WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia dziecka do Dziennego Domu Pomocy w Łomży przy ul. Polowej Nr 218/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu Nr 1 w Łomży 1386 Nr 219/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu I Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży 1387 Nr 220/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu Nr 2 w Łomży 1388 Nr 221/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych Nr 2 w Łomży 1389 Nr 222/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu I Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu dla Dorosłych w Łomży 1390 Nr 223/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu dla Dorosłych Nr 1 w Łomży 1391 Nr 225/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy Nr 1 w Łomży 1392 Nr 226/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie przyjęcia Łomżyńskiej Karty Współpracy Miasta i Organizacji Pozarządowych 1393 Nr XIV/125/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XIV/132/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej 1395 Nr XIV/133/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie regulaminu odprowadzania ścieków 1396 Nr XIV/136/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej 1397 Nr XIV/137/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zasad zwalniania od opłat i trybu ich pobierania 1398 Nr XIV/138/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej

2 Województwa Podlaskiego Nr Poz Nr XIV/139/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia w I kategorii zaszeregowania oraz akceptacji wartości jednego punktu przy ustalaniu wynagrodzenia dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych 1400 Nr XIV/141/04 Rady Gminy Narewka z dnia 21 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 1401 Nr XIX/106/04 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XII/82/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 r Nr XII/84/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości 1404 Nr XII/85/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych 1405 Nr XII/88/04 Rady Gminy Narew z dnia 22 czerwca 2004 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Narwi POROZUMIENIE 1406 Zawarte pomiędzy Powiatem Hajnowskim a Powiatem Bielsk Podlaski w dniu 22 czerwca 2004 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji na utrzymanie dziecka w rodzinie zastępczej na obszarze Powiatu Hajnowskiego INFORMACJA 1407 Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej Siejnik Agnieszka Kulbacka, ubiegającym się o wydanie koncesji UCHWAŁA NR 217/XXXIII/04 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za pobyt oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia dziecka do Dziennego Domu Pomocy w Łomży przy ul. Polowej 39. Na podstawie art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 poz. 593) Rada Miejska w Łomży uchwala, co następuje: 1. Ustala się odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pomocy na zasadach i trybie określonych tabelą stanowiącą załącznik do uchwały. 2. Decyzję o skierowaniu dziecka do Dziennego Domu Pomocy wydaje się na podstawie następujących dokumentów: 1) orzeczenie kwalifikacyjne do kształcenia specjalnego poradni psychologiczno pedagogicznej;

3 Województwa Podlaskiego Nr Poz ) wywiad środowiskowy; 3) podanie rodzica lub jego przedstawiciela ustawowego; 4) zaświadczenie o stanie zdrowia; 5) Opinia pracownika socjalnego. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łomży. 4. Traci moc uchwała Nr 343/LXIII/01 Rady Miejskiej Łomży z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie zasad odpłatności za pobyt oraz określenia dokumentów stanowiących podstawę przyjęcia osoby dziecka do Dziennego Ośrodka Stymulacji Rozwoju Dzieci Specjalnej Troski. 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. Tabela odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy 1) odpłatności za pobyt w Dziennym Domu Pomocy; Przewodniczący Rady Jan Jarota Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. Lp. Dochód rodziny w stosunku do dochodu określonego w art. 8.1 ustawy wyrażony w % Procentowa odpłatność ustalona od średniomiesięcznego kosztu utrzymania w %. do 100 0% od 101 do 110 5% od 111 do % od 131 do % od 161 do % od 251 do % od 301 do % Powyżej % 2) średniomiesięczny koszt utrzymania w Dziennym Ośrodku Pomocy stanowi kwota wydatków na działalność placówki wynikającą z utrzymania podopiecznych z roku poprzedniego, powiększoną o prognozowany średniomiesięczny wskaźnik ceny towarów i usług konsumpcyjnych ogółem przyjętych w ustawie budżetowej na obecny rok; 3) średniomiesięczny koszt utrzymania na 2004 r. ustala się w wys zł; 4) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży na podstawie art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej na wniosek osoby zainteresowanej lub pracownika socjalnego może odstąpić od żądania zwrotu wydatków za pobyt ustalonych na podstawie tabeli w całości lub części.

4 Województwa Podlaskiego Nr Poz UCHWAŁA NR 218/XXXIII/04 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Technikum Uzupełniającemu Nr 1 w Łomży w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 Na podstawie art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 147, poz. 1644/ w związku z art. 58 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304/, uchwala się, co następuje : 1. Nadaje się Technikum Uzupełniającemu Nr 1 w Łomży, o trzyletnim cyklu kształcenia ul. Przykoszarowa 22 funkcjonującemu od 1 września 2004 r. w Zespole Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 1. Nazwa szkoły i siedziba. STATUT PUBLICZNEGO TECHNIKUM UZUPEŁNIAJĄCEGO Przewodniczący Rady Jan Jarota Załącznik do uchwały Nr 218/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. 1. Statut Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Łomży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży, ul. Przykoszarowa Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ i przepisów wykonawczych, także uchwały Rady Miejskiej w Łomży Nr 172/XXIX/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie przekształcenia szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Mechanicznych i Ogólnokształcących Nr 5 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łomży. 3. Siedzibą szkoły jest miasto Łomża, ul. Przykoszarowa 22.

5 Województwa Podlaskiego Nr Poz Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łomża, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty. 2. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki. 1. Cele i zadania szkoły w zakresie kształcenia i wychowania regulują: a) ustawa o systemie oświaty, b) rozporządzenia wykonawcze, w tym akty prawne Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, c) programy nauczania zawarte w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, d) Szkolny Program Wychowawczy, e) Wewnątrzszkolny System Oceniania, f) Program Profilaktyki. 2. Szkoła kształci w kierunku: technik mechanik. 3. Szkoła w zakresie kształcenia i wychowania zapewnia uczniom: a) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie dalszego kształcenia, b) przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy, c) możliwość wszechstronnego rozwoju osobowości, 4. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest w szczególności ustalenie dla danego oddziału zestawu programów nauczania z zakresu kształcenia ogólnego i programu nauczania w danym zawodzie, z uwzględnieniem korelacji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego. 5. Dyrektor technikum może tworzyć zespoły wychowawcze, zespoły przedmiotowe lub inne zespoły problemowo zadaniowe. Pracę zespołu kieruje przewodniczący powoływany przez dyrektora technikum, na wniosek zespołu. 6. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna na zasadach określonych w prawie oświatowym. 7. W szkole są organizowane w miarę posiadanych środków zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby rozwoju, predyspozycje i zainteresowania uczniów. 8. Szkoła udziela pomocy pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, a także organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa. 9. Szkoła może udzielać pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej. Może ona przyjąć następujące formy: a) zasiłku losowego lub zapomogi, b) stypendium socjalnego. 10. Pomoc finansowa może być realizowana zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach, także przez Radę Rodziców. 11. Szkoła przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom.

6 Województwa Podlaskiego Nr Poz Szczegółową organizację i formy współdziałania z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, regulują zasady współpracy zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Programie Profilaktyki. 13. Szkolny Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania i Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 3. Organy szkoły i ich kompetencje 1. Organami szkoły są: a) Dyrektor Szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Rada Szkoły d) Rada Rodziców, e) Samorząd Uczniowski. 2. Podstawową jednostką organizacyjną technikum jest oddział. 3. Liczba uczniów w oddziale wynosi co najmniej 25, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów w oddziale może być mniejsza. 4. Zasady podziału na grupy określa rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 5. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane w zespołach zgodnie z rozporządzeniem MENiS w tej sprawie. 6. Przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora regulują potrzeby szkoły oraz rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 7. Do kompetencji Dyrektora szkoły należy w szczególności: a) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i innych organów szkoły podjętych w ramach ich kompetencji, d) wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi przepisami o czym dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny, e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, f) przyjmowanie uczniów, g) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie im warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, h) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły,

7 Województwa Podlaskiego Nr Poz i) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły, j) skreślanie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w statucie szkoły skreślenie następuje na podstawie uchwały rady pedagogicznej i po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego. 8. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty oraz opinii powiatowej rady zatrudnienia, ustala zawody, w których kształci szkoła. 9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników. W szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, c) występowania z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej d) tworzenia zespołów problemowo-zadaniowych, zespołów wychowawczych i przedmiotowych. 10. W szkole działa Rada Pedagogiczna w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 11. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej. 12. Posiedzeniom Rady Pedagogicznej przewodniczy Dyrektor szkoły. 13. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie (semestrze) w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek Dyrektora szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, z inicjatywy przewodniczącego, Rady Szkoły albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej. 14. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 15. Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 16. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 17. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 18. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa przyjęty przez nią regulamin. 19. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) występowanie z wnioskami w sprawie uchwalenia statutu szkoły lub jego zmiany, b) zatwierdzanie planów pracy szkoły,

8 Województwa Podlaskiego Nr Poz c) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w szkole, e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia z listy uczniów. 20. Rada Pedagogiczna opiniuje: a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) wnioski Dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, c) propozycje Dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom zajęć i prac stałych oraz dodatkowych, d) projekt planu finansowego szkoły. 21. Rada Szkoły jest organem kolegialnym, stanowiącym forum porozumiewawcze nauczycieli, rodziców i uczniów. Uczestniczy w normowaniu i rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły. 22. Do kompetencji Rady Szkoły należy: 1) uchwalenie zmian statutu szkoły na podstawie wniosku Rady Pedagogicznej; 2) dokonywanie oceny realizacji zadań statutowych przez szkołę i występowanie z wnioskami do Dyrektora, Podlaskiego Kuratora Oświaty, Rady Pedagogicznej; 3) występowanie do Kuratorium Oświaty z wiążącymi wnioskami w sprawie zbadania i dokonania oceny działalności szkoły; 4) organizowanie za częściową lub pełną odpłatnością zajęć pozalekcyjnych. 23. Rada Szkoły liczy dziewięć osób. Tworzy ją po trzech przedstawicieli nauczycieli, rodziców i uczniów. 24. Przedstawiciele środowisk szkolnych wybierani są odpowiednio przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i szkolną Radę Samorządu uczniów. Sposób przeprowadzenia wyborów określa się w regulaminach w/w wymienionych organów. 25. Kadencja Rady Szkoły trwa 3 lata. 26. Rada Szkoły uchwala regulamin swojej działalności oraz wybiera przewodniczącego. Zebrania Rady Szkoły są protokołowane. 27. W praca Rady Szkoły z głosem doradczym uczestniczy Dyrektor szkoły, o ile nie jest członkiem Rady. 28. Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszane przez przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady, inne osoby z głosem doradczym. 29. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 30. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

9 Województwa Podlaskiego Nr Poz Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o ich przeznaczeniu. 32. Szczegółowe zasady działalności Rady Rodziców określa regulamin. Zasady tworzenia rady rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tej szkoły. 33. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 34. Samorząd Uczniowski może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących respektowania praw uczniów. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 35. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły. 36. Organy szkoły przekazują sobie do wiadomości własne decyzje, zarządzenia i uchwały poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń szkoły. 37. Ewentualne spory wynikłe między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor szkoły, którego decyzja jest ostateczna, zaś między Dyrektorem szkoły a organami szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub organ prowadzący, w zależności od przedmiotu sporu, którego decyzja jest ostateczna. 4. Organizacja pracy szkoły 1. Zajęcia w ramach kształcenia ogólnego i zawodowego realizowane są w oparciu o programy zawarte w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania. 2. Nauka w szkole trwa trzy lata. 3. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny. 4. Zajęcia edukacyjne realizowane są w pracowniach przedmiotowych i salach lekcyjnych. 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w innym wymiarze, nie dłuższym jednak niż 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 6. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry. 7. Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja śródroczna, po drugim końcoworoczna. 8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć w roku szkolnym, ferie oraz inne dni wolne od nauki są zgodne z właściwymi przepisami oraz ustaleniami Podlaskiego Kuratora Oświaty. 9. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji technikum opracowany przez Dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia każdego roku, który zatwierdza organ prowadzący szkołę do dnia 31 maja danego roku. 10. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji technikum Dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia oraz higieny pracy uczniów i nauczycieli. 11. Szkoła wydaje uczniom roczne świadectwa promocyjne.

10 Województwa Podlaskiego Nr Poz Absolwentom, którzy ukończyli szkołę wydawane są dokumenty potwierdzające ukończenie szkoły. 13. Absolwentom, którzy złożyli egzamin maturalny wydawane są świadectwa maturalne. 14. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego technikum, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze. 15. Nauka w technikum mechanicznym odbywa się zgodnie ze specyfiką danego zawodu w oparciu o właściwe przepisy. 16. Miesięczne praktyki zawodowe, zgodnie ze specjalnością, organizuje szkoła w Zespole Centrów Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Łomży lub w zakładach pracy w oparciu o umowy z poszczególnymi instytucjami zgodnie ze specjalnością. 5. Zadania nauczycieli 1. Nauczanie, kształcenie umiejętności i wychowanie są zadaniami każdego nauczyciela. 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalanie zestawu programów nauczania dla danego oddziału w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego oraz ich wzajemna korelacja. 3. Nauczyciel prowadzi zajęcia edukacyjne i jest odpowiedzialny za wyniki tej pracy. 4. Nauczyciel jest zobowiązany do wykonywania wszelkich zadań związanych z organizacją procesu dydaktycznego i opiekuńczo-wychowawczego zleconych przez Dyrektora szkoły. 5. Nauczyciel w szczególności odpowiedzialny jest za: a) zdrowie i bezpieczeństwo uczniów powierzonych jego opiece, b) prawidłowy przebieg zajęć edukacyjnych, c) podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i doskonalenie własnego warsztatu pracy, d) rozwijanie zdolności, predyspozycji i zainteresowań uczniów, e) kształtowanie właściwych postaw i cech osobowości uczniów, f) obiektywne i sprawiedliwe ocenianie wszystkich uczniów, g) eliminowanie niepowodzeń szkolnych w oparciu o analizę potrzeb i możliwości ucznia, h) właściwą realizację zadań zawartych w Szkolnym Programie Wychowawczym. 6. Zadania wychowawcy klasy 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel-wychowawca uczący w danym oddziale, wyznaczony przez Dyrektora szkoły. 2. Celem pracy wychowawcy-opiekuna klasy jest wspomaganie uczniów w rozwoju poznawczym i emocjonalnym. 3. Nauczyciel wychowawca opiekuje się oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 4. Zmiana wychowawcy może nastąpić w szczególności wyniku: a) rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem będącym wychowawcą,

11 Województwa Podlaskiego Nr Poz b) czasowej nieobecności wychowawcy, c) uzasadnionego i zgodnego wniosku uprawnionej reprezentacji rodziców i uczniów, o ile znajdzie on potwierdzenie. 5. Na początku etapu edukacyjnego wychowawca przygotowuje Program Wychowawczy klasy w oparciu o Szkolny Program Wychowawczy. 6. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca opracowuje tematykę godzin do dyspozycji wychowawcy uwzględniając potrzeby uczniów. 7. Dokonuje śródrocznej i końcoworocznej oceny z zachowania. 8. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej jest wskazane, aby nauczyciel wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego. 9. Formy spełniania zadań przez nauczyciela wychowawcę są dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych. 10. Wychowawca w swojej działalności wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej korzysta z pomocy Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, pedagoga szkolnego oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. 7. Zasady rekrutacji uczniów. 1. Do szkoły mogą być przyjęci uczniowie legitymujący się: a) ukończeniem Zasadniczej Szkoły Zawodowej o 3 letnim okresie nauczania we wszystkich zawodach mechanicznych, b) odpowiednim stanem zdrowia, poświadczonym przez lekarza. 2. Rekrutacja uczniów odbywa się w oparciu o właściwe przepisy oświatowe dotyczące warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz zarządzenia Podlaskiego Kuratora Oświaty. 3. O przechodzeniu uczniów z jednego typu szkoły do innego oraz przyjmowaniu w trakcie roku szkolnego decyduje Dyrektor szkoły. 4. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje Szkolna Komisja Rekrutacyjna na podstawie konkursu świadectw i rozmowy kwalifikacyjnej. 5. Szkoła przygotowuje corocznie szczegółowe informacje na temat rekrutacji przed rozpoczęciem naboru i udostępnia je osobom zainteresowanym. 6. Kandydaci do technikum składają w wyznaczonym terminie następujące dokumenty: a) podanie o przyjęcie do szkoły, b) świadectwo zdrowia, c) dwie fotografie podpisane czytelnie na odwrocie, d) świadectwo ukończenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej o okresie nauczania nie krótszym niż 2 lata i nie dłuższym niż 3 lata, e) inne dokumenty (np. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej). 8. Prawa uczniów

12 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uczeń ma prawo do: 1) poznania wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów; 2) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami pracy umysłowej; 3) opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo oraz ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, a także ochronę i poszanowanie jego godności; 4) korzystanie z pomocy finansowej, zgodnie z odrębnymi przepisami, w zależności od posiadanych przez szkołę środków finansowych; 5) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym; 6) swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych jeśli nie narusza tym dobra innych osób; 7) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów; 8) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny w/g ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce; 9) pomocy, w przypadku trudności w nauce; 10) korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego; 11) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych; 12) wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenie się w organizacjach działających w szkole; 13) złożenia skargi do dyrektora szkoły w przypadku nieprzestrzegania jego praw. 9. Obowiązki uczniów Uczeń ma obowiązek: 1) zapoznać się z postanowieniami Statutu Szkoły i Regulaminu Szkoły oraz przestrzegać ich ustaleń; 2) systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły; 3) przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły; 4) dbać o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój; 5) dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole; 6) posiadać niezbędne podręczniki i poradniki oraz podstawowe w swoim zawodzie przyrządy pomiarowe; 7) bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp w pracowniach specjalistycznych. 10. Wyróżnienia, nagrody i kary.

13 Województwa Podlaskiego Nr Poz Za rzetelną naukę i pracę,wzorową postawę, wybitne osiągnięcia uczeń może być wyróżniony lub nagrodzony w następujących formach: - wyróżnienie przez wychowawcę klasy, - wyróżnienie przez dyrektora na apelu lub uroczystości szkolnej, - list pochwalny dyrektora, - pismo gratulacyjne skierowane do rodziców, - nagroda rzeczowa, - premia za wyniki w nauce, - wpis do księgi wyróżnień, przyznanie statusu reprezentanta szkoły, - świadectwo z wyróżnieniem: a) uczeń otrzymuje świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał z obowiązujących zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz ocenę wzorową z zachowania, b) absolwent otrzymuje świadectwo dojrzałości z wyróżnieniem, jeżeli uzyskał edukacyjnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75, średnią z egzaminu dojrzałości co najmniej 4,6 oraz ocenę wzorową z zachowania. 2. Zgłoszenia kandydatów do nagród i wyróżnień dokonują zespoły klasowe, wychowawca i inni nauczyciele lub poszczególni uczniowie. 3. W każdym przypadku wyróżnienia i nagradzania uczniów niezbędne jest zasięgnięcie opinii jego wychowawcy i zespołu klasowego. 4. Wszystkie wyróżnienia i nagrody uczniów są zapisywane w specjalnym rejestrze prowadzonym przez wicedyrektora szkoły. 5. Rada Szkoły może ustanowić odznaki dla wyróżniających się uczniów i określić warunki ich uzyskania, w takim wypadku w statucie szkoły należy określić rodzaj i tryb przyznawania tych odznak. 6. Uczeń, który narusza obowiązki ucznia może otrzymać karę w formie: a) upomnienia wychowawcy klasy lub innego nauczyciela (z adnotacją w dzienniku lekcyjnym), b) upomnienia Dyrektora szkoły, c) przeniesienia do innej klasy, d) skreślenia z listy słuchaczy. 7. Skreśleniu z listy uczniów podlega słuchacz, który rażąco łamie obowiązki ucznia, a zwłaszcza: a) używa środków powodujących uzależnienie (alkohol, nikotyna, narkotyki), b) bierze udział w rozprowadzaniu narkotyków, c) stosuje wobec innych przemoc psychiczną lub fizyczną, d) swoim zachowaniem stanowi zagrożenie dla pozostałych członków społeczności szkolnej. 8. Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego.

14 Województwa Podlaskiego Nr Poz Uczeń może odwołać się od decyzji skreślenia z listy uczniów do Podlaskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły w terminie 14 dni od jej otrzymania. 10. Uczeń ma prawo odwołać się od nałożonej kary wymienionej w ust. 6 pkt a, b i c, do dy rektora szkoły za pośrednictwem wychowawcy, innego członka rady pedagogicznej lub przedstawicieli samorządu słuchaczy w ciągu 3 dni od dnia jej nałożenia. 11. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie wymienione w ust. 6 pkt a jednoosobowo, a w przypadkach określonych w ust. 6 pkt. b i c przy udziale wychowawcy klasy w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania. Decyzja dyrektora szkoły jest ostateczna. 11. Warunki bezpieczeństwa uczniów. 1. Nauczyciel ponosi pełną odpowiedzialność za uczniów przebywających pod jego opieką. 2. W szkole organizowane są dyżury nauczycieli mające na celu opiekę nad młodzieżą podczas przerw międzylekcyjnych. 3. Opiekę nad uczniami przebywającymi na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych sprawują prowadzący te zajęcia nauczyciele, odpowiadają za ich właściwy przebieg. 4. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły, a także na wycieczkach sprawują opiekunowie /na podstawie odrębnych przepisów/. 5. Podczas wycieczek uczeń może oddalić się od grupy wyłącznie za zgodą opiekuna lub na pisemny wniosek rodzica, który automatycznie przejmuje odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo. 6. Inne formy opieki nad uczniem regulowane są zgodnie z właściwymi przepisami. 12. Organizacja biblioteki szkolnej. 1. Biblioteka jest pracownią szkolną powołaną do realizacji potrzeb dydaktyczno -wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela i popularyzowania kultury czytelniczej wśród młodzieży. 2. Zadaniem nauczycieli-bibliotekarzy jest tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz do efektywnego posługiwania się technologią informacyjną. 3. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice (opiekunowie prawni) uczniów. 4. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: a) prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami w grupach lub oddziałach oraz jej udokumentowania, b) indywidualnej pomocy uczniom w rozwijaniu zainteresowań czytelniczych oraz wyrabianiu i pogłębianiu nawyku czytania i uczenia się, c) udostępniania księgozbioru podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu, zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, d) dokonywania zakupów nowości wydawniczych i prezentowania ich czytelnikom,

15 Województwa Podlaskiego Nr Poz i 1386 e) organizowania różnorodnych form inspiracji czytelniczej z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb odbiorców, f) eksponowania informacji na temat pracy innych bibliotek, g) okresowego podsumowywania czytelnictwa wśród młodzieży i prezentowania wyników. h) organizowania różnorodnych zadań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną. 5. Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki określa regulamin. 6. Inne obowiązki nauczycieli-bibliotekarzy dotyczące np. gromadzenia, opracowywania i ewidencjonowana zbiorów określają odrębne przepisy. 13. Postanowienia końcowe 1. Technikum Uzupełniające używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 2. Technikum wchodzące w skład zespołu szkół posiada pieczęć wspólną dla wszystkich szkół zawierającą nazwę zespołu. 3. Tablica i pieczęć Technikum Uzupełniającego wchodzącego w skład zespołu zawierają nazwę zespołu i nazwę technikum. 4. W świadectwach szkolnych i innych dokumentach wydawanych przez szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół podaje się nazwę szkoły; nazwa zespołu szkół umieszczona jest na pieczęci urzędowej. 5. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami. 6. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy UCHWAŁA NR 219/XXXIII/04 RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu I Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 Na podstawie art. 2c ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 104, poz. 1104, Nr 122, poz. 1312; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, Nr 147, poz. 1644/ w związku z art. 58 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, poz. 496; z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 141, poz. 943; z 1998 r. Nr 117, poz. 759, Nr 162, poz. 1126; z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320; z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615; z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304/, uchwala się, co następuje: 1. Nadaje się I Uzupełniającemu Liceum Ogólnokształcącemu w Łomży, o dwuletnim cyklu kształcenia ul. Zielona 21 funkcjonującemu od 1 września 2004 r. w Zespole Szkół Technicznych i

16 Województwa Podlaskiego Nr Poz Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Łomży statut stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego. 1. Nazwa szkoły i siedziba. Przewodniczący Rady Jan Jarota Załącznik do uchwały Nr 219/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży dnia 23 czerwca 2004 r. STATUT PUBLICZNEGO I UZUPEŁNIAJĄCEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO 1. Statut I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży wchodzącego w skład Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 4 im. Marii Skłodowskiej Curie w Łomży, ul. Zielona Szkoła działa na podstawie niniejszego statutu oraz ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ i przepisów wykonawczych, a także uchwały Rady Miejskiej Łomży Nr 179/XXIX/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie założenia I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Łomży. 3. Siedzibą szkoły jest miasto Łomża, ul. Zielona Organem prowadzącym szkołę jest Miasto Łomża, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. 5. Pełna nazwa szkoły brzmi: Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Łomży I Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące. 6. Liceum uzupełniające, wchodzące w skład zespołu szkół używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami. 7. Tablica i pieczęć liceum uzupełniającego zawiera nazwę zespołu i nazwę liceum. 2. Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki. 1. Cele i zadania szkoły w zakresie kształcenia i wychowania regulują: a) ustawa o systemie oświaty, b) rozporządzenia, w tym akty prawne Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, c) programy nauczania zawarte w Szkolnym Zestawie Programów Nauczania, d) Szkolny Program Wychowawczy,

17 Województwa Podlaskiego Nr Poz e) Wewnątrzszkolny System Oceniania, f) Program Profilaktyki. 2. Szkoła w zakresie kształcenia i wychowania zapewnia uczniom: a) zdobywanie rzetelnej wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie dalszego kształcenia, b) przygotowanie do aktywnego wejścia na rynek pracy, c) możliwość wszechstronnego rozwoju osobowego. 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem jest ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału w zakresie kształcenia ogólnego z uwzględnieniem przedmiotów na poziomie rozszerzonym. 4. W szkole może być prowadzona działalność innowacyjna i eksperymentalna na zasadach określonych w prawie oświatowym. 5. W szkole są organizowane zajęcia dodatkowe uwzględniające potrzeby rozwojowe, predyspozycje i zainteresowania uczniów. 6. Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom i ich rodzicom, a także organizuje wewnątrzszkolny system doradztwa. 7. Szkoła może udzielać pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji rodzinnej lub losowej. Może ona przyjąć następujące formy: a) zasiłku losowego lub zapomogi, b) stypendium socjalnego. 8. Pomoc może być realizowana zgodnie z zasadami zawartymi w odrębnych przepisach. 9. Szkoła przy rozwiązywaniu problemów wychowawczych współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc uczniom i rodzicom. 10. Szczegółową organizację i formy współdziałania szkoły z rodzicami (opiekunami prawnymi) w zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki, regulują zasady współpracy zawarte w Szkolnym Programie Wychowawczym, Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania i Programie Profilaktyki. 11. Szkolny Program Wychowawczy, Wewnątrzszkolny System Oceniania i Program Profilaktyki uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego. 3. Organy szkoły i ich kompetencje. 1. Organami szkoły są: a) Dyrektor Szkoły, b) Rada Pedagogiczna, c) Samorząd Uczniowski, d) Rada Rodziców. 2. Podstawową jednostką organizacyjną liceum jest oddział.

18 Województwa Podlaskiego Nr Poz Liczba uczniów w oddziale wynosi co najmniej 25, za zgodą organu prowadzącego liczba uczniów może być mniejsza. 4. Zasady podziału na grupy określa rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 5. Zajęcia realizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora mogą być organizowane w zespołach zgodnie z rozporządzeniem MENiS w tej sprawie. 6. Przeznaczenie godzin do dyspozycji dyrektora regulują potrzeby szkoły oraz rozporządzenie MENiS w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych. 7. Dyrektor liceum w porozumieniu z organami szkoły wyznacza wybrane dla danego oddziału, 2 4 przedmioty ujęte w podstawie programowej, w zakresie rozszerzonym na początku etapu edukacyjnego, uwzględniając zainteresowania uczniów oraz możliwości organizacyjne, kadrowe i finansowe szkoły. 8. Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności: a) kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz, b) sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad działalnością nauczycieli, c) realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej i innych organów szkoły podjętych w ramach ich kompetencji, d) wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z obowiązującymi przepisami. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. e) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie, f) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego, g) organizowanie administracyjnej i gospodarczej obsługi szkoły, h) opracowywanie dokumentów programowo-organizacyjnych szkoły. 9. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i innych pracowników. W szczególności decyduje w sprawach: a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły, c) występowania z wnioskiem w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej d) tworzenia zespołów problemowo - zadaniowych, zespołów wychowawczych i przedmiotowych. 10. Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną, radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim. 11. Dyrektor Szkoły współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

19 Województwa Podlaskiego Nr Poz W szkole działa Rada Pedagogiczna w skład, której wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. 13. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej. 14. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele innych organów szkoły. 15. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej. 16. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady. 17. Dyrektor Szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły. 18. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady. 19. Posiedzenia Rady Pedagogicznej są protokołowane. 20. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. 21. Szczegółowe zasady pracy Rady Pedagogicznej określa przyjęty przez nią regulamin. 22. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy: a) uchwalanie statutu szkoły i jego zmian, b) zatwierdzanie planów pracy szkoły, c) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, d) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w szkole, e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, f) podejmowanie uchwał dotyczących skreślenia uczniów z listy uczniów. 23. Rada Pedagogiczna opiniuje: a) organizację pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, b) wnioski Dyrektora Szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień, za wyjątkiem nagród Dyrektora Szkoły, c) propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom zajęć i prac stałych oraz dodatkowych,

20 Województwa Podlaskiego Nr Poz d) projekt planu finansowego szkoły. 24. W szkole działa Samorząd Uczniowski, który tworzą wszyscy uczniowie szkoły. 25. Samorząd Uczniowski może przedstawiać innym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących respektowania praw uczniów. 26. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. 27. Szczegółowe zasady działalności samorządu określa regulamin Samorządu Uczniowskiego, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 28. W szkole działa Rada Rodziców, stanowiąca reprezentację rodziców uczniów. 29. Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. 30. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł i decyduje o ich przeznaczeniu. 31. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców. 32. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły. 33. Organy szkoły przekazują sobie do wiadomości własne decyzje, zarządzenia i uchwały poprzez wywieszanie ich na tablicy ogłoszeń szkoły. 34. Ewentualne spory wynikłe między organami szkoły rozstrzyga Dyrektor Szkoły, którego decyzja jest ostateczna, zaś między Dyrektorem Szkoły a organami szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą lub organ prowadzący, w zależności od przedmiotu sporu, którego decyzja jest ostateczna. 4. Organizacja pracy szkoły. 1. Szkoła realizuje działania dydaktyczno-wychowawcze zgodnie z obowiązującym planem w oparciu o Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 2. Nauka w szkole trwa dwa lata. 3. Podstawową formą pracy szkoły jest system klasowo-lekcyjny. 4. Zajęcia edukacyjne realizowane są w pracowniach przedmiotowych i salach lekcyjnych. 5. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. 6. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa semestry. 7. Po pierwszym semestrze następuje klasyfikacja śródroczna, po drugim końcoworoczna. 8. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć w roku szkolnym, ferie oraz inne dni wolne od nauki są zgodne z ustaleniami Podlaskiego Kuratora Oświaty i obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie

STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie STATUT Szkoły Podstawowej Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej w Warszawie Postanowienia ogólne 1 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa Montessori im. Św. Urszuli Ledóchowskiej. 2. Osobą prowadzącą

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA

STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA STATUT PRZEDSZKOLA NAZWA PRZEDSZKOLA 1 1. Przedszkole nosi nazwę: Pan Słonik, 2. Siedziba Przedszkola: Tczew, 3. Adres Przedszkola: ul. Al. Solidarności 13, 83-110 Tczew. 2 1. Nazwa używana przez Przedszkole

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119. im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 119 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W WARSZAWIE WESOŁEJ Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 IV 2007( Dz.U.207/83/562

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach Zasady oceniania określone w niniejszym dokumencie dotyczą uczniów klas VI Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Zasadniczej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 FORMA PRAWNA, POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Polsko-Angielskie Przedszkole Montessori Przystań Odkrywców jest przedszkolem niepublicznym. 2. Siedziba i miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach

Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Wewnątrzszkolny System Oceniania,Klasyfikowania i Promowania Uczniów w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. Wojciecha Kilara w Katowicach Podstawę prawną stanowi rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach

Statut szkoły /placówki. statutów szkół. Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Statut szkoły /placówki Uwagi i wnioski z analizy statutów szkół Kuratorium Oświaty w Białymstoku, Delegatura w Suwałkach Podstawa prawna: 1. Art.60 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (wyciąg ze Statutu Szkoły) Założenia ogólne. 1. Ustalenia zawarte w WZO obowiązują w Szkole Podstawowej nr 12 w Tczewie. 2. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania opracowano

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ W OZIMKU WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA KLASYFIKOWANIA I PROMOWANIA UCZNIÓW ORAZ SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH PODSTAWA PRAWNA Wewnątrzszkolny System Oceniania opracowany w oparciu

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA 1 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIENIA Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Alfreda Szklarskiego w Orzeszu - Zawiści ( tekst ujednolicony z dnia 01 września 2014 roku) Elementy Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania :

Bardziej szczegółowo