Strategia programowa. Spis treści

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia programowa. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści 1 Podstawa opracowania Formalna: Prawna: Merytoryczna: Na szczeblu krajowym: Dla Województwa Pomorskiego: Dla Województwa Wielkopolskiego: Dla Województwa Lubuskiego: Dla województwa Kujawsko Pomorskiego: Dla Województwa Warmińsko Mazurskiego: Inne opracowania i materiały: Uwarunkowania rozwoju i znaczenia dróg wodnych na tle kraju i UE Stan obecny: Perspektywy rozwoju: Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej obszaru programu Lokalizacja obszaru problemowego: Uwarunkowania ekofizjograficzne: Warunki morfologiczne: Warunki geotechniczne podłoża: Położenie w stosunku do obszarów głównych zbiorników wód podziemnych: Położenie w stosunku do obszarów prawem chronionych: Uwarunkowania kulturowe i walory przyrodnicze: Uwarunkowania demograficzne: Województwo lubuskie: Województwo wielkopolskie: Województwo kujawsko pomorskie: Województwo pomorskie: Podsumowanie: Uwarunkowania gospodarcze: Kostrzyn nad Odrą: Gorzów Wielkopolski: Drezdenko:

2 3.5.4 Krzyż Wielkopolski: Czarnków: Walkowice: Ujście: Nakło nad Notecią: Bydgoszcz: Solec Kujawski: Świecie: Grudziądz: Kwidzyn: Tczew Malbork: Gdańsk i Gdynia: Gdańsk: Gdynia: Elbląg: Wnioski z przeprowadzonych analiz: Powiązania zewnętrzne obszaru projektu Sąsiedztwo obszarów metropolitalnych i głównych ośrodków miejskich (oddziaływanie na sferę społeczno gospodarczą i przestrzenną): Województwo kujawsko pomorskie: Województwo Lubuskie: Trójmiasto: Warmia i Mazury: Pomorze Zachodnie: Wielkopolska: Aglomeracja warszawska: Podsumowanie: Przebieg podstawowych arterii komunikacyjnych: Układ linii kolejowych: Układ drogowy: Perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce:

3 4.2.4 Analiza układu sieci dróg wodnych (Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa, kanał Jagielloński, Zalew Wiślany) i transportu śródlądowego: Dostępność komunikacyjna porty morskie: Dostępność komunikacyjna porty lotnicze: Charakterystyka hydrologiczna i nawigacyjna akwenów Charakterystyka hydrologiczna drogi wodnej E 70: Zasoby wodne Polski: Hydrologia granicznego i dolnego odcinka Odry: Hydrologia Dolnej Warty: Hydrologia Noteci swobodnie płynącej: Hydrologia Noteci skanalizowanej: Hydrologia Kanału Bydgoskiego: Hydrologia Brdy: Hydrologia Dolnej Wisły: Hydrologia Martwej Wisły: Hydrologia Nogatu: Hydrologia Szkarpawy: Hydrologia Zalewu Wiślanego: Charakterystyka nawigacyjna drogi wodnej E 70: Klasyfikacja międzynarodowej drogi wodnej E 70: Charakterystyka nawigacyjna granicznego odcinka Odry: Charakterystyka nawigacyjna Dolnej Warty: Charakterystyka nawigacyjna Noteci swobodnie płynącej: Charakterystyka nawigacyjna Noteci skanalizowanej: Charakterystyka nawigacyjna Kanału Bydgoskiego: Charakterystyka nawigacyjna Brdy: Charakterystyka nawigacyjna Dolnej Wisły: Charakterystyka nawigacyjna Nogatu: Charakterystyka nawigacyjna Szkarpawy: Charakterystyka nawigacyjna Kanału Jagiellońskiego: Charakterystyka nawigacyjna Zalewu Wiślanego: Analiza SWOT mocne i słabe strony, szanse i zagroŝenia Infrastruktura dróg wodnych, transport:

4 6.2 Turystyczne zagospodarowanie dróg wodnych: Priorytety i działania programu Działania operacyjne dla poszczególnych województw Województwo lubuskie: Województwo Wielkopolskie: Województwo Kujawsko Pomorskie: Województwo Pomorskie: Województwo Warmińsko Mazurskie: Plan finansowy Koszty stworzenia sieci infrastruktury punktowej dla obsługi turystyki: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie lubuskiego odcinka MDW E 70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie wielkopolskiego odcinka MDW E 70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie kujawsko - pomorskiego odcinka MDW E 70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie pomorskiego odcinka MDW E 70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie warmińska - mazurskiego odcinka MDW E 70: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - przebudowa koryta Brdy, Kanału Bydgoskiego, Noteci i Warty do wymogów II klasy śródlądowej drogi wodnej: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych -przystosowanie śluz na drodze wodnej Odra - Wisła dla potrzeb ruchu towarowego i turystycznego: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - przebudowa dolnej Wisły (odcinek Silno Przegalina) do wymogów IV klasy śródlądowej drogi wodnej przy zastosowaniu regulacji ostrogowej: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - przebudowa rzeki Szkarpawy i Kanału Jagiellońskiego do wymogów IV klasy śródlądowej drogi wodnej: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - modernizacja infrastruktury dróg wodnych Nogatu i Wisły Królewieckiej: Budowa infrastruktury portowo - logistycznej planowanego polskiego odcinka MDW E 70: Zbiorcze zestawienie kosztów wszystkich zadań ujętych w kartach zadań przedstawionych w koncepcji rewitalizacji MDW E 70:

5 9.3.1 Województwo Lubuskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Wielkopolskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Kujawsko - Pomorskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Pomorskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Warmińsko Mazurskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Analiza moŝliwości pozyskania funduszy UE System realizacji

6 1 Podstawa opracowania 1.1 Formalna: Umowa nr 373/UM/BRDW/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Pomorskiego, a Biurem Projektowo InŜynierskim REDAN Sp. z o.o. 1.2 Prawna: Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2000 r.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej(dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43), Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U nr 25 poz. 113), Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227), Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U nr 80 poz. 717 z p.zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 239 poz z p.zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U r. nr 25 poz. 150), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U nr 92 poz. 880 z p.zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity 2006r. Dz. U. nr 39 poz. 251 z p.zm.), Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U nr 75 poz. 493), Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o ustanowieniu wieloletniego programu Program ochrony brzegów morskich (Dz. U nr 67 poz. 621), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U nr 229 poz z p.zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów NATURA 2000 (Dz. U nr 94 poz. 795), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U nr 220 poz. 2237), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U nr 168 poz. 1764), 6

7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U poz. 579), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 257 poz z p.zm.), Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dn. 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U nr 9 poz. 172) i zmieniające go Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006r., Rozporządzenie nr 145/94 Wojewody Bydgoskiego z dnia r. zmieniającym Rozporządzenie nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dn r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskim (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10, poz. 102 z r.), Rozporządzenie nr 319/95 Wojewody Bydgoskiego z dnia r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1996 r. Nr 6, poz. 28). Rozporządzenie nr 56/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana (dz. Urz. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1193), Rozporządzenie nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (Dz. U. woj. war.-maz. Nr 20 poz. 505), Zarządzenie nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niŝ porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich, Dyrektywa Rady 29/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Decyzja Komisji 2004/798/WE z dnia 7 grudnia 2004r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG, Dyrektywa Rady z dnia 3 marca 1997 r 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna). 7

8 1.3 Merytoryczna: Na szczeblu krajowym: Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie promocji Ŝeglugi śródlądowej NAIADES zintegrowany europejski program działań na Rzecz śeglugi Śródlądowej, Bruksela, 2006, Wstępny Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata , źródło: Polityka Ekologiczna Państwa na lata z perspektywą na rok 2016, Strategia Rozwoju Kraju na lata , Polityka Transportowa Państwa na lata , Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), Biała Księga UE - Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r. (White Paper European Transport Policy for 2010), Perspektywy rozwoju transportu wodnego śródlądowego, Jan WINTER, źródło: Mapy topograficzne pochodzące z państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego w skali 1: i 1: Dla Województwa Pomorskiego: Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego (w zakresie turystycznego ich wykorzystania) Pętla śuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E 70, Koncepcja programowo - przestrzenna projektu Pętla śuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E 70, Pętla śuław - Przewodnik Turystyki Wodnej, Zagospodarowanie MDW E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej (Materiały pokonferencyjne Gniew 2007 r.), Rewitalizacja gospodarcza obszaru Delty Wisły poprzez rozwój Ŝeglugi śródlądowej (materiały pokonferencyjne Gdańsk 2008 r.), Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020, Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata , Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata , Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Uaktywnienie szlaków wodnych wschodniej części Delty Wisły - Elbląg 2005 Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie Filia w Elblągu - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 8

9 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przybrzeŝnego nad Zalewem Wiślanym - Elbląg 2005 Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie Filia w Elblągu - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, K. Wojewódzka - Król. Kierunki rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. ZałoŜenia do strategii na lata opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, K. Wojewódzka - Król, R. Rolbiecki. Transport wodny śródlądowy - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, J. Owsiak, J. Sewerniak, G. Andrzejewska, G. Szwedowska. Charakterystyka i ocena zagospodarowania turystycznego polskich odcinków europejskich dróg wodnych - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim. Diagnoza systemu transportowego województwa pomorskiego, Strategia i koncepcja sieci przystani rekreacyjnych na wodach śródlądowych Gdańska I Etap - opracowanie w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Strategia rozwoju Ŝeglugi na rzece Nogat oraz ocena zagroŝeń ekologicznych - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Dla Województwa Wielkopolskiego: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (2001 r.), Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu r., Charakterystyka techniczna i warunki nawigacyjne drogi wodnej Wisła - Odra; opracowana przez zespół: J. Gulczyński, M. Najdkowski; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - wrzesień 2007 r., Dolina Noteci. MoŜliwości aktywizacji turystycznej i gospodarczej, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 2003 r., Drawieńsko Notecka Kraina Turystyczna, Wielkopolskie Biuro Planowania przestrzennego 2006 r., Powiat Czarnkowsko Trzcianecki. Analiza rozlokowania w regionie działalności gospodarczej i wskazanie miejsc pod nowe inwestycje z uwzględnieniem obszarów rolniczych i turystycznych. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 2008 r., 9

10 Informacja - Droga wschód - zachód; Melioracje i rolnicze wykorzystanie Doliny Noteci na terenie województwa wielkopolskiego; opracowana przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile; listopad 2007 r., Przewodnik nie tylko dla wodniaków - Wielka Pętla Wielkopolski Warta - Noteć Gopło - Warta" - autorstwa: Mirosław Słowiński, Grzegorz Nadolny Dla Województwa Lubuskiego: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku, Strategia Rozwoju Transportu Województwa do roku 2015, Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata , Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, uchwalony w dniu 2. października 2002 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr. XXXVII/272/2002, która została opublikowana w dzienniku urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2002r. Nr 105, poz. 1279, Studium programowo przestrzenne wielofunkcyjnego zagospodarowania Dolnej Warty i Noteci w granicach województwa lubuskiego, Zagospodarowanie międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej (materiały pokonferencyjne), Prezentacja na temat Stan Ŝeglugi śródlądowej na terenie Województwa Lubuskiego" ze wskazaniem propozycji rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych w zakresie infrastruktury rzecznej na terenach gmin objętych opracowaniem Dla województwa Kujawsko Pomorskiego: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętego Uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (dostępny na stronie: Opracowania diagnostyczne do aktualnie wykonywanej zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - materiały opracowane i pozostające w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata przyjęta Uchwałą Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. (dostępna na stronie: Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego z planem gospodarki odpadami, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr3/29/08 z dnia 15 stycznia 2008r., 10

11 Analiza moŝliwości lokalizacji sieci przystani i stanic Ŝeglugi śródlądowej nad Notecią, opracowanie koncepcji architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji przystani oraz przygotowanie studium wykonalności dla sieci przystani i stanic - opracowanie w dyspozycji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Program Rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr LXXIV/1420/06 z dnia 25 października 2006 r., Bydgoszczy Nr LXXIV/1420/06 z dnia 25 października 2006 r. (dostępny na stronie: Zakładka: Rewitalizacja). Opracowania koncepcyjne dotyczące: Parku Nauki, Kultury i Rekreacji Ogniwo" na obszarze Inny Świat w Bydgoszczy, budowy przystani: Gwiazda, Brda Centrum, Zawisza, Kartodrom, Brdyujście, śeglugi Bydgoskiej w Bydgoszczy, zagospodarowania bulwarów w Bydgoszczy, komunikacji i przystanków tramwaju wodnego w Bydgoszczy, materiały w dyspozycji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy Plan Rozwoju Bydgoszczy przyjęty Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLV/632/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. Dolina Noteci. Koncepcja rozwoju drogi wodnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i turystyczną - opracowanie wykonane przez: R. Woźniak, G. Nadolny, w dyspozycji autorów opracowania - pracowników Zespołu Szkół śeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Strategia - Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich - dokument opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A., w dyspozycji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (dostępny na stronie: Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 wraz załącznikami: Program inwestycyjny dorzecza Wisły w Programie Wisła oraz zagregowane zadania inwestycyjne w Programie Wisła dokument w dyspozycji Związku Miast Nadwiślańskich (dostępny na stronie: Droga E 70 jako element zintegrowanego produktu turystyki w województwie kujawskopomorskim - opracowanie wykonane oraz pozostające w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku). Łepek H., 2008, śegluga Śródlądowa w Unii Europejskiej - opracowanie w dyspozycji autora opracowania - prezesa Zarządu śeglugi Bydgoskiej S. A. Projekt inwestycyjny zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pn. Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - opracowanie w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Dla Województwa Warmińsko Mazurskiego: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 2002 r., 11

12 Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata , z uwzględnieniem perspektywy na lata , 2007 r., Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim, 2001 r., Wielofunkcyjny obszar nadzalewowy. Koncepcja struktury przestrzennej obszaru przybrzeŝnego, 2001 r., Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych, 2001 r., Analiza moŝliwości turystyki w oparcie o uaktywnienie szlaków wodnych, 2003 r. Analiza rozmieszczenia funkcji turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim, 2008 r., Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przybrzeŝnego nad Zalewem Wiślanym, 2004 r., Program rozwoju gospodarczego subregionu Kanału Ostródzko - Elbląskiego w oparciu o rozwój turystyki, 2004 r., Uaktywnienie szlaków wodnych wschodniej części Delty Wisły, 2005 r., Studium wzdłuŝ granicy polsko-rosyjskiej - uwarunkowania rozwoju polskiej części, 2009 r., Strategia rozwoju społeczno gospodarczego województwa warmińsko mazurskiego do roku 2020, Strefa Zalewu Wiślanego - uwarunkowania rozwoju turystycznego w aspekcie regionalnym. Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Filia w Elblągu, 2009 r. Przyrodniczo - przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim, 2006 r Inne opracowania i materiały: A. Bolt, W. Sterpejkowicz - Wersocki, M. Wójcik Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. B. Mazurkiewicz Śródlądowe drogi wodne i budowle hydrotechniczne" Materiały pomocnicze do wykładów, Szczecin 2002 r. Informator Ŝeglugowy Informator o śródlądowych Ŝeglownych drogach wodnych administrowanych przez RZGW Gdańsk, Informator Ŝeglugowy Informator o śródlądowych Ŝeglownych drogach wodnych administrowanych przez RZGW Poznań, Kaszubowska I., Orzłowska A., MoŜliwości rozwoju drogi wodnej E 70 na odcinku Fordonujście Wisły, Praca dyplomowa magisterska, promotor prof. dr hab. inŝ. A. Bolt, Politechnika Gdańska, opracowanie dostępne w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej. O. Benasiewicz A., Grzelak D., Ocena stanu drogi wodnej E 70 na odcinku Bydgoszcz-Kostrzyn, Praca dyplomowa magisterska, promotor prof. dr hab. inŝ. A. Bolt, Politechnika Gdańska, opracowanie dostępne w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej. 12

13 Program dla Odry 2006 i Wstępne Studium Wykonalności - Bolt, W. Sterpejkowicz - Wersocki, M. Wójcik Bariery techniczne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Atlas Geologiczny Południowego Bałtyku PWN 1995r., Atlas Środowiska Geograficznego Polski PWN 1994r., Bolt A. i inni MoŜliwości rozwoju dróg wodnych i portów rzecznych w regionie; w: materiały konferencyjne Rewitalizacja gospodarcza obszaru delty Wisły poprzez rozwój Ŝeglugi śródlądowej Gdańsk 2008r., Gromadzki M. i inni - Ostoje Ptaków w Polsce; Biblioteka Monitoringu Środowiska Gdańsk 1994r., Kostarczyk A., Przewoźniak M. i inni - Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim. Materiały do Monografii Przyrodniczej regionu gdańskiego tom 8; WKOP, WKP wyd. MARPRESS Gdańsk 2002, Pazdro Z. - Hydrogeologia ogólna; Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1983, Program Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego Gdańsk 2006, Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce Shadow List praca zbiorowa Warszawa 2004, Studium wykonalności Projektu "Pętla śuławska - rozwój turystyki wodnej" 2008r., Studium wykonalności budowy kanału Ŝeglugowego przez Mierzeje Wiślaną, Urząd Morski w Gdyni, 2009 r., Szwankowski S. Prognoza przewozów ładunków i pasaŝerów Ŝeglugą śródlądową w relacji W-Z w: materiały konferencyjne Rozwój Ŝeglugi śródlądowej jako czynnik aktywizacji regionalnej Instytut Morski Gdańsk 2005r.. 13

14 2 Uwarunkowania rozwoju i znaczenia dróg wodnych na tle kraju i UE. 2.1 Stan obecny: Pośród krajów Unii Europejskiej udział Ŝeglugi śródlądowej w ogóle przewozów jest bardzo zróŝnicowany. Jednak w obszarach dorzeczy wielkich rzek Europy Zachodniej, tj. Renu, Dunaju i Rodanu, a takŝe częściowo Łaby i Odry, funkcjonuje obecnie bardzo sprawny system przewozu ładunków transportem śródlądowym. Choć licząca łącznie 35 tys. km sieć dróg wodnych nie pokrywa całego terenu Unii Europejskiej w sposób podobny do sieci kolejowej czy drogowej, większość głównych miast, portów i centrów gospodarczych, zwłaszcza połoŝonych w centrum UE, posiada dostęp do Ŝeglownych rzek lub kanałów. Cztery główne arterie sieci stanowią: Korytarz północ-południe, łączący poprzez teren Francji dolny Ren z Rodanem i Marsylią, Korytarz Renu, obejmujący całość dorzecza Renu wraz z systemem kanałów w zachodnich Niemczech, krajach Beneluxu, wschodniej Francji i Szwajcarii, Korytarz wschód-zachód, obejmujący Mittellandkanal, dorzecza Łaby, Odry i Wisły częścią tego korytarza jest bedący przedmiotem niniejszego opracowania polski odcinek drogi wodnej E 70, Korytarz południe-wschód, obejmujący dorzecze Dunaju wraz z kanałem Ren-Men-Dunaj. 14

15 Rys. 1. Korytarz północ-południe Źródło: 15

16 Rys. 2. Korytarz Renu Źródło: 16

17 Rys. 3. Korytarz wschód-zachód Źródło: Rys. 4. Korytarz południe-wschód Źródło: ZróŜnicowanie faktycznego stanu dróg wodnych, a takŝe ich układu geograficznego w stosunku do głównych centrów gospodarczych i tras przewozu prowadzi do duŝego zróŝnicowania udziału Ŝeglugi śródlądowej w transporcie poszczególnych kranów UE. Ilustruje to poniŝsza tabela. 17

18 Tabela 1. Udział Ŝeglugi transportowej w pracy transportowej wybranych państw Unii Europejskiej w 2002 r.: Lp. Kraj Udział Ŝeglugi śródlądowej w całości pracy transportowej (bez transportu morskiego) 1 Belgia 14,3 2 Czechy 0,9 3 Niemcy 12,8 4 Francja 2,3 5 Włochy 0,1 6 Luksemburg 7,5 7 Węgry 5,8 8 Holandia 44,2 9 Austria 4,9 10 Polska 0,8 11 Portugalia - 12 Słowacja 2,8 13 Finlandia 0,8 14 Szwecja - 15 Wlk. Brytania 0,1 16 EU 25 6,00 Źródło: European Commission, Energy & Transport in Figures 2004 Wartości bezwzględne przewozów Ŝeglugi śródlądowej w tonokilometrach przedstawia natomiast tabela zamieszczona na kolejnej stronie. Wskazuje ona dobitnie na dominację krajów dorzecza Renu w transporcie śródlądowym na terenie UE. 18

19 Tabela 2. Przewozy Ŝeglugi śródlądowej w tysiącach tonokilometrów E U 27 E U 15 E U 12 B E B G C Z D E Zmiana 07/06 % 112, , , ,8 91 9,850 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 66 7,489 8,383 8,928 9,067 6,730 6,472 6,579 7,398 7,095 10, , , , , , , , , ,74 6 1,9 EU27 1,3 EU15 7,7 EU12 6,7 5,9 5,4 5,7 5,7 5,8 6,0 6,4 7,2 7,7 8,1 8,2 8,4 8,6 8,9 9,3 4,3 BE 1,8 2,6 1,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 28,8 BG 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-17,9 CZ 48,8 51,4 54,8 64,0 61,3 62,2 64,3 62,7 66,5 64,8 64,2 58,2 63,7 64,1 64,0 64,7 1,2 DE EE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EE F 12,2 10,9 7,6 6,6 6,0 7,1 7,9 8,5 9,1 8,3 8,3 8,0 8,4 8,9 9,0 9,2 2,3 FR R IT 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 22,4 IT LV 0,1 0, LV LT 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 511,3 LT L 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3-9,4 LU U H U 1,8 2,2 2,0 1,2 1,4 1,4 1,6 1,0 0,9 1,1 1,4 1,5 1,9 2,1 1,9 2,2 15,6 HU 19

20 N 30,6 33,5 35,7 35,5 35,5 41,0 40,7 41,4 41,3 41,8 40,8 39,0 43,1 42,2 42,3 41,9-1,0 NL L A 1,3 1,6 1,7 2,0 2,1 2,1 2,3 2,2 2,4 2,6 2,8 2,3 1,7 1,8 1,8 2,6 41,4 AT T PL 2,3 2,3 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,2 1,3 1,1 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3-4,2 PL R 1,4 2,4 2,1 3,1 3,8 4,3 4,2 2,8 2,6 2,7 3,6 3,5 7,0 8,4 8,2 8,2 0,5 RO O S 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 1,4 1,0 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 1,0 54,7 SK K FI 2,0 1,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 53,0 FI U 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 UK K H 0,3 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1-6,4 HR R C 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 CH H Źródło: European Commission, Energy & Transport in Figures

21 Jak wskazują dane z tabel, bezwzględne wartości przewozów Ŝeglugi śródlądowej rosną. Natomiast znaczenie Ŝeglugi na tle innych środków transportu konsekwentnie maleje. Proces ten ilustruje następująca tabela. Tabela 3. Modal-split w przewozach lądowych na terenie UE. Droga Kolej śegl. śródlą Ruroci ągi dowa ,4 20,2 6,4 6, ,4 20,3 6,2 6, ,3 20,4 6,4 5, ,5 19,0 6,4 6, ,8 18,2 6,1 5, ,6 18,5 6,1 5, ,5 17,5 6,0 6, ,4 17,1 5,9 5, ,6 17,3 5,4 5, ,8 17,1 5,6 5, ,3 16,6 5,6 5, ,2 17,1 5,4 5, ,7 17,1 5,3 4,9 Źródło: European Commission, Energy & Transport in Figures Perspektywy rozwoju: Szybki wzrost znaczenia transportu drogowego prowadzi do coraz radykalniejszego uświadamiania sobie przez władze Unii Europejskiej problemów z tym związanych. W dniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie ogłoszono Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 923/2009 z dnia 16 września 2009 r., zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko ( Marco Polo II ). Z uwagi na istotne znaczenie tego Rozporządzenia dla tematyki rozwoju Ŝeglugi śródlądowej, będącej przedmiotem niniejszej pracy, przytacza się dosłowne brzmienie jego punktów 2) 4): 2) JeŜeli nie zostaną podjęte Ŝadne zdecydowane działania, drogowy transport towarowy w Europie wzrośnie ogółem o ponad 60 % do roku Skutkiem będzie wzrost drogowych przewozów towarów szacowany na 20,5 mld tonokilometrów rocznie w Unii Europejskiej do 2013 r., co będzie 21

Strategia programowa. Opracowali:

Strategia programowa. Opracowali: Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć zagospodarowanie obszarów nadwodnych, koordynacja prac projektowych inŝ. Kasper Jędrzychowski charakterystyka stanu istniejącego dróg wodnych dr inŝ. Izabela

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH

INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH INICJATYWY POMORZA DLA ROZWOJU DRÓG WODNYCH Jan Kozłowski Marszałek Województwa Pomorskiego Kadyny 26 lipca 2008r. ŻEGLUGA W DELCIE WISŁY W LATACH 50 - TYCH XX WIEKU PROGRAM ROZWOJU DRÓG WODNYCH DELTY

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r.

Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku. Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Strategia rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Wrocław, 11 kwietnia 2016 r. Plan prezentacji Dlaczego potrzebujemy zmiany? Nasz cel i działania Co chcemy

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim

Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim Projekty planów ochrony dla obszarów Natura 2000 wyznaczonych na Zalewie Szczecińskim 25 maja 2012 r. Andrzej Zych Inspektorat Ochrony Wybrzeża Urząd Morski w Szczecinie Zgodnie z art. 27a ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne

ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne ZAŁĄCZNIK 5 Obszary chronione na obszarze objętym Programem Żuławskim a plany ochronne Forma Ptasi Raj Mewia Łacha Ujście Nogatu Zatoka Elbląska Jezioro Druzno W trakcie opracowania - X/XI 2009 W trakcie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451

PRZEBUDOWĄ W ZWIĄZKU 1189F - KARSZYN DROGI POWIATOWEJ. Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 W ZWIĄZKU PRZEBUDOWĄ DROGI POWIATOWEJ NR 1189F NA ODCINKU KARGOWA - KARSZYN 1189F Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, marzec 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga

Wójt Gminy Wilga. Wójt Gminy Wilga Wójt Gminy Wilga 08-470 Wilga, ul. Warszawska 38, tel. (25) 685-30-70, fax. (25) 685-30-71 E-mail: ugwilga@interia.pl Strona internetowa: www.ugwilga.pl Nr OŚ.6220.7.2012 Wilga, dnia 06.12.2012 r. OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna

Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr I Planistyka Gospodarka Przestrzenna, Transport i Infrastruktura Techniczna mgr inŝ. Maciej Gust Bydgoszcz, listopad

Bardziej szczegółowo

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi

Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Planowanie w gospodarowaniu wodami jako instrument zarządzania zasobami wodnymi Seminarium Rad Gospodarki Wodnej Regionów Wodnych Małej Wisły i Górnej Odry Ustroń, 2 kwietnia 2009 Cele współczesnej polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel

Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel Warszawa- środowisko przyrodnicze Jak środowisko przyrodnicze determinowało rozwój miasta? Agnieszka Chrząstowska-Wachtel http://www.varsovia.pl/varsovia/ - Co już wiemy? Gdzie leży Warszawa? http://www.batorz.gmina.pl/img/zdjecia/_big/eu_location_pol.png&imgrefurl

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju

Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Stan obecny śródlądowego transportu wodnego oraz plany jego rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Długość sieci śródlądowych dróg wodnych w Polsce w 2013 r. wyniosła 3655 km, z czego 2417 km

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI I ROZWOJU BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO

PROGRAM REWITALIZACJI I ROZWOJU BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO PROGRAM REWITALIZACJI I ROZWOJU BYDGOSKIEGO WĘZŁA WODNEGO MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNA W BYDGOSZCZY STANISŁAW WROŃSKI Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa, gdyż woda jest początkiem

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

w województwie kujawsko-pomorskim!

w województwie kujawsko-pomorskim! Pierwsze centrum wyprzedażowe w województwie kujawsko-pomorskim! Toruń lokalizacja Centralne położenie, w środkowo-północnej części Polski, w województwie kujawsko-pomorskim. Na skrzyżowaniu głównych dróg

Bardziej szczegółowo

Program dla Europy Środkowej 2007-2013

Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Warszawa, 15 stycznia 2014 r. Program dla Europy Środkowej 2007-2013 Teresa Marcinów Departament Współpracy Terytorialnej, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Obszar programu UE Polska, Republika Czeska,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO KONCEPCJA REWITALIZACJI I ROZBUDOWY DROGI WODNEJ MIĘDZY WIELKIMI JEZIORAMI MAZURSKIMI A KANAŁEM AUGUSTOWSKIM NA OBSZARZE WOJEWÓDZTW PODLASKIEGO I WARMIŃSKO MAZURSKIEGO SYGNOTARIUSZE UMOWY WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Obiekt: WIELOFUNKCYJNY PLAC PUBLICZNY W MIEJSCOWOŚCI JURKÓW Inwestor: GMINA CZCHÓW 32-860 Czchów Rynek 12 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016

Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska. Elbląg, 7 kwietnia 2016 Nadrzędny interes publiczny w realizacji Programu budowy drogi wodnej Zalew Wiślany Zatoka Gdańska Elbląg, 7 kwietnia 2016 WYMÓG ANALIZY NADRZĘDNEGO INTERESU PUBLICZNEGO dyrektywa 2001/42/WE w sprawie

Bardziej szczegółowo

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich

WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE. dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich Rada Gospodarki Wodnej Regionu Dolnej Wisły WISŁA JAKO ISTOTNY ELEMENT KORYTARZA TRANSPORTOWEGO PÓŁNOC- POŁUDNIE dr Tomasz Sowiński Związek Miast Nadwiślańskich ZWIĄZEK MIAST NADWIŚLAŃSKICH Projektu Koncepcji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata

Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla miasta Tczewa na lata załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/198/2012 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 października 2012 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 2012-2015 z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły

Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym Regionu Wodnego Dolnej Wisły Henryk Jatczak Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku 1 Dokumenty planistyczne w gospodarce wodnej: Ramowa Dyrektywa Wodna Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski

Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski Rewitalizacja terenów nadrzecznych: REURIS - Stary Kanał Bydgoski II Kongres Rewitalizacji Miast Kraków, 12-14 wrzesień 2012r. 1 Rewitalizacja terenów nadwodnych w Polsce: Renaturyzacja Bulwary nadrzeczne

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH

Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH Rozdział IV MOŻLIWOŚCI ROZWOJU ŚRÓDLĄDOWEGO TRANSPORTU WODNEGO W POLSCE W ŚWIETLE TENDENCJI UNIJNYCH I UWARUNKOWAŃ INFRASTRUKTURALNYCH 1. Ocena możliwości wykorzystania śródlądowych dróg wodnych w świetle

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BROŃSKO NA LATA 2010 2017 Brońsko 2010 Projekt Planu Odnowy Miejscowości Brońsko na lata 2010 2017 został opracowany przez pracowników Urzędu Miejskiego Śmigla przy ścisłej współpracy

Bardziej szczegółowo

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Wydziału Turystyki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Etap MDW E 70 w województwie lubuskim obejmuje łącznie 123 kilometry: Odcinek Warty - 70 km Odcinek Noteci - 47 km Odcinek Odry

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański

Natura 2000 - instrukcja obsługi. Witold Szczepański Natura 2000 - instrukcja obsługi Witold Szczepański Kadyny, 29-04-2015 Idea sieci Natura 2000 Natura 2000 jest przyjętym przez Unię Europejską systemem obszarów chronionych, wyznaczonych wg jednolitych

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować?

Co chcemy zrobić? Ile to będzie kosztować? ZałoŜenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 roku Ministerstwo Rozwoju, 26 kwietnia 2016 r. P Slajd 1 PZ1 Poprawki na polecenie MInistra Materny:slajd

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne

Bibliografia. Akty prawne Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Dz. U. Nr 115, poz. 1229; 3. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Co to jest przedsięwzięcie?

Co to jest przedsięwzięcie? Wprowadzenie do systemu ocen oddziaływania na środowisko Krzysztof Mielniczuk r. Co to jest przedsięwzięcie? Rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ

RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ RAMOWA DYREKTYWA WODNA - REALIZACJA INWESTYCJI W GOSPODARCE WODNEJ dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska Departament Zasobów Wodnych Warszawa, 11-12 czerwca 2015 r. Dyrektywy istotne dla inwestycji wodnych

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa wielkopolskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p

P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p P r o g ra m Ż u ł a w s k i - 2030 I I e t a p Konferencja naukowo-techniczna Bezpieczeństwo przeciwpowodziowe Żuław i Gdańska historia i teraźniejszość Gdańsk, 31.03.2015 r. Piotr Kowalski Halina Czarnecka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE

PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE PROGRAM REURIS PODSUMOWANIE BYDGOSZCZ, LISTOPAD 2011 WPROWADZENIE : UWARUNKOWANIA HYDROTECHNICZNE REWITALIZACJI BWW ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM STAREGO KANAŁU BYDGOSKIEGO Ludgarda Iłowska CIEKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań

Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi w Metropolii Poznań Prof. UAM dr hab. Renata Graf Zakład Hydrologii I Gospodarki Wodnej, Instytut Geografii Fizycznej I Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 GMINA MIASTO CHEŁMśA Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miasto ChełmŜa na lata 2008-2015 Załącznik nr 5 POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Strona: 2 1. Postępowanie

Bardziej szczegółowo

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM

CONSULTING ENGINEERS SALZGITTER GMBH * ROYAL HASKONING * EKOSYSTEM 1 WPROWADZENIE 1.1 Przedmiot raportu i formalna podstawa jego sporządzenia Przedmiotem niniejszego raportu jest oszacowanie oddziaływań na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe

Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Polska jako istotne ogniwo korytarza transportowego północ południe Ekonomiczne perspektywy rozwoju Czechy i Niemcy od lat należą do strategicznych partnerów gospodarczych Polski. Na te kraje przypada

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA KLASYFIKACJI TYPOLOGICZNEJ WÓD W OBRĘBIE POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH RP

PROBLEMATYKA KLASYFIKACJI TYPOLOGICZNEJ WÓD W OBRĘBIE POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH RP PROBLEMATYKA KLASYFIKACJI TYPOLOGICZNEJ WÓD W OBRĘBIE POLSKICH OBSZARÓW MORSKICH RP Włodzimierz Krzymiński Magdalena Kamińska Oddział Morski IMGW w Gdyni Lidia Kruk-Dowgiałło Instytut Morski w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184

Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 kwietnia 2015 r. Poz. 1184 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU I REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Przyczyna kwalifikacji danego obszaru do przeprowadzenia aktualizacji hydrodynamiki (zgodnie z metodyką kwalifikacji opisaną w punkcie 2)

Przyczyna kwalifikacji danego obszaru do przeprowadzenia aktualizacji hydrodynamiki (zgodnie z metodyką kwalifikacji opisaną w punkcie 2) Tabela. 1. Zestawienie tabelaryczne wytypowanych obszarów wymagających aktualizacji warstw informacyjnych bazy danych GIS MhP hydrodynamika i region wodny Dolna Wisła. Nr Nazwa Imię i nazwisko osoby kwalifikującej

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

ARTWEI ARTWEI ARTWEI

ARTWEI ARTWEI ARTWEI Udział organów w administracji morskiej w procesie tworzenia planów w ochrony obszarów w Natura 2000 i w procedurach ocen oddziaływania na środowisko Szczecin, dnia 9 grudnia 2010 r. Andrzej Zych Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek

PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek PODSUMOWANIE Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek Kierownik Projektu: mgr inŝ. Ksenia Czachor Opracowanie: mgr Katarzyna Kędzierska

Bardziej szczegółowo

Dolna Odra na styku morza i rzeki

Dolna Odra na styku morza i rzeki Vortrag (5) DIE SEEHÄFEN SZCZECIN-SWINOUJSCIE ALS BINDEGLIED ZWISCHEN OSTSEE UND ODER-REGION Grazyna Myczkowska, Szczecin Dolna Odra na styku morza i rzeki 43 ODRA JAKO GŁÓWNA OŚ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ Zrównoważony rozwój w strategii woj. wielkopolskiego wprowadzenie do części warsztatowej Patrycja Romaniuk, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć Poznań, 04.03.2013 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r.

Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. z dnia 30 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 23 października 2013 r. Poz. 5742 UCHWAŁA NR XXXVII/728/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 30 września 2013 r. w sprawie utworzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Rzeka Warta. Połączenie wodne Wisła Odra: - Rzeka Noteć dolna - Kanał Bydgoski

Rzeka Warta. Połączenie wodne Wisła Odra: - Rzeka Noteć dolna - Kanał Bydgoski Informator zawiera kilometraż rzek i kanałów, wykaz miejscowości położonych wzdłuż szlaku, wykaz budowli i urządzeń wodnych, dane o portach i nabrzeżach, siedzibach nadzorów wodnych, dane o wodowskazach

Bardziej szczegółowo

Jednolite części wód podziemnych w Polsce. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna

Jednolite części wód podziemnych w Polsce. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna Jednolite części wód podziemnych w Polsce Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna Autorzy: dr Zbigniew Nowicki redakcja mgr Anna Chmura dr inż. Józef Chowaniec mgr Linda Chudzik mgr Joanna Cudak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego

PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego PROJEKT II Stanowiska Konwentu Marszałków Województw RP w sprawie Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego Radomir Matczak Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r.

Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej. Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. Standardy ekologiczne i planistyczne w infrastrukturze kolejowej Warszawa, 08 kwietnia 2009 r. TRANSPORT ZRÓWNOWA WNOWAśONY ONY Działania zmierzające do transportu zrównowaŝonego: 1) Wprowadzanie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska

Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Oferta seminarium licencjackiego z zakresu kształtowania i ochrony środowiska (KOŚ) w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska marzec 2014 r. Katedra Geografii Fizycznej i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA

TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA strona 1 listopad 2010 opracowanie TOM II PROJEKT WYKONAWCZY KONSTRUKCJA FUNDAMENTY PALOWE temat LABORATORIUM INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII ELEKTROENERGETYCZNYCH I INTEGRACJI ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII LINTE^2

Bardziej szczegółowo

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle

Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej. Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Techniczne aspekty drogi wodnej Odra Dunaj na odcinku Kędzierzyn Koźle granica Republiki Czeskiej Konferencja 28.06.2013 Kędzierzyn - Koźle Proste historyczne rozwiązanie transportowe Odra w przekroju

Bardziej szczegółowo

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r.

NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. ŁÓDŹ, 03.04.2009 NOTATKA SŁUśBOWA Z RADY TECHNICZNEJ W DNIU 03.04.2009 r. DOTYCZY: wykonanie koncepcji programowej dla budowy obwodnicy m. Biała Rawska w ramach zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa

Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa Prawo chroniące środowisko w obszarze rolnictwa A A 1. Wstęp Prawo ochrony środowiska tworzą akty prawne o różnej randze. Najwyższym z nich jest Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalona w 1997

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

Makroniwelacja terenu działki nr 1/153 obr. 131 w Bydgoszczy

Makroniwelacja terenu działki nr 1/153 obr. 131 w Bydgoszczy WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE MELBUD SPÓŁKA C. 87-100 TORUŃ UL. TRAMWAJOWA 12 TEL. (0-56)62-36-235, (0-56) 639-47-39 FAX (056)62-35-558 NIP: 956-00-09-024 Nr konta PKO BP II/O Toruń

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56

Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 Zachodniopomorskie wita 2015-10-05 10:35:56 2 Zachodniopomorskie leży w północno-zachodniej Polsce, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Stolicą województwa jest Szczecin. Granica morska w Zachodniopomorskiem

Bardziej szczegółowo

Wariantowanie w planowaniu realizacji przedsięwzi A1, S1 i S5

Wariantowanie w planowaniu realizacji przedsięwzi A1, S1 i S5 Generalna Dyrekcja Dróg g Krajowych i Autostrad Wariantowanie w planowaniu realizacji przedsięwzi wzięcia na przykładach dróg: A1, S1 i S5 Warszawa, 14.12.2009 r. W W przypadku człowieka tylko jego sen

Bardziej szczegółowo

PROJEKT (z dnia 3.11.2014)

PROJEKT (z dnia 3.11.2014) PROJEKT (z dnia 3.11.2014) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia planu dla obszaru Natura 2000 Zalew Kamieński i Dziwna (PLB320011) Na podstawie art. 29 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na p Na ocząt ą e t k

Na p Na ocząt ą e t k Program Ochrony Jezior Polski Północnej prezentacja nowego programu Krzysztof Mączkowski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Na początek Woda jest jednym z komponentów

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo