PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA 2013-2025"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIk/XXXVI/428/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 5 listopada 2013 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA MIASTA WEJHEROWA I GMIN OBJĘTYCH POROZUMIE- NIEM KOMUNALNYM NA LATA Wejherowo, sierpień 2013 r.

2 Spis treści 1. Cele planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego Wizja transportu publicznego Metodologia tworzenia planu transportowego Konsultacje społeczne Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Projekty rozwoju wejherowskiej komunikacji miejskiej Zagospodarowanie przestrzenne Sieć transportu publicznego Czynniki demograficzne i motoryzacja Czynniki społeczne Czynniki gospodarcze Ochrona środowiska naturalnego Dostęp do infrastruktury transportowej Źródła ruchu Ocena i prognoza potrzeb przewozowych Wielkość popytu w roku bazowym Prognoza popytu Sieć komunikacyjna, na której planowane jest wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej Charakterystyka istniejącej sieci Charakterystyka planowanej sieci Finansowanie usług przewozowych Źródła i formy finansowania usług, odpłatność usług Źródła i formy finansowania inwestycji Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu Podział zadań przewozowych Preferencje pasażerów Preferencje dotyczące wyboru rodzaju środków transportu wynikające z potrzeb osób niepełnosprawnych Organizacja rynku przewozów Podmioty rynku i zasady jego organizacji Integracja usług publicznego transportu zbiorowego

3 8. Pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej Organizacja systemu informacji dla pasażerów Kierunki rozwoju transportu publicznego Przyjęte zasady planowania oferty przewozowej publicznego transportu zbiorowego Planowana oferta przewozów użyteczności publicznej w Wejherowie i gminach ościennych...83 Spis tabel...86 Spis rysunków

4 1. Cele planu zrównoważonego rozwoju transportu publicznego Głównym celem planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego (planu transportowego) jest zaplanowanie na lata przewozów o charakterze użyteczności publicznej, realizowanych na obszarze Miasta Wejherowo i gmin, które zawarły z Miastem Wejherowo porozumienia komunalne w sprawie organizacji transportu publicznego. Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego został przygotowany zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju transportu, które wynikają z istotnego znaczenia mobilności dla rozwoju społeczno-gospodarczego i negatywnych następstw niekontrolowanego rozwoju motoryzacji indywidualnej. W ramach przyjętej w niniejszym planie zasady zrównoważonego rozwoju, podstawowe znaczenie ma dążenie do racjonalnego zakresu usług świadczonych przez transport zbiorowy na obszarze Miasta Wejherowo i gmin ościennych. Racjonalność tę determinuje: konieczność zapewnienia ilości i jakości usług świadczonych przez transport zbiorowy w dostosowaniu do preferencji i oczekiwań pasażerów, w tym do oczekiwanej dostępności dla osób niepełnosprawnych; dążenie do zapewnienia wysokiej jakości usług transportu zbiorowego, tworzących realną alternatywę dla podróży własnym samochodem osobowym; konieczność koordynacji planu rozwoju transportu lokalnego z planami rozwoju transportu w regionie i w kraju oraz z planami rozwoju przestrzennego miasta; redukcja negatywnego oddziaływania transportu na środowisko; efektywność ekonomiczno-finansowa określonych rozwiązań w zakresie kształtowania oferty przewozowej i infrastruktury transportowej. Przyjęty w niniejszym planie cel zrównoważony rozwój transportu zbiorowego jest zgodny z dokumentami strategicznymi państwa, województwa pomorskiego oraz Miasta Wejherowo i gmin, które podpisały z Miastem Wejherowo porozumienia komunalne w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego. Cele szczegółowe niniejszego planu transportowego obejmują: zaplanowanie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy o charakterze użyteczności publicznej; zidentyfikowanie potrzeb przewozowych; określenie zasad finansowania usług przewozowych; określenie preferencji dotyczących wyboru rodzaju środków transportu; 4

5 ustalenie zasad organizacji rynku przewozów; określenie standardów usług przewozowych użyteczności publicznej; organizację systemu informacji dla pasażerów Wizja transportu publicznego Wizja transportu publicznego na obszarze Miasta Wejherowo i gmin ościennych zakłada funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu zbiorowego, spełniającego oczekiwania pasażerów w sposób tworzący z tego transportu realną alternatywę dla podróży realizowanych własnym samochodem osobowym Metodologia tworzenia planu transportowego Przyjęta struktura planu transportowego jest zgodna z art. 12. ust. 1. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym oraz z rozporządzeniem ministra infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego. W przygotowaniu planu uwzględniono m.in.: koncepcję przestrzennego zagospodarowania kraju; plan zagospodarowania przestrzennego województwa; Regionalną strategię rozwoju transportu w województwie pomorskim na lata ; studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Wejherowa i gmin, które podpisały porozumienia z Miastem Wejherowo w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego; miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego; sytuację społeczno-gospodarczą Miasta Wejherowa i gmin ościennych; wpływ transportu na środowisko; potrzeby zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w szczególności potrzeby osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej; potrzeby wynikające z kierunku polityki państwa, w zakresie linii komunikacyjnych w międzywojewódzkich i międzynarodowych przewozach pasażerskich; rentowność linii komunikacyjnych. Delimitacja niniejszego planu obejmuje obszar Miasta Wejherowa, Miasta Redy, Gminy Luzino i Gminy Wejherowo. Część niniejszego planu transportowego, dotycząca obsługi komunikacyjnej w Gminie Wejherowo, została przygotowana w uzgodnieniu i przy współpracy z Zarządem Komunikacji Miejskiej w Gdyni, który jest organizatorem przewozów w odniesieniu do dwóch linii autobusowych funkcjonujących w tej gminie. 5

6 W planie wykorzystano następujące źródła danych i informacji: dane Urzędu Miasta Wejherowa i urzędów gmin ościennych; dane Głównego Urzędu Statystycznego i Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego w Gdańsku; dane i informacje Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.; opracowania i dokumenty strategiczne Wejherowa i gmin ościennych. W planie przywołano niektóre z wymienionych dokumentów źródłowych, wskazując na zgodność planu transportowego z ich ustaleniami Konsultacje społeczne Plan transportowy poddany zostanie konsultacjom społecznym, których celem jest poinformowanie społeczności lokalnej o planowanych działaniach przewidzianych do realizacji w ramach planu transportowego, prezentacja planowanych rozwiązań inwestycyjnych i organizacyjnych w zakresie rozwoju publicznego transportu zbiorowego oraz stworzenie mieszkańcom możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag i wskazania rozwiązań preferowanych 1. Przeprowadzenie konsultacji zaplanowano zgodnie z zasadami określonymi w art. 10 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Konsultacje przeprowadzono w miastach Wejherowo i Reda oraz w gminach Wejherowo i Luzino poprzez poinformowanie w prasie, miejskich (gminnych) biuletynach informacyjnych, witrynach internetowych urzędów miast i gmin oraz zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej, o możliwości zapoznania się z wyłożonym do wglądu Planem transportowym i pisemnym zgłaszaniu wniosków i uwag. W trakcie konsultacji społecznych, do dnia 30 lipca 2013 roku, wpłynęły trzy wnioski od mieszkańców Łężyc dotyczące uzupełnienia Planu o rozwój funkcji mieszkaniowej dla Łężyc w Gminie Wejherowo. Postulaty te uwzględniono poprzez dodanie zapisu z możliwością uzupełnienia funkcją mieszkaniową w Tabeli 2 na stronie 10 w poz. Łężyce. Wnioskodawcom udzielono pisemnych odpowiedzi wyjaśniających i potwierdzających uwzględnienie zgłoszonych postulatów. Samorządy gmin, których dotyczy Plan nie wniosły żadnych uwag. 1 Podstawą do przeprowadzenia konsultacji społecznych są: Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.; Ustawa o samorządzie powiatowym z 5 czerwca 1998 r.; Ustawa o samorządzie wojewódzkim z 5 czerwca 1998 r.; Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 r. 6

7 2. Determinanty rozwoju sieci publicznego transportu zbiorowego 2.1. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 r. definiuje trzy cele odnoszące się do działalności transportowej: 1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną, przy zachowaniu sprzyjającej spójności policentrycznej struktury systemu osadniczego. W tym zakresie niniejszy plan transportowy przewiduje wzrost konkurencyjności miasta poprzez poprawianie dostępności transportowej i rozwój funkcji metropolitarnych, w tym integrację obszarową. 2. Poprawę spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów. Plan nawiązuje do tego celu Koncepcji, poprzez określenie działań prowadzących do integracji regionalnej, aktywizacji terenów wiejskich i uwzględnianiu specjalizacji poszczególnych obszarów. 3. Poprawę dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. Plan odnosi się w tym zakresie do powiązań transportowych obszaru metropolitalnego z innymi ośrodkami miejskimi Projekty rozwoju wejherowskiej komunikacji miejskiej Determinantami niniejszego planu są zrealizowane a także przewidziane, a niezrealizowane dotychczas przedsięwzięcia które zostały zaprezentowane w tabeli 1. 7

8 Tab. 1. Projekty przewidziane do realizacji w ramach projektów rozwoju wejherowskiej komunikacji miejskiej na lata stan realizacji na dzień 17 stycznia 2013 r. Nazwa zadania Status zadania [zrealizowane/w trakcie realizacji/usunięte] 1. Rozwój linii autobusowych - Objęcie obsługą komunikacyjną mieszkańców Osiedla Fenikowskiego w Wejherowie - Uruchomienie linii autobusowej z Centrum Wejherowa do Osiedla Park Sikorskiego - Uruchomienie linii autobusowej łączącej Dworzec Kolejowy w Redzie z Rekowem - Uruchomienie linii autobusowej łączącej Dworzec Kolejowy w Redzie z Pieleszewem (Karłowicza) - Objęcie obsługą komunikacyjną mieszkańców Osiedla Sucharskiego w Wejherowie zrealizowane zrealizowane zrealizowane zrealizowane w trakcie realizacji 2. Obsługa pasażerów - Wdrożenie i uruchomienie elektronicznego systemu pobierania opłat bezkontaktową karta elektroniczną zrealizowano 3. Tabor autobusowy - wymiana wysokopodłogowego taboru autobusowego na pojazdy niskopodłogowe o wysokich normach ekologicznych zrealizowano - wyposażenie pojazdów w system monitoringu zrealizowano 4. Wiaty przystankowe - podniesienie jakości usług przewozowych dla pasażerów oczekujących na przystankach poprzez zakup i zainstalowanie wiat przystankowych; -wymiana zużytych wiat na nowoczesne zrealizowano w trakcie realizacji Źródło: dane Miejskiego Zakładu Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. 8

9 2.3. Zagospodarowanie przestrzenne Gmina Luzino W Gminie Luzino o pow. 111 km mieszka mieszkańców. Gmina ma charakter gminy podmiejskie o dobrych powiązaniach komunikacyjnych w aglomeracją. W strukturze gminy wyróżnia się 12 miejscowości, przy czym 54% ludności gminy mieszka we wsi Luzino. W gminie Luzino przewiduje się znaczny rozwój funkcji gospodarczej, zwłaszcza w obrębie ciągów komunikacyjnych łączących gminę z miastami aglomeracji (Kochanowo i Kębłowo, Luzino w pobliżu drogi krajowej nr 6). Rozwój funkcji mieszkaniowych planowany jest w rejonie wsi Kębłowo (w rejonie tej wsi planowany jest najintensywniejszy rozwój funkcji mieszkaniowej), Kochanowo i Robakowo. Na wyczerpaniu są tereny mieszkaniowe we wsi Luzino. Gmina Wejherowo Gminę Wejherowo, zajmującą obszar o pow. 194 km 2, zamieszkuje mieszkańców. Funkcje mieszkaniowe są najbardziej rozwinięte na terenach wsi Bolszewo, Gościcino, Gowino i Orle. Rozwój mieszkalnictwa w ostatnich latach obserwowany jest także w Gniewowie i Kąpinie. Gmina Wejherowo nie posiada wykształconego ośrodka gminnego. Największy rozwój funkcji produkcyjnej i produkcyjno-usługowej występuje w Bolszewie i Gościcinie. Kierunki rozwoju przestrzennego zakładają między innymi: tworzenie stref aktywności gospodarczej przy głównych ciągach komunikacyjnych; gospodarcze uaktywnianie obszarów gminy przy granicach miasta; stworzenie centrum administracyjnego, usługowego i kulturalnego w Bolszewie; utworzenie w rejonie jeziora Orle i nad rzeką Redą centrum agroturystycznego; rozbudowę infrastruktury turystycznej wokół jezior; budowę hali sportowej w Bolszewie; budowę centrum rekreacyjno-sportowego z basenem kąpielowym; budowę szlaków turystycznych. Planowany rozwój funkcji na obszarze 15 wydzielonych jednostek przedstawiono w tabeli 2. 9

10 Tab. 2. Planowany rozwój funkcji w miejscowościach Gminy Wejherowo Nazwa jednostki strukturalnej Bieszkowice Gniewowo Gościcino - Bolszewo Gowino Góra Kąpino Kniewo Łężyce Nowy Dwór Wejherowski Orle Reszki Ustarbowo Sopieszyno Warszkowo Zamostne Zbychowo Przewidywany rozwój funkcji mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej mieszkaniowej mieszkaniowej, usługowej, produkcyjnej mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej, usługowej, rolniczej usługowo-produkcyjnych (zakład utylizacji odpadów) z możliwością uzupełnienia funkcją mieszkaniową mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej, usługowej mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej mieszkaniowej, usługowej, rolniczej mieszkaniowej, usługowej, rolniczej mieszkaniowej, usługowej, rekreacyjnej Źródło: Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowanie przestrzennego Gminy Wejherowo. Reda Miasto Reda, położone w północnej części metropolii, zajmuje pow. 35 km 2 jest zamieszkałe przez osób. Podstawowymi funkcjami miasta są mieszkalnictwo jednorodzinne i wielorodzinne, usługi lokalne i ponad lokalne oraz przemysł. Tereny zurbanizowane zajmują około 17% powierzchni miasta. Miasto jest podzielone na 5 rejonów urbanistycznych. Rejon A, to obszar skupiony po północnej i południowej stronie ul. Wejherowskiej (Reda Pieleszewo) z funkcjami usługową, produkcyjną i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Rejon B, obejmuje os. Ciechocino, stanowi obszar zwartej zabudowy mieszkaniowej, dobrze wyposażonej w usługi komercyjne i publiczne. Rejon C największe skupisko terenów zainwestowanych występuje w południowo-wschodniej części miasta, pomiędzy ul. Gdańską, doliną rzeki Redy i ul. Obwodową (55% mieszkańców miasta). Występuje tu zabudowa wielorodzinna, jednorodzinna i usługi. Rejon D skupia około 20% ludności miasta, 10

11 jest zlokalizowany na południe od linii kolejowej Gdańsk Stargard Szczeciński. Rejon E obejmuje teren Rekowa. Główne założenia zmian przestrzennych miasta dotyczą rozwoju: terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. 12 Marca; terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług w rejonie ul. Gdańskiej i Obwodowej; terenów zabudowy jednorodzinnej w rejonie ul. Lipowej i ul. Wierzbowej; zakładu Prefabet-Reda. W przekroju poszczególnych rejonów urbanistycznych przewiduje się: W rejonie A rozwój zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i dopuszczenie lokalizacji zabudowy wielorodzinnej; lokalizację funkcji usługowych, w tym rzemiosła i produkcyjnych wzdłuż linii kolejowej 213; modernizację ul. 12 Marca i ul. Rzecznej; lokalizację zabudowy mieszkaniowej i usług w rejonie północnej strony ul. Wejherowskiej i zachodniej strony ul. Rzecznej; budowę obejścia skrzyżowania linii kolejowej z ul. Gniewowską. W rejonie B dominujące funkcje: produkcyjna, składowa i magazynowa w części zachodniej, mieszkaniowa jednorodzinna w części środkowej i wschodniej; zmianę dotychczasowego charakter zagospodarowania obszaru przez planowany przebieg w zachodniej części rejonu trasy OPAT; lokalizację obiektów handlowych o pow. do 1000 m 2 w części środkowej. W rejonie C dominujące funkcje: mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa w części zachodniej, produkcyjna, składowa i magazynowa oraz usługowa w części północno-wschodniej, usług komercyjnych i publicznych z zabudową wielo i jednorodzinną w części południowej i południowo-wschodniej (w części południowo-wschodniej także usługi komercyjne); u zbiegu ul. Obwodowej i ul. Gdańskiej i w części północno-wschodniej dopuszcza się lokalizację obiektów handlowych o pow. pow m 2 ; planowane jest przedłużenie ul. Łąkowej do węzła trasy OPAT. 11

12 W rejonie D dominujące funkcje: mieszkaniowa wielorodzinna i jednorodzinna w części północnowschodniej i usługowa; zwiększenie intensywności zabudowy wzdłuż ul. Ogrodników; lokalizację obiektów handlowych o powierzchni powyżej 2000 m 2 w części pomiędzy ul. Gdańską i terenem kolejowym. W rejonie E dominujące funkcje: mieszkaniowa jednorodzinna w części środkowej, mieszkaniowa jedno i wielorodzinna w części południowej i wschodniej; przebudowę układu komunikacyjnego tego rejonu w powiązaniu z planowaną trasą OPAT. Wejherowo Studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego wyodrębnia następujące jednostki terytorialne miasta realizujące określone funkcje. Dzielnica przemysłowa T-1 Na obszarze jednostki znajdują się tereny przemysłowe (produkcyjne, bazy, składy), a także na niewielkich fragmentach na styku z zabudową mieszkaniową wsi Bolszewo tereny mieszkaniowe. Na omawianym obszarze znajdują się główne zakłady przemysłowe Wejherowa. Pozostałe tereny to łąki i pastwiska położone wzdłuż południkowo zorientowanego rowu melioracyjnego (stanowiącego prawy dopływ rzeki Redy) oraz obszary terasy zalewowej rzeki Redy. Przewiduje się intensyfikację funkcji przemysłowej, realizację tras rowerowych w ciągu ul. Budowlanej i ul. Przemysłowej i rozszerzenie w obszarze funkcjonowania komunikacji zbiorowej. 12

13 Rys. 1. Lokalizacja na mapie dzielnicy przemysłowej T-1 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Osiedla Chopina T-2 Dominującą funkcją na obszarze jednostki jest funkcja mieszkaniowa. Występują tu formy zabudowy jednorodzinnej, a także zabudowa wielorodzinna z okresu lat osiemdziesiątych. Na niektórych fragmentach jednostki występuje użytkowanie przemysłowe. Rys. 2. Lokalizacja na mapie osiedla Chopina T-2 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s

14 Pomiędzy rzeką Cedron a ul. Chopina znajduje się kompleks handlowy "Jantar. W dzielnicy znajduje się szkoła podstawowa nr 8 oraz kościół u zbiegu ulic Narutowicza i Derdowskiego. Przewiduje się możliwość rozszerzenia obsługi obszaru komunikacją zbiorową, ze szczególnym uwzględnieniem ulic: Karnowskiego, Lelewela, Nadrzecznej i Staromłyńskiej, budowę tras rowerowych w ciągu ulic: Karnowskiego, Ofiar Piaśnicy, Lelewela, Nadrzecznej, Chopina i Staromłyńskiej. Osiedle Kaszubskie T-3 Główną funkcją obszaru jest funkcja mieszkaniowa. Występują zabudowa wielorodzinna oraz zabudowa jednorodzinna. Rys. 3. Lokalizacja na mapie osiedla Kaszubskiego T-3 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s W północnej części obszaru występują kompleksy łąkowo-pastwiskowe doliny rzeki Redy oraz tereny użytkowane rolniczo. Przewiduje się zintegrowanie osiedla ze Śródmieściem, powstanie centrum usługowego, minimalizację uciążliwości transportu i powstanie dróg rowerowych. Śmiechowo Północ, część zachodnia i wschodnia T-4 i T-5 Dominującą funkcją w obszarze zachodnim jest funkcja mieszkaniowa, a przeważającą formą zabudowy jest zabudowa jednorodzinna. Obszar wschodni w przeważającej części zajmują kompleksy łąkowo - pastwiskowe i grunty użytkowane rolniczo oraz zgrupowania zabudowy jednorodzinnej. Fragment jednostki zajmują ogrody działkowe. Przewiduje się 14

15 możliwość rozszerzenie obsługi komunikacją zbiorową z uwzględnieniem ulic: Stefczyka, Necla i Patoka i tras rowerowych w ciągu ulic Necla i Patoka. W części wschodniej przewidywane jest wypieranie funkcji rolniczych przez mieszkaniowe, pracy i usług na rzecz mieszkańców, a także rekreacyjnych (możliwa lokalizacja parku wodnego). Przewiduje się także rozszerzenie obsługi transportem zbiorowym w ciągu ulic Gryfa Pomorskiego i Orzeszkowej i budowę wzdłuż tych ulic tras rowerowych. Rys. 4. Lokalizacja na mapie Śmiechowa Północ, część zachodnia i wschodnia T-4 i T-5 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Sięgacz Północny T-6 Obszar w większości użytkowany jest rolniczo. Na terasie zalewowej rzeki Redy znajdują się kompleksy łąkowo - pastwiskowe. Teren w przeważającej części jest niezabudowany. Przewidywana jest budowa trasy rowerowej wzdłuż ul. Chopina. 15

16 Rys. 5. Lokalizacja na mapie obszaru Sięgacz Północny T-6 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Wejherowo Bolszewo Gościcino, Os. Sucharskiego, ogródki działkowe T-7 Na terenie jednostki znajdują się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, w tym o charakterze zagrodowym, kompleksy ogrodów działkowych, obszary użytkowane rolniczo. Rys. 6. Lokalizacja na mapie Wejherowo Bolszewo Gościcino, Os. Sucharskiego, ogródki działkowe T-7 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s

17 Oś. Tysiąclecia, ul. Harcerska, ul. Przyjaźni i okolic T-8 Przewiduje się możliwość rozszerzenie obsługi transportem zbiorowym (projektowana ulica łącząca ul. Sucharskiego z węzłem Działki ) i budowę trasy rowerowej w ciągu ul. Sucharskiego. Obszar zróżnicowany funkcjonalnie. Obok funkcji mieszkaniowej w zabudowie wielorodzinnej, występują tereny przemysłowe, bazy, składy, funkcje oświatowe oraz usługi specjalne. Przy głównej osi funkcjonalno-przestrzennej - ul. Sobieskiego znajduje się Jednostka Wojskowa oraz Ośrodki Szkolno-Wychowawcze 1 i 2 usługi o randze ponadlokalnej. Przewiduje się wprowadzenie komunikacji miejskiej w ramach projektowanej ulicy łączącej węzeł Działki, a ul. Sucharskiego i ul. Strzelecką oraz tras rowerowych w ciągu ul. Sucharskiego i nowe łączniki pomiędzy DK nr 6 i ul. Strzelecką. Rys. 7. Lokalizacja na mapie Os. Tysiąclecia, ul. Harcerska, ul. Przyjaźni i okolic T-8 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Śródmieście T-9 Obszar charakteryzuje się różnorodnością funkcji. Obok funkcji usługowych o randze ogólnomiejskiej i niższej oraz funkcji mieszkalnych (obie funkcje są dominującymi w obszarze), występują tu również zakłady produkcyjne. Istotnymi elementami funkcjonalnymi jak 17

18 i przestrzennymi śródmieścia są: Stare Miasto, Kalwaria, Zespół Parkowo-Pałacowy Przebendowskich, Dworzec Główny PKP, Przystanek SKM Nanice. W zachodniej części występuje dawne przedmieście, w którym lokalizowane były ważne obiekty o funkcjach publicznych. Podstawową strukturę przestrzeni publicznych tworzą: ul. Sobieskiego i ul.12 Marca wraz z rynkiem staromiejskim, ul. Dworcowa, ul. Sienkiewicza i 3-go Maja, ul. Pucka i Klasztorna, ul. Kościuszki, Mickiewicza i Reformatów. Przewiduje się ograniczanie ruchu tranzytowego poprzez realizację nowego przebiegu odcinka DW nr 218. Rys. 8. Lokalizacja na mapie Śródmieścia T-9 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s T-10 Śmiechowo Południe Dominującą funkcją w obszarze jest funkcja mieszkaniowa, a formą zabudowy zabudowa jednorodzinna - wolnostojąca. Na terenie jednostki znajduje się cmentarz komunalny. W części wschodniej znajdują się tereny rolne. Przewiduje się możliwość wprowadzenia komunikacji miejskiej do obsługi ul. Sikorskiego i powstanie tras rowerowych w ciągu ulic: Sikorskiego i Roszczynialskiego. 18

19 Rys. 9. Lokalizacja na mapie Śmiechowa Południe T-10 Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s Pozostałe wyodrębnione jednostki to strefy lasów i tzw. jednostki specjalne. Rozwój funkcji przemysłowych w Wejherowie przewiduje się poprzez intensyfikację zagospodarowanie zachodniej dzielnicy przemysłowej i nowe zagospodarowanie w pasie drogowo-kolejowym Wschód Zachód dla celów małej i średniej przedsiębiorczości, z możliwością wypierania funkcji mieszkaniowej w tym obszarze. Wzdłuż pozostałych tras komunikacyjnych przewidywana jest lokalizacja zabudowy usługowej i usługowo-wytwórczej, częściowo jako uzupełniającej zabudowę mieszkaniową. Zakłada się relokację ze Śródmieścia do zespołów przemysłowo-składowych i baz silnie oddziaływujących na środowisko. Polityka mieszkaniowa przewiduje tworzenie atrakcyjnych ofert budowlanych: Osiedle Srebrna, Osiedle Ojca Grzegorza, Górka Bolszewska, wschodnie rejony ul. Sikorskiego, co przedstawiono na rysunku

20 Rys. 10. Rozwój funkcji mieszkaniowych Wejherowa Źródło: Studium kierunków i Uwarunkowań Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wejherowa, s W rozwoju funkcji usługowych przewiduje się preferencje dla lokalizacji sektora usługowego w rejonach głównych przestrzeni publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem elementów mogących przyczynić się do rewitalizacji i rewaloryzacji zdegradowanych obszarów Starego Miasta. Śródmieście pozostanie najważniejszym miejscem, skupiającym na tym samym obszarze szeroki asortyment usług. Stymulowany będzie rozwój usługowych funkcji śródmiejskich w kierunku północnym pomiędzy ul. Sienkiewicza, a rzeką Cedron oraz wzdłuż ul. I Brygady Pancernej do projektowanego węzła Nanice. Przewiduje się wykształcenie, w północnej części miasta oraz w nowych, dużych osiedlach mieszkaniowych sieci wielofunkcyjnych centrów handlowo-usługowych (handel, gastronomia, usługi naprawcze, poczta, placówki bankowe). Wstępnie przewiduje się lokalizację - obszar przy ul. Roszczynialskiego 20

21 (teren obejmujący obecnie Leśnictwo Śmiechowo). Wskazuje się lokalizację - obszar przy ul. Roszczynialskiego (teren obejmujący obecnie Leśnictwo Śmiechowo). Głównym miejskim obszarem koncentracji usług turystycznych będą: rejon Starego Miasta, centrum Śródmiejskie; teren lasu komunalnego wraz z Kalwarią Wejherowską; rejon Zespołu Parkowo-Pałacowego Przebendowskich; terasy zalewowe rzek Redy i Cedronu (np. z możliwością lokalizacji przy ich granicach małych pensjonatów i hoteli, schronisk młodzieżowych, campingów, pól namiotowych); sąsiedztwa głównych tras wlotowych i wylotowych z miasta (możliwość budowy miejsc obsługi podróżnych z motelami, zajazdami turystycznymi z parkingami i gastronomią, a także pozostałej infrastruktury służącej ruchowi turystycznemu jak: stacje paliw, stacje obsługi samochodów); sąsiedztwo przystanków linii kolejowej, obszar miasta z dróg i linii kolejowej wiodący do centrum (możliwość lokalizacji punktów informacji turystycznej, biur turystycznych, gastronomii) Sieć transportu publicznego Sieć transportu publicznego objętą niniejszym planem tworzą linie autobusowe funkcjonujące na obszarze Miasta Wejherowo oraz linie autobusowe organizowane przez Urząd Miasta Wejherowo i realizowane przez Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o., funkcjonujące na obszarze Gminy Luzino, Miasta Reda i Gminy Wejherowo. W części planistycznej niniejszego opracowania uwzględniono także, w ramach określonych powiązań funkcjonalnych Szybką Kolej Miejską w Trójmieście, koleje regionalne i regionalny pasażerski transport drogowy. Sieć transportu publicznego realizowanego przez MZK Wejherowo tworzy 16 linii autobusowych. Przewoźnicy obsługujący linie MZK Wejherowo dysponują do obsługi 30 autobusami. Wszystkie autobusy są pojazdami niskopodłogowymi. Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. jest realizatorem przewozów w Wejherowie, Redzie i Rumii (linia nr 9) oraz w gminach wiejskich: Wejherowo i Luzino. W 2012 r. długość tras komunikacyjnych wynosiła 87,21 km, a długość linii wynosiła 197,78 km. Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo realizuje w Gminie Luzino przewozy na 1 linii, w Redzie na 4 liniach, a w Gminie Wejherowo na 10 liniach. Schemat sieci komunalnego transportu publicznego Wejherowa i gmin ościennych, organizowanego przez Urząd Miasta Wejherowo, przedstawiono na rysunku

22 Rys. 11. Schemat sieci komunalnego transportu publicznego organizowanego przez UM Wejherowo wg stanu na dzień 31 stycznia 2013 r. Źródło: Materiały MZK Wejherowo. 22

23 Przewozy kolejowe na obszarze miast i gmin tworzących Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Przewozy kolejowe realizowane są przez Szybką Kolej Miejską w Trójmieście. Na obszarze Wejherowa SKM zatrzymuje się na stacjach: Wejherowo, Wejherowo Nanice i Wejherowo Śmiechowo. Pociągi SKM zatrzymują się także na stacjach: Luzino w Gminie Luzino, Gościcino Wejherowskie w Gminie Wejherowo, Reda Pieleszewo i Reda. Do obsługi Metropolii SKM dysponuje 64 elektrycznymi zespołami trakcyjnymi, w tym 43 szt. EN57, 14 szt. EN71 i 7 szt. EW58. Średni wiek taboru wynosi 31 lat, w przekroju poszczególnych rodzajów zespołów waha się od 29 do 37 lat. W planach unowocześniania taboru SKM nie przewiduje się zakupu nowych jednostek. Przewidziana jest natomiast modernizacja 21 zespołów EN57 i 1 zespołu EN71. Szybka Kolej Miejska w Trójmieście w 2011 r. przewiozła około 38,4 mln pasażerów, natomiast w 2012 r. 37,1 mln. W ostatnim okresie nastąpiło ograniczenie częstotliwości kursowania pociągów SKM. W lutym 2013 r. w dni powszednie w godzinach szczytu przewozowego pociągi SKM kursowały z Wejherowa w kierunku Trójmiasta częstotliwością co min, natomiast w międzyszczycie co 30 min. Rys. 12. Kolejowe połączenia międzywojewódzkie funkcjonujące w ramach użyteczności publicznej stan na 22 maja 2012 r. Źródło: Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego międzywojewódzkie i międzynarodowe przewozy pasażerskie w transporcie kolejowym. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, 22 maja 2012, s

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Załącznik do Uchwały nr.. z dnia. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Puck na lata 2015 2020 Opracowanie wykonane przez: AMT Partner Sp. z o. o. www.amtpartner.pl Gdańsk, grudzień 2014 SPIS TREŚCI 0.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA

STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA Załącznik nr 1 do Uchwały nr 693/XXVIII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2013 r. STRATEGIA ROZWOJU LUBLINA na lata 2013 2020 DIAGNOZA STANU WYJŚCIOWEGO Zespół sporządzający dokument KOORDYNACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ GMINA MIASTO ŁĘCZYCA Gmina Miasto Łęczyca 2014 Opracowanie: Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Biuro: ul. Krakowska 11 43-190 Mikołów Tel/fax: 32 326 78 16 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry

Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Strategia ZIT miejskiego obszaru funkcjonalnego Zielonej Góry Projekt Opracowano w: TOMASZ PIERSIAK KONSULTING ul. Sikorskiego 4 65-454 Zielona Góra Zespół autorski: mgr Tomasz Piersiak mgr Anna Pluskota

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście.

miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. miasta, efektywności energetycznej, wykorzystania alternatywnych źródeł energii i obniżenia emisji gazów cieplarnianych w mieście. W Gminie Kramsk przewidziane są następujące inwestycje w przedmiotowym

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO

KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO KONCEPCJA LOKALIZACJI STREF ZWIĘKSZONEJ AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE RZESZOWSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO Rzeszów, 2015 dr Paweł Kretowicz (kierownik) Cezary Gołębiowski Sylwia Łękawska Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ W ramach działań na rzecz zintegrowanego rozwoju metropolii warszawskiej

Bardziej szczegółowo

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego

źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: http://sompolno.pl/wp-content/uploads/2014/06/gmina1200x1029.jpg Rysunek V Mapa powiatu konińskiego źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/katalog.php?id_w=16&id_p=316&id_g=2343 683 W podziale

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG

PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE GMINY MORĄG Olsztyn, sierpień 2012 Wykonanie: WARMIŃSKO MAZURSKA AGENCJA ENERGETYCZNA Sp. z o.o. ul. Kopernika 46A 10-513

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Wierzchosławice Wykonawcy: Piotr Kukla prowadzący Łukasz Polakowski Agata Zielińska Styczeń 2011 SPIS TREŚCI 1

Bardziej szczegółowo

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+

Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ Województwo Śląskie STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020+ KATOWICE, LIPIEC 2013 2 S t r o n a Niniejszy dokument stanowi aktualizację dokumentu pn. Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt

STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA. Projekt STRATEGIA ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH W MIEJSKIM OBSZARZE FUNKCJONALNYM POZNANIA Projekt Stowarzyszenie Metropolia Poznań Maj 2014 r. Spis treści WPROWADZENIE... 4 1. PODSTAWY REALIZACJI ZINTEGROWANYCH

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa

Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Obszar funkcjonalny Bydgoszczy i Torunia (BiT) oraz jego związki z pozostałą częścią województwa Opracował zespół Centrum Badań Metropolitalnych UAM w Poznaniu w składzie: prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego

Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno Gospodarczego Powiatu Sępoleńskiego Opracował: Zespół Roboczy powołany ds. Opracowania Strategii ORSG Powiatu Sępoleńskiego w składzie: Barbara Wiśniewska, Lidia Sokulska-Tłok,

Bardziej szczegółowo