PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO"

Transkrypt

1

2

3 PODKARPACKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO RZESZÓW, ul. Targowa 1, tel./fax (0-17) , ODDZIAŁY ZAMIEJSCOWE: KROSNO, ul. Lewakowskiego 7, tel./fax (0-13) , TARNOBRZEG, ul. 1-go Maja 4, tel./fax (0-15) , Dyrektor: Renata Drążek ZESPÓŁ AUTORSKI: Jacek Morawski Kierownik Zespołu Władysław Gurdak Lidia Bogucka Krystyna Kołodziejczyk-Dobrzańska Barbara Kowal-Słotwińska Anna Matyka Ewa Młodochowska Jolanta Kocoń Jan Sadecki Piotr Słotwiński Janusz Socha Józef Stefan Robert Sudoł 3

4 4

5 Spis treści: 1. Wprowadzenie Historia budowy i stan dzisiejszy obiektów COP-u Historia budowy COP-u na terenie dzisiejszego województwa Historia miejscowości związanych z powstaniem COP-u Bezmiechowa Górna Boguchwała Dębica (Pustynia) Dębica Jasło (Krajowice) Krosno Mielec Myczkowce Nowa Dęba Nowa Sarzyna Pustków Osiedle Rzeszów Wytwórnia Silników Nr Rzeszów osiedle mieszkaniowe przy PZL WSS Rzeszów fabryka obrabiarek Rzeszów osiedle robotnicze i majsterskie dla pracowników fabryki obrabiarek Sanok fabryka gumy i fabryka akumulatorów Sanok fabryka broni i obrabiarek Sędziszów Małopolski Skopanie Osiedle Stalowa Wola Ustjanowa Górna Szczegółowa identyfikacja obiektów Inwentaryzacja istniejących obiektów Zestawienie funkcjonalno-techniczne istniejących obiektów Stan ochrony zabytków związanych z COP-em i jego kontynuacją Uwarunkowania prawne ochrony zabytków i opieki nad zabytkami Aktualny stan ochrony zabytków Zabytki wpisane do rejestru zabytków Zabytki uznane i planowane do uznania za pomnik historii Utworzone i planowane parki kulturowe Ochrona zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Zabytki wpisane do gminnej ewidencji zabytków Stan ochrony zabytków w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Ogólne zasady ochrony Analiza zasad ochrony Stalowa Wola

6 Mielec Krosno Wyznaczenie trasy szlaku na terenie województwa Szlak urbanistyczno - architektoniczny (wariant I) Szlak urbanistyczno architektoniczno - przemysłowy (wariant II) Szlak dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego (wariant III) Wybór koncepcji szlaku Wyznaczenie tras w poszczególnych miejscowościach Stalowa Wola Nowa Dęba Skopanie Osiedle Mielec Pustków Osiedle Dębica (Pustynia) Dębica Jasło (Krajowice) Krosno Boguchwała Rzeszów Nowa Sarzyna Sanok Bezmiechowa Górna Myczkowce Ustjanowa Górna Waloryzacja turystyczna projektowanego szlaku Opis metody badawczej Wyniki analizy potencjału turystyczno-kulturowego Interpretacja wyników badania Wnioski Bibliografia i materiały źródłowe Bibliografia Materiały źródłowe Wykazy

7 1. Wprowadzenie Podstawę prawną opracowania stanowi art. 38 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U ze zm.). Artykuł ten upoważnia organy samorządu województwa do sporządzania m.in. analiz i studiów oraz koncepcji i programów na potrzeby planu zagospodarowania przestrzennego województwa odnoszących się do obszarów i problemów zagospodarowania. Potrzeba prowadzenia prac związanych z badaniem i dokumentacją dziedzictwa kulturowego oraz jego promocją zapisana jest także w Wojewódzkim programie opieki nad zabytkami województwa podkarpackiego W dokumencie zapisane są m.in. zadania określone w Priorytecie III: Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca budowaniu tożsamości w Kierunku działań 4. Tematyczne szlaki turystyczne poprzez: Zadanie 1. Działania zmierzające do tworzenia nowych tematycznych szlaków turystycznych: rowerowych, pieszych, samochodowych i wodnych uzupełniających obecną strukturę. Celem opracowania jest ocena aktualnego stanu zachowania architektury powstałej w ramach budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego i jego powojennej kontynuacji realizowanej w latach 40-tych i 50-tych XX w. oraz wskazanie rekomendacji dla przebiegu szlaku dziedzictwa Centralnego Okręgu Przemysłowego na terenie województwa. Dokument powstał w Podkarpackim Biurze Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. Prace nad nim trwały w latach W skład dokumentu wchodzi: Szczegółowa identyfikacja obiektów cz. 1. Stalowa Wola Szczegółowa identyfikacja obiektów cz. 2. (pozostałe miejscowości) (będąca zbiorem 460 kart adresowych obiektów wykonanym w oparciu o prowadzone prace inwentaryzacyjne w terenie) oraz Studium programowo przestrzenne szlaku kulturowego Centralnego Okręgu Przemysłowego (wraz z mapą w skali 1: ) w którym w zarysie opisano historię budowy Centralnego Okręgu Przemysłowego w poszczególnych miejscowościach województwa, przeanalizowano obecny stan ochrony z punktu widzenia ochrony konserwatorskiej i planistycznej oraz zaproponowano wariantowo wybór obiektów i przebieg trasy szlaku. Ponadto zaproponowano przebieg tras spacerowych w miejscowościach i dokonano próby oceny siły szlaku w oparciu o metodę waloryzacji szlaków kulturowych. 7

8 2. Historia budowy i stan dzisiejszy obiektów COP-u 2.1. Historia budowy COP-u na terenie dzisiejszego województwa Centralny Okręg Przemysłowy, sztandarowa obok Gdyni inwestycja II RP zlokalizowana została w tzw. trójkącie bezpieczeństwa obejmującym części dawnych województw: kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i lwowskiego z centralnym ośrodkiem w Sandomierzu. Jej budowę rozpoczęto w 1936 roku z inicjatywy wicepremiera Eugeniusza Kwiatkowskiego. Celem inwestycji było zwiększenie potencjału ekonomicznego kraju, rozbudowa przemysłu ciężkiego i zbrojeniowego oraz zmniejszenie bezrobocia. Plany zakładały budowę nowych lub rozbudowę już istniejących zakładów w powiązaniu z rozbudową infrastruktury komunikacyjnej, energetycznej i gazowniczej. Okręg wewnętrznie został podzielony na trzy uzupełniające się rejony: A surowcowy (kielecki), B aprowizacyjny (lubelski) i C przetwórczy (sandomierski). W zasięgu okręgu znalazły się 94 miasta i miasteczka, a w 1938 r. jego obszar zamieszkiwało ok. 5,8 mln osób. W ramach realizacji 4-letniego planu inwestycyjnego przewidziano budowę wielu nowych zakładów zlokalizowanych przede wszystkim w rejonie przetwórczym, z czego do wybuchu wojny zrealizowano i uruchomiono m.in.: Zakłady Południowe i Elektrownię OZET w Stalowej Woli; Wytwórnię Obrabiarek, PZL Wytwórnię Silników nr 2 i Odlewnię Lekkich Stopów w Rzeszowie; PZL Wytwórnię Płatowców nr 2 w Mielcu; Wytwórnię Opon Samochodowych Stomil i Bekoniarnię w Dębicy; Walcownię Metali Kolorowych i Fabrykę Sztucznego Kauczuku w Pustyni, Wytwórnię Materiałów Wybuchowych Lignoza w Pustkowie; Wytwórnię Amunicji nr 3 w Dębie; Zakłady Chemiczne w Sarzynie; Fabrykę Broni i Obrabiarek oraz Fabrykę Akumulatorów w Sanoku; Fabrykę Wyrobów Metalurgicznych Omega w Przemyślu; Państwową Wytwórnię Prochu nr 5 w Krajowicach; Państwową Fabrykę Celulozy PWP w Niedomicach; Odlewnię Metali Kolorowych w Gorzycach; Zakłady Drzewne w Sędziszowie Małopolskim oraz Fabrykę Porcelany w Boguchwale. Rozpoczęto budowę, ale nie zdołano uruchomić produkcji w zakładach: Huta Aluminium w Stalowej Woli; Fabryka Akumulatorów i Rafineria Miedzi w Tarnobrzegu; Fabryka Akumulatorów w Łańcucie i Zakłady Materiałów Impregnacyjnych w Skopaniu. Planowane były kolejne zakłady produkcyjne w Rzeszowie, Mielcu, Strzyżowie, Kamieniu, Majdanie Królewskim i Baranowie Sandomierskim, których budowy nie udało się rozpocząć. W obrębie rejonu przetwórczego oprócz budowy zakładów produkcyjnych, zrealizowano wiele inwestycji infrastrukturalnych w zakresie komunikacji drogowej, kolejowej, powietrznej i wodnej oraz sieci przesyłowych. Ulepszono nawierzchnię drogi Warszawa Nisko, z planowanej linii kolejowej Rzeszów Tarnobrzeg zrealizowano odcinek od Tarnobrzega do Rozalina, wybudowano 10 nowych dworców kolejowych, wybudowano dwa lotniska w Krośnie i Mielcu, dwa szybowiska w Bezmiechowej i Ustjanowej oraz rozpoczęto budowę nowej drogi wodnej na trasie Zagłębie Węglowe Sandomierz. Wybudowano nowe odcinki linii elektrycznych łączących Elektrownię w Mościcach (k. Tarnowa) i Elektrownię w Stalowej Woli z powstającymi i rozbudowywanymi zakładami produkcyjnymi, w tym pierwszą w Polsce linię przesyłową 150 kv łączącą Mościce ze Starachowicami. W zakresie łączności wybudowano nowy kabel podziemny na trasie Warszawa Sandomierz, 65 nowych placówek pocztowo-telekomunikacyjnych oraz budynek urzędu pocztowego z centralą telefoniczną w Rzeszowie. 8

9 Realizacji tych zadań towarzyszyła budowa osiedli mieszkaniowych dla przyszłych pracowników. Projekty osiedli powstały w pracowniach Funduszu Kwaterunku Wojskowego i w Towarzystwie Osiedli Robotniczych (TOR). Nowe osiedla były projektowane na całkowicie wolnych terenach, co pozwalało na swobodne rozplanowanie ich programu funkcjonalnego i układów przestrzennych. Osiedla były projektowane, z bardzo wyraźnym podziałem na status społeczny, mających mieszkać tam pracowników. Powstawały osiedla dla kadry dyrektorsko-inżynierskiej, urzędniczej i majstersko-robotniczej, w których poszczególne budynki oferowały różną wielkość i standard mieszkań. Przy projektowaniu osiedli posługiwano się ponadto zasadą ich strefowania: najbliżej zakładu sytuowano dzielnicę majstersko-robotniczą, dalej urzędniczą i najdalej domy i mieszkania dla inżynierów, głównych specjalistów i dyrektorów. Budowane zakłady przemysłowe działały w dwóch głównych branżach: metalowej i chemicznej, co widoczne jest również w projektach osiedli powstających przy nich. Osiedla powstałe przy zakładach metalowych (Stalowa Wola, Rzeszów, Mielec, Dęba, Pustynia) rozmieszczano zawsze w odległości 1-2 km od zakładu, co było związane z uciążliwością samego zakładu jak również zabezpieczeniem przed nalotem bombowym w razie wojny. Taka odległość ponadto eliminowała potrzebę organizacji codziennych dojazdów do zakładu. Projekty urbanistyczne przewidywały szerokie, długie ciągi uliczne, przy których ustawiano bloki. Mieszkania dla inżynierów, urzędników i majstrów projektowano w blokach trzy lub czteroklatkowych, podpiwniczonych o wysokości trzech kondygnacji, a dla robotników w blokach składających się z czterech do sześciu klatek. Osiedla powstałe przy zakładach chemicznych (Krajowice, Niedomice, Sarzyna, Pustków) były mniejsze i zlokalizowane bezpośrednio przy zakładzie. Projekty urbanistyczne przewidywały luźną, rozrzuconą wśród zadrzewionego terenu zabudowę o wysokości dwóch kondygnacji, składającą się z jednego lub dwóch segmentów. W osiedlach projektowano różnego typu budynki: wille wolnostojące, wille bliźniacze, bloki o układzie korytarzowym lub klatkowym z mieszkaniami jedno lub dwustronnymi oraz galeriowce. Podczas projektowania budynków stosowano ówczesne przepisy prawa budowlanego, warunki techniczne MSW wraz z dodatkowymi wymogami obrony przeciwlotniczej, które nakazywały, żeby w piwnicach każdego domu był schron z żelbetowym stropem, ustępem i dodatkowym wyjściem ewakuacyjnym. Ponadto nad najwyższym stropem w blokach mieszkalnych wykonywano dodatkowe stropy w formie płyty żelbetowej wspartej na żeberkach. W przestrzeni pomiędzy stropami urządzano pomieszczenia gospodarcze pralnie i suszarnie. Wielkość projektowanych budynków, standard ich wykończenia i ich rozplanowanie było uzależnione od rangi społecznej pracowników, dla których były przeznaczone. Mieszkanie dyrektora znajdowało się w wolnostojącej, dwukondygnacyjnej willi, z sześcioma pokojami, kuchnią, łazienką, wc, służbówką i garażem. Mieszkania dla zastępców dyrektora lub wyższego kierownictwa znajdowały się w willach wolnostojących lub bliźniaczych, parterowych lub dwukondygnacyjnych, z 5, 4 lub 3 pokojami, kuchnią, łazienką, wc, służbówką i garażem. Mieszkania dla głównych specjalistów i kierowników działów były czteropokojowe a dla inżynierów trzypokojowe. Wszystkie były wyposażone w kuchnię, łazienkę i wc. Mieszkania dla urzędników były 3 lub 2 pokojowe, z kuchnią, łazienką, wc i w większych ze służbówką. Mieszkania dla majstrów miały 3, 2 lub 1 pokój z kuchnią, łazienkę i w większych służbówkę. Mieszkania dla robotników miały najbardziej zróżnicowany program funkcjonalny. Były to mieszkania: jednopokojowe z piecem kuchennym w pokoju i umywalnią, jednopokojowe z kuchnią i łazienką, jednopokojowe 9

10 z wnęką sypialną, kuchnią i łazienką oraz dwupokojowe z kuchnią i łazienką. Najlepsze mieszkania robotnicze zlokalizowane były w domkach bliźniaczych budowanych na osiedlach Towarzystwa Osiedli Robotniczych. Domki te posiadały program: mniejsze, parterowe pokój z kuchnią i umywalnią, większe parterowe z poddaszem na wynajem pokój z niszą, kuchnię i umywalnię. Wszystkie mieszkania były wyposażone w instalację elektryczną, zimną i ciepłą wodę (z podkowy w piecu kuchennym) oraz kanalizację. W mieszkaniach znajdowały się pawlacze i wbudowane szafy ścienne, a w kuchniach szafki podokienne. Każdy dom posiadał piwnice lokatorskie oraz pomieszczenia do wspólnego użytku mieszkańców. Mieszkania były ogrzewane piecami kaflowymi, wille dyrektorskie i mieszkania dla wyższego kierownictwa miały lokalne centralne ogrzewanie z kotłowni w piwnicy. W projektowanych w nurcie modernizmu nowoczesnych w tamtym okresie budynkach i mieszkaniach stosowano również rozwiązania funkcjonalne wypływające z tradycji budownictwa miejskiego, proletariackiego a nawet wiejskiego. W mieszkaniach dyrektorskich i dla wyższego kierownictwa zastosowano program funkcjonalny kamienic mieszczańskich ukształtowany w połowie XIX w. widoczny m.in. poprzez wyjście na taras lub balkon z pokoju dziennego, połączenie jadalni korytarzem gospodarczym z kuchnią, połączenie kuchni ze służbówką z oddzielnym wyjściem gospodarczym. W niektórych mieszkaniach robotniczych zastosowano program znany z mieszkań proletariackich, w których dostęp do jedynego pokoju odbywał się poprzez kuchnię oraz poprzez łączenie w sekcję czterech mieszkań dostępnych ze wspólnej sieni. Zestawienie kilku sekcji razem i ich nadbudowanie dawało blok robotniczy. Wszystkie domki jednorodzinne i bliźniacze na osiedlach majsterskich miały działki ogrodowe, a na niektórych osiedlach robotniczych w pobliżu bloków zlokalizowane były zespoły niewielkich komórek przeznaczonych do hodowli drobnego inwentarza, co wynikało z tradycji przyniesionych ze wsi skąd pochodzili pracownicy zakładów. Tempo realizacji inwestycji było bardzo szybkie, zarówno przy budowie zakładów produkcyjnych, jak i powstających osiedli mieszkaniowych. W Zakładach Południowych w Stalowej Woli wyprodukowano pierwsze działo po piętnastu miesiącach od rozpoczęcia budowy, w Mielcu do wybuchu wojny zdążono zmontować dziewięć samolotów Łoś. W Rzeszowie Zakłady Lotnicze w przeciągu dwóch lat rozpoczęły produkcję silników samolotowych. Oceniając program Centralnego Okręgu Przemysłowego i postępy w jego realizacji należy z dzisiejszej perspektywy uznać, że wskazane lokalizacje oraz profil zakładów był właściwy. W powstających, wtedy fabrykach wprowadzano najnowocześniejsze technologie produkcyjne a powstające przy nich osiedla mieszkaniowe zapewniały dobre warunki socjalne dla pracowników. Wszystkie wybudowane zakłady były w późniejszym okresie rozbudowywane i są czynne do dnia dzisiejszego, co najlepiej świadczy o trafności podjętych, wtedy decyzji. 10

11 2.2. Historia miejscowości związanych z powstaniem COP-u Bezmiechowa Górna Historia Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej sięga końca lat dwudziestych XX wieku. Zainteresowanie zboczem Słonnego zaczęło się od 1928 r. a już w styczniu 1929 r., doszła do skutku wyprawa szybowcowa do Bezmiechowej zorganizowana przez Związek Awiatyczny Studentów Politechniki Lwowskiej i Aeroklub Lwowski. W roku 1930 odbyły się kolejne wyprawy do Bezmiechowej. W roku 1931 na szczycie Słonnego wzniesiono pierwszy budynek, który miał służyć do obsługi lotów szybowcowych. Miała się tam mieścić kancelaria, kuchnia, pomieszczenia pilotów i mały warsztat. W roku 1932 oficjalnie otwarto Szkołę Szybowcową w Bezmiechowej, której pierwszym kierownikiem był Bolesław Łopatniuk. W 1933 r. powstał w Bezmiechowej budynek administracyjno-warsztatowy. Rok 1937 to okres kolejnej rozbudowy szkoły. Zbudowano w tym okresie duży hangar, rozbudowano stary, a w lesie zbudowano stajnie dla koni. Rozwój szybownictwa w Bezmiechowej przerwały działania wojenne. Fakt, iż przez Góry Słonne przebiegała linia frontu spowodował znaczne uszkodzenia zabudowań szkoły. Hangary i budynki zostały w znacznym stopniu zniszczone. Zniszczenia kontynuowane były przez bandy UPA a potem przez okolicznych mieszkańców, którzy ze zniszczonych obiektów pozyskiwali materiał do budowy i remontów własnych domostw. Aeroklub Podkarpacki po okresie wojny podjął próby uruchomienia Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej. W roku 1947 i kolejno w roku 1948 Aeroklub Podkarpacki zorganizował obozy treningowe w Bezmiechowej. Niestety wszystkie te działania zostały przerwane i w roku 1951 ostatecznie nastąpiła likwidacja ośrodka sportów szybowcowych w Bezmiechowej. W latach 70-tych w Bezmiechowej znowu pojawiły się szybowce. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Lotników przy Politechnice Rzeszowskiej zorganizowali na terenie byłej Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej obóz lotniowy. W dniu 6 sierpnia 1978 roku, po ponad 30 letniej przerwie odbył się pierwszy start szybowca z południowego stoku Słonnego w Bezmiechowej. Dążenia członków Studenckiego Koła Naukowego Politechniki Rzeszowskiej a także Aeroklubu Podkarpackiego w latach 70-tych do reaktywowania Szkoły Szybowcowej nie dały, jednak pozytywnych rezultatów. Wobec braku zainteresowania ze strony Aeroklubu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie odbudowano szkoły. Następny etap w historii szybowiska w Bezmiechowej to lata 90-te. W roku 1991 i 1992 Koło Naukowe Lotników Politechniki Warszawskiej wspólnie z Bractwem Podwójnej Mewy zorganizowało obozy szybowcowe pod hasłem Powrót do Bezmiechowej. W roku 1992 zawiązało się Stowarzyszenie na rzecz reaktywowania i rozwoju Szkoły Szybowcowej w Bezmiechowej. Celem stowarzyszenia było: reaktywowanie przedwojennego górskiego szybowiska w Bezmiechowej z uwzględnieniem jego tradycji, funkcji i nazwy, skupienie wokół siebie entuzjastów i miłośników tych tradycji oraz umożliwienie realizacji indywidualnych zainteresowań lotników lataniem w górskich warunkach, popularyzacja wszelkich dziedzin lotnictwa. Lata 90-te to okres prac, które miały na celu uzdatnienie terenu i przystosowanie go do celów szybownictwa. Obecnie w Bezmiechowej działa Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej. 11

12 Fot. 1. Bezmiechowa Górna. Widok na szybowisko i nowy budynek szkoły szybowcowej. Lądowisko w Bezmiechowej przeznaczone jest do wykonywania lotów szybowcowych w dzień i w nocy oraz lotów lotniowych i paralotniowych w dzień. Dopuszczalne jest również wykonywanie lotów samolotowych dla potrzeb holowania szybowców. Na terenie szybowiska obok wieży widokowej zlokalizowane są takie obiekty jak: Bieszczadzka Szkoła Paralotniowa, Akademicki Ośrodek Szybowcowy Politechniki Rzeszowskiej im. Tadeusza Góry, Międzyuczelniane Lotnicze Laboratorium Naukowo- Badawcze Politechniki Rzeszowskiej i Politechniki Warszawskiej. Wszystkie obiekty są nowe i w bardzo dobrym stanie technicznym. Ośrodek Szybowcowy dysponuje salami konferencyjnymi, restauracją i pokojami hotelowymi. Z góry, spod budynku ośrodka rozciąga się piękny widok na Zalew Soliński i pasma okolicznych gór Boguchwała Jesienią 1938 r. przystąpiono do budowy w Boguchwale Fabryki Porcelany. Teren pod zakład o powierzchni ok. 3 ha zakupiono od Zarządu Dóbr Fundacji Zakładów Naukowo - Rolniczych im. Zenona i Wandy Suszyckich w Boguchwale. Budowa realizowana była na podstawie planu inż. Fryderyka Tadaniera z Krakowa, który uwzględniał wymogi techniczne określone przez licencjodawcę - firmę Elektroceramique z Francji. Plan zakładał budowę i montaż: dwóch pieców do wypału porcelany opalanych węglem, stacji prób wysokiego napięcia, trzech budynków mieszkalnych dla majstrów, robotników i właściciela, wydziały pomocnicze, budynek administracyjny i magazyny na surowce. Obiekty produkcyjne o łącznej kubaturze ok m³ zaprojektowano wzdłuż torów kolejowych w kształcie litery J. W maju 1939 r. po ośmiu miesiącach budowy powstała fabryka o nazwie Fabryka Porcelany Boguchwała inż. Stanisław Syska produkująca porcelanę elektroniczną, stołową, apteczną (farmaceutyczną) i galanteryjną. W sierpniu dokonano pierwszego wypału izolatorów oraz porcelany stołowej i laboratoryjnej. Do produkcji porcelany stołowej i galanterii wykorzystywano surowce z importu z Finlandii, Szwecji, Niemiec i Czechosłowacji, natomiast porcelanę elektrotechniczną produkowano z gotowych zestawów dostarczonych przez licencjodawcę z Francji. Wysoko wykwalifikowaną kadrę stanowili specjaliści z fabryk 12

13 porcelany w Ćmielowie i Chodzieży, którzy prowadzili nadzór nad produkcją, a także szkolenia pracowników pochodzących z Boguchwały i okolicznych miejscowości. Podczas okupacji Fabryka Porcelany w Boguchwale znalazła się, jak większość zakładów produkcyjnych, pod nadzorem Izby Przemysłowo - Handlowej w Krakowie, prowadząc nadal swoją działalność produkcyjną. W tym czasie rozbudowano fabrykę o nowe hale produkcyjne, bocznicę kolejową, dwa piece do wypału porcelany oraz zwiększono zatrudnienie i asortyment produkowanych izolatorów. Po wyzwoleniu Boguchwały w lipcu 1944 roku najpierw zabezpieczono mienie zakładu przed grabieżą a następnie przystąpiono do rozruchu i uruchomienia produkcji. Po kilku miesiącach, jeszcze w grudniu tego roku rozpoczęto produkcję elektroporcelany oraz porcelany stołowej i technicznej. Od 1946 roku fabryka została przejęta na własność państwa i funkcjonowała, jako zakład prywatny pod nadzorem państwowym. Po upaństwowieniu otrzymała nazwę Państwowa Fabryka Porcelany Elektrotechnicznej Boguchwała w Boguchwale i została włączona w skład wielozakładowego przedsiębiorstwa Zjednoczone Zakłady Porcelany w Solicach Zdroju. Fot. 2. Boguchwała. Zabudowa przemysłowa od strony linii kolejowej. W latach 50-tych następuje dalsza rozbudowa zakładu o piecownię, kolejne dwa piece komorowe, kotłownię oraz hale i magazyny. W wyniku rozbudowy trzykrotnie wzrasta zdolność produkcyjna z 800 ton do 2300 ton i zatrudnienie z 350 do 595 osób. Powstaje, wtedy jedyny w kraju nowoczesny oddział W-20 produkujący izolatory do świec zapłonowych. W latach 60-tych w sąsiedztwie starego zakładu wybudowano nowy zakład o zdolności produkcyjnej 5000 ton porcelany rocznie. Zakład ten funkcjonuje do dziś w strukturze przedsiębiorstwa, jako wydział produkcji porcelany W-30. W kolejnych dekadach lat 70-tych 80-tych i 90-tych zakład nadal się rozbudowywał i dostosowywał swoją produkcję do potrzeb rynku krajowego i eksportu. W latach 90-tych zakład przeszedł proces prywatyzacyjny i od maja 1992 r. zmienił nazwę na Zakłady Porcelany Elektrotechnicznej ZAPEL Spółka Akcyjna w Boguchwale. Firma ZPE ZAPEL S.A. prowadzi swoją działalność rozwijając produkcję w oparciu o nowe technologie, rozszerza asortyment i rynek zbytu. Większość obiektów dawnego zakładu 13

14 została zachowana a na terenie zakładu została utworzona Izba Tradycji muzeum firmy ZAPEL S.A. Ekspozycja zaprezentowana w izbie przedstawia stary piec opalany węglem służący do wypalania izolatorów, narzędzia produkcyjne wykorzystywane w pierwszych latach funkcjonowania zakładu, a także wybrany asortyment wytwarzany w zakładzie na przestrzeni lat Dębica (Pustynia) W 1937 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy walcowni w Dziedzicach zatwierdziło pomysł budowy nowego zakładu na terenie Centralnego Okręgu Przemysłowego. Przystąpiono do budowy Walcowni Metali Kolorowych we wsi Pustynia położonej w odległości około 3 km na północny-wschód od Dębicy (obecnie w granicach administracyjnych miasta Dębica). W odległości około 1 km od zakładu w kierunku południowo-wschodnim został wyznaczony teren pod budowę osiedla zakładowego. Część zakładu została uruchomiona przed wybuchem wojny, budowa osiedla zakładowego została zaledwie rozpoczęta. Nie zachowały się żadne przedwojenne plany dotyczące budowy osiedla, co nie pozwala na określenie jego planowanej wielkości, jak i procentu rozpoczętych prac do wybuchu wojny. Fot. 3. Dębica. Dawny dom dyrekcji. Cztery budynki, których budowę rozpoczęto usytuowane są po wschodniej stronie drogi prowadzącej z Dębicy w kierunku zakładu. Do wybuchu wojny został zakończony i przekazany do użytkowania tylko jeden budynek dom dyrekcji. Dom ten miał, co prawda wysokość trzech kondygnacji, ale był przykryty wysokim czterospadowym dachem krytym dachówką ceramiczną z mieszkaniami na poddaszu, a jego architektura odbiega od domów stawianych w tym czasie na osiedlach COP-owskich, które nie miały mieszkań na poddaszu i były kryte płaskimi stropodachami. Budynek ten zapewne został zrealizowany według dokumentacji przywiezionej z Dziedzic z przeznaczeniem na tymczasowe mieszkania hotelowe dla dyrekcji i pracowników pionu technicznego w okresie budowy zakładu. Program funkcjonalny budynku był następujący: sześć mieszkań większych dwupokojowych z kuchnią i łazienką oraz cztery mniejsze, jeden pokój z kuchnią i łazienką, 14

15 w tym jedno mieszkanie na poddaszu. Po wojnie dom został zaadaptowany na hotel zakładowy. Obecnie w budynku mieści się dom opieki społecznej. Nikły stan zaawansowania prac przy pozostałych trzech budynkach oraz długa przerwa w ich realizacji spowodowana II wojną światową nie pozwala na stwierdzenie czy były one dokończone zgodnie z przedwojenną dokumentacją. Wśród trzech budynków jest jednorodzinna willa dyrektora i dwa jednoklatkowe budynki wielorodzinne mające po trzy kondygnacje. Wszystkie budynki znajdują się przy obecnej ul. Mościckiego. Budynek dawnego domu dyrekcji jest w bardzo dobrym stanie technicznym, willa dyrektora i bloki są w dobrym i średnim stanie. Upływ czasu najbardziej jest widoczny w skrajnym budynku, którego elewacje wymagają remontu Dębica Wiosną 1937 roku rozpoczęto budowę Fabryki Gum Jezdnych Stomil będącą filią poznańskich zakładów. Wstępny projekt był dziełem amerykańskiego inżyniera E. Hoovrera, który specjalnie w tym celu przyjechał do Polski i Edwarda Wróblewskiego, kierownika działu budowlanego "Stomilu" Poznań. Projekt techniczny opracowali specjaliści amerykańskiej firmy General Tire, we współpracy z polskimi inżynierami: Kazimierzem Obrębskim, Henrykiem Saganem i Wiktorem Piotrowskim. Prace budowlane rozpoczęły się w lutym 1938 r. i trwały kilkanaście miesięcy. Powstała hala produkcyjna o kubaturze ok. 60 tysięcy m 3. W czerwcu 1938 r. przystąpiono do montażu maszyn i urządzeń. Technologia produkcji opon, opracowana została przez poznańskich konstruktorów na podstawie licencji współpracującego ze Stomilem amerykańskiego przedsiębiorstwa General Tire and Rubber Company. Prace montażowe zakończono w 1938 r. Roboty budowlane kontynuowano jeszcze zimą 1939 r. W sumie oddano do użytku obiekty przemysłowe o łącznej powierzchni 9,5 tys. m 2 i kubaturze 73,5 tys. m 3. Koszty budowy wyniosły 300 tysięcy złotych. Ze względu na lokalizację fabryki w dość dużym w tamtym okresie mieście nie planowano budowy nowego zaplecza mieszkalnego dla pracowników, którymi mieli zostać mieszkańcy Dębicy i okolicznych miejscowości. Pierwszą dębicką oponę wyprodukowano 30 marca 1939 r. Oficjalne otwarcie Fabryki Gum Jezdnych w Dębicy odbyło się 4 kwietnia 1939 r. W uroczystości udział wziął m.in. Eugeniusz Kwiatkowski, władze województwa krakowskiego, miasta i powiatu dębickiego oraz przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wojskowych. Na początku wytwarzano ok. 350 sztuk kompletów ogumienia (opon i dętek) na dobę, w kilku różnych rozmiarach. Przeznaczone były w całości dla wojska. Rozwój fabryki przerwał wybuch II wojny światowej. W 1940 r. poznański Stomil wraz z dębicką filią został kupiony od władz okupacyjnych przez niemiecki koncern Continental Gummiwerke AG Hannower. Otrzymał nową nazwę: Posener Gummiwerke. Pierwsze lata powojenne upłynęły na rewindykacji maszyn oraz urządzeń z Niemiec oraz odtworzeniu technologii i produkcji z okresu przedwojennego. W pierwszej połowie lat 50-tych zakład został znacząco zmodernizowany i rozbudowany, zmieniono technologię produkcji oraz wprowadzono nowe maszyny i urządzenia. W latach 60-tych kontynuowano rozbudowę fabryki, nową inwestycją z tego okresu jest hala produkcji opon rowerowych. Kolejna dekada lat siedemdziesiątych była przełomowa dla zakładów, wtedy do produkcji wprowadzono osobowe opony radialne. Na potrzeby ich produkcji powstała Wytwórnia Osobowych Opon Radialanych oraz nowa Centralna Wytwórnia Dętek. Pod koniec lat 70-tych i na początku lat 80-tych w fabryce następuje zahamowanie rozwoju mające związek z ogólnokrajową sytuacją i kryzysem gospodarczym. Dopiero pod 15

16 koniec pierwszej połowy lat 80-tych realizuje się kolejne inwestycje na terenie zakładu. Powstaje, wtedy Wytwórnia Opon Ciężarowych i Rolniczych mająca docelowo produkować 800 tys. sztuk opon rocznie. Fot. 4. Dębica. Widok na budynek dyrekcji i plac przed główną bramą. W pierwszej połowie lat 90-tych zakład przechodzi proces prywatyzacyjny i staje się najpierw jednoosobową spółką Skarbu Państwa notowaną na giełdzie a następnie zostaje w 1995 roku sprzedany inwestorowi strategicznemu firmie The Goodyear Tyre & Rubber Company, który nabywa większościowy pakiet akcji Jasło (Krajowice) Dnia 27 października 1936 roku rząd podjął decyzję o zlokalizowaniu w miejscowości Krajowice jednej z fabryk Państwowej Wytwórni Chemicznej. Budowę Państwowej Wytwórni Prochu nr 5 rozpoczęto w 1937 roku. Prace przy budowie nadzorowała prawdopodobnie Państwowa Wytwórnia Prochu w Pionkach. Rozruch zakładu planowany na 1939 rok nie udał się. Nie zdołano ukończyć budowy i tym samym uruchomić produkcji. Wybuch wojny przerwał wszelkie działania inwestycyjne na terenie zakładu a sam zakład został zajęty przez Niemców w dniu 8 września. W ciągu pierwszych trzech miesięcy okupacji Niemcy zdemontowali i następnie wywieźli maszyny i urządzenia. Zakład w czasie okupacji prawdopodobnie był wykorzystywany przez okupanta, jako pomieszczenia magazynowe. Pod koniec 1944 r. Niemcy wycofując się zburzyli Jasło oraz zakłady przemysłowe zlokalizowane w pobliżu. 16

17 Fot. 5. Jasło. Zabudowa administracyjna firmy GAMRAT S.A. Po wyzwoleniu przez pierwsze kilka lat nikt się nie interesował zniszczonym zakładem. Fabryka została przejęta w 1950 roku przez Zjednoczenie Zakładów Chemicznych ERG w Katowicach. Odbudowa trwała do końca 1954 roku a w 1956 roku zakład, otrzymał nową nazwę - Wytwórnia Chemiczna nr 12 w Krajowicach i rozpoczął produkcję na rzecz obronności kraju. Ponieważ zapotrzebowanie na wyroby wojskowe było małe i wykorzystywano tylko ok. 15% mocy zakładu, zaczęto szukać rozwiązań, aby wdrożyć nowe linie technologiczne. W wyniku tych poszukiwań już w 1956 roku rozpoczęto produkcję płynnych środków ochrony roślin, żywic fenolowych a także masy do tłoczenia płyt gramofonowych. W miarę upływu czasu asortyment produkcji się zwiększał. Od roku 1958 w zakładzie produkowano: wykładziny i płytki podłogowe, wykładziny i okładziny ścienne, folie izolacyjne i dachowe, płyty styropianowe, miękkie i twarde profile z PVC oraz systemy rurowe z PVC i PE. W 1994 roku zakład otrzymał godło promocyjne Teraz Polska za system rynnowy. Obecnie zakład jest własnością prywatnej spółki Lentex a obiekty byłej Państwowej Wytwórni Prochu nr 5 są jego częścią. Dawny zespół zabudowy przemysłowej nie stanowi obecnie jednorodnego założenia. Dawny zakład zajmujący powierzchnię ok. 200 ha podzielony jest pomiędzy wielu właścicieli. Jak wynika z dostępnych materiałów, w tym opracowania wykonanego przez Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, o nazwie: Opinia dotycząca określenia wartości zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. - stanowiących część zespołu obiektów dawnej Wytwórni Amunicji w Krajowicach pod Jasłem najstarsze obiekty zlokalizowane są najprawdopodobniej na terenie obecnych Zakładów Tworzyw Sztucznych GAMRAT S.A. oraz Zakładu Produkcji Specjalnej GAMRAT spółka z o.o. W tej części terenu znajduje się do dziś 9 budynków z 1939 r. zrealizowanych w ramach COP-u i 9 budynków dokończonych w 1940 r. i oddanych do użytku w czasie okupacji. Wszystkie budynki pochodzące z 1939 roku są obecnie nieużytkowane. W latach 50-tych wybudowano nowe budynki nawiązujące formą i rodzajem materiałów do tych z czasów COP-u. Poza tymi budynkami na terenie zakładu znajduje się obiekt zwany kotłownią tunelową z 1937 roku. 17

18 Obecnie teren zakładu jest otoczony ogrodzeniem, przy którym rosną drzewa tworzące barierę izolacyjną. W pobliżu zakładu, powstała dzielnica przemysłowo - mieszkaniowa z szeregiem nowych obiektów w skład, której wchodzi: zespół magazynów, sklepy, budynki biurowe oraz obiekty usługowe, w tym przedszkole oraz publiczny zespół szkół. W otoczeniu zakładu znajduje się park ze starodrzewem, w którym zlokalizowany jest budynek pierwszego zarządcy, obecnie całkowicie przebudowany. Równolegle z budową zakładu przystąpiono do budowy osiedla mieszkaniowego przy Państwowej Wytwórni Prochu nr 5 w Krajowicach. Osiedle zlokalizowane zostało po północnej stronie drogi biegnącej do Jasła. Do wybuchu wojny, budowa osiedla przyzakładowego nie została zrealizowana w całości. Zdołano wybudować willę dyrektora, usytuowaną na dużej działce, na zachodnim skraju części mieszkaniowej. W części wschodniej znalazły się trzy bloki mieszkalne da pracowników. Dwa z nich zrealizowano w stanie surowym a jeden w stanie zerowym. Fot. 6. Jasło. Przebudowana dawna willa dyrektorska. W okresie powojennym całość, łącznie z willą dyrektora została przekształcona i przebudowana. Budynki zostały przekształcone w wyglądzie zewnętrznym jak i w układzie i wystroju wewnętrznym. Ponadto na terenie osiedla wzniesiono kolejne 3-, 4- i 5- kondygnacyjne budynki wg nowych projektów o odmiennym układzie, wystroju architektonicznym i rozplanowaniu nienawiązujące do istniejącej zabudowy o niskiej intensywności. Spowodowało to zatarcie pierwotnego projektu urbanistycznego osiedla. Istniejąca zabudowa wielorodzinna z okresu COP-u znajduje się w dobrym stanie technicznym, lecz niestety wyróżnia się agresywną kolorystyką i wprowadzonymi wzorami geometrycznymi na odnowionych elewacjach Krosno W roku 1926 powstał projekt budowy małego lotniska, które miało przyczynić się do wzrostu znaczenia miasta w regionie. Rada Miejska uchwałą z r. przeznaczyła pod 18

19 lotnisko grunty miejskie wielkości 600x300 m położone przy granicy ze wsią Polanka i drodze Krosno Zręcin. W dniu roku odbyło się jego uroczyste otwarcie. W krośnieńskim ośrodku lotniczym prężnie działało Krośnieńskie Koło Szybowcowe, co skłoniło Departament Aeronautyki Ministerstwa Spraw Wojskowych do budowy przy lotnisku kolejnego ośrodka szkolenia lotniczego Centrum Szkolenia Podoficerów Lotnictwa. Zgodę na to wydali w dniu r. krośnieńscy radni, ponieważ plany te wiązały się z pozyskaniem nowych terenów. Rada przekazała nieodpłatnie 100 ha gruntów i zobowiązała się do pomocy przy wywłaszczeniach kolejnych 80 ha. Fot. 7. Krosno. Zabudowa lotniska. W roku 1937 rozpoczęto rozbudowę lotniska, którą ukończono na przełomie 1938/1939 roku. W 1938 roku na lotnisko w Krośnie przeniesiono Szkołę Lotniczą z Bydgoszczy oraz oficjalnie otwarto Aeroklub i Centrum Wyszkolenia Pilotów i Mechaników. Konstruktorzy zgrupowani przy lotnisku we współpracy z Politechniką Lwowską pracowali nad modelami samolotów a także nad prototypem rakiety z silnikiem odrzutowym. Równolegle z lotniskiem w Krośnie powstały lotniska w Moderówce i Łężanach. Tworzyły one razem dużą bazę szkoleniową. W dniu 1 września 1939 roku lotnisko w Krośnie zostało zbombardowane. W czasie wojny Niemcy wykorzystywali wszystkie trzy lotniska, które były traktowane, jako strategiczne w walkach z ZSRR. We wrześniu 1944 roku Niemcy wycofując się wysadzili obiekty lotniska. Po wyzwoleniu w październiku 1945 r. reaktywowano pracę Aeroklubu i uruchomiono Lotnicze Zakłady Naprawcze. Od 1958 roku przy lotnisku funkcjonowało przeniesione z Wrocławia Centrum Wyszkolenia Lotniczego, a od 1968 roku Centrum Wyszkolenia Spadochronowego. W 1978 roku władze miasta i zarząd Aeroklubu podjęły decyzję o rozbudowie lotniska, która miała na celu przystosowanie lotniska do celów małej pasażerskiej i towarowej komunikacji lotniczej. W ramach prac została ulepszona droga startowa i dobudowano budynek administracyjny. W 1992 roku zlikwidowano Centrum Wyszkolenia Spadochronowego, a w 1993 roku powołana została Centralna Szkoła Lotniczo-Techniczna Aeroklubu Polskiego. Obecnie na terenie lotniska działa Szkoła Lotnicza kształcąca spadochroniarzy, pilotów szybowców i samolotów. Corocznie organizowany jest cykl imprez lotniczych w tym między innymi atrakcyjne dla widzów Górskie Zawody Balonowe. Lotnisko w stanie istniejącym jest 19

20 użytkowane, jako lotnisko sportowe i szkoleniowe. Położone jest w pobliżu obwodnicy miasta w ciągu drogi krajowej nr 28. W otoczeniu lotniska funkcjonują zakłady przemysłu lotniczego oraz dzielnica przemysłowa, w której znajdują się duże zakłady przemysłowe: Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego w Krośnie oraz Goodrich Aerospace Poland Mielec W 1937 roku podjęto decyzję w Państwowych Zakładach Lotniczych nr 1 w Warszawie o budowie fabryki na terenie wsi Cyranka k. Mielca. W pobliżu budowanej fabryki przystąpiono równolegle do budowy osiedla mieszkaniowego dla pracowników i ich rodzin. Projekt osiedla został opracowany przez Biuro Projektowe Wojskowego Funduszu Kwaterunkowego w Warszawie. W 1937 roku zatwierdzono projekt i rozpoczęto prace budowlane na osiedlu. Fot. 8. Mielec. Widok na Miejski Dom Kultury. Plan osiedla zaprojektowanego w zakolu 15 metrowej wydmy piaskowej wynikał z ukształtowania terenu. Osiedle rozplanowano bez naruszenia naturalnego ukształtowania i dzięki temu przyjęło ono kształt połowy okna weneckiego. Od strony zachodniej osiedle zamykała ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (obecna ul. Niepodległości), która łączyła osiedle z zakładem i centrum Mielca. W północno-wschodniej części osiedla u podnóża piaszczystej wydmy usytuowano najbardziej charakterystyczny budynek sześciopokojową willę dyrektora naczelnego. Obok niej zaprojektowano bliźniaczą willę dla jego zastępców z mieszkaniami pięciopokojowymi oraz blok z sześcioma mieszkaniami czteropokojowymi dla głównych specjalistów. Każde z wyżej wymienionych mieszkań miało dostęp do działki ogrodowej. Po przeciwnej stronie ulicy znalazły się dwa trzykondygnacyjne bloki z 12 mieszkaniami trzypokojowymi dla inżynierów, a nieco dalej dwa trzykondygnacyjne bloki z 18 mieszkaniami dla urzędników z mieszkaniami dwupokojowymi. W południowo-zachodniej części osiedla oddzielonej szerokim pasem zieleni, przewidziano dwa bloki z 60 mieszkaniami jednopokojowymi dla majstrów i dziewięć bloków z 432 mieszkaniami dla robotników. W sumie wybudowano do wybuchu II wojny światowej 18 budynków różnego typu z 585 mieszkaniami. 20

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

Centrala PKP S.A. Region Kraków Wydział Sprzedaży Nieruchomości PKP S.A. w Krakowie

Centrala PKP S.A. Region Kraków Wydział Sprzedaży Nieruchomości PKP S.A. w Krakowie Region Centrala PKP S.A. Departament Sprzedaży Nieruchomości ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa tel. (22) 474 90 65, fax. (22) 474 92 28 e-mail: sekretariat.knds@pkp.pl www.pkpsa.pl Wydział Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYBRANYCH INWESTYCJI Z LAT 1995 2015 OREG WAM w KRAKOWIE

PREZENTACJA WYBRANYCH INWESTYCJI Z LAT 1995 2015 OREG WAM w KRAKOWIE : PREZENTACJA WYBRANYCH INWESTYCJI Z LAT 1995 2015 OREG WAM w KRAKOWIE Jesteśmy dla Żołnierzy, świadczymy wysokiej jakości usługi w zakresie zakwaterowania. W okresie 20. lecia WAM, w ramach prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju.

Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Po odrodzeniu w II RP panowała niezwykle trudna sytuacja gospodarcza. I wojna światowa i walki o granice przyniosły ogromne zniszczenia w kraju. Ponadto poziom rozwoju w Polsce nie był równy. W zaborze

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa

Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Zespół budynków użytkowych (produkcyjno-magazynowych) Sudwa Cena 8 mln PLN Przedmiotem sprzedaży są dwie nieruchomości gruntowe położone w miejscowości Sudwa, w gminie Olsztynek, obejmujące działki gruntu

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI

1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1. OPIS BUDYNKÓW PRZEZNACZONYCH DO ROZBIÓRKI 1.1 Budynek nr 9 garaż Budynek parterowy ze stropodachem płaskim. Przylega szczytem do budynku warsztatu. Ściany budynku murowane z cegły od zewnątrz otynkowane.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA Stalowa Wola miasto i gmina, w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, położone w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach rzek: Wisły i Sanu, gdzie

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24,

Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, Początki MABUDO Sp. z o.o. sięgają dnia 10 kwietnia 1989 roku, kiedy to jako Wytwórnia Materiałów Budowlanych MABUDO z siedzibą w Suchoczasach 24, koło Zduńskiej Woli rozpoczęła swoją działalność. Firma

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

WILCZA ESKA ETAP III

WILCZA ESKA ETAP III WILCZA ESKA ETAP III Na teren zespołu budynków prowadzą trzy zjazdy z czego dwa zlokalizowane są od strony ul. Królowej Jadwigi oraz jeden z ul. Wilczej. Prowadzą one do drogi wewnętrznej zaprojektowanej

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój

Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój 1 BIELSKI PARK TECHNOLOGICZNY LOTNICTWA, PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INNOWACJI Sp. z o.o. Projekt: Park Technologiczny Przemysłu Lotniczego-innowacja, kooperacja, rozwój Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL

MODUO MOKOTÓW HOUSE ECI RESIDENTIAL MODUO MOKOTÓW HOUSE Inwestycja MODUO Mokotów House powstaje w południowej części dzielnicy Mokotów. To właśnie ten fragment miasta przeżywał w ciągu ostatnich 20 lat dynamiczny rozwój. Nowoczesne budynki

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach)

Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Nowa funkcja w starych murach rewitalizacja terenów fortecznych jako szansa na rozwój i promocję regionu (na wybranych przykładach) Ewa Wojtoń Instytut Dziedzictwa Europejskiego, Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013

OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 KSSE- Podstrefa Tyska OFERTA INWESTYCYJNA NR 1/2013 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA CZĘŚCIOWO ZABUDOWANA Przedmiotem oferty jest: sprzedaż nieruchomości położonej w Chorzowie Starym - o powierzchni 25 246 m2 składającej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna

Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna L U T Y 2015 Nieruchomości: Kraśnik al. Niepodległości oraz ul. Komunalna Broszura Inwestycyjna Podsumowanie Atrakcyjna nieruchomość, zlokalizowana przy głównym trakcie komunikacyjnym miasta Kraśnik Podsumowanie:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35

KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 35. KOBIERZYN POŁUDNIE JEDNOSTKA: 35 POWIERZCHNIA: NAZWA: 401.17 ha KOBIERZYN POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne

7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne 7.2 Lokalizacja, stan zagospodarowania otoczenia nieruchomości, informacje ogólne Przedmiotowa nieruchomość zlokalizowana jest w Libertowie w gminie Mogilany, około 9,0 km na południe od ścisłego centrum

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa

ul. Puławska 182 02-670 Warszawa ul. Puławska 182 02-670 Warszawa Przedmiot sprzedaży: Nieruchomość zabudowana opisana jako działka Nr 7/247 KW BY1B/00063606/4. Lokalizacja: CIECH Nieruchomości SA ul. Wojska Polskiego 65 w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18

GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU WOŁCZYŃSKA 18 GRUNTY DEWELOPERSKIE W POZNANIU GRUNTY DEWELOPERSKIE Grunty deweloperskie Działki gruntowe będące przedmiotem prawa użytkowania wieczystego o łącznej powierzchni 133 128 m2 wraz z prawem własności budynków

Bardziej szczegółowo

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice tel. centrala: +48 41 2767 400; fax: +48 41 2767 500 e-mail: zebiec@zebiec.pl Podaje się do

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r.

OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA. POLKOWICE 2016 r. OSADA GENCZ OFERTA SPRZEDAŻY GRUNTÓW POD ZABUDOWĘ MIEJSCOWOŚĆ KOMOROWICE GMINA ŻÓRAWINA POLKOWICE 2016 r. Zespół gruntów pod zabudowę jest składową projektu Osada Gencz rozpoczętego przez firmę Korporacja

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kraków, ul. Lubicz - 4 grunt zabudowany NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Powierzchnia gruntu: 824 m kw. Położenie: Kraków Lubicz 4 Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Zabudowa: Budynek biurowy

Bardziej szczegółowo

Centrala PKP S.A. Region Katowice Wydział Sprzedaży Nieruchomości PKP S.A. w Katowicach

Centrala PKP S.A. Region Katowice Wydział Sprzedaży Nieruchomości PKP S.A. w Katowicach Region Centrala PKP S.A. Departament Sprzedaży Nieruchomości ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa tel. (22) 474 90 65, fax. (22) 474 92 28 e-mail: sekretariat.knds@pkp.pl www.pkpsa.pl Wydział Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja prowadzącego działalność gospodarczą pod Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Olsztyn ul. Limanowskiego grunt zabudowany parterowym budynkiem biurowym Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. m.kw. Powierzchnia uż użytkowa: ytkowa: 531,62 m kw. Powierzchnia zabudowy:

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KONCEPCJI. Maszynownia Biznesu. 10539 m 2 DANE O NIERUCHOMOŚCI: OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ

MAGAZYN KONCEPCJI. Maszynownia Biznesu. 10539 m 2 DANE O NIERUCHOMOŚCI: OPIS ISTNIEJĄCYCH ZABUDOWAŃ 1 MAGAZYN KONCEPCJI Teren inwestycyjny nr 1. Kompleks produkcyjno-biurowy DANE O NIERUCHOMOŚCI: WROCŁAW, UL. FABRYCZNA 14 F obszar Wrocławskiego Parku Przemysłowego 10539 m 2 Księga wieczysta oraz numer

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10

INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ. Wrocław Pl. Wolności 10 INFORMACJA O SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI BIUROWEJ Wrocław Pl. Wolności 10 KONTAKT Bank Zachodni WBK S.A. Obszar Logistyki i Zarządzania Nieruchomościami ul. Ofiar Oświęcimskich 38/40 50-950 Wrocław tel. 071/393-8149

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI

5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI 23 5. OPIS BUDYNKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA NIERUCHOMOŚCI Tczew, ul. 30 Stycznia 1) Budynek administracyjny (działka nr 3) Powierzchnia zabudowy 646 m² Powierzchnia użytkowa 1.164,2 m² Kubatura 3.236,62 m³

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie.

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie. PROTOKÓŁ z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie MPZP Nr 137/8/2006 w rejonie ul. Zawiszy Czarnego w Rzeszowie. Protokół sporządzono w dniu 21 lutego 2008r. w lokalu

Bardziej szczegółowo

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł

Przedmiot sprzedaży: Przewidywana cena : ,00 zł Olsztyn ul. Limanowskiego - grunt zabudowany budynkami usługowymi - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Cena: : 890 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 4 313 m.kw. Powierzchnia użytkowa: : 531,62 m kw. Adres: ul. Limanowskiego

Bardziej szczegółowo

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności,

c) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna niskiej intensywności, b) usługi nieuciążliwe; b) budynki mieszkalne wolnostojące, c) budynki usługowe wolnostojące lub w połączeniu z zabudową mieszkaniową, pensjonatową, d) linie zabudowy - zgodnie z ustaleniami ogólnymi,

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU

OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Distribution Solutions OPIS NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM PRZETARGU Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach zaprasza do składania ofert, których przedmiotem będzie zakup prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta.

Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg. Dla lokalu mieszkalnego nr 113 nie została założona księga wieczysta. Operat szacunkowy lokalu mieszkalnego - wyciąg 1. ograniczonego prawa rzeczowego stanowiącego lokal mieszkalny na 5 kondygnacji o pow.53,0000m2 składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z wc, przedpokoju

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ul. Westerplatte 19 31-033 Kraków NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Usługi Projektowo Budowlane Projekt Technika ul. Skibińskiego 13; 25-819 Kielce tel. 886-720-094; www.projekt-technika.pl email: biuro@projekt-technika.pl INWESTOR: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

O INWESTYCJI. Oferujemy Państwu bogaty wybór mieszkań w dwóch budynkach:

O INWESTYCJI. Oferujemy Państwu bogaty wybór mieszkań w dwóch budynkach: ATRIUM PARK nasza nowa inwestycja przy ulicy Bociana 6B i 6C w Krakowie. Bociana to zaciszna uliczka znana w Krakowie głównie z powodu powstałych w tym rejonie dwóch oryginalnych i wysoko ocenianych deweloperskich

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. W O L S K A N R 1 1 7 / 1 2 3 D z i a ł k i n r 1 0 i 1 1 o ł ą c z n e j p o w i e r

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

POWIAT STARGARDZKI. tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl POWIAT STARGARDZKI Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim ul. Skarbowa 1, 73-110 Stargard Szczeciński tel./fax. + 48 91 48-04-800/48-04-801 www.powiatstargardzki.eu e-mail: starostwo@powiatstargardzki.pl

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Nieruchomość przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Nieruchomość przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie MEMORANDUM INFORMACYJNE Nieruchomość przy ul. Langiewicza 26 w Lublinie SPIS TREŚCI 1. ZAKRES MEMORANDUM 2 2. INFORMACJE OGÓLNE...2 3. INFORMACJE PODSTAWOWE NA TEMAT FS HOLDING S.A....3 4. STATUS PRAWNY

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Warszawa ul. Sobczaka 11 PRZEDMIOT SPRZEDAŻY Willa położona w Warszawie, przy ul. Sobczaka 11 (Bemowo). Na nieruchomość składa się prawo własności działki gruntu o powierzchni

Bardziej szczegółowo

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE

PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE PILCHOWO PROJEKT KONCEPCYJNY OSIEDLA BUDYNKÓW WIELORODZINNYCH - ZESPOŁU ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ W PILCHOWIE DZ NR 75/15, 75/8, 75/7, 75/21, obręb Pilchowo 72-004 Pilchowo, woj. zachodniopomorskie Inwestor:

Bardziej szczegółowo

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka)

LINIE TRAMWAJOWE. Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) S - 1 LINIE TRAMWAJOWE S-1.2 Budowa linii tramwajowej KST, etap II B (ul. Lipska - ul. Wielicka) Budowa linii tramwajowej na odcinku ul. Lipska - ul. Wielicka o długości ok. 1,4 km (podwójnego toru), w

Bardziej szczegółowo

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni...

www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... www.geogrupa.pl zamieszkaj wśród zieleni... 100 mieszkań Powierzchnia mieszkań: od 38 do 66m 2 Garaż podziemny 2 nowe budynki Windy 4 piętra W kameralnym otoczeniu zabudowy jednorodzinnej, z dala od miejskiego

Bardziej szczegółowo

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE BRZESKO PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIA: 102 km2 gmina, 10 km2 miasto Brzesko LUDNOŚD: 36 tys. gmina, 18 tys. miasto Brzesko LICZBA PODMIOTÓW GOSP.: 2169 ODLEGŁOŚCI z BRZESKA:

Bardziej szczegółowo

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco:

Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Stan prawny nieruchomości według ewidencji gruntów przedstawia się następująco: Arkusz 1 Nr obrębu: 0023 Witkowice Jednostka ewidencyjna: 142804_2 Młodzieszyn Powiat: sochaczewski Województwo: mazowieckie

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP

MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP MIASTO RADOM ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM II ETAP Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 593/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 7.09.2009r w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

biuro@scala.nieruchomosci.pl

biuro@scala.nieruchomosci.pl N I E R U C H O M O Ś C I S C A L A - Tadeusz Krzewski. Adres do korespondencji: Dobrzenice 10, 57 211 Ciepłowody tel. nr 748 103 129, tel. kom. 609 959 822 www.scala.nieruchomosci.pl NIP: 887 107 20 01.

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Ul. Ceramiczna Ul. Szpitalna Miasto / Gmina Chełm Powierzchnia nieruchomości Powiat Województwo Maksymalna dostępna powierzchnia (w jednym kawałku)

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW

W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW W Y K A Z N R 1141 ODDZIAŁ TERENOWY AGENCJI MIENIA WOJSKOWEGO WROCŁAW Działając na podstawie art. 23 ust.1 i 3 Ustawy z dnia 30 maja 1996 roku o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa

Bardziej szczegółowo

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO

GRUNTY DEWELOPERSKIE GWIAZDOWO Grunty deweloperskie Działki gruntowe z prawem własności o łącznej powierzchni 171 804 m2 wraz z budynkiem po byłej gorzelni. Dane nieruchomości Adres Prawo do nieruchomości Numer KW Gwiazdowo własność

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E Z A P R O S Z E N I E D O S K Ł A D A N I A O F E R T N A B Y C I A N I E R U C H O M O Ś C I W A R S Z A W A, U L. W O L S K A N R 1 1 7 / 1 2 3 D z i a ł k i n r 1 0 i 1 1 o ł ą c z n e j p o w i e r

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO. Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 25 maja 2012 r. Poz. 1219 UCHWAŁA NR XX/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO 1. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem operatu szacunkowego jest nieruchomość lokalowa objęta księgą wieczystą KW Nr KR2K/00048766/2 lokal mieszkalny położony na parterze (1 kondygnacja)

Bardziej szczegółowo

Budujemy powyżej oczekiwań

Budujemy powyżej oczekiwań Budujemy powyżej oczekiwań Kameralne osiedle domów przy ul. Chełmońskiego w Krakowie www.atal.pl www.bronowiceresidence.pl 14 komfortowych lokali mieszkalnych Bronowice Residence Domy to inwestycja składająca

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.

Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości. [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja. Załącznik nr 10 do Regulaminu konkursu Inwentaryzacja oraz opis nieruchomości [rzuty kondygnacji w formacie dwg, pdf oraz jpg w pliku elektronicznym Rybnicka_29_inwentaryzacja.zip] Nieruchomość stanowi

Bardziej szczegółowo

Historisch-technisches Informationszentrum.

Historisch-technisches Informationszentrum. 1 Historisch-technisches Informationszentrum. Wojskowy Ośrodek Badawczy w Peenemünde był w latach 1936-1945 jednym z najbardziej nowoczesnych ośrodków technologii na świecie. W październiku 1942 roku udało

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA:

KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: KONCEPCJA BUDOWY SIECI CIEPLNEJ ORAZ PRZYŁĄCZY CIEPLNYCH DLA ZABUDOWY NA TERENIE WYSTĘPOWANIA PIECÓW OPALANYCH PALIWEM STAŁYM DLA OBSZARÓW KRAKOWA: DZIELNICA I STARE MIASTO CZĘŚĆ ZACHODNIA DZIELNICY II

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA

OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Bydgoszcz, dnia 21 czerwca 2012 r. WN.6840.10.2011 OGŁOSZENIE W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SKARBU PAŃSTWA Zgodnie z art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: czerwiec 2015 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland

WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ. TERRA TRADING S.A. ul. Naramowicka 150, 61-619 Poznań, Poland WSCHOWA PREZENTACJA NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ POD ZABUDOWĘ USŁUGOWĄ MIASTO WSCHOWA Miejscowość znajduje się na pograniczu Wielkopolski i Dolnego Śląska i liczy ok. 15 tys. mieszkańców. Miasto i Gmina

Bardziej szczegółowo

Wycieczka do MAN Trucks w Niepołomicach

Wycieczka do MAN Trucks w Niepołomicach Wycieczka do MAN Trucks w Niepołomicach Koła Seniorów nr 7 SEP - Oddział Krakowski zorganizowało w dniu 22.04.2016 r. wycieczkę do zakładu montażowego samochodów ciężarowych MAN Trucks w Niepołomicach.

Bardziej szczegółowo

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny

7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny 7. OPIS I OKREŚLENIE STANU NIERUCHOMOŚCI 7.1. Stan prawny Dla nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1478/7 prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Wieliczce III Wydział Ksiąg Wieczystych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO

WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO I. PRZEDMIOT WYCENY Przedmiotem wyceny jest nieruchomość gruntowa niezabudowana objęta księgą wieczystą nr KR1P/00336053/5 położona w Krakowie przy ul. Grabczaka. W skład

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA

III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA III KORYTARZ EUROPEJSKIEGO ROZWOJU VIA - REGIA Położenie Podkarpacia i Rzeszowa Położenie i komunikacja Rzeszów położony jest na skrzyżowaniu głównych szlaków komunikacyjnych biegnących z północy na południe

Bardziej szczegółowo

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10

Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 Wola Prestige WolaPrestige.indd 1 03/09/2010 13:27:10 LOKALIZACJA Jednym z największych atutów inwestycji jest lokalizacja. Z osiedla do ścisłego centrum miasta można dojechać samochodem zaledwie w ciągu

Bardziej szczegółowo

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia

Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Proces tworzenia strefy aktywności gospodarczej na przykładzie miasta Bochnia Bogdan Kosturkiewicz Burmistrz Miasta Bochni Bochnia najstarsze miasto Województwa Małopolskiego (prawa miejskie z 1253 r.),

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w

NiegowiĆ, g m i n a G d ó w NiegowiĆ, g m i n a G d ó w Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka numer 294/5, obszaru 300 m 2, położonej w miejscowości Niegowid,

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo