Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015"

Transkrypt

1 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata /58

2 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów 2/58

3 Spis treści I. Wstęp Podstawy prawne opracowania strategii oraz dokumenty źródłowe...6 II. Ogólna charakterystyka Gminy Mniów Władze Gminy Mniów Struktura terytorialna i demograficzna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Mniów BEZROBOCIE ALKOHOLIZM NIEPEŁNOSPRAWNI UBÓSTWO...30 III. Analiza strategiczna SWOT...31 IV. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Wsparcie dla rodzin dotkniętych ubóstwem Ograniczenie bezrobocia na terenie gminy oraz łagodzenie jego negatywnych skutków społecznych Zwalczanie problemu alkoholizmu oraz łagodzenie negatywnych skutków tego zjawiska Stworzenie perspektyw dla dzieci i młodzieży Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych Prewencja, profilaktyka oraz skuteczna walka z wszelkimi przejawami patologii społecznych Wzmocnienie oddziaływania i intensyfikacja działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie...49 V. Metody realizacji celów...51 VI. Preliminarz...53 VII. Harmonogram...54 VIII. Ocena...55 IX. Profilaktyka...57 X. Wnioski i uwagi końcowe...57

4 I. Wstęp Niniejszy dokument składa się z dwóch części. Część pierwsza to opis istniejącej sytuacji (diagnoza stanu gminy) oraz obecnych i przyszłych problemów a także szans rozwojowych (analiza SWOT). Część druga natomiast to wytyczenie misji gminy oraz wskazanie wspomnianych wcześniej celów podstawowych i operacyjnych. Ich wybór został poprzedzony rzetelną oceną stanu faktycznego i ankietami przeprowadzonymi wśród mieszkańców gminy. Nie bez znaczenia były również dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych, zwłaszcza będące udziałem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach Strategii zaproponowano również monitoring i ocenę skuteczności realizacji zadań strategicznych. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz konieczność wypracowania ustawowych i niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga systemowego i profesjonalnego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. W przypadku zdezaktualizowania się jednych problemów lub pojawienia nowych Strategia poddana zostanie niezbędnym korektom. Cele, kierunki działań oraz propozycje projektów zawarte w Strategii, pozwalają na dotarcie do najbardziej potrzebujących grup społecznych, często marginalizowanych i wykluczonych ze społeczeństwa. Strategia proponuje wdrożenie partnerstwa lokalnego między różnorodnymi partnerami społecznymi, jako zasady rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy Mniów, co pozwala na rozwój i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i samorządem. Strategia ukazuje również, poza układem organizacyjno - instytucjonalnym, układ finansowania polityki społecznej i źródła pozyskiwania środków na rozwiązywanie problemów społecznych, w tym środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stwarza to szansę na usprawnienie instytucjonalne sfery związanej z realizacją zadań opieki społecznej, ograniczaniem negatywnych zjawisk społecznych, takich jak patologie, ubóstwo czy długoterminowe bezrobocie. Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej skierowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami oraz

5 instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno na poziomie społeczności lokalnej jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także konieczności wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systematycznego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie gminy Mniów została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane z Urzędu Stanu Cywilnego w Mniowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Komisariatu Policji w Mniowie, Urzędu Gminy w Mniowie oraz innymi instytucjami współpracującymi z Ośrodkiem. W oparciu o diagnozę i przeprowadzone badania ankietowe oraz analizę pracy GOPS w Mniowie w latach została opracowana strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata , która jest rozwiązaniem działań oraz założeń programowych realizowanych w sferze pomocy społecznej w Mniowie. Od 1990 roku sukcesywnie następowało przeformułowanie roli i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a także realizacji świadczeń pomocy. Dokonano przejścia od modelu pomocy, którego zasadniczą funkcją było udzielanie wsparcia materialnego do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspierania osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów. Było to możliwe dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług dla różnych grup świadczeniobiorców, poradnictwa i pracy socjalnej. Systemowe podejście do rodziny powoduje, że dysfunkcje mające w niej miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Stąd pomimo wielu różnych form pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, podejmuję się także pracę z całą rodziną, gdyż zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, że następne pokolenie nie stanie się podopiecznymi pomocy społecznej. Najczęściej pomocy w rozwiązywaniu problemów potrzebują rodziny, w których występują: - konflikt wewnątrzrodzinny spowodowany rozwodem lub roszczeniami materialnymi, - przemoc fizyczna lub psychiczna, - uzależnienie od alkoholu,

6 - bezrobocie - bezradność w sprawach życiowych. Opracowana strategia umożliwi wyłonienie głównych celów i kierunków polityki społecznej, podporządkuje działania doraźne działaniom długofalowym z wykorzystaniem silnych stron i szans rozwojowych, a kompensowanie słabych stron i zagrożeń. Pozwoli na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich, sprzętów, obiektów, instytucji, środków finansowych oraz wiedzy. Zwiększy szanse na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania dla poszczególnych działań polityki społecznej. 1.1 Podstawy prawne opracowania strategii oraz dokumenty źródłowe. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została opracowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie. Punktem odniesienia do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów stały się dokumenty strategiczne o zasięgu krajowym i lokalnym tj. I. Narodowa Strategia Integracji Społecznej z 2004 roku (głównie w kwestii inwestowania w zasoby ludzkie oraz zwalczania wykluczenia społecznego). II. Strategia Polityki Społecznej (adekwatnie do polityki społecznej na lata następne proponowanej przez Ministerstwo Polityki Społecznej). III. Krajowy Plan Działania Na Rzecz Integracji Społecznej na lata dla Polski (identyfikacja grup narażonych na wykluczenie społeczne oraz cele polityki integracji społecznej w Polsce). IV. Strategia Rozwoju Gminy Mniów 2004 r. oraz akty prawne: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami). Ustawa o pomocy społecznej określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) organizację pomocy społecznej;

7 4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust.1). Ustawa wymienia między innymi przypadki w jakich udziela się pomocy społecznej. Według Ustawy pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze; 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz z późniejszymi zmianami) regulująca nowy system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych w całości ze środków budżetu państwa, całkowicie

8 odrębny od systemu pomocy społecznej. Ustawa ta wprowadziła tylko jeden zasiłek rodziny wraz z dodatkami. 3. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami). 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami). 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz 535, z późniejszymi zmianami).ustawa przewiduje, że w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. W świetle ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 1/ promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 2/ zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 3/ kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1493). 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122 poz z późniejszymi zmianami) - stwarza ona szansę na powrót do społeczeństwa tym osobom, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Ustawa kładzie nacisk na edukację i aktywizację środowiska osób marginalizowanych zawodowo i społecznie, a także na wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Wsparcie może polegać na skierowaniu danej osoby przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy u przedsiębiorcy. W tej sytuacji pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia danej osoby przez okres do 18 miesięcy, zaś powiatowy urząd pracy do refundowania przedsiębiorcy - ze środków Funduszu Pracy - części wynagrodzenia przez pierwsze dwanaście miesięcy.

9 8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz z późniejszymi zmianami). 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U. z 2005r., Nr 179, poz z późniejszymi zmianami). Polityka społeczna w realizacji strategii Wdrażanie nawet bardzo starannie i precyzyjnie przygotowanego programu nie jest pozbawione ryzyka, pułapek, nie dających się przewidzieć ograniczeń czy przeszkód wewnętrznych. Dlatego należy przyjąć kilka zasad, w oparciu o które będą realizowane strategiczne cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 1. Zasada pomocniczości Gmina w miarę swoich możliwości będzie koncentrowała się na zadaniach, które muszą być wykonane przez sektor publiczny, których nie da się przekazać innym podmiotom. Sami zaś obywatele nie są w stanie rozwiązać problemów poruszonych w Strategii. Dodatkowo w późniejszym etapie realizacji celów będzie można liczyć na pomoc organizacji pozarządowych, a na końcu państwa. Państwo pojawia się dopiero wtedy, gdy działania na niższych szczeblach okazały się niewystarczające. 2. Zasada solidaryzmu Część zapisów Strategii i związane z nimi zadania i obowiązki muszą być podzielone pomiędzy wszystkich jej odbiorców. Szczególną uwagę trzeba skupić na obciążeniach związanych z edukacją, bezpieczeństwem, kulturą oraz z szeregiem zagrożeń jakie niesie np. niepełnosprawność czy patologia zachowań. 3. Zasada równości szans do świadczenia usług publicznych Głównym założeniem tej zasady jest bezpośredni dostęp do świadczeń i usług sektora publicznego. Zapobiega tym samym wykluczeniu społecznemu. Wsparcie ze strony gminy polegać będzie na umożliwieniu korzystania z systemu świadczeń i usług publicznych, między innymi kształcenia, ochrony zdrowia, zatrudnienia itp. 4. Zasada współodpowiedzialności Za kształt i realizację strategii odpowiadają wszyscy: władza publiczna, podmioty

10 współpracujące tj. organizacje pozarządowe oraz adresaci poszczególnych programów tworzących strategię. Przy zaangażowaniu wszystkich tych podmiotów w wcielanie w życie zapisów SRPS można spodziewać się jej szybkich i zadawalających efektów. 5. Zasada jawności i przejrzystości działania Wszystkie działania związane ze SRPS będą jawne i ogólnodostępne dla każdego zainteresowanego. Do obowiązków władz gminy należy stworzenie dostępu do informacji publicznej. 6. Zasada pozornego altruizmu Polega na pomocy tzw. osobom wykluczonym w interesie osób niewykluczonych. Wprowadzone nowe działania muszą być dobre dla ogółu społeczeństwa. Pomagając ludziom starym bądź niepełnosprawnym trzeba pamiętać o reszcie mieszkańców. Ich potrzeby też są ważne. Nie można lekceważyć żadnej ze stron. 7. Zasada akceptacji społecznej Działania władz powinny budzić pozytywne emocje społeczne. Jeżeli jednak spotykają się one z ogólnym społecznym oporem, gmina powinna przygotować plan, który zawierałby: wyjaśnienie celu podjętego działania, jawność wszelkich poczynań, poparcie uznanych w środowisku autorytetów, akcję informacyjną poprzedzającą decyzje, zaangażowanie do realizacji celu jak największej liczby osób i instytucji, obserwowanie, wskazywanie i podkreślanie pierwszych sukcesów i wspólne ich świętowanie, ujawnianie trudności i ewentualnych niepowodzeń. Podczas opracowania dokumentu wykorzystano materiały własne Ośrodka Pomocy Społecznej (diagnoza środowiska, sprawozdawczość, analizy potrzeb) oraz materiały przygotowane przez inne jednostki administracji publicznej wg poszczególnych grup problemowych.

11 Współpracę w tym zakresie podjęły następujące instytucji: 1. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach. 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kielcach. 4. Komenda Powiatowa Policji w Kielcach. 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 6. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Kielcach. 7. Sąd Rejonowy w Końskich. 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mniowie. 9. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Mniowie. 10. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach. 11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie. Ponadto wykorzystano materiały i opracowania własne referatów Urzędu Gminy w Mniowie. II. Ogólna charakterystyka Gminy Mniów. 2.1 Władze Gminy Mniów. Wójt Gminy Leonard Świerczyński Z-ca Wójta Czesław Pytel Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Adamczyk Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław Kołodziejczyk Radni Gminy Mniów: Krzysztof Augustyniak

12 Henryka Bartosińska Sławomir Gaweł Aneta Gos Zbigniew Jaworski Sławomir Kolus Czesław Kowalski Mirosław Oleś Piotr Pach Andrzej Stańczyk Łukasz Szyszka Krzysztof Tomaszewski Tomasz Zbróg W skład Rady Gminy w Mniowie wchodzą następujące komisje: 1. Komisja Rewizyjna. 2. Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Leśnictwa. 3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Komunikacji. 4. Komisja Przemysłu, Gospodarki Terenowej, Budownictwa i Ochrony Środowiska. 5. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 2.2 Struktura terytorialna i demograficzna. Położenie, powierzchnia, ludność Gmina Mniów położona jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego i należy do powiatu kieleckiego-ziemskiego. Miejscowość gminna usytuowana jest przy drodze krajowej nr 74 w odległości 23 kilometrów od Kielc. Obszar gminy leży w obrębie Płaskowyżu Suchedniowskiego i mezoregionu Gór Świętokrzyskich (Wzgórza Oblęgorsko- Tumlińskie), wchodzących w skład makroregionu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Gmina zajmuje powierzchnię 95 km kw. (9.521,27 ha) co stanowi 0,81 % obszaru

13 województwa i graniczy z gminami: Miedziana Góra, Strawczyn, Zagnańsk, Łopuszno (powiat kielecki), Radoszyce, Stąporków i Smyków (powiat konecki). Obejmuje swym zasięgiem 21 sołectw: Baran, Borki, Cierchy, Gliniany Las, Grzymałków, Lisie Jamy, Malmurzyn, Mniów, Mokry Bór, Pałęgi, Pępice, Pieradła, Przełom, Rogowice, Serbinów, Skoki, Straszów, Węgrzynów, Wólka Kłucka, Zaborowice, Zachybie. Gminę zamieszkuje osób (stan na 31 grudnia 2003 r.). Na 1 km przypada średnio 98,6 osób, w powiecie kieleckim ziemskim zaś 87,1 osób, a średnio w województwie 113,3 osób. Gmina Mniów należy do gmin o niższej od przeciętnej wojewódzkiej wartości produkcyjnej gleb i niskiej towarowości oraz z dość wyraźnym przyrostem zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do średniej wojewódzkiej, wynikającym w znacznej mierze dwuzawodowości większości mieszkańców. Korzystnym elementem gminy jest jej usytuowanie na trasie drogi krajowej nr 74 Piotrków Trybunalski - Kielce oraz bliskie sąsiedztwo miasta wojewódzkiego oraz z dużymi w przeszłości ośrodkami przemysłowymi w Końskich i Stąporkowie. Uwarunkowania związane z sąsiedztwem innych gmin, to przede wszystkim: - realizacja międzygminnej gazyfikacji w ramach utworzonego związku między innymi z Gminą Smyków i Radoszyce w oparciu o dotychczasowe wzajemne ustalenia, Sektor MŚP Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach ( stan na roku ) w Gminie Mniów funkcjonowało 419 podmiotów gospodarczych. W ciągu ostatnich lat liczba podmiotów gospodarczych sukcesywnie zwiększała się. Obrazuje to poniższa tabela. Tabela nr 1 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON Rok Liczba podmiotów gospodarczych Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowią jednostki sektora prywatnego (ok. 95,94 %), pozostałe należą do sektora publicznego ( jednostki budżetowe i komunalne). Jest to jeden z najwyższych wskaźników na terenie powiatu dla którego ten wskaźnik

14 wynosi 76,25 %. Własna działalność gospodarcza jest czasami jedyną alternatywą dla osób bezrobotnych w związku ze zmniejszaniem się liczby miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych i upadkiem wielu zakładów pracy w województwie oraz sytuacją na rynku pracy. Tabela nr 2. Podmioty gospodarcze wg rodzaju Podmioty gospodarcze - stan w dniu 31 XII 2007 r. Gmina Mniów ogółem sektor publicz prywat ny ny spółdzi elnie spółki prawa handlowego Spółki cywilne Organiza cje pozarząd owe Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach Wśród 419 podmiotów gospodarczych najwięcej działa w zakresie handlu i napraw (39,61 %), następne w kolejności to: budownictwo (20,53 %), transport, gospodarka magazynowa i łączność (8,83 %), przetwórstwo przemysłowe (8,35 %), obsługa nieruchomości i firm, nauka (3,82 %), pozostałe sekcje (18,85 %). Podstawę działalności gospodarczej prowadzonej w gminie stanowią małe podmioty gospodarcze, najczęściej w formie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia lub zatrudniania najbliższych członków rodziny, o wielkości do 6 osób. Jak wynika z Rejestru Działalności Gospodarczej Gminy Mniów obecnie są zarejestrowane i prowadzą aktywną działalność gospodarczą 364 osoby. 18 osób z tej liczby mieszka w gminach sąsiednich i mieście Kielce. Największa liczba osób prowadzących działalność gospodarczą zamieszkuje w Mniowie (95 osób prowadzących działalność gospodarczą). Wynika to z ilości mieszkańców miejscowości a także jej funkcji administracyjnej i usługowej. W dalszej kolejności są to miejscowości Zaborowice (33), Wólka Kłucka (26), Skoki (23), Grzymałków i Węgrzynów (po 21), Borki (17), Straszów (16), Pałęgi (13), Pieradła (12), Pępice (11). W pozostałych miejscowościach liczba tych podmiotów nie

15 przekracza 10 osób. Wśród przedmiotu działalności największą liczbę stanowią sklepy branży spożywczoprzemysłowej (72), Handel obwoźny (71), usługi związane z budownictwem, transport (31). W innych branżach występują pojedyncze podmioty prowadzące inny typ działalność gospodarczej na terenie Gminy Mniów. W większości przypadków prowadzenie działalności w jednej branży łączy się z podobną jak np.: usługi transportowe i handel obwoźny. Powyższe dane wskazują, iż małe firmy w formie działalności gospodarczej osób fizycznych odgrywają bardzo dużą rolę w gospodarce gminy. Dlatego bardzo ważnym elementem działań władz lokalnych powinno stać się wspieranie ich rozwoju. Jest to sektor generujący największą liczbę miejsc pracy na terenie gminy, tak wśród danych oficjalnych jak też szacunkowych dla szarego sektora. Małe i średnie firmy odgrywają w naszej gminie istotną rolę w kreowaniu miejsc pracy, stwarzając przy tym możliwości zatrudnienia osobom o stosunkowo niskich kwalifikacjach. Dotyczy to zarówno miejsc pracy w nowych podmiotach jak również samozatrudnienia. Władze gminy podjęły kroki celem opracowania i przyjęcia programu pomocy sektorowi MSP na terenie gminy jak również jego rozwoju. Rolnictwo Z rolnictwa na terenie gminy utrzymuje się 1368 osób (788 osób pracujących i 580 na utrzymaniu). Jest to liczba uzyskana na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonych w 2002 r. Tworzą one 252 rodziny. Są to jedyne miarodajne dane w tym zakresie. Na terenie gminy istnieje 1971 gospodarstw i działek rolnych. Użytkują one grunty o powierzchni całkowitej 6775 ha, z czego 906 ha stanowią lasy. Tworzą je tylko gospodarstwa indywidualne. Nie występują gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne. Największą liczbę stanowią te o wielkości od 1 do 5 ha Kolejną najliczniejszą tworzą użytkownicy działek rolnych do 1 ha (410). Ilość gospodarstw dużych (powyżej 5 ha) nie jest duża. W przedziale od 5-10 ha jest 190 gospodarstw, ha 15 gospodarstw a powyżej 15 ha 10. Rolnicy na terenie gminy posiadają w swym użytkowaniu 5473 ha gruntów rolnych. Znaczna ich część tj ha stanowią odłogi i ugory. Powierzchni łąk i pastwisk to 2276 ha. Grunty orne w kulturze rolnej zajmują 1883 ha. Czynną działalność rolniczą prowadzą 1386 gospodarstwa rolne, w tym 172 działki rolne. Daje to 1,52 ha

16 zasiewów na jedno gospodarstwo. Po dodaniu łąk i pastwisk oraz sadów (18 ha) powierzchni upraw na jedno gospodarstwo łącznie z działkami rolnymi wynosi 3,01 ha, zaś bez działek 3,29 ha. Wśród upraw dominuje upraw zbóż. Zajmują one 1360 ha. Drugą co do wielkości uprawą są ziemniaki (472 ha). Pozostałe uprawy zajmują zatem 51 ha n terenie gminy. Wśród zbóż największą powierzchnię zasiewów zajmują pszenżyto (490 ha) i żyto (406 ha). Zboża są uprawiane w 59,7 % ogólnej liczby gospodarstw, ziemniaki zaś w 66,4 %. Obsada gospodarstw w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wynosi 39 Dużych Jednostek Produkcyjnych. Najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt jest drób w ilości ponad 335 tys. sztuk w 862 gospodarstwach. Jest to ponad 3,5 % pogłowiu drobiu na terenie województwa. Taki wskaźnik liczby drobiu jest konsekwencją dużej ilości kurników na terenie gminy hodujących po kilkadziesiąt tysięcy sztuk drobiu. Wśród zwierząt dużych przeważa bydło (2136 sztuki w tm 1362 krowy mleczne) hodowane w 836 gospodarstwach (krowy w 803 gospodarstwach). Następnie jest to trzoda chlewna sztuk w 248 gospodarstwach. Po przeliczeniu populacja DJP w gminie zamyka się liczbą 2159 sztuk. Prawie połowa gospodarstw aktywnych posiada ciągnik do prac polowych. Zarejestrowano także 9 kombajnów zbożowych. Prawie 1000 gospodarstw jest wyposażonych w łączność telefoniczną (telefon stacjonarny); w badaniach nie uwzględniono telefonów komórkowych, których liczba zwiększyła się znacznie w ostatnim okresie w związku z objęciem całej gminy zasięgiem sieci wszystkich operatorów komórkowych. Co 10-te gospodarstwo dokonuje inwestycji w zakresie remontu i modernizacji budynków gospodarczych, ale największa liczba to zakup wapna, nawozów i środków ochrony roślin (ponad 90 %). W związku z wejściem Polski do UE i wdrożeniem systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa większość ugorów i odłogów zostanie zagospodarowana z ponownym przeznaczeniem pod uprawy lub zalesienia. Sfera społeczna Sytuacja demograficzna i społeczna terenu. W ogólnej liczbie mieszkańców Gminy Mniów osób mężczyźni stanowią osób (49,77 %), natomiast kobiety osób (50,23 %). Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 56,90 % ogółu ludności. Wskaźnik ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 28,45 %, a w wieku poprodukcyjnym 14,59 %. Na każde 100

17 osób w wieku produkcyjnym przypada 75,64 osób w wieku nieprodukcyjnym. Populacja zamieszkująca Gminę Mniów dotknięta jest problemami społecznymi charakterystycznymi dla całego regionu (np. wysokie bezrobocie). W ostatnich latach spada tempo przyrostu naturalnego, który w województwie świętokrzyskim jest ujemne 1738 osób (- 1,3 ). Gmina Mniów osiągnęła jako jedna z nielicznych w powiecie i województwie dodatni przyrost w 2006 r. i wyniósł on + 17 osoby (+ 1,8 ), zaś w 2007 r. +10 (+1,6 ). Tabela 3. Struktura wieku mieszkańców Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety W odsetkach (struktura pionowa) Na 100 mężczyzn przypada OGÓŁEM ogółem mężczyźni kobiety kobiet 0-4 lata ,7 6,7 6, ,6 7,4 7, ,6 8,2 8, ,8 10,2 9, ,1 9 7, ,2 7,5 6, ,8 7,1 6, ,4 7,5 5, ,2 7,8 6, ,7 7,3 6, ,5 6,2 4, ,3 3 3, ,1 2,6 3, ,1 3,3 4, ,4 4, ,6 1,6 3, ,5 0,8 2, lat i więcej ,7 0,5 0,9 200 nieustalony ,1-0,1 400 Źródło: Urząd Gminy w Mniowie Na podstawie tabeli widać, że mieszkańcy gminy w większości to ludzie młodzi, w większości w wieku do 30 lat. Grupa ta stanowi 48 % populacji mieszkańców. Na terenie gminy mieszka 2357 rodzin. Rodzin pełnych wychowujących dzieci jest 1565 a bez dzieci 439. Rodzin niepełnych jest 341. Tworzą je matki z dziećmi lub ojcowie z dziećmi. Przeciętna liczba dzieci pozostająca na utrzymaniu w jednej rodzinie wynosi 2,13

18 (całkowita liczba dzieci w rodzinie ogółem 4045 a w wieku do lat ). Są to dane NSP z roku nie zaobserwowano jednak na terenie Gminy Mniów tendencji, które mogły by świadczyć o znaczącej zmianie tych wskaźników. Tabela 4. Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM W wieku: przedprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) produkcyjnym mężczyźni w wieku lata kobiety w wieku lat mobilnym (mężczyźni i kobiety w wieku lata) niemobilnym mężczyźni w wieku lata kobiety w wieku lat poprodukcyjnym mężczyźni w wieku 65 lat i więcej Źródło: Urząd Gminy w Mniowie Na terenie gminy procent osób z wyższym wykształceniem jest niski i wynosił w 2002 roku tylko 3,17 % mieszkańców w wieku 15 lat i więcej (w województwie 9,4 %). Od tamtego okresu nie przeprowadzano takich badań stąd niemożliwe jest podanie aktualnych danych w tym zakresie. Należy jednak sądzić że wskaźnik ten wzrósł znacznie w okresie od NSP i obecnie jest znacznie wyższy. Dalsze analizy dotyczą więc tylko danych z roku Także liczba osób z wykształceniem policealnym i średnim (14,91 %)odbiega od poziomu tak w województwie (31,2 %) jak też w kraju. Większość tych osób jest zatrudniona w sektorze edukacyjnym na terenie gminy. Sytuacja na rynku pracy powoduje tendencję do podwyższania wykształcenia i kontynuowania nauki co widać szczególnie wśród mieszkańców w wieku do 30 lat. Obawy może budzić tylko fakt, że uzyskają oni wykształcenie w kierunkach mało przydatnych na rynku pracy kobiety w wieku 60 lat i więcej Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku nieprodukcyjnym Bardzo wiele osób na terenie Gminy Mniów utrzymuje się z niezarobkowych źródeł

19 utrzymania. Aż 41,86 % mieszkańców gminy utrzymuje się tylko z rent i emerytur. Własne źródło utrzymania posiada tylko 54,29 % ludności gminy. Edukacja. Gmina Mniów prowadzi na swoim terenie 9 placówek szkolnych w ramach których funkcjonują szkoły podstawowe: Cierchy, Grzymałków, Mniów, Piaski, Rogowice, Wólka Kłucka i Zaborowice oraz gimnazja Mniów i Grzymałków. Liczba dzieci szkolnych w szkołach podstawowych łącznie z klasami 0 wynosiła w roku szkolnym 2008/ Liczba uczniów gimnazjalnych wynosiła 394. Ogółem uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy zamknęła się liczbą Dowożonych do placówek oświatowych było prawie 500 uczniów. Zatrudnionych we wszystkich szkołach było w przeliczeniu na pełne etaty 119 nauczycieli (84 w szkołach podstawowych i 35 w gimnazjach). Dodatkowo zatrudniano 36 pracowników obsługi i administracji ( w tym 14 sezonowo). Całkowita powierzchnia dydaktyczna szkół na terenie gminy wynosi 3948 m2. W przeliczeniu na jednego ucznia powierzchnia ta wynosi 3,1 m2 powierzchni dydaktycznej, ale występowały wahania pomiędzy szkołami od 2,00 w Grzymałkowie do 6,35 m2 powierzchni dydaktycznej w Rogowicach. Jednocześnie koszt kształcenia jednego ucznia wynosił od kwoty ok 4 tys. zł w Mniowie do ok. 11 tys. zł w Piaskach. Średni koszt kształcenia na terenie całej gminy wynosi ok. 5 tys. zł. Uczniowie z terenu gminy mogą korzystać z istniejącej od niedawna poradni w Zespole Szkół im. Jana Pawłą II w Mniowie a także z funkcjonujących w powiecie kieleckim Poradni Psychologiczno Pedagogiczne (Chmielnik, Bodzentyn, Piekoszów). Kadra pedagogiczna szkół podstawowych i gimnazjów to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych i awansie zawodowym. Znaczną ich część stanowią nauczyciele mianowani i dyplomowani a także w trakcie otwartych postępowań kwalifikacyjnych na wyższy stopień. W szkołach do dyspozycji uczniów istnieją pracownie komputerowe urządzone i wyposażone w komputery nowej generacji, ponadto szkoły są podłączone do sieci INTERNET za pomocą łącz radiowych. Stan techniczny bazy szkół i placówek

20 oświatowo wychowawczych ocenia się na względnie dobry, choć potrzeby w tym zakresie są niewspółmierne do możliwości finansowych placówek, jak też samej Gminy Mniów. Stąd podejmowane inicjatywy przez samorząd Gminy finansowania rozwoju bazy lokalowej szkół oraz zajęć pozalekcyjnych ze środków zewnętrznych. Gmina Mniów ubiega się o dofinansowanie budowy sal sportowych przy szkołach a także rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ba lata W ostatnich latach Gmina pozyskała także środki finansowe na zajęcia sportowe (50 tys w 2008 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz zajęcia pozalekcyjne EFS w tramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kultura i sport. Ważnym zadaniem, które stoi przed gminą jest koordynacja i wspieranie działalności kulturalno-sportowej przez wspieranie powstania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i sportowego. Zadaniami takimi powinny być objęte kluby sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy. Należy także rozważyć ostatnio zgłaszane postulaty powołania do życia Gminnego Ośrodka Kultury, jako jednostki gminnej organizującej i wspierającej ruch artystyczny na bazie prężnie działającej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie. W gminie tradycyjnie już organizowane są dwukrotnie w roku festyny: Majówka w Mniowie oraz Pożegnanie Lata w Mniowie. Obecni na nich są przedstawiciele samorządu wojewódzkiego a także parlamentarzyści z Województwa Świętokrzyskiego. Imprezy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Mniów jak też sąsiednich, są obszernie relacjonowane w prasie regionalnej oraz gazetce gminnej Nasza Gmina. Festyny te to znakomita okazja do zaprezentowania dorobku mieszkańców w różnych dziedzinach życia a także do promocji gminy. Zawsze towarzyszą im rozgrywki sportowe pod patronatem Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Na terenie gminy działają uczniowskie kluby sportowe, kluby zrzeszone w LZS-ach. Braki jednak w infrastrukturze sportowej ograniczają tą aktywność mieszkańców. Na terenie gminy istnieje tylko jedna hala sportowa, zlokalizowana przy Gimnazjum w Mniowie. Gmina posiada 9 boisk piłkarskich przyszkolnych lecz niestety żadne nie spełnia wymogów do przeprowadzania ligowych rozgrywek piłkarskich ze względu na ich wielkość, zaplecze techniczne oraz usytuowanie w terenie.

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej:

Zakres działania: Główne cele pomocy społecznej: Zakres działania: Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA. Rozdział 1. Wprowadzenie Załącznik do Uchwały Nr XIV/175/12 Rady Gminy Ostrów Mazowiecka z dnia 15 czerwca 212 roku GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE OSTRÓW MAZOWIECKA Rozdział 1. Wprowadzenie Do zadań własnych określonych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA Nr XVI/99/2012 Rady Gminy Żukowice z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2012-2014 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice

Lokalny program pomocy społecznej. obejmujący problematykę dożywiania. oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice Załącznik do uchwały Nr XXVI/229/2013 Rady Gminy Zębowice z dnia 10 września 2013r. Lokalny program pomocy społecznej obejmujący problematykę dożywiania oraz zdrowego żywienia w Gminie Zębowice na lata

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 Załącznik do uchwały Nr XIX/119/12 Rady Gminy Lubawa z dnia 31 października 2012r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE LUBAWA NA LATA 2012 2014 1 Spis treści Wstęp. 3 1. Diagnoza środowiska lokalnego..

Bardziej szczegółowo

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy:

Zadania wynikające z ustawy o pomocy społecznej: 1. Zadania własne gminy: Ośrodek Pomocy Społecznej w Łambinowicach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 12 marca 2004r.o pomocy społecznej, która weszła w życie od 1 maja 2004r. Do podstawowych zadań pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Zadania realizowane przez gminy

Zadania realizowane przez gminy Zadania realizowane przez gminy Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym : opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 224/XXIX/2006 Rady Gminy Zarzecze z dnia 3.03.2006r. S t a t u t Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej W Zarzeczu Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do uchwały Nr XXII/137/2013 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 21 sierpnia 2013r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE ŻYRZYN NA LATA 2013 2015 1 I. WPROWADZENIE Rodzina stanowi dla dziecka najlepsze

Bardziej szczegółowo

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009

Ku samodzielności praca systemowa. wykluczeniem społecznym. Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Ku samodzielności praca systemowa z rodziną zagrożoną wykluczeniem społecznym Konferencja podsumowująca realizację projektu w roku 2009 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zabierzowie Gmina Zabierzów Gmina

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r.

UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. PROJEKT WNIOSKODAWCA WÓJT GMINY WODZIERADY UCHWAŁA NR /2013 RADY GMINY WODZIERADY z dnia. 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013 2015. Na podstawie art. 176 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej

Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej Kto i kiedy może otrzymać zasiłek z pomocy społecznej stan prawny na dzień 1 lipca 2009 r. Podstawa prawna: - ustawa z dn. 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 115,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r

UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r UCHWAŁA NR VI/45/07 RADY GMINY AUGUSTÓW z dnia25 czerwca 2007r w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2007-2015 Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE Załącznik do uchwały Nr XII/88/04 Rady Gminy Jarczów z dnia 7 lipca 2004r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JARCZOWIE ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminna instytucja pomocy społecznej o

Bardziej szczegółowo

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE)

ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ZADANIA WŁASNE GMINY Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ (OBLIGATORYJNE) ART. 17 ust. 1 1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata

Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Krzykosy na lata 2016-2018 Krzykosy, 2015 I. WSTĘP Rodzina jako podstawowa komórka społeczna spełnia istotne funkcje zaspokajające potrzeby społeczne, psychiczne

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach

S T A T U T. GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Śliwicach Śliwice, marzec 2005 ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Śliwicach, zwany dalej Ośrodkiem, jest jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 2 grudnia 2013 r. Poz. 7037 UCHWAŁA NR XXIII/320/13 RADY MIEJSKIEJ W BYTOMIU z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie:

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa na podstawie: Załącznik do Uchwały Nr XLIV/264 /2013 Rady Gminy Obrazów z dnia 22 lipca 2013r. STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ w Obrazowie Rozdział I Postanowienia ogólne Ośrodek Pomocy Społecznej w Obrazowie działa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE. z dnia 30 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/87/2016 RADY GMINY KOBIELE WIELKIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobielach Wielkich. Na podstawie art. 8 ust. 2 pkt 15, art. 40

Bardziej szczegółowo

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013

ANALIZA Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych w Gminie Zbąszynek na lata 2008-2013 Problem 1: Problemy Kierunki działania Sposób realizacji Właściwa ocena możliwości lokalnego systemu pomocy społecznej i jego rozwój zgodnie ze zmieniającymi się potrzebami społecznymi. ANALIZA Strategii

Bardziej szczegółowo

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIII.81.2015 Rady Gminy Miłki z dnia 3 września 2015 r. STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŁKACH Strona2 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r.

Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. Uchwała Nr 458/XLV/2013 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 14 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Rodzinie w Ostrołęce Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r.

Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE. z dnia 21 lutego 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 17 kwietnia 2013 r. Poz. 1582 UCHWAŁA NR XXV/173/2013 RADY MIASTA BARTOSZYCE z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie nadania statutu Miejskiemu

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 lutego 2013 r. Poz. 899 UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r.

Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. Uchwała nr XXV/174/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Opolskim na lata 2013-2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie

ROZDZIAŁ I. Diagnoza problemów alkoholowych w Gminie Załącznik do uchwały Nr V/23/2011 Rady Miejskiej w Głuszycy dnia 28 stycznia 2011 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2011 ROK Prowadzenie działań związanych z profilaktyką

Bardziej szczegółowo

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RZECZENICY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeczenicy zwany dalej GOPS lub Ośrodkiem jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej

Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej Konsultacje Zespołu Problemowego Identyfikacji głównych obszarów problemowych w sferze pomocy społecznej w gminie Więcbork dokonano

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA

GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA Załącznik do Zarządzenia Nr 190 /2016 Wójta Gminy Łęczyca z dnia 05.05.2016 r. PROJEKT GMINNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2016 2020 I. WPROWADZENIE Podstawą prawną do działań związanych

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych,

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, MINISTERSTWO PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Tel:. Fax:. Numer identyfikacyjny - REGON MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr 328/LI/05 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 czerwca 2005 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŁOMŻY ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE..1 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ S T A T U T GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ Dział I. Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baboszewie, zwany dalej Ośrodkiem jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy utworzoną

Bardziej szczegółowo

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku

U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku U C H W A Ł A Nr XXIV/143/08 Rady Gminy w Bogorii z dnia 16 października 2008 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa. MPiPS-03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Ośrodek Pomocy Społecznej Mickiewicza 40/ 63-100 Śrem Tel. 0612836107 Fax 0612833989

Bardziej szczegółowo

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE

STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE STATUT OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LEGIONOWIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Ośrodek Pomocy Społecznej w Legionowie, zwany dalej Ośrodkiem, działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH. Rozdział I. Postanowienia ogólne S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DALESZYCACH Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daleszycach, zwany dalej Ośrodkiem jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-P MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Adresat Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.)

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) P O M O C S P O Ł E C Z N A Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.182 z późn. zm.) Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą

Bardziej szczegółowo

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną

I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE. 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania. 2. Podział zadań między administrację publiczną I. SYSTEM POMOCY SPOŁECZNEJ W POLSCE 1. Pomoc społeczna i zasady jej udzielania 2. Podział zadań między administrację publiczną Pomoc społeczna i zasady jej udzielania Polski system pomocy społecznej Pomoc

Bardziej szczegółowo

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie

Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przodkowie Rozdział I Postanowienie ogólne 1 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zwany dalej GOPS-em jest jednostką organizacyjną Gminy Przodkowo, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. Fax MOPS Rzeszów 35-25 Rzeszów Jagiellońska 26 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa MPiPS-3 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R.

PROGRAM POMOCY SPOŁECZNEJ NA 2013 R. Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej państwa ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne

Bardziej szczegółowo

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork

2006-2013. Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork 2006-2013 Strategia rozwiązywania problemów społecznych w gminie Więcbork Co to jest strategia...? Mówiąc o strategii rozwiązywania problemów społecznych należy mieć na myśli w szczególności działania

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. (32) 422 Fax PMOPS Powiat miejski Rybnik 44-2 Rybnik Żużlowa 25 MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka /3/5, -53 Warszawa MPiPS-3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa

Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Ministerstwo Polityki Społecznej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ( pieczęć) MPiPS - 03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku

UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku UCHWAŁA NR X/56/2015 Rady Gminy Kobylnica z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny dla Gminy Kobylnica w roku 2014roku Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXIV/268/2012 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2013-2015 w Gminie Sandomierz Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr III/17/2014 Rady Gminy Grabica z dnia 30 grudnia 2014 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Grabica na 2015 r. I. Wprowadzenie Podstawą

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie

Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000. Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Pomoc społeczna w Polsce w roku 2000 Tabela 1. pracownicy pomocy społecznej w roku 2000 Wyszczególnienie Osoby zatrudnione w pomocy społecznej Ogółem 109 094 Służby wojewody realizujące zadania z zakresu

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVII/204/2013 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 11 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Gmina Kołczygłowy I. Wprowadzenie Rodzina to podstawowa komórka

Bardziej szczegółowo

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim

Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej w województwie Lubuskim Obserwatorium Integracji Społecznej Zielona Góra, sierpień r. Główne powody udzielania osobom i rodzinom pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach MPiPS-3-R Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: WPS Woj. Lubuskie 66-4 Gorzów Wlkp. ul. Jagiellończyka 8 Tel. 95 7115-248 Fax 95 7115-374 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5,

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R.

POMOC SPOŁECZNA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2006 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - październik 2007 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA 2013 2015 Załącznik do Uchwały Nr XXXV/244/13 Rady Gminy Wilczyn z dnia 26 marca 2013 r. PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE WILCZYN NA LATA I. WSTĘP Program Wspierania Rodzin Gminy Wilczyn na lata zwany dalej Programem

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE. Rozdział 1 Załącznik do Uchwały XX/100/16 Rady Gminy Dziemiany z dnia 18.03.2016r. GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY W GMINIE DZIEMIANY WPROWADZENIE Do zadań własnych określonych w ustawie o wspieraniu rodziny i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE. z dnia 7 grudnia 2011 r. UCHWAŁA NR XI/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W CZCHOWIE z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2012

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE

S T A T U T MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W KĘPNIE Statut Miejsko Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Kępnie został przyjęty uchwałą Nr XLVI/304/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. zmienioną uchwałą Nr VI/27/2007 Rady Miejskiej w Kępnie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok.

Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Uchwała Nr XXXIV/262/13 Rady Gminy Santok z dnia 30.12.2013 r. w sprawie : uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca

Bardziej szczegółowo

II. CELE OPERACYJNE Identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujacych korzystanie z pomocy społecznej.

II. CELE OPERACYJNE Identyfikowanie przyczyn ubóstwa i czynników powodujacych korzystanie z pomocy społecznej. Załącznik do uchwały Nr XXX/156/06 Rady Gminy Miastkowo z dnia 30 czerwca 2006 r. GMINNA STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH NA LATA 2006 2010 W S T Ę P Pomoc społeczna jest podstawowym instrumentem

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2011-2012 cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA MIELCA NA LATA 2014-2021 CZĘŚĆ I - podstawy prawne opracowania strategii, dokumenty prawne i programowe Rady Europy i Unii Europejskiej, krajowe dokumenty

Bardziej szczegółowo

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU

S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU Załącznik do Uchwały Nr X/53/15 Rady Miejskiej w Tolkmicku z dnia 29 maja 2015 roku S T A T U T M I E J S K O - G M I N N E G O O Ś R O D K A P O M O C Y S P O Ł E C Z N E J W T O L K M I C KU R O Z D

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia psychicznego

Program promocji zdrowia psychicznego Załącznik nr 1 Psychicznego Mieszkańców Gminy Bojszowy na lata 2013-2015 Program promocji zdrowia psychicznego Cel główny 1: Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym. cel szczegółowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ II POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr XXV/152/08 Rady Gminy Radziłów z dnia 22 grudnia 2008 roku STATUT GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADZIŁOWIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN

UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN UCHWAŁA Nr XI/87/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Sochocin na 2016 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 14 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVI/107/2016 RADY GMINY STANISŁAWÓW z dnia 14 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014,

Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Uchwała Nr../12 Rady Gminy Końskowola z dnia 2012 w sprawie uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2012 2014, Na podstawie art.18. ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r.

U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. U C H W A Ł A Nr XX/297/ll RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem

Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem Załącznik do Uchwały Nr XXXV/211/2010 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 27 kwietnia 2010 r. Gminny System Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną na lata 2010-2013 I. Wstęp II. Założenia ogólne III.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR IV/28/2014 RADY GMINY MIELEC z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Mielec na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/716/2000 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 września 2000 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. h

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa. MPiPS 03 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00 513 Warszawa Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: MOPS Wodzisław Śląski ul. Płk. Ks. W. Kubsza 28 44 300 WODZISŁAW ŚLĄSKI Tel. 324556200

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr V/119/04 Rady Miasta Biała Podlaska z dnia 16 września 2004 r. STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Miejski Ośrodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU INFORMACJA DOTYCZĄCA ZADAŃ REALIZOWANYCH PRZEZ OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 2009 ROKU W okresie sprawozdawczym Ośrodek realizował zadania zlecone i własne, w ramach których udzielana była pomoc pieniężna,

Bardziej szczegółowo

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach

MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Tel. 774835949 Fax 774835949 MOPS Kędzierzyn-Koźle 47-224 Kędzierzyn-Koźle Reja 2A/ MPiPS-3-R MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ, ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r.

Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA. z dnia 18 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 4511 UCHWAŁA NR III/11/14 RADY GMINY RZECZENICA z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014

UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE. z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 PROJEKT UCHWAŁA NR. RADY MIEJSKIEJ W ZAWIDOWIE z dnia. w sprawie: Programu Wspierania Rodziny Gminy Miejskiej Zawidów na lata 2012 2014 Na podstawie art. 176 pkt 1, 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku

U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku U C H W A Ł A Nr XLI/283/10 Rady Gminy w Bogorii z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Bogorii. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy

Bardziej szczegółowo

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN

Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN Lp. CEL/DZIAŁANIE TERMIN JEDNOSTKI ODPOWIEDZIALNE ZA REALIZACJĘ I. WSPIERANIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, CHORYCH, STARSZYCH I ICH RODZIN 2009-2013 Starostwo Powiatowe, Urzędy Miejskie w Bochni i Nowym Wiśniczu,

Bardziej szczegółowo

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej

ANKIETA METRYCZKA. Czy jest Pani/Pan mieszkańcem Gminy Miękinia. tak, od kiedy... nie. Wiek: 18-30 31-40 41-50 51- i więcej ANKIETA W związku z rozpoczęciem prac nad projektem Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Miękinia uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, które będą bardzo pomocne

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r.

U C H W A Ł A NR IV/21/14. RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. U C H W A Ł A NR IV/21/14 RADY GMINY DMOSIN z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Dmosin na rok 2015 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata

UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN. z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata UCHWAŁA NR XIII/95/2016 RADY GMINY ŻYRZYN z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU. z dnia 15 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr XIV/152/11 RADY MIEJSKIEJ W WIELUNIU z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminnie Wieluń na rok 2012 Na podstawie art. 10 ust 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO. z dnia 22 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR III/ 7 /2014 RADY GMINY JASŁO z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i na 2015 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty wykluczenia społecznego

Prawne aspekty wykluczenia społecznego Autor: Mgr Piotr Kozłowski Prawne aspekty wykluczenia społecznego Spis treści: 1. Podstawowe akty prawne dotykające problematyki wykluczenia społecznego 2. Pojęcie wykluczenia w wymiarze normatywnym, próba

Bardziej szczegółowo

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni

Formy pomocy. Nadwyżka. Nadwyżka. Niedobór. Niedobór. Odpowie dni. Odpowie dni Brak realizacji zadania Liczba osób, której planuje się przyznad świadczenia w 2011 r. Liczba rodzin w 2010 r. Odpowie dni Odpowie dni Liczba osób w rodzinach objętych pomocą w 2010 r. Liczba osób, którym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach.

UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA. z dnia 30 kwietnia 2013 r. uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach. UCHWAŁA NR LII/279/2013 RADY GMINY IWANISKA z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku

UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku UCHWA ŁA NR III/17/2006 RADY GMINY KRZYKOSY z dnia 11 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2007 rok. Na podstawie art. 4 1 ust.2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia... w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na rok 2012. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do badań społecznych

ANKIETA do badań społecznych ANKIETA do badań społecznych 1. Jakie problemy społeczne uważa Pan/Pani za najważniejsze na terenie Państwa gminy? (prosimy zaznaczyć maksymalnie 3 odpowiedzi) Ubóstwo, niewydolność materialna rodziny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r.

UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. UCHWAŁA NR XXI/198/2012 RADY MIEJSKIEJ W RZGOWIE z dnia 30 maja 2012r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego Gminy Rzgów na lata 2012-2015 Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK Załącznik do uchwały Nr XL/401/06 Rady Miejskiej Wodzisławia Śl. z dnia 27 stycznia 2006 r. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2006 ROK

Bardziej szczegółowo