ArcGISd. Rozszerzenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ArcGISd. Rozszerzenia"

Transkrypt

1 ArcGISd Rozszerzenia

2 Rozszerzenia ArcGIS Specjalistyczne narzędzia GIS do realizacji zaawansowanych analiz i profesjonalnego tworzenia map Esri oferuje wiele rozszerzeń wzbogacających możliwości oprogramowania ArcGIS. Wszystkie one są dostępne dla ArcGIS for Desktop, a wiele z nich jest oferowanych także dla platformy serwerowej Esri (ArcGIS for Server) i i środowiska programistycznego (ArcGIS Engine). Wspólna architektura umożliwia elastyczne wykorzystywanie tych samych rozszerzeń ArcGIS w pełnej gamie produktów Esri, redukując potrzeby nowych zakupów, szkoleń czy dodatkowych kosztów. Rozszerzenia dzielimy na analityczne, podnoszące wydajność i wyspecjalizowane. Analityka Funkcjonalność Strona ArcGIS Spatial Analyst Analizy i przetwarzanie danych rastrowych. 3 ArcGIS 3D Analyst Trójwymiarowa wizualizacja, analizy oraz modelowanie powierzchni terenu. 4 ArcGIS Geostatistical Analyst Zaawansowane narzędzia interpolacji i analizy statystycznej do badania danych. 5 ArcGIS Network Analyst ArcGIS Schematics Zaawansowane analizy tras, wyszukiwanie najbliższych lokalizacji, analizy obszarów działania. Graficzna prezentacja i analiza schematów sieci infrastruktury. 6 7 Trójwymiarowe modele i symbole w ArcGIS 3D Analyst usprawniają prezetację i wzmacniają realizm obrazu. ArcGIS Tracking Analyst Wizualizacja i analizy zmienności położenia oraz zasobów w czasie i w przestrzeni 8 Efektywność Funkcjonalność Strona ArcGIS Publisher Wygodne współdzielenie map i danych z szerokim zakresem odbiorców. 9 ArcGIS Data Interoperability Bezpośredni odczyt, konwersja i dystrybucja danych w różnych formatach. 10 Maple for ArcGIS* Zaawansowane pozycjonowanie etykiet na mapach. 11 Usprawnione procesy kontroli jakości danych. ArcGIS Data Reviewer Zaawansowane zarządzanie procesami kontroli jakości danych. 12 ArcGIS Workflow Manager Optymalne zarządzanie zasobami i narzędziami GIS. 13 * zawarte w licencji ArcGIS for Desktop Basic i wyższych Specjalizacja Funkcjonalność Strona Esri Production Mapping* Standaryzacja i optymalizacja baz danych GIS oraz produkcji kartograficznej. * wymagane ArcGIS for Desktop Standard lub Advanced 14 ArcGIS Workflow Manager z wbudowanymi narzędziami raportowania, pomaga w śledzeniu zasobów i realizacji zadań.

3 ArcGIS Spatial Analyst Zaawansowane przetwarzanie i analizy przestrzenne danych rastrowych ArcGIS Spatial Analyst zawiera szeroki wachlarz narzędzi do analiz i modelowania przestrzennego. Rozszerzenie to daje możliwości tworzenia danych rastrowych, generowania zapytań do tych danych oraz ich wizualizacji i analizowania. Umożliwia ono także prowadzenie łącznych analiz danych wektorowych i rastrowych, pozyskiwanie nowych informacji z istniejących danych rastrowych oraz tworzenie jednoczesnych zapytań do wielu zbiorów danych rastrowych. Rozszerzenie ArcGIS Spatial Analyst jest w pełni zintegrowane ze środowiskiem geoprzetwarzania i zapewnia dostęp do wielu narzędzi modelowania graficznego w oknie ModelBuilder a. Rozszerzenie jest dostępne także dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. ArcGIS Spatial umożliwia: konwertowanie obiektów (punkty, linie lub poligony) do postaci rastrowej; tworzenie rastrowych stref buforowych w oparciu o odległości od lub bliskości do obiektów, a także wartości pikseli obrazu rastrowego; generowanie map gęstości i interpolowanie powierzchni ciągłych na podstawie obiektów punktowych; generowanie izolinii, spadków, zasięgów widoczności, ekspozycji oraz cieniowanej rzeźby terenu dla modelu ukształtowania terenu; używanie algebry mapy (zapytania logiczne - Boolean i obliczenia algebraiczne); wyznaczanie sąsiedztwa i analizy strefowe; analizy opierające się na wartościach dyskretnych pikseli obrazu rastrowego; klasyfikowanie i poprawne wyświetlanie danych rastrowych. Geoprzetwarzanie danych rastrowych i modelowanie z wykorzystaniem ModelBuilder a. Analiza gęstości Modelowanie i analizowanie danych wektorowych i rastrowych. esri.com/spatialanalyst 3

4 ArcGIS 3D Analyst Zarządzanie danymi i ich analizowanie w realistycznej perspektywie 3D Rozszerzenie ArcGIS 3D Analyst umożliwia tworzenie danych 3D, ich wydajną wizualizację i analizowanie. ArcGIS 3D Analyst pozwala na płynne przeglądanie dużych zbiorów danych w przestrzeni trójwymiarowej oraz na analizowanie powierzchni 3D i tworzenie realistycznych obrazów przedstawiających dane rastrowe, wektorowe i modele 3D, nałożone na powierzchnię numerycznego modelu ukształtowania terenu. Rozszerzenie 3D Analyst jest dostępne zarówno dla ArcGIS for Desktop jak i dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. ArcGIS 3D Analyst umożliwia: tworzenie sferycznych wizualizacji 3D, przelotów nad terenem i animacji; budowanie i wizualizację powierzchni, warstw podpowierzchniowych, terenów i obiektów udrapowanych na NMT; zarządzanie danymi GIS 3D i edytowanie tych danych w przestrzeni 3D; wyznaczanie zasięgów widoczności, linii widoczności, korytarzy, wykonywanie analiz- objętościowych 3D, wyznaczanie punktów o skrajnych wysokościach, generowanie profili, interpolowanie powierzchni i wyznaczanie najkrótszej ścieżki spływu powierzchniowego; przeglądanie i tworzenie danych KM oraz przeglądanie danych idar; tworzenie izolinii i modeli powierzchni; importowanie danych z formatów: Collaborative Design Activity (COADA), SketchUp, 3D Studio i OpenFlight; wykorzystanie globów 3D i zobrazowań pochodzących z serwisów ArcGIS Online; Modelowanie terenu i powierzchni podziemnych (strop i spąg). obliczanie pola powierzchni, objętości, spadków, ekspozycji, izolinii i generowanie cieniowanej rzeźby terenu. Analizowanie stref zacienienia. esri.com/3danalyst Wizualizacja całej Ziemi 4

5 ArcGIS Geostatistical Analyst Zaawansowane narzędzia do analizy geostatystycznej danych ArcGIS Geostatistical Analyst zawiera zestaw wydajnych modeli statystycznych oraz narzędzi do eksploracji przestrzennej danych i optymalnego interpolowania powierzchni. Rozszerzenie pozwala na podstawie ograniczonej liczby punktów pomiarowych utworzyć statystycznie poprawną powierzchnię prognozowania wraz z określeniem niepewności prognozy. ArcGIS Geostatistical Analyst umożliwia modelowanie danych przestrzennych w sposób wiarygodny i przemyślany. Możliwe są różnego rodzaju analizy, począwszy od wyznaczania miejsc przekroczenia wartości progowych parametrów bezpieczeństwa środowiska, na wizualizacjach koncentracji złóż minerałów skończywszy. ArcGIS Geostatistical Analyst pozwala na wykorzystywanie zaawansowanych technik i narzędzi z poziomu użytkownika Desktop lub w postaci serwisów sieciowych. Rozszerzenie Geostatistical Analyst jest także dostępne dla ArcGIS for Server. ArcGIS Geostatistical Analyst umożliwia: analizowanie zmienności danych i relacji przestrzennych, interpolowanie wartości niepomierzonych oraz wyznaczanie globalnych i lokalnych trendów; wykorzystanie analiz wielowymiarowych do tworzenia optymalnych statystycznych modeli, służących do produkcji wiarygodnych map prognozowania, map błędów prognozowania, map kwantyli i map prawdopodobieństwa; interaktywne modyfikowanie parametrów modelu lub automatyczną ich optymalizację, poprzez użycie krzyżowej walidacji; określenie optymalnej lokalizacji sieci monitorującej zmiany danego zjawiska; Wykorzystanie metody krigingu, do prognozowania grubości osadów mulastych w Powers ake (Północna Dakota). Modelowanie semivariogramu. Interpolowanie z użyciem barier. esri.com/geostatisticalanalyst 5

6 ArcGIS Network Analyst Rozwiązanie specyficznych problemów wyznaczania tras dla pojazdów i stref dostępności, znajdowanie najbliższych lokalizacji oraz alokacji ArcGIS Network Analyst zawiera narzędzia do prowadzenia sieciowych analiz przestrzennych takich, jak: wyznaczanie tras, kierunków przemieszczania, najbliższych lokalizacji, obszarów dostępności i rozwiązywanie zadań alokacji. Wykorzystując zaawansowany model danych sieciowych można łatwo budować sieci dla własnych danych GIS. ArcGIS Network Analyst pozwala dynamicznie modelować warunki sieci rzeczywistej, uwzględniając ulice jednokierunkowe, zakazy skrętów, dopuszczalne wysokości pojazdów, ograniczenia prędkości i zmienność prędkości podróżowania wynikającą z bieżących utrudnień w ruchu. Rozszerzenie Network Analyst jest dostępne także dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. ArcGIS Network Analyst umożliwia: wyznaczanie najkrótszych tras; optymalizację tras pojazdów, które muszą odwiedzić wiele lokalizacji; wykorzystanie okien czasu, w celu określenia dostępności danych lokalizacji w czasie; wyszukiwanie najbliższych lokalizacji; określanie optymalnych lokalizacji punktów obsługi; definiowanie obszarów dostępności w oparciu o czas przebycia trasy lub odległość; wykorzystanie istniejących danych GIS do szybkiego utworzenia sieci; generowanie matrycy kosztów przebycia trasy z każdego punktu źródłowego do wszystkich punktów docelowych sieci. Analiza obszarów dostępności. Wybór najlepszej lokalizacji. Generowanie optymalnych tras na podstawie dynamicznie pozyskiwanych informacji o prędkościach pojazdów. esri.com/networkanalyst 6

7 ArcGIS Schematics Prezentacja schematów sieci dla usprawnienia procesów decyzyjnych ArcGIS Schematics to innowacyjne rozwiązanie służące do automatyzacji tworzenia schematów sieci zapisywanych w geobazach ArcGIS. Pozwala to na lepsze zarządzanie oraz wizualizację dowolnych fizycznych i logicznych sieci obiektów liniowych, a także sieci powiązań społecznych i ekonomicznych. Korzystając z narzędzi ArcGIS Schematics można w postaci schematów liniowych przedstawić dowolne sieci infrastrukturalne, komunikacyjne, trasy dostaw towarów czy sieci komputerowe. ArcGIS Schematics umożliwia szybkie przeanalizowanie architektury powiązań sieciowych oraz skrócenie czasu podejmowania ważnych decyzji dzięki syntetycznym i odpowiednio ukierunkowanym obrazom sieci. ArcGIS Schematics, umożliwia: automatyczne generowanie schematów złożonych sieci; wykonywanie kontroli jakości danych definiujących sieć; optymalizacja procesu projektowania i analizy sieci; prognozowanie i planowanie (modelowanie, symulowanie, analizy porównawcze); dynamiczną interakcję z bazą GIS z poziomu widoków schematów. Rozszerzenie Schematics jest także dostępne dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. Schemat ułatwia przeanalizowanie powiązań w sieci. Automatyczne tworzenie i wizualizacja schematów sieci. Dynamiczna kontrola połączeń w sieci. esri.com/schematics 7

8 ArcGIS Tracking Analyst Wizualizacja i analizowanie zasobów w czasie i przestrzeni ArcGIS Tracking Analyst rozszerza możliwości ArcGIS o zawansowane analizy czasowo-przestrzenne, umożliwiające wizualizacje oraz analizowanie przebiegu zjawisk przestrzennych i trendów w czasie. ArcGIS Tracking Analyst w połączeniu z Tracking Server może być wykorzystane do utworzenia systemu śledzenia zdarzeń w czasie rzeczywistym. Rozszerzenie Tracking Analyst jest dostępne także dla ArcGIS Engine. ArcGIS Tracking Analyst, umożliwia: tworzenie okien czasowych pozwalających na wykrywanie przemieszczających się ludzi, zwierząt, zjawisk lub pojazdów w obszarach dozwolonych lub naruszających strefy zamknięte; sygnalizowanie istotnych zdarzeń oraz raportowanie powodowanych przez nie sytuacji w czasie i przestrzeni, w oparciu o zdefiniowane reguły; monitorowanie zasobów mobilnych i wizualizacja szczegółowych tras ich przemieszczania się; podejmowanie lepszych decyzji dzięki identyfikowaniu trendów w czasie z wykorzystaniem zaawansowanej symbolizacji i narzędzi analitycznych. ArcGIS Tracking Analyst pozwala wizualizować i analizować przemieszczanie się zasobów. Ten przykład prezentuje okno czasowe zdarzenia, jakim jest dotarcie pojazdu do określonego celu. ArcGIS Tracking Analyst wizualizuje przemieszczanie się ludzi, zwierząt, zjawisk, pojazdów czy zdarzeń. W tym przypadku przedstawiono wizualizację tras huraganów nad Oceanem Atlantyckim. Na ilustracji można łatwo rozróżnić położenia bieżące i poprzednie oraz zauważyć, skąd i dokąd przemieszcza się wiatr i z jaką siłą wieje. Wektory kierunkowe wskazują dodatkowo prawdopodobny kierunek dalszego przemieszczania się wiatru. esri.com/trackinganalyst 8

9 ArcGIS Publisher Łatwe dzielenie się swoimi mapami i danymi Rozszerzenie ArcGIS Publisher umożliwia łatwą dystrybucję opracowanych przez siebie map, globów i danych GIS. ArcGIS Publisher wykonuje konwersję map i globów do plików PMF (Published Map Files). Pliki te można przeglądać w ArcGIS for Desktop oraz w bezpłatnej aplikacji ArcReader. Plik PMF przechowuje informacje o miejscu zapisu warstw danych oraz o sposobie ich symbolizacji (regułach wyświetlania, zależnościach skalowych, itp.). Dzięki temu mapy cyfrowe można szybko, łatwo i bezpiecznie współdzielić lokalnie, w sieci czy też poprzez Internet. ArcGIS Publisher umożliwia także tworzenie pakietów zawierających plik PMF wraz z wszelkimi danymi mapy zapisanej w tym pliku. Programiści, wykorzystując rozszerzenia ArcGIS Publisher - ArcReaderControl, mają możliwość tworzenia i nieodpłatnej dystrybucji dowolnie dostosowanych aplikacji ArcReader, dedykowanych mapom 2D i globom 3D. ArcGIS Publisher umożliwia: łatwe współdzielenie map i globów 3D; zabezpieczanie map i danych przed niepowołanym dostępem; tworzenie bogatych w treść, interaktywnych map, zgodnie z potrzebami odbiorców; zapewnienie efektywnego i kontrolowanego dostępu do korporacyjnych danych GIS; łatwe tworzenie pakietów danych i map, do dalszej dystrybucji; budowanie własnych przeglądarek map, przy użyciu komponentów ArcReaderControl. Łatwe tworzenie pakietów danych i map do dystrybucji w ramach instytucji. Publikowanie plików map do wykorzystania w bezpłatnej aplikacji ArcReader. esri.com/publisher 9

10 ArcGIS Data Interoperability Wykorzystanie i dystrybucja danych w różnych formatach zapisu Rozszerzenie ArcGIS Data Interoperability umożliwia współdzielenie danych zapisanych w różnych formatach, w szczególności pozwalając na: bezpośredni odczyt danych, konwersję do innego formatu oraz możliwość zdefiniowania złożonych procesów ekstrakcji, transformacji i ładowania danych (ET). Rozszerzenie jest zbudowane na bazie technologii oprogramowania FME firmy Safe Software. Niezależnie od formatu zapisu standardowych danych GIS, ArcGIS Data Interoperability umożliwia ich wykorzystanie,do tworzenia map, wizualizacji i analiz w środowisku ArcGIS for Desktop. Aplikacja Workbench, zawarta w tym rozszerzeniu, pozwala na budowanie złożonych przestrzennie narzędzi ET do oceny, migracji i dystrybucji danych. Rozszerzenie ArcGIS Data Interoperability jest dostępne także dla ArcGIS for Server i ArcGIS Engine. ArcGIS Data Interoperability umożliwia: bezpośredni odczyt ponad 100 formatów wektorowych (m.in. GM, XM, WFS, Autodesk, DWG /DXF, MicroStation Design, MapInfo, MID/MIF oraz TAB, Oracle i Oracle Spatial, Intergraph GeoMedia Warehouse) i eksport do ponad 70 formatów zapisu danych; wykonywanie automatycznych konwersji pomiędzy różnymi formatami zapisu danych ; tworzenie, przetwarzanie i konwertowanie danych geometrycznych oraz atrybutów przy użyciu narzędzi ET wbudowanych w aplikację Workbench; pełną integrację narzędzi konwersji danych ze środowiskiem geoprzetwarzania ArcGIS, w tym z funkcjonalnością ModelBuilder a. Budowanie procesów ET przy użyciu aplikacji Workbench. Wykorzystanie danych zapisanych w różnych formatach w środowisku ArcGIS for Desktop. Bezpośrednia praca z danymi w ponad stu różnych formatach. esri.com/datainteroperability 10

11 Maple for ArcGIS Precyzyjne i automatyczne rozmieszczanie tekstów na mapach Rozszerzenie Maple for ArcGIS umożliwia zautomatyzowane rozmieszczanie tekstów na mapach. Dzięki określeniu parametrów, Maple for ArcGIS pozycjonuje teksty zgodnie z najwyższymi standardami kartograficznymi. Maple for ArcGIS generuje i poprawnie rozmieszcza etykiety, co minimalizuje lub eliminuje konieczność manualnej edycji tekstów. Etykiety są rozmieszczane szybko, bez nałożeń czy dwuznaczności, ale z zachowaniem najwyższej jakości. Dzięki temu skraca się czas i redukuje koszty związane z produkcją mapy. Rozszerzenie Maple for ArcGIS jest zawarte w ArcGIS for Desktop Basic oraz w wyższtch wersjach oprogramowania ArcGIS for Desktop, Standard i Advanced. Rozszerzenie Maple jest dostępne także dla ArcGIS Engine. Maple for ArcGIS umożliwia: tworzenie i rozmieszczanie etykiet z zachowaniem wszelkich zasad kartograficznych; dostosowanie liczby etykiet do dostępnej przestrzeni tak, aby umieścić wszystkie niezbędne teksty z zachowaniem ich priorytetów i bez jakichkolwiek konfliktów między nimi; redukowanie lub eliminowanie czasu poświęconego na ręczne rozmieszczanie tekstów na mapach; tworzenie bardziej czytelnych i komunikatywnych map. Zaawansowane tworzenie etykiet na mapach. Zaawansowane i automatyczne rozmieszczanie etykiet redukuje prace związane z manualnym redagowaniem map. Precyzyjne rozmieszczanie etykiet na mapach. esri.com/mapleforarcgis 11

12 ArcGIS Data Reviewer Automatyzacja procesów kontroli jakości danych Rozszerzenie ArcGIS Data Reviewer umożliwia zautomatyzowanie i uproszczenie procesów kontroli jakości danych, co pozwala na zmniejszenie kosztów zarządzania danymi i utrzymanie ich wysokiej jakości. Rozszerzenie zawiera narzędzia do centralnego zarządzania cyklami procesów eliminacji błędów danych, poprzez automatyczne lub ręczne przeszukiwanie danych oraz nadzorowanie operacji poprawy błędów i weryfikacji stanu danych po usunięciu błędów. ArcGIS Data Reviewer umożliwia realizację 40 gotowych, automatycznych kontroli danych z możliwością rozbudowywania i tworzenia setek dodatkowych, własnych kontroli. Umożliwia to lepsze zarządzanie takimi zadaniami jak: identyfikowanie miejsc występowania błędów geometrycznych, błędów wartości atrybutów czy też wskazanie brakujących obiektów, odnalezienie anomalii danych, czy obiektów nadliczbowych. ArcGIS Data Reviewer, umożliwia: zredukowanie czasu potrzebnego na eliminowanie błędów danych poprzez zarządzanie informacjami o błędach, zapisanymi w geobazie; konfigurowanie dowolnej liczby własnych kontroli, zgodnych z wybranymi kryteriami poprawności danych i uruchamianie ich jako pojedyncze procesy lub prace wsadowe; wdrażanie spójnych procesów kontroli jakości w ramach całej instytucji lub dla grup roboczych; skrócenie cyklu produkcyjnego dzięki uproszczonym procesom kontroli jakości danych wykorzystującym narzędzia identyfikacji, rejestracji, korekty i weryfikacji naprawy błędów danych. Gromadzenie i wielokrotne uruchamianie testów kontroli jakości (QC) oraz ich dystrybucja w ramach danej jednostki w celu ujednolicenia oceny danych. Rejestrowanie, grupowanie i kategoryzowanie wyników testów w celu ich wykorzystania do zarządzania błędami. esri.com/datareviewer 12

13 ArcGIS Workflow Manager epsze zarządzanie zadaniami GIS i zasobami Rozszerzenie ArcGIS Workflow Manager pozwala wprowadzać i rozwijać standardowe procedury produkcji GIS. Dzięki temu każdy etap prac może być wykonany poprawnie i kompletnie, przez odpowiednią osobę oraz we właściwym czasie. Podnosi to znacznie efektywność wszelkich operacji GIS oraz produktywność zespołów roboczych i podwykonawców. Dzięki organizacji i automatyzacji procesów, w tym również procesów produkcyjnych spoza tematyki GIS, ArcGIS Workflow Manager pomaga redukować błędy oraz optymalizować pracę operatorów. Rozszerzenie Workflow Manager jest dostępne także dla ArcGIS for Server. ArcGIS Workflow Manager umożliwia: zwiększenie produktywności użytkowników poprzez automatyzację działań wspólnych i minimalizowanie powtórzeń procedur produkcyjnych; zapewnienie standaryzacji i spójności operacji dzięki, zdefiniowaniu przebiegów prac produkcyjnych; centralizowanie, automatyzowanie i upraszczanie przebiegu prac produkcyjnych, dzięki gotowym oraz konfigurowalnym narzędziom; wykorzystywanie raportów do łatwego śledzenia przebiegu prac produkcyjnych; integrowanie GIS-u i aplikacji biznesowych dzięki włączaniu procesów spoza tematyki GIS do opracowywanego przebiegu prac produkcyjnych; zarządzanie rozproszonymi zespołami produkcyjnymi, obejmujące podwykonawców oraz terytorialne przyporządkowywanie procesów. Tworzenie i zarządzanie przebiegami prac produkcyjnych oraz uruchamianie procesów produkcji przy użyciu prostych narzędzi wizualnych. Zarządzanie i raportowanie z wykorzystaniem Workflow Manager for ArcGIS for Server. esri.com/workflowmanager 13

14 Esri Production Mapping Standaryzacja i optymalizacja tworzenia danych GIS oraz produkcji kartograficznej Rozszerzenie Esri Production Mapping pomaga przedsiębiorstwom zaangażowanym w produkcję zasobów geoprzestrzennych podnosić efektywność tworzenia, zarządzania i publikowania danych GIS i produktów kartograficznych z wykorzystaniem mniejszych zasobów. Pakiet oferuje spójne środowisko robocze, dedykowane zespołom produkcyjnym o różnej wielkości, pozwalające podnieść jakość i wartość danych geoprzestrzennych oraz produktów kartograficznych, poprzez standaryzację, powtarzalność i możliwość konfigurowania procesów produkcyjnych. Dla takich branż, jak: lotnictwo, żegluga morska czy wojsko, Esri Production Map udostępnia rozwiązania wspomagające zarządzanie danymi, produkcję map, tworzenie baz danych, usprawnienie kontroli jakości danych i zarządzania przebiegiem prac produkcyjnych, zgodnie z wymaganiami danej branży lub ze specyfiką danej firmy czy instytucji. Oferowane rozwiązania branżowe to: Esri Aeronautical Solution: esri.com/aeronauticalsolution Esri Production Mapping umożliwia: scentralizowane tworzenie i zarządzanie przebiegiem prac produkcyjnych GIS, w celu zapewnienia spójności wszystkich operacji; zwiększenie produktywności operatorów, poprzez standaryzację gromadzenia i oceny danych, procesów kartograficznych, przebiegu prac oraz zarządzania danymi; usprawnianie tworzenia obiektów z wykorzystaniem dodatkowych szablonów, narzędzi konstrukcyjnych oraz dokonywaniem oceny obiektów i atrybutów w locie ; wdrożenie efektywnego i spójnego procesu kontroli jakości danych przestrzennych; standaryzację i centralizację produkcji kartograficznej z wykorzystaniem narzędzi do tworzenia i obsługi zgromadzonych danych, symboli, kartograficznych, elementów pozaramkowych oraz samych map. Esri Defense Mapping: esri.com/defensemapping Esri Nautical Solution: esri.com/nauticalsolution Wydajne narzędzia kartograficzne pozwalają generować mapy odpowiadające branżowym i organizacyjnym standardom produkcyjnym. esri.com/productionmapping 14

15 Bezpłatne 60-dniowe testowanie rozszerzeń do ArcGIS for Desktop Oceń przydatność rozszerzeń do ArcGIS for Desktop Dzięki możliwości bezpłatnego, niezobowiązującego 60-dniowego testowania rozszerzeń ArcGIS for Desktop każdy może zapoznać się z możliwościami produktu, którym jest zainteresowany. W zależności od typu posiadanego oprogramowania, wybierz jedną z poniższych instrukcji: ArcGIS wersja 10 Obecni Użytkownicy icencja jednostanowiskowa (Basic, Standard lub Advanced) 1. Menu Start Wszystkie Programy ArcGIS ArcGIS Administrator. Upewnij się, że zostało zaznaczone odpowiednie rozszerzenie jednostanowiskowe, kliknij: Autoryzuj teraz i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami. Wybierz: Zarejestruj licencję jednostanowiskową i rozszerzenia i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami. 2. Po zainstalowaniu, przejdź do: ArcMap Dostosuj Rozszerzenia. Zaznacz kontrolkę obok nazwy wybranego rozszerzenia aby je uruchomić. Odwiedź stronę esri.com/customerfeedback i zamów kody czasowe wybranych rozszerzeń. icencja sieciowa (Basic, Standard lub Advanced) Rozszerzenie ArcGIS ArcGIS Spatial Analyst ArcGIS 3D Analyst ArcGIS Geostatistical Analyst ArcGIS Network Analyst ArcGIS Schematics ArcGIS Tracking Analyst ArcGIS Publisher ArcGIS Data Interoperability Maple for ArcGIS ArcGIS Data Reviewer* ArcGIS Workflow Manager* Esri Production Mapping* Esri Aeronautical Solution* Esri Defense Mapping* Esri Nautical Solution* Dostępne jako rozszerzenie ArcGIS for Desktop Dostępne jako rozszerzenie ArcGIS for Server Dostępne jako rozszerzenie ArcGIS Engine * Uwaga: W celu testowania rozszerzeń ArcGIS Data Reviewer, ArcGIS Workflow Manager, Esri Production Mapping, Esri Aeronautical Solution, Esri Defense Mapping lub Esri Nautical Solution, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta Esri Polska. ArcGIS wersja lub starsza icencja jednostanowiskowa (Basic lub Standard) 1. Menu Start Wszystkie Programy ArcGIS Desktop Administrator. Wybierz: Zarejestruj licencję jednostanowiskową i rozszerzenia i postępuj zgodnie z dalszymi instrukcjami 2. Po zainstalowaniu, przejdź do: ArcMap Narzędzia Rozszerzenia. Zaznacz kontrolkę obok nazwy rozszerzenia, aby je uruchomić. Nowi Użytkownicy Jeśli nie posiadasz oprogramowania ArcGIS for Desktop (Basic, Standard lub Advanced), odwiedź stronę aby pobrać lub zamówić wersję testową ArcGIS for Desktop. Dzięki temu otrzymasz bezpłatnie pełną wersję ArcGIS for Desktop w wersji Standard, aktywną przez 60 dni. 15

16 Esri Polska Firma Esri Polska Sp. z o.o. powstała w 1995 roku i jest jedynym autoryzowanym polskim dystrybutorem oprogramowania Esri Inc. (USA) światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS). Działalność Esri Polska obejmuje prace związane ze specjalistycznym doradztwem, świadczeniem usług w zakresie projektowania i rozwoju systemów informacji geograficznej oraz dystrybucją oprogramowania. Doradztwo zarówno obecnym, jak i potencjalnym użytkownikom oprogramowania GIS firma Esri Polska doradza w zakresie możliwości wykorzystywania systemów informacji geograficznej do wdrażania i podnoszenia efektywności realizacji różnych zadań. Analizy i konsultacje techniczne Esri Polska na podstawie analizy zadań i kompetencji wszystkich użytkowników GIS określa zakres danych i funkcjonalność tworzonego systemu GIS, które warunkują sprawne działanie systemu i użytkownika. Konsultacje techniczne są jedną z form pomocy klientom wykorzystującym narzędzia Esri. Nasi eksperci doradzają w kwestii rozbudowy systemu i optymalizacji jego działań. Projekty i wdrożenia Esri Polska opracowuje koncepcje i projekty techniczne uwzględniające wyniki analizy potrzeb oraz buduje i wprowadza systemy zgodnie z tymi projektami. Skalowalność i otwartość narzędzi Esri umożliwiają bezkolizyjne przechodzenie od systemów prostych do bardziej złożonych. Tworzone systemy odpowiadają aktualnym potrzebom użytkowników i mogą być ustawicznie rozwijane. Dystrybucja i serwis Esri Polska oferuje dystrybucję i serwis oprogramowania GIS firmy Esri. Szkolenia Esri Polska oferuje prowadzenie autoryzowanych szkoleń w zakresie tworzenia i wykorzystywania systemów GIS zgodnie z wymaganiami klienta. Produkty firmy Esri są funkcjonalnymi narzędziami do gromadzenia, administrowania, prezentacji i analizowania danych przestrzennych. Wspomagają również procesy podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania i reagowania. Kontakt: Esri Polska Sp. z o.o. ul. Bonifraterska Warszawa tel fa Copyright C 2012 Esri Polska Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

Creative Intelligent Software Solutions

Creative Intelligent Software Solutions Creative Intelligent Software Solutions Microsoft Office SharePoint Server 2007 to: zintegrowany pakiet aplikacji serwerowych poprawiających efektywność firmy pod kątem jej organizacji dzięki wszechstronnej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest: A. Część nr 1. W części nr 1: Wdrożenie systemu zarządzania projektami klasy Enterprise Project Management. W części nr 2:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie łańcuchem dostaw Dokument oficjalny Niniejszy dokument opisuje sposób, w jaki aplikacja Microsoft Dynamics NAV 2009 może poprawić przejrzystość łańcucha dostaw,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do swiz

Załącznik nr 9 do swiz Załącznik nr 9 do swiz 1. Opis przedmiotu zamówienia Struktura organizacyjna zamawiającego. Państwową Inspekcję Pracy (PIP) tworzy Główny Inspektorat Pracy (GIP), 16 okręgowych inspektoratów pracy (OIP)

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia do postępowania o zamówienie publiczne na: kompleksową dostawę, wdrożenie i utrzymanie Zintegrowanego Informatycznego Systemu Wspomagania Zarządzania Uczelnią klasy ERP wraz

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (2 części) 4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Platforma wiedzy i konsultacji system wsparcia dialogu społecznego 1. Nazwa oraz adres zamawiającego ZWIĄZEK NAUCZYCIELSTWA POLSKIEGO UL. SMULIKOWSKIEGO 6/8, 00 389 WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav

Microsoft Dynamics NAV 2009. Analiza biznesowa. Wiedza gwarancją sukcesu. Dokument oficjalny. www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Microsoft Dynamics NAV 2009 Analiza biznesowa Wiedza gwarancją sukcesu Dokument oficjalny www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis treści Zarys... 3 Na czym polega analiza biznesowa?... 3 Wiedza...3

Bardziej szczegółowo

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych

QPS. QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych QPS akwizycja, przetwarzanie i wizualizacja danych QINSy oprogramowanie do akwizycji i obróbki danych hydrograficznych Fledermaus oprogramowanie do analizy i wizualizacji danych w wymiarze 4D Qastor zaawansowane

Bardziej szczegółowo

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami

AdRem NetCrunch. Podręcznik użytkownika. Wersja 4.x. System monitorowania i zarządzania sieciami AdRem NetCrunch Wersja 4.x Podręcznik użytkownika System monitorowania i zarządzania sieciami 2006 AdRem Software sp. z o.o. Niniejszy dokument został opracowany przez firmę AdRem Software i przedstawia

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG

PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG PRZEGLĄD PRODUKTÓW SOFTWARE AG SPIS TREŚCI Wprowadzenie 3 Enterprise BPM Rozwiązania i Produkty - USPRAWNIENIE 4 Business Infrastructure Rozwiązania i Produkty DOSTOSOWANIE 12 Enterprise Data Rozwiązania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP

SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Nasza kompetencja to SAP SI-Consulting S.A. Wdrażamy SAP dzieląc się wiedzą i doświadczeniem Nasza kompetencja to SAP Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP Spis treści my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci

Bardziej szczegółowo

Integrator Systemów Informatycznych

Integrator Systemów Informatycznych Integrator Systemów Informatycznych Profil Działalności Nasze działania są odpowiedzią na potrzeby przedsiębiorstw produkcyjnych, firm handlowych i usługowych oraz instytucji finansowych, sektora publicznego

Bardziej szczegółowo

DOMENA PUBLICZNA. luty

DOMENA PUBLICZNA. luty DOMENA PUBLICZNA luty Publikacja ta jest elektroniczną wersją wydanej w 2008 roku książki pod tym samym tytułem. Mam nadzieję, że dzięki jej udostępnieniu nadal będzie przydatna, a przy okazji bardziej

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo