STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA Październik 2007

2 SPIS TREŚCI ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWOJU... 5 WPROWADZENIE... 6 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO... 8 METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO METODY PRACY STOSOWANE W OPRACOWYWANIU DOKUMENTU ROLA STRATEGII ROZWOJU WSRÓD DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH POWIATU CZĘŚĆ I RAPORT NT. SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ POWIATU PRZEWORSKIEGO MIEJSCE POWIATU PRZEWORSKIEGO W REGIONIE POŁOśENIE POWIATU NA TLE WOJEWÓDZTWA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE CHARAKTERYSTYKA POWIATU PRZEWORSKIEGO RYS HISTORYCZNY UWARUNKOWANIA GEOGRAFICZNE UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE POTENCJAŁ DEMOGRAFICZNY RYNEK PRACY BEZROBOCIE GOSPODARKA ROLNICTWO EDUKACJA OCHRONA ZDROWIA POMOC SPOŁECZNA BEZPIECZEŃSTWO MIESZKALNICTWO INFRASTRUKTURA TECHNICZNA TURYSTYKA DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA I SPORTOWA CZĘŚĆ II STRATEGICZNY PLAN ROZWOJU PROBLEMY I ASPIRACJE SPOŁECZNE WYRAśONE W ANKIETACH ANKIETA POTRZEB ROZWOJOWYCH POWIATU PRZEWORSKIEGO ANKIETA UWARUNKOWAŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WPŁYWAJĄCYCH NA FUNKCJONOWANIE I ROZWÓJ POWIATU PRZEWORSKIEGO WIZJA ROZWOJU POWIATU MISJA POWIATU PROGRAMY OPERACYJNE OBSZARY STRATEGICZNE Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 2

3 4.2. PRIORYTETY, CELE I DZIAŁANIA STRATEGICZNE ZADANIA STRATEGICZNE WDRAśANIE STRATEGII METRYKI I PROJEKTY REALIZACYJNE PROJEKTY REALIZACYJNE DLA ZADAŃ STRATEGICZNYCH STAROSTA I ZESPÓŁ DS. WDRAśANIA STRATEGII MONITORING WDRAśANIA STRATEGII POWIĄZANIA ZE STRATEGIAMI GMINNYMI, WOJEWÓDZKĄ I KRAJOWĄ STRATEGIE ROZWOJU GMIN POWIATU STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI NA LATA (NARODOWE STRATEGICZNE RAMY ODNIESIENIA) STRATEGIA ROZWOJU KRAJU NA LATA PRIORYTETY WSPÓŁPRACY ZEWNĘTRZNEJ WSPÓŁPRACA LOKALNA WSPÓŁPRACA PONADLOKALNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA RAMY FINANSOWANIA STRATEGII ŹRÓDŁA FINANSOWANIA STATEGII ZAŁĄCZNIKI ZAŁ. NR 1. Informacje o inwestycjach zrealizowanych w latach ZAŁ. NR 2. Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego ZAŁ. NR 3. Ochotnicze StraŜe PoŜarne działające na terenie powiatu przeworskiego ZAŁ. NR 4. Organizacje pozarządowe w powiecie przeworskim ZAŁ. NR 5 Zabytki kultury materialnej ZAŁ. NR 6. Lista osób uczestniczących w debatach lokalnych ZAŁ. NR 7. Wzory ankiet SPIS TABEL, WYKRESÓW, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ BIBLIOGRAFIA Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 3

4 Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata rozpoczęto w kwietniu 2007 roku, zgodnie z umową z dnia r. podpisaną pomiędzy Powiatem Przeworskim, reprezentowanym przez Zbigniewa Kiszkę Starostę Przeworskiego oraz Marka Frączka Wicestarostę Przeworskiego, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie, reprezentowaną przez Barbarę Kuźniar- Jabłczyńską Prezesa Zarządu oraz Józefa Twardowskiego Wiceprezesa Zarządu. Strategię opracował zespół pracowników Biura Terenowego RARR SA. Zespół konsultantów RARR SA pragnie złoŝyć gorące podziękowania pracownikom Starostwa Powiatowego oraz jednostek podległych, a takŝe wszystkim osobom, instytucjom za poświęcony czas, wysiłek merytoryczny i trud organizacyjny w czasie budowania Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata Szczególne podziękowania pragniemy złoŝyć pracownikom Referatu Rozwoju Gospodarczego i Zamówień Publicznych Starostwa Powiatowego, w szczególności panu Kierownikowi Rafałowi Anklewiczowi za pomoc przy opracowaniu dokumentu. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 4

5 ZAŁOśENIA DO STRATEGII ROZWOJU Okres planowania i realizacji: lata Plan realizacyjny strategii uwzględnia kolejne kadencje Rady Powiatu w okresie od Strategia była konsultowana z przedstawicielami wszystkich gmin powiatu. Decyzje zawarte w strategii słuŝą polepszeniu warunków i jakości Ŝycia mieszkańców powiatu. Strategia powiatu jest zbieŝna ze Strategią Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata oraz priorytetami przyjętymi w oficjalnych dokumentach związanych z rozwojem społeczno gospodarczym kraju oraz Unii Europejskiej. Realizacją strategii kierują władze powiatu przy współpracy władz gminnych. Strategia jest narzędziem integrowania i koordynowania działań rozwojowych podejmowanych przez gminy w powiecie. Strategia słuŝy pozyskiwaniu środków zewnętrznych oraz tworzeniu warunków do inwestowania w powiecie. Strategia jest podstawowym dokumentem planistycznym, będącym punktem odniesienia dla dokumentów operacyjnych na poziomie powiatu, w szczególności strategii sektorowych. Zadaniem strategii jest ułatwienie kolejnym władzom samorządowym utrzymanie długookresowych kierunków rozwoju powiatu. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 5

6 WPROWADZENIE Strategia to wieloletni dokument programowy wyznaczający podstawowe kierunki działania dla rozwoju powiatu przy uwzględnieniu wszystkich jego aspektów demograficznych, społecznych i gospodarczych. Jest to kompleksowy plan systemowego działania obecnych i przyszłych władz lokalnych, w oparciu o szanse i zagroŝenia płynące ze stale zmieniającego się otoczenia uwzględniając atuty i słabości wewnętrznego potencjału powiatu. Strategia daje moŝliwość poznania kompleksowej koncepcji rozwoju Powiatu. Pozwala poznać priorytety i cele oraz kierunki, jakimi podąŝać będzie samorząd dla osiągnięcia wyŝszego tempa wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego. Strategia wskazuje, jakie działania powinny podjąć funkcjonujące w powiecie podmioty gospodarcze i instytucje, aby zrealizować oczekiwane priorytety rozwoju oraz określa przyjęcie takich załoŝeń, które wpisywać się będą w moŝliwość wspomagania inicjatyw samorządów gmin i powiatów ze środków Unii Europejskiej. Strategia jest takŝe cennym źródłem informacji dla potencjalnych inwestorów o przyjętych i zakładanych ścieŝkach rozwoju powiatu, jak i o zamiarach kreowania jego wizerunku gospodarczego, społecznego i kulturalnego w przyszłości. "Strategia Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata " jest próbą połączenia interesów i celów strategicznych dziewięciu gmin z obszaru powiatu przeworskiego oraz zadań powiatu w odniesieniu do "Strategii Rozwoju Województwa Podkarpackiego na lata ". Podstawowym zadaniem Strategii rozwoju jest stworzenie podstaw do: wytyczenia perspektywicznych kierunków rozwoju jednostki samorządu terytorialnego, lepszego dostosowania się powiatu do zmieniającego się otoczenia, w którym mieszczą się zarówno szanse, jak i zagroŝenia dla jego dalszego rozwoju, sprawnego, skutecznego i efektywnego zarządzania przez jego władze samorządowe, tak w krótkim, jak i dłuŝszym horyzoncie czasu, przygotowania władz samorządowych do działań w sytuacji niepewności i ryzyka, wynikającego ze zmieniających się uwarunkowań rozwojowych, stwarzania takich warunków, które z uwzględnieniem wymagań zmieniającego się otoczenia ułatwią przełamywanie barier rozwojowych, a takŝe eliminowanie (lub chociaŝ minimalizowanie) róŝnorodnych konfliktów wykrywanych w toku diagnozy obecnego poziomu rozwoju, optymalnego wykorzystania ograniczonych własnych środków finansowych, pozyskiwania przez władze lokalne środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na realizację załoŝonych przedsięwzięć inwestycyjnych, promocji samorządu i stymulowania rozwoju lokalnej gospodarki, prowadzenia aktywnej polityki w zakresie stymulowania przedsiębiorczości, tworzenia warunków dla inwestycji kapitału lokalnego i zewnętrznego. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 6

7 Strategia rozwoju powiatu spełniać będzie kilka funkcji: 1. WaŜny materiał informacyjny określający miejsce, w którym jesteśmy z informacją o naszym potencjale społecznym, ekonomicznym i gospodarczym. 2. Formalna podstawa umoŝliwiająca ubieganie się o środki wsparcia z budŝetu państwa, jak i o środki pomocowe Unii Europejskiej i innych instytucji oraz organizacji. 3. Program działania dla samorządów lokalnych oraz realizacji przedsięwzięć i załoŝeń rozwoju gospodarczego. 4. Doskonały materiał promocyjny. Do prac nad opracowaniem strategii powołano zespół składający się z przedstawicieli Starostwa oraz wszystkich gmin powiatu, a takŝe jednostek i słuŝb funkcjonujących na terenie powiatu. RównieŜ mieszkańcy powiatu poprzez udział w debatach oraz wypełnienie ankiet wzięli udział w tworzeniu tego dokumentu. Poza tym wszystkie opracowywane materiały były udostępniane osobom zainteresowanym. Po napisaniu dokument został zawieszony na stronie internetowej powiatu i poddany konsultacjom społecznym. MoŜna było się z nim zapoznać i podzielić swoimi uwagami, wątpliwościami i sugestiami. Opinie i spostrzeŝenia przyczyniły się do uzupełnienia strategii, co w rezultacie pozwoliło na przyjęcie dokumentu o znacznym stopniu akceptacji społecznej. Celem "Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata " jest określenie szeroko pojętego potencjału powiatu oraz wskazanie moŝliwości jego maksymalnego wykorzystania na wszystkich etapach realizacji strategicznego planu rozwoju. Strategia zawiera harmonogram realizacji zadań w odniesieniu do działań i celów, uwzględniając priorytety i obszary. Strategia uwzględnia nie tylko potrzeby lokalne, ale takŝe ponadlokalne i ponadregionalne. Przyjęta w Strategii Rozwoju Powiatu wizja i misja, określone obszary, priorytety, wypracowane cele i działania pozwolą precyzyjnie realizować zadania, dzięki którym powiat przeworski zwiększy swoją konkurencyjność w regionie, a takŝe w skali województwa i kraju. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 7

8 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO Projekt budowy Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata opierał się na realizacji trzech etapów: Etap I Diagnoza stanu istniejącego i opracowanie raportu o sytuacji społeczno -gospodarczej powiatu. Etap II Budowa strategicznego planu rozwoju. Etap III- Konsultacje społeczne oraz przyjęcie dokumentu. Etap I W realizację I etapu zaangaŝowani byli oprócz konsultantów RARR przedstawiciele: - instytucji samorządowych (Starosta, Wicestarosta, naczelnicy/kierownicy oraz pracownicy kluczowych wydziałów Starostwa Powiatowego; dyrektorzy jednostek powiatowych Powiatowego Zarządu Dróg, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Muzeum - Zespołu Pałacowo- Parkowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Komendy Powiatowej Policji, szkół, instytucji polityki społecznej i ochrony zdrowia; przedstawicieli gmin wchodzących w skład powiatu przeworskiego, etc.), - przedsiębiorców z terenu powiatu oraz instytucji otoczenia biznesu, - mieszkańców (reprezentowanych przez organizacje pozarządowe, liderów społecznych). Etap I miał charakter organizacyjno-analityczny i słuŝył właściwemu zaplanowaniu całego procesu. 10 maja 2007 r. przystąpiono do opracowywania dokumentu. Na spotkaniu z przedstawicielami Starostwa omówiono zakres prac i etapów Strategii oraz poproszono o dostarczenie niezbędnych informacji (dane opisowe, statystyczne itp) Na podstawie danych statystycznych, publikacji i innych materiałów mających znaczenie dla dokumentu konsultant RARR SA sporządził raport o sytuacji społeczno -gospodarczej powiatu. Potencjał powiatu został przeanalizowany pod względem uwarunkowań zewnętrznych, potencjału społecznego, w tym stosunków demograficznych i rynku pracy, infrastruktury komunalnej, stanu środowiska naturalnego, działalności gospodarczej, stanu dziedzictwa kulturowego itp. Zadaniem II etapu było na podstawie wyników ankiet oraz analizy SWOT określenie misji, wizji, głównych problemów oraz ustalenie planów operacyjnych dla kaŝdego obszaru strategicznego w postaci priorytetów, celów, działań i zadań. W ramach II etapu przeprowadzono trzy debaty lokalne- warsztaty na których opracowano załoŝenia Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata Przebieg debat lokalnych Debata I r. - wprowadzenie w planowanie strategiczne, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 8

9 - omówienie metodologii procesu budowania strategii rozwoju (metodą partnerską) oraz znaczenia partycypacji społecznej w planowaniu strategicznym przedstawienie zakresu prac, - Prezentacja raportu diagnostycznego, - określenie misji, wizji, - przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron powiatu oraz zewnętrznych szans i zagroŝeń dla dalszego rozwoju - analiza SWOT. - badania ankietowe wśród uczestników debat. Debata II r. - omówienie wyników ankiet w odniesieniu do Strategii Powiatu Przeworskiego z 2001 r., - prezentacja profilu powiatu, - weryfikacja wyników analizy SWOT, - określenie propozycji priorytetów i celów w poszczególnych obszarach. Debata III r. - weryfikacja priorytetów i celów, - określenie działań wdroŝeniowych w rozbiciu na poszczególne cele dla kaŝdego priorytetu, Zakończenie prac diagnostycznych stało się punktem wyjścia do realizacji części polegającej na opracowaniu Strategicznego Planu Rozwoju, która przebiegała następująco: Etapu II, Koniec lipca 2007 r. - Skonstruowanie planów działań dla sześciu obszarów strategicznych zapis w układzie priorytet, cel i działania do realizacji. - Przekazanie Starostwu wypracowanego schematu z prośbą o wskazanie szczegółowych zadań pod określone cele strategiczne. Sierpień/wrzesień 2007 r. - Scalenie planów działań oraz zadań w kompletny dokument strategii rozwoju powiatu. - Opracowanie przez konsultanta RARR SA II części strategicznej i przekazanie projektu Strategii pod konsultacje społeczne. Etap III został poświęcony poddaniu końcowego dokumentu konsultacjom społecznym oraz ostatecznym jego uchwaleniu i przebiegał następująco: wrzesień 2007 r. Konsultacje społeczne dokumentu ( zawieszenie na stronie internetowej Starostwa) do 15 października 2007 r. Wprowadzenie korekt i ostateczne opracowanie redakcyjne treści dokumentu Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 9

10 do 31 października 2007 r. Przekazanie Zarządowi Powiatu ostatecznej wersji dokumentu. listopad 2007 r. - Opracowanie projektu uchwały Rady Powiatu Przeworskiego w sprawie przyjęcia Strategii rozwoju powiatu przeworskiego na lata Uchwalenie Strategii rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata przez Radę Powiatu. METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO Organizacja procesu Przyjęta metodyka realizacji Strategii rozwoju dla powiatu przeworskiego oparta została na partnersko-eksperckim modelu budowy planów strategicznych, w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych organizacji wspomagających rozwój jednostek samorządowych w Polsce. Metodyka uwzględniała ponadto dotychczasowe doświadczenia RARR SA, powiatu i gmin wchodzących w jego skład w wypracowywaniu koncepcji rozwojowych. Inicjatorem procesu planowania strategicznego w powiecie przeworskim był Zarząd Powiatu, który miał świadomość, Ŝe przy współpracy konsultantów zewnętrznych, naleŝy stymulować proces rozwoju powiatu. Wspólne było przekonanie, iŝ do prac nad strategią naleŝy zaangaŝować takŝe liderów lokalnych. Grupa ta wraz z pracownikami starostwa, jednostek podległych, przedstawicielami gmin, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi była uczestnikami warsztatów (debat) strategicznych. Pomimo niewielkiej wielkości grupy, pracowano efektywnie, jednocześnie zapewniając pełną reprezentację społeczności lokalnej. Diagnoza stanu analiza aktualnej sytuacji społeczno - gospodarczej powiatu Planowanie strategiczne oparte jest na obiektywnej ocenie ekonomicznego charakteru społeczności lokalnej i jej miejsca w gospodarce regionu. W ramach realizacji tego etapu przeprowadzona została analiza struktury ekonomiczno gospodarczej i demograficznej powiatu przeworskiego oraz określenie jego pozycji na tle regionu. Praca konsultantów polegała na przeprowadzeniu analiz i badań w oparciu o dostępne dane statystyczne oraz informacji o gminach i powiecie, publikacji opisujących sytuację społeczno gospodarczą regionu, kwerendę prasową i internetową, materiały i dokumenty uzyskane z Urzędów Gmin, Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Zebrane materiały analizowano zgodnie z powszechnie przyjętą metodyką stosowaną w badaniach o charakterze regionalnym oraz badaniach mikroekonomicznych. Spis najwaŝniejszych pozycji materiału źródłowego załączono na końcu niniejszego opracowania. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 10

11 Określenie misji i wizji powiatu W procesie tworzenia strategii rozwoju, po wstępnych analizach i określeniu profilu społecznogospodarczego powiatu przystąpiono do definiowania wizji (poŝądany stan przyszłości) i misji powiatu (deklaracja określająca główny kierunek rozwoju). Uczestnikom debat umoŝliwiono ustosunkowanie się do zapisów poprzedniej strategii. Zaakceptowano poprzednią wersję misji powiatu jako tą, która będzie obowiązywać na najbliŝsze 6 lat. Wizję powiatu zaproponowali konsultanci dokumentu. Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analiza strategiczna przeprowadzona metodą SWOT Podczas jednej z debat uczestnicy pracowali nad analizą zasobów wewnętrznych powiatu i analizą otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagroŝeń. Przeprowadzono analizę SWOT. Wyjściem do analizy były: raport diagnostyczny, analiza uwarunkowań i moŝliwości rozwojowych powiatu, określenie pilnych do rozwiązania problemów, preferowane kierunki kształcenia w szkołach średnich, analiza uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych powiatu oraz określone warianty rozwoju powiatu na najbliŝsze lata. Strategiczny Plan Rozwoju Wypracowane na debatach strategicznych materiały oraz raport nt. stanie społeczno-gospodarczym powiatu stały się podstawą przystąpienia do opracowywania przez konsultantów RARR SA II części dokumentu pn. Strategiczny Plan Rozwoju. Strategię rozwoju charakteryzują dwie główne cechy: elastyczność i ciągłość. Oznacza to, Ŝe zapisy strategii i ich wdraŝanie powinny być stale monitorowane i weryfikowane w zaleŝności od szybko zmieniającego się otoczenia zewnętrznego, jak równieŝ zasobów powiatu. MoŜliwość wprowadzania zmian w zapisach dokumentu strategicznego ma zachować ciągłość jego realizacji, świadczyć o tym, iŝ strategia ta Ŝyje, dzięki czemu moŝliwe staje się osiągnięcie celów przyjętych w trakcie jej tworzenia. Sformułowanie zagadnień strategicznych Propozycje obszarów strategicznych, priorytetów, celów i działań zostały wypracowane na debatach lokalnych. Uczestnicy debat za kaŝdym razem otrzymywali materiały warsztatowe do oceny, mieli moŝliwość naniesienia poprawek i ewentualnego dodania nowych pomysłów, które po obróbce konsultantów były przedstawiane na kolejnych debatach. Plany operacyjne obszary, cele, działania, zadania do realizacji Zadanie to obejmowało wypracowanie celów, działań i zadań w wyodrębnionych wcześniej obszarach strategicznych powiatu przeworskiego: INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, KAPITAŁ LUDZKI, OBSZARY WIEJSKIE I ROLNICTWO, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 11

12 TURYSTYKA.SPORT. PROMOCJA, KULTURA I DZIEDZICTWO KULTUROWE, OCHRONA ŚRODOWISKA I BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ ZAPOBIEGANIE ZAGROśENIOM. Sformułowano plany operacyjne w następującym układzie: priorytety (kierunkowe), cele, działania oraz zadania i projekty. W ciągu spotkań warsztatowych powstały plany operacyjne w zdefiniowanych obszarach strategicznych. METODY PRACY STOSOWANE W OPRACOWYWANIU DOKUMENTU Praca konsultantów w ramach opracowywania Strategii Rozwoju Powiatu Przeworskiego na lata była przeprowadzana w oparciu o róŝnorodne i wzajemnie komplementarne metody pracy. Podstawowymi metodami stosowanymi przez konsultantów były: 1. Analiza tendencji społeczno-gospodarczych w powiecie. 2. Badania ankietowe. 3. Cykl prac warsztatowych z liderami róŝnych środowisk. 4. Metoda delficka. Ad. 1. Analiza tendencji społeczno-gospodarczych w powiecie W początkowej fazie procesu budowy Strategii rozwoju powiatu konsultanci przeprowadzili analizę słuŝącą ocenie tendencji społeczno-gospodarczych zachodzących w powiecie przeworskim. Jako podstawowe narzędzia pracy zastosowano szczegółową analizę danych statystycznych uzyskanych z gmin powiatu przeworskiego, Starostwa Powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu oraz ogólnie dostępnych informacji w prasie i w internecie. Ad. 2. Badania ankietowe Podczas pierwszej debaty lokalnej w czerwcu 2007 r. rozdano uczestnikom dwa rodzaje ankiet (wzory w Zał. nr 7 ): 1. potrzeb rozwojowych powiatu przeworskiego, 2. uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na funkcjonowanie i rozwój powiatu przeworskiego. Wyniki ankiet stanowiły część procesu opracowania lokalnego planu strategicznego rozwoju. Ankiety zawierały pytania dot. potencjalnych problemów do rozwiązania, informacji o wykorzystaniu posiadanych zasobów powiatu, określenia jego moŝliwości rozwojowych, kierunków kształcenia w szkołach średnich, określenie jednego z trzech wariantów rozwoju oraz określenie trendów oraz stanu faktycznego w skali 1-5 uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych powiatu w rozbiciu na 6 obszarów. Wyniki ankiet zostały zapisane w dokumencie strategicznym. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 12

13 Ad. 3. Cykl prac warsztatowych z liderami róŝnych środowisk Posiadając wiedzę na temat realizacji dotychczasowej Strategii Rozwoju, w oparciu o analizy społeczno-gospodarcze, konsultanci zaprojektowali cykl 3 warsztatów z reprezentacją róŝnych środowisk z terenu powiatu. Zdecydowano się na prowadzenie warsztatów metodami interaktywnymi z uŝyciem narzędzi (technik) treningowych, pozwalających uczestnikom indywidualnie i grupowo identyfikować, następnie analizować i w końcu proponować moŝliwe rozwiązania. Ten sposób pracy zakładał, Ŝe traktowano uczestników jako ekspertów posiadających znaczące doświadczenie, a rolą konsultantów była jedynie facylitacja (prowadzenie) procesu uczenia się i nabywania umiejętności oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładowych rozwiązań. Poprzez pracę zespołową pod okiem konsultanta, uczestnicy nabyli umiejętności i wiedzę dotyczącą identyfikacji i analizowania problemu, uzyskiwania consensusu, sposobów poszukiwania i proponowania rozwiązań oraz co najistotniejsze - formułowania celów i jasnego argumentowania. KaŜde spotkanie warsztatowe prowadzone było urozmaiconymi technikami: mini wykłady z uŝyciem prezentacji multimedialnych, techniki kreatywne, prace z karteczkami, moderowana dyskusja. Przedstawiciele Starostwa po debatach otrzymywali obrobione materiały dotyczące poszczególnych zagadnień. Ad. 4. Metoda delficka Konsultanci RARR SA mieli świadomość, Ŝe warsztatowy sposób pracy (techniki zespołowe) oprócz ewidentnych korzyści - efekt synergiczny, nie są takŝe wolne od wad. Dlatego teŝ po kaŝdych warsztatach spisywano wypracowane przez jej uczestników materiały, opracowywano redakcyjnie i prezentowano na kolejnych warsztatach jako materiał do ponownej dyskusji. Konsultanci formułowali pytania dotyczące kwestii niejasnych, prosili o indywidualne opinie i o ponowną ocenę materiałów. Dopiero po uzyskaniu zwrotnych informacji materiał opracowywano merytorycznie, mając przekonanie o akceptacji poszczególnych zapisów. Dzięki tej zmodyfikowanej wersji metody delfickiej kaŝdy z uczestników warsztatów miał moŝliwość indywidualnej i odłoŝonej w czasie analizy, a konsultanci uzyskiwali pewność, Ŝe nie popełniono raŝących pomyłek i nie pominięto niczego istotnego. ROLA STRATEGII ROZWOJU WSRÓD DOKUMENTÓW PLANISTYCZNYCH POWIATU Strategia rozwoju powiatu przeworskiego stanowi nadrzędny dokument planistyczny średniego horyzontu czasowego, w stosunku do dokumentów operacyjnych, jakimi są Wieloletni plan inwestycyjny oraz Plan rozwoju lokalnego. ZaleŜność przedstawiono na Rys. 1 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 13

14 Wieloletni Plan Inwestycyjny powiatu przeworskiego Plan Rozwoju Lokalnego powiatu przeworskiego Strategie operacyjne sektorowe (drogi, ekologia, wykluczenie) Plany operacyjne szpitala, policji, straŝy poŝarnej itp. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU PRZEWORSKIEGO NA LATA Plan Rozwoju Lokalnego gmin z terenu powiatu przeworskiego Strategie Rozwoju Gmin z terenu powiatu przeworskiego Rysunek 1. Strategia rozwoju powiatu w układzie dokumentów planistycznych powiatu Z punktu widzenia zarządzania powiatem, strategia pozwala na ocenę realizacji celów długofalowych w czasie. Elementy szczegółowe (zadania inwestycyjne) priorytetów strategicznych, stanowią podstawę Planu rozwoju lokalnego. Z punktu widzenia pozyskiwania wsparcia projektów inwestycyjnych z funduszy strukturalnych, jednostka samorządu terytorialnego powinna posiadać albo strategię, albo plan rozwoju lokalnego, w zaleŝności od priorytetu. WaŜnym elementem spójności dokumentacji jest korelacja pomiędzy strategią rozwoju, a studium wykonalności projektu inwestycyjnego, które stanowi element dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie. Analiza aktualnie obowiązujących dokumentów strategicznych w powiecie przeworskim Polityka rozwoju powiatu przeworskiego realizowana jest przez szereg dokumentów o charakterze strategicznym. NajwaŜniejsze z nich to: Plan rozwoju lokalnego powiatu przeworskiego na lata (przyjęty w lipcu 2004 r. i stanowiący podstawę do aplikowania o środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego), Powiatowy Plan Gospodarki odpadami na lata dla powiatu przeworskiego" (przyjęty uchwała Rady Powiatu Przeworskiego NR XVI/110/04 z dnia 3.czerwca 2004 r. i określający główne kierunki rozwoju gospodarki odpadami w powiecie do roku 2014), Program Ochrony Środowiska dla powiatu przeworskiego na lata (przyjęty uchwałą Rady Powiatu Przeworskiego NR XVI/110/04 z dnia 3.czerwca 2004 r. i określający główne kierunki polityki powiatu w zakresie ochrony środowiska do roku 2011), Powiatowy Program Opieki Nad Dzieckiem i Rodziną na lata , Roczne Programy Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy (opracowywane co rok przez PUP, zatwierdzane uchwałą Rady Powiatu), Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 14

15 Analizując rodzaj i poziom szczegółowości wyŝej wymienionych dokumentów, moŝna generalnie podzielić je na dwie kategorie: dokumenty o charakterze ogólnym (plan rozwoju lokalnego) oraz dokumenty o charakterze sektorowym realizujące politykę powiatu w obszarze ochrony środowiska, gospodarki odpadami oraz polityki społecznej. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 15

16 CZĘŚĆ I RAPORT NT. SYTUACJI SPOŁECZNO- GOSPODARCZEJ POWIATU PRZEWORSKIEGO 1. MIEJSCE POWIATU PRZEWORSKIEGO W REGIONIE 1.1. POŁOśENIE POWIATU NA TLE WOJEWÓDZTWA Rysunek 2 Mapa województwa podkarpackiego Borowa WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIE Padew Narodowa Tuszów Narodowy Gorzyce TARNOBRZEG Grębów Radomyśl TARNOBRZESKI NOWA DĘBA BARANÓW SANDOMIERSKI Majdan Królewski Zaklików STALOWOWOLSKI Zaleszany Bojanów STALOWA WOLA Pysznica NISKO JeŜowe Jarocin Ulanów NIśAŃSKI Rudnik WOJ. LUBELSKIE Krzeszów Harasiuki Powiat Przeworski Stary Czermin NOWA Mielec Dzikowiec Kamień SARZYNA Kuryłówka Mielec Cmolas LeŜajsk MIELEC KOLBUSZOWSKI RaniŜów Adamówka Wadowice LEśAJSK Górne SOKOŁÓW Stary KOLBUSZOWA MŁP. Dzików MIELECKI LEśAJSKI Niwiska LeŜajsk Sieniawa Radomyśl Przecław GŁOGÓW Rakszawa Wielki MŁP. Grodzisko Czarna śołynia Ostrów Łańcucka Oleszyce śyraków Trzebownisko Białobrzeg Tryńcza Wiązownica SĘDZISZÓW Pawłosiów Świlcza ŁAŃCUT Czarna MŁP. Przeworsk Tarnowska Krasne PRZEWORSK DĘBICA ROPCZYCE RZESZÓW Łańcut JAROSŁAW Gać Laszki DĘBICKI Iwierzyce Markowa Zarzecze Dębica Boguchwała Chmielnik JAROSŁAWSKI Jarosław PILZNO Kańczuga RZESZOWSKI Radymno Wielopole RADYMNO Skrzyńskie Tyczyn Chłopice Czudec HyŜne Lubenia Jawornik Roźwienica Brzostek Wiśniowa Polski Pruchnik Stubno Rokietnica Jodłowa STRZYśOWSKI BŁAśOWA Orły Frysztak STRZYśÓW Niebylec Dubiecko Szerzyny Brzyska DYNÓW śurawica Kołaczyce Krzywcza PRZEMYŚL Medyka Wojaszówka Domaradz Dynów Skołyszyn Nozdrzec PRZEMYSKI Jasienica JASŁO Krasiczyn Przemyśl Jedlicze Korczyna Tarnowiec BRZOZOWSKI Jasło KROSNO BRZOZÓW Bircza Dydnia Dębowiec Krościenko Chorkówka Fredropol JASIELSKI Miejsce Haczów Piastowe WOJ. MAŁOPOLSKIE Osiek Jasielski Krempna ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKI Nowy śmigród IWONICZ -ZDRÓJ Rymanów KROŚNIEŃSKI Dukla Besko Zarszyn Bukowsko Sanok SANOCKI ŁAŃCUCKI SANOK Zagórz Tyrawa Wołoska LESKO Olszanica Cieszanów LUBACZOWSKI LUBACZÓW Lubaczów Wielkie Oczy Narol Horyniec USTRZYKI DOLNE Komańcza Solina Baligród Czarna BIESZCZADZKI Cisna Lutowiska Powiat przeworski leŝy w płd.-wsch. Polsce, w województwie podkarpackim, w dorzeczu Wisły i stanowi część Ziemi Przemyskiej. Od strony wschodniej powiat graniczy z powiatami: przemyskim, jarosławskim i lubaczowskim, od zachodniej z rzeszowskim ziemskim, łańcuckim i leŝajskim, zaś od strony północnej stanowi granicę województwa. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 16

17 Powiat zajmuje obszar 698 km 2, co stanowi 3,9% powierzchni województwa podkarpackiego. Ludność powiatu to 3,8% populacji województwa. Stolicę powiatu - miasto Przeworsk zamieszkuje mieszkańców, Kańczugę 3 294, Sieniawę Gęstość zaludnienia wynosi 115,1 osób/km 2, podczas gdy średnia województwa wynosi 118 (najwyŝszą gęstość w województwie 172 ma powiat łańcucki, najniŝszą 20 powiat bieszczadzki), a średnia krajowa to 122 osoby/km 2. Przyrost naturalny na 1000 ludności w powiecie to 1,12 (w województwie: 1,1, w kraju: - 0,1). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w roku 2005 wyniosło 1 998,32 złotych i było niŝsze niŝ przeciętne w województwie podkarpackim (2 081,76 zł). Wskaźnik udziału uŝytków rolnych w powierzchni ogółem stanowi 5,1 % ogólnej powierzchni uŝytków rolnych województwa WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W obecnym podrozdziale przedstawione zostały poszczególne zagadnienia/ dane statystyczne, które obrazują powiat przeworski na tle województwa podkarpackiego oraz kraju. Szczegóły omówione zostały w rozdziale 2: Charakterystyka Powiatu Przeworskiego w części I. niniejszego dokumentu. Tabela 1. Powiat przeworski na tle województwa podkarpackiego (dane z r.) Wyszczególnieni e Powierzchnia Ludność Kobiety na 100 w km 2 ogółem męŝczyźni kobiety na 1 km 2 męŝczyzn Województwo POWIATY Bieszczadzki Brzozowski Dębicki Jarosławski Jasielski Kolbuszowski Krośnieński LeŜajski Lubaczowski Łańcucki Mielecki NiŜański Przemyski Przeworski Ropcz-Sędzisz Rzeszowski Sanocki Stalowowolski StrzyŜowski Tarnobrzeski MIASTA NA PRAWACH POWIATU Krosno Przemyśl Rzeszów Tarnobrzeg Źródło: Województwo Podkarpackie. Podregiony, powiaty, gminy 2006,US Rzeszów 2006 Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA 17

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

SIELEC, LISTOPAD 2010 r.

SIELEC, LISTOPAD 2010 r. Studium Wykonalności: "Podkarpacki System Informacji Medycznej" Studium Wykonalności dla projektu pn.: Podkarpacki System Informacji Medycznej Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU

W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU ZRÓśNICOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE - STAN I PERSPEKTYWY ROZWOJU W KONTEKŚCIE POWIĄZAŃ FUNKCJONALNYCH Ekspertyza wykonana na zamówienie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Autorzy: Dr

Bardziej szczegółowo

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Rzeszów 2011 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO W RZESZOWIE SPORZĄDZAJĄCY: MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020

STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 STRATEGIA ROZWOJU KAPITAŁU LUDZKIEGO W POWIECIE LESKIM NA LATA 2015-2020 Gmina Baligród, Gmina Cisna, Miasto i Gmina Lesko, Gmina Olszanica, Gmina Solina Projekt Wspólnie na rzecz rozwoju współfinansowany

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur

Zespół wykonawców: Prof. dr hab. Jerzy Bański (kierownik) dr Wojciech Janicki mgr Maria Bednarek-Szczepańska mgr Konrad Czapiewski mgr Marcin Mazur Badanie sfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu systemowego Małopolskie Obserwatorium Polityki Rozwoju realizowanego przez Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy

Instrumenty rynku pracy na skraju Unii Europejskiej. Raport badawczy Projekt realizowany przez Szkołę WyŜszą im. Bogdana Jańskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Aktywności Społecznej Triada w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet, Działanie..

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - wstępny projekt - Olsztyn,maj 2006 r. Spis treści 1. Wstęp... 2. Diagnoza sytuacji społeczno

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo