Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie. OCENA SANITARNA POWIATU GRYFIŃSKIEGO za rok 2006

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie. OCENA SANITARNA POWIATU GRYFIŃSKIEGO za rok 2006"

Transkrypt

1 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie OCENA SANITARNA POWIATU GRYFIŃSKIEGO za rok 2006 Gryfino Luty 2007

2 S PIS T R E Ś CI Strona 1. WSTĘP 4 2. SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU GRYFIŃSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM WYBRANYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH 9 3. ZAOPATRZENIE W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA STAN SANITARNY PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej Placówki lecznictwa otwartego Gabinety indywidualnej praktyki i indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej STAN SANITARNY OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Domy pomocy społecznej Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej i tatuażu Baseny kąpielowe Dworce kolejowe i autobusowe Parkingi Stan sanitarny środków transportu publicznego Inne obiekty CHARAKTERYSTYKA STANU SANITARNEGO ZAKŁADÓW PRODUKCJI I OBROTU ŻYWNOŚCIĄ ORAZ NADZÓR NAD TRANSPORTEM ŻYWNOŚCII PRZEDMIOTAMI UŻYTKU Ogólna charakterystyka zakładów Zakłady produkujące żywność Zakłady żywienia zbiorowego Zakłady obrotu żywnością Transport żywności Jakość zdrowotna krajowych i importowanych środków spożywczych Nadzór nad przedmiotami użytku i kosmetykami Warunki sprzedaży grzybów świeżych i przetworów grzybowych Inne istotne zagadnienia KĄPIELISKA Jakość wody Stan sanitarny plaż STAN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W MIEJSCOWOŚCIACH Ogólny stan sanitarno-porządkowy miejscowości Gospodarka odpadami stałymi i ciekłymi Ustępy publiczne Inne zagadnienia STAN SANITARNY BAZY NOCLEGOWEJ NADZÓR NAD ZAKŁADAMI PRACY Nadzór nad czynnikami rakotwórczymi lub mutagennymi w środowisku pracy Nadzór nad substancjami i preparatami niebezpiecznymi, prekursorami oraz produktami 78 biobójczymi Nadzór nad szkodliwymi czynnikami biologicznymi w środowisku pracy EPIDEMIOLOGIA CHORÓB ZAWODOWYCH CMENTARZE, PRZEWÓZ ZWŁOK SZKOŁY I INNE PLACÓWKI OŚWIATOWO-WYCHOWAWCZE ORAZ WYPOCZYNEK DZIECI I MŁODZIEŻY 85 2

3 13.1. Stan techniczny i sanitarny oraz przystosowanie budynków Infrastruktura do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego Opieka medyczna i dożywianie Substancje i preparaty chemiczne w szkołach Wypoczynek dzieci i młodzieży DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA I OŚWIATY ZDROWOTNEJ OBIEKTY ODBIERANE PRZEZ PPIS MAJĄCE ISTOTNY WPŁYW NA STAN SANITARNY POWIATU GRYFIŃSKIEGO WSPÓŁPRACA Z ADMINISTRACJĄ RZĄDOWĄ, SAMORZĄDOWĄ I INNYMI SŁUŻBAMI I INSPEKCJAMI WYNIKI KONTROLI OBIEKTÓW O PODSTAWOWYM ZNACZENIU DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO Wykaz obiektów i kryteria ich wyboru Liczba kontroli w poszczególnych obiektach Wyniki kontroli i podjęte działania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gryfinie PODSUMOWANIE WNIOSKI 133 3

4 1. W S T Ę P Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gryfinie sprawuje bieżący i zapobiegawczy nadzór w zakresie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie Powiatu Gryfińskiego poprzez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Gryfinie i działa na podstawie: 1) Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r., Nr 122, poz. 851 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 2) Ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r., Nr 14, poz. 89 z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 3) Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z późniejszymi zmianami) wraz z aktami wykonawczymi; 4) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 września 2002 r. w sprawie organizacji i sposobu działania stacji sanitarno epidemiologicznych (Dz. U. Nr 162, poz z późniejszymi zmianami); 5) Statutu Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Gryfinie nadanego Zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia 2002 r. (Dz. Urz. MZ. Nr 11, poz. 72 z późniejszymi zmianami). Głównym celem działalności Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie w roku 2006 była ochrona zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego celem zapobieżenia powstawaniu chorób zakaźnych i zawodowych oraz prowadzenie działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej. 4

5 Główne kierunki działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie zakresie nadzoru sanitarnego w roku 2006 kształtowały się następująco: 1) Opracowanie środków zaradczych i środków interwencyjnych w przypadku wystąpienia pandemii grypy. 2) Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności w ramach łańcucha produkcji żywności, poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń pochodzących z żywności, inicjowanie nadzoru i kontroli zapobiegających zagrożeniom fizycznym, chemicznym i biologicznym. 3) Nadzór nad stopniem wdrożenia i dokumentowania zasad systemu HACCP, GHP, GMP u operatorów żywności. 4) Doskonalenie funkcjonowania systemu RASFF. 5) Wdrażanie zaleceń wynikających z projektu Phare Transition Facility nr 2004/ Twinnig No PL 2004/IB/EN/02 System Zarządzania Monitoringiem Jakości Wody Pitnej. 6) Podejmowanie działań ukierunkowanych na tworzenie środowiska fizycznego w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych oraz wypoczynku, stwarzającego bezpieczne i higieniczne warunki do nauki, pracy, opieki, rekreacji oraz doskonalenia zdrowia. 7) Nadzór w zakresie czynników biologicznych w miejscu pracy, w tym kontrola narażenia zawodowego pracowników. 8) Kształtowanie zachowań prozdrowotnych, w celu poprawy zdrowotnej jakości życia mieszkańców powiatu gryfińskiego. W skład Państwowej Inspekcji Sanitarnej w Gryfinie wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy: I. Oddział Nadzoru Sanitarnego; 1) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego; 2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Epidemiologii; 3) Sekcja Higieny Komunalnej; 4) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku; 5

6 5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy; 6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej; 7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży. I. Oddział Laboratoryjny; 1) Sekcja Badań Bakteriologicznych i Chemicznych Wody i Ścieków; 2) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Skuteczności Procesów Sterylizacji; 3) Samodzielne Stanowisko ds. Badań Środowiskowych I. Oddział Ekonomiczno - Administracyjny; II. Samodzielne Stanowisko Pracy Radcy Prawnego; III. Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości. Powiat Gryfiński powstał z dniem 1 stycznia 1999 roku na mocy Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz.U.Nr 96, poz. 603 z 1998r. z późniejszymi zmianami). Jest drugim pod względem wielkości obszaru spośród dwudziestu powiatów województwa zachodniopomorskiego. Położony na południe od Szczecina, rozciąga się wzdłuż rzeki Odry w bezpośrednim sąsiedztwie Niemiec. Zajmuje 1870 km 2 powierzchni z łączną ilością miejscowości 236, a zamieszkuje go osób (wg stanu na r.). W skład powiatu wchodzi 130 sołectw tworzących dziewięć gmin. Sześć z nich - Gryfino, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń i Trzcińsko Zdrój - posiada status miejsko-wiejski. Pozostałe trzy - Banie, Stare Czarnowo i Widuchowa - są gminami wiejskimi. 6

7 Poniższe ryciny przedstawiają: Usytuowanie Powiatu Gryfińskiego w Województwie Zachodniopomorskim oraz rozmieszczenie gmin w Powiecie Gryfińskim 7

8 Powierzchnia Powiatu Gryfińskiego wg powierzchni gmin w km 2 Powiat Gryfiński wg powierzchni gmin w km 2 Banie Cedynia Chojna Gryfino Mieszkowice Moryń Stare Czarnowo Trzcińsko Zdrój Widuchowa Liczba ludności w Powiecie Gryfińskim wg gmin stan na r. Powiat Gryfiński wg liczby ludności w gminach Banie 5634 Cedynia Chojna Gryfino Mieszkowice Moryń 4536 Stare Czarnowo Trzcińsko Zdrój Widuchowa 8

9 2. SYTUACJA ZDROWOTNA LUDNOŚCI POWIATU Z UWZGLĘDNIENIEM WYBRANYCH JEDNOSTEK CHOROBOWYCH O pracowanie przedstawia dane dotyczące kształtowania s ię s ytuacji e pidemiologicznej określ onych chorób zakaźnych: Z arejest r owa ne i opracowa ne zachorowa nia: 3 wirusowe zapalenie wą troby w tym: 1 WZW typ B 2 WZW typ C 2 z apalenie opon m ózgowych, wirusowe określ one i nieokreślone 1 zapalenie mózgu wirusowe, nieokreślone 16 choroba z Lyme ( krętkowica kleszczowa) 16 zatrucia pokarmowe z wyhodowaną pałeczką Salmonelli. 5 wirusowe i inne określone zakażenia jelitowe 3 biegunka u dzieci do lat 2 6 inne bakteryjne zakażenia pokarmowe u dzieci do lat 2 7 w irusowe i i nne określone z akażenia jelitowe u dzieci do l at 2 15 biegunka i z apalenie ż ołądkowo-jelitowe o prawdopodobnie zakaźnym pochodzeniu u dzieci do lat 2 5 toksoplazmoza 5 Inne zatrucia w tym: 3 alkoholem 2 zatrucia lekami i preparatami farmakologicznymi 1 mononukleoza 7 glistnica 1 cytomegalia 1 malaria 2 inne zakażenia nicieniami przewodu pokarmowego 1 toksokaroza 9

10 1 zapalenie opon i/lub mózgu, posocznica 1 zapalenie mózgu, inne i nieokreśl one Z arejest r owa no 28 nosi cieli: 17 HCV 11 HBs (+) Wyżej w ymienione z achorowania były hospitalizowane w oddziałach z akaźnych lub potwierdzone badaniami se r ologicznymi w laboratoriach. P onadto zarejestrowano: 10 szkarlatyna (płonica) 1 róża 161 ospa wietrzna 62 różyczka 3 świnka 10 świerzb 3 grypa 45 narażonych na zakażenie w ścieklizną przez kontakt z e z wierzętami, u 14 osób podjęto szczepienia p/wściekliźnie Z arejest r owa no 9 nosi cieli c zasowych sa lmonelloz, 8 nosicieli po 3 krotnym ujemnym badaniu skreślono z rejestru. O dsunięć od pracy nie było. W r oku 2006 zgłoszono 2 ogniska podejrzeń zatrucia pokarmowego: 1) w Domu Dziecka w Binowie H ospitalizowano 6 dzieci w S amodzielnym P ublicznym Wojewódzkim Sz pitalu Z espolonym w S zczecinie ul. Arkońska 4, po przeprowa dzonych badaniach u dzieci nie wyizolowano pałeczek c horobotwórczych. O bjęto nadzorem personel kuchni i 1 w ychowankę zgłasz ającą objawy chorobowe, pobrano 3-krotne wymazy na nosicielstwo SS - nie wyhodowano pałeczek chorobotwórczych. 10

11 W opracowaniu zgłosz onego podejrzenia zatrucia pokarmowe go brały udział: S amodzielne St anowisko P r acy ds. Epidemiologii; S ekcja H igieny Żywienia, Żywności i P r zedmiotów U żytku; S ekcja H igieny K omunalnej; S amodzielne S tanowisko P r acy ds. H igieny D zieci i Mł odzieży. P odczas przeprowadzanych czynności dochodzeniowych s twierdzono z ły s tan techniczny kuchni i pomiesz czeń pomocniczych o w /w s tanie placówki powiadomiono organ założycielski - S tarost wo P owiatowe w Gryfinie. 2) w m iejscowości S w obni ca zgłoszono podejrzenie zatrucia pokarmowego u 4 osób ( osoby nie hospitalizowane pozost ające na l eczeniu ambulatoryjnym przez N ZOZ Panaceum B a nie). W opracowa niu zgłosz onego podejrzenia z atrucia pokarmowe go brały udział: S amodzielne St anowisko P r acy ds. Epidemiologii; S ekcja H igieny Żywienia, Żywności i Przedmiotów Użytku. W toku dochodzenia ust alono, że przyczyną podejrzenia z atrucia pokarmowego było spożycie alkoholu niewiadomego pochodzenia. O miejscu s przedaży powiadamiano K omendanta K omendy P owiatowe j P olicji w G r yfinie oraz podano opis osoby s przedającej nielegalny alkohol, celem pojęcia działań dochodzeniowych. P odejrzenia zatruć pokarmowych zostały zgłosz one do P aństwowego Wojewódzkiego Inspektora Sa nitarnego w Szczecinie. P owiatowa St acja Sa nitarno-epidemiologiczna w G r yfinie prowadzi nadzór w irusologiczny nad grypą SENTINEL i w spółpracuje w t ym zakresie z N ZOZ C hrobry w Gryfinie ul. B ol. C hrobrego 52 ( placówka wyraziła chęć współpracy). O d osób z objawami grypopodobnymi pobrano 63 w ymazy z nosogardzieli. Badania przeprowadziła WSSE w Szczecinie. S tan zaszczepienia przeciwko chorobą zakaźnym wynikający z programu szczepień na rok 2006 przedstawia się następująco: 1 rok życia rocznik

12 - p/gruźlicy zostało zaszczepionych 813 noworodków - p/ w irusowe mu zapaleniu wą troby t ypu B zaszczepiono 803 noworodki. - s zczepieniom pierwotnym p/błonicy i tężcowi, krztuścowi i poliomyelitis zost ało poddanych 826 dzieci. 2 rok życia rocznik nie odczytywa no blizn. - s zczepieniom p/ wirusowemu zapaleniu w ątroby typu B ( dawka przypominająca) poddano 771 dzieci. 6 rok życia rocznik s zczepieniom p/błonicy, tężcowi i polio poddano 752 dzieci 10 rok życia rocznik s zczepieniom p/odrze, śwince i różyczce poddano 772 dzieci. 14 rok życia rocznik s zczepieniom p/błonicy, tężcowi oraz w irusowemu zapaleniu wą troby poddano 1089 dzieci 19 rok życia rocznik s zczepieniom p/błonicy i tężcowi poddano 1195 osób - przed zabiegami operacyjnymi zaszczepiono s zczepionką przeciw w irusowemu zapaleniu wątroby 1714 osób. 12

13 3. ZAOPATRZENIE W WODĘ PRZEZNACZONĄ DO SPOŻYCIA N adzór na jakością w ody przeznaczonej do s pożycia przez ludzi obejmuje 109 wodociągów. P odział obiektów wodociągowych na poszczególne grupy przedstawiał s ię nast ępująco: W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E w y d a j n o ś ć W O D O C I Ą G Ó W [ m 3 / d ] I l o ś ć w e w i d e n c j i M I A S TA S k o n t r o l o w a n y c h I l o ś ć w e w i d e n c j i W S I E S k o n t r o l o w a n y c h < S T U D N I E p u b l i c z n e i n n e O G Ó Ł E M L I C Z B A N A D Z O R O WA N Y C H O B I E K T Ó W W O D N Y C H w t y m S K O N T R O L O WA N Y C H J ak wynika z powyższego zestawienia w okresie s prawozdawczym nie przebadano 3 obiektów wodnych w tym: 1 studnia publiczna zdemontowano urządzenie, brak możliwośc i 2 wodociągi: poboru wody. - DĘBOGÓRA podłączona do sieci wodociągowej WIDUCHOWA. - BARA podłączona do sieci wodociągowej CHOJNA. 13

14 W r amach prowadzonego m onitoringu kontrolnego i przeglądowego pobrane zostały 1622 próbki wody w tym: p róbek wody pitne j p róbek wody z basenu p róbek wody z kąpielisk 21 - p róbek wody na interwe nc j e. W z wiązku z przejęciem badań w ody z powiatu myśliborskiego, O ddział Laboratoryjny Powiatowej S tacji S anitarno-epidemiologicznej w Gryfinie wykonał ogółem 3543 badania w tym: - BADANIA FIZYCZNE BADANIA CHEMICZNE BADANIE MIKROBIOLOGICZNE JAKOŚĆ WODY M IASTA s t u dni. N a t erenie miast w r oku 2006 s kontrolowano 12 w odociągów i 5-11 WODOCIĄGÓW WODA DOBRA - 1 WODOCI ĄG WODA NIEODPOWIEDNIA N ieodpowiednią j akość w ody posi adał w odociąg STACJA PA L I W C HOJNA, gdzie st wierdzono duże przekroczenia w s kładzie c hemicznym w ody ( F e 4,13 m g/l, Mn 0,15 m g /l, s m ak oraz zapach nieakc eptowalne ). W tej s prawie prowadzone jest postępowanie administracyjne. P onieważ w łaściciel obiektu w ykonał w iele prac m ających na c elu poprawę 14

15 j akości w ody a s ytuacja nie uległa poprawie, U r ząd Mi ejski w C hojnie z obowiązał si ę do doprowadzenia s ieci wodociągowej do s tacji Pa liw w pierwszym kwa r tale 2007r. W t en s posób r ozwiązany z ost anie problem nieodpowiedniej w ody w t ym wodociągu. Z łą jakość wody posiadają wszystkie 4 skontrolowane st udnie publiczne na terenie miast, w tym: - 3 studnie - posiadają nieodpowiednią jakość pod względem c hemicznym; - 1 studnia - posiada nieodpowiednią jakość pod względem bakteriologicznym i chemicznym. WYKAZ STUDNI ZE ZŁĄ WODĄ PRZEDSTAWIA PONIŻSZE Z E S TAWIENIE A D R E S S T U D N I Z Ł A J A K O Ś Ć C H B G R Y F I N O U L. N I E P O D L E G Ł O Ś C I G R Y F I N O U L. B A Ł T Y C K A T R Z C I Ń S K O Z D R. U L. P L. W O L N O Ś C I T R Z C I Ń S K O Z D R. U L. C E G L A N A X X X X X Z łą jakość wody pod w zględem chemicznym i b a k teriologicznym posiada r ównież s tudnia na s kładowisku odpadów w GRYF INIE, z aliczona do studni innych niż publiczne. 15

16 WSIE N a terenie wsi w okresie sprawozdawczym skontrolowano: 97 - w odociągów 1 - s tudnię z tego: 91 - wodociągów posiadało odpowiednią jakość wody. 6 - wodociągów posiadało nieodpowiednią jakość wody. WYKAZ OBIEKTÓW POSIADAJĄCYCH NIEODPOWIEDNIĄ JAKOŚĆ WODY. L p. N A Z WA U R Z Ą D Z E N I A W O D N E G O A D R E S P R Z Y C Z Y N Y N I E O D P O W I E D N I E J J A K O Ś C I W O D Y 1 2 w o d o c i ą g < M Ł Y N < O Ś R O D E K W Y P O C Z Y N K O W Y L U B A N O W O W I R Ó W M n - 2, 6 8 m g / l F e - 2, 3 6 m g / l M n - 0, 1 4 m g / l F e - 1, 0 9 m g / l 3 W O D O C I Ą G < B A B I N F e - 0, 7 0 m g / l 4 W O D O C I Ą G < S T O Ł E C Z N A F e - 0, 4 4 m g / l 5 W O D O C I Ą G < P I A S E C Z N O F e - 0, 9 3 m g / l m ę t n o ś ć 1 0, 9 6 W O D O C I Ą G < M A C I E R Z z a n i e c z y s z c z e n i a b a k t e r i o l o g i c z n e W s tosunku do wszystkich w łaścicieli wodociągów produkujących złą w odę prowadzone było postępowanie administracyjne. P oprawę jakości w ody do spożycia w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego uzyskano w niżej wymienionych wodociągach: W ODOCIĄG < 100 C HEŁM DOLNY W ODOCIĄG < 100 G L INNA OŚRODEK BINOWO PA R K W ODOCIĄG < 100 P IASEK W ODOCIĄG B A B I NEK 16

17 W r oku 2006 z eksploatacji w yłączony z ost ał wodociąg BARA, który w poprzednim okresie zaliczany był do obiektów produkujących z łą wodę. M iejsc owość B ARA podłączona została do si eci w odociągu C HOJNA. P odobnie z eksploatacji w yłączono wodociąg DĘBOGÓRA a m iejscowość podłączono do wodociągu WIDUCHOWA. W r oku 2006 przeprowadzono modernizację st acji uzdatniania w ody w miejscowości B ORZYM, gdzie wymieniono f iltry wodne, a r maturę wodociągową, aerator oraz złoża filtracyjne. N atomiast w ZAKŁADZIE PRODUKCJI WO DY MIEDWIE w ybudowano stację filtrów na złożu wę gla aktywnego. W obu przypadkach w łaśc iciele w odociągów w ystąpili do t ut. S tacji o w yrażenie zgody na s tosowanie materiałów, w yrobów i preparatów s tosowanych do budowy st acji i przewidzianych do kontaktów z wodą. R e monty hydroforu przeprowa dzone były w niżej w ymienionych w odociągach: - BIAŁĘGI - WIDUCHOWA - BRWCIE - BOLKOWICE - GÓRALICE - CHWA RSTNICA - STRZELCZYN N atomiast w w odociągach PRZYJEZIERZE i NAROST wykonane z ost ały odstojniki na wody popłuczne 17

18 4. STAN SANITARNY PLACÓWEK SŁUŻBY ZDROWIA 4.1.Zakłady stacjonarnej opieki zdrowotnej. S amodzielny P ubliczny Z akład Opieki Z d rowotne j S zpital P owiatowy w Gryfinie. Z godnie z w ymaganiami zawartymi w R ozporządzeniu M inistra Z drowia i O pieki S połecznej w s prawie w ymagań, jakimi powinny odpowiadać pod w zględem f achowym i s anitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej - urządzenia i pomieszczenia nie odpowiadają w ymogom zawartym w Rozporządzeniu M inist r a Zdrowia i O pieki S połecznej oraz nie z ost ał opracowany i przedst awiony harmonogram naprawczy dla Sz pitala. P r zyczyną braku w łaściwe j f unkcjonalnośc i s ą zbyt małe pomieszczenia i brak możliwośc i wygospodarowa nia nowych powierzchni. S tan sa nitarno techniczny W oddz iale chorób w ewnętrznych pomieszczenia odpowiadają w ymogom sa nitarno-technicznym. P r zy s alach chorych znajdują s ię pomieszczenia w yposażone w kabinę natryskową, w - c, oraz umywalkę do mycia rąk. Wydzielone jest pomieszczenie do przechowywania s przętu porządkowe go, zapasów środków czysz cząco-myjących, ś r odków dezynfekcyjnych, brodzik do m ycia sprzętu porządkowe go i umywalki do mycia rąk. S twierdza si ę zagęszczenie na sa lach chorych (brak dost ępu z 3 st r on do ł óżek z zachowaniem odpowiedniej odległości). O ddział położniczo ginekologiczny st an sanitarny oddziału ginekologicznego z ły s ale c horych w ymagają r emontu. B r ak w ydzielonych pomieszczeń s anitarnych dla pacjentek ( pomieszczenia s anitarne wspólne z miejscem do przechowywania sprzętu do sprzątania, brak brodzika do mycia sprzętu porządkowego). S ale położnic mają wydzielone pomieszczenie z bidetem, kabiną natryskową, ustępem i umywalką. 18

19 Z korytarza oddziału położniczego jest bezpośrednie w ejście na blok operacyjny ginekologiczny ( pacjentki na zabieg w w ożone bezpośrednio na blok przygotowane do zabiegu na sali w oddziale). W ciągu komunikacyjnym oddziału położniczego w ydawane s ą noworodki. B l oki ope racyjne S zpital posi ada 2 bloki operacyjne: - jeden usytuowany na parterze w c zęści oddziału c hirurgicznego, i drugi na pierwszym piętrze budynku dla oddziału ginekologiczno położniczego. B l oki operacyjne s kładają s ię z 3 pomiesz czeń każdy: sa li operacyjnej, pokoju przygotowawczego i gospodarczego. B r a k jest śluz umywa lkowo-fartuchowych. W pomieszczeniu gospodarczym przy bl okach operacyjnych przechowywa ne są zapasy narzędzi medycznych, środków dezynfekcyjno c zyst ośc iowych, s przętu do s przątania, odzieży personelu operacyjnego oraz bielizny. Z achowany jest rozdział ruchu czyst ego od brudnego. P acjenci do zabiegów operacyjnych przygotowywani są na s alach c horych w oddziałach S ala obse rwacyjna - n oworodkowa S tan s anitarny dobry. P r zy sa li obserwacyjno noworodkowej znajduje s ię pomieszczenie, kt óre pełni f unkcję dyżurki pielęgniarskiej, pokoju l ekarskiego i przygotowywania m ieszanek pokarmowych dla noworodków. Wejście do s ali obse r wacyjno-noworodkowe j z żadnej z e st r on nie prowadzi przez śl uzę umywalkowo-fartuchową. S ala p orodowa o dobrym s tanie technicznym, natomiast s tan s anitarny budzi zastrzeżenia do bieżącego przestrzegania r eżimu p/epidemicznego. O ddział chirurgiczny pod wz ględem t echnicznym zły, sa le chorych w ymagają remontu, sale są zagęszczone, brak dostępu do łóżek z 3 st r on z zachowaniem w ymaganych odległośc i. W oddziale j est jedno pomieszczenie z ust ępem i z kabiną natryskową dla pacjentów w kt órym w ydzielona jest część powierzchni do: przechowywania s przętu 19

20 porządkowe go, kaczek i basenów, przeprowadza się również dezynfekcję w ymienionego sprzętu. B r a k ust ępu dla personelu oddziału chirurgi cznego, bloku operacyjnego usytuowanego w części oddziału c hirurgicznego. W ciągu komunikacyjnym oddziału c hirurgicznego przy izbie przyjęć s twierdza s ię krzyżowanie dróg pomiędzy personelem oddziału, personelem izby przyjęć a pacjentami oczekującymi na przyjęcie do szpitala. S zpital posi ada 1 izbę przyjęć dla całego szpitala z jednym wejściem: w izbie przyjęć w ydzielona j est część do przyjmowania pacjentek na oddział ginekologiczno-położniczy i oddział c hirurgiczny oraz oddział chorób we wnętrznych. brak jest przelotowego pomieszczenia dla karetek. r uch post ępowy jest jednokierunkowy. brak poczekalni dla pacjentów pacjenci oczekują w korytarzu oddziału chirurgicznego. brak ustępu dla pacjentów i zby pr zyjęć oraz personelu izby przyjęć. F unkcjonalność Z godnie z w ymaganiami zawartymi w R ozporządzeniu M inistra Zdrowia w s prawie w ymagań jakimi powinny odpowiadać pod w zględem f a chowym i s anitarnym pomiesz czenia i urządzenia z akładu opieki z drowotnej, urządzenia i pomieszczenia nie odpowiadają w ymogom z miany nie zostały ujęte w planie naprawczym dla s zpitali przedst awione w WSSE w Sz czecinie, nie opracowano planu harmonogramu naprawczego. W r oku 2006 na terenie Sz pitala Powiatowego w G r yfinie przeprowa dzono w miesi ącu październiku modernizację w ęzła cieplnego ( r oboty wykonano zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę nr 261/05 w ykonawcą w /w prac było S tarostwo P owiatowe w Gryfinie). N atomiast w grudniu 2006 r oku r ozpoczęto r emont w oddziale chirurgicznym ( 1- s ala chorych). N ie utworzono żadnego nowego oddziału. 20

21 S zpital nie posiada s terylizatorni oraz nie posi ada na swoim w yposażeniu s terylizatorów. M a podpisaną umowę na s terylizację z z akładem prowadzącym działalność gospodarczą Usługi Pi elęgniarskie Sterylizacja Na r zędzi Regina Ka mińska Gryfino, ul. Niepodległośc i 28. D w ie dyżurki pielęgniarskie pełnią jednocześnie f unkcję gabinetów zabiegowych i badań ( na oddziale chorób w ewnętrznych i ginekologii) U t rzymanie bieżącej czystości i porządku O ddziały sprzątają salowe ( sa nitariusz ki). Placówka nie korzysta z usług firm sprzątających. Wyposażenie w s przęt porządkowy jest tradycyjny: miotły, mopy, w iadra. N a wszystkich oddziałach wydzielony jest s przęt do s przątania poszczególnych st r ef czystości, sprzęt jest opisany. W oddziale chorób w ewnętrznych wydzielone jest pomieszczenie do przechowywa nia sprzętu czystościowego, ś r odków czyszczącom yjących, brodzik oraz umywalki do mycia rąk. W oddziale chirurgicznym i ginekologiczno-położniczym brak j est w ydzielonego pomiesz czenia do przechowywania s przętu do s przątania. Wydzielone s ą miejsca dla zestawów do sprzątania, przeprowadzania m ycia i dezynfekcji w ciągu pomieszczeń sanitarnych dla pacjentów. S przęt do s przątania z bloku operacyjnego, ginekologiczno- położniczego po zakończonym sprzątaniu m yje si ę w oddziale położniczym ( w łazience dla pacjentek), z bloku operacyjnegoc hirurgicznego s przęt m yty j est w ustępie dla pacjentów w oddziale c hirurgicznym. N a blokach operacyjnych s tosuje si ę jednorazowy sprzęt do s przątania. N a każdym oddziale w ydzielone są z estawy do s przątania poszczególnych st r ef, opracowane s ą procedury w zakresie higieny s zpitala, doboru środków czyszcząco-myjących, ś r odków dezynfekcyjnych oraz c zęstotliwośc i przeprowadzania procesów porządkowych. 21

22 C z yst ość bieżąca we wsz yst kich pomieszczeniach zachowana. D ezynfekcja Ś r odki dezynfekcyjne w użyciu: S ekuse pt P ulwer + aktywator, C i dex, 2% Vi r kon, St erydiol, I ncidur S pray, I ncidin, M edicarina, D omest os, Tytan. N arzędzia medyczne w ielokrotnego użytku poddawane są dezynfekcji i m yciu na oddziałach a nast ępnie przekazywane są do s terylizacji. K ażdy oddział, blok operacyjny ma wydzieloną kuwe tę do t r ansportu narzędzi do sterylizacji i po sterylizacji na oddziały. Z a s porządzanie r oztworów preparatów dezynfekcyjnych odpowiadają oddziałowe, przygotowują pielęgniarki dyżurne na poszczególnych oddziałach oraz sanitariusz ki (Medicarinę). Z apasy środków dezynfekcyjnych przechowywane s ą w dyżurkach pielęgniarskich i pomieszczeniach gospodarczych. S tacji łóżek brak, mycie i dezynfekcja przeprowadzana j est na s alach chorych. P r acownia e ndoskopowa usytuowa na j est w pomieszczeniach budynku N ZOZ I ntermed G r yfino ul. N iepodległości 28 działająca na potrzeby Szpitala Powiatowego w Gryfinie oraz NZ OZ. P r acownia e ndoskopowa zajmuje 2 pomieszczenia, brak jest f unkcjonalności ze względu na środkowy gabinet USG. P r acownia wyposażona jest w myjnię ul tradźwiękową i myjnię m echaniczną. P ierwsze czynności ze s pr zętem po badaniu w ykonywane s ą w gabinecie ( mycie we wnątrz i z ewnątrz w C idezinie, mycie w odą dest ylowaną z detergentem, mycie w odą destylowa ną w ewnątrz, m ycie s zczotką) w s zystkie te czynności w ykonywane są w basenie i przenosz one do pomieszczenia myjni przez gabinet U SG. M odernizacji w pracowni nie przeprowadzono. Wyposa żenie pracowni: 2 endoskopy, kolonoskop, tor wizyjny z m onitorem ( endoskop i kolonoskop), e ndoskop oczny. S t anowiska do mycia rąk pe rsonelu W szystkie umywalki do m ycia r ąk mają doprowadzoną bieżącą z imną i ciepłą w odę, ponadto wyposażone są w dozowniki z m ydłem 22

23 płynnym, dozowniki ze środkiem dezynfekcyjnym do r ą k, podajnikiem na r ęczniki jednorazowe oraz wiadro na zużyte r ęczniki. O pracowa ne s ą i nst r ukcje higienicznego m ycia r ąk, które znajdują s ię w widocznych m iejscach. O cena wyni ków wymazów czystośc iowych J eden raz w kwartale pobierane są wymazy czystościowe w ramach nadzoru sa nitarnego ze s przętu po dezynfekcji, st erylizacji, bielizny oraz powierzchni r oboczej. P obierane są r ównież w przypadkach podejrzeń o zakażenie wewnątrzsz pitalne. W przypadkach w zrostu liczby z akwestionowanych w ymazów P aństwowy Powiatowy I nspektor S anitarny w G r yfinie nakazuje podjęcie czynnośc i m ających na c elu poprawę s tanu s anitarnego i w zmożenie r eżimu p/epidemicznego oraz pisemnej informacji o podjętych, przeprowadzonych działaniach naprawczych. S z p i t a l S a m o d z i e l n y P u b l i c z n y Z a k ł a d O p i e k i Z d r o w o t n e j S z p i t a l P o w i a t o w y G r y f i n o, u l. P a r k o w a 5 L i c z b a b a d a ń m i k r o b i o l o g i c z n y c h L i c z b a b a d a ń z a k w e s t i o n o w a n y c h ,75 % O g ó l n a l i c z b a p o b r a n y c h w y m a z ó w L i c z b a z a k w e s t i o n o w a n y c h w y m a z ó w p o s t e r y l i z a c j i , 2 5 S zpital nie posiada komory dezynfekcyjnej. P ralnictwo szpitalne % L i c z b a z a k w e s t i o n o w a n y c h w y m a z ó w p o d e z y n f e k c j i 2 4 p o d e z y n f e k c j i % p o p r a n i u 2, 5 P r anie bielizny s zpitalnej zlecane jest pralni prowadzonej w r a mach działalności gospodarczej przez p. Stanisł awa Kasjana. P r alnia nie posi ada bariery higienicznej. D zierżawca dokonał j edynie c zęściowo r ozdziału s trony c zystej i brudnej poprzez poprawienie f unkcjonalności pomieszczeń i w yeliminowanie kontaktu b ielizny c zyst ej i brudnej. 23

24 Tr a nsport bielizny czyst ej i brudnej na t erenie s zpitala przedst awia si ę nast ępująco: bielizna z pralni dostarczona j est do magazynu bielizny c zyst ej usytuowanego w pomieszczeniu piwnicznym szpitala. M agazyn wyposażony zost ał w zamykane s zafy, gdzie bielizna przechowywa na jest do c zasu odbioru przez oddziały w sz czelnie z amkniętych workach. B r udna bielizna do c zasu przeniesi enia do pralni składowa na jest w w ydzielonych pomiesz czeniach ( oddział w ewnętrzny) l ub w w ydzielonych miejsc ach (pozostałe oddziały). Tr a nsport do pralni odbywa s ię w w orkach f oliowych, s zczelnie z amkniętych. B i elizna czyst a z pralni przenoszona jest w w ypranych w orkach płóciennych, dodatkowo zabezpieczonych workami foliowymi. Z uwagi na małą powierzchnię dzierżawca nie m a m ożliwości dostosowania pralni do w arunków ujętych w obecnie obowiązującym r ozporządzeniu, w tym: zapewnienia bariery higienicznej. P r oces prania oparty jest między innymi na bazie prosz ku ELT R A. G romadz enie i uniesz kodliwianie odpadów medycznych. G ospodarka odpadami stałymi. S zpital nie posiada uregulowanej gospodarki odpadami w tym: - brak zezwolenia na wytwarzanie odpadów. - brak opracowanych procedur post ępowania z odpadami. W tej sprawie prowadzone jest postępowa nie administracyjne. O dpady komunalne gr omadzone s ą w ydzielonych pojemnikach, w yposażonych w w orki f oliowe na poszczególnych oddziałach. P ojemniki są trwale oznakowane. O dpady komunalne do czasu odbioru przez P r zedsiębiorstwo Usług K omunalnych s p. z.o.o. w Gryfinie gromadzone s ą w kontenerach usytuowanych w pobliżu budynku s zpitala. S zpital posi ada podpisaną umowę na odbiór odpadów. K ontenery okresowo są myte i dezynfekowa ne. I l ość kontenerów i ich stan sanitarno techniczny są odpowiednie. S zpital nie posiada opracowa nych procedur postępowania odpadami niebezpiecznymi. S egregowanie odpadów odbywa s ię w 24

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 31 2463 Poz. 158 158 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego

Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Halina Turlejska, Urszula Pelzner, Eliza Konecka-Matyjek, Katarzyna WiÊniewska Przewodnik do wdra ania zasad GMP / GHP i systemu HACCP w zak adach ywienia zbiorowego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i

Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i Wymagania weterynaryjne dla prowadzenia produkcji i sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej Spis treści WSTĘP... 3 1. Warunki prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu Poradnik wdrażania Dobrej Praktyki Produkcyjnej (ang. GMP) i Dobrej Praktyki Higienicznej (ang. GHP) oraz systemu HACCP w małych zakładach przetwórstwa

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego za rok 2013 1 I. Choroby zakaźne, zakażenia oraz zatrucia... 3 II. Szczepienia ochronne w województwie śląskim... 34 III. Higiena lecznictwa... 48 IV. Badania

Bardziej szczegółowo

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych

Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Ogólne informacje dotyczące prowadzenia produkcji i sprzedaży w ramach działalności (marginalnej, lokalnej i ograniczonej) MLO produktów mlecznych Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969

OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 OGÓLNE ZASADY HIGIENY ŻYWNOŚCI CAC/RCP 1-1969 Publikowane w porozumieniu z Organizacją Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations ) przez

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2013 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Koordynacja /opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Magdalena Michałejko Zespół autorski: Sylwia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakopane, 14 września 2012 roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UBEZPIECZENIE MIENIA, ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ORAZ UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE SZPITALA POWIATOWEGO IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Z INSTALACJAMI, INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH strona 1/217 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 45236220-8 Kształtowanie terenu ogrodów zoologicznych Nazwa inwestycji: WYBIEG

Bardziej szczegółowo

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego

Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego Informacja dla przedsiębiorców na temat moŝliwości prowadzenia produkcji i sprzedaŝy produktów pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych w gospodarstwie w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO ZLECE N I O D A W C A : STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE WY K O N A W C A : GALEJA TECHNIKA I TECHNOLOGIA Cieszyn, październik 2006r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona

PROTOKÓŁ NR XXII/04. 1. Stanisław Woźniak - nieobecność usprawiedliwiona 2. Robert Zawrotniak - nieobecność usprawiedliwiona PROTOKÓŁ NR XXII/04 z posiedzenia Rady Miejskiej w Szprotawie w dniu 26 maja 2004 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Szprotawie sala posiedzeń Lista obecności stanowi załącznik do niniejszego

Bardziej szczegółowo