszcza si kamieƒ naz bny. Wa ne jest i to, e dzi ki korzystaniu z tej wody organizm naturalnie wzbogaca si w dodatnie jony wodoru (protony), których brak jest przyczynà wielu chorób. Aktywowana woda swoim sk adem i w aêciwoêciami jest zbli ona do p ynów organicznych krwi, limfy i in. Dlatego te z miejsca uznawana jest za swojà i bezpoêrednio uczestniczy w procesach dzia alnoêci organizmu. Medycyna okreêla chorob jako zak ócenie systemu energetycznego komórek. Aktywowana woda skutecznie usuwa te zak ócenia. Po wypiciu takiej wody pobudzana jest ywotnoêç organizmu. To w aênie pomaga przezwyci yç wszystkie choroby. Nies usznie zapomniano te o wodzie srebrowej. Lecznicze w aêciwoêci srebra sà znane od dawna. Nieprzypadkowo w koêcio ach Êwi conà wod przechowuje si w srebrnych naczyniach. Woda staje si srebrowà dzi ki kontaktu z elektrolizerem (modyfikacje J i K). Taka woda wzbogacona o jony srebra jest biologicznie czysta, nie zawiera mikrobów. Innà wa nà cechà srebra jest to, e niszczy ona zarówno bakterie, jak i wirusy (wiadomo, e antybiotyki nie oddzia ywujà na wirusy). Taka woda jest prawdziwym êród em ycia. Dok adniej o leczeniu chorób wodà aktywowanà i srebrowà pisze ksià eczka Woda aktywowana i srebrowa. Uogólnia ona doêwiadczenie naukowców ró nych krajów, zawiera ponad 100 rekomendacji. Dr med., doc. P. ibilskis Tel. dla informacji Jedyne tego rodzaju przedsi biorstwo w krajach ba tyckich, produkujàce przyrzàdy s u àce do poprawy zdrowia oraz urzàdzenia dezynfekcyjno-analityczne, rozszerza swà dzia alnoêç i poszukuje dystrybutora w Polsce. Tel , lt, (Zam. 958)

19 20 A PROPOS... * Sobota (8.04) jest 98 dniem 2006 roku. Do koƒca roku pozosta o 267 dni. * Znak Zodiaku Baran. * Imieniny: Julii, Dionizego, Januarego, Wiktora. * Wschód S oƒca 6.34, zachód D ugoêç dnia 13 godz. 34 min. * Ksi yc. Pierwsza kwadra od 4 kwietnia na Êcianie Domu Kultury Polskiej w Wilnie zosta a ods oni ta tablica pamiàtkowa, poêwi cona o nierzom Armii Krajowej. * Niedziela (9.04) jest 99 dniem 2006 roku. Do koƒca roku pozosta o 266 dni. * Znak Zodiaku Baran. * Imieniny: Marii, Mai, Dymitra, Marcelego. * Wschód S oƒca 6.32, zachód D ugoêç dnia 13 godz. 38 min. * Ksi yc. Pierwsza kwadra od 4 kwietnia. Kalendarium * Palmowa 1241 pod Legnicà dosz o do wielkiej bitwy rycerstwa polskiego z Tatarami; bitwa ta, mimo kl ski Polaków, zahamowa a pochód zaborców na zachód urodzi si Charles Baudelaire (zm. 1867), poeta francuski, prekursor symbolizmu urodzi si Stanis aw Wigura (zm. 1932), pilot i konstruktor lotniczy. * Poniedzia ek (10.04) jest 100 dniem 2006 roku. Do koƒca roku pozosta o 265 dni. * Znak Zodiaku Baran. * Imieniny: Ma gorzaty, Daniela, Micha a. * Wschód S oƒca 6.29, zachód D ugoêç dnia 13 godz. 43 min. * Ksi yc. Pierwsza kwadra od 4 kwietnia w Pustelniku pod Warszawà zmar Mikalojus Konstantinas Čiurlionis (ur. 1875), wybitny litewski plastyk, kompozytor, dzia acz kultury. UÊmiechnij si Rozmowa dwóch szefów: Dlaczego twoi pracownicy sà zawsze tak punktualni? Prosty trick! 30 pracowników a tylko 20 miejsc na parkingu... *** Prosz mnie nie traktowaç jak szefa, ale jak dobrego przyjaciela... który ma zawsze racj... *** Niestety nie mo emy pana zatrudniç, poniewa nie mamy dla pana adnej pracy... Ale to mi wcale nie przeszkadza! Europejczycy nie muszà jechaç nad morze surfingowaç mogà ju nieopodal swego podwórka. Niech yje powódê! Fot. archiwum Chcia sprzedaç dusz w internecie Potrzebne jest zezwolenie Chiƒczyk spod Szanghaju próbowa na internetowej aukcji sprzedaç swojà dusz. Nim og oszenie zosta o zdj te, dosta a 58 ofert poinformowa najwi kszy w Chinach internetowy serwis aukcyjny Taobao. Zdj liêmy t ofert w piàtek, po odwo aniu si do naszych wewn trznych regulacji. UstaliliÊmy, e nie obejmujà one sprzeda y dusz powiedzia Porter Erisman, rzecznik portalu Alibaba. com, którego cz Êcià jest serwis Taobao. Rzecznik zaznaczy, e portal nie ma nic przeciwko sprzedawaniu Konkurs Dziewczyna Kuriera Wileƒskiego Miss Polka Litwy 2006 Dziewczyna Miss Czytelników Imi, nazwisko kandydatki G os na Dziewczyn Miss Czytelników mo na oddaç przysy ajàc wype nione kupony (uwaga, nie kserowaç!) na adres redakcji Kurier Wileƒski, Birbyni 4a, 02121, Vilnius-30 z dopiskiem Dziewczyna Miss Czytelników. Na kuponie nale y wpisaç nazwisko tylko jednej (!) z 43 kandydatek. Liczba kuponów nie jest ograniczona! duszy w sieci, ale taka transakcja wymaga dowodu, e sprzedawca rzeczywiêcie mo e przekazaç nabywcy wylicytowane dobro. Po dyskusji zadecydowaliêmy, e u ytkownik Taobao b dzie móg wystawiç na aukcji dusz pod warunkiem, e przedstawi pisemne zezwolenie od wy szych w adz powiedzia Erisman. W Êrod w tym roku przypada tradycyjne Âwi to Sprzàtania Grobów (Qing Ming), podczas którego Chiƒczycy oddajà czeêç duchom zmar ych krewnych i przodków. Opr. D. M. Sobota, 8 poniedzia ek, 10 kwietnia 2006 r. Pogoda W sobot bez w i k s z y c h o p a d ó w, temperatura 7-12 stopni ciep a. W niedziel lokalne przelotne deszcze. Temperatura w nocy 0-5, w dzieƒ 8-13, na wybrze u 5-7 stopni ciep a. W poniedzia ek miejscami popada. Temperatura w nocy od minus 2 do plus 3 stopni, w dzieƒ 6-11 stopni ciep a. Kurs walut Bank Litewski Oficjalny kurs na 10 kwietnia 2006 r. Relacja lita do walut obcych Nazwa waluty Lt/za jedn. walut. Euro 3,4528 Dolar amerykaƒski 2,8328 Dolar australijski 2, rubli bia oruskich 1,3170 Dolar kanadyjski 2,4504 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duƒskich 4, koron estoƒskich 2,2067 Funt szterling 4, forintów w gierskich 1, islandzkich koron 3, japoƒskich jen 2, juani chiƒskich 3,5357 at otewski 4, mo dawskich lej 2, koron norweskich 4, z otych polskich 8, rubli rosyjskich 10, koron szwedzkich 3,7016 Lira turecka 2, griwn ukraiƒskich 5, koron s owackich 9,2303 Rozwiàzanie zadania: 1. åwicz umys, póki czas odpowiedê: B (13 trójkàtów)

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA połączonych Komisji Dialogu Społecznego ds. TAŃCA, TEATRU, MUZYKI, KULTURY 18 czerwca 2012, godz. 18.00, WARSZTAT (pl. Konstytucji 4) Prezydium KDS ds. ds. Kultury reprezentowały

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty.

- o zmianie ustawy o systemie oświaty. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 150 Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie

Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie K.033/09 Społeczna świadomość sytuacji Polaków mieszkających na Wschodzie Warszawa, maj 2009 roku Znaczący odsetek Polaków nie potrafi ocenić połoŝenia rodaków mieszkających na Wschodzie. Po jednej czwartej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego

Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Ponad 13 mln zł przekazali Podlasianie na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego Już od kilku lat Podlasianie coraz hojniej dzielą się 1 proc. swojego podatku z Organizacjami Pożytku Publicznego (OPP).

Bardziej szczegółowo

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej

V Dolnośląska Konferencja Edukacji Ekologicznej W dniu 24 września 2015r. w Ponadregionalnym Centrum Kongresowym w Pawłowicach, będącym kompleksem pałacowo parkowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, odbyła się V Dolnośląska Konferencja Edukacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji.

Protokół Nr 19/07. Posiedzeniu przewodniczyła Małgorzata Biegajło Przewodnicząca ww. Komisji. Protokół Nr 19/07 z posiedzenia Komisji Polityki Społecznej i Promocji Miasta, które odbyło się dnia 23.10.2007r. o godz. 9.00 11.00 w sali nr 4 Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16 Obecni wg

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna

Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych. Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna Bezpieczny wypoczynek w świetle Ustawy o usługach turystycznych Katarzyna Hetman, Wielkopolska Izba Turystyczna 1 Podstawa prawna Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r. z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010

Nowenna za zmarłych pod Smoleńskiem 2010 Nowennę za zmarłych można odprawiad w dowolnym czasie w celu uproszenia jakiejś łaski przez pośrednictwo zmarłych cierpiących w czyśdcu. Można ją odprawid po śmierci bliskiej nam osoby albo przed rocznicą

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską. o Nagrodę Prezesa Zarządu. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Regulamin Konkursu na najlepszą pracę doktorską o Nagrodę Prezesa Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 1. 1. Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A, mając na uwadze rozwój wiedzy

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich

UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich UCHWAŁA XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży z dnia 1 czerwca 2014 r. w sprawie propagowania wśród młodzieży postaw obywatelskich Art. 1. 1. Należy zachęcić posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej do uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ;

Zadania. SiOD Cwiczenie 1 ; 1. Niech A będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 6 B zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 2 C będzie zbiorem liczb naturalnych podzielnych przez 5 Wyznaczyć zbiory A B, A C, C B, A

Bardziej szczegółowo

ROK SZKOLNY 2015/2016

ROK SZKOLNY 2015/2016 ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkolne Koło Caritas w roku szkolnym 2015/2016 liczy 28 wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem i oddaniem włączają się w prace naszego Koła. 18 września 2015 r. ognisko SKC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy

Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach. Podatkowy zawrót głowy Regulamin Konkursu wiedzy o podatkach Podatkowy zawrót głowy 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs przeprowadzony zostanie pod nazwą Podatkowy zawrót głowy (dalej: Konkurs). 2. Współorganizatorami Konkursu

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO

DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO DEKLARACJA W SPRAWIE POWOŁANIA SPOŁECZNEGO KOMITETU BUDOWY POMINIKÓW PROFESORA EDWARDA TAYLORA I PROFESORA ZBIGNIEWA ZAKRZEWSKIEGO Niniejszym my niżej podpisani: 1. Prof. dr hab. Maria Sławińska, prof.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE

32 ROCZNICA-POROZUMIENIA SIERPNIOWE BIULETYN N S Z Z S O L I DA R N O Ś Ć K W B KO N I N Do użytku wewnętrznego Biuletyn Nr 77 SIERPIEŃ 2012 Data wydania 30.08.2012 R. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. /bł. Jan Paweł

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW NR 29/2004 Dotyczy: petycji przekazanych do wiadomości Komisji Niniejszym przekazujemy streszczenie dwóch petycji (nr 434/2004 i 437/2004)

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT KOŁA NAUKOWEGO PRAWA MEDYCZNEGO Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Koło Naukowe Prawa Medycznego, zwane dalej Kołem, jest dobrowolną organizacją studencką. Funkcjonuje na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia:

Walne Zgromadzenie Spółki, w oparciu o regulacje art. 431 1 w zw. z 2 pkt 1 KSH postanawia: Załącznik nr Raportu bieżącego nr 78/2014 z 10.10.2014 r. UCHWAŁA NR /X/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia WIKANA Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: Spółka ) z dnia 31 października 2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba:

Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH. Siedziba: Regulamin PODKARPACKIEGO KONKURSU WIEDZY O PODATKACH Siedziba: Podkarpacki Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych Ul. Targowa 3/313 35-064 Rzeszów R Z E S Z Ó W Postanowienia ogólne 1. Patronat honorowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi.

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015. Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Młodzieżowego Domu Kultury w Puławach W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. CEL EWALUACJI: PRZEDMIOT EWALUACJI: Skład zespołu: Anna Bachanek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące

Do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi od studentów kwestionujące RZECZPOSPOLITA POLSKA Rzecznik Praw Obywatelskich Irena LIPOWICZ RPO-686330-I/11/ST/KJ 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Pani Barbara Kudrycka Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

REGULAMIN RADY RODZICÓW. 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada. REGULAMIN RADY RODZICÓW Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. 1. Jeśli w czasie kadencji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH

ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK STUDENCKICH OBJĘTYCH PLANEM STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH ZAOCZNYCH Załącznik do Uchwały nr 198/2008-2012 Rady Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej z dnia 31 maja 2011 r. ZASADY ORGANIZACJI, PRZEBIEGU, ZALICZANIA I FINANSOWANIA PRAKTYK

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy

- Mikołaj Ławrynowicz Sekretarz Gminy Protokół z dnia 28 marca 2014r. Z odbytego wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gospodarczego Gminy, Komisji Oświaty, Opieki Społecznej, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki i Komisji Porządku Publicznego.

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2015 Wnioskodawca: Młoda organizacja pozarządowa lub inny

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

z dnia... 2008 r. Projekt

z dnia... 2008 r. Projekt Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN ZWROTU KOSZTÓW DOJAZDU PRZEDSTAWICIELOM ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ NA SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU WSPARCIE PRZEZ PAŃSTWOWĄ SŁUŻBĘ GEOLOGICZNĄ DZIAŁAŃ ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ WYKONUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo