P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT"

Transkrypt

1 P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU

2

3 SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA... 5 I. Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia... 5 II. Sanitarna ocena kąpielisk... 7 III. Ocena sanitarna obiektów użyteczności publicznej IV. Sanitarna ochrona gleby - postępowanie z odpadami stałymi i ciekłymi EPIDEMIOLOGIA Szczepienia Ochronne HIGIENA PRACY I. Analiza narażenia zawodowego II. Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi, prekursorami związków narkotycznych, produktami biobójczymi i detergentami III. Czynniki rakotwórcze lub mutagenne w środowisku pracy IV. Czynniki biologiczne w miejscu pracy V. Choroby zawodowe HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU I. Stan sanitarny w zakładach produkujących środki spożywcze II. Obiekty wprowadzające do obrotu środki spożywcze III. Obiekty żywienia zbiorowego otwartego IV. Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNO EGZEKUCYJNE WEDŁUG GMIN WEDŁUG ZAKRESU NADZORU W ROKU POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNO EGZEKUCYJNE WEDŁUG GMIN W LATACH

4

5 WSTĘP Teren działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie według podziału administracyjnego obowiązującego w 2012 r. obejmował: Miasto Szczytno Liczba mieszkańców zamieszkałych na stałe Gmina Dźwierzuty Gmina Jedwabno Miasto i Gmina Pasym Gmina Rozogi Gmina Szczytno Gmina Świętajno Gmina Wielbark Powiat Szczycieński Atrakcyjne położenie powiatu szczycieńskiego w rejonie Zielonych Płuc Polski, wśród licznych jezior i rzek, jak również historia tych ziem sprawiają, że jest to teren chętnie odwiedzany przez turystów. Wypoczywający w naszym powiecie mogą korzystać nie tylko z różnorodnych form rekreacji, ale również podziwiać bogatą różnorodność przyrodniczo-krajobrazową. Różne formy ochrony przyrody w postaci rezerwatów, pomników przyrody, użytków ekologicznych, obszarów chronionego krajobrazu obejmują niemal 70 powierzchni powiatu. Ponadto zalesienie naszego powiatu jest jedne z największych zarówno w województwie, jak i w Polsce i wynosi ponad 49. To powoduje, że zwłaszcza w okresie letnim nasz region zamieszkuje znacznie większa liczba mieszkańców. Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego jest niezbędnym i nieodłącznym elementem działań na rzecz ludności i środowiska lokalnego. HIGIENA KOMUNALNA I. Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. W celu zapewnienia mieszkańcom wody o właściwej jakości zdrowotnej wszystkie urządzenia służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę objęto nadzorem sanitarnym. Ogółem nadzorem objęto 43 urządzenia wodne, w tym 32 wodociągi służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 4 wodociągi lokalne: 1 zaopatrujący stałych mieszkańców budynku PKP, 1 zaopatrujący w wodę szkołę i 2 zakłady produkcyjne oraz 7 studni publicznych. Wszystkie ujęcia wody w powiecie oparte są na wodach podziemnych, których stabilny skład chemiczny eliminuje konieczność stosowania w procesach uzdatniania szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. Wody te nie są zanieczyszczone bakteriologicznie i nie wymagają stałej dezynfekcji. Dezynfekcję stosuje się w sytuacjach wtórnego zanieczyszczenia bakteriologicznego spowodowanego awariami lub będących wynikiem przeprowadzanych remontów czy modernizacji urządzeń wodociągowych. W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego kontrolowany i egzekwowany jest właściwy skład chemiczny i bakteriologiczny wody oraz stan sanitarno-techniczny urządzeń. 5

6 Charakterystyka wodociągów według wydajności. 1. Wodociągi o wydajności m3/d W tej grupie znajduje się wodociąg miejski Szczytno, którego stan sanitarno-techniczny nie budzi zastrzeżeń. Jakość produkowanej wody, z której korzystają mieszkańcy miasta oraz części gminy Szczytno, również jest dobra. 2. Wodociągi o wydajności m3/d Nadzorem sanitarnym objęto 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, w tym 1 miejski w Pasymiu. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego stan sanitarny urządzeń wodnych w wodociągach Rumy, Wawrochy, Olszyny i Grom uległ poprawie, natomiast jakość wody w wodociągach tej grupy nie budziła zastrzeżeń. 3. Wodociągi o wydajności < 100 m3/d W tej grupie wodociągów nadzorem sanitarnym objęto 21 wodociągów, w tym 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 4 wodociągi lokalne. W 2012 r. skontrolowano wszystkie wodociągi za wyjątkiem wodociągu publicznego Witowo, który na czas modernizacji SUW- został wyłączony z eksploatacji, a ludność korzysta z wody o dobrej jakości z wodociągu publicznego Jedwabno. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego stan sanitarny urządzeń wodnych w wodociągach: Romany, Dzieżki, Czarny Piec, Zakład Mleczarski Szczytno uległ poprawie, natomiast w wodociągu Tylkowo postępowanie w toku. Stan sanitarny pozostałych wodociągów oceniono jako dobry. W przypadku wodociągów publicznych Dzieżki oraz Witowo prowadzone jest postępowanie administracyjne, z uwagi na kwestionowaną jakość wody pod względem fizyko-chemicznym. W 2012 roku zostało zakończone postępowanie na jakość wody w wodociągu Przeździęk Wielki - miejscowość ta została podłączona do sąsiedniego wodociągu Nowa Wieś gm. Chorzele. Skażenie mikrobiologiczne wody odnotowano w wodociągu publicznym Targowo i Czarny Piec W wyniku nakazanej dezynfekcji zanieczyszczenie mikrobiologiczne zostało zlikwidowane i uzyskano wodę o właściwej jakości zdrowotnej. 4. Studnie publiczne. Nadzorem sanitarnym objęto 4 studnie awaryjne w Szczytnie oraz 3 studnie awaryjne na terenie wiejskim ich stan sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń. Jakość wody we wszystkich studniach nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza i manganu oraz ponadnormatywną barwę i mętność. W 2012 r. na terenie gminy Wielbark rozbudowana sieć wodociągową 6 km; wodociąg publiczny Przeździęk Wielki został podłączony do wodociągu Nowa Wieś Gm. Chorzele, produkującego wodę o właściwej jakości zdrowotnej. Stopień rozbudowy sieci wodociągowej w poszczególnych gminach pozostaje w istotny sposób zróżnicowany; obecnie najlepiej zwodociągowane są: gmina Rozogi - 100, gmina Szczytno i Dźwierzuty niemal Natomiast najsłabiej zwodociągowana jest gmina Jedwabno, gdzie około 70 mieszkańców korzysta z wody o kontrolowanej jakości. Zwodociągowanie powiatu szczycieńskiego wg gmin w 2012 r ,1 98,6 95,2 Miasto Szczytno Gmina Rozogi Gmina Szczytno Gmina Dźwierzuty Miasto i Gmina Pasym 94,0 Gmina Świętajno 88,9 Gmina Wielbark 69,5 Gmina Jedwabno 6

7 Na obszarze powiatu, obejmującego 217 miejscowości, są 42 miejscowości, gdzie jedynym źródłem wody są studnie przydomowe, zamieszkuje je ok osób. Ogółem na terenie powiatu szczycieńskiego z wody pochodzącej z wodociągów korzysta ok. 96 ludności. Sporządzona roczna ocena jakości wody wskazuje, że wodociągi zbiorowego zaopatrzenia dostarczają wodę, której spożycie powoduje minimalne, akceptowalne ryzyko zdrowotne. Najczęściej kwestionowanymi parametrami są żelazo i mangan, pogarszające barwę i mętność wody. Liczba ludności powiatu szczycieńskiego ogółem: Liczba ludności korzystającej z wody o kontrolowanej jakości: Liczba ludności korzystającej z wody o niekwestionowanej jakości: Liczba ludności korzystającej z wody o kwestionowanej jakości: 69 Nazwa gminy Roczna ocena zaopatrzenia w wodę na obszarze powiatu Szczytno w 2012 r Liczba mieszka ńców Liczba wodociągów Razem z wodą odpowiadającą wymaganiom z wodą nie odpowiadającą wymaganiom wodociągów z wodą nieodpowiadającą wymaganiom Liczba ludności zaopatrywana w wodę przeznaczoną do spożycia Razem Odpowiadającą wymaganiom Nieodpowiadającą wymaganiom Procent ludności zaopatrywanej w wodę nie odpowiadającą wymaganiom Liczba decyzji Na poprawę jakości wody Zakazują cych korzysta nia z wody Wodociągi o złym stanie technicznym Liczba Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody Dźwierzuty małe Jedwabno , małe Rozogi małe Świętajno małe Szczytno małe Wielbark małe Pasym małe Miasto Szczytno małe Ogółem , małe II. Sanitarna ocena kąpielisk W 2012 r. nadzorem sanitarnym objęto 1 kąpielisko oraz 5 miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Organizatorem kąpieliska jest Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie, natomiast miejsc wykorzystywanych do kąpieli - właściciele ośrodków wypoczynkowych. Kąpielisko na Jeziorze Domowym Dużym w Szczytnie posiada oznakowane strefy do kąpieli, pomost, tablicę informacyjną (zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2011 r.) oraz wyposażone jest w urządzenia sanitarne, sprzęt ratowniczy. Natomiast na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli do dyspozycji osób kąpiących się są pomosty, sanitariaty, pojemniki na odpadki oraz tablice informacyjne zgodne z ww. rozporządzeniem. Jakość wody w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Stan sanitarny kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli nie budził zastrzeżeń. III. Ocena sanitarna obiektów użyteczności publicznej. Nadzorem sanitarnym objęto 271 obiektów użyteczności publicznej, w tym: Ustępy publiczne 9 podczas kontroli w większości ustępów nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego, w przypadku jednego zły stan sanitarny stanowił podstawę nałożenia ukarana mandatu karnego. W dalszym ciągu w Pasymiu w pobliżu plaży miejskiej funkcjonuje nieskanalizowany ustęp. Ponadto w wielu miejscowościach, w sezonie letnim licznie odwiedzanych przez turystów, w brak jest szaletów publicznych np. Świętajno, Dźwierzuty, Spychowo. 7

8 Basen kąpielowy w Ośrodku Wypoczynkowym Kalwa w Pasymiu stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń basenowych oraz jakości wody w nieckach nie budził zastrzeżeń. Domy pomocy społecznej 3- stan sanitarno-porządkowy obiektów nie budził zastrzeżeń. Baza noclegowa: 3 hotele - stan sanitarny dobry. 10 hotelików we wszystkich obiektach przeprowadzono kontrole, stan sanitarny nie budził poważniejszych zastrzeżeń. 1 kemping Rusałka w Warchałach stan sanitarny oceniono, jako dobry. 9 pól namiotowych - skontrolowano wszystkie, stan sanitarny nie budził poważniejszych zastrzeżeń, z wyjątkiem 1 pola, gdzie z uwagi na kwestionowany stan sanitarny dzierżawca został ukarany mandatem. 19 ośrodków wypoczynkowych - w celu wyegzekwowania należytego stanu sanitarno-higienicznego w 1 obiekcie wydano decyzję administracyjną postępowanie zakończono. 11 gospodarstw agroturystycznych skontrolowano - w obiektach do dyspozycji turystów wydzielone są kuchnie/aneksy kuchenne oraz węzły sanitarne, które najczęściej są przy każdym pokoju. Stan sanitarny pomieszczeń przeznaczonych na część noclegową w kontrolowanych obiektach nie budził poważniejszych zastrzeżeń. Ponadto nie stwierdzono uchybień w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów stałych i płynnych z terenów posesji. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej 55 zakładów fryzjerskich podczas kontroli nie stwierdzono poważniejszych zastrzeżeń 13 zakładów kosmetycznych w wyniku prowadzonego postępowania uzyskano poprawę stanu sanitarnego w jednym zakładzie. W pozostałych obiektach stan sanitarny ocenia się jako dobry. 6 zakładów odnowy biologicznej - stan sanitarny większości obiektów nie budził zastrzeżeń, z wyjątkiem jednego, gdzie w wyniku prowadzonego postępowania administracyjne uzyskano poprawę. 6 innych zakładów, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług tj. fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu we wszystkich obiektach stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Dworce, 1 dworzec PKS w Szczytnie stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń dworca oceniono, jako dobry. 2 dworce PKP - stan sanitarny dworców nie budził poważniejszych zastrzeżeń Tereny rekreacyjne (place zabaw) nadzorem sanitarnym objęto 26 placów zabaw, które na ogół były utrzymane czysto; we wszystkich piaskownicach przed sezonem letnim wymieniono piasek. Pobrano 6 próbek piasku do badania z piaskownic nie stwierdzono obecności jaj pasożytów. Zakłady pogrzebowe - stan sanitarny 4 funkcjonujących obiektów ocenia się jako dobry Cmentarze - 17 cmentarzy - stan sanitarny cmentarzy nie budził zastrzeżeń. Inne obiekty użyteczności publicznej 7 miejskich i gminnych ośrodków kultury w 3 obiektach, z uwagi na kwestionowany stan sanitarny prowadzono postępowanie administracyjne. W 1 z obiektów, zostało zakończone, natomiast w 2 postępowanie jest w toku. W pozostałych ośrodkach kultury poważniejszych zastrzeżeń sanitarnych nie stwierdzono. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie został przeniesiony do nowo wybudowanego budynku. 7 targowisk i miejsc przeznaczonych do handlu targowiska w Szczytnie, Pasymiu, Jedwabnie i Wielbarku wyposażone są w sanitariaty, teren jest utwardzony; stan sanitarny ocenia się jako dobry. Miejsca przeznaczone do handlu w Świętajnie i Spychowie są utwardzone, jednak w dalszym ciągu brak sanitariatu i punktu poboru wody. W miejscowości gminnej Rozogi handel odbywa się na poboczu drogi. W 2012 r. zostało zlikwidowane miejsce przeznaczone do handlu w miejscowości Dźwierzuty, na którym powstał parking samochodowy. 9 stacji paliw skontrolowano wszystkie stacje, stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. 51 świetlic wiejskich - w celu wyegzekwowania należytego stanu sanitarno-higienicznego w 5 świetlicach wydano decyzje administracyjne, z czego w 3 postępowanie zakończono. Ponadto z uwagi na kwestionowany stan sanitarny w 12 świetlicach zostały wydane pisemne zalecenia. W pozostałych obiektach nie stwierdzono uchybień sanitarnych. 8

9 Zakład Komunikacji Miejskiej przeprowadzono 5 kontroli środków transportu drogowego miejskiego oraz 1 środka drogowego dalekobieżnego stan sanitarny oceniono, jako dobry. Biblioteka Miejska stan sanitarny obiektów ocenia się jako dobry. Miejski Ośrodek Sportu, Hala Widowiskowa, Baza wodna, Stadion Orlik stan sanitarny tych obiektów nie budził poważniejszych zastrzeżeń. Areszt Śledczy bieżący stan sanitarny oceniono, jako dobry. Sprawując bieżący nadzór wyegzekwowano poprawę stanu sanitarnego 8 wodociągów oraz 6 obiektów użyteczności publicznej: IV. Sanitarna ochrona gleby - postępowanie z odpadami stałymi i ciekłymi. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców ma stopień skanalizowania terenu, który w powiecie szczycieńskim jest niewielki. Skanalizowane są 33 miejscowości, w tym 2 miasta, co stanowi 15 w powiecie. Na terenie powiatu funkcjonuje 9 komunalnych oczyszczalni ścieków. Najlepiej skanalizowane są gminy Jedwabno i Świętajno, najsłabiej gmina Wielbark, gdzie sieć sanitarna znajduje się tylko w miejscowości gminnej. Ta sytuacja stwarza potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Sieci kanalizacyjnej brak jest w wielu miejscowościach turystycznych, usytuowanych w pobliżu jezior np. Dąbrowa, Linowo, Kulka (Gm. Dźwierzuty), Dłużek, Małszewo, Burdąg (Gm. Jedwabno), Michałki, Miłuki, Leleszki, Łysa Góra, Krzywonoga, Rudziska Pasymskie, Rutki (Gm. Pasym), Piece, Jęcznik, Zielonka, Wałpusz, Sasek Wielki i Mały (Gm. Szczytno), Jerutki, Koczek (Gm. Świętajno). W zakresie usuwania odpadów płynnych ze zbiorników usytuowanych na posesjach usługi świadczą jednostki posiadające koncesje, ścieki trafiają do gminnych oczyszczalni. Odpady stałe z terenów posesji usuwane są przez jednostki posiadające zezwolenie na świadczenie usług w ww. zakresie, najczęściej są to gminne zakłady komunalne oraz firmy Zieleń Czarkowy Grąd, EkoTrans Pasym, Eko Biskupiec, Volia Ostrołęka, Remondis Olsztyn. Segregacja odpadów stałych u źródła, obejmująca szkło, plastik, papier prowadzona jest w mieście Szczytno i na terenie gmin: Szczytno, Świętajno, Pasym, Wielbark, Jedwabno i Dźwierzuty. Na terenie gminy Rozogi selektywna zbiórka dotyczy tylko plastiku i szkła. Higiena Komunalna sprawując nadzór sanitarny nad urządzeniami i obiektami użyteczności publicznej, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych, przeprowadzono 545 kontroli sanitarnych, pobrano 255 próbek wody do spożycia, 9 próbek wody z basenu kąpielowego, 2 próbki wody z kąpieliska i 6 próbek piasku z piaskownic, wydano 67 decyzji administracyjnych, nałożono 2 mandaty karne. Wnioski: 1. Dążyć do zapewnienia mieszkańcom powiatu wody przeznaczonej do spożycia o właściwej jakości zdrowotnej, poprzez budowę/rozbudowę sieci wodociągowej. Należy też czynić starania, ażeby maksymalnie skrócić czas usprawniania procesów technologicznych, w celu uzyskania poprawy jakości wody. 2. Podjąć działania zmierzające do uregulowania gospodarki ściekowej na obszarze wiejskim powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości usytuowanych nad jeziorami. 3. Wskazane jest, aby władze samorządowe w większym stopniu realizowały zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zwiększając nadzór nad osobami i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie obiektów, terenów i dróg, a także właściwą gospodarkę odpadami. 4. W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej powiatu należy organizować prawidłowo urządzone kąpieliska bądź miejsca wykorzystywane do kąpieli z właściwym zapleczem sanitarnym. 9

10 EPIDEMIOLOGIA Sekcja Epidemiologii nadzorem sanitarnym objęła 40 podmiotów leczniczych i 44 praktyki zawodowe tj. przychodnie, poradnie specjalistyczne, laboratoria diagnostyczne, prywatne gabinety lekarskie i inne obiekty świadczące usługi medyczne. Niezgodny z obowiązującymi przepisami stan sanitarny (min. zagrzybione ściany), stwierdzony w 3 podmiotach, stanowił podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego. Nakazy decyzji zostały wykonane, co wpłynęło znacząco na poprawę stanu sanitarnego tych placówek. Pozostałe nadzorowane obiekty, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przez podmioty lecznicze i praktyki zawodowe odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ich stan sanitarno-porządkowy ocenia się, jako dobry. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych w powiecie jest dobra. Dzięki min. powszechnemu zastosowaniu szczepień, w znacznym stopniu ograniczono występowanie wielu groźnych chorób wywołanych przez bakterie i wirusy W naszym powiecie od szeregu lat nie notujemy błonicy, odry, choroby Hainego-Medina (polio), tężca i krztuśca. W 2012 r. znacznie wzrosła ilość zachorowań na ospę wietrzną Jednostka chorobowa 2010 r r r. Ospa wietrzna W 2012 r. zanotowano spadek następujących jednostek chorobowych: salmonellozy, zakażenia wirusowe jelit wywołane przez rotawirusy, pokąsanie przez zwierzęta (głównie domowe -szczepione przeciwko wściekliźnie), choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae. Liczba zachorowań na pozostałe jednostki chorobowe utrzymywały się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego Jednostka chorobowa rok rok Salmonelloza 13 5 Zakażenie wirusowe jelit wywołane przez rotawiusy Osoby pokąsane przez zwierzęta zaszczepionych przeciwko wściekliźnie Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae 4 1 W 2012 r. nie zarejestrowano ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych. Szczepienia Ochronne Szczepienia ochronne wykonywane są w punktach szczepień lekarzy rodzinnych. Wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych za 2012 r. jest bardzo dobre. Procentowe wykonanie szczepień przeciwko gruźlicy noworodków w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 99,70 100,00 100,00 99,70 99,86 99,70 kraj woj. powiat 10

11 Procentowe wykonanie szczepień pierwotnych przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi haemophilus influenzae typu,,b ( wymagane = > 55 ) oraz poliomyelitis w pierwszym roku życia w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 60,90 62,00 62,20 61,70 63,90 62,80 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 kraj woj. powiat Procentowe wykonanie szczepień podstawowych przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi haemophilus influenzae typu,,b oraz poliomyelitis w trzecim roku życia w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 97,60 98,20 98,60 98,60 97,00 94,90 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 kraj woj. powiat Procentowe wykonanie szczepień przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz poliomyelitis w szóstym roku życia ( I dawka przypominająca )w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 99,40 100,00 99,80 99,90 100,00 99,90 kraj woj. powiat Procentowe wykonanie szczepień przeciwko błonicy, tężcowi w czternastym roku życia ( II dawka przypominająca)w latach w naszym powiecie, województwie, kraju 97, , ,0 5,0 10,0 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 98,90 99,30 99,60 99,60 kraj woj. powiat 11

12 Procentowe wykonanie szczepień przeciwko błonicy, tężcowi w dziewiętnastym roku życia roku życia ( III dawka przypominająca )w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100, 0 99,60 99,70 99,70 99,60 99,90 99,60 kraj woj. powiat Procentowe wykonanie szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce w drugim roku życia w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ( wymagane = > 95) ,0 5,0 10,0 15,020,025,030,035,0 40,045,050,055,060,0 65,070,075,080,085,090,0 95,0100, 0 97,20 96,50 97,20 98,00 98,60 98,60 kraj woj. powiat W 2012 roku nastąpił znaczny wzrost zachorowań na krztusiec zarówno w Polsce (o 280 w stosunku do roku 2011) jak i w naszym województwie ( o 810 w stosunku do roku 2011) Zachorowań na krztusiec, tężec, odrę w naszym powiecie nie rejestrowano od wielu lat. Rok Liczba zachorowań na krztusiec Powiat Woj. Kraj Rok Liczba zachorowań na tężec Powiat Woj. Kraj W 2012 roku nastąpił w Polsce wzrost zachorowań na odrę ( o ok. 157 w stosunku do roku 2011) Rok Liczba zachorowań na odrę Powiat Woj. Kraj

13 Rok Liczba zachorowań na świnkę Powiat Woj. Kraj W punktach szczepień lekarzy rodzinnych realizowane są również od wielu lat szczepienia zalecane. W roku 2012 w ramach szczepień zalecanych zaszczepiono: 1816 osób p/grypie 661 osób p/wzw,,b 208 osób p/zakażeniom Streptococcus pneumoniae 252 osoby p/kzm 150 dzieci p/biegunce rotawirusowej 23 osoby p/zakażeniom Neisseria Meningitidis 18 osób p/wzw typ A 51 osób p/ospie wietrznej 20 osób p/zakażeniom wirusowi brodawczaka ludzkiego Wykonawstwo pozostałych szczepień obowiązkowych odpowiadało również wymaganym standardom. Stan sanitarny gabinetów szczepień ocenia się, jako dobry. Fachowy personel, właściwe rozumienie obowiązków oraz determinacja w wykonywanej pracy zapewniają bardzo dobre wykonanie szczepień w naszym powiecie, które utrzymuje się od szeregu lat. HIGIENA PRACY Nadzorem sanitarnym objęto 326 zakładów pracy zatrudniających 7418 osób. Ewidencja zakładów pracy była modyfikowana na skutek przekształceń, upadłości lub nadsyłania zgłoszeń pracodawcy z nowo tworzonych podmiotów gospodarczych, a także w oparciu o ocenę zagrożeń zawodowych i organizację nadzoru i kontroli przyjętą w inspekcji. Rok liczba zatrudnionych objętych ewidencją liczba zakładów pracy w ewidencji zatrudnionych pracowników razem do i więcej Powyższe dane skazują, że w stosunku do lat ubiegłych liczba podmiotów gospodarczych objętych nadzorem higieny pracy nieznacznie zmalała, głównie ze względu na zmianę organizacji Struktura zakładów w/g wielkości zatrudnienia 19; 6 11; 3 50; 15 do pow yzej ; 76 13

14 nadzoru nad zakładami i instytucjami. Nadal w strukturze przeważają zakłady zatrudniające do 20 pracowników, stanowią 76 ogólnej liczby nadzorowanych zakładów. Niewielka jest liczba zakładów zatrudniających powyżej 100 osób, stanowią 3. W 2012 r. przeprowadzono 157 kontroli, podczas których skontrolowano 149 zakładów pracy zatrudniających 4694 pracowników. Głównym zamierzeniem realizowanym przez higienę pracy była kontrola warunków pracy pracowników zatrudnionych w warsztatach naprawy samochodów. Skontrolowano 13 zakładów i wystawiono 2 decyzje nakazowe. I. Analiza narażenia zawodowego W 2012 roku podczas prowadzonych kontroli dużą uwagę przywiązywano do oceny narażenia zawodowego pracowników na czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Kontrole wykazały, że w 42 zakładach nie było aktualnych badań i pomiarów warunków środowiska pracy. Z uzyskanych w trakcie kontroli danych jak i z informacji z lat ubiegłych wynika, że w 21 zakładach pracownicy wykonują pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych (NDS/NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ustalono, że 454 osoby pracują w warunkach narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe. Strukturę narażenia na czynniki szkodliwe przedstawiono poniżej. Tabela. Zestawienie liczby zakładów pracy, w których stwierdzono są przekroczenia NDS/NDN czynników szkodliwych według rodzaju prowadzonej działalności i liczba pracowników narażonych PKD ( polska klasyfikacja Liczba zakładów pracy, w których stwierdzono przekroczenia NDS/NDN ***) Liczba pracowników pracujących w przekroczeniach NDS/NDN (ogółem) *) NDS czynników chemicznych NDS pyłów NDN czynników fizycznych **) Pozyskiwanie drewna Produkcja przędzy i tkanin Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja wyrobów ceramicznych i z betonu Produkcja konstrukcji metalowych i obróbki metali Produkcja mebli Produkcja zabawek Handel hurtowy Razem Dominującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy nadal pozostaje hałas, narażonych jest 442 osoby, w tym duża liczba kobiet, głownie z przemysłu włókienniczego i meblarskiego. Bardzo niepokojące jest to, że 55 osób narażonych jest na hałas przekraczający 5 NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie). Kontrole wykazały, że pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej. Pracodawcy natomiast są obligowani do poprawy warunków pracy poprzez prowadzenie działań organizacyjnotechnicznych zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na hałas i inne czynniki szkodliwe środowiska pracy. Zakłady te pozostają pod wzmożonym nadzorem i są kontrolowane przynajmniej raz do roku. II. Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi, prekursorami związków narkotycznych, produktami biobójczymi i detergentami Na terenie powiatu szczycieńskiego nie występują producenci i importerzy (spoza krajów UE) substancji i mieszanin chemicznych oraz prekursorów związków narkotycznych kategorii 2 i 3, a także producenci i importerzy produktów biobójczych i detergentów. W ramach nadzoru nad substancjami i mieszaninami chemicznymi skontrolowano 88 zakładów stosujących te produkty i 11 dystrybutorów. Kontrole dotyczyły głównie obowiązku posiadania kart charakterystyki, instrukcji stanowiskowych, odpowiedniego przechowywania i magazynowania, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej. 14

15 Kontrolowano podmioty wprowadzające do obrotu produkty biobójcze. Sprawdzano, czy produkty biobójcze posiadają aktualne pozwolenia Ministerstwa Zdrowia i czy zawierają substancje czynne wymienione w decyzjach Komisji o niewłączaniu niektórych substancji do załącznika I, IA lub I B dyrektywy 98/8/WE. Ponadto zbierane były informacje odnośnie ilości wprowadzanych do obrotu lub stosowanych w działalności zawodowej prekursorów. III. Czynniki rakotwórcze lub mutagenne w środowisku pracy W ewidencji istnieje 9 zakładów, gdzie pracownicy są narażeni lub mają kontakt z czynnikami, procesami rakotwórczymi lub mutagennymi w środowisku pracy. Większość z nich są to zakłady obróbki drewna, gdzie istnieje narażenie na proces technologiczny obróbki drewna twardego (buk, dąb). W ramach sprawowanego nadzoru skontrolowano wszystkie zakładów, gdzie w narażeniu lub kontakcie z czynnikiem lub procesem technologicznym rakotwórczym było zatrudnionych 88 osób, w tym 10 kobiet. W większości zakładów pracodawcy prowadzą rejestry pracowników i prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami i preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zakłady takie objęte są wzmożonym nadzorem. IV. Czynniki biologiczne w miejscu pracy Na terenie powiatu szczycieńskiego nie funkcjonują podmioty gospodarcze, które w ramach prowadzonej działalności używają szkodliwych czynników biologicznych, w celach zamierzonych, naukowo-badawczych lub przemysłowych. W ramach prowadzonego nadzoru skontrolowano 86 zakładów, w których występuje potencjalne narażenie pracowników na niebezpieczne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2 i 3. Główną grupę stanowiły zakłady związane ze służbą zdrowia, rolnictwem, leśnictwem, pozyskiwaniem i obróbką drewna oraz przetwórstwem spożywczym. W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że 919 osób pracowało w potencjalnym narażeniu na niebezpieczne czynniki biologiczne, w tym 451 osób było potencjalnie narażonych na niebezpieczne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3. V. Choroby zawodowe Zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych jest podstawowym celem działalności organu sanitarnego w zakresie higieny środowiska pracy. Na podstawie zgromadzonych z terenu szczycieńskiego danych odnoście podejrzeń chorób zawodowych wynika, że ogólna ilość zgłoszonych podejrzeń tych chorób utrzymuje się na podobnym poziomie - w 2012 r. było 13 zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych ( w ; w ) Zgłoszenia podejrzeń chorób zawodowych dotyczyły w szczególności pracowników leśnictwa (6) i pracownika szkolnictwa (1) oraz grupy zawodowej rolników indywidualnych (6), których praca nie podlega nadzorowi sanitarnemu, lecz ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nadaje podobne uprawnienia związane z warunkami pracy, przewidziane według kodeksu pracy pracownikom innych grup zawodowych. Zgłaszane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczytnie podejrzenia chorób zawodowych pochodziły z 5 gmin ( 1-3 przypadki), jak pokazano w zestawieniu poniżej. 15

16 Liczna zgłoszeń podejrzeń choroby zawodowej w roku według gmin Świetajno 4 31 Szczytno 2 15 Wielbark 2 15 M.Szczytno 1 8 Dźwierzuty 0 Jedwabno 1 8 Pasym 0 Rozogi 3 23 M.Szczytno 1 Dźwierzuty Jedwabno 1 Pasym Rozogi 3 Szczytno 2 Świetajno 4 Wielbark 2 W roku 2012 podejrzenia chorób zawodowych dotyczyły: chorób zakaźnych albo pasożytniczych albo ich następstw z poz.26, w tym borelioz ( 9), w tym w grupie zawodowej rolników (5) kleszczowego zapalenia mózgu (1) u rolnika zespołu wibracyjnego i ubytku słuchu (2) u leśnika przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat (1 przypadek) u nauczyciela. Są to choroby zawodowe powodowane: czynnikami biologicznymi (10): bakteria Borrelia Burgdorferi (9) oraz wirusami kleszczowego zapalenia mózgu - KZM (1) oraz czynnikami fizycznymi (3) : wibracja miejscowa o działaniu na kończyny górne (1), nadmierny hałas (1) oraz długotrwały wysiłek głosowy. Rodzaj i ilość prowadzonych w 2012 r. spraw w przedmiocie chorób zawodowych przedstawiono poniżej tabelarycznie, z uwzględnieniem etapu postępowania na koniec roku 2012, gminy, z których były zgłoszenia, schorzeń (według poz. wykazu chorób zawodowych), oraz w odniesieniu do ilości prowadzonych postępowań wyjaśniających. Tabela Prowadzone przez PPIS w Szczytnie postępowania administracyjne w sprawach chorób lp Rodzaj postępowania Gmina Postępowa - nie ogółem Wysiłek głosowy 16 Ubytek słuchu zespół wibracyjny Choroby zawodowe Choroby zakaźne i pasożytnicze ogółem Wyszczególnienie (poz. z wykazu chorób) Sprawy zakończone decyzją o stwierdzeniu choroby zawodowej Rozogi Szczytno Świętajno Wielbark Wydane decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej: Sprawy zakończone decyzją o braku podstaw do choroby zawodowej Dźwierzuty Świętajno Wydane decyzje o braku podstaw do jej stwierdzenia Decyzje umarzające i inne postępowanie kończące* w postępowaniu PPIS w Szczytnie Postępowanie w toku (dot.. zgłoszonych podejrzeń chorób zawodowych) Świętajno M. Szczytno 1 w tym: zawodowych. Borelioza KZM Gronkowiec Wąglik Jedwabno 1 1 Rozogi Sprawy w toku na 2013 r Prowadzone we współdziałaniu z innymi SSE ( wg. kompetencji) 1 1

17 Postępowania wyjaśniające -razem Postępowania w sprawach zgłoszonych podejrzeń zawodowych chorób zakaźnych lub pasożytniczych albo ich następstw (poz.26) stanowiły ok wszystkich spraw, w tym 84,21 spraw dotyczyło boreliozy W 2012 r. w sprawach chorób PPIS w Szczytnie wydał 15 decyzji, w tym: 12 decyzji stwierdzających i 3 decyzje o braku podstaw do jej stwierdzenia. Prawomocne decyzje (12) dotyczyły stwierdzenia boreliozy w grupie zawodowej leśników i rolników. W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wizytowano stanowiska pracy w 8 zakładach pracy. Kierowano zainteresowane zgłaszające się osoby do jednostki orzeczniczej celem rozpoznania istniejących chorób jako zawodowe (wystawiono 6 skierowań). Sporządzono 14 ocen narażenia zawodowego u pracowników lub rolników na potrzeby własnego postępowania oraz na zgłaszane potrzeby organów sanitarnych innych powiatów lub jednostek orzeczniczych. Dla poprawy jakości sporządzanej dokumentacji pod względem wymogów prawnych i interpretacyjnych ściśle współpracowano z jednostkami służby medycyny pracy. Prowadzono działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dotyczącą zapobiegania powstawaniu chorób, a zainteresowanym udzielano informacji o procedurach związanych z ubieganiem się o chorobę zawodową. HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY Sprawowany nadzór sanitarny nad zakładami nauczania i wychowania, zmierzał do zapewnienia prawidłowych warunków rozwoju i wychowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: ocenę zgodności mebli szkolnych z Polską Normą oraz dostosowania mebli ( stoły i krzesła) do wzrostu uczniów, ocenę tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy ucznia, nadzór nad placówkami wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, nadzór nad gabinetami profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. Na terenie powiatu szczecińskiego nadzorem sanitarnym w 2012 roku objęto 59 placówek nauczania i wychowania w tym: Rodzaj placówki oświatowej Liczba Liczba uczniów Przedszkola Szkoły Podstawowe Gimnazja Zespoły Szkół Schronisko Młodzieżowe 1 35 Szkoła wyższa 1 42 RAZEM W czasie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczecińskiego funkcjonowało 58 turnusów (wypoczynek letni 55, wypoczynek zimowy 3), z wypoczynku skorzystało uczestników. W ramach nadzoru sanitarnego w 2012 r. przeprowadzono 120 kontroli sanitarnych. Celem zapewnienia należytego stanu sanitarnego i technicznego nadzorowanych placówek wydano 15 decyzji administracyjnych w: 1. Przedszkolach 2 2. Szkołach Podstawowych 9 3. Gimnazjum 1 4. Zespołach Szkół 3 17

18 Wydane decyzje dotyczyły: doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego ścian, podłóg w salach lekcyjnych, na korytarzach oraz w sanitariatach, poprawy stanu sanitarno-technicznego dróg dojścia i ogrodzenia, wymiany stolarki okiennej, doprowadzenia ciepłej wody do umywalek w sanitariatach, zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polską Normą, W wyniku zrealizowanych zaleceń znacząco poprawiono stan sanitarno higieniczny i techniczny placówek oświatowych, a w szczególności: 1. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Szczytnie 2. Szkoły Podstawowej w Rumach 3. Zespołu Szkół w Wielbarku 4. Zespołu Szkół w Szymanach 5. Miejskiego Przedszkola Nr 1 Bajka w Szczytnie 6. Gimnazjum Nr 2 w Szczytnie 7. Szkoły Podstawowej w Gromie W ramach przedmiotowych działań w obszarze higieny szkolnej przeprowadzono: 1) ocenę rozkładu zajęć lekcyjnych W 10 placówkach przeprowadzono higieniczną ocenę rozkładu zajęć lekcyjnych, nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Prawidłowy rozkład zajęć lekcyjnych ma wpływ między innymi na: pracę umysłową dziecka, prawidłowy wypoczynek pomiędzy lekcjami, możliwość skorzystania z ciepłego posiłku. 2) analizę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, W 8 placówkach przeprowadzono analizę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Meble szkolne dostosowane do wymagań ergonomii, odpowiednio dobrane stanowisko pracy ucznia ( krzesło, stolik) zapewnia maksymalny komfort w procesie uczenia się i chroni przed powstawaniem nawykowych wad postawy, ma także zasadniczy wpływ na jego zdrowie fizyczne oraz osiągane efekty nauczania. 3) ocenę przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013. Kontrolą objęto 14 szkół, które miały zaplanowane w okresie przerwy wakacyjnej prace remontowe lub decyzje administracyjne obligujące do poprawy warunków sanitarno-higienicznych. Wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespoły szkół z dniem 31 sierpnia ukończyły wszelkie prace remontowe w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole i uczestnictwa w zajęciach. 4) ocenę wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży (obozów, kolonii i półkolonii). W 2012r. dokonano 36 kontroli sanitarnych wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży (obozów, kolonii i półkolonii). W kontrolach uczestniczył pracownik sekcji HŻŻiPU i przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Pracownik PZiOZ przeprowadził 21 zajęć edukacyjnych z zakresu właściwych postaw higienicznych, zapobiegania uzależnieniom, propagowanie właściwych i bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych, w lesie i nad wodą. Rozdano materiały - foldery Zdrowe Wakacje. 5) współpracę z samorządem gminnym Samorządom gminnym przekazywane są informacje dotyczące stanu sanitarno- higienicznego stałych placówek. Wszystkie decyzje administracyjne przekazywane są do organów prowadzących na bieżąco, co daje możliwość pozyskiwania funduszy i planowania środków finansowych na nowy rok budżetowy w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny placówek oświatowo wychowawczych ulega ciągłej poprawie, wydane zalecenia pokontrolne zostały wykonane całkowicie lub częściowo. Wszystkie szkoły zapewniają uczniom opiekę medyczną, a posiadane przez szkoły gabinety opieki medycznej są w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Nadal wiele szkół posiada problem z prawidłową realizacją programu wychowania fizycznego, szczególnie w szkołach wiejskich brakuje sal sportowych. 18

19 Istnieje potrzeba kontynuowania działań zmierzających do dalszej poprawy warunków nauczania (poprawa oświetlenia sztucznego wymiana instalacji elektrycznej, zapewnienie normatywnych stanowisk pracy ucznia z uwzględnieniem ergonomii) oraz stanu sanitarno-technicznego obiektów oświatowych. PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA Na terenie powiatu były realizowane następujące interwencje programowe i nieprogramowe: 1) Program Trzymaj Formę! Programem objęto 11 gimnazjów, 2 szkoły podstawowe, 1 MGOPS, 1 GOPS, 15 stołówek szkolnych oraz zakładów żywienia zbiorowego zajmujących się cateringiem, 11 sklepików szkolnych, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI i NOCY SZCZYTNA, 2 Urzędy Gminy, 1 gazetę lokalną. Cel edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolonej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 2) Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Programem objęto 1 punkt promocji zdrowia, 1 szkołę średnią, 9 gimnazjów znajdujących się na terenie powiatu, Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, Urząd Miejski w Szczytnie, Straż Miejską w Szczytnie, Szpital Powiatowy w Szczytnie, Starostwo Powiatowe w Szczytnie, PSSE w Szczytnie, 19 szkół podstawowych, 10 zakładów pracy, 11 gabinetów ginekologicznych. Cel zapoznanie z profilaktyką tytoniową oraz zmniejszenie konsumpcji tytoniu. 3) Program Czyste powietrze wokół nas Programem objęto 9 przedszkoli, 1 szkołę podstawową. Cel ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego, wykształcenie u nich świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. 4) Program Znajdź właściwe rozwiązanie Programem objęto 6 gimnazjów. Cel zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów. 5) Program Nie pal przy mnie, proszę Programem objęto 14 szkół podstawowych. Cel uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie ich na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. 6) Projekt Odświeżamy nasze miasta.tob3cit (Tobacco Free Cities) razem z kampanią Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego Projektem objęto MOPS w Szczytnie, 1 MGOPS w Pasymiu, 6 GOPS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, 2 Domy Dziecka w powiecie, Urząd Miejski w Szczytnie, Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, Szpital Powiatowy w Szczytnie, Straż Miejską w Szczytnie, PSSE w Szczytnie, 22 ośrodki zdrowia, 14 gimnazjów,5 szkół średnich, 3 gazety lokalne, 1 Wolne Radio Szczytno, Miejski Dom Kultury w Szczytnie, 33 szkoły podstawowe, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI i NOCY SZCZYTNA, 15 lokali gastronomiczno rozrywkowych w Szczytnie, 10 zakładów pracy znajdujących się na terenie powiatu. Cele: upowszechnienie wiedzy o istniejącym prawie ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego, podnoszenie świadomości na temat wpływu dymu tytoniowego na zdrowie człowieka, wzmocnienie egzekwowania obowiązującego prawa. 7) Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV wraz z kampanią oraz inne dot. Profilaktyki HIV/AIDS 19

20 Programem objęto Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, 4 szkoły średnie, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI i NOCE SZCZYTNA, 11 gabinetów ginekologicznych, 22 ośrodki zdrowia, Szpital Powiatowy w Szczytnie, 2 gimnazja, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, 1 gazetę lokalną, PSSE w Szczytnie. Cel zapoznanie społeczeństwa jak ustrzec się przed zakażeniem wirusem HIV i do kogo zwrócić się w razie zakażenia. 8) Program Moje dziecko idzie do szkoły Programem objęto 5 szkół podstawowych, 3 gazety lokalne, Wolne Radio Szczytno. Cel ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia. 9) Program Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży Programem objęto 3 szkoły średnie, 1 gimnazjum, PSSE w Szczytnie, Szpital Powiatowy w Szczytnie, Wolne Radio w Szczytnie, 9 jednostek samorządowych, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI I NOCE SZCZYTNA, telewizję lokalną MAZAR w Szczytnie, 9 obozów znajdujących się podczas wakacji na terenie powiatu, 1 półkolonię i 4 kolonie znajdujące się na terenie powiatu podczas wakacji. Cel zapoznanie z profilaktyką chorób odkleszczowych. 10) Program Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie Programem objęto 12 szkół podstawowych. Cel uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia. 11) Program Wybierz życie pierwszy krok Programem objęto 10 szkół średnich. Cel zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy. 12) Profilaktyka palenia tytoniu w tym Światowy Dzień Bez Tytoniu, Światowy Dzień Rzucenia Palenia Profilaktyką objęto 3gimnazja, 1 szkołę średnią, Szpital Powiatowy w Szczytnie. Cel Zapoznanie z profilaktyką tytoniową. 13) Profilaktyka chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych (giardioza, owsica, glistnica) Profilaktyką objęto 1szkoła średnią. Cel zapoznanie z profilaktyką powyżej wymienionych chorób zakaźnych. 14) Profilaktyka chorób układu pokarmowego, w tym zatruć pokarmowych Profilaktyką objęto 9 obozów, 1 półkolonię i 4 kolonie znajdujące się na terenie powiatu podczas wakacji, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI i NOCY SZCZYTNA. Cel zapoznanie z profilaktyką chorób układu pokarmowego, w tym zatruć pokarmowych. 15) Higiena jamy ustnej, w tym profilaktyka próchnicy Objęto 5 szkół podstawowych. Cel zapoznanie z profilaktyką próchnicy. 16) Światowy Dzień Zdrowia Objęto 3 gazety lokalne, 1 Wolne Radio Szczytno, 34 szkoły podstawowe, 14 gimnazjów, 5 szkół średnich, Klub Seniora w Szczytnie, 1 Szpital Powiatowy w Szczytnie, 23 ośrodki zdrowia znajdujące się na terenie powiatu, 1 NZOZ Pielęgniarek Środowiskowych, 1 Niepubliczny Zakład Usług Pielęgnacyjno Opiekuńczych w Szczytnie, 1 Centrum Zdrowie Hospicjum Domowego w Szczytnie, MOPS w Szczytnie, Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie. Cel przekazanie osobom starszym wiedzy na temat zdrowego starzenia się. 17) Akcja Zdrowe Wakacje 20

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W M. ST. WARSZAWIE OCENA STANU SANITARNO - HIGIENICZNEGO ORAZ SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ m. st. Warszawy w roku 213 Luty 214 r. 1 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej

SPIS TREŚCI Wstęp Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego W zakresie Epidemiologii W zakresie Higieny Komunalnej SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Państwowa Inspekcja Sanitarna województwa łódzkiego... 5 W zakresie Epidemiologii... 9 Sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w województwie łódzkim w 2013 roku. 9 Analiza wykonania

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W KLUCZBORKU OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU KLUCZBORSKIEGO ZA 2012 ROK Kluczbork 2013 1 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 I. Sytuacja epidemiologiczna

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 LUBLIN 2014 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA ROK 2013 Spis treści: I. Wstęp.. 3 II. Organizacja

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1.

USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/24 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Rozdział 1 Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej Art. 1. Państwowa Inspekcja Sanitarna jest

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r.

Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49. USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. Kancelaria Sejmu s. 1/23 Dz.U. 1985 Nr 12 poz. 49 USTAWA z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej Opracowano na podstawie tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460, poz.

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie

Stan sanitarny. województwa małopolskiego w 2013 roku. Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Stan sanitarny województwa małopolskiego w 2013 roku Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Koordynacja /opracowanie graficzne: Agnieszka Hejmo, Magdalena Michałejko Zespół autorski: Sylwia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY JANÓW PODLASKI Załącznik do Uchwały Nr X/102/07 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 28 grudnia 2007 r. Janów Podlaski grudzień 2007 roku 1. Wstęp Od

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności

Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności 24 BSiE Dorota Stankiewicz Informacja BSiE nr 963 (IP 102G) Nadzór nad jakością i bezpieczeństwem żywności Nadzór nad produkcją, przetwórstwem i obrotem żywności w Polsce opiera się na dwóch systemach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji

7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji VII. REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 7.1. Założenia systemu finansowania inwestycji Realizacja zadań wytyczonych w Programie Ochrony Środowiska i Programie Gospodarki Odpadami wiąże się z wysokimi

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18

Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 GMINA KURZĘTNIK W ODPOWIEDZI NA WYZWANIA KLIMATYCZNE OPRACOWANIE PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ - PROJEKT - Kurzętnik, 2015 Spis treści STRESZCZENIE... 4 CZĘŚĆ OPISOWA... 18 1. WSTĘP... 18 1.1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego

Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego Ocena stanu sanitarnego województwa śląskiego za rok 2013 1 I. Choroby zakaźne, zakażenia oraz zatrucia... 3 II. Szczepienia ochronne w województwie śląskim... 34 III. Higiena lecznictwa... 48 IV. Badania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015

Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku. Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 Załącznik do uchwały nr XXXIX/271/09 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 25 marca 2009 roku Strategia Rozwoju Oświaty w Gminie Bielawa na lata 2009-2015 SPIS TREŚCI Rozdział I Wstęp str 3 11Charakterystyka miasta

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

RAPORT. o stanie miasta 2013

RAPORT. o stanie miasta 2013 RAPORT o stanie miasta 2013 Suwałki 2014 Spis treści I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA 1.1 Położenie 1.2 Struktura przestrzenna miasta 1.3 Demografia II INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 2.1 Ochrona zdrowia 2.2

Bardziej szczegółowo