Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów"

Transkrypt

1 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia r. Tuchów, czerwiec

2 Opracowanie merytoryczne i obsługa techniczna: Zespół Zadaniowy ds. Opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Urząd Gminy Tuchów Tuchów ul. Rynek 1 2

3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 Cel i zakres opracowania... 5 I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO... 5 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU... 5 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ... 5 Położenie, powierzchnia Ludność:... 6 Środowisko przyrodnicze Turystyka Zagospodarowanie przestrzenne Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego Infrastruktura techniczna Własność nieruchomości Stan obiektów dziedzictwa kulturowego Identyfikacja problemów Gospodarka Struktura i trendy Struktura podstawowych branż Identyfikacja problemów Sfera społeczna Warunki i jakość życia mieszkańców mieszkalnictwo, usługi, infrastruktura społeczna Rynek pracy Identyfikacja problemów III. ZADANIA WPŁYWAJĄCE NA POPRAWĘ SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE LISTA ZADAŃ MAJĄCYCH WPŁYW NA POPRAWĘ SYTUACJI NA DANYM OBSZARZE Zmiany w strukturze gospodarczej obszaru Zmiany w sposobie użytkowania terenu Rozwój systemu komunikacji i infrastruktury Poprawa stanu środowiska naturalnego Poprawa stanu środowiska kulturowego Poprawa warunków i jakości życia mieszkańców LISTA ZADAŃ DO REALIZACJI WEDŁUG HIERARCHII WAŻNOŚCI IV. REALIZACJA ZADAŃ I PROJEKTÓW A.1. PLANOWANE DO WYKONANIA W OKRESIE R. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W OPARCIU O PROJEKTY/PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO B. PLANOWANE DO WYKONANIA W OKRESIE R. ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W OPARCIU O PROJEKTY /PRZEDSIĘWZIĘCIA Z ZAKRESU INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I BUDOWNICTWA KUBATUROWEGO I INNE DŁUGOTERMINOWE V. POWIĄZANIE PROJEKTU/ÓW Z INNYMI DZIAŁANIAMI REALIZOWANYMI NA TERENIE GMINY VI. OCZEKIWANE WSKAŹNIKI OSIĄGNIĘĆ PLANU ROZWOJU LOKALNEGO VII. PLAN FINANSOWY ROZWOJU LOKALNEGO GMINY TUCHÓW PLAN NA LATA [W ZŁ] PLAN NA LATA [ W TYS. ZŁ] VIII. SYSTEM WDRAŻANIA IX. SPOSOBY MONITOROWANIA, OCENY I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ MONITORING PLANU ROZWOJU LOKALNEGO PUBLIC RELATIONS

4 WPROWADZENIE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów został opracowany z inicjatywy samorządu. Dokument obejmuje dwa horyzonty czasowe: krótkookresowy na lata i długookresowy na lata Opracowany plan odpowiada na potrzeby i aspiracje mieszkańców oraz stanowi narzędzie nowoczesnego zarządzania gminą, które pokazuje, na co, w jakiej kolejności oraz w jakiej ilości będą wydawane publiczne pieniądze, pozostające w dyspozycji samorządu. Posiadanie takiego dokumentu, choć nie jest wymogiem ustawowym, to jest spełnieniem podstawowej zasady obowiązującej w polityce strukturalnej Unii Europejskiej, mianowicie zasady programowania. Łatwiej będzie aplikującej gminie uzasadnić potrzebę realizacji poszczególnych projektów w kontekście wcześniej przygotowanego programu, który pozostaje w spójności z dokumentami programowymi powiatu, województwa i gminy. Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tuchów został opracowany w oparciu o następujące dokumenty: Strategię Rozwoju Gminy Tuchów na lata , Wieloletnie Plany Inwestycyjne na lata , Strategię Rozwoju Powiatu Tarnowskiego Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Sektorowe Programy Operacyjne Zasadniczy wpływ na kształt i zakres planu miały opinie mieszkańców zebrane podczas spotkań konsultacyjnych, które odbyły się z rolnikami, przedsiębiorcami, młodzieżą, organizacjami pozarządowymi, członkami Komisji Rady Miejskiej. Plan opracowano zgodnie z przyjętymi na wstępie założeniami, tj.: w formule uspołecznionej, z udziałem szerokiego przedstawicielstwa mieszkańców w przystępnej i praktycznej formie, tak, aby mógł służyć w codziennej pracy osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji rozwojowych przy zaangażowaniu minimum czasu i środków finansowych z możliwością łatwego weryfikowania ustaleń, stosownie do potrzeb zmieniającej się rzeczywistości gospodarczo społecznej. Struktura planu zawiera elementy, które wynikają z logiki programowania: wnioski z diagnozy sytuacji społeczno gospodarczej gminy cel planu priorytety działania projekty powiązanie planu z dokumentami programowymi powiatu, województwa i kraju promocja planu monitoring realizacji planu Plan powinien być dokumentem wykonawczym, lecz o tym, jaki przyjmie charakter decydować będzie Rada Gminy. Nawet najlepiej przygotowany plan będzie martwy, jeśli nie znajdą się ludzie, którzy zechcą go realizować. 4

5 Cel i zakres opracowania Plan Rozwoju Lokalnego gminy Tuchów to dokument określający politykę społeczno gospodarczą rozwoju Gminy Tuchów w okresie oraz w okresie programowania Unii Europejskiej w latach Jego celem jest określenie reguł gospodarowania środkami finansowymi oraz ustalenie najważniejszych potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych gminy z dostosowaniem ich do standardów i norm Unii Europejskiej. Ponadto Plan Rozwoju Lokalnego jest jednym z podstawowych narzędzi skutecznego zarządzania gminą, umożliwiającym w perspektywie wieloletniej planowanie realizacji inwestycji komunalnych i podejmowanie aktywnych działań zmierzających do podniesienia jakości życia mieszkańców i poprawy infrastruktury technicznej. I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PLANU ROZWOJU LOKALNEGO Określenie obszaru realizacji planu na lata oraz na kolejny okres programowania Unii Europejskiej Zakres przestrzenny planu dotyczy obszaru w granicach administracyjnych gminy Tuchów jednakże jest powiązany z rozwojem gmin sąsiednich, współpracą w realizacji inwestycji wspólnych na szczeblu Gmin, Powiatów, Województwa Małopolskiego. Plan Rozwoju Lokalnego nie ma określonego ustawowo terminu obowiązywania. Jego aktualność nie wygasa samoistnie. Może być zmienione, zgodnie zobowiązującymi przepisami, w trybie przewidzianym dla uchwalania planów. II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA OBSZARZE OBJĘTYM WDRAŻANIEM PLANU Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Położenie, powierzchnia. Gmina Tuchów, zlokalizowana w południowo-wschodniej części powiatu tarnowskiego, graniczy od północy z gminami Tarnów i Skrzyszów, od zachodu z gminami Pleśna i Gromnik, od południa z gminą Rzepiennik Strzyżewski, a od wschodu z gminą Ryglice. Gmina Tuchów położona jest w Pogórzu Karpackim, w jego części zwanej Ciężkowicko- Rożnowską, 16 km na południowy wschód od Tarnowa, zaledwie 100 km od Krakowa i ok. 80 km od Wieliczki i 80 km od granicy z Słowacją. Miasto położone jest na obydwu wysokich brzegach rzeki Białej, która wypływa ze zboczy Lackowej, szczytu w Beskidzie Niskim na granicy ze Słowacją. Malowniczymi elementami krajobrazu gminy są będące na jej terenie i otaczające ją wzgórza, powstałe w okresie tworzenia się Karpat. Przybierają one podłużne kształty lub szerokie garby sięgające wysokości m n.p.m., pokryte pasami lasów mieszanych, jednak z przewagą pól uprawnych. Zbocza ich są łagodne, o nachyleniu 20 stopni, zachęcające do uprawiania turystyki, utrudniające jednak uprawę roli. Na terenie gminy znajduje się Park Krajobrazowy z najwyższym szczytem Brzanka (536 m n.p.m.), na którym znajduje się Bacówka licznie odwiedzana przez turystów. Gmina Tuchów znajduje się w najcieplejszej strefie klimatycznej w Polsce, przy czym biegun ciepła znajduje się w okolicach Góry Marcina. Na terenie gminy znajdują się szlaki turystyczne i ścieżki rowerowe, w tym szlak oznakowany na niebiesko przebiegający z Tarnowa do Ciężkowic i dalej nad Jez. Rożnowskie. Atrakcyjna turystycznie jest zwłaszcza południowa część gminy, szczególnie wieś Jodłówka Tuchowska, leżąca wśród pokrytych lasami wzgórz, wzdłuż krętej doliny potoku Rostówka. 5

6 Powierzchnia gminy wynosi ha, a w jej skład wchodzi 12 sołectw: Buchcice, Burzyn, Dąbrówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska, Karwodrza, Lubaszowa, Łowczów, Meszna Opacka, Piotrkowice, Siedliska, Trzemesna, Zabłędza, oraz miasto Tuchów. Głównym ośrodkiem zapewniającym obsługę mieszkańców gminy jest położony około 20 km w kierunku północnym Tarnów. Zapewnia on obsługę w zakresie: administracji Starostwo Powiatowe, Oddział Zamiejscowy Urzędu Wojewódzkiego i Urzędu Marszałkowskiego; bezpieczeństwa publicznego Komenda Miejska Policji, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej; zdrowia szpitale, pogotowie ratunkowe, przychodnie specjalistyczne, apteki; handlu, usług i rzemiosła; kultury kino, teatr, muzea; szkolnictwa szkoły zasadnicze zawodowe, średnie zawodowe i ogólnokształcące, wyższe zawodowe ekonomiczne; zatrudnienia Tarnów jest najbliższym ośrodkiem miejskim generującym znaczną liczbę miejsc pracy w przemyśle, usługach i administracji. Istotne związki funkcjonalno-przestrzenne zachodzą z gmina Tuchów: opieka zdrowotna szpital, pogotowie ratunkowe, przychodnie specjalistyczne; szkolnictwa zespół szkół ogólnokształcących, zespół szkół zawodowych; zatrudnienia. Analiza danych demograficznych dotyczących gminy Tuchów prowadzi do następujących wniosków: wzrasta liczba mieszkańców gminy wzrasta liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym wzrasta liczba mieszkańców w wieku poprodukcyjnym trwa proces migracji mieszkańców poza granice gminy Ludność: Gmina Tuchów liczy ponad 17,5 tys. mieszkańców. W samym Tuchowie mieszka ok. 6,6 tys. osób, co stanowi 36,5% ogółu mieszkańców gminy (stan na koniec grudnia 2002 r). Średnia gęstość zaludnienia wynosi 176 osób/km 2 i jest od wyższy od średniej dla powiatu, wynoszącej 137 os./km 2. Gmina jest pod względem liczby mieszkańców trzecią, co do wielkości w powiecie tarnowskim, po gminach Tarnów i Żabno; mieszka w niej ok. 10% ludności powiatu. Na przestrzeni ostatnich lat liczba mieszkańców gminy zmieniała się następująco: Tabela nr 1. Liczba mieszkańców w gminie Tuchów. Wyszczególnienie VI 2003 Liczba mieszkańców ogółem Z powyższej tabeli wynika, że w roku 2002 liczba mieszkańców gminy wzrosła o 37 osób w stosunku do roku 2001 (0,2%), natomiast w roku 2001 o 153 osoby w stosunku do roku 2000 (0,8%). Można, zatem uznać, że liczba mieszkańców w gminie charakteryzuje się lekką tendencją wzrostową. Podstawowe cechy struktury wiekowej mieszkańców gminy przedstawiały się następująco: 6

7 Tabela nr 2. Struktura wiekowa mieszkańców gminy Tuchów. Wyszczególnienie Liczba osób w wieku przedprodukcyjnym Liczba osób w wieku produkcyjnym Liczba osób w wieku poprodukcyjnym Przyrost naturalny Struktura zatrudnienia mieszkańców gminy Tuchów przedstawia się następująco. Znaczna część mieszkańców gminy około 49% pracuje w rolnictwie indywidualnym, natomiast w gospodarce narodowej (pracujący poza rolnictwem indywidualnym, według faktycznego miejsca pracy, bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób) w roku 2002 r. pracowało 1581 osób, w tym 28,3% w budownictwie i przemyśle, w usługach rynkowych pracowało 17,9%, w usługach nierynkowych 53,3%, natomiast w rolnictwie i leśnictwie 0,5%. W stosunku do roku 2001 ogólna liczba osób pracujących w gospodarce narodowej wzrosła o 122 osoby (8,4%). W roku 2002 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osób zatrudnionych w gospodarce narodowej dla województwa małopolskiego wynosiło 2060,99 zł, natomiast dla powiatu tarnowskiego 1573,07 zł. Dla obliczenia średniego dochodu na mieszkańca gminy Tuchów uwzględniono wpływy do budżetu gminy pochodzące z podatku dochodowego od osób fizycznych. W 2003 r. wpływy do budżetu gminy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PDOF) zaplanowano na poziomie zł. Biorąc po uwagę efektywną stawkę PDOF wynoszącą 15% oraz fakt, iż udział gminy w tym podatku wynosi 27,6%, ustalono, że przybliżony roczny dochód mieszkańców gminy wyniósł ok tys. zł. Dzieląc tę wartość przez liczbę mieszkańców (17 590) uzyskujemy roczny dochód na jednego mieszkańca gminy, wynoszący ok zł, co daje 221, 25 zł miesięcznie. Średnia ta uwzględnia wszystkich mieszkańców gminy, a więc również dzieci, osoby niepracujące i niepłacące podatku dochodowego, (np. rolnicy), oraz dochodów przedsiębiorców rozliczających się ryczałtem lub kartą podatkową. Dlatego też wartości rzeczywiste dochodu mieszkańca są znacznie wyższe niż obliczone powyżej. Środowisko przyrodnicze. Opis geologiczny, hydrogeologiczny i hydrograficzny Teren gminy znajduje się w obszarze Pogórza Ciężkowickiego i Pogórza Rożnowskiego, które zbudowane są z trzech płaszczowin nasuniętych na siebie od południa tj.: płaszczowiny śląskiej (zajmująca największą powierzchnię), wąskiej strefy podśląskiej i skolskiej. Obszar na północ od Tuchowa, Wzniesienie Trzemeskie zbudowane jest ze spiętrzonych fałdów warstw istebniańskich, inoceramowych, lgockich płaszczowiny śląskiej. Od płaszczowiny skolskiej oddziela je wąska, silnie złuskowana płaszczowina podśląska, w przewadze łupkowa. Rejon Tuchowa Ryglic obejmuje równoleżnikowa synklina, zbudowana z mniej odpornych warstw krośnieńskich płaszczowiny śląskiej. Z uwagi na jej mniejszą odporność dolina Białej w rejonie Tuchowa dochodzi do szerokości ~ 2 km. Tuż na południe równoleżnikowo 7

8 przebiega antyklina Brzanki Liwocza, pocięta południkowo uskokami, zbudowana z odpornych gruboławicowych piaskowców godulskich i istebniańskich. Analizowany obszar pod względem hydrograficznym należy do zlewni Wisły i jest odwadniany przez rzekę Białą z jej licznymi w tym rejonie dopływami: Siedliszanka, Mesznianka, Rostówka, Burzynianka, Młynówka, Radlanka, Dąbrówka. Zlewnie dopływów Białej rozdzielają topograficzne działy wodne, których przebieg wyznaczają kulminacje terenowe. Pasmo Brzanki odznacza się w tym terenie największą gęstością sieci cieków wodnych i jest ono dużym obszarem alimentacji wód podziemnych. Dzieje się to głównie za sprawą budowy geologicznej płytkie, szkieletowe pokrywy zwietrzelinowe oraz charakter pokrycia terenu las, który magazynuje wody opadowe, zmniejsza spływ powierzchniowy i odpływ poprzez formowanie swoistych warunków mikroklimatycznych zmniejszenie amplitudy wahań dobowych temperatury, co sprzyja powolnemu procesowi tajania pokrywy śnieżnej. Małą retencją i niską zasobnością w wody charakteryzuje się obniżenie tuchowskie z uwagi na występujące w tym obszarze pylasto-ilaste pokrywy czwartorzędowe. Teren ten odznacza się dużym spływem powierzchniowym tym bardziej, że jest on pozbawiony większych połaci lasów. Występowanie zasobów wód podziemnych jest uwarunkowane tektoniką i litologią terenu. Występują one na trzech różnych horyzontach wodonośnych. Pierwszy z nich czwartorzędowy poziom wodonośny związany jest z występującymi w sterasowanej dolinie Białej i płaskodennej dolinie Szwedki utworami aluwialnymi. Wydajność eksploatacyjna zasobów szacowana jest od 8 do 30 m 3 /h W aluwiach doliny Białej zalega główny zbiornik wód podziemnych nr 434 (czwartorzędowy) o szacowanych zasobach dyspozycyjnych na 7 tys.m 3 /d i powierzchni 53 km 2. Średnia głębokość ujęć to 6 m. Drugi horyzont wodonośny mioceński jest słabo rozpoznany, fragmentaryczny, nieciągły z powodu zafałdowań tych utworów na progu Karpat. Trzeci horyzont fliszowy występuje w spękanych, gruboławicowych seriach piaskowców warstw lgockich, istebniańskich i godulskich, praktycznie na całym obszarze pogórskim. Wody podziemne należą do typu szczelinowego a głębokość zalegania waha się od 5 do 20 m i więcej pod powierzchnią wierzchowin. W omawianym terenie największy zbiornik tego typu występuje w paśmie Brzanki Wody powierzchniowe Głównym ciekiem wodnym na omawianym terenie jest rzeka Biała, prawobrzeżny dopływ Dunajca, o długości całkowitej 101,8 km. Ujście tej rzeki do Dunajca znajduje się w km Źródła rzeki Białej znajdują się w Beskidzie Niskim, u podnóża najwyższego szczytu tej grupy górskiej Karpat Lackowej (blisko 1000 m n.p.m.). Wzdłuż biegu rzeka przyjmuje szereg dopływów prawo- i lewobrzeżnych m.in. potoki Kąśnianka, Zborowianka, a w analizowanym rejonie Tuchowa Szwedka, Siedliszanka, Mesznianka, Rostówka, Burzynianka, Dąbrówka, Młynówka, Radlanka. Deniwelacje terenu w zlewniach dopływów wahają się między 100 a 200 m. Poniżej Tuchowa dolina Białej rozszerza się do 2-3 km, a następnie rzeka tworzy przełom przez wzgórza zbudowane z inoceramowych łupków piaskowca. Poniżej ujścia dopływu Spod Ostrej Góry Biała wypływa z Karpat do Kotliny Sandomierskiej. Powierzchnia rzeki Białej przy ujściu do Dunajca wynosi 983,3 km 2. Długość odcinka Białej przepływającego przez powiat tarnowski wynosi ok. 48,4 km. W omawianym terenie Tuchowa zlewnia rzeki Białej ma charakter rolniczo-rekreacyjny podobnie jak cały jej górny i środkowy bieg. W dolnym biegu z uwagi na aglomerację miejską z dużym ośrodkiem przemysłowym charakter zlewni jest przemysłowy. Rzeka na całej długości jest odbiornikiem zanieczyszczeń niesionych w nieoczyszczonych ściekach komunalnych z części miast i małych miejscowości. Ponadto jest odbiornikiem ścieków komunalnych z oczyszczalni miast Grybów, Ciężkowice, Tuchów, Tarnów oraz ścieków przemysłowych głównie z Zakładów Azotowych S.A. w Tarnowie, 8

9 Wody rzeki Białej wykorzystywane są do celów zaopatrzenia mieszkańców Ciężkowic i Tuchowa w wodę pitną. Wody podziemne: Przez teren gminy przebiega Główny Zbiornik Wód Podziemnych (GZWP), jest to zbiornik nr 434 o nazwie Dolina rzeki Biała Tarnowska o powierzchni 3,9 km2, śr. głębokości ujęć 5-26 m, oraz szacunkowych zasobach - 7,0 tys. m3/d. W paśmie Brzanki znajduje się lokalny zbiornik wód podziemnych Brzanki, szczelinowo-porowy, o przeciętnej głębokości ujęć 45 m i zasobach 4,26 tys. m3/d. Wody podziemne degradowane są w procesie infiltracji przez azotany i azotyny. Ponadto w zbiornikach trzeciorzędowych i czwartorzędowych występują duże ilości żelaza i magnezu, powodujące obniżenie klasy czystości. Zarówno wody powierzchniowe i podziemne wymagają ścisłej ochrony i doprowadzenia do stanu, w którym spełniać będą wymagania norm czystości. Podstawowym warunkiem osiągnięcia tego celu jest rozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej, dzięki czemu ścieki bytowe nie będą trafiały bezpośrednio do gruntów i wód powierzchniowych w gminie. Gleba Na analizowanym terenie gleby są znacznie zróżnicowane za sprawą złożonych warunków geologicznych, pokryw i stosunków wodnych. W omawianej części pogórskiej przeważają gleby brunatne wykształcone z utworów pyłowych, które na stromych stokach i wzniesieniach przechodzą w gleby brunatne gliniaste a w Paśmie Brzanki w płytkie gleby brunatne szkieletowe. Rozległą w tym terenie dolinę rzeki Białej wypełniają mady średnie i ciężkie, natomiast mniejsze dolinki o niewielkim spadku pokrywają gleby brunatne deluwialne, zmyte ze stoków. Klimat i warunki meteorologiczne Analizowany teren gminy Tuchów znajdujący się w obrębie Pogórza Ciężkowickiego położony jest w piętrze klimatycznym umiarkowanie ciepłym, który jest charakterystyczny dla najniższej partii gór, ze średnią temperaturą roczną od +8 do +6 o C. W obniżeniach takich jak tuchowsko-ryglickie, występuje inwersyjny rozkład temperatur oraz niższe opady niż na wzgórzach. Średnia suma rocznych opadów z wielolecia dla Tuchowa wynosi 673 mm, średnia suma opadów w miesiącu lipcu wynosi 105 mm a najniższe opady notuje się miesiącu marcu - zaledwie 37 mm. Okoliczne wzniesienia mają niższą średnioroczną temperaturę +7,5 6 o C, krótszy okres wegetacyjny (zależny silnie od ekspozycji) oraz wyższe opady mm w roku. Zgodnie z przyjętym podziałem przez W. Okołowicza w Narodowym Atlasie Polski omawiany teren znajduje się w Regionie Subkarpackim, dla którego ogólna charakterystyka klimatyczna przedstawia się następująco: - średnia temperatura stycznia o C - średnia temperatura lipca - powyżej +18 o C - liczba dni z pokrywą śnieżną dni - liczba dni pogodnych dni - średnie opady z roku: - około mm - średnie opady stycznia - około 30 mm - średnie opady lipca - około 100 mm - czas trwania zimy dni - liczba dni gorących dni Do opisu statystyki częstości, kierunków wiatrów oraz klas równowagi atmosfery wykorzystano różę wiatrów dla stacji meteorologicznej w Tarnowie, która zamieszczona jest w programie KOMIN wersja firmy EkoSoft Jacek Iwanek W-wa. Analizowana róża 9

10 wiatrów zawiera opis dla 12 kierunków i 11 prędkości wiatrów, z uwzględnieniem 6 stanów równowagi atmosfery. Charakterystyka środowiska przyrodniczego. Rzeźba terenu. Według podziału geomorfologicznego Klimaszewskiego (1972) gmina Tuchów usytuowana jest następująco: Strefa: Alpejska, Prowincja: Karpaty Podprowincja: Karpaty Zachodnie Makroregion: Karpaty Zewnętrzne Mezoregion: Pogórze Region: Pogórze Wielickie W obrębie tego regionu zostały wyróżnione jednostki podrzędne: Pogórze Ciężkowickie z podregionem Próg Czchowski (południowa część gminy), Pogórze Wiśnickie z subregionem Obniżenie Zakliczyńskie (Brzozowa, Siemiechów) i Płaskowyż Wału (północno-zachodnia część gminy) oraz Pogórze Strzyżowskie z subregionem Płaskowyż Rzepiennicki (Rzepiennik Marciszewski), Grzbiet Brzanka-Liwocz i Kotlina Tuchowska (Chojnik). Główne elementy rzeźby mają przebieg równoleżnikowy zakłócony rozcięciami większych dolin o przebiegu do nich prostopadłym. Teren gminy przecina dolina rzeki Białej. W czasie wezbrań powodziowych jest ona zalewana. Gleby Ocenę jakości gleb omówiono na podstawie badań realizowanych w sieci monitoringu krajowego w dwu seriach badawczych: 1995, Z dwu punktów zlokalizowanych na terenie powiatu tarnowskiego, jeden znajduje się w miejscowości Biała i został sklasyfikowany jako narażony na oddziaływanie emisji zanieczyszczeń przemysłowych, drugi w miejscowości Zakliczyn jako punkt bez wyrażanego oddziaływania zanieczyszczeń. Analiza wyników badań odczynu ph wykazała, że gleby charakteryzują się odczynem bardzo kwaśnym (Biała) i kwaśnym (Zakliczyn). Stan stwierdzony w 2000 roku nie uległ poprawie w stosunku do 1995 roku. Ocena jakości gleby w punkcie znajdującym się w Zakliczynie, czyli w terenie o podobnym charakterze co gmina Tuchów, przedstawia się następująco: kadm - podwyższona zawartość ( I ) - nie obserwuje się wzrostu stężenia. miedź - podwyższona zawartość ( I ) - nie obserwuje się wzrostu stężenia. nikiel - podwyższona zawartość ( I ) - nie obserwuje się wzrostu stężenia. ołów - naturalna zawartość (0 ) cynk - podwyższona zawartość (I ) - nie obserwuje się wzrostu stężenia metale ciężkie łącznie (Cd, Cu, Ni, Pb, Zn) - podwyższona zawartość ( I ) - nie obserwuje się wzrostu metali ciężkich zawartość siarki siarczanowej wyniosła 1,83 mg/100g gleby i jest wyższa od średniej krajowej i średniej wojewódzkiej. W porównaniu do 1995 roku obserwuje się spadek zawartości siarki siarczanowej w glebach wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) - małe zanieczyszczenie (2 ) - porównaniu do 1995 roku obserwuje się spadek zanieczyszczenia gleby Obszar gminy Tuchów należący do pogórzy niskich i średnich wykazuje dużą podatność na procesy naturalne jakimi są erozja i spłukiwanie gleb. Proces ten ułatwiają pylaste pokrywy czwartorzędowe oraz bardzo niski stopień zalesienia, który w okresie wiosennym i jesiennym w czasie poza wegetacją roślin przejawia się nasileniem procesów erozji i spłukiwania. Jak wynika z powyższych wyników monitoringu degradacja gleb przejawia się ich zakwaszeniem oraz podwyższoną zawartością metali ciężkich. Dodatkowym czynnikiem degradującym gleby jest brak na większości omawianego terenu kanalizacji sanitarnej. 10

11 Ścieki sanitarne wprowadzane do ziemi i cieków wodnych przy rozproszonej zabudowie na terenie pogórza i gęstej w dolinach rzek, może powodować znaczne ich zanieczyszczenie. Powietrze Ocenę tego komponentu środowiska przeprowadzono w oparciu o dane pochodzące z sieci monitoringu Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska oraz Państwowej Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej. Na podstawie analizy wyników pomiarów stężeń zanieczyszczeń podstawowych, badanych w powiecie tarnowskim w latach , stan powietrza można oceniano jako : bardzo dobry dla zanieczyszczenia SO 2, opadu pyłu, kadmu i ołowiu, dobry dla pyłu zawieszonego, średni dla zanieczyszczeń NO 2. W roku 2003 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie opublikował opracowanie zatytułowane Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2002 roku. Opracowanie to stanowi pierwszą ocenę roczną opracowaną w oparciu o przepisy zawarte we wprowadzonej w roku 2001 ustawie Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) oraz wydanych w roku 2002 przez Ministra Środowiska rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy: w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796) oraz w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798). Zawarte w tym opracowaniu oceny wykonywane są zgodnie z przepisami przywołanej ustawy dla obszarów (stref) obejmujących aglomeracje o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy lub obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji. Ocena dokonywana jest według dwóch grup kryteriów: ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ustanowionych ze względu na ochronę roślin. W ocenie rocznej dokonywanej pod kątem spełnienia kryteriów ustanowionych ze względu na ochronę zdrowia ludzi uwzględnia się następujące zanieczyszczenia: benzen C 6 H 6, dwutlenek azotu NO 2, dwutlenek siarki SO 2, ołów Pb, tlenek węgla CO, ozon O 3, pył PM10. Roślinność W podziale geobotanicznym Pawłowskiego (1992) położenie gminy przedstawia się następująco: prowincja: Górska, Środkowoeuropejska dział: Karpaty Zachodnie okręg: Pogórze Karpat Zachodnich podokręg: Pogórze Fliszowe W podziale na piętra roślinności gmina Tuchów leży w piętrze pogórza. Dominują nieleśne zbiorowiska roślinne. Wśród zbiorowisk roślinności nieleśnej przeważają zbiorowiska synantropijne, związane z gruntami ornymi (segetalne). Półnaturalne zbiorowiska roślinności nieleśnej stanowią łąki i pastwiska. Duże fragmenty lasów, odznaczają się dość wysokim stopniem naturalności. W drzewostanach ekosystemów leśnych dominuje buk i jodła. Znaczny udział ma sosna zwyczajna i dąb szypułkowy. Występuje też świerk, modrzew europejski, dąb bezszypułkowy, jawor, czereśnia, olsza czarna i szara. Wśród siedlisk nawiązujących do piętrowego układu roślinności dominuje las wyżynny. Niewielki udział posiada bór mieszany świeży i las mieszany wyżynny. Dominującym zbiorowiskiem w piętrze pogórza jest zespół żyznej buczyny karpackiej w formie podgórskiej. Występuje ona głównie w obrębie lasów pasma Brzanki. Niżej na 11

12 zboczach oraz u podnóży wzgórz występują lasy jodłowe. Innym zbiorowiskiem leśnym niższych partii pogórza jest zespół grądu Tilio-Carpinetum, tworzony przez grab zwyczajny, dąb szypułkowy oraz jodłę, buk, klon polny i lipę drobnolistną. Często sadzone są w charakterze przedplonów drzewostany sosnowe. Dość często spotykane na terenie gminy są zagajniki i laski brzozowe. W dolinach górnych odcinków potoków i mniejszych rzek wykształcają się zbiorowiska łęgowe podgórskiego łęgu jesionowego. Spotykane są również zbiorowiska o cechach pośrednich między podgórskim łęgiem jesionowym, a niżowym łęgiem Circaeo-Alnetum. Zbiorowiska łęgowe są często znacznie zniekształcone prze człowieka. Na terasie zalewowej rzeki Białej występują zarośla wiklin nadrzecznych. W dolinach rzek i potoków wykształcają się wilgotne łąki reprezentowane najczęściej przez zespół ostrożenia łąkowego (dolina Białej), a także świeże łąki rajgrasowe, występujące także na zboczach wzniesień. Mniejsze powierzchnie w pobliżu zabudowań i w miejscach wypasów zajmuje pastwiskowy zespół życicowo-grzebienicowy. Wśród zbiorowisk roślinności synantropijnej najpospolitszy jest zespół wyki czteronasiennej. Świat zwierzęcy Według podziału fizyczno - geograficznego Kondrackiego (1977) gmina Tuchów leży na Pogórzu Środkowo-Beskidzkim, na pograniczu regionu Pogórza Rożnowskiego (lewy brzeg Białej) i Pogórza Ciężkowickiego (pozostała część). Większość gatunków zwierząt związana jest z ekosystemami leśnymi. W szczególności znajdują tam schronienie duże zwierzęta łowne: sarna, a także jeleń, dzik, lis. Dużą liczebnością odznaczają się ptaki z podrzędu śpiewających. Lasy są także miejscem schronienia dla rzadkich, puszczańskich gatunków ptaków takich jak kania czarna i bocian czarny. Na terenach otwartych występuje drobna zwierzyna łowna: zając, bażant, kuropatwa oraz gryzonie, ptaki przestrzeni otwartych. Ichtiofaunę wód powierzchniowych stanowią ryby krainy pstrąga i krainy brzany. Występują tu cztery rzadko występujące gatunki zwierząt. Są nimi ryś, dzięcioł białogrzbiety, paź żeglarz, pachnica. Walory przyrodniczo-krajobrazowe Analizowany teren odznacza się wysokimi wartościami przyrodniczo-krajobrazowymi i z tego też względy został on objęty prawną ochroną poprzez utworzenie Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. Ponadto pozostały teren aż po Próg Karpat został objęty Obszarem Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego. W granicach Parku znajduje się najwyższa część Pogórza Ciężkowickiego, rozciągnięta pomiędzy dolinami Białej i Wisłoki. W części województwa małopolskiego leży on na terenie czterech gmin: Gromnik, Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski i Tuchów. Na terenie Parku projektuje się utworzenie 4 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni 310,5 ha, z których dwa "Ostry Kamień" i "Góra Liwecka" znajdują się na terenie województwa małopolskiego poza obszarem objętym analizą w raporcie. Cennymi elementami przyrody nieożywionej są dwa pomniki przyrody nieożywionej: "Ostry Kamień" położony w Żurowej (znajdujący się poza omawianym obszarem), grzęda skalna w kształcie ambony położony w Burzynie, zbudowany z piaskowców należących do warstw godulskich znajdujący się w odległości ~1,5 km od omawianego przedsięwzięcia, czyli poza jego zasięgiem oddziaływania. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia znajduje się pomnik przyrody ożywionej nr 48 aleja lip w miejscowości Burzyn. Park Krajobrazowy Pasma Brzanki wyróżnia się znacznym zróżnicowaniem zbiorowisk roślinnych i bogactwem flory. Aktualnie przeważają tu nieleśne zbiorowiska roślinne. Lasy porastają około 34% powierzchni Parku. Łąki i pastwiska zajmują około 10%, zaś zbiorowiska segetalne związane z gruntami ornymi około 48%. Dominującym zbiorowiskiem 12

13 leśnym jest zespół żyznej buczyny karpackiej tworzący dość rozległe kompleksy w wyższych partiach pasma Brzanki i Liwocza. W drzewostanie dominuje buk, często ze znacznym udziałem jodły lub jej dominacją. Ponadto występują tu również jawor, a w formie podgórskiej brzoza brodawkowata i czarna, grab zwyczajny, dąb szypułkowy i sosna. W warstwie krzewów dominują podrosty bukowe i jodłowe, leszczyna, dziki bez czarny i koralowy. Runo omawianego zespołu jest bardzo bogate, a najliczniej i najczęściej występują w nim: żywiec gruczołowaty, zawilec gajowy, żywiec cebulkowy, jeżyna gruczołowata, narecznica samcza, kokoryczka wielokwiatowa, miodunka ćma i marzanka wonna. Na wysoką ocenę florystyczną omawianego Parku wpływa stosunkowo liczny udział gatunków górskich we florze naczyniowej (61 roślin naczyniowych) wśród, których najbardziej interesującymi są: turzyca zwisła, paprotnik kolczysty, nerecznica górska i śnieżyczka przebiśnieg. Bardzo interesującymi elementami flory są też gatunki kserotermiczne, np: goryczka krzyżowa oraz chwasty: ostróżeczka polna, groszek bulwiasty. O wysokiej wartości Parku świadczy fakt występowania na jego obszarze wielu gatunków chronionych. Stwierdzono tutaj 23 gatunki roślin objętych ochroną całkowitą oraz 8 gatunków chronionych częściowo. Do najcenniejszych należy kłokoczka południowa. Z innych chronionych roślin wymienić można storczyki: plamisty i szerokolistny, wroniec widlasty, wawrzynek wilczełyko. Do ciekawych i objętych ochroną prawną grzybów występujących na terenie Parku zaliczyć należy soplówkę jodłową, szmaciaka gałęzistego i szyszkowca łuskowatego. Fauna Pasma Brzanki obfituje przede wszystkim w zwierzynę łowną, jak sarny, jelenie, dziki, lisy oraz gatunki objęte ochroną prawną, m.in.: jeża, gronostaja, łasicę, wydrę. Spotkać możemy także około 140 gatunków ptaków, w tym.: bociana czarnego, krogulca, myszołowa i jastrzębia. Z płazów występujących na omawianym terenie spotkać można salamandrę plamistą, kumaki, ropuchy: szarą i zieloną, rzekotkę drzewną i inne żaby oraz traszki. Gady reprezentowane są przez zaskrońca, żmiję zygzakowatą, jaszczurki: zwinkę i żyworodną oraz padalca. W analizowanym terenie Park Krajobrazowy Pasma Brzanki obejmuje sołectwa Burzyn i Lubaszowa. Natomiast w obszarze chronionego krajobrazu znajdują się: Siedliska, Dąbrówka Tuchowska, Tuchów. Rejon Tuchowa wykazuje niski stopień zalesienia a roślinność naturalna o charakterze gęstej puszczy została wyparta wielowiekową działalnością człowieka. Lasy porastają jedynie małymi płatami leje źródłowe i strome zbocza dolinek. Największym kompleksem leśnym w okolicy Tuchowa jest las zaliczany do zespołu boru sosnowego i buczyny karpackiej porastający Pasmo Brzanki. Na północny wschód od Tuchowa znajduje się również większy kompleks leśny typu grądów i borów na Wzgórzu Trzemeskim. Obszary podmokłe porastają przeważnie olsy, rzadziej lasy łęgowe olchowo-jesionowe. O walorach krajobrazowo przyrodniczych gminy Tuchów decydują: urozmaicona rzeźba terenu, wierzchowiny i wydłużone garby, przecinane dolinami potoków, wądołami i jarami dolina rzeki Białej Tarnowskiej, rozdzielająca wzgórza Pogórza Ciężkowickiego i Pogórza Rożnowskiego, lasy jodłowe pasma Suchej Góry na południu gminy zalesione wzgórza Pasma Brzanki w północno wschodniej części gminy występowanie źródeł wód mineralnych, fizjonomia terenów rolnych z charakterystyczną mozaiką pól, łąk zadrzewień śródpolnych oraz lasów jodłowo bukowych, liczne cieki wodne, tworzące system korytarzy ekologicznych oraz łąki i pastwiska stanowiące ich naturalną obudowę biologiczną, miejsca widokowe zapewniające szczególne warunki ekspozycji penetracji krajobrazu Obszary podlegające ochronie Obszar miasta i gminy Tuchów objęty jest następującymi formami ochrony prawnej: Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego, pomniki przyrody, zabytkowy układ przestrzenny i zabytkowe obiekty kultury w centrum Tuchowa objęte strefą ochrony konserwatora zabytków, udokumentowane złoża 13

14 surowców mineralnych, których obszar górniczy objęty jest ochroną, zbiornik wód podziemnych. Do zabytków kultury materialnej tego terenu można zaliczyć: dwór z XIX w. w Burzynie, kościół w Jodłówce Tuchowskiej, drewniany z 1871 r, z dzwonnicą z 1878 r. W rejonie Tuchowa znajdują się cmentarze z okresu I wojny światowej wpisane w krajobraz tego regionu. Niektóre z nich stanowią cenne zabytki architektury wojennych cmentarzy starannie wkomponowane w krajobraz pogórza. Na terenie parków krajobrazowych ochroną przyrody, organizacją działalności dydaktycznonaukowej, wydawaniem decyzji administracyjnych w zakresie ochrony przyrody i współdziałaniem w zakresie ochrony przyrody z jednostkami organizacyjnymi i osobami prawnymi i fizycznymi, zajmuje się Zespół Parków Krajobrazowych Pogórza w Tarnowie. Obszary cenne przyrodniczo, nie objęte ochroną Tereny występowania gleb IIIa i IIb klasy bonitacyjnej gruntów ornych i III klasy bonitacyjnej użytków zielonych. obszary łąk i pastwisk związane z rzekami, potokami i ciekami wodnymi, stanowiące ich biologiczną obudowę. Główne Zbiorniki Wód Podziemnych. Zagrożenia środowiska przyrodniczego. Stan czystości wód powierzchniowych. Źródła zanieczyszczeń wód powierzchniowych mają dwojaki charakter punktowy i obszarowy: - źródła punktowe: związane są ze skupiskami zabudowy mieszkaniowej, usługowej, produkcyjno-magazynowej oraz z grupami obiektów i pojedynczymi obiektami. Wytwarzane ścieki bytowo- gospodarcze zrzucane są bezpośrednio do odbiorników, którymi są cieki wodne, płynące przez obszar gminy. - źródła obszarowe: związane są one ze zjawiskiem spływów powierzchniowych zanieczyszczeń biogennych, wytworzonych w procesie produkcji rolnej. Spływowi biogenów towarzyszy spływ pestycydów odkładających się w osadach dennych cieków. Spływom powierzchniowym sprzyja ukształtowanie terenu. Zanieczyszczenie wód wgłębnych. Wody podziemne gromadzą się w utworach holoceńskich (GZWP nr 434 Dolina Białej Tarnowskiej ) i czwartorzędowych (GZWP nr 436 Istebna Ciężkowice, GZWP B Pasma Brzanki). Zbiorniki holoceńskie są zbiornikami nie izolowanymi, natomiast zbiorniki czwartorzędowe są zbiornikami słabo izolowanymi. Zagrożenie stanu czystości wód wgłębnych związane jest: przedostawaniem się do warstwy wodonośnej ścieków bytowo gospodarczych infiltracji skażonych wód powierzchniowych, niewłaściwego stosowania i składowania nawozów mineralnych, nawozów sztucznych i środków ochrony roślin. Według danych PIOŚ (1996) wody trzeciorzędowe można zaliczyć do wód klasy Ic, czwartorzędowe do wód Ia i Ib. Zanieczyszczenie powietrza. Wprowadzanie zanieczyszczeń do atmosfery na terenie gminy związane jest: ze zjawiskiem lokalnej emisji pyłów i gazów (w tym zjawisko tzw. niskiej emisji dwutlenku siarki) 14

15 z importem zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego spoza obszaru gminy z zanieczyszczeniami komunikacyjnymi Zjawisko niskiej emisji związków siarki wywołane jest wykorzystywaniem paliwa węglowego w systemach grzewczych poszczególnych budynków. Rozproszenie zabudowy sprawia, że zjawisko to zachodzi na terenie całej gminy. Związki siarki posiadają cechę długotrwałego utrzymywania się w atmosferze, wchodzą w reakcje z wodą, tworząc zjawisko kwaśnych deszczy. Emisja zanieczyszczeń komunikacyjnych wiąże się głównie z ruchem samochodowym głównie na drogach wojewódzkich. Komunikacja samochodowa generuje zanieczyszczenia tlenkiem węgla, tlenkiem azotu, węglowodorami aliafatycznymi i aromatycznymi, związkami ołowiu, siarki, fosforu, sadzą i popiołem. Substancje te gromadzą się przy szlakach komunikacyjnych oraz w miejscach związanych z obsługą ruchu. Obszary objęte szkodliwym oddziaływaniem na środowisko. Przez teren gminy przebiegają dwie linie przesyłowe wysokiego napięcia: linia 110 kv Tarnów Nowy Sącz (dwutorowa) i linia wysokiego napięcia 110 kv Tarnów Gorlice. Wzdłuż linii energetycznych 110 kv w strefie wyznaczonej przez linie odległe o 14,5 m. od skrajnych przewodów obowiązują ograniczenia ustalone w zarządzeniu Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia roku (M.P. nr 3, poz.24). Przez teren gminy przebiega gazociąg wysokiego ciśnienia DN 250, relacji Wygoda Grybów, z odgałęzieniem DN 80 do miejscowości Olszyny w gminie Rzepiennik Strzyżewski. Wzdłuż tych gazociągów istnieją ograniczenia lokalizacji zabudowy (pas szerokości 30 m którego osią jest przewód gazociągu), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przemysłu i Handlu z dn roku (Dz.U. Nr 139 poz. 686). W miejscowości Rzepiennik Marciszewski zlokalizowana jest stacja redukcyjno pomiarowa I stopnia. Ograniczenia lokalizacji zabudowy w sąsiedztwie stacji określa Zarządzenie Ministra Przemysłu z dnia roku (Dz.U. Nr 45/89 poz. 243). Turystyka. Turystyka jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się dziedzin gospodarki i w związku z tym przynosi coraz większe dochody. Doprowadzenie do intensyfikacji ruchu turystycznego wymaga zaproponowania różnorodnej oferty dla przybyszów. Gmina Tuchów chcąc przedstawić turystom odwiedzającym nasz region bogaty plan takich usług, opracowała wraz z 9 innymi gminami Pogórza strategię rozwoju produktu turystycznego pod nazwą "Pogórze Odkrywanie Tajemnicy". Produkt turystyczny gminy Tuchów nosi nazwę "Wrota Pogórza"; Wrota, odsłaniają tajemnice walorów naturalnych i dziedzictwa kulturalnego, programów przyrodniczych i rozrywkowych. Rozwój przedstawionych w nim projektów przewidziany był na lata W systemie 10 gmin zintegrowanych programem "Pogórze Odkrywanie Tajemnicy" Tuchów ma pełnić rolę pierwszej siedziby Rady Stanów Pogórzańskich Lokalnej Organizacji Turystycznej. W istniejące na naszym terenie zabytki kulturalne i osobliwości przyrodnicze zostały wkomponowane nowoczesne projekty mające na celu zwiększenie turystycznego "kapitału" gminy i "przyciągnięcie" turystów. Gmina Tuchów posiada wiele walorów przyrodniczych, klimatycznych, krajobrazowych (rzeka Biała, pasma górskie, Brzanka, Park Krajobrazowy). Wyznaczone szlaki turystyczne prowadzą przez otaczające wzgórza z szeregiem miejsc widokowych (w tym Szlak Jubileuszowy 650-lecia Tuchowa, o długości 20 km). Ponadto na terenie gminy jest wiele dóbr kultury i obiektów zabytkowych. Obecnie na terenie gminy istnieje 15 gospodarstw agroturystycznych oraz schronisko turystyczne Bacówka z 24 miejscami noclegowymi, Zajazd z hotelem, kawiarnią i restauracją. Jeśli dodamy do tego podobne walory sąsiednich gmin, to centralne położenie Tuchowa z pewnością jest atutem dla organizacji turystyki i rozwoju agroturystyki. 15

16 Wzgórza na terenie gminy Tuchów otwierają możliwości przed miłośnikami wędrówek pieszych, niezbyt forsownych szlaków rowerowych i wędrówek konnych. Szlaki turystyki pieszej: Trzemeska Góra (403 m) - Las Tuchowski (380 m) - Tuchów (225 m) Szlak niebieski: 8,5 km - 2 godz. Ciekawe krajobrazowo przejście z okolic Trzemeskiej Góry poprzez kompleks Tuchowskiego Lasu do centrum Tuchowa. Przy szlaku cmentarze wojskowe nr 163 i 164 z I wojny światowej oraz klasztor i sanktuarium o.o. Redemptorystów. Słona Góra (403 m) - Piotrkowice (280 m) - Łowczów (250 m) Szlak niebieski: 4,0 km - 1 godz. Najkrótszy wariant zejścia w dolinę Białej spod szczytu Słonej Góry. Malownicza polana stokowa Słonej Góry ze wspaniałą panoramą Pasma Brzanki. W Piotrkowicach neogotycki kościół Św. Michała Archanioła. W pobliskim Łowczówku cmentarz nr 171 z I wojny światowej - miejsce spoczynku polskich legionistów poległych w grudniu 1914 r. Tuchów (225 m) - Kielanowice (240 m) - Bistuszowa Podlesie (380 m) - Brzanka (536 m) Szlak niebieski: 8,6 km godz. Ładna widokowo wycieczka z doliny Białej na wybitny szczyt Brzanki, wiodąca przez tereny Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. W Bistuszowej Podlesiu ośrodek jazdy konnej. Na wschód od szczytu schronisko turystyki kwalifikowanej - bacówka (obecnie ogólnodostępny obiekt prywatny). Okolice podszczytowe o wybitnych walorach krajobrazowych. Brzanka (536 m) - Jodłówka Tuchowska (300 m) - Osiedle Granice (365 m) Szlak niebieski: 4,5 km godz. Trasa łącząca obszary Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki i Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego. Miejsca walk partyzanckich - 1 batalion 16 pp AK "Barbara". Z wododziałowego grzbietu pomiędzy dolinami Rostówki i Rzepianki w okolicy Granic wspaniałe panoramy Beskidu Niskiego. Siedliska (225 m) - Nosalowa (365 m) - dolina Rostówki (260 m) - Polana Morgi (453 m) - Brzanka (536 m). Szlak żółty: 10,6 km godz. Urozmaicone terenowo podejście z doliny Białej na Brzankę. Malownicza Polana Morgi. Na stoku Morgów (453 m) klasztor o.o. Redemptorystów. Rozległe panoramy podszczytowe na Beskid Niski, Beskid Wyspowy i Pogórze Rożnowskie. Lubaszowa (235 m) - Polana Morgi (453 m). Szlak czarny: 3,5 km godz. Widokowy spacer do klasztoru o.o. Redemptorystów nieopodal szczytu Morgów (453 m). Obok klasztoru i kościoła, źródełko i alpinarium. Przy szlaku prywatna Izba Pamięci (p. St. Derusa) batalionu AK "Barbara". Trasy rowerowe: Trasa rowerowa nr 1 "Legionistów", kolor zielony. Długość: 20 km. Tuchów Rynek - Łowczów - Buchcice - Łowczówek - Zagórze - Meszna Opacka - Tuchów. Trasa o małym stopniu trudności w większości prowadzi drogami asfaltowymi o małym natężeniu ruchu. Trasa o relaksowo-refleksyjnym charakterze, z punktami widokowymi i licznymi cmentarzami z I wojny światowej. Na trasie: 6 cmentarzy z I wojny światowej, cmentarz Legionistów miejsce bitwy pod Łowczówkiem XII 1914 roku. Pomniki przyrody. Ośrodek jazdy konnej, przydrożne kapliczki, punkt gastronomiczny. Trasa rowerowa nr 2 "Klasztorna", kolor niebieski. Długość: 16 km. Tuchów Klasztor o.o. Redemptorystów - Wołowa - Bistuszowa - Burzyn - Kielanowice - Klasztor. Trasa w większości prowadzi drogami gruntowymi, małe natężenie ruchu, na trasie liczne odcinki widokowe. Trasa o średnim stopniu trudności. Na trasie: W zabytkowym kompleksie klasztornym, Sanktuarium Maryjne, muzea: etnograficzne, sanktuaryjne, misyjne, ruchoma szopka. Cmentarz z I wojny światowej. Ośrodek rehabilitacji hippicznej, zabytkowy dworek, węzły trasy rowerowej kierunek Ryglice. Fragmentami trasa prowadzi szlakiem pieszym 650-lecia Tuchowa. 16

17 Trasa rowerowa nr 3 "Krajobrazowa - pasma Brzanki", kolor czerwony. Długość: 27 km. Tuchów Rynek - Burzyn - Jodłówka Tuchowska - Lubaszowa - Siedliska - Burzyn. Trasa prowadzi drogami asfaltowymi i gruntowymi (małe natężenie ruchu), duże pofałdowanie terenu. Trasa o dużych walorach widokowych i dużym stopniu trudności z możliwością skracania trasy, łagodnymi zjazdami. W większości prowadzi zalesionymi obszarami parku krajobrazowego (najwyższy szczyt widokowy 534 m n.p.m. Na trasie: Unikatowa aleja lipowa w Burzynie, gospodarstwa agroturystyczne, starodrzewie kompleksów leśnych, teren obfitujący w grzyby. Bacówka punkt gastronomiczny, latarnia lądowa (kapliczka słupowa), punkty widokowe, węzły tras rowerowych i szlaków pieszych. Zagospodarowanie przestrzenne. Obowiązujący do końca 2003 roku miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Tuchów został uchwalony w 1981 roku Uchwałą Nr XIX/70/81 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Tuchowie z dnia 13 października 1981 roku. W latach późniejszych były dokonywane częściowe zmiany niniejszego planu: uchwała nr X/41/90 Rady Narodowej Mista i Gminy Tuchów z dnia roku ( tekst jednolity planu ) uchwała nr XXIII/133/92 z dnia r. Rady Miejskiej w Tuchowie ( zmiany w trybie uproszczonym ) uchwała nr V/31/94 z dnia r. Rady Miejskiej w Tuchowie (zmiany w trybie uproszczonym ), uchwała nr XIV/186/00 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia roku Natomiast miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Tuchów został uchwalony uchwałą nr IX/ 37/79 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Tuchowie z dnia roku, z późniejszymi zmianami : uchwała nr XX/117/88 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Tuchowie z dnia roku ( tekst jednolity ) uchwała nr XXIII/132/92 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia roku (zmiany w trybie uproszczonym ) uchwała nr V/30/94 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia roku (zmiany w trybie uproszczonym ) - uchwała nr XVIII/213/00 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia roku Ostatnie zmiany z 2000 roku zostały dokonane w trybie ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 7 lipca 1994r. i zachowują nadal moc obowiązującą. Gmina Tuchów posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Tuchów uchwalone uchwałą XXI/243/00 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 29 listopada 2000 roku, które jest podstawą do opracowania nowego planu zagospodarowania przestrzennego całej gminy Tuchów, będącego w trakcie sporządzania. Zgodnie z założeniami studium funkcją wiodącą gminy jest funkcja rolnicza, funkcjami uzupełniającymi funkcja mieszkaniowa, usługowa, przemysłowa oraz rekreacyjna. Uwarunkowania sprzyjające realizacji celów zagospodarowania przestrzennego gminy. Istniejący, zagospodarowany obszar gminy Dominacja na obszarze miejskim Tuchowa zabudowy mieszkaniowej, jedno i wielorodzinnej, z usługami w parterach domów stojących przy rynku i głównych ulicach centrum. 17

18 Znaczny udział zwartej zabudowy obrzeżnej jednorodzinnej lub zagrodowej na terenach wiejskich gminy, sprzyjający podnoszeniu stopnia cywilizacyjnego wyposażenia tej zabudowy. Czytelny historyczny układ przestrzenny z zespołami zabudowy zabytkowej i wplecioną zabudową współczesną. Zawiera on elementy o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Korzystny wpływ na tożsamość, prestiż i promocję miasta ruch pielgrzymkowy związany z Sanktuarium Maryjnym. Występowanie terenów i obiektów sprzyjających dalszemu rozwojowi przedsiębiorczości lokalnej oraz lokowaniu inwestycji przez inwestorów zewnętrznych. Istniejące w centrum miasta tereny umożliwiają obniżenie kosztów uzbrojenia nowych terenów na cele mieszkaniowe i rekreacyjne. Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego. Obszary i obiekty chronione i przewidziane do ochrony Park Krajobrazowy Pasma Brzanki, utworzony rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego z 16. XI 1995 r. W gminie Tuchów zajmuje 2 682,22 ha. Fakt występowania tego obszaru chronionego wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz stanowi walor dla rozwoju funkcji turystycznej. Obszar Chronionego Krajobrazu Pogórza Ciężkowickiego utworzony rozporządzeniem Wojewody Tarnowskiego z dnia 28 sierpnia 1996 r. Obejmuje teren miasta Tuchowa oraz pozostały obszar gminy (prócz części włączonych w Park Krajobrazowy Pasma Brzanki). Rozporządzenie nakłada na gospodarkę terenową pewne ograniczenia - nie stanowią one jednak barier dla rozwoju gminy w dziedzinach będących jej specyfiką. Korzystnie prezentuje się obserwowane z okolicznych wzniesień się miasto Tuchów (położone w dolinie nad Białą), w którym zespół centrum miejskiego objęty jest wpisem do rejestru zabytków. Panorama miasta widoczna jest z dróg dojazdowych. W panoramie konkurują dwie dominanty sakralne wieża i masyw zespołu klasztornego oo. Redemptorystów oraz wieża i bryła kościoła farnego. W granicach Gminy znajduje się 12 zespołów i obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Występuje w granicach gminy 50 obszarów z obiektami bądź układami godnymi ochrony i posiadającymi walory regionalne lub lokalne, w tym cmentarze wojenne z pierwszej wojny światowej bądź kwatery wojenne na innych cmentarzach.. Cmentarze wojenne znajdujące się w Gminie Tuchów należą do szerszej grupy cmentarzy zachodniogalicyjskich, charakteryzujących się wysokim poziomem artystycznym kompozycji, detalu i świadomego usytuowania krajobrazowego. Są to zabytki o znaczeniu europejskim. Strefy polityki przestrzennej w dziedzinie ochrony środowiska. Przyjmując jako cel polityki kształtowanie współzależności funkcji obszarów zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, ustalono następujące strefy polityki przestrzennej w dziedzinie ochrony środowiska: Strefa I - przestrzeń osadnictwa i aktywizacji gospodarczej cele polityki ochrony środowiska Zabezpieczenie standardów środowiska terenów osiedleńczych. Rozwój osadnictwa wg Zasady kształtowania terenów strefy Rozwój mieszkalnictwa w oparciu o zasady kształtowania ładu architektonicznego i główne narzędzia Miejscowe plany zagospodarowani a przestrzennego, Procedury OOŚ, (A), decyzje o 18

19 II - obszar podmiejski III - przestrzeń gospodarki leśnej zasad zrównoważonego rozwoju, kształtowanie przestrzeni aktywizacji zachowanie i wzbogacenie istniejących wartości przyrody i krajobrazu, gospodarka rolna przy poszanowaniu zasad rozwoju zrównoważonego zachowanie i wzbogacenie istniejących wartości przyrody i krajobrazu przestrzennego oraz grupowania obiektów potencjalnie uciążliwych ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej przed przesadnym wyłączeniem z produkcji, zabezpieczenie ciągłości pasm ( korytarzy ) ekologicznych Gospodarka leśna zgodna z zasadami urządzenia lasów ochronnych, zalesienie terenów o predyspozycjach do przekształcenia w lasy warunkach zabudowy i zagospodarowani a terenów (B) ustawowa ochrona gruntów rolnych, decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowani a terenu plany urządzenia gospodarstwa leśnego Stan i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego i rolniczej przestrzeni produkcyjnej Przydatność gruntów gminy do celów budownictwa jest zróżnicowana i zależy od lokalnych warunków morfologicznych i wodnych. Stosunkowo korzystne warunki występują w dolinie Białej i dolinach jej dopływów w obrębie terasy wyższej. Utwory rzeczne przykrywa miąższa warstwa lessów i utworów lessopodobnych, stanowiących tu najczęściej podłoże budowlane. Uprzywilejowanie klimatyczne obszaru gminy, w porównaniu do innych obszarów Pogórza Karpackiego, przejawia się większą częstotliwością napływu ciepłych mas powietrza wzdłuż doliny Białej z południa. Obszary najcieplejsze, i najbardziej uprzywilejowane klimatycznie to stoki i zbocza o ekspozycji południowej i zachodniej położone powyżej linii zasięgu mgieł radiacyjnych (wysokości względne około 70 metrów) nad dna dolin. W takim położeniu leżą tereny na stokach i wierzchowinach garbów pogórskich. Gleby gminy stanowią jednostki produkcyjne o wysokiej jakości dla produkcji roślinnej. Obszar gminy syntetycznie (według ocen rzeźby, gleb, klimatu, struktury agrarnej) cechują średnie warunki przyrodnicze dla produkcji roślinnej (ograniczenie wynika z trudnych warunków rzeźby i - po części - klimatu). Zróżnicowana wartość rolnicza gleb umożliwia zarówno utrzymanie i pewną intensyfikację rolnictwa jak i rozwój inwestycji związanych z innymi funkcjami gminy przy minimalizacji kolizji z wymogami ochrony rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Infrastruktura techniczna Komunikacja. Transport kolejowy Przez teren gminy przebiega pierwszorzędna jednotorowa zelektryfikowana pasażerskotowarowa linia kolejowa nr 96 Tarnów - Leluchów. Kolej zapewnia połączenia pociągami 19

20 osobowymi bezpośrednio z Krakowem, Tarnowem, Nowym Sączem oraz Krynicą. W sąsiedztwie stacji kolejowej w Tuchowie zlokalizowane są budynki stacyjne, magazynowe oraz zabudowa mieszkaniowa. Według informacji uzyskanych w przedsiębiorstwie PKP nie przewiduje ono w przyszłości prac związanych z modernizacją infrastruktury. Transport drogowy Istniejący układ drogowy charakteryzuje się dość dużą gęstością i generalnie zapewnia dostępność komunikacyjną terenów zainwestowanych zarówno w mieście jak i na terenach wiejskich gminy. Drogi krajowe Gmina Tuchów znajduje się poza układem dróg krajowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych nie planuje też inwestycji na terenie gminy. Drogi wojewódzkie Przez gminę Tuchów przebiega droga wojewódzka nr 977 relacji Tarnów Tuchów Grybów Konieczna Długość odcinka na terenie gminy wynosi 12,8 km. Istniejący układ dróg wojewódzkich jest wystarczający dla przeniesienia istniejącego ruchu drogowego. Dla poprawy stanu technicznego wskazana jest ich modernizacja. Drogi powiatowe Połączenia z terenami gmin sąsiednich zapewniają drogi powiatowe: nr 380 Siedliska - Lichwin nr 381- Tuchów Pleśna (ulica Sobieskiego ) nr 314 Siepietnica Lubaszowa nr 368 Burzyn Jodłówka Tuchowska nr 382 Tuchów Rychwałd ( ulica Leśna ) nr 365 Karwodrza Łękawica nr Jodłówka Tuchowska Rzepiennik nr 313 Tuchów Ryglice ( ulica Ryglicka ) - Tuchów Zalasowa ( ulica Partyzantów ) Drogi powiatowe posiadają parametry kwalifikujące je do dróg lokalnych i mają długość na terenie gminy 46,6 km. Zarząd Dróg Powiatowych planuje w przyszłości ich modernizację, mającą na celu zaliczenie ich do dróg klasy Z (zbiorczych). Drogi gminne Miasto Tuchów Tuchów - ul. Rolnicza ul. bez nazwy (385) ul. bez nazwy (1107) ul. bez nazwy (1053-4) bez nazwy (375) ul. Górna ul. bez nazwy (1960) ul. Rzeczna ul. bez nazwy (2210) ul. bez nazwy (2226) ul. Owocowa ul. Wróblewskiego ul. bez nazwy (1132) ul. Okólna ul. Szafera ul. Głęboka ul. Ogrodowa ul. Kościuszki ul. Chopina ul. Rynek (wokoło) ul. Zielona ul. bez nazwy (1771) ul. Stroma ul. Jana Pawła II ul. Bema ul. Kolejowa ul. bez nazwy (1673) ul. Żeromskiego ul. Szpitalna ul. Grochmala ul. Florkowskiego (była Szkolna) ul. Wspólna ul. Reymonta ul. Piotrowskiego ul. Przedmieście Górne ul. bez nazwy (204/3/4) ul. bez nazwy (170) ul. Warzywna ul. Daleka ul. bez nazwy (295) ul. bez nazwy (286) ul. bez nazwy (695) ul. Wysoka ul. bez nazwy (730) ul. Graniczna ul. bez nazwy (845) ul. bez nazwy (875) ul. bez nazwy (859) ul. bez nazwy (866) ul. bez nazwy (868) ul. bez nazwy (873) ul. bez nazwy (880) ul. bez nazwy (881) ul. bez nazwy (908) ul. bez nazwy (916) ul. bez nazwy (987) ul. bez nazwy (989) ul. bez nazwy (992) ul. Strzelecka ul. bez nazwy (925) ul. bez nazwy (963/1,2,3,4) 20

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI

PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI PARK KRAJOBRAZOWY JAKO FORMA OCHRONY PRZYRODY CIĘŻKOWICO-ROŻNOWSKI PARK KRAJOBRAZOWY PARK KRAJOBRAZOWY PASMA BRZANKI Park krajobrazowy to forma ochrony przyrody według Ustawy o ochronie przyrody z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat

Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat Raport z wykonania zadań wynikających z Programu ochrony środowiska powiatu ełckiego obejmujących okres dwóch lat 2008-2009 Cele Wskaźniki Stan w 2007 r. Lata 2008-2009 1 2 3 5 I. OCHRONA I RACJONALNE

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zestawienie pomników przyrody ożywionej i nieożywionej położonych na obszarach leśnych Nadleśnictwa Gromnik

Zestawienie pomników przyrody ożywionej i nieożywionej położonych na obszarach leśnych Nadleśnictwa Gromnik Zestawienie pomników przyrody ożywionej i nieożywionej położonych na obszarach leśnych Nadleśnictwa Gromnik Wykaz pomników przyrody ożywionej położonych na gruntach Nadleśnictwa Lp, 1 sosna zwyczajna 121604-004

Bardziej szczegółowo

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz

7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7 Ocena przewidywanego oddziaływania na krajobraz 7.7.1 Identyfikacja oddziaływań Oddziaływanie na krajobraz jakie należy rozpatrzyć dotyczy zmian w postrzeganiu krajobrazu przez ludzi, tj. zmian wizualnych

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 15 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego

Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Wzór planu odnowy miejscowości zgodny z zaleceniami Ministerstwa Rolnictwa oraz Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Charakterystyka miejscowości, opis planowanych zadań inwestycyjnych, inwentaryzacja zasobów

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE.

Przetarg IX - ROLA I ZADANIA STUDIUM, - UZASADNIENIE ZMIANY STUDIUM, - PODSTAWOWE DANE O GMINIE. Przetarg IX Wersja archiwalna Przetarg nieograniczony poniżej 60 000 EURO na: Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Leśna. OGŁOSZENIE Gmina Leśna

Bardziej szczegółowo

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23

Pogórze Dynowsko-Przemyskie. Wpisany przez Administrator piątek, 09 grudnia :15 - Poprawiony piątek, 09 grudnia :23 1/7 Na terenie Pogórza Przemysko-Dynowskiego znajdują się piękne tereny przyrodniczo-historyczne Są tam usytuowane rezerwaty, ścieżki krajoznawcze Ścieżka przyrodnicza "Winne - Podbukowina" - rezerwat

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie

Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE STRZELCE OPOLSKIE Część 03 Charakterystyka Gminy Strzelce Opolskie W 869.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1

Bardziej szczegółowo

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski

Elementy środowiska abiotycznego Rudniańskiego Parku Krajobrazowego. mgr inż. Piotr Dmytrowski mgr inż. Piotr Dmytrowski Metodyka pracy zebranie i przegląd materiałów źródłowych inwentaryzacja terenowa opis elementów środowiska abiotycznego geomorfologia budowa geologiczna złoża surowców mineralnych

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Ochrona dóbr kultury. na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. oprac. mgr Piotr Rochowski

Ochrona dóbr kultury. na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki. oprac. mgr Piotr Rochowski Ochrona dóbr kultury na terenie Ciężkowicko-Rożnowskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Pasma Brzanki oprac. mgr Piotr Rochowski Ciężkowicko-Rożnowski Park Krajobrazowy Dobra kultury materialnej

Bardziej szczegółowo

3. Warunki hydrometeorologiczne

3. Warunki hydrometeorologiczne 3. WARUNKI HYDROMETEOROLOGICZNE Monitoring zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych jest jednym z najważniejszych zadań realizowanych w ramach ZMŚP. Właściwe rozpoznanie warunków hydrometeorologicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia

Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia VI KONFERENCJA NAUKOWA WODA - ŚRODOWISKO - OBSZARY WIEJSKIE- 2013 Ocena jakości wód powierzchniowych rzeki transgranicznej Wisznia A. Kuźniar, A. Kowalczyk, M. Kostuch Instytut Technologiczno - Przyrodniczy,

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 2 lipca 2015 r. UCHWAŁA NR XI/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Żarów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie

Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK Pogórza Beskidzkie Kurs Przodownika Turystyki Górskiej PTTK 2012 Pogórza Beskidzkie Jerzy Antychowicz Położenie Jest niższa północna partia (1)Zewnętrznych Karpat Zachodnich na terenie Polski i Czech Podział Pogórze Zachodniobeskidzkie

Bardziej szczegółowo

Obieg materii w skali zlewni rzecznej

Obieg materii w skali zlewni rzecznej WODY PODZIEMNE Wody podziemne stanowią nie tylko formę retencji wody w zlewni, ale równocześnie uczestniczą w procesach przemieszczania rozpuszczonej materii w zlewni. W ramach ZMŚP na Stacjach Bazowych

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW ZAŁĄCZNIK NR DO UCHWAŁY NR RADY GMINY W BAŁTOWIE Z DNIA. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BAŁTÓW OPRACOWAŁ ZESPÓŁ INSTYTUTU GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I MIESZKALNICTWA:

Bardziej szczegółowo

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE

IŁAWA. Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE IŁAWA Analiza rynku nieruchomości w IŁAWIE Iława - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie iławskim; siedziba władz powiatu. Miasto jest położone nad południowym krańcem jeziora Jeziorak

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, ocena i rekomendacje Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM Cel i zakres Prognozy

Bardziej szczegółowo

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAŁĄCZNIK NR 74 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW Opracowanie: Główny projektant studiummgr inż.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3. Ogólny opis miasta

Rozdział 3. Ogólny opis miasta ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA ŻŻAAGAAŃŃ Rozdział 3 Ogólny opis miasta W-588.03 2/13

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska

Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska. Janina Kawałczewska Odnawialne źródła energii a ochrona środowiska Janina Kawałczewska 1. Wykorzystanie OZE jako przeciwdziałanie zmianom klimatu. OZE jak przeciwwaga dla surowców energetycznych (nieodnawialne źródła energii),

Bardziej szczegółowo

do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z

do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z ZAŁĄCZNIK NR 74 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami PROJEKT ZMIANY NR 36/1/2013 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r.

Lista przedsięwzięć priorytetowych WFOŚiGW we Wrocławiu planowanych do dofinansowania w 2013 r. Lista przedsięwzięć priorytetowych Funduszu na rok 2013 została sporządzona w oparciu o hierarchię celów wynikającą z polityki ekologicznej państwa, Programu zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO śśeenniiaa DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE GMIINNYY SSTTRRZZEELLCCEE OPPOLLSSKIIEE Rozdział 03 Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W TUCHOWIE w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów, do rad sołeckich i osiedlowych, ustalenia kalendarza wyborczego oraz powołania Miejskiej Komisji Wyborczej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY

GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY GMINA OBROWO PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., kwiecień 2014 Spis treści I. Podstawowe informacje...3 A. Dane teleadresowe...3 B. Charakterystyka Emitenta...3 II. Program emisji obligacji...5

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura. Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Zespół: Andrzej Mizgajski Iwona Zwierzchowska Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana sieć obszarów naturalnych

Bardziej szczegółowo

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU

EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU EKOFIZJOGRAFIA BIAŁEGOSTOKU TOM I WSTĘP I DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO opracowanie wykonane na zlecenie Prezydenta Miasta Białegostoku autorzy: Włodzimierz Kwiatkowski Krzysztof Gajko Białystok

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5

Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 Szkolenie z zakresu stosowania nawozów BLOK 5 opracowanie: Kierownik DAOR OSChR mgr inż. Krzysztof Skowronek Starszy Specjalista DAOR OSChR mgr inż.. Grażyna Sroka Program szkolenia Blok 5. Zasady stosowania

Bardziej szczegółowo

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. Wartość inwestycji: ,00 PLN

Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec. Wartość inwestycji: ,00 PLN Nazwa projektu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Biała w ramach programu Czysty Dunajec Wartość inwestycji: 160 169 820,00 PLN Wartość dofinansowania z FS: 94 960 412,00 PLN Data

Bardziej szczegółowo

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami

1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami 1. PODSTAWOWA CHARAKTERYSTYKA I CECHY GMINY 1.1. Położenie geograficzne, otoczenie terytorialne, powiązania z innymi ośrodkami Gmina Krzeszyce leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego i

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G

Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Sanitacja jako istotny problem gospodarki wodnej w dorzeczu Górnej G Wisły Małgorzata Owsiany Katarzyna Król Seminarium nt. Eko- sanitacji & Zrównoważonego Zarządzania Gospodarką Ściekową Kraków 18 grudnia

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KATALOG OBRĘBÓW WÓJT GMINY WIĄZOWNA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WIĄZOWNA CZĘŚĆ II B KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO KATALOG OBRĘBÓW WIĄZOWNA 2010 SPIS TREŚCI BOLESŁAWÓW

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania

INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania INTERREG IIIA Polska-Czechy Priorytety i działania Departament Koordynacji Programów Operacyjnych UMWO Priorytety i działania Priorytet 1 Dalszy rozwój i modernizacja infrastruktury dla zwiększenia konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ

OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ OFERTA GMINY LUBASZ DOTYCZĄCA TERENÓW INWESTYCYJNYCH POŁOŻONYCH W OBRĘBIE WSI KLEMPICZ Lubasz 2009 Wstęp Wieś Klempicz położona jest w południowej części Gminy Lubasz, na granicy powiatów czarnkowsko-trzcianeckiego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP OBSZARU MORASKO RADOJEWO UMULTOWO RADOJEWO ZACHÓD CZĘŚĆ A W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 9A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Tereny pól i nieużytków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW

FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW FUNDUSZE EUROPEJSKIE W MAŁOPOLSCE GMINA TUCHÓW 24.10.2014 r. dr Stanisław Sorys Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 z wyłączeniem Osi Priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa

Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Potrzeba rzeczywistego uwzględniania zagadnień ochrony zasobów przyrody i krajobraz w planowaniu przestrzennym na poziomie województwa Kazimierz Walasz Dol. Prądnika Januszowice Ochrona terenów cennych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015

UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015 UCHWAŁA Nr XII/46/15 Rady Miejskiej Mieroszowa z dnia 9 lipca 2015 w sprawie wyrażenia opinii do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego ustanawiającego plan ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr 50/07 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Rogoźnica, gmina Strzegom

Bardziej szczegółowo

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. MGGP S.A. 33-100 Tarnów, ul. Kaczkowskiego 6 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pilzno w miejscowościach Łęki Górne, Zwiernik i Słotowa Etap II. Tarnów, grudzień 2012 r. ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA

ŻUROMINO OFERTA TECHNICZNA OFERTA TECHNICZNA ATRAKCYJNIE POŁOŻONY TEREN INWESTYCYJNY W SĄSIEDZTWIE KASZUBSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO PRZY SZLAKU WODNYM KÓŁKO RADUŃSKIE NAD JEZIOREM RADUŃSKIM GÓRNYM W MIEJSCOWOŚCI ŻUROMINO PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Położenie miasta przy ważnej trasie komunikacyjnej Szczecin-Gdańsk (droga krajowa nr 6), w bliskiej odległości od przejść granicznych, portu lotniczego w Goleniowie oraz bazy promowej w Świnoujściu, jest

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r.

Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. z dnia 28 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 14 listopada 2013 r. Poz. 3632 UCHWAŁA NR XXXIX/791/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie Parku Krajobrazowego

Bardziej szczegółowo

2. Wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego stanowi w szczególności:

2. Wyposażenie bazy sprzętu przeciwpożarowego stanowi w szczególności: Dziennik Ustaw Nr 73-3950- Poz. 824 10. 1. Zabezpieczeniu przeciwpożarowemu lasów służą pasy przeciwpożarowe w lasach położonych przy obiektach mogących stanowić zagrożenie pożarowe lasu. 2. Wyróżnia się

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI - PROJEKT - ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TRZCINICA DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W MIEJSCOWOŚCIACH TRZCINICA I LASKI KIERUNKI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (OPIS

Bardziej szczegółowo