ArcGISd. Rozszerzenia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ArcGISd. Rozszerzenia"

Transkrypt

1 ArcGISd Rozszerzenia

2 Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania ArcGIS. Wszystkie one są dostępne dla ArcGIS for Desktop, a wiele z nich jest oferowanych także dla platformy serwerowej Esri (ArcGIS for Server) i i środowiska programistycznego (ArcGIS Engine). Wspólna architektura umożliwia elastyczne wykorzystywanie tych samych rozszerzeń ArcGIS w pełnej gamie produktów Esri, redukując potrzeby nowych zakupów, szkoleń czy dodatkowych kosztów. Rozszerzenia dzielimy na analityczne, podnoszące wydajność i wyspecjalizowane. Analityka Funkcjonalność Strona ArcGIS Spatial Analyst Analizy i przetwarzanie danych rastrowych. 3 ArcGIS 3D Analyst Trójwymiarowa wizualizacja, analizy oraz modelowanie powierzchni terenu. 4 ArcGIS Geostatistical Analyst Zaawansowane narzędzia interpolacji i analizy statystycznej do badania danych. 5 ArcGIS Network Analyst ArcGIS Schematics Zaawansowane analizy tras, wyszukiwanie najbliższych lokalizacji, analizy obszarów działania. Graficzna prezentacja i analiza schematów sieci infrastruktury. 6 7 Trójwymiarowe modele i symbole w ArcGIS 3D Analyst usprawniają prezetację i wzmacniają realizm obrazu. ArcGIS Tracking Analyst Wizualizacja i analizy zmienności położenia oraz zasobów w czasie i w przestrzeni 8 Efektywność Funkcjonalność Strona ArcGIS Publisher Wygodne współdzielenie map i danych z szerokim zakresem odbiorców. 9 ArcGIS Data Interoperability Bezpośredni odczyt, konwersja i dystrybucja danych w różnych formatach. 10 Maple for ArcGIS* Zaawansowane pozycjonowanie etykiet na mapach. 11 Usprawnione procesy kontroli jakości danych. ArcGIS Data Reviewer Zaawansowane zarządzanie procesami kontroli jakości danych. 12 ArcGIS Workflow Manager Optymalne zarządzanie zasobami i narzędziami GIS. 13 * zawarte w licencji ArcGIS for Desktop Basic i wyższych Specjalizacja Funkcjonalność Strona Esri Production Mapping* Standaryzacja i optymalizacja baz danych GIS oraz produkcji kartograficznej. * wymagane ArcGIS for Desktop Standard lub Advanced 14 ArcGIS Workflow Manager z wbudowanymi narzędziami raportowania, pomaga w śledzeniu zasobów i realizacji zadań.

3 ArcGIS Spatial Analyst Zaawansowane przetwarzanie i analizy przestrzenne danych rastrowych ArcGIS Spatial Analyst zawiera szeroki wachlarz narzędzi do analiz i modelowania przestrzennego. Rozszerzenie to daje możliwości tworzenia danych rastrowych, generowania zapytań do tych danych oraz ich wizualizacji i analizowania. Umożliwia ono także prowadzenie łącznych analiz danych wektorowych i rastrowych, pozyskiwanie nowych informacji z istniejących danych rastrowych oraz tworzenie jednoczesnych zapytań do wielu zbiorów danych rastrowych. Rozszerzenie ArcGIS Spatial Analyst jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem geoprzetwarzania i zapewnia dostęp do wielu narzędzi modelowania graficznego w oknie ModelBuilder a. Rozszerzenie jest dostępne także dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. ArcGIS Spatial umożliwia: konwertowanie obiektów (punkty, linie lub poligony) do postaci rastrowej; tworzenie rastrowych stref buforowych w oparciu o odległości od lub bliskości do obiektów, a także wartości pikseli obrazu rastrowego; generowanie map gęstości i interpolowanie powierzchni ciągłych na podstawie obiektów punktowych; generowanie izolinii, spadków, zasięgów widoczności, ekspozycji oraz cieniowanej rzeźby terenu dla modelu ukształtowania terenu; używanie algebry mapy (zapytania logiczne - Boolean i obliczenia algebraiczne); wyznaczanie sąsiedztwa i analizy strefowe; analizy opierające się na wartościach dyskretnych pikseli obrazu rastrowego; klasyfikowanie i poprawne wyświetlanie danych rastrowych. Geoprzetwarzanie danych rastrowych i modelowanie z wykorzystaniem ModelBuilder a. Analiza gęstości Modelowanie i analizowanie danych wektorowych i rastrowych. esri.com/spatialanalyst 3

4 ArcGIS 3D Analyst Zarządzanie danymi i ich analizowanie w realistycznej perspektywie 3D Rozszerzenie ArcGIS 3D Analyst umożliwia tworzenie danych 3D, ich wydajną wizualizację i analizowanie. ArcGIS 3D Analyst pozwala na płynne przeglądanie dużych zbiorów danych w przestrzeni trójwymiarowej oraz na analizowanie powierzchni 3D i tworzenie realistycznych obrazów przedstawiających dane rastrowe, wektorowe i modele 3D, nałożone na powierzchnię numerycznego modelu ukształtowania terenu. Rozszerzenie 3D Analyst jest dostępne zarówno dla ArcGIS for Desktop jak i dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. ArcGIS 3D Analyst umożliwia: tworzenie sferycznych wizualizacji 3D, przelotów nad terenem i animacji; budowanie i wizualizację powierzchni, warstw podpowierzchniowych, terenów i obiektów udrapowanych na NMT; zarządzanie danymi GIS 3D i edytowanie tych danych w przestrzeni 3D; wyznaczanie zasięgów widoczności, linii widoczności, korytarzy, wykonywanie analiz- objętościowych 3D, wyznaczanie punktów o skrajnych wysokościach, generowanie profili, interpolowanie powierzchni i wyznaczanie najkrótszej ścieżki spływu powierzchniowego; przeglądanie i tworzenie danych KM oraz przeglądanie danych idar; tworzenie izolinii i modeli powierzchni; importowanie danych z formatów: Collaborative Design Activity (COADA), SketchUp, 3D Studio i OpenFlight; wykorzystanie globów 3D i zobrazowań pochodzących z serwisów ArcGIS Online; Modelowanie terenu i powierzchni podziemnych (strop i spąg). obliczanie pola powierzchni, objętości, spadków, ekspozycji, izolinii i generowanie cieniowanej rzeźby terenu. Analizowanie stref zacienienia. esri.com/3danalyst Wizualizacja całej Ziemi 4

5 ArcGIS Geostatistical Analyst Zaawansowane narzędzia do analizy geostatystycznej danych ArcGIS Geostatistical Analyst zawiera zestaw wydajnych modeli statystycznych oraz narzędzi do eksploracji przestrzennej danych i optymalnego interpolowania powierzchni. Rozszerzenie pozwala na podstawie ograniczonej liczby punktów pomiarowych utworzyć statystycznie poprawną powierzchnię prognozowania wraz z określeniem niepewności prognozy. ArcGIS Geostatistical Analyst umożliwia modelowanie danych przestrzennych w sposób wiarygodny i przemyślany. Możliwe są różnego rodzaju analizy, począwszy od wyznaczania miejsc przekroczenia wartości progowych parametrów bezpieczeństwa środowiska, na wizualizacjach koncentracji złóż minerałów skończywszy. ArcGIS Geostatistical Analyst pozwala na wykorzystywanie zaawansowanych technik i narzędzi z poziomu użytkownika Desktop lub w postaci serwisów sieciowych. Rozszerzenie Geostatistical Analyst jest także dostępne dla ArcGIS for Server. ArcGIS Geostatistical Analyst umożliwia: analizowanie zmienności danych i relacji przestrzennych, interpolowanie wartości niepomierzonych oraz wyznaczanie globalnych i lokalnych trendów; wykorzystanie analiz wielowymiarowych do tworzenia optymalnych statystycznych modeli, służących do produkcji wiarygodnych map prognozowania, map błędów prognozowania, map kwantyli i map prawdopodobieństwa; interaktywne modyfikowanie parametrów modelu lub automatyczną ich optymalizację, poprzez użycie krzyżowej walidacji; określenie optymalnej lokalizacji sieci monitorującej zmiany danego zjawiska; Wykorzystanie metody krigingu, do prognozowania grubości osadów mulastych w Powers ake (Północna Dakota). Modelowanie semivariogramu. Interpolowanie z użyciem barier. esri.com/geostatisticalanalyst 5

6 ArcGIS Network Analyst Rozwiązanie specyficznych problemów wyznaczania tras dla pojazdów i stref dostępności, znajdowanie najbliższych lokalizacji oraz alokacji ArcGIS Network Analyst zawiera narzędzia do prowadzenia sieciowych analiz przestrzennych takich, jak: wyznaczanie tras, kierunków przemieszczania, najbliższych lokalizacji, obszarów dostępności i rozwiązywanie zadań alokacji. Wykorzystując zaawansowany model danych sieciowych można łatwo budować sieci dla własnych danych GIS. ArcGIS Network Analyst pozwala dynamicznie modelować warunki sieci rzeczywistej, uwzględniając ulice jednokierunkowe, zakazy skrętów, dopuszczalne wysokości pojazdów, ograniczenia prędkości i zmienność prędkości podróżowania wynikającą z bieżących utrudnień w ruchu. Rozszerzenie Network Analyst jest dostępne także dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. ArcGIS Network Analyst umożliwia: wyznaczanie najkrótszych tras; optymalizację tras pojazdów, które muszą odwiedzić wiele lokalizacji; wykorzystanie okien czasu, w celu określenia dostępności danych lokalizacji w czasie; wyszukiwanie najbliższych lokalizacji; określanie optymalnych lokalizacji punktów obsługi; definiowanie obszarów dostępności w oparciu o czas przebycia trasy lub odległość; wykorzystanie istniejących danych GIS do szybkiego utworzenia sieci; generowanie matrycy kosztów przebycia trasy z każdego punktu źródłowego do wszystkich punktów docelowych sieci. Analiza obszarów dostępności. Wybór najlepszej lokalizacji. Generowanie optymalnych tras na podstawie dynamicznie pozyskiwanych informacji o prędkościach pojazdów. esri.com/networkanalyst 6

7 ArcGIS Schematics Prezentacja schematów sieci dla usprawnienia procesów decyzyjnych ArcGIS Schematics to innowacyjne rozwiązanie służące do automatyzacji tworzenia schematów sieci zapisywanych w geobazach ArcGIS. Pozwala to na lepsze zarządzanie oraz wizualizację dowolnych fizycznych i logicznych sieci obiektów liniowych, a także sieci powiązań społecznych i ekonomicznych. Korzystając z narzędzi ArcGIS Schematics można w postaci schematów liniowych przedstawić dowolne sieci infrastrukturalne, komunikacyjne, trasy dostaw towarów czy sieci komputerowe. ArcGIS Schematics umożliwia szybkie przeanalizowanie architektury powiązań sieciowych oraz skrócenie czasu podejmowania ważnych decyzji dzięki syntetycznym i odpowiednio ukierunkowanym obrazom sieci. ArcGIS Schematics, umożliwia: automatyczne generowanie schematów złożonych sieci; wykonywanie kontroli jakości danych definiujących sieć; optymalizacja procesu projektowania i analizy sieci; prognozowanie i planowanie (modelowanie, symulowanie, analizy porównawcze); dynamiczną interakcję z bazą GIS z poziomu widoków schematów. Rozszerzenie Schematics jest także dostępne dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. Schemat ułatwia przeanalizowanie powiązań w sieci. Automatyczne tworzenie i wizualizacja schematów sieci. Dynamiczna kontrola połączeń w sieci. esri.com/schematics 7

8 ArcGIS Tracking Analyst Wizualizacja i analizowanie zasobów w czasie i przestrzeni ArcGIS Tracking Analyst rozszerza możliwości ArcGIS o zawansowane analizy czasowo-przestrzenne, umożliwiające wizualizacje oraz analizowanie przebiegu zjawisk przestrzennych i trendów w czasie. ArcGIS Tracking Analyst w połączeniu z Tracking Server może być wykorzystane do utworzenia systemu śledzenia zdarzeń w czasie rzeczywistym. Rozszerzenie Tracking Analyst jest dostępne także dla ArcGIS Engine. ArcGIS Tracking Analyst, umożliwia: tworzenie okien czasowych pozwalających na wykrywanie przemieszczających się ludzi, zwierząt, zjawisk lub pojazdów w obszarach dozwolonych lub naruszających strefy zamknięte; sygnalizowanie istotnych zdarzeń oraz raportowanie powodowanych przez nie sytuacji w czasie i przestrzeni, w oparciu o zdefiniowane reguły; monitorowanie zasobów mobilnych i wizualizacja szczegółowych tras ich przemieszczania się; podejmowanie lepszych decyzji dzięki identyfikowaniu trendów w czasie z wykorzystaniem zaawansowanej symbolizacji i narzędzi analitycznych. ArcGIS Tracking Analyst pozwala wizualizować i analizować przemieszczanie się zasobów. Ten przykład prezentuje okno czasowe zdarzenia, jakim jest dotarcie pojazdu do określonego celu. ArcGIS Tracking Analyst wizualizuje przemieszczanie się ludzi, zwierząt, zjawisk, pojazdów czy zdarzeń. W tym przypadku przedstawiono wizualizację tras huraganów nad Oceanem Atlantyckim. Na ilustracji można łatwo rozróżnić położenia bieżące i poprzednie oraz zauważyć, skąd i dokąd przemieszcza się wiatr i z jaką siłą wieje. Wektory kierunkowe wskazują dodatkowo prawdopodobny kierunek dalszego przemieszczania się wiatru. esri.com/trackinganalyst 8

9 ArcGIS Publisher Łatwe dzielenie się swoimi mapami i danymi Rozszerzenie ArcGIS Publisher umożliwia łatwą dystrybucję opracowanych przez siebie map, globów i danych GIS. ArcGIS Publisher wykonuje konwersję map i globów do plików PMF (Published Map Files). Pliki te można przeglądać w ArcGIS for Desktop oraz w bezpłatnej aplikacji ArcReader. Plik PMF przechowuje informacje o miejscu zapisu warstw danych oraz o sposobie ich symbolizacji (regułach wyświetlania, zależnościach skalowych, itp.). Dzięki temu mapy cyfrowe można szybko, łatwo i bezpiecznie współdzielić lokalnie, w sieci czy też poprzez Internet. ArcGIS Publisher umożliwia także tworzenie pakietów zawierających plik PMF wraz z wszelkimi danymi mapy zapisanej w tym pliku. Programiści, wykorzystując rozszerzenia ArcGIS Publisher - ArcReaderControl, mają możliwość tworzenia i nieodpłatnej dystrybucji dowolnie dostosowanych aplikacji ArcReader, dedykowanych mapom 2D i globom 3D. ArcGIS Publisher umożliwia: łatwe współdzielenie map i globów 3D; zabezpieczanie map i danych przed niepowołanym dostępem; tworzenie bogatych w treść, interaktywnych map, zgodnie z potrzebami odbiorców; zapewnienie efektywnego i kontrolowanego dostępu do korporacyjnych danych GIS; łatwe tworzenie pakietów danych i map, do dalszej dystrybucji; budowanie własnych przeglądarek map, przy użyciu komponentów ArcReaderControl. Łatwe tworzenie pakietów danych i map do dystrybucji w ramach instytucji. Publikowanie plików map do wykorzystania w bezpłatnej aplikacji ArcReader. esri.com/publisher 9

10 ArcGIS Data Interoperability Wykorzystanie i dystrybucja danych w różnych formatach zapisu Rozszerzenie ArcGIS Data Interoperability umożliwia współdzielenie danych zapisanych w różnych formatach, w szczególności pozwalając na: bezpośredni odczyt danych, konwersję do innego formatu oraz możliwość zdefiniowania złożonych procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ET). Rozszerzenie jest zbudowane na bazie technologii oprogramowania FME firmy Safe Software. Niezależnie od formatu zapisu standardowych danych GIS, ArcGIS Data Interoperability umożliwia ich wykorzystanie,do tworzenia map, wizualizacji i analiz w środowisku ArcGIS for Desktop. Aplikacja Workbench, zawarta w tym rozszerzeniu, pozwala na budowanie złożonych przestrzennie narzędzi ET do oceny, migracji i dystrybucji danych. Rozszerzenie ArcGIS Data Interoperability jest dostępne także dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. ArcGIS Data Interoperability umożliwia: bezpośredni odczyt ponad 100 formatów wektorowych (m.in. GM, XM, WFS, Autodesk, DWG /DXF, MicroStation Design, MapInfo, MID/MIF oraz TAB, Oracle i Oracle Spatial, Intergraph GeoMedia Warehouse) i eksport do ponad 70 formatów zapisu danych; wykonywanie automatycznych konwersji pomiędzy różnymi formatami zapisu danych ; tworzenie, przetwarzanie i konwertowanie danych geometrycznych oraz atrybutów przy użyciu narzędzi ET wbudowanych w aplikację Workbench; pełną integrację narzędzi konwersji danych ze środowiskiem geoprzetwarzania ArcGIS, w tym z funkcjonalnością ModelBuilder a. Budowanie procesów ET przy użyciu aplikacji Workbench. Wykorzystanie danych zapisanych w różnych formatach w środowisku ArcGIS for Desktop. Bezpośrednia praca z danymi w ponad stu różnych formatach. esri.com/datainteroperability 10

11 Maple for ArcGIS Precyzyjne i automatyczne rozmieszczanie tekstów na mapach Rozszerzenie Maple for ArcGIS umożliwia zautomatyzowane rozmieszczanie tekstów na mapach. Dzięki określeniu parametrów, Maple for ArcGIS pozycjonuje teksty zgodnie z najwyższymi standardami kartograficznymi. Maple for ArcGIS generuje i poprawnie rozmieszcza etykiety, co minimalizuje lub eliminuje konieczność manualnej edycji tekstów. Etykiety są rozmieszczane szybko, bez nałożeń czy dwuznaczności, ale z zachowaniem najwyższej jakości. Dzięki temu skraca się czas i redukuje koszty związane z produkcją mapy. Rozszerzenie Maple for ArcGIS jest zawarte w ArcGIS for Desktop Basic oraz w wyższtch wersjach oprogramowania ArcGIS for Desktop, Standard i Advanced. Rozszerzenie Maple jest dostępne także dla ArcGIS Engine. Maple for ArcGIS umożliwia: tworzenie i rozmieszczanie etykiet z zachowaniem wszelkich zasad kartograficznych; dostosowanie liczby etykiet do dostępnej przestrzeni tak, aby umieścić wszystkie niezbędne teksty z zachowaniem ich priorytetów i bez jakichkolwiek konfliktów między nimi; redukowanie lub eliminowanie czasu poświęconego na ręczne rozmieszczanie tekstów na mapach; tworzenie bardziej czytelnych i komunikatywnych map. Zaawansowane tworzenie etykiet na mapach. Zaawansowane i automatyczne rozmieszczanie etykiet redukuje prace związane z manualnym redagowaniem map. Precyzyjne rozmieszczanie etykiet na mapach. esri.com/mapleforarcgis 11

12 ArcGIS Data Reviewer Automatyzacja procesów kontroli jakości danych Rozszerzenie ArcGIS Data Reviewer umożliwia zautomatyzowanie i uproszczenie procesów kontroli jakości danych, co pozwala na zmniejszenie kosztów zarządzania danymi i utrzymanie ich wysokiej jakości. Rozszerzenie zawiera narzędzia do centralnego zarządzania cyklami procesów eliminacji błędów danych, poprzez automatyczne lub ręczne przeszukiwanie danych oraz nadzorowanie operacji poprawy błędów i weryfikacji stanu danych po usunięciu błędów. ArcGIS Data Reviewer umożliwia realizację 40 gotowych, automatycznych kontroli danych z możliwością rozbudowywania i tworzenia setek dodatkowych, własnych kontroli. Umożliwia to lepsze zarządzanie takimi zadaniami jak: identyfikowanie miejsc występowania błędów geometrycznych, błędów wartości atrybutów czy też wskazanie brakujących obiektów, odnalezienie anomalii danych, czy obiektów nadliczbowych. ArcGIS Data Reviewer, umożliwia: zredukowanie czasu potrzebnego na eliminowanie błędów danych poprzez zarządzanie informacjami o błędach, zapisanymi w geobazie; konfigurowanie dowolnej liczby własnych kontroli, zgodnych z wybranymi kryteriami poprawności danych i uruchamianie ich jako pojedyncze procesy lub prace wsadowe; wdrażanie spójnych procesów kontroli jakości w ramach całej instytucji lub dla grup roboczych; skrócenie cyklu produkcyjnego dzięki uproszczonym procesom kontroli jakości danych wykorzystującym narzędzia identyfikacji, rejestracji, korekty i weryfikacji naprawy błędów danych. Gromadzenie i wielokrotne uruchamianie testów kontroli jakości (QC) oraz ich dystrybucja w ramach danej jednostki w celu ujednolicenia oceny danych. Rejestrowanie, grupowanie i kategoryzowanie wyników testów w celu ich wykorzystania do zarządzania błędami. esri.com/datareviewer 12

13 ArcGIS Workflow Manager epsze zarządzanie zadaniami GIS i zasobami Rozszerzenie ArcGIS Workflow Manager pozwala wprowadzać i rozwijać standardowe procedury produkcji GIS. Dzięki temu każdy etap prac może być wykonany poprawnie i kompletnie, przez odpowiednią osobę oraz we właściwym czasie. Podnosi to znacznie efektywność wszelkich operacji GIS oraz produktywność zespołów roboczych i podwykonawców. Dzięki organizacji i automatyzacji procesów, w tym również procesów produkcyjnych spoza tematyki GIS, ArcGIS Workflow Manager pomaga redukować błędy oraz optymalizować pracę operatorów. Rozszerzenie Workflow Manager jest dostępne także dla ArcGIS for Server. ArcGIS Workflow Manager umożliwia: zwiększenie produktywności użytkowników poprzez automatyzację działań wspólnych i minimalizowanie powtórzeń procedur produkcyjnych; zapewnienie standaryzacji i spójności operacji dzięki, zdefiniowaniu przebiegów prac produkcyjnych; centralizowanie, automatyzowanie i upraszczanie przebiegu prac produkcyjnych, dzięki gotowym oraz konfigurowalnym narzędziom; wykorzystywanie raportów do łatwego śledzenia przebiegu prac produkcyjnych; integrowanie GIS-u i aplikacji biznesowych dzięki włączaniu procesów spoza tematyki GIS do opracowywanego przebiegu prac produkcyjnych; zarządzanie rozproszonymi zespołami produkcyjnymi, obejmujące podwykonawców oraz terytorialne przyporządkowywanie procesów. Tworzenie i zarządzanie przebiegami prac produkcyjnych oraz uruchamianie procesów produkcji przy użyciu prostych narzędzi wizualnych. Zarządzanie i raportowanie z wykorzystaniem Workflow Manager for ArcGIS for Server. esri.com/workflowmanager 13

14 Esri Production Mapping Standaryzacja i optymalizacja tworzenia danych GIS oraz produkcji kartograficznej Rozszerzenie Esri Production Mapping pomaga przedsiębiorstwom zaangażowanym w produkcję zasobów geoprzestrzennych podnosić efektywność tworzenia, zarządzania i publikowania danych GIS i produktów kartograficznych z wykorzystaniem mniejszych zasobów. Pakiet oferuje spójne środowisko robocze, dedykowane zespołom produkcyjnym o różnej wielkości, pozwalające podnieść jakość i wartość danych geoprzestrzennych oraz produktów kartograficznych, poprzez standaryzację, powtarzalność i możliwość konfigurowania procesów produkcyjnych. Dla takich branż, jak: lotnictwo, żegluga morska czy wojsko, Esri Production Map udostępnia rozwiązania wspomagające zarządzanie danymi, produkcję map, tworzenie baz danych, usprawnienie kontroli jakości danych i zarządzania przebiegiem prac produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami danej branży lub ze specyfiką danej firmy czy instytucji. Oferowane rozwiązania branżowe to: Esri Aeronautical Solution: esri.com/aeronauticalsolution Esri Production Mapping umożliwia: scentralizowane tworzenie i zarządzanie przebiegiem prac produkcyjnych GIS, w celu zapewnienia spójności wszystkich operacji; zwiększenie produktywności operatorów, poprzez standaryzację gromadzenia i oceny danych, procesów kartograficznych, przebiegu prac oraz zarządzania danymi; usprawnianie tworzenia obiektów z wykorzystaniem dodatkowych szablonów, narzędzi konstrukcyjnych oraz dokonywaniem oceny obiektów i atrybutów w locie ; wdrożenie efektywnego i spójnego procesu kontroli jakości danych przestrzennych; standaryzację i centralizację produkcji kartograficznej z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia i obsługi zgromadzonych danych, symboli, kartograficznych, elementów pozaramkowych oraz samych map. Esri Defense Mapping: esri.com/defensemapping Esri Nautical Solution: esri.com/nauticalsolution Wydajne narzędzia kartograficzne pozwalają generować mapy odpowiadające branżowym i organizacyjnym standardom produkcyjnym. esri.com/productionmapping 14

15 Bezpłatne 60-dniowe testowanie rozszerzeń do ArcGIS for Desktop Oceń przydatność rozszerzeń do ArcGIS for Desktop Dzięki możliwości bezpłatnego, niezobowiązującego 60-dniowego testowania rozszerzeń ArcGIS for Desktop każdy może zapoznać się z możliwościami produktu, którym jest zainteresowany. W zależności od typu posiadanego oprogramowania, wybierz jedną z poniższych instrukcji: ArcGIS wersja 10 Obecni Użytkownicy icencja jednostanowiskowa (Basic, Standard lub Advanced) 1. Menu Start Wszystkie Programy ArcGIS ArcGIS Administrator. Upewnij się, że zostało zaznaczone odpowiednie rozszerzenie jednostanowiskowe, kliknij: Autoryzuj teraz i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami. Wybierz: Zarejestruj licencję jednostanowiskową i rozszerzenia i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami. 2. Po zainstalowaniu, przejdź do: ArcMap Dostosuj Rozszerzenia. Zaznacz kontrolkę obok nazwy wybranego rozszerzenia aby je uruchomić. Odwiedź stronę esri.com/customerfeedback i zamów kody czasowe wybranych rozszerzeń. icencja sieciowa (Basic, Standard lub Advanced) Rozszerzenie ArcGIS ArcGIS Spatial Analyst ArcGIS 3D Analyst ArcGIS Geostatistical Analyst ArcGIS Network Analyst ArcGIS Schematics ArcGIS Tracking Analyst ArcGIS Publisher ArcGIS Data Interoperability Maple for ArcGIS ArcGIS Data Reviewer* ArcGIS Workflow Manager* Esri Production Mapping* Esri Aeronautical Solution* Esri Defense Mapping* Esri Nautical Solution* Dostępne jako rozszerzenie ArcGIS for Desktop Dostępne jako rozszerzenie ArcGIS for Server Dostępne jako rozszerzenie ArcGIS Engine * Uwaga: W celu testowania rozszerzeń ArcGIS Data Reviewer, ArcGIS Workflow Manager, Esri Production Mapping, Esri Aeronautical Solution, Esri Defense Mapping lub Esri Nautical Solution, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Esri Polska. ArcGIS wersja lub starsza icencja jednostanowiskowa (Basic lub Standard) 1. Menu Start Wszystkie Programy ArcGIS Desktop Administrator. Wybierz: Zarejestruj licencję jednostanowiskową i rozszerzenia i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami 2. Po zainstalowaniu, przejdź do: ArcMap Narzędzia Rozszerzenia. Zaznacz kontrolkę obok nazwy rozszerzenia, aby je uruchomić. Nowi Użytkownicy Jeśli nie posiadasz oprogramowania ArcGIS for Desktop (Basic, Standard lub Advanced), odwiedź stronę aby pobrać lub zamówić wersję testową ArcGIS for Desktop. Dzięki temu otrzymasz bezpłatnie pełną wersję ArcGIS for Desktop w wersji Standard, aktywną przez 60 dni. 15

16 Esri Polska Firma Esri Polska Sp. z o.o. powstała w 1995 roku i jest jedynym autoryzowanym polskim dystrybutorem oprogramowania Esri Inc. (USA) światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS). Działalność Esri Polska obejmuje prace związane ze specjalistycznym doradztwem, świadczeniem usług w zakresie projektowania i rozwoju systemów informacji geograficznej oraz dystrybucją oprogramowania. Doradztwo zarówno obecnym, jak i potencjalnym użytkownikom oprogramowania GIS firma Esri Polska doradza w zakresie możliwości wykorzystywania systemów informacji geograficznej do wdrażania i podnoszenia efektywności realizacji różnych zadań. Analizy i konsultacje techniczne Esri Polska na podstawie analizy zadań i kompetencji wszystkich użytkowników GIS określa zakres danych i funkcjonalność tworzonego systemu GIS, które warunkują sprawne działanie systemu i użytkownika. Konsultacje techniczne są jedną z form pomocy klientom wykorzystującym narzędzia Esri. Nasi eksperci doradzają w kwestii rozbudowy systemu i optymalizacji jego działań. Projekty i wdrożenia Esri Polska opracowuje koncepcje i projekty techniczne uwzględniające wyniki analizy potrzeb oraz buduje i wprowadza systemy zgodnie z tymi projektami. Skalowalność i otwartość narzędzi Esri umożliwiają bezkolizyjne przechodzenie od systemów prostych do bardziej złożonych. Tworzone systemy odpowiadają aktualnym potrzebom użytkowników i mogą być ustawicznie rozwijane. Dystrybucja i serwis Esri Polska oferuje dystrybucję i serwis oprogramowania GIS firmy Esri. Szkolenia Esri Polska oferuje prowadzenie autoryzowanych szkoleń w zakresie tworzenia i wykorzystywania systemów GIS zgodnie z wymaganiami klienta. Produkty firmy Esri są funkcjonalnymi narzędziami do gromadzenia, administrowania, prezentacji i analizowania danych przestrzennych. Wspomagają również procesy podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania i reagowania. Kontakt: Esri Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska Warszawa tel fa Copyright C 2012 Esri Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zarządzanie porządkiem publicznym miasta we współpracy z lokalną społecznością

Zarządzanie porządkiem publicznym miasta we współpracy z lokalną społecznością Zarządzanie porządkiem publicznym miasta we współpracy z lokalną społecznością Kraków dnia 11.10.2010 ESRI Polska Sp. z o.o. założona w 1995 r. wyłączny dystrybutor w Polsce produktów światowego lidera

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji Geograficznej

Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Zintegrowany System Informacji Geograficznej ArcGIS Kompletny System Informacji Geograficznej ArcGIS jest lini¹ produktów, które razem tworz¹ zintegrowany System Informacji Geograficznej, oparty

Bardziej szczegółowo

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska

Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office. Urszula Kwiecień Esri Polska Opracowywanie map w ArcGIS Online i MS Office Urszula Kwiecień Esri Polska Agenda ArcGIS Online - filozofia tworzenia map w chmurze Wizualizacja danych tabelarycznych w MS Excel Opracowanie mapy w MS Excel

Bardziej szczegółowo

Analizy statystyczno-taksonomiczne i możliwości ich zastosowania w procesie strategicznego zarządzania rozwojem regionalnym

Analizy statystyczno-taksonomiczne i możliwości ich zastosowania w procesie strategicznego zarządzania rozwojem regionalnym Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego Analizy statystyczno-taksonomiczne i możliwości ich zastosowania w procesie strategicznego zarządzania rozwojem regionalnym INSTYTUT ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska

Web GIS. Adam Kuran ESRI Polska Web GIS Adam Kuran ESRI Polska 1 Światowe powiązania specjalistów GIS Specjaliści GIS: 14,000 Specjalistó Specjalistów GIS 121 Pań Państw Wiele dyscyplin & zainteresowań ainteresowań...tworząc GIS 2 GIS

Bardziej szczegółowo

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server

SESJA SZKOLENIOWA. SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop. 8-9 X (2-dniowe) max. 8 osób. SZKOLENIE II Wprowadzenie do ArcGIS Server SZKOLENIE I Wprowadzenie do ArcGIS Desktop SESJA SZKOLENIOWA 8-9 X (2-dniowe) Szkolenie dla nowych użytkowników oprogramowania ArcGIS oraz osób rozpoczynających pracę z GIS dostarcza podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

GIS w środowisku sieciowym

GIS w środowisku sieciowym GIS w środowisku sieciowym Maciej Sztampke ESRI Polska ESRI Polska 1 Sieci GIS Tworzą Infrastrukturę Dowolny Serwis GIS Dane Kartografia Geoprzetwarzanie Metadane Klient Dowolnego Typu Przeglądarki Desktop

Bardziej szczegółowo

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania

Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych. Jacek Jania Przegląd oprogramowania GIS do tworzenia map tematycznych Jacek Jania Plan prezentacji 1. Mapy tematyczne 2. Narzędzia do tworzenia map tematycznych 3. Rodzaje pakietów oprogramowania GIS 4. Rodzaje licencji

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI

PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI STUDIA PODYPLOMOWE - SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ PODSTAWY BUDOWY SYSTEMÓW GIS NA PRZYKŁADZIE WYBRANEJ APLIKACJI Justyna Górniak-Zimroz, justyna.gorniak-zimroz@pwr.wroc.pl DO UśYTKU WEWNĘTRZNEGO -

Bardziej szczegółowo

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza

System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza System informacji o szlakach turystycznych Mazowsza Mateusz Troll Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Tomasz Gacek GISonLine S.C. Plan prezentacji 1. Informacje o projekcie 2. Składowe systemu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL

GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL GŁÓWNE WĄTKI REALIZOWANE W PROJEKCIE GEOPORTAL Realizacja prac w ramach Implementacji Przedmiot prac - prace analityczne, projektowe, wdrożeniowo implementacyjne, dokumentacyjne oraz szkoleniowe, związane

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemów GIS

Wprowadzenie do systemów GIS Wprowadzenie do systemów GIS TLUG 09.06.2007 1 GIS - co to w ogóle za skrót Geographical Information System System Ingormacji Geograficznej System Informacji Przestrzennej System Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10. Tomek Letmański Esri Polska

Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10. Tomek Letmański Esri Polska Tworzenie serii map i narzędzia kompozycji mapy w ArcGIS 10 Tomek Letmański Esri Polska Serie i kompozycje map w ArcGIS 10 Tworzenie serii map Data Driven Pages (DDP) Standardowe narzędzia ArcGIS do tworzenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie aplikacji GIS w planowaniu przestrzennym Kielc

Wykorzystanie aplikacji GIS w planowaniu przestrzennym Kielc GIS jest zintegrowanym systemem oprogramowania komputerowego i danych wykorzystywanym do prezentacji i zarządzania informacją odniesioną przestrzennie oraz analizowania relacji i modelowania procesów przestrzennych.

Bardziej szczegółowo

DESIGNER APPLICATION. powered by

DESIGNER APPLICATION. powered by DESIGNER APPLICATION powered by O FIRMIE HiddenData specjalizuje się w technologii dystrybucji treści video w Internecie oraz w budowie złożonych, funkcjonalnych aplikacji internetowych i mobilnych. Budujemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza.

Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Usługi analityczne budowa kostki analitycznej Część pierwsza. Wprowadzenie W wielu dziedzinach działalności człowieka analiza zebranych danych jest jednym z najważniejszych mechanizmów podejmowania decyzji.

Bardziej szczegółowo

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań

zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 3 powody, aby zautomatyzować przepływ pracy w branży opakowań 1. Najwyższa jakość każdego zlecenia 2. Wszystkie zadania wymagane do wykonania pracy 3. Połączenie z systemami do administracji zleceniami

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Planowanie tras transportowych

Planowanie tras transportowych Jerzy Feldman Mateusz Drąg Planowanie tras transportowych I. Przedstawienie 2 wybranych systemów: System PLANTOUR 1.System PLANTOUR to rozwiązanie wspomagające planowanie i optymalizację transportu w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Nowe technologie w gospodarce przestrzennej Bytom, 13 stycznia 2012 Antoni Łabaj, SmallGIS INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007

Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS. Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Korzystanie z różnych typów danych w środowisku ArcGIS Zofia Chudzyńska ESRI Polska Zakopane 2007 Integracja danych Najczęściej spotykane problemy Różne formaty danych przestrzennych Wykorzystanie różnych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie rybołówstwem morskim w warunkach Wspólnej Polityki Rybackiej

Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie rybołówstwem morskim w warunkach Wspólnej Polityki Rybackiej Narzędzia analizy przestrzennej wspomagające zarządzanie rybołówstwem morskim w warunkach Wspólnej Polityki Rybackiej Emil Kuzebski, Lena Szymanek Morski Instytut Rybacki Państwowy Instytut Badawczy Korzyści

Bardziej szczegółowo

System zarządzania i monitoringu

System zarządzania i monitoringu Załącznik nr 12 do Opisu przedmiotu zamówienia System zarządzania i monitoringu System zarządzania i monitoringu powinien być zbudowany z odrębnych, dedykowanych modułów oprogramowania, monitorujących:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych

Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 151 Dział tematyczny VII: Modernizacja systemu gromadzenia i przetwarzania informacji hydrogeologicznych 152 Zadanie 31 System przetwarzania danych PSH - rozbudowa aplikacji do gromadzenia i przetwarzania

Bardziej szczegółowo

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa?

System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? System Kontroli Bazy Danych Topograficznych (SKBDT) zawód kartografa? Koszalin, 15-16.05.2006 III Zawodowa Konferencja Zawód kartografa 200910151500 Agenda 1. Koncepcja SKBDT 2. Podstawowe założenia koncepcji

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego

Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Przykłady zastosowao rozwiązao typu mapserver w Jednostkach Samorządu Terytorialnego Plan prezentacji Wprowadzenie Czym jest serwer danych przestrzennych i na czym polega jego działanie? Miejsce serwera

Bardziej szczegółowo

RELACYJNE BAZY DANYCH

RELACYJNE BAZY DANYCH RELACYJNE BAZY DANYCH Aleksander Łuczyk Bielsko-Biała, 15 kwiecień 2015 r. Ludzie używają baz danych każdego dnia. Książka telefoniczna, zbiór wizytówek przypiętych nad biurkiem, encyklopedia czy chociażby

Bardziej szczegółowo

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT

SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT SERWERY KOMUNIKACYJNE ALCATEL-LUCENT OmniPCX Enterprise Serwer komunikacyjny Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise Communication Server (CS) to serwer komunikacyjny dostępny w formie oprogramowania na różne

Bardziej szczegółowo

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial

ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial ERDAS ADE Suite edytor baz danych Oracle Spatial III Konferencja naukowo-techniczna WAT i GEOSYSTEMS Polska, Serock, 12 czerwca, 2008 ERDAS, Inc. A Hexagon Company. All Rights Reserved Czym jest ERDAS

Bardziej szczegółowo

Technologia produkcji kartograficznej w środowisku ESRI (PLTS) Tomek Letmański Esri Polska

Technologia produkcji kartograficznej w środowisku ESRI (PLTS) Tomek Letmański Esri Polska Technologia produkcji kartograficznej w środowisku ESRI (PLTS) Tomek Letmański Esri Polska Technologia kartograficzna Esri Krótkie wprowadzenie do Esri Production Mapping Zarządzanie przebiegiem prac Gromadzenie

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013

Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013 Radom, 6.12.2013 Miejska Pracownia Urbanistyczna w Radomiu ul. Żeromskiego 53 26-600 Radom Zapytanie ofertowe nr MPU-II/48/D4/2/2013 (dotyczy zakupu oprogramowania GIS wraz ze wsparciem technicznym ) Miejska

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Security Master Class

Security Master Class Security Master Class Platforma kompleksowej analizy zdarzeń Linux Polska SIEM Radosław Żak-Brodalko Senior Solutions Architect Linux Polska sp. z o.o. Podstawowe problemy Jak pokryć lukę między technicznym

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej

Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej Zastosowanie symulacji komputerowej do badania właściwości hydraulicznych sieci wodociągowej prof. dr hab. inż. Andrzej J. OSIADACZ Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Maciej

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range,

PLAN SZKOLEŃ FEMAP. Nasza oferta: Solid Edge najefektywniejszy dostępny obecnie na rynku system CAD klasy mid-range, PLAN SZKOLEŃ FEMAP Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym z największych polskich

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows

Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Instrukcje instalacji pakietu IBM SPSS Data Access Pack dla systemu Windows Spis treści Rozdział 1. Przegląd......... 1 Wstęp................. 1 Wdrażanie technologii Data Access........ 1 Źródła danych

Bardziej szczegółowo

LICENCJA SITE DLA EDUKACJI

LICENCJA SITE DLA EDUKACJI LICENCJA SITE DLA EDUKACJI LICENCJA SITE DLA EDUKACJI Licencja Site dla Edukacji przeznaczona jest dla gminnych okręgów szkolnych, okręgów bibliotek publicznych, dla muzeów oraz dla uczelni wyższych, kampusów

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

STRATEG podstawowe informacje

STRATEG podstawowe informacje URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Baza System Demografia Monitorowania podstawowe Rozwoju informacje STRATEG podstawowe informacje Banki i bazy danych GUS Banki i bazy danych to wygodne narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie

Hurtownie danych i business intelligence - wykład II. Zagadnienia do omówienia. Miejsce i rola HD w firmie Hurtownie danych i business intelligence - wykład II Paweł Skrobanek, C-3 pok. 321 pawel.skrobanek@pwr.wroc.pl oprac. Wrocław 2005-2012 Zagadnienia do omówienia 1. Miejsce i rola w firmie 2. Przegląd architektury

Bardziej szczegółowo

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością

Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością Narzędzie informatyczne do modelowania, zarządzania i dokumentowania procesów systemu zarządzania jakością ProMoS Każde działanie można ująć w formie procesu i odpowiednio doskonalić. (W.E. Deming) ProMoS

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami

Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami Rozwiązanie online do zarządzania opakowaniami WebCenter WebCenter to rozbudowana internetowa platforma zarządzania opakowaniami, która umożliwia administrowanie procesami przedsiębiorstwa, cyklami zatwierdzania

Bardziej szczegółowo

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.

Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank. Automatyczne decyzje kredytowe, siła szybkiego reagowania i optymalizacji kosztów. Roman Tyszkowski ING Bank Śląski S.A. roman.tyszkowski@ingbank.pl Obsługa wniosków kredytowych Potrzeba elastyczności

Bardziej szczegółowo

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP

Bazy danych dla MPZP. Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Bazy danych dla MPZP Aplikacja wspomagające projektowanie graficzne MPZP Historia rozwoju aplikacji ETAP I Standaryzacja opracowań w ramach pracowni urbanistycznej Usprawnienie akwizycji danych przestrzennych

Bardziej szczegółowo

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE

ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ORACLE TALEO SOCIAL SOURCING CLOUD SERVICE ROZWIĄZANIE DO REKRUTACJI PRACOWNIKÓW W MODELU SPOŁECZNOŚCIOWYM, Z NIEOGRANICZONYMI MOŻLIWOŚCIAMI PROWADZENIA ROZMÓW NAJWAŻNIEJSZE CECHY I FUNKCJE Publikowanie

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta.

Firma. SmallGIS to gwarancja profesjonalizmu, rzetelności oraz indywidualnego podejścia do każdego klienta. www.smallgis.pl Firma Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą ekspercką z branży GeoInformatycznej. Nasz Zespół tworzą wysoko wykwalifikowani specjaliści z zakresu Systemów Informacji Przestrzennej,

Bardziej szczegółowo

GfK REGIOGRAPH Odpowiedzi na pytania gdzie? GfK Polonia, kwiecień GfK 2016 GfK RegioGraph 2016 Kwiecień

GfK REGIOGRAPH Odpowiedzi na pytania gdzie? GfK Polonia, kwiecień GfK 2016 GfK RegioGraph 2016 Kwiecień GfK REGIOGRAPH 2016 Odpowiedzi na pytania gdzie? GfK Polonia, kwiecień 2016 GfK 2016 GfK RegioGraph 2016 Kwiecień 2016 1 GfK RegioGraph Geomarketing software Integracja danych Analiza danych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

System Profesal. Zarządzanie przez fakty

System Profesal. Zarządzanie przez fakty System Profesal Zarządzanie przez fakty Obecny Profesal jest systemem powstałym w wyniku 25 lat doświadczeń firmy ASTOR 150 użytkowników Ponad 450 000 notatek Ponad 11 000 artykułów bazy wiedzy Ponad 35

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie

Agenda. Charakterystyka Business Intelligence. Architektura systemu. Prezentacja funkcjonalności. Podsumowanie Agenda Wstęp Charakterystyka Business Intelligence Architektura systemu Prezentacja funkcjonalności Podsumowanie Business Intelligence BI to zaawansowane technologicznie narzędzie informatyczne służą ce

Bardziej szczegółowo

Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016

Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016 Warianty sesji szkoleniowo-doradczych dla firm w promocji Wykorzystaj budżet na 2015 zorganizuj szkolenie w 2016 Wariant Długość dnia szkoleniowego Maksymalna liczba osób w grupie Cena podstawowa za dzień

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności.

Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota. Partnerzy. Obecny stan UMM. Elementy i Funkcjonalności. Agenda Systemy Informacyjne GUGiK (SIG) Uniwersalny Moduł Mapowy (UMM) Istota Partnerzy Obecny stan UMM Elementy i Funkcjonalności Uniwersalność Korzyści Zasady współpracy Zakończenie Służby ratownicze

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna (IT - Information Technology) dziedzina wiedzy obejmująca:

Technologia informacyjna (IT - Information Technology) dziedzina wiedzy obejmująca: 1.1. Podstawowe pojęcia Technologia informacyjna (IT - Information Technology) dziedzina wiedzy obejmująca: informatykę (włącznie ze sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem używanym do tworzenia, przesyłania,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą

Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą Aurea BPM Dokumenty pod kontrolą 1 Aurea BPM unikalna platforma o wyróżniających cechach Quality Software Solutions Aurea BPM Aurea BPM system informatyczny wspomagający zarządzanie procesami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą

System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą System INTEGRYB jako zintegrowane repozytorium danych umożliwiające zaawansowaną analitykę badawczą Lena Szymanek 1, Jacek Seń 1, Krzysztof Skibicki 2, Sławomir Szydłowski 2, Andrzej Kunicki 1 1 Morski

Bardziej szczegółowo

SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE

SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE SYSTEM HYDROGRAFICZNY RZGW W SZCZECINIE. GROMADZENIE, PRZETWARZANIE ORAZ WIZUALIZACJA CIĄGŁEJ INFORMACJI BATYMETRYCZNEJ RZEKI ODRY KRZYSZTOF IWAN, TOMASZ ZAWADZKI REGIONALNY ZARZĄD GOSPODARKI WODNEJ W

Bardziej szczegółowo

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej

CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej CPT-CAD - Program do tworzenia dokumentacji geologicznej i geotechnicznej Trzy w jednym?? Moduł CPT-CAD jest przeznaczony do tworzenia: map przekrojów geologicznych i geotechnicznych własnych rysunków

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl

copyspace WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET www.yemo.nl WEB2PRINT PROJEKTOWANIE I EDYCJA PRZEZ INTERNET SAMODZIELNE POZYSKUJ I UTRZYMUJ PROJEKTOSWOICH WANIE KLIENTÓW CECHY SYSTEMU Udostępnij swoim klientom narzędzie do samodzielnego projektowania produktu,

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011

FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 FORMULARZ OFERTOWY DOSTAWA OPROGRAMOWANIA INŻYNIERSKIEGO OPARTEGO NA ŚRODOWISKU DO ZARZĄDZANIA CYKLEM ŻYCIA PRODUKTU PLM LISTOPAD 2011 Prosimy zaznaczyć opcję czy wymaganie jest spełnione (kolumna TAK),

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i optymalizacja floty

Zarządzanie i optymalizacja floty Zarządzanie i optymalizacja floty CtrlFleet CtrlFleet to nowoczesna usługa pozwalająca optymalizować pracę wózka oraz pracę operatora przy jednoczesnym usprawnieniu procesu zarządzania całą flotą w czasie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE

smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE smartdental PRZYJAZNE, NOWOCZESNE I KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE STOMATOLOGICZNE 2 Efektywna praca Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej oszczędza czas, zwiększa jakość świadczonych usług oraz

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

QAD dla przemysłu Maj, 2010

QAD dla przemysłu Maj, 2010 QAD dla przemysłu Maj, 2010 Pakiet QAD Enterprise Applications został stworzony w oparciu o głębokie rozumienie procesów wytwórczych i najlepszych praktyk działania firm produkcyjnych. Jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH

FastReporter 2 OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH OPROGRAMOWANIE DO KOŃCOWEGO PRZETWARZANIA DANYCH Narzędzie do skonsolidowanego zarządzania oraz końcowego przetwarzania danych, zaprojektowane po to, aby zwiększyć wydajność raportowania inspekcji zakończeń

Bardziej szczegółowo