Strategia programowa. Spis treści

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia programowa. Spis treści"

Transkrypt

1 Spis treści 1 Podstawa opracowania Formalna: Prawna: Merytoryczna: Na szczeblu krajowym: Dla Województwa Pomorskiego: Dla Województwa Wielkopolskiego: Dla Województwa Lubuskiego: Dla województwa Kujawsko Pomorskiego: Dla Województwa Warmińsko Mazurskiego: Inne opracowania i materiały: Uwarunkowania rozwoju i znaczenia dróg wodnych na tle kraju i UE Stan obecny: Perspektywy rozwoju: Diagnoza sytuacji społeczno gospodarczej obszaru programu Lokalizacja obszaru problemowego: Uwarunkowania ekofizjograficzne: Warunki morfologiczne: Warunki geotechniczne podłoża: Położenie w stosunku do obszarów głównych zbiorników wód podziemnych: Położenie w stosunku do obszarów prawem chronionych: Uwarunkowania kulturowe i walory przyrodnicze: Uwarunkowania demograficzne: Województwo lubuskie: Województwo wielkopolskie: Województwo kujawsko pomorskie: Województwo pomorskie: Podsumowanie: Uwarunkowania gospodarcze: Kostrzyn nad Odrą: Gorzów Wielkopolski: Drezdenko:

2 3.5.4 Krzyż Wielkopolski: Czarnków: Walkowice: Ujście: Nakło nad Notecią: Bydgoszcz: Solec Kujawski: Świecie: Grudziądz: Kwidzyn: Tczew Malbork: Gdańsk i Gdynia: Gdańsk: Gdynia: Elbląg: Wnioski z przeprowadzonych analiz: Powiązania zewnętrzne obszaru projektu Sąsiedztwo obszarów metropolitalnych i głównych ośrodków miejskich (oddziaływanie na sferę społeczno gospodarczą i przestrzenną): Województwo kujawsko pomorskie: Województwo Lubuskie: Trójmiasto: Warmia i Mazury: Pomorze Zachodnie: Wielkopolska: Aglomeracja warszawska: Podsumowanie: Przebieg podstawowych arterii komunikacyjnych: Układ linii kolejowych: Układ drogowy: Perspektywy rozwoju infrastruktury drogowej i kolejowej w Polsce:

3 4.2.4 Analiza układu sieci dróg wodnych (Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Wisła, Nogat, Szkarpawa, kanał Jagielloński, Zalew Wiślany) i transportu śródlądowego: Dostępność komunikacyjna porty morskie: Dostępność komunikacyjna porty lotnicze: Charakterystyka hydrologiczna i nawigacyjna akwenów Charakterystyka hydrologiczna drogi wodnej E 70: Zasoby wodne Polski: Hydrologia granicznego i dolnego odcinka Odry: Hydrologia Dolnej Warty: Hydrologia Noteci swobodnie płynącej: Hydrologia Noteci skanalizowanej: Hydrologia Kanału Bydgoskiego: Hydrologia Brdy: Hydrologia Dolnej Wisły: Hydrologia Martwej Wisły: Hydrologia Nogatu: Hydrologia Szkarpawy: Hydrologia Zalewu Wiślanego: Charakterystyka nawigacyjna drogi wodnej E 70: Klasyfikacja międzynarodowej drogi wodnej E 70: Charakterystyka nawigacyjna granicznego odcinka Odry: Charakterystyka nawigacyjna Dolnej Warty: Charakterystyka nawigacyjna Noteci swobodnie płynącej: Charakterystyka nawigacyjna Noteci skanalizowanej: Charakterystyka nawigacyjna Kanału Bydgoskiego: Charakterystyka nawigacyjna Brdy: Charakterystyka nawigacyjna Dolnej Wisły: Charakterystyka nawigacyjna Nogatu: Charakterystyka nawigacyjna Szkarpawy: Charakterystyka nawigacyjna Kanału Jagiellońskiego: Charakterystyka nawigacyjna Zalewu Wiślanego: Analiza SWOT mocne i słabe strony, szanse i zagroŝenia Infrastruktura dróg wodnych, transport:

4 6.2 Turystyczne zagospodarowanie dróg wodnych: Priorytety i działania programu Działania operacyjne dla poszczególnych województw Województwo lubuskie: Województwo Wielkopolskie: Województwo Kujawsko Pomorskie: Województwo Pomorskie: Województwo Warmińsko Mazurskie: Plan finansowy Koszty stworzenia sieci infrastruktury punktowej dla obsługi turystyki: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie lubuskiego odcinka MDW E 70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie wielkopolskiego odcinka MDW E 70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie kujawsko - pomorskiego odcinka MDW E 70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie pomorskiego odcinka MDW E 70: Budowa infrastruktury turystyki wodnej i rekreacji na terenie warmińska - mazurskiego odcinka MDW E 70: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - przebudowa koryta Brdy, Kanału Bydgoskiego, Noteci i Warty do wymogów II klasy śródlądowej drogi wodnej: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych -przystosowanie śluz na drodze wodnej Odra - Wisła dla potrzeb ruchu towarowego i turystycznego: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - przebudowa dolnej Wisły (odcinek Silno Przegalina) do wymogów IV klasy śródlądowej drogi wodnej przy zastosowaniu regulacji ostrogowej: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - przebudowa rzeki Szkarpawy i Kanału Jagiellońskiego do wymogów IV klasy śródlądowej drogi wodnej: Koszty odtworzenia i rozbudowy infrastruktury liniowej dróg wodnych - modernizacja infrastruktury dróg wodnych Nogatu i Wisły Królewieckiej: Budowa infrastruktury portowo - logistycznej planowanego polskiego odcinka MDW E 70: Zbiorcze zestawienie kosztów wszystkich zadań ujętych w kartach zadań przedstawionych w koncepcji rewitalizacji MDW E 70:

5 9.3.1 Województwo Lubuskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Wielkopolskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Kujawsko - Pomorskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Pomorskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Województwo Warmińsko Mazurskie - zestawienie zadań infrastruktury punktowej: Analiza moŝliwości pozyskania funduszy UE System realizacji

6 1 Podstawa opracowania 1.1 Formalna: Umowa nr 373/UM/BRDW/2009 z dnia 30 czerwca 2009 r. zawarta pomiędzy Województwem Pomorskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Pomorskiego, a Biurem Projektowo InŜynierskim REDAN Sp. z o.o. 1.2 Prawna: Ustawa z dnia 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego (Dz. U. z dnia 14 czerwca 2000 r.), Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o Ŝegludze śródlądowej(dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 43), Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz.U nr 25 poz. 113), Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U nr 199 poz. 1227), Ustawa z dn. 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U nr 80 poz. 717 z p.zm.), Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. nr 239 poz z p.zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U r. nr 25 poz. 150), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U nr 92 poz. 880 z p.zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity 2006r. Dz. U. nr 39 poz. 251 z p.zm.), Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U nr 75 poz. 493), Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o ustanowieniu wieloletniego programu Program ochrony brzegów morskich (Dz. U nr 67 poz. 621), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U nr 229 poz z p.zm.), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 maja 2005r. w sprawie typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin wymagających ochrony w formie wyznaczenia obszarów NATURA 2000 (Dz. U nr 94 poz. 795), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U nr 220 poz. 2237), Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną (Dz. U nr 168 poz. 1764), 6

7 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz. U poz. 579), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu oddziaływania na środowisko (Dz. U nr 257 poz z p.zm.), Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dn. 17 lutego 2005r. w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U nr 9 poz. 172) i zmieniające go Rozporządzenie Nr 52 Wojewody Lubuskiego z dnia 20 lipca 2006r., Rozporządzenie nr 145/94 Wojewody Bydgoskiego z dnia r. zmieniającym Rozporządzenie nr 9/91 Wojewody Bydgoskiego z dn r. w sprawie utworzenia 22 obszarów krajobrazu chronionego w województwie bydgoskim (Dz. Urz. Woj. Bydg. Nr 10, poz. 102 z r.), Rozporządzenie nr 319/95 Wojewody Bydgoskiego z dnia r. w sprawie utworzenia parku krajobrazowego pod nazwą Zespół Nadwiślańskich Parków Krajobrazowych (Dz. Urz. Woj. Bydg. z 1996 r. Nr 6, poz. 28). Rozporządzenie nr 56/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15 maja 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana (dz. Urz. Woj. Pom. Nr 58 poz. 1193), Rozporządzenie nr 8 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 26 stycznia 2006r. w sprawie Parku Krajobrazowego Wysoczyzny Elbląskiej (Dz. U. woj. war.-maz. Nr 20 poz. 505), Zarządzenie nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 15 lipca 2005r. w sprawie określenia obiektów, urządzeń i instalacji wchodzących w skład infrastruktury zapewniającej dostęp do portów innych niŝ porty o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej i przystani morskich, Dyrektywa Rady 29/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979r. w sprawie ochrony dzikiego ptactwa, Dyrektywa Rady 92/43/EWG z 21 maja 1992r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, Decyzja Komisji 2004/798/WE z dnia 7 grudnia 2004r. przyjmująca na mocy Dyrektywy Rady 92/43/EWG wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty, składających się na kontynentalny region biogeograficzny, Dyrektywa Rady z dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne 85/337/EWG, Dyrektywa Rady z dnia 3 marca 1997 r 97/11/WE zmieniająca dyrektywę 85/337/EWG, Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna). 7

8 1.3 Merytoryczna: Na szczeblu krajowym: Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie promocji Ŝeglugi śródlądowej NAIADES zintegrowany europejski program działań na Rzecz śeglugi Śródlądowej, Bruksela, 2006, Wstępny Projekt Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju na lata , źródło: Polityka Ekologiczna Państwa na lata z perspektywą na rok 2016, Strategia Rozwoju Kraju na lata , Polityka Transportowa Państwa na lata , Projekt Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami 2030 (z uwzględnieniem etapu 2015), Biała Księga UE - Europejska polityka transportowa w horyzoncie do 2010 r. (White Paper European Transport Policy for 2010), Perspektywy rozwoju transportu wodnego śródlądowego, Jan WINTER, źródło: Mapy topograficzne pochodzące z państwowego zasobu geodezyjno kartograficznego w skali 1: i 1: Dla Województwa Pomorskiego: Program rozwoju dróg wodnych Delty Wisły i Zalewu Wiślanego (w zakresie turystycznego ich wykorzystania) Pętla śuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E 70, Koncepcja programowo - przestrzenna projektu Pętla śuławska - Międzynarodowa Droga Wodna E 70, Pętla śuław - Przewodnik Turystyki Wodnej, Zagospodarowanie MDW E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej (Materiały pokonferencyjne Gniew 2007 r.), Rewitalizacja gospodarcza obszaru Delty Wisły poprzez rozwój Ŝeglugi śródlądowej (materiały pokonferencyjne Gdańsk 2008 r.), Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego do roku 2020, Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Pomorskim na lata , Program Rozwoju Produktów Turystycznych Województwa Pomorskiego na lata , Projekt zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, Uaktywnienie szlaków wodnych wschodniej części Delty Wisły - Elbląg 2005 Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie Filia w Elblągu - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, 8

9 Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przybrzeŝnego nad Zalewem Wiślanym - Elbląg 2005 Warmińsko - Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie Filia w Elblągu - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, K. Wojewódzka - Król. Kierunki rozwoju transportu śródlądowego w Polsce. ZałoŜenia do strategii na lata opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, K. Wojewódzka - Król, R. Rolbiecki. Transport wodny śródlądowy - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, J. Owsiak, J. Sewerniak, G. Andrzejewska, G. Szwedowska. Charakterystyka i ocena zagospodarowania turystycznego polskich odcinków europejskich dróg wodnych - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Regionalna Strategia Rozwoju Transportu w Województwie Pomorskim. Diagnoza systemu transportowego województwa pomorskiego, Strategia i koncepcja sieci przystani rekreacyjnych na wodach śródlądowych Gdańska I Etap - opracowanie w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Gdańsku, Strategia rozwoju Ŝeglugi na rzece Nogat oraz ocena zagroŝeń ekologicznych - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Dla Województwa Wielkopolskiego: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Wielkopolskiego (2001 r.), Strategia rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku, dokument przyjęty przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego w dniu r., Charakterystyka techniczna i warunki nawigacyjne drogi wodnej Wisła - Odra; opracowana przez zespół: J. Gulczyński, M. Najdkowski; Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu - wrzesień 2007 r., Dolina Noteci. MoŜliwości aktywizacji turystycznej i gospodarczej, Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 2003 r., Drawieńsko Notecka Kraina Turystyczna, Wielkopolskie Biuro Planowania przestrzennego 2006 r., Powiat Czarnkowsko Trzcianecki. Analiza rozlokowania w regionie działalności gospodarczej i wskazanie miejsc pod nowe inwestycje z uwzględnieniem obszarów rolniczych i turystycznych. Wielkopolskie Biuro Planowania Przestrzennego 2008 r., 9

10 Informacja - Droga wschód - zachód; Melioracje i rolnicze wykorzystanie Doliny Noteci na terenie województwa wielkopolskiego; opracowana przez Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, Rejonowy Oddział w Pile; listopad 2007 r., Przewodnik nie tylko dla wodniaków - Wielka Pętla Wielkopolski Warta - Noteć Gopło - Warta" - autorstwa: Mirosław Słowiński, Grzegorz Nadolny Dla Województwa Lubuskiego: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego do 2020 roku, Strategia Rozwoju Transportu Województwa do roku 2015, Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie Lubuskim na lata , Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Lubuskiego, uchwalony w dniu 2. października 2002 r. przez Sejmik Województwa Lubuskiego Uchwałą Nr. XXXVII/272/2002, która została opublikowana w dzienniku urzędowym Województwa Lubuskiego z dnia 18 listopada 2002r. Nr 105, poz. 1279, Studium programowo przestrzenne wielofunkcyjnego zagospodarowania Dolnej Warty i Noteci w granicach województwa lubuskiego, Zagospodarowanie międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 na obszarze Polski dla potrzeb turystyki wodnej (materiały pokonferencyjne), Prezentacja na temat Stan Ŝeglugi śródlądowej na terenie Województwa Lubuskiego" ze wskazaniem propozycji rozwiązań technicznych i lokalizacyjnych w zakresie infrastruktury rzecznej na terenach gmin objętych opracowaniem Dla województwa Kujawsko Pomorskiego: Plan zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego przyjętego Uchwałą Nr XI/135/03 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2003 r. (dostępny na stronie: Opracowania diagnostyczne do aktualnie wykonywanej zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego - materiały opracowane i pozostające w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku, Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na lata przyjęta Uchwałą Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005 r. (dostępna na stronie: Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego z planem gospodarki odpadami, przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko Pomorskiego Nr3/29/08 z dnia 15 stycznia 2008r., 10

11 Analiza moŝliwości lokalizacji sieci przystani i stanic Ŝeglugi śródlądowej nad Notecią, opracowanie koncepcji architektonicznej dla wytypowanych lokalizacji przystani oraz przygotowanie studium wykonalności dla sieci przystani i stanic - opracowanie w dyspozycji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich, Program Rewitalizacji Bydgoskiego Węzła Wodnego przyjęty Uchwałą Rady Miasta Nr LXXIV/1420/06 z dnia 25 października 2006 r., Bydgoszczy Nr LXXIV/1420/06 z dnia 25 października 2006 r. (dostępny na stronie: Zakładka: Rewitalizacja). Opracowania koncepcyjne dotyczące: Parku Nauki, Kultury i Rekreacji Ogniwo" na obszarze Inny Świat w Bydgoszczy, budowy przystani: Gwiazda, Brda Centrum, Zawisza, Kartodrom, Brdyujście, śeglugi Bydgoskiej w Bydgoszczy, zagospodarowania bulwarów w Bydgoszczy, komunikacji i przystanków tramwaju wodnego w Bydgoszczy, materiały w dyspozycji Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy Plan Rozwoju Bydgoszczy przyjęty Uchwałą Rady Miasta Bydgoszczy Nr XLV/632/09 z dnia 1 kwietnia 2009 r. Dolina Noteci. Koncepcja rozwoju drogi wodnej z towarzyszącą infrastrukturą techniczną i turystyczną - opracowanie wykonane przez: R. Woźniak, G. Nadolny, w dyspozycji autorów opracowania - pracowników Zespołu Szkół śeglugi Śródlądowej w Nakle nad Notecią. Strategia - Program Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacja Marki dla Gmin Nadnoteckich - dokument opracowany przez Polską Agencję Rozwoju Turystyki S.A., w dyspozycji Związku Miast i Gmin Nadnoteckich (dostępny na stronie: Program dla Wisły i jej dorzecza 2020 wraz załącznikami: Program inwestycyjny dorzecza Wisły w Programie Wisła oraz zagregowane zadania inwestycyjne w Programie Wisła dokument w dyspozycji Związku Miast Nadwiślańskich (dostępny na stronie: Droga E 70 jako element zintegrowanego produktu turystyki w województwie kujawskopomorskim - opracowanie wykonane oraz pozostające w dyspozycji Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku). Łepek H., 2008, śegluga Śródlądowa w Unii Europejskiej - opracowanie w dyspozycji autora opracowania - prezesa Zarządu śeglugi Bydgoskiej S. A. Projekt inwestycyjny zgłoszony do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego pn. Przystań wodna na rzece Noteć w Nakle nad Notecią - opracowanie w dyspozycji Starostwa Powiatowego w Nakle nad Notecią Dla Województwa Warmińsko Mazurskiego: Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko Mazurskiego, Olsztyn 2002 r., 11

12 Program Ochrony Środowiska Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata , z uwzględnieniem perspektywy na lata , 2007 r., Strategii rozwoju turystyki w województwie warmińsko-mazurskim, 2001 r., Wielofunkcyjny obszar nadzalewowy. Koncepcja struktury przestrzennej obszaru przybrzeŝnego, 2001 r., Strategia Rozwoju Obszaru Gmin Nadzalewowych, 2001 r., Analiza moŝliwości turystyki w oparcie o uaktywnienie szlaków wodnych, 2003 r. Analiza rozmieszczenia funkcji turystycznej w województwie warmińsko-mazurskim, 2008 r., Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej obszaru przybrzeŝnego nad Zalewem Wiślanym, 2004 r., Program rozwoju gospodarczego subregionu Kanału Ostródzko - Elbląskiego w oparciu o rozwój turystyki, 2004 r., Uaktywnienie szlaków wodnych wschodniej części Delty Wisły, 2005 r., Studium wzdłuŝ granicy polsko-rosyjskiej - uwarunkowania rozwoju polskiej części, 2009 r., Strategia rozwoju społeczno gospodarczego województwa warmińsko mazurskiego do roku 2020, Strefa Zalewu Wiślanego - uwarunkowania rozwoju turystycznego w aspekcie regionalnym. Warmińsko-Mazurskie Biuro Planowania Przestrzennego w Olsztynie, Filia w Elblągu, 2009 r. Przyrodniczo - przestrzenne aspekty lokalizacji energetyki wiatrowej w województwie warmińsko-mazurskim, 2006 r Inne opracowania i materiały: A. Bolt, W. Sterpejkowicz - Wersocki, M. Wójcik Wykorzystanie śródlądowych dróg wodnych dla rozwoju regionalnego - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. B. Mazurkiewicz Śródlądowe drogi wodne i budowle hydrotechniczne" Materiały pomocnicze do wykładów, Szczecin 2002 r. Informator Ŝeglugowy Informator o śródlądowych Ŝeglownych drogach wodnych administrowanych przez RZGW Gdańsk, Informator Ŝeglugowy Informator o śródlądowych Ŝeglownych drogach wodnych administrowanych przez RZGW Poznań, Kaszubowska I., Orzłowska A., MoŜliwości rozwoju drogi wodnej E 70 na odcinku Fordonujście Wisły, Praca dyplomowa magisterska, promotor prof. dr hab. inŝ. A. Bolt, Politechnika Gdańska, opracowanie dostępne w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej. O. Benasiewicz A., Grzelak D., Ocena stanu drogi wodnej E 70 na odcinku Bydgoszcz-Kostrzyn, Praca dyplomowa magisterska, promotor prof. dr hab. inŝ. A. Bolt, Politechnika Gdańska, opracowanie dostępne w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej. 12

13 Program dla Odry 2006 i Wstępne Studium Wykonalności - Bolt, W. Sterpejkowicz - Wersocki, M. Wójcik Bariery techniczne polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 - opracowanie w posiadaniu Biura Rozwoju Dróg Wodnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Atlas Geologiczny Południowego Bałtyku PWN 1995r., Atlas Środowiska Geograficznego Polski PWN 1994r., Bolt A. i inni MoŜliwości rozwoju dróg wodnych i portów rzecznych w regionie; w: materiały konferencyjne Rewitalizacja gospodarcza obszaru delty Wisły poprzez rozwój Ŝeglugi śródlądowej Gdańsk 2008r., Gromadzki M. i inni - Ostoje Ptaków w Polsce; Biblioteka Monitoringu Środowiska Gdańsk 1994r., Kostarczyk A., Przewoźniak M. i inni - Diagnoza stanu i koncepcja ochrony środowiska przyrodniczo-kulturowego w województwie pomorskim. Materiały do Monografii Przyrodniczej regionu gdańskiego tom 8; WKOP, WKP wyd. MARPRESS Gdańsk 2002, Pazdro Z. - Hydrogeologia ogólna; Wydawnictwa Geologiczne Warszawa 1983, Program Rewitalizacji Gospodarczej Obszaru Delty Wisły i Zalewu Wiślanego Gdańsk 2006, Propozycja optymalnej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce Shadow List praca zbiorowa Warszawa 2004, Studium wykonalności Projektu "Pętla śuławska - rozwój turystyki wodnej" 2008r., Studium wykonalności budowy kanału Ŝeglugowego przez Mierzeje Wiślaną, Urząd Morski w Gdyni, 2009 r., Szwankowski S. Prognoza przewozów ładunków i pasaŝerów Ŝeglugą śródlądową w relacji W-Z w: materiały konferencyjne Rozwój Ŝeglugi śródlądowej jako czynnik aktywizacji regionalnej Instytut Morski Gdańsk 2005r.. 13

14 2 Uwarunkowania rozwoju i znaczenia dróg wodnych na tle kraju i UE. 2.1 Stan obecny: Pośród krajów Unii Europejskiej udział Ŝeglugi śródlądowej w ogóle przewozów jest bardzo zróŝnicowany. Jednak w obszarach dorzeczy wielkich rzek Europy Zachodniej, tj. Renu, Dunaju i Rodanu, a takŝe częściowo Łaby i Odry, funkcjonuje obecnie bardzo sprawny system przewozu ładunków transportem śródlądowym. Choć licząca łącznie 35 tys. km sieć dróg wodnych nie pokrywa całego terenu Unii Europejskiej w sposób podobny do sieci kolejowej czy drogowej, większość głównych miast, portów i centrów gospodarczych, zwłaszcza połoŝonych w centrum UE, posiada dostęp do Ŝeglownych rzek lub kanałów. Cztery główne arterie sieci stanowią: Korytarz północ-południe, łączący poprzez teren Francji dolny Ren z Rodanem i Marsylią, Korytarz Renu, obejmujący całość dorzecza Renu wraz z systemem kanałów w zachodnich Niemczech, krajach Beneluxu, wschodniej Francji i Szwajcarii, Korytarz wschód-zachód, obejmujący Mittellandkanal, dorzecza Łaby, Odry i Wisły częścią tego korytarza jest bedący przedmiotem niniejszego opracowania polski odcinek drogi wodnej E 70, Korytarz południe-wschód, obejmujący dorzecze Dunaju wraz z kanałem Ren-Men-Dunaj. 14

15 Rys. 1. Korytarz północ-południe Źródło: 15

16 Rys. 2. Korytarz Renu Źródło: 16

17 Rys. 3. Korytarz wschód-zachód Źródło: Rys. 4. Korytarz południe-wschód Źródło: ZróŜnicowanie faktycznego stanu dróg wodnych, a takŝe ich układu geograficznego w stosunku do głównych centrów gospodarczych i tras przewozu prowadzi do duŝego zróŝnicowania udziału Ŝeglugi śródlądowej w transporcie poszczególnych kranów UE. Ilustruje to poniŝsza tabela. 17

18 Tabela 1. Udział Ŝeglugi transportowej w pracy transportowej wybranych państw Unii Europejskiej w 2002 r.: Lp. Kraj Udział Ŝeglugi śródlądowej w całości pracy transportowej (bez transportu morskiego) 1 Belgia 14,3 2 Czechy 0,9 3 Niemcy 12,8 4 Francja 2,3 5 Włochy 0,1 6 Luksemburg 7,5 7 Węgry 5,8 8 Holandia 44,2 9 Austria 4,9 10 Polska 0,8 11 Portugalia - 12 Słowacja 2,8 13 Finlandia 0,8 14 Szwecja - 15 Wlk. Brytania 0,1 16 EU 25 6,00 Źródło: European Commission, Energy & Transport in Figures 2004 Wartości bezwzględne przewozów Ŝeglugi śródlądowej w tonokilometrach przedstawia natomiast tabela zamieszczona na kolejnej stronie. Wskazuje ona dobitnie na dominację krajów dorzecza Renu w transporcie śródlądowym na terenie UE. 18

19 Tabela 2. Przewozy Ŝeglugi śródlądowej w tysiącach tonokilometrów E U 27 E U 15 E U 12 B E B G C Z D E Zmiana 07/06 % 112, , , ,8 91 9,850 13, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,0 66 7,489 8,383 8,928 9,067 6,730 6,472 6,579 7,398 7,095 10, , , , , , , , , ,74 6 1,9 EU27 1,3 EU15 7,7 EU12 6,7 5,9 5,4 5,7 5,7 5,8 6,0 6,4 7,2 7,7 8,1 8,2 8,4 8,6 8,9 9,3 4,3 BE 1,8 2,6 1,6 0,5 0,5 0,6 0,6 0,2 0,3 0,4 0,6 0,6 0,7 0,8 0,8 1,0 28,8 BG 0,3 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0-17,9 CZ 48,8 51,4 54,8 64,0 61,3 62,2 64,3 62,7 66,5 64,8 64,2 58,2 63,7 64,1 64,0 64,7 1,2 DE EE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, EE F 12,2 10,9 7,6 6,6 6,0 7,1 7,9 8,5 9,1 8,3 8,3 8,0 8,4 8,9 9,0 9,2 2,3 FR R IT 0,4 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 22,4 IT LV 0,1 0, LV LT 0,1 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 511,3 LT L 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 0,4 0,3 0,4 0,3-9,4 LU U H U 1,8 2,2 2,0 1,2 1,4 1,4 1,6 1,0 0,9 1,1 1,4 1,5 1,9 2,1 1,9 2,2 15,6 HU 19

20 N 30,6 33,5 35,7 35,5 35,5 41,0 40,7 41,4 41,3 41,8 40,8 39,0 43,1 42,2 42,3 41,9-1,0 NL L A 1,3 1,6 1,7 2,0 2,1 2,1 2,3 2,2 2,4 2,6 2,8 2,3 1,7 1,8 1,8 2,6 41,4 AT T PL 2,3 2,3 1,0 0,9 0,9 0,9 1,1 1,0 1,2 1,3 1,1 0,9 0,4 0,3 0,3 0,3-4,2 PL R 1,4 2,4 2,1 3,1 3,8 4,3 4,2 2,8 2,6 2,7 3,6 3,5 7,0 8,4 8,2 8,2 0,5 RO O S 1,5 1,6 1,5 1,5 1,7 1,4 1,0 0,6 0,5 0,7 0,7 0,6 1,0 54,7 SK K FI 2,0 1,8 1,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 53,0 FI U 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 1,3 UK K H 0,3 0,6 0,5 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1-6,4 HR R C 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 2,4 CH H Źródło: European Commission, Energy & Transport in Figures

21 Jak wskazują dane z tabel, bezwzględne wartości przewozów Ŝeglugi śródlądowej rosną. Natomiast znaczenie Ŝeglugi na tle innych środków transportu konsekwentnie maleje. Proces ten ilustruje następująca tabela. Tabela 3. Modal-split w przewozach lądowych na terenie UE. Droga Kolej śegl. śródlą Ruroci ągi dowa ,4 20,2 6,4 6, ,4 20,3 6,2 6, ,3 20,4 6,4 5, ,5 19,0 6,4 6, ,8 18,2 6,1 5, ,6 18,5 6,1 5, ,5 17,5 6,0 6, ,4 17,1 5,9 5, ,6 17,3 5,4 5, ,8 17,1 5,6 5, ,3 16,6 5,6 5, ,2 17,1 5,4 5, ,7 17,1 5,3 4,9 Źródło: European Commission, Energy & Transport in Figures Perspektywy rozwoju: Szybki wzrost znaczenia transportu drogowego prowadzi do coraz radykalniejszego uświadamiania sobie przez władze Unii Europejskiej problemów z tym związanych. W dniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskie ogłoszono Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 923/2009 z dnia 16 września 2009 r., zmieniające Rozporządzenie (WE) nr 1692/2006 ustanawiające drugi program Marco Polo dla udzielania wspólnotowej pomocy finansowej w celu poprawy działania systemu transportu towarowego na środowisko ( Marco Polo II ). Z uwagi na istotne znaczenie tego Rozporządzenia dla tematyki rozwoju Ŝeglugi śródlądowej, będącej przedmiotem niniejszej pracy, przytacza się dosłowne brzmienie jego punktów 2) 4): 2) JeŜeli nie zostaną podjęte Ŝadne zdecydowane działania, drogowy transport towarowy w Europie wzrośnie ogółem o ponad 60 % do roku Skutkiem będzie wzrost drogowych przewozów towarów szacowany na 20,5 mld tonokilometrów rocznie w Unii Europejskiej do 2013 r., co będzie 21

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce

Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Strategia Promocji Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 w Polsce Opracowanie: Landbrand s.c. Ubumind sp.j. Opracowano na zlecenie: URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Biuro Rozwoju Dróg Wodnych 80-810

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020

Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Wersja do konsultacji społecznych STRATEGIA >> ROZWOJU POLSKI ZACHODNIEJ 2020 Warszawa, luty 2014 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 KONTEKST POWSTANIA STRATEGII, ZASADY OPRACOWANIA DOKUMENTU... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Opracował zespół w składzie dr Katarzyna Kobielska kierownik dr Elzbieta Nawrocka dr Piotr Gryszel mgr Paweł Kieruzal mgr Przemysław Wojcieszak Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA ZARZĄD POWIATU TARNOBRZESKIEGO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU TARNOBRZESKIEGO NA LATA 2004 2011 Z UWZGLĘDNIENIEM NIEZBĘDNYCH DZIAŁAŃ DO 2015 ROKU PROGRAM OCHRONY

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE 1 WÓJT GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE Studium zostało uchwalone Uchwałą Nr... Rady gminy Dobrzyniewo Duże z dnia... DOBRZYNIEWO

Bardziej szczegółowo

Program wodno środowiskowy kraju

Program wodno środowiskowy kraju Projekt Program wodno środowiskowy kraju Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zamówienie Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej Szanowni Państwo, Program

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Załącznik do Uchwały Nr 415/XX/12 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2012 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2018 Departament Środowiska i Rolnictwa Referat Polityki

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA CZĘSTOCHOWY 2 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 9 1.1 Podstawa prawna opracowania... 9 1.2 Cel, charakter i uwarunkowania Programu... 10 1.3 Zasady ogólne tworzenia Programu...

Bardziej szczegółowo

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU...

CIA I WARUNKI WYKORZYSTANIA TERENU... SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.2. CEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA... 3 1.3. CEL OPRACOWANIA... 3 1.4. KWALIFIKACJA FORMALNA PRZEDSIĘWIĘCIA... 3 1.5. PODSTAWA OPRACOWANIA...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp... 4 2. Diagnoza - stan obecny i proponowane

Bardziej szczegółowo

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r.

Gmina Miasta Toruń. Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020. Toruń 2010 r. Gmina Miasta Toruń Strategia Rozwoju Miasta Torunia do roku 2020 Toruń 2010 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 1.1. OBECNA WERSJA DOKUMENTU WOBEC STRATEGII ROZWOJU MIASTA TORUNIA Z 2002 R... 4 1.2. METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego

Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa Wielkopolskiego Gorzów Wielkopolski 2014 2 Spis treści WSTĘP... 4 1) DIAGNOZA OBSZARU MOF GW... 6 1.1. SFERA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej

Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Diagnoza aktualnego stanu gospodarki wodnej Załącznik 1 Do Projektu Polityki wodnej państwa 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016) KRAJOWY ZARZĄD GOSPODARK WODNEJ 2010 SPS TREŚC. STAN ZASOBÓW WODNYCH ORAZ

Bardziej szczegółowo

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły)

Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Stan gospodarki wodnej w Polsce - problematyka prawna i kompetencyjna (na przykładzie Dolnej Wisły) Materiały z konferencji zorganizowanej przez Parlamentarny Zespół ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO - MAZURSKIEGO Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013 - wstępny projekt - Olsztyn,maj 2006 r. Spis treści 1. Wstęp... 2. Diagnoza sytuacji społeczno

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA KRASNYSTAW 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 5 tel. (032) 285-70-13, fax. (032) 284-84-36, e-mail: atgroupsa@atgroupsa.pl www.atgroupsa.pl NIP: 645-19-95-494 Temat opracowania: PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA MIASTA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY WĘGORZEWO NA LATA 2004-2011 Autor opracowania: JERZY KOZŁOWSKI Konsultanci: mgr inż. Karolina Kładko mgr inż. Jolanta Pawlak mgr inż. Paweł Pytel mgr Danuta Ilasz mgr Marek

Bardziej szczegółowo