Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sztuka. sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo?"

Transkrypt

1 Sztuka Reklama telewizyjnej platformy cyfrowej oferowa³a urz¹dzenie do jej odbioru i dekoder za jedyne 199 z³. W Bytowie p³acono za nie czasami dwa razy wiêcej. Teraz policja sprawdza, czy kilkuset bytowiaków pad³o ofiar¹ oszustwa, czy handlowego triku. Po reklamie w TV poszedłem do bytow skiego sklepu, w którym można kupić ze stawy do odbioru telewizji satelitarnej. Sprzedawca zaoferował mi kompletny ze staw z anteną za 380 zł mówi jeden z klientów. Tymczasem w ofercie platformy cyfrowej taki zestaw (dekoder + antena) powinien kosztować 259 zł. Tego klienta i inne osoby, które kupowały podobne urządzenia w takiej cenie, pytaliśmy, dla czego zgadzali się na wyższą niż podawa ną w mediach kwotę. Wiele razy mieliśmy do czynie sprzedaży, czy zwyczajne oszustwo? nia z reklamami, które polecały coś, co po sprawdzeniu w sklepie okazywało się droższe. Poza tym to jedyny punkt w na szym mieście, gdzie można nabyć taki ze staw tłumaczyli. W rozmowie z klienta mi sprzedawca wyższą cenę za dekoder tłumaczył m.in. kosztami montażu ante ny i przygotowaniem sprzętu do odbioru sygnału satelitarnego. Klienci mieli pro blemy z instalacją dekodera, dlatego pro ponowaliśmy im obsługę techniczną wy jaśniał nam pracownik sklepu. Jednak rzekome problemy z urucho mieniem urządzenia nie były jedyną przyczyną pobierania wyższych kwot. Zapłaciłem 431 zł. Podobno w cenę wli czony był abonament za pierwszy mie siąc. Później dowiedziałem się od znajomego, że pierwszy miesiąc był darmowy powiedział nam wzbu rzony mieszkaniec Udor pia. Inny klient, który swój dekoder kupił w grudniu, zapłacił co prawda nieco mniej, bo 405 zł, ale też trudno powiedzieć, że zrobił dobry interes. Jak mi powiedział sprzedawca, 50 zł z tej kwoty wliczone zostało na zaprogramowanie dekodera relacjonował zdenerwowany młody męż czyzna. Można zrozumieć jego rozgory czenie, kiedy dowiemy się, na czym owe zaprogramowanie polegało. Jeżeli wszystko jest w porządku, dekoder sam się programuje. Wystarczy jego wtyczkę włączyć do gniazdka usłyszeliśmy w autoryzowanym punkcie sprzedaży w Kościerzynie. Jego pracownicy dodawa li, że wśród ich klientów są również byto wiacy zniechęceni wyższymi opłatami w naszym mieście. Natrafiliśmy na jeszcze inny ciekawy wątek satelitarnej historii. Otóż pewnej bytowiance sprzedawca zaproponował, że jeżeli zapłaci 399 zł, będzie miała niższy abonament i dekoder na własność. Nie było mnie stać na przepłacenie 200 zł, dlatego odmówiłam mówi kobie ta. Osoby, które z nami rozmawiały, uważają, że zostały oszukane, bo odnosi ły wrażenie, że gdyby nie zgodziły się na wyższe ceny, proponowane przez pra cownika sklepu, nie miałyby szans na nabycie zestawu satelitarnego w Byto wie. Niektórzy już domagają się zwrotu części pieniędzy ich zdaniem niesłu sznie pobranych. Tymczasem sprzedaw ca broni się twierdząc, że każdy z jego klientów wiedział o dobrowolności opła ty za dodatkowe usługi. W.R. Dokoñczenie na str. 9

2 AKTUALNOŚCI GOPS W LIPNICY TROCHÊ WIÊKSZY Bez skrępowania w starym urzędzie Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Lipnicy zmieni³ lokum. Od pocz¹tku roku urzêduje w trzech œwie o wyremontowanych pomieszczeniach na parterze starego Urzêdu Gminy. Do tej pory pracownicy GOPS u, którzy wypłacają świadczenia rodzinne dla pra wie 600 rodzin i pomagają 250 w ramach pomocy społecznej, przyjmowali swoich petentów w dwóch pokojach Urzędu Gmi ny w Lipnicy. Teraz mają do dyspozycji o jeden pokój więcej, do tego pomieszczenie magazynowe, które prawdopodobnie raz Bo ena Pa ontka Lipinska cieszy siê z nowego lokum Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Lipnicy. Pokaż umowę Tuchomianie, którzy nie maj¹ umów na wywóz œmieci, bêd¹ musieli siê t³umaczyæ, co robi¹ z odpadkami. Radni gminy Tuchomie znaleźli sposób, by zachęcić mieszkańców do podpisania umów na wywóz śmieci. Na ostatniej sesji przyjęli nowy gminny regulamin dotyczący utrzymania czystości, który ma zmusić do podpisania umowy tych, którzy nie potrafią udokumentować, co dzieje się z ich odpad kami (po zamknięciu gminnych składowisk śmieci nie wszyscy mieszkańcy gminy pod pisali umowy na wywóz odpadów). Nowe zapisy w regulaminie obligują wójta do sporządzenia ewidencji umów w miesiącu będzie służyło jako kasa. Te raz możemy w dwóch różnych pokojach załatwiać sprawy związane ze świadcze niami rodzinnymi i pomocą społeczną. Dzięki temu osoby przychodzące do nas mniej się krępują, gdy muszą opowiadać o swojej sytuacji mówi Bożena Pażontka Lipinska, kierowniczka GOPS u. W usprawnieniu pracy mają pomóc też dwa nowe zesta wy komputerowe. Teraz każdy praco wnik ma na swoim biurku komputer. Na razie są jeszcze stare meble, ale jesz cze w tym roku, o ile pozwolą na to finan se, będziemy chcieli je wymienić zapo wiada kierowni czka. Nie zmienią się go dziny otwarcia GO PS u. W ponie działki ośrodek podpisanych przez mieszkańców na wy wóz śmieci. Do każdej osoby, która nie posiada umowy, będziemy się zwracać o wyjaśnienie, co robią z odpadami zapo wiada Jerzy Lewi Kiedrowski, wójt gminy Tuchomie. U tych, którzy nie będą umieli udokumentować, co zrobią ze śmieciami, gmina postawi pojemniki i później zażąda zapłaty za wywóz. Mam nadzieję, że no we zasady ograniczą wywożenie śmieci do lasów mówi J. Lewi Kiedrowski. W.R. 3 działa w godz , od wtorku do piątku Bez zmian pozostaje też termin wypłaca nia świadczeń. W.R. W k i l k u s ³ o w a c h Gmina Studzienice przedłużyła o 3 miesiące umowę z dotychczasową dyrektorką Ośrodka Kultury Gminy Studzienice w Ugoszczy, Danutą Kle wicz, która do końca marca będzie pracować w placówce na pół etatu. Przypomnijmy, że dyrektorka od no wego roku miała przejść na emerytu rę, jednak jak dotąd gmina nie roz strzygnęła konkursu na jej następcę. Ponad 8 tys. zł gmina Borzytuchom zaoszczędzi w tym roku na dodatkach mieszkaniowych dla nauczycieli. Cię cia oświatowych wydatków to efekt zmian regulaminu ich przyznawania, który zakłada, że dodatek będzie przy sługiwać tylko nauczycielowi i człon kom rodziny będącym na jego wy łącznym utrzymaniu (np. samotnej matce i jej dzieciom). Dotychczas do datki w wysokości 15 zł miesięcznie dostawał nauczyciel i maksymalnie 4 innych członków jego rodziny. Wydział komunikacji Starostwa Powiatowego w Bytowie przypomina o wymianie starych praw jazdy. Pozo stało na to jeszcze tylko niespełna pół roku. Do czas ma ok. 3 tys. kie rowców, którzy dotychczas nie dokona li wymiany. Jej koszt to ok. 75 zł. W pierwszym kwartale tego roku zmieni się wizerunek strony interne towej gminy Parchowo. Nowa ma za wierać więcej aktualności i informa cji o gminie. Obecnie gmina szuka fir my, która przygotuje nowy projekt 5 tys. zł zapłacił studzienicki samo rząd za używany 30 kilowatowy agre gat, który w razie braku prądu będzie obsługiwał przepompownie lub stacje wodociągowe na terenie gminy. Gmina Czarna Dąbrówka złożyła wniosek o 1,3 mln euro z funduszy nor weskich na budowę ośrodka sporto wo rekreacyjnego w Czarnej Dąbrów ce. Wniosek pozytywnie przeszedł wstępną weryfikację. Ostateczna de cyzja o przyznaniu funduszy ma za paść w ciągu 8 miesięcy. Pod koniec miesiąca w Tuchomiu zostanie otwarta nowa kawiarenka in ternetowa. Znajdzie się ona w wyre montowanych za ok. 2 tys. zł pomie szczeniach po byłym sklepie przy bib liotece gminnej w centrum wsi. Na po czątku dostępnych w niej będzie 10 stanowisk komputerowych, które zo staną przeniesione z GOK u, biblioteki i punktu informacyjnego w Urzędzie Gminy.

3 KRONIKI mieszkanka Bytowa powiado miła policję, że jej mąż od 6 miesięcy znęca się nad nią psychicznie i fizy cznie w Mercedesie zaparkowanym przy ul. Zielonej w Bytowie poprzecina no 4 opony. Właściciel wycenił straty na 400 zł z kantorka nauczycielskiego w Szkole Podstawowej w Pomysku Wielkim skradziono telefon komórko wy warty 500 zł. Policja odzyskała te lefon. Sprawcą okazał się 12 latek klientce baru przy ul. Dworco wej w Bytowie skradziono portfel z dowodem osobistym, prawem jazdy i 90 zł strażnik leśny na terenie leśni ctwa Czaple (gm. Bytów), trafił na śla dy sarny, która padła ofiarą kłuso wnika. W nocy 9 na w Lipnicy niezna ny sprawca zdemontował i ukradł 7 aluminiowych burt od naczepy. Ich właściciel wycenił straty na 15 tys. zł. PRZESUNIÊTA ROZPRAWA 10 dni poślizgu Zaplanowan¹ na rozprawê przeciwko wiceprzewodnicz¹cemu Rady Gminy w Borzytuchomiu odroczono. Przypomnijmy, że termin pierwszej rozprawy ustalono na Miał się na niej bronić wiceprzewodniczący Tadeusz M. oskarżony o nielegalny wyrąb i kra dzież drzewa z lasu Agencji Nieruchomo ści Rolnych w obrębie Krosnowo. Na ra zie jednak się nie bronił, bo... nie miał go kto bronić. Obrońca nie stawił się bo wiem na rozprawie. Nie dostaliśmy zwrotnego potwierdze nia zawiadomienia obrońcy i trudno teraz ustalić, czy nie dostarczył mu go listonosz czy też np. nie zostało wysłane mówi pro wadząca sprawę Katarzyna Różyń ska Terman, asesor Sądu Rejonowego w Bytowie. Oskarżony nie zgodził się na przeprowadzenie rozprawy bez obrońcy. Kolejny termin wyznaczono na , ale trudno się spodziewać by wyrok zapadł tego dnia. W sprawie bowiem jest wielu świadków mówi asesor sądowy. P.C. AKTUALNOŚCI WYPADKI NA BYTOWSKICH ULICACH Piesi poszkodowani W ostatnich dniach na ulicach Bytowa dosz³o do dwóch wypadków, w których ucierpieli piesi. Za jeden odpowiedzialny by³ alkohol, drugi by³ wynikiem nieuwagi. Na szczęście tylko stłuczeniem nóg i otarciami zakończył się dla 9 letniej dziewczynki wypadek na ul. Sikorskie go w Bytowie. Doszło do niego 4.01 przed godz Dziecko wbiegło na jezdnię w niedozwolonym miejscu pod nadjeżdżający od strony ul. Lęborskiej Daewoo Nubirę. Kierowca samochodu, 33 letni mieszkaniec Koszalina, zauwa żył dziewczynkę w ostatniej chwili i nie zdążył wyhamować. Bytowska policja prowadzi postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Do kolejnego zdarzenia doszło w nie dzielę Na odcinku ul. Wojska Pol 4 skiego, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h, został potrącony 54 letni bytowiak. Z raną głowy trafił do szpitala. Mężczyzna chciał przejść przez jezdnię na wysokości Biedron ki. Kierowca VW Golfa, który w niego uderzył, nie zatrzymując się uciekł. Je dnak dwie godziny później, dzięki nu merom rejestracyjnym zapamiętanym przez świadków, znalazł się w rękach policji. 24 letni mieszkaniec gm. Bo rzytuchom w trakcie zatrzymania miał w wydychanym powietrzu 0,5 pro mila alkoholu. W.R. Gaz całkiem bezpieczny O szczêœciu mo e mówiæ kierowca, którego auto zosta³o zniszczone w wypadku pod Rekowem. Mimo e zbiornik gazu znajduj¹cy siê w jego baga niku zosta³ zgnieciony, nie dosz³o do wybuchu. Z du ej chmury ma³y deszcz. Ratownicy obawiali siê, e zbiornik z gazem umieszczony w baga- niku uszkodzonego auta mo e eksplodowaæ. Na szczêœcie skoñczy³o siê tylko na obawach po godzinie na trasie By tów Rekowo Renault wpadło w poślizg i zjechało z 2 metrowej skarpy do lasu. Zjeżdżając auto obróciło się i tyłem ude rzyło w drzewo. Choć pojazd został moc no uszkodzony, jego kierowca wyszedł z wypadku bez szwanku. Z powodu zagro żenia wybuchem, w akcji brały udział dwie jednostki straży pożarnej. Strażacy odcięli dopływ gazu do silnika, dzięki czemu nie doszło do eksplozji. W.R.

4 AKTUALNOŚCI POLICJA PODSUMOWA A 2005 R. Bytowska komenda na podium W rankingu przygotowanym przez gdañsk¹ komendê policji na 19 powiatowych jednostek dzia³aj¹cych w województwie bytowska zajê³a 2 miejsce. Wojewódzka punktacja powiatowych i miejskich komend za 2005 r. brała pod uwagę 19 wskaźników, m.in. kradzieży mienia, kradzieży samochodów, rozbojów, bójek i pobić oraz przestępstw narkotyko wych. Oceniano też zaległości w prowa dzonych postępowaniach przygotowaw czych i ilość spraw będących wynikiem czynności operacyjnych. Za każdą dzie dzinę biorące udział w rankingu komen dy mogły otrzymać od 9 do +9 punktów. Policja bytowska uplasowała się na dru giej pozycji w województwie. Z wynikiem 64,5 pkt. przegrała tylko z komendą w Kartuzach 67 pkt. Na 3 miejscu sklasy fikowano Kościerzynę 63 pkt. W ub.r. bytowska policja ustaliła 76% sprawców spośród wszystkich prowa dzonych przez siebie postępowań. W przestępstwach kryminalnych wykry walność była na poziomie 64% i ten wy nik dał bytowiakom pierwszą lokatę w tej kategorii. Podobnie jak w przypadku liczby ustalonych sprawców włamań i kradzieży do samochodów, gdzie zanoto Komendant Marian Pieszak nie ukrywa³ zadowolenia prezentuj¹c dziennikarzom wyniki wojewódzkiego rankingu za 2005 r. wano jednak znacznie mniejszą, bo tylko 25 procentową wykrywalność. Wynik pozornie nie jest zadowalający, ale kra dzieże samochodów to trudne przypadki, bo najczęściej chodzi o osoby spoza na szego powiatu mówi nadkomisarz Ma rian Pieszak, komendant powiatowy po licji w Bytowie. Komendanta najbardziej niepokoi przestępczość wśród dzieci i młodzieży. W ubiegłym roku sprawcami aż 16 roz bojów byli nieletni. Policja deklaruje też, że w przyszłym roku zwró ci większą uwagę na prze stępstwa narkotykowe. Naszym celem jest łapanie dilerów, a nie tylko osób posiadających używki deklaruje komendant. W 2005 r. bytowska poli cja odzyskała skradzione mienie o łącznej wartości 157 tys. zł i zatrzymała 586 nietrzeźwych kierow ców (rok wcześniej 435). Zdaniem M. Pieszaka wpływ na dobrą pracę po licjantów miała niemal 100 procentowa obsada komendy i sposób premio wania funkcjonariuszy. Nagrody w wysokości od 100 do nawet 700 zł są przyznawane za dobre wy konanie zadania, a nie tyl ko z okazji Święta Policji mówi komendant. W.R. 5

5 AKTUALNOŚCI Spokój na 2 lata Wbrew wczeœniejszym zapowiedziom w najbli szych 24 miesi¹cach Wodoci¹gi Miejskie nie bêd¹ p³aci³y kar za odprowadzanie œcieków o zawartoœci azotu przekraczaj¹cej, zaostrzone normy. Przypomnijmy, że we wrześniu ub.r. dy rektor spółki Władysław Matasek zapro ponował znaczący wzrost ceny wody i ścieków, co uzasadniał m.in. wliczeniem w taryfy kosztów spodziewanych kar w 2006 r. Chodziło o 140 tys. zł za przekro czenia norm azotu w oczyszczonych ście kach. Z końcem 2005 r. wygasło bowiem stare pozwolenie wodno prawne na zrzut ścieków, a nowe miało być wydane zgod nie z zaostrzonymi normami. Te dopu szczają zawartość 15 mg azotu w dm 3, a tymczasem ścieki zrzucane w Przybo rzycach zawierają aż 26 mg/dm 3. Ale Wo dociągi kary nie zapłacą. Wydaliśmy po zwolenie, w którym dopuściliśmy wyższe normy niż te najwyższe w rozporządzeniu ministra mówi Ryszard Sylka, naczelnik wydziału ochrony środowiska, rolnictwa i leśnictwa w bytowskim starostwie. Ta na gła zmiana zdania wynika z dokopania się do przepisów, o których urzędnicy, ani szef spółki, jak tłumaczą, nie wiedzieli przed awanturą z nowymi cenami wody i ście ków. Okazało się, że w lipcu do prawa wodnego dopisano paragraf, który pozwa la staroście na określenie wyższych norm od tych z rozporządzenia ministra, ale tyl ko w określonych przypadkach wyjaśnia R. Sylka. Wodociągi wykorzystały przepis, uzasa dniając we wniosku o pozwolenie, że nie pogorszą stanu środowiska, rzeki Byto wy, do której odprowadzają ścieki. Regio nalny Zarząd Gospodarki Wodnej nie miał uwag, dając spółce na 2 lata spokój. W tym czasie gmina Bytów musi pogłów kować jak zdobyć 8 mln zł na moderniza cję oczyszczalni, dzięki której spełnia łaby ona wymagane normy. P.C. 6

6 AKTUALNOŚCI Szpitalny nowy rok Z jednej strony przyzwoity kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia i wiêcej pacjentów w poradniach, drugiej ci¹gle olbrzymie d³ugi, procesy s¹dowe pracownikami i zalecenia z Pañstwowej Inspekcji Pracy. Tak bytowski szpital wchodzi w nowy rok. DLA PACJENTÓW NAWET LEPIEJ Przypomnijmy, że w ub.r. Szpital Powia tu Bytowskiego rozpoczął restrukturyza cję, w ramach której wziął kredyt na spła tę podwyżek 203 i zaległości wobec ZUS u. Dzięki kolejnej 3 milionowej pożyczce po ręczonej przez powiat udało się z kolei ure gulować m.in. zobowiązania wobec wie rzycieli cywilno prawnych zaciągnięte do końca 2004 r. Od końca pierwszego kwar tału 2005 r. do końca listopada nasze zo bowiązania zmniejszyły się o 1,4 mln zł mówi dyrektor Zbigniew Binczyk. Jednak jego placówka w długach i tak tkwi po uszy. Gdyby ich spłacanie szło w tempie ubiegłorocznym, wyrównywanie rachun ków zajęłoby kilkanaście lat. Pocieszające jest, że szpitala nie pogrąży tegoroczny kontrakt podpisany z Narodowym Fundu szem Zdrowia jeszcze w ub.r. Jest więk szy od początkowego kontraktu z ub.r. o 170 tys. zł i wynosi 20,5 mln. Z tego dla samego szpitala przeznaczono 14,6 mln wylicza dyrektor. Dla pacjentów oznacza to utrzymanie usług przynajmniej na po ziomie ubiegłorocznym. Przynajmniej, bo w ciągu roku pieniędzy może jeszcze przy być. W 2005 r. po zwiększeniach dosta liśmy 1,5 mln zł więcej mówi Z. Binczyk. Wciąż musimy ograniczać jednak przyję cia na oddziały studzi lekki optymizm, podając że ub.r. odmówiono przyjęcia aż 1723 pacjentom, których zdaniem lekarzy można było zostawić w domu. Więcej przy jęć będą mogły zrealizować za to poradnie specjalistyczne. Dostały one o 46 tys. zł więcej niż w ub.r. Lepiej powinno być też na rehabilitacji ambulatoryjnej, która Jaki dla bytowskiego szpitala bêdzie 2006 r? Dyrektor cieszy siê, e nie musi toczyæ ciê kich bojów o wiêkszy kontrakt. Pracownicy licz¹, e uda im siê wywalczyæ zaleg³e pieni¹dze dla funduszu socjalnego. otrzymała 44 tys. zł więcej. Wystarczy ró wnież na dojazdy kardiologów ze szpitala w Kościerzynie, którzy od ub.r. w ramach umowy między placówkami badają u nas pacjentów i w razie potrzeby kierują na zabiegi do innych szpitali. INSPEKCJA BRONI PRACOWNIKÓW Dyrekcja nie ma za to powodów do zado wolenia po przeprowadzonej pod koniec ub.r. kontroli Państwowej Inspekcji Pra cy z Wejherowa. Ta wyraźnie wskazuje na naruszenie w kilku kwestiach praw pra cowników szpitala. Niesie to za sobą kon sekwencje finansowe. Co zarzucają kon trolerzy PIP u dyrekcji? Po pierwsze, że 7 nie odprowadziła odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych za lata 2001, 2002, 2003 i 2004 oraz O ile sprawa kwoty za ten ostatni rok została po części załatwiona (pracownicy dostali bony na święta), do uregulowania pozo staje w sumie ok. 350 tys. zł za poprzed nie lata. Inspekcja daje do zrozumienia, że w przypadku ociągania się z zaległo ściami związkowcy mogą wystąpić z ro szczeniami do Sądu Pracy. Dziś nasza sytuacja nie pozwala mi na uregulowanie tych kwot, ale to może się zmienić z dnia na dzień. Jeśli odprowadziłbym teraz pie niądze na fundusz, nie mógłbym wypłacić wynagrodzeń lub kupić leków tłumaczy się dyrektor. Będziemy naciskać, by fun dusz został uzupełniony zapowiadają je dnak związkowcy. Na razie chcemy do stać drugą część środków za 2005 r., co już uzgodniliśmy z dyrektorem. Mamy nadzieje, że w sprawie pozostałych kwot dojdziemy do porozumienia. Na pewno nie zostawimy tej sprawy deklaruje Ma ria Jelonek, szefowa Związku Zawodo wego Pielęgniarek i Położnych. Zapowia da też, że związkowcy nie pozostaną obo jętni wobec kolejnego zarzutu PIP u doty czącego odzieży roboczej i obuwia ochron nego. Tu PIP wytyka bowiem dyrektoro wi, że od r. nie wyposażył w nią pracowników ani też nie wypłacił ekwi walentu za użytkowanie własnej odzieży. Co więcej, kontrola wytknęła, że w minio nych latach ekwiwalent wypłacany w wy sokości 120 zł nie był różnicowany w za leżności od stanowiska i nie uwzględniał aktualnych cen. My musimy mieć np. kurtki, które kosztują kilkaset zł, a dosta jemy tyle co pielęgniarka wyjaśnia jeden z sanitariuszy. Behapowiec ma zrobić wykaz, jaka odzież przysługuje na danym stanowisku. Chcemy, by na tej podstawie dyrektor wyposażał pracowników mówi M. Jelonek. Jest duże prawdopodobień stwo, że ekwiwalent za ub.r. wypłacony będzie w styczniu. Od 2006 r. systematy cznie w ciągu roku będziemy wyposażać pracowników w odzież obiecuje dyrek tor. PIP zarzuca mu wreszcie nieprawid łowości przy wypowiedzeniach warunków płac, które obowiązują od Wytyka, że nie wystąpił do zarządów zakładowych związków o zgodę na wypowiedzenie wa runków płacy ich działaczom objętym ochroną. Wystąpiliśmy z pismem o pla nowanych wypowiedzeniach do wszyst kich pracowników, a więc również związ kowców broni się dyrektor. O tym, kto w tym sporze ma rację roz strzygnie Sąd Okręgowy w Słupsku. Bez względu na jego werdykt rok 2006 nie bę dzie łatwy dla bytowskiego szpitala. P.C.

7 AKTUALNOŚCI NA CO STUDZIENICE MAJ PIENI DZE? Budżet pod znakiem kanalizacji Prawie 1/3 pieniêdzy, które wyda w tym roku gmina Studzienice, przeznaczona zostanie na inwestycje. Ich lista jest d³uga, ale i tak gros œrodków poch³onie jedna - budowa kanalizacji i rozbudowa oczyszczalni œcieków w Ugoszczy. W tym roku do studzienickiej kasy wpły nie prawie tyle samo pieniędzy, co w ubiegłym. Nie zaskakują zatem zaplano wane na 8 mln dochody. Jak zawsze naj więcej pieniędzy do gminnej kasy w tym Jedn¹ z zaplanowanych na ten rok inwestycji w gminie Studzienice jest warta 150 tys. z³ modernizacja sali wiejskiej w K³¹cznie i budowa tam boisk z placem zabaw. roku wpłynie z podatków i opłat lokal nych 2,3 mln i z większej od nich o 360 tys. zł subwencji rządowej. Tak jak nic nie zmieni się we wpływach, nic istotnego nie czeka gminnych wydatków. Zaplanowa ne są na poziomie ubiegłego roku mówi Grażyna Wirkus zajmująca się finansami w Urzędzie Gminy w Studzienicach. Kło poty mogą mieć jedynie szkoły. Subwen cja oświatowa nie uwzględnia wzrostu wynagrodzeń planowanych na ten rok mówi wójt Jerzy Szpakowski. Zdecydowanie więcej pieniędzy niż w roku poprzednim pójdzie za to na inwestycje. A to za sprawą wartej po nad 2,2 mln zł budowy kanalizacji w Przewo zie, Osławie Dąbrowie i na osiedlu Jeziorna w Studzienicach i rozbu dowy oczyszczalni w Ugoszczy wyjaśnia J. Szpakowski. Ta ostat nia inwestycja podwyż sza tegoroczne wydatki do ponad 9,3 mln zł. By pokryć niedobór w fi nansach, gmina zaciąg nie 1,2 mln zł kredytu z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Aż 860 tys. zł samo rząd dostanie na rozbudowę z Eko Fun duszu. Inwestycja, która już się rozpo częła, zakończy się w połowie roku. Roz ruch oczyszczalni nastąpi , a wyniki jej pracy poznamy zapowiada wójt. Sztuka sprzedaży czy zwyczajne oszustwo? DOKOÑCZENIE ZE STR. 1 Teraz sprawę wyjaśnia policja. Jednak w bytowskiej komendzie nikt nie chciał nam wyjawić szczegółów. Dla dobra śledztwa nie możemy udzielać żadnych informacji usłyszeliśmy od podkomisarza Dariusza Zielonki, naczelnika sekcji dochodzenio wo śledczej w Komendzie Powiatowej Poli cji w Bytowie. Wiadomo jednak, że śledztwo komplikuje jego skala i fakt, że nabywcy sa telitarnych zestawów nie posiadają żad nych pisemnych potwierdzeń przyjęcia przez sprzedawcę pieniędzy. On sam przy znał, że często nie wystawiał dokumentu, na którym widniałoby za co i ile płacili jego satelitarni klienci. Były okresy, kiedy mieliśmy więcej pracy i w zamieszaniu mogłem komuś nie dać pokwitowania tłu maczy pracownik sklepu. Na tym etapie śledztwa ostrożna w wypowiedziach jest też bytowska prokuratura, która w tej sprawie zamierza przesłuchać kilkaset osób. Pro wadzone postępowanie ma wyjaśnić, czy do szło do przywłaszczenia lub oszustwa mó wi lakonicznie Jan Zborowski, szef Proku ratury Rejonowej w Bytowie. O komentarz zwróciliśmy się również do warszawskiej centrali platformy cyf rowej. Przeprowadzamy obecnie nasze wewnętrzne sprawdzanie, gdyż chcemy z najwyższą starannością wyjaśnić wszelkie okoliczności zaistniałej sprawy (...) Punkt [chodzi o sklep w Bytowie 9 Na razie budowana jest tylko kanalizacja, bo bydgoska firma, która miała zająć się oczyszczalnią, zbankrutowała. Udało nam się uzyskać pozowlenie z Urzędu Za mówień Publicznych na wyłonienie nowej, bez przetargu, z wolnej ręki. Rozmawiamy z kartuską firmą Korpos uspokaja wójt. Tak duże wydatki na kanalizację nie ozna czają, że nie będzie pieniędzy na inne rzeczy. I tak do lata zakończona ma być warta nie mal 150 tys. zł modernizacja izby pamięci i sali wiejskiej w Kłącznie połączona z budo wą we wsi boiska i placu zabaw. Aż 115 tys. zł na ten cel gmina dostanie z funduszy unij nych. To nie koniec nakładów finansowych w Kłącznie. 10 tys. zł przewidziano na budo wę nowej remizy przy dawnej szkole. Na li ście inwestycji są też remont sali w Półcznie i dokończenie budowy sali z remizą w Skwierawach. Jednak nie wiadomo, jak da leko posuną się przedsięwzięcia. O ile bo wiem zwłaszcza inwestycja w Skwierawach nie wymaga wielkich nakładów (ok. 30 tys. zł), to kapitalny remont sali w Półcznie sza cowany jest na 120 tys. zł. Tymczasem w bu dżecie samorząd ma tylko 40 tys. zł. W tym roku jest szansa na pozyskanie pieniędzy z Programu Odnowy Wsi Pomorskiej mówi z nadzieją J. Szpakowski. Listę tegorocznych inwestycji zamykają opracowanie projektów zagospodarowania kąpielisk w Półcznie i Skwierawach za 7,4 tys. zł oraz wydatek 10 tys. zł na dalsze prace nad jeziorem w Stu dzienicach. Nie ma za to raczej szans na zapisaną w budżecie budowę wodociągów w Czarnej Dąbrowie, Półczenku, Łąkiem i Cechy nach, na co potrzeba aż 950 tys. zł. Nie dostaniemy na to środków unijnych. Choć zrobimy pewnie coś z tych 106 tys. zł, które miały być naszym wkładem własnym za powiada wójt. P.C. przyp. red.] posiada naszą autoryzację, a historia jego dotychczasowej współpracy z nami była oceniana pozytywnie. Nie możemy wykluczyć, że sprzedawca pobie rał dodatkowe opłaty, np. za usługę mon tażu, która nie jest wliczona w cenę ze stawu, gdyż nie jest przez nas traktowa na jako obowiązkowa. Wychodzimy bo wiem z założenia, że klient może chcieć samodzielnie dokonać montażu. Jest to już odrębna działalność, którą punkt sprzedaży może prowadzić na własną rę kę czytamy w pisemnej odpowiedzi skierowanej do redakcji. Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy, to nie sklep prowadził dodatkową działalność na własną rękę, ale wyłącznie jego sprzedawca. W zarządzie spółki akcyjnej, która jest wła ścicielem sklepu, nikt nie chciał z nami o sprawie rozmawiać, tłumacząc to oczekiwa niem na wyniki policyjnego śledztwa. Jeden z niższych rangą pracowników spółki powie dział nam jednak, że sprzedawca najpewniej rozstanie się z ich firmą. W.R.

8 NOWOCZESNY KOMPLEKS W TUCHOMIU Rekreacja przy szkole AKTUALNOŚCI Teraz s¹ tam krzaki, podmok³e ³¹ki i trawiaste boisko. Ale ju za pó³ roku teren przy szkole w Tuchomiu ma siê zamieniæ w kompleks sportowo-rekreacyjny z parkingiem, miejscem zabaw dla dzieci i k¹pieliskiem. Ruszyły warte 437 tys. zł prace przy budowie terenu rekreacyjno sportowego przy Zespole Szkół w Tuchomiu. Prowa dzi je firma Janusza Richtera z Borowe go Młyna, która w ub.r. wygrała prze targ na wykonanie inwestycji. Prace ziemne rozpoczęły się Do połowy lipca na 2,6 hektarowym terenie mają powstać m.in. par king, trawniki, żywopło ty, pole namiotowe, boisko do piłki nożnej, drewniana przystań dla kajakarzy, place zabaw dla dzieci z drewnianą warownią, altana, miejsce na ognis ko, utwardzone miejsce widokowe 11 z ławkami i stołami przy rzece oraz kąpielisko. Tak dużą inwestycję gminie uda się zrealizo wać dzięki środkom z dofinan sowawy nego przez Unię Eu ropejską Pro gramu Odnowy Wsi. Udało się stam tąd pozyskać na nasz projekt 335 tys. zł. Cieszy nas to tym bar dziej, że gór na granica pomocy z tego źródła to 400 tys. zł mówi Je rzy Lewi Kiedrow ski, wójt gminy Tucho mie. Niestety, ta kwota nie wystarczy na scenę wi dowiskową, na budowę któr ej gmina zabiegała też z Sekto rowego Programu Operacyjnego. Jednak w trakcie weryfikacji wnio sek odpadł. Wystąpiliśmy też o pie niądze do marszałka wojewodztwa, który rozdziela środki z Totalizatora Sportowego. Na razie też bezskutecznie mówi J. Lewi Kiedrowski, zapewniając jednak, że w ciągu dwóch lat oprócz sce ny, przy tuchomskiej szkole samorząd postara się wybudować widownię, siłow nię i przebieralnię pod sceną, toalety, po mieszczenia dla miejscowego klubu piłkarskiego Myśliwiec i magazyn dla szkoły, w którym w przyszłości ma stać gimbus. Aby to zrealizować potrzebuje my kolejnych 450 tys. zł zapowiada wójt. Ale to już zadanie zapewne samorządu następnej kadencji. W.R.

9 AKTUALNOŚCI Będą cegły, ale czy będzie je widać? - Tak ma wygl¹daæ stary spichlerz? - pytaj¹ bytowiacy, pamiêtaj¹c o tym, jak zabytkowy obiekt przy ul. Ogrodowej wygl¹da³ przed rozbiórk¹. W³aœciciele, prosz¹c o cierpliwoœæ, zapewniaj¹, e wkrótce spichlerz bêdzie niemal taki sam jak ten sprzed lat. Kiedy w XVIII w. stawiano spichlerz, chy ba żaden bytowiak nie sądził, że obiekt bę dzie czymś wyjątkowym. W mieście prosty, szachulcowy budynek ze spadzistym da chem nie był rzadkością. Ówczesna ul. Ogrodowa zastawiona była różnego typu magazynami, które miały niskie kondyg nacje, po to, by trzymany w nich towar był łatwo dostępny i mieściło się go jak najwię cej. Transport na wyższe piętra spichlerza ułatwiał drewniany dźwig na stałe zainsta lowany w szczycie budynku od strony ulicy. W piwnicy o grubych kamiennych ścianach można było magazynować towary wymaga jące chłodu. Wysoki parter oddzielony od niej łukowym ceglanym sklepieniem miał już inne ściany. Aż po dach były one zbudo wane z drewnianej belkowej konstrukcji wypełnionej dużymi ceg łami 14x27x7,5 cm (dziś standardowe wymiary to 12x24x6 cm). Otwory okienne z oszczędności, ale też po to, by zape wnić przewiew, nie mia ły szklanych okien, ale je dynie drewniane okien nice. W XIX i XX w. bytowskie magazyny zmieniły kształty, zmienił się też budulec (ilustracją tych przemian są właśnie bu dynki przy ul. Ogrodowej). Dlaczego? Nie mal wszystkie najstarsze spłonęły, inne zwyczajnie rozebrano. Nic więc dziwnego, że po ponad 200 latach status szachulco wego spichlerza przy ul. Ogrodowej był już zupełnie inny. Jednak wpisanie obiektu na listę zabytków nie uchroniło go przed rui ną. Popękane dachówki nie zabezpieczały już dostatecznie przed deszczem i śnie giem, nie bez znaczenia dla stanu budyn ku była też sól używana do garbowania skór, którą przez wiele lat składowano w piwnicach. W 1996 r. miasto sprzedało obiekt Wiesławie i Sławomirowi Sidorowi czom. Chcieliśmy urządzić tu mieszkanie mówią. Zamiaru nie zmienili. Ale dopiero w tym roku wprowadzą się na Dziœ nowy budynek przy ul. Ogrodowej tylko z bry³y przypomina stary spichlerz. Wkrótce ma siê to zmieniæ. Ogrodową. Dlaczego dopiero teraz? Nie przez pieniądze. Wiele robót budowlaniec z zawodu wykonał sam. Są też banki doda ją Sidorowiczowie. Kłopoty, których nad miar sprawiał, że czasami zadawali sobie pytanie, czy dobrze zrobili kupując spi chlerz, mieli z czym innym. Musieli prze brnąć przez szereg formalności związanych z projektem. Potem trzeba było rozebrać po bliską piwiarnię, która opierała się o ścianę ich obiektu. Dopiero na początku ub.r. na starych fundamentach postawili budynek przykryty dachem. Na razie jest w stanie surowym. Teraz zaczynają wykańczać wnę trze. Ale musimy też wykonać elewację. Zo stanie zrobiona z pochodzących z rozbiórki 13 cegieł i belek. Dzięki temu trudno się będzie domyśleć, że cały środek starego spichlerza jest wypruty i zbudowany w nowoczesny sposób mówi S. Sidorowicz. Jego żona do daje, że często musi się tłumaczyć znajo mym, którzy pytają dlaczego okna są takie małe i tak dziwnie umiejscowione. Wyja śniam więc, że takie były otwory okienne spi chlerza, które musiały się wpasować w dre wnianą konstrukcję ścian, te do nich nawiązują mówi. Inaczej niż przedtem bę dzie wyglądać dobudówka. Dawną ceglaną elewację zastąpi szachulec. Konserwator zabytków nie stawiał nam w tym przy padku żadnych wymagań. Chcemy jednak, by było to jakieś nawiąza nie do spichlerza wyjaśnia bu dowlaniec. Mieszkanie w spichle rzu ma zajmować dwie najwyższe kondyg nacje (I piętro i poddasze). Składać się będzie z salonu, dużej kuchni, sypialni, dwóch ła zienek i dwóch pokoi dla synów. Na wysokim parterze powstanie lokal użytkowy na wyna jem i biuro tłumacza przysięgłego, czyli pani domu, bo germanista to jeden z jej zawodów. Piwnica będzie musiała poczekać, aż uda się wydostać całą sól z fundamentów i podło ża. Potem będzie to piękne miejsce na jakiś sklep, a może galerię zastanawia się gospo darz obiektu. Sidorowiczowie nie mogą się już do czekać, by zamieszkać przy ul. Ogrodowej. Niepokoimy się tylko tym, co stanie na pobliskiej działce, którą miasto wystawiło na sprzedaż przed kilkoma tygodniami. Kiedyś mówiono nam, że teren dookoła nie będzie zabudowany. Dlatego m.in. naka zano odtworzenie oryginalnej elewacji. A teraz? pyta W. Sidorowicz. Architekt miejski Leszek Neubauer przyznaje, że sprawa jest trudna. Plan zagospodaro wania tej części miasta przewiduje tam za budowę ciągłą, jednak państwo Sidorowi czowie dostali pozwolenie na budowę wcześniej, niż go uchwalono. Dlatego trud no mi sobie wyobrazić, by pozwolono na zabudowę okien mówi, dodając, że to jed nak nie Urząd Miejski, ale starostwo bę dzie wydawać pozwolenie na ewentualną zabudowę sąsiedniej działki. G.P.

10 AKTUALNOŚCI LISTY # LISTY # LISTY # LISTY # LISTY # LISTY # LISTY Było inaczej W poprzednim Kurierze Bytowskim w kronice policyjnej podano nieprawdziwy fakt, który rzekomo miał miejsce r. Tego dnia na ul. Bauera zatrzymałem się na parkingu wzdłuż jezdni koło tylne prawe mogło stać na ulicy, ale ponieważ z parkingu wyjeżdżał inny samochód, mu siałem poczekać. Nim tam zaparko wałem, na sygnałach świetlnych nadje chał radiowóz, z którego wysiadł poli cjant i zapytał się mnie, czy znam znaki drogowe. Odpowiedziałem, że tak i że ża dnego wykroczenia nie popełniłem. Wtedy policjant kazał mi wjechać w to miejsce, z którego wyjechał wspomniany przeze mnie samochód. Kazał mi zabrać doku menty i przyjść do radiowozu. Następnie poszedł pokazać mi znak, którego według niego nie przestrzegałem. Potem wrócił do radiowozu, usiadł i zaczął pisać notatkę. Ja znowu powiedziałem mu, że żadnego wykroczenia nie popełniłem i mandatu nie przyjmę, że ma pisać wniosek o ukara nie mnie do sądu. W tym czasie, kiedy po licjant pisał, nadeszła moja żona, pytając co tu się dzieje. Powiedziałem jej, że zosta łem zatrzymany. Niepokoiła się, bo była zarejestrowana do lekarza na godz Do policjanta to jednak nie docie rało, że jest po operacji i bardzo jej zależa ło, aby się nie spóźnić. Żona po chwili znów ponowiła prośbę, żeby się pośpieszył z pisaniem. Jednak bez skutku. Wtedy żo na bardzo już zdenerwowana spytała policjanta, czy nie ma serca. Wtedy ja do żony powiedziałem: nie gadaj mu, bo i tak nie słyszy, a prędzej byś wytłumaczyła cielakowi niż człowiekowi. Wówczas poli cjant powiedział do mnie, że ja mu na służbie ubliżyłem, że wyzwałem go od cie laków. Teraz jestem za to oskarżony, choć odezwałem się do żony. Kiedy policjant spisał mnie, poprosiłem go, żeby sam za wiózł moją żonę do lekarza, a ja zostanę na miejscu wykrocze nia. Bez skutku. Sie dział w radiowozie a ja z żoną staliśmy, jak dwa palanty obok. Kontrola trwała ok. 25 minut. W końcu zawiozłem żonę do lekarza, a potem udałem się do komendy policji w Bytowie i złożyłem skargę ustną. Policjant, który mnie przyjął, postanowił sprawę wyjaśnić i zapisał mój numer tele fonu domowego. Powiedział, że jeżeli nie będzie dzwonił do mnie, to sprawa jest za łatwiona pozytywnie. Nikt do mnie nie zadzwonił, ale już r. zostałem listem poleconym wezwany do komendy jako podejrzany w sprawie z art. 251 Też szukaliśmy Bosmana Nawiązując do zadanego pytania w ostatnim Kurierze Kto jest Bosma nem, pozwalam sobie korzystając z za proszenia zabrać głos. Jestem członkiem dwóch komisji Rady Miejskiej: rolnictwa oraz programowania i rozwoju. Już podczas pierwszej dyskusji nad projektem tegorocznego budżetu radni zwrócili uwagę na fakt zaplanowania 20 tys. zł na budowę tzw. bosmanki oraz, że jest to kwota bardzo zaniżona, bo z innego działu powiększona miała być o koszty ro bocizny. Potem okazało się, że tak napraw dę nie wiemy, dla kogo chcemy budować obiekt. Ma to rozstrzygnąć przetarg. Rad nych irytowało, że w tej wersji projektu w ogóle nie było mowy o tamie na rzece Bo rui. Tam, gdzie jest zagrożenie setek mie szkańców Bytowa i mienia o dużej warto ści, a koszt interwencji strażaków bardzo wysoki, nie było ani złotówki, natomiast na bosmankę przeznaczone miały być dzie siątki tysięcy złotych. Radni komisji rolnictwa i komisji pro gramowania byli jednomyślni, że sytua cję trzeba odwrócić i dlatego głosowali za wyrzuceniem budowy bosmanki, a wprowadzeniem budowy tamy. Tu wy raźnie widać, że wcale nie jest tak, że część radnych (z opozycji) widziała problem, a pozostali nie. Uczestniczyłem w sześciu posiedzeniach, na których omawiany był 14 KW. Na komendzie się stawiłem w wy znaczonym czasie. Kiedy p. Tomasz Braksator zaczął mi rysować na kartce papieru moje rzekome wykroczenie, po wiedziałem, że to nie było tak. Poprosi łem o przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu wykroczenia. Pojechaliśmy ko misyjnie, p. Braksator i p. Wolski, spe cjaliści z zakresu ruchu drogowego. Kie dy dojeżdżaliśmy do owego miejsca, oka zało się, że znak ustawiony przy posesji nr 4 jest niewidoczny dla jadących z ul. Prostej na ul. Bauera. Policjanci pytali się, kto ten znak w tym miejscu postawił? Stoi on przed skrzyżowaniem, a każde skrzyżowanie odwołuje znak. Stwier dzili, że policjant, który ze mnie zrobił podejrzanego, nie miał racji. Potem uda liśmy się do komendy policji, gdzie zosta łem przesłuchany jako podejrzany. Po przesłuchaniu udałem się ponownie do sekretariatu policji, gdzie złożyłem skar gę na piśmie. Kiedy wróciłem do domu, syn zadzwonił z informacją, że w gazecie jest napisane, że Hubert C. na ul. Bauera znieważył policjantów. Z powa aniem Hubert Cyrson projekt budżetu i słyszałem tylko jednego radnego, który był przekonany o potrzebie budowy bosmanki. W ostatecznej wersji, pozycja ta mimo wszystko została. Dlate go właśnie na sesji Rady, kiedy uchwali liśmy budżet, zapytałem burmistrza, dla czego tak bardzo zależy nam na jej budo wie, a przeznaczyliśmy tak małe pie niądze na projekt tamy (tylko projekt, bo o budowie w budżecie nie ma ani słowa). Odpowiedzi nie było i dlatego cieszę się, że pytanie zadane zostało ponownie, teraz przez redakcję Kuriera. Budżet został przyjęty, ale to nie znaczy, że podjęte zostały ostatecznie decyzje i już nic nie można zmienić. Kazimierz Formela przewodnicz¹cy komisji programowania Rady Miejskiej

11 AKTUALNOŚCI Gazetki do druku Powiat i gmina Bytów przed³u y³y umowê na wydawanie swoich gazetek. Samorz¹dy wydadz¹ na ten cel w sumie ponad 55 tys. z³. Przypomnijmy, że jako pierwsze na wy dawanie swego pisma wpadło bytowskie starostwo. Jego Gazeta Powiatowa ukazuje się co tydzień na stronach lokal nego dodatku do jednej z regionalnych gazet od lutego ub.r. W ślad za powiatem poszła gmina Bytów, mimo że wcześniej burmistrz Stanisław Marmołowski kry tykował takie wydawnictwa. Miasto swój informator wydaje co 3 tygodnie na stro nach tej samej gazety co powiat. W ub.r. starostwo za numer swojego biuletynu płaciło 549 zł, a gmina 1464 zł. Płacić bę dą również w tym roku, bo samorządy przedłużyły umowy na drukowanie pism. Jak łatwo wyliczyć, dla obu budżetów oz nacza to prawie 30 tysięczne wydatki w ciągu roku, a dla pracowników urzędów zabawę w dziennikarzy. U nas pisa niem zajmują się wszyscy pracownicy wydziału promocji i rozwoju. Pomagają nam jednak również pracownicy innych wydziałów przyznaje Adam Leik, na czelnik wydziału promocji i rozwoju. W Urzędzie Miejskim koordynatorką prac nad biuletynem jest rzeczniczka praso wa Danuta Karcz Karczewska. Zajmu ję się zebraniem całego materiału z po szczególnych wydziałów. Nad treścią czuwają przeważnie ich kierownicy. Tek KOMENTARZ TYGODNIA Reklama dźwignią polityki S¹ tematy z racji ci¹g³ego ich przywo³ywania, a jednoczeœnie niezbyt ciê - kiego kalibru, nazywane dy urnymi. U nas na pewno takim mianem nale a- ³oby obdarzyæ gazetki samorz¹dowe wydawane przez w³adze miejskie i powiatowe. Kto lubi, kiedy mówi się o nim nie naj lepiej, albo wręcz paskudnie? Nikt. Kie dy do tego przywołamy starą prawdę, że media kłamią, logiczny wyda się po mysł, by władze o tym, co robią, infor mowały obywateli same, bez pośredni ków. Kiedy jednak przegląda się miej ską i powiatową gazetkę, coś w nich jak by trąci myszką. Większość informacji, zdążyły bowiem podać już inne, te nielu biane media. Są nie tylko przedawnio ne, ale też jakieś takie różowe, bardzo różowe, często bardziej niż rzeczywi stość. Co mam na myśli? Weźmy pier wszy z brzegu przykład z ostatniej Ga zety Powiatowej, w której tak napisano o pewnym funduszu pożyczkowym, w którego uruchomieniu u nas uczestni sty wychodzą często spod piór ich praco wników zdradza nam rzeczniczka. Jej zdaniem biuletyn to świetny pomysł. Dlaczego? Taka forma przyjęła się. Lu dzie zgłaszali mi, że podoba im się i że te raz wiedzą, czym zajmują się poszczegól ne wydziały mówi. Również w staro stwie mówi się dobrze o gazetce. Może my tu umieszczać za darmo wszelkie ogło szenia o konkursach, informacje ważne dla petentów, np. z wydziału komunikacji mówi A. Leik. W Urzędzie Miejskim tworzenie gazetki ma być w tym roku łatwiejsze, gdyż bur mistrz postanowił zatrudnić podinspek tora ds. współpracy partnerskiej i regio nalnej. Choć nazwa stanowiska dosyć jas no wskazuje, czym ma się zajmować nowy pracownik, to obok tego ma zbierać infor mację o działalności urzędu, tworzyć ser wis internetowy, redagować Biuletyn In formacji Publicznej czy przygotowywać materiały i opracowania. Nie jestem tyl ko rzecznikiem prasowym, ale przede wszystkim inspektorem ds. organizacyj nych i mam zbyt wiele obowiązków, by dobrze informować. Z nowym pracowni kiem będziemy współdziałać w tej materii mówi D. Karcz Karczewska. P.C. czyło starostwo: Zainteresowanie przed siębiorców pożyczkami jest duże, ale niestety nie został wystosowany ani je den wniosek o pożyczkę. Czyli jednym słowem klęska, ale w sumie sukces. Urocze są również zamieszczane zdję cia. W gazetce powiatu najczęściej przed stawianą personą jest starosta, w miej skiej oczywiście burmistrz. Profil z lewej, z prawej, na wprost, uśmiech, powitanie, w płaszczu, koszuli, garniturze pełen wybór. To lepsze niż plakat wyborczy. Nie tylko ze względu na ilość ujęć. Lep sze, bo zamiast wykładać z własnej kasy, płaci samorząd. A przecież w tym roku wybory i każda reklama, nawet ta nie zbyt poczytna, jest na wagę złota. P.D. 15 LISTY # LISTY # LISTY Urzędowa arogancja w Bytowie Będąc 3 stycznia 2006 r. około godz w bytowskim Starostwie Powiato wym w wydziale komunikacji, by wyreje strować pojazd konkretnie ciągnik rolniczy mojego ojca spotkałem się z niepodważalnym dowodem na arogancję polskich pracowników państwowych. Pan z pokoju nr 24 wręczył mi wniosek do wypełnienia i dobrze wiedząc, że przy stoliku nie ma długopisu, wysłał mnie piętro niżej do stolika, żebym tam, chyba własną krwią, wypełnił ten dokument. Osoby oczekujące na korytarzu pytałem o coś do pisania. Niestety, nikt nie był mi w stanie pomóc, za co w ogóle nikogo nie obwiniam. Od kiedy to bowiem trzeba nosić długopis ze sobą do każdego urzę du? Ba, to tak jak noszenie do lekarza własnej strzykawki i bandaży. Absurd! Zdesperowany wszedłem jeszcze raz do pokoju nr 24 i poprosiłem tegoż samego Pana o pisak. Oburzywszy się, odpowie dział mi, że on nie ma długopisów, by po życzyć i tak w ogóle to on nie może pożyczać, ponieważ mu ostatnio 4 zginę ły. Kazał mi pojechać do domu (Crail sheim), jakieś 970 km, żebym tam sobie własnym sprzętem wypełnił wniosek i przyjechał ponownie. Absurd!! Mieszkając za granicą, a dokładnie w Niemczech, miałem wiele razy do czy nienia z urzędnikami niemieckimi i na prawdę, nawet jako obcokrajowiec, nigdy nie zostałem w gorszy sposób po traktowany. Nie chcę się tutaj użalać, lecz tylko poruszyć problem polskiego urzędnika. Niektórym bowiem wydaje się, że są nietykalni i mogą się z szarym człowiekiem obchodzić jak ze śmieciem. Jestem przekonany o tym, że nie tylko mi przytrafiła się tak przykra historia, ale wielu osobom. Tylko mało kto ma odwagę o tym dyskutować. Może to leni stwo albo brak odpowiedzialności cywil nej? Przyzwalając na takie traktowanie, jesteśmy skazani na bezkarność urzę dników i coraz większą arogancję ze strony władzy. personalia znane redakcji

12 AKTUALNOŚCI Pierwsza taka wystawa Makramy, obrazy, kompozycje ze sznurka, wyklejanki i fotografie - to wszystko ju od pi¹tku bêdzie mo na ogl¹daæ w galerii Wie a cd.. Na wernisa zapraszaj¹ twórcy wystawy, czyli uczestnicy Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie. Ideą jest pokazanie twórczości tej gru py na zewnątrz. Są to często osoby bar dzo zdolne i warto zobaczyć dzieła ich rąk do obejrzenia wystawy zachęca Jak wykorzystali swoją wiedzę, będzie można zobaczyć właśnie na wystawie, gdzie znajdą się zdjęcia zrobione przez nich w mieście i w czasie wycieczek po Kaszubach. Będzie można też obejrzeć makietę naszego zamku, który znalazł się także na makramach i wyklejan kach. Ciekawostką wystawy są rucho ma makieta wiatraka wykonana z paty Muzyka poważna na wesoło Kabaret, w którym wiêcej muzyki ni s³ów, potrafi¹cy rozœmieszyæ do ³ez - taka jest bez w¹tpienia Grupa MoCarta. W pierwsz¹ sobotê lutego bêdzie mo na j¹ zobaczyæ w Bytowie. Barbara Chmielecka, kierowniczka Śro dowiskowego Domu Samopomocy w By towie. Wyjaśnia, że w galerii znajdą się prace powstałe w ramach realizacji dw óch programów Poznaj moje miasto Bytów i Poznaj moją Ojczyznę Kaszu by. W ramach pierwszego uczestnicy zajęć poznawali m.in. tajniki fotografii. Na wystawie w galerii Wie a cd. zobaczymy kilkadziesi¹t prac uczestników Œrodowiskowego Domu Samopomocy w Bytowie. czków po lodach oraz wykonany z gałązek miniaturowy zespół muzyczny grający melodie po naciśnięciu guzika. Nie wszystkie prace znajdą się w galerii, jest ich zbyt dużo. Te, które pokażemy, będzie można nabyć, ale już po wystawie mówi terapeutka Anna Krefft. A.W. Koncert odbędzie się w Miejskim Domu Kultury. Jesteśmy na przekór dostojnej powadze sal koncertowych, na przekór nużącej codzienności życia mu zyków, na przekór zaprzysięgłym melo manom i na przekór fanom rocka, rapu, czy muzyki pop, którzy boją się klasyki jak ognia piszą o sobie Filip Jaślar, Michał Sikorski, Paweł Kowaluk i Bo lek Błaszczyk, członkowie zespołu. Osób, które znają ich twórczość, nie trzeba specjalnie zachęcać do uczestnic twa. Zapraszam jednak wszystkich, war to zobaczyć ten koncert. Trzeba się jednak pospieszyć, bo może zabraknąć biletów mówi Marian Gospodarek, dyrektor by towskiego MDK u. A.W. Pastuszkowie z anielskim głosem Zimno wcale nie grozi³o ubranym w grube ko uchy cz³onkom zespo³u. 17 Publicznoœæ zgromadzon¹ w koœciele œw. Katarzyny w niedzielny, mroÿny wieczór rozgrzewa³y swoim œpiewem pastuszkowie, czyli... Anio³y Nadziei. Mimo chłodu i późnej pory, w niedzielę nie zabrakło chętnych do wysłu chania koncertu działającej przy parafii scholi. Ubrałyśmy się ciepło, celowo upodabniając się do pastuszków, żeby stworzyć odpowiedni klimat opowiada Beata Borzyszkowska, opiekunka ze społu. Strojów szukałyśmy u dziadków i na strychach, dziś nikt nie chodzi już w takich kożuchach i czapkach śmieją się Joanna Wichert i Ewelina Hering, so listki Aniołów Nadziei. Publiczność us łyszała 12 znanych i tych mniej popular nych kolęd, m.in. tę, która znalazła się na płycie wydanej przez Fundację Pa rasol. A.W.

13 GRA A WIELKA ORKIESTRA AKTUALNOŚCI Rekord hojności pobity! Prawie 3 tys. z³ wiêcej ni rok temu zebrano na niedzielnym XIV finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy na Ziemi Bytowskiej. W tym roku Orkiestra gra³a dla ofiar wypadków drogowych. W tym roku na Bytowszczyźnie (oprócz gminy Studzienice) zebrano zł 42 gr (w 2005 r zł 70 gr). W puszce har cerki z Nożyna znalazł się również złoty pierścionek. Jubiler potwierdził jego au tentyczność, wyślemy go więc razem z pie niędzmi mówi Jolanta Błaszkowska, ko mendantka hufca ZHP w Bytowie, który był koordynatorem działań na naszym terenie. W Bytowie wolontariusze z identyfika torami i puszkami pojawili się na ulicach już o godz rano. Najliczniejsze gru py kwestujących można było spotkać pod kościołami i dużymi sklepami spożywczy mi. Mimo mrozu młodzi ludzie dzielnie trwali na posterunkach. Finał imprezy rozpoczął się o godz w Miejskim Domu Kultury. Licytowaliśmy sporo przedmiotów, m.in. bombki z podpisami znanych osób z różnych bytowskich insty tucji. Najwyższą cenę osiągnęły jednak narty od anonimowego ofiarodawcy opo wiada Marian Gospodarek, dyrektor MDK w Bytowie. O godz uczestni cy zabawy przeszli na dziedziniec zamko wy. Tam z ogniowymi popisami wystąpi ła grupa Barierki i odbył się pokaz fajer werków. Niektórzy widzowie twierdzili, że były ładniejsze niż sylwestrowe. Nie mniej ciekawie finały wyglądały w innych miejscowościach. W większości od bywały się w ośrodkach kultury lub szko łach. Na imprezę do naszej szkoły przyby ło sporo osób. Z samych licytacji ze braliśmy ponad 1400 zł cieszy się Jaros ław Pękala, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu. Uczestnicy bo rzytuchomskiej zabawy mogli też kupić przygotowane przez mieszkanki wsi wy pieki, barszcz, pierogi i bigos. W Tuchomiu na placu przed szkołą W niedzielê niektórych od stóp do g³ów zdobi³y okolicznoœciowe serca. uczniowie ułożyli żywe serce, a w sobotę bawili się na przygotowanym z okazji Or kiestry kuligu. W finale połączyliśmy siły z Kramarzynami i razem udało nam się zebrać ponad 2 tys. zł. mówi Ludwik Szreder, dyrektor GOK w Tuchomiu. W poniedzia³ek uczniowie tuchomskiej szko³y, by pokazaæ swoj¹ solidarnoœæ z inicjatyw¹ Jurka Owsiaka, ustawili siê w du e serce - symbol Orkiestry. 18 Atrakcji w niedzielny wieczór nie za brakło również w Kołczygłowach. Oprócz swojskich wypieków powodzeniem cieszy ła się ściana wspinaczkowa. Uczestnicy za symboliczną złotówkę mogli spróbować na niej swoich sił opowiada Ryszard Le szke, dyrektor GOK u. O zasadach udziela nia pierwszej pomocy mówił zebranym Sła womir Piasecki, lekarz z bytowskiego szpi tala. Przed publicznością ze średniowie cznymi tańcami i pokazami walk rycer skich wystąpili Bracia Herbu Gryf z Byto wa. Wieczorem na placu przed GOK iem zapłonęło kilkumetrowe ognisko w kształcie serca. Z pomocą harcerek z Łubna Kołczygłowy zebrały 2275 zł 36 gr. W tym roku swoisty rekord padł w Parcho wie. Tam Tomek Werra zebrał do swojej puszki 742 zł 71 gr. To naj większa kwota, która trafiła do jednej pu szki mówi J. Bła szkowska zdumiona i uradowana tym, co zobaczyła, kiedy otwie rano puszki. W par chowskim ośrodku kultury, tak jak gdzie indziej, odbyły się wy stępy, licytacje oraz lo teria fantowa. W Lipnicy żadnej or kiestrowej imprezy nie było, jednak jak co roku wolontariusze zbierali pieniądze na terenie całej gminy. W sumie w swoich pu szkach zgromadzili 776 zł 21 gr. Kwesto wali uczniowie gimnazjum i zuchy. Oprócz złotówek ktoś wrzucił także 2 euro mówi Jolanta Latuszewska, opiekunka kwestu jącej młodzieży. Odrębny sztab stworzy ły w tym roku Studzieni ce. Tam na aukcji najwy żej wylicytowano okoli cznościowy tort. Osiąg nął cenę 125 zł. Policjant, który go kupił, poczęsto wał nim wszystkich obec nych opowiada Danuta Klewicz, dyrektorka miejscowego ośrodka kultury. Oprócz uczest nictwa w licytacji i degu stacji studzieniczanie og lądali występy dziecię cych zespołów kaszub skich, kupowali wypieki przygotowane przez uczniów oraz rozgrzewali się gorącą kawą. Od godz publiczność bawił koncertem zespół Szmaragd. Sztab zebrał 2401 zł 80 gr. A.W.

14 GRA A WIELKA ORKIESTRA AKTUALNOŚCI Daliśmy z siebie dużo Du y mróz nie przestraszy³ mieszkañców Bytowszczyzny. Wyszli z domów, by uczestniczyæ w XIV finale Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy. W Miejskim Domu Kultury w Bytowie publicznoœæ rozgrzewa³y m.in. rockowe kapele. Na zdjêciu zespó³ One Live z Miastka. Orkiestrowa impreza w Borzytuchomiu w tym roku odbywa³a siê w szkole. Na zdjêciu Ewa Pêkala licytuje piêkny bie nik. Najwiêcej kwestuj¹cych mo na by³o spotkaæ oczywiœcie przed koœcio³ami. Lekarz S³awomir Piasecki instruowa³ w Ko³czyg³owach, jak udzielaæ pierwszej pomocy uczestnikom wypadków. Licytacjê w Tuchomiu z zaanga owaniem prowadzili uczniowie II kl. miejscowego gimnazjum. Pokaz fajerwerków i ogniowe sztuczki grupy Barierki to akcenty koñcz¹ce fina³ WOŒP w Bytowie. Wystêpy przygotowali te mali artyœci z Parchowa. 19 Zabawnie - dziêki maluchom - by³o w Studzienicach.

15 ROZMAITOŚCI ROZWI ZANIA KRZY ÓWEK ŒWI TECZNYCH Dla dużych i małych Spoœród 450 kartek z rozwi¹zaniami krzy ówki œwi¹tecznej dla doros³ych i zadañ z k¹cika m³odych szaradzistów dla dzieci wybraliœmy 18. Na ich nadawców w redakcji,,kuriera czekaj¹ nagrody i upominki. DOROŒLI Rozwiązanie krzyżówki składało się z dwóch haseł:,,na całej połaci śnieg i,,nare szcie odpoczniemy. Odkurzacz Mondo wylosowała Róża Pinkiert z Kościerzy ny, robot kuchenny Ewa Prądzinska z Pyszna (gm. Bytów), toster Euge niusz Konkel z Mokrzyna, żelazko z nawilżaczem Janusz Wiczkowski z Nakli, czajnik bezprzewodowy Mag dalena Wenta z Bytowa, suszarkę do włosów Teresa Knopik ze Skwie raw (gm. Studzienice). Natomiast po książki,,zielone serce Pomorza,,,100 cudów natury na świecie i,,100 najpiękniejszych miejsc w Pol sce (do wyboru) zapraszamy Marię Gołąb z Bytowa, Agnieszkę Świątkowiak z Tuchomia i Małgorzatę Dobek z Trzebiat kowej. M ODZI SZARADZIŒCI Rozwiązania zadań dla dzieci:,,prezent,,,piosenka i,,jaś i HOROSKOP BARAN ( ) Sukcesy w pracy pozytywnie odbiją się na Twoim samopoczuciu. Dobry humor i spokój ducha będą Ci w tym tygodniu bar dzo potrzebne, bo w domu szykuje się po ważne spięcie. Wyjdziesz z niego obronną ręką, jeśli... we wtorek ulotnisz się z mieszkania. BYK ( ) Najbliższe dni będą wyjątkowo udane. Niespodziewany przypływ gotówki spra wi, że poczujesz się bardziej pewny siebie. Wykorzystaj ten fakt jako okazję do prze forsowania własnych planów w pracy. BLIŹNIĘTA ( ) Spokój i rozwaga powinny kierować Twoim postępowaniem w najbliższym ty godniu. Spór z partnerem i niezbyt dobry nastrój szefa popsują Ci humor. W finan sach coraz lepiej. Pod koniec tygodnia nadejdzie ważna wiadomość. RAK ( ) Postaraj się jak najszybciej zrezygnować z nadmiarem rozrywek, bo dotychczasowy styl życia nie wróży nic dobrego. Przez naj bliższe dni powinieneś przede wszystkim za chować trzeźwość umysłu. Ktoś z Twojego otoczenia tylko czeka aż powinie Ci się noga. Małgosia. Upominki, wśród których są m.in. puzzle, gra plan LEW ( ) Poważnie zastanów się nad propozycją Skorpiona. Realizacja jego planu na dłuż szy czas może odmienić Twoje życie. Week end spędź z przyjaciółmi. Wspólnie wy bierzcie się do kina. Podczas rozmowy z partnerem postaraj się w końcu wyjaśnić powód Waszej ostatniej sprzeczki. PANNA ( ) Już na początku tygodnia wpadniesz w małe kłopoty finansowe. Dlatego jak naj szybciej pomyśl o jakiejś pożyczce. W pra cy staraj się bardziej skupiać na wykony wanych obowiązkach, a szefowie na pew no to docenią. Pamiętaj o imieninach partnera. WAGA ( ) Podejmowanie decyzji związanych z Twoim przyszłym życiem powinieneś na razie odłożyć. Weź kilka dni wolnego, aby odpocząć i przemyśleć wszystkie posunię cia. Postaraj się jak najszybciej wyjaśnić nieporozumienie z Wodnikiem. SKORPION ( ) W domu wreszcie będzie trochę spokoj niej. Wykorzystaj ten czas na wypoczy nek, bo od poniedziałku będziesz musiał ostro wziąć się do pracy. Pod koniec tygo dnia wybierz z kontrolną wizytą do sto matologa. 22 szowa, gra edukacyjna, piórnik, kalkulato ry z logiem,,kuriera Bytowskiego i długo pisami, wylosowali: Dawid Klasa z Nie zabyszewa, Kamil Wirkus z Przewoza (gm. Studzienice), Agata Piwecka z Gdy ni, Robert Lonski ze Studzienic, Da mian Borzyskowski i Krzysztof Pie karski z Bytowa, Justyna Gawin z Jamna, Bartłomiej Stasiak z Sierżna (gm. Bytów) i Agata Żarska z Go stkowa. Redakcja STRZELEC ( ) Patrzenie na świat przez różowe okulary na dłuższą metę nie zda egzaminu. Jak najszybciej zejdź na ziemię i na chłodno przeanalizuj bieżące problemy. W pracy szefowie przygotowują dla Ciebie zestaw nowych zadań. Spokojnie, dasz sobie z ni mi radę. KOZIOROŻEC ( ) Najbliższe dni przyniosą sporą dawkę stresu. Dla rozładowania napiętej atmo sfery warto wybrać się na długi spacer lub do kina. Namów przyjaciela na spotkanie. Rozmowa dobrze zrobi Wam obojgu. WODNIK ( ) Sił do pracy będziesz miał aż nazbyt wie le. Pomyśl, w jaki inny sposób je spożytko wać. Zatroszcz się również o stworzenie od powiedniej atmosfery w gronie rodzinnym. Najbliżsi liczą na Twoją częstszą obecność w domu. Postaraj się ich nie zawieść. RYBY ( ) Przed Tobą wyjątkowo ciekawy tydzień. Bez obaw możesz skorzystać z zaprosze nia przyjaciół. Świetna zabawa gwaranto wana. Wspólnie spędzone chwile bardzo Was odprężą. Nie lekceważ stanu swojego zdrowia i jak najszybciej wybierz się na kontrolną wizytę do lekarza.

16 SPORT NOWOROCZNY TURNIEJ SIATKÓWKI W KO CZYG OWACH Nie uważali na oldboyów Niespodziewanie, ale jak najbardziej zas³u enie turniej siatkówki w Ko³czyg³owach wygrali olbdoye miejscowego Klubu Siatkarskiego do zawodów przystąpiło 7 ekip: reprezentacje Agencji Re strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z Gdyni i Kościerzyny, Nauczy ciele, Wodnik Żabno i trzy zespoły KS Niespodziewani zwyciêzcy turnieju w Ko³czyg³owach - oldboye miejscowego Klubu Siatkarskiego. Kołczygłowy. Faworytami byli KS I, złożo ny z zawodników, którzy z powodzeniem walczą w Słupskiej Amatorskiej Lidze Siat kówki, i Nauczyciele z,,belframi z G 2, SP 2 i OSW Bytów oraz ZS Kołczygłowy w składzie. Wygrał jednak ten trzeci KS II. Weterani siatkarskich parkietów w swo jej grupie eliminacyjnej gładko pokonali Żabno, a potem po bardzo zaciętej walce uporali się ze swoimi młodszymi kolega mi z KS I, wygrywając 2:1 (23 25, 25 23, 15 13). W finale imprezy KS II przyszło stoczyć równie ciężki pojedynek z ARiMR Gdynia, która po drodze pokonała w dwóch se tach kolegów z Koście rzyny i po tie breaku Nauczycieli. Zespół w składzie: Eugeniusz So kołanko, Mariusz Miko łajewski, Leszek Wikto rowicz, Ryszard Roda, Andrzej Gliszczyński i Jerzy Kuskowski zdołał jednak ograć rywali 2:1 (17 25, 26 24, 15 10). W meczu o 3 miejsce KS I, mimo że w pier wszym secie przegrywał 2 8, a w drugim 1 6, po konał skleconą napręd ce ekipę Nauczycieli 2:0 (25 23, 25 22). Piąta lokata przypadła Wodnikowi po zwycięstwie nad ARiMR Kościerzyna. Organizatorami zawodów byli: Wacław Kozłowski, kierownik Biura Powiatowe go ARiMR w Tuchomiu, L. Wiktorowicz z KS Kołczygłowy i Tomasz Witek z UKS Orzeł Kołczygłowy. 33 R.N. Trenerzy mają więcej Zawodnicy trenerów Wojciecha Wojgienicy i Dariusza Kute³³y zdobyli o 3 i 11 pkt. wiêcej we wspó³zawodnictwie dzieci i m³odzie y ni napisaliœmy przed tygodniem. Przedstawiając ubiegłoroczny do robek kandydatów do tytułu Naj lepszego Trenera Gminy Bytów w 2005 r. skorzystaliśmy z opracowania Polskiej Federacji Sportu, podając punktację z działu lekkoatletyka. Tymczasem podopieczni obu szkoleniowców zajmowali punktowane miej sca także w biegach przełajowych, a te klasyfi kowano osobno. Po prostu biegi przełajowe traktujemy jako konkurencję interdyscypli narną, w której startują nie tylko lekkoatleci, ale także np. kajakarze mówi Wojciech Ba szko, który przygotował ranking. Zatem po zsumowaniu punktów z lekkiej atletyki i biegów przełajowych wychodzi, że zawodnicy Wojciecha Wojgienicy z Olimpii Bytów zdobyli nie 33 jak napisaliśmy a 36 pkt., a podopieczni Dariusza Kutełły z Baszty zgromadzili nie 18, a 29 pkt. B.M. KRÓTKO W każdą środę i piątek stycznia o godz w świetlicy hotelu MOSiR w Bytowie rozgrywane są mistrzostwa miasta w sza chach szybkich. Organizatorzy zapraszają miłośników królewskiej gry. Zarząd Baszty Bytów postanowił nie przedłużać na 2006 r. umowy z Markiem Radtke na szkolenie lekkoatletów. Pomorski Związek Piłki Nożnej ustalił terminy rozpoczęcia rundy wiosennej. I tak, IV liga i klasa okręgowa zainaugurują spot kania rewanżowe 25/26.03., natomiast piłka rze klas A i B 8/ lekkoatleci rejonu bytowskiego w Grudziądzu zainaugurowali tegoroczne star ty w hali. Oto ich wyniki: dziewczęta 600 m Kamila Kłączyńska Olimpia Bytów 1,46.81 min (rekord życiowy), Julia Serafinowska 1,56.23 min; 1000 m Angelika Cichocka 3,04.68 min (r.ż.), Aleksandra Miszewska 3,23.13 min (r.ż.); skok w dal Paulina Skrzy pek wszystkie Talex Borzytuchom 4,56 m (r.ż.); chłopcy 60 m Paweł Celep 7,50 s, (r.ż.); 300 m Jarosław Cichosz obaj Baszta Bytów 39,41 s, P. Celep 40,34 s (r.ż.); 600 m Paweł Woźniak Olimpia 1,29.36 min (r.ż.); 1000 m Łukasz Fusiek Baszta 2,45.91 min, Andrzej Skiba Talex 2,45.34 min (r.ż.), Mateusz Hering 3,00.75 min (r.ż.), Łukasz Muszak obaj Baszta 3,04.45 min, Artur Ja kubek Talex 3,06.66 min (r.ż.), Filip Szok 3,08.16 min (r.ż.), Dawid Płotka obaj Baszta 3,11.47 min (r.ż.); 2000 m Grzegorz Do rszyński Talex 5,44.13 min, Michał Rolbiec ki 5,52.01 min, Wiesław Nastały obaj Olim pia 5,53.11 min (r.ż.). R.N.

17 AMATORSKA PI KARSKA LIGA HALOWA SPORT Niedziela da odpowiedź Ju 5 ekip cieszy siê z awansu do grona najlepszych dru yn ligi. O cztery pozosta³e miejsca w ostatniej serii gier walczyæ bêdzie 8 zespo³ów. PORA KI FCPK-BYTOVII W 3 serii spotkań (z braku miejsca w świątecznym wydaniu,,kuriera poda liśmy tylko wyniki meczów i tabele) hitem rywalizacji w grupie A miało być starcie nie pokonanych Emerytów z mającym duże aspiracje Polmorem. Spotkanie jednak nie zachwyciło. Zamiast efektownych akcji mieliśmy typowy mecz walki. Polmorowcy miejscu. W ostatnią niedzielę drużyny gorączko wo spekulowały na temat swoich szans na awans do grona najlepszych zespołów ligi. Organizatorzy postanowili, że z grupy A trafią do niego nie cztery zespoły, ale pięć. W cuglach awans sobie zapewnili Plan dmark i Polmor. Martwić się też nie muszą Emeryci, którzy zremisowali z Cey nową i GRUPA A Beniaminek - LOkomotiv 4:0, Plandmark - FCPK Bytovia 2:1, Emeryci - Cey-nowa 1:1, Bagra - Polmor 1:7, Emeryci - LO Bytów 3:1, FCPK Bytovia - Cey-nowa 1:3. 1. Plandmark Polmor Emeryci Cey-nowa LO Bytów Beniaminek FCPK Bytovia Bagra LOkomotiv GRUPA B ZSP - Samorz¹d 2:1, Wierna Ekipa œw. Filipa - Triada Pomorze Bytów 0:9, Malek Bytovia - Victoria II 3:2, PPKS - Prezesi 3:0, Malek Bytovia - Triada Pomorze 0:9, ZSP - Prezesi 3:2, PPKS - Samorz¹d 2:4, Wierna Ekipa - Victoria II 0:3. 1. ZSP Triada Pomorze Samorz¹d Malek Bytovia Prezesi Victoria II PPKS Wierna Ekipa œw. Filipa PROGRAM MECZÓW Niedziela Godz ZSP - Malek Bytovia, Wierna Ekipa œw. Filipa - PPKS, Triada Pomorze - Prezesi, Samorz¹d - Victoria II, ZSP - PPKS, Wierna Ekipa - Malek Bytovia, Triada Pomorze - Victoria II, Samorz¹d - Prezesi, Emeryci - Bagra, Beniaminek - Plandmark, Bagra - Cey-nowa, Polmor - LOkomotiv, FCPK Bytovia - LO, Beniaminek - Cey-nowa. Ostatnia niedziela by³a dobrym dniem dla Triady Pomorze Bytów (pi³karze w bia³o-czarnych strojach), która obu rywalom strzeli³a po 9 goli. Du y udzia³ w rozgromieniu Wiernej Ekipy œw. Filipa i juniorów m³odszych Malek Bytovii mia³ Jacek Ja dziewski (przy pi³ce), który zdoby³ 6 goli. po strzale Karola Miotka objęli prowadze nie, ale już 40 s później wyrównał Piotr Ci chosz. I choć potem gra stała się ciekawsza, kolejne gole nie padły. Dwa następne poje dynki tego dnia Polmor rozstrzygnął na swoją korzyść, wygrywając z nie najgorzej spisującymi się Cey nową i Beniaminkiem. Nie powiodło się natomiast Emerytom, któ rzy przegrali 2:3 z FCPK Bytovią, chociaż minutę po przerwie prowadzili 2:1. Po tknięcie dotychczasowego lidera wykorzy stał Plandmark po remisie z LO Bytów 3:3 i rozgromieniu najsłabszego zespołu ligi, LOkomotivu, sadowiąc się na pierwszym odnieśli ważne zwycięstwo z LO. O 2 pozo stałe miejsca rywalizować będą aż 4 druży ny. Niespodziewanie w dół lecą notowania juniorów starszych FCPK Bytovii. W osta tniej ubiegłorocznej serii 7 s przed końcem meczu stracili zdawałoby się pewny remis z Beniaminkiem, a teraz zaliczyli 2 kolejne porażki. Przy niekorzystnym zbiegu okoli czności nawet wygrana w ostatnim meczu z LO może nie dać im awansu. NIEPOKONANY ZSP W grupie B jeszcze przed świętami do szło do meczu na szczycie pomiędzy pro wadzącymi z kompletem zwycięstw Tria 34 dą Pomorze Bytów i Zespołem Szkół Po nadgimnazjalnych. Pojedynek był ostry (zawodnicy obu ekip spędzili po kilka mi nut na ławce kar) i wyrównany. 3 pkt. przypadły jednak młodym, którzy po go lach Daniela Sieprawskiego wygrali 2:0. Obie drużyny potwierdziły swoją klasę w minioną niedzielę. ZSP w kolejnym trud nym pojedynku zwyciężył ubiegłoroczne go mistrza Samorząd 2:1. Z kolei Triada rozniosła w puch Wierną Ekipę św. Filipa i juniorów młodszych Malek Bytovii. Klęska tego ostatniego teamu jest zasko czeniem. Kluczem do efektownego zwy cięstwa Triady było ścisłe krycie snajpera juniorów Wojciecha Kwasigrocha przez Cezarego Kołakowskiego i gra niezwykle szybkich napastników Jacka Jażdziew skiego i Mirosława Cyrsona. Kryzys przeżywają Prezesi, którzy po 2 wygranych na inauguracje ligi, przegrali 3 mecze z rzędu. W niedzielę dali się ograć niżej notowanemu PPKS owi 0:3, a póź niej nieznacznie ulegli ZSP. Nie będzie im łatwo awansować do silniejszej grupy, gdyż w ostatniej rundzie czekają ich poje dynki z Samorządem i Triadą. B.M.

18 SPORT MISTRZOSTWA POLSKI W KOLARSTWIE PRZE AJOWYM Królem błotniaków został bytowiak Dwoje bytowiaków stanê³o na najwy szym stopniu podium zawodów w S³ubicach. Marek Cichosz po emocjonuj¹cym finiszu siêgn¹³ po tytu³ mistrza Polski seniorów, a Milena Mroczek-Gliszczyñska zdoby³a puchar Prezesa Polskiego Zwi¹zku Kolarskiego w wyœcigu m³odziczek w Słubicach wystartowa ła zaledwie 6 osobowa grupa kola rzy Baszty. Na sukcesy nie liczyli, bo do mistrzostw przystąpili z marszu, nie mając większego rozeznania w jakiej są for mie, gdyż głównie ze względów finansowych tylko raz w całym se zonie startowali w wyścigu Marek Cichosz jest pierwszym kolarzem z Bytowa, który stan¹³ na najwy szym stopniu podium prze³ajowych mistrzostw Polski w kategorii seniorów. przełajowym. Nastroje w bytowskiej ekipie poprawiły się po występach młodzików, zwłaszcza 13 letniej Mileny Mroczek Gliszczyńskiej, która pewnie zwyciężyła w wyścigu o puchar Prezesa Polskiego Związ ku Kolarskiego. Cieszę się jak nigdy dotąd. To były moje pierwsze tak duże zawody i od razu wygra łam. Jadąc na rowerze górskim na dojeź dzie do leśnej rundy trochę zostałam w tyle, ale potem szło już dobrze z przejęciem mó wiła jedynaczka Baszty. Sukces koleżanki zmobilizował startu jącego po niej juniora młodszego Dawida Gostomczyka, który choć dużo stracił na starcie, wjeżdżając na rundę dopiero na 36 pozycji, z okrążenia na okrążenie piął się w górę, by na mecie zameldować się na 15 pozycji. Dużo gorzej wiodło się zawodnikom trenera Tomasza Natkańca w niedzielne południe. Kłopoty z tylnym kołem w wyścigu juniorów miał zapowiadający walkę o czołowe lokaty Tomasz Marzec i ambitny zawodnik musiał zejść z trasy. Z kolei Robert Rybak po upadkach na stromych zjazdach ukoń czył rywalizację dopiero na 19 miejscu. Natomiast udział w kraksie, a potem odklejona guma w przednim kole wyeli minowała z walki Łukasza Mudyna. Szkoda, bo bez wię kszych problemów powinien przyjechać w czołówce wyś cigu orlików. Skromna nasza ekipa sportowców i działaczy mia ła jednak jeszcze powody do satysfakcji, gdyż o tytuł mi strza Polski seniorów i prze pustkę na styczniowe mi strzostwa świata w Holan dii dzielnie walczyli Marek Cichosz i Andrzej Kaiser, dziś reprezentujący Scout Częstochowa i Intel Action. Ich największymi rywalami byli bracia Dariusz i Ma riusz Gilowie, którzy podob nie jak bytowiacy dużo ści gali się na zachodzie Euro py. Tym razem nie należało się obawiać wielokrotnego mistrza kraju Tadeusza Korzeniewskiego, który odpadł z rywalizacji, bo zmogła go choroba. Mocne przeziębienie mogło też pokrzyżować plany M. Cichoszowi. Jeszcze na rozgrzewce nie wiedziałem, czy w ogóle będę walczył na trasie, bo byłem tak osłabiony. Ale postanowiłem wykorzystać swój atut jakim jest dobry start i dzięki temu udało mi się wjechać na trasę jako pierwszy, a na początkowym okrążeniu zdobyć zna czącą przewagę nad A. Kaiserem i D. Gilem, najgroźniejszym rywalem w okrojonej staw ce. Potem jechałem nie za mocno, ale swoim 35 Milena Mroczek-Gliszczyñska chwilê przed startem w S³ubicach nawet nie przypuszcza³a, e wygra wyœcig m³odziczek. PUCHAR PREZESA PZKOL M³odziczki - 1. Milena Mroczek-Gliszczyñska - Baszta Bytów, 2. Marta Turoboœ - LUKS S³awno, 3. Natalia Maksymowicz - POM Strzelce Krajeñskie. M³odzicy - 1. Arkadiusz Nowacki - Drogowiec Z³otów, 2. Kacper Rajkowski - Jedynka Limaro Kórnik, 3. Micha³ Paterak - Bryksjusz Goœciêcin, 18. Sebastian M³yñski - Baszta. MISTRZOSTWA POLSKI Juniorzy m³odsi - 1. Marek Konwa - Trasa Zielona Góra, 2. Kamil Markowski - Scout Czêstochowa, 3. Kacper Szczepaniak - POM, 15. Dawid Gostomczyk - Baszta. Juniorzy - 1. Pawe³ Szczepaniak - POM,2. Sylwester Janiszewski - Bizon Bieganów, 3. Adrian Dzia- ³akiewicz - Optex Opoczno, 19. Robert Rybak. Tomasz Marzec - obaj Baszta - nie ukoñczy³ wyœcigu. Orlicy - 1. Micha³ Werstak - Orlêta Gorzów, 2. Bartosz Banach - Flota Gdynia, 3. Mariusz Bielski - Legia Bazyliszek. ukasz Mudyn - CH Ursus-Baszta Bytów - nie ukoñczy³ wyœcigu. Elita (seniorzy) - 1. Marek Cichosz, 2. Dariusz Gil - obaj Scout, 3. Mariusz Gil - POM, 4. Andrzej Kaiser - Intel-Action. tempem. Na pięć rund do końca, kiedy Darek po minięciu Andrzeja zaczął mnie dochodzić, zwolniłem, dałem się wyprzedzić, aby odpo cząć na chwilę od prowadzenia. On przyspie szał, sprawdzał mnie, ja też go próbowałem i tak trwało do finiszu. Darek zaczął finiszo wać kilkaset metrów przed metą zaraz po wjeździe na asfalt, ale kiedy zrównaliśmy się, zrezygnowany puścił korbę opowiada o szczegółach rywalizacji ucieszony bytowiak, dla którego był to pierwszy tytuł mistrzowski wśród seniorów. Jego radość była jeszcze większa, gdy dowiedział się, że jest to pier wszy seniorski złoty medal w historii bytow skiego kolarstwa przełajowego. A. Kaiser cały czas jechał w czołówce, ale po półmetku dał się wyprzedzić młodszemu z braci Gilów i po raz kolejny zajął miejsce tuż za podium. Jak nam powiedział trener kadry prze łajowców, Jan Antkowiak, na mistrzostwa świata zabierze 3 seniorów, choć począt kowo planował tylko jednego. Oprócz M. Cichosza w Zaddem Polskę reprezentować będą bracia Gilowie. K.B.

19 SPORTOWY WEEKEND Sobota godz i niedziela godz w sali sportowej SP 2 w Bytowie rozegrane zostaną mecze finałowe III edycji Ligi Minimistrzów. Drugiego dnia zawodów zostanie wybrany najlepszy zespół cheerleaderek. Niedziela godz w SP 2 w Bytowie odbędzie się turniej szachowy o mistrzostwo Bytowa juniorów. Organizato rzy zapraszają chętnych ur. w 1987 r. i młodszych. Niedziela godz w SP 2 w Bytowie rozpocznie się IV runda Szkol nej Ligi Szachowej dla uczniów podstawó wek i gimnazjów. Niedziela godz w szkole w Borowym Młynie rozpocznie się III turniej tenisa stołowego z cyklu Grand Prix Gminy Lipnica. Najpierw zagrają uczniowie podstawówek i kobiety, a o godz zawody rozpoczną mężczyźni w kategorii open. Niedziela godz w sali sportowej SP 2 w Bytowie rozpoczną się mecze V serii Amatorskiej Piłkarskiej Ligi Halowej. SPORT SENIORZY DRUTEX-BYTOVII ROZPOCZÊLI PRZYGOTOWANIA O nowych cicho sza IV-ligowi pi³karze Drutex-Bytovii rozpoczêli przygotowania do rundy wiosennej. W pierwszym treningu wziê³o udzia³ 18 pi³karzy, w tym 5 z dru yny juniorów FCPK-Bytovii. Z nowych graczy najwczeœniej siê pojawi Andrzej Mach. Czy kolejnym bêdzie ekspierwszoligowiec Andrzej Borowski? W miniony piątek piłkarze Dru tex Bytovii wraz z żonami i sym patiami bawili się na zorganizo wanej przez klub zabawie karnawałowej, a 3 dni później spotkali się ponownie, ty le że na sali gimnastycznej. W pier wszym treningu uczestniczyło 18 za wodników. Zajęcia nie były zbyt intensywne. W pier wszym tygodniu będziemy budzili się ze snu zimowego pół żartem pół serio mówi tre ner Waldemar Walkusz. Będą więc lekkie zajęcia, typowa ogólno rozwojówka. Najbardziej intensywne treningi zaplanowałem podczas zgru powania w Lęborku. Pierwszym nowym zawodnikiem, który pojawi się w Bytowie, będzie wychowanek Pogoni Lębork, Tomasz Mach. W rundzie jesiennej grał on w Arce II Gdynia, zdobywając 2 gole. To zawodnik uniwersalny. Może grać na boku pomocy, defensywnego pomocnika, na środku obrony lub ja ko kryjący obrońca przedstawia 21 letnie go młodzieżowca szkoleniowiec, dodając że nie powinno być kłopotów z dogadaniem się z jego macierzystym klubem w sprawie transferu. A. Mach, podobnie jak Maciej Maciejewski, jest studentem gdańskiej AWFiS. Najprawdopodobniej obaj treno wać będą głównie z piłkarzami Arki i razem przyjeżdżać na mecze Drutex Bytovii. Wy gląda też na to, że nie będzie przeszkód, by na treningi i mecze mógł przyjeżdżać Ro bert Sandak, który odbywa służbę wojsko wą w nieodległych Siemirowicach. O innych przymiarkach do bytowskiego zespołu trener nie chce mówić. Jest zbyt wcześnie. Oczywiście pewne rozmowy się to Na pierwszym treningu Drutex-Bytovii w sali bytowskiego MOSiR-u. czą, ale na razie nic oficjalnie nie mogę po wiedzieć mówi. Tymczasem na giełdzie transferowej pojawiło się nazwisko znane go na Pomorzu snajpera Andrzeja Borow skiego, który rundę jesienną spędził w okręgówce w Chojniczance Chojnice. Co prawda, wielką ochotę na pozyskanie 31 letniego napastnika, który kiedyś grał w Widzewie Łódź, ma kilka klubów, ale nic nie jest jeszcze przesądzone. Wiadomo, że działacze Drutex Bytovii chcą się spotkać z piłkarzem w najbliższych dniach. B.M. JAK G OSOWAÆ. G³osowaæ mo na jedynie na kuponach wyciêtych z Kuriera i jedynie na osoby z listy kandydatów, któr¹ zamieœciliœmy przed tygodniem (przypomnimy j¹ jeszcze na specjalnej wk³adce). Trzeba pamiêtaæ, e wa ne bêd¹ tylko te kupony, które bêd¹ wype³nione w ca³oœci, tzn. zawieraæ nazwiska 5 szkoleniowców i 3 trenerów, oraz dostarczone do biura MO- SiR-u (Bytów, ul. Mickiewicza 13) lub do naszej redakcji (ul. Zielona 5) do godz (w przypadku korzystania z us³ug poczty decyduje stempla). 36

20 ROK 2005 W BYTOWSKIEJ LEKKIEJ ATLETYCE SPORT Potknięcie królowej Po najlepszym w historii bytowskiej lekkiej atletyce roku, w minionym nasi sportowcy spisali siê du o gorzej, zdobywaj¹c zaledwie... medale mistrzostw Polski. To tylko wypadek przy pracy, czy zapowiedÿ chudszych lat? TYLKO TRÓJKA W rekordowym 2004 r. lekkoatleci klu bów Ziemi Bytowskiej: Taleksu Borzytu chom, Baszty i Olimpii Bytów zdobyli łącznie 10 medali mistrzostw Polski. Rok później nie udało się nawet zbliżyć do tego osiągnięcia. Nie przyniosły medali sty czniowe halowe mistrzostwa Polski junio rów i juniorów młodszych, mistrzostwa kraju w biegach przełajowych oraz Ogól nopolska Olimpiada Młodzieży w przeła jach. Dopiero majowe młodzieżowe mi strzostwa Polski w biegach górskich przy niosły medal. Zdobył go 22 letni Grzegorz Dorszyński w Bielsku Białej, stojąc po dobnie jak rok wcześniej na najwyższym stopniu podium. Z kolei w lipcu swój wiel czek uplasował się na 6 pozycji, a w sied mioboju Justyna Cichosz z Baszty, treno wana przez Marka Galikowskiego, zajęła 8 lokatę. Nasi lekkoatleci pokazali się też na młodzieżowych mistrzostwach Polski. W sierpniu w Krakowie 9 lokaty zajęło troje zawodników Taleksu: G. Dorszyński na 5000 m, Krzysztof Prabucki na 3000 m z przeszkodami i w tej samej konkurencji Kamila Rumińska. Z kolei w Międzyzdro jach także 9 miejsce zajął kolejny biegacz Taleksu, Michał Breszka, startując na 1000 m. Aż trudno zliczyć ile medali mogli zdobyć nasi lekkoatleci w ogólnopolskich zawo dach dla klubów Zrzeszenia Ludowe Ze społy Sportowe. Według naszych obliczeń ki talent sportowy potwierdziła 17 letnia Angelika Cichocka, zdobywając srebrny medal OOM w biegu na 1500 m. Trzeci krążek to zasługa Pawła Grzonki, który pod koniec sierpnia w Gdańsku wywalczył srebrny medal w chodzie na 20 km. BYLIŒMY W DZIESI TKACH Miniony rok nie był najlepszy dla członka kadry narodowej Jarosława Cichosza, któ ry w 2004 r. zdobył brązowy medal halo wych mistrzostw kraju juniorów młod szych na 60 m ppł. i 3 miejsce w OOM na 400 m pppł. Teraz w halowym championa cie 18 letni junior na 60 m ppł. był dopiero dziesiąty, a w mistrzostwach na otwartym stadionie 400 m ppł. ukończył na 6 pozycji. Na tych ostatnich zawodach wśród junio rów 8 lokatę w biegu na 3000 m z prze szkodami zdobył Michał Rolbiecki z Olim pii Bytów, a 10 była startująca na 400 m jego koleżanka klubowa Kamila Kłączyń ska. Zanim A. Cichocka wywalczyła medal, w kwietniu z bardzo dobrej strony pokazała się w OOM w przełajach w Białymstoku, gdzie zajęła 5 lokatę. Z kolei mistrzostwa Polski w biegu górskim wśród seniorów G. Dorszyński uplasował się na 5 miejscu, a debiutujący w tej specjalności Tadeusz Zblewski z Olimpii zajął 10 lokatę. Także dziesiąty był w OOM w biegu na 3000 m jego klubowy kolega Wiesław Nastały. Dwa miejsca w pierwszej dziesiątce przy niosły też wielobojowe mistrzostwa kraju juniorów. W dziesięcioboju Radosław To było ich 12. W XXI Ogólnopolskich Igrzys kach LZS Młodzieży Szkolnej w Pile (czer wiec) i Ogólnopolskich Igrzyskach LZS w Kielcach (wrzesień) Sportowcy Taleksu zdobyli 5 krążków, Baszty 2 i Olimpii po 2. Do tego trzeba dorzucić 3 medale w szta fetach, w których biegli przedstawiciele naszych klubów. Już tradycyjnie medale z międzynarodo wych zawodów INAS FID przywoziła wy chowanka bytowskiego Ośrodka Szkol no Wychowawczego Sabina Stenka. Tre nująca w Baszcie pod okiem Dariusza Ku tełły biegaczka wiosną w Anconie w halo wych mistrzostwach Europy zdobyła 3 medale: złote na 400 m i w sztafecie 4x200 m oraz brązowy w biegu na 800 m. Z kolei we wrześniu 21 letnia Sabina startowała w Canberze (Austria) w mistrzostwach świata. Te jednak nie były dla niej udane, bowiem uległa kontuzji. Zaliczyła jednak starty na 200 m i 800 m i została sklasyfi kowana odpowiednio 14 i 10 miejscu. We szła ponadto do finału biegu na 400 m, w których jednak nie wystartowała. Wśród osiągnięć minionego roku nie spo sób nie pominąć Agnieszki Skweres z Tu chomia, która w finale Czwartków Lek koatletycznych w Warszawie zajęła 3 miejsce w swojej kategorii wiekowej w rzucie piłeczką palantową. WSPÓ ZAWODNICTWO SPORTOWE 38

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych

Tekst łatwy do czytania. foto: Anna Olszak. Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować

Bardziej szczegółowo

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl

Spis barier technicznych znajdziesz w Internecie. Wejdź na stronę www.mopr.poznan.pl 1 Bariery techniczne to wszystko, co przeszkadza ci sprawnie funkcjonować w twoim środowisku i wśród ludzi. Bariery techniczne to również to, co przeszkadza, by inni mogli sprawnie się tobą opiekować.

Bardziej szczegółowo

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu

sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu Sprzęt rehabilitacyjny to urządzenia, które pomogą ci wykonywać ćwiczenia konieczne do poprawy twojej sprawności

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XIII/15 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 października 2015r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku Nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

O tym, jakie będziesz miał zabiegi rehabilitacyjne na turnusie, decyduje twój lekarz rodzinny lub specjalista, u którego się leczysz.

O tym, jakie będziesz miał zabiegi rehabilitacyjne na turnusie, decyduje twój lekarz rodzinny lub specjalista, u którego się leczysz. 1 Turnus rehabilitacyjny są to wakacje połączone z zabiegami rehabilitacyjnymi. Zabiegi rehabilitacyjne to na przykład: gimnastyka, masaż, kąpiel w basenie i inne. O tym, jakie będziesz miał zabiegi rehabilitacyjne

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r.

Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 14.00. Protokół nr 12/03 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 18 marca 2003 r. W posiedzeniu zarządu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta Sulęciński,

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego

Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Od ponad roku trwa intensywny nabór wniosków do szeregu działań w ramach jednego z największych programów unijnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Celem interpelacji było zwrócenie

Bardziej szczegółowo

Środki unijne napędzają rozwój gminy

Środki unijne napędzają rozwój gminy Środki unijne napędzają rozwój gminy Kończy się powoli kadencja w samorządzie. Myślę, że na jej zakończenie jesteśmy winni mieszkańcom informacje, co zostało zrobione w tym czasie, z jakich pieniędzy były

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012

P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 P R O T O K Ó Ł NR XVII/2012 z XVII Sesji Rady Gminy Krzykosy odbytej w dniu 26 kwietnia 2012 roku W Sesji uczestniczyli radni oraz sołtysi wg załączonych list obecności oraz Pan Andrzej Janicki Wójt Gminy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk 1. Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

W posiedzeniu udział brali:

W posiedzeniu udział brali: P r o t o k ó ł 26/13 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 29 sierpnia 2013 r. w godzinach od 8.00 do 9.50 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy!

Wprowadzenie. Szanowni Mieszkańcy! PRZEWODNIK PO BUDŻECIE GMINY ŚMIGIEL Przeczytaj i dowiedz się, jak Twój samorząd w 2010 roku gospodarował publicznymi pieniędzmi Remonty świetlic: w Przysiece Polskiej, Nietążkowie i Żegrówku Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r.

Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Protokół Nr 33 z posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska i Rozwoju z dnia 7 marca 2013 r. Komisja została przeprowadzona w dwóch częściach. Pierwsza część odbyła się w strażnicy OSP w Piątkowisku, w której

Bardziej szczegółowo

Na ostatnie wybory do Zarządu Osiedla nr 3 przyszło ledwie około 30 osób. W innych osiedlach było ich znacznie mniej.

Na ostatnie wybory do Zarządu Osiedla nr 3 przyszło ledwie około 30 osób. W innych osiedlach było ich znacznie mniej. Kontakty z zagranicznymi samorządami były częścią szerszego otwierania się na świat. Jeszcze w pierwszej kadencji bliżej poznaliśmy się ze Szwedami, co zaowocowało współpracą z gminą Markaryd leżącą w

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r.

Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Protokół Nr 56/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 21 października 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (8 radnych) stanowi

Bardziej szczegółowo

Planuje się również utworzenie pomieszczeń magazynowo - scenicznych,

Planuje się również utworzenie pomieszczeń magazynowo - scenicznych, kultura Joanna Wyrostek Koncepcja architektoniczna rozbudowy budynku Biłgorajskiego Centrum Kultury jest już gotowa. Na grudniowej sesji Rady Miasta została zaprezentowana mieszkańcom naszego miasta. -

Bardziej szczegółowo

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie.

Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji. Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Jak Zarobić Na Fakcie Własnego Rozwoju I Edukacji Czyli propozycja, której NIKT jeszcze nie złożył w e-biznesie ani w Polsce ani na świecie. Przede wszystkim dziękuję Ci, że chciałeś zapoznać się z moją

Bardziej szczegółowo

WITAMY PAŃSTWA! 14 czerwca 2011 r.

WITAMY PAŃSTWA! 14 czerwca 2011 r. WITAMY PAŃSTWA! 14 czerwca 2011 r. TEMATY DZISIEJSZEJ TELEKONFERENCJI: 1. V edycja konkursu samochodowego Programu Benefit. 2. Sieć korporacyjna T-Mobile (zmiany). 3. Energetyczna Majówka wyniki. 4. Promocja

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO. z dnia 30 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 14 lipca 2015 r. Poz. 1363 UCHWAŁA NR VIII/46/2015 RADY GMINY SIEDLISKO z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego

Bardziej szczegółowo

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi

Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Trening INTEGRA Dodatkowe dialogi Pobieranie pieniędzy z banku Wersja 1 - Chciałbym/abym wypłacić pieniądze. - Ile dokładnie? - 100 Euro - Proszę o okazanie dokumentu tożsamości. - Mam ze sobą mój paszport

Bardziej szczegółowo

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu

przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych Tekst łatwy do czytania foto: Anna Olszak Dofinansowanie zakupu Przedmioty ortopedyczne to sprzęty, które pomagają osobie niepełnosprawnej lub chorej w

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz

Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz Radny P. Mrugała Panie Przewodnicz cy! Szanowni Pa stwo! 1) Otrzymałem od Pana Przewodnicz cego odpowied na moj interpelacj dotycz c zdj cia z porz dku obrad uchwały w sprawie zatwierdzenia stawek za zbiorowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL WPADLI ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW. Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL WPADLI ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW. Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/51533,wpadli-zlodzieje-samochodow.html Wygenerowano: Piątek, 6 stycznia 2017, 20:45 Strona znajduje się w archiwum. WPADLI ZŁODZIEJE SAMOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Część podstawowa. Pytania ogólne. 1. Czy urząd jest przystosowany do potrzeb: a. rodziców z dziećmi? (kącik zabaw, przewijak itp.)

Część podstawowa. Pytania ogólne. 1. Czy urząd jest przystosowany do potrzeb: a. rodziców z dziećmi? (kącik zabaw, przewijak itp.) Karta Pytań A Część podstawowa Pytania ogólne 1. Czy urząd jest przystosowany do potrzeb: a. rodziców z dziećmi? (kącik zabaw, przewijak itp.) b. osób starszych i z niepełnosprawnościami? (wysokość lad,

Bardziej szczegółowo

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 )

FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) FILM - SALON SPRZEDAŻY TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH (A2 / B1 ) Klient: Dzień dobry panu! Pracownik: Dzień dobry! W czym mogę pomóc? Klient: Pierwsza sprawa: jestem Włochem i nie zawsze jestem pewny, czy wszystko

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych, Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 28 marca 2012r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

usprawiedliwiony. W Sesji Rady Gminy uczestniczyli:

usprawiedliwiony. W Sesji Rady Gminy uczestniczyli: o godz.13 00 Pana MARKA RUDKI. usprawiedliwiony. W Sesji Rady Gminy uczestniczyli: Pan Dariusz Jaszczuk Pani Jadwiga Konowrocka Sekretarz Gminy Pani Beata Skarbnik Gminy Pan Zbigniew Galanty Pan Jan Radny

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miejska Starogard Gdański, ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański, woj. pomorskie, tel. 058 5306006, faks 058 5306111. Starogard Gdański: Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd Numer ogłoszenia: 160830-2010; data zamieszczenia: 09.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku.

Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Protokół z XXIX sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 23 kwietnia 2013 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Sandomierzu obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych)

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne. (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych) odbytego w dniu 28 grudnia 2011 r. W posiedzeniu udział wzięło 9 członków komisji

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO

PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO PROTOKÓŁ nr II/06 Z II SESJI RADY POWIATU OBORNICKIEGO która odbyła się w dniu 12 grudnia 2006r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ

ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ ZASADA PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ W samorządzie jest prowadzony dialog społeczny, samorząd wspiera organizowanie się mieszkańców by uczestniczyli w rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej Zadanie 2.:

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu.

Obecność: Posiedzenie Komisji odbyło się w 6-osobowym składzie, wg. listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu. Protokół Nr 53-10/2014 z posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia Rady Miasta Gdańska z dnia 27 sierpnia 2014 r. w Nowym Ratuszu, przy ul. Wały Jagiellońskie 1, w sali nr 208 Posiedzenie

Bardziej szczegółowo

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu:

Protokół XII/15. W sesji udział wzięli zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr 2 do protokołu: AB.0002.12.2015 Protokół XII/15 XII zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Młynarach z dnia 06 listopada 2015 roku, która odbyła się w Ośrodku Kultury w Młynarach. Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji udział

Bardziej szczegółowo

Codziennie jestem bezpieczny

Codziennie jestem bezpieczny Codziennie jestem bezpieczny Europejski numer alarmowy i zasady bezpieczeństwa dla dzieci Drodzy uczniowie, wiedza o tym, jak prawidłowo zachować się w drodze do szkoły, w szkole, na placu zabaw czy w

Bardziej szczegółowo

Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka

Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka Tak wygląda biuro Oriflame Polska od środka Gdyby, to była mafia już bym nie żyła... Oto jak z koleżankami otrzymujemy kosmetyki, bawimy się wyśmienicie i jeszcze przy tym zarabiamy (oraz jak możesz do

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV

ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV Kod ucznia ARKUSZ DIAGNOSTYCZNY Z MATEMATYKI KL. IV dysleksja Czas pracy: 40 minut Instrukcja dla ucznia: 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi.

Bardziej szczegółowo

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu

tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu tekst łatwy do czytania Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Jak otrzymać pomoc z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pomaga osobom, które nie mają

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku

Zarządzenie Nr 533/2013 Wójta Gminy Dziemiany z dnia 31 stycznia 2013 roku Zarządzenie Nr 533/2013 z dnia 31 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia zasad rozliczania kosztów związanych z podróżą służbową pracowników Urzędu Gminy w Dziemianach oraz kierowników jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany

Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany NA KAŻDE SPOTKANIE Z KLIENTEM BĄDŹ BARDZO... 5 Na każde spotkanie z klientem bądź bardzo dokładnie przygotowany Jeśli codzienne uczyłbyś się, myślał i planował czas, mógłbyś rozwinąć i wykorzystać siłę,

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl

GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl GAZETKA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 91 W WARSZAWIE Rok szkolny 2014/15 Luty www: zssnr91.waw.pl Wywiad z Panią Olą Pajączkowską, kierownikiem szkolnej akcji Zima w mieście 3 Dziennik Sylwii 4 Największe atrakcje

Bardziej szczegółowo

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH

POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH POMOC W REALIZACJI CELÓW FINANSOWYCH Szczegółową instrukcję znajdziesz tu: http://marciniwuc.com/ Miesiąc:. (np. Styczeń 2015) Punkt 1: Wyznacz Twoje 20 minut z finansami. Moje 20 minut na finanse to:

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Cykl życia sprzętu elektrycznego i elektronicznego Spis treści: 1. Wstęp. 2. Cykl życia urządzeń elektrycznych i elektronicznych. 3. Cykl życia mojego starego komputera w porównaniu z kosztami eksploatacyjnymi.

Bardziej szczegółowo

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne

Protokół. ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne Protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Grodzisko Dolne (Komisja Rewizyjna, Komisja Spraw Społecznych i Komisja Budżetu i Finansów) odbytego w dniu 6 grudnia 2011r. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym

Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym Cennik reklam na Nyskim Portalu Internetowym www.ilovenysa.pl Krótko o ilovenysa.pl Idea I Love Nysa narodziła się w 2010 roku. Nasz Portal internetowy kierujemy przede wszystkim do ludzi młodych mających

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Scenariusz 2. Źródło: H. Gutowska, B. Rybnik; Bezpieczna droga do szkoły, cz. 2. Wyd. Grupa Image, sp. z.o.o., Wydanie IV, Warszawa 2002r.

Scenariusz 2. Źródło: H. Gutowska, B. Rybnik; Bezpieczna droga do szkoły, cz. 2. Wyd. Grupa Image, sp. z.o.o., Wydanie IV, Warszawa 2002r. Scenariusz 2 Temat: Jestem uczestnikiem ruchu drogowego, wiem po jakich drogach się poruszam. Cel zajęć: Kształtowanie pojęć uczestnik ruchu drogowego jako pieszy, pasażer, kierujący pojazdem Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ NA ROWERY Dziewczyny na rowery! SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACJI GLOBALNEJ DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ, GIMNAZJUM I SZKOŁY PONADGIMNAZJALNEJ Czas trwania zajęć: 90 minut CELE LEKCJI Po zajęciach uczniowie będą potrafili:

Bardziej szczegółowo

Postawa obronna w przypadku ataku psa

Postawa obronna w przypadku ataku psa Zadanie 3. Przeprowadzenie spotkań uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych etc. nt. Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r.

Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 21/2012 S t a r o s t y K o l n e ń s k i e g o z dnia 5 listopada 2012r. w sprawie określenia zasad korzystania z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Kolnie. Na podstawie art.34

Bardziej szczegółowo

Rozmowa ze sklepem przez telefon

Rozmowa ze sklepem przez telefon Rozmowa ze sklepem przez telefon - Proszę Pana, chciałam Panu zaproponować opłacalny interes. - Tak, słucham, o co chodzi? - Dzwonię w imieniu portalu internetowego AmigoBONUS. Pan ma sklep, prawda? Chciałam

Bardziej szczegółowo

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein

Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Staż zawodowy w Komendzie Siegen Wittgenstein Komisarz Martin Schlagner policjant z Siegen przebywał na stażu zawodowym w Jeleniej Górze we wrześniu 2012 roku, natomiast w październiku w Policji Siegen

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r.

Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Protokół nr 5/2015 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Grodziskiego w dniu 11 maja 2015 r. Posiedzenie odbyło się w budynku A Starostwa Powiatowego w Grodzisku Wlkp. W posiedzeniu udział wzięli

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3.

Protokół Nr XX/12. Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Protokół Nr XX/12 Z sesji Rady Gminy Dłutów, która odbyła się w dniu 28 grudnia 2012 roku w Domu Kultury w Dłutowie ul. Polna 3. Obradom przewodniczył Andrzej Oset Przewodniczący Rady Gminy Dłutów. Sesję

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU PBS Dit Ryszard Przybył 62-300 Września ul. Kościuszki 60/4 tel. 502 174 480, fax 061 640 13 81 e-mail pbsdit@interia.pl projekty dróg, ulic, placów, zjazdów oraz nadzory nad robotami drogowymi PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie!

Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Tytuł ogłoszenia ma znaczenie! Dawałeś kiedyś ogłoszenie swojej firmy albo działalności? To nie popełniaj tego samego błędu co wszyscy! Przedstawię Tobie teraz sposób jak ustrzec się błędu który jest dość

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r.

Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. ROI.0012.3.7.2012 kat. arch. A Protokół Nr 7/2012 z posiedzenia Komisji ds. ochrony środowiska i porządku publicznego z dnia 11 czerwca 2012 r. 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum. 2. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia.. 2012 r. Komenda Rejonowa Policji W Warszawie Ul... ...

Warszawa, dnia.. 2012 r. Komenda Rejonowa Policji W Warszawie Ul... ... Warszawa, dnia.. 2012 r. Komenda Rejonowa Policji W Warszawie Ul... Z a w i a d a m i a j ą c y :... (proszę wskazać swoje imię i nazwisko oraz adres zameldowania, tel. kontaktowy) adres do doręczeń:.....

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica?

Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkoły podstawowej (klasy IV - VI) Budżet partycypacyjny czego potrzebuje nasza okolica? Autor: Krzysztof Romaniuk Temat: Budżet partycypacyjny czego potrzebuje

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego

Raport z konsultacji społecznych budżetu partycypacyjnego Raport z konsultacji społecznych budżetu Mając na uwadze rozwój społeczeństwa obywatelskiego, udział mieszkańców w formułowaniu priorytetów w zakresie kierunków rozwoju miasta i dzielnic, a także doskonalenia

Bardziej szczegółowo

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy

Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy Przewodniczący komisji Sekretarz gminy 1 Protokół nr 52/2014 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 28 kwietnia 2014 roku. Przewodniczący komisji Zuzanna Smoter o godz. 12 00 otworzyła posiedzenie i przywitała

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006.

INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU. Budżet Gminy Brzesko STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO w BRZESKU Budżet Gminy Brzesko 2006 STAN BUDŻETU NA CZERWIEC 2006. Budżet Gminy jest dokumentem, który zawiera finansowy i rzeczowy plan działania Gminy w danym roku. Po jednej

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku.

UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W JANIKOWIE z dnia 06 lutego 2015 roku. w sprawie wystąpienia, do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Sosnowiec na

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu -

Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu - Szczegółowy program - Szkoła Planowania Biznesu - Przed seminarium otrzymasz bonusowe narzędzia w mailu: Przegląd najbardziej zyskownych branż i generatorów pomysłów na biznes dzięki temu otrzymasz inspirację

Bardziej szczegółowo

POLICJA.PL BY NIE BAĆ SIĘ POMAGAĆ INNYM... Strona znajduje się w archiwum.

POLICJA.PL BY NIE BAĆ SIĘ POMAGAĆ INNYM... Strona znajduje się w archiwum. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/133431,by-nie-bac-sie-pomagac-innym.html Wygenerowano: Czwartek, 29 grudnia 2016, 23:06 Strona znajduje się w archiwum. BY NIE BAĆ SIĘ POMAGAĆ INNYM...

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r.

Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Protokół Nr 27/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 19 września 2011r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Zastępca Przewodniczącego 3. Mirosław Sobczak - Członek

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum.

1. Otwarcie posiedzenia Komisji i stwierdzenie quorum. OAB.AM 0052 5 /3/07 Protokół Nr 3/07 ze wspólnego posiedzenia: Komisji Oświaty, Komisji Budżetu i Gospodarki oraz Komisji Spraw Społecznych które odbyło się w dniu 18 kwietnia 2007 r. w Starostwie Powiatowym

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012

Budżet Gminy Witnica w latach 2007-2012 Szanowni Państwo, poniżej chciałabym przybliżyć Państwu informacje na temat gminnego budżetu, tj.: jak się go konstruuje, z czego się składa oraz kto ma na niego wpływ. Budżet Gminy jest rocznym zestawieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011

REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 REGULAMIN KONKURSU PI KNA WIE 2011 1. Organizacja konkursu: Konkurs Pi kna Wie 2011, zwany dalej Konkursem, organizowany jest w kategoriach Wie i Zagroda i dotyczy wsi oraz zagród poło onych w granicach

Bardziej szczegółowo

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami.

Ad. 2. Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji został przyjęty 12 głosami. Protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Rolnictwa, Rozwoju Infrastruktury Wsi i Finansów, Wychowania, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego i Samorządów,

Bardziej szczegółowo

P r o t o k ó ł 3/15

P r o t o k ó ł 3/15 P r o t o k ó ł 3/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Kłecko odbytego w dniu 27 marca 2015 r. w godzinach od 8.00-12.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kłecku. W posiedzeniu udział

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00

Protokół Nr 15/13. z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa. w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Protokół Nr 15/13 z posiedzenia Komisji Dróg, Komunikacji i Budownictwa w dniu 13 marca 2013 roku godzina 12.00 Obrady rozpoczęły się o godzinie 12.00 i trwały do godziny 13.05. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć projekt

Jak rozliczyć projekt Jak rozliczyć projekt Inicjatywy młodzieżowe Z tego poradnika, dowiesz się: 1. Czym dokumentować swoje wydatki 2. Jak wygląda Faktura VAT i Rachunek Uproszczony 3. Jak opisywać dokumenty 4. Jak zrobić

Bardziej szczegółowo