BIULETYNINFORMACYJNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYNINFORMACYJNY"

Transkrypt

1 NR 4/2012 BIULETYNINFORMACYJNY P O D L A S K I E J R E G I O N A L N E J O R G A N I Z A C J I T U R Y S T Y C Z N E J W NUMERZE: Trasy rowerowe Polski Wschodniej str. 2 Meczety i mizary uznane za pomniki historii Polski str. 3 Rewaloryzacja barokowego Ogrodu Branickich str. 4 Projekt Wspóltura str. 5 Największy statek pływa już po augustowskich jeziorach str. 7 Jubileusz 50-letni Muzeum Rolnictwa str. 9 Trylogia Park Historyczny str. 10 Otwarcie Pracowni Filmu Dźwięku i Fotografii str. 11 Oferta edukacyjna i turystyczna Lasów Państwowych str. 15 Podsumowani działalności PROT w 2012 roku str. 18 WYDANIE SPECJALNE NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2012 ROKU X lecie Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Już blisko pięćset lat na obszarze W o j e w ó d z t w a podlaskiego istnieje wspólnota s a m o r z ą d o w a. Jednak ta najnowsza historia samorządu to trochę ponad 10 lat - zaznacza Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Jacek Piorunek. Każdy jubileusz sprzyja refleksjom nad minionym czadem, zarówno w kontekście dotychczasowych, jak i przyszłych potrzeb miejscowej społeczności. Wśród wielu zadań, które spoczęły na samorządzie, istotne miejsce zajmuje turystyka. Region niewątpliwie wyróżnia się niespotykanymi w skali kraju i Europy walorami przyrodniczymi, kulturowymi i rekreacyjnymi, które powinny być skutecznie eksponowane. Od początku istnienia samorządu województwa jego działania w tej dziedzinie wspierane są przez instytucje i organizacje, których zadania statutowe zbieżne są z celami Województwa. Jedną z tych organizacji jest Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna, która również obchodzi jubileusz 10-lecia funkcjonowania. Miniona dekada to czas w y t ę ż o n e j p r a c y, w którym staraliśmy się kreować pozytywny wizerunek województwa podlaskiego oraz Naszej Organizacji na arenie krajowej i międzynarodowej - podsumowuje Prezes Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Bartłomiej Andruk Do naszych największych osiągnięć z pewnością należy zaliczyć organizację Międzynarodowego Festiwalu Kuchni w Białymstoku i Podlaskich Targów Turystycznych od 2006 roku jako jedyna w Polsce Regionalna Organizacja Turystyczna samodzielnie zajmujemy się prowadzeniem tego przedsięwzięcia. Wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego i innymi podmiotami uczestniczyliśmy w ponad 100 imprezach krajowych i zagranicznych, podczas których wykorzystywaliśmy innowacyjne narzędzia promocji Podlaskiego, czego efektem z pewnością są liczne nagrody i wyróżnienia za atrakcyjne stoisko, foldery, inicjatywy oraz znaczny wzrost ruchu turystycznego w naszym regionie. Z okazji 10-lecia Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej przygotowaliśmy publikacje podsumowującą naszą dotychczasową działalność. Osoby zainteresowane publikacją zapraszamy do siedziby PROT. Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem, którego rejestracja nastąpiła 22 października 2002 roku, a wpis do KRS odbył się 20 lutego 2003 roku. W maju 2004 roku w obecności władz województwa oraz Prezesa POT oficjalnie otwarta została siedziba biura PROT oraz Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej przy ul. Malmeda 6 w Białymstoku.

2 STR. 2 B IULETYNIN FORMAC YJN Y URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO K o n i e c ro k u sprzyja refleksjom, sprzyja dokonywaniu pewnych ocen, co nam się w nim udało zrobić, czego nie dokonaliśmy, skłania też do planów, co możemy zrobić w roku następnym - powiedział marszałek Jarosław Dworzański, dodając, że rok 2013 zamyka formalnie perspektywę finansową Prace przy wdrażaniu wszystkich projektów unijnych idą dobrze i nie ma takiego zagrożenia, byśmy tych środków nie wykorzystali - zapewniał marszałek. Zdaniem marszałka Jarosława Dworzańskiego najbardziej spektakularnym wydarzeniem mijającego roku było zakończenie b u d o w y i oddanie do użytku gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej.- Obiekt t e n w p e ł n ym j u ż blask u p rz y jm u je g o ś c i i jest jedną z najbardziej interesujących placówek kultury w kraju - dodał marszałek. Z ważnych przedsięwzięć, które będą kontynuowane w następnym roku, marszałek wymienił prace nad strategią województwa oraz negocjacje nad przyszłą unijną perspektywą finansową. Jako województwo przejęliśmy przewodnictwo nad Domem Polski Wschodniej w Brukseli oraz przewodniczenie Konwentowi Marszałków. TRASY ROWEROWE POLSKI WSCHODNIEJ Rozpoczęcie prac budowlanych na poszczególnych odcinkach trasy rowerowej będzie możliwe po przygotowaniu niezbędnej dokumentacji technicznej i uzyskaniu ewentualnych pozwoleń. Budowa trasy ma się rozpocząć na początku 2013r. Całą trasą pojedziemy w 2015r. W województwie podlaskim trasa biec będzie od granicy z województwem warmińsko-mazurskim w miejscowości Gromadczyzna (gmina Wiżajny) przez Suwałki, Wigierski Park Narodowy, Augustów, Biebrzański Park Narodowy, Goniądz, Tykocin, Narwiański Park Narodowy, Białystok, Supraśl, Siemianówkę, Białowieski Park Narodowy, Hajnówkę, Mielnik do granicy z woj. lubelskim w miejscowości Niemirów. Planowana długość trasy rowerowej w województwie będzie wynosić 592,327km. Trasa przebiegać będzie przez teren 9 powiatów oraz 36 gmin województwa podlaskiego. Korzyści z budowy trasy osiągną mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy oraz turyści. Trasa rowerowa będzie unikalnym produktem turystycznym, przyciągającym turystów polskich i zagranicznych. Zwiększenie ruchu rowerowego i napływ turystów stworzy szanse na wzrost popytu na usługi w zakresie obsługi ruchu turystycznego - świadczone głównie przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki trasie rowerowej zwiększy się zapotrzebowanie między innymi na usługi gastron o m i c z n e i noclegowe. Realizacja projektu pobudzi lokalnych przedsiębiorców oraz wpłynie pozytywnie na tworzenie nowych miejsc pracy. Wydatki kwalifikowane projektu oszacowano na kwotę ,98 zł, z czego ,58 zł (85%) stanowić będzie dofinansowanie z UE, ,60 zł (10%) zostanie pokryte ze środków budżetu państwa, a pozostałe ,80 zł (5%) stanowić będą wkład własny beneficjenta Województwa Podlaskiego. (źródło:

3 N R 4/2012 STR. 3 MECZETY ORAZ MIZARY UZNANE ZA POMNIKI HISTORII SZLAK TATARSKI W środę 28 listopada 2012 r w Pałacu Prezydenckim w Warszawie miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Prezydent Bronisław Komorowski wręczył rozporządzenia w sprawie uznania pięciu nowych Pomników Historii. Wśród nich znalazły się meczety oraz mizary w Bohonikach i Kruszynianach. Dotychczasowa lista Pomników Historii liczyła 48 pozycji. Wśród nich był tylko jeden obiekt z terenu województwa podlaskiego Kanał Augustowski. W skład delegacji, która pojechała do Pałacu Prezydenckiego weszli m.in.: Piotr Bujwicki Zastępca Burmistrza Sokółki, Maciej Szczęsnowicz Przewodniczący Muzułmańskiej Gminy Wyznaniowej w Bohonikach, a także Franciszek Budrowski Starosta Sokolski. Podczas środowej uroczystości Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że z zabytkami oprócz sfery materialnej wiąże się sfera niematerialna, czyli emocje, uczucia, modlitwy, czyli to wszystko, co jest niesłychanie ważne dla funkcjonowania społeczności lokalnej, całego narodu i społeczeństwa. Na stronie prezydent.pl, we fragmencie poświęconym meczetom i mizarom w Bohonikach i Kruszynianach, czytamy: celem ochrony tego Pomnika Historii jest zachowanie unikatowych wartości historycznych, materialnych i niematerialnych drewnianego budownictwa muzułmańskiego, łączącego tradycje islamu z lokalną tradycją budownictwa sakralnego, które wraz z mizarami stanowią dziedzictwo polskich muzułmanów. Są świadectwem różnorodności kulturowej i tolerancji religijnej na terenie Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Integralnie przynależą do historii i kultury polskiej. Drewniany meczet w Bohonikach datowany jest na 1873 rok. Z kolei meczet w Kruszynianach pochodzi z końca XVIII wieku. Meczety i mizary w Bohonikach i Kruszynianach stanowią niespotykane nigdzie indziej w Polsce materialne źródło dziejów islamu i Tatarów na naszych ziemiach. Są wyjątkowym świadectwem wielowiekowej obecności w państwie chrześcijańskim społeczności muzułmańskiej, która zachowała swoją odrębność, czego dowodem są niezwykłe zabytki językowe w postaci inskrypcji nagrobnych. Meczety wraz z mizarami stanowią materialne dziedzictwo pokoleń muzułmanów, których ojcowie i synowie stawali w obronie Rzeczypospolitej.

4 STR. 4 B IULETYNIN FORMAC YJN Y BIAŁYSTOK REWALORYZACJA BAROKOWEGO OGRODU BRANICKICH Białystok to miasto niezwykłe, położone na styku różnych narodów, kultur, wyznań, obyczajów i tradycji, łączy Wschód z Zachodem. Przez wiele lat niedoinwestowane, dziś rozwija się w imponującym tempie. Władze miasta skutecznie wykorzystują szansę, jaką dają fundusze europejskie i konsekwentnie zmieniają jego wizerunek. Dzięki przedsięwzięciom związanym z turystyką, Białystok może stać się ważnym punktem na mapie wakacyjnych wojaży. Dlatego miasto inwestuje w to, co może zaciekawić gości spoza regionu i sprawić, że zatrzymają się tutaj na dłużej. Jedną z takich inwestycji jest rewaloryzacja Ogrodu Branickich. Położony w sercu miasta, XVII-wieczny Pałac Branickich i otaczający go ogród to ozdoba i wizytówka Białegostoku. W celu podkreślenia jego barokowego piękna, często nazywany jest Polskim Wersalem. Szansa na przywrócenie świetności rezydencji Branickich pojawiła się wraz z funduszami unijnymi. Remont samego pałacu przeprowadził Uniwersytet Medyczny przy wsparciu funduszy unijnych z lat Z kolei rewaloryzacja ogrodu była możliwa dzięki dotacji z RPOWP mówi Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. W ogrodzie pojawiły się cztery fontanny i kilkanaście barokowych rzeźb, alejki zyskały nowe nawierzchnie. Wykonano też kamienne balustrady i ławy. Odtworzono, z dbałością o detale, Pawilon pod Orłem, czyli ozdobną ogrodową altanę. Dotacja pozwoliła spełnić marzenie samego hetmana Jana Klemensa Branickiego, pierwszego właściciela rezydencji. Branicki chciał, by dziedziniec przed jego pałacem ozdabiały fontanny. Za swojego życia nie zrealizował tych planów. Dwie fontanny, otoczone alejkami i roślinnością, pojawiły się dopiero teraz, prawie 250 lat po jego śmierci. Ta inwestycja pokazuje, że władze miasta, choć patrzą w przyszłość, nie zapominają o przeszłości. Prawie 7 mln zł z PROWP pozwoliło na przywrócenie dawnego blasku Salonowi Ogrodowemu i Dziedzińcowi Wstępnemu. URUCHOMIENIE MULTIMEDIALNEGO CENTRUM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Multimedialne Centrum Informacji Turystycznej z pięcioma punktami informacyjnymi, zlokalizowanymi w miejscach chętnie odwiedzanych przez turystów, rozpoczęło swoją działalność latem 2012r. MCIT stanowi niezbędny fragment nowo budowanej infrastruktury i nowo kreowanego wizerunku Białegostoku. To wyrażenie tendencji rozwojowych miasta, a zarazem najlepszy plan stworzenia systemu wielopłaszczyznowej informacji o mieście, dostępnego dla gości z kraju i zagranicy. W nowopowstałych punktach informacji turystycznej w Bramie Wielkiej oraz pawilonach po studniach Pałacu Branickich, w Muzeum Wojska przy ul. Kilińskiego oraz Galerii Śleńdzińskich przy ul. Legionowej zainstalowano urządzenia multimedialne służące do interaktywnego przekazu informacji turystycznej o atrakcjach i historii Białegostoku.

5 N R 4/2012 STR. 5 BIAŁYSTOK EUROPEJSKA NOC MUZEÓW Europejska Noc Muzeów 2012 zgromadziła wiele atrakcji dla mieszkańców Białegostoku i gości odwiedzających miasto. Wyjątkowe programy na ten wieczór przygotowały działające w mieście instytucje kultury, muzea i uczelnie, a skorzystało z nich tysiące osób. Białostocki Urząd Miejski włączył się w obchody Nocy Muzeów poprzez organizację imprezy promocyjnej na terenie Dziedzińca Wstępnego Pałacu Branickich. Główną atrakcją wieczoru było udostępnienie do zwiedzania pomieszczeń Bramy Pałacowej oraz sąsiadujących z dziedzińcem budynków studni. Wielu mieszkańców Białegostoku mija je codziennie, nie były natomiast nigdy udostępniane do masowego zwiedzania. Zwiedzaniu pałacowych obiektów w majową noc towarzyszyły dodatkowe atrakcje. Czasy Branickich przypomniał występ zespołu muzyki dawnej oraz pokaz tańców dworskich. Przez cały wieczór trwała też prezentacja archiwalnych fotografii Białegostoku. Oferta Urzędu Miejskiego w Białymstoku na Noc Muzeów 2013 będzie prezentować się jeszcze bardziej atrakcyjnie. Już dziś warto zarezerwować czas na Noc Muzeów w Białymstoku! NOC RESTAURACJI W maju ubiegłego roku odbyła się I edycja Nocy Restauracji, której partnerem było Miasto Białystok. Uczestnicy wydarzenia mieszkańcy Białegostoku, Poznania i Gdyni pokazali, że w Polakach drzemie południowy duch i prawie do 5.00 rano odwiedzali tłumnie lokale zaangażowane w akcję. Ogromne zainteresowanie wzbudziły szczególnie Nocne Dania przygotowane specjalnie na tę okazję. Większość restauracji wydała ich ponad setkę. To pokazuje, że inicjatywa już na starcie odniosła niemały sukces. Imprezę uświetniły pokazy kulinarne, ciekawe konkursy dla gości, a przede wszystkim specjalne nocne menu przygotowane na tę okazję przez szefów kuchni. Organizatorzy podkreślają, że na sukces inicjatywy złożyło się wielkie zaangażowanie partnerów. Jak mówi Hubert Gonera - Na przykład w Białymstoku Urząd Miasta udostępnił uczestnikom Nocy Restauracji zabytkowy autobus Ogórek, który woził gości między restauracjami. Dzięki takiemu wsparciu i uatrakcyjnieniu oferty wydarzenia budujemy akcję, która przyciąga zainteresowanie ludzi i ułatwia im wyjście na szlak kulinarny, od którego przecież to wszystko się zaczęło. NOC RESTAURACJI to projekt propagujący turystykę kulinarną w Polsce, podczas którego mieszkańcy oraz turyści mogą poznać bliżej to, co najlepsze w ofercie lokalnych restauracji. PROJEKT WSPÓLTURA 13 września 2012 r. ponad dwadzieścia instytucji kulturalnych działających na terenie województwo podlaskiego zrzeszyło się nieformalnie w ramach spontanicznego projektu "Wspóltura". Inicjatorką przedsięwzięcia jest dyrektor Teatru Dramatycznego Agnieszka Korytkowska-Mazur. Na pierwszym spotkaniu "Wspóltury" przybyli niemal wszyscy przedstawiciele instytucji przestępujący do współpracy oraz przedstawiciele władz miasta i województwa: prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i członek Zarządu Województwa Jacek Piorunek. Ideą Wspóltury jest współpraca pomiędzy instytucjami zajmującymi się propagowaniem kultury i sztuki w Białymstoku i okolicach. Pomysł zrodził się z potrzeby wzajemnego dialogu, który może zaowocować wspólnymi działaniami na rzecz kultury i sztuki. Wszyscy przedstawiciele instytucji zgodnie podkreślali otwartość na inicjatywę Wspóltury, ale z zastrzeżeniem, że chcą zachować własną indywidualność i nie tworzyć jednej wielkiej instytucji, lecz współdziałać w taki sposób, by odbiorca miał z czego wybierać w dziedzinie kultury. Współpraca polegać będzie również na tworzeniu mapy kulturalnej miasta i okolic. Na mapie oznaczone będą wydarzenia organizowane przez instytucje tworzące Wspólturę. Pozwoli to ograniczyć kolidujące ze sobą terminy, tak aby mieszkańcy mieli szansę uczestnictwa w jak największej ilości wydarzeń kulturalnych. W planach jest by dochodziło do cyklicznych spotkań, również z udziałem mediów, po to by jak najszersze grono odbiorców dowiedział się o powstających inicjatywach. I by do projektu przystąpiły wszystkie instytucje kultury działające w naszym regionie. Ponadto raz na dwa miesiące ma być wydawany wspólny biuletyn informacyjny. Inicjatorzy Wspóltury zgodnie twierdzą, że formalizacja tego stowarzyszenia nie jest im w tej chwili potrzebna, najważniejsze jest wspólne działanie. Zapraszamy do odwiedzenia profilu Wspóltury na Facebook u!

6 STR. 6 B IULETYNIN FORMAC YJN Y ŁOŚ I TRZY ŻYWIOŁY TO NOWE SYMBOLE AUGUSTOWA AUGUSTÓW 19 maja 2012 roku władze miasta Augustów przedstawiły mieszkańcom nowe logo i maskotkę. Nowe logo autorstwa grafika Radosława Bućko to graficzne połączenie trzech żywiołów: powietrza, wody i ziemi z symbolem monarchii czyli koroną. "Koronę tworzy kropla symbolicznie wpadająca do jeziora Necko - jest to połączenie tradycji z teraźniejszością" - poinformował burmistrz Augustowa Kazimierz Kożuchowski. Nowe logo ma być ważnym symbolem miasta rozpoznawanym i reklamującym go w całej Polsce i w świecie. Konkurs na maskotkę Augustowa wygrała firma "AlaMaKota.net" Pani Anety Cembor. Maskotka przedstawia łosia, ma być wesołą reklamą i pamiątką udanych wakacji na Augustowszczyźnie. WALKA TRZECH ŻYWIOŁÓW W Augustowie na Necku 8 lipca o 9.00 rozegrane zostały Finały Motorowodnych Mistrzostw Świata Łodzi Wytrzymałościowych - Necko Endurance Jedną z imprez towarzyszących był wyścig Walka Trzech Żywiołów. Walka Trzech Żywiołów była wyścigiem bolidu F1 z samochodem WRC i samolotem. Pomysłodawcą tego widowiska był Bartłomiej Marszałek, który także zasiadał za sterami bolidu F1. Impreza został specjalnie przygotowana na tegoroczne Endurance. Wyścig wystartował o godz Publiczność dopisała, strona rzeki z której można było to oglądać była wypełniona widzami. Z komentarzy po wyścigu wynika, że ta stosunkowo krótka czasowo impreza bardzo im się podobała. Tym razem w Konfrontacji Żywiołów wody, ziemi i powietrza zwyciężyła woda. Bolid B. Marszałka był pierwszy na tym kilometrowym dystansie. Relację z Necko Endurance 2012 i Konfrontacji Żywiołów można było obejrzeć w Teleexpresie. E POCZTÓWKA Z AUGUSTOWA Nie trzeba iść na pocztę, wystarczy kliknąć myszką. Augustowskie Placówki Kultury przygotowały elektroniczną pocztówkę, którą można było wysłać z wakacji 2012 w Augustowie. Wybór był duży a propozycje bardzo oryginalne. To rozwiązanie dla tych, którzy nie mieli ochoty iść na pocztę po tradycyjną kartkę, a woleli przesłać pozdrowienia drogą elektroniczną. Augustowskie Placówki Kultury przygotowały 15 różnorodnych e- pocztówek: w formie graficznej, rysunkowej, zdjęciowej. Wystarczyło wejść na stronę APK (www.apk.hom.pl), zalogować się, wybrać kartkę, napisać pozdrowienia i wysłać.

7 N R 4/2012 STR. 7 AUGUSTÓW NAJWIĘKSZY STATEK PŁYWA JUŻ PO AUGUSTOWSKICH JEZIORACH 11 sierpnia na augustowskie wody po raz pierwszy wyruszył nowy statek Augustowskiej Żeglugi. Statek został nazwany "Swoboda" - tak jak jedna ze śluz Kanału Augustowskiego i jeden ze stawów koło Augustowa. To czwarty statek we flocie Żeglugi Augustowskiej, który może zabrać na pokład 330 osób. Statek ma długość 40 metrów i blisko 6 metrów szerokości. Kosztował ok. 3 mln zł. Do tej pory po polskich wodach pływały jednostki z lat sześćdziesiątych. "Swoboda" jest inna niż dotychczasowe jednostki pływające. Pokłady są bardziej odkryte, by podróżujący mogli więcej widzieć. Żegluga Augustowska dysponowała dotąd trzema statkami. "Serwy" i "Sajno", które mogą przewieźć po 200 osób, zaś "Perkoz" - 75 pasażerów. Statkiem "Serwy" w 1999 roku pływał podczas swojej pielgrzymki do Polski papież Jan Paweł II. Z tej okazji powstał specjalny rejs z Augustowa do Sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej, gdzie przebywał wówczas papież. Żegluga Augustowska przewozi rocznie ok. 100 tys. podróżnych. AKTYWNOŚĆ AUGUSTOWKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Celem Augustowskiej Organizacji Turystycznej jest promocja regionu, w tym szczególnie Ziemi Augustowskiej jako krainy atrakcyjnej turystycznie oraz inicjowanie, opiniowanie i wspieranie projektów inwestycyjnych istotnych dla Ziemi Augustowskiej. Ponadto celami statutowymi są działalność naukowa, oświatowa, kulturalna oraz w zakresie kultury fizycznej. W 2012 roku głównymi działaniami podjętymi przez AOT było: - organizacja II Augustowskiego Kuligu na byle czym o Puchar Burmistrza Miasta Augustowa - dwudniowa impreza promująca zimowe atrakcje Augustowa; - organizacja V Augustowskich Motonocy - impreza o charakterze promocyjnym i międzynarodowym zasięgu, skierowana do miłośników i pasjonatów motocykli oraz przedstawicieli branży turystycznej i motoryzacyjnej; - opracowanie i wydawanie niekomercyjnych wydawnictw promujących walory turystyczne miasta Augustowa - Mapa Pojezierza Augustowskiego ; - opracowanie i wydanie materiałów promocyjnych w języku rosyjskim; - realizacja projektów unijnych; - udział w imprezach targowych i wystawienniczych.

8 STR. 8 B IULETYNIN FORMAC YJN Y ŁOMŻA INFOMAT NA STARYM RYNKU Co warto zobaczyć i gdzie wybrać się na koncert - takie informacje można znaleźć w infomacie, który jest zainstalowany na Starym Rynku w Łomży. Urządzenie zamontowano dzięki współpracy Łomży z Polską Organizacją Turystyczną. Urząd Miasta będzie pokrywał tylko koszty bieżącego funkcjonowania infomatu - tłumaczy Łukasz Czech z Biura Prasowego łomżyńskiego Ratusza. Urządzenie, które jest zamontowane na Starym Rynku i te, które mają działać w przyszłości będą aktualizowane codziennie. Infomaty mają być zainstalowane w miejscach, które odwiedza najwięcej osób przejeżdżających przez miasto - m.in na stacjach paliw i przy galerii PRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO ŁOMŻY I ZIEMI ŁOMŻYŃSKIEJ Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemia Łomżyńska opracowała i przygotowała do druku informator Przewodnik. Łomża i Ziemia Łomżyńska w nakładzie 1000 egzemplarzy. Wydawnictwem Przewodnik. Łomża i Ziemia Łomżyńska LOT ZŁ wprowadza nowy produkt turystyczny pod nazwą Łomżyńskie wakacje. NOWA STRONA INTERNETOWA Witryna dostępna pod adresem: ma charakter informacyjny. Zawiera przede wszystkim najważniejsze fakty z życia Towarzystwa i miasta, ale także sylwetki łomżyniaków. Strona główna opiera się na "slajdszole", w którym przewijają się znane łomżyńskie osobowości, wśród nich Hanka Bielicka, ale także podłomżyńskie plenery oraz wydarzenia. Znajdziemy tu min. bardzo interesujący tekst Jerzego Smurzyńskiego z Warszawy o znanym przed wojną nie tylko w Łomży dr. Mieczysławie Czarneckim, o dawnej cegielni, a także wspomnienia znanego łomżyńskiego kapucyna, O. Jana Bońkowskiego. Po kliknięciu zakładki Ciekawostki internauta zostanie przekierowany do strony, na której znajdzie wszystkie podstawowe informacje o Łomży. Strona zawiera również aktualny kalendarz i pogodę w Łomży na każdy dzień. ROZBUDOWA HOTELU ZBYSZKO Hotel Zbyszko w Nowogrodzie otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na rozbudowę obiektu w wysokości 4,2 mln zł. Całkowity koszt inwestycji, która ma się zakończyć w czerwcu 2014 roku, to 12 mln zł. W ramach rozbudowy, na czterech kondygnacjach, powstanie 30 dodatkowych pokoi, dwie sale konferencyjne z możliwością łączenia, mogące przyjąć w sumie 350 osób oraz zaplecze SPA. Na dachu hotelu zlokalizowana będzie restauracja, przeznaczona na przyjęcie do 150 osób oraz taras widokowy, z którego będzie można podziwiać dolinę Biebrzy. Aktualnie Hotel Zbyszko w Nowogrodzie oferuje 180 miejsc noclegowych w pokojach jedno, dwui trzyosobowych oraz apartamentach.

9 N R 4/2012 STR. 9 GMINA CIECHANOWIEC JUBILEUSZ 50-LETNI MUZEUM ROLNICTWA Rok 2012 w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu obfitował w wydarzenia związane z Jubileuszem 50-lecia istnienia. 17 maja 2012r. podczas uroczystości jubileuszowych z udziałem znakomitych gości odbyła się uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Ciechanowcu, w trakcie której podjęto uchwałę dotyczącą nadania imienia ulicy Kazimierza Uszyńskiego oraz uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Obywatela Ciechanowca profesorowi Czesławowi Waszkiewiczow. W Muzeum otwarta została wystawa pt. 50 lat Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu MUZEUM WETERYNARII Przygotowano okolicznościowe wydawnictwa jubileuszowe: monografię pt. "W Skansenie i Pałacu" oraz album pt. "Perła Podlasia". Z okazji 50 - lecia Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu i 30-lecia współpracy ze Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego otwarto 28 marca 2012r. w Warszawie jubileuszową wystawę czasową. W dniach 3-5 października przy współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeów na Wolnym Powietrzu została zorganizowana konferencja naukowa "Smaki regionów-dziedzictwo kulinarne w muzeach na wolnym powietrzu". W konferencji udział wzięli muzealnicy z terenu całego kraju. Podczas konferencji został uroczyście otwarty zabytkowy kościół przeniesiony ze wsi Boguty do skansenu. Z okazji Jubileuszu na ręce Dyrekcji Muzeum, od wielu osób, instytucji i organizacji wpłynęły pisma i listy gratulacyjne, dyplomy oraz pamiątkowe upominki. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Bronisława Komorowskiego nadał uroczystościom wyjątkową rangę. W Komitecie Honorowym Obchodów Jubileuszowych gościł: Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Bogdan Zdrojewski, Wojewoda Podlaski Pan Maciej Żywno, Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Jarosław Dworzański, Rektor SGGW w Warszawie Pan Alojzy Szymański, Starosta Wysokomazowiecki Pan Bogdan Zieliński. W grudniu 2012 roku została zakończona modernizacja kolejnej z sal ekspozycyjnych Muzeum Weterynarii. Stało się to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania w wysokości 135 tys. zł ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu - Rozwój infrastruktury kultury, priorytet - Infrastruktura kultury. Wkład własny w wysokości 135 tys. zł zabezpieczył Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Dokonano wymiany starych plansz, wprowadzono nowe materiały ikonograficzne, wzbogacono ekspozycje o nowe teksty opisujące wybrane aspekty lecznictwa zwierząt. Wystawę wzbogacono o pozyskane ostatnio muzealia, związane z prezentowanymi w wyremontowanej sali zagadnieniami: terapią weterynaryjną. Tegoroczny remont obejmował także modernizację pomieszczenia magazynowego, znajdującego się w stajniach. WIRTUALNE WYCIECZKI PO WSZYSTKICH KOŚCIAŁACH W GMINIE Kościół pw. Trójcy Przenajświętszej w Ciechanowcu, Cerkiew prawosławna pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Ciechanowcu, Kościół w Pobikrach,Kościół w Winnej-Poświetnej. Firma Wytwórnia Fotografii stworzyła niezwykła wirtualną podróż po wszystkich sakralnych obiektach w Gminie Ciechanowiec. Dzięki temu, można bez wychodzenia z domu dokładnie obejrzeć takie miejsca jak:

10 STR. 10 B IULETYNIN FORMAC YJN Y GMINA MIELNIK TRYLOGIA PARK HISTORYCZNY Dom Komendanta, sale dydaktyczne, zagrody dla zwierząt, bogate multimedia (w tymi kino 7D) z jednej strony, różnorodne programy kulturalno edukacyjne z drugiej. To najważniejsze elementy i założenia dotyczące funkcjonowania Stanicy Chreptiowskiej. Wszystkie zostały zaprezentowane 19 listopada 2012 roku, w czasie konferencji prasowej, zorganizowanej w budynku OiFP w Białymstoku, przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Mielniku. Stanica Chreptiowska to pierwszy element Trylogii Parku Historycznego w Mielniku. Budowa tej części inwestycji ruszy wiosną 2013 roku. Jest to możliwe dzięki dofinansowaniu Zarządu Województwa Podlaskiego, który na ten cel przekazał 27 milionów złotych, w ramach RPOWP. Otwarcie Stanicy planowane jest na drugą połowę 2014 roku. To największa inwestycja turystyczna w powiecie siemiatyckim, a także jedna z większych inwestycji w województwie podlaskim. Oferta programowa Stanicy Chreptiowskiej została podzielona na trzy segmenty. Pierwszy opiera się na idei miejsca żywej historii, czyli swoistej, przenoszącej w czasy XVII wiecznej Rzeczpospolitej Obojga Narodów, kapsuły czasu. Turystów już w bramie będą witali odpowiednio uzbrojeni strażnicy. Następnie zwiedzający otrzymają możliwość przebrania się w stroje z epoki, nauki strzelania z muszkietu, samodzielnego odlania kul muszkietowych, uczestniczenia w żołnierskiej musztrze i wielu innych zajęciach. Wszystko to w odpowiednio przygotowanych miejscach, obsługiwanych przez animatorów, odgrywających postacie z przeszłości. Ale Stanica Chreptiowska to także połączenie historii z nowoczesnością. Dlatego też drugi segment oferty programowej - Multimedialna przygoda, zawierać będzie najnowsze rozwiązania multimedialne. Niezapomnianych emocji zapewni wizyta w kinie 7D. Dzięki technologii hologramowej podpatrzeć będzie można samego Henryka Sienkiewicza piszącego kolejne rozdziały Trylogii. Dzięki GREEN- BOXowi możliwe będzie nakręcenie własnej etiudy filmowej, nawiązującej do realiów XVII-wieku. Trzeci poziom określony został jako Strefa edukacyjna. Zawierać on będzie strefy specjalnie przygotowane do działań edukacyjnych, realizowanych w sposób przystępny i atrakcyjny, zarówno poprzez żywe lekcje historii, jak i z zastosowaniem multimediów. Trzeba pamiętać o tym, że Trylogia Park Historyczny w Mielniku to nie tylko aspekt promocyjny gminy i rozwój ruchu okołoturystycznego, to także, a może przede wszystkim, nowe miejsca pracy, których w samej tylko Stanicy Chreptiowskiej będzie niespełna 40. PRZEPRAWY PROMOWE NA BUGU W MIELNIKU I NIEMIROWIE Od dnia 2 czerwca 2012r. rozpoczęły kursowanie promy na Bugu w miejscowościach Mielnik (Przedmieście), oraz Niemirów. Przeprawy promowe działają bezpłatnie. Sezon zakończył się w październiku i zostanie wznowiony w maju. MIELNIK PRZEDMIEŚCIE - ZABUŻE tel NIEMIRÓW - GNOJNO tel GODZINY KURSOWANIA Poniedziałek - Piątek: 7:00-12:00, 14:00-19:00 Sobota - Niedziela: 7:00-22:00

11 N R 4/2012 STR. 11 OTWARCIE PRACOWNI FILMU DŹWIĘKU I FOTOGRAFII GMINA MICHAŁOWO Działająca od 1 czerwca 2012 roku Pracownia Filmu Dźwięku i Fotografii Niezbudka w Michałowie jest jedyną w swoim rodzaju galerią w Polsce. Jej zbiory to ponad 50 tys. archiwalnych zdjęć, pocztówek, dokumentów, map, gazet, ulotek, oraz przedwojennych i tuż powojennych znaczków i całostek. Zbiory ciągle znajdują się w fazie katalogowania. Dużą część zbiorów Pracowni stanowią prezentowane na specjalnych panelach multimedialnych filmy i materiały dźwiękowe udostępnione przez m.in. Radio Białystok, Stowarzyszenie Szukamy Polski, Stowarzyszenie Edukacji Filmowej, Stowarzyszenie Kultury Ulicznej ENGRAM oraz TV Białystok. Obejrzeć można również kilkadziesiąt filmów zrealizowanych przez amatorów, pasjonatów twórczości filmowej nie tylko z ziemi michałowskiej. Odwołuje się ona do dwóch funkcji jednego przedsięwzięcia: galerii - muzeum oraz codziennych działań edukacyjnych. Pracownia jest miejscem szkoleń, prelekcji, spotkań i warsztatów. Jednym z zadań Pracowni jest upowszechnianie unikalnego dorobku Polski Jagiellońskiej i Rzeczpospolitej Obojga Narodów ze szczególnym uwzględnieniem regionu woj. podlaskiego. W ostatnich czasach pamięć o tamtej wielokulturowej rzeczywistości ulega przyspieszonemu zacieraniu. Dlatego więc naczelnym zadaniem Pracowni są i będą działania, polegające na odzyskanie szacunku wobec własnej przeszłości, ukierunkowane na prezentację lokalnej historii, ale także w wymiarze szerszym wielokulturowości. Inwestycję zrealizowano dzięki dofinansowaniu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata , Oś Priorytetowa III. Rozwój turystyki i kultury; Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Gmina Michałowo pozyskała na ten cel dotację w wysokości ,48 zł. Wartość całej inwestycji to ,69 zł. REMONT DOMU LUDOWEGO W SOKOLU W Domu Ludowym od kilku lat w sezonie letnim organizowana jest świetlica artystyczna, odbywają się warsztaty z zakresu sztuk wizualnych, muzyki, edukacji ekologicznej i regionalnej. Wykonany remont pozwala na nadanie mu zupełnie nowych funkcji. Już wkrótce zacznie tam funkcjonować Centrum Produktu Lokalnego. Będzie to ośrodek artystyczny, miejsce twórczej pracy otwartej na świat, ale skupionej na regionie Podlasia i na jego wielonarodowej przeszłości. Misją centrum jest również dokumentacja i promocja pracy twórców ludowych i dziedzictwa kulturowego całego regionu. Po remoncie obiekt zachował swój modernistyczny charakter z 1937 r. oraz tradycyjną formę architektoniczną. Dzięki przeprowadzonym pracom w istotny sposób poprawił się stan techniczny obiektu, a jego wnętrze i wszystkie pomieszczenia zostały dostosowane w taki sposób, aby możliwe stało się rozszerzenie zakresu dotychczas prowadzonej działalności o nowe przedsięwzięcia. Remont Domu Ludowego we wsi Sokole współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Odnowa i Rozwój Wsi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Koszt realizacji inwestycji ,97 zł, otrzymane dofinansowanie zł.

12 STR. 12 B IULETYNIN FORMAC YJN Y GMINA NAREWKA KRAINA DOBRYCH WIATRÓW Zielona Kraina Dobrych Wiatrów to znak firmowy Gminy Narewka, pod którym kryje się szereg działań mających na celu rozwijanie turystyki w tym regionie. W roku 2012 zyskał wyróżnienie Prezesa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w Konkursie na Najlepszy Produkt Turystyczny Certyfikat POT 2012 Gmina Narewka zrealizowała trzy projekty, których celem było przede wszystkim stworzenie infrastruktury turystycznej oraz uatrakcyjnienie tego obszaru. Pierwszym etapem była budowa kąpieliska z prawdziwego zdarzenia w najbardziej urokliwym zakątku nad Zalewem Siemianówka w Starym Dworze. Gmina zagospodarowała 7 hektarów nad wodą powstał Ośrodek Rekreacyjny i Kulturalny w Starym Dworze. Z wybudowanych boisk i kortów tenisowych o sztucznej nawierzchni turyści mogą korzystać bez względu na warunki pogodowe, nie wymagają zabezpieczenia na okres zimy. Uczestnicy aktywnego wypoczynku mogą skorzystać z natrysków z ciepłą wodą, a biwakowicze z możliwości podłączenia się do zainstalowanych szafek energetycznych oraz poboru wody z zewnętrznego ujęcia przy obiekcie sanitarnym. Pływające pomosty są pomocne dla uprawiających sporty wodne. Zadaszone miejsca ogniskowe umożliwiają grillowanie bez względu na pogodę. Użytkownicy ośrodka mają okazję skorzystania z oferty kulturalnej nowopowstałego amfiteatru, w którym ucztę duchową zapewniają występy, zarówno zespołów folklorystycznych, jak i młodzieżowych. Na najmłodszych turystów czeka plac zabaw z wieloma atrakcyjnymi urządzeniami rekreacyjnymi. Warto wspomnieć o jedynej w tym regionie ściance wspinaczkowej. Kolejnym elementem było powstanie Stanicy Kajakowej w Narewce, która wybudowana została z myślą stworzenia bazy rekreacyjno-turystycznej na początku wodnego szlaku na rzece Narewka do spływów kajakowych. Jej celem jest zabezpieczenie dobrych warunków wodowania kajaków oraz bazy sanitarno-higienicznej dla uczestników spływów kajakowych. Stanica zapewnia również miejsce do biwakowania pod namiotem czy też z przyczepą kampingową. Wszelkie informacje turyści znajdą na portalu który jest na bieżąco aktualizowany w trzech wersjach językowych polskim, niemieckim i angielskim. Można tu znaleźć praktyczne informacje wybrać kwaterę agroturystyczną, pole namiotowe, dowiedzieć się, gdzie można wypożyczyć kajak, o której odjeżdżają autobusy. Istnieje również możliwość zaplanowania wycieczki, wykorzystując proponowane ścieżki turystyczne i rowerowe. SPŁYW KAJAKOWY RZEKAMI NAREWKA I NAREW W dniach 30 sierpnia - 1 września 2012 r. odbył się trzydniowy spływ kajakowy rzekami Narewką i Narwią stanowiący praktyczną weryfikację nowego produktu turystycznego w regionie. Białowieskie Stowarzyszenie Agroturystyczne "ŻUBR" zorganizowało ww. spływ w ramach projektu pt. "Rzekami Podlasia naturalnie i zdrowo", który został dofinansowany w ramach Programu "Działaj Lokalnie VII" - edycja Donnerem środków było Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele samorządów lokalnych oraz przedstawiciele branży turystycznej, tj. podmiotów mających w przyszłości obsługiwać spływy kajakowe. Przetestowano praktyczną stronę synchronizacji składowych elementów takiej imprezy. Sprawdzono, czy podmioty obsługujące wydarzenie zdają sprawę z przyszłej odpowiedzialności i czy są gotowe tą odpowiedzialność podjąć. Noclegi zostały zorganizowane w kwaterach położonych w pobliżu obu rzek. Wycieczkowiczom zaoferowano wysoki standard wypoczynku.

13 N R 4/2012 STR. 13 GMINA SIEMIATYCZE I MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL KULTURA BEZ GRANIC 28 lipca 2012r. w Siemiatyczach odbył się I Międzynarodowy Festiwal "Kultura Bez Granic". Na scenie amfiteatru nad zalewem wystąpiły zespoły z Białorusi, Turcji i Polski takie jak: Omorfos i Kapela Podlaska z Siemiatycz, Prymaki z Michałowa, Kalinka z Białegostoku, cygański zespół Forte Roma, białoruskie: Zarnnak (Biarozy) oraz Kupalnika i Baćka Ataman z Mińska. Tego dnia na siemiatyckiej scenie w ramach Festiwalu Podlaska Oktawa Kultur wystąpiły również łemkowski zespół Kyczera z Legnicy oraz turecki Izmir Çağdaş Halk Danslari Gençlik Ve Spor Kulübü. Organizatorami Festiwalu byli: Burmistrz Miasta Siemiatycze, Starosta Powiatu Siemiatyckiego, Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno- Kulturalnego oraz Siemiatycki Ośrodek Kultury, przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego i Kulturalnego Centrum Białorusi w Polsce. GMINA SUPRAŚL KAPLICZKA UPAMIĘTNIAJĄCA ZNANEGO FOTOGRAFIA WIKTORA WOŁKOWA 27 września na jednej z sosen, rosnących przy leśnej drodze prowadzącej z Supraśla do jeziora Komosa zawisła drewniana kapliczka poświęcona pamięci i duszy Wiktora Wołkowa. To inicjatywa grupy przyjaciół znanego fotografika, który całe życie był związany z Supraślem, przyrodą, naturą, Puszczą Knyszyńską. Miejsce wybrano nieprzypadkowo - tędy Wiktor Wołkow chodził na swoje przyrodnicze wyprawy, dokumentujące pejzaże i przyrodę Polski północnowschodniej. WIRTUALNA WYCIECZKA GMINA CHOROSZCZ Od 6 grudnia 2012 roku można wybrać się na wirtualny spacer po gminie Choroszcz. Wirtualny spacer po gminie Choroszcz, to kolejny, ciekawy projekt zrealizowany przez firmę KREO. Na projekt wirtualnego zwiedzania gminy Choroszcz składa się czterdzieści panoram, które zostały pogrupowane tematycznie. Zostały one wykonane w ciągu 10 miesięcy, o różnych porach roku i z różnej wysokości. Dodatkowo każda panorama jest opisana, udźwiękowiona i naniesiona na mapę. Wirtualna wycieczka po Gminie Choroszcz udostępnia nam też bazę noclegową zlokalizowaną przy szlakach turystycznych i komunikacyjnych, z których korzystają turyści. Również wirtualnie można uczestniczyć w wytwarzaniu niektórych przysmaków regionalnych.

14 STR. 14 B IULETYNIN FORMAC YJN Y WIGIERSKI PARK NARODOWY TRASY NARCIARSKIE Kolejne kilometry turystycznych tras narciarskich w okolicy Suwałk przygotował na sezon zimowy 2012/2013 Wigierski Park Narodowy. W 2011 wytyczył 8 km przez tereny leśne parku wokół miejscowości Krzywe. W 2012 roku powstała trasa na Słupiu, która również wynosi 8 km. Obie trasy przebiegają tak jak ścieżki edukacyjne w Parku i maja różny stopień trudności. Zimą tory przecierają leśniczy, którzy codziennie obchodzą las. Przygotowywana nowa trasa narciarska jest oznakowana drogowskazami i opisana na tablicach informacyjnych. NOWA ŚCIEŻKA EDUKACYJNA SAMLE Turyści odwiedzający Wigierski Park Narodowy mogą spacerować nową ścieżką edukacyjną. Ścieżka o nazwie Samle zlokalizowana jest w północnej części parku, na terenie Obwodu Ochronnego Krzywe. Samle jest nazwą lokalną, odnoszącą się do pobliskich jeziorek: Samle Duże i Samle Małe oraz historycznej osady istniejącej tu w XVII wieku. Ścieżka została poprowadzona w taki sposób, aby ukazywać nie tylko walory przyrodnicze pobliskich jezior i lasów, lecz również przybliżyć historię okolicznych terenów i ich mieszkańców. Jej pomysłodawcą i projektantem był Józef Koncewicz, leśniczy Obwodu Ochronnego Krzywe, pracownik Wigierskiego Parku Narodowego od ponad 20 lat. podstawie których opracowana została tablica dotycząca okopów z czasów II Wojny Światowej. Długość ścieżki Samle wynosi 4 800m, jej przejście zajmuje około dwóch godzin. Trasa, na której znajduje się 14 przystanków, rozpoczyna się w Nowej Wsi i biegnie w pobliżu jezior Samle Duże i Małe, Gałęziste, Białe Pierciańskie oraz Królówek. Tablice umieszczone przy każdym z przystanków zawierają informacje dotyczące m.in. genezy jezior, ich walorów przyrodniczych, otaczających je ekosystemów leśnych oraz miejsc interesujących z historycznego punktu widzenia. Na tablicach umieszczono też bardzo ciekawe grafiki przedstawiające ukształtowanie powierzchni ziemi, wygenerowane na podstawie numerycznego modelu terenu. Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez pomocy finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który sfinansował infrastrukturę i oznakowanie ścieżki w ramach realizacji przedsięwzięcia Moder- nizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ograniczający antropopresję na obszarze Wigierskiego Parku Narodowego. Wsparcia merytorycznego udzieliło Suwalskie Stowarzyszenie Miłośników Historii Penetrator, dostarczając materiały, na

15 N R 4/2012 STR. 15 LASY PAŃSTWOWE WZBOGACONA OFERTA EDUKACYJNA I TURYSTYCZNA W 2012 roku wzbogaciła się oferta edukacyjna i turystyczna w podlaskich lasach. Do funkcjonującej na terenie białostockiej dyrekcji Lasów Państwowych sieci ścieżek edukacyjnych dołączyły cztery kolejne. Trzy z nowych ścieżek powstały jako element projektu "Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu LIFE+ Przyroda, na terenie nadleśnictw w Puszczy Białowieskiej: Browsk, Białowieża i Hajnówka. Każda w inny sposób zapoznaje zwiedzających z życiem i zwyczajami orlika. W Nadleśnictwie Browsk na miłośników przyrody czeka 10 tablic, które w formie zabawnego komiksu informują o życiu i zwyczajach orlika. Długość ścieżki wynosi ok. 2 km, czas przejścia 1-1,5 godziny. Druga z "orlikowych" ścieżek powstała w Nadleśnictwie Białowieża. Utworzona w formie około 2,5 km pętli zaczyna się przy tzw. drodze Narewkowskiej, około pół kilometra w stronę Narewki od wyjścia ze Szlaku Dębów Królewskich. Tablice umieszczone przy ścieżce informują o orliku krzykliwym w języku polskim i angielskim, a atrakcyjna grafika pozwoli na bezbłędną identyfikację tego gatunku w terenie. Trasa prowadzi przez malowniczy las z wiekowymi świerkami i dębami oraz skrajem doliny rzeki Łutowni, gdzie znajduje się jedna z orlikowych wież widokowych. Drugą taką wieżę leśnicy wybudowali w dolinie rzeki Narewka, przy szosie prowadzącej z Białowieży do Pogorzelec. W projekcie ochrony orlika krzykliwego uczestniczy również Nadleśnictwo Hajnówka, które uzupełnia sieć ścieżek o orliku swoim projektem. Podczas ok. 2 -godzinnej wędrówki wokół zbiorników wodnych Topiło o historii gatunku w Puszczy Białowieskiej opowiada sam orlik krzykliwy. Na 10 planszach przedstawiona jest informacja o tym, jak zmieniała się sytuacja i kondycja białowieskiej populacji orlików wraz ze zmieniającymi się warunkami lęgowymi i sposobami użytkowania obszarów około-puszczańskich przez człowieka. W Nadleśnictwie Rudka w ramach projektu "Rozbudowa Ośrodka Edukacji Leśnej Cyraneczka na terenie Stawów Pietkowskich" realizowanego w ramach RPOWP na lata , również powstała nowa ścieżka edukacyjna. Tematyka, jaką zgłębią zwiedzający wiąże się ściśle z lokalizacją ścieżki: poznamy tu zagadnienia związane z ptactwem wodnym, gospodarką rybacką, rolnictwem i łowiectwem. Obserwacje ptaków i krajobrazu ułatwią tu dwie wieże widokowe, a dzięki infrastrukturze turystycznej można połączyć poznawanie przyrody z rekreacją. Nowy obiekt edukacyjny powstał również na terenie Nadleśnictwa Bielsk, gdzie leśnicy opracowali ścieżkę "Osuszek". Ścieżka położona jest 4 km na południowy zachód od centrum Bielska Podlaskiego i prowadzi pętlą przez uroczysko o tej samej nazwie. Ok. 2km trasa ma siedem przystanków informacyjnych. Można tu poznać gatunki drzew, ptaków i ssaków leśnych czy dowiedzieć się o pracy leśników. Warto też wspomnieć o ścieżce w sąsiedztwie Białegostoku o nazwie Krzemianka w Nadleśnictwie Knyszyn, która wiosną 2012 roku została oddana do użytku po gruntownym remoncie. Na miłośników leśnych spacerów czeka tu bardzo atrakcyjna drewniana kładka, pozwalająca "suchą nogą" przedostać się przez piękne krajobrazowo, choć błotniste okolice. Ustawiono też nowe tablice edukacyjne.

16 STR. 16 B IULETYNIN FORMAC YJN Y OTWARCIE HOTELU ESPERANTO*** W dniu 08 listopada 2012 roku odbyło się uroczyste otwarcie nowego trzygwiazdkowego Hotelu Esperanto w Białymstoku. W przyjęciu wzięło udział ponad 100 Gości, wśród których byli przedstawiciele władz, duchowieństwa, przedsiębiorcy, a także osoby związane z branżą turystyczną. Uroczystość rozpoczęła się przywitaniem Gości przez Zarząd Casablanca Catering Sp. z o.o. (właściciela hotelu), którego Prezes Paweł Snarski oraz Wiceprezes Krzysztof Dmochowski, w kilku zdaniach przedstawili historię pomysłu budowy hotelu. Następnie głos zabrał Prezes Zarządu HB Projekt Sp. z o.o. Marek Grzesiak, jako przedstawiciel firmy zarządzającej częścią hotelowo konferencyjną obiektu. O wystąpienie poproszono również Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego, który zauważył, że Hotel Esperanto jest nowym, ważnym punktem na turystycznej mapie miasta, tym bardziej, że w bezpośredni sposób jest on powiązany z historią i tradycją miasta. Po przemówieniach nastąpiło tradycyjne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie obiektu przez przedstawicieli duchowieństwa. Po części oficjalnej Goście zostali zaproszeni na bankiet. W menu, stworzonym specjalnie na tę okazję przez Szefa Kuchni Restauracji Kawelin Arkadiusza Błażowskiego, znalazły się min. soljanka na trawie cytrynowej z wołowiną, czy ragout z polędwiczek w i e p r z o w y c h z owocami lasu. Atrakcją wieczoru był recital piosenek Hanki Ordonówny w wykonaniu zespołu Trio Wiwat oraz loteria fantowa z cennymi nagrodami. Położony w ścisłym centrum Białegostoku Hotel Esperanto *** oferuje swoim Gościom 34 komfortowo i gustownie urządzone oraz dwa eleganckie apartamenty: Apartament Ludwika Zamenhofa i Apartament Mikołaja Kawelina. Część konferencyjna obejmuje dwie klimatyzowane sale na 100 i 40 osób. W hotelu znajduje się Restauracja Kawelin z menu łączącym najlepsze tradycje kuchni polskiej i europejskiej z regionalnymi smakami Podlasia, będąca doskonałym miejscem do organizacji wszelkiego typu spotkań biznesowych i rodzinnych. Restauracja dysponuje salami bank i e t o w o - r e s t a u r a c y j n y m i z możliwością aranżacji przyjęć do 300 osób. Właścicielem Hotelu Esperanto jest Casablanca Catering Sp. z o.o., która zarządza znajdującą się w hotelu Restauracją Kawelin. Częścią hotelowo konferencyjną kieruje HB Projekt Sp. z o.o., właściciel czterogwiazdkowego Hotelu Branicki, zaliczanego do jednego z najlepszych hoteli butikowych w Polsce, należącego do grupy Polish Prestige Hotels & Resorts. ROZBUDOWA KOMPLEKSU SIOŁO BUDY Obiekt Sioło Budy otrzymał od Zarządu Województwa Podlaskiego unijne pieniądze na poszerzenie dotychczasowej oferty noclegowo-turystycznej. Za ponad sześć milionów złotych zostanie rozbudowany kompleks Sioło Budy wraz z zagospodarowaniem terenu i zakupem wyposażenia. POŻEGNANIE LATA - KONCERT SZANTY NA ZAMKU Zamek w Tykocinie jako nowe miejsce na kulturalnej mapie Podlasia zaprosił mieszkańców województwa podlaskiego 29 września 2012r. na koncert będący inauguracją corocznego cyklu Pożegnanie Lata. Gwiazdą wieczoru była legendarna w środowisku żeglarskim postać WALDEMAR MIECZKOWSKI podróżnik, długoletni kapitan Zawiszy Czarnego i Pogorii, charyzmatyczny i świetnie nawiązujący kontakt z publicznością oraz JACEK JAKUBOWSKI muzyk i wokalista, jeden z najbardziej znanych i doświadczonych postaci sceny szantowej. Szanty na Zamku w Tykocinie to nawiązanie do tradycji żeglugi po Narwi i Biebrzy, to forma przypomnienia mieszkańcom województwa, że Tykocin odgrywał niegdyś ważną rolę gospodarczą i militarną leżąc na skrzyżowaniu szlaków wodnych i lądowych. Stąd rzeczne flotylle statków-szkut zbożowych wiozły zboże do Gdańska. Funkcjonowały spichlerze, port i stocznia. Arsenał tykociński drogą wodną zaopatrywał wojska w działa, kule i inny sprzęt. Wybór klimatu szanty na inaugurację cyklicznej imprezy Pożegnania Lata ma zatem swe uzasadnienie historyczne. Organizatorom zależy na wzbogaceniu oferty kulturalnej i artystycznej kierowanej do mieszkańców Podlasia. Impreza jest adresowana nie tylko do miłośników piosenki żeglarskiej, ale także do wszystkich zainteresowanych nową ofertą artystyczną Zamku w Tykocinie.

17 N R 4/2012 STR. 17 WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA PB DOCENIONY! Nagrody i wyróżnienia dla Wydziału Zarządzania Politechniki Białostockiej wyrastają jak grzyby po deszczu. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji wygrała dofinansowanie w postaci zł od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako przyszłościowy kierunek, Dziekanat WZ uzyskał certyfikat zarządzania jakością (ISO 9001:2008), a Polska Komisja Akredytacyjna wydała pozytywną ocenę instytucjonalną w sprawie działalności Wydziału. Wydział Zarządzania jest pierwszym wydziałem na Uczelni posiadającym certyfikowany system zarządzania jakością zgodny z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001: Do głównych wymagań normy ISO 9001 należą m.in.: wprowadzenie nadzoru nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu, dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenia klienta, wyrobów, procesów). Zakres systemu zarządzania jakością obejmuje obsługę klientów w Dziekanacie Wydziału Zarządzania. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdziło, że Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej realizuje działania zapewniające wysoką jakość kształcenia, a co za tym idzie również wewnętrzne systemy sprawdzające i doskonalące wymogi jakości kształcenia są na odpowiednim poziomie. Ponadto WZ ma dobrą politykę współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i zapewnia właściwą jakość kształcenia na studiach podyplomowych. Działalność prowadzona przez Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej spełnia przyjęte kryteria jakościowe w stopniu uzasadniającym wydanie oceny pozytywnej z Uchwały z dnia 6 września 2012 r. (tekst: Justyna Sawicka) KRAINA JAK BAŚŃ NAGRODZONA W jej ramach m.in. przygotowano portal internetowy z grą komputerową i Klubem Łowców Przygód. Opracowano też pakiet powitalny w czterech wersjach językowych, umożliwiający ciekawy sposób zwiedzania regionu. Z kolei Stanisław Tym zapraszał seniorów do odwiedzenia Suwalszczyzny. Kampania otrzymała 870 tys. zł dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego już po raz piąty wyróżniło najciekawsze projekty turystyczne, zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu. Główna nagroda w Konkursie Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich w kategorii produkt promocyjny powędrowała do województwa podlaskiego. Kampania Suwalszczyzna kraina jak baśń, przygotowana przez Suwalską Izbę Rolniczo-Turystyczną, ma zachęcić do odwiedzenia tego regionu. Skierowana była do turystów z Warszawy, Łodzi, Śląska i zagranicy.

18 STR. 18 B IULETYNIN FORMAC YJN Y PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA PODSUMOWANIE ROKU 2012 W PODLASKIEJ REGIONALNEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ Rok 2012 w działalności PROT można zaliczyć do naprawdę udanego, pełnego zmian i pozytywnych przedsięwzięć. Z końcem maja Zarząd PROT dokonał wyboru nowego Dyrektora - została nim Pani Sylwia Agnieszka Grudzińska. Następnie w czerwcu podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PROT, wybrano dwóch nowych Członków Zarządu. Wiceprezesem został Pan Artur Wojtkowski - Dyrektor Biura Sportu i Rekreacji UM Białystok, natomiast Sekretarzem Pani Katarzyna Monika Turosieńska-Durlik - Z-ca Wójta Gminy Mielnik. Do najważniejszych działań PROT w 2012 roku należy zaliczyć: -organizacja konferencji: Kształtowanie przestrzeni turystycznej transgranicznego produktu turystycznego Kanał Augustowski wodny cud natury i VI Spływu Kajakowego Branży Turystycznej; konferencji Wykorzystania dla regionu i branży pozytywnych efektów promocyjnych działań realizowanych w ramach projektu indywidualnego Promocja zrównoważonego rozwoju Turystyki oraz konferencji Podlaskie Forum Agroturystyczne; - w zakresie promocji: organizacja Podlaskich Targów Turystycznych w Białymstoku, udział wspólnie z członkami PROT w krajowych i zagranicznych targach turystycznych; realizacja odcinku telewizyjnego Nie ma jak Polska ; koordynacja V etapu regionalnego Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny - Certyfikat POT 2012; - w ramach rozwoju i promocji produktu turystycznego Podlaski Szlak Bociani: zoorganizowanie Promocyjnego Rajdu Rowerowego PSB pn. Pożegnanie Bocianów; organizacja szkolenia kwaterodawców agroturystycznych z obszaru PSB dotyczące współpracy sieciowej; - w ramach rozwoju systemu informacji turystycznej: oznakowanie punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim; realizacja projektu związanego z wdrożeniem sieci infokiosków turystycznych Promujmy Polskę razem komponent B; przeprowadzenie procesu certyfikacji centrów i punktów IT w regionie; uruchomienie profilu Regionalnego Centrum Informacji Turystycznej w Białymstoku na portalu Facebook. Ponadto w 2012 roku do Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej porzystąpiło 6 nowych członków: Gmina Mielnik, Przedsiębiorstwo Usługowe Zamek w Tykocinie, Hotel Podlasie **, Usługi turystyczno-kolejowe Marcin Grześ, Przedsiębiorstwo Turystyczne SZOT, Dwór Czarneckiego. KONFERENCJA PT. KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ TRANSGRANICZNEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO KANAŁ AUGUSTOWSKI WODNY CUD NATURY I VI SPŁYW KAJAKOWY BRANŻY TURYSTYCZNEJ 18 maja 2012 odbyła się międzynarodowa konferencja, która zorganizowana została przez Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną oraz Polską Izbę Turystyki Odział Podlaski w Białymstoku. Partnerami konferencji byli: Polska Organizacja Turystyczna, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Suwalsko Augustowskie. Imprezę wsparło Ministerstwo Spotu i Turystyki, Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku. Konferencja była kontynuacją działań zmierzających do stworzenia silnej marki Kanał Augustowski, adresowaną do wszystkich przedstawicieli kluczowych instytucji i środowisk mających wpływ na kształtowanie śródlądowych dróg wodnych, przedstawicieli resortów infrastruktury, środowiska i rozwoju regionalnego, administracji samorządowej oraz branży turystycznej i organizacji pozarządowych. W konferencji wzięli udział uczestnicy z całej Polski m.in. z województwa podlaskiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, warmińsko- mazurskiego. Z uwagi na transgraniczny charakter konferencji swoją obecnością zaszczycili nas goście z Białorusi m.in. z Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego, Administracji SEZ Grodnoinwest w Grodnie, Grodzieńskiego Oddziału Obwodowego Organizacji Społecznej Państwowego Związku Turystyczno Sportowego, Aparatu Rady Ministrów Republiki Białorusi, Departamentu Sportu i Turystyki Obwodu Grodzieńskiego, Grodzieńskiego. Konferencja miała bardzo duże znaczenie dla poprawy współpracy polsko białoruskiej w zakresie rozwoju Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Rafał Szmytke Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Jarosław Dworzański Marszałek Województwa Podlaskiego. oferty turystycznej po obu stronach granicy Kanału Augustowskiego. Kanał Augustowski to unikatowy w skali światowej transgraniczny obiekt wodny nie t y l k o z powodu wartości zabytkowych, ale również z uwagi na zróżnicowane i cenne walory przyrodni cze i krajobrazowe zarówno po stronie polskiej

19 N R 4/2012 STR. 19 PODLASKIE FORUM AGROTURYSTYCZNE PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA W dniu 7 grudnia 2012 r. na Wydziale Zarządzania Politechniki Białostockiej odbyło się Podlaskie Forum Agroturystyczne zorganizowane wspólnie przez Sekretariat Regionalny KSOW, Podlaską Regionalną Organizację Turystyczną, Wydział Zarządzania Politechniki Białostockiej oraz Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie. Przedsięwzięcie miało na celu uruchomienie procesu integracji branży turystyki wiejskiej oraz zwiększenie jej zaangażowania w kreowanie i realizację Planu Działania KSOW. Inicjatywa spotkała się z dużym zainteresowaniem wzięło w niej udział ok. 140 osób, w tym przedstawiciele samorządu terytorialnego, lokalnych grup działania, stowarzyszeń oraz kwaterodawców. Inicjatywa stała się również okazją do wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie Przyjazna wieś. Podczas konferencji dokonano przeglądu rozwoju branży w województwie podlaskim, przedstawione zostały wymagania formalno-prawne w agroturystyce, oraz wymogi s a n i t a r n e z w i ą z a n e z żywieniem osób korzys t a j ą c y c h z noclegu w agroturystyce. Ważnym elementem konferencji była prezentacja w y n i k ó w inwentaryzacji kwater a g r o t u r y - s t y c z n y c h województwa podlaskiego. Uczestnicy zapoznali się również z niektórymi działaniami KSOW prowadzonymi na rzecz turystyki wiejskiej. Na zakończenie zorganizowano moderowaną dyskusję, podczas której debatowano nad zobowiązaniami prawnymi, definicją agroturystyki, wymaganiami sanitarnymi, materiałami informacyjnymi, działaniach szkoleniowych jak również nad współpracą z branżą. Jest to wstęp do umocnienia i nawiązania trwałej w s p ó ł p r a c y p o m i ę d z y instytucjami zaangażowanymi w rozwój turystyki wiejskiej oraz kwaterodawcami i ich zrzeszeniami na rzecz rozwoju branży zauważył Mieczysław Kazimierz Baszko wicemarszałek Województwa Podlaskiego. Marszałek zaznacza, iż działania podejmowane na poziomie regionu dla swej skuteczności muszą mieć charakter dodatkowy i wspierający, gdyż to od samych przedstawicieli branży zależeć będzie wizerunek i jakość turystyki wiejskiej w województwie podlaskim. W trakcie Forum uczestnicy konferencji wypełnili ankietę, która posłużyła do opracowania raportu pn. Priorytety działań na rzecz agroturystyki w województwie podlaskim. Autorem opracowania jest dr inż. Romuald Ziółkowski. Materiały konferencyjne oraz raport udostępnione są na naszej stronie internetowej: oraz podlaskie.ksow.pl OZNAKOWANIE PUNKTÓW INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaska Regionalna Organizacja Turystyczna uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości 29818,00zł na zadanie Oznakowania punktów informacji t uryst yczne j w wojewó dzt wie podlaskim. Zadanie to polegało na odnowieniu poprzez wymianę lic w języku polskim i a n g i e l s k i m, i s t n i e j ą c e g o oznakowania, które zostało ustawione w 2006 roku, a także na ustawieniu nowych tablic w języku polskim i angielskim, ułatwiających dojazd do c e r t y f i k o w a n y c h punktów informacji t u r y s t y c z n e j w województwie podlaskim. Ustawienie nowych t a b l i c z o s t a ł o zrealizowane we w s p ó ł p r a c y z certyfikowanymi punktami IT. Wykonanie zadania publicznego Oznakowanie punktów informacji turystycznej w województwie podlaskim było zgodne z Marketingową Strategię Polski w sektorze turystyki na lata , Rozwoju Turystyki do 2015 roku oraz Program Rozwoju Turystyki i Zagospodarowania Turystycznego Województwa Podlaskiego w latach

20 STR. 20 B IULETYNIN FORMAC YJN Y PODLASKA REGIONALNA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA VII PODLASKIE TARGI TURYSTYCZNE W dniach marca 2012 r. na Hali Sportowej Uniwersytetu w Białymstoku odbyły się VII Podlaskie Targi Turystyczne. VII PTT pozwoliły odwiedzającym zapoznać się z ofertą wystawców z kraju i zagranicy, natomiast Wystawcom były okazją do nawiązania cennych kontaktów, wymiany doświadczeń pomiędzy instytucjami działającymi w turystyce. Organizacja Podlaskich Targów Turystycznych ma celu promocję województwa podlaskiego, miasta Białegostoku i prężnie działającej branży turystycznej. W VII PTT na 48 stoiskach wystawowych i 20 stolikach reprezentowanych było ok. 433 instytucji. Swoją ofertę na targach prezentowali wystawcy z Litwy: Trocka Asocjacja Rozwoju Turystyki i Usług Rekreacyjnych, Centrum Informacji Turystycznej w Alytus, Centrum Informacji Turystycznej w Druskiennikach, Hotele grupy Mikotelgroup z Wilna, wystawcy z Białorusi: Departament Wychowania Fizycznego, Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego oraz wystawcy z Polski mi. in. z województwa podlaskiego, lubelskiego, pomorskiego, zachodnio pomorskiego i małopolskiego. Imprezy Towarzyszące VII PTT: - Forum Turystyki Przyrodniczej dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; występy Podlaskich Talentów; - konferencje i wykłady: Kodeks EOS Kodeks Dobrych Praktyk dla zrównoważonego rozwoju turystyki, nienaruszającego równowagi środowiska; Prezentacja walorów, perspektyw rozwoju i możliwości inwestycyjnych Kanału Augustowskiego. PIT i Departament Sportu i Turystyki Grodzieńskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego; Jak budować poprawne relacje z mediami i efektywnie wykorzystywać je do promocji osoby, firmy lub atrakcji turystycznych? - Robert Stępowski - redaktor naczelny serwisu MarketingMiejsca.com.pl; Transgraniczna turystyka rowerowa Polski i Białorusi Klub Turystyki Rowerowej Eskapada; Gruzja nowy kierunek w turystyce! Pan Krzysztof Matys; Praca w turystyce Pan Krzysztof Matys - impreza dla Wystawców Puszczańskie Hołubce w Pięciu Dębach, Supraśl. Pełna relacja z targów dostępna jest na stronie:

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych

Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Katalog Produktów Turystycznych Północno-Wschodniej Polski Inwestycja w kadry turystyki Podlasia i Mazur szansą dla rozwoju produktów turystycznych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 13 kwiecień-czerwiec 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny LGD Polesie na Targach Produktów Regionalnych Regionalia w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie

Regionalny Program Operacyjny. O tym jaki był i jaki będzie dyskutowano w Lublinie Numer 3(23)/2014 ISSN 2081 8033 Rozmowa numeru Johannes Hahn, były unijny komisarz ds. polityki regionalnej: Pięć lat pod znakiem reformy polityki spójności kalendarium Nowe departamenty od zarządzania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.

dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 dla rozwoju Mazowsza REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 DLA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK DZIAŁANIE 1.8

Bardziej szczegółowo

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 nasz region ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Nr 1 /2013 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Kampania szyta na miarę Zamiast

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 zmienia Mazowsze F1 Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 zmienia Mazowsze Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 F2 Mazowsze przyspiesza podsumowanie 2009 roku Regionalny Program Operacyjny to ok. 7,5 mld zł unijnego

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji miasta Torunia

Strategia promocji miasta Torunia Strategia promocji miasta Torunia której celem strategicznym jest uzyskanie przez Toruń tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Metodologia opracowywania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1

Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5. regionplus24.pl 1 Rozmowa z Włodzimierzem Ciepłym, dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy str. 4-5 regionplus24.pl 1 redaktor naczelny Środowisko moją pasją...4 Piotr Szabelski Warto wspierać kulturę...6

Bardziej szczegółowo

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686

SŁUPSKI. Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Powiat SŁUPSKI Nr 11-12 (117-118), Październik-Grudzień 2010 Rok X * ISSN 1730-7686 Nowe władze powiatu Kadencja była ciekawa Polskie krzyże Zagubiony etos Czar - Pasterka Moja biblioteka Europa po europejsku

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7

Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 FAKTY Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie XXIX / IX 2011 Lotnisko Modlin droga do sukcesu str. 2, 8 9 Nowodworski motocross str. 2, 7 Sukcesy nowodworskich kajakarzy str. 22 23 2 Od Redakcji

Bardziej szczegółowo

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich

Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Maszoperia Pomorskich Lokalnych Grup Rybackich Słowo wstępne Szanowni Państwo, Chcielibyśmy przedstawić Państwu publikację poświęconą działalności Lokalnych Grup Rybackich na terenie województwa pomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu

Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka. Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wyniki konkursu Dobre praktyki w promocji projektów Programu Innowacyjna Gospodarka Wydawca: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008 Spis treści CZĘŚD 1

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 14 lipiec-wrzesień 2013 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny I Targi Turystyki Wiejskiej i Kulturowej "Lubelskie Lato 2013 Zakończyły

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686

Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Powiat Nr 1-2 (143-144), Styczeń-Luty 2013 Rok XIII * ISSN 1730-7686 Najwyżej w rankingu powiatów W kolejce po tolerancję Razem znaczyć może więcej Cieszyn - miasto pełne uroku Człowiek kultury Sztuka

Bardziej szczegółowo

Polska prezydencja: najważniejsze zadania

Polska prezydencja: najważniejsze zadania www.mistia.pl 3(32)2011 czerwiec ISSN 1731-5204 w numerze: Forum Debaty Publicznej 5 konferencja w Pałacu Prezydenckim Aktywność obywatelska szanse i bariery Projekty międzynarodowe 8-9 w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6

Wstęp... 4. 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 Strategia promocji miasta KIELCE na lata 2006 2010 przygotowana n a zlecenie Urzędu M i asta Kielce Poznań 2005 SPIS TREŚCI: Wstęp... 4 1. Konteksty planowania strategii promocji miasta Kielce... 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie

Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Z ŻYCIA POLESIA Kwartalnik Stowarzyszenia LGD Polesie Numer 16 styczeń-marzec 2014 ISSN 2081-9137 Nakład: 5000 egz. Egzemplarz bezpłatny Książka kulinarna Smaki LGD Polesie już niebawem Smaki LGD Polesie,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie

KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolskie Targi Innowacji KONFERENCJA: 8.10.2012, Międzynarodowe Centrum Kultury TARGI: 12.10.2012, Mały Rynek w Krakowie Małopolski Festiwal Innowacji 8-12 października 2012 www.imalopolska.eu Patronat

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU?

DLACZEGO ZAMIERZA KANDYDOWAĆ DO SEJMU? Miasto Kłodzko Gmina Kłodzko DWIE GMINY JEDEN CEL Kurier KŁODZKI Dziś w numerze Uroczyste otwarcie krytej pływalni 27 czerwca Miesięcznik społeczno-kulturalny Miasta Kłodzka i Gminy Kłodzko nr 6 (51) czerwiec

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 23 (321) 13 czerwca 2011 roku Aktualności od 6 do 12 czerwca 2011 roku Szkot otwiera w

Bardziej szczegółowo