WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia dziecka do Dziennego Domu Pomocy w Łomży przy ul. Polowej Nr 218/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu Nr 1 w Łomży 1386 Nr 219/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu I Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży 1387 Nr 220/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu Nr 2 w Łomży 1388 Nr 221/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych Nr 2 w Łomży 1389 Nr 222/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu I Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łomży 1390 Nr 223/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych Nr 1 w Łomży 1391 Nr 225/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Łomży 1392 Nr 226/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Łomżyńskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych 1393 Nr XIV/125/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XIV/132/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 1395 Nr XIV/133/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków 1396 Nr XIV/136/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 1397 Nr XIV/137/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania 1398 Nr XIV/138/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XIV/139/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 1400 Nr XIV/141/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1401 Nr XIX/106/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XII/82/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XII/84/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 1404 Nr XII/85/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 1405 Nr XII/88/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi POROZUMIENIE 1406 Zawarte pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Powiatem Bielsk Podlaski w dniu 22 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na obszarze Powiatu Hajnowskiego INFORMACJA 1407 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Siejnik Agnieszka Kulbacka, ubiegającym się o wydanie koncesji UCHWAŁA NR 217/XXXIII/04 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia dziecka do Dziennego Domu Pomocy w Łomży przy ul. Polowej 39. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) Rada Miejska w Łomży uchwala, co następuje: 1. Ustala się odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy na zasadach i trybie określonych tabelą stanowiącą załącznik do uchwały. 2. Decyzję o skierowaniu dziecka do Dziennego Domu Pomocy wydaje się na podstawie następujących dokumentów: 1) orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego poradni psychologiczno pedagogicznej;

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) wywiad środowiskowy; 3) podanie rodzica lub jego przedstawiciela ustawowego; 4) zaświadczenie o stanie zdrowia; 5) Opinia pracownika socjalnego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży. 4. Traci moc uchwała Nr 343/LXIII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie zasad odpłatności za pobyt oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia osoby dziecka do Dziennego Ośrodka Stymulacji Rozwoju Dzieci Specjalnej Troski. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Tabela odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy 1) odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy; Przewodniczący Rady Jan Jarota Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. Lp. Dochód rodziny w stosunku do dochodu określonego w art. 8.1 ustawy wyrażony w % Procentowa odpłatność ustalona od średniomiesięcznego kosztu utrzymania w %. do 100 0% od 101 do 110 5% od 111 do % od 131 do % od 161 do % od 251 do % od 301 do % Powyżej % 2) średniomiesięczny koszt utrzymania w Dziennym Ośrodku Pomocy stanowi kwota wydatków na działalność placówki wynikającą z utrzymania podopiecznych z roku poprzedniego, powiększoną o prognozowany średniomiesięczny wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętych w ustawie budżetowej na obecny rok; 3) średniomiesięczny koszt utrzymania na 2004 r. ustala się w wys zł; 4) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za pobyt ustalonych na podstawie tabeli w całości lub części.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR 218/XXXIII/04 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu Nr 1 w Łomży w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 Na podstawie art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 147, poz. 1644/ w związku z art. 58 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304/, uchwala się, co następuje : 1. Nadaje się Technikum Uzupełniającemu Nr 1 w Łomży, o trzyletnim cyklu kształcenia ul. Przykoszarowa 22 funkcjonującemu od 1 września 2004 r. w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 1. Nazwa szkoły i siedziba. STATUT PUBLICZNEGO TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO Przewodniczący Rady Jan Jarota Załącznik do uchwały Nr 218/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. 1. Statut Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Łomży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, ul. Przykoszarowa Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ i przepisów wykonawczych, także uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 172/XXIX/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży. 3. Siedzibą szkoły jest miasto Łomża, ul. Przykoszarowa 22.

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łomża, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty. 2. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki. 1. Cele i zadania szkoły w zakresie kształcenia i wychowania regulują: a) ustawa o systemie oświaty, b) rozporządzenia wykonawcze, w tym akty prawne Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, c) programy nauczania zawarte w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, d) Szkolny Program Wychowawczy, e) Wewnątrzszkolny System Oceniania, f) Program Profilaktyki. 2. Szkoła kształci w kierunku: technik mechanik. 3. Szkoła w zakresie kształcenia i wychowania zapewnia uczniom: a) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie dalszego kształcenia, b) przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy, c) możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 5. Dyrektor technikum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo zadaniowe. Pracę zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora technikum, na wniosek zespołu. 6. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna na zasadach określonych w prawie oświatowym. 7. W szkole są organizowane w miarę posiadanych środków zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby rozwoju, predyspozycje i zainteresowania uczniów. 8. Szkoła udziela pomocy pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, a także organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa. 9. Szkoła może udzielać pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej. Może ona przyjąć następujące formy: a) zasiłku losowego lub zapomogi, b) stypendium socjalnego. 10. Pomoc finansowa może być realizowana zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach, także przez Radę Rodziców. 11. Szkoła przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Szczegółową organizację i formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, regulują zasady współpracy zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Programie Profilaktyki. 13. Szkolny Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania i Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 3. Organy szkoły i ich kompetencje 1. Organami szkoły są: a) Dyrektor Szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Szkoły d) Rada Rodziców, e) Samorząd Uczniowski. 2. Podstawową jednostką organizacyjną technikum jest oddział. 3. Liczba uczniów w oddziale wynosi co najmniej 25, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być mniejsza. 4. Zasady podziału na grupy określa rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 5. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane w zespołach zgodnie z rozporządzeniem MENiS w tej sprawie. 6. Przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora regulują potrzeby szkoły oraz rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 7. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności: a) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i innych organów szkoły podjętych w ramach ich kompetencji, d) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi przepisami o czym dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, f) przyjmowanie uczniów, g) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, h) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły,

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz i) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, j) skreślanie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 8. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła. 9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników. W szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, c) występowania z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej d) tworzenia zespołów problemowo-zadaniowych, zespołów wychowawczych i przedmiotowych. 10. W szkole działa Rada Pedagogiczna w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 11. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 12. Posiedzeniom Rady Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor szkoły. 13. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 14. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 15. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 16. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 17. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 18. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa przyjęty przez nią regulamin. 19. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) występowanie z wnioskami w sprawie uchwalenia statutu szkoły lub jego zmiany, b) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w szkole, e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia z listy uczniów. 20. Rada Pedagogiczna opiniuje: a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, c) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom zajęć i prac stałych oraz dodatkowych, d) projekt planu finansowego szkoły. 21. Rada Szkoły jest organem kolegialnym, stanowiącym forum porozumiewawcze nauczycieli, rodziców i uczniów. Uczestniczy w normowaniu i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. 22. Do kompetencji Rady Szkoły należy: 1) uchwalenie zmian statutu szkoły na podstawie wniosku Rady Pedagogicznej; 2) dokonywanie oceny realizacji zadań statutowych przez szkołę i występowanie z wnioskami do Dyrektora, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej; 3) występowanie do Kuratorium Oświaty z wiążącymi wnioskami w sprawie zbadania i dokonania oceny działalności szkoły; 4) organizowanie za częściową lub pełną odpłatnością zajęć pozalekcyjnych. 23. Rada Szkoły liczy dziewięć osób. Tworzy ją po trzech przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów. 24. Przedstawiciele środowisk szkolnych wybierani są odpowiednio przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i szkolną Radę Samorządu uczniów. Sposób przeprowadzenia wyborów określa się w regulaminach w/w wymienionych organów. 25. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. 26. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane. 27. W praca Rady Szkoły z głosem doradczym uczestniczy Dyrektor szkoły, o ile nie jest członkiem Rady. 28. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 29. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 30. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o ich przeznaczeniu. 32. Szczegółowe zasady działalności Rady Rodziców określa regulamin. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły. 33. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 34. Samorząd Uczniowski może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących respektowania praw uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 35. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 36. Organy szkoły przekazują sobie do wiadomości własne decyzje, zarządzenia i uchwały poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń szkoły. 37. Ewentualne spory wynikłe między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor szkoły, którego decyzja jest ostateczna, zaś między Dyrektorem szkoły a organami szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub organ prowadzący, w zależności od przedmiotu sporu, którego decyzja jest ostateczna. 4. Organizacja pracy szkoły 1. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego realizowane są w oparciu o programy zawarte w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania. 2. Nauka w szkole trwa trzy lata. 3. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny. 4. Zajęcia edukacyjne realizowane są w pracowniach przedmiotowych i salach lekcyjnych. 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 6. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry. 7. Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja śródroczna, po drugim końcoworoczna. 8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć w roku szkolnym, ferie oraz inne dni wolne od nauki są zgodne z właściwymi przepisami oraz ustaleniami Podlaskiego Kuratora Oświaty. 9. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji technikum opracowany przez Dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, który zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 31 maja danego roku. 10. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji technikum Dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz higieny pracy uczniów i nauczycieli. 11. Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne.

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Absolwentom, którzy ukończyli szkołę wydawane są dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły. 13. Absolwentom, którzy złożyli egzamin maturalny wydawane są świadectwa maturalne. 14. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego technikum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 15. Nauka w technikum mechanicznym odbywa się zgodnie ze specyfiką danego zawodu w oparciu o właściwe przepisy. 16. Miesięczne praktyki zawodowe, zgodnie ze specjalnością, organizuje szkoła w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży lub w zakładach pracy w oparciu o umowy z poszczególnymi instytucjami zgodnie ze specjalnością. 5. Zadania nauczycieli 1. Nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie są zadaniami każdego nauczyciela. 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ich wzajemna korelacja. 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia edukacyjne i jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy. 4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania wszelkich zadań związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego zleconych przez Dyrektora szkoły. 5. Nauczyciel w szczególności odpowiedzialny jest za: a) zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece, b) prawidłowy przebieg zajęć edukacyjnych, c) podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenie własnego warsztatu pracy, d) rozwijanie zdolności, predyspozycji i zainteresowań uczniów, e) kształtowanie właściwych postaw i cech osobowości uczniów, f) obiektywne i sprawiedliwe ocenianie wszystkich uczniów, g) eliminowanie niepowodzeń szkolnych w oparciu o analizę potrzeb i możliwości ucznia, h) właściwą realizację zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym. 6. Zadania wychowawcy klasy 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca uczący w danym oddziale, wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 2. Celem pracy wychowawcy-opiekuna klasy jest wspomaganie uczniów w rozwoju poznawczym i emocjonalnym. 3. Nauczyciel wychowawca opiekuje się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 4. Zmiana wychowawcy może nastąpić w szczególności wyniku: a) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem będącym wychowawcą,

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz b) czasowej nieobecności wychowawcy, c) uzasadnionego i zgodnego wniosku uprawnionej reprezentacji rodziców i uczniów, o ile znajdzie on potwierdzenie. 5. Na początku etapu edukacyjnego wychowawca przygotowuje Program Wychowawczy klasy w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy. 6. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca opracowuje tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy uwzględniając potrzeby uczniów. 7. Dokonuje śródrocznej i końcoworocznej oceny z zachowania. 8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej jest wskazane, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 9. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 10. Wychowawca w swojej działalności wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej korzysta z pomocy Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 7. Zasady rekrutacji uczniów. 1. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie legitymujący się: a) ukończeniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 3 letnim okresie nauczania we wszystkich zawodach mechanicznych, b) odpowiednim stanem zdrowia, poświadczonym przez lekarza. 2. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o właściwe przepisy oświatowe dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty. 3. O przechodzeniu uczniów z jednego typu szkoły do innego oraz przyjmowaniu w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor szkoły. 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej. 5. Szkoła przygotowuje corocznie szczegółowe informacje na temat rekrutacji przed rozpoczęciem naboru i udostępnia je osobom zainteresowanym. 6. Kandydaci do technikum składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie do szkoły, b) świadectwo zdrowia, c) dwie fotografie podpisane czytelnie na odwrocie, d) świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, e) inne dokumenty (np. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej). 8. Prawa uczniów

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uczeń ma prawo do: 1) poznania wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów; 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej; 3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, a także ochronę i poszanowanie jego godności; 4) korzystanie z pomocy finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych; 5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny w/g ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 9) pomocy, w przypadku trudności w nauce; 10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych; 12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole; 13) złożenia skargi do dyrektora szkoły w przypadku nieprzestrzegania jego praw. 9. Obowiązki uczniów Uczeń ma obowiązek: 1) zapoznać się z postanowieniami Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły oraz przestrzegać ich ustaleń; 2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 4) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 6) posiadać niezbędne podręczniki i poradniki oraz podstawowe w swoim zawodzie przyrządy pomiarowe; 7) bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp w pracowniach specjalistycznych. 10. Wyróżnienia, nagrody i kary.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Za rzetelną naukę i pracę,wzorową postawę, wybitne osiągnięcia uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony w następujących formach: - wyróżnienie przez wychowawcę klasy, - wyróżnienie przez dyrektora na apelu lub uroczystości szkolnej, - list pochwalny dyrektora, - pismo gratulacyjne skierowane do rodziców, - nagroda rzeczowa, - premia za wyniki w nauce, - wpis do księgi wyróżnień, przyznanie statusu reprezentanta szkoły, - świadectwo z wyróżnieniem: a) uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę wzorową z zachowania, b) absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał edukacyjnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, średnią z egzaminu dojrzałości co najmniej 4,6 oraz ocenę wzorową z zachowania. 2. Zgłoszenia kandydatów do nagród i wyróżnień dokonują zespoły klasowe, wychowawca i inni nauczyciele lub poszczególni uczniowie. 3. W każdym przypadku wyróżnienia i nagradzania uczniów niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego. 4. Wszystkie wyróżnienia i nagrody uczniów są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły. 5. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania, w takim wypadku w statucie szkoły należy określić rodzaj i tryb przyznawania tych odznak. 6. Uczeń, który narusza obowiązki ucznia może otrzymać karę w formie: a) upomnienia wychowawcy klasy lub innego nauczyciela (z adnotacją w dzienniku lekcyjnym), b) upomnienia Dyrektora szkoły, c) przeniesienia do innej klasy, d) skreślenia z listy słuchaczy. 7. Skreśleniu z listy uczniów podlega słuchacz, który rażąco łamie obowiązki ucznia, a zwłaszcza: a) używa środków powodujących uzależnienie (alkohol, nikotyna, narkotyki), b) bierze udział w rozprowadzaniu narkotyków, c) stosuje wobec innych przemoc psychiczną lub fizyczną, d) swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla pozostałych członków społeczności szkolnej. 8. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uczeń może odwołać się od decyzji skreślenia z listy uczniów do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od jej otrzymania. 10. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary wymienionej w ust. 6 pkt a, b i c, do dy rektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy, innego członka rady pedagogicznej lub przedstawicieli samorządu słuchaczy w ciągu 3 dni od dnia jej nałożenia. 11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie wymienione w ust. 6 pkt a jednoosobowo, a w przypadkach określonych w ust. 6 pkt. b i c przy udziale wychowawcy klasy w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 11. Warunki bezpieczeństwa uczniów. 1. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających pod jego opieką. 2. W szkole organizowane są dyżury nauczycieli mające na celu opiekę nad młodzieżą podczas przerw międzylekcyjnych. 3. Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawują prowadzący te zajęcia nauczyciele, odpowiadają za ich właściwy przebieg. 4. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, a także na wycieczkach sprawują opiekunowie /na podstawie odrębnych przepisów/. 5. Podczas wycieczek uczeń może oddalić się od grupy wyłącznie za zgodą opiekuna lub na pisemny wniosek rodzica, który automatycznie przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 6. Inne formy opieki nad uczniem regulowane są zgodnie z właściwymi przepisami. 12. Organizacja biblioteki szkolnej. 1. Biblioteka jest pracownią szkolną powołaną do realizacji potrzeb dydaktyczno -wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowania kultury czytelniczej wśród młodzieży. 2. Zadaniem nauczycieli-bibliotekarzy jest tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 3. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów. 4. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: a) prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach oraz jej udokumentowania, b) indywidualnej pomocy uczniom w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych oraz wyrabianiu i pogłębianiu nawyku czytania i uczenia się, c) udostępniania księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, d) dokonywania zakupów nowości wydawniczych i prezentowania ich czytelnikom,

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 1386 e) organizowania różnorodnych form inspiracji czytelniczej z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb odbiorców, f) eksponowania informacji na temat pracy innych bibliotek, g) okresowego podsumowywania czytelnictwa wśród młodzieży i prezentowania wyników. h) organizowania różnorodnych zadań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 5. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin. 6. Inne obowiązki nauczycieli-bibliotekarzy dotyczące np. gromadzenia, opracowywania i ewidencjonowana zbiorów określają odrębne przepisy. 13. Postanowienia końcowe 1. Technikum Uzupełniające używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Technikum wchodzące w skład zespołu szkół posiada pieczęć wspólną dla wszystkich szkół zawierającą nazwę zespołu. 3. Tablica i pieczęć Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę technikum. 4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy UCHWAŁA NR 219/XXXIII/04 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu I Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 Na podstawie art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 147, poz. 1644/ w związku z art. 58 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304/, uchwala się, co następuje: 1. Nadaje się I Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży, o dwuletnim cyklu kształcenia ul. Zielona 21 funkcjonującemu od 1 września 2004 r. w Zespole Szkół Technicznych i

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łomży statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 1. Nazwa szkoły i siedziba. Przewodniczący Rady Jan Jarota Załącznik do uchwały Nr 219/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży dnia 23 czerwca 2004 r. STATUT PUBLICZNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 1. Statut I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży, ul. Zielona Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ i przepisów wykonawczych, a także uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 179/XXIX/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie założenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. 3. Siedzibą szkoły jest miasto Łomża, ul. Zielona Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łomża, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 5. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. 6. Liceum uzupełniające, wchodzące w skład zespołu szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 7. Tablica i pieczęć liceum uzupełniającego zawiera nazwę zespołu i nazwę liceum. 2. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki. 1. Cele i zadania szkoły w zakresie kształcenia i wychowania regulują: a) ustawa o systemie oświaty, b) rozporządzenia, w tym akty prawne Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, c) programy nauczania zawarte w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, d) Szkolny Program Wychowawczy,

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz e) Wewnątrzszkolny System Oceniania, f) Program Profilaktyki. 2. Szkoła w zakresie kształcenia i wychowania zapewnia uczniom: a) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie dalszego kształcenia, b) przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy, c) możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego. 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału w zakresie kształcenia ogólnego z uwzględnieniem przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 4. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna na zasadach określonych w prawie oświatowym. 5. W szkole są organizowane zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby rozwojowe, predyspozycje i zainteresowania uczniów. 6. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, a także organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa. 7. Szkoła może udzielać pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej. Może ona przyjąć następujące formy: a) zasiłku losowego lub zapomogi, b) stypendium socjalnego. 8. Pomoc może być realizowana zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach. 9. Szkoła przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 10. Szczegółową organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, regulują zasady współpracy zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Programie Profilaktyki. 11. Szkolny Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania i Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 3. Organy szkoły i ich kompetencje. 1. Organami szkoły są: a) Dyrektor Szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Samorząd Uczniowski, d) Rada Rodziców. 2. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział.

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Liczba uczniów w oddziale wynosi co najmniej 25, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów może być mniejsza. 4. Zasady podziału na grupy określa rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 5. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane w zespołach zgodnie z rozporządzeniem MENiS w tej sprawie. 6. Przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora regulują potrzeby szkoły oraz rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 7. Dyrektor liceum w porozumieniu z organami szkoły wyznacza wybrane dla danego oddziału, 2 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym na początku etapu edukacyjnego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły. 8. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności: a) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i innych organów szkoły podjętych w ramach ich kompetencji, d) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, f) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, g) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły, h) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły. 9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników. W szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, c) występowania z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej d) tworzenia zespołów problemowo - zadaniowych, zespołów wychowawczych i przedmiotowych. 10. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 11. Dyrektor Szkoły współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz W szkole działa Rada Pedagogiczna w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 13. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 14. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele innych organów szkoły. 15. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 16. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 17. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 18. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 19. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 20. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 21. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa przyjęty przez nią regulamin. 22. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) uchwalanie statutu szkoły i jego zmian, b) zatwierdzanie planów pracy szkoły, c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w szkole, e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia uczniów z listy uczniów. 23. Rada Pedagogiczna opiniuje: a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, za wyjątkiem nagród Dyrektora Szkoły, c) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom zajęć i prac stałych oraz dodatkowych,

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz d) projekt planu finansowego szkoły. 24. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 25. Samorząd Uczniowski może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących respektowania praw uczniów. 26. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 27. Szczegółowe zasady działalności samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 28. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 29. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 30. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o ich przeznaczeniu. 31. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców. 32. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 33. Organy szkoły przekazują sobie do wiadomości własne decyzje, zarządzenia i uchwały poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń szkoły. 34. Ewentualne spory wynikłe między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, którego decyzja jest ostateczna, zaś między Dyrektorem Szkoły a organami szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub organ prowadzący, w zależności od przedmiotu sporu, którego decyzja jest ostateczna. 4. Organizacja pracy szkoły. 1. Szkoła realizuje działania dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z obowiązującym planem w oparciu o Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 2. Nauka w szkole trwa dwa lata. 3. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny. 4. Zajęcia edukacyjne realizowane są w pracowniach przedmiotowych i salach lekcyjnych. 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 6. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry. 7. Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja śródroczna, po drugim końcoworoczna. 8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć w roku szkolnym, ferie oraz inne dni wolne od nauki są zgodne z ustaleniami Podlaskiego Kuratora Oświaty i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy Rozdział I Postanowienia ogólne załącznik do uchwały Nr XX/223/2012 Rady Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 czerwca 2012 1.1. W skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ SALEZJAŃSKICH W KRAKOWIE 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Salezjańskich, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez Towarzystwo Salezjańskie, Inspektoria Krakowska,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO. z dnia 26 kwietnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 30 maja 2012 r. Poz. 1114 UCHWAŁA NR XVI/155/2012 RADY POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie założenia Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły

5 Organy szkoły Dyrektora Szkoły 5 Organy szkoły 1. Organami szkoły są: Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski. 1) organy szkoły działają na podstawie swoich regulaminów, które są zgodne z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr CV/1445/10 Rady Miasta Krakowa z dnia 7 lipca 2010 r. Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 53 w Krakowie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr 65/XIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 czerwca 2007 r.

do Uchwały Nr 65/XIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 czerwca 2007 r. do Uchwały Nr 65/XIII/07 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 czerwca 2007 r. STATUT Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole Szkół Drzewnych Nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łomży. 1 PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH. im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim 1 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH im. Stanisława Staszica w Lidzbarku Warmińskim Każdy Pracownik Szkoły, Uczeń i jego Rodzice mają prawo do znajomości treści Statutu Szkoły oraz zarządzeń Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI STATUT ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDYNI Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Gdyni ul. Wiczlińska 93 Rozdział 1. Podstawa prawna 1 Statut opracowano na podstawie : 1) Ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 13 1 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 13 w Gliwicach z siedzibą przy ul. Gomułki 16a zwany dalej zespołem jest zespołem szkół publicznych. 2. W skład zespołu

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są:

Rozdział IV. Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania. Organami szkoły są: Rozdział IV Organy szkoły ich kompetencje i zasady współdziałania Organami szkoły są: 38 1. dyrektor szkoły 2. rada pedagogiczna 3. rada rodziców 4. samorząd szkolny 5. samorząd słuchaczy. 39 1. Kandydata

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu

Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach. z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Uchwała Nr 314/XLII/2010 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kaletach oraz nadania mu statutu Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców

STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców STATUT Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,,Uniwersytet dla Rodziców Poradnia, zwana dalej poradnią, nosi nazwę: Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna,,Uniwersytet dla

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH TOWARZYSTWA SALEZJAŃSKIEGO W OŚWIĘCIMIU 1 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego, zwany dalej Zespołem, został utworzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Szarych Szeregów w Dzierżoniowie Podstawa prawna 1 1.1. Rada Pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania

Rozdział IV. Organy szkoły oraz ich zadania Rozdział IV Organy szkoły oraz ich zadania Organami szkoły są: 1. Dyrektor szkoły. 2. Rada Pedagogiczna. 3. Rada Szkoły. 4. Rada Rodziców. 5. Samorząd Uczniowski. 19 20 Uprawnienia i obowiązki dyrektora

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM PROFILOWANEGO 1.1. Statut publicznego liceum profilowanego dla młodzieży, zwanego dalej liceum profilowanym, określa nazwę liceum profilowanego. Nazwa liceum profilowanego zawiera: 1) określenie Liceum Profilowane,

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce

Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Statut Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Czyżówce Czyżówka 2012 Strona 1 z 6 Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1 1. Zespole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 4 W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego statutu stanowi: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r.

Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. Zarządzenie Nr 16/2014/2015 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowym Stawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy

Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Uchwała Nr V/19/15 Rady Miasta Gozdnica w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gozdnicy Na podstawie art. 62 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r.

STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle. ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. STATUT Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 w Jaśle ujednolicony uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 29 października 2015 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć dalej jest mowa o: 1. Zespole Szkół należy

Bardziej szczegółowo

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE

STATUT. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 4 W RZESZOWIE Rozdział I NAZWA, SIEDZIBA I SKŁAD ZESPOŁU SZKÓŁ 1 Zespół, którego dotyczy statut używa nazwy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Rzeszowie.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY POLICEALNEJ 1.1. Statut publicznej szkoły policealnej dla młodzieży, zwanej dalej szkołą policealną, określa nazwę szkoły policealnej. Nazwa szkoły policealnej zawiera: 1) określenie Szkoła Policealna, a w przypadku

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU

RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU RAMOWY STATUT TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO PRZY ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH W PISZU 1. I. NAZWA SZKOŁY. 1. Technikum Uzupełniające przy Zespole Szkół Zawodowych w Piszu. 2. Technikum Uzupełniające jest szkołą

Bardziej szczegółowo

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski;

III. Organy Szkoły 7. 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; III. Organy Szkoły 7 1. Organami Zespołu są: 1) Dyrektor Zespołu; 2) Rada Pedagogiczna; 3) Rada Rodziców; 4) Samorząd Uczniowski; 8 1. Zespołem Szkół kieruje nauczyciel, któremu powierzono stanowisko dyrektora.

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 3 RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM 1. 1. Statut publicznego gimnazjum, zwanego dalej gimnazjum, określa jego nazwę. Nazwa gimnazjum zawiera: 1) określenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Legionowie, zwana

Bardziej szczegółowo

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU

Rozdział II CELE I ZADANIA ZESPOŁU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE Rozdział I POZSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Pełna nazwa placówki brzmi: ZESPÓŁ SZKÓŁ W PUSZCZYKOWIE. 2. W skład Zespołu Szkół w Puszczykowie wchodzą następujące szkoły: 1)

Bardziej szczegółowo

STATUT Technikum Uzupełniającego Fryzjerskiego dla Dorosłych w Bydgoszczy

STATUT Technikum Uzupełniającego Fryzjerskiego dla Dorosłych w Bydgoszczy STATUT Technikum Uzupełniającego Fryzjerskiego dla Dorosłych w Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Technikum Uzupełniającego Fryzjerskiego dla Dorosłych 3.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 W RYBNIKU Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. Nr 95 z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r.

UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. UCHWAŁA Nr XXVI/210/08 RADY MIEJSKIEJ W BARANOWIE SANDOMIERSKIM z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i nadania mu statutu Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. h

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 listopada 2014 r. Poz. 1646 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie Załącznik do Uchwały Nr XII/163/11 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 czerwca 2011 roku Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 7 w Olsztynie ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Do Uchwały nr 304/XXVI/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2008 r. STATUT

Załącznik nr 2 Do Uchwały nr 304/XXVI/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2008 r. STATUT Załącznik nr 2 Do Uchwały nr 304/XXVI/2008 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 marca 2008 r. STATUT Rybnickie Centrum Edukacji Zawodowej Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Praktycznego Uzupełniające Liceum

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

RAMOWY STATUT PUBLICZNEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 1.1. Statut publicznego liceum ogólnokształcącego dla młodzieży, zwanego dalej liceum, określa nazwę liceum. Nazwa liceum zawiera: 1) określenie Liceum Ogólnokształcące, a w przypadku liceum specjalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich. w KOŁACZKOWICACH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Batalionów Chłopskich w KOŁACZKOWICACH 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Pedagogiczna jest stałym organem wewnętrznym szkoły powołanym do rozwiązania, opracowania

Bardziej szczegółowo

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie -

- Regulamin Rady Pedagogicznej ZSRCKU w Piasecznie - Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz.2572, ze zm.). 2. Statut Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego w Piasecznie. 1 1. W

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6

STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 STATUT ZESPOŁU PORADNI NR 3 W LUBLINIE- PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ NR 6 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH PRZY SZPITALU UZDROWISKOWYM SŁONECZKO W KOŁOBRZEGU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 3 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne

STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH. Rozdział 1. Postanowienia wstępne Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/62/2003 Rady Gminy Radomsko z dnia 30 października 2003r. STATUT PUBLICZNEGO ZESPOŁU SZKOLNO - GIMNAZJALNEGO W SZCZEPOCICACH Rozdział 1 Postanowienia wstępne 1. 1. Ilekroć

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia STATUT CENTRUM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH NR 2 W ŁODZI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Centrum Zajęć Pozaszkolnych nr 2, zwane dalej Placówką, ma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SKOMLINIE 1 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Skomlinie zwana dalej radą, jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania wynikające ze statutu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM

S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM S T A T U T ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W SIERAKOWIE ŚLĄSKIM NAZWA SZKOŁY 1. 1. Szkoła nosi nazwę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sierakowie Śląskim zwana dalej w statucie Zespołem. 2. Zespół jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 kwietnia 2014 r. Poz. 1963 UCHWAŁA NR XLV/844/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół i Placówek

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU

STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM W KORNOWACU 1 1. Nazwa szkoły: 1) Publiczne Gimnazjum w Kornowacu. 2) Siedzibą gimnazjum jest budynek położony w Kornowacu przy ulicy Starowiejskiej 33. 2. Gimnazjum jest jednostką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/1001/10 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 23 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIV/1001/10 RADY MIASTA GDYNI. z dnia 23 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR XLIV/1001/10 RADY MIASTA GDYNI z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie założenia XVI Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Gdyni, ul. Energetyków 13 Działając na podstawie art.4 ust.1 pkt 1 i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM NR 44 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W POZNANIU 1 1. Rada Pedagogiczna, zwana dalej Radą, jest kolegialnym organem szkoły, w zakresie realizacji jej statutowych zadań

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 14 poz. 131 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 15 lutego 1999 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego

Bardziej szczegółowo

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni

STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni STATUT Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Bogatyni Załącznik do uchwały Nr VIII/47/07 Rady Gminy i Miasta Bogatynia z dnia 9 marca 2007 roku Spis treści: Rozdział I Informacje ogólne o Zespole

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach

Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Regulamin działalności Rady Pedagogicznej w Zespole Placówek Oświatowych w Biertowicach Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. Dz 1991r.Nr 95, poz. 425, z 1992r.Nr 26,poz.113,Nr 54,poz.254,

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Regulamin. Rada jest kolegialnym organem szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Regulamin organizacji i działalności Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Pyszącej. Na podstawie Ustawy z unia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Bz.tf.Nr 95,póz.425)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18.

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Zespołu Szkół Nr 7 w Rzeszowie Gimnazjum Nr 4 i Szkoły Podstawowej Nr 18. I. Postanowienia ogólne 1 Rada Pedagogiczna działa na podstawie art. 40-44 Ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. STEFANA CZARNIECKIEGO W CZARNEJ Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie

STATUT. AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie. I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie STATUT AKADEMICKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH w Chorzowie I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE

GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE GIMNAZJUM NR 23 W KRAKOWIE REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. 1. Rada Pedagogiczna Gimnazjum nr 23 w Krakowie, zwana dalej Radą Pedagogiczną, jest kolegialnym organem realizującym zadania dotyczące kształcenia,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/456/14 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2014 r. STATUT ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZAŁĄCZNIK NR 4 DO STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 8 IM. BOLESŁAWA CHROBREGO W ORZESZU - MOŚCISKACH REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 8 im. Bolesława Chrobrego

Bardziej szczegółowo

STATUT SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOWSKICH GÓRACH. Podstawa prawna

STATUT SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOWSKICH GÓRACH. Podstawa prawna STATUT SALEZJAŃSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ W TARNOWSKICH GÓRACH Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty tekst jednolity: Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 327, z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Uchwała XI/195/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku

Uchwała XI/195/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku Uchwała XI/195/2007 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 28 czerwca 2007 roku w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu przy ul. Rzemieślniczej 6. Na podstawie art.12 pkt 8 lit. i oraz

Bardziej szczegółowo

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r.

STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. REGULAMIN Rady Pedagogicznej ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH STAN PRAWNY NA DZIEŃ 10.02.2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE... 4 CZĘŚĆ II ORGANIZACJA... 4 CZĘŚĆ III KOMPETENCJE I ZADANIA... 5 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach

Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Regulamin Rady Pedagogicznej Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Zawadzkiego w Wisznicach Rozdział I Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Załącznik nr 4 REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 3 IM. PROF. DR. FELICJANA CIESZKOWSKIEGO - DEMBIŃSKIEGO W MIĘDZYCHODZIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach 1. 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach realizującym wynikające ze

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej

Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl. Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoła Podstawowa Nr 16 w Gliwicach ul. Kilińskiego 1 44-100 Gliwice tel. 032 230 46 88 www.gliwice-sp16.neostrada.pl Regulamin Rady Pedagogicznej Spis treści Postanowienia ogólne 1 Podstawa prawna działania

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH STATUT ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W LUDOMACH I. Ludomy 2016 Podstawowe informacje o Zespole 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o: 1. Zespole należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach.

UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC. z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. UCHWAŁA NR XLI/329/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Podleszanach. Na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 1, art.. 58 ust. 1, 2, 6 oraz art. 62 ust.1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 6

Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 6 Projekt z 29 kwietnia 2010 r. ZAŁĄCZNIK Nr 6 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY DLA DOROSŁYCH (SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH, GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH, LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH, UZUPEŁNIAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie

Regulamin Rady Pedagogicznej. Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego. Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D. w Bornem Sulinowie Załącznik nr 2 do Statutu Regulamin Rady Pedagogicznej Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół im. Bohaterów Oflagu II D w Bornem Sulinowie 1 Rady Pedagogiczne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr XII/69/07 Rady Gminy Dywity z dnia 25 września 2007r. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W DYWITACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1.Szkoła nosi nazwę Zespół Szkół w Dywitach. 2.Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku

Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Załącznik Nr 1 do Statutu Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Regulamin Rady Pedagogicznej Szkoły Policealnej im. Hanny Chrzanowskiej w GiŜycku Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO we Wschowie

STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO we Wschowie STATUT CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I PRAKTYCZNEGO we Wschowie Spis treści: 1.Rozdział I Postanowienia ogólne 1 2. Rozdział II Cele i zadania Centrum 2 3. Rozdział III Organy Centrum i ich kompetencje

Bardziej szczegółowo

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1.1. Statut publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży, zwanej dalej szkołą, określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera: 1) określenie Szkoła Podstawowa, a w przypadku szkoły specjalnej, integracyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN RADY RODZICÓW przy SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 10 im. Jana Pawła II w Łomży Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców w Szkole Podstawowej Nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży, zwana w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Rada Pedagogiczna (na podstawie prezentacji z zajęć) Podstawy prawne

Rada Pedagogiczna (na podstawie prezentacji z zajęć) Podstawy prawne Rada Pedagogiczna (na podstawie prezentacji z zajęć) Podstawy prawne 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH

STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH STATUT ZESPOŁU PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH NR 1 W MYŚLENICACH 0 Podstawę prawną statutu stanowią: Podstawę prawną opracowania statutu stanowią w szczególności: 1)

Bardziej szczegółowo

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU

S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Statut nadano Uchwałą Nr XLII/534/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 czerwca 2005 r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ MECHANICZNYCH I LOGISTYCZNYCH IM. INŻ TADEUSZA TAŃSKIEGO W SŁUPSKU Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY. w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Uchwała nr 1/2010/2011 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SZKOŁY w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Ilekroć w dalszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Emilii Sczanieckiej. W KONARZYCACH 1. Regulamin opracowano na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( tekst jednolity Dz.U nr67

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r.

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin Rady Pedagogicznej wynika z artykułu 40, 41, 42, 43 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. SKŁAD RADY PEDAGOGICZNEJ 2 1. Rada pedagogiczna zwana dalej radą

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 lipca 2013 r. Poz. 3537 UCHWAŁA NR XXXVIII/55/2013 RADY MIASTA SKIERNIEWICE z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie utworzenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU

UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU UCHWAŁA NR XVIII / 327 / 2004 RADY MIASTA SOPOTU Z DNIA 02 LIPCA 2004 ROKU w sprawie nadania statutu Liceum Profilowanemu dla Dorosłych w Sopocie przy ul. Tadeusza Kościuszki 22/24. Na podstawie art. 58

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora

REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie. Rozdział 1 Zadania ogólne dyrektora Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół im. Marii Grodzickiej w Lubrańcu Marysinie zatwierdzonego na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dn. 28.08.2015 REGULAMIN pracy dyrektora Zespołu Szkół w Lubrańcu Marysinie

Bardziej szczegółowo

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH

STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH STATUT PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W POLKOWICACH 1. Postanowienia ogólne 1.Nazwa placówki brzmi: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Polkowicach, zwana dalej Poradnią. 2.Organem prowadzącym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ GIMNAZJUM Z ODZDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. ORŁA BIAŁEGO W SŁUPSKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin działalności Rady Pedagogicznej zostaje ustalony na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Projekt z dnia 24 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... 2015 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym, ul. Sarenki 20 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ Załącznik nr 1 do Statutu Zespołu Szkół nr 9 im. Bydgoskich Olimpijczyków w Bydgoszczy REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY PEDAGOGICZNEJ 1 Uwagi ogólne 1. W szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest jej kolegialnym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły

ROZDZIAŁ III - Organy szkoły. Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły ROZDZIAŁ III - Organy szkoły 1. Dyrektor Szkoły 2. Rada Pedagogiczna 3. Rada Rodziców 4. Samorząd Uczniowski 6 Organami szkoły są: 7 Dyrektor Szkoły 1. Powołany jest na to stanowisko przez organ prowadzący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu. I. Postanowienia ogólne Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 64 im. Marii Konopnickiej w Poznaniu I. Postanowienia ogólne 1 Rada Rodziców, zwana dalej Radą, reprezentuje ogół rodziców uczniów. Rada działa na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku.

Rozdział V. Organizacja szkoły. 2. Arkusz organizacyjny szkoły zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 30 maja danego roku. Rozdział V Organizacja szkoły 51 Rok szkolny rozpoczyna się 1 września każdego roku, a kończy z dniem 31 sierpnia następnego roku. 52 Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne

Regulamin Rady Pedagogicznej. Przepisy wstępne Regulamin Rady Pedagogicznej Załącznik Nr 1. Przepisy wstępne 1. Podstawę prawną regulaminu stanowi art. 43 ust. 2 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 i

Bardziej szczegółowo

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie

STATUT. NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie STATUT NIEPUBLICZNEGO MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY JULIUSZ Samodzielnego Koła Terenowego nr 64 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Krakowie Spis treści: 1. Rozdział I Nazwa placówki 2. Rozdział II Cele

Bardziej szczegółowo

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej

Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej DEPARTAMENT KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO I WYCHOWANIA Forum Rodziców przy Ministrze Edukacji Narodowej Rada szkoły w prawie oświatowym 17 maja 2012 1 Akty prawne stanowiące o radzie szkoły Ustawa z dnia 7 września

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r.

Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Projekt z dnia 18 sierpnia 2010 r. Załącznik nr 7 RAMOWY STATUT PUBLICZNEJ SZKOŁY SPECJALNEJ PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY DLA UCZNIÓW Z UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM W STOPNIU UMIARKOWANYM LUB ZNACZNYM ORAZ DLA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MROZACH WIELKICH 1 I Postanowienia ogólne 1 Rada pedagogiczna działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu. W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 340 IM. PROFESORA BOGUSŁAWA MOLSKIEGO W WARSZAWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin rady pedagogicznej określa zasady i procedury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 28 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 września 2014 r. Poz. 8317 UCHWAŁA NR LXXXIX/2271/2014 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przekształcenia

Bardziej szczegółowo

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH

STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Załącznik Nr 7 Do Statutu Zespołu Szkół Nr 1 w Pyrzycach STATUT LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 IM. NOBLISTÓW POLSKICH W PYRZYCACH Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie

Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Załącznik nr 2 do uchwały nr XL/257/02 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2002 r. Statut Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Ostródzie Nowelizacja Statutu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostródzie nastąpiła

Bardziej szczegółowo