PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA Wejherowo, sierpień 2013 r.

2 Spis treści 1. Cele planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego Wizja transportu publicznego Metodologia tworzenia planu transportowego Konsultacje społeczne Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Projekty rozwoju wejherowskiej komunikacji miejskiej Zagospodarowanie przestrzenne Sieć transportu publicznego Czynniki demograficzne i motoryzacja Czynniki społeczne Czynniki gospodarcze Ochrona środowiska naturalnego Dostęp do infrastruktury transportowej Źródła ruchu Ocena i prognoza potrzeb przewozowych Wielkość popytu w roku bazowym Prognoza popytu Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej Charakterystyka istniejącej sieci Charakterystyka planowanej sieci Finansowanie usług przewozowych Źródła i formy finansowania usług, odpłatność usług Źródła i formy finansowania inwestycji Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu Podział zadań przewozowych Preferencje pasażerów Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu wynikające z potrzeb osób niepełnosprawnych Organizacja rynku przewozów Podmioty rynku i zasady jego organizacji Integracja usług publicznego transportu zbiorowego

3 8. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej Organizacja systemu informacji dla pasażerów Kierunki rozwoju transportu publicznego Przyjęte zasady planowania oferty przewozowej publicznego transportu zbiorowego Planowana oferta przewozów użyteczności publicznej w Wejherowie i gminach ościennych...83 Spis tabel...86 Spis rysunków

4 1. Cele planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planu transportowego) jest zaplanowanie na lata przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Wejherowo i gmin, które zawarły z Miastem Wejherowo porozumienia komunalne w sprawie organizacji transportu publicznego. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego został przygotowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej. W ramach przyjętej w niniejszym planie zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe znaczenie ma dążenie do racjonalnego zakresu usług świadczonych przez transport zbiorowy na obszarze Miasta Wejherowo i gmin ościennych. Racjonalność tę determinuje: konieczność zapewnienia ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy w dostosowaniu do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym do oczekiwanej dostępności dla osób niepełnosprawnych; dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym; konieczność koordynacji planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu w regionie i w kraju oraz z planami rozwoju przestrzennego miasta; redukcja negatywnego oddziaływania transportu na środowisko; efektywność ekonomiczno-finansowa określonych rozwiązań w zakresie kształtowania oferty przewozowej i infrastruktury transportowej. Przyjęty w niniejszym planie cel zrównoważony rozwój transportu zbiorowego jest zgodny z dokumentami strategicznymi państwa, województwa pomorskiego oraz Miasta Wejherowo i gmin, które podpisały z Miastem Wejherowo porozumienia komunalne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Cele szczegółowe niniejszego planu transportowego obejmują: zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej; zidentyfikowanie potrzeb przewozowych; określenie zasad finansowania usług przewozowych; określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu; 4

5 ustalenie zasad organizacji rynku przewozów; określenie standardów usług przewozowych użyteczności publicznej; organizację systemu informacji dla pasażerów Wizja transportu publicznego Wizja transportu publicznego na obszarze Miasta Wejherowo i gmin ościennych zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym Metodologia tworzenia planu transportowego Przyjęta struktura planu transportowego jest zgodna z art. 12. ust. 1. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. W przygotowaniu planu uwzględniono m.in.: koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju; plan zagospodarowania przestrzennego województwa; Regionalną strategię rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata ; studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa i gmin, które podpisały porozumienia z Miastem Wejherowo w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; sytuację społeczno-gospodarczą Miasta Wejherowa i gmin ościennych; wpływ transportu na środowisko; potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej; potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich; rentowność linii komunikacyjnych. Delimitacja niniejszego planu obejmuje obszar Miasta Wejherowa, Miasta Redy, Gminy Luzino i Gminy Wejherowo. Część niniejszego planu transportowego, dotycząca obsługi komunikacyjnej w Gminie Wejherowo, została przygotowana w uzgodnieniu i przy współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który jest organizatorem przewozów w odniesieniu do dwóch linii autobusowych funkcjonujących w tej gminie. 5

6 W planie wykorzystano następujące źródła danych i informacji: dane Urzędu Miasta Wejherowa i urzędów gmin ościennych; dane Głównego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku; dane i informacje Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.; opracowania i dokumenty strategiczne Wejherowa i gmin ościennych. W planie przywołano niektóre z wymienionych dokumentów źródłowych, wskazując na zgodność planu transportowego z ich ustaleniami Konsultacje społeczne Plan transportowy poddany zostanie konsultacjom społecznym, których celem jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanych działaniach przewidzianych do realizacji w ramach planu transportowego, prezentacja planowanych rozwiązań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag i wskazania rozwiązań preferowanych 1. Przeprowadzenie konsultacji zaplanowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Konsultacje przeprowadzono w miastach Wejherowo i Reda oraz w gminach Wejherowo i Luzino poprzez poinformowanie w prasie, miejskich (gminnych) biuletynach informacyjnych, witrynach internetowych urzędów miast i gmin oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, o możliwości zapoznania się z wyłożonym do wglądu Planem transportowym i pisemnym zgłaszaniu wniosków i uwag. W trakcie konsultacji społecznych, do dnia 30 lipca 2013 roku, wpłynęły trzy wnioski od mieszkańców Łężyc dotyczące uzupełnienia Planu o rozwój funkcji mieszkaniowej dla Łężyc w Gminie Wejherowo. Postulaty te uwzględniono poprzez dodanie zapisu z możliwością uzupełnienia funkcją mieszkaniową w Tabeli 2 na stronie 10 w poz. Łężyce. Wnioskodawcom udzielono pisemnych odpowiedzi wyjaśniających i potwierdzających uwzględnienie zgłoszonych postulatów. Samorządy gmin, których dotyczy Plan nie wniosły żadnych uwag. 1 Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych są: Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.; Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r.; Ustawa o samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 r.; Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. 6

7 2. Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego 2.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 r. definiuje trzy cele odnoszące się do działalności transportowej: 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną, przy zachowaniu sprzyjającej spójności policentrycznej struktury systemu osadniczego. W tym zakresie niniejszy plan transportowy przewiduje wzrost konkurencyjności miasta poprzez poprawianie dostępności transportowej i rozwój funkcji metropolitarnych, w tym integrację obszarową. 2. Poprawę spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Plan nawiązuje do tego celu Koncepcji, poprzez określenie działań prowadzących do integracji regionalnej, aktywizacji terenów wiejskich i uwzględnianiu specjalizacji poszczególnych obszarów. 3. Poprawę dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Plan odnosi się w tym zakresie do powiązań transportowych obszaru metropolitalnego z innymi ośrodkami miejskimi Projekty rozwoju wejherowskiej komunikacji miejskiej Determinantami niniejszego planu są zrealizowane a także przewidziane, a niezrealizowane dotychczas przedsięwzięcia które zostały zaprezentowane w tabeli 1. 7

8 Tab. 1. Projekty przewidziane do realizacji w ramach projektów rozwoju wejherowskiej komunikacji miejskiej na lata stan realizacji na dzień 17 stycznia 2013 r. Nazwa zadania Status zadania [zrealizowane/w trakcie realizacji/usunięte] 1. Rozwój linii autobusowych - Objęcie obsługą komunikacyjną mieszkańców Osiedla Fenikowskiego w Wejherowie - Uruchomienie linii autobusowej z Centrum Wejherowa do Osiedla Park Sikorskiego - Uruchomienie linii autobusowej łączącej Dworzec Kolejowy w Redzie z Rekowem - Uruchomienie linii autobusowej łączącej Dworzec Kolejowy w Redzie z Pieleszewem (Karłowicza) - Objęcie obsługą komunikacyjną mieszkańców Osiedla Sucharskiego w Wejherowie zrealizowane zrealizowane zrealizowane zrealizowane w trakcie realizacji 2. Obsługa pasażerów - Wdrożenie i uruchomienie elektronicznego systemu pobierania opłat bezkontaktową karta elektroniczną zrealizowano 3. Tabor autobusowy - wymiana wysokopodłogowego taboru autobusowego na pojazdy niskopodłogowe o wysokich normach ekologicznych zrealizowano - wyposażenie pojazdów w system monitoringu zrealizowano 4. Wiaty przystankowe - podniesienie jakości usług przewozowych dla pasażerów oczekujących na przystankach poprzez zakup i zainstalowanie wiat przystankowych; -wymiana zużytych wiat na nowoczesne zrealizowano w trakcie realizacji Źródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 8

9 2.3. Zagospodarowanie przestrzenne Gmina Luzino W Gminie Luzino o pow. 111 km mieszka mieszkańców. Gmina ma charakter gminy podmiejskie o dobrych powiązaniach komunikacyjnych w aglomeracją. W strukturze gminy wyróżnia się 12 miejscowości, przy czym 54% ludności gminy mieszka we wsi Luzino. W gminie Luzino przewiduje się znaczny rozwój funkcji gospodarczej, zwłaszcza w obrębie ciągów komunikacyjnych łączących gminę z miastami aglomeracji (Kochanowo i Kębłowo, Luzino w pobliżu drogi krajowej nr 6). Rozwój funkcji mieszkaniowych planowany jest w rejonie wsi Kębłowo (w rejonie tej wsi planowany jest najintensywniejszy rozwój funkcji mieszkaniowej), Kochanowo i Robakowo. Na wyczerpaniu są tereny mieszkaniowe we wsi Luzino. Gmina Wejherowo Gminę Wejherowo, zajmującą obszar o pow. 194 km 2, zamieszkuje mieszkańców. Funkcje mieszkaniowe są najbardziej rozwinięte na terenach wsi Bolszewo, Gościcino, Gowino i Orle. Rozwój mieszkalnictwa w ostatnich latach obserwowany jest także w Gniewowie i Kąpinie. Gmina Wejherowo nie posiada wykształconego ośrodka gminnego. Największy rozwój funkcji produkcyjnej i produkcyjno-usługowej występuje w Bolszewie i Gościcinie. Kierunki rozwoju przestrzennego zakładają między innymi: tworzenie stref aktywności gospodarczej przy głównych ciągach komunikacyjnych; gospodarcze uaktywnianie obszarów gminy przy granicach miasta; stworzenie centrum administracyjnego, usługowego i kulturalnego w Bolszewie; utworzenie w rejonie jeziora Orle i nad rzeką Redą centrum agroturystycznego; rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jezior; budowę hali sportowej w Bolszewie; budowę centrum rekreacyjno-sportowego z basenem kąpielowym; budowę szlaków turystycznych. Planowany rozwój funkcji na obszarze 15 wydzielonych jednostek przedstawiono w tabeli 2. 9

10 Tab. 2. Planowany rozwój funkcji w miejscowościach Gminy Wejherowo Nazwa jednostki strukturalnej Bieszkowice Gniewowo Gościcino - Bolszewo Gowino Góra Kąpino Kniewo Łężyce Nowy Dwór Wejherowski Orle Reszki Ustarbowo Sopieszyno Warszkowo Zamostne Zbychowo Przewidywany rozwój funkcji mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej mieszkaniowej mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej, usługowej, rolniczej usługowo-produkcyjnych (zakład utylizacji odpadów) z możliwością uzupełnienia funkcją mieszkaniową mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej mieszkaniowej, usługowej, rolniczej mieszkaniowej, usługowej, rolniczej mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej Źródło: Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowanie przestrzennego Gminy Wejherowo. Reda Miasto Reda, położone w północnej części metropolii, zajmuje pow. 35 km 2 jest zamieszkałe przez osób. Podstawowymi funkcjami miasta są mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne, usługi lokalne i ponad lokalne oraz przemysł. Tereny zurbanizowane zajmują około 17% powierzchni miasta. Miasto jest podzielone na 5 rejonów urbanistycznych. Rejon A, to obszar skupiony po północnej i południowej stronie ul. Wejherowskiej (Reda Pieleszewo) z funkcjami usługową, produkcyjną i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rejon B, obejmuje os. Ciechocino, stanowi obszar zwartej zabudowy mieszkaniowej, dobrze wyposażonej w usługi komercyjne i publiczne. Rejon C największe skupisko terenów zainwestowanych występuje w południowo-wschodniej części miasta, pomiędzy ul. Gdańską, doliną rzeki Redy i ul. Obwodową (55% mieszkańców miasta). Występuje tu zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługi. Rejon D skupia około 20% ludności miasta, 10

11 jest zlokalizowany na południe od linii kolejowej Gdańsk Stargard Szczeciński. Rejon E obejmuje teren Rekowa. Główne założenia zmian przestrzennych miasta dotyczą rozwoju: terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. 12 Marca; terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług w rejonie ul. Gdańskiej i Obwodowej; terenów zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Lipowej i ul. Wierzbowej; zakładu Prefabet-Reda. W przekroju poszczególnych rejonów urbanistycznych przewiduje się: W rejonie A rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dopuszczenie lokalizacji zabudowy wielorodzinnej; lokalizację funkcji usługowych, w tym rzemiosła i produkcyjnych wzdłuż linii kolejowej 213; modernizację ul. 12 Marca i ul. Rzecznej; lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie północnej strony ul. Wejherowskiej i zachodniej strony ul. Rzecznej; budowę obejścia skrzyżowania linii kolejowej z ul. Gniewowską. W rejonie B dominujące funkcje: produkcyjna, składowa i magazynowa w części zachodniej, mieszkaniowa jednorodzinna w części środkowej i wschodniej; zmianę dotychczasowego charakter zagospodarowania obszaru przez planowany przebieg w zachodniej części rejonu trasy OPAT; lokalizację obiektów handlowych o pow. do 1000 m 2 w części środkowej. W rejonie C dominujące funkcje: mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa w części zachodniej, produkcyjna, składowa i magazynowa oraz usługowa w części północno-wschodniej, usług komercyjnych i publicznych z zabudową wielo i jednorodzinną w części południowej i południowo-wschodniej (w części południowo-wschodniej także usługi komercyjne); u zbiegu ul. Obwodowej i ul. Gdańskiej i w części północno-wschodniej dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o pow. pow m 2 ; planowane jest przedłużenie ul. Łąkowej do węzła trasy OPAT. 11

12 W rejonie D dominujące funkcje: mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna w części północnowschodniej i usługowa; zwiększenie intensywności zabudowy wzdłuż ul. Ogrodników; lokalizację obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m 2 w części pomiędzy ul. Gdańską i terenem kolejowym. W rejonie E dominujące funkcje: mieszkaniowa jednorodzinna w części środkowej, mieszkaniowa jedno i wielorodzinna w części południowej i wschodniej; przebudowę układu komunikacyjnego tego rejonu w powiązaniu z planowaną trasą OPAT. Wejherowo Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wyodrębnia następujące jednostki terytorialne miasta realizujące określone funkcje. Dzielnica przemysłowa T-1 Na obszarze jednostki znajdują się tereny przemysłowe (produkcyjne, bazy, składy), a także na niewielkich fragmentach na styku z zabudową mieszkaniową wsi Bolszewo tereny mieszkaniowe. Na omawianym obszarze znajdują się główne zakłady przemysłowe Wejherowa. Pozostałe tereny to łąki i pastwiska położone wzdłuż południkowo zorientowanego rowu melioracyjnego (stanowiącego prawy dopływ rzeki Redy) oraz obszary terasy zalewowej rzeki Redy. Przewiduje się intensyfikację funkcji przemysłowej, realizację tras rowerowych w ciągu ul. Budowlanej i ul. Przemysłowej i rozszerzenie w obszarze funkcjonowania komunikacji zbiorowej. 12

13 Rys. 1. Lokalizacja na mapie dzielnicy przemysłowej T-1 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Osiedla Chopina T-2 Dominującą funkcją na obszarze jednostki jest funkcja mieszkaniowa. Występują tu formy zabudowy jednorodzinnej, a także zabudowa wielorodzinna z okresu lat osiemdziesiątych. Na niektórych fragmentach jednostki występuje użytkowanie przemysłowe. Rys. 2. Lokalizacja na mapie osiedla Chopina T-2 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s

14 Pomiędzy rzeką Cedron a ul. Chopina znajduje się kompleks handlowy "Jantar. W dzielnicy znajduje się szkoła podstawowa nr 8 oraz kościół u zbiegu ulic Narutowicza i Derdowskiego. Przewiduje się możliwość rozszerzenia obsługi obszaru komunikacją zbiorową, ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Karnowskiego, Lelewela, Nadrzecznej i Staromłyńskiej, budowę tras rowerowych w ciągu ulic: Karnowskiego, Ofiar Piaśnicy, Lelewela, Nadrzecznej, Chopina i Staromłyńskiej. Osiedle Kaszubskie T-3 Główną funkcją obszaru jest funkcja mieszkaniowa. Występują zabudowa wielorodzinna oraz zabudowa jednorodzinna. Rys. 3. Lokalizacja na mapie osiedla Kaszubskiego T-3 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s W północnej części obszaru występują kompleksy łąkowo-pastwiskowe doliny rzeki Redy oraz tereny użytkowane rolniczo. Przewiduje się zintegrowanie osiedla ze Śródmieściem, powstanie centrum usługowego, minimalizację uciążliwości transportu i powstanie dróg rowerowych. Śmiechowo Północ, część zachodnia i wschodnia T-4 i T-5 Dominującą funkcją w obszarze zachodnim jest funkcja mieszkaniowa, a przeważającą formą zabudowy jest zabudowa jednorodzinna. Obszar wschodni w przeważającej części zajmują kompleksy łąkowo - pastwiskowe i grunty użytkowane rolniczo oraz zgrupowania zabudowy jednorodzinnej. Fragment jednostki zajmują ogrody działkowe. Przewiduje się 14

15 możliwość rozszerzenie obsługi komunikacją zbiorową z uwzględnieniem ulic: Stefczyka, Necla i Patoka i tras rowerowych w ciągu ulic Necla i Patoka. W części wschodniej przewidywane jest wypieranie funkcji rolniczych przez mieszkaniowe, pracy i usług na rzecz mieszkańców, a także rekreacyjnych (możliwa lokalizacja parku wodnego). Przewiduje się także rozszerzenie obsługi transportem zbiorowym w ciągu ulic Gryfa Pomorskiego i Orzeszkowej i budowę wzdłuż tych ulic tras rowerowych. Rys. 4. Lokalizacja na mapie Śmiechowa Północ, część zachodnia i wschodnia T-4 i T-5 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Sięgacz Północny T-6 Obszar w większości użytkowany jest rolniczo. Na terasie zalewowej rzeki Redy znajdują się kompleksy łąkowo - pastwiskowe. Teren w przeważającej części jest niezabudowany. Przewidywana jest budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Chopina. 15

16 Rys. 5. Lokalizacja na mapie obszaru Sięgacz Północny T-6 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Wejherowo Bolszewo Gościcino, Os. Sucharskiego, ogródki działkowe T-7 Na terenie jednostki znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym o charakterze zagrodowym, kompleksy ogrodów działkowych, obszary użytkowane rolniczo. Rys. 6. Lokalizacja na mapie Wejherowo Bolszewo Gościcino, Os. Sucharskiego, ogródki działkowe T-7 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s

17 Oś. Tysiąclecia, ul. Harcerska, ul. Przyjaźni i okolic T-8 Przewiduje się możliwość rozszerzenie obsługi transportem zbiorowym (projektowana ulica łącząca ul. Sucharskiego z węzłem Działki ) i budowę trasy rowerowej w ciągu ul. Sucharskiego. Obszar zróżnicowany funkcjonalnie. Obok funkcji mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej, występują tereny przemysłowe, bazy, składy, funkcje oświatowe oraz usługi specjalne. Przy głównej osi funkcjonalno-przestrzennej - ul. Sobieskiego znajduje się Jednostka Wojskowa oraz Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 1 i 2 usługi o randze ponadlokalnej. Przewiduje się wprowadzenie komunikacji miejskiej w ramach projektowanej ulicy łączącej węzeł Działki, a ul. Sucharskiego i ul. Strzelecką oraz tras rowerowych w ciągu ul. Sucharskiego i nowe łączniki pomiędzy DK nr 6 i ul. Strzelecką. Rys. 7. Lokalizacja na mapie Os. Tysiąclecia, ul. Harcerska, ul. Przyjaźni i okolic T-8 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Śródmieście T-9 Obszar charakteryzuje się różnorodnością funkcji. Obok funkcji usługowych o randze ogólnomiejskiej i niższej oraz funkcji mieszkalnych (obie funkcje są dominującymi w obszarze), występują tu również zakłady produkcyjne. Istotnymi elementami funkcjonalnymi jak 17

18 i przestrzennymi śródmieścia są: Stare Miasto, Kalwaria, Zespół Parkowo-Pałacowy Przebendowskich, Dworzec Główny PKP, Przystanek SKM Nanice. W zachodniej części występuje dawne przedmieście, w którym lokalizowane były ważne obiekty o funkcjach publicznych. Podstawową strukturę przestrzeni publicznych tworzą: ul. Sobieskiego i ul.12 Marca wraz z rynkiem staromiejskim, ul. Dworcowa, ul. Sienkiewicza i 3-go Maja, ul. Pucka i Klasztorna, ul. Kościuszki, Mickiewicza i Reformatów. Przewiduje się ograniczanie ruchu tranzytowego poprzez realizację nowego przebiegu odcinka DW nr 218. Rys. 8. Lokalizacja na mapie Śródmieścia T-9 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s T-10 Śmiechowo Południe Dominującą funkcją w obszarze jest funkcja mieszkaniowa, a formą zabudowy zabudowa jednorodzinna - wolnostojąca. Na terenie jednostki znajduje się cmentarz komunalny. W części wschodniej znajdują się tereny rolne. Przewiduje się możliwość wprowadzenia komunikacji miejskiej do obsługi ul. Sikorskiego i powstanie tras rowerowych w ciągu ulic: Sikorskiego i Roszczynialskiego. 18

19 Rys. 9. Lokalizacja na mapie Śmiechowa Południe T-10 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Pozostałe wyodrębnione jednostki to strefy lasów i tzw. jednostki specjalne. Rozwój funkcji przemysłowych w Wejherowie przewiduje się poprzez intensyfikację zagospodarowanie zachodniej dzielnicy przemysłowej i nowe zagospodarowanie w pasie drogowo-kolejowym Wschód Zachód dla celów małej i średniej przedsiębiorczości, z możliwością wypierania funkcji mieszkaniowej w tym obszarze. Wzdłuż pozostałych tras komunikacyjnych przewidywana jest lokalizacja zabudowy usługowej i usługowo-wytwórczej, częściowo jako uzupełniającej zabudowę mieszkaniową. Zakłada się relokację ze Śródmieścia do zespołów przemysłowo-składowych i baz silnie oddziaływujących na środowisko. Polityka mieszkaniowa przewiduje tworzenie atrakcyjnych ofert budowlanych: Osiedle Srebrna, Osiedle Ojca Grzegorza, Górka Bolszewska, wschodnie rejony ul. Sikorskiego, co przedstawiono na rysunku

20 Rys. 10. Rozwój funkcji mieszkaniowych Wejherowa Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s W rozwoju funkcji usługowych przewiduje się preferencje dla lokalizacji sektora usługowego w rejonach głównych przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów mogących przyczynić się do rewitalizacji i rewaloryzacji zdegradowanych obszarów Starego Miasta. Śródmieście pozostanie najważniejszym miejscem, skupiającym na tym samym obszarze szeroki asortyment usług. Stymulowany będzie rozwój usługowych funkcji śródmiejskich w kierunku północnym pomiędzy ul. Sienkiewicza, a rzeką Cedron oraz wzdłuż ul. I Brygady Pancernej do projektowanego węzła Nanice. Przewiduje się wykształcenie, w północnej części miasta oraz w nowych, dużych osiedlach mieszkaniowych sieci wielofunkcyjnych centrów handlowo-usługowych (handel, gastronomia, usługi naprawcze, poczta, placówki bankowe). Wstępnie przewiduje się lokalizację - obszar przy ul. Roszczynialskiego 20

21 (teren obejmujący obecnie Leśnictwo Śmiechowo). Wskazuje się lokalizację - obszar przy ul. Roszczynialskiego (teren obejmujący obecnie Leśnictwo Śmiechowo). Głównym miejskim obszarem koncentracji usług turystycznych będą: rejon Starego Miasta, centrum Śródmiejskie; teren lasu komunalnego wraz z Kalwarią Wejherowską; rejon Zespołu Parkowo-Pałacowego Przebendowskich; terasy zalewowe rzek Redy i Cedronu (np. z możliwością lokalizacji przy ich granicach małych pensjonatów i hoteli, schronisk młodzieżowych, campingów, pól namiotowych); sąsiedztwa głównych tras wlotowych i wylotowych z miasta (możliwość budowy miejsc obsługi podróżnych z motelami, zajazdami turystycznymi z parkingami i gastronomią, a także pozostałej infrastruktury służącej ruchowi turystycznemu jak: stacje paliw, stacje obsługi samochodów); sąsiedztwo przystanków linii kolejowej, obszar miasta z dróg i linii kolejowej wiodący do centrum (możliwość lokalizacji punktów informacji turystycznej, biur turystycznych, gastronomii) Sieć transportu publicznego Sieć transportu publicznego objętą niniejszym planem tworzą linie autobusowe funkcjonujące na obszarze Miasta Wejherowo oraz linie autobusowe organizowane przez Urząd Miasta Wejherowo i realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., funkcjonujące na obszarze Gminy Luzino, Miasta Reda i Gminy Wejherowo. W części planistycznej niniejszego opracowania uwzględniono także, w ramach określonych powiązań funkcjonalnych Szybką Kolej Miejską w Trójmieście, koleje regionalne i regionalny pasażerski transport drogowy. Sieć transportu publicznego realizowanego przez MZK Wejherowo tworzy 16 linii autobusowych. Przewoźnicy obsługujący linie MZK Wejherowo dysponują do obsługi 30 autobusami. Wszystkie autobusy są pojazdami niskopodłogowymi. Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. jest realizatorem przewozów w Wejherowie, Redzie i Rumii (linia nr 9) oraz w gminach wiejskich: Wejherowo i Luzino. W 2012 r. długość tras komunikacyjnych wynosiła 87,21 km, a długość linii wynosiła 197,78 km. Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo realizuje w Gminie Luzino przewozy na 1 linii, w Redzie na 4 liniach, a w Gminie Wejherowo na 10 liniach. Schemat sieci komunalnego transportu publicznego Wejherowa i gmin ościennych, organizowanego przez Urząd Miasta Wejherowo, przedstawiono na rysunku

22 Rys. 11. Schemat sieci komunalnego transportu publicznego organizowanego przez UM Wejherowo wg stanu na dzień 31 stycznia 2013 r. Źródło: Materiały MZK Wejherowo. 22

23 Przewozy kolejowe na obszarze miast i gmin tworzących Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przewozy kolejowe realizowane są przez Szybką Kolej Miejską w Trójmieście. Na obszarze Wejherowa SKM zatrzymuje się na stacjach: Wejherowo, Wejherowo Nanice i Wejherowo Śmiechowo. Pociągi SKM zatrzymują się także na stacjach: Luzino w Gminie Luzino, Gościcino Wejherowskie w Gminie Wejherowo, Reda Pieleszewo i Reda. Do obsługi Metropolii SKM dysponuje 64 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, w tym 43 szt. EN57, 14 szt. EN71 i 7 szt. EW58. Średni wiek taboru wynosi 31 lat, w przekroju poszczególnych rodzajów zespołów waha się od 29 do 37 lat. W planach unowocześniania taboru SKM nie przewiduje się zakupu nowych jednostek. Przewidziana jest natomiast modernizacja 21 zespołów EN57 i 1 zespołu EN71. Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w 2011 r. przewiozła około 38,4 mln pasażerów, natomiast w 2012 r. 37,1 mln. W ostatnim okresie nastąpiło ograniczenie częstotliwości kursowania pociągów SKM. W lutym 2013 r. w dni powszednie w godzinach szczytu przewozowego pociągi SKM kursowały z Wejherowa w kierunku Trójmiasta częstotliwością co min, natomiast w międzyszczycie co 30 min. Rys. 12. Kolejowe połączenia międzywojewódzkie funkcjonujące w ramach użyteczności publicznej stan na 22 maja 2012 r. Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 22 maja 2012, s

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB.

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. Marcin Gromadzki PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. WARSZTATY PROMOCYJNE Krzysztof Grzelec Public Transport Consulting Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowo na lata Podsumowanie I etapu prac

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowo na lata Podsumowanie I etapu prac Załącznik nr 3 Delimitacja obszaru rewitalizacji Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Wejherowo na lata 2015-2022 Podsumowanie I etapu prac Analiza wskaźnikowa obszaru miasta, Delimitacja obszaru rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... 2012 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Subcentrum Południe w Katowicach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Robert Guzik Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Prezentowane badanie jest

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO

NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO NOWA GALERIA HANDLOWA W CENTRUM PRUSZCZA GDAŃSKIEGO 4000m 2 POWIERZCHNI HANDLOWEJ Mamy przyjemność zaoferować Państwu powierzchnię komercyjną w obiekcie typu convenience, którego lokalizacja znajduję się

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM)

Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) Dodatek do Taryfy przewozowej PKP SKM (TP-SKM) zawierający zasady odprawy i tabele opłat stosowanych przy przejazdach na podstawie biletów metropolitalnych emitowanych przez Metropolitalny Związek Komunikacyjny

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego. Zielona Góra

Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego. Zielona Góra Obszar funkcjonalny miasta wojewódzkiego Zielona Góra Obszar Funkcjonalny miasta wojewódzkiego Zielona Góra Gminy wchodzące w skład obszaru funkcjonalnego Gmina Powierzchnia (km2) Ludność ogółem Czerwieńsk

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu

Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu Nowy przebieg drogi krajowej nr 91 odcinek Trasy Wschodniej od Pl. Daszyńskiego do ul. Grudziądzkiej w Toruniu PLAN PREZENTACJI WSTĘP CZĘŚĆ I OPRACOWANIE URBANISTYCZNE Wnioski z przeprowadzonych analiz

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich

Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Rynek pracy w woj. pomorskim z uwzględnieniem obszarów wiejskich Michał Bruski kierownik Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Chmielno, dnia 8 listopada 2016 r. Ludność

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE. Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA MYSŁOWICE Spotkanie informacyjne Mysłowice, dn. 16 grudnia 2014 r. Gospodarka niskoemisyjna co to takiego? Gospodarka niskoemisyjna (ang. low emission economy)

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT dla rozwoju AKO

Strategia ZIT dla rozwoju AKO Strategia ZIT dla rozwoju AKO Konferencja 21 lipca 2015 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Wizja, cel główny Aglomeracja Kalisko-Ostrowska

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim

Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Konińska Izba Gospodarcza Maj 212 Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie W subregionach województwa Wielkopolskiego średnio ok. 97%

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 11 SIERPNIA 1 WRZEŚNIA 2014 R. Warszawa, wrzesieo 2014 r. Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Uwarunkowania procesu konsultacji społecznych... 2 2.1 Podstawy prawne... 2 2.2 Forma

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym

Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Strategia zrównoważonego rozwoju systemu transportowego Warszawy do 2015 roku i na lata kolejne w tym Zrównoważony Plan Rozwoju Transportu Publicznego Warszawy dokumentprzyjęty przez Radę miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej

Aglomeracja Opolska. obszar funkcjonalny Opola. Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska obszar funkcjonalny Opola Wspólnie osiągniemy więcej Aglomeracja Opolska: płaszczyzna współpracy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego powstała: we wrześniu 2012r.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej

Przejście od planów transportowych do Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dr Katarzyna HEBEL Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI Conference Baltic Sea Region advancing towards Sustainable Urban Mobility Planning Gdynia 22-24th of October 2014 Przejście od planów transportowych

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA W LUBLINIE

REWITALIZACJA W LUBLINIE REWITALIZACJA W LUBLINIE Program Rewitalizacji dla Lublina: Uchwała nr 752/XXXIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2009 roku: 1 ust. 2 Program Rewitalizacji dla Lublina pełni rolę lokalnego programu

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego

jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego jako źródło danych do planowania strategicznego i przestrzennego 1 ok. 80% danych to dane przestrzenne - ORSiP jest źródłem takich danych, każde wiarygodne i aktualne źródło danych przestrzennych jest

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona

Rozstrzygnięcie Wójta Gminy Słupsk w sprawie rozpatrzenia uwagi uwaga uwzględniona Wykaz uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w części obrębów Bierkowo - Strzelino, gmina Słupsk, w tym uwag

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Grunt Inwestycyjny Miszewko k/gdańska, woj. pomorskie

Grunt Inwestycyjny Miszewko k/gdańska, woj. pomorskie Grunt Inwestycyjny Miszewko k/gdańska, woj. pomorskie Prezentacja oferty 1. Nieruchomość i jej lokalizacja... 3 2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego... 8 3. Wypis i wyrys z rejestru gruntów...

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA

WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA WSKAŹNIKI POMIARU CELÓW WDRAŻANEJ STRATEGII ROZWOJU MIASTA TCZEWA dr Tomasz Brodzicki dr Marcin Wołek Trójmiasto Tczew, grudzień 2009 1 Lp. nazwa Konstrukcja miernika Jednostka miary Źródła danych Opis

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna

Katowice Ligocka. Oferta inwestycyjna Oferta inwestycyjna Katowice Ligocka Strona 1 1 O Katowicach Dziesiąte miasto w kraju pod względem ludności, 314 500 mieszkańców. Katowice leżą w centrum największej aglomeracji w Polsce 2,8 mln ludzi.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo