P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT"

Transkrypt

1 P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2012 ROKU

2

3 SPIS TREŚĆI WSTĘP... 5 HIGIENA KOMUNALNA... 5 I. Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia... 5 II. Sanitarna ocena kąpielisk... 7 III. Ocena sanitarna obiektów użyteczności publicznej IV. Sanitarna ochrona gleby - postępowanie z odpadami stałymi i ciekłymi EPIDEMIOLOGIA Szczepienia Ochronne HIGIENA PRACY I. Analiza narażenia zawodowego II. Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi, prekursorami związków narkotycznych, produktami biobójczymi i detergentami III. Czynniki rakotwórcze lub mutagenne w środowisku pracy IV. Czynniki biologiczne w miejscu pracy V. Choroby zawodowe HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU I. Stan sanitarny w zakładach produkujących środki spożywcze II. Obiekty wprowadzające do obrotu środki spożywcze III. Obiekty żywienia zbiorowego otwartego IV. Zakłady żywienia zbiorowego zamkniętego POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNO EGZEKUCYJNE WEDŁUG GMIN WEDŁUG ZAKRESU NADZORU W ROKU POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNO EGZEKUCYJNE WEDŁUG GMIN W LATACH

4

5 WSTĘP Teren działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczytnie według podziału administracyjnego obowiązującego w 2012 r. obejmował: Miasto Szczytno Liczba mieszkańców zamieszkałych na stałe Gmina Dźwierzuty Gmina Jedwabno Miasto i Gmina Pasym Gmina Rozogi Gmina Szczytno Gmina Świętajno Gmina Wielbark Powiat Szczycieński Atrakcyjne położenie powiatu szczycieńskiego w rejonie Zielonych Płuc Polski, wśród licznych jezior i rzek, jak również historia tych ziem sprawiają, że jest to teren chętnie odwiedzany przez turystów. Wypoczywający w naszym powiecie mogą korzystać nie tylko z różnorodnych form rekreacji, ale również podziwiać bogatą różnorodność przyrodniczo-krajobrazową. Różne formy ochrony przyrody w postaci rezerwatów, pomników przyrody, użytków ekologicznych, obszarów chronionego krajobrazu obejmują niemal 70 powierzchni powiatu. Ponadto zalesienie naszego powiatu jest jedne z największych zarówno w województwie, jak i w Polsce i wynosi ponad 49. To powoduje, że zwłaszcza w okresie letnim nasz region zamieszkuje znacznie większa liczba mieszkańców. Zapewnienie właściwego stanu sanitarnego jest niezbędnym i nieodłącznym elementem działań na rzecz ludności i środowiska lokalnego. HIGIENA KOMUNALNA I. Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia. W celu zapewnienia mieszkańcom wody o właściwej jakości zdrowotnej wszystkie urządzenia służącego do zbiorowego zaopatrzenia w wodę objęto nadzorem sanitarnym. Ogółem nadzorem objęto 43 urządzenia wodne, w tym 32 wodociągi służące do zbiorowego zaopatrzenia w wodę, 4 wodociągi lokalne: 1 zaopatrujący stałych mieszkańców budynku PKP, 1 zaopatrujący w wodę szkołę i 2 zakłady produkcyjne oraz 7 studni publicznych. Wszystkie ujęcia wody w powiecie oparte są na wodach podziemnych, których stabilny skład chemiczny eliminuje konieczność stosowania w procesach uzdatniania szkodliwych dla zdrowia związków chemicznych. Wody te nie są zanieczyszczone bakteriologicznie i nie wymagają stałej dezynfekcji. Dezynfekcję stosuje się w sytuacjach wtórnego zanieczyszczenia bakteriologicznego spowodowanego awariami lub będących wynikiem przeprowadzanych remontów czy modernizacji urządzeń wodociągowych. W ramach sprawowanego bieżącego nadzoru sanitarnego kontrolowany i egzekwowany jest właściwy skład chemiczny i bakteriologiczny wody oraz stan sanitarno-techniczny urządzeń. 5

6 Charakterystyka wodociągów według wydajności. 1. Wodociągi o wydajności m3/d W tej grupie znajduje się wodociąg miejski Szczytno, którego stan sanitarno-techniczny nie budzi zastrzeżeń. Jakość produkowanej wody, z której korzystają mieszkańcy miasta oraz części gminy Szczytno, również jest dobra. 2. Wodociągi o wydajności m3/d Nadzorem sanitarnym objęto 14 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia, w tym 1 miejski w Pasymiu. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego stan sanitarny urządzeń wodnych w wodociągach Rumy, Wawrochy, Olszyny i Grom uległ poprawie, natomiast jakość wody w wodociągach tej grupy nie budziła zastrzeżeń. 3. Wodociągi o wydajności < 100 m3/d W tej grupie wodociągów nadzorem sanitarnym objęto 21 wodociągów, w tym 17 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 4 wodociągi lokalne. W 2012 r. skontrolowano wszystkie wodociągi za wyjątkiem wodociągu publicznego Witowo, który na czas modernizacji SUW- został wyłączony z eksploatacji, a ludność korzysta z wody o dobrej jakości z wodociągu publicznego Jedwabno. W wyniku prowadzonego postępowania administracyjnego stan sanitarny urządzeń wodnych w wodociągach: Romany, Dzieżki, Czarny Piec, Zakład Mleczarski Szczytno uległ poprawie, natomiast w wodociągu Tylkowo postępowanie w toku. Stan sanitarny pozostałych wodociągów oceniono jako dobry. W przypadku wodociągów publicznych Dzieżki oraz Witowo prowadzone jest postępowanie administracyjne, z uwagi na kwestionowaną jakość wody pod względem fizyko-chemicznym. W 2012 roku zostało zakończone postępowanie na jakość wody w wodociągu Przeździęk Wielki - miejscowość ta została podłączona do sąsiedniego wodociągu Nowa Wieś gm. Chorzele. Skażenie mikrobiologiczne wody odnotowano w wodociągu publicznym Targowo i Czarny Piec W wyniku nakazanej dezynfekcji zanieczyszczenie mikrobiologiczne zostało zlikwidowane i uzyskano wodę o właściwej jakości zdrowotnej. 4. Studnie publiczne. Nadzorem sanitarnym objęto 4 studnie awaryjne w Szczytnie oraz 3 studnie awaryjne na terenie wiejskim ich stan sanitarno-techniczny nie budził zastrzeżeń. Jakość wody we wszystkich studniach nie odpowiada wymaganiom sanitarnym, ze względu na ponadnormatywne stężenie żelaza i manganu oraz ponadnormatywną barwę i mętność. W 2012 r. na terenie gminy Wielbark rozbudowana sieć wodociągową 6 km; wodociąg publiczny Przeździęk Wielki został podłączony do wodociągu Nowa Wieś Gm. Chorzele, produkującego wodę o właściwej jakości zdrowotnej. Stopień rozbudowy sieci wodociągowej w poszczególnych gminach pozostaje w istotny sposób zróżnicowany; obecnie najlepiej zwodociągowane są: gmina Rozogi - 100, gmina Szczytno i Dźwierzuty niemal Natomiast najsłabiej zwodociągowana jest gmina Jedwabno, gdzie około 70 mieszkańców korzysta z wody o kontrolowanej jakości. Zwodociągowanie powiatu szczycieńskiego wg gmin w 2012 r ,1 98,6 95,2 Miasto Szczytno Gmina Rozogi Gmina Szczytno Gmina Dźwierzuty Miasto i Gmina Pasym 94,0 Gmina Świętajno 88,9 Gmina Wielbark 69,5 Gmina Jedwabno 6

7 Na obszarze powiatu, obejmującego 217 miejscowości, są 42 miejscowości, gdzie jedynym źródłem wody są studnie przydomowe, zamieszkuje je ok osób. Ogółem na terenie powiatu szczycieńskiego z wody pochodzącej z wodociągów korzysta ok. 96 ludności. Sporządzona roczna ocena jakości wody wskazuje, że wodociągi zbiorowego zaopatrzenia dostarczają wodę, której spożycie powoduje minimalne, akceptowalne ryzyko zdrowotne. Najczęściej kwestionowanymi parametrami są żelazo i mangan, pogarszające barwę i mętność wody. Liczba ludności powiatu szczycieńskiego ogółem: Liczba ludności korzystającej z wody o kontrolowanej jakości: Liczba ludności korzystającej z wody o niekwestionowanej jakości: Liczba ludności korzystającej z wody o kwestionowanej jakości: 69 Nazwa gminy Roczna ocena zaopatrzenia w wodę na obszarze powiatu Szczytno w 2012 r Liczba mieszka ńców Liczba wodociągów Razem z wodą odpowiadającą wymaganiom z wodą nie odpowiadającą wymaganiom wodociągów z wodą nieodpowiadającą wymaganiom Liczba ludności zaopatrywana w wodę przeznaczoną do spożycia Razem Odpowiadającą wymaganiom Nieodpowiadającą wymaganiom Procent ludności zaopatrywanej w wodę nie odpowiadającą wymaganiom Liczba decyzji Na poprawę jakości wody Zakazują cych korzysta nia z wody Wodociągi o złym stanie technicznym Liczba Ocena ryzyka zdrowotnego związanego ze stwierdzoną nieodpowiednią jakością wody Dźwierzuty małe Jedwabno , małe Rozogi małe Świętajno małe Szczytno małe Wielbark małe Pasym małe Miasto Szczytno małe Ogółem , małe II. Sanitarna ocena kąpielisk W 2012 r. nadzorem sanitarnym objęto 1 kąpielisko oraz 5 miejsc wykorzystywanych do kąpieli. Organizatorem kąpieliska jest Miejski Ośrodek Sportu w Szczytnie, natomiast miejsc wykorzystywanych do kąpieli - właściciele ośrodków wypoczynkowych. Kąpielisko na Jeziorze Domowym Dużym w Szczytnie posiada oznakowane strefy do kąpieli, pomost, tablicę informacyjną (zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 28 kwietnia 2011 r.) oraz wyposażone jest w urządzenia sanitarne, sprzęt ratowniczy. Natomiast na terenie miejsc wykorzystywanych do kąpieli do dyspozycji osób kąpiących się są pomosty, sanitariaty, pojemniki na odpadki oraz tablice informacyjne zgodne z ww. rozporządzeniem. Jakość wody w kąpielisku i miejscach wykorzystywanych do kąpieli odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli. Stan sanitarny kąpieliska i miejsc wykorzystywanych do kąpieli nie budził zastrzeżeń. III. Ocena sanitarna obiektów użyteczności publicznej. Nadzorem sanitarnym objęto 271 obiektów użyteczności publicznej, w tym: Ustępy publiczne 9 podczas kontroli w większości ustępów nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie utrzymania należytego stanu sanitarno-higienicznego, w przypadku jednego zły stan sanitarny stanowił podstawę nałożenia ukarana mandatu karnego. W dalszym ciągu w Pasymiu w pobliżu plaży miejskiej funkcjonuje nieskanalizowany ustęp. Ponadto w wielu miejscowościach, w sezonie letnim licznie odwiedzanych przez turystów, w brak jest szaletów publicznych np. Świętajno, Dźwierzuty, Spychowo. 7

8 Basen kąpielowy w Ośrodku Wypoczynkowym Kalwa w Pasymiu stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń basenowych oraz jakości wody w nieckach nie budził zastrzeżeń. Domy pomocy społecznej 3- stan sanitarno-porządkowy obiektów nie budził zastrzeżeń. Baza noclegowa: 3 hotele - stan sanitarny dobry. 10 hotelików we wszystkich obiektach przeprowadzono kontrole, stan sanitarny nie budził poważniejszych zastrzeżeń. 1 kemping Rusałka w Warchałach stan sanitarny oceniono, jako dobry. 9 pól namiotowych - skontrolowano wszystkie, stan sanitarny nie budził poważniejszych zastrzeżeń, z wyjątkiem 1 pola, gdzie z uwagi na kwestionowany stan sanitarny dzierżawca został ukarany mandatem. 19 ośrodków wypoczynkowych - w celu wyegzekwowania należytego stanu sanitarno-higienicznego w 1 obiekcie wydano decyzję administracyjną postępowanie zakończono. 11 gospodarstw agroturystycznych skontrolowano - w obiektach do dyspozycji turystów wydzielone są kuchnie/aneksy kuchenne oraz węzły sanitarne, które najczęściej są przy każdym pokoju. Stan sanitarny pomieszczeń przeznaczonych na część noclegową w kontrolowanych obiektach nie budził poważniejszych zastrzeżeń. Ponadto nie stwierdzono uchybień w zakresie gromadzenia i usuwania odpadów stałych i płynnych z terenów posesji. Zakłady fryzjerskie, kosmetyczne i odnowy biologicznej 55 zakładów fryzjerskich podczas kontroli nie stwierdzono poważniejszych zastrzeżeń 13 zakładów kosmetycznych w wyniku prowadzonego postępowania uzyskano poprawę stanu sanitarnego w jednym zakładzie. W pozostałych obiektach stan sanitarny ocenia się jako dobry. 6 zakładów odnowy biologicznej - stan sanitarny większości obiektów nie budził zastrzeżeń, z wyjątkiem jednego, gdzie w wyniku prowadzonego postępowania administracyjne uzyskano poprawę. 6 innych zakładów, w których są świadczone łącznie więcej niż jedna z usług tj. fryzjerskie, kosmetyczne, odnowy biologicznej, tatuażu we wszystkich obiektach stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. Dworce, 1 dworzec PKS w Szczytnie stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń dworca oceniono, jako dobry. 2 dworce PKP - stan sanitarny dworców nie budził poważniejszych zastrzeżeń Tereny rekreacyjne (place zabaw) nadzorem sanitarnym objęto 26 placów zabaw, które na ogół były utrzymane czysto; we wszystkich piaskownicach przed sezonem letnim wymieniono piasek. Pobrano 6 próbek piasku do badania z piaskownic nie stwierdzono obecności jaj pasożytów. Zakłady pogrzebowe - stan sanitarny 4 funkcjonujących obiektów ocenia się jako dobry Cmentarze - 17 cmentarzy - stan sanitarny cmentarzy nie budził zastrzeżeń. Inne obiekty użyteczności publicznej 7 miejskich i gminnych ośrodków kultury w 3 obiektach, z uwagi na kwestionowany stan sanitarny prowadzono postępowanie administracyjne. W 1 z obiektów, zostało zakończone, natomiast w 2 postępowanie jest w toku. W pozostałych ośrodkach kultury poważniejszych zastrzeżeń sanitarnych nie stwierdzono. Gminny Ośrodek Kultury w Świętajnie został przeniesiony do nowo wybudowanego budynku. 7 targowisk i miejsc przeznaczonych do handlu targowiska w Szczytnie, Pasymiu, Jedwabnie i Wielbarku wyposażone są w sanitariaty, teren jest utwardzony; stan sanitarny ocenia się jako dobry. Miejsca przeznaczone do handlu w Świętajnie i Spychowie są utwardzone, jednak w dalszym ciągu brak sanitariatu i punktu poboru wody. W miejscowości gminnej Rozogi handel odbywa się na poboczu drogi. W 2012 r. zostało zlikwidowane miejsce przeznaczone do handlu w miejscowości Dźwierzuty, na którym powstał parking samochodowy. 9 stacji paliw skontrolowano wszystkie stacje, stan sanitarny nie budził zastrzeżeń. 51 świetlic wiejskich - w celu wyegzekwowania należytego stanu sanitarno-higienicznego w 5 świetlicach wydano decyzje administracyjne, z czego w 3 postępowanie zakończono. Ponadto z uwagi na kwestionowany stan sanitarny w 12 świetlicach zostały wydane pisemne zalecenia. W pozostałych obiektach nie stwierdzono uchybień sanitarnych. 8

9 Zakład Komunikacji Miejskiej przeprowadzono 5 kontroli środków transportu drogowego miejskiego oraz 1 środka drogowego dalekobieżnego stan sanitarny oceniono, jako dobry. Biblioteka Miejska stan sanitarny obiektów ocenia się jako dobry. Miejski Ośrodek Sportu, Hala Widowiskowa, Baza wodna, Stadion Orlik stan sanitarny tych obiektów nie budził poważniejszych zastrzeżeń. Areszt Śledczy bieżący stan sanitarny oceniono, jako dobry. Sprawując bieżący nadzór wyegzekwowano poprawę stanu sanitarnego 8 wodociągów oraz 6 obiektów użyteczności publicznej: IV. Sanitarna ochrona gleby - postępowanie z odpadami stałymi i ciekłymi. Istotne znaczenie dla bezpieczeństwa sanitarnego mieszkańców ma stopień skanalizowania terenu, który w powiecie szczycieńskim jest niewielki. Skanalizowane są 33 miejscowości, w tym 2 miasta, co stanowi 15 w powiecie. Na terenie powiatu funkcjonuje 9 komunalnych oczyszczalni ścieków. Najlepiej skanalizowane są gminy Jedwabno i Świętajno, najsłabiej gmina Wielbark, gdzie sieć sanitarna znajduje się tylko w miejscowości gminnej. Ta sytuacja stwarza potencjalne zagrożenie zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. Sieci kanalizacyjnej brak jest w wielu miejscowościach turystycznych, usytuowanych w pobliżu jezior np. Dąbrowa, Linowo, Kulka (Gm. Dźwierzuty), Dłużek, Małszewo, Burdąg (Gm. Jedwabno), Michałki, Miłuki, Leleszki, Łysa Góra, Krzywonoga, Rudziska Pasymskie, Rutki (Gm. Pasym), Piece, Jęcznik, Zielonka, Wałpusz, Sasek Wielki i Mały (Gm. Szczytno), Jerutki, Koczek (Gm. Świętajno). W zakresie usuwania odpadów płynnych ze zbiorników usytuowanych na posesjach usługi świadczą jednostki posiadające koncesje, ścieki trafiają do gminnych oczyszczalni. Odpady stałe z terenów posesji usuwane są przez jednostki posiadające zezwolenie na świadczenie usług w ww. zakresie, najczęściej są to gminne zakłady komunalne oraz firmy Zieleń Czarkowy Grąd, EkoTrans Pasym, Eko Biskupiec, Volia Ostrołęka, Remondis Olsztyn. Segregacja odpadów stałych u źródła, obejmująca szkło, plastik, papier prowadzona jest w mieście Szczytno i na terenie gmin: Szczytno, Świętajno, Pasym, Wielbark, Jedwabno i Dźwierzuty. Na terenie gminy Rozogi selektywna zbiórka dotyczy tylko plastiku i szkła. Higiena Komunalna sprawując nadzór sanitarny nad urządzeniami i obiektami użyteczności publicznej, mając na uwadze ochronę zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych oraz zapobiegania szerzenia się chorób zakaźnych, przeprowadzono 545 kontroli sanitarnych, pobrano 255 próbek wody do spożycia, 9 próbek wody z basenu kąpielowego, 2 próbki wody z kąpieliska i 6 próbek piasku z piaskownic, wydano 67 decyzji administracyjnych, nałożono 2 mandaty karne. Wnioski: 1. Dążyć do zapewnienia mieszkańcom powiatu wody przeznaczonej do spożycia o właściwej jakości zdrowotnej, poprzez budowę/rozbudowę sieci wodociągowej. Należy też czynić starania, ażeby maksymalnie skrócić czas usprawniania procesów technologicznych, w celu uzyskania poprawy jakości wody. 2. Podjąć działania zmierzające do uregulowania gospodarki ściekowej na obszarze wiejskim powiatu, ze szczególnym uwzględnieniem miejscowości usytuowanych nad jeziorami. 3. Wskazane jest, aby władze samorządowe w większym stopniu realizowały zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, zwiększając nadzór nad osobami i podmiotami odpowiedzialnymi za utrzymanie obiektów, terenów i dróg, a także właściwą gospodarkę odpadami. 4. W celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej powiatu należy organizować prawidłowo urządzone kąpieliska bądź miejsca wykorzystywane do kąpieli z właściwym zapleczem sanitarnym. 9

10 EPIDEMIOLOGIA Sekcja Epidemiologii nadzorem sanitarnym objęła 40 podmiotów leczniczych i 44 praktyki zawodowe tj. przychodnie, poradnie specjalistyczne, laboratoria diagnostyczne, prywatne gabinety lekarskie i inne obiekty świadczące usługi medyczne. Niezgodny z obowiązującymi przepisami stan sanitarny (min. zagrzybione ściany), stwierdzony w 3 podmiotach, stanowił podstawę do wszczęcia postępowania administracyjnego. Nakazy decyzji zostały wykonane, co wpłynęło znacząco na poprawę stanu sanitarnego tych placówek. Pozostałe nadzorowane obiekty, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przez podmioty lecznicze i praktyki zawodowe odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ich stan sanitarno-porządkowy ocenia się, jako dobry. Sytuacja epidemiologiczna w zakresie chorób zakaźnych w powiecie jest dobra. Dzięki min. powszechnemu zastosowaniu szczepień, w znacznym stopniu ograniczono występowanie wielu groźnych chorób wywołanych przez bakterie i wirusy W naszym powiecie od szeregu lat nie notujemy błonicy, odry, choroby Hainego-Medina (polio), tężca i krztuśca. W 2012 r. znacznie wzrosła ilość zachorowań na ospę wietrzną Jednostka chorobowa 2010 r r r. Ospa wietrzna W 2012 r. zanotowano spadek następujących jednostek chorobowych: salmonellozy, zakażenia wirusowe jelit wywołane przez rotawirusy, pokąsanie przez zwierzęta (głównie domowe -szczepione przeciwko wściekliźnie), choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae. Liczba zachorowań na pozostałe jednostki chorobowe utrzymywały się na zbliżonym poziomie w stosunku do roku poprzedniego Jednostka chorobowa rok rok Salmonelloza 13 5 Zakażenie wirusowe jelit wywołane przez rotawiusy Osoby pokąsane przez zwierzęta zaszczepionych przeciwko wściekliźnie Choroba wywołana przez Streptococcus pneumoniae 4 1 W 2012 r. nie zarejestrowano ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych. Szczepienia Ochronne Szczepienia ochronne wykonywane są w punktach szczepień lekarzy rodzinnych. Wykonanie obowiązkowych szczepień ochronnych za 2012 r. jest bardzo dobre. Procentowe wykonanie szczepień przeciwko gruźlicy noworodków w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 99,70 100,00 100,00 99,70 99,86 99,70 kraj woj. powiat 10

11 Procentowe wykonanie szczepień pierwotnych przeciwko błonicy, tężcowi, krztuścowi haemophilus influenzae typu,,b ( wymagane = > 55 ) oraz poliomyelitis w pierwszym roku życia w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 60,90 62,00 62,20 61,70 63,90 62,80 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 kraj woj. powiat Procentowe wykonanie szczepień podstawowych przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi haemophilus influenzae typu,,b oraz poliomyelitis w trzecim roku życia w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 97,60 98,20 98,60 98,60 97,00 94,90 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 kraj woj. powiat Procentowe wykonanie szczepień przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi oraz poliomyelitis w szóstym roku życia ( I dawka przypominająca )w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 99,40 100,00 99,80 99,90 100,00 99,90 kraj woj. powiat Procentowe wykonanie szczepień przeciwko błonicy, tężcowi w czternastym roku życia ( II dawka przypominająca)w latach w naszym powiecie, województwie, kraju 97, , ,0 5,0 10,0 15,020,0 25,030,0 35,040,0 45,050,0 55,060,0 65,070,0 75,080,0 85,090,0 95,0100, 0 98,90 99,30 99,60 99,60 kraj woj. powiat 11

12 Procentowe wykonanie szczepień przeciwko błonicy, tężcowi w dziewiętnastym roku życia roku życia ( III dawka przypominająca )w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 50,0 55,0 60,0 65,0 70,0 75,0 80,0 85,0 90,0 95,0 100, 0 99,60 99,70 99,70 99,60 99,90 99,60 kraj woj. powiat Procentowe wykonanie szczepień przeciwko odrze, śwince i różyczce w drugim roku życia w latach w naszym powiecie, województwie, kraju ( wymagane = > 95) ,0 5,0 10,0 15,020,025,030,035,0 40,045,050,055,060,0 65,070,075,080,085,090,0 95,0100, 0 97,20 96,50 97,20 98,00 98,60 98,60 kraj woj. powiat W 2012 roku nastąpił znaczny wzrost zachorowań na krztusiec zarówno w Polsce (o 280 w stosunku do roku 2011) jak i w naszym województwie ( o 810 w stosunku do roku 2011) Zachorowań na krztusiec, tężec, odrę w naszym powiecie nie rejestrowano od wielu lat. Rok Liczba zachorowań na krztusiec Powiat Woj. Kraj Rok Liczba zachorowań na tężec Powiat Woj. Kraj W 2012 roku nastąpił w Polsce wzrost zachorowań na odrę ( o ok. 157 w stosunku do roku 2011) Rok Liczba zachorowań na odrę Powiat Woj. Kraj

13 Rok Liczba zachorowań na świnkę Powiat Woj. Kraj W punktach szczepień lekarzy rodzinnych realizowane są również od wielu lat szczepienia zalecane. W roku 2012 w ramach szczepień zalecanych zaszczepiono: 1816 osób p/grypie 661 osób p/wzw,,b 208 osób p/zakażeniom Streptococcus pneumoniae 252 osoby p/kzm 150 dzieci p/biegunce rotawirusowej 23 osoby p/zakażeniom Neisseria Meningitidis 18 osób p/wzw typ A 51 osób p/ospie wietrznej 20 osób p/zakażeniom wirusowi brodawczaka ludzkiego Wykonawstwo pozostałych szczepień obowiązkowych odpowiadało również wymaganym standardom. Stan sanitarny gabinetów szczepień ocenia się, jako dobry. Fachowy personel, właściwe rozumienie obowiązków oraz determinacja w wykonywanej pracy zapewniają bardzo dobre wykonanie szczepień w naszym powiecie, które utrzymuje się od szeregu lat. HIGIENA PRACY Nadzorem sanitarnym objęto 326 zakładów pracy zatrudniających 7418 osób. Ewidencja zakładów pracy była modyfikowana na skutek przekształceń, upadłości lub nadsyłania zgłoszeń pracodawcy z nowo tworzonych podmiotów gospodarczych, a także w oparciu o ocenę zagrożeń zawodowych i organizację nadzoru i kontroli przyjętą w inspekcji. Rok liczba zatrudnionych objętych ewidencją liczba zakładów pracy w ewidencji zatrudnionych pracowników razem do i więcej Powyższe dane skazują, że w stosunku do lat ubiegłych liczba podmiotów gospodarczych objętych nadzorem higieny pracy nieznacznie zmalała, głównie ze względu na zmianę organizacji Struktura zakładów w/g wielkości zatrudnienia 19; 6 11; 3 50; 15 do pow yzej ; 76 13

14 nadzoru nad zakładami i instytucjami. Nadal w strukturze przeważają zakłady zatrudniające do 20 pracowników, stanowią 76 ogólnej liczby nadzorowanych zakładów. Niewielka jest liczba zakładów zatrudniających powyżej 100 osób, stanowią 3. W 2012 r. przeprowadzono 157 kontroli, podczas których skontrolowano 149 zakładów pracy zatrudniających 4694 pracowników. Głównym zamierzeniem realizowanym przez higienę pracy była kontrola warunków pracy pracowników zatrudnionych w warsztatach naprawy samochodów. Skontrolowano 13 zakładów i wystawiono 2 decyzje nakazowe. I. Analiza narażenia zawodowego W 2012 roku podczas prowadzonych kontroli dużą uwagę przywiązywano do oceny narażenia zawodowego pracowników na czynniki szkodliwe w środowisku pracy. Kontrole wykazały, że w 42 zakładach nie było aktualnych badań i pomiarów warunków środowiska pracy. Z uzyskanych w trakcie kontroli danych jak i z informacji z lat ubiegłych wynika, że w 21 zakładach pracownicy wykonują pracę w warunkach przekroczenia normatywów higienicznych (NDS/NDN) czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Ustalono, że 454 osoby pracują w warunkach narażenia zawodowego na czynniki szkodliwe. Strukturę narażenia na czynniki szkodliwe przedstawiono poniżej. Tabela. Zestawienie liczby zakładów pracy, w których stwierdzono są przekroczenia NDS/NDN czynników szkodliwych według rodzaju prowadzonej działalności i liczba pracowników narażonych PKD ( polska klasyfikacja Liczba zakładów pracy, w których stwierdzono przekroczenia NDS/NDN ***) Liczba pracowników pracujących w przekroczeniach NDS/NDN (ogółem) *) NDS czynników chemicznych NDS pyłów NDN czynników fizycznych **) Pozyskiwanie drewna Produkcja przędzy i tkanin Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja wyrobów ceramicznych i z betonu Produkcja konstrukcji metalowych i obróbki metali Produkcja mebli Produkcja zabawek Handel hurtowy Razem Dominującym czynnikiem szkodliwym w środowisku pracy nadal pozostaje hałas, narażonych jest 442 osoby, w tym duża liczba kobiet, głownie z przemysłu włókienniczego i meblarskiego. Bardzo niepokojące jest to, że 55 osób narażonych jest na hałas przekraczający 5 NDN (najwyższe dopuszczalne natężenie). Kontrole wykazały, że pracownicy stosują środki ochrony indywidualnej. Pracodawcy natomiast są obligowani do poprawy warunków pracy poprzez prowadzenie działań organizacyjnotechnicznych zmierzających do ograniczenia narażenia pracowników na hałas i inne czynniki szkodliwe środowiska pracy. Zakłady te pozostają pod wzmożonym nadzorem i są kontrolowane przynajmniej raz do roku. II. Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi, prekursorami związków narkotycznych, produktami biobójczymi i detergentami Na terenie powiatu szczycieńskiego nie występują producenci i importerzy (spoza krajów UE) substancji i mieszanin chemicznych oraz prekursorów związków narkotycznych kategorii 2 i 3, a także producenci i importerzy produktów biobójczych i detergentów. W ramach nadzoru nad substancjami i mieszaninami chemicznymi skontrolowano 88 zakładów stosujących te produkty i 11 dystrybutorów. Kontrole dotyczyły głównie obowiązku posiadania kart charakterystyki, instrukcji stanowiskowych, odpowiedniego przechowywania i magazynowania, wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej. 14

15 Kontrolowano podmioty wprowadzające do obrotu produkty biobójcze. Sprawdzano, czy produkty biobójcze posiadają aktualne pozwolenia Ministerstwa Zdrowia i czy zawierają substancje czynne wymienione w decyzjach Komisji o niewłączaniu niektórych substancji do załącznika I, IA lub I B dyrektywy 98/8/WE. Ponadto zbierane były informacje odnośnie ilości wprowadzanych do obrotu lub stosowanych w działalności zawodowej prekursorów. III. Czynniki rakotwórcze lub mutagenne w środowisku pracy W ewidencji istnieje 9 zakładów, gdzie pracownicy są narażeni lub mają kontakt z czynnikami, procesami rakotwórczymi lub mutagennymi w środowisku pracy. Większość z nich są to zakłady obróbki drewna, gdzie istnieje narażenie na proces technologiczny obróbki drewna twardego (buk, dąb). W ramach sprawowanego nadzoru skontrolowano wszystkie zakładów, gdzie w narażeniu lub kontakcie z czynnikiem lub procesem technologicznym rakotwórczym było zatrudnionych 88 osób, w tym 10 kobiet. W większości zakładów pracodawcy prowadzą rejestry pracowników i prac, których wykonywanie powoduje konieczność pozostawania w kontakcie z substancjami i preparatami, czynnikami lub procesami technologicznymi o działaniu rakotwórczym lub mutagennym, zakłady takie objęte są wzmożonym nadzorem. IV. Czynniki biologiczne w miejscu pracy Na terenie powiatu szczycieńskiego nie funkcjonują podmioty gospodarcze, które w ramach prowadzonej działalności używają szkodliwych czynników biologicznych, w celach zamierzonych, naukowo-badawczych lub przemysłowych. W ramach prowadzonego nadzoru skontrolowano 86 zakładów, w których występuje potencjalne narażenie pracowników na niebezpieczne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 2 i 3. Główną grupę stanowiły zakłady związane ze służbą zdrowia, rolnictwem, leśnictwem, pozyskiwaniem i obróbką drewna oraz przetwórstwem spożywczym. W wyniku przeprowadzonych kontroli ustalono, że 919 osób pracowało w potencjalnym narażeniu na niebezpieczne czynniki biologiczne, w tym 451 osób było potencjalnie narażonych na niebezpieczne czynniki biologiczne zakwalifikowane do grupy 3. V. Choroby zawodowe Zapobieganie powstawaniu chorób zawodowych jest podstawowym celem działalności organu sanitarnego w zakresie higieny środowiska pracy. Na podstawie zgromadzonych z terenu szczycieńskiego danych odnoście podejrzeń chorób zawodowych wynika, że ogólna ilość zgłoszonych podejrzeń tych chorób utrzymuje się na podobnym poziomie - w 2012 r. było 13 zgłoszeń podejrzeń chorób zawodowych ( w ; w ) Zgłoszenia podejrzeń chorób zawodowych dotyczyły w szczególności pracowników leśnictwa (6) i pracownika szkolnictwa (1) oraz grupy zawodowej rolników indywidualnych (6), których praca nie podlega nadzorowi sanitarnemu, lecz ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników nadaje podobne uprawnienia związane z warunkami pracy, przewidziane według kodeksu pracy pracownikom innych grup zawodowych. Zgłaszane Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Szczytnie podejrzenia chorób zawodowych pochodziły z 5 gmin ( 1-3 przypadki), jak pokazano w zestawieniu poniżej. 15

16 Liczna zgłoszeń podejrzeń choroby zawodowej w roku według gmin Świetajno 4 31 Szczytno 2 15 Wielbark 2 15 M.Szczytno 1 8 Dźwierzuty 0 Jedwabno 1 8 Pasym 0 Rozogi 3 23 M.Szczytno 1 Dźwierzuty Jedwabno 1 Pasym Rozogi 3 Szczytno 2 Świetajno 4 Wielbark 2 W roku 2012 podejrzenia chorób zawodowych dotyczyły: chorób zakaźnych albo pasożytniczych albo ich następstw z poz.26, w tym borelioz ( 9), w tym w grupie zawodowej rolników (5) kleszczowego zapalenia mózgu (1) u rolnika zespołu wibracyjnego i ubytku słuchu (2) u leśnika przewlekłej choroby narządu głosu spowodowanej nadmiernym wysiłkiem głosowym trwającym co najmniej 15 lat (1 przypadek) u nauczyciela. Są to choroby zawodowe powodowane: czynnikami biologicznymi (10): bakteria Borrelia Burgdorferi (9) oraz wirusami kleszczowego zapalenia mózgu - KZM (1) oraz czynnikami fizycznymi (3) : wibracja miejscowa o działaniu na kończyny górne (1), nadmierny hałas (1) oraz długotrwały wysiłek głosowy. Rodzaj i ilość prowadzonych w 2012 r. spraw w przedmiocie chorób zawodowych przedstawiono poniżej tabelarycznie, z uwzględnieniem etapu postępowania na koniec roku 2012, gminy, z których były zgłoszenia, schorzeń (według poz. wykazu chorób zawodowych), oraz w odniesieniu do ilości prowadzonych postępowań wyjaśniających. Tabela Prowadzone przez PPIS w Szczytnie postępowania administracyjne w sprawach chorób lp Rodzaj postępowania Gmina Postępowa - nie ogółem Wysiłek głosowy 16 Ubytek słuchu zespół wibracyjny Choroby zawodowe Choroby zakaźne i pasożytnicze ogółem Wyszczególnienie (poz. z wykazu chorób) Sprawy zakończone decyzją o stwierdzeniu choroby zawodowej Rozogi Szczytno Świętajno Wielbark Wydane decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej: Sprawy zakończone decyzją o braku podstaw do choroby zawodowej Dźwierzuty Świętajno Wydane decyzje o braku podstaw do jej stwierdzenia Decyzje umarzające i inne postępowanie kończące* w postępowaniu PPIS w Szczytnie Postępowanie w toku (dot.. zgłoszonych podejrzeń chorób zawodowych) Świętajno M. Szczytno 1 w tym: zawodowych. Borelioza KZM Gronkowiec Wąglik Jedwabno 1 1 Rozogi Sprawy w toku na 2013 r Prowadzone we współdziałaniu z innymi SSE ( wg. kompetencji) 1 1

17 Postępowania wyjaśniające -razem Postępowania w sprawach zgłoszonych podejrzeń zawodowych chorób zakaźnych lub pasożytniczych albo ich następstw (poz.26) stanowiły ok wszystkich spraw, w tym 84,21 spraw dotyczyło boreliozy W 2012 r. w sprawach chorób PPIS w Szczytnie wydał 15 decyzji, w tym: 12 decyzji stwierdzających i 3 decyzje o braku podstaw do jej stwierdzenia. Prawomocne decyzje (12) dotyczyły stwierdzenia boreliozy w grupie zawodowej leśników i rolników. W ramach prowadzonego postępowania administracyjnego wizytowano stanowiska pracy w 8 zakładach pracy. Kierowano zainteresowane zgłaszające się osoby do jednostki orzeczniczej celem rozpoznania istniejących chorób jako zawodowe (wystawiono 6 skierowań). Sporządzono 14 ocen narażenia zawodowego u pracowników lub rolników na potrzeby własnego postępowania oraz na zgłaszane potrzeby organów sanitarnych innych powiatów lub jednostek orzeczniczych. Dla poprawy jakości sporządzanej dokumentacji pod względem wymogów prawnych i interpretacyjnych ściśle współpracowano z jednostkami służby medycyny pracy. Prowadzono działalność edukacyjną w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia dotyczącą zapobiegania powstawaniu chorób, a zainteresowanym udzielano informacji o procedurach związanych z ubieganiem się o chorobę zawodową. HIGIENA DZIECI I MŁODZIEŻY Sprawowany nadzór sanitarny nad zakładami nauczania i wychowania, zmierzał do zapewnienia prawidłowych warunków rozwoju i wychowania, ze zwróceniem szczególnej uwagi na: ocenę zgodności mebli szkolnych z Polską Normą oraz dostosowania mebli ( stoły i krzesła) do wzrostu uczniów, ocenę tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych, prawidłowe oświetlenie stanowiska pracy ucznia, nadzór nad placówkami wypoczynku zimowego i letniego dzieci i młodzieży, nadzór nad gabinetami profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w szkołach. Na terenie powiatu szczecińskiego nadzorem sanitarnym w 2012 roku objęto 59 placówek nauczania i wychowania w tym: Rodzaj placówki oświatowej Liczba Liczba uczniów Przedszkola Szkoły Podstawowe Gimnazja Zespoły Szkół Schronisko Młodzieżowe 1 35 Szkoła wyższa 1 42 RAZEM W czasie trwania wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu szczecińskiego funkcjonowało 58 turnusów (wypoczynek letni 55, wypoczynek zimowy 3), z wypoczynku skorzystało uczestników. W ramach nadzoru sanitarnego w 2012 r. przeprowadzono 120 kontroli sanitarnych. Celem zapewnienia należytego stanu sanitarnego i technicznego nadzorowanych placówek wydano 15 decyzji administracyjnych w: 1. Przedszkolach 2 2. Szkołach Podstawowych 9 3. Gimnazjum 1 4. Zespołach Szkół 3 17

18 Wydane decyzje dotyczyły: doprowadzenia do należytego stanu sanitarno-higienicznego ścian, podłóg w salach lekcyjnych, na korytarzach oraz w sanitariatach, poprawy stanu sanitarno-technicznego dróg dojścia i ogrodzenia, wymiany stolarki okiennej, doprowadzenia ciepłej wody do umywalek w sanitariatach, zapewnienia oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polską Normą, W wyniku zrealizowanych zaleceń znacząco poprawiono stan sanitarno higieniczny i techniczny placówek oświatowych, a w szczególności: 1. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Szczytnie 2. Szkoły Podstawowej w Rumach 3. Zespołu Szkół w Wielbarku 4. Zespołu Szkół w Szymanach 5. Miejskiego Przedszkola Nr 1 Bajka w Szczytnie 6. Gimnazjum Nr 2 w Szczytnie 7. Szkoły Podstawowej w Gromie W ramach przedmiotowych działań w obszarze higieny szkolnej przeprowadzono: 1) ocenę rozkładu zajęć lekcyjnych W 10 placówkach przeprowadzono higieniczną ocenę rozkładu zajęć lekcyjnych, nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Prawidłowy rozkład zajęć lekcyjnych ma wpływ między innymi na: pracę umysłową dziecka, prawidłowy wypoczynek pomiędzy lekcjami, możliwość skorzystania z ciepłego posiłku. 2) analizę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, W 8 placówkach przeprowadzono analizę dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, nieprawidłowości w tym zakresie nie stwierdzono. Meble szkolne dostosowane do wymagań ergonomii, odpowiednio dobrane stanowisko pracy ucznia ( krzesło, stolik) zapewnia maksymalny komfort w procesie uczenia się i chroni przed powstawaniem nawykowych wad postawy, ma także zasadniczy wpływ na jego zdrowie fizyczne oraz osiągane efekty nauczania. 3) ocenę przygotowania szkół do nowego roku szkolnego 2012/2013. Kontrolą objęto 14 szkół, które miały zaplanowane w okresie przerwy wakacyjnej prace remontowe lub decyzje administracyjne obligujące do poprawy warunków sanitarno-higienicznych. Wszystkie szkoły podstawowe, gimnazja oraz zespoły szkół z dniem 31 sierpnia ukończyły wszelkie prace remontowe w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków w szkole i uczestnictwa w zajęciach. 4) ocenę wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży (obozów, kolonii i półkolonii). W 2012r. dokonano 36 kontroli sanitarnych wypoczynku zorganizowanego dla dzieci i młodzieży (obozów, kolonii i półkolonii). W kontrolach uczestniczył pracownik sekcji HŻŻiPU i przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Pracownik PZiOZ przeprowadził 21 zajęć edukacyjnych z zakresu właściwych postaw higienicznych, zapobiegania uzależnieniom, propagowanie właściwych i bezpiecznych zachowań w miejscach publicznych, w lesie i nad wodą. Rozdano materiały - foldery Zdrowe Wakacje. 5) współpracę z samorządem gminnym Samorządom gminnym przekazywane są informacje dotyczące stanu sanitarno- higienicznego stałych placówek. Wszystkie decyzje administracyjne przekazywane są do organów prowadzących na bieżąco, co daje możliwość pozyskiwania funduszy i planowania środków finansowych na nowy rok budżetowy w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Stan sanitarno-higieniczny i techniczny placówek oświatowo wychowawczych ulega ciągłej poprawie, wydane zalecenia pokontrolne zostały wykonane całkowicie lub częściowo. Wszystkie szkoły zapewniają uczniom opiekę medyczną, a posiadane przez szkoły gabinety opieki medycznej są w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Nadal wiele szkół posiada problem z prawidłową realizacją programu wychowania fizycznego, szczególnie w szkołach wiejskich brakuje sal sportowych. 18

19 Istnieje potrzeba kontynuowania działań zmierzających do dalszej poprawy warunków nauczania (poprawa oświetlenia sztucznego wymiana instalacji elektrycznej, zapewnienie normatywnych stanowisk pracy ucznia z uwzględnieniem ergonomii) oraz stanu sanitarno-technicznego obiektów oświatowych. PROMOCJA ZDROWIA I OŚWIATA ZDROWOTNA Na terenie powiatu były realizowane następujące interwencje programowe i nieprogramowe: 1) Program Trzymaj Formę! Programem objęto 11 gimnazjów, 2 szkoły podstawowe, 1 MGOPS, 1 GOPS, 15 stołówek szkolnych oraz zakładów żywienia zbiorowego zajmujących się cateringiem, 11 sklepików szkolnych, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI i NOCY SZCZYTNA, 2 Urzędy Gminy, 1 gazetę lokalną. Cel edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolonej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. 2) Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Programem objęto 1 punkt promocji zdrowia, 1 szkołę średnią, 9 gimnazjów znajdujących się na terenie powiatu, Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, Urząd Miejski w Szczytnie, Straż Miejską w Szczytnie, Szpital Powiatowy w Szczytnie, Starostwo Powiatowe w Szczytnie, PSSE w Szczytnie, 19 szkół podstawowych, 10 zakładów pracy, 11 gabinetów ginekologicznych. Cel zapoznanie z profilaktyką tytoniową oraz zmniejszenie konsumpcji tytoniu. 3) Program Czyste powietrze wokół nas Programem objęto 9 przedszkoli, 1 szkołę podstawową. Cel ochrona dzieci przed szkodliwym wpływem dymu tytoniowego, wykształcenie u nich świadomej postawy ochrony własnego zdrowia w sytuacjach, gdy są skazane na bezpośredni kontakt z palącymi. 4) Program Znajdź właściwe rozwiązanie Programem objęto 6 gimnazjów. Cel zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów. 5) Program Nie pal przy mnie, proszę Programem objęto 14 szkół podstawowych. Cel uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia, uwrażliwienie ich na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem oraz wykształcenie u dzieci umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, gdy inni ludzie przy nich palą. 6) Projekt Odświeżamy nasze miasta.tob3cit (Tobacco Free Cities) razem z kampanią Jesteś w strefie wolnej od dymu tytoniowego Projektem objęto MOPS w Szczytnie, 1 MGOPS w Pasymiu, 6 GOPS, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczytnie, 2 Domy Dziecka w powiecie, Urząd Miejski w Szczytnie, Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, Szpital Powiatowy w Szczytnie, Straż Miejską w Szczytnie, PSSE w Szczytnie, 22 ośrodki zdrowia, 14 gimnazjów,5 szkół średnich, 3 gazety lokalne, 1 Wolne Radio Szczytno, Miejski Dom Kultury w Szczytnie, 33 szkoły podstawowe, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI i NOCY SZCZYTNA, 15 lokali gastronomiczno rozrywkowych w Szczytnie, 10 zakładów pracy znajdujących się na terenie powiatu. Cele: upowszechnienie wiedzy o istniejącym prawie ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego, podnoszenie świadomości na temat wpływu dymu tytoniowego na zdrowie człowieka, wzmocnienie egzekwowania obowiązującego prawa. 7) Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV wraz z kampanią oraz inne dot. Profilaktyki HIV/AIDS 19

20 Programem objęto Komendę Powiatową Policji w Szczytnie, 4 szkoły średnie, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI i NOCE SZCZYTNA, 11 gabinetów ginekologicznych, 22 ośrodki zdrowia, Szpital Powiatowy w Szczytnie, 2 gimnazja, Komendę Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie, 1 gazetę lokalną, PSSE w Szczytnie. Cel zapoznanie społeczeństwa jak ustrzec się przed zakażeniem wirusem HIV i do kogo zwrócić się w razie zakażenia. 8) Program Moje dziecko idzie do szkoły Programem objęto 5 szkół podstawowych, 3 gazety lokalne, Wolne Radio Szczytno. Cel ukształtowanie prawidłowych nawyków i umiejętności prozdrowotnych dzieci oraz podniesienie poziomu wiedzy rodziców na temat wybranych elementów zdrowego stylu życia. 9) Program Kleszcz mały czy duży nic dobrego nie wróży Programem objęto 3 szkoły średnie, 1 gimnazjum, PSSE w Szczytnie, Szpital Powiatowy w Szczytnie, Wolne Radio w Szczytnie, 9 jednostek samorządowych, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI I NOCE SZCZYTNA, telewizję lokalną MAZAR w Szczytnie, 9 obozów znajdujących się podczas wakacji na terenie powiatu, 1 półkolonię i 4 kolonie znajdujące się na terenie powiatu podczas wakacji. Cel zapoznanie z profilaktyką chorób odkleszczowych. 10) Program Wolność Oddechu Zapobiegaj Astmie Programem objęto 12 szkół podstawowych. Cel uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości optymalnej jakości życia. 11) Program Wybierz życie pierwszy krok Programem objęto 10 szkół średnich. Cel zmniejszenie występowania i umieralności na raka szyjki macicy. 12) Profilaktyka palenia tytoniu w tym Światowy Dzień Bez Tytoniu, Światowy Dzień Rzucenia Palenia Profilaktyką objęto 3gimnazja, 1 szkołę średnią, Szpital Powiatowy w Szczytnie. Cel Zapoznanie z profilaktyką tytoniową. 13) Profilaktyka chorób zakaźnych, w tym chorób odzwierzęcych (giardioza, owsica, glistnica) Profilaktyką objęto 1szkoła średnią. Cel zapoznanie z profilaktyką powyżej wymienionych chorób zakaźnych. 14) Profilaktyka chorób układu pokarmowego, w tym zatruć pokarmowych Profilaktyką objęto 9 obozów, 1 półkolonię i 4 kolonie znajdujące się na terenie powiatu podczas wakacji, 1 Punkt Promocji Zdrowia podczas lokalnej imprezy DNI i NOCY SZCZYTNA. Cel zapoznanie z profilaktyką chorób układu pokarmowego, w tym zatruć pokarmowych. 15) Higiena jamy ustnej, w tym profilaktyka próchnicy Objęto 5 szkół podstawowych. Cel zapoznanie z profilaktyką próchnicy. 16) Światowy Dzień Zdrowia Objęto 3 gazety lokalne, 1 Wolne Radio Szczytno, 34 szkoły podstawowe, 14 gimnazjów, 5 szkół średnich, Klub Seniora w Szczytnie, 1 Szpital Powiatowy w Szczytnie, 23 ośrodki zdrowia znajdujące się na terenie powiatu, 1 NZOZ Pielęgniarek Środowiskowych, 1 Niepubliczny Zakład Usług Pielęgnacyjno Opiekuńczych w Szczytnie, 1 Centrum Zdrowie Hospicjum Domowego w Szczytnie, MOPS w Szczytnie, Dom Pomocy Społecznej w Szczytnie. Cel przekazanie osobom starszym wiedzy na temat zdrowego starzenia się. 17) Akcja Zdrowe Wakacje 20

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS)

Zima 2013. Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Zima 2013 Ocena warunków sanitarno-higienicznych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży prowadzona przez Państwowa Inspekcję Sanitarną (PIS) Informacje ogólne W czasie ferii zimowych w 2013 roku pracownicy

Bardziej szczegółowo

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT

P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S Z C Z Y T N I E RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEŃSKIEGO W 2011 ROKU SPIS TREŚĆI WSTĘP... 3 HIGIENA KOMUNALNA...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie

Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Praktyczne aspekty funkcjonowania Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej wm. st.warszawie Warszawa, 2012 r. Starszy Asystent Oddział Higieny Pracy Iwona Gralewicz AKTY PRAWNE REGULUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25

WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 WARUNKI SANITARNO-HIGIENICZNE W PLACOWKACH NAUCZANIA, WYCHOWANIA I WYPOCZYNKU 30 25 25 23 Nadzorem sanitarnym w zakresie higieny dzieci i młodzieży w roku 2012 objęto 74 jednostki organizacyjne obiektów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku

Państwowa Inspekcja Sanitarna. Wrocław, 18 19 września 2014 roku Państwowa Inspekcja Sanitarna Wrocław, 18 19 września 2014 roku Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 2 Kompetencje Państwowej Inspekcji Sanitarnej ustawa z dnia 14 marca 1985 roku o Państwowej

Bardziej szczegółowo

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

Działania. Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci. inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Działania Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi na rzecz dzieci inicjatywy podejmowane w ramach obchodów Roku Korczakowskiego Urszula Sztuka Polińska Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

Bardziej szczegółowo

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZYTNIE RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEOSKIEGO W ROKU 2014

SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZYTNIE RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEOSKIEGO W ROKU 2014 SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA POWIATOWA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W SZCZYTNIE RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIATU SZCZYCIEOSKIEGO W ROKU 2014 W ROKU 2014 Szanowni Państwo Mam przyjemność przedstawić

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie i 20 Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych w 2012 r. sprawowała

Bardziej szczegółowo

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015.

Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Programy Oświatowo Zdrowotne realizowane w placówkach edukacyjnych na terenie powiatu suskiego w roku szkolnym 2014/2015. Stanowisko pracy ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w PSSE Sucha Beskidzka

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego w 2006 r. nadzorem objęto 14 693 obiektów, w tym 13 642 obiekty żywnościowo-żywieniowe, 16 wytwórni

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2010 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011

O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 O C E N A STANU SANITARNEGO I SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2011 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Pracy 5. STAN ŚRODOWISKA PRACY

Ocena stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej w powiecie świebodzińskim. Higiena Pracy 5. STAN ŚRODOWISKA PRACY 5. STAN ŚRODOWISKA PRACY NADZÓR BIEŻĄCY NAD ZAKŁADAMI PRACY. W rejestrze PSSE w Świebodzinie znajduje się 122 zakłady zatrudniające 8 238 pracowników. W 2008 r. nadzorem bieżącym objęto 73 zakłady pracy,

Bardziej szczegółowo

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010

Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Obszarowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia z terenu powiatu wieruszowskiego za rok 2010 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieruszowie sprawuje nadzór nad jakością wody i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie:

Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Gryficach działa na podstawie: Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011r. Nr 212, poz. 1263 z póź. zm.) wraz z aktami

Bardziej szczegółowo

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA

VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA VIII PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA Na terenie województwa lubelskiego nadzór sanitarny nad zakładami żywieniowożywnościowymi sprawuje w poszczególnych powiatach 20 Powiatowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK)

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Garwolinie Sekcja Higieny Komunalnej (HK) UWAGA! Zgodnie z Konstytucją RP oraz ustawą z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 18.12.2013 r. I. Ustawa z dnia 14.03.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku

Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Stan sanitarny urządzeń do zaopatrywania w wodę oraz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie powiatu żnińskiego w 2012 roku Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r.

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach obiektów nauczania i wychowania za 2012r. W 2012r. sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 488 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach

Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Katowicach Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1.07.2011r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej

WYKAZ. Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej WYKAZ Podstawowych aktów prawnych stosowanych w działalności Sekcji Nadzoru Higieny Komunalnej Data ostatniej aktualizacji: 14.11.2013r. Ustawa z dnia 14.03.1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku

Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Ocena warunków sanitarnych w placówkach oświatowowychowawczych w 2012 roku Informacje ogólne W roku 2012 spośród figurujących w ewidencji 41 679 placówek oświatowo-wychowawczych pracownicy pionu Higieny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY w roku 2013 Państwowa inspekcja sanitarna sprawuje nadzór nad warunkami zdrowotnymi środowiska bytowania człowieka (komunalnymi,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego

Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego Sprawozdanie z Bezpiecznych Ferii 2015 na terenie powiatu kamieńskiego W powiecie kamieńskim w okresie ferii zimowych w elektronicznej bazie zarejestrowano 6 turnusów, w tym 5 turnusów - w obiektach całorocznychhotelowych

Bardziej szczegółowo

a) kontrole PPIS w Białogardzie MIASTO BIAŁOGARD

a) kontrole PPIS w Białogardzie MIASTO BIAŁOGARD a) kontrole PPIS w Białogardzie MIASTO BIAŁOGARD 1. 23.02.2015 HK-22/15 Przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i wodociągu- wodociąg Dębczyno 2. 26.03.2015 HK-70/15 Sprawdzenie przestrzegania

Bardziej szczegółowo

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych

Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Zadania Organów Nadzoru w zakresie kontroli przestrzegania zapisów rozporządzenia REACH i przepisów krajowych Anna Obuchowska Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Gdańsku Obowiązki wynikające

Bardziej szczegółowo

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU HIGIENA ŻYWNOŚCI, ŻYWIENIA I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU ROK 2013 W ewidencji obiektów na terenie objętym działaniem znajduje się 517 zakładów żywnościowożywieniowych, w tym: 25 obiektów produkcji żywności, 313

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE

AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE AKCJA LETNIA 2015 - PODSUMOWANIE Celem działań podejmowanych przez Powiatową Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Garwolinie (PSSE) było zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży przebywającej

Bardziej szczegółowo

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO

STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO STAN SANITARNY URZĄDZEŃ DO ZAOPATRYWANIA W WODĘ, JAKOŚĆ WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI, W 2011 ROKU, NA TERENIE POWIATU ŻNIŃSKIEGO Wstęp Podstawę oceny jakości wody przeznaczonej do spożycia

Bardziej szczegółowo

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności

Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności Nadzór Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie bezpieczeństwa żywności W roku 2013 objętych nadzorem było 33188 obiektów w tym: - 1695 obiektów produkcji żywności, - 19458 obiektów obrotu żywnością,

Bardziej szczegółowo

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia

Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Przyczyny i źródła zagrożeń epidemiologicznych podczas powodzi, sposoby doraźnego zabezpieczenia Andrzej Sumlet Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie Zadania stacji sanitarnoepidemiologicznych

Bardziej szczegółowo

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku.

OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. OBSZAROWA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO w 2010 roku. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łęczycy informuje, iż na podstawie 17 rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH

REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH REJESTR WYMAGAŃ PRAWNYCH OGÓLNYCH Olsztyn, dnia 1 czerwca 2015 r. Lp. Określenie aktu prawnego Data uchwalenia aktu Tytuł aktu Miejsce publikacji Termin wejścia w życie Zmiany i ich wejścia w życie Utrata

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI

WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO EPIDEMIOLOGICZNA W ŁODZI luty r. Kierownik Oddziału Higieny Komunaln mgr Marek Łukasiewicz Ustawa z dnia marca r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z r. Nr, poz. z późn.

Bardziej szczegółowo

Ocena wody za cały 2011 rok

Ocena wody za cały 2011 rok GMINA ZEBRZYDOWICE Gmina Zebrzydowice zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez wodociągi publiczne, których woda w określonych rejonach miesza się. Są to następujące wodociągi: Zebrzydowice (woda mieszana

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP)

Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski. na lata (MANCP) Zintegrowany Wieloletni Plan Kontroli dla Polski na lata 2015-2019 (MANCP) Raport roczny za 2015 rok z województwa lubelskiego 1. Kontrole urzędowe przeprowadzone w 2015r. W tabeli nr 1 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Placówki objęte nadzorem

Placówki objęte nadzorem Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 27r. (analiza porównawcza za lata 25-27) PSSE TYCHY W 27 roku sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadziła 55 kontroli bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r.

Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. Uchwała nr III/13/2014 Rady Gminy Stawiguda z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY

Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 2008r. (analiza porównawcza za lata 2006 2008) PSSE TYCHY Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych obiektów za 28r. (analiza porównawcza za lata 26 28) PSSE TYCHY W 28 roku sekcja Higieny Dzieci i MłodzieŜy przeprowadziła 476 kontroli bieŝącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy

Jak przygotować się do kontroli. dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej dr inż. Marzena Arndt-Dybko Z-ca Kierownika Oddziału Higieny Pracy 1 ZAKRES KONTROLI ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY: 2 PODSTAWOWE DOKUMENTY PODLEGAJĄCE

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi.

Nadzór nad substancjami i preparatami chemicznymi. Ocena stanu sanitarnego nadzorowanych przez PSSE w Tychach placówek nauczania i wychowania za 2014r. W 2014r. pracownicy sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży przeprowadzili 472 kontrole bieżącego stanu sanitarno-higienicznego

Bardziej szczegółowo

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r.

2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. MINISTER ZDROWIA. Projekt z dnia 27 października 2009 r. Projekt z dnia 27 października 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia. 2009 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego

Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Tworzenie stref wolnych od dymu tytoniowego Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Weronika Motylewska-Reczek Koordynator Projektu Departament Promocji

Bardziej szczegółowo

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności:

Do zakresu działań i kompetencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej należy w szczególności: 2015-01-08 Zadania Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami: 1. higieny środowiska, 2. higieny

Bardziej szczegółowo

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w m. st. Warszawie; Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia. Tel: (22) 310-79 33-36 Oferta programów edukacyjnych skierowana do dyrektorów szkół w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Załącznik 1 Nazwa jednostki sprawozdawczej Nr statystyczny REGON MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH PAŃSTWOWA INSPEKCJA SANITARNA MSW Warszawa, ul. Wołoska 137 MSW-47a Sprawozdanie z działalności sanitarno-epidemiologicznej

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję

Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie Program profilaktyki chorób zakaźnych dla przedszkoli i szkół podstawowych Więcej wiem, mniej choruję Metodyka programu Uzasadnienie podjętych

Bardziej szczegółowo

Odświeżamy nasze miasta.

Odświeżamy nasze miasta. Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT (Tobacco Free Cities) Joanna Skowron Kierownik Projektu Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Odświeżamy nasze miasta. TOB3CIT

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie 2015 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Cieszynie zgodnie z 20 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. poz. 1989)

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010

Struktura zakładów zynościowych w powiecie żagańskim, woj. lubuskim w latach 2011 i 2010 V. STAN SANITARNY OBIEKTÓW ŻYWNOŚCIOWO - ŻYWIENIOWYCH W powiecie żagańskim, w ewidencji sekcji higieny żywności, żywienia i przedmiotów użytku Państwowej Inspekcji Sanitarnej w roku 2011 znajdowało się

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2016 Nr...Rady Miasta Płocka z dnia...... roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2016 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału WYDATKI GMINY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W OTWOCKU Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku zwany

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY. WSSE Rzeszów MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY WSSE Rzeszów Moje dziecko idzie do szkoły Autorem programu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna - Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia w Poznaniu. W

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny

Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny Katarzyna Kitajewska Główny Inspektorat Sanitarny 1 Zranienia i zakłucia przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015

Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Plan zdrowotny realizowany w Zespole Szkół w Lisewie w roku szkolnym 2014/2015 Cele: kształtowanie czynnej postawy uczestnictwa młodzieży w rozwiązywaniu praktycznych problemów związanych z ochroną zdrowia;

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r.

UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW. z dnia 23 kwietnia 2013 r. UCHWALA NR XXXIV/185 /13 RADY MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia "REGULAMINU UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY MIAST A LUBARTÓW W ZAKRESIE NIE OBJĘTYM REGULAMINEM

Bardziej szczegółowo

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia...

Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Strona 1 (5) Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego Formularz do protokołu kontroli Nr.. z dnia... Ocena stanu sanitarnego internatu, bursy oraz innych placówek całodobowych zapewniających opiekę i

Bardziej szczegółowo

22 marca Światowy Dzień Wody

22 marca Światowy Dzień Wody 22 marca Światowy Dzień Wody Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w województwie warmińsko-mazurskim w 2010 r. Zbiorowe zaopatrzenie w wodę Zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia wodę reguluje

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami)

Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. Z 2007, Nr 89, 3 13.04.2007 poz. 589ze zmianami) WYKAZ PRZEPISÓW Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTAWA I HIGIENY PRACY ORAZ BEZPIECZEŃSTWA PPOŻ DLA URZĘDU MIASTA PŁOCKA L.p. Nazwa aktu prawnego Z dnia: Uwagi 1 Ustawa Kodeks pracy (tekst jednolity - Dz. U. z 1998,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Dział Nadzoru Sanitarnego Oddział Higieny Komunalnej i Środowiska Informacja o wynikach kontroli podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod

Bardziej szczegółowo

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10

Znak: NS/HK- 4560-Gl-11/10 Gliwice, dnia 20.07.2010r. OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA GLIWICE NR 02/Gl/10 44 100 Gliwice, ul. Banacha 4 Tel. 032 33-80-500, Fax. 032 231-95-23; 032 33-80-530 NIP 631 10 81 512 http://www.psse.gliwice.pl ppis@psse.gliwice.pl Oddział Laboratoryjny 41 800 Zabrze, ul. 3 go Maja

Bardziej szczegółowo

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ 2.2.1. Dochody Gminy - Miasto Słupsk Plan wg Plan po Lp. Dział Rozdz. Nazwa uchwały Wykonanie zmianach budżetowej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

Bardziej szczegółowo

Ognisko zatrucia pokarmowego

Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia pokarmowego Ognisko zatrucia/zakażenia pokarmowego wg Dyrektywy 2003/99/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 listopada 2003 r. to wystąpienie, w określonych warunkach, dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT

Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia. Analiza SWOT 49 Priorytet 2 : Ochrona Zdrowia Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Dobrze rozwinięte zaplecze instytucjonalne (zakłady opieki zdrowotnej, instytucje publiczne). 2. Współpraca pomiędzy podmiotami zajmującymi

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w Jaśle ul. Koralewskiego 13 38-200 Jasło Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie Powiatu Jasielskiego za rok 2011 Państwowy Powiatowy

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU

OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO WYBRANYCH OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA OBSZARZE POWIATU WAŁBRZYSKIEGO W 2011 ROKU 1. OCENA STANU SANITARNO-TECHNICZNEGO OBIEKTÓW WCZASOWO- TURYSTYCZNYCH 1.1. Baza

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności.

Tabela 1. Zaopatrzenie gmin w wodę produkowaną przez nadzorowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną wodociągi sieciowe. Liczba ludności. P O W I A T O W A S T A C J A S A N I T A R N O - E P I D E M I O L O G I C Z N A W S A N O K U, U L. J E Z IE R S K IE G O 39 OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI Z A 2010 R O K P

Bardziej szczegółowo

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA

DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA DOMY OPIEKI SPOŁECZNEJ ALEKSANDRA RUTKOWSKA PRZEPISY USTAWA Z DNIA 12 MARCA 200R. O POMOCY SPOŁECZNEJ (DZ. U. Z2009R. NR 175, POZ. 1362 Z PÓŹN. ZM.), ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 19PAŹDZIERNIKA

Bardziej szczegółowo

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-010-04/2014 P/14/056 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler/Kontrolerzy] P/14/056 Organizacja i utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi: Pytania i odpowiedzi: Jakie przepisy regulują wymagania dla opieki nad dziećmi do lat 3? Wyjściowym przepisem prawnym do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest: Ustawa z dn. 2 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego

Ocena obszarowa jakości wody w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Ocena obszarowa jakości w nadzorowanych wodociągach za rok 2012 na terenie powiatu ostrowskiego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowie Wielkopolskim sprawuje nadzór nad jakością i nad obiektami

Bardziej szczegółowo

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej

Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Program promocji zdrowia na lata 2014 2017 realizowany w Zespole Szkół w Otocznej Lp. Podejmowane działania, formy realizacji, nazwa i cele programu Adresaci Osoby odpowiedzialne Termin 1. Moje dziecko

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim

DOBRA PRAKTYKA HIGIENICZNA. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Powiecie Warszawskim Zachodnim !!!! 1. Palenie papierosów zakaz! 2. Higiena rąk 3. Higiena odzieży 4. Higiena opakowań Podstawy prawne Ustawa o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych

Nie pal przy mnie proszę. Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Program edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I III szkół podstawowych Nie pal przy mnie proszę Dane epidemiologiczne wskazują, jak ważna jest rola szkolnych programów profilaktycznych,

Bardziej szczegółowo

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego)

UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) UWAGA INFORMACJA DLA OSÓB PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚC W ZAKRESIE PRODUKCJI PIERWOTNEJ (np. uprawa owoców, warzyw, ziół, zbóż, zbiór runa leśnego) Produkcja pierwotna obejmuje działalność na poziomie gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania

Liczba kontroli WIOŚ w 2010roku oraz podjęte działania Liczba kontroli WIOŚ w 200roku oraz podjęte działania 2000 0000 0230 8000 6000 4000 2000 0 2037 764 72 900 200 ilość podmiotów w ewidencji WIOŚ liczba kontroli zarządzenia kary pieniężne mandaty wnioski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego

INFORMACJA. dotycząca prawidłowości oznakowania i identyfikowalności produktów rolnictwa ekologicznego 1 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------- WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT tel. 42 636-03-57 ul. Gdańska 38 90-730 Łódź fax 42

Bardziej szczegółowo

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40

Pajęczno, dnia r. Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Pajęczno, dnia 04.02.2016 r. Ocena stanu sanitarnego Powiatu Pajęczańskiego za rok 2015 w zakresie Higieny Komunalnej Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi ul. Wodna 40 Powiat pajęczański został

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU

L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KIELCACH w 2016 ROKU Załącznik do uchwały Nr 14/15 Rady Nadzorczej WFOŚiGW w Kielcach z dnia 29 czerwca 2015 r. L I S T A PRZEDSIĘWZIĘĆ PRIORYTETOWYCH DO DOFINANSOWANIA PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów

Liczba kontroli poszczególnych rodzajów obiektów Informacja na sesję Rady Powiatu dotyczącą problematyki bezpieczeństwa w powiecie miechowskim w zakresie stanu sanitarnego oraz zabezpieczenia przeciwepidemicznego. W 2012 roku nadzorem objętych było 1476

Bardziej szczegółowo

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY w woj. warmińsko

MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY w woj. warmińsko Założenia wstępne III edycji programu MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY w woj. warmińsko sko-mazurskim rok szkolny 2011/12 Program został opracowany przez Wojewódzk dzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w

Bardziej szczegółowo

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych

Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych Przykładowy program szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych 1. Założenia organizacyjno-programowe a) Forma nauczania Kurs z oderwaniem od pracy. b) Cel szkolenia Celem szkolenia jest

Bardziej szczegółowo

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych

Szczepienia ochronne. Nadzór nad realizacją obowiązkowego Programu Szczepień Ochronnych Szczepienia ochronne Państwowi Powiatowi Inspektorzy Sanitarni realizują Program Szczepień Ochronnych ustalany corocznie na podstawie badań stanu uodpornienia populacji oraz w zależności od aktualnej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Program Moje dziecko idzie do szkoły. założenia na rok szkolny 2012/2013

Program Moje dziecko idzie do szkoły. założenia na rok szkolny 2012/2013 Program Moje dziecko idzie do szkoły założenia na rok szkolny 2012/2013 Program został opracowany przez Wojewódzk dzką Stację Sanitarno- Epidemiologiczną w Poznaniu i jest realizowany w woj. wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ZDROWIA, Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, telefon: /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki statystycznej

MINISTERSTWO ZDROWIA, Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, telefon: /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki statystycznej Dziennik Ustaw 2717 Poz. 1223 MINISTERSTWO ZDROWIA, Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65, telefon: /22/ 536 13 00 Nazwa i adres jednostki statystycznej MZ-50 Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1. Dz.U.02.175.1433 z późn. zm. USTAWA z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych. (Dz. U. z dnia 21 października 2002 r.) [wyciąg] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa warunki wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa:

Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Wykaz zalecanych szczepień ochronnych wymaganych międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi określa: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 września 2010 r. w sprawie wykazu zalecanych szczepień ochronnych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015

RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 RAPORT Z AUDITU WEWNĘTRZNEGO Nr 3/2015 Nazwa audytowanej jednostki/komórki: Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Koninie. Zakres audytu:

Bardziej szczegółowo

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA

7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA 7. ANALIZA PORÓWNAWCZA PODSTAWOWYCH WSKAŹNIKÓW NA TLE POWIATU I WOJEWÓDZTWA Porównanie gminy Krzeszyce z gminami ościennymi pod względem występowania zagrożeń środowiska (stan na 1996 r.) Lp. Gmina PA

Bardziej szczegółowo

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r.

LRZ /2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. LRZ-4101-07-10/2012 P/12/169 Rzeszów, sierpnia 2012 r. Pan Stanisław Kwolek Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sanoku Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie

Bardziej szczegółowo

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny I N F O R M A C J A O STANIE BEZPIECZEŃSTWA SANITARNEGO POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W 2014 ROKU Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Chełmnie Adres: 86-200 Chełmno, ul. Łunawska 2 A; tel. 056 676 17 00, 056 676 15 13; fax wew. 40; e-mail: psse.chelmno@pis.gov.pl I N F O R M A C J A O STANIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO

WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 11 Przedmowa... 13 Rozdział I WYBRANE ZAGADNIENIA Z PRAWOZNAWSTWA W ASPEKCIE PRAWA ŻYWNOŚCIOWEGO... 15 1. Pojęcie prawa... 15 1.1. Prawo a inne systemy normujące stosunki społeczne...

Bardziej szczegółowo

Założenia pilotażowej edycji programu MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY w woj. łódzkim. rok szkolny 2012 / 13

Założenia pilotażowej edycji programu MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY w woj. łódzkim. rok szkolny 2012 / 13 Założenia pilotażowej edycji programu MOJE DZIECKO IDZIE DO SZKOŁY w woj. łódzkim rok szkolny 2012 / 13 Program został opracowany w 2002 r przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo