INFORMATOR GOSPODARCZY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMATOR GOSPODARCZY"

Transkrypt

1 LezaJskIe Stowarzyszeme WspIeram a ImcJatyw Gospodarczych, INFORMATOR GOSPODARCZY GMIN REJONU LEŻAJSKlEGO Business Resource Book of Leżajsk Communities. Leżajsk 1997, he first comprehenslve resource of the reglonal economy It presents he economlc status of the commumtles and provldes a list of local usmesses ezajskie Stowarzyszenie Wspieram a Inicjatyw Gospodarczych The Leżajsk Association forthe Support of Economic Imtiatives) (' Cune-Sklodowsklej 8, LezaJsk, tellfax (48195) Ee I Academy for Educatlonal Development, ProJect # , emocracy Network Project-Poland, 23 Jan Ju/1998, Coop gr#181-a , Scott Melendez, Sac Dev, J LezaJsk 1998

2 Informator opracowano z inicjatywy: LezajskIego Stowarzyszema WspIeram a Imcjatyw Gospodarczych Przy współpracy: Rejonowego Urzędu Pracy w Lezajsku Urzędu MIasta w Lezajsku Urzędu Miasta I Grmny w Nowej Sarzyme Urzędu Grmny I MIasta w SokołowIe Młp Urzędu Grmny w Lezajsku Urzędu Grmny w GrodzIsku Dolnym Urzędu Grmny w Kuryłówce Urzędu Grmny w Karruemu Urzędu Grmny wrakszawie Urzędu Grmny w Zołym Zespół redakcyjny w składzie: Krzysztof RogowskI, Marek J agusiak Jacek Brzuzan, Robert Skwara PIOtr RydzIk, Beata Tkaczyk Marek Ordyczyński Renata ŚWIąder, ElzbIeta Bugaj fotografie Krzysztof RutowICZ Wydame 1 NIniejsza publtkacja realtzowana jest w oparciu o fundusze otrzymane z Academy for EducatlOnal Development. Inc. fmansowanej przez Unlted States AgenLy for InternatIOnal Development (AgenLja Rządu USA ds ROZWOJU Międzynarodowego) na mogy Umowy nr A-OO w ramach Projektu Democracy Network for Central and Eastern Europe (Projekt SiecI Demokratycznej dla Europy Środkowej I Wschodniej)

3 Leżajskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych CENTRUM SZKOLENIOWO-DORADCZE ul. M.C. Skłodowskiej Leżajsk tellfax (0-195) , Doradztwo: w zakresie zakładania własnej fmny orgamzacjii zarządzama finansarm firmy czynności mezbędnych do zakładania spółek programów zagramcznej pomocy kredytowej kredytów I mozhwości skorzystama z preferencyjnych hnn kredytowych prawa podatkowego I finansów Uwagi: konstruowame biznes planów sporządzame WnIosków kredytowych monitonngu fmn opracowame strategii promocyjnej opracowanie matenałów reklamowych Szkolenia i kursy: obsługi komputerów księgowości komputerowej w małych I średmch fmnach marketingu w małych firmach podstaw biznesu zmian w przepisach ZUS, Kodeksu Pracy bezpieczeństwa i higieny pracy Informacja: CSD Jest bankiem informacji na temat istniejących w reglom e podmiotów gospodarczych, urzędów I instytucji gospodarczych I

4 Szanowm Państwo DługI proces zbieram a mformacji spowodował, ze mektóre dane mogły ulec zmiame. W związku z planowanym drugim wydamem Informatora, prosimy o aktualizację danych oraz zgłoszeme wszelkich uwag pod numer tel lub dostarczeme wypełmonego formularza do SIedZIby LezaJsktego Stowarzyszema WspIeranIa ImcJatyw Gospodarczych. NAZWA FIRMY Poczta ADRES Kod pocztowy MIejscowość UlIca Nr domu Telefon WŁAŚCICIEL OFERTA FIRMY

5 SzanOWnI Państwo Mamy przyjemność przedstawić Państwu "Informator Gospodarczy Rejonu LezaJsIaego" Naszym zarruarem Jest zaprezentowanie rejonu administracyjnego LezaJska Jako miejsca o duzych, ciekawych I róznorodnych mozhwośclach mwestowama Na tereme prezentowanych gmm znajduje Się wiele atrakcji turystycznych obiekty zabytkowe, duze kompleksy leśne z rezerwatami przyrody I obszarami chromonego krajobrazu, obfitujące w ryby zblormia wodne I rzeki Wszystko to oraz goścmność mleszkańcow, czyste, nieskazone środowisko sprawiają, ze nasz rejon moze być atrakcyjnym rruejscem do wypoczynku RozwoJ turystyia, ktorajest przedrruotem trosia ze strony samorządow lokalnych Jest rowmez waznym celem strategu rozwoju WOjewództwa rzeszowsiaego Rejon ma takze znaczeme przemysłowe W przemyśle pracuje ponad 6000 osob - główme W branzy chemicznej, maszynowej, włoiaenmczej I odzlezowej, przetwórstwa rolno-spozywczego oraz produkcji plwa Nwktore produkty mają silną pozycję zarowno na rynku krajowym Jak I zagramcznym ROZWija Się sektor małej I średmej przedslęblorczoścl, tak w odnwslemu do tradycyjnych w rejonie branz (wlkhniarstwo, stolarstwo, tkactwo ręczne I maszynowe) Jak I przedslęblorstw nowych zajmujących Się np tworzywami sztucznymi, produkcją dziewiarską lub SWIadczących wyspecjahzowane USłUgI na rzecz kluczowych zakładow produkcyjnych Rolmctwo Jest dla wielu rrueszkańców rejonu Istotnym Źfodłem dochodu Obok typowych produktów rolmczych na duzą skalę prowadzi SIę uprawy przemysłowe warzyw, owocow, tytomu I wikimy, które są surowcami dla lokalnego przemysłu Czyste ŚrodOWISko pozwala na produkcję zdrowej zywnosci Zapraszamy do współpracy mwestorow lokalnych, regionalnych I ludzi przedsiębiorczych, dostrzegających nowe mozhwosci I szanse ZWIązane z rozwojem naszego rejonu. LIczymy, ze przedstawiona oferta spotka SIę z Państwa zamteresowaniem Krzysztof Rogowskl Prezes LSWIG

6 REJON ADMINISTRACYJNY LEŻAJSKA PODSTAWOWE INFORMACJE Połoźeme geograficzne połudmowo-wschodma Polska, województwo rzeszowskie Warunki naturalne khmat umiarkowany PowierzchnIa - 888,7 km 2 LIczbagmm rmejskich - l rmejsko-wlejskich - 2 wiejskich - 6 Ludność tys. Stopa bezrobocia - 15% Odległość od wazniejszych miast Rzeszów - 48 km Stalowa Wola - 37 km Lublm km Przemyśl - 64 km MIelec - 74 km Surowce naturalne plaski, zwirki, ghny, Iły, złoza gazu RzekI San, WIsłok, Młynówka, Trzebośmca, Radajowka, Błotma Zalewy Kuryłówka - Ozanna LezaJsk - "Floryda" GrodZISko Dolne - "Czyste" Brzoza Królewska 4

7 SPIS TREŚCI PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK - MIASTO - NOWA SARZYNA - MIASTO I GMINA - SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI - GMINA I MIASTO - LEZAJSK - GMINA - GRODZISKO DOLNE -KURYŁÓWKA -KAMIEŃ -RAKSZAWA -ZOŁYNIA LEZAJSKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA INICJATYW GOSPODARCZYCH REJONOWY URZĄD PRACY W LEZAJSKU W AZNIEJSZE PRZEDSIĘBIORSTWA W REJONIE INSTYTUCJE - ADRESY

8 REJON ADMINISTRACYJNY LEŻAJSKA tarnobrzeskie Stalowa Wola zamojskie przemyskie Rejon Rzeszów 6

9 "0 ISWIG OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA REJONU POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE LezaJskI rejon admlllistracyjny połozony Jest w połnocno-wschodmej CZęSCI województwa rzeszowskiego Od północy gram czy z wojewodztwem tarnobrzeskim I zamojskim, od wschodu z województwem przemyskim, od połudmowego-zachodu z rejonem adrmmstracyjnym Kolbuszowej I Rzeszowa ObejmUje on 9 grrun (67 sołectw) LezaJsk - grmna rmejska, Nowa Sarzyna, Sokołow Młp - grmny miejsko-wiejskie, LezaJsk, KamIeń, Rakszawa, GrodZISko Dolne, Zołyma - grmny WIejskIe Łączna powierzchma wynosi 888,7 km 2, co stanowi 20% powierzchni województwa rzeszowskiego Centrum adrmmstracyjnym rejonu Jest rmasto LezaJsk MIeszczą SIę tu m m Urząd ReJonowy, Sąd ReJonowy, SzpItal, Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Inspektorat Zakładu UbezpIeczeń Społecznych, lllstytucje bankowe W strefie przylegającej do południowej granicy rejonu planuje SIę budowę autostrady A4 Wschód - Zachód Powler~chnla gmzn w km ~~.. - GmmJ I\.un łoi}, kj , -I Gmma I MI",to Sokolo" \1lp 'y,, " llx5 Gmma GrodZisko Din ;;>"~~"I!!lR~~J:I\J>~VIl\:l;~ 784 GmmaKaITIlen ~ 732 Gmma Ralszawa 111m! t II RllillWiII!flIIi'!i 664 GmmaZolyma BI!1li!ll~i I J II t mu. 568 Miasto LezaJsk ~203 o W rejome dommują gęsto ZaleSIOne tereny rówmnne, połozone W KothnIe SandomIerskIej głów me W zlewlll rzek Sanu I TrzeboŚlllcy WysokIe walory przyrodlllcze prezentuje 6 rezerwatów przyrody, z których największy to Las Klasztorny W LezaJsku 7

10 ISWIG LUDNOŚĆ LIczba ludności rejonu - 105,8 tys osób Gęstość zaludmema - 99 osób na km 2 Odsetek ludności w miastach - 24% LIczba bezrobotnych (listopad 1997) Stopa bezrobocia - 15% Charakterystyczna dla bezrobotnych z rejonu Jest znaczna przewaga osob młodych w wieku lat - 69% PrzewazaJą bezrobotm z wykształcemem zasadmczym zawodowym Struktura zawodowa osób bezrobotnych wykazuje duze zrózmcowame Dommujące zawody przedstawiono w pomzszej tabeli Bezrobotni według zawodow w rejonie Zawod LIczba Zawod LIczba krawiec odzlezy damskiej lekkiej 600 aparatowy produkcji konserw 158 slusarz 571 techmk mechamk obrobkl skrawamem 157 sprzedawca 432 rolmk 148 murarz 374 koszykarz-plecionkarz 146 mechamk samochodowy 227 robotmk pomocmczy w przemysie spozywczym 146 referent ekonomista 225 szwaczka 135 tokarz 224 techmk technologu odzlezy 130 kucharz 221 tkacz 119 slusarz-spawacz 213 monter InstalaCji CO \Ol Wśród ogołu rmeszkańców WSI ludność ZWIązana z rolmctwem stanowi 86% mieszkancow rejonu, wśród mieszkańców miast - 30% (w wojewodztwle odpowledmo 59% 119%), co ŚWiadczy o ro1mczym charakterze rejonu PraCUjący w rolnictwie oraz pracujący w zakładach (o zatrudnieniu powyzej 5 pracownikow), w niektórych dzwłach gospodat "-I RolnIctwo DZIalalnosć produkcyjna 6323 Edukacja 2165 Ochrona zdrowia 2093 Handel! naprawy +- 1_3_48_--r- --,-.,-,- --, o Obok Rzeszowa I Mielca, LezaJsk Jest waznym ośrodkiem oświatowym W województwie Na tereme rejonu LezaJska znajduje Się 65 szkoł podstawowych, W ktorych uczy Się ogółem uczmów Pracuje W mch łączme 989 nauczycieli I pracowmków obsługi 8

11 ISWIG Szkoły ponadpodstawowe znajdują SIę w Lezajsku, Nowej Sarzyme, SokołoWIe MałopolskIm, RakszaWIe I Zołym Ogołem w szkolmctwie ponadpodstawowym kształci SIę 6008 uczmów Szkoły te zatrudmają 222 nauczycieli przedmiotow ogólnych, 51 nauczycieh przedmiotów zawodowych I 61 nauczycieh nauki zawodu GOSPODARKA Rejon LezaJska ma charakter rolmczo-przemysłowy Przemysł skoncentrowany Jest głowme w zespole miast Lezajsk - Nowa Sarzyna Spośrod pozostałych gmm najbardziej uprzemysłowione są gmma Rakszawa oraz nuasto Sokołow Młp Do najbardziej rozwmiętych branz nalezą rolno-spozywcza (Oddział Zakładu Przetworstwa Owocowo-Warzywnego "HORTEX" Holdmg S A w Lezajsku, Zakłady PIwowarskIe S A w Lezajsku, Zakłady Przemysłu Ty tomowego S A Zakład nr 4 w Lezajsku, browar "Van-Pur" wrakszawie) chemiczna (Zakłady Chenuczne "Orgamka-Sarzyna" w Nowej Sarzyme) maszynowa (Fabryka Maszyn w Lezajsku, ZKS "Instal" S A w LezaJsku) włóktenmczo-odzlezowa (Fabryka Sukna w RakszawIe, PrzedSIębIOrstwo Zagramczne "Um-Mode" Zakład OdzIezowy w LezaJsku) Według danych z rejestru Regon w rejome Istmeje ponad 3000 podnuotow gospodarczych Przewazają firmy małe o zatrudmemu 1-5 pracowmkow stanowiące ponad 90% podnuotow Wśród mch donunują branze handlowa, stolarska, wlkhmarska, usługi budowlane, chemiczna I tworzyw sztucznych Waznym sektorem gospodarkt Jest rolmctwo NIekorzystnym ZjaWlsktemjest duze Jego rozdrobmeme W większości występują tu gleby bielicowe I brunatne klas IV-VI W produkcji rośhnnej rejonu donunują zboza, ZIemmakii rosimy pastewne Struktura upraw w rejome fil Zboza 13 ZlemnIdk.l D Pd~te~ne D Pozo,tale 9

12

13 PRZEGLĄD GMIN I '

14

15 PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO 'SWIG LEŻAJSK MIASTO POŁOZENIE GEOGRAFICZNE Lezajsk lezy w połnocno-wschodmej CZęŚCI wojewodztwa rzeszowskiego w odległości 46 km od Rzeszowa I 75 km od Przemyśla Miasto zajmuje obszar 20,3 km 2 Średme wzmesleme wynosi 150 m n p m Przez Lezajsk przebiegają drogi krajowe Nisko - Jarosław (862), Mielec - LezaJsk (875), LezaJsk - Łancut (872), LezaJsk - Nakhk (869) Najbhzszyrru kolejowymi stacjami węzłowymi są Przeworsk (28 km) oraz Rozwadów (50 km) Przejście gramczne z Ukramą znajduje Się w Medyce oddalonej o ok 80 km, zas najbhzsze lotmsko w JaslOnce k/rzeszowa w odległości 40 km HISTORIA Lezajsk, nalezy do naj starszych miast Polski połudmowo-wschodmej Początki miasta były związane z Istmemem prasłowianskiego grodu, obok ktorego powstała osada połozona nad brzegiem Sanu na tereme dzisiejszej WSI Stare Miasto W 1397 r z rąk krola Władysława Jagiełły krolewska wles LezaJsk uzyskała prawa rruejskie Od 1424 r Lezajsk był siedzibą starostwa Od końca XV w rozwoj rruasta hamowały najazdy Tatarow I Wołochow Po dotkliwym najezdzie Tatarów w 1524 r król Zygmunt I Stary aktem prawnym ustanowił nową lokahzację, przenosząc miasto LezaJsk znad Sanu w bardziej obronne rruejsce Przemesleme miasta I przywileje zagwarantowane mleszkancom wpłynęły na Jego szybki rozwoj Był to okres największego rozkwitu LezaJska, który stał Się waznym ośrodkiem handlowym I rzerrueślmczym W wymku pierwszego rozbioru Polski w 1772 r LezaJsk przeszedł pod panowame austnackie, stając Się wkrotce prowmcjonalnym ośrodkiem miejskim bez Większego znaczema gospodarczego W okresie tym dommowała produkcja rzemleślmcza, główme wyrob sukna, ceramiki I zabawek Istotne znaczeme dla LezaJska rruało wybudowame w latach I 900 hnll kolejowej, łączącej rruasto z PrzeworskIem I Rozwadowem I I II wojna światowa przymosły miastu znaczne straty Wymordowano memal wszystkich Zydow lezajsklch, ktorzy stanowili do tej pory memały odsetek w hczble rrueszkańców rruasta ZABYTKI Bazylika Ojców Bernardynów - wzmeslona w rruejscu gdzie wg tradycji ukazała Się w 1590 r TomaszowI MichałkOWI Matka Boska ze Św Jozefem W Jej skład wchodzi kościół I klasztor otoczony obwarowamarru, wybudowany w latach z fundacji Łukasza Opalińskiego, starosty lezajskiego I Jego zony Anny z PIleckIch KOŚCiół Jest budowlą późnorenesansową, trojnawową 13

16 ISWIG PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO w typie lubelsklm Na ścianach I sklepiemach znajdują SIę freskl przedstawiające sceny z zycia rehgijnego Wnętrze kościoła zdobią wspamałe barokowe organy, Jedne z największych W EuropIe, posiadające 74 rejestry oraz piszczałkl Od 1992 roku w Bazyhce OJCów Bernardynow W Lezajsku W miesiącach letmch odbywa SIę Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej, którego dyrektorem jest Robert GrudZień NIezwykłe walory brzmlelllowe oraz wspamała akustyka przyciąga wybitnych wirtuozów, koneserów I m1łoślllkow muzykl organowej Kościół parafialny pw. Trójcy Świętej i Wszystkich Świętych - parafia załozona w 1400 r przez Władysława JagIełłę W latach była zarządzana przez bozogrobców z MIechowa Obecny kościół wybudowany został ok 1616 roku w stylu późnego renesansu, z WIeloma ciekawymi elementarm wewnątrz (m m pohchrormą rokokową z drugiej połowy XVIII w), otoczony murem obronnym z XVII wieku z dzwonlllcą Obok znajduje SIę zabytkowa plebama z XVII wieku Dawna cerkiew parafialna greckokatolicka pw. Zaśnięcia N.P. Marii WzmeSIOna w latach Obecme koscioł filialny rzymskokatohckl Cmentarz żydowski przy ul Górnej (XVIII w) ze znajdującą SIę na mm Kaphcą grobową sławnego cadyka Elimelecha, zwaną ohelem (zmarłego w 1787 r) Coroczllle odwiedzany przez Zydow z całego SWIata Ratusz wzlllesiony w XVIII w przebudowany gruntowllle w wieku XIX, obecme Jest SIedZIbą Urzędu MIasta Ponadto w Lezajsku znajduje SIę wiele mnych ciekawych oblektow zabytkowych (dworkl, kaphczkl, zajazdy, Itp ) PRZYRODA, WALORY TURYSTYCZNE Pod względem geologicznym obszar LezaJska nalezy do Kot1my Sandormersklej Od zachodu I północy tereny rmejskle otoczone są przez skupiska lasów sosnowych I mieszanych, stanowiące pozostałość Puszczy SandormerskleJ Na skraju rmasta znajduje SIę rezerwat leśny Las Klasztorny - naturalny las rmeszany, w którym mozna spotkać osobliwości ŚWIata rośhnnego, m III wawrzynek WIlcze łyko, storczyk plamisty, rosiczkę długolistną, storczyk błotny oraz ZImOZIół północny Wśród występujących tam roślin 27 gatunkow objętych Jest całkowitą ochroną Do pomników przyrody nalezą aleja hpowa przy drodze LezaJsk-Rzuchów, oraz aleja przy ul MIcklewIcza (kasztanowce, akacje, lipy) W LezaJsku znajduje SIę zbiornik wodny o powlerzchm 3,5 ha (tzw "Floryda"), wokoł którego IstllleJe mozliwość usytuowama ośrodków rekreacyjnych 14

17 PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO 'SWIG Powlerzchma miasta ha w tym grunty orne ha lasy l grunty lesne ha łąki ha sady 65 ha Zasoby surowców mmeralnych w okolicy Lezajska to torf, pokłady gliny zwałowej oraz złoza plasków, ktore są cennym l poszukiwanym matenałem w budowmctwie LUDNOŚĆ LIczba mleszkańcow osob, Gęstość zaludmema osoby na km 2, LIczba bezrobotnych Struktura zatrudmema: LIczba pracujących w mdywldualnych gospodarstwach rolnych LIczba pracujących w zakładach pracy (zatrudmających pow 50sob) SYSTEM OŚWIATY Szkolmctwo podstawowe LIczba szkoł podstawowych - 4 LIczba uczmów Ponadto znajduje SIę tutaj SpeCjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Szkolmctwo ponadpodstawowe Zespół Szkół im. Bolesława Chrobrego, w skład ktorego wchodzi LIceum Ogolnokształcące, LIceum EkonomIczne, LIceum Handlowe Szkoły kształcą łączme 1505 ucz mów w następujących kierunkach biologiczno-chemiczny, humamstyczny, matematyczno-fizyczny, matematyczno-mformatyczny, ogolny, językowy, finanse l rachunkowość, bankowość, techmk administracji, handlowiec Zespół Szkół Zawodowych lm. Tadeusza Kościuszki, w skład ktorego wchodzi Techmkum Elektromczne, Techmkum Mechamczne 3-letme, Techmkum Mechamczne 5-letme, LIceum Zawodowe l Handlowe oraz Zasadmcza Szkoła Zawodowa Szkoły te kształcą 559 uczmów w zawodach techmk elektromk, techmk mechamk, ślusarz, ślusarz-spawacz, mechamk pojazdow samochodowych, mechamk-monter maszyn l urządzeń, elektromechanik, blacharz, elektryk, stolarz, murarz, kucharz, piekarz, CIastkarz, sprzedawca Zasadnicza Szkoła Rolnicza, kształci 96 uczmów w kierunku mechamkoperator pojazdow l maszyn rolmczych Technikum Zawodowe dla Dorosłych prowadzone przez Lezajskle Stowarzyszeme Wsplerama ImCJatyw Gospodarczych, kształci 260 uczmow w kierunkach techmk mechamk-obrobka skrawamem, techmk samochodowy, techmk handlowiec l techmk technologu zywiema 15

18 ISWIG PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO Szkoły wyzsze Policealne Stndium Zawodowe utworzone przez Stowarzyszeme PromOCji Przedsiębiorczości w Rzeszowie kształcące łączme 72 słuchaczy na klerunkach techmk mformatyk i techmk adrmmstracji Ośrodek Szkoleniowo-Badawczy Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, ktory kształci na klerunkach handel i marketmg, rachunkowośc i finanse, bankowość i ubezpieczema INFRASTRUKTURA TECHNICZNA Miasto posiada nowoczesną i dobrze rozwimętą mfrastrukturę techmczną - Sieć wodociągową posiada 85% meruchomości, - kanalizację podłączoną ma 80% gospodarstw domowych, - gaz Z SieCi czerpie 70% gospodarstw domowych, - Sieć ciepłowmczą - głównym źrodłem zaopatrzema miasta w energię cieplną Jest kotłowma "Hortex-u" Miasto dysponuje UjęCiem wody pitnej (studme głębmowe), oczyszczalmą ściekowa meczystosci stałe gromadzone są na wysypisku śrmeci w GiedlaroweJ Łącznośc telefomczną zapewma nowoczesna, cyfrowa centrala telefomczna W trakcie realizacji znajdują Się następujące mwestycje - budowa szkoły podstawowej w dzielmcy Podklasztor, - budowa hali sportowej przy Zespole Szkoł Zawodowych, - budowa kanalizacji samtarnej wschodmej CZęŚCi miasta, - budowa dróg na osiedlu Siedlanka i ulicy ŚW Jana Z Dukli, - budowa magistrali wodociągowej, - budowa zaplecza dla Klubu Sportowego "Pogoń" Na tereme rmasta do realizacji przygotowywane są m m - budowa budynków adrmmstracyjnych Komendy Rejonowej POliCJi, - nowej SiedZiby Inspektoratu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, - budowa Domu Pielgrzyma przy Klasztorze OJCów Bemardynow, - budowa zakładu odzyłowama tytomu dla Zakładów Przemysłu Ty tomowego, - budowa gazociągu do dzielmcy przemysłowej Ponadto, w planach znajduje Się przygotowame realizacji budowy obwodmcy W celu naliczama opłat za uzytkowame Wieczyste, miasto LezaJsk zostało podzielone na cztery strefy cenowe strefa I centralna strefa II śródrmejska strefa III pośredma strefa IV peryferyjna Wartość gruntów (ceny działek) uzalezmonajest od - połozema, - przeznaczema w rmejscowym plame zagospodarowama przestrzennego, - stopma wyposazema w urządzema komunalne, energetyczne i gazowe 16

19 PRZEGLĄD GMIN - LEZAJSK MIASTO,SWIG GOSPODARKA LezaJsk to trzeci co do wielkości ośrodek przemysłowy wojcwodztwa rzeszowskiego Do większych zakładów na tereme rmasta nalezą "Hortex" Holding S.A. O/Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego produkcja soków, napojów, lodów, owocow I warzyw mrozonych Zakłady Przemysłu Tytoniowego S.A. w Krakowie Zakład nr 4 w Leżajsku produkcja papierosow I tytomu przemysłowego Fabryka Maszyn produkcja betonormeszarek samochodowych, wozkow, clągmkow akumulatorowych I przyczepek Zakład Silikatowy producent matenałów budowlanych, wapienno-piaskowych Zakład Konstrukcji Stalowych "Instal-Rzeszów" S.A. Oddział w Leżajsku produkcja konstrukcji stalowych-zbiorników, kormnów stalowych PSS "SPOŁEM" piekarnia, handel art spozywczo-przemysłowyrm Przedsiębiorstwo zagraniczne "Uni-Mode" Zakład Odzieżowy produkcja konfekcji damskiej na rynek polski I zagramczny Spółdzielnia Usługowo-Produkcyjna "Rolmet" produkcja maszyn I urządzeń rolmczych m m przetrząsaczo-zgrablarkl ciągmkowe, obrabiarki, USłUgI warsztatowe I transportowe Przedsiębiorstwo Produkcji Mebli "Brzost" produkcja I sprzedaz mebli (krzesła, stoły) Firma "Galicja" sprzedaz matenałów budowlano-mstalacyjnych, produkcja betonu, usługi transportowe 17

20 lij ISWIG NOWASARZYNAMIASTOIGMINA PRZEGLĄD GMIN - NOWA SARZYNA POŁOZENIE GEOGRAFICZNE Miasto I Gmma Nowa Sarzyna lezy w połnocno-wschodmej CZęŚCI woj rzeszowskiego, u ujścia rzeki Trzebośmcy do Sanu Obszar miasta obejmuje 9,15 km 2, a obszar gmmy około 135,4 km 2 Od połudma gmma Nowa Sarzyna gramczy z gmmą Kuryłowka, od zachodu z grruną Karrueń, natorruast od połnocy przylega do gmm wojewodztwa tarnobrzeskiego Krzeszow, Jezowe I Rudnik Pod względem admlmstracyjnym obejmuje II sołectw, są to Jelna, Jelna Judaszowka, Łukowa, Łętowma, Łętowma-Goścmlec, Majdan Łętowski, Ruda Łańcucka, Tarnogora, Wola Zarczycka, Wólka Łętowska, Sarzyna oraz rruasto Nowa Sarzyna HISTORIA I ZABYTKI Pierwsze wzmianki o osadzie Sarzyna datują Się na rok 1390, choclaz prowadzone wykopahska archeologiczne ŚWiadczą o znaczme wcześmejszej obecności człowieka na tych terenach Przez długie lata (od 1433 r) jej dzlerzawcą był Spytko z Tarnowa herbu Lehwa Podczas I wojny światowej Sarzyna znalazła Się na pierwszej hnu frontu, doszło tu do kilkudmowej bitwy WOjsk austriackich z rosyjskimi w wymku której wieś została zmszczona W 1937 roku Mmlsterstwo Spraw WOjskowych w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego podjęło decyzję o budowie na tym tereme zakładow cherrucznych W 1954 r uruchorruono w fabryce produkcję wyrobów do fotocherrul, następme mtrozwlązkow I tworzyw sztucznych, a póz mej chwastoxu, zywlc epoksydowych I pohestrowych oraz wyrobów slhkonowych W 1973 r OSiedla powstałe przy zakładach zostały połączone tworząc miasto, które otrzymało nazwę Nowa Sarzyna Do najwazmejszych zabytków nalezą - kościół parafialny pw. Św. Katarzyny w Łętowm z XVIII w, - neogotycki kościół parafialny pw. Przemienienia Pańskiego z 1907 roku w Woh Zarczyckiej, - kościół parafialny pw. Św. Sebastiana i Marii Magdaleny z 1928 roku, dzwonmca z połowy XIX w oraz plebama z 1908 roku w Sarzyme, - kaphczki przydrozne z XVIII w w Jelnej PRZYRODA, WALORY TURYSTYCZNE Krajobraz gmmy charakteryzuje Się duzą zrruennośclą, co Jest spowodowane połozemem na pogramczu róznych regionów geograficznych Szczególme malowmcze Jest przejście doimy Sanu w wysoczyznę w okohcach miejscowości Baranówka Na pozostałych terenach grruny dommują stare lasy mieszane, pozostałości rosnącej tu przed Wiekami puszczy, tworzące z polami 18

21 PRZEGLĄD GMIN - NOWA SARZYNA ISWIG uprawnymi, pastwiskanu I łąkami malowmczą mozaikę PrawdzIwą perłę wśrod flory stanowi azalia pontyjska zwana tez rózaneczmkiem zółtym, rosnąca w miejscowości Kołaczma W pobijzu WoiJ ZarczyckIeJ Jest to Jedyne W EuropIe Zachodmej I Środkowej, naturalne Jej stanowisko Podobne Istmeją tylko W lasach PolesIa I Wołyma W 1958 r powstał tu chromony prawem rezerwat przyrody Władze gmmy starają Się utrzymać rezerwat w nalezytym stame, by ten "cud natury" mogły podziwlac następne pokolema Przepływający w pobhzu Sarzyny San oraz usytuowane za miastem stawy stanowią prawdziwy raj dla wędkarzy Nowa Sarzyna Jest młodym miastem, z przewagą budowmctwa wielorodzmnego Na uboczu stoi nowoczesny kompleks sportowy nalezący do Klubu Sportowego "Uma", składający Się z ogól me dostępnych boisk, kortow, biezm I basenu LUDNOŚĆ LIczba Illleszkańców osob, Gęstość zaludmema - 149,7 osób na km 2, LIczba osób bezrobotnych osób Struktura zatrudnienia LIczba pracujących w mdywidualnych gospodarstwach rolnych LIczba pracujących w zakładach pracy (zatrudmających pow 50sob) SYSTEM OŚWIATY Szkolnictwo podstawowe: LIczba szkół podstawowych - 11 LIczba uczmów Szkoln1ctwo ponadpodstawowe W Zespole Szkół kształci SIę 930 uczmów W skład Zespołu Szkoł wchodzą LIceum Ogólnokształcące, LIceum Zawodowe, Techmkum ChemIczne oraz Zasadmcza Szkoła Zawodowa Kształcą one młodzlez w następujących kierunkach techmk procesów cheilllcznych, mechamk aparatowy procesów chemicznych, techmk budowa maszyn, ślusarz, ślusarz-mechamk, spawacz, stolarz, krawiec, sprzedawca, CIastkarz, kucharz, piekarz, fryzjer, kelner Zespół Szkół zatrudma łączme 56 nauczycieli I 15 pracowmków obsługi INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W WIękSZOŚCI miejscowości gmmy działają gazociągi I WOdOCIągI oraz nowoczesna SIeć elektryczna Dla potrzeb miasta I gilllny została wybudowana biologiczno-mechamczna oczyszczaima ŚCIeków SzybkIe tempo rozwoju mfrastruktury WIdoczne Jest w całej gmime W 1994 r oddano do uzytku nową ekologiczną kotłowmę, co rozwiązało problem zasilama miasta w Ciepło - 90 % gospodarstw w gmime podłączonych Jest do gazu SIeCIOwego 19

22 ISWIG PRZEGLĄD GMIN - NOWA SARZYNA W 1997 r rozpoczął SIę program kanalizacji WSI Ruda Łańcucka I Sarzyna Rozpoczęta została rowmez budowa nowej oczyszczalm ściekow komunalnych I przemysłowych, której zakończeme planuje SIę w 1998 r Obecme trwa kompleksowa telefonizacja obszaru całej gmmy W ostatmch latach poprawił SIę stan drog na tereme gmmy Tylko w 1996 rwykonano nawierzchmę bitumiczną na długości 13,2 km Przez gmmę przebiega hma kolejowa Przeworsk - Rozwadów I droga krajowa LezaJsk - Sandorruerz IstmeJe tez SIec drog wojewodzkich, grrunnych, rruejskich I zakładowych, zapewmających dogodne połączema komumkacyjne ROLNICTWO Ogólna powierzchma rruasta I gmmy wynosi ha UzytkI rolne zajmują 8241 ha Zagospodarowame gruntow 11% 38% l1li Grunty orne D Łąki, sady I pastwlsk.a Gl Lasy I grunty lesne D Pozostałe grunty Osoby ZWIązane z rolmctwem stanowią 67% Znaczny odsetek, bo 20% mieszkańcow utrzymuje SIę z pracy w rolmctwie mdywidualnym (4281 osób) Na tereme gmmy Jest 2619 gospodarstw rolnych oraz 907 meruchomości rolnych Średma powierzchma gospodarstwa wynosi 3,10 ha uzytków rolnych Są to gospodarstwa przewazme wielokierunkowe omskiej mtensywności produkcji Dommującą powierzchmę upraw zajmują zboza 3100 ha, ziemmaki 850 ha, wiklina 450 ha, pozostałe to rośhny pastewne buraki pastewne, kukurydza, seradela, rośhny strączkowe Jednostkami pracującymi na rzecz rolmctwa są Zakłady Cherruczne "0rgamka Sarzyna", SpółdZIelma Zaopatrzema i Zbytu, Bank Społdzie1czy, Leczmca ZWIerząt, Młyn, Piekarme GOSPODARKA W gmime Nowa Sarzyna dommującą branzą Jest przemysł chemiczny NaJwazmeJszym zakładem są Zakłady Chemiczne "Organika-Sarzyna" przy 20

23 PRZEGLĄD GMIN - NOWA SARZYNA ISWIG ul ChemIkow l PrzedsIębIorstwo Jest liderem na krajowym rynku środków ochrony roślin Ponadto produkuje zywice epoksydowe, zywice poliestrowe oraz zywice SIlIkonowe Do mnych, wazmejszych przedsiębiorstw nalezą Zakład Remontowo-Budowlany "Organika - Bud" ul ChemIków 1 USłUgI ogólno budowlane, odgrzybiame Zakład Doświadczalny "Organika" ul Chermków 1 producent półproduktów orgamcznych dla farmacji, środkow ochrony roślin, środków pomocmczych dla elektromki I poligrafii Zakład Doświadczalny "SilIkon" ul Chermków 1 wyroby SIlIkonowe dla budowmctwa Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu ul Korczaka 1 produkcja pieczywa, sprzedaz towarów konsumpcyjnych Zakład Usługowo-Produkcyjny "Gumokor" ul ChemIków 1 gumowame zbiorników, rur, piaskowame, roboty malarskie, antykorozyjne Zakład Budowlano-Handlowy "Stębud" Ruda Łańcucka 114 remonty budowlane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Romero" ul KraSIckIego 2a Według ewidencji działalności gospodarczej w grnmie zarejestrowanych Jest 554 podrmotów gospodarczych Charakterystyczną formą działalności gospodarczej Jest produkcja wyrobów z WIklIny (kosze, meble, drobna galantena) eksportowane do krajow Europy ZachodmeJ OFERTA INWESTYCYJNA Grmna oferuje pormeszczema na działalność gospodarczą na tereme rmasta w budynku po SpółdzIelm "Zgoda", teren uzbrojony pod działalność produkcyjną w rmejscowości Sarzyna o powierzchm około 4 ha, w tym pod zabudowę 1,2 ha,.3 działki meuzbrojone w Nowej Sarzyme o pow od 0,25 do 0,50 ha, działka meuzbrojona w WolI ZarczyckIeJ o pow 0,08 ha 21

24 ISWIG PRZEGLĄD GMIN - SOKOŁ6w MAŁOPOL,KI SOKOŁÓW MAŁOPOLSKI GMINA I MIASTO POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Gmma Sokołów MałopolskI lezy w połnocnej CZęSCI wojewodztwa rzeszowskiego, obejmuje 134,1 km 2 w tym 15,6 km 2 przypada na miasto Sokołów MałopolskI Miasto oddalone Jest o 25 km od Rzeszowa, lezy przy drodze krajowej Rzeszów - LublIn Według podziału adrmmstracyjnego, w skład gmmy wchodzi 10 sołectw l rmasto Sokołów Małopolski Od zachodu gmma gramczy z gmmami Ramzow, Głogow Małopolski, od północy z gmmą Karmeń, od wschodu z grmnami Nowa Sarzyna, Rakszawa, LezaJsk, zaś od połudma z grmnarm Trzebowmsko i Czarna HISTORIA Sokołow Małopolski, Jako osada Istmał JUZ w XIV wieku Prawa miejskie uzyskał w 1569 r W XVI wieku, miasto zaczęło szybko SIę rozwijać, powstały cechy szewski, stolarski, kowalski, garncarski W 1630 roku posiadało JUz wały obronne z fosami, których fragmenty zachowały SIę do dzisiaj W 1657 roku po zmszczemu przez księcia węgierskiego Rakoczego nastąpił upadek rmasta W połowie XIX wieku Sokołów stał SIę siedzibą powiatu, co umozliwiło ponowny Jego rozwój Wielki pozar w 1904 roku strawił prawie całe rmasto l przyczymł SIę do jego zastoju na długie lata Zwarta zabudowa miasta, przewazme parterowa l piętrowa pochodzi z XIX l XX wieku ObIekty Państwowego SanatoTIum PrzecIwgruźlIczego w Górme, wybudowano w okresie II wojny ŚWIatOWej jako ośrodek szkolemowy Luftwaffe Naj starszy w okolicy koścloł w Trzebosi wybudowano w 1791 roku Dobrze zachowany l plękme usytuowany jest cmentarz zydowski z około 300 nagrobkami z XVIII-XX wieku PRZYRODA, WALORY TURYSTYCZNE Gmma Sokołów Małopolski lezy na skraju Puszczy SandomierskieJ, a Jej mektóre tereny objęte zostały ochroną krajobrazową MOZaikę pól, łąk l pastwisk uzupełmają lasy, które stanowią około 23% powlerzchm gmmy Są one zasobne w runo leśne i ZWIerzynę łowną Około ha powlerzchm gmmy wchodzi w skład Sokołowsko Wilczowolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu wraz z IIcznyrm pommkami przyrody Przez grmnę przebiega szlak turystyczny, łączący m m pommk bitewny oddziału partyzanckiego w Trzebusce, pommk ku CZCI pomordowanych przez NKWD w Turzy, starówkę w SokołoWIe, kopiec wolności w TrzebosI Na tereme gmmy występują surowce naturalne plaski, gliny l Iły 22

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020 Stawiszyn, 29 maja 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Metodologia tworzenia Strategii Rozwoju Gminy i Miasta Stawiszyn na lata 2014-2020...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony

GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO. tekst ujednolicony GMINA DUSZNIKI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO tekst ujednolicony załącznik nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Duszniki z dnia... 2009 r. Poznań, 2008/2009 1 ZESPÓŁ AUTORSKI:

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020

Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Projekt założeń strategicznych w ramach Strategii Rozwoju Powiatu Radomszczańskiego 2020 Dokument zawiera proponowane pola strategiczne, pola operacyjne oraz kierunki działania, które zmierzać będą do

Bardziej szczegółowo

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Kalisz, październik 2010 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Diagnoza sytuacji przestrzenno - społeczno

Bardziej szczegółowo

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013

PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Załącznik do Uchwały Nr LVII/1302/2010/PRS Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 8 czerwca 2010 r. PROGRAM REWITALIZACJI OBSZARÓW MIEJSKICH W BIELSKU BIAŁEJ NA LATA 2007 2013 Bielsko-Biała, czerwiec 2010

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015

ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 ZINTEGROWANY LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA KONINA NA LATA 2007-2015 KONIN, LISTOPAD 2010-1 - SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 SPIS RYSUNKÓW... 3 SPIS TABEL... 3 WSTĘP... 5 I. CHARAKTERYSTYKA /DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą

Między Prosną a Wartą Lokalna Grupa Działania. Lokalna Strategia Rozwoju. Między Prosną. a Wartą Lokalna Strategia Rozwoju Między Prosną a Wartą Wieruszów, 2009 1 Spis treści 1. Charakterystyka Lokalnej Grupy Działania jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do uchwałyxxix/309/13 Rady Miejskiej Legnicy z dnia LOKALNY 25 lutego PROGRAM 2013r. REWITALIZACJI DLA MIASTA LEGNICY ws. przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Legnicy 2007-2015

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata 2009-2015 dla Lokalnej Grupy Działania Dorzecze Wisłoka Obszar gmin: Besko, Bukowsko, Rymanów, Zarszyn ZARSZYN luty 2014 r. 1 Wstęp. Dokument, który bierzecie Państwo

Bardziej szczegółowo

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim

Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Podkarpackie dla inwestorów analiza strategicznych branż w województwie podkarpackim Branże: lotnicza, chemiczna, IT, jakość życia, OZE Opracowanie powstało w ramach realizacji projektu Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI

GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI GMINY WIEJSKIE WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO SUKCES GOSPODARCZY, RÓŻNE DROGI I. INFORMACJE PODSTAWOWE Tytuł projektu: Gminy Wiejskie Województwa Lubelskiego sukces gospodarczy, różne drogi Nazwa Programu Operacyjnego:

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI OSTROWĄS OSTROWĄS 2008 Spis treści Wstęp...3 1. Inwentaryzacja zasobów...4 1.1 Położenie...4 1.2.Ludność...4 1.3 Historia...5 2. Inwentaryzacja zasobów...7 2.1 Zasoby przyrodnicze...7

Bardziej szczegółowo

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7

Wstęp...5 Proces strategiczny...5 Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 Diagnoza...7 Spis treści 1. Wstęp...5 2. Proces strategiczny...5 3. Spójność strategii z dokumentami wyższego rzędu...5 4. Diagnoza...7 4.1. Diagnoza ogólna... 7 4.1.1. Infrastruktura społeczna... 10 Kielce na tle

Bardziej szczegółowo

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin

Opracowane przez. Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Strategia promocji i komunikacji marketingowej proinwestycyjnej, turystycznej i wewnętrznej gminy Jarocin Opracowane przez Eskadra MarketPlace na zlecenie Gminy Jarocin Kraków 2008 Spis treści CZĘŚD 1

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Mircze na lata 2011-2021 Mircze 2010r. Opracowanie: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mirczu Spis treści 1. Wprowadzenie. 3 2. Cześć I Cel proces tworzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016

Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Program ochrony środowiska dla gminy Jedlińsk na lata 2009 2012 z perspektywą na lata 2013-2016 Jedlińsk, 2009 r. 1. WPROWADZENIE... 4 2. METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU... 5 3. CHARAKTERYSTYKA GMINY...

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice

Gmina. Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice SEMPER POWER Sp. z o.o. 42-693 Krupski Młyn, ul. Główna 7 tel. 693 399 332 Gmina Krupski Młyn Tworóg Zbrosławice PROGRAM EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Z UWZGLĘDNIENIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII DLA GMIN

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY KAŹMIERZ NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO Kaźmierz październik 2010 Zespół konsultacyjny: Wiesław Włodarczak Wójt Gminy Kaźmierz Karol Hartwich Sekretarz Gminy Kaźmierz

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca

Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020. Rozwój i współpraca Strategia rozwoju powiatu janowskiego na lata 2014-2020 Rozwój i współpraca Janów Lubelski 2014 1. Spis treści 1 Wstęp... 3 1.1 Główne przesłanki aktualizacji strategii... 3 1.2 Przyjęta metodologia oraz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo