Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata 2009-2015"

Transkrypt

1 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów Załącznik nr 1 do Uchwały nr 12/XXXVI/09 Rady Gminy w Mniowie z dnia 20 marca 2009r. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów na lata /58

2 Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów 2/58

3 Spis treści I. Wstęp Podstawy prawne opracowania strategii oraz dokumenty źródłowe...6 II. Ogólna charakterystyka Gminy Mniów Władze Gminy Mniów Struktura terytorialna i demograficzna Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Diagnoza problemów społecznych na terenie Gminy Mniów BEZROBOCIE ALKOHOLIZM NIEPEŁNOSPRAWNI UBÓSTWO...30 III. Analiza strategiczna SWOT...31 IV. Strategia rozwiązywania problemów społecznych Wsparcie dla rodzin dotkniętych ubóstwem Ograniczenie bezrobocia na terenie gminy oraz łagodzenie jego negatywnych skutków społecznych Zwalczanie problemu alkoholizmu oraz łagodzenie negatywnych skutków tego zjawiska Stworzenie perspektyw dla dzieci i młodzieży Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych, starszych i przewlekle chorych Prewencja, profilaktyka oraz skuteczna walka z wszelkimi przejawami patologii społecznych Wzmocnienie oddziaływania i intensyfikacja działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie...49 V. Metody realizacji celów...51 VI. Preliminarz...53 VII. Harmonogram...54 VIII. Ocena...55 IX. Profilaktyka...57 X. Wnioski i uwagi końcowe...57

4 I. Wstęp Niniejszy dokument składa się z dwóch części. Część pierwsza to opis istniejącej sytuacji (diagnoza stanu gminy) oraz obecnych i przyszłych problemów a także szans rozwojowych (analiza SWOT). Część druga natomiast to wytyczenie misji gminy oraz wskazanie wspomnianych wcześniej celów podstawowych i operacyjnych. Ich wybór został poprzedzony rzetelną oceną stanu faktycznego i ankietami przeprowadzonymi wśród mieszkańców gminy. Nie bez znaczenia były również dotychczasowe doświadczenia w rozwiązywaniu problemów społecznych, zwłaszcza będące udziałem pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ramach Strategii zaproponowano również monitoring i ocenę skuteczności realizacji zadań strategicznych. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną na poziomie społeczności lokalnej, jak i na poziomie rodziny i jednostki oraz konieczność wypracowania ustawowych i niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga systemowego i profesjonalnego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. W przypadku zdezaktualizowania się jednych problemów lub pojawienia nowych Strategia poddana zostanie niezbędnym korektom. Cele, kierunki działań oraz propozycje projektów zawarte w Strategii, pozwalają na dotarcie do najbardziej potrzebujących grup społecznych, często marginalizowanych i wykluczonych ze społeczeństwa. Strategia proponuje wdrożenie partnerstwa lokalnego między różnorodnymi partnerami społecznymi, jako zasady rozwiązywania problemów społecznych mieszkańców Gminy Mniów, co pozwala na rozwój i pogłębianie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i samorządem. Strategia ukazuje również, poza układem organizacyjno - instytucjonalnym, układ finansowania polityki społecznej i źródła pozyskiwania środków na rozwiązywanie problemów społecznych, w tym środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Stwarza to szansę na usprawnienie instytucjonalne sfery związanej z realizacją zadań opieki społecznej, ograniczaniem negatywnych zjawisk społecznych, takich jak patologie, ubóstwo czy długoterminowe bezrobocie. Strategia rozwiązywania problemów pomocy społecznej skierowana jest na rozszerzenie i pogłębienie form pracy socjalnej, współpracę z różnymi instytucjami i organizacjami oraz

5 instytucjami działającymi w szerszym obszarze polityki społecznej jak: oświata, służba zdrowia, sądownictwo. Realizacja zadań postawionych przed pomocą społeczną (zarówno na poziomie społeczności lokalnej jak i na poziomie rodziny i jednostki), a także konieczności wypracowania niekonwencjonalnych form pomocy, wymaga profesjonalnego i systematycznego diagnozowania problemów społecznych w skali gminy. Diagnoza problemów społecznych występujących na terenie gminy Mniów została sporządzona w oparciu o dane będące w dyspozycji Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mniowie uzyskane w toku bieżącej jego działalności, dane uzyskane z Urzędu Stanu Cywilnego w Mniowie, Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach, Komisariatu Policji w Mniowie, Urzędu Gminy w Mniowie oraz innymi instytucjami współpracującymi z Ośrodkiem. W oparciu o diagnozę i przeprowadzone badania ankietowe oraz analizę pracy GOPS w Mniowie w latach została opracowana strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata , która jest rozwiązaniem działań oraz założeń programowych realizowanych w sferze pomocy społecznej w Mniowie. Od 1990 roku sukcesywnie następowało przeformułowanie roli i zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej a także realizacji świadczeń pomocy. Dokonano przejścia od modelu pomocy, którego zasadniczą funkcją było udzielanie wsparcia materialnego do modelu nastawionego na wzmocnienie postaw aktywnych oraz wspierania osób i rodzin zgłaszających się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemów. Było to możliwe dzięki rozwojowi różnego rodzaju usług dla różnych grup świadczeniobiorców, poradnictwa i pracy socjalnej. Systemowe podejście do rodziny powoduje, że dysfunkcje mające w niej miejsce nie są traktowane jako izolowane zjawiska dotyczące pojedynczych osób. Stąd pomimo wielu różnych form pomocy skierowanych bezpośrednio na jednostkę, podejmuję się także pracę z całą rodziną, gdyż zmiany w jej funkcjonowaniu stanowią szansę na to, że następne pokolenie nie stanie się podopiecznymi pomocy społecznej. Najczęściej pomocy w rozwiązywaniu problemów potrzebują rodziny, w których występują: - konflikt wewnątrzrodzinny spowodowany rozwodem lub roszczeniami materialnymi, - przemoc fizyczna lub psychiczna, - uzależnienie od alkoholu,

6 - bezrobocie - bezradność w sprawach życiowych. Opracowana strategia umożliwi wyłonienie głównych celów i kierunków polityki społecznej, podporządkuje działania doraźne działaniom długofalowym z wykorzystaniem silnych stron i szans rozwojowych, a kompensowanie słabych stron i zagrożeń. Pozwoli na lepsze zagospodarowanie zasobów ludzkich, sprzętów, obiektów, instytucji, środków finansowych oraz wiedzy. Zwiększy szanse na pozyskanie dodatkowych, zewnętrznych źródeł finansowania dla poszczególnych działań polityki społecznej. 1.1 Podstawy prawne opracowania strategii oraz dokumenty źródłowe. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych została opracowana przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mniowie. Punktem odniesienia do opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mniów stały się dokumenty strategiczne o zasięgu krajowym i lokalnym tj. I. Narodowa Strategia Integracji Społecznej z 2004 roku (głównie w kwestii inwestowania w zasoby ludzkie oraz zwalczania wykluczenia społecznego). II. Strategia Polityki Społecznej (adekwatnie do polityki społecznej na lata następne proponowanej przez Ministerstwo Polityki Społecznej). III. Krajowy Plan Działania Na Rzecz Integracji Społecznej na lata dla Polski (identyfikacja grup narażonych na wykluczenie społeczne oraz cele polityki integracji społecznej w Polsce). IV. Strategia Rozwoju Gminy Mniów 2004 r. oraz akty prawne: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późniejszymi zmianami). Ustawa o pomocy społecznej określa: 1) zadania w zakresie pomocy społecznej; 2) rodzaje świadczeń z pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania; 3) organizację pomocy społecznej;

7 4) zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej. Według ustawy pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości (art. 2 ust.1). Ustawa wymienia między innymi przypadki w jakich udziela się pomocy społecznej. Według Ustawy pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) ubóstwa; 2) sieroctwa; 3) bezdomności; 4) bezrobocia; 5) niepełnosprawności; 6) długotrwałej lub ciężkiej choroby; 7) przemocy w rodzinie; 8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; 9) bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; 10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo - wychowawcze; 11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 13) alkoholizmu lub narkomanii; 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej. 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003r. Nr 228 poz z późniejszymi zmianami) regulująca nowy system pozaubezpieczeniowych świadczeń społecznych, finansowanych w całości ze środków budżetu państwa, całkowicie

8 odrębny od systemu pomocy społecznej. Ustawa ta wprowadziła tylko jeden zasiłek rodziny wraz z dodatkami. 3. Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późniejszymi zmianami). 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późniejszymi zmianami). 5. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 1994r. Nr 111, poz 535, z późniejszymi zmianami).ustawa przewiduje, że w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, Kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne. W świetle ustawy ochrona zdrowia psychicznego polega w szczególności na: 1/ promocji zdrowia psychicznego i zapobieganiu zaburzeniom psychicznym, 2/ zapewnianiu osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, 3/ kształtowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. 6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1493). 7. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003r. Nr 122 poz z późniejszymi zmianami) - stwarza ona szansę na powrót do społeczeństwa tym osobom, które z różnych powodów znalazły się na marginesie życia społecznego. Ustawa kładzie nacisk na edukację i aktywizację środowiska osób marginalizowanych zawodowo i społecznie, a także na wspieranie zatrudnienia dla tych grup. Wsparcie może polegać na skierowaniu danej osoby przez Powiatowy Urząd Pracy do pracy u przedsiębiorcy. W tej sytuacji pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia danej osoby przez okres do 18 miesięcy, zaś powiatowy urząd pracy do refundowania przedsiębiorcy - ze środków Funduszu Pracy - części wynagrodzenia przez pierwsze dwanaście miesięcy.

9 8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz z późniejszymi zmianami). 9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii. (Dz. U. z 2005r., Nr 179, poz z późniejszymi zmianami). Polityka społeczna w realizacji strategii Wdrażanie nawet bardzo starannie i precyzyjnie przygotowanego programu nie jest pozbawione ryzyka, pułapek, nie dających się przewidzieć ograniczeń czy przeszkód wewnętrznych. Dlatego należy przyjąć kilka zasad, w oparciu o które będą realizowane strategiczne cele Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. 1. Zasada pomocniczości Gmina w miarę swoich możliwości będzie koncentrowała się na zadaniach, które muszą być wykonane przez sektor publiczny, których nie da się przekazać innym podmiotom. Sami zaś obywatele nie są w stanie rozwiązać problemów poruszonych w Strategii. Dodatkowo w późniejszym etapie realizacji celów będzie można liczyć na pomoc organizacji pozarządowych, a na końcu państwa. Państwo pojawia się dopiero wtedy, gdy działania na niższych szczeblach okazały się niewystarczające. 2. Zasada solidaryzmu Część zapisów Strategii i związane z nimi zadania i obowiązki muszą być podzielone pomiędzy wszystkich jej odbiorców. Szczególną uwagę trzeba skupić na obciążeniach związanych z edukacją, bezpieczeństwem, kulturą oraz z szeregiem zagrożeń jakie niesie np. niepełnosprawność czy patologia zachowań. 3. Zasada równości szans do świadczenia usług publicznych Głównym założeniem tej zasady jest bezpośredni dostęp do świadczeń i usług sektora publicznego. Zapobiega tym samym wykluczeniu społecznemu. Wsparcie ze strony gminy polegać będzie na umożliwieniu korzystania z systemu świadczeń i usług publicznych, między innymi kształcenia, ochrony zdrowia, zatrudnienia itp. 4. Zasada współodpowiedzialności Za kształt i realizację strategii odpowiadają wszyscy: władza publiczna, podmioty

10 współpracujące tj. organizacje pozarządowe oraz adresaci poszczególnych programów tworzących strategię. Przy zaangażowaniu wszystkich tych podmiotów w wcielanie w życie zapisów SRPS można spodziewać się jej szybkich i zadawalających efektów. 5. Zasada jawności i przejrzystości działania Wszystkie działania związane ze SRPS będą jawne i ogólnodostępne dla każdego zainteresowanego. Do obowiązków władz gminy należy stworzenie dostępu do informacji publicznej. 6. Zasada pozornego altruizmu Polega na pomocy tzw. osobom wykluczonym w interesie osób niewykluczonych. Wprowadzone nowe działania muszą być dobre dla ogółu społeczeństwa. Pomagając ludziom starym bądź niepełnosprawnym trzeba pamiętać o reszcie mieszkańców. Ich potrzeby też są ważne. Nie można lekceważyć żadnej ze stron. 7. Zasada akceptacji społecznej Działania władz powinny budzić pozytywne emocje społeczne. Jeżeli jednak spotykają się one z ogólnym społecznym oporem, gmina powinna przygotować plan, który zawierałby: wyjaśnienie celu podjętego działania, jawność wszelkich poczynań, poparcie uznanych w środowisku autorytetów, akcję informacyjną poprzedzającą decyzje, zaangażowanie do realizacji celu jak największej liczby osób i instytucji, obserwowanie, wskazywanie i podkreślanie pierwszych sukcesów i wspólne ich świętowanie, ujawnianie trudności i ewentualnych niepowodzeń. Podczas opracowania dokumentu wykorzystano materiały własne Ośrodka Pomocy Społecznej (diagnoza środowiska, sprawozdawczość, analizy potrzeb) oraz materiały przygotowane przez inne jednostki administracji publicznej wg poszczególnych grup problemowych.

11 Współpracę w tym zakresie podjęły następujące instytucji: 1. Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach. 2. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Kielcach. 3. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kielcach. 4. Komenda Powiatowa Policji w Kielcach. 5. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach. 6. Wydział Oświaty Starostwa Powiatowego w Kielcach. 7. Sąd Rejonowy w Końskich. 8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mniowie. 9. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Mniowie. 10. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Kielcach. 11. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mniowie. Ponadto wykorzystano materiały i opracowania własne referatów Urzędu Gminy w Mniowie. II. Ogólna charakterystyka Gminy Mniów. 2.1 Władze Gminy Mniów. Wójt Gminy Leonard Świerczyński Z-ca Wójta Czesław Pytel Przewodniczący Rady Gminy Mariusz Adamczyk Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy Bolesław Kołodziejczyk Radni Gminy Mniów: Krzysztof Augustyniak

12 Henryka Bartosińska Sławomir Gaweł Aneta Gos Zbigniew Jaworski Sławomir Kolus Czesław Kowalski Mirosław Oleś Piotr Pach Andrzej Stańczyk Łukasz Szyszka Krzysztof Tomaszewski Tomasz Zbróg W skład Rady Gminy w Mniowie wchodzą następujące komisje: 1. Komisja Rewizyjna. 2. Komisja Planowania, Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Leśnictwa. 3. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej i Komunikacji. 4. Komisja Przemysłu, Gospodarki Terenowej, Budownictwa i Ochrony Środowiska. 5. Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych. 2.2 Struktura terytorialna i demograficzna. Położenie, powierzchnia, ludność Gmina Mniów położona jest w północno-zachodniej części województwa świętokrzyskiego i należy do powiatu kieleckiego-ziemskiego. Miejscowość gminna usytuowana jest przy drodze krajowej nr 74 w odległości 23 kilometrów od Kielc. Obszar gminy leży w obrębie Płaskowyżu Suchedniowskiego i mezoregionu Gór Świętokrzyskich (Wzgórza Oblęgorsko- Tumlińskie), wchodzących w skład makroregionu Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej. Gmina zajmuje powierzchnię 95 km kw. (9.521,27 ha) co stanowi 0,81 % obszaru

13 województwa i graniczy z gminami: Miedziana Góra, Strawczyn, Zagnańsk, Łopuszno (powiat kielecki), Radoszyce, Stąporków i Smyków (powiat konecki). Obejmuje swym zasięgiem 21 sołectw: Baran, Borki, Cierchy, Gliniany Las, Grzymałków, Lisie Jamy, Malmurzyn, Mniów, Mokry Bór, Pałęgi, Pępice, Pieradła, Przełom, Rogowice, Serbinów, Skoki, Straszów, Węgrzynów, Wólka Kłucka, Zaborowice, Zachybie. Gminę zamieszkuje osób (stan na 31 grudnia 2003 r.). Na 1 km przypada średnio 98,6 osób, w powiecie kieleckim ziemskim zaś 87,1 osób, a średnio w województwie 113,3 osób. Gmina Mniów należy do gmin o niższej od przeciętnej wojewódzkiej wartości produkcyjnej gleb i niskiej towarowości oraz z dość wyraźnym przyrostem zatrudnienia w rolnictwie w stosunku do średniej wojewódzkiej, wynikającym w znacznej mierze dwuzawodowości większości mieszkańców. Korzystnym elementem gminy jest jej usytuowanie na trasie drogi krajowej nr 74 Piotrków Trybunalski - Kielce oraz bliskie sąsiedztwo miasta wojewódzkiego oraz z dużymi w przeszłości ośrodkami przemysłowymi w Końskich i Stąporkowie. Uwarunkowania związane z sąsiedztwem innych gmin, to przede wszystkim: - realizacja międzygminnej gazyfikacji w ramach utworzonego związku między innymi z Gminą Smyków i Radoszyce w oparciu o dotychczasowe wzajemne ustalenia, Sektor MŚP Według danych Urzędu Statystycznego w Kielcach ( stan na roku ) w Gminie Mniów funkcjonowało 419 podmiotów gospodarczych. W ciągu ostatnich lat liczba podmiotów gospodarczych sukcesywnie zwiększała się. Obrazuje to poniższa tabela. Tabela nr 1 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON Rok Liczba podmiotów gospodarczych Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach Zdecydowaną większość podmiotów gospodarczych stanowią jednostki sektora prywatnego (ok. 95,94 %), pozostałe należą do sektora publicznego ( jednostki budżetowe i komunalne). Jest to jeden z najwyższych wskaźników na terenie powiatu dla którego ten wskaźnik

14 wynosi 76,25 %. Własna działalność gospodarcza jest czasami jedyną alternatywą dla osób bezrobotnych w związku ze zmniejszaniem się liczby miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych i upadkiem wielu zakładów pracy w województwie oraz sytuacją na rynku pracy. Tabela nr 2. Podmioty gospodarcze wg rodzaju Podmioty gospodarcze - stan w dniu 31 XII 2007 r. Gmina Mniów ogółem sektor publicz prywat ny ny spółdzi elnie spółki prawa handlowego Spółki cywilne Organiza cje pozarząd owe Osoby fizyczne prowadzące działalność gosp Źródło: Dane Urzędu Statystycznego w Kielcach Wśród 419 podmiotów gospodarczych najwięcej działa w zakresie handlu i napraw (39,61 %), następne w kolejności to: budownictwo (20,53 %), transport, gospodarka magazynowa i łączność (8,83 %), przetwórstwo przemysłowe (8,35 %), obsługa nieruchomości i firm, nauka (3,82 %), pozostałe sekcje (18,85 %). Podstawę działalności gospodarczej prowadzonej w gminie stanowią małe podmioty gospodarcze, najczęściej w formie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na zasadzie samozatrudnienia lub zatrudniania najbliższych członków rodziny, o wielkości do 6 osób. Jak wynika z Rejestru Działalności Gospodarczej Gminy Mniów obecnie są zarejestrowane i prowadzą aktywną działalność gospodarczą 364 osoby. 18 osób z tej liczby mieszka w gminach sąsiednich i mieście Kielce. Największa liczba osób prowadzących działalność gospodarczą zamieszkuje w Mniowie (95 osób prowadzących działalność gospodarczą). Wynika to z ilości mieszkańców miejscowości a także jej funkcji administracyjnej i usługowej. W dalszej kolejności są to miejscowości Zaborowice (33), Wólka Kłucka (26), Skoki (23), Grzymałków i Węgrzynów (po 21), Borki (17), Straszów (16), Pałęgi (13), Pieradła (12), Pępice (11). W pozostałych miejscowościach liczba tych podmiotów nie

15 przekracza 10 osób. Wśród przedmiotu działalności największą liczbę stanowią sklepy branży spożywczoprzemysłowej (72), Handel obwoźny (71), usługi związane z budownictwem, transport (31). W innych branżach występują pojedyncze podmioty prowadzące inny typ działalność gospodarczej na terenie Gminy Mniów. W większości przypadków prowadzenie działalności w jednej branży łączy się z podobną jak np.: usługi transportowe i handel obwoźny. Powyższe dane wskazują, iż małe firmy w formie działalności gospodarczej osób fizycznych odgrywają bardzo dużą rolę w gospodarce gminy. Dlatego bardzo ważnym elementem działań władz lokalnych powinno stać się wspieranie ich rozwoju. Jest to sektor generujący największą liczbę miejsc pracy na terenie gminy, tak wśród danych oficjalnych jak też szacunkowych dla szarego sektora. Małe i średnie firmy odgrywają w naszej gminie istotną rolę w kreowaniu miejsc pracy, stwarzając przy tym możliwości zatrudnienia osobom o stosunkowo niskich kwalifikacjach. Dotyczy to zarówno miejsc pracy w nowych podmiotach jak również samozatrudnienia. Władze gminy podjęły kroki celem opracowania i przyjęcia programu pomocy sektorowi MSP na terenie gminy jak również jego rozwoju. Rolnictwo Z rolnictwa na terenie gminy utrzymuje się 1368 osób (788 osób pracujących i 580 na utrzymaniu). Jest to liczba uzyskana na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego i Powszechnego Spisu Rolnego przeprowadzonych w 2002 r. Tworzą one 252 rodziny. Są to jedyne miarodajne dane w tym zakresie. Na terenie gminy istnieje 1971 gospodarstw i działek rolnych. Użytkują one grunty o powierzchni całkowitej 6775 ha, z czego 906 ha stanowią lasy. Tworzą je tylko gospodarstwa indywidualne. Nie występują gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne. Największą liczbę stanowią te o wielkości od 1 do 5 ha Kolejną najliczniejszą tworzą użytkownicy działek rolnych do 1 ha (410). Ilość gospodarstw dużych (powyżej 5 ha) nie jest duża. W przedziale od 5-10 ha jest 190 gospodarstw, ha 15 gospodarstw a powyżej 15 ha 10. Rolnicy na terenie gminy posiadają w swym użytkowaniu 5473 ha gruntów rolnych. Znaczna ich część tj ha stanowią odłogi i ugory. Powierzchni łąk i pastwisk to 2276 ha. Grunty orne w kulturze rolnej zajmują 1883 ha. Czynną działalność rolniczą prowadzą 1386 gospodarstwa rolne, w tym 172 działki rolne. Daje to 1,52 ha

16 zasiewów na jedno gospodarstwo. Po dodaniu łąk i pastwisk oraz sadów (18 ha) powierzchni upraw na jedno gospodarstwo łącznie z działkami rolnymi wynosi 3,01 ha, zaś bez działek 3,29 ha. Wśród upraw dominuje upraw zbóż. Zajmują one 1360 ha. Drugą co do wielkości uprawą są ziemniaki (472 ha). Pozostałe uprawy zajmują zatem 51 ha n terenie gminy. Wśród zbóż największą powierzchnię zasiewów zajmują pszenżyto (490 ha) i żyto (406 ha). Zboża są uprawiane w 59,7 % ogólnej liczby gospodarstw, ziemniaki zaś w 66,4 %. Obsada gospodarstw w przeliczeniu na 100 ha użytków rolnych wynosi 39 Dużych Jednostek Produkcyjnych. Najliczniej reprezentowaną grupą zwierząt jest drób w ilości ponad 335 tys. sztuk w 862 gospodarstwach. Jest to ponad 3,5 % pogłowiu drobiu na terenie województwa. Taki wskaźnik liczby drobiu jest konsekwencją dużej ilości kurników na terenie gminy hodujących po kilkadziesiąt tysięcy sztuk drobiu. Wśród zwierząt dużych przeważa bydło (2136 sztuki w tm 1362 krowy mleczne) hodowane w 836 gospodarstwach (krowy w 803 gospodarstwach). Następnie jest to trzoda chlewna sztuk w 248 gospodarstwach. Po przeliczeniu populacja DJP w gminie zamyka się liczbą 2159 sztuk. Prawie połowa gospodarstw aktywnych posiada ciągnik do prac polowych. Zarejestrowano także 9 kombajnów zbożowych. Prawie 1000 gospodarstw jest wyposażonych w łączność telefoniczną (telefon stacjonarny); w badaniach nie uwzględniono telefonów komórkowych, których liczba zwiększyła się znacznie w ostatnim okresie w związku z objęciem całej gminy zasięgiem sieci wszystkich operatorów komórkowych. Co 10-te gospodarstwo dokonuje inwestycji w zakresie remontu i modernizacji budynków gospodarczych, ale największa liczba to zakup wapna, nawozów i środków ochrony roślin (ponad 90 %). W związku z wejściem Polski do UE i wdrożeniem systemu dopłat bezpośrednich dla rolnictwa większość ugorów i odłogów zostanie zagospodarowana z ponownym przeznaczeniem pod uprawy lub zalesienia. Sfera społeczna Sytuacja demograficzna i społeczna terenu. W ogólnej liczbie mieszkańców Gminy Mniów osób mężczyźni stanowią osób (49,77 %), natomiast kobiety osób (50,23 %). Ludność w wieku produkcyjnym stanowi 56,90 % ogółu ludności. Wskaźnik ludności w wieku przedprodukcyjnym wynosi 28,45 %, a w wieku poprodukcyjnym 14,59 %. Na każde 100

17 osób w wieku produkcyjnym przypada 75,64 osób w wieku nieprodukcyjnym. Populacja zamieszkująca Gminę Mniów dotknięta jest problemami społecznymi charakterystycznymi dla całego regionu (np. wysokie bezrobocie). W ostatnich latach spada tempo przyrostu naturalnego, który w województwie świętokrzyskim jest ujemne 1738 osób (- 1,3 ). Gmina Mniów osiągnęła jako jedna z nielicznych w powiecie i województwie dodatni przyrost w 2006 r. i wyniósł on + 17 osoby (+ 1,8 ), zaś w 2007 r. +10 (+1,6 ). Tabela 3. Struktura wieku mieszkańców Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety W odsetkach (struktura pionowa) Na 100 mężczyzn przypada OGÓŁEM ogółem mężczyźni kobiety kobiet 0-4 lata ,7 6,7 6, ,6 7,4 7, ,6 8,2 8, ,8 10,2 9, ,1 9 7, ,2 7,5 6, ,8 7,1 6, ,4 7,5 5, ,2 7,8 6, ,7 7,3 6, ,5 6,2 4, ,3 3 3, ,1 2,6 3, ,1 3,3 4, ,4 4, ,6 1,6 3, ,5 0,8 2, lat i więcej ,7 0,5 0,9 200 nieustalony ,1-0,1 400 Źródło: Urząd Gminy w Mniowie Na podstawie tabeli widać, że mieszkańcy gminy w większości to ludzie młodzi, w większości w wieku do 30 lat. Grupa ta stanowi 48 % populacji mieszkańców. Na terenie gminy mieszka 2357 rodzin. Rodzin pełnych wychowujących dzieci jest 1565 a bez dzieci 439. Rodzin niepełnych jest 341. Tworzą je matki z dziećmi lub ojcowie z dziećmi. Przeciętna liczba dzieci pozostająca na utrzymaniu w jednej rodzinie wynosi 2,13

18 (całkowita liczba dzieci w rodzinie ogółem 4045 a w wieku do lat ). Są to dane NSP z roku nie zaobserwowano jednak na terenie Gminy Mniów tendencji, które mogły by świadczyć o znaczącej zmianie tych wskaźników. Tabela 4. Ludność według płci i ekonomicznych grup wieku Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM W wieku: przedprodukcyjnym (mężczyźni i kobiety w wieku 0-17 lat) produkcyjnym mężczyźni w wieku lata kobiety w wieku lat mobilnym (mężczyźni i kobiety w wieku lata) niemobilnym mężczyźni w wieku lata kobiety w wieku lat poprodukcyjnym mężczyźni w wieku 65 lat i więcej Źródło: Urząd Gminy w Mniowie Na terenie gminy procent osób z wyższym wykształceniem jest niski i wynosił w 2002 roku tylko 3,17 % mieszkańców w wieku 15 lat i więcej (w województwie 9,4 %). Od tamtego okresu nie przeprowadzano takich badań stąd niemożliwe jest podanie aktualnych danych w tym zakresie. Należy jednak sądzić że wskaźnik ten wzrósł znacznie w okresie od NSP i obecnie jest znacznie wyższy. Dalsze analizy dotyczą więc tylko danych z roku Także liczba osób z wykształceniem policealnym i średnim (14,91 %)odbiega od poziomu tak w województwie (31,2 %) jak też w kraju. Większość tych osób jest zatrudniona w sektorze edukacyjnym na terenie gminy. Sytuacja na rynku pracy powoduje tendencję do podwyższania wykształcenia i kontynuowania nauki co widać szczególnie wśród mieszkańców w wieku do 30 lat. Obawy może budzić tylko fakt, że uzyskają oni wykształcenie w kierunkach mało przydatnych na rynku pracy kobiety w wieku 60 lat i więcej Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada osób w wieku nieprodukcyjnym Bardzo wiele osób na terenie Gminy Mniów utrzymuje się z niezarobkowych źródeł

19 utrzymania. Aż 41,86 % mieszkańców gminy utrzymuje się tylko z rent i emerytur. Własne źródło utrzymania posiada tylko 54,29 % ludności gminy. Edukacja. Gmina Mniów prowadzi na swoim terenie 9 placówek szkolnych w ramach których funkcjonują szkoły podstawowe: Cierchy, Grzymałków, Mniów, Piaski, Rogowice, Wólka Kłucka i Zaborowice oraz gimnazja Mniów i Grzymałków. Liczba dzieci szkolnych w szkołach podstawowych łącznie z klasami 0 wynosiła w roku szkolnym 2008/ Liczba uczniów gimnazjalnych wynosiła 394. Ogółem uczniów uczących się w szkołach na terenie gminy zamknęła się liczbą Dowożonych do placówek oświatowych było prawie 500 uczniów. Zatrudnionych we wszystkich szkołach było w przeliczeniu na pełne etaty 119 nauczycieli (84 w szkołach podstawowych i 35 w gimnazjach). Dodatkowo zatrudniano 36 pracowników obsługi i administracji ( w tym 14 sezonowo). Całkowita powierzchnia dydaktyczna szkół na terenie gminy wynosi 3948 m2. W przeliczeniu na jednego ucznia powierzchnia ta wynosi 3,1 m2 powierzchni dydaktycznej, ale występowały wahania pomiędzy szkołami od 2,00 w Grzymałkowie do 6,35 m2 powierzchni dydaktycznej w Rogowicach. Jednocześnie koszt kształcenia jednego ucznia wynosił od kwoty ok 4 tys. zł w Mniowie do ok. 11 tys. zł w Piaskach. Średni koszt kształcenia na terenie całej gminy wynosi ok. 5 tys. zł. Uczniowie z terenu gminy mogą korzystać z istniejącej od niedawna poradni w Zespole Szkół im. Jana Pawłą II w Mniowie a także z funkcjonujących w powiecie kieleckim Poradni Psychologiczno Pedagogiczne (Chmielnik, Bodzentyn, Piekoszów). Kadra pedagogiczna szkół podstawowych i gimnazjów to nauczyciele o wysokich kwalifikacjach zawodowych i awansie zawodowym. Znaczną ich część stanowią nauczyciele mianowani i dyplomowani a także w trakcie otwartych postępowań kwalifikacyjnych na wyższy stopień. W szkołach do dyspozycji uczniów istnieją pracownie komputerowe urządzone i wyposażone w komputery nowej generacji, ponadto szkoły są podłączone do sieci INTERNET za pomocą łącz radiowych. Stan techniczny bazy szkół i placówek

20 oświatowo wychowawczych ocenia się na względnie dobry, choć potrzeby w tym zakresie są niewspółmierne do możliwości finansowych placówek, jak też samej Gminy Mniów. Stąd podejmowane inicjatywy przez samorząd Gminy finansowania rozwoju bazy lokalowej szkół oraz zajęć pozalekcyjnych ze środków zewnętrznych. Gmina Mniów ubiega się o dofinansowanie budowy sal sportowych przy szkołach a także rozbudowy budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego ba lata W ostatnich latach Gmina pozyskała także środki finansowe na zajęcia sportowe (50 tys w 2008 roku Ministerstwo Sportu i Turystyki) oraz zajęcia pozalekcyjne EFS w tramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Kultura i sport. Ważnym zadaniem, które stoi przed gminą jest koordynacja i wspieranie działalności kulturalno-sportowej przez wspieranie powstania i rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i sportowego. Zadaniami takimi powinny być objęte kluby sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy. Należy także rozważyć ostatnio zgłaszane postulaty powołania do życia Gminnego Ośrodka Kultury, jako jednostki gminnej organizującej i wspierającej ruch artystyczny na bazie prężnie działającej Gminnej Biblioteki Publicznej w Mniowie. W gminie tradycyjnie już organizowane są dwukrotnie w roku festyny: Majówka w Mniowie oraz Pożegnanie Lata w Mniowie. Obecni na nich są przedstawiciele samorządu wojewódzkiego a także parlamentarzyści z Województwa Świętokrzyskiego. Imprezy te cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców gminy Mniów jak też sąsiednich, są obszernie relacjonowane w prasie regionalnej oraz gazetce gminnej Nasza Gmina. Festyny te to znakomita okazja do zaprezentowania dorobku mieszkańców w różnych dziedzinach życia a także do promocji gminy. Zawsze towarzyszą im rozgrywki sportowe pod patronatem Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy. Na terenie gminy działają uczniowskie kluby sportowe, kluby zrzeszone w LZS-ach. Braki jednak w infrastrukturze sportowej ograniczają tą aktywność mieszkańców. Na terenie gminy istnieje tylko jedna hala sportowa, zlokalizowana przy Gimnazjum w Mniowie. Gmina posiada 9 boisk piłkarskich przyszkolnych lecz niestety żadne nie spełnia wymogów do przeprowadzania ligowych rozgrywek piłkarskich ze względu na ich wielkość, zaplecze techniczne oraz usytuowanie w terenie.

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Załącznik do uchwały Rady Miasta Sulejówek nr XI/74/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH dla MIASTA SULEJÓWEK na lata 2011-2020 Sulejówek, czerwiec 2011rok Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Bełchatowa na lata 2014-2020 Bełchatów, 2014 rok 1 Spis treści WSTĘP... 3 I. REGULACJE PRAWNE... 4 1. Podstawy prawne Strategii... 4 2. Spójność Strategii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015...

Lp Spis treści Str. Podstawa Miejskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Przemyśl w latach 2009 2015... MIEJSKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W ZAKRESIE REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ ORAZ PRZESTRZEGANIA PRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W GMINIE MIEJSKIEJ PRZEMYŚL NA LATA 2009 2015 Lp Spis

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały XXXVII/248/2014 Rady Powiatu w Biłgoraju z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działao na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Biłgorajskim na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W PUCKU ZA ROK 2013 Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA)

PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM. (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 3. 12 PROGRAM OPERACYJNY EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM 2014 2020 (tytuł roboczy: POMOC ŻYWNOŚCIOWA) WARSZAWA,.2013

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa 2013 Spis treści Wstęp 3 Rozdział I Diagnoza ubóstwa

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia..(poz..) Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020 Nowy wymiar aktywnej integracji Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna

Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna BSiE 45 Grzegorz Ciura Informacja BSiE nr 1252 (IP-111S) Pomoc społeczna 1. Podstawy prawne. Zagadnienia wybrane Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016

Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 2011 Nazwa strona Powiatowy program działao na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Świdnickim na lata 2011-2016 Spis treści Strona 0 Spis tabel 2 Spis wykresów 4 I Część wstępna 5 1 Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM POMOC SPOŁECZNA WOBEC ZAGROŻENIA WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM BADANIA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Jerzy Krzyszkowski Marek Skrzyński Łukasz Kutyło publikacja opracowana w ramach projektu TWOJA SZANSA Analiza efektywności

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo