Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie. OCENA SANITARNA POWIATU GRYFIŃSKIEGO za rok 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie. OCENA SANITARNA POWIATU GRYFIŃSKIEGO za rok 2006"

Transkrypt

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie OCENA SANITARNA POWIATU GRYFIŃSKIEGO za rok 2006 Gryfino Luty 2007

2 S PIS T R E Ś CI Strona 1. WSTĘP 4 2. SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU GRYFIŃSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WYBRANYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH 9 3. ZAOPATRZENIE W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA STAN SANITARNY PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej Placówki lecznictwa otwartego Gabinety indywidualnej praktyki i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Domy pomocy społecznej Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej i tatuażu Baseny kąpielowe Dworce kolejowe i autobusowe Parkingi Stan sanitarny środków transportu publicznego Inne obiekty CHARAKTERYSTYKA STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ NADZÓR NAD TRANSPORTEM ŻYWNOŚCII PRZEDMIOTAMI UŻYTKU Ogólna charakterystyka zakładów Zakłady produkujące żywność Zakłady żywienia zbiorowego Zakłady obrotu żywnością Transport żywności Jakość zdrowotna krajowych i importowanych środków spożywczych Nadzór nad przedmiotami użytku i kosmetykami Warunki sprzedaży grzybów świeżych i przetworów grzybowych Inne istotne zagadnienia KĄPIELISKA Jakość wody Stan sanitarny plaż STAN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH Ogólny stan sanitarno-porządkowy miejscowości Gospodarka odpadami stałymi i ciekłymi Ustępy publiczne Inne zagadnienia STAN SANITARNY BAZY NOCLEGOWEJ NADZÓR NAD ZAKŁADAMI PRACY Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi w środowisku pracy Nadzór nad substancjami i preparatami niebezpiecznymi, prekursorami oraz produktami 78 biobójczymi Nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAWODOWYCH CMENTARZE, PRZEWÓZ ZWŁOK SZKOŁY I INNE PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 85 2

3 13.1. Stan techniczny i sanitarny oraz przystosowanie budynków Infrastruktura do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego Opieka medyczna i dożywianie Substancje i preparaty chemiczne w szkołach Wypoczynek dzieci i młodzieży DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ OBIEKTY ODBIERANE PRZEZ PPIS MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA STAN SANITARNY POWIATU GRYFIŃSKIEGO WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, SAMORZĄDOWĄ I INNYMI SŁUŻBAMI I INSPEKCJAMI WYNIKI KONTROLI OBIEKTÓW O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Wykaz obiektów i kryteria ich wyboru Liczba kontroli w poszczególnych obiektach Wyniki kontroli i podjęte działania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie PODSUMOWANIE WNIOSKI 133 3

4 1. W S T Ę P Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie sprawuje bieżący i zapobiegawczy nadzór w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Gryfińskiego poprzez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Gryfinie i działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 4) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz z późniejszymi zmianami); 5) Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gryfinie nadanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MZ. Nr 11, poz. 72 z późniejszymi zmianami). Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie w roku 2006 była ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego celem zapobieżenia powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej. 4

5 Główne kierunki działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie zakresie nadzoru sanitarnego w roku 2006 kształtowały się następująco: 1) Opracowanie środków zaradczych i środków interwencyjnych w przypadku wystąpienia pandemii grypy. 2) Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności w ramach łańcucha produkcji żywności, poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń pochodzących z żywności, inicjowanie nadzoru i kontroli zapobiegających zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym. 3) Nadzór nad stopniem wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP, GHP, GMP u operatorów żywności. 4) Doskonalenie funkcjonowania systemu RASFF. 5) Wdrażanie zaleceń wynikających z projektu Phare Transition Facility nr 2004/ Twinnig No PL 2004/IB/EN/02 System Zarządzania Monitoringiem Jakości Wody Pitnej. 6) Podejmowanie działań ukierunkowanych na tworzenie środowiska fizycznego w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wypoczynku, stwarzającego bezpieczne i higieniczne warunki do nauki, pracy, opieki, rekreacji oraz doskonalenia zdrowia. 7) Nadzór w zakresie czynników biologicznych w miejscu pracy, w tym kontrola narażenia zawodowego pracowników. 8) Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, w celu poprawy zdrowotnej jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego. W skład Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: I. Oddział Nadzoru Sanitarnego; 1) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego; 2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii; 3) Sekcja Higieny Komunalnej; 4) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku; 5

6 5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy; 6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej; 7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży. I. Oddział Laboratoryjny; 1) Sekcja Badań Bakteriologicznych i Chemicznych Wody i Ścieków; 2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Skuteczności Procesów Sterylizacji; 3) Samodzielne Stanowisko ds. Badań Środowiskowych I. Oddział Ekonomiczno - Administracyjny; II. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego; III. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości. Powiat Gryfiński powstał z dniem 1 stycznia 1999 roku na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U.Nr 96, poz. 603 z 1998r. z późniejszymi zmianami). Jest drugim pod względem wielkości obszaru spośród dwudziestu powiatów województwa zachodniopomorskiego. Położony na południe od Szczecina, rozciąga się wzdłuż rzeki Odry w bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec. Zajmuje 1870 km 2 powierzchni z łączną ilością miejscowości 236, a zamieszkuje go osób (wg stanu na r.). W skład powiatu wchodzi 130 sołectw tworzących dziewięć gmin. Sześć z nich - Gryfino, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko Zdrój - posiada status miejsko-wiejski. Pozostałe trzy - Banie, Stare Czarnowo i Widuchowa - są gminami wiejskimi. 6

7 Poniższe ryciny przedstawiają: Usytuowanie Powiatu Gryfińskiego w Województwie Zachodniopomorskim oraz rozmieszczenie gmin w Powiecie Gryfińskim 7

8 Powierzchnia Powiatu Gryfińskiego wg powierzchni gmin w km 2 Powiat Gryfiński wg powierzchni gmin w km 2 Banie Cedynia Chojna Gryfino Mieszkowice Moryń Stare Czarnowo Trzcińsko Zdrój Widuchowa Liczba ludności w Powiecie Gryfińskim wg gmin stan na r. Powiat Gryfiński wg liczby ludności w gminach Banie 5634 Cedynia Chojna Gryfino Mieszkowice Moryń 4536 Stare Czarnowo Trzcińsko Zdrój Widuchowa 8

9 2. SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM WYBRANYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH O pracowanie przedstawia dane dotyczące kształtowania s ię s ytuacji e pidemiologicznej określ onych chorób zakaźnych: Z arejest r owa ne i opracowa ne zachorowa nia: 3 wirusowe zapalenie wą troby w tym: 1 WZW typ B 2 WZW typ C 2 z apalenie opon m ózgowych, wirusowe określ one i nieokreślone 1 zapalenie mózgu wirusowe, nieokreślone 16 choroba z Lyme ( krętkowica kleszczowa) 16 zatrucia pokarmowe z wyhodowaną pałeczką Salmonelli. 5 wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe 3 biegunka u dzieci do lat 2 6 inne bakteryjne zakażenia pokarmowe u dzieci do lat 2 7 w irusowe i i nne określone z akażenia jelitowe u dzieci do l at 2 15 biegunka i z apalenie ż ołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2 5 toksoplazmoza 5 Inne zatrucia w tym: 3 alkoholem 2 zatrucia lekami i preparatami farmakologicznymi 1 mononukleoza 7 glistnica 1 cytomegalia 1 malaria 2 inne zakażenia nicieniami przewodu pokarmowego 1 toksokaroza 9

10 1 zapalenie opon i/lub mózgu, posocznica 1 zapalenie mózgu, inne i nieokreśl one Z arejest r owa no 28 nosi cieli: 17 HCV 11 HBs (+) Wyżej w ymienione z achorowania były hospitalizowane w oddziałach z akaźnych lub potwierdzone badaniami se r ologicznymi w laboratoriach. P onadto zarejestrowano: 10 szkarlatyna (płonica) 1 róża 161 ospa wietrzna 62 różyczka 3 świnka 10 świerzb 3 grypa 45 narażonych na zakażenie w ścieklizną przez kontakt z e z wierzętami, u 14 osób podjęto szczepienia p/wściekliźnie Z arejest r owa no 9 nosi cieli c zasowych sa lmonelloz, 8 nosicieli po 3 krotnym ujemnym badaniu skreślono z rejestru. O dsunięć od pracy nie było. W r oku 2006 zgłoszono 2 ogniska podejrzeń zatrucia pokarmowego: 1) w Domu Dziecka w Binowie H ospitalizowano 6 dzieci w S amodzielnym P ublicznym Wojewódzkim Sz pitalu Z espolonym w S zczecinie ul. Arkońska 4, po przeprowa dzonych badaniach u dzieci nie wyizolowano pałeczek c horobotwórczych. O bjęto nadzorem personel kuchni i 1 w ychowankę zgłasz ającą objawy chorobowe, pobrano 3-krotne wymazy na nosicielstwo SS - nie wyhodowano pałeczek chorobotwórczych. 10

11 W opracowaniu zgłosz onego podejrzenia zatrucia pokarmowe go brały udział: S amodzielne St anowisko P r acy ds. Epidemiologii; S ekcja H igieny Żywienia, Żywności i P r zedmiotów U żytku; S ekcja H igieny K omunalnej; S amodzielne S tanowisko P r acy ds. H igieny D zieci i Mł odzieży. P odczas przeprowadzanych czynności dochodzeniowych s twierdzono z ły s tan techniczny kuchni i pomiesz czeń pomocniczych o w /w s tanie placówki powiadomiono organ założycielski - S tarost wo P owiatowe w Gryfinie. 2) w m iejscowości S w obni ca zgłoszono podejrzenie zatrucia pokarmowego u 4 osób ( osoby nie hospitalizowane pozost ające na l eczeniu ambulatoryjnym przez N ZOZ Panaceum B a nie). W opracowa niu zgłosz onego podejrzenia z atrucia pokarmowe go brały udział: S amodzielne St anowisko P r acy ds. Epidemiologii; S ekcja H igieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku. W toku dochodzenia ust alono, że przyczyną podejrzenia z atrucia pokarmowego było spożycie alkoholu niewiadomego pochodzenia. O miejscu s przedaży powiadamiano K omendanta K omendy P owiatowe j P olicji w G r yfinie oraz podano opis osoby s przedającej nielegalny alkohol, celem pojęcia działań dochodzeniowych. P odejrzenia zatruć pokarmowych zostały zgłosz one do P aństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sa nitarnego w Szczecinie. P owiatowa St acja Sa nitarno-epidemiologiczna w G r yfinie prowadzi nadzór w irusologiczny nad grypą SENTINEL i w spółpracuje w t ym zakresie z N ZOZ C hrobry w Gryfinie ul. B ol. C hrobrego 52 ( placówka wyraziła chęć współpracy). O d osób z objawami grypopodobnymi pobrano 63 w ymazy z nosogardzieli. Badania przeprowadziła WSSE w Szczecinie. S tan zaszczepienia przeciwko chorobą zakaźnym wynikający z programu szczepień na rok 2006 przedstawia się następująco: 1 rok życia rocznik

12 - p/gruźlicy zostało zaszczepionych 813 noworodków - p/ w irusowe mu zapaleniu wą troby t ypu B zaszczepiono 803 noworodki. - s zczepieniom pierwotnym p/błonicy i tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zost ało poddanych 826 dzieci. 2 rok życia rocznik nie odczytywa no blizn. - s zczepieniom p/ wirusowemu zapaleniu w ątroby typu B ( dawka przypominająca) poddano 771 dzieci. 6 rok życia rocznik s zczepieniom p/błonicy, tężcowi i polio poddano 752 dzieci 10 rok życia rocznik s zczepieniom p/odrze, śwince i różyczce poddano 772 dzieci. 14 rok życia rocznik s zczepieniom p/błonicy, tężcowi oraz w irusowemu zapaleniu wą troby poddano 1089 dzieci 19 rok życia rocznik s zczepieniom p/błonicy i tężcowi poddano 1195 osób - przed zabiegami operacyjnymi zaszczepiono s zczepionką przeciw w irusowemu zapaleniu wątroby 1714 osób. 12

13 3. ZAOPATRZENIE W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA N adzór na jakością w ody przeznaczonej do s pożycia przez ludzi obejmuje 109 wodociągów. P odział obiektów wodociągowych na poszczególne grupy przedstawiał s ię nast ępująco: W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E w y d a j n o ś ć W O D O C I Ą G Ó W [ m 3 / d ] I l o ś ć w e w i d e n c j i M I A S TA S k o n t r o l o w a n y c h I l o ś ć w e w i d e n c j i W S I E S k o n t r o l o w a n y c h < S T U D N I E p u b l i c z n e i n n e O G Ó Ł E M L I C Z B A N A D Z O R O WA N Y C H O B I E K T Ó W W O D N Y C H w t y m S K O N T R O L O WA N Y C H J ak wynika z powyższego zestawienia w okresie s prawozdawczym nie przebadano 3 obiektów wodnych w tym: 1 studnia publiczna zdemontowano urządzenie, brak możliwośc i 2 wodociągi: poboru wody. - DĘBOGÓRA podłączona do sieci wodociągowej WIDUCHOWA. - BARA podłączona do sieci wodociągowej CHOJNA. 13

14 W r amach prowadzonego m onitoringu kontrolnego i przeglądowego pobrane zostały 1622 próbki wody w tym: p róbek wody pitne j p róbek wody z basenu p róbek wody z kąpielisk 21 - p róbek wody na interwe nc j e. W z wiązku z przejęciem badań w ody z powiatu myśliborskiego, O ddział Laboratoryjny Powiatowej S tacji S anitarno-epidemiologicznej w Gryfinie wykonał ogółem 3543 badania w tym: - BADANIA FIZYCZNE BADANIA CHEMICZNE BADANIE MIKROBIOLOGICZNE JAKOŚĆ WODY M IASTA s t u dni. N a t erenie miast w r oku 2006 s kontrolowano 12 w odociągów i 5-11 WODOCIĄGÓW WODA DOBRA - 1 WODOCI ĄG WODA NIEODPOWIEDNIA N ieodpowiednią j akość w ody posi adał w odociąg STACJA PA L I W C HOJNA, gdzie st wierdzono duże przekroczenia w s kładzie c hemicznym w ody ( F e 4,13 m g/l, Mn 0,15 m g /l, s m ak oraz zapach nieakc eptowalne ). W tej s prawie prowadzone jest postępowanie administracyjne. P onieważ w łaściciel obiektu w ykonał w iele prac m ających na c elu poprawę 14

15 j akości w ody a s ytuacja nie uległa poprawie, U r ząd Mi ejski w C hojnie z obowiązał si ę do doprowadzenia s ieci wodociągowej do s tacji Pa liw w pierwszym kwa r tale 2007r. W t en s posób r ozwiązany z ost anie problem nieodpowiedniej w ody w t ym wodociągu. Z łą jakość wody posiadają wszystkie 4 skontrolowane st udnie publiczne na terenie miast, w tym: - 3 studnie - posiadają nieodpowiednią jakość pod względem c hemicznym; - 1 studnia - posiada nieodpowiednią jakość pod względem bakteriologicznym i chemicznym. WYKAZ STUDNI ZE ZŁĄ WODĄ PRZEDSTAWIA PONIŻSZE Z E S TAWIENIE A D R E S S T U D N I Z Ł A J A K O Ś Ć C H B G R Y F I N O U L. N I E P O D L E G Ł O Ś C I G R Y F I N O U L. B A Ł T Y C K A T R Z C I Ń S K O Z D R. U L. P L. W O L N O Ś C I T R Z C I Ń S K O Z D R. U L. C E G L A N A X X X X X Z łą jakość wody pod w zględem chemicznym i b a k teriologicznym posiada r ównież s tudnia na s kładowisku odpadów w GRYF INIE, z aliczona do studni innych niż publiczne. 15

16 WSIE N a terenie wsi w okresie sprawozdawczym skontrolowano: 97 - w odociągów 1 - s tudnię z tego: 91 - wodociągów posiadało odpowiednią jakość wody. 6 - wodociągów posiadało nieodpowiednią jakość wody. WYKAZ OBIEKTÓW POSIADAJĄCYCH NIEODPOWIEDNIĄ JAKOŚĆ WODY. L p. N A Z WA U R Z Ą D Z E N I A W O D N E G O A D R E S P R Z Y C Z Y N Y N I E O D P O W I E D N I E J J A K O Ś C I W O D Y 1 2 w o d o c i ą g < M Ł Y N < O Ś R O D E K W Y P O C Z Y N K O W Y L U B A N O W O W I R Ó W M n - 2, 6 8 m g / l F e - 2, 3 6 m g / l M n - 0, 1 4 m g / l F e - 1, 0 9 m g / l 3 W O D O C I Ą G < B A B I N F e - 0, 7 0 m g / l 4 W O D O C I Ą G < S T O Ł E C Z N A F e - 0, 4 4 m g / l 5 W O D O C I Ą G < P I A S E C Z N O F e - 0, 9 3 m g / l m ę t n o ś ć 1 0, 9 6 W O D O C I Ą G < M A C I E R Z z a n i e c z y s z c z e n i a b a k t e r i o l o g i c z n e W s tosunku do wszystkich w łaścicieli wodociągów produkujących złą w odę prowadzone było postępowanie administracyjne. P oprawę jakości w ody do spożycia w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uzyskano w niżej wymienionych wodociągach: W ODOCIĄG < 100 C HEŁM DOLNY W ODOCIĄG < 100 G L INNA OŚRODEK BINOWO PA R K W ODOCIĄG < 100 P IASEK W ODOCIĄG B A B I NEK 16

17 W r oku 2006 z eksploatacji w yłączony z ost ał wodociąg BARA, który w poprzednim okresie zaliczany był do obiektów produkujących z łą wodę. M iejsc owość B ARA podłączona została do si eci w odociągu C HOJNA. P odobnie z eksploatacji w yłączono wodociąg DĘBOGÓRA a m iejscowość podłączono do wodociągu WIDUCHOWA. W r oku 2006 przeprowadzono modernizację st acji uzdatniania w ody w miejscowości B ORZYM, gdzie wymieniono f iltry wodne, a r maturę wodociągową, aerator oraz złoża filtracyjne. N atomiast w ZAKŁADZIE PRODUKCJI WO DY MIEDWIE w ybudowano stację filtrów na złożu wę gla aktywnego. W obu przypadkach w łaśc iciele w odociągów w ystąpili do t ut. S tacji o w yrażenie zgody na s tosowanie materiałów, w yrobów i preparatów s tosowanych do budowy st acji i przewidzianych do kontaktów z wodą. R e monty hydroforu przeprowa dzone były w niżej w ymienionych w odociągach: - BIAŁĘGI - WIDUCHOWA - BRWCIE - BOLKOWICE - GÓRALICE - CHWA RSTNICA - STRZELCZYN N atomiast w w odociągach PRZYJEZIERZE i NAROST wykonane z ost ały odstojniki na wody popłuczne 17

18 4. STAN SANITARNY PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA 4.1.Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej. S amodzielny P ubliczny Z akład Opieki Z d rowotne j S zpital P owiatowy w Gryfinie. Z godnie z w ymaganiami zawartymi w R ozporządzeniu M inistra Z drowia i O pieki S połecznej w s prawie w ymagań, jakimi powinny odpowiadać pod w zględem f achowym i s anitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - urządzenia i pomieszczenia nie odpowiadają w ymogom zawartym w Rozporządzeniu M inist r a Zdrowia i O pieki S połecznej oraz nie z ost ał opracowany i przedst awiony harmonogram naprawczy dla Sz pitala. P r zyczyną braku w łaściwe j f unkcjonalnośc i s ą zbyt małe pomieszczenia i brak możliwośc i wygospodarowa nia nowych powierzchni. S tan sa nitarno techniczny W oddz iale chorób w ewnętrznych pomieszczenia odpowiadają w ymogom sa nitarno-technicznym. P r zy s alach chorych znajdują s ię pomieszczenia w yposażone w kabinę natryskową, w - c, oraz umywalkę do mycia rąk. Wydzielone jest pomieszczenie do przechowywania s przętu porządkowe go, zapasów środków czysz cząco-myjących, ś r odków dezynfekcyjnych, brodzik do m ycia sprzętu porządkowe go i umywalki do mycia rąk. S twierdza si ę zagęszczenie na sa lach chorych (brak dost ępu z 3 st r on do ł óżek z zachowaniem odpowiedniej odległości). O ddział położniczo ginekologiczny st an sanitarny oddziału ginekologicznego z ły s ale c horych w ymagają r emontu. B r ak w ydzielonych pomieszczeń s anitarnych dla pacjentek ( pomieszczenia s anitarne wspólne z miejscem do przechowywania sprzętu do sprzątania, brak brodzika do mycia sprzętu porządkowego). S ale położnic mają wydzielone pomieszczenie z bidetem, kabiną natryskową, ustępem i umywalką. 18

19 Z korytarza oddziału położniczego jest bezpośrednie w ejście na blok operacyjny ginekologiczny ( pacjentki na zabieg w w ożone bezpośrednio na blok przygotowane do zabiegu na sali w oddziale). W ciągu komunikacyjnym oddziału położniczego w ydawane s ą noworodki. B l oki ope racyjne S zpital posi ada 2 bloki operacyjne: - jeden usytuowany na parterze w c zęści oddziału c hirurgicznego, i drugi na pierwszym piętrze budynku dla oddziału ginekologiczno położniczego. B l oki operacyjne s kładają s ię z 3 pomiesz czeń każdy: sa li operacyjnej, pokoju przygotowawczego i gospodarczego. B r a k jest śluz umywa lkowo-fartuchowych. W pomieszczeniu gospodarczym przy bl okach operacyjnych przechowywa ne są zapasy narzędzi medycznych, środków dezynfekcyjno c zyst ośc iowych, s przętu do s przątania, odzieży personelu operacyjnego oraz bielizny. Z achowany jest rozdział ruchu czyst ego od brudnego. P acjenci do zabiegów operacyjnych przygotowywani są na s alach c horych w oddziałach S ala obse rwacyjna - n oworodkowa S tan s anitarny dobry. P r zy sa li obserwacyjno noworodkowej znajduje s ię pomieszczenie, kt óre pełni f unkcję dyżurki pielęgniarskiej, pokoju l ekarskiego i przygotowywania m ieszanek pokarmowych dla noworodków. Wejście do s ali obse r wacyjno-noworodkowe j z żadnej z e st r on nie prowadzi przez śl uzę umywalkowo-fartuchową. S ala p orodowa o dobrym s tanie technicznym, natomiast s tan s anitarny budzi zastrzeżenia do bieżącego przestrzegania r eżimu p/epidemicznego. O ddział chirurgiczny pod wz ględem t echnicznym zły, sa le chorych w ymagają remontu, sale są zagęszczone, brak dostępu do łóżek z 3 st r on z zachowaniem w ymaganych odległośc i. W oddziale j est jedno pomieszczenie z ust ępem i z kabiną natryskową dla pacjentów w kt órym w ydzielona jest część powierzchni do: przechowywania s przętu 19

20 porządkowe go, kaczek i basenów, przeprowadza się również dezynfekcję w ymienionego sprzętu. B r a k ust ępu dla personelu oddziału chirurgi cznego, bloku operacyjnego usytuowanego w części oddziału c hirurgicznego. W ciągu komunikacyjnym oddziału c hirurgicznego przy izbie przyjęć s twierdza s ię krzyżowanie dróg pomiędzy personelem oddziału, personelem izby przyjęć a pacjentami oczekującymi na przyjęcie do szpitala. S zpital posi ada 1 izbę przyjęć dla całego szpitala z jednym wejściem: w izbie przyjęć w ydzielona j est część do przyjmowania pacjentek na oddział ginekologiczno-położniczy i oddział c hirurgiczny oraz oddział chorób we wnętrznych. brak jest przelotowego pomieszczenia dla karetek. r uch post ępowy jest jednokierunkowy. brak poczekalni dla pacjentów pacjenci oczekują w korytarzu oddziału chirurgicznego. brak ustępu dla pacjentów i zby pr zyjęć oraz personelu izby przyjęć. F unkcjonalność Z godnie z w ymaganiami zawartymi w R ozporządzeniu M inistra Zdrowia w s prawie w ymagań jakimi powinny odpowiadać pod w zględem f a chowym i s anitarnym pomiesz czenia i urządzenia z akładu opieki z drowotnej, urządzenia i pomieszczenia nie odpowiadają w ymogom z miany nie zostały ujęte w planie naprawczym dla s zpitali przedst awione w WSSE w Sz czecinie, nie opracowano planu harmonogramu naprawczego. W r oku 2006 na terenie Sz pitala Powiatowego w G r yfinie przeprowa dzono w miesi ącu październiku modernizację w ęzła cieplnego ( r oboty wykonano zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 261/05 w ykonawcą w /w prac było S tarostwo P owiatowe w Gryfinie). N atomiast w grudniu 2006 r oku r ozpoczęto r emont w oddziale chirurgicznym ( 1- s ala chorych). N ie utworzono żadnego nowego oddziału. 20

21 S zpital nie posiada s terylizatorni oraz nie posi ada na swoim w yposażeniu s terylizatorów. M a podpisaną umowę na s terylizację z z akładem prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Pi elęgniarskie Sterylizacja Na r zędzi Regina Ka mińska Gryfino, ul. Niepodległośc i 28. D w ie dyżurki pielęgniarskie pełnią jednocześnie f unkcję gabinetów zabiegowych i badań ( na oddziale chorób w ewnętrznych i ginekologii) U t rzymanie bieżącej czystości i porządku O ddziały sprzątają salowe ( sa nitariusz ki). Placówka nie korzysta z usług firm sprzątających. Wyposażenie w s przęt porządkowy jest tradycyjny: miotły, mopy, w iadra. N a wszystkich oddziałach wydzielony jest s przęt do s przątania poszczególnych st r ef czystości, sprzęt jest opisany. W oddziale chorób w ewnętrznych wydzielone jest pomieszczenie do przechowywa nia sprzętu czystościowego, ś r odków czyszczącom yjących, brodzik oraz umywalki do mycia rąk. W oddziale chirurgicznym i ginekologiczno-położniczym brak j est w ydzielonego pomiesz czenia do przechowywania s przętu do s przątania. Wydzielone s ą miejsca dla zestawów do sprzątania, przeprowadzania m ycia i dezynfekcji w ciągu pomieszczeń sanitarnych dla pacjentów. S przęt do s przątania z bloku operacyjnego, ginekologiczno- położniczego po zakończonym sprzątaniu m yje si ę w oddziale położniczym ( w łazience dla pacjentek), z bloku operacyjnegoc hirurgicznego s przęt m yty j est w ustępie dla pacjentów w oddziale c hirurgicznym. N a blokach operacyjnych s tosuje si ę jednorazowy sprzęt do s przątania. N a każdym oddziale w ydzielone są z estawy do s przątania poszczególnych st r ef, opracowane s ą procedury w zakresie higieny s zpitala, doboru środków czyszcząco-myjących, ś r odków dezynfekcyjnych oraz c zęstotliwośc i przeprowadzania procesów porządkowych. 21

22 C z yst ość bieżąca we wsz yst kich pomieszczeniach zachowana. D ezynfekcja Ś r odki dezynfekcyjne w użyciu: S ekuse pt P ulwer + aktywator, C i dex, 2% Vi r kon, St erydiol, I ncidur S pray, I ncidin, M edicarina, D omest os, Tytan. N arzędzia medyczne w ielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji i m yciu na oddziałach a nast ępnie przekazywane są do s terylizacji. K ażdy oddział, blok operacyjny ma wydzieloną kuwe tę do t r ansportu narzędzi do sterylizacji i po sterylizacji na oddziały. Z a s porządzanie r oztworów preparatów dezynfekcyjnych odpowiadają oddziałowe, przygotowują pielęgniarki dyżurne na poszczególnych oddziałach oraz sanitariusz ki (Medicarinę). Z apasy środków dezynfekcyjnych przechowywane s ą w dyżurkach pielęgniarskich i pomieszczeniach gospodarczych. S tacji łóżek brak, mycie i dezynfekcja przeprowadzana j est na s alach chorych. P r acownia e ndoskopowa usytuowa na j est w pomieszczeniach budynku N ZOZ I ntermed G r yfino ul. N iepodległości 28 działająca na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz NZ OZ. P r acownia e ndoskopowa zajmuje 2 pomieszczenia, brak jest f unkcjonalności ze względu na środkowy gabinet USG. P r acownia wyposażona jest w myjnię ul tradźwiękową i myjnię m echaniczną. P ierwsze czynności ze s pr zętem po badaniu w ykonywane s ą w gabinecie ( mycie we wnątrz i z ewnątrz w C idezinie, mycie w odą dest ylowaną z detergentem, mycie w odą destylowa ną w ewnątrz, m ycie s zczotką) w s zystkie te czynności w ykonywane są w basenie i przenosz one do pomieszczenia myjni przez gabinet U SG. M odernizacji w pracowni nie przeprowadzono. Wyposa żenie pracowni: 2 endoskopy, kolonoskop, tor wizyjny z m onitorem ( endoskop i kolonoskop), e ndoskop oczny. S t anowiska do mycia rąk pe rsonelu W szystkie umywalki do m ycia r ąk mają doprowadzoną bieżącą z imną i ciepłą w odę, ponadto wyposażone są w dozowniki z m ydłem 22

23 płynnym, dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym do r ą k, podajnikiem na r ęczniki jednorazowe oraz wiadro na zużyte r ęczniki. O pracowa ne s ą i nst r ukcje higienicznego m ycia r ąk, które znajdują s ię w widocznych m iejscach. O cena wyni ków wymazów czystośc iowych J eden raz w kwartale pobierane są wymazy czystościowe w ramach nadzoru sa nitarnego ze s przętu po dezynfekcji, st erylizacji, bielizny oraz powierzchni r oboczej. P obierane są r ównież w przypadkach podejrzeń o zakażenie wewnątrzsz pitalne. W przypadkach w zrostu liczby z akwestionowanych w ymazów P aństwowy Powiatowy I nspektor S anitarny w G r yfinie nakazuje podjęcie czynnośc i m ających na c elu poprawę s tanu s anitarnego i w zmożenie r eżimu p/epidemicznego oraz pisemnej informacji o podjętych, przeprowadzonych działaniach naprawczych. S z p i t a l S a m o d z i e l n y P u b l i c z n y Z a k ł a d O p i e k i Z d r o w o t n e j S z p i t a l P o w i a t o w y G r y f i n o, u l. P a r k o w a 5 L i c z b a b a d a ń m i k r o b i o l o g i c z n y c h L i c z b a b a d a ń z a k w e s t i o n o w a n y c h ,75 % O g ó l n a l i c z b a p o b r a n y c h w y m a z ó w L i c z b a z a k w e s t i o n o w a n y c h w y m a z ó w p o s t e r y l i z a c j i , 2 5 S zpital nie posiada komory dezynfekcyjnej. P ralnictwo szpitalne % L i c z b a z a k w e s t i o n o w a n y c h w y m a z ó w p o d e z y n f e k c j i 2 4 p o d e z y n f e k c j i % p o p r a n i u 2, 5 P r anie bielizny s zpitalnej zlecane jest pralni prowadzonej w r a mach działalności gospodarczej przez p. Stanisł awa Kasjana. P r alnia nie posi ada bariery higienicznej. D zierżawca dokonał j edynie c zęściowo r ozdziału s trony c zystej i brudnej poprzez poprawienie f unkcjonalności pomieszczeń i w yeliminowanie kontaktu b ielizny c zyst ej i brudnej. 23

24 Tr a nsport bielizny czyst ej i brudnej na t erenie s zpitala przedst awia si ę nast ępująco: bielizna z pralni dostarczona j est do magazynu bielizny c zyst ej usytuowanego w pomieszczeniu piwnicznym szpitala. M agazyn wyposażony zost ał w zamykane s zafy, gdzie bielizna przechowywa na jest do c zasu odbioru przez oddziały w sz czelnie z amkniętych workach. B r udna bielizna do c zasu przeniesi enia do pralni składowa na jest w w ydzielonych pomiesz czeniach ( oddział w ewnętrzny) l ub w w ydzielonych miejsc ach (pozostałe oddziały). Tr a nsport do pralni odbywa s ię w w orkach f oliowych, s zczelnie z amkniętych. B i elizna czyst a z pralni przenoszona jest w w ypranych w orkach płóciennych, dodatkowo zabezpieczonych workami foliowymi. Z uwagi na małą powierzchnię dzierżawca nie m a m ożliwości dostosowania pralni do w arunków ujętych w obecnie obowiązującym r ozporządzeniu, w tym: zapewnienia bariery higienicznej. P r oces prania oparty jest między innymi na bazie prosz ku ELT R A. G romadz enie i uniesz kodliwianie odpadów medycznych. G ospodarka odpadami stałymi. S zpital nie posiada uregulowanej gospodarki odpadami w tym: - brak zezwolenia na wytwarzanie odpadów. - brak opracowanych procedur post ępowania z odpadami. W tej sprawie prowadzone jest postępowa nie administracyjne. O dpady komunalne gr omadzone s ą w ydzielonych pojemnikach, w yposażonych w w orki f oliowe na poszczególnych oddziałach. P ojemniki są trwale oznakowane. O dpady komunalne do czasu odbioru przez P r zedsiębiorstwo Usług K omunalnych s p. z.o.o. w Gryfinie gromadzone s ą w kontenerach usytuowanych w pobliżu budynku s zpitala. S zpital posi ada podpisaną umowę na odbiór odpadów. K ontenery okresowo są myte i dezynfekowa ne. I l ość kontenerów i ich stan sanitarno techniczny są odpowiednie. S zpital nie posiada opracowa nych procedur postępowania odpadami niebezpiecznymi. S egregowanie odpadów odbywa s ię w 24

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R.

STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. STAN SANITARNY ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W 2013R. 1 Rodzaje zakładów opieki zdrowotnej Na terenie powiatu słupeckiego w/g ewidencji na dzień 31.12.2013r. znajdowały się 135 placówki lecznictwa otwartego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół

Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół Wymagania higieniczno-sanitarne dla obiektów żywieniowych i żywnościowych działających na terenie szkół opracowanie: Maria Wruk Gorzów Wlkp., 04 stycznia 2007r. 2 Podstawy prawne UE: 1) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 5 Załącznik nr 9 do SIWZ nr 245/2014/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu Adres siedziby (dyrekcji): 42-700 Lubliniec,

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAMKNIĘTEJ. P.C.U. Sp. zo.o. N ZOZ SZPITAL NA WYSPIE w Żarach ul. Pszenna 2.

STAN SANITARNY OBIEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ ZAMKNIĘTEJ. P.C.U. Sp. zo.o. N ZOZ SZPITAL NA WYSPIE w Żarach ul. Pszenna 2. Wszystkie placówki służby zdrowia zlokalizowane na terenie powiatu żarskiego podlegają kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żarach. Nadzór prowadzony jest w zakresie oceny stanu sanitarno

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 6 Załącznik nr 8 do SIWZ 04/04/01/2013/N/GDAŃSK INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Nazwa: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku Sp. z o.o. Adres siedziby (dyrekcji): ul. Smoluchowskiego

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 04.02.2016 r. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2015 w zakresie Higieny Komunalnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r.

ZARZĄDZENIE NR 93/2012. Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Gliwice, dnia 11.12.2012r. WYCIĄG ZARZĄDZENIE NR 93/2012 Dyrektora Szpitala Miejskiego Nr 4 z Przychodnią SPZOZ w Gliwicach z dnia 11.12.2012r. Pkt.1 Sprawy mające wpływ na organizację i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu

Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Wdrażanie procedur zapobiegających zakażeniom szpitalnym znaczenie nadzoru, kontroli, szkoleń personelu Małgorzata Czerniawska Ankiersztejn 18 20 września 2012 r. Zakażenia szpitalne są jedną z przyczyn

Bardziej szczegółowo

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził

Procedura SZJ. Opracował Sprawdził Zatwierdził Opracował Sprawdził Zatwierdził Pielęgniarka Pełnomocnik ds. SZJ Naczelna Krystyna Sprawka Barbara Grabowska Asystent ds san.-epidem. Joanna Adamczyk Dyrektor Szpitala Edward Lewczuk ORYGINAŁ * Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY I KONTROLI

SYSTEM OCENY I KONTROLI SYSTEM OCENY I KONTROLI Załącznik Nr 4 Ocena jakości zleconych usług będzie dokonywana na podstawie : 1. Protokołu po kontroli przeprowadzonej przez Komisję Oceniającą jakość wykonywanej usługi w danej

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1

PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 PROJEKT TECHNOLOGII ETAP 1 Spis treści I. WSTĘP... 3 1.1. DANE OGÓLNE... 3 1.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 II. OPIS TECHNICZNY... 4 2.1. INFORMACJE WYJŚCIOWE... 4 2.2. ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE

ZAKRES PRAC DLA PERSONELU ZAJMUJĄCEGO SIĘ ŚWIADCZENIEM CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE REHABILITACJI MASAŻ WIROWY, OKŁADY CIEPLNE załącznik 1 ZAKRES PRAC PERSONELU POMCNICZEGO CZYNNOŚCI POMOCNICZYCH W ZAKŁADZIE CHORÓB WEWNĘTRZNYCH 1. Pomoc przy karmieniu pacjentów ciężko chorych i niepełnosprawnych Przy każdym posiłku 2. Mycie sztućców

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA

RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA RYZYKO ZAWODOWE ZWIĄZANE EKSPOZYCJĄ NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA Katarzyna Zielińska-Jankiewicz Anna Kozajda Irena Szadkowska-Stańczyk NARAŻENIE NA CZYNNIKI BIOLOGICZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA GRUPY

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 295 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 295 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ Kancelaria Sejmu s. 1/5 Dz.U. 1999 Nr 30 poz. 295 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ z dnia 17 marca 1999 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym

Bardziej szczegółowo

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113

Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:19113-2015:text:pl:html Polska-Wałbrzych: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 013-019113 Specjalistyczny Szpital im.

Bardziej szczegółowo

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu?

Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? 1 z 5 2010-07-23 22:01 Jak urządzić gabinet zgodnie z wymaganiami sanepidu? CZWARTEK, 17 GRUDNIA 2009 Wielu z nas było świadkiem opowieści np. o umywalce, która została zamontowana 3 centymetry za nisko

Bardziej szczegółowo

w stołówkach szkolnych

w stołówkach szkolnych Zasady Dobrej Praktyki Higienicznej w stołówkach szkolnych Magdalena Chojnowska Oddział HŻŻ i PU WSSE w Białymstoku SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI Główny cel prawa żywnościowego zdefiniowany w Preambule

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W KAMIENIU POMORSKIM Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kamieniu Pomorskim działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y

I N F O R M A T O R D L A O R G A N I Z A T O R Ó W W Y P O C Z Y N K U D Z I E C I I M Ł O D Z I E Ż Y POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W OLEŚNICY, UL. 3 MAJA 20, 56-400 OLEŚNICA TEL.: (71)314-20-34; FAX: (71)314-20-35 E-MAIL: PSSE.OLESNICA@PIS.GOV.PL; BIP: PSSE.OLESNICA.IBIP.WROC.PL CAŁODOBOWY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 7 Załącznik nr 9 do SIWZ Nr 82/02/04/2013/N/Kraków INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Krakowskie Centrum Rehabilitacji i Ortopedii w Krakowie Adres siedziby (dyrekcji): al. Modrzewiowa

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r

Dr n. med. Lidia Sierpińska. Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki. Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Dr n. med. Lidia Sierpińska Ochrona pacjenta przed zakażeniem jako wymiar jakości opieki Konferencja EpiMilitaris Ryn, 18 20 września 2012 r Na jakość świadczeń medycznych składa się: zapewnienie wysokiego

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11

SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY SZPITAL ZACHODNI im. JANA PAWŁA II 05-825 Grodzisk Mazowiecki ul. Daleka 11 PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2120:2006 EIC ISO 27001:2005 CMJ HACCP PN-EN ISO 14001:2005 Dział

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy

Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Umocowania prawne działań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie dopalaczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu Mielec, 12.10.2010r. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna

A. Dane ogólne 1. Organizator wypoczynku 1. 1) osoba fizyczna. 2) osoba prawna Załączniki do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia..2009 r. (poz. ) Załącznik nr 1 NR ZGŁOSZENIA.. (wypełnia Kuratorium Oświaty) Formularz zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieŝy A. Dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Strona 1 z 6 Załącznik nr 7 do SIWZ Nr 298/2014/N/Jarocin INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Nazwa: Szpital Powiatowy w Jarocinie Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Szpitalna 1, 63-200 Jarocin Adresy

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI

STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI STATUT SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ WE WRZEŚNI Tekst jednolity wg stanu na dzień 29.06.2004 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r.

Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r. Zmiany w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty opublikowane po dniu 1 września 2015 r. Leszek Zaleśny 1 PRZEPISY USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w

są we wtorki od godziny 12.00 do 14.00 i w czwartki od godziny 13.00 do 14.00, istnieje możliwość przyjęcia dziecka zdrowego w każdy inny dzień (w Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego z dnia 6, 7 lutego 2014r. 1. Firma albo imię i nazwisko podmiotu leczniczego: ZESPÓŁ LEKARZY SPÓŁKA PARTNERSKA B. FUĆ, H. SŁUKA GILIŃSKA, W. ZYWERT ul.

Bardziej szczegółowo

7.1. Zasady ogólne: Strona 1 z 5

7.1. Zasady ogólne: Strona 1 z 5 7. Wymogi sanitarne dotyczące miejsc oraz zasad przeprowadzania kwarantanny ze wskazaniem osób, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń wymagających systematycznej lub tylko końcowej dekontaminacji. 7.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki Warszawa, 5 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.32.2014 Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska 1 26-670 Pionki

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1) z dnia 17 lutego 2004 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej Dz.U.04.31.273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej...

- od 1 roku do 3 lat... - przedszkolnym... - szkoły podstawowej... - szkoły gimnazjalnej... - szkoły ponadgimnazjalnej... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego placówki opiekuńczo-wychowawczej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej Uwaga:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE

WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE Nr Sprawy 47/2014 Załącznik nr 7 do umowy WYMAGANIA OGÓŁNE I SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNE 1. Świadczenie usług odbywać się będzie własnymi pracownikami, własnym sprzętem, własnymi środkami czystości oraz

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1

HACCP- zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego żywności Strona 1 CO TO JEST HACCP? HACCP ANALIZA ZAGROŻEŃ I KRYTYCZNE PUNKTY KONTROLI HAZARD ryzyko, niebezpieczeństwo, potencjalne zagrożenie przez wyroby dla zdrowia konsumenta ANALYSIS ocena, analiza, kontrola zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu.

Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. Poradnik dla przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, odnowy biologicznej oraz tatuażu. W zakładach fryzjerskich i kosmetycznych istnieje niebezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012

AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA WYMAGANIA SANITARNE KIELCE 21 KWIETNIA 2012 AGROTURYSTYKA Agroturystyka forma rekreacji odbywająca się na obszarach wiejskich, ci le związana z czynnym gospodarstwem rolnym, przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice KONKURS OFERT na realizację zadania wynikającego z Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia w Katowicach w 2014 roku pn.: Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w mieście Katowice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu

SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu Załącznik Nr 1.5 SZCZEGÓŁOWY REGULAMIN Oddziału Pediatrycznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu 1 1. Pracą oddziału kieruje Ordynator, któremu podlega cały personel.

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010

Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Ocena stanu sanitarnego miasta Piekary Śląskie za rok 2010 Bytom 2011 1 Szanowni Państwo Przedstawiam Państwu informacje o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta Piekary Śląskie za 2010 rok, który był

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w GDAŃSKU ul. Okopowa 21/27 80-810 GDAŃSK WZ-V.9612.7.2011.KWM PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ Kontrolowany zakład: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Ireny Olborskiej (nr

Bardziej szczegółowo

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne

Podpis osoby prowadzącej weterynaryjne laboratorium diagnostyczne Oświadczenie kierownika weterynaryjnego laboratorium diagnostycznego o spełnieniu przez weterynaryjne laboratorium diagnostyczne wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

6. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2006 r. (Dz. U. Nr, poz. ) 1. 1. Bank tkanek i komórek powinien stanowić samodzielny budynek lub zespół budynków. 2 Dopuszcza się lokalizowanie banku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA INFORMACJE OGÓLNE Strona 1 z 7 Załącznik nr 7 do SIWZ 96/2016/N/Lubliniec INFORMACJE DO OCENY RYZYKA Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lublińcu ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec NIP575-16-53-596

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE

PROCEDURA ZAPEWNIENIA WŁAŚCIWEGO STANU HIGIENY POPRZEZ PROWADZENIE STRONA/STRON: 1/8 Spis treści: 1. Przedmiot procedury 2. Zakres stosowania procedury 3. Definicje 4. Odpowiedzialność 5. Opis postępowania 5.1 Sposób przeprowadzania zabiegów mycia i dezynfekcji 5.2 Zasady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 7 maja 2015 r. Poz. 1590 UCHWAŁA NR VIII/36/2015 RADY POWIATU W ŚWIDNIKU z dnia 31 marca 2015 r. Rady Powiatu w Świdniku w sprawie nadania Statutu

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 3 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej (911205) 1 PKZ(T.a) Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie pracownik pomocniczy obsługi hotelowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Rozdział 3 Rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych. Aneks nr 1/2013 z dnia 20.02.2013 r. do Regulaminu Organizacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie czerwiec, 2012 rok 1. Rozdział 3 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza

SPIS TREŚCI. do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami. Autor Marek Gałusza SPIS TREŚCI do książki pt. Poradnik BHP dla pracodawców oraz osób kierujących pracownikami Autor Marek Gałusza Wstęp... 9 Literatura... 9 Wykaz najważniejszych skrótów użytych w tekście... 10 I. PRAWO

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (wyciąg) 11 DZIAŁ X Bezpieczeństwo i higiena pracy 11 Rozdział I Podstawowe obowiązki pracodawcy 11 Rozdział II Prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase

Zalecenia rekomendowane przez Ministra Zdrowia. KPC - ang: Klebsiella pneumoniae carbapenemase Zalecenia dotyczące postępowania w przypadku identyfikacji w zakładach opieki zdrowotnej szczepów bakteryjnych Enterobacteriaceae wytwarzających karbapenemazy typu KPC * * KPC - ang: Klebsiella pneumoniae

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych

4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych 4. Stan sanitarny obiektów żywnościowo-żywieniowych W 2007 roku w ewidencji znajdowało się 540 obiektów zajmujących się produkcją żywności, dystrybucją i obrotem środkami spożywczymi. W porównaniu do roku

Bardziej szczegółowo

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego

Spis telefonów. WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Spis telefonów WSSz im. dr Wł. Biegańskiego Centrala telefoniczna Szpitala : 251 60-11 wew.: 60-11 lub 9 Nazwa komórki Numer telefonu Dyrektor 251-61-55 Sekretariat 251-61-50 Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/56/11 RADY GMINY JAŚWIŁY z dnia 7 grudnia 2011 r. o określeniu wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone

1. Kierownik kliniki weterynaryjnej spełnia wymogi określone Oświadczenie kierownika kliniki weterynaryjnej o spełnieniu przez klinikę weterynaryjną wymogów określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r o zakładach leczniczych dla zwierząt ( Dz. U. Nr.11 z 2004

Bardziej szczegółowo

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 f. nr 14, poz. 92), rozporządzeniu

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 f. nr 14, poz. 92), rozporządzeniu Pani / Anna Brodowska Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka 10 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki Na podstawie: ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym:

Kontrolą powyższego zagadnienia objęto 5 placówek, w tym: Informacja z wyników kontroli jakości handlowej w małych zakładach produkcyjnych oferujących wyroby garmażeryjne we własnych sklepach na rynku lokalnym, a także wyrobów garmażeryjnych z segmentu luksusowe

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach Al. Wł. Sikorskiego 10 26-900 Kozienice Opis przedmiotu zamówienia ZADANIE NR 1 Projekt budowlany wraz z pełną

Bardziej szczegółowo