STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA Październik 2007

2 SPIS TREŚCI ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWOJU... 5 WPROWADZENIE... 6 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO... 8 METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO METODY PRACY STOSOWANE W OPRACOWYWANIU DOKUMENTU ROLA STRATEGII ROZWOJU WSRÓD DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH POWIATU CZĘŚĆ I RAPORT NT. SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ POWIATU PRZEWORSKIEGO MIEJSCE POWIATU PRZEWORSKIEGO W REGIONIE POŁOśENIE POWIATU NA TLE WOJEWÓDZTWA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE CHARAKTERYSTYKA POWIATU PRZEWORSKIEGO RYS HISTORYCZNY UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY RYNEK PRACY BEZROBOCIE GOSPODARKA ROLNICTWO EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKALNICTWO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TURYSTYKA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA CZĘŚĆ II STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU PROBLEMY I ASPIRACJE SPOŁECZNE WYRAśONE W ANKIETACH ANKIETA POTRZEB ROZWOJOWYCH POWIATU PRZEWORSKIEGO ANKIETA UWARUNKOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ POWIATU PRZEWORSKIEGO WIZJA ROZWOJU POWIATU MISJA POWIATU PROGRAMY OPERACYJNE OBSZARY STRATEGICZNE Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 2

3 4.2. PRIORYTETY, CELE I DZIAŁANIA STRATEGICZNE ZADANIA STRATEGICZNE WDRAśANIE STRATEGII METRYKI I PROJEKTY REALIZACYJNE PROJEKTY REALIZACYJNE DLA ZADAŃ STRATEGICZNYCH STAROSTA I ZESPÓŁ DS. WDRAśANIA STRATEGII MONITORING WDRAśANIA STRATEGII POWIĄZANIA ZE STRATEGIAMI GMINNYMI, WOJEWÓDZKĄ I KRAJOWĄ STRATEGIE ROZWOJU GMIN POWIATU STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI NA LATA (NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA) STRATEGIA ROZWOJU KRAJU NA LATA PRIORYTETY WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ WSPÓŁPRACA LOKALNA WSPÓŁPRACA PONADLOKALNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA RAMY FINANSOWANIA STRATEGII ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STATEGII ZAŁĄCZNIKI ZAŁ. NR 1. Informacje o inwestycjach zrealizowanych w latach ZAŁ. NR 2. Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego ZAŁ. NR 3. Ochotnicze StraŜe PoŜarne działające na terenie powiatu przeworskiego ZAŁ. NR 4. Organizacje pozarządowe w powiecie przeworskim ZAŁ. NR 5 Zabytki kultury materialnej ZAŁ. NR 6. Lista osób uczestniczących w debatach lokalnych ZAŁ. NR 7. Wzory ankiet SPIS TABEL, WYKRESÓW, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ BIBLIOGRAFIA Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 3

4 Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata rozpoczęto w kwietniu 2007 roku, zgodnie z umową z dnia r. podpisaną pomiędzy Powiatem Przeworskim, reprezentowanym przez Zbigniewa Kiszkę Starostę Przeworskiego oraz Marka Frączka Wicestarostę Przeworskiego, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie, reprezentowaną przez Barbarę Kuźniar- Jabłczyńską Prezesa Zarządu oraz Józefa Twardowskiego Wiceprezesa Zarządu. Strategię opracował zespół pracowników Biura Terenowego RARR SA. Zespół konsultantów RARR SA pragnie złoŝyć gorące podziękowania pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych, a takŝe wszystkim osobom, instytucjom za poświęcony czas, wysiłek merytoryczny i trud organizacyjny w czasie budowania Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata Szczególne podziękowania pragniemy złoŝyć pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego, w szczególności panu Kierownikowi Rafałowi Anklewiczowi za pomoc przy opracowaniu dokumentu. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 4

5 ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWOJU Okres planowania i realizacji: lata Plan realizacyjny strategii uwzględnia kolejne kadencje Rady Powiatu w okresie od Strategia była konsultowana z przedstawicielami wszystkich gmin powiatu. Decyzje zawarte w strategii słuŝą polepszeniu warunków i jakości Ŝycia mieszkańców powiatu. Strategia powiatu jest zbieŝna ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata oraz priorytetami przyjętymi w oficjalnych dokumentach związanych z rozwojem społeczno gospodarczym kraju oraz Unii Europejskiej. Realizacją strategii kierują władze powiatu przy współpracy władz gminnych. Strategia jest narzędziem integrowania i koordynowania działań rozwojowych podejmowanych przez gminy w powiecie. Strategia słuŝy pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz tworzeniu warunków do inwestowania w powiecie. Strategia jest podstawowym dokumentem planistycznym, będącym punktem odniesienia dla dokumentów operacyjnych na poziomie powiatu, w szczególności strategii sektorowych. Zadaniem strategii jest ułatwienie kolejnym władzom samorządowym utrzymanie długookresowych kierunków rozwoju powiatu. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 5

6 WPROWADZENIE Strategia to wieloletni dokument programowy wyznaczający podstawowe kierunki działania dla rozwoju powiatu przy uwzględnieniu wszystkich jego aspektów demograficznych, społecznych i gospodarczych. Jest to kompleksowy plan systemowego działania obecnych i przyszłych władz lokalnych, w oparciu o szanse i zagroŝenia płynące ze stale zmieniającego się otoczenia uwzględniając atuty i słabości wewnętrznego potencjału powiatu. Strategia daje moŝliwość poznania kompleksowej koncepcji rozwoju Powiatu. Pozwala poznać priorytety i cele oraz kierunki, jakimi podąŝać będzie samorząd dla osiągnięcia wyŝszego tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Strategia wskazuje, jakie działania powinny podjąć funkcjonujące w powiecie podmioty gospodarcze i instytucje, aby zrealizować oczekiwane priorytety rozwoju oraz określa przyjęcie takich załoŝeń, które wpisywać się będą w moŝliwość wspomagania inicjatyw samorządów gmin i powiatów ze środków Unii Europejskiej. Strategia jest takŝe cennym źródłem informacji dla potencjalnych inwestorów o przyjętych i zakładanych ścieŝkach rozwoju powiatu, jak i o zamiarach kreowania jego wizerunku gospodarczego, społecznego i kulturalnego w przyszłości. "Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata " jest próbą połączenia interesów i celów strategicznych dziewięciu gmin z obszaru powiatu przeworskiego oraz zadań powiatu w odniesieniu do "Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata ". Podstawowym zadaniem Strategii rozwoju jest stworzenie podstaw do: wytyczenia perspektywicznych kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, lepszego dostosowania się powiatu do zmieniającego się otoczenia, w którym mieszczą się zarówno szanse, jak i zagroŝenia dla jego dalszego rozwoju, sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania przez jego władze samorządowe, tak w krótkim, jak i dłuŝszym horyzoncie czasu, przygotowania władz samorządowych do działań w sytuacji niepewności i ryzyka, wynikającego ze zmieniających się uwarunkowań rozwojowych, stwarzania takich warunków, które z uwzględnieniem wymagań zmieniającego się otoczenia ułatwią przełamywanie barier rozwojowych, a takŝe eliminowanie (lub chociaŝ minimalizowanie) róŝnorodnych konfliktów wykrywanych w toku diagnozy obecnego poziomu rozwoju, optymalnego wykorzystania ograniczonych własnych środków finansowych, pozyskiwania przez władze lokalne środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację załoŝonych przedsięwzięć inwestycyjnych, promocji samorządu i stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki, prowadzenia aktywnej polityki w zakresie stymulowania przedsiębiorczości, tworzenia warunków dla inwestycji kapitału lokalnego i zewnętrznego. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 6

7 Strategia rozwoju powiatu spełniać będzie kilka funkcji: 1. WaŜny materiał informacyjny określający miejsce, w którym jesteśmy z informacją o naszym potencjale społecznym, ekonomicznym i gospodarczym. 2. Formalna podstawa umoŝliwiająca ubieganie się o środki wsparcia z budŝetu państwa, jak i o środki pomocowe Unii Europejskiej i innych instytucji oraz organizacji. 3. Program działania dla samorządów lokalnych oraz realizacji przedsięwzięć i załoŝeń rozwoju gospodarczego. 4. Doskonały materiał promocyjny. Do prac nad opracowaniem strategii powołano zespół składający się z przedstawicieli Starostwa oraz wszystkich gmin powiatu, a takŝe jednostek i słuŝb funkcjonujących na terenie powiatu. RównieŜ mieszkańcy powiatu poprzez udział w debatach oraz wypełnienie ankiet wzięli udział w tworzeniu tego dokumentu. Poza tym wszystkie opracowywane materiały były udostępniane osobom zainteresowanym. Po napisaniu dokument został zawieszony na stronie internetowej powiatu i poddany konsultacjom społecznym. MoŜna było się z nim zapoznać i podzielić swoimi uwagami, wątpliwościami i sugestiami. Opinie i spostrzeŝenia przyczyniły się do uzupełnienia strategii, co w rezultacie pozwoliło na przyjęcie dokumentu o znacznym stopniu akceptacji społecznej. Celem "Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata " jest określenie szeroko pojętego potencjału powiatu oraz wskazanie moŝliwości jego maksymalnego wykorzystania na wszystkich etapach realizacji strategicznego planu rozwoju. Strategia zawiera harmonogram realizacji zadań w odniesieniu do działań i celów, uwzględniając priorytety i obszary. Strategia uwzględnia nie tylko potrzeby lokalne, ale takŝe ponadlokalne i ponadregionalne. Przyjęta w Strategii Rozwoju Powiatu wizja i misja, określone obszary, priorytety, wypracowane cele i działania pozwolą precyzyjnie realizować zadania, dzięki którym powiat przeworski zwiększy swoją konkurencyjność w regionie, a takŝe w skali województwa i kraju. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 7

8 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO Projekt budowy Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata opierał się na realizacji trzech etapów: Etap I Diagnoza stanu istniejącego i opracowanie raportu o sytuacji społeczno -gospodarczej powiatu. Etap II Budowa strategicznego planu rozwoju. Etap III- Konsultacje społeczne oraz przyjęcie dokumentu. Etap I W realizację I etapu zaangaŝowani byli oprócz konsultantów RARR przedstawiciele: - instytucji samorządowych (Starosta, Wicestarosta, naczelnicy/kierownicy oraz pracownicy kluczowych wydziałów Starostwa Powiatowego; dyrektorzy jednostek powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Muzeum - Zespołu Pałacowo- Parkowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji, szkół, instytucji polityki społecznej i ochrony zdrowia; przedstawicieli gmin wchodzących w skład powiatu przeworskiego, etc.), - przedsiębiorców z terenu powiatu oraz instytucji otoczenia biznesu, - mieszkańców (reprezentowanych przez organizacje pozarządowe, liderów społecznych). Etap I miał charakter organizacyjno-analityczny i słuŝył właściwemu zaplanowaniu całego procesu. 10 maja 2007 r. przystąpiono do opracowywania dokumentu. Na spotkaniu z przedstawicielami Starostwa omówiono zakres prac i etapów Strategii oraz poproszono o dostarczenie niezbędnych informacji (dane opisowe, statystyczne itp) Na podstawie danych statystycznych, publikacji i innych materiałów mających znaczenie dla dokumentu konsultant RARR SA sporządził raport o sytuacji społeczno -gospodarczej powiatu. Potencjał powiatu został przeanalizowany pod względem uwarunkowań zewnętrznych, potencjału społecznego, w tym stosunków demograficznych i rynku pracy, infrastruktury komunalnej, stanu środowiska naturalnego, działalności gospodarczej, stanu dziedzictwa kulturowego itp. Zadaniem II etapu było na podstawie wyników ankiet oraz analizy SWOT określenie misji, wizji, głównych problemów oraz ustalenie planów operacyjnych dla kaŝdego obszaru strategicznego w postaci priorytetów, celów, działań i zadań. W ramach II etapu przeprowadzono trzy debaty lokalne- warsztaty na których opracowano załoŝenia Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata Przebieg debat lokalnych Debata I r. - wprowadzenie w planowanie strategiczne, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 8

9 - omówienie metodologii procesu budowania strategii rozwoju (metodą partnerską) oraz znaczenia partycypacji społecznej w planowaniu strategicznym przedstawienie zakresu prac, - Prezentacja raportu diagnostycznego, - określenie misji, wizji, - przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron powiatu oraz zewnętrznych szans i zagroŝeń dla dalszego rozwoju - analiza SWOT. - badania ankietowe wśród uczestników debat. Debata II r. - omówienie wyników ankiet w odniesieniu do Strategii Powiatu Przeworskiego z 2001 r., - prezentacja profilu powiatu, - weryfikacja wyników analizy SWOT, - określenie propozycji priorytetów i celów w poszczególnych obszarach. Debata III r. - weryfikacja priorytetów i celów, - określenie działań wdroŝeniowych w rozbiciu na poszczególne cele dla kaŝdego priorytetu, Zakończenie prac diagnostycznych stało się punktem wyjścia do realizacji części polegającej na opracowaniu Strategicznego Planu Rozwoju, która przebiegała następująco: Etapu II, Koniec lipca 2007 r. - Skonstruowanie planów działań dla sześciu obszarów strategicznych zapis w układzie priorytet, cel i działania do realizacji. - Przekazanie Starostwu wypracowanego schematu z prośbą o wskazanie szczegółowych zadań pod określone cele strategiczne. Sierpień/wrzesień 2007 r. - Scalenie planów działań oraz zadań w kompletny dokument strategii rozwoju powiatu. - Opracowanie przez konsultanta RARR SA II części strategicznej i przekazanie projektu Strategii pod konsultacje społeczne. Etap III został poświęcony poddaniu końcowego dokumentu konsultacjom społecznym oraz ostatecznym jego uchwaleniu i przebiegał następująco: wrzesień 2007 r. Konsultacje społeczne dokumentu ( zawieszenie na stronie internetowej Starostwa) do 15 października 2007 r. Wprowadzenie korekt i ostateczne opracowanie redakcyjne treści dokumentu Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 9

10 do 31 października 2007 r. Przekazanie Zarządowi Powiatu ostatecznej wersji dokumentu. listopad 2007 r. - Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju powiatu przeworskiego na lata Uchwalenie Strategii rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata przez Radę Powiatu. METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO Organizacja procesu Przyjęta metodyka realizacji Strategii rozwoju dla powiatu przeworskiego oparta została na partnersko-eksperckim modelu budowy planów strategicznych, w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych organizacji wspomagających rozwój jednostek samorządowych w Polsce. Metodyka uwzględniała ponadto dotychczasowe doświadczenia RARR SA, powiatu i gmin wchodzących w jego skład w wypracowywaniu koncepcji rozwojowych. Inicjatorem procesu planowania strategicznego w powiecie przeworskim był Zarząd Powiatu, który miał świadomość, Ŝe przy współpracy konsultantów zewnętrznych, naleŝy stymulować proces rozwoju powiatu. Wspólne było przekonanie, iŝ do prac nad strategią naleŝy zaangaŝować takŝe liderów lokalnych. Grupa ta wraz z pracownikami starostwa, jednostek podległych, przedstawicielami gmin, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi była uczestnikami warsztatów (debat) strategicznych. Pomimo niewielkiej wielkości grupy, pracowano efektywnie, jednocześnie zapewniając pełną reprezentację społeczności lokalnej. Diagnoza stanu analiza aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu Planowanie strategiczne oparte jest na obiektywnej ocenie ekonomicznego charakteru społeczności lokalnej i jej miejsca w gospodarce regionu. W ramach realizacji tego etapu przeprowadzona została analiza struktury ekonomiczno gospodarczej i demograficznej powiatu przeworskiego oraz określenie jego pozycji na tle regionu. Praca konsultantów polegała na przeprowadzeniu analiz i badań w oparciu o dostępne dane statystyczne oraz informacji o gminach i powiecie, publikacji opisujących sytuację społeczno gospodarczą regionu, kwerendę prasową i internetową, materiały i dokumenty uzyskane z Urzędów Gmin, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Zebrane materiały analizowano zgodnie z powszechnie przyjętą metodyką stosowaną w badaniach o charakterze regionalnym oraz badaniach mikroekonomicznych. Spis najwaŝniejszych pozycji materiału źródłowego załączono na końcu niniejszego opracowania. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 10

11 Określenie misji i wizji powiatu W procesie tworzenia strategii rozwoju, po wstępnych analizach i określeniu profilu społecznogospodarczego powiatu przystąpiono do definiowania wizji (poŝądany stan przyszłości) i misji powiatu (deklaracja określająca główny kierunek rozwoju). Uczestnikom debat umoŝliwiono ustosunkowanie się do zapisów poprzedniej strategii. Zaakceptowano poprzednią wersję misji powiatu jako tą, która będzie obowiązywać na najbliŝsze 6 lat. Wizję powiatu zaproponowali konsultanci dokumentu. Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analiza strategiczna przeprowadzona metodą SWOT Podczas jednej z debat uczestnicy pracowali nad analizą zasobów wewnętrznych powiatu i analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagroŝeń. Przeprowadzono analizę SWOT. Wyjściem do analizy były: raport diagnostyczny, analiza uwarunkowań i moŝliwości rozwojowych powiatu, określenie pilnych do rozwiązania problemów, preferowane kierunki kształcenia w szkołach średnich, analiza uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych powiatu oraz określone warianty rozwoju powiatu na najbliŝsze lata. Strategiczny Plan Rozwoju Wypracowane na debatach strategicznych materiały oraz raport nt. stanie społeczno-gospodarczym powiatu stały się podstawą przystąpienia do opracowywania przez konsultantów RARR SA II części dokumentu pn. Strategiczny Plan Rozwoju. Strategię rozwoju charakteryzują dwie główne cechy: elastyczność i ciągłość. Oznacza to, Ŝe zapisy strategii i ich wdraŝanie powinny być stale monitorowane i weryfikowane w zaleŝności od szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, jak równieŝ zasobów powiatu. MoŜliwość wprowadzania zmian w zapisach dokumentu strategicznego ma zachować ciągłość jego realizacji, świadczyć o tym, iŝ strategia ta Ŝyje, dzięki czemu moŝliwe staje się osiągnięcie celów przyjętych w trakcie jej tworzenia. Sformułowanie zagadnień strategicznych Propozycje obszarów strategicznych, priorytetów, celów i działań zostały wypracowane na debatach lokalnych. Uczestnicy debat za kaŝdym razem otrzymywali materiały warsztatowe do oceny, mieli moŝliwość naniesienia poprawek i ewentualnego dodania nowych pomysłów, które po obróbce konsultantów były przedstawiane na kolejnych debatach. Plany operacyjne obszary, cele, działania, zadania do realizacji Zadanie to obejmowało wypracowanie celów, działań i zadań w wyodrębnionych wcześniej obszarach strategicznych powiatu przeworskiego: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, KAPITAŁ LUDZKI, OBSZARY WIEJSKIE I ROLNICTWO, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 11

12 TURYSTYKA.SPORT. PROMOCJA, KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE, OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ ZAPOBIEGANIE ZAGROśENIOM. Sformułowano plany operacyjne w następującym układzie: priorytety (kierunkowe), cele, działania oraz zadania i projekty. W ciągu spotkań warsztatowych powstały plany operacyjne w zdefiniowanych obszarach strategicznych. METODY PRACY STOSOWANE W OPRACOWYWANIU DOKUMENTU Praca konsultantów w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata była przeprowadzana w oparciu o róŝnorodne i wzajemnie komplementarne metody pracy. Podstawowymi metodami stosowanymi przez konsultantów były: 1. Analiza tendencji społeczno-gospodarczych w powiecie. 2. Badania ankietowe. 3. Cykl prac warsztatowych z liderami róŝnych środowisk. 4. Metoda delficka. Ad. 1. Analiza tendencji społeczno-gospodarczych w powiecie W początkowej fazie procesu budowy Strategii rozwoju powiatu konsultanci przeprowadzili analizę słuŝącą ocenie tendencji społeczno-gospodarczych zachodzących w powiecie przeworskim. Jako podstawowe narzędzia pracy zastosowano szczegółową analizę danych statystycznych uzyskanych z gmin powiatu przeworskiego, Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz ogólnie dostępnych informacji w prasie i w internecie. Ad. 2. Badania ankietowe Podczas pierwszej debaty lokalnej w czerwcu 2007 r. rozdano uczestnikom dwa rodzaje ankiet (wzory w Zał. nr 7 ): 1. potrzeb rozwojowych powiatu przeworskiego, 2. uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie i rozwój powiatu przeworskiego. Wyniki ankiet stanowiły część procesu opracowania lokalnego planu strategicznego rozwoju. Ankiety zawierały pytania dot. potencjalnych problemów do rozwiązania, informacji o wykorzystaniu posiadanych zasobów powiatu, określenia jego moŝliwości rozwojowych, kierunków kształcenia w szkołach średnich, określenie jednego z trzech wariantów rozwoju oraz określenie trendów oraz stanu faktycznego w skali 1-5 uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych powiatu w rozbiciu na 6 obszarów. Wyniki ankiet zostały zapisane w dokumencie strategicznym. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 12

13 Ad. 3. Cykl prac warsztatowych z liderami róŝnych środowisk Posiadając wiedzę na temat realizacji dotychczasowej Strategii Rozwoju, w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze, konsultanci zaprojektowali cykl 3 warsztatów z reprezentacją róŝnych środowisk z terenu powiatu. Zdecydowano się na prowadzenie warsztatów metodami interaktywnymi z uŝyciem narzędzi (technik) treningowych, pozwalających uczestnikom indywidualnie i grupowo identyfikować, następnie analizować i w końcu proponować moŝliwe rozwiązania. Ten sposób pracy zakładał, Ŝe traktowano uczestników jako ekspertów posiadających znaczące doświadczenie, a rolą konsultantów była jedynie facylitacja (prowadzenie) procesu uczenia się i nabywania umiejętności oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładowych rozwiązań. Poprzez pracę zespołową pod okiem konsultanta, uczestnicy nabyli umiejętności i wiedzę dotyczącą identyfikacji i analizowania problemu, uzyskiwania consensusu, sposobów poszukiwania i proponowania rozwiązań oraz co najistotniejsze - formułowania celów i jasnego argumentowania. KaŜde spotkanie warsztatowe prowadzone było urozmaiconymi technikami: mini wykłady z uŝyciem prezentacji multimedialnych, techniki kreatywne, prace z karteczkami, moderowana dyskusja. Przedstawiciele Starostwa po debatach otrzymywali obrobione materiały dotyczące poszczególnych zagadnień. Ad. 4. Metoda delficka Konsultanci RARR SA mieli świadomość, Ŝe warsztatowy sposób pracy (techniki zespołowe) oprócz ewidentnych korzyści - efekt synergiczny, nie są takŝe wolne od wad. Dlatego teŝ po kaŝdych warsztatach spisywano wypracowane przez jej uczestników materiały, opracowywano redakcyjnie i prezentowano na kolejnych warsztatach jako materiał do ponownej dyskusji. Konsultanci formułowali pytania dotyczące kwestii niejasnych, prosili o indywidualne opinie i o ponowną ocenę materiałów. Dopiero po uzyskaniu zwrotnych informacji materiał opracowywano merytorycznie, mając przekonanie o akceptacji poszczególnych zapisów. Dzięki tej zmodyfikowanej wersji metody delfickiej kaŝdy z uczestników warsztatów miał moŝliwość indywidualnej i odłoŝonej w czasie analizy, a konsultanci uzyskiwali pewność, Ŝe nie popełniono raŝących pomyłek i nie pominięto niczego istotnego. ROLA STRATEGII ROZWOJU WSRÓD DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH POWIATU Strategia rozwoju powiatu przeworskiego stanowi nadrzędny dokument planistyczny średniego horyzontu czasowego, w stosunku do dokumentów operacyjnych, jakimi są Wieloletni plan inwestycyjny oraz Plan rozwoju lokalnego. ZaleŜność przedstawiono na Rys. 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 13

14 Wieloletni Plan Inwestycyjny powiatu przeworskiego Plan Rozwoju Lokalnego powiatu przeworskiego Strategie operacyjne sektorowe (drogi, ekologia, wykluczenie) Plany operacyjne szpitala, policji, straŝy poŝarnej itp. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA Plan Rozwoju Lokalnego gmin z terenu powiatu przeworskiego Strategie Rozwoju Gmin z terenu powiatu przeworskiego Rysunek 1. Strategia rozwoju powiatu w układzie dokumentów planistycznych powiatu Z punktu widzenia zarządzania powiatem, strategia pozwala na ocenę realizacji celów długofalowych w czasie. Elementy szczegółowe (zadania inwestycyjne) priorytetów strategicznych, stanowią podstawę Planu rozwoju lokalnego. Z punktu widzenia pozyskiwania wsparcia projektów inwestycyjnych z funduszy strukturalnych, jednostka samorządu terytorialnego powinna posiadać albo strategię, albo plan rozwoju lokalnego, w zaleŝności od priorytetu. WaŜnym elementem spójności dokumentacji jest korelacja pomiędzy strategią rozwoju, a studium wykonalności projektu inwestycyjnego, które stanowi element dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie. Analiza aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych w powiecie przeworskim Polityka rozwoju powiatu przeworskiego realizowana jest przez szereg dokumentów o charakterze strategicznym. NajwaŜniejsze z nich to: Plan rozwoju lokalnego powiatu przeworskiego na lata (przyjęty w lipcu 2004 r. i stanowiący podstawę do aplikowania o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), Powiatowy Plan Gospodarki odpadami na lata dla powiatu przeworskiego" (przyjęty uchwała Rady Powiatu Przeworskiego NR XVI/110/04 z dnia 3.czerwca 2004 r. i określający główne kierunki rozwoju gospodarki odpadami w powiecie do roku 2014), Program Ochrony Środowiska dla powiatu przeworskiego na lata (przyjęty uchwałą Rady Powiatu Przeworskiego NR XVI/110/04 z dnia 3.czerwca 2004 r. i określający główne kierunki polityki powiatu w zakresie ochrony środowiska do roku 2011), Powiatowy Program Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata , Roczne Programy Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy (opracowywane co rok przez PUP, zatwierdzane uchwałą Rady Powiatu), Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 14

15 Analizując rodzaj i poziom szczegółowości wyŝej wymienionych dokumentów, moŝna generalnie podzielić je na dwie kategorie: dokumenty o charakterze ogólnym (plan rozwoju lokalnego) oraz dokumenty o charakterze sektorowym realizujące politykę powiatu w obszarze ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz polityki społecznej. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 15

16 CZĘŚĆ I RAPORT NT. SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ POWIATU PRZEWORSKIEGO 1. MIEJSCE POWIATU PRZEWORSKIEGO W REGIONIE 1.1. POŁOśENIE POWIATU NA TLE WOJEWÓDZTWA Rysunek 2 Mapa województwa podkarpackiego Borowa WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE Padew Narodowa Tuszów Narodowy Gorzyce TARNOBRZEG Grębów Radomyśl TARNOBRZESKI NOWA DĘBA BARANÓW SANDOMIERSKI Majdan Królewski Zaklików STALOWOWOLSKI Zaleszany Bojanów STALOWA WOLA Pysznica NISKO JeŜowe Jarocin Ulanów NIśAŃSKI Rudnik WOJ. LUBELSKIE Krzeszów Harasiuki Powiat Przeworski Stary Czermin NOWA Mielec Dzikowiec Kamień SARZYNA Kuryłówka Mielec Cmolas LeŜajsk MIELEC KOLBUSZOWSKI RaniŜów Adamówka Wadowice LEśAJSK Górne SOKOŁÓW Stary KOLBUSZOWA MŁP. Dzików MIELECKI LEśAJSKI Niwiska LeŜajsk Sieniawa Radomyśl Przecław GŁOGÓW Rakszawa Wielki MŁP. Grodzisko Czarna śołynia Ostrów Łańcucka Oleszyce śyraków Trzebownisko Białobrzeg Tryńcza Wiązownica SĘDZISZÓW Pawłosiów Świlcza ŁAŃCUT Czarna MŁP. Przeworsk Tarnowska Krasne PRZEWORSK DĘBICA ROPCZYCE RZESZÓW Łańcut JAROSŁAW Gać Laszki DĘBICKI Iwierzyce Markowa Zarzecze Dębica Boguchwała Chmielnik JAROSŁAWSKI Jarosław PILZNO Kańczuga RZESZOWSKI Radymno Wielopole RADYMNO Skrzyńskie Tyczyn Chłopice Czudec HyŜne Lubenia Jawornik Roźwienica Brzostek Wiśniowa Polski Pruchnik Stubno Rokietnica Jodłowa STRZYśOWSKI BŁAśOWA Orły Frysztak STRZYśÓW Niebylec Dubiecko Szerzyny Brzyska DYNÓW śurawica Kołaczyce Krzywcza PRZEMYŚL Medyka Wojaszówka Domaradz Dynów Skołyszyn Nozdrzec PRZEMYSKI Jasienica JASŁO Krasiczyn Przemyśl Jedlicze Korczyna Tarnowiec BRZOZOWSKI Jasło KROSNO BRZOZÓW Bircza Dydnia Dębowiec Krościenko Chorkówka Fredropol JASIELSKI Miejsce Haczów Piastowe WOJ. MAŁOPOLSKIE Osiek Jasielski Krempna ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI Nowy śmigród IWONICZ -ZDRÓJ Rymanów KROŚNIEŃSKI Dukla Besko Zarszyn Bukowsko Sanok SANOCKI ŁAŃCUCKI SANOK Zagórz Tyrawa Wołoska LESKO Olszanica Cieszanów LUBACZOWSKI LUBACZÓW Lubaczów Wielkie Oczy Narol Horyniec USTRZYKI DOLNE Komańcza Solina Baligród Czarna BIESZCZADZKI Cisna Lutowiska Powiat przeworski leŝy w płd.-wsch. Polsce, w województwie podkarpackim, w dorzeczu Wisły i stanowi część Ziemi Przemyskiej. Od strony wschodniej powiat graniczy z powiatami: przemyskim, jarosławskim i lubaczowskim, od zachodniej z rzeszowskim ziemskim, łańcuckim i leŝajskim, zaś od strony północnej stanowi granicę województwa. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 16

17 Powiat zajmuje obszar 698 km 2, co stanowi 3,9% powierzchni województwa podkarpackiego. Ludność powiatu to 3,8% populacji województwa. Stolicę powiatu - miasto Przeworsk zamieszkuje mieszkańców, Kańczugę 3 294, Sieniawę Gęstość zaludnienia wynosi 115,1 osób/km 2, podczas gdy średnia województwa wynosi 118 (najwyŝszą gęstość w województwie 172 ma powiat łańcucki, najniŝszą 20 powiat bieszczadzki), a średnia krajowa to 122 osoby/km 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności w powiecie to 1,12 (w województwie: 1,1, w kraju: - 0,1). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2005 wyniosło 1 998,32 złotych i było niŝsze niŝ przeciętne w województwie podkarpackim (2 081,76 zł). Wskaźnik udziału uŝytków rolnych w powierzchni ogółem stanowi 5,1 % ogólnej powierzchni uŝytków rolnych województwa WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W obecnym podrozdziale przedstawione zostały poszczególne zagadnienia/ dane statystyczne, które obrazują powiat przeworski na tle województwa podkarpackiego oraz kraju. Szczegóły omówione zostały w rozdziale 2: Charakterystyka Powiatu Przeworskiego w części I. niniejszego dokumentu. Tabela 1. Powiat przeworski na tle województwa podkarpackiego (dane z r.) Wyszczególnieni e Powierzchnia Ludność Kobiety na 100 w km 2 ogółem męŝczyźni kobiety na 1 km 2 męŝczyzn Województwo POWIATY Bieszczadzki Brzozowski Dębicki Jarosławski Jasielski Kolbuszowski Krośnieński LeŜajski Lubaczowski Łańcucki Mielecki NiŜański Przemyski Przeworski Ropcz-Sędzisz Rzeszowski Sanocki Stalowowolski StrzyŜowski Tarnobrzeski MIASTA NA PRAWACH POWIATU Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg Źródło: Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2006,US Rzeszów 2006 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 17

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79%

Biblioteki publiczne w woj. podkarpackim - 2015 r. 79% WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2015 r. W województwie podkarpackim w 160 gminach działa 161 bibliotek (w Lubaczowie 2 biblioteki).

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r.

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE. Podkarpacki Serwis Biblioteczny. Komputerowe Systemy Biblioteczne stan na 31.12.2013 r. W 2013 r. w województwie podkarpackim działało 679 bibliotek publicznych wraz z filiami.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 27 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 września 2012 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR XXIV/410/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego

Województwem Podkarpackim reprezentowanym przez Zarząd Województwa w osobach: 2. Jan Burek Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Zał. do uchwały Nr XII/87/2008 Rady Gminy Zarszyn z dnia 23 stycznia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia, pomiędzy Gminą Zarszyn a Województwem Podkarpackim, dotyczącego wspólnego

Bardziej szczegółowo

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej

Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Propozycja podziału dotacji na zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych w 2014 roku w ramach Programu Biblioteki Narodowej Województwo Podkarpackie 6 czerwca 2014 r. Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r.

Człowiek najlepsza inwestycja. Termin r. Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Zadanie 3. Praca

Bardziej szczegółowo

Opracowanie rankingu

Opracowanie rankingu Opracowanie rankingu AKTYWNA GMINA PODKARPACIA ZŁOTA SETKA GMIN - 2010 Ranking opracowany przez dr.. Krzysztofa Kaszubę i Artura Chmaja WyŜsza Szkoła a Zarządzania w Rzeszowie Małopolski Instytut Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów

Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów Wykaz miejsc dostaw (Część nr 4) WOI Rzeszów 1 CP ORJ Rzeszów 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 2 CP WER Rzeszów 36-060 Rudna Mała 47 3 CI OR Kraków Magazyn Znaczków 35-959 Rzeszów ul. Asnyka 9 4 CI OR Kraków

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina

Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina Harmonogram szkoleń nt.,,płatności bezpośrednie" organizowanych przez PODR w Boguchwale i OR ARiMR w Rzeszowie Lp. Powiat Gmina Miejsce Data Godzina 1. Brzozów Nozdrzec Nozdrzec - Dom Strażaka 17.03.2016

Bardziej szczegółowo

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW

KOMISJE I PUNKTY KONSULTACYJNE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOW PUNKTY KONSULTACYJNE I KOMISJE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH WG POWIATÓW POLICJA PODKARPACKA Źródło: http://www.podkarpacka.policja.gov.pl/rze/informacje/psycholog-w-policji/gdzie-szukac-pomocy-psy/pomoc-dla-osob-uzalezni /45133,Komisje-i-punkty-konsultacyjne-rozwiazywania-problemow-alkoholow.html

Bardziej szczegółowo

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I -

RLM aglomeracji zgodnie z rozporządzeniem (uchwałą) ustanawiajacym aglomerację. nazwa oczyszczalni. 122 806 122 806 Krosno Wisłok 35410 62520 PUB1 I - ZESTAWIENIE DANYCH DOTYCZĄCYCH AGLOMERACJI W WOJEÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2012 ROKU przepustowość maksymalna docelowa symbol - B, non aglomeracje o RLM>100 000 1 PLPK001 Rzeszów rzeszowski Rzeszów Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r.

USTAWA. z dnia 11 sierpnia 2001 r. USTAWA z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu. (Dz. U. Nr 84 z dnia 14 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych

Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Przeworsko - Dynowski Obszar Wsparcia jako realizacja zintegrowanego podejścia terytorialnego do polityk publicznych Andrzej Sawicki Dyrektor Instytutu Gospodarki WSIiZ w Rzeszowie maj 2014 r. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

IMS - końcowa klasyfikacja szkół

IMS - końcowa klasyfikacja szkół IMS - końcowa klasyfikacja szkół miejsce szkoła gmina powiat punkty 1 SP 4 Sanok Sanok m. sanocki 902 2 SP 1 Sanok Sanok m. sanocki 768 3 SP 14 Przemyśl Przemyśl m. Przemyśl gr. 689 4 NSS Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW

ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW Instytut Przedsiębiorstwa Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoła Główna Handlowa ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA REGIONÓW 2011 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Prof. Dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska Dr Patrycjusz

Bardziej szczegółowo

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw

Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9. 10. 12. 13. Nr wniosku wg KSI (SIMIK 07-13) 18-101/12 18-152/12 18-169/12

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ` URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie

Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Sękowskiego 2B 1. RPPK /16. Wniosek oceniony pozytywnie Lista wniosków o dofinansowanie projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 Oś priorytetowa III Czysta Energia Działanie 3.2 Lp. Nr rejestracyjny

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014

Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 Wykaz szkół uczestniczących w projekcie,,edukacja przez szachy w szkołach Podkarpacia 2013-2014 LP Nazwa szkoły Nazwa gminy/organu prowadzącego Powiat 1. Zespół Szkół i Placówek w Baranowie Sandomierskim

Bardziej szczegółowo

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0

1 90,5 0 15,9 1 9,5 0 Tabela 1. Istniejące Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych Lp. Lokali Kod przyjmowanych odpadów Liczba punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych Masa przyjętych odpadów [Mg] Liczba

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r.

UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. UCHWAŁA NR XXV/143/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 28 kwietnia 2008r. w sprawie zamiany uchwały Nr XXII/126/2008 Rady Gminy z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 Opracowania sygnalne URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 www.stat.gov.pl/rzesz; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1251 2,8216 2 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne - miasto Ustrzyki Dolne 1607 2,4819 3 podkarpackie bieszczadzki Ustrzyki Dolne

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 3 do Studium Wykonalności projektu Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodj Lista, w których znajdują się węzły wraz z ich przypisam do obszarów ch. Studium Wykonalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU 2010 r. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W KWIETNIU r. Liczba bezrobotnych Według stanu na koniec kwietnia roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych było

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie. Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Rzeszowie Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014 Rzeszów 2015 Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2014, są kolejnym,

Bardziej szczegółowo

CHAPTER VII. EDUCATION

CHAPTER VII. EDUCATION DZIAŁ VII. EDUKACJA I WYCHOWANIE Uwagi ogólne 1. System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie o- światy (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r.

R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. R a p o r t : realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2008 r. na Podkarpaciu POWIATY WOJ. PODKARPACKIEGO OBJĘTE PROGRAMAMI PRZEZ NZOZ OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10

URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 ` tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; faks: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl; e-mail: SekretariatUSrze@stat.gov.pl Opracowania

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2

2. Lokalizacja inwestycji...1. 2.1. Charakterystyka gminy... 1. 3. Parametry techniczne drogi...2. 4. Wymagania...2 SPIS TREŚCI 1. Opis przedsięwzięcia....1 2. Lokalizacja inwestycji....1 2.1. Charakterystyka gminy... 1 3. Parametry techniczne drogi....2 4. Wymagania....2 5. Przebiegi wariantów w podziale na gminy....3

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2011 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W CZERWCU 2012 ROKU I. POZIOM BEZROBOCIA REJESTROWANEGO W końcu czerwca 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2009 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat

Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat Poradnie - 2011 rok L. p. Nazwa Świadczeniodawcy Miasto Ulica Kod Nazwa kom. Nr telefonu powiat pocz. organ. 1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Bieszczady Lutowiska Lutowiska 82/2 38-713 Poradnia

Bardziej szczegółowo

Alpy Karpatom 2011 2016

Alpy Karpatom 2011 2016 Alpy Karpatom 2011 2016 GÓRSKI FUNDUSZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH CEL PROJEKTU Celem projektu jest rozwój ekonomiczny górskich obszarów województwa podkarpackiego. Narzędzia: Transfer wiedzy - przekazanie

Bardziej szczegółowo

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO MAPA INSTYTUCJI DOBROCZYNNYCH I SOCJALNYCH NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Opracowanie dr Alicja Kłos, dr Małgorzata Wilczyńska Charakterystyka Województwo Podkarpackiego Województwo podkarpackie

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9

LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK IP /16 DZIAŁANIE 9 LISTA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH KONKURSU NR RPPK.09.02.00-IP.01-18-008/16 DZIAŁANIE 9.2 POPRAWA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO Lp. Nr wniosku Nazwa

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu.

Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. R a p o r t : Profilaktyka raka piersi i raka szyjki macicy na Podkarpaciu. Realizacja Programu profilaktyki raka piersi i Populacyjnego programu profilaktyki raka szyjki macicy w 2010 r. przez NZOZ Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Analiza Powiatu Tarnogórskiego

Analiza Powiatu Tarnogórskiego RYNEK PRACY Analiza Powiatu Tarnogórskiego Powiat tarnogórski i jego gminy na tle Województwa Śląskiego w 2008 roku. Agencja Rozwoju Lokalnego AGROTUR S.A. 2009-12-31 1. INFORMACJE OGÓLNE Powiat tarnogórski

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie os. Szkolne 37, 31 978 Kraków bieszczadzki Technikum 4 letnie Ustrzyki Dolne Przemysłowa 13 31% Urząd Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne brzozowski Technikum Nr II Brzozów Słoneczna 35 69% Starostwo Powiatowe w Brzozowie brzozowski Technikum

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w

Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w Biblioteki publiczne województwa podkarpackiego w liczbach 2013, są kolejnym, piętnastym, rocznikiem przedstawiającym stan i poziom czytelnictwa w bibliotekach publicznych Podkarpacia. Zestawienia czytelnicze

Bardziej szczegółowo

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r.

Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Projekty w trakcie realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie podkarpackim - stan na 30 czerwca 2012 r. Tytuł projektu Gmina Wartość ogółem Dofinansowanie UE Poprawa

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa

Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa Lista rankingowa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Drogi Gminne- Lista Podstawowa wnioskodawca pełna nazwa (projektu) zadania liczba uzyskanych punktów Gmina i Miasto Rudnik nad Sanem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r.

DANE GUS - CHORZÓW 2012 r. Jednostka miary 2012 PODZIAŁ TERYTORIALNY (STAN W DNIU 31 XII) Miejscowości podstawowe ogółem jd 0 Sołectwa jd 0 Powierzchnia* ha 3324 LUDNOŚĆ (STAN W DNIU 31 XII) * Ludność faktycznie zamieszkała ogółem

Bardziej szczegółowo

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120.

Poczta Telefon Strona internetowa. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod. Czudec. 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120. Lp. Miejscowość Nazwa szkoły Ulica Nr Kod 1. Babica Zespół Szkół w Babicy Babica 102 38-120 2. Babica Publiczne Przedszkole w Babicy Babica 102 38-120 3. Babica Szkoła Podstawowa w Babicy Babica 102 38-120

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania

Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Lista podstawowa wniosków wybranych warunkowo do dofinansowania Projekty z zakresu termomodernizacji, zmiany źródeł wytwarzania energii i modernizacji obiektów spalania paliw L.p. Numer wniosku wg KSI

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013

WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - EDYCJA 2013 WYKAZ OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO PROGRAMU "ANIMATOR - MOJE BOISKO - ORLIK 2012" - EDYCJA 2013 okres umowy wnioskodawca adres wnioskodawcy powiat gmina adres "obiektu" nazwisko animatora imię animatora Gmina

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE Powierzchnia w km² 49 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1163 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁA PODLASKA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka

Studia Ekonomiczne i Regionalne. Aleksandra Górecka ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 STRESZCZENIE ROZPRAWY DOKTORSKIEJ: Uwarunkowania rozwoju funkcji turystycznej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo