Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:"

Transkrypt

1 Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt stosunków handlowo-gospodarczych obejmujcych wymian towarów. Do korzyci z inwestowania w nieruchomoci zalicza si midzy innymi: długoterminowe zabezpieczenie kapitału prze utrat realnej wartoci (inflacj), generowanie biecych dochodów, moliwo pozyskiwania i zabezpieczenia kredytu na inna cele. Do utrudnie w inwestowaniu w nieruchomoci zalicza si midzy innymi: kapitałochłonno, niepodzielno midzy gruntem a zabudowaniami, adne z powyszych. O płynnoci rynku nieruchomoci wiadczy: łatwo i szybko zaangaowania kapitału inwestycyjnego, łatwo zbycia inwestycji bez poniesienia straty, adne z powyszych. Strategie inwestycyjne stosowane przez inwestorów rynku nieruchomoci mog mie charakter: zachowawczy (minimalizacja ryzyka), umiarkowanego ryzyka (wywaenie midzy ryzykiem a zyskiem), agresywny (maksymalizacja ryzyka). W warunkach polskich potrzeby mieszkaniowe, jako kategoria ekonomiczna, s: równowanikiem popytu, równowanikiem poday, znacznie wiksze ni efektywny popyt. Dynamika popytu na rynku nieruchomoci jest: nietrwała (moe si szybko zmieni), trwała (nie moe si szybko zmieni), adne z powyszych. Dynamika poday na rynku nieruchomoci jest: nietrwała (moe si szybko zmieni), trwała (nie moe si szybko zmieni), adne z powyszych. Siła nabywcza na rynku nieruchomoci mieszkaniowych jest bezporednio zalena od: popytu mieszkaniowego, kosztów nabycia nieruchomoci, dochodów gospodarstw domowych. Zrónicowanie portfela inwestycyjnego na rynku nieruchomoci polega na: szybkiej sprzeday nieruchomoci w sytuacji kryzysowej, lokowaniu kapitału w róne rodzaje nieruchomoci, adne z powyszych. Defensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: cigłej analizie i zmianach portfela inwestycyjnego, utrzymywaniu stałego portfela inwestycyjnego w dłuszym okresie, sprzeday nieruchomoci i lokowaniu w obligacjach skarbowych. Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: cigłej analizie portfela i jego korekcie, sprzeday nieruchomoci w trybie przetargowym, zacigniciu kredytu przekraczajcego 50% wartoci nieruchomoci. Prostym wskanikiem oceny efektywnoci inwestycji jest: wskanik wysokoci kredytu do wartoci kredytowanej nieruchomoci, okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, adne z powyszych. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych to: okres niezbdny do całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego, okres przewidywanego uytkowania nieruchomoci, okres, w którym zwróc si zaangaowane rodki na inwestycj. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych mierzy si zwyczajowo w:

2 dniach, miesicach latach. Inwestycja o najkrótszym okresie zwrotu jest: z reguły najbardziej korzystna dla inwestora z reguły najmniej korzystna dla inwestora adne z powyszych. Popyt na nieruchomoci mieszkaniowe jest bezporednio uzaleniony od: niezaspokojonych potrzeb mieszkaniowych siły nabywczej adne z powyszych Zadłuenie wzrasta w pocztkowym okresie spłaty kredytów: pełnych spłatach odsetek i rat kapitałowych, z opónion spłat odsetek (kapitalizacj nie spłaconych odsetek) adne z powyszych. Kredyty hipoteczne o podwójnym indeksowaniu powoduj: zwikszenie kosztu kredytu, wzrost oprocentowania kredytu, przesunicie czci spłat na okres póniejszy. Kredyty denominowane w walucie obcej maj na celu: obnienie kredytu, a wic i jego oprocentowania przerzucenie ryzyka zmiany kursu waluty wzgldem złotówki na kredytobiorc, adne z powyszych. Jeli wskanik pustostanów ronie to czynsze powinny: wykazywa tendencj spadkow wykazywa tendencj wzrostow nie s od tego zalene. Podwyka stóp procentowych od depozytów i kredytów powoduje z reguły: wzrost popytu na inwestycje w nieruchomoci spadek zainteresowaniem w nieruchomoci wzrost poday nieruchomoci. Specyfikacja nieruchomoci jako towaru polega na: stałoci w miejscu dostosowywaniu si poday do popytu adne z powyszych. Rynek nieruchomoci jest integraln czci gospodarki poprzez zwizki z: sektorem budowlanym sektorem transportu i komunikacji sektorem kredytowym. Inflacja zagraa gospodarce utrudniajc inwestycje długoterminowe z powodu: braku rodków w bankach na udzielanie kredytów wysokiego realnego oprocentowania kredytów niskiej opłacalnoci poyczania wysokiego minimalnego oprocentowania kredytów nadmiernie wysokich opłat. Najsilniejszym czynnikiem kształtujcym popyt mieszkaniowy jest: liczba i struktura gospodarstw domowych wielko i struktura zatrudnienia liczba i struktura ludnoci. Pojcie dwigni finansowej kredytu hipotecznego kojarzy si z: dopuszczalnym obcieniem dochodów gospodarstwa domowego spłatami kredytu maksymaln kwot kredytu udzielanego przez bank zwikszeniem zdolnoci inwestycyjnej kredytobiorcy. Ceny i obrót na rynku nieruchomoci s skorelowane ze stopami procentowymi: wprost proporcjonalnie odwrotnie proporcjonalnie brak zalenoci. Jeeli inwestycja jest realizowana ze rodków własnych oraz zacignitego kredytu to wówczas wystpuje w stosunku do rodków własnych inwestora: zamroenie kapitału upłynnienie kapitału

3 adne z powyszych Przez wtórny rynek hipoteczny rozumie si: obrót istniejcymi wierzytelnociami kredytów hipotecznych obrót nieruchomociami stanowicymi zabezpieczenie kredytów hipotecznych udzielanie kredytów hipotecznych ze rodków pozyskanych przez banki hipoteczne. Zwikszenie poday na lokalnym rynku nieruchomoci moe powstawa poprzez: nowe budownictwo zmian funkcji w istniejcych zasobach wyburzanie zagroe budowlanych Statystyczny deficyt mieszkaniowy odnosi si do: nadmiernych wydatków zwizanych z kosztami utrzymania mieszkania rónicy pomidzy liczb gospodarstw domowych a liczb mieszka udziału mieszka niezamieszkanych w poszczególnych formach własnoci zasobów Rynek nieruchomoci jest poprzez stron popytow zwizany z: rynkiem kapitałowym i kredytowym rynkiem budowlanym rynkiem dóbr konsumpcyjnych. Rynek nieruchomoci jest poprzez stron podaow zwizany z : rynkiem kapitałowym rynkiem budowlanym rynkiem dóbr konsumpcyjnych. Podstawowym miernikiem lokalnego rynku biurowego jest: liczba lokali biurowych liczba firm i przedsibiorstw łczna wielko powierzchni biurowych. Podstawowym wskanikiem potencjalnego popytu na powierzchnie biuro jest: liczba m2 przypadajca na osob zatrudnion w przemyle liczba m2 na zatrudnionego w sektorze usług liczba podmiotów w sektorze usług. Stosowanymi przez inwestorów miernikami efektywnoci inwestycji s: wewntrzna stopa zwrotu (IRR) współczynnik wzrostu inflacji warto zaktualizowana netto (NPV) Rynek nieruchomoci jest integraln czci gospodarki. Jego zwizek z gospodark jest najczciej kojarzony z nastpujcymi sektorami gospodarki: budownictwa transport drogowy kredyty. Miar wielkoci gospodarki najczciej uywan dla okrelenia wzrostu gospodarczego jest: dochód narodowy netto warto zaktualizowana netto produkt krajowy brutto. Lokalny rynek nieruchomoci jest bezporedni pochodn struktury i dynamiki nastpujcych zjawisk lokalnych: zaludnienia bezrobocia zatrudnienia. Inflacja zagraa rozwojowi gospodarczemu, gdy utrudnia podejmowanie inwestycji długoterminowych, a wic równie w nieruchomoci. Głównym powodem tego utrudnienia s: brak rodków w bankach na udzielanie kredytów wysokie realne oprocentowanie kredytów niska opłacalno poyczania wysokie nominalne oprocentowanie kredytów nadmierne wysokie raty spłat. Typow miar popytu i poday rynku mieszkaniowego jest: wielko powierzchni mieszkalnej w m2 liczba izb i pomieszcze liczba mieszka. Najsilniejszym czynnikiem kształtujcym popyt mieszkaniowy jest: liczba i struktura mieszkaców wielko i struktura bezrobocia

4 liczba i struktura gospodarstw domowych. Pod pojciem popytu rozumie si: sum pienidzy posiadanych przez nabywców nieruchomoci niezaspokojone potrzeby ludnoci sum rodków własnych i kapitału kredytowego przeznaczonego na zakup nieruchomoci. Siła nabywcza pienidza równa si: potrzebom ludnoci kapitałom własnym posiadanym przez potencjalnych nabywców kapitałom własnym powikszonym przez dostpne rodki kredytowe. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych to: okres niezbdny do całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego okres amortyzacji nieruchomoci czas, w którym zwróc si nakłady poniesione na budow lub zakup nieruchomoci. W przypadku kredytu o pełnych spłatach najwiksze obcienie kredytobiorcy spłatami wystpuje: w pocztkowym okresie spłat w kocu okresu spłat spłaty przez cały okres s jednakowe. W pocztkowym okresie spłaty kredytu zadłuenie wzrasta w przypadku: kredytu podwójnie indeksowanego typu DIM kredytu o pełnych spłatach kredytu z opónion spłat odsetek Do najwaniejszych cech ekonomicznych nieruchomoci mona zaliczy: zdolno do generowania korzyci ekonomicznych zdolno do zaspokajania wyłcznie potrzeb podstawowych nisk kapitałochłonno Ocena zdolnoci kredytowej kredytobiorcy polega na: wskazaniu przez kredytobiorc ródeł finansowania, oceny przez bank ryzyka zwizanego z działaniem danego podmiotu, okreleniu celu, na który zostanie przeznaczony kredyt. Inwestycja w nieruchomoci w stosunku do inwestycji w papiery wartociowe: jest bardziej płynna (szybciej zbywalna) wymaga zaangaowania wikszego kapitału jest postrzegana jako inwestycja krótkoterminowa. Siła nabywcza pienidza informuje o: ile dóbr mona naby za jednostk pienin kursach walut wymienialnych wskaniku inflacji. Popyt na nieruchomoci to: zgłaszane przez społeczestwo potrzeby poparte rodkami finansowymi niezaspokojone potrzeby mieszkaniowe z powodu braku rodków finansowych liczba składanych do biur porednictwa ofert Nadmierna poda nieruchomoci mieszkalnych na rynku przy stałym popycie powoduje w dłuszym czasie: spadek cen nieruchomoci mieszkalnych zmian preferencji kupujcych nie wpływa na rynek mieszkaniowy Mała płynno inwestycji w nieruchomoci oznacza: brak popytu na dany rodzaj nieruchomoci proces sprzeday nieruchomoci jest rozcignity w czasie trudno pozyskania rodków na zakup nieruchomoci Do specyficznych cech rynku nieruchomoci mona zaliczy: rynek nieruchomoci komercyjnych lokalny rynek nieruchomoci rekreacyjnych Ekonomiczne znaczenie rynku nieruchomoci w gospodarce narodowej mierzone jest: udziałem nieruchomoci w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto (PKB) liczb transakcji na rynku nieruchomoci

5 udziałem nieruchomoci w zasobach majtku narodowego Rynek nieruchomoci to: wyłcznie rynek instytucjonalny ogół warunków, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci ogół uwarunkowa, w jakich zawierane s transakcje W gospodarce mieszkaniowej utrzymujce si na zanionym poziomie czynsze w dłuszej perspektywie powoduj: dekapitalizacj zasobów mieszkaniowych z powodu ograniczonych rac remontowych i konserwacyjnych wymierne oszczdnoci dla lokatorów uzasadnione ekonomicznie s uzasadnione z uwagi na wysokie obcienie budetów rodzinnych Nieruchomo na rynku pełni midzy innymi funkcje obiektu: inwestowania, zarzdzania uytkowego, rynkowego, fiskalnego nie pełni adnej z powyszych funkcji Specyficznymi cechami fizycznymi nieruchomoci s: kapitałochłonno stało w miejscu, trwało oraz niepodzielno niezniszczalno w bardzo długiej perspektywie czasu. Na kształtowanie wartoci ekonomicznej nieruchomoci maj wpływ: wyłcznie czynniki prawne tylko czynniki rodowiskowe niezalenie od rodzaju nieruchomoci czynniki fizyczne, ekonomiczne, prawne i rodowiskowe Rynek nieruchomoci czsto okrela si jako rynek niedoskonały. Niedoskonało ta przejawia si: brakiem dostpnej i wyczerpujcej informacji o rynku, wymaga fachowej obsługi wraliwoci wartoci nieruchomoci na zmiany w otoczeniu Lokalny charakter rynku nieruchomoci powoduje, e jest to rynek wraliwy na: czynniki demograficzne i społeczne (liczba gospodarstw domowych, struktura wiekowa ludnoci, poziom bezrobocia i inne) czynniki ekonomiczne (dochody ludnoci, oszczdnoci, lokalny rozwój gospodarczy) regulacje prawne i działania ustawodawcze Rynek nieruchomoci pełnic funkcje gospodarcze i społeczne wpływa na: racjonaln gospodark przestrzeni (drogie grunty zmuszaj do intensywnej zabudowy lub szukania tanich lokalizacji na peryferiach aglomeracji) ograniczanie informacji o zawieranych transakcjach ograniczenia w obrocie nieruchomociami Cykle koniunkturalne na rynku nieruchomoci zale: wyłcznie od regulacji prawnych danego sektora gospodarki zazwyczaj od długoci cyklu budowlanego od sytuacji w całej gospodarce, procesów inwestycyjnych w budownictwie oraz czsto od ludzkich zachowa Due oywienie na rynku powierzchni biurowych moe oznacza dla podejmujcego decyzj o budowie nowego biurowca: due ryzyko zwizane z nadpoda powierzchni biurowej po zakoczeniu inwestycji i spadek cen (przy dobrej koniunkturze powstaje duo takich inwestycji) pewno, e po zakoczeniu inwestycji nie bdzie problemu ze zbyciem lub wynajmem nowej powierzchni zupełny brak ryzyka zwizany z dobr koniunktur na tego rodzaju powierzchni. Warunkiem sprawnego funkcjonowania rynku nieruchomoci jest likwidacja barier: socjologicznych ekonomicznych i instytucjonalnych prawnych Do czynników ekonomiczno-finansowych warunkujcych rozwój rynku nieruchomoci nale: konieczno dopływu kapitału inwestycyjnego na rynek nieruchomoci, wzrost zamonoci społeczestwa

6 zmiany w regulacjach prawnych na etapie wprowadzania zmian do obowizujcej ewidencji nieruchomoci Nieruchomo posiada warto ekonomiczn poniewa jest towarem: charakteryzujcym si uytecznoci i dostpnoci czyli zdolnoci do wymiany rzadkim, co oznacza niewystarczajc ilo tego dobra do pokrycia potrzeb nie posiada wartoci uytkowej ale inwestycyjn Wad inwestowania w nieruchomoci jest: dua płynno inwestycji oznaczony z góry czas inwestowania mała płynno i dua kapitałochłonno Nieruchomo na rynku inwestycyjnym moe by ródłem: wyszego ryzyka ni inne instrumenty finansowe uzyskiwania strumienia dochodu w postaci czynszów lub zysku ze sprzeday nieruchomoci pozyskania rodków jako zabezpieczenie kredytowe. Nieruchomoci na rynku inwestycyjnym w Polsce s finansowane: zarówno ze rodków własnych jak i kredytów bankowych wyłcznie ze rodków własnych zazwyczaj ze rodków rzdowych i gminnych Wzrost stopy bezrobocia moe wywoła na rynku nieruchomoci mieszkaniowych: wzrost czynszów za wynajmowanie mieszkania spadek zainteresowania zakupem nowych mieszka wzrost zainteresowania kredytami na zakup nowych mieszka Ceny na rynku nieruchomoci zazwyczaj: nie zale od lokalizacji nieruchomoci s wysze w centralnych dzielnicach aglomeracji miejskich wzrastaj w cigach handlowych, a malej na obrzeach aglomeracji (z wyjtkiem duych obiektów handlowych) W podejciu dochodowym wysoko współczynnika kapitalizacji ustala si na podstawie wzajemnych relacji pomidzy: rocznym dochodem z nieruchomoci a wartoci odtworzeniow nakładów jakie naley ponie na jej zakup, dochodem z nieruchomoci a kosztem jej odtworzenia, cen transakcyjn zapłacon za nieruchomo a rocznym dochodem moliwym do uzyskania z tej nieruchomoci. Stopa dyskontowa dla okrelenia wartoci nieruchomoci odzwierciedla: wymagan przez nabywców nieruchomoci relacj pomidzy rocznym dochodem uzyskiwanym z nieruchomoci a nakładami jakie naley ponie na jej zakup, dowoln stop zwrotu z rynku gospodarczego stop zwrotu z giełdy papierów wartociowych. Okres prognozy strumieni pieninych dochodów z nieruchomoci: zaley od stanu rynku nieruchomoci, zaley od przewidywanego okresu, w którym dochody z wycenianej nieruchomoci bd ulegały zmianie, jest wynikiem załoe dotyczcych stopy dyskontowej. Wycena na podstawie mnonika zysku polega na: wykorzystaniu wskanika C/Z z giełdy papierów wartociowych, wykorzystania stopy zwrotu, sumie zweryfikowanych wartoci aktywów netto. Dywidenda to: płatnoci na rzecz udziałowców spółki, kwota zysku jaka pozostaje w spółce po zapłaceniu podatków, kwota o jak cena jest nisza w porównaniu z wartoci nominaln.

7 Deweloper to uczestnik rynku, który: realizuje przedsiwzicie inwestycyjne na zlecenie klienta, podejmuje realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego na własne ryzyko, w całoci angauje własny kapitał celem zmniejszenia ryzyka spłaty zacignitego kredyty w banku. Elastyczno cenowa popytu na nieruchomoci jest: wysoka, współczynnik elastycznoci jest wikszy od jednoci, sztywna, współczynnik elastycznoci jest równy zeru, mała, współczynnik elastycznoci jest minus jeden. Warto ksigowa netto rodka trwałego to: warto pocztkowa ustalona według cen nabycia, warto pocztkowa pomniejszona o umorzenie, warto pocztkowa ustalona według cen zakupu. Emitentem obligacji moe by: kada osoba fizyczna, gmina, Skarb Pastwa. Asymetryczny rozkład cen transakcyjnych wystpuje w sytuacji gdy: dominuj transakcje po cenach wyszych ni rednie, dominuj transakcje po cenach rednich, dominuj transakcje po cenach niszych ni rednie. Amortyzacja rodków trwałych w przedsibiorstwie: to okresowe korygowanie wartoci pocztkowej rodków trwałych o warto ich zuycia, to finansowe pomniejszenie wartoci rodków trwałych na skutek ich zuywania, moe by naliczana metod liniow lub metod degresywn. Dłunymi papierami wartociowymi s midzy innymi: opcja, obligacja, akcja. Nieruchomo jest dobrem, którego cech charakterystyczn jest: dua podzielno, płynno i mała podatno na inflacj, niepodzielno, mała płynno i zdolno nieruchomoci do ochrony przed inflacj, dua płynno i mała podatno na inflacj. Maksymalny czynsz regulowany nie moe przekroczy w stosunku rocznym: 3%, 4%, 5%, wartoci odtworzeniowej lokalu. W ujciu ekonomicznym warto rynkowa nieruchomoci to: najbardziej prawdopodobna cena nieruchomoci, rozumiana jako typowa cena osigana na rynku, najbardziej prawdopodobna cena nieruchomoci, rozumiana jako cena moliwa do uzyskania w danej transakcji, najbardziej prawdopodobna cena nieruchomoci, jak kandydat na nabywc moe zapłaci za dan nieruchomo. Deweloper to uczestnik rynku, który: realizuje przedsiwzicie inwestycyjne na zlecenie klienta, podejmuje realizacj przedsiwzicia inwestycyjnego na własne ryzyko, w całoci angauje własny kapitał celem zmniejszenia ryzyka spłaty zacignitego kredytu w banku.

8 Wydatki operacyjne obejmuj midzy innymi: podatek od nieruchomoci, koszty dostarczenia mediów, konserwacje i remonty, koszt kredytu, podatek dochodowy, podatek od nieruchomoci, koszty dostarczenia mediów, konserwacje i remonty, koszt ubezpieczenia, koszty zarzdzania i administracji, podatek od nieruchomoci, koszty dostarczenia mediów, konserwacje i remonty, koszt ubezpieczenia, amortyzacj, koszt kredytu, podatek dochodowy. Popyt na nieruchomoci to: zapotrzebowanie zgłaszane na nieruchomoci na danym rynku w danym czasie, cz zapotrzebowania potwierdzona sił nabywcz ludnoci na danym rynku w danym okresie, niezaspokojona cz potrzeb, których realizacja ma nastpi w przyszłoci. Nieruchomo jest lokat kapitału: pozbawion ryzyka inwestycyjnego, o umiarkowanym poziomie ryzyka, o wysokim poziomie ryzyka. W transakcji wolnorynkowej cena transakcyjna nieruchomoci wyznaczana jest na podstawie: oddziaływania popytu i poday, poziomu okrelonej wartoci rynkowej, poziomu okrelonej wartoci rynkowej skorygowanej o bonifikaty. Elastyczno cenowa popytu na nieruchomo jest: wysoka, współczynnik elastycznoci jest wikszy od minus jeden sztywna, współczynnik elastycznoci jest równy zeru, mała, współczynnik elastycznoci jest mniejszy od minus jeden. Dochód z nieruchomoci, stanowicy podstaw okrelania wartoci: odwzorowuje stopie zuycia technicznego, funkcjonalnego, rodowiskowego nieruchomoci, popyt i poda na nieruchomoci, jej lokalizacj, odwzorowuje tylko lokalizacj nieruchomoci, odwzorowuje tylko popyt i poda na nieruchomo i lokalizacj nieruchomoci. Cena nieruchomoci jest: tosama z jej wartoci, jest zewntrznym wyrazem wartoci, jest wartoci skorygowan o bonifikaty. Relacja ceny za uyczenie kapitału w stosunku do jego wartoci wyraona jest: jako współczynnik kapitału własnego, jako stopa procentowa, jako współczynnik ROA. Relacja ceny za uyczenie kapitału w stosunku do jego wartoci wyraona jest: jako współczynnik kapitału własnego, jako stopa procentowa, jako współczynnik ROA. Rynek nieruchomoci zwizany jest z rynkami innych dóbr i usług: z rynkiem rodków wytwórczych po stronie popytu, po stronie poday z rynkiem kredytowym, po stronie poday z rynkiem budowlanym. Aport jest to: odpis z zysku spółki, wkład niepieniny do spółki słucy do pokrycia akcji, forma pokrycia udziału w spółce. Bilans przedsibiorstwa to: zestawienie stanu majtku i ródła jego finansowania na okrelony moment, sprawozdanie z działalnoci przedsibiorstwa w okresie obrachunkowym, sprawozdanie obrazujce stan finansowy przedsibiorstwa na koniec okresu

9 obrachunkowego. Amortyzacja jest: kosztem, wydatkiem, finansowym pomniejszeniem wartoci rodka trwałego. Elementem wartoci niematerialnych i prawnych s: programy komputerowe, koszty szkolenia pracowników w zwizku z now technologi, udziały w spółkach. Warto ksigowa przedsibiorstwa to: suma aktywów, suma aktywów powikszona o kapitał własny, suma aktywów pomniejszona o prawa obce. Dyskontowanie to: obecna warto strumieni pieninych generowanych w czasie, warto przyszła strumieni pieninych generowanych w czasie, proces zamiany zysku w warto dochodow. Współczynnik kapitalizacji: odzwierciedla okres, w którym powinien nastpi zwrot rodków wydatkowanych na zakup nieruchomoci, z dochodów uzyskiwanych z tej nieruchomoci, odzwierciedla okres, w którym powinien nastpi zwrot stopy kapitalizacji z nakładów wydatkowanych na zakup nieruchomoci, okrela relacj dochodu z nieruchomoci do nakładów odtworzeniowych. Przedmiotem transakcji na rynku papierów wartociowych s: akcje, obligacje, jednostki uczestnictwa w funduszach powierniczych. W transakcji wolnorynkowej cena transakcyjna nieruchomoci wyznaczana jest na podstawie: oddziaływania popytu i poday, poziomu okrelonej wartoci rynkowej, poziomu okrelonej wartoci rynkowej skorygowanej o bonifikaty. Nieruchomo jest lokat kapitału: pozbawion ryzyka inwestycyjnego, o umiarkowanym poziomie ryzyka, o wysokim poziomie ryzyka. Warto uytkowa nieruchomoci to: jej obiektywna zdolno do zaspokojenia potrzeb człowieka, zdolno do zaspokojenia potrzeb konkretnego uytkownika nieruchomoci, kategoria subiektywna, odzwierciedlajca oczekiwania nabywcy nieruchomoci co do jej zdolnoci do zaspokojenia jego potrzeb. Warto rynkowa nieruchomoci : to przecitna cena, jak moemy uzyska za dan nieruchomo na rynku, to najwysza cena, jak moemy uzyska na rynku za dan nieruchomo w transakcji wolnorynkowej, odpowiada typowej, czyli najczciej wystpujcej cenie jak moemy uzyska za dan nieruchomo na rynku. Dla poziomu wartoci rynkowej decydujce znaczenie maj: czynniki fizyczne,

10 czynniki ekonomiczne i prawne, tylko czynniki prawne i rodowiskowe. Rynek nieruchomoci to: miejsce dokonywania transakcji sprzeday nieruchomoci, liczba i cechy zawartych transakcji, których przedmiotem s nieruchomoci, ogół warunków, w jakich dokonuje si transfer praw do nieruchomoci w wyniku Jakie skutki wywołuje na rynku spadek oprocentowania kredytów? wzrost efektywnego popytu na nieruchomoci, szybki wzrost poday nieruchomoci na rynek, oywienie rynku czynników produkcji. Amortyzacja jest: kosztem, finansowym zuyciem rodka trwałego, wyraonym w pienidzu, wydatkiem. zawieranych umów. Dokument zobowizujcy wystawc lub wskazan przez niego osob do bezwzgldnego zapłacenia okrelonej kwoty pieninej w oznaczonym terminie to: czek, weksel, gwarancja. W sprawozdaniu finansowym dokumentem, w którym wykazuje si wynik finansowy przedsibiorstwa jest: bilans, sprawozdanie z przepływów pieninych, rachunek zysków i strat. Kapitał własny wraz ze zobowizaniami długoterminowymi stanowi: kapitał obrotowy, majtek trwały, kapitał stały. Dla papierów wartociowych rónica pomidzy cen nominaln a cen sprzeday lub zakupu jest: dyskontem, wielkoci stał, zyskiem. Trudno osignicia równowagi na rynku nieruchomoci jest skutkiem: niejednolitoci rynku nieruchomoci, wywołanej uwarstwieniem popytu, niedoskonałoci rynku nieruchomoci, małej elastycznoci popytu i poday. Które z wymienionych papierów wartociowych reprezentuj wierzytelnoci pienine: akcje i obligacje, czeki, weksle, bony loteryjne, bony skarbowe, listy zastawne. Podstaw naliczania dywidendy odprowadzanej przez przedsibiorstwo pastwowe Skarbowi Pastwa stanowi: warto aktywów przedsibiorstwa, kwota funduszu załoycielskiego, kapitał obrotowy przedsibiorstwa. Bank ogłasza, e oprocentowanie depozytów wynosi 20% rocznie przy półrocznej kapitalizacji odsetek. Jak efektywn stop procentow oferuje w ten sposób bank swoim klientom: 20%, 21,5%, 21%.

11 Przy wycenie nieruchomoci technik dyskontowania strumieni pieninych stosujemy wzór: n CF t RV W + DCF = t n+ 1 (1 + r) (1 r t= 1 + ) n 1 CFt RV DCF = + + t n t= 1 (1 + r) (1 + r n CFt RV DCF = + t n t= 1 (1 + r) (1 + r W ) W ) Metody amortyzacji róni si sposobem rozkładania wartoci zuycia w czasie. Metoda amortyzacji degresywnej powoduje: przyspieszenie amortyzacji rodków trwałych w pierwszych latach ich uywania, opónienie amortyzacji rodków trwałych w pierwszych latach uywania, e rodek trwały zuywa si jednakowo w kadej jednostce czasu przez cały okres jego uywania. Która z niej podanych propozycji odpowiedzi zawiera w całoci prawidłowo sformułowane elementy podstawowych cech rynku nieruchomoci: jednolito rynku, niedoskonało, dua elastyczno popytu i poday, dua efektywno rynku, niejednolito rynku, niedoskonało, mała elastyczno popytu i poday, mała efektywno rynku, niejednolito rynku, doskonało, mała elastyczno popytu i poday, dua efektywno rynku. Z uwagi na sposób ustalania czynszu wyrónia si czynsz: rynkowy, regulowany, udziałowy i umowny. W wycenie wartoci rynkowej nieruchomoci czynsz umowny: nigdy nie moe by przyjmowany jako dochód z nieruchomoci, przyjmowany jest jako dochód tylko dla tych nieruchomoci, dla których zawarta jest umowa najmu lub dzierawy na czas oznaczony, moe by przyjmowany jako dochód z nieruchomoci niezalenie od rodzaju zawartych umów najmu lub dzierawy. Czy formuła FV = PV(1+i) n oznacza: dyskontowanie kapitału, przepływy pienine, reguł oprocentowania składanego. Czy skrót NPV oznacza: warto biec netto, warto rynkow nieruchomoci generujcej dochód, przepływ pieniny w dniu wyceny. Czy nierówno NPV>0 oznacza, e: inwestycja jest efektywna, inwestycja jest nieefektywna, inwestycja nie posiada jednoznacznej oceny efektywnoci. Metod zysków stosuje si w podejciu kosztowym porównawczym dochodowym W metodzie zysków, podstaw ustalenia dochodu jest dochód z działalnoci prowadzonej na nieruchomoci dochód z czynszów dochód z dzierawy W technice dyskonowania strumieni pieninych bierze si pod uwag: dochody operacyjne brutto dochody operacyjne netto dochody operacyjne brutto lub netto zalenie od przyjtych załoe.

12 Które z niej wymienionych składników, nabyte i nadajce si do gospodarczego wykorzystania, podlegaj amortyzacji przez osoby fizyczne prowadzce działalno gospodarcz: grunty prawa uytkowania wieczystego gruntów spółdzielcze prawo do lokalu uytkowego Okrelenie wartoci ekonomicznej: ma zawsze subiektywny charakter ma zawsze obiektywny charakter wie si z wewntrzn wartoci dobra Stopa refinansowa to jest: stopa procentowa według której bank centralny udziela innym bankom kredytów stopa procentowa według której banki komercyjne naliczaj odsetki od dodatkowych kredytów stopa procentowa według której naliczane s odsetki w poyczkach midzybankowych Który z wymienionych niej banków jest bankiem centralnym: Bank Handlowy Bank PKO BP. S.A. Narodowy Bank Polski Renta gruntowa to: doywotnie wiadczenie jakie otrzymuje rolnik po przekazaniu nieruchomoci Skarbowi Pastwa dochód zwizany z posiadaniem ziemi opłata wnoszona na rzecz Banku Gospodarki ywieniowej za poyczk na modernizacj gospodarstwa rolnego ze rodków Unii Europejskiej Renta gruntowa to: doywotnie wiadczenie jakie otrzymuje rolnik po przekazaniu nieruchomoci Skarbowi Pastwa dochód zwizany z posiadaniem ziemi opłata wnoszona na rzecz Banku Gospodarki ywieniowej za poyczk na modernizacj gospodarstwa rolnego ze rodków Unii Europejskiej Wg kryterium podmiotowego moemy wyodrbni: lokalny rynek nieruchomoci, wtórny rynek nieruchomoci, pierwotny rynek nieruchomoci. Niedoskonało rynku nieruchomoci przejawia si: niewielk rónorodnoci nieruchomoci, ograniczon informacj o rynku brakiem systemowego monitoringu rynku Stopa zwrotu skorygowana wskanikiem inflacji to: realna stopa zwrotu, nominalna stopa zwrotu, stopa dyskontowa. Przedmiotem obrotu na wolnym rynku nieruchomoci nie moe by: prawo wieczystego uytkowania gruntu, prawo zarzdu trwałego, spółdzielcze własnociowe prawo do lokalu uytkowego. Do typowych (specyficznych) cech rynku nieruchomoci mona zaliczy: niejednolito, wysok elastyczno popytu i poday, dominujcy charakter rynku lokalnego. W przypadku oprocentowania składanego, procent oblicza si: w kadym okresie od pocztkowej wartoci kapitału,

13 stosujc stop dyskontow, w kadym okresie od kapitału powikszonego o odsetki z okresu poprzedniego. Przy szacowaniu strumieni pieninych uwzgldnia si amortyzacj: ze znakiem plus, ze znakiem minus, nie uwzgldnia si amortyzacji. Stopa dyskontowa jest stop zwrotu: wymagan przez inwestora, przecitn, uzyskiwan na rynku, nieuwzgldniajc ryzyka inwestycyjnego. Ceny na rynku nieruchomoci podlegaj statystycznym prawidłowociom w zakresie: zwizków w czasie, zwizków w przestrzeni, dynamiki. Przy wycenie nieruchomoci w podejciu dochodowym, generowanie dochodu przez nieruchomo jest warunkiem: koniecznym, wystarczajcym, adne z powyszych. Renta w sensie ekonomicznym to: stała płatno przysługujca rentierowi z okrelonego tytułu, naleno jak rentier jest obowizany uiszcza z okrelonego tytułu, rata spłaty kredytu pomostowego. Stopa kapitalizacji to: odwrotno współczynnika kapitalizacji, substytut stopy dyskontowej, odwrotno współczynnika łcznego dyskonta. Wartoci niematerialne i prawne stanowi cz składow: majtku trwałego, majtku obrotowego, kapitału własnego. Wartoci niematerialne i prawne stanowi cz składow: majtku trwałego, majtku obrotowego, kapitału własnego. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych to: okres niezbdny do całkowitej spłaty kredytu inwestycyjnego, okres przewidywanego uytkowania nieruchomoci, okres, w którym zwróc si zaangaowane rodki na inwestycj. Inwestycja o najkrótszym okresie zwrotu jest: z reguły najbardziej korzystna dla inwestora, z reguły najmniej korzystna dla inwestora, adne z powyszych. Wzrost gospodarczy najczciej okrela si zmian wskanika: dochodu narodowego netto, produktu krajowego brutto, adne z powyszych. Czynsz dzierawny za dzieraw gruntów wchodzcych w skład Zasobu Własnoci Rolnej Skarbu Pastwa ustala si w umowie:

14 wyłcznie jako sum pienin, wyłcznie jako równowarto pienin odpowiedniej iloci pszenicy, jako sum pienin albo jako równowarto odpowiedniej iloci pszenicy. Podatek rolny od jednego hektara przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowarto pienin 2,5 q yta obliczon według: redniej ceny skupu yta za pierwsze półrocze roku poprzedzajcego rok podatkowy, redniej ceny skupu yta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzajcego rok podatkowy, redniej ceny skupu yta za rok poprzedzajcy rok podatkowy. Rachunek zysków i strat jest: elementem biznes planu inwestycji, analiz dochodowoci nieruchomoci komercyjnej, czci sprawozdania finansowego. Wycena rodków trwałych na dzie bilansowy jest dokonywana według: ceny nabycia, ceny nabycia pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie i trwał utrat wartoci, ceny zakupu ( jeli koszty zakupu nie s istotne) pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie i trwał utrat wartoci Bilans przedsibiorstwa informuje o: sytuacji płatniczej przedsibiorstwa, elementach kształtujcych wynik finansowy, wielkoci udzielonych gwarancji. Aktywa netto to: aktywa minus kapitały własne, aktywa obrotowe minus długi, aktywa minus długi. Zgodnie z prawem bilansowym amortyzacji nie nalicza si od: budynków i budowli, nabytych patentów, gruntów. Podstaw naliczenia amortyzacji rodka trwałego metod liniow jest: warto pocztkowa, warto pocztkowa minus dotychczasowe umorzenie, warto pocztkowa minus amortyzacja biecego roku. Wartoci niematerialne i prawne s składnikiem: aktywów obrotowych, kapitałów własnych, aktywów trwałych. Do rodków trwałych nie zalicza si: prawa uytkowania wieczystego gruntu, ulepszenia w obcych rodkach trwałych, prawa do nabytych patentów. Do rodków trwałych zalicza si: spółdzielcze własnociowe prawo do lokalu, autorskie prawa majtkowe, prawa do wzorów uytkowych i zdobniczych. Roczna stopa procentowa przy kapitalizacji kwartalnej wynosi 12%. Otworzyłe kolejn lokat w wysokoci 1500 zł. Po roku otrzymałe zwrot wyłoonego kapitału wraz z odsetkami w wysokoci

15 1688,25 zł. Efektywna roczna stopa procentowa wynosi zatem: 18,82% 12,55% 16,88% Okrel ile jest warta obligacja o wartoci nominalnej równej 1000 zł oprocentowana w wysokoci 15% o terminie wykupu przypadajcym za 5 lat? Stopa dyskontowa wynosi 10% zł 1150 zł 1189,50 zł Rynkowa cena dwuletniej obligacji wynosi 1000 zł. Jeli oprocentowanie wynosi 10% rocznie, a warto nominalna 900 zł, to czy warto j kupi? Stopa dyskontowa wynosi 10%. warto, nie warto, adna z odpowiedzi nie jest poprawna. Rynkowa warto obligacji jest równa jej wartoci nominalnej, wtedy gdy: stopa dyskontowa jest równa oprocentowaniu obligacji, stopa dyskontowa jest nisza ni oprocentowanie obligacji, okres wykupu obligacji wynosi 1 rok. Wskanik cena/zysk (P/E) na rynku akcji informuje o: wysokoci zysku przypadajcym na 1 akcj, poziomie ryzyka zwizanego z dan firm, cenie, jaka inwestorzy s skłonni zapłaci za jednostk generowanego zysku. Metod zysków mona stosowa okrelajc warto rynkow nieruchomoci, gdy: znany jest czynsz rynkowy i udział właciciela nieruchomoci w dochodzie netto osiganym z nieruchomoci, na nieruchomoci prowadzona jest działalno gospodarcza przynoszca dochód i znany jest udział właciciela nieruchomoci w dochodzie netto osiganym z działalnoci na nieruchomoci, znany jest przychód z działalnoci prowadzonej na nieruchomoci i stopa kapitalizacji prostej brutto. Okrel redniowaony koszt kapitału wiedzc, e: koszt kapitału własnego wynosi 15%, oprocentowanie kredytu finansujcego działalno wynosi 18%. Warto rynkowa długu 15 tys. zł a kapitału własnego 45 tys.: 16,5% 15,75% 17,25% Wzrost cen substytutu dla dobra X: powoduje spadek popytu na dobro X, powoduje wzrost popytu na dobro X, nie ma wpływu na popyt na dobro X, adne z powyszych. Grunty składnik rodków trwałych: podlegaj amortyzacji metod progresywn, podlegaj amortyzacji metod liniow, nie podlegaj amortyzacji Wewntrzna stopa zwrotu (IRR) okrela: warto stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest mniejsza od zera, warto stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest równa zero, warto stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest wiksza od zera, Projekt inwestycyjny naley zaakceptowa według kryterium wartoci biecej netto (NPV), jeeli: NPV jest wiksze od zera, NPV jest mniejsze od zera,

16 NPV jest równe zero, Próg rentownoci okrela w ujciu wartociowym: minimalny poziom przychodów zapewniajcy zysk, wielko przychodów ze sprzeday, dla której nastpi ich zrównanie z poniesionymi kosztami stałymi, wielko przychodów ze sprzeday, dla której nastpi ich zrównanie z poniesionymi kosztami operacyjnymi, Które z poniszych zdarze gospodarczych wpłynie na zwikszenie poziomu gotówki sprawozdaniu z przepływu rodków pieninych: zacignicie krótkoterminowego kredytu bankowego, zwikszenie zapasu materiałów, zmniejszenie posiadanych nalenoci handlowych. Warto bieca przyszłych kwot pieninych (płatnoci) jest równa: sumie przyszłych płatnoci, sumie przyszłych płatnoci pomniejszonych o prognozowan inflacj iloczynowi przyszłej kwoty pieninej i współczynnika dyskontowego. Stopa dyskontowa powinna : odzwierciedla wymagan przez nabywc nieruchomoci podobnych do nieruchomoci wycenianej relacj pomidzy rocznym dochodem uzyskiwanym z tych nieruchomoci a nakładami, jakie naley ponie na ich nabycie uwzgldnia stopie ryzyka przy inwestowaniu nieruchomoci podobnych odzwierciedla wymagan przez nabywc nieruchomoci istniejcych na rynku do nieruchomoci wycenianej relacj pomidzy rocznym dochodem uzyskiwanym z tych nieruchomoci a nakładami, jakie naley ponie na ich nabycie, oraz uwzgldnia stopie ryzyka przy inwestowaniu na rynku takich nieruchomoci. Przy ustalaniu dochodu rocznego przy uyciu techniki kapitalizacji prostej uwzgldnia si m.in.: amortyzacj, kredyt i jego koszty, podatek dochodowy, inne podatki oraz opłaty zwizane ze sprzeda nieruchomoci kredyt i jego koszty, koszty zarzdu, media, remonty biece, podatek od nieruchomoci koszty zarzdu, media, remonty biece, podatek od nieruchomoci. W przypadku braku danych z rynku nieruchomoci współczynnik kapitalizacji okreli mona na podstawie rentownoci bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomoci podobne do nieruchomoci wycenianej na podstawie rentownoci bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka na rynku nieruchomociowym na podstawie rentownoci bezpiecznych, przecitnych i długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka na rynku kapitałowym. Stop dyskontow mona okreli: na podstawie rentownoci bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomoci podobne do nieruchomoci wycenianej, w przypadku braku danych z rynku nieruchomoci na podstawie rentownoci bezpiecznych, długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka przy inwestowaniu w nieruchomoci podobne do nieruchomoci wycenianej na podstawie rentownoci bezpiecznych, przecitnych i długoterminowych lokat na rynku kapitałowym, z uwzgldnieniem stopnia ryzyka na rynku nieruchomoci podobnych Stop dyskontow okrela si z zachowaniem zasady współmiernoci do sposobu obliczania dochodu lub strumieni pieninych z nieruchomoci współmiernoci do sposobu obliczania dochodu i strumieni pieninych z nieruchomoci relacji dochodu do strumieni pieninych z nieruchomoci.

17 Im wiksze ryzyko inwestowania w nieruchomo, tym: oczekiwany okres zwrotu kapitału jest krótszy nisza jest warto nieruchomoci wikszy popyt na nieruchomoci. Jednym z istotnych elementów stopy dyskontowej ustalonej dla potrzeb okrelenia wartoci rynkowej nieruchomoci jest ryzyko operacyjne, zalene m.in. od poniszych czynników zdolnoci nieruchomoci do generowania dochodu w prognozowanym okresie konkurencji na rynku nieruchomoci danego rodzaju małej płynnoci inwestycji (trudno wycofania kapitału. Dyskontowanie to: obliczanie obecnej wartoci przyszłego kapitału obliczanie przyszłej wartoci obecnego kapitału waloryzacja zgromadzonego kapitału Metod zysków mona stosowa okrelajc warto rynkow nieruchomoci, gdy: nieruchomo przynosi dochód w postaci czynszu nieruchomo przynosi dochód bezporednio uzaleniony od szczególnego przeznaczenia nieruchomoci nieruchomo funkcjonuje jako stacja benzynowa Wewntrzna stopa zwrotu (IRR) okrela: poziom stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest mniejsza od zera poziom stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest równa zero poziom stopy dyskontowej, dla której warto bieca netto (NPV) jest najwiksza Na wielko dochodu operacyjnego netto ustalanego w procesie wyceny nieruchomoci dla celów sprzeday wpływa m. in: koszt kredytu przeznaczonego na rozwój nieruchomoci wynagrodzenie zarzdcy opłata za trwały zarzd Obligacja to rednio- lub długoterminowy papier wartociowy, bdcy wiadectwem wierzytelnoci: skarbu pastwa gminy przedsibiorstwa. Rynek aktywów finansowych to pojcie ekonomiczne obejmujce: rynek akcji rynek hipotek rynek nieruchomoci Współczynnik łcznego dyskonta, zwany w teorii wyceny współczynnikiem kapitalizacji czasowej, wyraa si wzorem: ( + ) r r n

18 ( + ) r n r ( 1 r ) r Deflacja to stan nierównowagi wywołujcy: spadek cen spadek konkurencji zmniejszenie skłonnoci do inwestowania. Amortyzacja to: zuycie techniczne rodka trwałego finansowe pomniejszenie wartoci pocztkowej rodka trwałego składnik kosztów uzyskania przychodu. Wypłata dywidendy jako cz zysku netto spółki moe nastpi w postaci: gotówki akcji gotówki i akcji. Majtek obrotowy to: zapasy rodki pienine rodki trwałe. Aktywa trwałe to : wartoci niematerialne i prawne, produkty gotowe, długoterminowe aktywa finansowe. Pasywa to : kapitał własny, zysk z lat ubiegłych, fundusze specjalne. Aport jest to: przeznaczenie czci zysku na zwikszenie kapitału spółki wkład niepieniny wnoszony do spółki akcyjnej jako pokrycie akcji wkład niepieniny w formie nieruchomoci wnoszony do spółki z ograniczon odpowiedzialnoci jako pokrycie akcji Wg obowizujcej od r. Klasyfikacji rodków Trwałych cało rodków trwałych podzielono na: osiem grup dziewi grup dziesi grup Warto pocztkowa rodka trwałego, którym jest zadaszenie na sprzt montaowy, wykonanego we własnym zakresie równa jest kosztowi wytworzenia obejmujcego m.in.: warto rzeczowych składników zuytych do budowy w cenie ich nabycia koszt wynagrodze za prac wraz z pochodnymi koszty ogólne zarzdu.

19 Bank ogłasza, e oprocentowanie depozytów wynosi 20% rocznie przy półrocznej kapitalizacji odsetek. Jak efektywn stop procentow oferuje bank swoim klientom: 20% 21% 21,5%. Wydatkami operacyjnymi s: opłaty z tytułu uytkowania wieczystego gruntu opłaty z tytułu ubezpieczenia nieruchomoci spłata kredytu na zakup nieruchomoci. Amortyzacja jest: finansowym pomniejszeniem wartoci rodka trwałego zuyciem rodka trwałego wydatkiem operacyjnym. Co oznacza formuła FV = (1 + r) n dyskontowanie dochodów reguł procentu składanego okrelenie przyszłych wartoci strumieni pieninych. Przy analizie opłacalnoci inwestowania w nieruchomo wynik NPV = 0, wskazuje e: inwestycja jest opłacalna inwestycja nie jest opłacalna wynik analizy nie jest jednoznaczny Okrelona przez rzeczoznawc majtkowego warto rynkowa nieruchomoci: podlega zwikszeniu o podatek VAT podlega zmniejszeniu o hipotek nie podlega korektom z tytułu podatku VAT i hipoteki. Przy wycenie nieruchomoci z zastosowaniem techniki kapitalizacji prostej, w przypadku spodziewanego wzrostu wartoci nieruchomoci, stopa kapitalizacji bdzie zawierała poprawk: ze znakiem ujemnym ze znakiem dodatnim nie dokonuje si poprawek z tego tytułu. Współczynnik kapitalizacji dochodu netto oznaczony jest WKN, za dochodu brutto WKB. Która zaleno jest słuszna: WKN=WKB WKN>WKB WKN<WKB Warto rynkowa nieruchomoci wg ustawy o gospodarce nieruchomociami okrelana jest jako: cena prawdopodobna cena oczekiwana cena przewidywana. Wiksza stopa dyskontowa powoduje: wiksz warto mniejsz warto nie ma znaczenia. Stopa dyskontowa nominalna uwzgldnia: tylko ryzyko ryzyko i inflacj ryzyko, inflacj oraz warto bazow.

20 Przy stopie równej 20% współczynnik kapitalizacji wyniesie: %. Wewntrzna stopa zwrotu jest obliczana przy załoeniu, e: NPW jest = 0 NPW jest = 1 IRR jest = 0 Warto odtworzeniowa nieruchomoci: jest zawsze równa wartoci rynkowej nieruchomoci jest mniejsza lub wiksza od wartoci rynkowej nieruchomoci w zalenoci od sytuacji jest zawsze mniejsza od wartoci rynkowej. Dyskontowanie oznacza: powikszanie wartoci pienidzy pomniejszenie wartoci zamian na weksle Podejcie dochodowe wymagaj okrelenia: stopy dyskontowej prognozy dochodów wartoci aktywów. Jeeli rynkowa stopa kapitalizacji wynosi 10% to oznacza e: okres zwrotu inwestycji w wybran konkretn inwestycj wynosi 10 lat, typowy okres zwrotu dla inwestycji na danym rynku nieruchomoci wynosi 10 lat, typowe dla danego rynku nieruchomoci inwestycje stanowi 10% typowych cen nieruchomoci. W transakcji sprzeday wolnorynkowej cena transakcyjna nieruchomoci wyznaczana jest na podstawie: oddziaływania popytu i poday, poziomu okrelonej wartoci rynkowej, poziomu okrelonej wartoci rynkowej skorygowanej o bonifikaty. Aktywa jako cz bilansu przedsibiorstwa obejmuj: majtek trwały, majtek obrotowy i rozliczenia midzyokresowe, kapitał własny, rezerwy i zobowizania, przychody ze sprzeday produktów, towarów i materiałów. Biznes plan: oznacza plan gospodarczy, przedstawiajcy zamierzenia rozwojowe jednostki na co najmniej 5 lat oraz syntetyczny wynik kocowy, stanowi form oceny przedsibiorstwa i jego potencjału, oznacza podstawowe sprawozdanie finansowe przedsibiorstwa sporzdzone na dany moment. Wartoci niematerialne i prawne stanowi cz składow: majtku trwałego, majtku obrotowego, kapitału własnego. Która z wymienionych cech nie zalicza si do cech rynku nieruchomoci: niejednolito rynku, dua elastyczno popytu i poday, niedoskonało. Stosownie do relacji midzy stop kapitalizacji a stop dyskontow, w warunkach oczekiwanego

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

Wersja 1.0. 7. Załczniki

Wersja 1.0. 7. Załczniki 7. Załczniki W załcznikach zamieszcza si najczciej: - Słownik uywanych terminów - Harmonogram realizacji planu - Dane techniczne produktu - Badania rynku - Stan zapyta na oferowane wyroby oraz stan ju

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej)

Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Formularz SA-QS II/2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 86 1 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 padziernika

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1

Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 roku str. 1 !"# #$ Konferencja prasowa 10 maja 2007 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe po 1 kwartale 2007 str. 2 %& wg MSSF / zysk brutto 591 63% zysk netto 463 63% ROE brutto 34,0% 11,7 pp. ROE netto 26,6%

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Projekt. 1) w art. 3 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Projekt USTAWA z dnia... o zmianie ustawy o pomocy pastwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 28 grudnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymogów programowych dla kursu specjalistycznego w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Ogłasza si minimalne

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2011 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1].

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. (Dz. U. Nr 162, poz. 1121 z pón. zm.) USTAWA z dnia 18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiwzi termomodernizacyjnych [1]. Art. 1. Ustawa okrela: 1) zasady wspierania przedsiwzi termomodernizacyjnych majcych

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r.

Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Hanna Szczepaska Ewa Kumirek Giełda Papierów Wartociowych w Warszawie Wołomin, 3 marca 2005 r. Rynek pieniny - finansowanie biecej działalnoci. Lokaty midzybankowe, bony skarbowe, bony komercyjne, certyfikaty

Bardziej szczegółowo

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min.

zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. zaliczenie na ocenę z elementarnej matematyki finansowej I rok MF, 21 czerwca 2012 godz. 8:15 czas trwania 120 min. Imię nazwisko:... numer indeksu:... nr zadania zad.1 zad.2 zad.3 zad.4 zad.5 zad.6 zad.7

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce

Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce Banki spółdzielcze na tle systemu finansowego w Polsce 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Banki komercyjne Spółdzielcze Kasy Oszczdnociowo-Kredytowe Fundusze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury

Minister Infrastruktury KOMUNIKAT MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie ustalenia minimalnych wymogów programowych dla studiów podyplomowych w zakresie porednictwa w obrocie nieruchomociami Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy. bilans transakcji niewidzialnych. jednostronne transfery

Bilans płatniczy. bilans transakcji niewidzialnych. jednostronne transfery Bilans płatniczy Zestawienie wszystkich transakcji pomidzy krajem a zagranic. Składa si z rachunku obrotów biecych, rachunku obrotów kapitałowych i salda transakcji wyrównawczych Eksport towarów - import

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta

8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta 8.2.1 Umowy kredytowe zawarte przez Emitenta Stan zobowiza Emitenta z tytułu umów kredytowych opisanych poniej na dzie 23 listopada 2004 roku przedstawia si nastpujco: Kredytodawca Stan zobowiza (tys.

Bardziej szczegółowo

2. 3. 4. 5) w przypadku depozytów ich wartość stanowi wartość nominalna powiększona o odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 6) w przypadku jednostek uczestnictwa, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 rok. Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego za 2007 Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jeleniej Górze 1. Wyjaśnienia do bilansu. 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 21 marca 2005 r. odmawiajca uwzgldnienia wniosku o zobowizanie Zarzdu Banku, do wykrelenia danych osobowych dotyczcych Skarcego z Bankowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) INFORMACJA DODATKOWA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) Fundacji Uniwersytetu Warszawskiego za 2007 rok 1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji) aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

MODEL FINANSOWY W EXCELU

MODEL FINANSOWY W EXCELU MODEL FINANSOWY W EXCELU Model finansowy / założenia Model finansowy w excelu. Wycena przedsiębiorstwa, opłacalność inwestycji, analiza finansowa, progoza finansowa, wycena startupu, ocena opłacalności,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe

ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe ALIOR BANK SA Regionalne Centrum Biznesowe SŁAWOMIR HEHN Ekspert ds. Finansowania Klienta Biznesowego JACEK JESZKE Menedżer ds. Klienta Biznesowego ALIOR NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI Alior Bank aktywnie działa

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ

ZAŁOŻENIA DO ANALIZY FINANSOWEJ Załącznik nr 1 do Szczegółowych wymogów w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na

Bardziej szczegółowo

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI

3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Załącznik nr 3 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ I ZAKŁADÓW REASEKURACJI Wstęp obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.

1 Zatwierdza si sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki za okres od 01 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. PROJEKT U C H W A Ł Y Nr 1/2009 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalnoci Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Działajc na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

USTAWA PROJEKT II. b) ust.9 otrzymuje brzmienie: USTAWA PROJEKT II z dnia... 2007 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe oraz ustawy o transporcie kolejowym Art. 1. W

Bardziej szczegółowo