Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:"

Transkrypt

1 Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt stosunków handlowo-gospodarczych obejmujcych wymian towarów. Do korzyci z inwestowania w nieruchomoci zalicza si midzy innymi: długoterminowe zabezpieczenie kapitału prze utrat realnej wartoci (inflacj), generowanie biecych dochodów, moliwo pozyskiwania i zabezpieczenia kredytu na inna cele. Do utrudnie w inwestowaniu w nieruchomoci zalicza si midzy innymi: kapitałochłonno, niepodzielno midzy gruntem a zabudowaniami, adne z powyszych. O płynnoci rynku nieruchomoci wiadczy: łatwo i szybko zaangaowania kapitału inwestycyjnego, łatwo zbycia inwestycji bez poniesienia straty, adne z powyszych. Strategie inwestycyjne stosowane przez inwestorów rynku nieruchomoci mog mie charakter: zachowawczy (minimalizacja ryzyka), umiarkowanego ryzyka (wywaenie midzy ryzykiem a zyskiem), agresywny (maksymalizacja ryzyka). W warunkach polskich potrzeby mieszkaniowe, jako kategoria ekonomiczna, s: równowanikiem popytu, równowanikiem poday, znacznie wiksze ni efektywny popyt. Dynamika popytu na rynku nieruchomoci jest: nietrwała (moe si szybko zmieni), trwała (nie moe si szybko zmieni), adne z powyszych. Dynamika poday na rynku nieruchomoci jest: nietrwała (moe si szybko zmieni), trwała (nie moe si szybko zmieni), adne z powyszych. Siła nabywcza na rynku nieruchomoci mieszkaniowych jest bezporednio zalena od: popytu mieszkaniowego, kosztów nabycia nieruchomoci, dochodów gospodarstw domowych. Zrónicowanie portfela inwestycyjnego na rynku nieruchomoci polega na: szybkiej sprzeday nieruchomoci w sytuacji kryzysowej, lokowaniu kapitału w róne rodzaje nieruchomoci, adne z powyszych. Defensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: cigłej analizie i zmianach portfela inwestycyjnego, utrzymywaniu stałego portfela inwestycyjnego w dłuszym okresie, sprzeday nieruchomoci i lokowaniu w obligacjach skarbowych. Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: cigłej analizie portfela i jego korekcie, sprzeday nieruchomoci w trybie przetargowym, zacigniciu kredytu przekraczajcego 50% wartoci nieruchomoci. Prostym wskanikiem oceny efektywnoci inwestycji jest: wskanik wysokoci kredytu do wartoci kredytowanej nieruchomoci, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, adne z powyszych. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych to: okres niezbdny do całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego, okres przewidywanego uytkowania nieruchomoci, okres, w którym zwróc si zaangaowane rodki na inwestycj. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych mierzy si zwyczajowo w:

2 dniach, miesicach latach. Inwestycja o najkrótszym okresie zwrotu jest: z reguły najbardziej korzystna dla inwestora z reguły najmniej korzystna dla inwestora adne z powyszych. Popyt na nieruchomoci mieszkaniowe jest bezporednio uzaleniony od: niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych siły nabywczej adne z powyszych Zadłuenie wzrasta w pocztkowym okresie spłaty kredytów: pełnych spłatach odsetek i rat kapitałowych, z opónion spłat odsetek (kapitalizacj nie spłaconych odsetek) adne z powyszych. Kredyty hipoteczne o podwójnym indeksowaniu powoduj: zwikszenie kosztu kredytu, wzrost oprocentowania kredytu, przesunicie czci spłat na okres póniejszy. Kredyty denominowane w walucie obcej maj na celu: obnienie kredytu, a wic i jego oprocentowania przerzucenie ryzyka zmiany kursu waluty wzgldem złotówki na kredytobiorc, adne z powyszych. Jeli wskanik pustostanów ronie to czynsze powinny: wykazywa tendencj spadkow wykazywa tendencj wzrostow nie s od tego zalene. Podwyka stóp procentowych od depozytów i kredytów powoduje z reguły: wzrost popytu na inwestycje w nieruchomoci spadek zainteresowaniem w nieruchomoci wzrost poday nieruchomoci. Specyfikacja nieruchomoci jako towaru polega na: stałoci w miejscu dostosowywaniu si poday do popytu adne z powyszych. Rynek nieruchomoci jest integraln czci gospodarki poprzez zwizki z: sektorem budowlanym sektorem transportu i komunikacji sektorem kredytowym. Inflacja zagraa gospodarce utrudniajc inwestycje długoterminowe z powodu: braku rodków w bankach na udzielanie kredytów wysokiego realnego oprocentowania kredytów niskiej opłacalnoci poyczania wysokiego minimalnego oprocentowania kredytów nadmiernie wysokich opłat. Najsilniejszym czynnikiem kształtujcym popyt mieszkaniowy jest: liczba i struktura gospodarstw domowych wielko i struktura zatrudnienia liczba i struktura ludnoci. Pojcie dwigni finansowej kredytu hipotecznego kojarzy si z: dopuszczalnym obcieniem dochodów gospodarstwa domowego spłatami kredytu maksymaln kwot kredytu udzielanego przez bank zwikszeniem zdolnoci inwestycyjnej kredytobiorcy. Ceny i obrót na rynku nieruchomoci s skorelowane ze stopami procentowymi: wprost proporcjonalnie odwrotnie proporcjonalnie brak zalenoci. Jeeli inwestycja jest realizowana ze rodków własnych oraz zacignitego kredytu to wówczas wystpuje w stosunku do rodków własnych inwestora: zamroenie kapitału upłynnienie kapitału

3 adne z powyszych Przez wtórny rynek hipoteczny rozumie si: obrót istniejcymi wierzytelnociami kredytów hipotecznych obrót nieruchomociami stanowicymi zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielanie kredytów hipotecznych ze rodków pozyskanych przez banki hipoteczne. Zwikszenie poday na lokalnym rynku nieruchomoci moe powstawa poprzez: nowe budownictwo zmian funkcji w istniejcych zasobach wyburzanie zagroe budowlanych Statystyczny deficyt mieszkaniowy odnosi si do: nadmiernych wydatków zwizanych z kosztami utrzymania mieszkania rónicy pomidzy liczb gospodarstw domowych a liczb mieszka udziału mieszka niezamieszkanych w poszczególnych formach własnoci zasobów Rynek nieruchomoci jest poprzez stron popytow zwizany z: rynkiem kapitałowym i kredytowym rynkiem budowlanym rynkiem dóbr konsumpcyjnych. Rynek nieruchomoci jest poprzez stron podaow zwizany z : rynkiem kapitałowym rynkiem budowlanym rynkiem dóbr konsumpcyjnych. Podstawowym miernikiem lokalnego rynku biurowego jest: liczba lokali biurowych liczba firm i przedsibiorstw łczna wielko powierzchni biurowych. Podstawowym wskanikiem potencjalnego popytu na powierzchnie biuro jest: liczba m2 przypadajca na osob zatrudnion w przemyle liczba m2 na zatrudnionego w sektorze usług liczba podmiotów w sektorze usług. Stosowanymi przez inwestorów miernikami efektywnoci inwestycji s: wewntrzna stopa zwrotu (IRR) współczynnik wzrostu inflacji warto zaktualizowana netto (NPV) Rynek nieruchomoci jest integraln czci gospodarki. Jego zwizek z gospodark jest najczciej kojarzony z nastpujcymi sektorami gospodarki: budownictwa transport drogowy kredyty. Miar wielkoci gospodarki najczciej uywan dla okrelenia wzrostu gospodarczego jest: dochód narodowy netto warto zaktualizowana netto produkt krajowy brutto. Lokalny rynek nieruchomoci jest bezporedni pochodn struktury i dynamiki nastpujcych zjawisk lokalnych: zaludnienia bezrobocia zatrudnienia. Inflacja zagraa rozwojowi gospodarczemu, gdy utrudnia podejmowanie inwestycji długoterminowych, a wic równie w nieruchomoci. Głównym powodem tego utrudnienia s: brak rodków w bankach na udzielanie kredytów wysokie realne oprocentowanie kredytów niska opłacalno poyczania wysokie nominalne oprocentowanie kredytów nadmierne wysokie raty spłat. Typow miar popytu i poday rynku mieszkaniowego jest: wielko powierzchni mieszkalnej w m2 liczba izb i pomieszcze liczba mieszka. Najsilniejszym czynnikiem kształtujcym popyt mieszkaniowy jest: liczba i struktura mieszkaców wielko i struktura bezrobocia

4 liczba i struktura gospodarstw domowych. Pod pojciem popytu rozumie si: sum pienidzy posiadanych przez nabywców nieruchomoci niezaspokojone potrzeby ludnoci sum rodków własnych i kapitału kredytowego przeznaczonego na zakup nieruchomoci. Siła nabywcza pienidza równa si: potrzebom ludnoci kapitałom własnym posiadanym przez potencjalnych nabywców kapitałom własnym powikszonym przez dostpne rodki kredytowe. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych to: okres niezbdny do całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego okres amortyzacji nieruchomoci czas, w którym zwróc si nakłady poniesione na budow lub zakup nieruchomoci. W przypadku kredytu o pełnych spłatach najwiksze obcienie kredytobiorcy spłatami wystpuje: w pocztkowym okresie spłat w kocu okresu spłat spłaty przez cały okres s jednakowe. W pocztkowym okresie spłaty kredytu zadłuenie wzrasta w przypadku: kredytu podwójnie indeksowanego typu DIM kredytu o pełnych spłatach kredytu z opónion spłat odsetek Do najwaniejszych cech ekonomicznych nieruchomoci mona zaliczy: zdolno do generowania korzyci ekonomicznych zdolno do zaspokajania wyłcznie potrzeb podstawowych nisk kapitałochłonno Ocena zdolnoci kredytowej kredytobiorcy polega na: wskazaniu przez kredytobiorc ródeł finansowania, oceny przez bank ryzyka zwizanego z działaniem danego podmiotu, okreleniu celu, na który zostanie przeznaczony kredyt. Inwestycja w nieruchomoci w stosunku do inwestycji w papiery wartociowe: jest bardziej płynna (szybciej zbywalna) wymaga zaangaowania wikszego kapitału jest postrzegana jako inwestycja krótkoterminowa. Siła nabywcza pienidza informuje o: ile dóbr mona naby za jednostk pienin kursach walut wymienialnych wskaniku inflacji. Popyt na nieruchomoci to: zgłaszane przez społeczestwo potrzeby poparte rodkami finansowymi niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe z powodu braku rodków finansowych liczba składanych do biur porednictwa ofert Nadmierna poda nieruchomoci mieszkalnych na rynku przy stałym popycie powoduje w dłuszym czasie: spadek cen nieruchomoci mieszkalnych zmian preferencji kupujcych nie wpływa na rynek mieszkaniowy Mała płynno inwestycji w nieruchomoci oznacza: brak popytu na dany rodzaj nieruchomoci proces sprzeday nieruchomoci jest rozcignity w czasie trudno pozyskania rodków na zakup nieruchomoci Do specyficznych cech rynku nieruchomoci mona zaliczy: rynek nieruchomoci komercyjnych lokalny rynek nieruchomoci rekreacyjnych Ekonomiczne znaczenie rynku nieruchomoci w gospodarce narodowej mierzone jest: udziałem nieruchomoci w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto (PKB) liczb transakcji na rynku nieruchomoci

5 udziałem nieruchomoci w zasobach majtku narodowego Rynek nieruchomoci to: wyłcznie rynek instytucjonalny ogół warunków, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci ogół uwarunkowa, w jakich zawierane s transakcje W gospodarce mieszkaniowej utrzymujce si na zanionym poziomie czynsze w dłuszej perspektywie powoduj: dekapitalizacj zasobów mieszkaniowych z powodu ograniczonych rac remontowych i konserwacyjnych wymierne oszczdnoci dla lokatorów uzasadnione ekonomicznie s uzasadnione z uwagi na wysokie obcienie budetów rodzinnych Nieruchomo na rynku pełni midzy innymi funkcje obiektu: inwestowania, zarzdzania uytkowego, rynkowego, fiskalnego nie pełni adnej z powyszych funkcji Specyficznymi cechami fizycznymi nieruchomoci s: kapitałochłonno stało w miejscu, trwało oraz niepodzielno niezniszczalno w bardzo długiej perspektywie czasu. Na kształtowanie wartoci ekonomicznej nieruchomoci maj wpływ: wyłcznie czynniki prawne tylko czynniki rodowiskowe niezalenie od rodzaju nieruchomoci czynniki fizyczne, ekonomiczne, prawne i rodowiskowe Rynek nieruchomoci czsto okrela si jako rynek niedoskonały. Niedoskonało ta przejawia si: brakiem dostpnej i wyczerpujcej informacji o rynku, wymaga fachowej obsługi wraliwoci wartoci nieruchomoci na zmiany w otoczeniu Lokalny charakter rynku nieruchomoci powoduje, e jest to rynek wraliwy na: czynniki demograficzne i społeczne (liczba gospodarstw domowych, struktura wiekowa ludnoci, poziom bezrobocia i inne) czynniki ekonomiczne (dochody ludnoci, oszczdnoci, lokalny rozwój gospodarczy) regulacje prawne i działania ustawodawcze Rynek nieruchomoci pełnic funkcje gospodarcze i społeczne wpływa na: racjonaln gospodark przestrzeni (drogie grunty zmuszaj do intensywnej zabudowy lub szukania tanich lokalizacji na peryferiach aglomeracji) ograniczanie informacji o zawieranych transakcjach ograniczenia w obrocie nieruchomociami Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomoci zale: wyłcznie od regulacji prawnych danego sektora gospodarki zazwyczaj od długoci cyklu budowlanego od sytuacji w całej gospodarce, procesów inwestycyjnych w budownictwie oraz czsto od ludzkich zachowa Due oywienie na rynku powierzchni biurowych moe oznacza dla podejmujcego decyzj o budowie nowego biurowca: due ryzyko zwizane z nadpoda powierzchni biurowej po zakoczeniu inwestycji i spadek cen (przy dobrej koniunkturze powstaje duo takich inwestycji) pewno, e po zakoczeniu inwestycji nie bdzie problemu ze zbyciem lub wynajmem nowej powierzchni zupełny brak ryzyka zwizany z dobr koniunktur na tego rodzaju powierzchni. Warunkiem sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomoci jest likwidacja barier: socjologicznych ekonomicznych i instytucjonalnych prawnych Do czynników ekonomiczno-finansowych warunkujcych rozwój rynku nieruchomoci nale: konieczno dopływu kapitału inwestycyjnego na rynek nieruchomoci, wzrost zamonoci społeczestwa

6 zmiany w regulacjach prawnych na etapie wprowadzania zmian do obowizujcej ewidencji nieruchomoci Nieruchomo posiada warto ekonomiczn poniewa jest towarem: charakteryzujcym si uytecznoci i dostpnoci czyli zdolnoci do wymiany rzadkim, co oznacza niewystarczajc ilo tego dobra do pokrycia potrzeb nie posiada wartoci uytkowej ale inwestycyjn Wad inwestowania w nieruchomoci jest: dua płynno inwestycji oznaczony z góry czas inwestowania mała płynno i dua kapitałochłonno Nieruchomo na rynku inwestycyjnym moe by ródłem: wyszego ryzyka ni inne instrumenty finansowe uzyskiwania strumienia dochodu w postaci czynszów lub zysku ze sprzeday nieruchomoci pozyskania rodków jako zabezpieczenie kredytowe. Nieruchomoci na rynku inwestycyjnym w Polsce s finansowane: zarówno ze rodków własnych jak i kredytów bankowych wyłcznie ze rodków własnych zazwyczaj ze rodków rzdowych i gminnych Wzrost stopy bezrobocia moe wywoła na rynku nieruchomoci mieszkaniowych: wzrost czynszów za wynajmowanie mieszkania spadek zainteresowania zakupem nowych mieszka wzrost zainteresowania kredytami na zakup nowych mieszka Ceny na rynku nieruchomoci zazwyczaj: nie zale od lokalizacji nieruchomoci s wysze w centralnych dzielnicach aglomeracji miejskich wzrastaj w cigach handlowych, a malej na obrzeach aglomeracji (z wyjtkiem duych obiektów handlowych) W podejciu dochodowym wysoko współczynnika kapitalizacji ustala si na podstawie wzajemnych relacji pomidzy: rocznym dochodem z nieruchomoci a wartoci odtworzeniow nakładów jakie naley ponie na jej zakup, dochodem z nieruchomoci a kosztem jej odtworzenia, cen transakcyjn zapłacon za nieruchomo a rocznym dochodem moliwym do uzyskania z tej nieruchomoci. Stopa dyskontowa dla okrelenia wartoci nieruchomoci odzwierciedla: wymagan przez nabywców nieruchomoci relacj pomidzy rocznym dochodem uzyskiwanym z nieruchomoci a nakładami jakie naley ponie na jej zakup, dowoln stop zwrotu z rynku gospodarczego stop zwrotu z giełdy papierów wartociowych. Okres prognozy strumieni pieninych dochodów z nieruchomoci: zaley od stanu rynku nieruchomoci, zaley od przewidywanego okresu, w którym dochody z wycenianej nieruchomoci bd ulegały zmianie, jest wynikiem załoe dotyczcych stopy dyskontowej. Wycena na podstawie mnonika zysku polega na: wykorzystaniu wskanika C/Z z giełdy papierów wartociowych, wykorzystania stopy zwrotu, sumie zweryfikowanych wartoci aktywów netto. Dywidenda to: płatnoci na rzecz udziałowców spółki, kwota zysku jaka pozostaje w spółce po zapłaceniu podatków, kwota o jak cena jest nisza w porównaniu z wartoci nominaln.

7 Deweloper to uczestnik rynku, który: realizuje przedsiwzicie inwestycyjne na zlecenie klienta, podejmuje realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego na własne ryzyko, w całoci angauje własny kapitał celem zmniejszenia ryzyka spłaty zacignitego kredyty w banku. Elastyczno cenowa popytu na nieruchomoci jest: wysoka, współczynnik elastycznoci jest wikszy od jednoci, sztywna, współczynnik elastycznoci jest równy zeru, mała, współczynnik elastycznoci jest minus jeden. Warto ksigowa netto rodka trwałego to: warto pocztkowa ustalona według cen nabycia, warto pocztkowa pomniejszona o umorzenie, warto pocztkowa ustalona według cen zakupu. Emitentem obligacji moe by: kada osoba fizyczna, gmina, Skarb Pastwa. Asymetryczny rozkład cen transakcyjnych wystpuje w sytuacji gdy: dominuj transakcje po cenach wyszych ni rednie, dominuj transakcje po cenach rednich, dominuj transakcje po cenach niszych ni rednie. Amortyzacja rodków trwałych w przedsibiorstwie: to okresowe korygowanie wartoci pocztkowej rodków trwałych o warto ich zuycia, to finansowe pomniejszenie wartoci rodków trwałych na skutek ich zuywania, moe by naliczana metod liniow lub metod degresywn. Dłunymi papierami wartociowymi s midzy innymi: opcja, obligacja, akcja. Nieruchomo jest dobrem, którego cech charakterystyczn jest: dua podzielno, płynno i mała podatno na inflacj, niepodzielno, mała płynno i zdolno nieruchomoci do ochrony przed inflacj, dua płynno i mała podatno na inflacj. Maksymalny czynsz regulowany nie moe przekroczy w stosunku rocznym: 3%, 4%, 5%, wartoci odtworzeniowej lokalu. W ujciu ekonomicznym warto rynkowa nieruchomoci to: najbardziej prawdopodobna cena nieruchomoci, rozumiana jako typowa cena osigana na rynku, najbardziej prawdopodobna cena nieruchomoci, rozumiana jako cena moliwa do uzyskania w danej transakcji, najbardziej prawdopodobna cena nieruchomoci, jak kandydat na nabywc moe zapłaci za dan nieruchomo. Deweloper to uczestnik rynku, który: realizuje przedsiwzicie inwestycyjne na zlecenie klienta, podejmuje realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego na własne ryzyko, w całoci angauje własny kapitał celem zmniejszenia ryzyka spłaty zacignitego kredytu w banku.

8 Wydatki operacyjne obejmuj midzy innymi: podatek od nieruchomoci, koszty dostarczenia mediów, konserwacje i remonty, koszt kredytu, podatek dochodowy, podatek od nieruchomoci, koszty dostarczenia mediów, konserwacje i remonty, koszt ubezpieczenia, koszty zarzdzania i administracji, podatek od nieruchomoci, koszty dostarczenia mediów, konserwacje i remonty, koszt ubezpieczenia, amortyzacj, koszt kredytu, podatek dochodowy. Popyt na nieruchomoci to: zapotrzebowanie zgłaszane na nieruchomoci na danym rynku w danym czasie, cz zapotrzebowania potwierdzona sił nabywcz ludnoci na danym rynku w danym okresie, niezaspokojona cz potrzeb, których realizacja ma nastpi w przyszłoci. Nieruchomo jest lokat kapitału: pozbawion ryzyka inwestycyjnego, o umiarkowanym poziomie ryzyka, o wysokim poziomie ryzyka. W transakcji wolnorynkowej cena transakcyjna nieruchomoci wyznaczana jest na podstawie: oddziaływania popytu i poday, poziomu okrelonej wartoci rynkowej, poziomu okrelonej wartoci rynkowej skorygowanej o bonifikaty. Elastyczno cenowa popytu na nieruchomo jest: wysoka, współczynnik elastycznoci jest wikszy od minus jeden sztywna, współczynnik elastycznoci jest równy zeru, mała, współczynnik elastycznoci jest mniejszy od minus jeden. Dochód z nieruchomoci, stanowicy podstaw okrelania wartoci: odwzorowuje stopie zuycia technicznego, funkcjonalnego, rodowiskowego nieruchomoci, popyt i poda na nieruchomoci, jej lokalizacj, odwzorowuje tylko lokalizacj nieruchomoci, odwzorowuje tylko popyt i poda na nieruchomo i lokalizacj nieruchomoci. Cena nieruchomoci jest: tosama z jej wartoci, jest zewntrznym wyrazem wartoci, jest wartoci skorygowan o bonifikaty. Relacja ceny za uyczenie kapitału w stosunku do jego wartoci wyraona jest: jako współczynnik kapitału własnego, jako stopa procentowa, jako współczynnik ROA. Relacja ceny za uyczenie kapitału w stosunku do jego wartoci wyraona jest: jako współczynnik kapitału własnego, jako stopa procentowa, jako współczynnik ROA. Rynek nieruchomoci zwizany jest z rynkami innych dóbr i usług: z rynkiem rodków wytwórczych po stronie popytu, po stronie poday z rynkiem kredytowym, po stronie poday z rynkiem budowlanym. Aport jest to: odpis z zysku spółki, wkład niepieniny do spółki słucy do pokrycia akcji, forma pokrycia udziału w spółce. Bilans przedsibiorstwa to: zestawienie stanu majtku i ródła jego finansowania na okrelony moment, sprawozdanie z działalnoci przedsibiorstwa w okresie obrachunkowym, sprawozdanie obrazujce stan finansowy przedsibiorstwa na koniec okresu

9 obrachunkowego. Amortyzacja jest: kosztem, wydatkiem, finansowym pomniejszeniem wartoci rodka trwałego. Elementem wartoci niematerialnych i prawnych s: programy komputerowe, koszty szkolenia pracowników w zwizku z now technologi, udziały w spółkach. Warto ksigowa przedsibiorstwa to: suma aktywów, suma aktywów powikszona o kapitał własny, suma aktywów pomniejszona o prawa obce. Dyskontowanie to: obecna warto strumieni pieninych generowanych w czasie, warto przyszła strumieni pieninych generowanych w czasie, proces zamiany zysku w warto dochodow. Współczynnik kapitalizacji: odzwierciedla okres, w którym powinien nastpi zwrot rodków wydatkowanych na zakup nieruchomoci, z dochodów uzyskiwanych z tej nieruchomoci, odzwierciedla okres, w którym powinien nastpi zwrot stopy kapitalizacji z nakładów wydatkowanych na zakup nieruchomoci, okrela relacj dochodu z nieruchomoci do nakładów odtworzeniowych. Przedmiotem transakcji na rynku papierów wartociowych s: akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych. W transakcji wolnorynkowej cena transakcyjna nieruchomoci wyznaczana jest na podstawie: oddziaływania popytu i poday, poziomu okrelonej wartoci rynkowej, poziomu okrelonej wartoci rynkowej skorygowanej o bonifikaty. Nieruchomo jest lokat kapitału: pozbawion ryzyka inwestycyjnego, o umiarkowanym poziomie ryzyka, o wysokim poziomie ryzyka. Warto uytkowa nieruchomoci to: jej obiektywna zdolno do zaspokojenia potrzeb człowieka, zdolno do zaspokojenia potrzeb konkretnego uytkownika nieruchomoci, kategoria subiektywna, odzwierciedlajca oczekiwania nabywcy nieruchomoci co do jej zdolnoci do zaspokojenia jego potrzeb. Warto rynkowa nieruchomoci : to przecitna cena, jak moemy uzyska za dan nieruchomo na rynku, to najwysza cena, jak moemy uzyska na rynku za dan nieruchomo w transakcji wolnorynkowej, odpowiada typowej, czyli najczciej wystpujcej cenie jak moemy uzyska za dan nieruchomo na rynku. Dla poziomu wartoci rynkowej decydujce znaczenie maj: czynniki fizyczne,

10 czynniki ekonomiczne i prawne, tylko czynniki prawne i rodowiskowe. Rynek nieruchomoci to: miejsce dokonywania transakcji sprzeday nieruchomoci, liczba i cechy zawartych transakcji, których przedmiotem s nieruchomoci, ogół warunków, w jakich dokonuje si transfer praw do nieruchomoci w wyniku Jakie skutki wywołuje na rynku spadek oprocentowania kredytów? wzrost efektywnego popytu na nieruchomoci, szybki wzrost poday nieruchomoci na rynek, oywienie rynku czynników produkcji. Amortyzacja jest: kosztem, finansowym zuyciem rodka trwałego, wyraonym w pienidzu, wydatkiem. zawieranych umów. Dokument zobowizujcy wystawc lub wskazan przez niego osob do bezwzgldnego zapłacenia okrelonej kwoty pieninej w oznaczonym terminie to: czek, weksel, gwarancja. W sprawozdaniu finansowym dokumentem, w którym wykazuje si wynik finansowy przedsibiorstwa jest: bilans, sprawozdanie z przepływów pieninych, rachunek zysków i strat. Kapitał własny wraz ze zobowizaniami długoterminowymi stanowi: kapitał obrotowy, majtek trwały, kapitał stały. Dla papierów wartociowych rónica pomidzy cen nominaln a cen sprzeday lub zakupu jest: dyskontem, wielkoci stał, zyskiem. Trudno osignicia równowagi na rynku nieruchomoci jest skutkiem: niejednolitoci rynku nieruchomoci, wywołanej uwarstwieniem popytu, niedoskonałoci rynku nieruchomoci, małej elastycznoci popytu i poday. Które z wymienionych papierów wartociowych reprezentuj wierzytelnoci pienine: akcje i obligacje, czeki, weksle, bony loteryjne, bony skarbowe, listy zastawne. Podstaw naliczania dywidendy odprowadzanej przez przedsibiorstwo pastwowe Skarbowi Pastwa stanowi: warto aktywów przedsibiorstwa, kwota funduszu załoycielskiego, kapitał obrotowy przedsibiorstwa. Bank ogłasza, e oprocentowanie depozytów wynosi 20% rocznie przy półrocznej kapitalizacji odsetek. Jak efektywn stop procentow oferuje w ten sposób bank swoim klientom: 20%, 21,5%, 21%.

11 Przy wycenie nieruchomoci technik dyskontowania strumieni pieninych stosujemy wzór: n CF t RV W + DCF = t n+ 1 (1 + r) (1 r t= 1 + ) n 1 CFt RV DCF = + + t n t= 1 (1 + r) (1 + r n CFt RV DCF = + t n t= 1 (1 + r) (1 + r W ) W ) Metody amortyzacji róni si sposobem rozkładania wartoci zuycia w czasie. Metoda amortyzacji degresywnej powoduje: przyspieszenie amortyzacji rodków trwałych w pierwszych latach ich uywania, opónienie amortyzacji rodków trwałych w pierwszych latach uywania, e rodek trwały zuywa si jednakowo w kadej jednostce czasu przez cały okres jego uywania. Która z niej podanych propozycji odpowiedzi zawiera w całoci prawidłowo sformułowane elementy podstawowych cech rynku nieruchomoci: jednolito rynku, niedoskonało, dua elastyczno popytu i poday, dua efektywno rynku, niejednolito rynku, niedoskonało, mała elastyczno popytu i poday, mała efektywno rynku, niejednolito rynku, doskonało, mała elastyczno popytu i poday, dua efektywno rynku. Z uwagi na sposób ustalania czynszu wyrónia si czynsz: rynkowy, regulowany, udziałowy i umowny. W wycenie wartoci rynkowej nieruchomoci czynsz umowny: nigdy nie moe by przyjmowany jako dochód z nieruchomoci, przyjmowany jest jako dochód tylko dla tych nieruchomoci, dla których zawarta jest umowa najmu lub dzierawy na czas oznaczony, moe by przyjmowany jako dochód z nieruchomoci niezalenie od rodzaju zawartych umów najmu lub dzierawy. Czy formuła FV = PV(1+i) n oznacza: dyskontowanie kapitału, przepływy pienine, reguł oprocentowania składanego. Czy skrót NPV oznacza: warto biec netto, warto rynkow nieruchomoci generujcej dochód, przepływ pieniny w dniu wyceny. Czy nierówno NPV>0 oznacza, e: inwestycja jest efektywna, inwestycja jest nieefektywna, inwestycja nie posiada jednoznacznej oceny efektywnoci. Metod zysków stosuje si w podejciu kosztowym porównawczym dochodowym W metodzie zysków, podstaw ustalenia dochodu jest dochód z działalnoci prowadzonej na nieruchomoci dochód z czynszów dochód z dzierawy W technice dyskonowania strumieni pieninych bierze si pod uwag: dochody operacyjne brutto dochody operacyjne netto dochody operacyjne brutto lub netto zalenie od przyjtych załoe.

12 Które z niej wymienionych składników, nabyte i nadajce si do gospodarczego wykorzystania, podlegaj amortyzacji przez osoby fizyczne prowadzce działalno gospodarcz: grunty prawa uytkowania wieczystego gruntów spółdzielcze prawo do lokalu uytkowego Okrelenie wartoci ekonomicznej: ma zawsze subiektywny charakter ma zawsze obiektywny charakter wie si z wewntrzn wartoci dobra Stopa refinansowa to jest: stopa procentowa według której bank centralny udziela innym bankom kredytów stopa procentowa według której banki komercyjne naliczaj odsetki od dodatkowych kredytów stopa procentowa według której naliczane s odsetki w poyczkach midzybankowych Który z wymienionych niej banków jest bankiem centralnym: Bank Handlowy Bank PKO BP. S.A. Narodowy Bank Polski Renta gruntowa to: doywotnie wiadczenie jakie otrzymuje rolnik po przekazaniu nieruchomoci Skarbowi Pastwa dochód zwizany z posiadaniem ziemi opłata wnoszona na rzecz Banku Gospodarki ywieniowej za poyczk na modernizacj gospodarstwa rolnego ze rodków Unii Europejskiej Renta gruntowa to: doywotnie wiadczenie jakie otrzymuje rolnik po przekazaniu nieruchomoci Skarbowi Pastwa dochód zwizany z posiadaniem ziemi opłata wnoszona na rzecz Banku Gospodarki ywieniowej za poyczk na modernizacj gospodarstwa rolnego ze rodków Unii Europejskiej Wg kryterium podmiotowego moemy wyodrbni: lokalny rynek nieruchomoci, wtórny rynek nieruchomoci, pierwotny rynek nieruchomoci. Niedoskonało rynku nieruchomoci przejawia si: niewielk rónorodnoci nieruchomoci, ograniczon informacj o rynku brakiem systemowego monitoringu rynku Stopa zwrotu skorygowana wskanikiem inflacji to: realna stopa zwrotu, nominalna stopa zwrotu, stopa dyskontowa. Przedmiotem obrotu na wolnym rynku nieruchomoci nie moe by: prawo wieczystego uytkowania gruntu, prawo zarzdu trwałego, spółdzielcze własnociowe prawo do lokalu uytkowego. Do typowych (specyficznych) cech rynku nieruchomoci mona zaliczy: niejednolito, wysok elastyczno popytu i poday, dominujcy charakter rynku lokalnego. W przypadku oprocentowania składanego, procent oblicza si: w kadym okresie od pocztkowej wartoci kapitału,

13 stosujc stop dyskontow, w kadym okresie od kapitału powikszonego o odsetki z okresu poprzedniego. Przy szacowaniu strumieni pieninych uwzgldnia si amortyzacj: ze znakiem plus, ze znakiem minus, nie uwzgldnia si amortyzacji. Stopa dyskontowa jest stop zwrotu: wymagan przez inwestora, przecitn, uzyskiwan na rynku, nieuwzgldniajc ryzyka inwestycyjnego. Ceny na rynku nieruchomoci podlegaj statystycznym prawidłowociom w zakresie: zwizków w czasie, zwizków w przestrzeni, dynamiki. Przy wycenie nieruchomoci w podejciu dochodowym, generowanie dochodu przez nieruchomo jest warunkiem: koniecznym, wystarczajcym, adne z powyszych. Renta w sensie ekonomicznym to: stała płatno przysługujca rentierowi z okrelonego tytułu, naleno jak rentier jest obowizany uiszcza z okrelonego tytułu, rata spłaty kredytu pomostowego. Stopa kapitalizacji to: odwrotno współczynnika kapitalizacji, substytut stopy dyskontowej, odwrotno współczynnika łcznego dyskonta. Wartoci niematerialne i prawne stanowi cz składow: majtku trwałego, majtku obrotowego, kapitału własnego. Wartoci niematerialne i prawne stanowi cz składow: majtku trwałego, majtku obrotowego, kapitału własnego. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych to: okres niezbdny do całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego, okres przewidywanego uytkowania nieruchomoci, okres, w którym zwróc si zaangaowane rodki na inwestycj. Inwestycja o najkrótszym okresie zwrotu jest: z reguły najbardziej korzystna dla inwestora, z reguły najmniej korzystna dla inwestora, adne z powyszych. Wzrost gospodarczy najczciej okrela si zmian wskanika: dochodu narodowego netto, produktu krajowego brutto, adne z powyszych. Czynsz dzierawny za dzieraw gruntów wchodzcych w skład Zasobu Własnoci Rolnej Skarbu Pastwa ustala si w umowie:

14 wyłcznie jako sum pienin, wyłcznie jako równowarto pienin odpowiedniej iloci pszenicy, jako sum pienin albo jako równowarto odpowiedniej iloci pszenicy. Podatek rolny od jednego hektara przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowarto pienin 2,5 q yta obliczon według: redniej ceny skupu yta za pierwsze półrocze roku poprzedzajcego rok podatkowy, redniej ceny skupu yta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzajcego rok podatkowy, redniej ceny skupu yta za rok poprzedzajcy rok podatkowy. Rachunek zysków i strat jest: elementem biznes planu inwestycji, analiz dochodowoci nieruchomoci komercyjnej, czci sprawozdania finansowego. Wycena rodków trwałych na dzie bilansowy jest dokonywana według: ceny nabycia, ceny nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie i trwał utrat wartoci, ceny zakupu ( jeli koszty zakupu nie s istotne) pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie i trwał utrat wartoci Bilans przedsibiorstwa informuje o: sytuacji płatniczej przedsibiorstwa, elementach kształtujcych wynik finansowy, wielkoci udzielonych gwarancji. Aktywa netto to: aktywa minus kapitały własne, aktywa obrotowe minus długi, aktywa minus długi. Zgodnie z prawem bilansowym amortyzacji nie nalicza si od: budynków i budowli, nabytych patentów, gruntów. Podstaw naliczenia amortyzacji rodka trwałego metod liniow jest: warto pocztkowa, warto pocztkowa minus dotychczasowe umorzenie, warto pocztkowa minus amortyzacja biecego roku. Wartoci niematerialne i prawne s składnikiem: aktywów obrotowych, kapitałów własnych, aktywów trwałych. Do rodków trwałych nie zalicza si: prawa uytkowania wieczystego gruntu, ulepszenia w obcych rodkach trwałych, prawa do nabytych patentów. Do rodków trwałych zalicza si: spółdzielcze własnociowe prawo do lokalu, autorskie prawa majtkowe, prawa do wzorów uytkowych i zdobniczych. Roczna stopa procentowa przy kapitalizacji kwartalnej wynosi 12%. Otworzyłe kolejn lokat w wysokoci 1500 zł. Po roku otrzymałe zwrot wyłoonego kapitału wraz z odsetkami w wysokoci

15 1688,25 zł. Efektywna roczna stopa procentowa wynosi zatem: 18,82% 12,55% 16,88% Okrel ile jest warta obligacja o wartoci nominalnej równej 1000 zł oprocentowana w wysokoci 15% o terminie wykupu przypadajcym za 5 lat? Stopa dyskontowa wynosi 10% zł 1150 zł 1189,50 zł Rynkowa cena dwuletniej obligacji wynosi 1000 zł. Jeli oprocentowanie wynosi 10% rocznie, a warto nominalna 900 zł, to czy warto j kupi? Stopa dyskontowa wynosi 10%. warto, nie warto, adna z odpowiedzi nie jest poprawna. Rynkowa warto obligacji jest równa jej wartoci nominalnej, wtedy gdy: stopa dyskontowa jest równa oprocentowaniu obligacji, stopa dyskontowa jest nisza ni oprocentowanie obligacji, okres wykupu obligacji wynosi 1 rok. Wskanik cena/zysk (P/E) na rynku akcji informuje o: wysokoci zysku przypadajcym na 1 akcj, poziomie ryzyka zwizanego z dan firm, cenie, jaka inwestorzy s skłonni zapłaci za jednostk generowanego zysku. Metod zysków mona stosowa okrelajc warto rynkow nieruchomoci, gdy: znany jest czynsz rynkowy i udział właciciela nieruchomoci w dochodzie netto osiganym z nieruchomoci, na nieruchomoci prowadzona jest działalno gospodarcza przynoszca dochód i znany jest udział właciciela nieruchomoci w dochodzie netto osiganym z działalnoci na nieruchomoci, znany jest przychód z działalnoci prowadzonej na nieruchomoci i stopa kapitalizacji prostej brutto. Okrel redniowaony koszt kapitału wiedzc, e: koszt kapitału własnego wynosi 15%, oprocentowanie kredytu finansujcego działalno wynosi 18%. Warto rynkowa długu 15 tys. zł a kapitału własnego 45 tys.: 16,5% 15,75% 17,25% Wzrost cen substytutu dla dobra X: powoduje spadek popytu na dobro X, powoduje wzrost popytu na dobro X, nie ma wpływu na popyt na dobro X, adne z powyszych. Grunty składnik rodków trwałych: podlegaj amortyzacji metod progresywn, podlegaj amortyzacji metod liniow, nie podlegaj amortyzacji Wewntrzna stopa zwrotu (IRR) okrela: warto stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest mniejsza od zera, warto stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest równa zero, warto stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest wiksza od zera, Projekt inwestycyjny naley zaakceptowa według kryterium wartoci biecej netto (NPV), jeeli: NPV jest wiksze od zera, NPV jest mniejsze od zera,

16 NPV jest równe zero, Próg rentownoci okrela w ujciu wartociowym: minimalny poziom przychodów zapewniajcy zysk, wielko przychodów ze sprzeday, dla której nastpi ich zrównanie z poniesionymi kosztami stałymi, wielko przychodów ze sprzeday, dla której nastpi ich zrównanie z poniesionymi kosztami operacyjnymi, Które z poniszych zdarze gospodarczych wpłynie na zwikszenie poziomu gotówki sprawozdaniu z przepływu rodków pieninych: zacignicie krótkoterminowego kredytu bankowego, zwikszenie zapasu materiałów, zmniejszenie posiadanych nalenoci handlowych. Warto bieca przyszłych kwot pieninych (płatnoci) jest równa: sumie przyszłych płatnoci, sumie przyszłych płatnoci pomniejszonych o prognozowan inflacj iloczynowi przyszłej kwoty pieninej i współczynnika dyskontowego. Stopa dyskontowa powinna : odzwierciedla wymagan przez nabywc nieruchomoci podobnych do nieruchomoci wycenianej relacj pomidzy rocznym dochodem uzyskiwanym z tych nieruchomoci a nakładami, jakie naley ponie na ich nabycie uwzgldnia stopie ryzyka przy inwestowaniu nieruchomoci podobnych odzwierciedla wymagan przez nabywc nieruchomoci istniejcych na rynku do nieruchomoci wycenianej relacj pomidzy rocznym dochodem uzyskiwanym z tych nieruchomoci a nakładami, jakie naley ponie na ich nabycie, oraz uwzgldnia stopie ryzyka przy inwestowaniu na rynku takich nieruchomoci. Przy ustalaniu dochodu rocznego przy uyciu techniki kapitalizacji prostej uwzgldnia si m.in.: amortyzacj, kredyt i jego koszty, podatek dochodowy, inne podatki oraz opłaty zwizane ze sprzeda nieruchomoci kredyt i jego koszty, koszty zarzdu, media, remonty biece, podatek od nieruchomoci koszty zarzdu, media, remonty biece, podatek od nieruchomoci. W przypadku braku danych z rynku nieruchomoci współczynnik kapitalizacji okreli mona na podstawie rentownoci bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomoci podobne do nieruchomoci wycenianej na podstawie rentownoci bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka na rynku nieruchomociowym na podstawie rentownoci bezpiecznych, przecitnych i długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka na rynku kapitałowym. Stop dyskontow mona okreli: na podstawie rentownoci bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomoci podobne do nieruchomoci wycenianej, w przypadku braku danych z rynku nieruchomoci na podstawie rentownoci bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomoci podobne do nieruchomoci wycenianej na podstawie rentownoci bezpiecznych, przecitnych i długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka na rynku nieruchomoci podobnych Stop dyskontow okrela si z zachowaniem zasady współmiernoci do sposobu obliczania dochodu lub strumieni pieninych z nieruchomoci współmiernoci do sposobu obliczania dochodu i strumieni pieninych z nieruchomoci relacji dochodu do strumieni pieninych z nieruchomoci.

17 Im wiksze ryzyko inwestowania w nieruchomo, tym: oczekiwany okres zwrotu kapitału jest krótszy nisza jest warto nieruchomoci wikszy popyt na nieruchomoci. Jednym z istotnych elementów stopy dyskontowej ustalonej dla potrzeb okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci jest ryzyko operacyjne, zalene m.in. od poniszych czynników zdolnoci nieruchomoci do generowania dochodu w prognozowanym okresie konkurencji na rynku nieruchomoci danego rodzaju małej płynnoci inwestycji (trudno wycofania kapitału. Dyskontowanie to: obliczanie obecnej wartoci przyszłego kapitału obliczanie przyszłej wartoci obecnego kapitału waloryzacja zgromadzonego kapitału Metod zysków mona stosowa okrelajc warto rynkow nieruchomoci, gdy: nieruchomo przynosi dochód w postaci czynszu nieruchomo przynosi dochód bezporednio uzaleniony od szczególnego przeznaczenia nieruchomoci nieruchomo funkcjonuje jako stacja benzynowa Wewntrzna stopa zwrotu (IRR) okrela: poziom stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest mniejsza od zera poziom stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest równa zero poziom stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest najwiksza Na wielko dochodu operacyjnego netto ustalanego w procesie wyceny nieruchomoci dla celów sprzeday wpływa m. in: koszt kredytu przeznaczonego na rozwój nieruchomoci wynagrodzenie zarzdcy opłata za trwały zarzd Obligacja to rednio- lub długoterminowy papier wartociowy, bdcy wiadectwem wierzytelnoci: skarbu pastwa gminy przedsibiorstwa. Rynek aktywów finansowych to pojcie ekonomiczne obejmujce: rynek akcji rynek hipotek rynek nieruchomoci Współczynnik łcznego dyskonta, zwany w teorii wyceny współczynnikiem kapitalizacji czasowej, wyraa si wzorem: ( + ) r r n

18 ( + ) r n r ( 1 r ) r Deflacja to stan nierównowagi wywołujcy: spadek cen spadek konkurencji zmniejszenie skłonnoci do inwestowania. Amortyzacja to: zuycie techniczne rodka trwałego finansowe pomniejszenie wartoci pocztkowej rodka trwałego składnik kosztów uzyskania przychodu. Wypłata dywidendy jako cz zysku netto spółki moe nastpi w postaci: gotówki akcji gotówki i akcji. Majtek obrotowy to: zapasy rodki pienine rodki trwałe. Aktywa trwałe to : wartoci niematerialne i prawne, produkty gotowe, długoterminowe aktywa finansowe. Pasywa to : kapitał własny, zysk z lat ubiegłych, fundusze specjalne. Aport jest to: przeznaczenie czci zysku na zwikszenie kapitału spółki wkład niepieniny wnoszony do spółki akcyjnej jako pokrycie akcji wkład niepieniny w formie nieruchomoci wnoszony do spółki z ograniczon odpowiedzialnoci jako pokrycie akcji Wg obowizujcej od r. Klasyfikacji rodków Trwałych cało rodków trwałych podzielono na: osiem grup dziewi grup dziesi grup Warto pocztkowa rodka trwałego, którym jest zadaszenie na sprzt montaowy, wykonanego we własnym zakresie równa jest kosztowi wytworzenia obejmujcego m.in.: warto rzeczowych składników zuytych do budowy w cenie ich nabycia koszt wynagrodze za prac wraz z pochodnymi koszty ogólne zarzdu.

19 Bank ogłasza, e oprocentowanie depozytów wynosi 20% rocznie przy półrocznej kapitalizacji odsetek. Jak efektywn stop procentow oferuje bank swoim klientom: 20% 21% 21,5%. Wydatkami operacyjnymi s: opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomoci spłata kredytu na zakup nieruchomoci. Amortyzacja jest: finansowym pomniejszeniem wartoci rodka trwałego zuyciem rodka trwałego wydatkiem operacyjnym. Co oznacza formuła FV = (1 + r) n dyskontowanie dochodów reguł procentu składanego okrelenie przyszłych wartoci strumieni pieninych. Przy analizie opłacalnoci inwestowania w nieruchomo wynik NPV = 0, wskazuje e: inwestycja jest opłacalna inwestycja nie jest opłacalna wynik analizy nie jest jednoznaczny Okrelona przez rzeczoznawc majtkowego warto rynkowa nieruchomoci: podlega zwikszeniu o podatek VAT podlega zmniejszeniu o hipotek nie podlega korektom z tytułu podatku VAT i hipoteki. Przy wycenie nieruchomoci z zastosowaniem techniki kapitalizacji prostej, w przypadku spodziewanego wzrostu wartoci nieruchomoci, stopa kapitalizacji bdzie zawierała poprawk: ze znakiem ujemnym ze znakiem dodatnim nie dokonuje si poprawek z tego tytułu. Współczynnik kapitalizacji dochodu netto oznaczony jest WKN, za dochodu brutto WKB. Która zaleno jest słuszna: WKN=WKB WKN>WKB WKN<WKB Warto rynkowa nieruchomoci wg ustawy o gospodarce nieruchomociami okrelana jest jako: cena prawdopodobna cena oczekiwana cena przewidywana. Wiksza stopa dyskontowa powoduje: wiksz warto mniejsz warto nie ma znaczenia. Stopa dyskontowa nominalna uwzgldnia: tylko ryzyko ryzyko i inflacj ryzyko, inflacj oraz warto bazow.

20 Przy stopie równej 20% współczynnik kapitalizacji wyniesie: %. Wewntrzna stopa zwrotu jest obliczana przy załoeniu, e: NPW jest = 0 NPW jest = 1 IRR jest = 0 Warto odtworzeniowa nieruchomoci: jest zawsze równa wartoci rynkowej nieruchomoci jest mniejsza lub wiksza od wartoci rynkowej nieruchomoci w zalenoci od sytuacji jest zawsze mniejsza od wartoci rynkowej. Dyskontowanie oznacza: powikszanie wartoci pienidzy pomniejszenie wartoci zamian na weksle Podejcie dochodowe wymagaj okrelenia: stopy dyskontowej prognozy dochodów wartoci aktywów. Jeeli rynkowa stopa kapitalizacji wynosi 10% to oznacza e: okres zwrotu inwestycji w wybran konkretn inwestycj wynosi 10 lat, typowy okres zwrotu dla inwestycji na danym rynku nieruchomoci wynosi 10 lat, typowe dla danego rynku nieruchomoci inwestycje stanowi 10% typowych cen nieruchomoci. W transakcji sprzeday wolnorynkowej cena transakcyjna nieruchomoci wyznaczana jest na podstawie: oddziaływania popytu i poday, poziomu okrelonej wartoci rynkowej, poziomu okrelonej wartoci rynkowej skorygowanej o bonifikaty. Aktywa jako cz bilansu przedsibiorstwa obejmuj: majtek trwały, majtek obrotowy i rozliczenia midzyokresowe, kapitał własny, rezerwy i zobowizania, przychody ze sprzeday produktów, towarów i materiałów. Biznes plan: oznacza plan gospodarczy, przedstawiajcy zamierzenia rozwojowe jednostki na co najmniej 5 lat oraz syntetyczny wynik kocowy, stanowi form oceny przedsibiorstwa i jego potencjału, oznacza podstawowe sprawozdanie finansowe przedsibiorstwa sporzdzone na dany moment. Wartoci niematerialne i prawne stanowi cz składow: majtku trwałego, majtku obrotowego, kapitału własnego. Która z wymienionych cech nie zalicza si do cech rynku nieruchomoci: niejednolito rynku, dua elastyczno popytu i poday, niedoskonało. Stosownie do relacji midzy stop kapitalizacji a stop dyskontow, w warunkach oczekiwanego

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005

WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SA-RS 2005 1) "ENERGOMONTA-PÓŁNOC" Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30. ( Poprzedni adres: 04-464 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 20 MARCA 2012 R. Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

I Ty możesz zostać inwestorem

I Ty możesz zostać inwestorem I Ty możesz zostać inwestorem WSTĘP Coraz częściej w życiu codziennym spotykamy się z pojęciami, które do niedawna dla większości z nas nie miały większego znaczenia. Duża część tych terminów ma związek

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R.

JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. JEDNOSTKOWE ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 KATOWICE, 20 MARCA 2014 R. 1 I. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r.

ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRAGMA COLLECT SP. Z O.O. ZA OKRES 01.01.2011 31.12.2011 KATOWICE, 16 MARZEC 2012 r. 1 Spis treści I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PRAGMA COLLECT SPÓŁKA Z O.O.

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS )

ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) ISTOTNE ZASTRZEŻENIE DOTYCZĄCE INDEKSU ALTERNATYWNEGO J.P. MORGAN TOP 20 SHARPE 2010 MULTI-STRATEGY 5 (PLN) ( INDEKS ) Zastrzeżenie odnoszące się do Indeksu Niniejsze Pytania i odpowiedzi oraz czyniki

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu "Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF)" (część pisemna)

Pytania do egzaminu Certyfikowany Konsultant ds. Finansowych (CKF) (część pisemna) 1. WIEDZA 1.1. SYSTEM BANKOWY 1. SYSTEM BANKOWY OBEJMUJE NASTęPUJąCE GRUPY BANKóW: 2. NA CZYM POLEGA FUNKCJA EMISYJNA BANKU CENTRALNEGO? 3. NA CZYM POLEGA FUNKCJA BANKU BANKóW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO?

Bardziej szczegółowo

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1

PLAN MARKETINGOWY STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO STRESZCZENIE MENEDERSKIE OPRACOWANIE: DR IN. ANNA BORATYSKA-SALA 1 STRUKTURA PLANU MARKETINGOWEGO PLAN MARKETINGOWY STRESZCZENIE MENEDERSKIE I. ANALIZA SYTUACJI RYNKOWEJ 1. ANALIZA NABYWCÓW 2. ANALIZA POPYTU 3. ANALIZA PODAY (KONKURENCJI) 4. ANALIZA POZYCJI FIRMY 5. ANALIZA

Bardziej szczegółowo

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim.

Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Wykład VII. Finansowanie inwestycji samorządu terytorialnego w ujęciu rocznym i wieloletnim. Dr Jacek Sierak 1. Pojęcie i cechy inwestycji samorządowych. Inwestowanie to jeden z podstawowych rodzajów działalności

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ

PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ PYTANIA TESTOWE PRZEDSIEBIORCZOŚĆ Zadanie 1. Ilość produktów, która jest oferowana do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie to: A. Popyt B. Podaż C. Promocja D. Zapotrzebowanie Zadanie 2.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Departament Stosunków Europejskich i Wielostronnych Wydział wiadczenia Usług WIADCZENIE USŁUG W UNII EUROPEJSKIEJ Informator dla Przedsibiorców Warszawa, lipiec 2004 SPIS

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

17. Procedury kredytowe. Spis treści

17. Procedury kredytowe. Spis treści Spis treści 17. Procedury kredytowe... 1 17.1 Dokumentacja kredytowa klienta i jej weryfikacja... 2 17.2 Analiza wskaźnikowa i credit-scoring... 3 17.3 Komitety kredytowe i umowa kredytowa... 4 18. Zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo