WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO"

Transkrypt

1 1. Pierwsze b) Spółki jawne Poz AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRA- KOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [KR.XI NS-REJ.KRS/864/14/351] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PROPERTIES SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW 2. miejscowość KRAKÓW ulica SIKORKI nr domu 2 kod pocztowy poczta KRAKÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ZMIANA: 6 UST. 1 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ROMANOWSKI 2. ARTUR MACIEJ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. AMEX STATIONERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. ARTUR ROMANOWSKI JEST UPRAWNIONY DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI W ZAKRESIE WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDO- WYCH I POZASĄDOWYCH. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ROMANOWSKI 2. ARTUR MACIEJ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJ- SCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZY- GOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚRED- NICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZY- LUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZY- MANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWANIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE BIURA Poz BLU-DENT MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W CZĘ- STOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [CZ.XVII NS-REJ.KRS/10887/13/200] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 2. REGON NIP BLU- -DENT MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTO- CHOWA 2. miejscowość CZĘSTOCHOWA ulica ALEJA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY nr domu 62 kod pocztowy poczta CZĘSTOCHOWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej LUK- - Adres strony internetowej WWW. BLUDENT.CZEST.PL Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZE- KSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ POD FIRMĄ NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKO-STOMATOLOGICZNA BLU-DENT S.C. W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD FIRMĄ BLU-DENT MIŚKIEWICZ SPÓŁKA JAWNA NA MOCY UCHWAŁY Z DNIA R. W TRYBIE ART. 26 KSH. PODJĘTEJ PRZEZ WSPÓLNIKÓW MIŚKIE- WICZ ŁUKASZ ORAZ BLANKA KRZEWIŃSKA MIŚ- KIEWICZ WPISANI DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MIŚ- KIEWICZ 2. ŁUKASZ LESŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KRZEWIŃSKA MIŚKIEWICZ 2. BLANKA KAROLINA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTO- WANIA SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MIŚKIEWICZ 2. ŁUKASZ LESŁAW KRZEWIŃSKA MIŚ- KIEWICZ 2. BLANKA KAROLINA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Poz GASTRONOMIA GRUPA POŁUDNIE D. BURY, R. BOCHNIARZ, A. PASSON SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [OP.VIII NS-REJ.KRS/15643/13/465] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. GASTRONOMIA GRUPA POŁUDNIE D. BURY, R. BOCHNIARZ, A. PASSON SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica ŚWIATOWIDA nr domu 2 kod pocztowy poczta OPOLE kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R., ZMIENIONO PAR. 7 I R., ZMIENIONO PAR. 4 I 12 Rub Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PASSON 2. ANDRZEJ HENR YK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BOCHNIARZ 2. ROMAN IRENEUSZ NIE 8. NIE 3 1. BURY 2. DANIEL PIOTR NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPRE- ZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PASSON 2. ANDRZEJ HENR YK BURY 2. DANIEL PIOTR BOCHNIARZ 2. ROMAN IRENEUSZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZA- NIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZ- NYCH (KATERING) Z PRZYGOTOWYWA- NIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA Poz IEP 24 ZEREMBA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA- -ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/658/14/432] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. IEP 24 ZEREMBA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKOWSKI gmina ZABIERZÓW miejscowość RADWANOWICE 2. miejscowość RADWANOWICE ulica 21 LIPCA nr domu 38 kod pocztowy poczta RUDAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - UMOWA SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZAREMBA 2. JAKUB TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. KOS 2. ROBERT TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. ZIAR- KOWSKI 2. KAROL TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania 43

2 spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZAREMBA 2. JAKUB KOS 2. ROBERT ZIARKOWSKI 2. KAROL Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERY- FERYJNYCH Z WYKONYWANIE INSTA- LACJI ELEKTRYCZNYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLA- NEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWA- NIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALO- WANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZ- NYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWA- NÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRO- NICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNI- KÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTY- KUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGA- NAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZE- NIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE- ROWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO Z NAPRAWA I KON- SERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz JERZY LINKA ARGON SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/496/14/712] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 2. REGON NIP JERZY LINKA ARGON SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WAR- SZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica AL. JEROZOLIMSKIE nr domu 192D nr lokalu 5 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PODMIOT POWSTAŁ W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA ARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZE- NIA WSPÓLNIKÓW ARSEN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z 20 LISTOPADA 2013 R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. ARSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LINKA 2. JERZY KRZYSZTOF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ARGON SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARGON SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LINKA 2. JERZY KRZYSZTOF ARGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ARGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZO- STAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFI- CES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPI- NII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ KOMER- CYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Poz LEDIX ANNA TOBOLSKA TOMASZ KACZMA- REK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNA- NIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [PO.VIII NS-REJ.KRS/31280/13/872] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. LEDIX ANNA TOBOLSKA TOMASZ KACZMAREK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOL- SKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica PRZEMYSŁOWA nr domu 31 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. WSZYSCY WSPÓLNICY SPÓŁKI CYWILNEJ DZIAŁAJĄCEJ POD NAZWĄ: LEDIX SPÓŁKA CYWILNA, W OSOBACH ANNY TOBOLSKIEJ ORAZ TOMASZA KACZMARKA - ZARE- JESTROWANYCH W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - DOKONALI NA PODSTAWIE PRZEPISÓW ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH PRZEKSZTAŁCENIA WYŻEJ WYMIENIONEJ SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ - UCHWAŁA NR 1/2013 O PRZEKSZTAŁCENIU POD- JĘTA PRZEZ WSZYSTKICH WSPÓLNIKÓW W DNIU R. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. TOBOLSKA 2. ANNA NIE 8. NIE 2 1. KACZMA- REK 2. TOMASZ NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I SKŁADA- NIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH WSPÓLNIKÓW. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. TOBOLSKA 2. ANNA KACZ- MAREK 2. TOMASZ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPE- CJALIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIE- CIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁAL- NOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTER- NETOWYCH Poz MABO B BOGACKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN- TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/464/14/947] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 44

3 3. MABO B BOGACKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat POLICKI gmina DOBRA (SZCZECIŃSKA) miejscowość MIERZYN 2. miejscowość MIERZYN ulica SPÓŁDZIELCÓW nr domu 8A kod pocztowy poczta MIERZYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA DNIA 7 LISTOPADA 2013 R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BOGACKI 2. ADOLF TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BOGACKA 2. MARIANNA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. BOGACKA 2. EWA MAŁGO- RZATA NIE 8. NIE 4 1. SIKORSKA 2. NICOLA EWA NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST ADOLF BOGACKI ORAZ EWA BOGACKA. SPÓŁKA REPREZENTO- WANA BĘDZIE PRZEZ DWÓCH WSPÓLNIKÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. BOGACKI 2. ADOLF BOGACKA 2. EWA MAŁGO- RZATA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Poz OKNA PCV ZENKA SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [GD.VIII NS-REJ.KRS/24284/13/682] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. OKNA PCV ZENKA SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CZŁUCHOW- SKI gmina CZŁUCHÓW miejscowość CZŁUCHÓW 2. miejscowość CZŁUCHÓW ulica SŁOWACKIEGO nr domu 21 kod pocztowy poczta CZŁU- CHÓW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. UCHWAŁA NR 11/2013 NADZWYCZAJ- NEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ OKNA PCV ZENKA Z DNIA R. NA PODSTAWIE ART. 575 I 576 W ZWIĄZKU Z ART. 563 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH - PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ W SPÓŁKĘ JAWNĄ AKT NOTARIALNY - REPERTORIUM A NUMER 7801/2013 KANCELA- RIA NOTARIALNA NOTARIUSZ LIDIA WALCZAK, WITOLD WALCZAK SPÓŁKA CYWILNA CZŁUCHÓW UL. ŚREDNIA 12; DATA SPORZĄDZENIA AKTU R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. OKNA PCV ZENKA SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZENKA 2. JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. ZENKA 2. BARBARA ELŻBIETA NIE 8. NIE 3 1. ZENKA 2. NIKODEM TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST ZENKA JERZY JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ZENKA 2. JERZY Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRO- DUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA METALO- WYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHO- DOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMO- CHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz PAWRON PAWEŁ ROMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WRO- CŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/379/14/172] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PAWRON PAWEŁ ROMASZEWSKI SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ- SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica GAJOWA nr domu 70 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ ZAWARTA W DNIU R. Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ROMA- SZEWSKI 2. PAWEŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. CHARKOWSKI 2. JACEK JERZY TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 3 1. PILAS 2. ARTUR TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ WSZYSCY WSPÓLNICY. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAW- NIONY JEST KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW, CHYBA ŻE SPRAWA PRZEKRACZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYN- NOŚCI. WÓWCZAS WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIA- ŁANIE WSPÓLNIKÓW W ZAKRESIE REPREZENTA- CJI. DO SPRAW PRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI, DLA KTÓRYCH WYMA- GANE JEST ŁĄCZNE WSPÓŁDZIAŁANIE WSPÓL- NIKÓW W ZAKRESIE REPREZENTACJI, ZALICZA SIĘ W SZCZEGÓLNOŚCI: 1) ZBYCIE I WYDZIERŻA- WIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA LUB JEGO ZORGA- NIZOWANEJ CZĘŚCI ORAZ USTANOWIENIE NA NICH OGRANICZONEGO PRAWA RZECZOWEGO, 2) NABYCIE I ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI, UŻYTKO- WANIA WIECZYSTEGO LUB UDZIAŁU W NIERU- CHOMOŚCI, 3) ZAWIERANIE UMÓW LEASINGU, 4) ZAWIERANIE UMÓW NAJMU LUB DZIER- ŻAWY, JEŻELI SUMA CZYNSZÓW WYNIKAJĄCA Z DANEJ UMOWY W OKRESIE TRZYMIESIĘCZ- NYM PRZEKRACZA KWOTĘ ZŁ (DWADZIE- ŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH), 5) ZACIĄGANIE INNYCH ZOBOWIĄZAŃ HANDLOWYCH (UMÓW) NA KWOTĘ PRZEKRACZAJĄCĄ ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH). PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. ROMASZEWSKI 2. PAWEŁ CHARKOWSKI 2. JACEK JERZY PILAS 2. ARTUR Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE B MAGAZY- NOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz PRALNIA WOD-CHEM MANDRYK SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJO- NOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/10983/13/697] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. PRALNIA WOD-CHEM MANDRYK SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. CZĘSTOCHOWA gmina M. CZĘSTOCHOWA miejscowość CZĘSTOCHOWA 2. miejscowość CZĘ- STOCHOWA ulica ARTYLERYJSKA nr domu 1 kod pocztowy poczta CZĘSTOCHOWA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. PRZE- KSZTAŁCENIE SPÓŁKI CYWILNEJ W OPARCIU O ART KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH NA PODSTAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW Z DNIA 17 GRUDNIA 2013 R. PRZEDSIĘBIORSTWA PRALNIA WOD-CHEM SPÓŁKA CYWILNA MARIUSZ MAN- DRYK, WOJCIECH MANDRYK, JANUSZ MANDRYK Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE PRZY UL. ARTY- LERYJSKA 1 W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD NAZWĄ PRALNIA WOD-CHEM MANDRYK SPÓŁKA JAWNA. Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MANDRYK 2. MARCIN JERZY TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. MANDRYK 2. WOJCIECH MICHAŁ TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. MAN- DRYK 2. JANUSZ PIOTR TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST MARCIN MAN- DRYK PRAWO TO WYKONUJE JEDNOOSOBOWO PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MANDRYK 2. MARCIN JERZY Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH Z PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z PRODUKCJA ODZIEŻY ROBOCZEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELA- NOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DYWANÓW, CHODNIKÓW I INNYCH POKRYĆ PODŁOGOWYCH ORAZ POKRYĆ ŚCIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ 45

4 DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALE- TOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PRO- WADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIE- LANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINAN- SOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHU- NEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERU- CHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO- NYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZE- DAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTA- ŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻY- CZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZANIE I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z PRANIE I CZYSZCZENIE WYROBÓW WŁÓKIENNI- CZYCH I FUTRZARSKICH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Poz SZUFRAJDA FR BUS SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W BYDGOSZ- CZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [BY.XIII NS-REJ.KRS/13917/13/267] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. SZUFRAJDA FR BUS SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo KUJAWSKO-POMORSKIE powiat BYDGOSKI gmina KORONOWO miejscowość STOPKA 2. miejscowość STOPKA ulica STOPKA nr domu 7 kod pocztowy poczta KORONOWO kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. UMOWA SPÓŁKI SZUFREJDA FR BUS SPÓŁKA JAWNA PODPISANA ZOSTAŁA W DNIU 18 GRUDNIA 2013 R. ZAPROTOKOŁO- WANA PRZEZ NOTARIUSZ MAGDALENĘ FĄS KAN- CELARIA NOTARIALNA W KORONOWIE, REPERTO- RIUM 5612/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA WSKUTEK PRZE- KSZTAŁCENIA SPÓŁKI SZUFRAJDA FR BUS I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA W SPÓŁKĘ SZUFRAJDA FR BUS SPÓŁKA JAWNA NA POD- STAWIE UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SZU- FRAJDA FR BUS I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA O PRZEKSZTAŁCENIU SPORZĄDZONEJ 18 GRUDNIA 2013 ROKU W FORMIE AKTU NOTA- RIALNEGO REPERTORIUM A NUMER 5612/2013 U NOTARIUSZA MAGDALENY FAS KANCELARIA NOTARIALNA W KORONOWIE. UMOWA SPÓŁKI SZUFRAJDA FR BUS SPÓŁKA JAWNA PODPISANA ZOSTAŁA W DNIU 18 GRUDNIA 2013 R. PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. SZUFRAJDA FR BUS I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZUFRAJDA 2. WAL- DEMAR MAREK TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 2 1. RÓŻAŃSKI 2. PRZEMYSŁAW JACEK TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SZUFRAJDA 2. WALDEMAR MAREK RÓŻAŃ- SKI 2. PRZEMYSŁAW JACEK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄ- CZENIEM RYŻU Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELO- LETNIE Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZECHÓW Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZ- NEGO Z CHÓW I HODOWLA POZOSTA- ŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ Z CHÓW I HODOWLA DROBIU Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KONSERWOWA- NIE OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z INSTA- LOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZ- NYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZO- WYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYRO- BÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZA- KÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZ- ALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTA- ŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKO- WYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻER- SKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z DZIA- ŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZE- PROWADZKAMI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTA- ŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATE- RIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZEWODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZNEJ C POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGO- SPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPO- DARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO Poz TECHNICZNA OBSŁUGA STACJI PALIW OLSZTYN SMOLIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. KRS SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [OL.VIII NS-REJ.KRS/18943/13/981] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA 3. TECHNICZNA OBSŁUGA STACJI PALIW OLSZ- TYN SMOLIŃSKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA 46

5 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WARMIŃSKO- -MAZURSKIE powiat M. OLSZTYN gmina M. OLSZ- TYN miejscowość OLSZTYN 2. miejscowość OLSZ- TYN ulica DWORCOWA nr domu 47 nr lokalu 87 kod pocztowy poczta OLSZTYN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R R. - ANEKSEM NR 1/2013 ZMIENIONO 2 UMOWY SPÓŁKI; R. - ANEKSEM NR 1/2014 ZMIENIONO 2 UST. 2 I 4 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMOLIŃSKI 2. PAWEŁ ROBERT TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 2 1. BOGUSZEWSKI 2. MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. WALENDA 2. MAREK TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. SMOLIŃ- SKI 2. PAWEŁ ROBERT BOGU- SZEWSKI 2. MIECZYSŁAW WŁADYSŁAW WALENDA 2. MAREK Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZYSKIWANIE DREWNA Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZO- STAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH Z WYDOBYWANIE KAMIENI OZDOBNYCH ORAZ KAMIENIA DLA POTRZEB BUDOWNICTWA, SKAŁ WAPIENNYCH, GIPSU, KREDY I ŁUPKÓW Z WYDOBYWA- NIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU Z WYDOBYWANIE TORFU Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBY- WANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWA- NIE Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW Z POZOSTAŁE PRZETWARZA- NIE I KONSERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZCZÓW PŁYNNYCH Z WYTWARZA- NIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPO- ŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z WYTWARZANIE I PRZETWA- RZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUK- CJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z PRO- DUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘ- ŚCI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALO- WYCH Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADA- NIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALO- WYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA Z PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNIC- TWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRO- DUKCJA PRZYCZEP I NACZEP Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTA- ŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁA- NIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z ZBIERA- NIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZ- NYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPA- DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPA- DÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKUL- TYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLA- NYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYN- KÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTO- STRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEM- NEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJ- NYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻY- NIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADA- NIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWY- WANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLE- NIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBO- WYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROW- CÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRO- DUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STAT- KÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMO- WEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZARSKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZE- DAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTO- NIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTA- ŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZE- TWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA CUKRU, CZEKO- LADY, WYROBÓW CUKIERNICZYCH I PIEKARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIURO- WYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZ- NYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTE- RÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRA- MOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEK- TRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMO- WEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWA- NYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWI- SKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRA- GANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJ- SKI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWA- RÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE 47

6 PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWA- RÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZO- STAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY- STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWA- TEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGO- WYCH) I POLA NAMIOTOWE A RESTAU- RACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWY- WANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIOR- CÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWY- WANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z DZIA- ŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFI- KOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUN- DUSZÓW EMERYTALNYCH Z ZARZĄDZANIE RYNKAMI FINANSOWYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMO- ŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNA- JEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁA- SNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHO- MOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZ- NEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁAL- NOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z DZIAŁALNOŚĆ WESO- ŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Z NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA d) Spółki komandytowe Poz HALE KORMAN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/62471/13/246] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. HALE KORMAN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica KAZIMIERZA SOTTA SOKOŁA nr domu 7 nr lokalu 4 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej - Adres strony internetowej Rub. 4. Informacje o umowie , ASE- SOR NOTARIALNY RAFAŁ WANDOR ZASTĘPCA NOTARIUSZA RYSZARDA DOMŻAŁA, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, ALEJA KRAKOWSKA 29, REP. A NR 12203/2013 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KORKOSZ 2. MARCIN TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 PLN ,00 PLN 12. NIE PRub ,00 PLN 2. NIE 2 1. ZOZMAN 2. ALFRED EDUARD TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK ,00 PLN ,00 PLN 12. NIE PRub ,00 PLN 2. NIE 3 1. KORMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. KAŻDY KOMPLEMEN- TARIUSZ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. KOMANDYTARIUSZ MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ WYŁĄCZNIE NA POD- STAWIE PEŁNOMOCNICTWA W TYM PROKURY UDZIELONEJ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA. PEŁNOMOCNICTWO, W TYM PROKURA, MOŻE BYĆ W KAŻDEJ CHWILI ODWOŁANA. ZARZĄD PROWADZI SPRAWY SPÓŁKI I REPREZENTUJE SPÓŁKĘ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIE- NIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JED- NOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI OKREŚLONEGO RODZAJU LUB CZYN- NOŚCI ZWYKŁEGO ZARZĄDU MOGĄ BYĆ USTA- NAWIANI PEŁNOMOCNICY SPÓŁKI DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE W GRANICACH UDZIELONEGO IM PEŁNOMOCNICTWA. UDZIELENIE I ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA NASTĘPUJE W TRYBIE PRZE- WIDZIANYM DLA SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI. ( 16 UMOWY SPÓŁKI KOR- MAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Z DNIA ) W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI KORKOSZ MARCIN I ZOZMAN ALFRED. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. KORMAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALI- STYCZNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZE- NIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRAL- NYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄ- CZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI EDUKACJA Poz I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/30690/13/526] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNO- ŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WRO- CŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica SZEWSKA nr domu 8 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej PL - Adres strony internetowej HTTP: //WWW. I2DEVELOPMENT.PL Rub. 4. Informacje o umowie R. PRZED NOTARIUSZEM URSZULĄ GNIEWEK W KANCELARII NOTARIALNEJ WE WRO- CŁAWIU, PRZY UL. OŁAWSKIEJ 9, REPERTORIUM A NR 17838/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZEKSZTAŁ- CENIE 2. PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁKI KOMANDY- TOWO-AKCYJNEJ POD FIRMĄ I2 DEVELOPMENT ŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA Z SIE- DZIBA WE WROCŁAWIU W SPÓŁKĘ KOMANDY- TOWĄ POD FIRMĄ I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBA WE WROCŁAWIU NA PODSTAWIE UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WAL- NEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 R. (REPERTORIUM A NR 17838/2013) PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. I2 DEVELOP- MENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. I2 DEVELOPMENT ŚCIĄ NIE 2 1. I2 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ P1 SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA TAK , 00 ZŁ , 00 ZŁ 12. NIE PRub , 00 ZŁ 2. NIE 3 1. PALUCH 2. KAMILA WIESŁAWA TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK , 00 ZŁ , 00 ZŁ 12. NIE PRub , 00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. UPRAWNIONYM DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ- SPÓŁKA POD FIRMĄ I2 DEVELOPMENT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU (KRS: ) DZIAŁAJĄCĄ PRZEZ SWOICH PRAWIDŁOWO UMOCOWANYCH PRZEDSTAWICIELI: ANDRZEJ KOWALSKI- PREZES ZARZĄDU LUCYNA ZOFIA WÓJCIK- WICEPRE- ZES ZARZĄDU JANUSZ PALUCH- WICEPREZES ZARZĄDU MAŁGORZATA KOWALSKA- WICE- PREZES ZARZĄDU MARCIN PAWEŁ MISZTAL- WICEPREZES ZARZĄDU PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. I2 DEVELOPMENT ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB 48

7 DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE- NIE Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z PRZYGOTOWA- NIE TERENU POD BUDOWĘ Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Poz INCREASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/31186/13/177] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. INCREASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica BOROWSKA nr domu 264 nr lokalu 10A kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTA- RIALNY Z DNIA R.- UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ- SPORZĄDZONA PRZED NOTA- RIUSZ DR WISŁAWĄ BOĆ- MAZUR W KANCELA- RII NOTARIALNEJ DR WISŁAWA BOĆ, KAROLINA WARCZAK- MAŃDZIAK SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH NR 121 LOK. 207, REPERTORIUM A NR 12102/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. INCREASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. HAJDUK 2. ANDRZEJ PIOTR NIE 8. NIE 9. TAK , 00 ZŁ , 00 ZŁ 12. NIE PRub , 00 ZŁ 2. NIE 3 1. HOFFMANN 2. KRZYSZTOF NIE 8. NIE 9. TAK , 00 ZŁ , 00 ZŁ 12. NIE PRub , 00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WE WSZYSTKICH CZYNNOŚCIACH SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH SPÓŁKI. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. INCREASE ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIA- ŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Poz LUXOR HOTELS SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJO- NOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [LU.VI NS-REJ.KRS/191/14/404] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. LUXOR HOTELS SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica WARSZAW- SKA nr domu 175 A kod pocztowy poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - REP. A NR 8/2014, NOTA- RIUSZ GRZEGORZ KOŁODZIEJCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE Rub CZAS NIE- OZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LUXOR HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE 2 1. KOWAL- CZYK 2. MARIUSZ STANISŁAW TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 9. TAK (TYSIĄC) ZŁ (TYSIĄC) ZŁ 12. NIE PRub (TYSIĄC) ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ WEDŁUG ZASAD REPREZENTACJI WYNIKAJĄ- CYCH Z UMOWY LUXOR HOTELS SPÓŁKI Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE. KOMPLEMENTARIUSZA-LUXOR HOTELS SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE, ZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO JAK I JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁON- KAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA-LUXOR HOTELS SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ SĄ: MARIUSZ STANISŁAW KOWAL- CZYK (PESEL ) - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. LUXOR HOTELS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIEC- TWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ RYBACTWO WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO GÓRNICTWO RUD METALI POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWA- NIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZE- NIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISA- NYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI WYTWA- RZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA METALI PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYRO- BÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANS- PORTOWEGO PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIE- TRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZA- NIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTY- WACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNO- SZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDO- WEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HAN- DLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY MAGAZY- NOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA ZAKWATERO- WANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PRO- GRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘ- KOWYCH I MUZYCZNYCH NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONA- MENTOWYCH TELEKOMUNIKACJA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFOR- MATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH UBEZ- PIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZ- KOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘ- GOWA I DORADZTWO PODATKOWE DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSO- WYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIA- ŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKRE- ACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDY- WIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz PHU FORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDY- TOWA. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN- -WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.VI NS-REJ.KRS/20544/13/417] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDY- TOWA 3. PHU FORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 49

8 ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. BIAŁA PODLASKA gmina M. BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA 2. miejscowość BIAŁA PODLASKA ulica FABRYCZNA nr domu 5 kod pocztowy poczta BIAŁA PODLASKA kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. NOTARIUSZ AGNIESZKA ANNA COLOMBIE Z KAN- CELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. TRĘBACKIEJ 4/2, WARSZAWA, REPER- TORIUM A NR 10511/2013 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki 1. PRZE- KSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POWSTAŁA W WYNIKU PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE FORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIE- DZIBĄ W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA MOCY UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Z DNIA 18 GRUDNIA 2013 R. ZAPROTOKOŁO- WANEJ PRZEZ NOTARIUSZ AGNIESZKĘ ANNĘ COLOMBIE Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WAR- SZAWIE REPERTORIUM A NR 10505/2013 PRub. Podmiot, z którego powstała spółka 1 1. PRZEDSIĘ- BIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE FORTECH ŚCIĄ 2. REJESTR KRS Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PHU FORTECH ŚCIĄ NIE 2 1. FH PHU FORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO- -AKCYJNA TAK ZŁOTYCH ZŁOTYCH 12. NIE PRub ZŁOTYCH 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ. JEŻELI KOMPLE- MENTARIUSZEM JEST OSOBA PRAWNA, BĄDŹ OKREŚLONA W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH SPÓŁKA OSOBOWA, REPREZENTUJE ONA SPÓŁKĘ STOSOWNIE DO REGUŁ REPREZENTACJI DOTY- CZĄCYCH TEJ OSOBY PRAWNEJ, BĄDŹ SPÓŁKI OSOBOWEJ. KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE JEST PHU FORTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI NIEZALEŻNIE OD TEGO, CZY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, CZY WIELOOSOBOWY, REPRE- ZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMO- DZIELNIE, ZARÓWNO W ZAKRESIE CZYNNOŚCI SĄDOWYCH, JAK I POZASĄDOWYCH. W SKŁAD ZARZĄDU PHU FORTECH SPÓŁKI Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI SIER- GIEJ TATARUŃSKI - PREZES ZARZĄDU. PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. PHU FOR- TECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA MEBLI KUCHENNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO- -KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWA- NIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KON- SERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYRO- BÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERA- MICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZ- CZĄCYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEK- TRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA MEBLI BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OWOCÓW I WARZYW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWA- NIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMO- WYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYRO- BÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWA- RÓW Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄ- DOWY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZO- STAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT LĄDOWY DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT WODNY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FUR- GONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Poz PROFI WORK MKR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/31146/13/893] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. PROFI WORK MKR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica KAMIENNA nr domu 145 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., REPERTORIUM A NR 5991/2013, NOTARIUSZ RAFAŁ CITOWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA WE WRO- CŁAWIU Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SMIRNOW 2. ROBERT TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH ,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH 2. NIE 2 1. SMIRNOW BIRKMANN 2. KATARZYNA ANNA NIE 8. NIE 9. TAK ,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH ,00 (DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH 12. NIE PRub ,00 (DWADZIE- ŚCIA CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH 2. NIE 3 1. MKR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MKR GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA OLEJÓW I POZOSTAŁYCH TŁUSZ- CZÓW PŁYNNYCH Z PRODUKCJA MAR- GARYNY I PODOBNYCH TŁUSZCZÓW JADALNYCH Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA SUCHARÓW I HERBATNI- KÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYRO- BÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRO- DUKCJA MAKARONÓW, KLUSEK, KUSKUSU I PODOBNYCH WYROBÓW MĄCZNYCH Z PRODUKCJA CUKRU Z PRODUKCJA KAKAO, CZEKOLADY I WYROBÓW CUKIERNI- CZYCH Z PRODUKCJA PRZYPRAW Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLO- WYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZO- STAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH Z PRODUKCJA ARKUSZY FORNIROWYCH I PŁYT WYKONANYCH NA BAZIE DREWNA Z PRODUKCJA GOTOWYCH PARKIETÓW PODŁO- 50

9 GOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW STOLARSKICH I CIESIELSKICH DLA BUDOWNICTWA Z PRODUKCJA OPAKO- WAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z DRUKOWANIE GAZET Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNI- KÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRO- DUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALE- TOWYCH Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGENEROWANIE OPON Z GUMY Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRO- DUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNI- KÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZ- NYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA CERAMICZNYCH WYRO- BÓW SANITARNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERA- MICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU Z PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH Z PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA Z PRO- DUKCJA NARZĘDZI Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISA- NYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRO- DUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘ- DZI MECHANICZNYCH Z PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MEBLI Z PRODUKCJA MIOTEŁ, SZCZOTEK I PĘDZLI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ODPROWA- DZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZ- PIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIE- BEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWA- NIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z REALIZA- CJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZ- KALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNO- WYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWA- NIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁO- WYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODAR- STWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY, WYROBÓW FUTRZAR- SKICH, OBUWIA I ARTYKUŁÓW SKÓRZANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻ- NEGO RODZAJU Z POZOSTAŁA SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z POZOSTAŁY TRANS- PORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DRO- GOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE GAZET Z WYDA- WANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODY- KÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKA- CJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELE- KOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZA- NIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINAN- SOWYCH Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z DZIA- ŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZ- TWO PODATKOWE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADA- NIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYS- TEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIAŁAL- NOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA Z DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPE- CJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEK- TÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POMOC SPO- ŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA DLA OSÓB W PODESZŁYM WIEKU I OSÓB NIEPEŁNOSPRAW- NYCH Z POZOSTAŁA POMOC SPO- ŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONAL- NYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Poz YVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS SĄD REJONOWY SZCZECIN-CEN- TRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODAR- CZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [SZ.XIII NS-REJ.KRS/270/14/462] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWA 3. YVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMOR- SKIE powiat M. SZCZECIN gmina M. SZCZECIN miejscowość SZCZECIN 2. miejscowość SZCZECIN ulica GRYFIŃSKA nr domu 104 kod pocztowy poczta SZCZECIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA 19 LISTO- PADA 2013 R., REPERTORIUM A NR 14233/2013, 51

10 NOTARIUSZ PRZEMYSŁAW GŁUCHOWSKI, KAN- CELARIA NOTARIALNA W KONINIE. Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. YVO ŚCIĄ NIE 2 1. FIDECKA 2. KATA- RZYNA JOANNA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 3 1. DONDZIAK 2. MAŁ- GORZATA TAK 6. TAK 7. TAK 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE 4 1. KLEJNA 2. ALEKSANDER NIE 8. NIE 9. TAK ,00 ZŁ ,00 ZŁ 12. NIE PRub ,00 ZŁ 2. NIE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE WSPÓLNIK KOMPLE- MENTARIUSZ YVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓREGO REPREZENTA- CJA WYGLĄDA W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ SKŁADANIA PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPO- WAŻNIONY, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO- OSOBOWEGO, JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁON- KÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKU- RENTEM. OBECNIE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU KOMPLEMEN- TARIUSZA - ALEKSANDER KLEJNA (REPREZENTA- CJA JEDNOOSOBOWA). PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę 1 1. YVO SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY Z POZOSTAŁE DRU- KOWANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z INTROLIGATORSTWO I PODOBNE USŁUGI Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁ- TOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZ- NYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUK- CJA WŁÓKIEN SZKLANYCH Z PRODUK- CJA I OBRÓBKA POZOSTAŁEGO SZKŁA, WŁĄCZA- JĄC SZKŁO TECHNICZNE Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIOTRWAŁYCH Z PRO- DUKCJA CERAMICZNYCH IZOLATORÓW I OSŁON IZOLACYJNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH TECHNICZNYCH WYROBÓW CERAMICZ- NYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CERAMICZNYCH Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZ- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA WYROBÓW FORMOWA- NYCH NA ZIMNO Z PRODUKCJA KON- STRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYRO- BÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNYCH OBWODÓW DRUKOWANYCH Z PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄ- DZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z PRODUKCJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z PRODUK- CJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIARO- WYCH, KONTROLNYCH I NAWIGACYJNYCH Z PRODUKCJA ZEGARKÓW I ZEGARÓW Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ NAPROMIENIO- WUJĄCYCH, SPRZĘTU ELEKTROMEDYCZNEGO I ELEKTROTERAPEUTYCZNEGO Z PRO- DUKCJA INSTRUMENTÓW OPTYCZNYCH I SPRZĘTU FOTOGRAFICZNEGO Z PRO- DUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIE- ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄD- NIC I TRANSFORMATORÓW Z PRODUK- CJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW Z PRODUK- CJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZ- NYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJ- NEGO Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO Z PRO- DUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODAR- STWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO Z PRODUKCJA MASZYN I SPRZĘTU BIUROWEGO, Z WYŁĄCZENIEM KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH Z PRODUKCJA POZO- STAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MUZYCZNYCH Z PRODUKCJA SPRZĘTU SPORTOWEGO Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSER- WACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z INSTALO- WANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ZBIERANIE ODPA- DÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z PRZE- TWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKUL- TYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJ- NYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHO- DÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTA- ŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWA- CJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZE- DAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STAT- KÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMO- WEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZU- JĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKRE- ŚLONYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWA- RÓW RÓŻNEGO RODZAJU Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIE- TLENIOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZEGARKÓW, ZEGARÓW I BIŻUTERII Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKU- ŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZE- DAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERY- FERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZ- NEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZO- STAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFE- RYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMU- NIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZO- WANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZ- NEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY A DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANS- PORT MORSKI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POR- TACH MORSKICH B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTA- ŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYW- NOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATE- RING) Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRE- SOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDA- WANIE GAZET Z WYDAWANIE CZASO- PISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRE- SIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIA- ŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZO- STAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FIL- MÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWI- ZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Z NADAWANIE PRO- GRAMÓW RADIOFONICZNYCH Z NADAWANIE PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH

11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMU- NIKACJI PRZEWODOWEJ Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZE- WODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZO- STAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZ- TWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNE- TOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KRE- DYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁA- SNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONY- WANE NA ZLECENIE Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDIN- GÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSO- WYCH Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWA- DZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄ- DZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO- JOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZY- RODNICZYCH I TECHNICZNYCH Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANI- STYCZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLA- MOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZ- NEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPE- CJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFE- SJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z WYPOŻYCZANIE KASET WIDEO, PŁYT CD, DVD ITP Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBI- STEGO I DOMOWEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIURO- WYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANS- PORTU WODNEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNI- CZEGO Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZY- SKIWANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z WYKONYWANIE FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA- NIE DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALI- STYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE BIURA Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZA- CJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGEN- CJE INKASA I BIURA KREDYTOWE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJ- NYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZ- NEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO Z NAPRAWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA e) Spółki komandytowo- -akcyjne Poz CONSULTING MODESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE- DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.VI NS-REJ.KRS/18997/13/190] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMAN- DYTOWO-AKCYJNA 3. CONSULTING MODESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA 4. NIE 5. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN 2. miejscowość LUBLIN ulica PARYSA nr domu 70 kod pocztowy poczta LUBLIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o statucie R. DR ROBERT FRONC NOTARIUSZ KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE REP. A NR 4039/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane komplementariuszy 1 1. MODESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ ,00 ZŁ ,00 ZŁ Rub. 9. Emisje akcji 1 1. A AKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki ) PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZY- SŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI - SPÓŁCE MODESTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 2) KOMPLEMENTARIUSZA REPRE- ZENTUJE: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO- OSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMO- DZIELNIE B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE, SKŁADA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄC SAMO- DZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZLONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. OSOBĄ UPRAWNIONĄ DO REPREZENTOWANIA KOMPLE- MENTARIUSZA JEST ANZHELIKA NOVIKOVA - PRE- ZES ZARZĄDU. 3) AKCJONARIUSZE MOGĄ REPRE- ZENTOWAĆ SPÓŁKĘ JEDYNIE W CHARAKTERZE PEŁNOMOCNIKÓW. PRub. Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę 1 1. MODESTA ŚCIĄ Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZE- NIEM RYŻU Z UPRAWA RYŻU Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH Z UPRAWA TRZCINY CUKROWEJ Z UPRAWA TYTONIU Z UPRAWA ROŚLIN WŁÓKNISTYCH Z POZOSTAŁE UPRAWY ROLNE INNE NIŻ WIELO- LETNIE Z UPRAWA WINOGRON Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH TROPIKALNYCH I PODZWROTNIKOWYCH Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH CYTRUSOWYCH Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PEST- KOWYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ORAZ ORZE- CHÓW Z UPRAWA DRZEW OLEISTYCH Z UPRAWA ROŚLIN WYKORZYSTY- WANYCH DO PRODUKCJI NAPOJÓW Z UPRAWA ROŚLIN PRZYPRAWOWYCH I AROMA- TYCZNYCH ORAZ ROŚLIN WYKORZYSTYWANYCH DO PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW FARMACEU- TYCZNYCH Z UPRAWA POZOSTAŁYCH ROŚLIN WIELOLETNICH Z ROZMNAŻA- NIE ROŚLIN Z DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPU- JĄCA PO ZBIORACH Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW I WARZYW Z POZOSTAŁE PRZETWARZANIE I KON- SERWOWANIE OWOCÓW I WARZYW Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRO- DUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ Z PRODUKCJA GAZÓW TECHNICZNYCH Z PRODUKCJA BARWNIKÓW I PIGMENTÓW Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTA- WOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTA- WOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH Z PRODUKCJA KAUCZUKU SYNTETYCZ- NEGO W FORMACH PODSTAWOWYCH Z PRODUKCJA FARB, LAKIERÓW I PODOBNYCH POWŁOK, FARB DRUKARSKICH I MAS USZCZEL- NIAJĄCYCH Z PRODUKCJA POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA OPON I DĘTEK Z GUMY; BIEŻNIKOWANIE I REGE- NEROWANIE OPON Z GUMY Z PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z GUMY Z PRODUKCJA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH 53

12 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘ- ŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FUR- GONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETA- LICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIATÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZE- DAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNI- CZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKO- RZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNIC- TWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO ORAZ MASZYN DO SZYCIA I MASZYN DZIEWIARSKICH Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWA- RÓW Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄ- DOWY TOWARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKO- WYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDA- WANIE GAZET Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z LEASING FINANSOWY Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO- NYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄ- DZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE f) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Poz AB DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WR.VI NS-REJ.KRS/1160/14/111] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AB DEVE- LOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica TYLNA nr domu 3 nr lokalu 1 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. WYSOCZAŃSKA 2. ALICJA (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH. 6. NIE 2 1. WYSOCZAŃSKA 2. BARBARA (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WYSOCZAŃ- SKA 2. BARBARA PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. WYSOCZAŃSKA 2. ALICJA CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIE- CZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z WYŁĄCZENIEM DZIAŁALNOŚCI ZASTRZEŻONEJ DLA INNYCH NIŻ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ PODMIOTÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻA- WIONYMI DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ORAZ ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI WYCHOWANIE PRZEDSZKOLNE POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDRO- WOTNEJ Poz AKADEMIA TAŃCA MARCZUK SPÓŁKA SĄD REJONOWY DLA M.ST. WAR- SZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/2336/14/827] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AKADEMIA TAŃCA MARCZUK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PŁOCHOCIŃ- SKA nr domu 19 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MARCZUK 2. PAWEŁ WIESŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MARCZUK 2. PAWEŁ WIESŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TAR- GOWISKAMI SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁ- KOWEJ LUB INTERNET SPRZEDAŻ DETA- LICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJA- LIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH, ODZIEŻY I OBUWIA PROWADZONA NA STRAGANACH I TAR- GOWISKACH POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ Z POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI SPORTOWEJ ORAZ ZAJĘĆ SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDU- KACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH Z POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI Z ZAKRESU NAUKI JAZDY I PILOTAŻU DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSTAWIANIEM PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZ- NYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA WYSTAWIANIE PRZEDSTAWIEŃ ARTYSTYCZNYCH Z ARTYSTYCZNA I LITERACKA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KUL- TURALNYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM Z DZIAŁALNOŚĆ KLUBÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z FIL- MAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELE- WIZYJNYMI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ Poz AMELIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZA- WIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [WA.XIII NS-REJ.KRS/1118/14/714] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON 54

13 AMELIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WAR- SZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica PŁO- CHOCIŃSKA nr domu 113B kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ ALDONA CZAMARSKA, KANCELARIA NOTA- RIALNA UL. KONDUKTORSKA 4 LOK. 29 W WAR- SZAWIE, REP. A NR 2687/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZPAKOWSKA 2. URSZULA EDYTA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWA- NIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁO- NEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZPAKOWSKA 2. URSZULA EDYTA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJA- LISTYCZNE TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZY- NOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYNAJEM I DZIERŻAWA EDUKACJA Poz ANDA EXPO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIV NS-REJ.KRS/613/14/143] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ANDA EXPO ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIEC- KIE powiat PIASECZYŃSKI gmina PIASECZNO miejscowość JÓZEFOSŁAW 2. miejscowość JÓZE- FOSŁAW ulica ALASKI nr domu 15 nr lokalu 17 kod pocztowy poczta JÓZEFOSŁAW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KANCELARII NOTARIALNEJ KRZYSZTOFA KOSIORKIEWICZA, UL. BODUENA 4/9, WARSZAWA, REP. A 3188/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. AYDIN 2. AYDIN UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. AYDIN 2. AYDIN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZ- NEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZY- GOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEO- LOGICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKO- NYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANA- LIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLI- MATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZ- KARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJ- MUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMY- SŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHEMIKA- LIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMY- SŁOWYCH, STATKÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGEN- TÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYRO- BÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA HERBATY, KAWY, KAKAO I PRZYPRAW Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNO- ŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTA- ŁYCH PÓŁPRODUKTÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANS- PORTOWYCH Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIE- RUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMO- ŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERU- CHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIE- RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRE- SIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODAR- CZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWI- ZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMA- CZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMI- NISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z PRODUKCJA PIECZYWA; PRODUKCJA ŚWIEŻYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRODUK- CJA SUCHARÓW I HERBATNIKÓW; PRODUKCJA KONSERWOWANYCH WYROBÓW CIASTKARSKICH I CIASTEK Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA CUKRU, CZEKOLADY, WYROBÓW CUKIER- NICZYCH I PIEKARSKICH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PIECZYWA, CIAST, WYROBÓW CIASTKARSKICH I CUKIERNICZYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLO- WYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYW- CZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Poz ANDRIMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIE- DZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LU.VI NS-REJ.KRS/570/14/765] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ANDRIMAR ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. BIAŁA PODLASKA gmina M. BIAŁA PODLASKA miejscowość BIAŁA PODLASKA 2. miejscowość BIAŁA PODLASKA ulica JANOWSKA nr domu 70 nr lokalu 9 kod pocztowy poczta BIAŁA POD- LASKA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. FEDARUK 2. SIARHEI UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.800,00 ZŁ 6. NIE 2 1. FEDA- RUK 2. VIKTAR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 1.600,00 ZŁ 6. NIE 3 1. FEDARUK 2. ALEH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.600,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIEKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW 55

14 ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. FEDARUK 2. SIAR- HEI 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT WODNY TRANSPORT LOTNICZY DZIA- ŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA PRODUK- CJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRO- NICZNYCH I OPTYCZNYCH WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINA- CJI ROPY NAFTOWEJ NAPRAWA, KONSER- WACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZ- NYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUK- CJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWA- NYCH DO WYPLATANIA PRODUKCJA MEBLI PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH WYTWARZANIE I ZAOPA- TRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLI- WIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJA- LISTYCZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI TELE- KOMUNIKACJA NADAWANIE PROGRAMÓW OGÓLNODOSTĘPNYCH I ABONAMENTOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKO- WYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPO- MAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZE- NIA I FUNDUSZE EMERYTALNE FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZ- PIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA, REASEKURACJA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNE, Z WYŁĄCZENIEM OBOWIĄZKOWEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHO- MOŚCI DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO-KSIĘGOWA I DORADZ- TWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄ- ZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE ADMINISTRACJA PUBLICZNA I OBRONA NARODOWA; OBOWIĄZKOWE ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNE EDUKACJA POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWA- NIA OPIEKA ZDROWOTNA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH POZOSTAŁA INDYWIDU- ALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA LEŚNIC- TWO I POZYSKIWANIE DREWNA UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ POZOSTAŁEGÓRNICTWO I WYDOBYWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓR- NICTWO I WYDOBYWANIE GÓRNICTWO RUD METALI WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIEN- NEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU) GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI RYBACTWO Poz AP21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [OP.VIII NS-REJ.KRS/558/14/331] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AP21 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo OPOLSKIE powiat M. OPOLE gmina M. OPOLE miejscowość OPOLE 2. miejscowość OPOLE ulica ARMII KRAJOWEJ nr domu 19 nr lokalu 10 kod pocztowy poczta OPOLE kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SOBOLEWSKA 2. ALI- CJA MAŁGORZATA UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. WYKURZ 2. PIOTR ADAM UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. WYKURZ 2. PIOTR ADAM PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMA- TYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE PRZYGOTOWYWA- NIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIOR- CÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALI- STYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Poz ASPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPO- wpis do rejestru: [BI.XII NS-REJ.KRS/406/14/823] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ASPI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo PODLASKIE powiat SUWALSKI gmina SUWAŁKI miejscowość SUWAŁKI 2. miejscowość SUWAŁKI ulica DIAMENTOWA nr domu 4 kod pocztowy poczta SUWAŁKI kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. W KN TOMASZA IGNACEGO OLSZEWSKIEGO W TORUNIU, REP. A NR 7399/2013 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNO- ŚCIĄ Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZYSZKOWSKI 2. PIOTR WOJCIECH (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. SZYSZKOWSKA 2. IZABELA MARIA (PIĘĆ- DZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JED- NOOSOBOWO-W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELO- OSOBOWEGO - WICEPREZES DZIAŁAJĄCY SAMO- DZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZYSZKOWSKI 2. PIOTR WOJCIECH PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH Z PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI META- LOWYCH I ICH CZĘŚCI Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOW- LANEJ Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADA- NIE POWŁOK NA METALE Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW NOŻOW- NICZYCH I SZTUĆCÓW Z PRODUKCJA ZAMKÓW I ZAWIASÓW Z PRODUKCJA NARZĘDZI Z PRODUKCJA POJEMNI- KÓW METALOWYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z METALI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW META- LOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA NARZĘDZI RĘCZNYCH MECHANICZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNA- CZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH NARZĘDZI MECHANICZNYCH Z NAPRAWA I KON- SERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTO- WYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALO- WYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPO- SAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALI- ZOWANA Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECH- NICZNE Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTA- ŁYCH MEDIACH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 31 56

15 Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTU- ALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANI- ZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Poz AW-HOWSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/805/14/826] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. AW-HOWSKI ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 25 kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY PRZED NOTA- RIUSZEM TOMASZEM KALINOWSKIM Z KANCELA- RII NOTARIALNEJ AGATA ROMANOWICZ, KAMILA KAMIŃSKA, TOMASZ KALINOWSKI SPÓŁKA CYWILNA WE WROCŁAWIU, REPERTORIUM A NR 68/2014. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. MACHOWSKI 2. ARTUR WALDE- MAR (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500, 00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE 2 1. MACHOW- SKA 2. ANETA LIDIA (PIĘĆDZIE- SIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500, 00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, JEDYNY CZŁO- NEK ZARZĄDU NIEZALEŻNIE OD PEŁNIONEJ FUNKCJI UPOWAŻNIONY JEST DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I JEJ REPRE- ZENTACJI JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADA- NIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ JEJ REPREZENTACJI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. MACHOWSKI 2. ARTUR WAL- DEMAR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Rub. 3. Prokurenci 1 1. MACHOWSKA 2. ANETA LIDIA PROKURA SAMOISTNA Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności WYDO- BYWANIE KAMIENIA, PIASKU I GLINY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE PRODUKCJA SZKŁA I WYROBÓW ZE SZKŁA Z PRODUKCJA WYROBÓW OGNIO- TRWAŁYCH PRODUKCJA CERAMICZNYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH PRODUK- CJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PORCELANY I CERAMIKI PRODUKCJA WYROBÓW Z BETONU, CEMENTU I GIPSU Z CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA PRODUKCJA WYROBÓW ŚCIERNYCH I POZOSTA- ŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANA PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPE- CJALISTYCZNE Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPRO- GRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁAL- NOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWO- JOWE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRO- FESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNI- KÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRA- CYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIA- ŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMO- WEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz BENSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/10883/13/596] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BENSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POL- SKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC miejscowość LUBLINIEC 2. miejscowość LUBLINIEC ulica KLONOWA nr domu 5 kod pocztowy poczta LUBLINIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. REP. A NR 5873/2013, NOTARIUSZ AGATA JUCHA KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PIEKAR- SKIEJ 11 W BYTOMIU, SPROSTOWANIE W DN R. REP. A NR 5905/2013, NOTARIUSZ AGATA JUCHA KANCELARIA NOTARIALNA PRZY UL. PIEKARSKIEJ 11 W BYTOMIU Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. BENSKI 2. MICHAŁ JAKUB UDZIAŁÓW O ŁĄCZ- NEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPRE- ZENTUJE ORAZ DECYZJE W IMIENIU SPÓŁKI PODEJMUJE PREZES ZARZĄDU. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DECYZJE W IMIE- NIU SPÓŁKI PODEJMUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. BRONOWICKI 2. ANDRZEJ PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. BENSKI 2. MICHAŁ JAKUB WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Poz BMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPO- WIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJO- NOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKO- WIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [KR.XII NS-REJ.KRS/23749/13/837] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. BMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat NOWOSĄDECKI gmina STARY SĄCZ miejscowość BARCICE 2. miejscowość BARCICE nr domu 630 kod pocztowy poczta LIMANOWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. - KANCELARIA NOTARIALNA W LIMANOWEJ, NOTARIUSZ TOMASZ LISZKA, REP. A NR 4325/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. LACH 2. KRZYSZTOF (PIĘĆ- DZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZ- NEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) 6. NIE 2 1. LACH 2. JOANNA (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) KAŻDY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMI- NALNEJ 2500,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PRE- ZES ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSO- BOWY: SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: KAŻDY Z CZŁON- KÓW ZAREZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO ROZPORZĄDZANIA PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄ- CEJ ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST ZGODNE ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKUREN- TEM LUB SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. LACH 2. KRZYSZTOF PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z POZOSTAŁE ZAKWATEROWANIE Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄ- ZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z POZOSTAŁE SPECJALI- STYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKAL- NYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ 57

16 DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKA- CYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTA- ŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLA- NYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE INSTALA- CJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPL- NYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALO- WANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃ- CZENIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCY- KLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HUR- TOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMU- JĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIA- ŁÓW BUDOWLANYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MASZYN, URZĄDZEŃ PRZEMYSŁOWYCH, STAT- KÓW I SAMOLOTÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ ŻYW- NOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETY- KÓW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA Z SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLA- NYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJA- LIZOWANA Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWA- NYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETA- LICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZO- STAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGO- WISKAMI Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANY Poz COMPARME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/1855/14/502] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. COMPARME ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica JÓZEFA I JANA ROSTFIŃSKICH nr domu 4 kod pocztowy poczta WARSZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ASE- SOR NOTARIALNY ELŻBIETA MIKITA, ZASTĘPCA NOTARIUSZA ANDRZEJA PRZYBYŁY, KANCELARIA NOTARIALNA UL. EMILII PLATER 10 M WARSZAWA REP. A - 93/2014 Rub CZAS NIE- OZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. IWANIUK 2. GRZE- GORZ SŁAWOMIR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. NAWROCKI 2. RADOSŁAW UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMO- DZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. IWANIUK 2. GRZEGORZ SŁAWOMIR CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE 2 1. NAWROCKI 2. RADOSŁAW CZŁONEK ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZE- DAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJ- NEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZE- DAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLE- PACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLE- POWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY A DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI B DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGA- JĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY A PRZEŁADU- NEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH B PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZE- ŁADUNKOWYCH A DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄ- DZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZETWARZA- NIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTER- NETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETO- WYCH Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFOR- MACYJNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z POŚREDNIC- TWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKO- NYWANE NA ZLECENIE Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMU- NIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZ- NYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z WYNA- JEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHO- DOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KON- GRESÓW Poz COMPETIA KANCELARIA PRAWNA ŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY KATO- WICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ WEGO, wpis do rejestru: [KA.VIII NS-REJ.KRS/1555/14/199] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. COMPETIA KANCELARIA PRAWNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATO- WICE miejscowość KATOWICE 2. miejscowość KATOWICE ulica KOSSUTHA nr domu 11 nr lokalu - kod pocztowy poczta KATOWICE kraj POL- SKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZIÓŁEK 2. MAGDALENA IWONA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.950,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ 2. Kapitał nie został pokryty podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZIÓŁEK 2. MARCIN MIROSŁAW PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA Z POZOSTAŁE DORADZ- TWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNO- LOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 58

17 NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) Poz DC CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.VIII NS-REJ.KRS/1248/14/778] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DC CON- SULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKO- POLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica STRZESZYŃSKA nr domu 75 kod pocztowy poczta POZNAŃ kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SYSIK 2. KRZYSZ- TOF STANISŁAW UDZIA- ŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE 2 1. SYSIK 2. HANNA MARIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE 3 1. DALZ 2. JOANNA MARIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE 4 1. KAWECKI 2. ROMAN WOJCIECH UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE 5 1. STENCEL 2. PAWEŁ UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 1 000,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. STENCEL 2. PAWEŁ PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności SPRZE- DAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFOR- MACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ SPRZE- DAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ HURTOWA REALI- ZOWANA NA ZLECENIE SPRZEDAŻ HUR- TOWA MASZYN, URZĄDZEŃ I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTE- ROWYCH PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁAL- NOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODAT- KOWE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁU- MACZENIAMI DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ REKLAMA BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECH- NICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUAL- NEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTOR- SKIM DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCĄ POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKA- CJĘ NAPRAWA I KONSERWACJA KOM- PUTERÓW I SPRZĘTU KOMUNIKACYJNEGO NAPRAWA I KONSERWACJA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO Poz DCEO 120 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/682/14/989] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DCEO 120 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WROCŁAW ulica NA GROBLI nr domu kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie , ASESOR NOTARIALNY ALEK- SANDRA FELCENLOBEN, ZASTĘPCA NOTARIU- SZA GERARDA BORACZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 61, REP. A NR 6133/2013 Rub CZAS NIEOZNA- CZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DCEO GROUP SPÓŁKA Z OGRA- NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WAR- TOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE 2 1. PACEL 2. JANINA (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁ- DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU Z WICEPREZE- SEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VON KAMPEN BANISCH 2. GREGOR ANTON 5. PREZES ZARZADU 6. NIE 2 1. PACEL 2. JANINA WICEPRE- ZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKO- MUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z POZO- STAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄ- CZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERY- TALNYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALI- STYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWA- DZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Poz DCEO 130 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WR.VI NS-REJ.KRS/683/14/390] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DCEO 130 ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄ- SKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW 2. miejscowość WRO- CŁAW ulica NA GROBLI nr domu kod pocztowy poczta WROCŁAW kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., ASESOR NOTARIALNY ALEKSANDRA FELCENLO- BEN ZASTĘPCA NOTARIUSZA GERARDA BORA- CZEWSKIEGO, KANCELARIA NOTARIALNA, UL.. RUSKA 61 WE WROCŁAWIU, REP. A NR 6139/2013. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. DCEO GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SIE- DEMDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKO- ŚCI 3.500,00 (TRZY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH. 6. NIE 2 1. PACEL 2. JANINA (TRZYDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKO- ŚCI 1.500,00 (JEDEN TYSIĄC PIĘĆSET) ZŁOTYCH. 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PRE- ZESA ZARZĄDU Z WICEPREZESEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. VON KAMPEN BANISCH 2. GREGOR ANTON 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. PACEL 2. JANINA WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEK- TRYCZNYCH Z NAPRAWA I KONSERWA- CJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIE- MIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE 59

18 Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEK- TROENERGETYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z POZO- STAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z POZO- STAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZE- NIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄ- DZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIAŁAL- NOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANA Poz DNJ INTRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.IX NS-REJ.KRS/1337/14/157] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DNJ INTRO ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat JAROCIŃSKI gmina JAROCIN miejscowość JAROCIN 2. miejscowość JAROCIN ulica POZNAŃ- SKA nr domu 33 kod pocztowy poczta JARO- CIN kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. NOWAK 2. MARCIN UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZY- PADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KARAŚ 2. MARIA JOLANTA PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności PRODUK- CJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU POLI- GRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH PRODUKCJA NAPOJÓW PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄ- DZEŃ PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA PRO- DUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTO- WEGO PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUK- CJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWA- NYCH DO WYPLATANIA NAPRAWA, KONSER- WACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ PRODUKCJA ODZIEŻY PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIE- METALICZNYCH PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄ- CZENIEM MOTOCYKLI PRODUKCJA MEBLI POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH PRODUKCJA SKÓR I WYRO- BÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH PRODUK- CJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZ- NYCH WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLI- MATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄ- ZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKO- DLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZE- NIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI HANDEL HUR- TOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODO- WYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁAL- NOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA TRANS- PORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY ZAKWATEROWANIE DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMO- WANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMA- TYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA BADA- NIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE DZIA- ŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, RACHUNKOWO- -KSIĘGOWA I DORADZTWO PODATKOWE WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁAL- NOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ SPOR- TOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄ- ZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Poz DOLINA LEŚNICY SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [CZ.XVII NS-REJ.KRS/10369/13/855] Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DOLINA LEŚNICY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIE- DZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat LUBLINIECKI gmina LUBLINIEC miejscowość LUBLINIEC 2. miejscowość LUBLINIEC ulica NIEGO- LEWSKICH nr domu 7 kod pocztowy poczta LUBLINIEC kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ LEOKADIA MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLEŚNIE, PRZY UL. SĄDOWEJ 2A, REP. A NR 6936/2013 SPRO- STOWANIE DNIA R., NOTARIUSZ LEOKA- DIA MADEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W OLE- ŚNIE, PRZY UL. SĄDOWEJ 2A, REP. A NR 32/ POZ. 6, 54, 56, 58 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. RPM SPÓŁKA AKCYJNA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSO- KOŚCI 5.000,00 ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PRE- ZES ZARZĄU LUB PROKURENT. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIAD- CZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ POD- PISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSO- BOWEGO. JEŻELI OŚWIADCZENIE WOLI POWO- DUJE POWSTANIE JEDNORAZOWO ZOBOWIĄZA- NIA PRZEKRACZAJĄCEGO WARTOŚĆ ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. KUCHARSKI 2. MAREK PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTA- ŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH Z POBÓR, UZDATNIANIA I DOSTARCZANIE WODY Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIE- BEZPIECZNE Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄ- ZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROBOTY ZWIĄ- ZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEK- TROENERGETYCZNYCH Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASY- FIKOWANE Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Z PRZYGO- TOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLO- GICZNO-INŻYNIERSKICH Z WYKONY- WANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALI- ZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATY- ZACYJNYCH Z WYKONYWANIE POZO- STAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH Z TYNKOWANIE Z ZAKŁADANIE STO- LARKI BUDOWLANEJ Z POSADZKAR- STWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN Z MALOWANIE I SZKLENIE Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOW- LANYCH WYKOŃCZENIOWYCH Z WYKO- NYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE 60

19 ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANE Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPO- SAŻENIA SANITARNEGO Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALO- WYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH Z DZIA- ŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMA- GAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWA- NIA Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURY- STYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWA- TEROWANIA Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGO- WYCH) I POLA NAMIOTOWE Z POZO- STAŁE ZAKWATEROWANIE A RESTAURA- CJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONO- MICZNE Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) Z POZO- STAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONO- MICZNA Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZA- NIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIER- ŻAWIONYMI Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZ- KIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PRO- WADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY Z DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRE- SIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJO- NALNA, NAUKOWA, TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODO- WYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLA- NYCH Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUAL- NEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM A DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURY- STYCZNYCH B DZIAŁALNOŚĆ POŚRED- NIKÓW TURYSTYCZNYCH Z DZIAŁAL- NOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI A DZIAŁALNOŚĆ PILOTÓW WYCIECZEK I PRZE- WODNIKÓW TURYSTYCZNYCH B DZIA- ŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INFORMACJI TURYSTYCZ- NEJ C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z NIE- SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZO- STAŁE SPRZĄTANIE Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWA- NIEM TERENÓW ZIELENI Z DZIAŁAL- NOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYW- KOWA I REKREACYJNA Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW B POZOSTAŁE POZASZ- KOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIE- SKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA Z PRAKTYKA LEKARSKA SPE- CJALISTYCZNA Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA B DZIAŁAL- NOŚĆ POGOTOWIA RATUNKOWEGO C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO- WANA Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ WESOŁYCH MIASTECZEK I PARKÓW ROZRYWKI Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ Poz DOM ROGALA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRA- JO [PO.IX NS-REJ.KRS/491/14/707] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. REGON NIP DOM ROGALA ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina KÓRNIK miejscowość SZCZYTNIKI 2. miejscowość SZCZYTNIKI ulica BAJKOWA nr domu 14 kod pocztowy poczta SZCZYTNIKI kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIE- LIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNA- NIU, REP. A NR 8/2014. AKT NOTARIALNY Z DNIA R., NOTARIUSZ ILONA TERESA ZIELIŃ- SKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 56/ ZMIENIONO: 2 I 6 UMOWY SPÓŁKI, - PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI. Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘK- SZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. SZULC 2. ADAM PIOTR UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.750,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ PRub. Informacja o wniesieniu aportu ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PREZESEM ZARZĄDU. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. SZULC 2. ADAM PIOTR PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKA- CJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLA- CÓWKI GASTRONOMICZNE Z PRZYGO- TOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTER- NET Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWA- DZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALI- ZOWANYCH SKLEPACH Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH) Z WYDAWANIE GAZET Z WYDA- WANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAW- NICZA Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZ- NYCH I KOMPUTEROWYCH Z PRZE- TWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIA- ŁALNOŚĆ Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA Z POZO- STAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA REKLAMA Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH A POŚRED- NICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJ- SCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRO- NICZNYCH (INTERNET) D POŚREDNIC- TWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMA- CZENIAMI Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTU- ALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGA- NIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMA- GAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPO- DARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ Poz DSR - CATARIN SPÓŁKA Z OGRANI- CZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WAR- SZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJO [WA.XIII NS-REJ.KRS/1684/14/862] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. DSR - CATA- RIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIAL- NOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo MAZO- WIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA 2. miejscowość WARSZAWA ulica DOMANIEWSKA nr domu 37 nr lokalu 2.43 kod pocztowy poczta WAR- SZAWA kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie R., NOTARIUSZ WOJCIECH OSŁAW- SKI, KANCELARIA NOTARIALNA W BYDGOSZ- CZY, UL. KRASIŃSKIEGO 9/1, REP. A NR 8748/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. KOLSKA GIŻA 2. KATARZYNA

20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI ZŁ 6. TAK Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAW- NIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIE- LOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDUDZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. GIŻA 2. MARCIN PREZES ZARZĄDU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z ZBIE- RANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH Z ROBOTY BUDOW- LANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOW- LANYCH Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄ- CYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PALIW, RUD, METALI I CHE- MIKALIÓW PRZEMYSŁOWYCH Z SPRZE- DAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZE- NIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZE- NIEM MOTOCYKLI Z WYNAJEM I DZIER- ŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIAL- NYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYN- KÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH Z POZOSTAŁE SPRZĄTANIE Z POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKRE- ACYJNA B MAGAZYNOWANIE I PRZE- CHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW Poz ELIT SERVICE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [GD.VII NS-REJ.KRS/26385/13/326] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELIT SERVICE ŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK 2. miejscowość GDAŃSK ulica PADEREWSKIEGO nr domu 8 nr lokalu 70 kod pocztowy poczta GDAŃSK kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie ROKU, NOTARIUSZ ZBIGNIEW KUNDO, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, UL. GRUNWALDZKA NR 102, REP. A NUMER 7422/2013 Rub CZAS NIEOZNACZONY 3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ZHURBA 2. MARIIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE 2 1. POLTORATSKAYA 2. YULIA UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ 6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki ,00 ZŁ podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISY- WANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. PRub. Dane osób wchodzących w skład organu 1 1. ZHURBA 2. MARIIA 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. POLTORATSKAYA 2. YULIA 5. WICEPREZES ZARZADU 6. NIE Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWA- NIE GLINY I KAOLINU Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWO- RZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA OPAKOWAŃ Z TWORZYW SZTUCZNYCH Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA WYRO- BÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH Z PRODUKCJA OLEJKÓW ETERYCZNYCH Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHE- MICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOW- LANE SPECJALISTYCZNE Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSO- BOWYCH I FURGONETEK Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZ- DÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMO- CHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCE- SORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZ- DAMI SAMOCHODOWYMI SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE Z SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWO- RZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIE- RZĄT Z SPRZEDAŻ HURTOWA KWIA- TÓW I ROŚLIN Z SPRZEDAŻ HURTOWA SKÓR SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH Z SPRZEDAŻ HURTOWA OWOCÓW I WARZYW Z SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYRO- BÓW Z MIĘSA Z SPRZEDAŻ HURTOWA MLEKA, WYROBÓW MLECZARSKICH, JAJ, OLE- JÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH SPRZE- DAŻ HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMO- WEGO Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZ- DÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLO- GII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PRO- WADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPE- CJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH WYROBÓW PROWA- DZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWI- SKAMI Z TRANSPORT MORSKI I PRZY- BRZEŻNY PASAŻERSKI Z TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW Z TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASA- ŻERSKI Z TRANSPORT WODNY ŚRÓD- LĄDOWY TOWARÓW MAGAZYNOWA- NIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPO- MAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Z WYDAWANIE KSIĄŻEK Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMO- ŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE DZIA- ŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄ- DZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ POR- TALI INTERNETOWYCH POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFOR- MACJI POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINAN- SOWYCH DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZ- TWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM REKLAMA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKI- WANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRA- COWNIKÓW Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIA- NIEM PRACOWNIKÓW DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZER- WACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURY- STYKI POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE DZIAŁALNOŚĆ USŁU- GOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERE- NÓW ZIELENI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZO- STAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PRO- WADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH, PRACODAW- CÓW ORAZ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE Z POZOSTAŁA DZIA- ŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLA- SYFIKOWANA Poz ELPBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ. KRS SĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX STRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: [LD.XX NS-REJ.KRS/999/14/420] NICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ELPBROKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. SKIERNIEWICE gmina M. SKIERNIEWICE miejscowość SKIERNIEWICE 2. miejscowość SKIERNIE- WICE ulica POMOLOGICZNA nr domu 8 nr lokalu 115 kod pocztowy poczta SKIERNIEWICE kraj POLSKA - Adres poczty elektronicznej 62

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki:

Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: Obowiązująca treść 7 ust. 1. Statutu Spółki: 7.1 Przedmiotem działania Spółki jest: 1. produkcja wyrobów tartacznych PKD 16.10.Z, 2. produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna PKD

Bardziej szczegółowo

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r.

Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Załącznik nr 1 Podjęcia działalności gospodarczej z wykorzystaniem środków Funduszu Pracy wg PKD w 2008 r. Sekcja PKD Oszacowanie ze statusem Wydatki Funduszu Pracy (w tys. zł) Sekcja A Rolnictwo, leśnictwo,

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,

2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1/PKD02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem, 2/PKD16.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów

Bardziej szczegółowo

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083

Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Tymochowicz & Stonoga spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 101/2012 (3966) Pozycja 72083 Poz. 72083. TYMOCHOWICZ & STONOGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Dane z wpisu w rejestrze REGON Informacja prawna: Zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz.591, z późn. zm.) od

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść zmian dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 lutego 2016 roku. W 5 Statutu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 marca 2015 r. Poz. 379 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 12 marca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku.

Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. Zmiany Statutu Spółki Prymus S.A. uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 10.06.2014 roku. 1. Na podstawie uchwały nr 17 ZWZ Prymus S.A. zmienia się 6 Statutu Spółki. Obowiązujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki:

Treść raportu: dotychczasowe brzmienie 1 Statutu Spółki: Numer raportu: RB 109-W/2015 Data sporządzenia: 2015-12-29 Temat raportu: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CNT S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku Treść raportu: Zarząd Centrum

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.03.2014 godz. 15:01:01 Numer KRS: 0000502035 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI

INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI INFORMACJA O ZAREJESTROWANYCH ZMIANACH STATUTU SPÓŁKI Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji!

Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! Rejestracje w KRS w 2012 roku, pobiliśmy rekord rejestracji! W 2012 roku zarejestrowano w KRS 31 377 podmiotów. Jest to wzrost o 26% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku i wzrost o 35% w stosunku

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie

Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Wyniki finansowe branż w podregionach i regionie Dr Elżbieta Wojnicka Uniwersytet Gdaoski/Instytut Gospodarki WSIiZ Przedsięwzięcie środków Unii Europejskiej współfinansowane w ramach ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-07/ KH 627E KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) 1. Kontakt do: Kancelaria Liderio Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Załącznik nr 1 do ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. na dzień 27 czerwca 2013 roku Informacja dotycząca proponowanych zmian w Statucie Spółki Poniżej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO

INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO INFORMACJA O DOTYCHCZASOWEJ I NOWEJ TREŚCI STATUTU W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ KAPITAŁU WARUNKOWEGO 1. Zamiana treści Statutu Spółki w związku z rozszerzeniem przedmiotu działalności:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 285 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie różnicowania

Bardziej szczegółowo

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%.

Najwięcej nowych rejestracji dotyczy spółek z o.o. 74,92%, spółek komandytowych 7,67% oraz spółek jawnych -5,84%. REKORDOWA LICZBA REJESTRACJI NOWYCH FIRM W KRS W 2012 R. W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 23 015 podmiotów. Jest to wzrost o 25% w stosunku do analogicznego okresu w 2011 roku

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych

Nowe firmy z kapitałem zagranicznym zarejestrowane w 2012 r. zainwestowały w postaci kapitałów zakładowych 588 mln. złotych NOWI INWESTORZY ZAGRANICZNI W POLSCE W 2012 ROKU W pierwszych trzech kwartałach 2012 roku zarejestrowano w KRS 2578 firm z udziałem kapitału zagranicznego. Jest to spadek o 6% w stosunku do analogicznego

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim.

PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. PLANOWANE ZMIANY STATUTU: 1 ust. 3 Statutu Spółki w brzmieniu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, w województwie śląskim. Proponowana zmiana: 3.Siedziba Spółki mieści się w Chorzowie, w województwie

Bardziej szczegółowo

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn

Nowe firmy zarejestrowane w 2012 roku działy PKD, w których kobiety dominują w stosunku do mężczyzn 120 000 nowych firm założonych w 2012 roku powstało z udziałem kobiet. 4 na 10 nowych firm zakładają kobiety. Kobiety w coraz większym stopniu przejmują tradycyjne męskie zajęcia. Przykładem takich działań

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2015 godz. 15:10:14 Numer KRS: 0000368815 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z dnia 28-07-2015 1 Stawający: Radosław Rabiański, PESEL 72122203052, adres: Polska, 31-216 Kraków, ul. Ludwika Solskiego 3, numer lokalu 1, oświadcza, że

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2015 godz. 20:18:27 Numer KRS: 0000173863 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI Informacja dotycząca zmian w Statucie spółki ZUE Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie Zgodnie z art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, poniżej przedstawiono zestawienie obejmujące dotychczas obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.08.2013 godz. 09:15:38 Numer KRS: 0000076753 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim.

Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. Dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu: 3.Siedziba Spółki mieści się w Tychach, województwie śląskim. 1 2 Przedmiotem działalności przedsiębiorstwa Spółki wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Strona 1 z 11 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 14:22:58 Numer KRS: 0000329952 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.05.2013 godz. 14:54:54 Numer KRS: 0000450752 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2014 godz. 13:26:21 Numer KRS: 0000331475 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.08.2013 godz. 10:40:46 Numer KRS: 0000397619 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.07.2014 godz. 17:01:33 Numer KRS: 0000515596 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 10:54:27 Numer KRS: 0000082439

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.12.2014 godz. 10:54:27 Numer KRS: 0000082439 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.12.2014 godz. 10:54:27 Numer KRS: 0000082439 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.02.2016 godz. 13:14:44 Numer KRS: 0000521727 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2014 godz. 10:52:45 Numer KRS: 0000359119 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 04:08:34 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.04.2016 godz. 04:08:34 Numer KRS: 0000371771 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.11.2013 godz. 10:03:26 Numer KRS: 0000446599 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.:

Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: Brzmienie 7 statutu Spółki przed zmianami wprowadzonymi przez Walne Zgromadzenie w dniu 5 czerwca 2015 r.: 7. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest działalność oznaczona w polskiej klasyfikacji działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 21:49:44 Numer KRS: 0000264346 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549.

INDEKS INDEKS. BRE GOLD Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (załącznik nr 9) [BMSiG-9316/2013] - s. 181, poz. 16549. MSIG 228/2013 (4345) A M A Amplico Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy (załącznik nr 15) [BMSiG-10328/2013] - s. 265, poz. 16555. Amplico Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy

Bardziej szczegółowo

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A.

RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. RB 18/2012 Rejestracja zmian Statutu Spółki TESGAS S.A. Zarząd TESGAS S.A. (Spółka) w dniu 5 września 2012 roku, powziął informację, że Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.11.2012 godz. 14:18:40 Numer KRS: 0000347417 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.12.2013 godz. 14:09:32 Numer KRS: 0000443669 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.12.2014 godz. 12:51:59 Numer KRS: 0000432493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.07.2015 godz. 10:28:59 Numer KRS: 0000498504 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.06.2014 godz. 08:10:38 Numer KRS: 0000406515 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki

POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki 2015-02-05 16:02 POLIMEX-MOSTOSTAL SA Informacja o zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki Raport bieżący z plikiem 26/2015 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.11.2013 godz. 15:42:29 Numer KRS: 0000483497 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.09.2014 godz. 12:26:00 Numer KRS: 0000363343 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 23:35:49 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.07.2016 godz. 23:35:49 Numer KRS: 0000354537 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.04.2015 godz. 10:12:45 Numer KRS: 0000340843 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.:

Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: Proponowane zmiany w Statucie Z.Ch. Police S.A.: 1) 6 o dotychczasowej treści: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. 24,12 produkcja barwników i pigmentów, 2. 24,13 produkcja chemikaliów nieorganicznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.02.2014 godz. 11:47:59 Numer KRS: 0000487962 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.03.2013 godz. 12:58:57 Numer KRS: 0000278344 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.03.2015 godz. 10:16:53 Numer KRS: 0000382604 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. z dnia. 2013 r. Załącznik nr 3: do Planu Połączenia MOJ S.A. ( Spółka Przejmująca) z Fabryka Wyrobów Metalowych Kuźnia Osowiec sp. z o.o. ( Spółka Przejmowana) z dnia 27 maja2013 r. Projekt zmian Statutu MOJ S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.05.2014 godz. 11:31:00 Numer KRS: 0000508019 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.10.2014 godz. 11:30:24 Numer KRS: 0000005517 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 11:06:35 Numer KRS: 0000385867

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.01.2013 godz. 11:06:35 Numer KRS: 0000385867 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.01.2013 godz. 11:06:35 Numer KRS: 0000385867 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2014 godz. 12:23:58 Numer KRS: 0000294387

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.01.2014 godz. 12:23:58 Numer KRS: 0000294387 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.01.2014 godz. 12:23:58 Numer KRS: 0000294387 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.07.2014 godz. 16:25:30 Numer KRS: 0000435316 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.03.2013 godz. 10:54:52 Numer KRS: 0000453410 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.10.2015 godz. 09:35:24 Numer KRS: 0000004607 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.01.2015 godz. 18:10:09 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2014 godz. 17:12:14 Numer KRS: 0000473142 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 09:52:31 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2013 godz. 09:52:31 Numer KRS: 0000442861 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.04.2016 godz. 03:22:53 Numer KRS: 0000365852 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 12:44:22 Numer KRS: Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.11.2014 godz. 12:44:22 Numer KRS: 0000526495 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.04.2014 godz. 14:35:36 Numer KRS: 0000506719 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 15:10:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.09.2016 godz. 15:10:05 Numer KRS: 0000483725 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2013 godz. 13:32:06 Numer KRS: 0000487433 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 03.01.2013 godz. 10:16:49 Numer KRS: 0000323389 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ

RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO RAPORT ROZWÓJ STRUKTUR KLASTROWYCH W POLSCE WSCHODNIEJ ZAŁĄCZNIKI WARSZAWA Grudzień 2007 i regionalnej. Województwo lubelskie (według

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.03.2014 godz. 18:06:54 Numer KRS: 0000296724

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.03.2014 godz. 18:06:54 Numer KRS: 0000296724 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.03.2014 godz. 18:06:54 Numer KRS: 0000296724 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.04.2014 godz. 15:44:42 Numer KRS: 0000504527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.12.2014 godz. 22:55:25 Numer KRS: 0000522549 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 09:47:47 Numer KRS: 0000222499

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.12.2014 godz. 09:47:47 Numer KRS: 0000222499 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.12.2014 godz. 09:47:47 Numer KRS: 0000222499 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail

21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail ilosc firm wg PKD 21 lipca 2014 09:16:26 główne pkd główne pkd opis Rekordy e-mail 41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 161 37 49.41.Z Transport drogowy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.09.2013 godz. 12:20:04 Numer KRS: 0000245640 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 12:18:46 Numer KRS: 0000330283

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.01.2014 godz. 12:18:46 Numer KRS: 0000330283 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.01.2014 godz. 12:18:46 Numer KRS: 0000330283 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.09.2013 godz. 09:50:56 Numer KRS: 0000145932 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.02.2014 godz. 11:17:30 Numer KRS: 0000458900 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo