INFORMATOR GOSPODARCZY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 LezaJskIe Stowarzyszeme WspIeram a ImcJatyw Gospodarczych, INFORMATOR GOSPODARCZY GMIN REJONU LEŻAJSKlEGO Business Resource Book of Leżajsk Communities. Leżajsk 1997, he first comprehenslve resource of the reglonal economy It presents he economlc status of the commumtles and provldes a list of local usmesses ezajskie Stowarzyszenie Wspieram a Inicjatyw Gospodarczych The Leżajsk Association forthe Support of Economic Imtiatives) (' Cune-Sklodowsklej 8, LezaJsk, tellfax (48195) Ee I Academy for Educatlonal Development, ProJect # , emocracy Network Project-Poland, 23 Jan Ju/1998, Coop gr#181-a , Scott Melendez, Sac Dev, J LezaJsk 1998

2 Informator opracowano z inicjatywy: LezajskIego Stowarzyszema WspIeram a Imcjatyw Gospodarczych Przy współpracy: Rejonowego Urzędu Pracy w Lezajsku Urzędu MIasta w Lezajsku Urzędu Miasta I Grmny w Nowej Sarzyme Urzędu Grmny I MIasta w SokołowIe Młp Urzędu Grmny w Lezajsku Urzędu Grmny w GrodzIsku Dolnym Urzędu Grmny w Kuryłówce Urzędu Grmny w Karruemu Urzędu Grmny wrakszawie Urzędu Grmny w Zołym Zespół redakcyjny w składzie: Krzysztof RogowskI, Marek J agusiak Jacek Brzuzan, Robert Skwara PIOtr RydzIk, Beata Tkaczyk Marek Ordyczyński Renata ŚWIąder, ElzbIeta Bugaj fotografie Krzysztof RutowICZ Wydame 1 NIniejsza publtkacja realtzowana jest w oparciu o fundusze otrzymane z Academy for EducatlOnal Development. Inc. fmansowanej przez Unlted States AgenLy for InternatIOnal Development (AgenLja Rządu USA ds ROZWOJU Międzynarodowego) na mogy Umowy nr A-OO w ramach Projektu Democracy Network for Central and Eastern Europe (Projekt SiecI Demokratycznej dla Europy Środkowej I Wschodniej)

3 Leżajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE ul. M.C. Skłodowskiej Leżajsk tellfax (0-195) , Doradztwo: w zakresie zakładania własnej fmny orgamzacjii zarządzama finansarm firmy czynności mezbędnych do zakładania spółek programów zagramcznej pomocy kredytowej kredytów I mozhwości skorzystama z preferencyjnych hnn kredytowych prawa podatkowego I finansów Uwagi: konstruowame biznes planów sporządzame WnIosków kredytowych monitonngu fmn opracowame strategii promocyjnej opracowanie matenałów reklamowych Szkolenia i kursy: obsługi komputerów księgowości komputerowej w małych I średmch fmnach marketingu w małych firmach podstaw biznesu zmian w przepisach ZUS, Kodeksu Pracy bezpieczeństwa i higieny pracy Informacja: CSD Jest bankiem informacji na temat istniejących w reglom e podmiotów gospodarczych, urzędów I instytucji gospodarczych I

4 Szanowm Państwo DługI proces zbieram a mformacji spowodował, ze mektóre dane mogły ulec zmiame. W związku z planowanym drugim wydamem Informatora, prosimy o aktualizację danych oraz zgłoszeme wszelkich uwag pod numer tel lub dostarczeme wypełmonego formularza do SIedZIby LezaJsktego Stowarzyszema WspIeranIa ImcJatyw Gospodarczych. NAZWA FIRMY Poczta ADRES Kod pocztowy MIejscowość UlIca Nr domu Telefon WŁAŚCICIEL OFERTA FIRMY

5 SzanOWnI Państwo Mamy przyjemność przedstawić Państwu "Informator Gospodarczy Rejonu LezaJsIaego" Naszym zarruarem Jest zaprezentowanie rejonu administracyjnego LezaJska Jako miejsca o duzych, ciekawych I róznorodnych mozhwośclach mwestowama Na tereme prezentowanych gmm znajduje Się wiele atrakcji turystycznych obiekty zabytkowe, duze kompleksy leśne z rezerwatami przyrody I obszarami chromonego krajobrazu, obfitujące w ryby zblormia wodne I rzeki Wszystko to oraz goścmność mleszkańcow, czyste, nieskazone środowisko sprawiają, ze nasz rejon moze być atrakcyjnym rruejscem do wypoczynku RozwoJ turystyia, ktorajest przedrruotem trosia ze strony samorządow lokalnych Jest rowmez waznym celem strategu rozwoju WOjewództwa rzeszowsiaego Rejon ma takze znaczeme przemysłowe W przemyśle pracuje ponad 6000 osob - główme W branzy chemicznej, maszynowej, włoiaenmczej I odzlezowej, przetwórstwa rolno-spozywczego oraz produkcji plwa Nwktore produkty mają silną pozycję zarowno na rynku krajowym Jak I zagramcznym ROZWija Się sektor małej I średmej przedslęblorczoścl, tak w odnwslemu do tradycyjnych w rejonie branz (wlkhniarstwo, stolarstwo, tkactwo ręczne I maszynowe) Jak I przedslęblorstw nowych zajmujących Się np tworzywami sztucznymi, produkcją dziewiarską lub SWIadczących wyspecjahzowane USłUgI na rzecz kluczowych zakładow produkcyjnych Rolmctwo Jest dla wielu rrueszkańców rejonu Istotnym Źfodłem dochodu Obok typowych produktów rolmczych na duzą skalę prowadzi SIę uprawy przemysłowe warzyw, owocow, tytomu I wikimy, które są surowcami dla lokalnego przemysłu Czyste ŚrodOWISko pozwala na produkcję zdrowej zywnosci Zapraszamy do współpracy mwestorow lokalnych, regionalnych I ludzi przedsiębiorczych, dostrzegających nowe mozhwosci I szanse ZWIązane z rozwojem naszego rejonu. LIczymy, ze przedstawiona oferta spotka SIę z Państwa zamteresowaniem Krzysztof Rogowskl Prezes LSWIG

6 REJON ADMINISTRACYJNY LEŻAJSKA PODSTAWOWE INFORMACJE Połoźeme geograficzne połudmowo-wschodma Polska, województwo rzeszowskie Warunki naturalne khmat umiarkowany PowierzchnIa - 888,7 km 2 LIczbagmm rmejskich - l rmejsko-wlejskich - 2 wiejskich - 6 Ludność tys. Stopa bezrobocia - 15% Odległość od wazniejszych miast Rzeszów - 48 km Stalowa Wola - 37 km Lublm km Przemyśl - 64 km MIelec - 74 km Surowce naturalne plaski, zwirki, ghny, Iły, złoza gazu RzekI San, WIsłok, Młynówka, Trzebośmca, Radajowka, Błotma Zalewy Kuryłówka - Ozanna LezaJsk - "Floryda" GrodZISko Dolne - "Czyste" Brzoza Królewska 4

7 SPIS TREŚCI PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK - MIASTO - NOWA SARZYNA - MIASTO I GMINA - SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI - GMINA I MIASTO - LEZAJSK - GMINA - GRODZISKO DOLNE -KURYŁÓWKA -KAMIEŃ -RAKSZAWA -ZOŁYNIA LEZAJSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH REJONOWY URZĄD PRACY W LEZAJSKU W AZNIEJSZE PRZEDSIĘBIORSTWA W REJONIE INSTYTUCJE - ADRESY

8 REJON ADMINISTRACYJNY LEŻAJSKA tarnobrzeskie Stalowa Wola zamojskie przemyskie Rejon Rzeszów 6

9 "0 ISWIG OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE LezaJskI rejon admlllistracyjny połozony Jest w połnocno-wschodmej CZęSCI województwa rzeszowskiego Od północy gram czy z wojewodztwem tarnobrzeskim I zamojskim, od wschodu z województwem przemyskim, od połudmowego-zachodu z rejonem adrmmstracyjnym Kolbuszowej I Rzeszowa ObejmUje on 9 grrun (67 sołectw) LezaJsk - grmna rmejska, Nowa Sarzyna, Sokołow Młp - grmny miejsko-wiejskie, LezaJsk, KamIeń, Rakszawa, GrodZISko Dolne, Zołyma - grmny WIejskIe Łączna powierzchma wynosi 888,7 km 2, co stanowi 20% powierzchni województwa rzeszowskiego Centrum adrmmstracyjnym rejonu Jest rmasto LezaJsk MIeszczą SIę tu m m Urząd ReJonowy, Sąd ReJonowy, SzpItal, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Inspektorat Zakładu UbezpIeczeń Społecznych, lllstytucje bankowe W strefie przylegającej do południowej granicy rejonu planuje SIę budowę autostrady A4 Wschód - Zachód Powler~chnla gmzn w km ~~.. - GmmJ I\.un łoi}, kj , -I Gmma I MI",to Sokolo" \1lp 'y,, " llx5 Gmma GrodZisko Din ;;>"~~"I!!lR~~J:I\J>~VIl\:l;~ 784 GmmaKaITIlen ~ 732 Gmma Ralszawa 111m! t II RllillWiII!flIIi'!i 664 GmmaZolyma BI!1li!ll~i I J II t mu. 568 Miasto LezaJsk ~203 o W rejome dommują gęsto ZaleSIOne tereny rówmnne, połozone W KothnIe SandomIerskIej głów me W zlewlll rzek Sanu I TrzeboŚlllcy WysokIe walory przyrodlllcze prezentuje 6 rezerwatów przyrody, z których największy to Las Klasztorny W LezaJsku 7

10 ISWIG LUDNOŚĆ LIczba ludności rejonu - 105,8 tys osób Gęstość zaludmema - 99 osób na km 2 Odsetek ludności w miastach - 24% LIczba bezrobotnych (listopad 1997) Stopa bezrobocia - 15% Charakterystyczna dla bezrobotnych z rejonu Jest znaczna przewaga osob młodych w wieku lat - 69% PrzewazaJą bezrobotm z wykształcemem zasadmczym zawodowym Struktura zawodowa osób bezrobotnych wykazuje duze zrózmcowame Dommujące zawody przedstawiono w pomzszej tabeli Bezrobotni według zawodow w rejonie Zawod LIczba Zawod LIczba krawiec odzlezy damskiej lekkiej 600 aparatowy produkcji konserw 158 slusarz 571 techmk mechamk obrobkl skrawamem 157 sprzedawca 432 rolmk 148 murarz 374 koszykarz-plecionkarz 146 mechamk samochodowy 227 robotmk pomocmczy w przemysie spozywczym 146 referent ekonomista 225 szwaczka 135 tokarz 224 techmk technologu odzlezy 130 kucharz 221 tkacz 119 slusarz-spawacz 213 monter InstalaCji CO \Ol Wśród ogołu rmeszkańców WSI ludność ZWIązana z rolmctwem stanowi 86% mieszkancow rejonu, wśród mieszkańców miast - 30% (w wojewodztwle odpowledmo 59% 119%), co ŚWiadczy o ro1mczym charakterze rejonu PraCUjący w rolnictwie oraz pracujący w zakładach (o zatrudnieniu powyzej 5 pracownikow), w niektórych dzwłach gospodat "-I RolnIctwo DZIalalnosć produkcyjna 6323 Edukacja 2165 Ochrona zdrowia 2093 Handel! naprawy +- 1_3_48_--r- --,-.,-,- --, o Obok Rzeszowa I Mielca, LezaJsk Jest waznym ośrodkiem oświatowym W województwie Na tereme rejonu LezaJska znajduje Się 65 szkoł podstawowych, W ktorych uczy Się ogółem uczmów Pracuje W mch łączme 989 nauczycieli I pracowmków obsługi 8

11 ISWIG Szkoły ponadpodstawowe znajdują SIę w Lezajsku, Nowej Sarzyme, SokołoWIe MałopolskIm, RakszaWIe I Zołym Ogołem w szkolmctwie ponadpodstawowym kształci SIę 6008 uczmów Szkoły te zatrudmają 222 nauczycieli przedmiotow ogólnych, 51 nauczycieh przedmiotów zawodowych I 61 nauczycieh nauki zawodu GOSPODARKA Rejon LezaJska ma charakter rolmczo-przemysłowy Przemysł skoncentrowany Jest głowme w zespole miast Lezajsk - Nowa Sarzyna Spośrod pozostałych gmm najbardziej uprzemysłowione są gmma Rakszawa oraz nuasto Sokołow Młp Do najbardziej rozwmiętych branz nalezą rolno-spozywcza (Oddział Zakładu Przetworstwa Owocowo-Warzywnego "HORTEX" Holdmg S A w Lezajsku, Zakłady PIwowarskIe S A w Lezajsku, Zakłady Przemysłu Ty tomowego S A Zakład nr 4 w Lezajsku, browar "Van-Pur" wrakszawie) chemiczna (Zakłady Chenuczne "Orgamka-Sarzyna" w Nowej Sarzyme) maszynowa (Fabryka Maszyn w Lezajsku, ZKS "Instal" S A w LezaJsku) włóktenmczo-odzlezowa (Fabryka Sukna w RakszawIe, PrzedSIębIOrstwo Zagramczne "Um-Mode" Zakład OdzIezowy w LezaJsku) Według danych z rejestru Regon w rejome Istmeje ponad 3000 podnuotow gospodarczych Przewazają firmy małe o zatrudmemu 1-5 pracowmkow stanowiące ponad 90% podnuotow Wśród mch donunują branze handlowa, stolarska, wlkhmarska, usługi budowlane, chemiczna I tworzyw sztucznych Waznym sektorem gospodarkt Jest rolmctwo NIekorzystnym ZjaWlsktemjest duze Jego rozdrobmeme W większości występują tu gleby bielicowe I brunatne klas IV-VI W produkcji rośhnnej rejonu donunują zboza, ZIemmakii rosimy pastewne Struktura upraw w rejome fil Zboza 13 ZlemnIdk.l D Pd~te~ne D Pozo,tale 9

12

13 PRZEGLĄD GMIN I '

14

15 PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO 'SWIG LEŻAJSK MIASTO POŁOZENIE GEOGRAFICZNE Lezajsk lezy w połnocno-wschodmej CZęŚCI wojewodztwa rzeszowskiego w odległości 46 km od Rzeszowa I 75 km od Przemyśla Miasto zajmuje obszar 20,3 km 2 Średme wzmesleme wynosi 150 m n p m Przez Lezajsk przebiegają drogi krajowe Nisko - Jarosław (862), Mielec - LezaJsk (875), LezaJsk - Łancut (872), LezaJsk - Nakhk (869) Najbhzszyrru kolejowymi stacjami węzłowymi są Przeworsk (28 km) oraz Rozwadów (50 km) Przejście gramczne z Ukramą znajduje Się w Medyce oddalonej o ok 80 km, zas najbhzsze lotmsko w JaslOnce k/rzeszowa w odległości 40 km HISTORIA Lezajsk, nalezy do naj starszych miast Polski połudmowo-wschodmej Początki miasta były związane z Istmemem prasłowianskiego grodu, obok ktorego powstała osada połozona nad brzegiem Sanu na tereme dzisiejszej WSI Stare Miasto W 1397 r z rąk krola Władysława Jagiełły krolewska wles LezaJsk uzyskała prawa rruejskie Od 1424 r Lezajsk był siedzibą starostwa Od końca XV w rozwoj rruasta hamowały najazdy Tatarow I Wołochow Po dotkliwym najezdzie Tatarów w 1524 r król Zygmunt I Stary aktem prawnym ustanowił nową lokahzację, przenosząc miasto LezaJsk znad Sanu w bardziej obronne rruejsce Przemesleme miasta I przywileje zagwarantowane mleszkancom wpłynęły na Jego szybki rozwoj Był to okres największego rozkwitu LezaJska, który stał Się waznym ośrodkiem handlowym I rzerrueślmczym W wymku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r LezaJsk przeszedł pod panowame austnackie, stając Się wkrotce prowmcjonalnym ośrodkiem miejskim bez Większego znaczema gospodarczego W okresie tym dommowała produkcja rzemleślmcza, główme wyrob sukna, ceramiki I zabawek Istotne znaczeme dla LezaJska rruało wybudowame w latach I 900 hnll kolejowej, łączącej rruasto z PrzeworskIem I Rozwadowem I I II wojna światowa przymosły miastu znaczne straty Wymordowano memal wszystkich Zydow lezajsklch, ktorzy stanowili do tej pory memały odsetek w hczble rrueszkańców rruasta ZABYTKI Bazylika Ojców Bernardynów - wzmeslona w rruejscu gdzie wg tradycji ukazała Się w 1590 r TomaszowI MichałkOWI Matka Boska ze Św Jozefem W Jej skład wchodzi kościół I klasztor otoczony obwarowamarru, wybudowany w latach z fundacji Łukasza Opalińskiego, starosty lezajskiego I Jego zony Anny z PIleckIch KOŚCiół Jest budowlą późnorenesansową, trojnawową 13

16 ISWIG PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO w typie lubelsklm Na ścianach I sklepiemach znajdują SIę freskl przedstawiające sceny z zycia rehgijnego Wnętrze kościoła zdobią wspamałe barokowe organy, Jedne z największych W EuropIe, posiadające 74 rejestry oraz piszczałkl Od 1992 roku w Bazyhce OJCów Bernardynow W Lezajsku W miesiącach letmch odbywa SIę Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, którego dyrektorem jest Robert GrudZień NIezwykłe walory brzmlelllowe oraz wspamała akustyka przyciąga wybitnych wirtuozów, koneserów I m1łoślllkow muzykl organowej Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych - parafia załozona w 1400 r przez Władysława JagIełłę W latach była zarządzana przez bozogrobców z MIechowa Obecny kościół wybudowany został ok 1616 roku w stylu późnego renesansu, z WIeloma ciekawymi elementarm wewnątrz (m m pohchrormą rokokową z drugiej połowy XVIII w), otoczony murem obronnym z XVII wieku z dzwonlllcą Obok znajduje SIę zabytkowa plebama z XVII wieku Dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Zaśnięcia N.P. Marii WzmeSIOna w latach Obecme koscioł filialny rzymskokatohckl Cmentarz żydowski przy ul Górnej (XVIII w) ze znajdującą SIę na mm Kaphcą grobową sławnego cadyka Elimelecha, zwaną ohelem (zmarłego w 1787 r) Coroczllle odwiedzany przez Zydow z całego SWIata Ratusz wzlllesiony w XVIII w przebudowany gruntowllle w wieku XIX, obecme Jest SIedZIbą Urzędu MIasta Ponadto w Lezajsku znajduje SIę wiele mnych ciekawych oblektow zabytkowych (dworkl, kaphczkl, zajazdy, Itp ) PRZYRODA, WALORY TURYSTYCZNE Pod względem geologicznym obszar LezaJska nalezy do Kot1my Sandormersklej Od zachodu I północy tereny rmejskle otoczone są przez skupiska lasów sosnowych I mieszanych, stanowiące pozostałość Puszczy SandormerskleJ Na skraju rmasta znajduje SIę rezerwat leśny Las Klasztorny - naturalny las rmeszany, w którym mozna spotkać osobliwości ŚWIata rośhnnego, m III wawrzynek WIlcze łyko, storczyk plamisty, rosiczkę długolistną, storczyk błotny oraz ZImOZIół północny Wśród występujących tam roślin 27 gatunkow objętych Jest całkowitą ochroną Do pomników przyrody nalezą aleja hpowa przy drodze LezaJsk-Rzuchów, oraz aleja przy ul MIcklewIcza (kasztanowce, akacje, lipy) W LezaJsku znajduje SIę zbiornik wodny o powlerzchm 3,5 ha (tzw "Floryda"), wokoł którego IstllleJe mozliwość usytuowama ośrodków rekreacyjnych 14

17 PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO 'SWIG Powlerzchma miasta ha w tym grunty orne ha lasy l grunty lesne ha łąki ha sady 65 ha Zasoby surowców mmeralnych w okolicy Lezajska to torf, pokłady gliny zwałowej oraz złoza plasków, ktore są cennym l poszukiwanym matenałem w budowmctwie LUDNOŚĆ LIczba mleszkańcow osob, Gęstość zaludmema osoby na km 2, LIczba bezrobotnych Struktura zatrudmema: LIczba pracujących w mdywldualnych gospodarstwach rolnych LIczba pracujących w zakładach pracy (zatrudmających pow 50sob) SYSTEM OŚWIATY Szkolmctwo podstawowe LIczba szkoł podstawowych - 4 LIczba uczmów Ponadto znajduje SIę tutaj SpeCjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkolmctwo ponadpodstawowe Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, w skład ktorego wchodzi LIceum Ogolnokształcące, LIceum EkonomIczne, LIceum Handlowe Szkoły kształcą łączme 1505 ucz mów w następujących kierunkach biologiczno-chemiczny, humamstyczny, matematyczno-fizyczny, matematyczno-mformatyczny, ogolny, językowy, finanse l rachunkowość, bankowość, techmk administracji, handlowiec Zespół Szkół Zawodowych lm. Tadeusza Kościuszki, w skład ktorego wchodzi Techmkum Elektromczne, Techmkum Mechamczne 3-letme, Techmkum Mechamczne 5-letme, LIceum Zawodowe l Handlowe oraz Zasadmcza Szkoła Zawodowa Szkoły te kształcą 559 uczmów w zawodach techmk elektromk, techmk mechamk, ślusarz, ślusarz-spawacz, mechamk pojazdow samochodowych, mechamk-monter maszyn l urządzeń, elektromechanik, blacharz, elektryk, stolarz, murarz, kucharz, piekarz, CIastkarz, sprzedawca Zasadnicza Szkoła Rolnicza, kształci 96 uczmów w kierunku mechamkoperator pojazdow l maszyn rolmczych Technikum Zawodowe dla Dorosłych prowadzone przez Lezajskle Stowarzyszeme Wsplerama ImCJatyw Gospodarczych, kształci 260 uczmow w kierunkach techmk mechamk-obrobka skrawamem, techmk samochodowy, techmk handlowiec l techmk technologu zywiema 15

18 ISWIG PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO Szkoły wyzsze Policealne Stndium Zawodowe utworzone przez Stowarzyszeme PromOCji Przedsiębiorczości w Rzeszowie kształcące łączme 72 słuchaczy na klerunkach techmk mformatyk i techmk adrmmstracji Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ktory kształci na klerunkach handel i marketmg, rachunkowośc i finanse, bankowość i ubezpieczema INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Miasto posiada nowoczesną i dobrze rozwimętą mfrastrukturę techmczną - Sieć wodociągową posiada 85% meruchomości, - kanalizację podłączoną ma 80% gospodarstw domowych, - gaz Z SieCi czerpie 70% gospodarstw domowych, - Sieć ciepłowmczą - głównym źrodłem zaopatrzema miasta w energię cieplną Jest kotłowma "Hortex-u" Miasto dysponuje UjęCiem wody pitnej (studme głębmowe), oczyszczalmą ściekowa meczystosci stałe gromadzone są na wysypisku śrmeci w GiedlaroweJ Łącznośc telefomczną zapewma nowoczesna, cyfrowa centrala telefomczna W trakcie realizacji znajdują Się następujące mwestycje - budowa szkoły podstawowej w dzielmcy Podklasztor, - budowa hali sportowej przy Zespole Szkoł Zawodowych, - budowa kanalizacji samtarnej wschodmej CZęŚCi miasta, - budowa dróg na osiedlu Siedlanka i ulicy ŚW Jana Z Dukli, - budowa magistrali wodociągowej, - budowa zaplecza dla Klubu Sportowego "Pogoń" Na tereme rmasta do realizacji przygotowywane są m m - budowa budynków adrmmstracyjnych Komendy Rejonowej POliCJi, - nowej SiedZiby Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, - budowa Domu Pielgrzyma przy Klasztorze OJCów Bemardynow, - budowa zakładu odzyłowama tytomu dla Zakładów Przemysłu Ty tomowego, - budowa gazociągu do dzielmcy przemysłowej Ponadto, w planach znajduje Się przygotowame realizacji budowy obwodmcy W celu naliczama opłat za uzytkowame Wieczyste, miasto LezaJsk zostało podzielone na cztery strefy cenowe strefa I centralna strefa II śródrmejska strefa III pośredma strefa IV peryferyjna Wartość gruntów (ceny działek) uzalezmonajest od - połozema, - przeznaczema w rmejscowym plame zagospodarowama przestrzennego, - stopma wyposazema w urządzema komunalne, energetyczne i gazowe 16

19 PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO,SWIG GOSPODARKA LezaJsk to trzeci co do wielkości ośrodek przemysłowy wojcwodztwa rzeszowskiego Do większych zakładów na tereme rmasta nalezą "Hortex" Holding S.A. O/Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego produkcja soków, napojów, lodów, owocow I warzyw mrozonych Zakłady Przemysłu Tytoniowego S.A. w Krakowie Zakład nr 4 w Leżajsku produkcja papierosow I tytomu przemysłowego Fabryka Maszyn produkcja betonormeszarek samochodowych, wozkow, clągmkow akumulatorowych I przyczepek Zakład Silikatowy producent matenałów budowlanych, wapienno-piaskowych Zakład Konstrukcji Stalowych "Instal-Rzeszów" S.A. Oddział w Leżajsku produkcja konstrukcji stalowych-zbiorników, kormnów stalowych PSS "SPOŁEM" piekarnia, handel art spozywczo-przemysłowyrm Przedsiębiorstwo zagraniczne "Uni-Mode" Zakład Odzieżowy produkcja konfekcji damskiej na rynek polski I zagramczny Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna "Rolmet" produkcja maszyn I urządzeń rolmczych m m przetrząsaczo-zgrablarkl ciągmkowe, obrabiarki, USłUgI warsztatowe I transportowe Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli "Brzost" produkcja I sprzedaz mebli (krzesła, stoły) Firma "Galicja" sprzedaz matenałów budowlano-mstalacyjnych, produkcja betonu, usługi transportowe 17

20 lij ISWIG NOWASARZYNAMIASTOIGMINA PRZEGLĄD GMIN - NOWA SARZYNA POŁOZENIE GEOGRAFICZNE Miasto I Gmma Nowa Sarzyna lezy w połnocno-wschodmej CZęŚCI woj rzeszowskiego, u ujścia rzeki Trzebośmcy do Sanu Obszar miasta obejmuje 9,15 km 2, a obszar gmmy około 135,4 km 2 Od połudma gmma Nowa Sarzyna gramczy z gmmą Kuryłowka, od zachodu z grruną Karrueń, natorruast od połnocy przylega do gmm wojewodztwa tarnobrzeskiego Krzeszow, Jezowe I Rudnik Pod względem admlmstracyjnym obejmuje II sołectw, są to Jelna, Jelna Judaszowka, Łukowa, Łętowma, Łętowma-Goścmlec, Majdan Łętowski, Ruda Łańcucka, Tarnogora, Wola Zarczycka, Wólka Łętowska, Sarzyna oraz rruasto Nowa Sarzyna HISTORIA I ZABYTKI Pierwsze wzmianki o osadzie Sarzyna datują Się na rok 1390, choclaz prowadzone wykopahska archeologiczne ŚWiadczą o znaczme wcześmejszej obecności człowieka na tych terenach Przez długie lata (od 1433 r) jej dzlerzawcą był Spytko z Tarnowa herbu Lehwa Podczas I wojny światowej Sarzyna znalazła Się na pierwszej hnu frontu, doszło tu do kilkudmowej bitwy WOjsk austriackich z rosyjskimi w wymku której wieś została zmszczona W 1937 roku Mmlsterstwo Spraw WOjskowych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego podjęło decyzję o budowie na tym tereme zakładow cherrucznych W 1954 r uruchorruono w fabryce produkcję wyrobów do fotocherrul, następme mtrozwlązkow I tworzyw sztucznych, a póz mej chwastoxu, zywlc epoksydowych I pohestrowych oraz wyrobów slhkonowych W 1973 r OSiedla powstałe przy zakładach zostały połączone tworząc miasto, które otrzymało nazwę Nowa Sarzyna Do najwazmejszych zabytków nalezą - kościół parafialny pw. Św. Katarzyny w Łętowm z XVIII w, - neogotycki kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego z 1907 roku w Woh Zarczyckiej, - kościół parafialny pw. Św. Sebastiana i Marii Magdaleny z 1928 roku, dzwonmca z połowy XIX w oraz plebama z 1908 roku w Sarzyme, - kaphczki przydrozne z XVIII w w Jelnej PRZYRODA, WALORY TURYSTYCZNE Krajobraz gmmy charakteryzuje Się duzą zrruennośclą, co Jest spowodowane połozemem na pogramczu róznych regionów geograficznych Szczególme malowmcze Jest przejście doimy Sanu w wysoczyznę w okohcach miejscowości Baranówka Na pozostałych terenach grruny dommują stare lasy mieszane, pozostałości rosnącej tu przed Wiekami puszczy, tworzące z polami 18

21 PRZEGLĄD GMIN - NOWA SARZYNA ISWIG uprawnymi, pastwiskanu I łąkami malowmczą mozaikę PrawdzIwą perłę wśrod flory stanowi azalia pontyjska zwana tez rózaneczmkiem zółtym, rosnąca w miejscowości Kołaczma W pobijzu WoiJ ZarczyckIeJ Jest to Jedyne W EuropIe Zachodmej I Środkowej, naturalne Jej stanowisko Podobne Istmeją tylko W lasach PolesIa I Wołyma W 1958 r powstał tu chromony prawem rezerwat przyrody Władze gmmy starają Się utrzymać rezerwat w nalezytym stame, by ten "cud natury" mogły podziwlac następne pokolema Przepływający w pobhzu Sarzyny San oraz usytuowane za miastem stawy stanowią prawdziwy raj dla wędkarzy Nowa Sarzyna Jest młodym miastem, z przewagą budowmctwa wielorodzmnego Na uboczu stoi nowoczesny kompleks sportowy nalezący do Klubu Sportowego "Uma", składający Się z ogól me dostępnych boisk, kortow, biezm I basenu LUDNOŚĆ LIczba Illleszkańców osob, Gęstość zaludmema - 149,7 osób na km 2, LIczba osób bezrobotnych osób Struktura zatrudnienia LIczba pracujących w mdywidualnych gospodarstwach rolnych LIczba pracujących w zakładach pracy (zatrudmających pow 50sob) SYSTEM OŚWIATY Szkolnictwo podstawowe: LIczba szkół podstawowych - 11 LIczba uczmów Szkoln1ctwo ponadpodstawowe W Zespole Szkół kształci SIę 930 uczmów W skład Zespołu Szkoł wchodzą LIceum Ogólnokształcące, LIceum Zawodowe, Techmkum ChemIczne oraz Zasadmcza Szkoła Zawodowa Kształcą one młodzlez w następujących kierunkach techmk procesów cheilllcznych, mechamk aparatowy procesów chemicznych, techmk budowa maszyn, ślusarz, ślusarz-mechamk, spawacz, stolarz, krawiec, sprzedawca, CIastkarz, kucharz, piekarz, fryzjer, kelner Zespół Szkół zatrudma łączme 56 nauczycieli I 15 pracowmków obsługi INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W WIękSZOŚCI miejscowości gmmy działają gazociągi I WOdOCIągI oraz nowoczesna SIeć elektryczna Dla potrzeb miasta I gilllny została wybudowana biologiczno-mechamczna oczyszczaima ŚCIeków SzybkIe tempo rozwoju mfrastruktury WIdoczne Jest w całej gmime W 1994 r oddano do uzytku nową ekologiczną kotłowmę, co rozwiązało problem zasilama miasta w Ciepło - 90 % gospodarstw w gmime podłączonych Jest do gazu SIeCIOwego 19

22 ISWIG PRZEGLĄD GMIN - NOWA SARZYNA W 1997 r rozpoczął SIę program kanalizacji WSI Ruda Łańcucka I Sarzyna Rozpoczęta została rowmez budowa nowej oczyszczalm ściekow komunalnych I przemysłowych, której zakończeme planuje SIę w 1998 r Obecme trwa kompleksowa telefonizacja obszaru całej gmmy W ostatmch latach poprawił SIę stan drog na tereme gmmy Tylko w 1996 rwykonano nawierzchmę bitumiczną na długości 13,2 km Przez gmmę przebiega hma kolejowa Przeworsk - Rozwadów I droga krajowa LezaJsk - Sandorruerz IstmeJe tez SIec drog wojewodzkich, grrunnych, rruejskich I zakładowych, zapewmających dogodne połączema komumkacyjne ROLNICTWO Ogólna powierzchma rruasta I gmmy wynosi ha UzytkI rolne zajmują 8241 ha Zagospodarowame gruntow 11% 38% l1li Grunty orne D Łąki, sady I pastwlsk.a Gl Lasy I grunty lesne D Pozostałe grunty Osoby ZWIązane z rolmctwem stanowią 67% Znaczny odsetek, bo 20% mieszkańcow utrzymuje SIę z pracy w rolmctwie mdywidualnym (4281 osób) Na tereme gmmy Jest 2619 gospodarstw rolnych oraz 907 meruchomości rolnych Średma powierzchma gospodarstwa wynosi 3,10 ha uzytków rolnych Są to gospodarstwa przewazme wielokierunkowe omskiej mtensywności produkcji Dommującą powierzchmę upraw zajmują zboza 3100 ha, ziemmaki 850 ha, wiklina 450 ha, pozostałe to rośhny pastewne buraki pastewne, kukurydza, seradela, rośhny strączkowe Jednostkami pracującymi na rzecz rolmctwa są Zakłady Cherruczne "0rgamka Sarzyna", SpółdZIelma Zaopatrzema i Zbytu, Bank Społdzie1czy, Leczmca ZWIerząt, Młyn, Piekarme GOSPODARKA W gmime Nowa Sarzyna dommującą branzą Jest przemysł chemiczny NaJwazmeJszym zakładem są Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" przy 20

23 PRZEGLĄD GMIN - NOWA SARZYNA ISWIG ul ChemIkow l PrzedsIębIorstwo Jest liderem na krajowym rynku środków ochrony roślin Ponadto produkuje zywice epoksydowe, zywice poliestrowe oraz zywice SIlIkonowe Do mnych, wazmejszych przedsiębiorstw nalezą Zakład Remontowo-Budowlany "Organika - Bud" ul ChemIków 1 USłUgI ogólno budowlane, odgrzybiame Zakład Doświadczalny "Organika" ul Chermków 1 producent półproduktów orgamcznych dla farmacji, środkow ochrony roślin, środków pomocmczych dla elektromki I poligrafii Zakład Doświadczalny "SilIkon" ul Chermków 1 wyroby SIlIkonowe dla budowmctwa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu ul Korczaka 1 produkcja pieczywa, sprzedaz towarów konsumpcyjnych Zakład Usługowo-Produkcyjny "Gumokor" ul ChemIków 1 gumowame zbiorników, rur, piaskowame, roboty malarskie, antykorozyjne Zakład Budowlano-Handlowy "Stębud" Ruda Łańcucka 114 remonty budowlane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Romero" ul KraSIckIego 2a Według ewidencji działalności gospodarczej w grnmie zarejestrowanych Jest 554 podrmotów gospodarczych Charakterystyczną formą działalności gospodarczej Jest produkcja wyrobów z WIklIny (kosze, meble, drobna galantena) eksportowane do krajow Europy ZachodmeJ OFERTA INWESTYCYJNA Grmna oferuje pormeszczema na działalność gospodarczą na tereme rmasta w budynku po SpółdzIelm "Zgoda", teren uzbrojony pod działalność produkcyjną w rmejscowości Sarzyna o powierzchm około 4 ha, w tym pod zabudowę 1,2 ha,.3 działki meuzbrojone w Nowej Sarzyme o pow od 0,25 do 0,50 ha, działka meuzbrojona w WolI ZarczyckIeJ o pow 0,08 ha 21

24 ISWIG PRZEGLĄD GMIN - SOKOŁ6w MAŁOPOL,KI SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI GMINA I MIASTO POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Gmma Sokołów MałopolskI lezy w połnocnej CZęSCI wojewodztwa rzeszowskiego, obejmuje 134,1 km 2 w tym 15,6 km 2 przypada na miasto Sokołów MałopolskI Miasto oddalone Jest o 25 km od Rzeszowa, lezy przy drodze krajowej Rzeszów - LublIn Według podziału adrmmstracyjnego, w skład gmmy wchodzi 10 sołectw l rmasto Sokołów Małopolski Od zachodu gmma gramczy z gmmami Ramzow, Głogow Małopolski, od północy z gmmą Karmeń, od wschodu z grmnami Nowa Sarzyna, Rakszawa, LezaJsk, zaś od połudma z grmnarm Trzebowmsko i Czarna HISTORIA Sokołow Małopolski, Jako osada Istmał JUZ w XIV wieku Prawa miejskie uzyskał w 1569 r W XVI wieku, miasto zaczęło szybko SIę rozwijać, powstały cechy szewski, stolarski, kowalski, garncarski W 1630 roku posiadało JUz wały obronne z fosami, których fragmenty zachowały SIę do dzisiaj W 1657 roku po zmszczemu przez księcia węgierskiego Rakoczego nastąpił upadek rmasta W połowie XIX wieku Sokołów stał SIę siedzibą powiatu, co umozliwiło ponowny Jego rozwój Wielki pozar w 1904 roku strawił prawie całe rmasto l przyczymł SIę do jego zastoju na długie lata Zwarta zabudowa miasta, przewazme parterowa l piętrowa pochodzi z XIX l XX wieku ObIekty Państwowego SanatoTIum PrzecIwgruźlIczego w Górme, wybudowano w okresie II wojny ŚWIatOWej jako ośrodek szkolemowy Luftwaffe Naj starszy w okolicy koścloł w Trzebosi wybudowano w 1791 roku Dobrze zachowany l plękme usytuowany jest cmentarz zydowski z około 300 nagrobkami z XVIII-XX wieku PRZYRODA, WALORY TURYSTYCZNE Gmma Sokołów Małopolski lezy na skraju Puszczy SandomierskieJ, a Jej mektóre tereny objęte zostały ochroną krajobrazową MOZaikę pól, łąk l pastwisk uzupełmają lasy, które stanowią około 23% powlerzchm gmmy Są one zasobne w runo leśne i ZWIerzynę łowną Około ha powlerzchm gmmy wchodzi w skład Sokołowsko Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz z IIcznyrm pommkami przyrody Przez grmnę przebiega szlak turystyczny, łączący m m pommk bitewny oddziału partyzanckiego w Trzebusce, pommk ku CZCI pomordowanych przez NKWD w Turzy, starówkę w SokołoWIe, kopiec wolności w TrzebosI Na tereme gmmy występują surowce naturalne plaski, gliny l Iły 22

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 31 grudnia 2014r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY TRZEBIECHÓW wg stanu na dzień 3 grudnia 204r. Ogólna charakterystyka gminy Lp. 2 3 4 5 6 7 8 9 0 2 3 4 Wyszczególnienie Powierzchnia gminy Ludność Niepubliczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW

OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW OFERTA INWESTYCYJNA,,STREFY GOSPODARCZEJ GMINY PAKOSŁAW PAKOSŁAW 2011 Tu chcemy się uczyć,, pracować,, mieszkać i wypoczywać GMINA PAKOSŁAW Pakosław leży na południu Ziemi Rawickiej, w dorzeczu rzeki Orli.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański.

Gmina Jarocin. Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Gmina Jarocin Gmina Jarocin Gmina Jarocin to jedna z siedmiu gmin tworzących powiat niżański. Leży przy drodze krajowej Nr 19 pomiędzy Rzeszowem (70 km), a Lublinem (100 km). Północno wschodnia granica

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r.

Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA. z dnia 19 czerwca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 24 czerwca 2015 r. Poz. 1893 UCHWAŁA NR VII/45/2015 RADY GMINY KURYŁÓWKA z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI BUKOWA ŚLĄSKA NA LATA 2008-2015 I. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI 1. PołoŜenie Bukowa Śląska o powierzchni 647 ha leŝy w powiecie namysłowskim. Administracyjnie naleŝy do Gminy Namysłów,

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość. na sprzedaż

Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość. na sprzedaż Serock ul. Radzymińska 4 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Serock gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie Ulica, nr budynku ul. Radzymińska 4 Powierzchnia budynków Budynek

Bardziej szczegółowo

W miejscowości Sietesz znajduje się jedyny w Polsce rezerwat kłokoczki południowej. Na terenie Zalesia występuje piękny i potężny kilkusethektarowy zespół modrzewia europejskiego. W parkach miejskich znaleźć

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA

LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA Pole C Gospodarstwo, kapitał, kreatywność, technologie LISTA WSKAŹNIKÓW OGÓLNYCH I ICH DEKOMPOZYCJA przygotowana przez Warszawa, 25 lipca 2005 r. Wstęp Niniejszy dokument prezentuje listę wskaźników ogólnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m²

Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m² Nieruchomość do sprzedaży Łęg Probostwo, gm. Drobin dz. Nr 42 o pow. 1.700 m² Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Łęg Probostwo Powiat płocki Działka ewidencyjna 142 o powierzchni 1700 m² Księga wieczysta

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne

ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne ANKIETA dotycząca opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata 2014-2030 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Strategii Rozwoju Gminy Lelis na lata

Bardziej szczegółowo

2.3. Analiza charakteru zabudowy

2.3. Analiza charakteru zabudowy 2.3. Analiza charakteru zabudowy Wieś ułożona jest na planie kwadratu z bocznymi rozgałęzieniami dróg. Większość zabudowy stanowią parterowe murowane budynki (80%) ustawione szczytowo do drogi, pozostałe

Bardziej szczegółowo

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY

GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY GMINA MICHÓW PAKIET INFORMACYJNY Dragon Partners Sp. z o.o., Listopad 2013 1 Spis treści I. Podstawowe informacje... 3 A. Dane teleadresowe... 3 B. Charakterystyka Emitenta... 3 II. Program emisji obligacji...

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Opalenica

Charakterystyka Gminy Opalenica AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY OPALENICA Część 03 Charakterystyka Gminy Opalenica W 854.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 16/12 Wójta Gminy z dnia 29 marca 2012r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINA PAKOSŁAW STAN NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU INFORMACJE OGÓLNE Zgodnie z art. 267 ust.

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015

Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Cel: 1 Strategia rozwoju społeczno - gospodarczego gminy Wodzisław na lata 2000-2015 Poprawa efektywności gospodarstw rolnych m.in. poprzez specjalizację produkcji rolniczej, tworzenie zorganizowanych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej

Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej Kanalizacja ruchu turystycznego na obszarze Natura 2000 w Puszczy Sandomierskiej Natalia Wrona Specjalista ds. Ochrony lasu Nadleśnictwo Kolbuszowa 6 grudzień 2010 rok Puszczy Sandomierskiej charakterystyka

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy: 08 220. Telefon kontaktowy: 83 359 86 07 Telefon kom.: e-mail: Strona internetowa:

Kod pocztowy: 08 220. Telefon kontaktowy: 83 359 86 07 Telefon kom.: e-mail: Strona internetowa: Nazwa: Rok rozpoczęcia działalności w rolnictwie ekologicznym: Rolne Gospodarstwo Ekologiczne 2003 Kod pocztowy: 08 220 Poczta: Miejscowość, ulica, nr domu: Województwo: Powiat: Gmina: Sarnaki Litewniki

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych

LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych LCOI Region Lubelski - prezentacja ofert inwestycyjnych Pracownicy Biura LCOI Region Lubelski: Marcin Orzeł Inspektor LCOI Region Michał Nizioł Specjalista ds. Marketingu i Rozwoju LCOI - Region Kategoria:

Bardziej szczegółowo

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej)

Możliwości powiększenia terenu: Powiększenie o kolejne ha działka P1 i działka P3 o pow ha (własność Agencji Nieruchomości Rolnej) Burmistrz Międzyrzecza w imieniu własnym i Partnerów Burmistrza Skwierzyny i Wójta Przytocznej zaprasza inwestorów do składania propozycji na zakup działek inwestycyjnych. Burmistrz Międzyrzecza w imieniu

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży. Soczewka nieruchomość zabudowana

Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży. Soczewka nieruchomość zabudowana Nieruchomość przygotowywana do sprzedaży Soczewka nieruchomość zabudowana Przedmiot sprzedaży Miejscowość Soczewka, ul. Pocztowa 1 Powiat płocki Powierzchnia zabudowy 74,00 m² Działka ewidencyjna Księga

Bardziej szczegółowo

Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym

Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie. Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym Opole ul. Buhla 11 woj. opolskie Nieruchomość na sprzedaż z najmem zwrotnym PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Opole woj. opolskie Ulica, nr budynku Franciszka Józefa Buhla 11 Powierzchnia budynków Nieruchomość

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ

NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ - Wrocław ul. Małachowskiego 1-9 grunt zabudowany budynkami biurowo -magazynowymi NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Kliknij i zlokalizuj na mapie Cena: 10 036 000,00 zł Powierzchnia gruntu: 0,4235 ha Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXI/90/2015 Rady Gminy Sochaczew z dnia 16.12.2015 r. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE

GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE GMINA BRZESKO TERENY INWESTYCYJNE BRZESKO PODSTAWOWE DANE POWIERZCHNIA: 102 km2 gmina, 10 km2 miasto Brzesko LUDNOŚD: 36 tys. gmina, 18 tys. miasto Brzesko LICZBA PODMIOTÓW GOSP.: 2169 ODLEGŁOŚCI z BRZESKA:

Bardziej szczegółowo

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa)

DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW

PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW ZAŁĄCZNIK NR 74 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z PRAWA WŁASNOŚCI GRUNTÓW Opracowanie: Główny projektant studiummgr inż.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Nazwa Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu Osoba do kontaktu Konrad Czępiński Telefon (061) 8560-623 Inne numery fax: (061) 8560-615 kontaktowe: email: kczepinski@anr.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Procesy Zachodzące w Agroturystyce

Procesy Zachodzące w Agroturystyce Procesy Zachodzące w Agroturystyce Agroturystyka jest to forma wypoczynku na obszarach wiejskich o charakterze rolniczym, oparta o bazę noclegową i aktywność rekreacyjną związaną z gospodarstwem rolnym

Bardziej szczegółowo

Centrala PKP S.A. Region Kraków Wydział Sprzedaży Nieruchomości PKP S.A. w Krakowie

Centrala PKP S.A. Region Kraków Wydział Sprzedaży Nieruchomości PKP S.A. w Krakowie Region Centrala PKP S.A. Departament Sprzedaży Nieruchomości ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa tel. (22) 474 90 65, fax. (22) 474 92 28 e-mail: sekretariat.knds@pkp.pl www.pkpsa.pl Wydział Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2

Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Nieruchomość do sprzedania Butryny 28, lok. użytkowy nr 2 Przedmiot sprzedaży: lokal użytkowy nr 2 o powierzchni użytkowej 50,51 m 2 usytuowany na parterze budynku mieszkalnego o pow. użytkowej 151,76

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. OFERTA INWESTYCYJNA Częściowo zabudowana nieruchomość o łącznej pow. 56.843 m 2 (tereny obiektów produkcyjnych) położona w Jaworznie w rejonie ul. Grunwaldzkiej - województwo

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych

Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Gminy Lipowa do 2020 roku Podsumowanie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach konsultacji społecznych 1 Istotnym czynnikiem wpływającym na zdefiniowanie celów i

Bardziej szczegółowo

Gmina Przeciszów. Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia

Gmina Przeciszów. Badanie obiektów o znaczeniu turystycznym, przyrodniczym, kulturowym i historycznym obszaru LGR Dolina Karpia Gmina Przeciszów 1 Obszar Natura 2000 Dolina Dolnej Skawy Stawy Przeciszów Nowińczyk położenie: N50 00 29.2 E19 24 17.1 Dolina Dolnej Skawy Powierzchnia : 7081.7 ha Kod obszaru : PLB120005 Forma ochrony

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny. Opoczno, wrzesień 2013 r.

Pakiet informacyjny. Opoczno, wrzesień 2013 r. 1 GMINA OPOCZNO Pakiet informacyjny Opoczno, wrzesień 2013 r. 2 Spis treści 1. KRÓTKA INFORMACJA O GMINIE OPOCZNO... 3 1.1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO WRAZ Z NUMERAMI TELEFONÓW... 3 1.2 DANE O POWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne

Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne ANKIETA Aktualizacja Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata 2014-2020 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad aktualizacją Strategii Rozwoju Gminy Trzebiechów na lata

Bardziej szczegółowo

o wpisie do rejestru zabytków GEZ A-279/78 z 27.02.1978 r. Piastowski XIV w., XIXXX w. 05.12.1986 r. rzymskokatolicki Parafii pw. WNMP urbanistyczny

o wpisie do rejestru zabytków GEZ A-279/78 z 27.02.1978 r. Piastowski XIV w., XIXXX w. 05.12.1986 r. rzymskokatolicki Parafii pw. WNMP urbanistyczny GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW L.p Nr GEZ Obiekt Adres Fotografia - MIASTO OŚWIĘCIM Datowanie Informacje o wpisie do rejestru zabytków 1 1/32 Zamek Piastowski ul. Zamkowa 1 XIII/XIV w., XVI w., XX w. A-279/78

Bardziej szczegółowo

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł.

Gmina Kleszczele posiada mienie komunalne o wartości ogółem 23.259.354 zł. w tym: - Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach o wartości 1.559.226 zł. Nr 8 do Zarządzenia Nr 26/2011 Burmistrza Kleszczel z dnia 28 marca 2011 r. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO. Informacja o stanie mienia komunalnego została sporządzona na podstawie danych zawartych

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Ustka Nr XV/162/2008 PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI ZIMOWISKA ZIMOWISKA 2008 ROK RYS HISTORYCZNY Zimowiska to wieś w granicach sołectwa Grabno, połoŝona przy drodze krajowej

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Skoroszyce. Lp Miejscowość Obiekt Ulica Nr Uwagi 1. Brzeziny kościół filialny pw. św. Marcina 61 2. Brzeziny

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda 60 Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Nowa Ruda I. INFORMACJE OGÓLNE. Mienie publiczne kwalifikowane jest jako mienie państwowe i mienie samorządowe. Mienie państwowe to własność i inne prawa

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św. Aneks nr 1 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Lp. Miejscowość Obiekt 1. Kościół par. p.w.św. Marcina 2. Adres Nr 181 Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181 Wpis do rejestru zabytków rej. zab. A-282

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO KONFERENCJA: Strategia Rozwoju Województwa Lubuskiego wobec nowych wyzwań rozwojowych Zielona Góra 10 marca 2010 r. 2008 2000 =100 Podział terytorialny

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie

Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Planowanie przyszłych funkcji zagospodarowania terenu dawnej bazy wojskowej w Szprotawie Konferencja Zagospodarowanie dawnej bazy powojskowej szansą rozwoju Szprotawy Szprotawa 12 czerwca 2014 dr Beata

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE

Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE Plan Odnowy Miejscowości KRASOWICE na lata 2008-2015 I. Charakterystyka miejscowości 1. PołoŜenie Powierzchnia: ok. 984 hektary Województwo: Opolskie Powiat: Namysłowski Gmina: Namysłów 2. Rys historyczny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26.11.2015 POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK. WYPEŁNIAĆ KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI MIASTA STALOWA WOLA Stalowa Wola miasto i gmina, w województwie podkarpackim, w powiecie stalowowolskim, położone w Kotlinie Sandomierskiej, w widłach rzek: Wisły i Sanu, gdzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r. Załącznik Nr 1 do Planu Rozwoju Lokalnego Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Słońsk nr XVIII/101/07 z dnia 21 grudnia 2007r PLAN FINANSOWY I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PROJEKTÓW NA LATA 2007-2013 w PLN Lp. Zadanie Okres realizacji Uczestnictwo w targach,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKI

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKI Wersja archiwalna INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA TERENIE GMINY KSIĄŻ WIELKI na dzień 31 października 2006 roku w posiadaniu Gminy Książ Wielki znajduje się 66,75 ha gruntów na łączną wartość

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy*

13. Kraj 14. Województwo 15. Powiat. 16. Gmina 17. Ulica 18. Nr domu 19. Nr lok. 20. Miejscowość 21. Kod pocztowy 22. Poczta 23. Telefon kontaktowy* IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9.

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO. 1. Rok. 3. Imię ojca 4. Imię matki 5. Data urodzenia 6. NIP 7. Pesel 9. Załącznik Nr 1 Do Uchwały Rady Gminy Zatory Nr 78/XIII/2015 z dnia 30 listopada 2015r Podstawa prawna: Składający: INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO na Ustawa z dnia 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 22 sierpnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 października 2014 r. Poz. 1431 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 22 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z

do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami UWARUNKOWANIA wynikające z ZAŁĄCZNIK NR 74 do uchwały Nr XXXVII/113/2000 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 4 lipca 2000 r. z późn. zmianami PROJEKT ZMIANY NR 36/1/2013 STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA

Bardziej szczegółowo

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU POWIAT RZESZOWSKI DOBRE MIEJSCE NA INWESTYCJE W skład Powiatu Rzeszowskiego wchodzi 14 gmin

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola.

Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Uchwała Nr XIII/85/2008 Rady Miejskiej Brześcia Kujawskiego z dnia 1 lutego 2008 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Rzadka Wola. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 10.1. Struktura podmiotów gospodarczych Na terenie Gminy Bestwina działa łącznie 827 podmiotów gospodarki narodowej 805 podmiotów należy do sektora prywatnego (97 %), 22 podmioty

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA

OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA OFERTA INWESTYCYJNA MIASTA DĄBROWA BIAŁOSTOCKA WOJEWÓDZTWO PODLASKIE POLSKA Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Tel.: (+48) 85 712-11-00 Fax: (+48) 85 712-10-17 E-mail:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok INRL-1 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/94/2012 Rady Gminy Drelów z dnia 28 września 2012 r. INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1. Rok Podstawa prawna: Składający: Termin składania:

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r.

Wstęp. 1 dane wg GUS stan na 31.12.2007 r. Oferta gospodarcza miasta Jawora Jawor 2009 Wstęp Działalność dla przyszłości to poszukiwanie nowych inwestorów, którzy chcieliby związać się z miastem. Jesteśmy otwarci na tworzenie nowych firm, dla których

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY

WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK WYDATKI GMINY Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Miasta Płocka na rok 2015 Nr 40/IV/2015 Rady Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2015 roku WYDATKI BUDŻETU MIASTA PŁOCKA NA 2015 ROK Dział Rozdział Nazwa działu i rozdziału

Bardziej szczegółowo

Invest-Euro Sp. z o.o.,

Invest-Euro Sp. z o.o., Invest-Euro Sp. z o.o., 71-425 Szczecin, ul. Lutniana 38/70, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa

Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa 3. Analiza SWOT Podsumowanie sytuacji rozwojowej sołectwa Silne strony - Położenie w Rudawskim Parku Krajobrazowym bogata flora i fauna, walory krajobrazowo przyrodnicze - Położenie wsi - baza wypadowa

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK PODATKOWY

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK PODATKOWY 1.Numer Identyfikacji Podatkowej [ ] ] ]-[ ] ]-[ ] ]-[ ] ] ] DR-1 Podstawa Prawna: 2.Nr dokumentu DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY NA ROK PODATKOWY 3.Status 4.Rok [ ] ] ] ] Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.

Bardziej szczegółowo

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km

Trasa pałacowa 39,1 km 0,0 km Boguszyce 1,1 km 2,9 km Miodary. 3,3 km - 4,5 km 5,3 km 5,7 km Trasa pałacowa Oleśnica Spalice Boguszyce Rzędów Miodary Brzezinka Małe Brzezie Sokołowice Cieśle Wyszogród Nowoszyce Świerzna Oleśnica. Długość trasy - 39,1 km. *Trasa wskazana dla rowerów trekingowych

Bardziej szczegółowo

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY.

DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIV/128/11. Rady Miejskiej w Strzyżowie z dnia 27 grudnia 2011 r. DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. NIP Podstawa prawna Składający Termin składania Miejsce składania Ustawa

Bardziej szczegółowo

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO

IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Załącznik Nr 4do Uchwały Nr XIV/102/11 Rady Gminy Santok z dnia 28.11.2011r. IN-1 INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Miejsce

Bardziej szczegółowo

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl

Adres ogólny poczty elektronicznej: sekretaria@boguszow-gorce.pl strona gminy: www.boguszow-gorce.pl 1.Nazwa Urzędu, województwa, obszar, liczba mieszkańców Urząd Miejski w Boguszowie Gorcach Pl. Odrodzenia 1 58 370 Boguszów Gorce Województwo dolnośląskie Powierzchnia gminy: 27km² Liczba mieszkańców:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKA Nieruchomość

DZIAŁKA Nieruchomość SADY SADY - MIEJSCOWOŚĆ Sady wieś położona w powiecie poznańskim w gminie Tarnowo Podgórne, liczy 900 mieszkańców, jest usytuowana bezpośrednio przy trasie Poznań - Świecko - Berlin. Położenie jest jednym

Bardziej szczegółowo

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE

4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE 4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH I KULTUROWYCH GMINY KOLONOWSKIE W skład gminy wchodzą miasto Kolonowskie osiedle Fosowskie i 3 sołectwa: Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 4.1. OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry

Ul. Opolska 16. Tarnowskie Góry OFERTA NAJMU Ul. Opolska 16 Tarnowskie Góry 1 Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić Państwu ofertę najmu całej powierzchni zabytkowej kamienicy położonej w centrum Tarnowskich Gór. Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013:

Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013. 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Najistotniejsze informacje dotyczące działań PROW 2007-2013 1. Samorząd województwa wdraża niektóre działania PROW na lata 2007-2013: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Czarna Górna- działka nr 123/1. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż

Czarna Górna- działka nr 123/1. Nieruchomość gruntowa na sprzedaż Czarna Górna- działka nr 123/1 Nieruchomość gruntowa na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Czarna Górna, gmina Czarna, woj. podkarpackie Ulica, nr budynku 82 Powierzchnia budynków n/d Działka ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/89/16 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 26 lutego 2016 r. INRL - INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO 1 Nr telefonu kontaktowego ; e -mail

Bardziej szczegółowo

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu

ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji. Adam Witek Wiceprezydent Elbląga. Urząd Miejski w Elblągu. www.elblag.eu ELBLĄG Strefa dobrych inwestycji Urząd Miejski w Elblągu Adam Witek Wiceprezydent Elbląga www.elblag.eu DOGODNE POŁOŻENIE(Trans europejska sieć transportowa) Elbląg leży na skrzyżowaniu krajowych dróg

Bardziej szczegółowo